Slovenski informacijski sistem bonitet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.sisbon.si Slovenski informacijski sistem bonitet"

Átírás

1 wwwsisbonsi Moj SISBON Hiter in enostaven vpogled v svoje osebne podatke Moj SISBON je spletna aplikacija, ki posamezniku omogoča vpogled v podatke, ki so o njem zbrani v sistemu SISBON Spletna aplikacija posamezniku omogoča: brezplačen pregled svojih podatkov, pregled nad vpogledi v njegove podatke (kdo in kdaj je vpogledoval v njegove podatke), oddajo zahtevka za popravek osebnih podatkov, izpis svojih podatkov v pdf obliki (plačljivo) wwwsisbonsi Slovenski informacijski sistem bonitet Slovenski informacijski sistem bonitet Pogoji za dostop do aplikacije Moj SISBON: osebni računalnik z dostopom do interneta, digitalno elektronsko potrdilo ene izmed priznanih kva lificiranih certifikatskih agencij v Sloveniji (AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA in POSTA CA), spletni brskalnik (priporočena je uporaba katerega izmed bolj razširjenih spletnih brskalnikov) Do aplikacije Moj SISBON lahko dostopate prek portala wwwsisbonsi, ali direktno prek naslova https://mojsisbonsi december 2012 Kreditni biro SISBON, doo Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0) , F: +386 (0) kreditni biro

2 SISBON Slovenski informacijski sistem bonitet SISBON je elektronski sistem izmenjave informacij o boni teti strank, ki so fizične osebe Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti Ti podatki so le dodatna informacija za določitev njihove kreditne sposobnosti in bonitete Zakonska podlaga, upravljanje sistema in podatkov Skladno z Zakonom o bančništvu (v nadaljevanju: ZBan) so banke in hranilnice v okviru Združenja bank Slovenije organizirale sistem izmenjave informacij o boniteti strank V ta sistem se od postopno vključujejo tudi finančne institucije s sedežem v RS, katerih izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa in od lahko tudi pravne osebe s sedežem v RS, ki opravljajo storitve izdajanja osebnih kartic z odloženim plačilom Skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (v nadaljevanju: ZPotK) lahko od do določenega nabora podatkov dostopajo tudi dajalci kreditov, ki po ZBan niso vključeni v SISBON, ter dajalci kreditov iz drugih držav članic EU KREDITNI BIRO SISBON, doo¹ upravlja sistem SISBON ter skupaj s pogodbenim obdelovalcem podatkov zagotavlja njegovo pravilno in nemoteno delovanje KREDITNI BIRO SISBON in pogodbeni obdelovalec podatkov nimata pravice niti do vpogleda v podatke SISBON, niti nimata pooblastila za to Banke, hranilnice in druge pravne osebe, ki skladno z ZBan posredujejo podatke v sistem², so uporabnice in upravljavke zbirk osebnih podatkov svojih komitentov fizičnih oseb v SISBON Svoje posredovane podatke vzdržujejo in nadzirajo ter odgovarjajo komitentom in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost ter izvajanje varstva skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o bančništvu 1 Družba, ustanovljena s , je prevzela upravljanje sistema SISBON od Združenja bank Slovenije 2 Seznam bank, hranilnic in drugih pravnih oseb, ki skladno z ZBan posredujejo podatke v sistem SISBON, je dosegljiv na spletni strani wwwsisbonsi Podatki v sistemu SISBON Podatki o fizični osebi osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti), podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum pravnomočnega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka) Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti, za osebni stečaj, 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja Podatki o poslih vrsta posla (transakcijski računi z odobrenim rednim in izrednim limitom, redni in izredni limiti, posojila, finančni zakupi, kartice z odloženim plačilom (vključno z obročnimi nakupi) in kreditne kartice, poroštva drugim), datum sklenitve posla, oznaka valute, znesek ob odobritvi, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek anuitete oz obroka, vrsta anuitete oz obroka, odplačilna doba v mesecih, datum zapadlosti Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla - pozitivni dogodki datum plačila obveznosti, predčasno plačilo, sprememba odplačilnega obdobja, sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz obroka Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo - negativni dogodki datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi, izterjave, izvršbe, odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti, blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa in osebne kartice z odloženim plačilom, obdobje in vrsta moratorija Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti Kdo in kdaj lahko dostopa do podatkov v sistemu SISBON Osebni podatki v SISBON so strogo zaupni in se skladno z Zakonom o bančništvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov v celotnem sistemu obravnavajo kot poslovna skrivnost Dostop do podatkov, ki se beleži in nadzoruje, je dovoljen le pooblaščenim osebam z digitalnimi elektronskimi potrdili, ki jih izdajajo kvalificirane certifikatske agencije v Sloveniji Banke, hranilnice in pravne osebe po ZBan lahko dostopajo do vseh podatkov v sistemu SISBON Dajalci kreditov po ZPotK pa lahko dostopajo le do določenega nabora podatkov, in sicer o: zamudi pri izpolnitvi posamezne obveznosti nad 90 dni, začetku postopka prisilne izterjave, blokiranem plačilnem računu, deblokiranem plačilnem računu Vpogled v podatke v sistemu SISBON je dovoljen samo v naslednjih primerih: sklepanja novega posla s komitentom, izterjave zapadlih obveznosti, reklamacije komitenta, posodabljanja njegovih matičnih podatkov in revizije Pravice posameznika Pravica do izpisa svojih podatkov Posameznik ima po Zakonu o varstvu osebnih podatkov pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v sistemu SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kdo jih je posredoval ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vanje vpogledoval Posameznik lahko za izpis zaprosi pri katerikoli banki, hranilnici ali pravni osebi skladno z ZBan, in sicer tako, da izpolni obrazec Pravica do izpisa osebnih podatkov SISBON Izpis podatkov se posamezniku zagotovi najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve, in sicer po pošti na želeni naslov Pravica do popravka podatkov Če posameznik podatkom, ki se o njem združujejo in izmenjujejo prek sistema SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris ozspremembo ali popravek pri tisti banki, hranilnici ali pravni osebi po ZBan, ki je upravljavka teh podatkov, in sicer tako, da izpolni obrazec Pravica do popravka osebnih podatkov v SISBON Upravljavka teh podatkov mora ob utemeljenem zahtevku posameznika te podatke izbrisati, dopolniti ali popraviti v roku 7 delovnih dni po prejemu pisne zahteve in ga o tem obvestiti v roku 15 dni od vložitve pisne zahteve

3 wwwsisbonsi Il Mio SISBON (Moj SISBON) Accesso rapido e semplice ai propri dati personali Il Mio SISBON è l applicazione online che consente agli utenti di accedere ai propri dati registrati nel sistema SISBON L applicazione online consente all utente di: verificare gratuitamente i propri dati, verificare chi e quando ha preso visione dei suoi dati, trasmettere la richiesta di modifica dei propri dati personali, scaricare l estratto dei propri dati in formato pdf (servizio a pagamento) wwwsisbonsi Sistema informativo sloveno sui crediti Sistema informativo sloveno sui crediti Condizioni di accesso all applicazione Il Mio SISBON: personal computer con accesso a internet, certificato elettronico digitale rilasciato da una delle agenzie di certificazione qualificate riconosciute in Slovenia (AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA e POSTA CA) browser web (è consigliabile l utilizzo di uno dei browser più diffusi) L accesso all applicazione Il Mio SISBON è possibile dal portale wwwsisbonsi o direttamente all indirizzo https://mojsisbonsi dicembre 2012 Kreditni biro SISBON, doo Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0) , F: +386 (0) kreditni biro

4 SISBON Sistema informativo sloveno sui crediti SISBON è un sistema elettronico di scambio di informazioni sull'indebitamento della clientela rientrante nella categoria delle persone fisiche Il sistema è stato concepito per la gestione del rischio di credito di banche, casse di risparmio e altri istituti di credito, al fine di garantire l'erogazione responsabile del credito e prevenire il sovraindebitamento dei clienti, e può essere utilizzato esclusivamente a questi scopi Nel sistema SISBON si raccolgono e trattano i dati relativi all'indebitamento dei consumatori e alla loro correttezza nell'assolvere ai propri obblighi Tali dati rappresentano una fonte di informazioni aggiuntiva utile per stabilire la capacità creditizia dei clienti e il loro indebitamento Fonti normative, gestione del sistema e dei dati Ai sensi della Legge bancaria (Zakon o bančništvu, di seguito»zban«), le banche e le casse di risparmio afferenti all'associazione bancaria slovena (Združenje bank Slovenije), il 1 gennaio 2008 hanno avviato un sistema di scambio di informazioni sui crediti concessi ai propri clienti A partire dal 1 gennaio 2010, sono stati inclusi gradualmente in questo sistema anche gli istituti finanziari con sede nella Repubblica di Slovenia la cui attività unica o prevalente consiste nella fornitura di servizi di leasing finanziario Dal 1 gennaio 2012 sono ammesse al sistema anche le persone giuridiche con sede nella Repubblica di Slovenia che forniscono servizi di emissione di carte ad addebito differito a uso di privati Ai sensi della Legge sui crediti al consumo (Zakon o potrošniških kreditih, di seguito»zpotk«), a partire dal 30 giugno 2011 hanno accesso a una parte di suddetti dati anche le società di credito che, in conformità con la ZBan, non sono incluse nel sistema SISBON, e le società di credito di altri Paesi membri UE KREDITNI BIRO SISBON, doo¹ gestisce il sistema SISBON e, insieme all'incaricato del trattamento dei dati, assicura il funzionamento corretto e regolare del sistema KREDITNI BIRO SISBON e l'incaricato del trattamento dei dati non hanno diritto ad accedere ai dati contenuti in SISBON né sono delegati a riguardo Le banche, le casse di risparmio e le altre persone giuridiche che, ai sensi della ZBan, inseriscono i dati nel sistema², utilizzano e gestiscono le raccolte di dati personali dei propri committenti, ovvero delle persone fisiche, in SISBON Esse mantengono e controllano i dati così trasmessi e rispondono ai propri committenti e a terzi della loro correttezza e aggiornamento nonché della tutela dei dati stessi ai sensi della Legge sulla tutela dei dati personali (Zakon o varstvu osebnih podatkov) e della Legge bancaria (Zakon o bančništvu) 1 La società, istituita il giorno , ha assunto la gestione del sistema SISBON dall Associazione bancaria slovena (Združenje bank Slovenije) 2 L elenco delle banche, casse di risparmio e altre persone fisiche che, ai sensi della ZBan, sono tenute all inserimento dei dati nel sistema SISBON, è disponibile sul sito internet wwwsisbonsi Dati contenuti nel sistema SISBON Dati relativi alle persone fisiche nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale, dati relativi al fallimento individuale (relativi all'inizio e alla conclusione del procedimento fallimentare, all'inizio del procedimento, di estinzione degli obblighi, all'emissione e all'entrata in vigore della decisione di estinzione degli obblighi), dati relativi alle esecuzioni giudiziarie e fiscali (data di entrata in vigore della decisione sull'esecuzione e data di conclusione del procedimento di esecuzione) Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla cessazione dell'obbligo; in caso di fallimento individuale, 4 anni a decorrere dall'entrata in vigore della decisione in merito alla conclusione del procedimento di fallimento individuale Dati relativi alle operazioni Tipo di operazione (conti correnti con limite ordinario e straordinario approvato, limiti ordinari e straordinari, leasing finanziari, carte ad addebito differito (inclusi gli acquisti rateizzati) e carte di credito, garanzie a terzi), data di stipula del contratto, indicazione della valuta, importo all'atto della concessione, importo residuo da pagare, importo dell'annualità ovvero della rata, tipo di annualità ovvero rata, periodo di restituzione in mesi, data di scadenza Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla scadenza dell'obbligo Eventi che incidono sullo svolgimento della transazione - eventi positivi data di pagamento dell'obbligo, pagamento anticipato, modifica del periodo di restituzione, modifica dell'importo o del tipo della singola annualità ovvero rata Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla scadenza dell'obbligo Eventi non conformi al contratto - eventi negativi data del verificarsi del ritardo, importo del debito in relazione al quale la persona risulta essere in ritardo, recupero coattivo, esecuzione, rescissione del contratto a seguito di ritardo nell'assolvere all'obbligo, blocco o sblocco del conto corrente e della carta ad addebito differito a uso di privati, periodo e tipo di moratoria Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla scadenza dell'obbligo Chi e quando può accedere ai dati nel sistema SISBON I dati personali raccolti in SISBON sono confidenziali e vengono trattati come segreto professionale nell'intero sistema ai sensi della Legge sull'attività bancaria (Zakon o bančništvu) e della Legge sulla tutela dei dati personali (Zakon o varstvu osebnih podatkov) L'accesso ai dati, che viene registrato e controllato, è consentito esclusivamente alle persone autorizzate mediante certificati elettronici digitali, emessi da agenzie di certificazione qualificate in Slovenia Le banche, casse di risparmio e altre persone giuridiche possono accedere, ai sensi della ZBan, a tutti i dati raccolti nel sistema SISBON Ai sensi della ZPotK, le società di credito possono accedere solo ai seguenti dati raccolti nel sistema: ritardo nell'assolvere a un singolo obbligo superiore a 90 giorni, inizio del procedimento di recupero coattivo, blocco del conto corrente, sblocco del conto corrente L'accesso ai dati nel sistema SISBON è consentito solo nei seguenti casi: stipula di un nuovo contratto con il committente, recupero di debiti scaduti, reclamo da parte del committente, aggiornamento dei dati personali e revisione Diritti individuali Diritto all'ottenimento dell'estratto dei propri dati Ai sensi della Legge sulla tutela dei dati personali (Zakon o varstvu osebnih podatkov), il cliente ha diritto a ottenere l'estratto dei propri dati e a prendere visione di tutti i dati personali a lui riferiti nel sistema SISBON, ivi inclusi i dati relativi a chi li ha trasmessi e a chi ne ha preso visione, quando e a quale scopo Il cliente può richiedere l'estratto presso qualsiasi banca, cassa di risparmio o persona giuridica ai sensi della ZBan previa compilazione del modulo Diritto all'ottenimento dell'estratto dei dati personali SISBON (Pravica do izpisa osebnih podatkov SISBON) Il cliente riceverà l'estratto dei propri dati personali entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta a mezzo posta all'indirizzo da lui indicato Diritto alla modifica dei dati Qualora il cliente abbia fondati motivi per dissentire dai dati raccolti e scambiati attraverso il sistema SISBON, può presentare richiesta scritta per la cancellazione ovvero la modifica o la correzione dei dati presso la banca, cassa di risparmio o altra persona giuridica che, ai sensi della ZBan, risulta essere il gestore di suddetti dati, previa compilazione del modulo Diritto alla modifica dei dati personali in SISBON (Pravica do popravka osebnih podatkov v SISBON) Il gestore di suddetti dati è tenuto, su presentazione di richiesta fondata da parte del cliente, a cancellare, integrare o correggere i dati entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e darne comunicazione all'utente entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta

5 wwwsisbonsi Moj SISBON Gyors és egyszerű betekintés a személyes adatokba A Moj SISBON egy olyan internetes alkalmazás, amely a természetes személyeknek lehetővé teszi, hogy betekintsenek a SISBON rendszerben tárolt adataikba Az internetes alkalmazás lehetővé teszi részükre: a saját adataikba való ingyenes betekintést, az adataikba való betekintések áttekintését (ki és mikor tekin tett bele adataikba), a személyes adataik javítása iránti kérelem benyújtását, saját adataik pdf formátumban való lekérdezését (díj ellené ben) wwwsisbonsi Szlovén hitelinformációs rendszer Szlovén hitelinformációs rendszer A Moj SISBON alkalmazáshoz való hozzáférés feltételei: internet kapcsolattal rendelkező személyi számítógép, egy elismert szlovéniai minősített tanúsító iroda által kiadott digitális elektronikus igazolás (AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA és POSTA CA), internetes keresőprogram (ajánlatos a szélesebb körben el terjedt internetes keresők használata) A Moj SISBON alkalmazás hozzáférhető a wwwsisbonsi portálon keresztül vagy közvetlenül a https://mojsisbonsi címen december 2012 Kreditni biro SISBON, doo Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0) , F: +386 (0) kreditni biro

6 SISBON Szlovén hitelinformációs rendszer A SISBON egy elektronikus információs rendszer, amely adatokat szolgáltat a természetes személy ügyfelek hitelképességéről Létrehozásának célja a bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek hitelkockázatának kezelése, a felelős hitelezés biztosítása és a természetes személyek túlzott mértékű eladósodásának megakadályozása Az összegyűjtött adatok kizárólag e célra használhatók A SISBON ezen elvek alapján gyűjti és dolgozza fel a magányszemélyek eladósodottságára és szerződéses kötelezettségeik korrekt teljesítésére vonatkozó adatokat Ezen adatok csak kiegészítő információt jelentenek hitelképességük és bonitásuk vizsgálata során Vonatkozó jogszabályok, rendszerirányítás, ésadatkezelés A Banktörvény (a továbbiakban: ZBan) alapján a bankok és takarékszövetkezetek a Szlovén Bankszövetségen belül én létrehoztak egy adatcsere rendszert, amely ügyfeleik hitelképességéről ad információt E rendszerhez től fokozatosan csatlakozhattak a Szlovén Köztársaságban székhellyel rendelkező azon pénzügyi intézmények is, melyek kizárólagos vagy fő tevékenysége pénzügyi lízingszolgáltatás nyújtása től pedig a Szlovén Köztársaságban székhellyel rendelkező azon jogi személyek is csatlakozhatnak hozzá, melyek halasztott fizetésű kártyákat bocsátanak ki A fogyasztási hitelekről szóló törvény (a továbbiakban: ZPotK) alapján tól egy bizonyos adatmennyiség összegyűléséig a ZBan alapján nem SISBON tag hitelezők és egy másik EU tagállamban székhellyel rendelkező hitelezők is csatlakozhatnak a hitelinformációs rendszerhez A KREDITNI BIRO SISBON, doo¹ kezeli a SISBON rendszert és a szerződéses adatfeldolgozóval együtt biztosítja annak szabályos és zavartalan működését A KREDITNI BIRO SISBON és a szerződéses adatfeldolgozó nem jogosult a SISBON által kezelt adatokba való betekintésre A természetes személy ügyfelek személyes adatait tartalmazó adatbázisokat az azokat a ZBan alapján a SISBON rendszerbe² feltöltő bankok, takarékszövetkezetek és egyéb jogi személyek használják és kezelik Ezek a feltöltött adatokat karbantartják és felügyelik továbbá felelősséggel tartoznak ügyfeleikkel és harmadik személyekkel szemben azok pontosságáért, naprakészségéért és a Törvény a személyes adatok védelméről és a Banktörvény rendelkezései szerinti védelméért 1 Ez a én alakult SISBON társaság vette át a SISBON rendszer kezelését a Szlovén Bankszövetségtől 2 A ZBan alapján a SISBON rendszerbe² adatokat feltöltő bankok, takarékszövetkezetek és egyéb jogi személyek listája a wwwsisbonsi honlapon olvasható A SISBON rendszer által kezelt adatok Az egyes természetes személyek adatai születési név, születési hely és idő, állandó és ideiglenes lakcím, adószám, a magáncsőd adatai (a magáncsőd eljárás kezdete és befejezése, a kötelezettség elengedésére irányuló eljárás kezdete, a kötelezettség elengedéséről hozott határozat kiadása és jogerőre emelkedése), a bírósági és adóügyi végrehajtások adatai (a végrehajtásról szóló jogerős határozat időpontja és a végrehajtási eljárás befejezésének dátuma) Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után, magáncsőd esetében: a magáncsőd eljárás befejezéséről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 4 év Az ügyletek adatai az ügylet fajtája (engedélyezett standard és rendkívüli limittel rendelke ző folyószámlák, standard és rendkívüli limitek, kölcsönök, pénzügyi lí zing, halasztott fizetésű kártyák (beleértve a részletfizetéses vásárlá sokat is) és hitelkártyák, más személyeknek nyújtott kezességvállalások), az ügylet megkötésének dátuma, devizanem, a jóváhagyáskor fennálló összeg, a kötelezettség meg nem fizetett része, az annuitás ill a törlesztő részlet összege, az annuitás ill a törlesztő részlet fajtája, a futamidő hónapokban, az esedékesség dátuma Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után Az ügylet menetét befolyásoló üzleti események - pozitív adat a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja, az előtörlesztés ténye, futamidő változás, az annuitás ill a törlesztő részlet összegének vagy fajtájának változása Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után Nem a szerződés szerinti üzleti események - negatív adat a fizetési késedelem bekövetkezésének időpontja, a fizetési késedelem összege, behajtások, végrehajtások, az ügylettől való elállás fizetési késedelem miatt, a folyószámla és a halasztott fizetésű kártyák zárolása és a zárolás feloldása, a moratórium időszaka és fajtája Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után Ki és mikor férhet hozzá a SISBON rendszerben lévő adatokhoz? A SISBON rendszerben lévő személyes adatok szigorúan bizalmasak, ezért a Banktörvény és a személyes adatok védelméről szóló Törvény rendelkezései alapján a teljes rendszer üzleti titokként kezeli őket Az adatokhoz csak a szlovéniai minősített tanúsító irodák által kiadott digitális elektronikus igazolással rendelkező személyek férhetnek hozzá Az adatokhoz való hozzáférést naplózzák és felügyelik A bankok, takarékszövetkezetek vagy a ZBan rendelkezései szerinti jogi személyek a SISBON rendszerben lévő összes adathoz hozzáférhetnek A Törvény a fogyasztási hitelekről (ZPotK) rendelkezései szerinti hitelezők pedig csak az alábbi adatcsoportokhoz férhetnek hozzá: valamely kötelezettség 90 napot meghaladó nem teljesítése, a behajtási eljárás megkezdése, a folyószámla zárolása, a folyószámla zárolásának feloldása A SISBON rendszerben tárolt adatokba való betekintés csak az alábbi esetekben lehetséges: új ügylet kötése az ügyféllel, a lejárt tartozás behajtása, ügyfél reklamáció, az ügyfél törzsadatainak frissítése, revíziók A természetes személy jogai A természetes személy saját adatainak lekérdezéséhez való joga A Törvény a személyes adatok védelméről alapján a természetes személynek joga van a SISBON rendszerben tárolt összes személyes adatának lekérdezéséhez és megtekintéséhez, beleértve azokat az adatokat is, hogy ki töltötte őket fel, valamint hogy ki, mikor és milyen céllal tekintett bele adataiba A természetes személy bármely banktól, takarékszövetkezettől vagy a ZBan rendelkezései szerinti jogi személytől lekérheti adatait A saját személyes adatoknak a SISBON rendszerből való lekéréséhez való jog nevű formanyomtatványon A természetes személy által kért adatokat legkésőbb az írásbeli kérelme kézhezvételétől számított 15 napon belül postán megküldik az általa megadott címre A természetes személy joga saját adatainak kijavításához Ha a természetes személy a róla a SISBON rendszerben gyűjtött és lekérdezhető adatok hitelességét megalapozottan vitatja, úgy írásban kérheti azok törlését, ill módosítását vagy javítását az adatokat kezelő banktól, takarékszövetkezettől vagy a ZBan rendelkezései szerinti jogi személytől A saját személyes adatoknak a SISBON rendszerben való kijavításához való jog nevű formanyomtatványon A természetes személy megalapozott kérelme alapján az adatkezelő köteles ezen adatokat törölni, kiegészíteni vagy kijavítani az írásos kérelem kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül és erről köteles értesíteni a kérelmezőt az írásos kérelem benyújtásától számított 15 napon belül

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, KOPOGOK. TALÁLD KI, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon 2014 Tudta-e, hogy 2013-ban az Unióban Magyarországon nôtt a leginkább a menedékkérôk

Részletesebben

Vásárlás: a Szolgáltatás igénybevétele a Megveszem/Lefoglalom gombra kattintva

Vásárlás: a Szolgáltatás igénybevétele a Megveszem/Lefoglalom gombra kattintva Általános Vásárlási Feltételek A jelen honlapot a Xentury Kft., mint szerződött partnerei megbízottja és képviselője, a szerződött partnerei tulajdonát képező termék, illetve a szerződött partnerek által

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Kód: NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 1. Terjedelem: 1709 n A feladat elkészítésére ajánlott idő: 30 perc Olvassa el a következő szöveget, és válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul!

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

TÖRVÉNY A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

TÖRVÉNY A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL TÖRVÉNY A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 97/2008. szám és 104/2009. másik törvény) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz A jelen törvény szabályozza a személyes

Részletesebben