Slovenski informacijski sistem bonitet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.sisbon.si Slovenski informacijski sistem bonitet"

Átírás

1 wwwsisbonsi Moj SISBON Hiter in enostaven vpogled v svoje osebne podatke Moj SISBON je spletna aplikacija, ki posamezniku omogoča vpogled v podatke, ki so o njem zbrani v sistemu SISBON Spletna aplikacija posamezniku omogoča: brezplačen pregled svojih podatkov, pregled nad vpogledi v njegove podatke (kdo in kdaj je vpogledoval v njegove podatke), oddajo zahtevka za popravek osebnih podatkov, izpis svojih podatkov v pdf obliki (plačljivo) wwwsisbonsi Slovenski informacijski sistem bonitet Slovenski informacijski sistem bonitet Pogoji za dostop do aplikacije Moj SISBON: osebni računalnik z dostopom do interneta, digitalno elektronsko potrdilo ene izmed priznanih kva lificiranih certifikatskih agencij v Sloveniji (AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA in POSTA CA), spletni brskalnik (priporočena je uporaba katerega izmed bolj razširjenih spletnih brskalnikov) Do aplikacije Moj SISBON lahko dostopate prek portala wwwsisbonsi, ali direktno prek naslova https://mojsisbonsi december 2012 Kreditni biro SISBON, doo Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0) , F: +386 (0) kreditni biro

2 SISBON Slovenski informacijski sistem bonitet SISBON je elektronski sistem izmenjave informacij o boni teti strank, ki so fizične osebe Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti Ti podatki so le dodatna informacija za določitev njihove kreditne sposobnosti in bonitete Zakonska podlaga, upravljanje sistema in podatkov Skladno z Zakonom o bančništvu (v nadaljevanju: ZBan) so banke in hranilnice v okviru Združenja bank Slovenije organizirale sistem izmenjave informacij o boniteti strank V ta sistem se od postopno vključujejo tudi finančne institucije s sedežem v RS, katerih izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa in od lahko tudi pravne osebe s sedežem v RS, ki opravljajo storitve izdajanja osebnih kartic z odloženim plačilom Skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (v nadaljevanju: ZPotK) lahko od do določenega nabora podatkov dostopajo tudi dajalci kreditov, ki po ZBan niso vključeni v SISBON, ter dajalci kreditov iz drugih držav članic EU KREDITNI BIRO SISBON, doo¹ upravlja sistem SISBON ter skupaj s pogodbenim obdelovalcem podatkov zagotavlja njegovo pravilno in nemoteno delovanje KREDITNI BIRO SISBON in pogodbeni obdelovalec podatkov nimata pravice niti do vpogleda v podatke SISBON, niti nimata pooblastila za to Banke, hranilnice in druge pravne osebe, ki skladno z ZBan posredujejo podatke v sistem², so uporabnice in upravljavke zbirk osebnih podatkov svojih komitentov fizičnih oseb v SISBON Svoje posredovane podatke vzdržujejo in nadzirajo ter odgovarjajo komitentom in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost ter izvajanje varstva skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o bančništvu 1 Družba, ustanovljena s , je prevzela upravljanje sistema SISBON od Združenja bank Slovenije 2 Seznam bank, hranilnic in drugih pravnih oseb, ki skladno z ZBan posredujejo podatke v sistem SISBON, je dosegljiv na spletni strani wwwsisbonsi Podatki v sistemu SISBON Podatki o fizični osebi osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti), podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum pravnomočnega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka) Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti, za osebni stečaj, 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja Podatki o poslih vrsta posla (transakcijski računi z odobrenim rednim in izrednim limitom, redni in izredni limiti, posojila, finančni zakupi, kartice z odloženim plačilom (vključno z obročnimi nakupi) in kreditne kartice, poroštva drugim), datum sklenitve posla, oznaka valute, znesek ob odobritvi, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek anuitete oz obroka, vrsta anuitete oz obroka, odplačilna doba v mesecih, datum zapadlosti Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla - pozitivni dogodki datum plačila obveznosti, predčasno plačilo, sprememba odplačilnega obdobja, sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz obroka Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo - negativni dogodki datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi, izterjave, izvršbe, odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti, blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa in osebne kartice z odloženim plačilom, obdobje in vrsta moratorija Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti Kdo in kdaj lahko dostopa do podatkov v sistemu SISBON Osebni podatki v SISBON so strogo zaupni in se skladno z Zakonom o bančništvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov v celotnem sistemu obravnavajo kot poslovna skrivnost Dostop do podatkov, ki se beleži in nadzoruje, je dovoljen le pooblaščenim osebam z digitalnimi elektronskimi potrdili, ki jih izdajajo kvalificirane certifikatske agencije v Sloveniji Banke, hranilnice in pravne osebe po ZBan lahko dostopajo do vseh podatkov v sistemu SISBON Dajalci kreditov po ZPotK pa lahko dostopajo le do določenega nabora podatkov, in sicer o: zamudi pri izpolnitvi posamezne obveznosti nad 90 dni, začetku postopka prisilne izterjave, blokiranem plačilnem računu, deblokiranem plačilnem računu Vpogled v podatke v sistemu SISBON je dovoljen samo v naslednjih primerih: sklepanja novega posla s komitentom, izterjave zapadlih obveznosti, reklamacije komitenta, posodabljanja njegovih matičnih podatkov in revizije Pravice posameznika Pravica do izpisa svojih podatkov Posameznik ima po Zakonu o varstvu osebnih podatkov pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v sistemu SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kdo jih je posredoval ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vanje vpogledoval Posameznik lahko za izpis zaprosi pri katerikoli banki, hranilnici ali pravni osebi skladno z ZBan, in sicer tako, da izpolni obrazec Pravica do izpisa osebnih podatkov SISBON Izpis podatkov se posamezniku zagotovi najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve, in sicer po pošti na želeni naslov Pravica do popravka podatkov Če posameznik podatkom, ki se o njem združujejo in izmenjujejo prek sistema SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris ozspremembo ali popravek pri tisti banki, hranilnici ali pravni osebi po ZBan, ki je upravljavka teh podatkov, in sicer tako, da izpolni obrazec Pravica do popravka osebnih podatkov v SISBON Upravljavka teh podatkov mora ob utemeljenem zahtevku posameznika te podatke izbrisati, dopolniti ali popraviti v roku 7 delovnih dni po prejemu pisne zahteve in ga o tem obvestiti v roku 15 dni od vložitve pisne zahteve

3 wwwsisbonsi Il Mio SISBON (Moj SISBON) Accesso rapido e semplice ai propri dati personali Il Mio SISBON è l applicazione online che consente agli utenti di accedere ai propri dati registrati nel sistema SISBON L applicazione online consente all utente di: verificare gratuitamente i propri dati, verificare chi e quando ha preso visione dei suoi dati, trasmettere la richiesta di modifica dei propri dati personali, scaricare l estratto dei propri dati in formato pdf (servizio a pagamento) wwwsisbonsi Sistema informativo sloveno sui crediti Sistema informativo sloveno sui crediti Condizioni di accesso all applicazione Il Mio SISBON: personal computer con accesso a internet, certificato elettronico digitale rilasciato da una delle agenzie di certificazione qualificate riconosciute in Slovenia (AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA e POSTA CA) browser web (è consigliabile l utilizzo di uno dei browser più diffusi) L accesso all applicazione Il Mio SISBON è possibile dal portale wwwsisbonsi o direttamente all indirizzo https://mojsisbonsi dicembre 2012 Kreditni biro SISBON, doo Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0) , F: +386 (0) kreditni biro

4 SISBON Sistema informativo sloveno sui crediti SISBON è un sistema elettronico di scambio di informazioni sull'indebitamento della clientela rientrante nella categoria delle persone fisiche Il sistema è stato concepito per la gestione del rischio di credito di banche, casse di risparmio e altri istituti di credito, al fine di garantire l'erogazione responsabile del credito e prevenire il sovraindebitamento dei clienti, e può essere utilizzato esclusivamente a questi scopi Nel sistema SISBON si raccolgono e trattano i dati relativi all'indebitamento dei consumatori e alla loro correttezza nell'assolvere ai propri obblighi Tali dati rappresentano una fonte di informazioni aggiuntiva utile per stabilire la capacità creditizia dei clienti e il loro indebitamento Fonti normative, gestione del sistema e dei dati Ai sensi della Legge bancaria (Zakon o bančništvu, di seguito»zban«), le banche e le casse di risparmio afferenti all'associazione bancaria slovena (Združenje bank Slovenije), il 1 gennaio 2008 hanno avviato un sistema di scambio di informazioni sui crediti concessi ai propri clienti A partire dal 1 gennaio 2010, sono stati inclusi gradualmente in questo sistema anche gli istituti finanziari con sede nella Repubblica di Slovenia la cui attività unica o prevalente consiste nella fornitura di servizi di leasing finanziario Dal 1 gennaio 2012 sono ammesse al sistema anche le persone giuridiche con sede nella Repubblica di Slovenia che forniscono servizi di emissione di carte ad addebito differito a uso di privati Ai sensi della Legge sui crediti al consumo (Zakon o potrošniških kreditih, di seguito»zpotk«), a partire dal 30 giugno 2011 hanno accesso a una parte di suddetti dati anche le società di credito che, in conformità con la ZBan, non sono incluse nel sistema SISBON, e le società di credito di altri Paesi membri UE KREDITNI BIRO SISBON, doo¹ gestisce il sistema SISBON e, insieme all'incaricato del trattamento dei dati, assicura il funzionamento corretto e regolare del sistema KREDITNI BIRO SISBON e l'incaricato del trattamento dei dati non hanno diritto ad accedere ai dati contenuti in SISBON né sono delegati a riguardo Le banche, le casse di risparmio e le altre persone giuridiche che, ai sensi della ZBan, inseriscono i dati nel sistema², utilizzano e gestiscono le raccolte di dati personali dei propri committenti, ovvero delle persone fisiche, in SISBON Esse mantengono e controllano i dati così trasmessi e rispondono ai propri committenti e a terzi della loro correttezza e aggiornamento nonché della tutela dei dati stessi ai sensi della Legge sulla tutela dei dati personali (Zakon o varstvu osebnih podatkov) e della Legge bancaria (Zakon o bančništvu) 1 La società, istituita il giorno , ha assunto la gestione del sistema SISBON dall Associazione bancaria slovena (Združenje bank Slovenije) 2 L elenco delle banche, casse di risparmio e altre persone fisiche che, ai sensi della ZBan, sono tenute all inserimento dei dati nel sistema SISBON, è disponibile sul sito internet wwwsisbonsi Dati contenuti nel sistema SISBON Dati relativi alle persone fisiche nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale, dati relativi al fallimento individuale (relativi all'inizio e alla conclusione del procedimento fallimentare, all'inizio del procedimento, di estinzione degli obblighi, all'emissione e all'entrata in vigore della decisione di estinzione degli obblighi), dati relativi alle esecuzioni giudiziarie e fiscali (data di entrata in vigore della decisione sull'esecuzione e data di conclusione del procedimento di esecuzione) Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla cessazione dell'obbligo; in caso di fallimento individuale, 4 anni a decorrere dall'entrata in vigore della decisione in merito alla conclusione del procedimento di fallimento individuale Dati relativi alle operazioni Tipo di operazione (conti correnti con limite ordinario e straordinario approvato, limiti ordinari e straordinari, leasing finanziari, carte ad addebito differito (inclusi gli acquisti rateizzati) e carte di credito, garanzie a terzi), data di stipula del contratto, indicazione della valuta, importo all'atto della concessione, importo residuo da pagare, importo dell'annualità ovvero della rata, tipo di annualità ovvero rata, periodo di restituzione in mesi, data di scadenza Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla scadenza dell'obbligo Eventi che incidono sullo svolgimento della transazione - eventi positivi data di pagamento dell'obbligo, pagamento anticipato, modifica del periodo di restituzione, modifica dell'importo o del tipo della singola annualità ovvero rata Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla scadenza dell'obbligo Eventi non conformi al contratto - eventi negativi data del verificarsi del ritardo, importo del debito in relazione al quale la persona risulta essere in ritardo, recupero coattivo, esecuzione, rescissione del contratto a seguito di ritardo nell'assolvere all'obbligo, blocco o sblocco del conto corrente e della carta ad addebito differito a uso di privati, periodo e tipo di moratoria Periodo di conservazione dei dati: 4 anni a decorrere dalla scadenza dell'obbligo Chi e quando può accedere ai dati nel sistema SISBON I dati personali raccolti in SISBON sono confidenziali e vengono trattati come segreto professionale nell'intero sistema ai sensi della Legge sull'attività bancaria (Zakon o bančništvu) e della Legge sulla tutela dei dati personali (Zakon o varstvu osebnih podatkov) L'accesso ai dati, che viene registrato e controllato, è consentito esclusivamente alle persone autorizzate mediante certificati elettronici digitali, emessi da agenzie di certificazione qualificate in Slovenia Le banche, casse di risparmio e altre persone giuridiche possono accedere, ai sensi della ZBan, a tutti i dati raccolti nel sistema SISBON Ai sensi della ZPotK, le società di credito possono accedere solo ai seguenti dati raccolti nel sistema: ritardo nell'assolvere a un singolo obbligo superiore a 90 giorni, inizio del procedimento di recupero coattivo, blocco del conto corrente, sblocco del conto corrente L'accesso ai dati nel sistema SISBON è consentito solo nei seguenti casi: stipula di un nuovo contratto con il committente, recupero di debiti scaduti, reclamo da parte del committente, aggiornamento dei dati personali e revisione Diritti individuali Diritto all'ottenimento dell'estratto dei propri dati Ai sensi della Legge sulla tutela dei dati personali (Zakon o varstvu osebnih podatkov), il cliente ha diritto a ottenere l'estratto dei propri dati e a prendere visione di tutti i dati personali a lui riferiti nel sistema SISBON, ivi inclusi i dati relativi a chi li ha trasmessi e a chi ne ha preso visione, quando e a quale scopo Il cliente può richiedere l'estratto presso qualsiasi banca, cassa di risparmio o persona giuridica ai sensi della ZBan previa compilazione del modulo Diritto all'ottenimento dell'estratto dei dati personali SISBON (Pravica do izpisa osebnih podatkov SISBON) Il cliente riceverà l'estratto dei propri dati personali entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta a mezzo posta all'indirizzo da lui indicato Diritto alla modifica dei dati Qualora il cliente abbia fondati motivi per dissentire dai dati raccolti e scambiati attraverso il sistema SISBON, può presentare richiesta scritta per la cancellazione ovvero la modifica o la correzione dei dati presso la banca, cassa di risparmio o altra persona giuridica che, ai sensi della ZBan, risulta essere il gestore di suddetti dati, previa compilazione del modulo Diritto alla modifica dei dati personali in SISBON (Pravica do popravka osebnih podatkov v SISBON) Il gestore di suddetti dati è tenuto, su presentazione di richiesta fondata da parte del cliente, a cancellare, integrare o correggere i dati entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e darne comunicazione all'utente entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta

5 wwwsisbonsi Moj SISBON Gyors és egyszerű betekintés a személyes adatokba A Moj SISBON egy olyan internetes alkalmazás, amely a természetes személyeknek lehetővé teszi, hogy betekintsenek a SISBON rendszerben tárolt adataikba Az internetes alkalmazás lehetővé teszi részükre: a saját adataikba való ingyenes betekintést, az adataikba való betekintések áttekintését (ki és mikor tekin tett bele adataikba), a személyes adataik javítása iránti kérelem benyújtását, saját adataik pdf formátumban való lekérdezését (díj ellené ben) wwwsisbonsi Szlovén hitelinformációs rendszer Szlovén hitelinformációs rendszer A Moj SISBON alkalmazáshoz való hozzáférés feltételei: internet kapcsolattal rendelkező személyi számítógép, egy elismert szlovéniai minősített tanúsító iroda által kiadott digitális elektronikus igazolás (AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA és POSTA CA), internetes keresőprogram (ajánlatos a szélesebb körben el terjedt internetes keresők használata) A Moj SISBON alkalmazás hozzáférhető a wwwsisbonsi portálon keresztül vagy közvetlenül a https://mojsisbonsi címen december 2012 Kreditni biro SISBON, doo Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0) , F: +386 (0) kreditni biro

6 SISBON Szlovén hitelinformációs rendszer A SISBON egy elektronikus információs rendszer, amely adatokat szolgáltat a természetes személy ügyfelek hitelképességéről Létrehozásának célja a bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek hitelkockázatának kezelése, a felelős hitelezés biztosítása és a természetes személyek túlzott mértékű eladósodásának megakadályozása Az összegyűjtött adatok kizárólag e célra használhatók A SISBON ezen elvek alapján gyűjti és dolgozza fel a magányszemélyek eladósodottságára és szerződéses kötelezettségeik korrekt teljesítésére vonatkozó adatokat Ezen adatok csak kiegészítő információt jelentenek hitelképességük és bonitásuk vizsgálata során Vonatkozó jogszabályok, rendszerirányítás, ésadatkezelés A Banktörvény (a továbbiakban: ZBan) alapján a bankok és takarékszövetkezetek a Szlovén Bankszövetségen belül én létrehoztak egy adatcsere rendszert, amely ügyfeleik hitelképességéről ad információt E rendszerhez től fokozatosan csatlakozhattak a Szlovén Köztársaságban székhellyel rendelkező azon pénzügyi intézmények is, melyek kizárólagos vagy fő tevékenysége pénzügyi lízingszolgáltatás nyújtása től pedig a Szlovén Köztársaságban székhellyel rendelkező azon jogi személyek is csatlakozhatnak hozzá, melyek halasztott fizetésű kártyákat bocsátanak ki A fogyasztási hitelekről szóló törvény (a továbbiakban: ZPotK) alapján tól egy bizonyos adatmennyiség összegyűléséig a ZBan alapján nem SISBON tag hitelezők és egy másik EU tagállamban székhellyel rendelkező hitelezők is csatlakozhatnak a hitelinformációs rendszerhez A KREDITNI BIRO SISBON, doo¹ kezeli a SISBON rendszert és a szerződéses adatfeldolgozóval együtt biztosítja annak szabályos és zavartalan működését A KREDITNI BIRO SISBON és a szerződéses adatfeldolgozó nem jogosult a SISBON által kezelt adatokba való betekintésre A természetes személy ügyfelek személyes adatait tartalmazó adatbázisokat az azokat a ZBan alapján a SISBON rendszerbe² feltöltő bankok, takarékszövetkezetek és egyéb jogi személyek használják és kezelik Ezek a feltöltött adatokat karbantartják és felügyelik továbbá felelősséggel tartoznak ügyfeleikkel és harmadik személyekkel szemben azok pontosságáért, naprakészségéért és a Törvény a személyes adatok védelméről és a Banktörvény rendelkezései szerinti védelméért 1 Ez a én alakult SISBON társaság vette át a SISBON rendszer kezelését a Szlovén Bankszövetségtől 2 A ZBan alapján a SISBON rendszerbe² adatokat feltöltő bankok, takarékszövetkezetek és egyéb jogi személyek listája a wwwsisbonsi honlapon olvasható A SISBON rendszer által kezelt adatok Az egyes természetes személyek adatai születési név, születési hely és idő, állandó és ideiglenes lakcím, adószám, a magáncsőd adatai (a magáncsőd eljárás kezdete és befejezése, a kötelezettség elengedésére irányuló eljárás kezdete, a kötelezettség elengedéséről hozott határozat kiadása és jogerőre emelkedése), a bírósági és adóügyi végrehajtások adatai (a végrehajtásról szóló jogerős határozat időpontja és a végrehajtási eljárás befejezésének dátuma) Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után, magáncsőd esetében: a magáncsőd eljárás befejezéséről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 4 év Az ügyletek adatai az ügylet fajtája (engedélyezett standard és rendkívüli limittel rendelke ző folyószámlák, standard és rendkívüli limitek, kölcsönök, pénzügyi lí zing, halasztott fizetésű kártyák (beleértve a részletfizetéses vásárlá sokat is) és hitelkártyák, más személyeknek nyújtott kezességvállalások), az ügylet megkötésének dátuma, devizanem, a jóváhagyáskor fennálló összeg, a kötelezettség meg nem fizetett része, az annuitás ill a törlesztő részlet összege, az annuitás ill a törlesztő részlet fajtája, a futamidő hónapokban, az esedékesség dátuma Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után Az ügylet menetét befolyásoló üzleti események - pozitív adat a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja, az előtörlesztés ténye, futamidő változás, az annuitás ill a törlesztő részlet összegének vagy fajtájának változása Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után Nem a szerződés szerinti üzleti események - negatív adat a fizetési késedelem bekövetkezésének időpontja, a fizetési késedelem összege, behajtások, végrehajtások, az ügylettől való elállás fizetési késedelem miatt, a folyószámla és a halasztott fizetésű kártyák zárolása és a zárolás feloldása, a moratórium időszaka és fajtája Adatmegőrzési idő: 4 év a kötelezettség megszűnése után Ki és mikor férhet hozzá a SISBON rendszerben lévő adatokhoz? A SISBON rendszerben lévő személyes adatok szigorúan bizalmasak, ezért a Banktörvény és a személyes adatok védelméről szóló Törvény rendelkezései alapján a teljes rendszer üzleti titokként kezeli őket Az adatokhoz csak a szlovéniai minősített tanúsító irodák által kiadott digitális elektronikus igazolással rendelkező személyek férhetnek hozzá Az adatokhoz való hozzáférést naplózzák és felügyelik A bankok, takarékszövetkezetek vagy a ZBan rendelkezései szerinti jogi személyek a SISBON rendszerben lévő összes adathoz hozzáférhetnek A Törvény a fogyasztási hitelekről (ZPotK) rendelkezései szerinti hitelezők pedig csak az alábbi adatcsoportokhoz férhetnek hozzá: valamely kötelezettség 90 napot meghaladó nem teljesítése, a behajtási eljárás megkezdése, a folyószámla zárolása, a folyószámla zárolásának feloldása A SISBON rendszerben tárolt adatokba való betekintés csak az alábbi esetekben lehetséges: új ügylet kötése az ügyféllel, a lejárt tartozás behajtása, ügyfél reklamáció, az ügyfél törzsadatainak frissítése, revíziók A természetes személy jogai A természetes személy saját adatainak lekérdezéséhez való joga A Törvény a személyes adatok védelméről alapján a természetes személynek joga van a SISBON rendszerben tárolt összes személyes adatának lekérdezéséhez és megtekintéséhez, beleértve azokat az adatokat is, hogy ki töltötte őket fel, valamint hogy ki, mikor és milyen céllal tekintett bele adataiba A természetes személy bármely banktól, takarékszövetkezettől vagy a ZBan rendelkezései szerinti jogi személytől lekérheti adatait A saját személyes adatoknak a SISBON rendszerből való lekéréséhez való jog nevű formanyomtatványon A természetes személy által kért adatokat legkésőbb az írásbeli kérelme kézhezvételétől számított 15 napon belül postán megküldik az általa megadott címre A természetes személy joga saját adatainak kijavításához Ha a természetes személy a róla a SISBON rendszerben gyűjtött és lekérdezhető adatok hitelességét megalapozottan vitatja, úgy írásban kérheti azok törlését, ill módosítását vagy javítását az adatokat kezelő banktól, takarékszövetkezettől vagy a ZBan rendelkezései szerinti jogi személytől A saját személyes adatoknak a SISBON rendszerben való kijavításához való jog nevű formanyomtatványon A természetes személy megalapozott kérelme alapján az adatkezelő köteles ezen adatokat törölni, kiegészíteni vagy kijavítani az írásos kérelem kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül és erről köteles értesíteni a kérelmezőt az írásos kérelem benyújtásától számított 15 napon belül

SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA

SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA SISTEMA PEDAGGIO UNGHERIA Dal 1 luglio 2013 avrà inizio il sistema elettronico a distanza pe ril pedaggio (DTS) che verrà messo in uso su un totale di 6.513km di tratti stradali in Ungheria (autostrade,

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, KOPOGOK. TALÁLD KI, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon 2014 Tudta-e, hogy 2013-ban az Unióban Magyarországon nôtt a leginkább a menedékkérôk

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio 2012. 2012. január 01-t l

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio 2012. 2012. január 01-t l SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2012. január 01-tl Adóalap, adóalap-kiegészítés, összevont adóalap a jövedelem nagyságától függen sznik meg, ill. marad meg. Adóalap-kiegészítést a 2.424.000 Forintot meg nem haladó

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg:

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg: CONVENTIO Inter Sanctam sedem et Rempublicam Hungariae de immutationibus quibusdam in conventionem inducendis die XX mensis iunii anno MCMXCVII subscriptam de ope ferenda ministerii publici inceptis aliisque

Részletesebben

C o d i c e E t i c o. E t i k a i K ó d e x. Codice Etico. Codice Etico Ethikkodex. Società per Azioni www.eni.it

C o d i c e E t i c o. E t i k a i K ó d e x. Codice Etico. Codice Etico Ethikkodex. Società per Azioni www.eni.it Società per Azioni Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma Organismo_di_vigilanza@eni.it Società per Azioni www.eni.it Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma Organismo_di_vigilanza@eni.it www.eni.it Codice

Részletesebben

Acta Francisci Pp. 207

Acta Francisci Pp. 207 Acta Francisci Pp. 207 Nos autem eandem conventionem, quam di ligenter inspeximus ac voluntati nostrae conformem invenimus, ratam habemus et confirmamus. In quorum fidem sollemne hoc ratihabi tionis documentum

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

1. člen. 2. člen. 3. člen

1. člen. 2. člen. 3. člen Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10, 33/07

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 33/2007 ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/zgjs/ (Uradni

Részletesebben

Ismerjük meg az EURISC hitelinformációs rendszert

Ismerjük meg az EURISC hitelinformációs rendszert Ismerjük meg az EURISC hitelinformációs rendszert Kovács úr teendői, ha kölcsönt szeretne felvenni gépjármű vagy ingatlan vásárlásához, a tudnivalók az egyéni vállalkozók és társaságok esetében is érvényesek..

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije 1 Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije e-pravosodje. Operacija e-pravosodje se izvaja v okviru

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS št.34 /99,23 /01 50/01, 49/02 in 35/07) je občinski svet Občine Dobrovnik

Részletesebben

All Nations Lions Club of Budapest. Musica nel Mondo 7

All Nations Lions Club of Budapest. Musica nel Mondo 7 All Nations Lions Club of Budapest Il Financial Times ha pubblicato la notizia che le principali Aziende mondiali hanno qualificato l Internanional Lions Club e la sua Fondazione (LCIF) migliore organizzazione

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

2,00% maximum évi 180 000 Ft 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 1,92% 1,92%

2,00% maximum évi 180 000 Ft 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 1,92% 1,92% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

1. Kölcsön kondíciói 1.1. 2012. január 1. és 2012.június 21. között befogadott kérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén

1. Kölcsön kondíciói 1.1. 2012. január 1. és 2012.június 21. között befogadott kérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H szenzációs forinthitel ingatlan fedezettel szabad felhasználásra

Részletesebben

caldaie murali a gas ad alto rendimento con accumulo rapido manuale per l uso destinato all utente ed all installatore High performance gas-fired

caldaie murali a gas ad alto rendimento con accumulo rapido manuale per l uso destinato all utente ed all installatore High performance gas-fired it en hu cs sk caldaie murali a gas ad alto rendimento con accumulo rapido manuale per l uso destinato all utente ed all installatore High performance gas-fired wall-mounted boilers with rapid storage

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2015. szeptember 4 5. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2015. szeptember 4 5. Quasimodo Quasimodo Balatonfüred 2015. szeptember 4 5. Quasimodo XXIII. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőverseny Balatonfüred, 2015. szeptember 4 5. Fővédnökök: Őexc. Maria Assunta

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: EKONOMSKI TEHNIK (ID:151655) (1) V izvirnem jeziku. 2. PREVOD IMENA

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA

HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEK A Takarékszövetkezet hitelezési szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes:

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2013. január 11. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l 1. Jelzálog fedezet nélküli hitelek: Hitel típusa Éves kamatláb Kezelési költség Rendelkezésre tartási

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l 1. Jelzálog fedezet nélküli hitelek: Hitel típusa Éves kamatláb Kezelési költség Rendelkezésre tartási

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Pénzügyi Információs melléklet (PIM)

Pénzügyi Információs melléklet (PIM) I. Alapadatok (Jelenlegi állapot) A vállalkozás neve: A vállalkozás székhelye: Alapítás dátuma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai azonosító szám: Pénzügyi Információs melléklet (PIM) II. A vállalkozás

Részletesebben

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. május 01.-től

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. május 01.-től HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. május 01.-től 1. Jelzálog fedezet nélküli hitelek: Hitel típusa Éves kamatláb Kezelési költség Fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

COMMERCIO ESTERO: STATI GENERALI KÜLKERESKEDELMI HELYZETELEMZÉS

COMMERCIO ESTERO: STATI GENERALI KÜLKERESKEDELMI HELYZETELEMZÉS Rivista della Camera di Commercio Italiana per l'ungheria A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara kiadványa N. 34 inverno 2011 COMMERCIO ESTERO: STATI GENERALI KÜLKERESKEDELMI HELYZETELEMZÉS La crisi

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

N. 31 primavera 2011 www.cciu.com

N. 31 primavera 2011 www.cciu.com Rivista della Camera di Commercio Italiana per l'ungheria Relazioni Affari Turismo N. 31 primavera 2011 La presidenza del Consiglio dell'unione Europea all'ungheria Matolcsy: "Tutti gli investitori stranieri

Részletesebben

Jelzálog fedezet nélküli hitelek:

Jelzálog fedezet nélküli hitelek: HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről 8900Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Érvényes: 2015. augusztus 26.-tól 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelek: Fizetési számla hitelkeret

Részletesebben

7,00% 7,50% Havi törlesztő részletekben fizetendő. 5,50% 6,00% Mindenkor hatályos üzleti. Az egyes részfolyósítások alkalmával fizetendő.

7,00% 7,50% Havi törlesztő részletekben fizetendő. 5,50% 6,00% Mindenkor hatályos üzleti. Az egyes részfolyósítások alkalmával fizetendő. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondícióiról az FHB Jelzálogbank

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919 DélZalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5 FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5 Bankszámlahitel fedezettel FEDEZETES TERMÉKEINK Betét fedezete mellett nyújtott hitel Általános

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei e nazionali Novità fiscali 2008

Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei e nazionali Novità fiscali 2008 il Ponte Rivista della Camera di Commercio Italiana per l Ungheria Le Relazioni Gli Affari Il Turismo N.19 gennaio-febbraio 2008 www.cciu.com Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei

Részletesebben

A VEGYES HÁZASSÁGOK SZABÁLYOZÁSA A MAI LATIN EGYHÁZJOGBAN

A VEGYES HÁZASSÁGOK SZABÁLYOZÁSA A MAI LATIN EGYHÁZJOGBAN STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA LATINA, XLV, 1, 2000 A VEGYES HÁZASSÁGOK SZABÁLYOZÁSA A MAI LATIN EGYHÁZJOGBAN ERDŐ PÉTER 1 SOMMARIO. Regolamentazione dei matrimoni misti nel diritto

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 31. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

8-18 20/20-25 IT POMPE A MEMBRANA MANUALE D ISTRUZIONE - USO E MANUTENZIONE HU MEMBRÁNSZIVATTYÚK HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV - HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

8-18 20/20-25 IT POMPE A MEMBRANA MANUALE D ISTRUZIONE - USO E MANUTENZIONE HU MEMBRÁNSZIVATTYÚK HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV - HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IT POMPE A MEMBRANA MANUALE D ISTRUZIONE - USO E MANUTENZIONE ITALIANO IT HU MEMBRÁNSZIVATTYÚK HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV - HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS magyar HU 8-18 20/20-25 IT. Non usare l apparecchio senza

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SEMESTRE, COSTITUZIONE E PIANI ECONOMICI

SEMESTRE, COSTITUZIONE E PIANI ECONOMICI Rivista della Camera di Commercio Italiana per l'ungheria A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara kiadványa N. 32 estate 2011 SEMESTRE, COSTITUZIONE E PIANI ECONOMICI Cosa cambia in Ungheria? L'asse

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói

Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói Hirdetmény Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói 0 THM számítás képlete: C k a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel;

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben