Slovenski informacijski sistem bonitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.sisbon.si Slovenski informacijski sistem bonitet"

Átírás

1 wwwsisbonsi Moj SISBON Hiter in enostaven vpogled v svoje osebne podatke Moj SISBON je spletna aplikacija, ki posamezniku omogoča vpogled v podatke, ki so o njem zbrani v sistemu SISBON Spletna aplikacija posamezniku omogoča: brezplačen pregled svojih podatkov, pregled nad vpogledi v njegove podatke (kdo in kdaj je vpogledoval v njegove podatke), oddajo zahtevka za popravek osebnih podatkov, izpis svojih podatkov v pdf obliki (plačljivo) wwwsisbonsi Slovenski informacijski sistem bonitet Slovenski informacijski sistem bonitet Pogoji za dostop do aplikacije Moj SISBON: osebni računalnik z dostopom do interneta, digitalno elektronsko potrdilo ene izmed priznanih kva lificiranih certifikatskih agencij v Sloveniji (AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA in POSTA CA), spletni brskalnik (priporočena je uporaba katerega izmed bolj razširjenih spletnih brskalnikov) Do aplikacije Moj SISBON lahko dostopate prek portala wwwsisbonsi, ali direktno prek naslova https://mojsisbonsi december 2012 Kreditni biro SISBON, doo Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0) , F: +386 (0) kreditni biro

2 SISBON Slovenski informacijski sistem bonitet SISBON je elektronski sistem izmenjave informacij o boni teti strank, ki so fizične osebe Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti Ti podatki so le dodatna informacija za določitev njihove kreditne sposobnosti in bonitete Zakonska podlaga, upravljanje sistema in podatkov Skladno z Zakonom o bančništvu (v nadaljevanju: ZBan) so banke in hranilnice v okviru Združenja bank Slovenije organizirale sistem izmenjave informacij o boniteti strank V ta sistem se od postopno vključujejo tudi finančne institucije s sedežem v RS, katerih izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa in od lahko tudi pravne osebe s sedežem v RS, ki opravljajo storitve izdajanja osebnih kartic z odloženim plačilom Skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (v nadaljevanju: ZPotK) lahko od do določenega nabora podatkov dostopajo tudi dajalci kreditov, ki po ZBan niso vključeni v SISBON, ter dajalci kreditov iz drugih držav članic EU KREDITNI BIRO SISBON, doo¹ upravlja sistem SISBON ter skupaj s pogodbenim obdelovalcem podatkov zagotavlja njegovo pravilno in nemoteno delovanje KREDITNI BIRO SISBON in pogodbeni obdelovalec podatkov nimata pravice niti do vpogleda v podatke SISBON, niti nimata pooblastila za to Banke, hranilnice in druge pravne osebe, ki skladno z ZBan posredujejo podatke v sistem², so uporabnice in upravljavke zbirk osebnih podatkov svojih komitentov fizičnih oseb v SISBON Svoje posredovane podatke vzdržujejo in nadzirajo ter odgovarjajo komitentom in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost ter izvajanje varstva skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o bančništvu 1 Družba, ustanovljena s , je prevzela upravljanje sistema SISBON od Združenja bank Slovenije 2 Seznam bank, hranilnic in drugih pravnih oseb, ki skladno z ZBan posredujejo podatke v sistem SISBON, je dosegljiv na spletni strani wwwsisbonsi Podatki v sistemu SISBON Podatki o fizični osebi osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti), podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum pravnomočnega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka) Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti, za osebni stečaj, 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja Podatki o poslih vrsta posla (transakcijski računi z odobrenim rednim in izrednim limitom, redni in izredni limiti, posojila, finančni zakupi, kartice z odloženim plačilom (vključno z obročnimi nakupi) in kreditne kartice, poroštva drugim), datum sklenitve posla, oznaka valute, znesek ob odobritvi, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek anuitete oz obroka, vrsta anuitete oz obroka, odplačilna doba v mesecih, datum zapadlosti Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla - pozitivni dogodki datum plačila obveznosti, predčasno plačilo, sprememba odplačilnega obdobja, sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz obroka Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo - negativni dogodki datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi, izterjave, izvršbe, odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti, blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa in osebne kartice z odloženim plačilom, obdobje in vrsta moratorija Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti Kdo in kdaj lahko dostopa do podatkov v sistemu SISBON Osebni podatki v SISBON so strogo zaupni in se skladno z Zakonom o bančništvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov v celotnem sistemu obravnavajo kot poslovna skrivnost Dostop do podatkov, ki se beleži in nadzoruje, je dovoljen le pooblaščenim osebam z digitalnimi elektronskimi potrdili, ki jih izdajajo kvalificirane certifikatske agencije v Sloveniji Banke, hranilnice in pravne osebe po ZBan lahko dostopajo do vseh podatkov v sistemu SISBON Dajalci kreditov po ZPotK pa lahko dostopajo le do določenega nabora podatkov, in sicer o: zamudi pri izpolnitvi posamezne obveznosti nad 90 dni, začetku postopka prisilne izterjave, blokiranem plačilnem računu, deblokiranem plačilnem računu Vpogled v podatke v sistemu SISBON je dovoljen samo v naslednjih primerih: sklepanja novega posla s komitentom, izterjave zapadlih obveznosti, reklamacije komitenta, posodabljanja njegovih matičnih podatkov in revizije Pravice posameznika Pravica do izpisa svojih podatkov Posameznik ima po Zakonu o varstvu osebnih podatkov pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v sistemu SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kdo jih je posredoval ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vanje vpogledoval Posameznik lahko za izpis zaprosi pri katerikoli banki, hranilnici ali pravni osebi skladno z ZBan, in sicer tako, da izpolni obrazec Pravica do izpisa osebnih podatkov SISBON Izpis podatkov se posamezniku zagotovi najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve, in sicer po pošti na želeni naslov Pravica do popravka podatkov Če posameznik podatkom, ki se o njem združujejo in izmenjujejo prek sistema SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris ozspremembo ali popravek pri tisti banki, hranilnici ali pravni osebi po ZBan, ki je upravljavka teh podatkov, in sicer tako, da izpolni obrazec Pravica do popravka osebnih podatkov v SISBON Upravljavka teh podatkov mora ob utemeljenem zahtevku posameznika te podatke izbrisati, dopolniti ali popraviti v roku 7 delovnih dni po prejemu pisne zahteve in ga o tem obvestiti v roku 15 dni od vložitve pisne zahteve

3 wwwsisbonsi Il Mio SISBON (Moj SISBON) Accesso rapido e semplice ai propri dati personali Il Mio SISBON è l applicazione online che consente agli utenti di accedere ai propri dati registrati nel sistema SISBON L applicazione online consente all utente di: verificare gratuitamente i propri dati, verificare chi e quando ha preso visione dei suoi dati, trasmettere la richiesta di modifica dei propri dati personali, scaricare l estratto dei propri dati in formato pdf (servizio a pagamento) wwwsisbonsi Sistema informativo sloveno sui crediti Sistema informativo sloveno sui crediti Condizioni di accesso all applicazione Il Mio SISBON: personal computer con accesso a internet, certificato elettronico digitale rilasciato da una delle agenzie di certificazione qualificate riconosciute in Slovenia (AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA e POSTA CA) browser web (è consigliabile l utilizzo di uno dei browser più diffusi) L accesso all applicazione Il Mio SISBON è possibile dal portale wwwsisbonsi o direttamente all indirizzo https://mojsisbonsi dicembre 2012 Kreditni biro SISBON, doo Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0) , F: +386 (0) kreditni biro

4 SISBON Sistema informativo sloveno sui crediti SISBON è un sistema elettronico di scambio di informazioni sull'indebitamento della clientela rientrante nella categoria delle persone fisiche Il sistema è stato concepito per la gestione del rischio di credito di banche, casse di risparmio e altri istituti di credito, al fine di garantire l'erogazione responsabile del credito e prevenire il sovraindebitamento dei clienti, e può essere utilizzato esclusivamente a questi scopi Nel sistema SISBON si raccolgono e trattano i dati relativi all'indebitamento dei consumatori e alla loro correttezza nell'assolvere ai propri obblighi Tali dati rappresentano una fonte di informazioni aggiuntiva utile per stabilire la capacità creditizia dei clienti e il loro indebitamento Fonti normative, gestione del sistema e dei dati Ai sensi della Legge bancaria (Zakon o bančništvu, di seguito»zban«), le banche e le casse di risparmio afferenti all'associazione bancaria slovena (Združenje bank Slovenije), il 1 gennaio 2008 hanno avviato un sistema di scambio di informazioni sui crediti concessi ai propri clienti A partire dal 1 gennaio 2010, sono stati inclusi gradualmente in questo sistema anche gli istituti finanziari con sede nella Repubblica di Slovenia la cui attività unica o prevalente consiste nella fornitura di servizi di leasing finanziario Dal 1 gennaio 2012 sono ammesse al sistema anche le persone giuridiche con sede nella Repubblica di Slovenia che forniscono servizi di emissione di carte ad addebito differito a uso di privati Ai sensi della Legge sui crediti al consumo (Zakon o potrošniških kreditih, di seguito»zpotk«), a partire dal 30 giugno 2011 hanno accesso a una parte di suddetti dati anche le società di credito che, in conformità con la ZBan, non sono incluse nel sistema SISBON, e le società di credito di altri Paesi membri UE KREDITNI BIRO SISBON, doo¹ gestisce il sistema SISBON e, insieme all'incaricato del trattamento dei dati, assicura il funzionamento corretto e regolare del sistema KREDITNI BIRO SISBON e l'incaricato del trattamento dei dati non hanno diritto ad accedere ai dati contenuti in SISBON né sono delegati a riguardo Le banche, le casse di risparmio e le altre persone giuridiche che, ai sensi della ZBan, inseriscono i dati nel sistema², utilizzano e gestiscono le raccolte di dati personali dei propri committenti, ovvero delle persone fisiche, in SISBON Esse mantengono e controllano i dati così trasmessi e rispondono ai propri committenti e a terzi della loro correttezza e aggiornamento nonché della tutela dei dati stessi ai sensi della Legge sulla tutela dei dati personali (Zakon o varstvu osebnih podatkov) e della Legge bancaria (Zakon o bančništvu) 1 La società, istituita il giorno , ha assunto la gestione del sistema SISBON dall Associazione bancaria slovena (Združenje bank Slovenije) 2 L elenco delle banche, casse di risparmio e altre persone fisiche che, ai sensi della ZBan, sono tenute all inserimento dei dati nel sistema SISBON, è disponibile sul sito internet wwwsisbonsi Dati contenuti nel sistema SISBON Dati relativi alle persone fisiche nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale, dati relativi al fallimento individuale (relativi all'inizio e alla conclusione del procedimento fallimentare, all'inizio del procedimento, di estinzione degli obblighi, all'emissione e all'entrata in vigore della decisione di estinzione degli obblighi), dati relativi alle esecuzioni giudiziarie e fiscali (data di entrata in vigore della decisione sull'esecuzione e data di conclusione del procedimento di esecuzione) Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla cessazione dell'obbligo; in caso di fallimento individuale, 4 anni a decorrere dall'entrata in vigore della decisione in merito alla conclusione del procedimento di fallimento individuale Dati relativi alle operazioni Tipo di operazione (conti correnti con limite ordinario e straordinario approvato, limiti ordinari e straordinari, leasing finanziari, carte ad addebito differito (inclusi gli acquisti rateizzati) e carte di credito, garanzie a terzi), data di stipula del contratto, indicazione della valuta, importo all'atto della concessione, importo residuo da pagare, importo dell'annualità ovvero della rata, tipo di annualità ovvero rata, periodo di restituzione in mesi, data di scadenza Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla scadenza dell'obbligo Eventi che incidono sullo svolgimento della transazione - eventi positivi data di pagamento dell'obbligo, pagamento anticipato, modifica del periodo di restituzione, modifica dell'importo o del tipo della singola annualità ovvero rata Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla scadenza dell'obbligo Eventi non conformi al contratto - eventi negativi data del verificarsi del ritardo, importo del debito in relazione al quale la persona risulta essere in ritardo, recupero coattivo, esecuzione, rescissione del contratto a seguito di ritardo nell'assolvere all'obbligo, blocco o sblocco del conto corrente e della carta ad addebito differito a uso di privati, periodo e tipo di moratoria Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla scadenza dell'obbligo Chi e quando può accedere ai dati nel sistema SISBON I dati personali raccolti in SISBON sono confidenziali e vengono trattati come segreto professionale nell'intero sistema ai sensi della Legge sull'attività bancaria (Zakon o bančništvu) e della Legge sulla tutela dei dati personali (Zakon o varstvu osebnih podatkov) L'accesso ai dati, che viene registrato e controllato, è consentito esclusivamente alle persone autorizzate mediante certificati elettronici digitali, emessi da agenzie di certificazione qualificate in Slovenia Le banche, casse di risparmio e altre persone giuridiche possono accedere, ai sensi della ZBan, a tutti i dati raccolti nel sistema SISBON Ai sensi della ZPotK, le società di credito possono accedere solo ai seguenti dati raccolti nel sistema: ritardo nell'assolvere a un singolo obbligo superiore a 90 giorni, inizio del procedimento di recupero coattivo, blocco del conto corrente, sblocco del conto corrente L'accesso ai dati nel sistema SISBON è consentito solo nei seguenti casi: stipula di un nuovo contratto con il committente, recupero di debiti scaduti, reclamo da parte del committente, aggiornamento dei dati personali e revisione Diritti individuali Diritto all'ottenimento dell'estratto dei propri dati Ai sensi della Legge sulla tutela dei dati personali (Zakon o varstvu osebnih podatkov), il cliente ha diritto a ottenere l'estratto dei propri dati e a prendere visione di tutti i dati personali a lui riferiti nel sistema SISBON, ivi inclusi i dati relativi a chi li ha trasmessi e a chi ne ha preso visione, quando e a quale scopo Il cliente può richiedere l'estratto presso qualsiasi banca, cassa di risparmio o persona giuridica ai sensi della ZBan previa compilazione del modulo Diritto all'ottenimento dell'estratto dei dati personali SISBON (Pravica do izpisa osebnih podatkov SISBON) Il cliente riceverà l'estratto dei propri dati personali entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta a mezzo posta all'indirizzo da lui indicato Diritto alla modifica dei dati Qualora il cliente abbia fondati motivi per dissentire dai dati raccolti e scambiati attraverso il sistema SISBON, può presentare richiesta scritta per la cancellazione ovvero la modifica o la correzione dei dati presso la banca, cassa di risparmio o altra persona giuridica che, ai sensi della ZBan, risulta essere il gestore di suddetti dati, previa compilazione del modulo Diritto alla modifica dei dati personali in SISBON (Pravica do popravka osebnih podatkov v SISBON) Il gestore di suddetti dati è tenuto, su presentazione di richiesta fondata da parte del cliente, a cancellare, integrare o correggere i dati entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e darne comunicazione all'utente entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta

5 wwwsisbonsi Moj SISBON Gyors és egyszerű betekintés a személyes adatokba A Moj SISBON egy olyan internetes alkalmazás, amely a természetes személyeknek lehetővé teszi, hogy betekintsenek a SISBON rendszerben tárolt adataikba Az internetes alkalmazás lehetővé teszi részükre: a saját adataikba való ingyenes betekintést, az adataikba való betekintések áttekintését (ki és mikor tekin tett bele adataikba), a személyes adataik javítása iránti kérelem benyújtását, saját adataik pdf formátumban való lekérdezését (díj ellené ben) wwwsisbonsi Szlovén hitelinformációs rendszer Szlovén hitelinformációs rendszer A Moj SISBON alkalmazáshoz való hozzáférés feltételei: internet kapcsolattal rendelkező személyi számítógép, egy elismert szlovéniai minősített tanúsító iroda által kiadott digitális elektronikus igazolás (AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA és POSTA CA), internetes keresőprogram (ajánlatos a szélesebb körben el terjedt internetes keresők használata) A Moj SISBON alkalmazás hozzáférhető a wwwsisbonsi portálon keresztül vagy közvetlenül a https://mojsisbonsi címen december 2012 Kreditni biro SISBON, doo Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0) , F: +386 (0) kreditni biro

6 SISBON Szlovén hitelinformációs rendszer A SISBON egy elektronikus információs rendszer, amely adatokat szolgáltat a természetes személy ügyfelek hitelképességéről Létrehozásának célja a bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek hitelkockázatának kezelése, a felelős hitelezés biztosítása és a természetes személyek túlzott mértékű eladósodásának megakadályozása Az összegyűjtött adatok kizárólag e célra használhatók A SISBON ezen elvek alapján gyűjti és dolgozza fel a magányszemélyek eladósodottságára és szerződéses kötelezettségeik korrekt teljesítésére vonatkozó adatokat Ezen adatok csak kiegészítő információt jelentenek hitelképességük és bonitásuk vizsgálata során Vonatkozó jogszabályok, rendszerirányítás, ésadatkezelés A Banktörvény (a továbbiakban: ZBan) alapján a bankok és takarékszövetkezetek a Szlovén Bankszövetségen belül én létrehoztak egy adatcsere rendszert, amely ügyfeleik hitelképességéről ad információt E rendszerhez től fokozatosan csatlakozhattak a Szlovén Köztársaságban székhellyel rendelkező azon pénzügyi intézmények is, melyek kizárólagos vagy fő tevékenysége pénzügyi lízingszolgáltatás nyújtása től pedig a Szlovén Köztársaságban székhellyel rendelkező azon jogi személyek is csatlakozhatnak hozzá, melyek halasztott fizetésű kártyákat bocsátanak ki A fogyasztási hitelekről szóló törvény (a továbbiakban: ZPotK) alapján tól egy bizonyos adatmennyiség összegyűléséig a ZBan alapján nem SISBON tag hitelezők és egy másik EU tagállamban székhellyel rendelkező hitelezők is csatlakozhatnak a hitelinformációs rendszerhez A KREDITNI BIRO SISBON, doo¹ kezeli a SISBON rendszert és a szerződéses adatfeldolgozóval együtt biztosítja annak szabályos és zavartalan működését A KREDITNI BIRO SISBON és a szerződéses adatfeldolgozó nem jogosult a SISBON által kezelt adatokba való betekintésre A természetes személy ügyfelek személyes adatait tartalmazó adatbázisokat az azokat a ZBan alapján a SISBON rendszerbe² feltöltő bankok, takarékszövetkezetek és egyéb jogi személyek használják és kezelik Ezek a feltöltött adatokat karbantartják és felügyelik továbbá felelősséggel tartoznak ügyfeleikkel és harmadik személyekkel szemben azok pontosságáért, naprakészségéért és a Törvény a személyes adatok védelméről és a Banktörvény rendelkezései szerinti védelméért 1 Ez a én alakult SISBON társaság vette át a SISBON rendszer kezelését a Szlovén Bankszövetségtől 2 A ZBan alapján a SISBON rendszerbe² adatokat feltöltő bankok, takarékszövetkezetek és egyéb jogi személyek listája a wwwsisbonsi honlapon olvasható A SISBON rendszer által kezelt adatok Az egyes természetes személyek adatai születési név, születési hely és idő, állandó és ideiglenes lakcím, adószám, a magáncsőd adatai (a magáncsőd eljárás kezdete és befejezése, a kötelezettség elengedésére irányuló eljárás kezdete, a kötelezettség elengedéséről hozott határozat kiadása és jogerőre emelkedése), a bírósági és adóügyi végrehajtások adatai (a végrehajtásról szóló jogerős határozat időpontja és a végrehajtási eljárás befejezésének dátuma) Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után, magáncsőd esetében: a magáncsőd eljárás befejezéséről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 4 év Az ügyletek adatai az ügylet fajtája (engedélyezett standard és rendkívüli limittel rendelke ző folyószámlák, standard és rendkívüli limitek, kölcsönök, pénzügyi lí zing, halasztott fizetésű kártyák (beleértve a részletfizetéses vásárlá sokat is) és hitelkártyák, más személyeknek nyújtott kezességvállalások), az ügylet megkötésének dátuma, devizanem, a jóváhagyáskor fennálló összeg, a kötelezettség meg nem fizetett része, az annuitás ill a törlesztő részlet összege, az annuitás ill a törlesztő részlet fajtája, a futamidő hónapokban, az esedékesség dátuma Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után Az ügylet menetét befolyásoló üzleti események - pozitív adat a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja, az előtörlesztés ténye, futamidő változás, az annuitás ill a törlesztő részlet összegének vagy fajtájának változása Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után Nem a szerződés szerinti üzleti események - negatív adat a fizetési késedelem bekövetkezésének időpontja, a fizetési késedelem összege, behajtások, végrehajtások, az ügylettől való elállás fizetési késedelem miatt, a folyószámla és a halasztott fizetésű kártyák zárolása és a zárolás feloldása, a moratórium időszaka és fajtája Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után Ki és mikor férhet hozzá a SISBON rendszerben lévő adatokhoz? A SISBON rendszerben lévő személyes adatok szigorúan bizalmasak, ezért a Banktörvény és a személyes adatok védelméről szóló Törvény rendelkezései alapján a teljes rendszer üzleti titokként kezeli őket Az adatokhoz csak a szlovéniai minősített tanúsító irodák által kiadott digitális elektronikus igazolással rendelkező személyek férhetnek hozzá Az adatokhoz való hozzáférést naplózzák és felügyelik A bankok, takarékszövetkezetek vagy a ZBan rendelkezései szerinti jogi személyek a SISBON rendszerben lévő összes adathoz hozzáférhetnek A Törvény a fogyasztási hitelekről (ZPotK) rendelkezései szerinti hitelezők pedig csak az alábbi adatcsoportokhoz férhetnek hozzá: valamely kötelezettség 90 napot meghaladó nem teljesítése, a behajtási eljárás megkezdése, a folyószámla zárolása, a folyószámla zárolásának feloldása A SISBON rendszerben tárolt adatokba való betekintés csak az alábbi esetekben lehetséges: új ügylet kötése az ügyféllel, a lejárt tartozás behajtása, ügyfél reklamáció, az ügyfél törzsadatainak frissítése, revíziók A természetes személy jogai A természetes személy saját adatainak lekérdezéséhez való joga A Törvény a személyes adatok védelméről alapján a természetes személynek joga van a SISBON rendszerben tárolt összes személyes adatának lekérdezéséhez és megtekintéséhez, beleértve azokat az adatokat is, hogy ki töltötte őket fel, valamint hogy ki, mikor és milyen céllal tekintett bele adataiba A természetes személy bármely banktól, takarékszövetkezettől vagy a ZBan rendelkezései szerinti jogi személytől lekérheti adatait A saját személyes adatoknak a SISBON rendszerből való lekéréséhez való jog nevű formanyomtatványon A természetes személy által kért adatokat legkésőbb az írásbeli kérelme kézhezvételétől számított 15 napon belül postán megküldik az általa megadott címre A természetes személy joga saját adatainak kijavításához Ha a természetes személy a róla a SISBON rendszerben gyűjtött és lekérdezhető adatok hitelességét megalapozottan vitatja, úgy írásban kérheti azok törlését, ill módosítását vagy javítását az adatokat kezelő banktól, takarékszövetkezettől vagy a ZBan rendelkezései szerinti jogi személytől A saját személyes adatoknak a SISBON rendszerben való kijavításához való jog nevű formanyomtatványon A természetes személy megalapozott kérelme alapján az adatkezelő köteles ezen adatokat törölni, kiegészíteni vagy kijavítani az írásos kérelem kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül és erről köteles értesíteni a kérelmezőt az írásos kérelem benyújtásától számított 15 napon belül

Slovenski informacijski sistem bonitet

Slovenski informacijski sistem bonitet wwwsisbonsi Moj SISBON Hiter in enostaven vpogled v svoje osebne podatke Moj SISBON je spletna aplikacija, ki posamezniku omogoča vpogled v podatke, ki so o njem zbrani v sistemu SISBON Spletna aplikacija

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Dove posso trovare il modulo per? Űrlap holléte felőli érdeklődés Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Dove è stato rilasciato il suo

Részletesebben

SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA

SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA Dal 1 luglio 2013 avrà inizio il sistema elettronico a distanza pe ril pedaggio (DTS) che verrà messo in uso su un totale di 6.513km di tratti stradali in Ungheria (autostrade,

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1121 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Parte

Részletesebben

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25. Tel: +36 (93) 516-003 Fax: +36 (93) 516-003 e-mail: nagykanizsa.kvk@katved.gov.hu

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz olasz nyelven középszint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 19. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave di correzione

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Hol találom a űrlapot? Dove posso trovare il modulo per? Űrlap holléte felőli érdeklődés Mikor állították ki a [dokumentumot]? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Hol állították

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

Lingua italiana Turismo

Lingua italiana Turismo BGF NYVK Lingua italiana Turismo Modello B2 Composizione professionale 50 minuti 20 punti SCRIVERE SUL FOGLIO DELLE RISPOSTE. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

AZ 273 7 719 001 792. Sdoppiatore Ø 80 mm per Elválasztott csőcsatlakozás Ø 80 mm a következőkhöz Ø112 Ø121 ZSR 8-3 AE... ZSR 11-3 AE... Ø88.

AZ 273 7 719 001 792. Sdoppiatore Ø 80 mm per Elválasztott csőcsatlakozás Ø 80 mm a következőkhöz Ø112 Ø121 ZSR 8-3 AE... ZSR 11-3 AE... Ø88. 7 719 001 792 Ø82 Ø82 Ø121 Ø112 Ø88 6 720 604 979-00.2O Italiano Sdoppiatore Ø 80 mm per Elválasztott csőcsatlakozás Ø 80 mm a következőkhöz Magyar ZSR 8-3 AE... ZSR 11-3 AE... OSW Avvertenze 3 Biztonsági

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő1: Értékelő2: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra!

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Sia il nostro Partner Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Tutti hanno un approccio diverso 2 Dove si trova il Cliente? 3 Cosa vuole il Cliente? 4 Cosa vuole l Imprenditore? 5 Come mi trova?

Részletesebben

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila)

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila) Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB13, 13/10,

Részletesebben

Pogoji uporabe. 1. Ponujena storitev. 2. Podatki ponudnika storitev. 3. Splošni pogoji koriščenja /uporabe

Pogoji uporabe. 1. Ponujena storitev. 2. Podatki ponudnika storitev. 3. Splošni pogoji koriščenja /uporabe Pogoji uporabe Z uporabo spletne strani (www.informator-javnihrazpisov.si) in uporabo storitve spremljanja objav javnih razpisov (v nadaljevanju: Informator-javnihrazpisov.si) Vi, kot uporabnik sprejemate

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, KOPOGOK. TALÁLD KI, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon 2014 Tudta-e, hogy 2013-ban az Unióban Magyarországon nôtt a leginkább a menedékkérôk

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA Matematika olasz nyelven középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME SCRITTO DI MATURITÁ LIVELLO INTERMEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio 2012. 2012. január 01-t l

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio 2012. 2012. január 01-t l SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2012. január 01-tl Adóalap, adóalap-kiegészítés, összevont adóalap a jövedelem nagyságától függen sznik meg, ill. marad meg. Adóalap-kiegészítést a 2.424.000 Forintot meg nem haladó

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) (2007/C 31/05)

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) (2007/C 31/05) 2007.2.13. C 31/11 A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS OLASZORSZÁG Állami támogatás C 49/2006 (ex NN 65/2006) Poste Italiane BancoPosta A postai megtakarítási

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DIJAK/DIJAKINJA TANULÓ. ( IME IN PRIIMEK / UTÓ- ÉS CSALÁDI NÉV) Letnik:. évfolyam Šolsko leto:. tanév DNEVNIK PRAKTIČNEGA POUKA V ŠOLI AZ ISKOLAI

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA 2006. május 9. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ESAME SCRITTO DI LIVELLO INTERMEDI I. Időtartam: 45 perc Tempo a

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: TRGOVEC Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

sorveglianza, Vigyázat! oppure se hanno ric istruzioni circa l uso in sicur dell apparecchio e hanno compre

sorveglianza, Vigyázat! oppure se hanno ric istruzioni circa l uso in sicur dell apparecchio e hanno compre Használati útmutató ISTRUZIONI PER L U INSTRUCTIONS FOR VENTILATORE AR5B30 BOX PADLÓ ventilátor BOX FAN AR5B23 A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint testi, mentális, érzékszervi fogyatékkal élő

Részletesebben

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg:

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg: CONVENTIO Inter Sanctam sedem et Rempublicam Hungariae de immutationibus quibusdam in conventionem inducendis die XX mensis iunii anno MCMXCVII subscriptam de ope ferenda ministerii publici inceptis aliisque

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2010. OKTÓBER 10.

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 4. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 4. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 25p/ kód: Értékelő: A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS: Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 25. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2014. OKTÓBER 5. PRAVILA

Részletesebben

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

EN 1317 Ütközés hevessége és Az utasok biztonsága

EN 1317 Ütközés hevessége és Az utasok biztonsága Budapest, 8 February 007 EN 37 Ütközés hevessége és Az utasok biztonsága Massimo Cucchietti Technical Director TUBOSIDER SPA Torma Sandor Product Manager TUBOSIDER HUNGARIA kft A cél az utasok biztonságának

Részletesebben

Acta Francisci Pp. 207

Acta Francisci Pp. 207 Acta Francisci Pp. 207 Nos autem eandem conventionem, quam di ligenter inspeximus ac voluntati nostrae conformem invenimus, ratam habemus et confirmamus. In quorum fidem sollemne hoc ratihabi tionis documentum

Részletesebben

Informazioni generali

Informazioni generali In giro per l Ungheria Europäische Union, 1995 2013 Finalmente è giunto il momento di godersi una vacanza in Ungheria, del tutto meritata! Ma cosa succede se si ammala o se ha un infortunio mentre si trova

Részletesebben

C o d i c e E t i c o. E t i k a i K ó d e x. Codice Etico. Codice Etico Ethikkodex. Società per Azioni www.eni.it

C o d i c e E t i c o. E t i k a i K ó d e x. Codice Etico. Codice Etico Ethikkodex. Società per Azioni www.eni.it Società per Azioni Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma Organismo_di_vigilanza@eni.it Società per Azioni www.eni.it Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma Organismo_di_vigilanza@eni.it www.eni.it Codice

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁS OLASZORSZÁG

ÁLLAMI TÁMOGATÁS OLASZORSZÁG 2004.9.3. C 221/7 ÁLLAMI TÁMOGATÁS OLASZORSZÁG Támogatás a C 8/04 (ex NN164/03) Olaszország: Közvetlen adókedvezmények a tőzsdére újonnan bevezetett vállalatok javára Adókülönbözet az első nyilvános tőzsdei

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 20. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 20. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

Corrispondenza Lettera

Corrispondenza Lettera - Indirizzo Cardinelli Domenico & Vittorio via delle Rose, 18 Petrignano 06125 Perugia Formato indirizzo italiano: via, numero civico località, Mr. J. Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ADMINISTRATOR Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

Jelentkezés Önéletrajz / CV

Jelentkezés Önéletrajz / CV - Személyes adatok Nome Keresztnév Cognome Családi név Data di nascita Születési dátum Luogo di nascita Születési hely Nazionalità Állampolgárság Stato Civile Jelenlegi családi állapot Celibe (m) / Nubile

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 5. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET Feladat: Helyezd magad kényelembe és lazulj el! Hallgasd meg a párbeszédek fordítását! A felvétel közben ne memorizálj, ne írj le semmit, csak FIGYELJ! Ha több

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA CIB FIX Ingatlanfedezetes hitelek

KONDÍCIÓS LISTA CIB FIX Ingatlanfedezetes hitelek AKCIÓ Visszavonásig: teljes körűen befogadott igénylés esetén, jóváhagyást követően a folyósítási díjból 50% kedvezményt adunk abban az esetben, ha az igénylő megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 18. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

H I R D E T M É NY. Lakossági fizető számlához kapcsolódó hitelkeret

H I R D E T M É NY. Lakossági fizető számlához kapcsolódó hitelkeret Lakossági fizető számlához kapcsolódó hitelkeret Érvényes 2013. augusztus 1-től Kamat (évi) 22% havonta Késedelmi kamat (évi) 10% Folyósítási jutalék 1% min 1500,- Ft késedelmes teljesítés esetén havonta

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Testvértelepülési szerződés. Accordo per il gemellaggio PREAMBOLO

Testvértelepülési szerződés. Accordo per il gemellaggio PREAMBOLO Testvértelepülési szerződés Accordo per il gemellaggio PREAMBULUM PREAMBOLO Tekintettel arra, hogy hosszú évtizedek után Európa népei ismét találkozhatnak, mindkét település kinyilvánított akarata, hogy

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 5. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 5. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA

HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEK A Takarékszövetkezet hitelezési szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes:

Részletesebben

E-CESTNINSKI UPORABNIŠKI PRIROČNIK

E-CESTNINSKI UPORABNIŠKI PRIROČNIK E-CESTNINSKI UPORABNIŠKI PRIROČNIK Izdaja: 2014/1 Kategorije cestnin v sistemu elektronskega cestninjenja HU-GO 1. julija 2013 so na Madžarskem uvedli sistem elektronskega cestninjenja HU-GO, ki temelji

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O ZAKLJUČNEM IZPITU / A ZÁRÓVIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/ (Vezetéknév

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

A hitelreferencia nyilvántartás hazai fejlődése

A hitelreferencia nyilvántartás hazai fejlődése 2012. Október 2. A hitelreferencia nyilvántartás hazai fejlődése A Lakossági alrendszer Hitelmulasztás nyilvántartás Bankkártya vissza élés nyilvtrt. Elutasítás nyilvtrt. Credit Reference Önkéntes pozitív

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA 2007. május 15. 14:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME SCRITTO LIVELLO MEDIO I. Időtartam: 20 perc Durata: 20 minuti Pótlapok

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Può aiutarmi? Beszélsz angolul? Parla inglese? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz / Beszél _[nyelven]_? Parla

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 7. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 7. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK OLASZ NYELVEN NOZIONI ELEMENTARI RELATIVE ALLA RISTORAZIONE, ALL'ATTIVITA' ALBERGHIERA E AL TURISMO 2006. május

Részletesebben

caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore High performance gas-fired wall-mounted boilers

caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore High performance gas-fired wall-mounted boilers + it en hu cs cz caldaia murale a gas ad alto rendimento manuale per l uso destinato all utente ed all installatore High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Ügyfél tájékoztató! Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BISZ Zrt.) és a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) bemutatása

A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BISZ Zrt.) és a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) bemutatása A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BISZ Zrt.) és a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) bemutatása A BISZ Zrt. bemutatása Alapítás: 1994.02.15. Alapítók: Tulajdonos:

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben