A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl."

Átírás

1

2 A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl. Keresztény közösségi életünk és magyar kultúránk hagyományai alapján szeretnénk megbízható támpontokat nyújtani a teljesebb élet kibontakoztatásához mindennapjaink során. Köszönjük, ha elôfizetésével támogatja küldetésünket. Keressen minket az újságárusoknál is! , 2011-tôl a Jezsuita Könyvek sorozatában jelennek meg kiadványaink. Források, Lelkiség, Isten és Tudomány, Agóra (társadalomtudományi írások), Jezsuita Füzetek címû sorozatainkban megjelenô köteteink minden Barátunk számára igényes olvasnivalót kínálnak! Köteteink országszerte kaphatóak. Látogasson el a Párbeszéd Könyvesboltba is! 1085, Budapest, Horánszky u. 20., ; Kávé és kultúra, lelkiség és közösség a Párbeszéd Házában.

3 Kedves Barátaink! K Ö S Z Ö N T Ô Az Egyháznak párbeszédre kell lépnie azzal a világgal, melyben él. Van mondanivalója. Van üzenete. Neki kell a kommunikációt elômozdítania. Bár a jezsuita hagyomány sosem ismerte a világi harmadrend fogalmát, annál erôsebben a helyi apostoli meghívásban résztvevôk körét: Barátainkat! Idén e széles kapcsolatrendszerünk adta ignáci közösség építésére tesszük a hangsúlyt, ahol Barátainkat egyszerre tudjuk meghívni lelki és szellemi programokra, közösségi elkötelezôdésre, önkéntes munkára, szellemi vagy anyagi hozzájárulásra. Mindez erôsen kapcsolódni fog öregdiák szövetségünk (JIDE) megújult munkájához és természetesen a Párbeszéd Háza adta rendkívül sok új lehetôséghez. Errôl számolunk be a megújult Barátainknak oldalain, mely kibôvült, hogy teljesebben mutathassa be azon apostoli szolgálatainkat, amelyekhez az Önök támogatását kérjük - ez alkalommal a Jezsuita Roma Szakkollégium pártolásában. A téli provinciagyûlésünkön visszatekintettünk az elmúlt húsz évre és együtt gondolkodtunk az elkövetkezô tízrôl. Szolgálatainkról ma elmondhatjuk, hogy alapvetôen jó földrajzi és munkaterületbeli eloszlásban vannak: egyensúlyban és fenntarthatóan. Négy egyetemi városhoz kapcsolódóan mûködnek nagyobb mûveink: Budapest, Miskolc, Szeged és Marosvásárhely. Mûveink képviselik a jezsuita hagyomány nagy területeit a lelkipásztori, a lelkigyakorlatos, az oktatási és a szociális szolgálat terén, az intellektuális apostolság és média területén. Munkáink környezetünkben elismertek mint hiteles, nyitott, párbeszédre kész és felkészült mûvek, melyek felismerhetô ignáci többletet hordoznak és képesek teremtô, megújító módon végezni helyi mûködésüket. Bár kicsiny munkákról van szó, melyek általában egyedülállóak az adott területen, hatásuk, multiplikáló erejük mégis meghatározó a magyar egyházban. A hétköznapjainkért érzett hála együtt él a belsô szabadságot keresô realizmussal, hogy nem tudunk egyszerûen ott továbbmenni, ahol elôdeink jártak, hanem kreatív hûséggel kell új utakat keresnünk. Reflexiónk egyik meghatározó vonulata, hogy legfontosabb feladatunk közösségeink belsô életének elmélyítése, és a külsô, az ignáci család hálózatának megerôsítése. Ami most kezdôdik, vagy inkább folytatódik, az a reflexió eredményeinek megélése. Itt mondok köszönetet minden Barátunknak, akik figyelemmel követik munkáinkat, és kezdeményezéseinket szellemi és anyagi értelemben is támogatják. A 2011-es év során 1501 Barátunktól érkezett adomány munkáink támogatására. Az imádság ereje pedig felbecsülhetetlen. Adjon az Úr százszorosan jutalmat érte! Tartsanak velünk, legyenek Barátaink és Társaink munkáinkban, legyen élô a párbeszéd közöttünk! (VI. Pál: Ecclesiam Suam, 65) Barátsággal az Úrban, P. Forrai Tamás Gergely SJ provinciális T A V A S Z 3

4 S Z E N T I G N Á C - I L E L K I G Y A K O R L A T O K Ima, meditáció, kontempláció Gyakorivá vált kifejezések, amelyek manapság jóval nagyobb teret foglalnak el a jezsuita zsargonban is, mint néhány évtizeddel ezelôtt. Érthetô, hiszen emberek ezrei vágynak valamiféle spirituális tapasztalatra, olyanra, amely a hitigazságok puszta birtoklásából nem következik szükségszerûen. A lelkigyakorlatok mûvelése kezdetektôl fogva a legfôbb prioritás a jezsuiták életében. A jezsuiták apostoli munkájukat a korunkban tapasztalható spirituális ûr betöltésére koncentrálják, és ha imaéletükrôl faggatnánk ôket, meglepôdve tapasztalnánk a sokféleséget: a klasszikus ignáci imamódoktól kezdve a zsolozsmán át a Szentírással végzett rendszeres elmélkedô imáig (lectio divina). Ez a sokszínû paletta visszatükrözné mindazt, ami a Lelkigyakorlatok legelsô bevezetô megjegyzésében szerepel: Lelkigyakorlatokon értjük a lelkiismeret-vizsgálás, elmélkedés, szemlélôdés, szóbeli és elmélkedô ima és egyéb lelki tevékenység minden módját, amely a lelket elôkészíti és alkalmassá teszi arra, hogy eltávolítson magától minden rendetlen hajlamot, és miután azokat eltávolította, keresse és megtalálja az isteni akaratot, hogy életét aszerint rendezze (Lgy 1). Legyen Barátunk és Társunk az imaapostolságban is! Az imaapostolság az egyház közös imájába való bekapcsolódás, amely lassan már 160 éve arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért (amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak), kapcsolatban az Eucharisztiával, amely a II. Vatikáni Zsinat szerint minden evangelizálás formája és megkoronázása. A havi szándékok a /imaapostolsag oldalon találhatóak. 4 B A R Á T A I N K N A K, T Á R S A I N K N A K

5 S Z E N T I G N Á C - I L E L K I G Y A K O R L A T O K Manréza Lelkigyakorlatos Ház Dobogókô A Manréza a jezsuiták lelkigyakorlatos központja a Pilisben. A Szent Ignác-i hagyományok alapján, folyamatos szolgálattal várja az egyéni elmélyülést keresôket. Miért érdemes Dobogókôn nyolc napra elvonulni a világtól? Mert így alkalom nyílik arra, hogy a természet és az ima csendjében kitegyem magam Isten átalakító erejének. Mert úgy érzem, Ô hatott rám a csendben. Fontossá vált számomra, hogy másokra elôítélet és ítélkezés nélkül nézzek. Egyik lelki vezetônk mondta a lelkigyakorlaton, hogy másokra nem másként, mint személyiségünkkel hatunk. Ha tehát kitesszük magunkat Isten formáló erejének, az másokért is van. Ha hagyom magam pozitívan átalakítani, az pozitívan hat a társadalmunkra, a világunkra, ami e csendes visszavonulás nélkül a rohanó világban majdnem lehetetlen. Életrendezés Háza Hosszúhetény, Püspökszentlászló Az Életrendezés Háza a jezsuiták lelkigyakorlatos háza a Zengô tövében, Püspökszentlászlón. Teljes meggyôzôdésem, hogy az emberi élet legdöntôbb mozzanata az életünk rendezése. Végsô soron minden lelkigyakorlatos ház életrendezés háza. Szent Ignác is ebbôl magyarázza a lelkigyakorlat lényegét: a gyakorlatok arra valók, hogy az ember elhagyja mindazt, ami rendezetlen az életében, keresse és megtalálja Isten akaratát, és aszerint rendezze az életét. (Vácz Jenô SJ) Napi-útra-való Mindennapi életünkben is fontos a rendszeres imádság, de mikor tudjuk megteremteni a zsúfolt hétköznapokban azt a zavartalan idôt, amikor teljes figyelmünkkel Isten felé fordulhatunk? Sokak számára már így is nagyon korai az ébresztô, este pedig holtfáradtan érnek haza. Az angol jezsuiták példáját követve minden napra egy perces elmélkedést állítunk össze, amely a napi olvasmányhoz kapcsolódik. Ezeket a letölthetô elmélkedéseket akár utazás közben is hallgathatjuk. Online zsolozsma Egy honlap, ahol lapozgatás nélkül elérhetô az összes imaóra Elek László SJ 2009 óta fáradozik a létrehozásán: Apró csepp a tengerben, de már ma is naponta több mint százan nézik meg az oldalt. De az igazi álmom ennél sokkal több, egy hallgatható magyar zsolozsma is, ami letölthetô egy hétre elôre és így segít az igazi énekelt zsolozsma áhítatában Isten felé. Hátha egyszer így lehetne A zsolozsma címrôl letölthetô androidos okostelefonokra. További lelkigyakorlatos lehetôségek a www. jezsuita.hu/munkaink/lelkigyakorlatok oldalon T A V A S Z 5

6 I G N Á C I P E D A G Ó G I A Küldetésünk a másokért élô Az evangélium és Loyolai Szent Ignác szellemi és lelki hagyatékából merítve szolgáljuk azokat a keresztény fiatalokat, akik nyitottak a fejlôdésre és elfogadják, hogy többre születtek. Jézushoz vezetjük diákjainkat, hogy megismerjék, szeressék és kövessék Ôt. Kihívás elé állítjuk ôket, hogy kiváló tanulmányi eredményt érjenek el, képzettek legyenek, szeressenek tanulni és felébredjen bennük az egész életen át tartó tanulás vágya. Mellettük állunk és bátorítjuk ôket, hogy nyitottá váljanak a növekedésre, és így szellemileg felkészült, hívô emberekké váljanak, akik elkötelezettek a béke, az igazságosság és a szeretet szolgálatára a helyi közösség, a nemzet és az emberiség nagy családja érdekében egyaránt. A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium a 450 éves jezsuita pedagógia mai alkalmazása. Mintegy 600 diákot, köztük 180 kollégistát nevelünk nyolc illetve négyévfolyamos képzésben, az ország minden tájáról. A teljes emberséget nevelô tehetséggondozás elismert mûhelyeként iskolánk az egész magyar keresztény oktatás szolgálatában áll. 6 B A R Á T A I N K N A K, T Á R S A I N K N A K

7 ember nevelése A jezsuita nevelés kiemelt célja, hogy minden egyes diák intellektuális fejlôdése az Istentôl származó adottságok teljes kiteljesedéséhez vezessen. Ez azonban sosem azonos egyszerûen az ismeretek halmozásával vagy egy foglalkozásra való felkészüléssel, bár ezek önmagukban is fontosak és hasznosak keresztény vezetôk nevelésekor. A végsô cél azonban mégis a személy teljes, cselekvéshez vezetô növekedése: olyan cselekvésé, mely Jézus Krisztusnak, Isten Fiának, a másokért élô embernek szellemével és jelenlétével töltôdik meg. A cselekvésnek e célja, mely a józan megértésen alapszik és a szemlélôdés által kel életre, nyeri meg a diákot az önfegyelem és kezdeményezôkészség, integritás és megbízhatóság számára... Célunk a másokért élô ember nevelése, aki személyiségében kiteljesedett, szakmájában kompetens, a növekedésre nyitott, vallásos, képes a szeretetre és az igazsághoz elkötelezett Isten Népének nagylelkû szolgálatában. I G N Á C I P E D A G Ó G I A Egyetemi kollégiumaink A magyar jezsuiták a jövôbe befektetett legjobb beruházásnak tekintik az oktatást, azon belül is a fiatal keresztény értelmiség megerôsítését. Szolgálatunk jegyében egyetemi kollégiumokat tartunk fenn és ösztöndíjprogramokat hirdetünk. Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Az 1990-ben alapított Szakkollégium ma már országosan elismert minta, ahol a nagy budapesti egyetemek hallgatóikkal képviseltetik magukat. A Horánszky utcába történô beköltözéssel intézményünk nemcsak létszámban nôtt meg, hanem bekerült az egyetemi élet és a jezsuita belvárosi misszió szívébe, ezzel megnôtt a kisugárzása is. Célunk a kompetens és elkötelezett keresztény értelmiség nevelése az egyház megújuló társadalmi küldetésében. Programunkban hangsúlyt fektetünk a tutoriális képzésre, az egyéni kutatómunkára, amelyet a sok szakos kollégiumban az elmélyült szakmai munka zálogának tekintünk. A közösségi programokon, kollégiumi hétvégéken, illetve lelkigyakorlatokon túl a szakkollégisták értékes szociális programokban, mentorprogramban és szeretetszolgálati tevékenységben is részt vesznek önkéntesként. Saját ösztöndíjrendszert mûködtetünk rászoruló és kiváló teljesítményû szakkollégistáink támogatására. ReNaissance Tanulmányi Program A ReNaissance Tanulmányi Programot a magyar jezsuiták azzal a céllal hozták létre 1998-ban, hogy megfelelô hátterû lakóhelyet biztosítson tehetséges, posztgraduális képzésben lévô fiataloknak tanulmányaik végzéséhez, kutatásaik eredményes folytatásához, a Szent Ignác Szakkollégium részeként. Peter-Hans Kolvenbach SJ T A V A S Z 7

8 I G N Á C I P E D A G Ó G I A Collegium Hungaricum, Leuven A CH, a magyar jezsuiták egyetemi kollégiuma az angol nyelvû képzést kínáló Leuveni Katolikus Egyetemhez kapcsolódva 1955 óta mûködik 2012-tôl a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium leuveni önálló posztgraduális programjaként. A Katholieke Universiteit Leuven 1425-ös alapítású, egyike a világ legrégibb és legrangosabb egyetemeinek. Jezsuita Egyetemi Lelkészség és Kollégium, Marosvásárhely Több mint 70 magyar hallgatónak biztosít helyet a város szívében. Az Egyetemi Lelkészség további pár száz fiatalt szólít meg kis és nagycsoportos foglalkozásain, valamint liturgiáin. Szent Antal Templomunk a lelki életben tovább keresôk helye, minderre lelki programjaink és különbözô foglalkozásaink adnak alkalmat. Törekvésünk, hogy generációs rétegpasztorációs modell alapján tudjunk szolgálatunkkal egész Erdély számára jelen lenni. Stanislas Kostka ösztöndíj - FSK Külföldön továbbtanulni és diplomát szerezni vonzó lehetôség, de az anyagi feltételek biztosítása sokak számára jelent komoly nehézséget. Ebben nyújt segítséget a belgiumi Stanislas Kostka Alapítvány (Fraternité Stanislas Kostka) ösztöndíja, amelyre kelet-európai diákok pályázhatnak már közel 20 éve. Az ösztöndíjat az alapítvány a Faludi Ferenc Akadémiával együttmûködésben hirdeti meg minden év szeptemberében, elsôsorban posztgraduális tanulmányok folytatására, egy tanévre, Belgium francia nyelvû egyetemeire, négy hallgató számára. A hazatérô diákok részt vehetnek az alapítványi munkában és az alumni mozgalom formálásában. Kaszap István Kollégium, Szeged A kollégiumi közösség létrehozásának vágya az egyetemisták csoportjában született meg. A közösség tagjai így a leendô szorosabb közösségtôl méltán remélték, hogy lelki és tanulmányi segítséget jelent számukra, és ugyanakkor elôsegíti a szabadidô és a közösségi élet aktívabb megélését. A 22 fiatal a Szent Ignác-i lelkiség és szellemiség megtartására törekszik tanulmányaikban és a közösségi életben egyaránt. Programunk szorosan kapcsolódik a szegedi jezsuiták egyetemi lelkipásztori szolgálatához. Pray Történelmi Ösztöndíj Magyarországi megtelepedésünk 450 éves évfordulóján új ösztöndíjprogram keretében szakmai és anyagi támogatást indítottunk azoknak a doktori tanulmányaikat végzô hallgatóknak, akik a jezsuita rend történetével kapcsolatos kutatásokat folytatnak. Az ösztöndíj része a szakmai munka és a publikációs lehetôségek támogatása. 8 B A R Á T A I N K N A K, T Á R S A I N K N A K

9 Roma oktatási koncepció Célunk egy pozitív jövôképû, keresztény értékekre építô magyar cigányság társadalmi felzárkózása, amelyért együttmûködô hálózatban, új oktatási-nevelési programok fejlesztésével és elterjesztésével dolgozunk. Egymásra épülô oktatási kezdeményezéseket támogatunk, melyek modellértékû programként máshol is multiplikálhatóak. Szeretet Iskolája, Budapest Nekem itt minden együtt töltött perc ajándék, mert érzem azt, hogy törôdnek velem, nem nevetnek ki, hogy valahol én is fontos lehetek. Egy idôsebb cigány férfi szavai ezek egy új betû kanyarítása közben, amikor már századszor mutatják meg neki ugyanazt a mozdulatsort, miként kell a betût négy vonal közé berajzolni. Ugyanezt érzi mintegy 25 önkéntes tanár és majd 30 hallgatójuk. Hallgatóinknak nagyon nehéz kilépni a közvetlen környezet vagy saját maguk által teremtett káoszból, és egy új rendet építeni magukban és maguk körül, miközben az új élet felé tett minden apró lépést görcsös félelem bénít meg. Nem csak a bennük lévô félelem ez az újtól, hanem a környezetük is visszahúzza ôket, meggátolva minden kitörési szándékot. Lehetôségek Iskolája, Miskolc 2010 nyarán arra kerestük a választ, hogyan lehet a cigánypasztorációs törekvések mellett az oktatás által a felzárkózást is segíteni. A program sikerének a kulcsa az ignáci pedagógia alapja, a személyes kapcsolat és odafigyelés, hogy az elsajátított tananyag használhatóvá váljék a mindennapjaik során januárjában már 30 tanítványunk tett osztályozó vizsgát. A cél egy mintaprojekt kialakítása, amely továbbadható, helyi szinten könnyen kezelhetô, és minimális anyagi erôket vesz igénybe. Jelenleg Miskolcon kívül négy kistelepülésen mûködik Lehetôségek Iskolája helyi szervezôkkel és önkéntesekkel, négy szerzetesrend, három felekezet, helyi önkormányzatok és családsegítô központok közremûködésével. I G N Á C I P E D A G Ó G I A A Jezsuita Roma Szakkollégium A magyarországi cigány felzárkózás érdekében kiemelt feladat a jövôt építô értelmiség képzése, amelyhez a szakkollégiumi tehetséggondozó képzés nyújthat kiemelt támogatást. A cél érdekében a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot életre hívó Jezsuita Roma Szakkollégium a felsôoktatási képzés szakmai támogatása mellett segíti a cigány kultúra elmélyítését és keresztény erkölcsi alapokon álló világnézeti beállítódást ad. A JRSZ létrehozása és mûködtetése olyan vállalkozás a mai magyar köz(politikai)állapotok között, amelynek remélt sikere jóval túlmutat közvetlen társadalmi hasznosságán. Belátható, hogy a legfiatalabb rendi intézmény nagy feladattal néz szembe: mélyen gyökerezô társadalmi önzés, önsajnálat, politikai opportunizmus és egyéni érdekek által diktált szolidaritás az a környezet, amelyben mûködnie kell. Sokat köszönhetünk már eddig is sok támogatónk jószándékának, de mégis a legfontosabb: maguk a hallgatóink, akik majd reményeink szerint René Descartes-hoz hasonlóan gondolnak vissza tanulmányaik végén: A LaFléch-i jezsuita kollégium volt az a hely, ahol az összes késôbb kifejlôdött képességem magját elvetették. Ezért örökké hálás leszek Jézus Társaságának. A JRSZ mûködésében és hosszú távú céljainak elérésében számítunk Barátaink, Társaink segítségére. A 26 egyetemi hallgató nagy része ugyanis költségtérítéses képzésre jár, nekik a megélhetési költségek mellett a tanulmányaik finanszírozása is óriási teher. Bárczi Miklós rektor 2012 tavaszán a támogatók adományai a Jezsuita Roma Szakkollégium megerôsítését szolgálják. Tekintsék meg kampányfelhívásunkat a oldalon! T A V A S Z 9

10 L E L K I P Á S Z T O R I S Z O L G Á L A T U N K Pesti (Mária utcai) Jézus Szíve templom A Pesti Jézus Szíve Templom a 19. század végén közadakozásból épült: szegények és gazdagok, a kerület magyar, német és szlovák ajkú lakossága egyaránt otthonának érezte. A sokezer hívôt számláló plébánia színes programjaival, közösségi és hitéletével a Jezsuita Sziget lelki erômûve. Templomunk a folyamatos és sokrétû lelkivezetésrôl, folyamatos gyóntatásáról, mély igehirdetésérôl ismert régóta. Közösségei között kiemelhetô a Musica Sacra Kórus, amely 1970-ben alakult. Hivatása a Jézus Szíve Templom zenei szolgálatának magas színvonalú ellátása, az elsô vasárnapi és egyházi ünnepeken való részvétel, a szent zene terjesztése. Az angol ajkú katolikusok immár húszéves közössége minden szombaton 17 órakor tartja szentmiséjét. A 327-es számú Loyolai Szent Ignác Cserkészcsapat vezetôi arra törekszenek, hogy a rájuk bízott gyermeket bevezessék egy olyan életbe, amelyben a legfontosabbak Isten, embertársaink, hazánk és környezetünk. Templomunkban vasárnap esténként nyolckor kezdôdik a belváros legkésôbbi egyetemista miséje, amelyen fiatal jezsuiták miséznek és gyóntatnak, és ifjúsági közösségek zenélnek. Ez a Jezsuita Nyolcas. Miskolc, Avas-Dél - Isteni Ige plébánia Lakótelepi plébániaként a magvetés a szolgálatunk. A 2011 szeptemberében átadott közösségi termünket napról napra megtöltjük élettel: Imaiskola, bibliaóra, lelkinap, elôadások, kézmûves foglalkozások, felnôtt esték, vasárnapi agapék, vagy éppen a Cláver Szent Péter Szeretetszolgálatunk. A sajátos terepen való szolgálatunkat jezsuita közösségként együtt végezzük a Fényi Gimnáziummal és baráti ökumenikus szellemben a testvérközösségekkel. Vágyunk arra, hogy közösségünk egyre inkább meghívás legyen az egyházat nem ismerô embertársaink felé. Szeged - Szent József templom A templomi közösségi életet a harmincas évek óta meghatározza a városban mûködô jezsuiták teológiai és spirituális szolgálata. Lelkészségi zsinatunkon 2011 végén komoly elhatározások születtek arról, hogy ne csak a lelkiségben, hanem a pásztori szolgálatban is vegyenek részt a hívek, építve ezzel általános papságukat. Mit is jelent ma kereszténynek, Krisztusban hívônek lenni? Mire van szükségünk? Ima, hit, akarat, egység, életszerûség. Mindenkire szükségünk van közös feladatainkban: liturgia, evangelizáció, katekizmus, családpasztoráció, idôsek lelki gondozása, lelki programok, ignáci lelkiség, kommunikáció, karitatív tevékenység, közösségépítés, egyetemista pasztoráció és a Kaszap István Kollégium támogatása. 10

11 H A T Á R O K O N Á T Marosvásárhely A jezsuiták magyarországi provinciájához csatlakozó erdélyi rendtársakban régóta élt a vágy, hogy a kettôs kisebbségi sors miatt szükségben szenvedô hazaiakon segítsenek ban Marosvásárhelyen magyar jezsuita közösség alakult, amely a magyarországi kapcsolatok mellett a kolozsvári Manréza lelkigyakorlatain és a Magis találkozókon keresztül keresi az együttmûködést a romániai provinciával. Folytatódik a gyulafehérvári teológiai fakultással való együttmûködés, valamint a kispapok és a papság lelki szolgálata. tartja gyökereit. A jezsuiták számára pedig ez adja a feladatot: segítsenek érteni és élni a minden egyéni értékünket ôrzô, fejlesztô legmélyebb gyökereinket - a Krisztus alapította és a Lelke által elevenen tartott Isten Országában a mennyei honpolgárságunkat. Törökkanizsa Évtizedek óta jelen vagyunk a délvidéki magyar szolgálatban alkalmi missziókkal és egy statioval. Ez ma Törökkanizsán mûködik, a szegedi iker-közösséggel együttmûködésben. Célunk a határon átívelô lelkipásztori munkával a hídépítés lelki és nemzeti szempontból egyaránt. Toronto A kárpát-medencei és a csángó magyarságot hányja-veti a történelem, szerteszórta mindenfelé a föld felszínén. Történik ez minden néppel, de az utóbbi évszázadokban ránk nézvést veszedelmes méretekben. Az oldott kéve szertehull - hacsak a megtartó bölcsesség nem inspirál, hogy a templomot s az iskolát ne hagyjuk sem a hazában, sem a diaszpórában. A kanadai Torontóban 1928 óta létezik magyar plébánia, 1949 óta a magyar jezsuiták vezetésével. Jelenleg az egyházközség jegyzett 2400 családját itt hárman szolgálják, összesen 230 év élettapasztalatával (77,7 év az átlagéletkor!). Az egyházközség hétvégi iskolájának maximális a kihasználtsága, 216 gyermek tanulja szombatonként 11 osztályban, mit is jelent az, hogy magyar. Magára maradva kevés ember képes Robinzonként megtartani értékeit. A torontói Szent Erzsébet plébánia élô csoportjai jelzik: az itteni magyarok jelentôs része fontosnak T A V A S Z 11

12 H I V A T Á S Hazatértek P. Nemes Ödön sokak lelki vezetôje volt. A SOTE Mentálhigiéné Intézetének beindításánál vállalt szerepet, és alapozta meg a hazai lelkigondozói képzés színvonalát. P. András Imre a bécsi Egyházszociológia Intézet élén, P. Szilas László a római Rendtörténeti Intézet munkatársaként majd vezetôjeként, P. Pártos László a brüsszeli Lumen Vitae oszlopos tagjaként, míg P. Ugrin Béla és Máté József a tengerentúli magyar közösségek kedvelt vezetôiként hagytak méltó nyomot maguk után. Kísérje ôket szeretett Jézusuk, akinek köszönjük az ô életüket! Hivatás születik 2011 ôszén megint hárman léptek be a noviciátusba, így most hatan haladnak az elkötelezôdés felé. Az elmúlt három év tapasztalata azt mutatja, hogy a belépôk olyan egyetemet végzett fiatalemberek, akik érett felnôttként, tudatosan választják hivatásukat, nagyon mély elkötelezettséggel. És köztük van immár az elsô öregdiákunk is! 2011-ben egy társunk végzett és egy kezdett meg terciát, illetve egy, P. Rigó Jenô tette le ünnepélyes fogadalmait a Társaságban februárjában P. Varga László is egyszerû ünnepélyes fogadalmat tett. Jancsó Árpád Pesti belvárosi hittanórákon, gyermekkorában született meghívásának hangja nem hagyott nyugtot gimnáziumi évei alatt sem, de csak fiatal felnôttként, egyetemi évei alatt erôsödött meg. A színes lelkiségi és közösségi élet élményei mellett 2007-ben végzett hivatástisztázó lelkigyakorlatot, majd bölcsész tanulmányai lezárása után kérte felvételét a Társaságba. Bellovics Gábor Mosonmagyaróváron gyermekkora óta intenzíven foglalkozott a zenével: a cselló, a zongora, az orgona ma is fontos számára. Gimnáziumi évei végén döntött a hivatás mellett: egyházmegyés kispapként került a római Collegium Germanicum et Hungaricumba, hazatérte után, pasztorális éve során még diakónusszentelése elôtt hozta meg ôszinte döntését: felvételét kérte a jezsuita noviciátusba. Nevelôs Gábor A miskolci jezsuita gimnáziumba a jezsuiták utáni kíváncsiság hajtotta ötödikes korában. Az iskola segítette ôszinte találkozásához Jézussal ez a kapcsolat azóta is élete kiindulópontja. Szent Ignácos szakkollégista, a Gyökerek tábor aktivistája, tanulmányai végén épületgépész mérnöki diplomát szerzett. Ekkor adott választ a régóta benne élô kérdésre, és felvételét kérte a noviciátusba. Hivatástisztázás a jezsuitáknál Hogyan találhatom meg az utam? Érzem, hogy valami többre vagyok hivatott, de nem látom tisztán, hogy mire is. Vonz a családalapítás, de a szerzetesség is, hogyan választhatok két jó dolog között? Hogyan dönthetek az életem nagy kérdéseiben? Mibôl ismerhetem fel, ha az Úr egyházmegyés papnak, szerzetesnek vagy esetleg szerzetes testvérnek hívô Lehet-e errôl nagyobb bizonyosságom? Ha ilyen és hasonló kérések foglalkoztatnak, keresd programjainkat: Szívesen áll rendelkezésedre levélben vagy személyes beszélgetés keretében Koronkai Zoltán SJ. 12 B A R Á T A I N K N A K, T Á R S A I N K N A K

13 Nincs hitszolgálat az igazságosság elômozdítása, a kultúrákba való beágyazódás, a más vallások tapasztalatai iránt érzett ôszinte nyitottság nélkül. Nincs igazságosság elômozdítása hitünk közlése, kultúrák átalakítása, más hagyományok követôivel való együttmûködés nélkül. Nincs inkulturáció másokkal való hitközlés, más hagyományokkal folytatott dialógus, az igazságosság iránti elkötelezettség nélkül. Nincs dialógus hitünk másokkal való megosztása, kultúrák kiértékelése, az igazságosság iránti gond nélkül. (A 34. Általános Rendgyûlés dokumentumából) K Ü L D E T É S B E N Tercia A gyakran évig tartó jezsuita kiképzés végén a tercia (a két év noviciátus után a harmadik probációs idô) következik. Ez egyben az eddigi jezsuita élet tapasztalatainak a kiértékelésére szánt idô is, melynek lényeges eleme a harmincnapos nagy lelkigyakorlat, amelyet a jezsuiták ekkor végeznek másodszor és rendszerint utoljára. A tercia közvetlenül az ünnepélyes fogadalmakra készít fel, amelyekkel a szerzetes nyilvánosan és ünnepélyesen elkötelezi magát a rend mellett. Az idô arra van, hogy egyre inkább megismerjük Ignác és a társak életét, és begyakoroljuk ezt az életformát. Naponta történik valami figyelemre méltó, ami gazdagabbá teszi életünket. A tercia a megállás ideje, idô magamra, idô együtt a társakkal, akikkel az utat közösen járjuk, és idô Istennel. Hogyan van jelen Isten a vigasztalanságodban? kérdezi Tôkés Gyuri rendtársam, aki két éve él Srí Lanka-i küldetésében. Az itteni emberek az utcán, amikor kimozdulunk, sokszor készek arra, hogy kapcsolatba lépjenek velünk. Velem legalább is, mint kirívó fehérrel. Szudi! - mondta az egyik kislány, amint a házuk közelében elhaladtam. Mindig a legfontosabbakra tudnak rákérdezni. Honnan vagy? Mi a neved? Hová mész? Néha még azt is hallottam: Miért? Megtapasztaltam, hogy az ottani tamilok hogyan gyûlnek össze a vasárnapi szentmisét megünnepelni. Olyan színesek, hogy gyönyörûség ott lenni köztük. Részt vesznek a liturgiában: ôk mondanak bevezetô gondolatokat, olvasnak, valaki más énekli a zsoltárt, más valaki hirdet a végén, odajönnek áldásra nagy egyszerûséggel és olyan alázattal, hogy az már magában képes megérinteni. Igazi ünnepet ülnek az Istennek, ôseik hagyományából és hitükbôl táplálkozva. Miért van az, hogy így bekapcsolódnak? kérdeztem Gyuritól. Megértették, hogy szükségük van Istenre. P. Tamás Barna SJ a terciájából T A V A S Z 13

14 B A R Á T A I N K, T Á R S A I N K Öregdiákjaink, JIDE Két évtizede alapított öregdiákszövetségünk, a JIDE megújult. Feladatában nagyobb hangsúlyt kap azáltal, hogy a jövôben a létezô kapcsolatrendszerünk adta lehetôségek által történô szélesebb hálózatépítésre tesszük a hangsúlyt, ahol Barátainkat egyszerre tudjuk meghívni lelki és szellemi programokra, közösségi elkötelezôdésre, önkéntes munkára, szellemi vagy anyagi hozzájárulásra. Gyökerek-tábor Öregdiákjaink Junior Prima-díjas kezdeményezése 2003-ban a Szent Ignác Szakkollégium néhány diákja elhatározta, hogy nyári tábort szervez olyan határon túli hátrányos helyzetû magyar gyermekek számára, akiknek még nem volt lehetôségük arra, hogy az anyaország természeti szépségeit, kulturális értékeit megismerjék. Közel 200 gyermek vett részt az elmúlt évek táboraiban, akik Délvidék, Kárpátalja és Erdély 54 településérôl érkeztek. A szervezôk az önkéntes, sok kreativitást igénylô felelôsségteljes szolgálatot a jezsuita rend támogatásával önállóan végzik. A szegény gyerekek kiválasztása mellett a tábor teljes anyagi hátterét is ôk teremtik elô. Mozgalommá terebélyesedett határokon átívelô kapcsolatrendszert építettek ki, amelyet számos szervezet, állami vállalat és magánszemély segít. Keresztény Élet Közössége A Keresztény Élet Közössége a föld sok országában létezô és mûködô laikus közösség. A Szent Ignác-i lelkiségû világi közösség tagjai Szent Ignác lelkigyakorlatai alapján törekednek élni és Jézust jobban követni, hogy emberségükben és az Istennel való kapcsolatukban növekedjenek. A Keresztény Élet Közössége olyan csoportokból áll, amelyekben az emberek a hit útját egymással közösségben járják, és életmódjukkal, szolgálatukkal a világ felé fordulnak. A Szent Ignác-i lelkiség megélésében a KÉK-et egy jezsuita egyházi asszisztens segíti. Önkéntesség Jezsuita Önkéntes Programok Hosszú idô után újra éled a köztudatban hajdanán oly ismert kifejezés, az önkéntesség. Vannak közöttünk, akik még maguk is tagjai voltak ilyen formán például a Szívgárdának. Hallott már róluk? Természetesen az önkéntesség soha nem tûnt el igazán, hiszen hálával említhetnénk meg itt is név szerint megannyi Barátunkat, akik folyamatosan a háttérben dolgozva szívbôl felajánlott munkájukkal segítik a jezsuita mûvek mûködését. A plébániai események szervezésében, az oktatási intézményeink programjaiban, a lelkigyakorlatos házak vendégeinek kiszolgálásában, gyerekek táboroztatásában, s még sorolhatnánk. A gondolat most mégis azért kap még nagyobb hangsúlyt, mert a magyar jezsuita rendtartomány évtizedre szóló küldetésének megfogalmazása is ez: a hit szolgálata és egy igazságosabb társadalmi alternatíva elômozdítása, hiteles jezsuita közösségek és Barátaink együttmûködésével. A laikusok arra kaptak meghívást, hogy szentek legyenek, és a hitért, az igazságosságért és a szegényekért felelôsséget vállaljanak, evangelizálják a társadalom struktúráit. A Jézus Társasága a laikusok eme küldetésének szolgálatába helyezi magát, felajánlva azt, amik vagyunk, és amit kaptunk: lelki és apostoli örökségünket, nevelô lehetôségeinket és barátságunkat. Felajánljuk az ignáci lelkiséget, mint a laikusok szolgálatát éltetô sajátos ajándékot. (A 34. és 35. Általános Rendgyûlés dokumentumaiból) Legyen Barátunk és Társunk, formálódjon összetartó közösségünk! A Jezsuita Önkéntes Programok aktualizált listáját részletesen megtalálja honlapunkon a /onkentesseg rovatban, ahol jelentkezhet is. 14 B A R Á T A I N K N A K, T Á R S A I N K N A K

15 A B E L V Á R O S I J E Z S U I T A S Z I G E T A Párbeszéd Háza a jezsuiták budapesti, belvárosi lelkiségi és kulturális központja. A Ház a hit, a kultúra és a társadalmi igazságosság területén kibontakozó teremtô párbeszédet szolgálja, ennek érdekében nyújt otthont rendi intézmények és keresztény világi kezdeményezések számára. Ez a Jezsuita Sziget. Célunk keresztény és más, nyitott keresô értelmiségiek számára olyan központot teremteni, mely képes egyházunk éltetô gazdagságát befogadni, lelki, szellemi, közösségi és társadalmi szintjeinek egységét egy helyen megvalósítani. A Párbeszéd Háza intézményei, mûhelyei 2012-ben a százéves jubileumra befejezôdött a ház 10 éves rekonstrukciója, hogy belvárosi miszsziós helyként karakteres jezsuita munkánk épüljön ki és szinergikus hatás valósuljon meg a jezsuita munkák és partnereink között. A PH így több mint 20 mûhely, intézet, csoport együttmûködését jelenti a lelkiség és kultúra különbözô területeirôl. A Curia a magyar jezsuita rendtartomány központja. A Curia munkáját egészíti ki néhány belsô mûhely: az Ignáci Lelkiségi Központ (ILK) célja, hogy a magyar rendtartományban kialakuljon egy olyan szellemi-lelki mûhely, amely alkalmas arra, hogy a jezsuiták és Barátaink számára az ignáci, jezsuita lelkiség mai magyar viszonyok közötti elmélyítésének helye legyen. A Pray György Jezsuita Levéltár és Könyvtár ôrzi, rendezi és kutatja a sok szétszóratás után megmaradt kevés, de igen becses történeti emlékünket. A Hivatásgondozás mûhelye és a Montserrat Jelöltház kíséri azon fiatalokat, akik keresik életükben Isten hívását az ignáci karizma segítségével. Itt található A SZÍV folyóirat szerkesztôsége, valamint a Cigánypasztorációs Mûhely is. A Faludi Ferenc Akadémia Az Akadémia a jezsuita rend felnôttképzési intézete, a Párbeszéd Háza központi intézménye Mûhelyei: Ignáci Pedagógiai mûhely (IPM), Fiatal Vallás- és Értékszociológusok Köre (FIVÉSZ), Jezsuita Stúdió, Szôts István Filmmûhely, Katolikus Pszichológusok Baráti Köre, Pray György Egyháztörténeti mûhely. Jezsuita Európa Iroda - OCIPE A Jezsuita Európa Iroda a nemzeti és az európai közéleti eseményeket elemzi, és e folyamatokra reagál keresztény szemmel, az egyház társadalmi tanítását ismerteti meg minél szélesebb körben. A mûhely a közpolitika problémáinak és lehetséges megoldásainak vizsgálatát kívánja támogatni mind elméleti, mind gyakorlati szakpolitikai összefüggésben, az igényes párbeszéd elômozdítása útján. Szentjánosbogár Közösség A Szentjánosbogár egy szent ignáci lelkiségû ifjúsági közösség a jezsuita renddel együttmûködésben. Az idén 20 éves ifjúsági közösség célja kettôs: közösségépítés és a keresztény hit átadása. Minden szentjánosbogár ezt az üzenetet próbálja átadni nyári táboraikban és évközi programjaikon.

16 V Í Z I Ó B Ó L V A L Ó S Á G A Jezsuita Roma Szakkollégium küldetésérôl 2010 ôszén ismerkedtem meg azzal a kihívással, amely meghatározta provinciálisi munkámat. Tudtam eddig is, hogy Hofi atya sok társával együtt már 2002 óta lelkesedik az ügyért, hogy egyetemi szakkollégium alakuljon cigány fiatalok számára. De hogyan lehet jezsuitaként ma ebben komolyan segíteni? Jezsuita munkáink meghatározó eleme az oktatás, ezen belül az egyetemi kollégiumok sora Budapesten, Szegeden, Marosvásárhelyen és a belgiumi Leuvenben. Talán újdonságként hat, de erdélyi missziónk alapjaként immár harmadik éve mûködik kollégiumunk, míg Leuvenben egy öt évtizedes posztgraduális képzési hely hagyományát újítottuk meg 2012-ben. A 2011 ôszén indított Jezsuita Roma Szakkollégium ezen intézmények szakmai igényességét, hitbeli és társadalmi elkötelezettségét folytatja. A SZIK épülete és húsz év tapasztalata biztosítva van már, köszönhetôen sokak, hosszú évek óta érkezô támogatásának: Most csak igent kellett mondani az új kezdeményezésre. Tudom, hogy ma csak hálózati formában, partnerségben építkezve, társakat és közös célokat keresve lehet társadalomformáló víziót építeni. A JRSZ azért jöhetett létre, mert az elmúlt húsz év talán legkarakteresebb keresztény összefogása formálódott: a jezsuiták katolikusként Budapesten, a görögkatolikusok Miskolcon, a reformátusok Debrecenben, az evangélikusok pedig Nyíregyházán álltak a közös ügy mellé. Egyszerre, egy céllal, négy egyházi közösség együtt cselekedett. Úgy látom, hogy a mára már mítosszá növelt roma-üldözöttség képe csak állandósuló etnikai konfliktusokat vetít elôre a következô évtizedekre. A kérdés számomra az, hogy lesz-e a felnövekvô cigány értelmiségnek egy mértékadó része, amely keresztény elveken nevelkedve nem a konfliktust, hanem a megbékélést, a kiegyezést keresi? Hiszem, hogy képesek vagyunk arra, hogy megteremtsük a fogadókészség feltételeit azon fiatal cigány értelmiségiek számára, akik önmaguktól eljutottak odáig, hogy a konfrontáció helyett a megbékélés útjait keressék - velünk együtt. Elindultunk. Tartsanak velünk, legyenek Barátaink és Társaink, hogy a vízió valósággá váljon! P. Forrai Tamás Gergely SJ Köszönjük, hogy eddig is hûségesen támogatták a jezsuiták Az ösztöndíjalap támogatására korábbi adományozóink LEGYENEK TÁRSAINK A JEZSUITA ROMA SZAKKOLLÉGIUM

17 V Í Z I Ó B Ó L V A L Ó S Á G Az esélyteremtés szolgálatában Gyakran halljuk: hol vannak a potenciális roma vezetôk? Akik képzettek és motiváltak, és képesek lesznek változtatni az elcsépelt sztereotípiák világán? Jelenleg nincsenek ilyenek. Köztünk vannak azonban azok, akiket Önök még nem ismernek: a Jezsuita Roma Szakkollégium növendékei cigány és magyar identitásukat ôrizve és ápolva készülnek rá, hogy kiutat mutassanak a cigányságnak és magyarságnak a jelenleg is többszörösen összetett válságból. Szeretnénk, hogyha ezek a fiatalok néhány év múlva valóban átvehetnék diplomájukat és munkájukkal, jelenlétükkel, hangjukkal a cigány-magyar megbékélés ügyét erôsítenék. Leendô jogászok, közgazdászok, orvosok, bölcsészek és más tudományterületeken tenni akaró cigány fiatalok tanulnak nálunk. Itt a lehetôség! Részese lehet egy páratlan vállalkozásnak. Lépjen ki a megszokott gondolatmenetek világából, mert megszülethet egy új valóság, egy új Magyarország. Legyen Barátunk és Társunk az esélyteremtésben, hogy az elmúlt húsz év kudarcain túlléphessenek cigányok és magyarok egyaránt! Segítse munkánkat, akár a felsorolt támogatások egyikével is. P. Hofher József SJ, a kollégium lelki vezetôje oktatási intézményeinek mûködtetését. átlagosan Ft-ot adtak. MÛKÖDTETÉSÉBEN IS!

18 Ö N Ö K A D T Á K Az adományok története Adományok összesen Hosszú évek forrásfejlesztési (fundraising) munkája áll a magyar jezsuiták háta mögött, hozva sok éves tapasztalatot, köszönhetôen Kiss Ulrich atyának aki egész Magyarországon az elsôk között látott ehhez a komoly munkához hozzá, és segítôinek, így a Civil Partner Kft-nek is. A Barátainknak újság ezt a munkát is hivatott támogatni, bemutatni a baráti körnek, a támogatóknak, hogy mire is adták adományaikat, meddig jutottak céljaikban a jezsuiták nekik köszönhetôen. Azt gondoltuk, hogy itt az ideje egy kis visszatekintésnek, összefoglalva bemutatni az elmúlt évek gyûjtéseinek eredményeit. Itt mondok köszönetet azoknak, akik a decemberi Barátainknak újság gyakorlatilag kimondatlan kérésére is jó szívvel reagáltak. Ez bátorítást ad a további munkához. Ezért több szempontból is köszönjük felajánlásaikat! Az utóbbi évek eredményeit képi világban is ábrázolhatjuk. Beszéljenek itt a számok, de legyen mindenki számára világos: a számértékek mögött megannyi, a támogatásokat köszönettel fogadó szerzetes és világi, öreg és fiatal, diák, vagy dolgozó, szegény, vagy már jobb sorsú, s megannyi származású és felekezetû hálás ember áll. Hiszen adni és kapni is egyformán öröm. Köszönjük, hogy eddig is bizalommal voltak a jezsuiták munkái iránt, s reméljük, bizalmuk nem lankad. Nézzék csak meg a megújult Barátainknak újság oldalait ismét, s képzeljék el, mennyi embert foglalnak magukba a képek és szövegek, akik egytôl egyig, többé vagy kevésbé, de ennek az ignáci lelkiségnek hálás tagjai, éppen úgy, mint Ön, kedves Olvasó. A gyûjtések témáik és teljes bevétel (bekerülési költségek figyelembevétele nélkül) szempontból: Gyûjtési projekt neve Kezdete Teljes bevétel Életrendezés Ft Életrendezés Háza - házbôvítés Ft Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíj Ft Faludi Ferenc Alapítvány - képzés Ft Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (SzIK) Ft Jezsuita Média Mûhely Ft Barátainknak - jezsuita munkákra Ft Pelikán Önkéntes Program Ft SzIK Fejlesztés Ft Fényi Gyula Jezsuita Gimn. és Koll. - CID Ft Fényi Gyula Jezsuita Gimn. és Koll Ft Életrendezés Háza Ft SzIK támogatás Ft Jezsuita Jubileum Ft Párbeszéd Háza Ft Szent Ignác Fejlesztési Alap Ft Szociális gyûjtés Ft Fényi Tehetséggondozás Ft SzIK Jubileum Ft Szociális gyûjtés Ft Barátainknak - jezsuita munkákra Ft SzIK költözés (Jubileum 2011) Ft Barátainknak - jezsuita munkákra Ft Köszönetet mondunk több éve tartó kitartó támogatásukért! Valósítsuk meg céljainkat továbbra is együtt! Kérjük, hogy idén támogassa a Jezsuita Roma Szakkollégium indulását is felajánlásával (részletek az elôzô oldalon)! Naszádos Márk Forrás: Mezey István, Civil Partner Kft. 18 B A R Á T A I N K N A K, T Á R S A I N K N A K

19

20 Apostoli szolgálataink: Tartományfônököki Iroda Titkárság Gazdasági Hivatal Jézus Társasága Alapítvány Forrásfejlesztés (Friend-raising) Lelkiség, lelkigyakorlatok Dobogókô - Manréza Püspökszentlászló - Életrendezés Háza Kolozsvár - Manresa (0040) 264/ Ignáci Lelkiségi Központ (ILK) Hivatásgondozás Oktatás, egyetemi kollégiumok Fényi Gyula Gimnázium és Kollégium, Miskolc Ignáci Pedagógiai Mûhely (IPM) Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, Bp Jezsuita Roma Szakkollégium, Budapest Kaszap István Kollégium, Szeged Jezsuita Kollégium, Marosvásárhely facebook: Magis Veletek! Collegium Hungaricum, Leuven Sapienta Szerzetesi Hittudományi Fôiskola JIDE öregdiák szövetség Lelkipásztori szolgálatunk Jézus Szíve Templom, Budapest Avas-Déli Plébánia, Miskolc Szent József Templom, Szeged Szent György Plébánia, Törökkanizsa Szent Erzsébet Plébánia, Toronto Egyetemi Lelkészség, Marosvásárhely Párbeszéd Háza Faludi Ferenc Akadémia A SZÍV folyóirat Szerkesztôsége Jezsuita Stúdió Jezsuita Európa Iroda (OCIPE) Pray Levéltár és Könyvtár Szentjánosbogár Keresztény Élet Közössége (KÉK) Párbeszéd Könyvesbolt Loyola Café Kövesse a jezsuita eseményeket facebook oldalunkon is: Jezsuiták Barátai / Friends of Jesuits Ha nem kapja postai küldeményeinket, de szívesen fogadná értesítôinket nyomtatott formában, regisztráljon a oldalon. Postai vagy digitális úton a Jezsuita Rend adatbázisában tárolt, korábban Ön által megadott információk alapján értesítettük. Adatait kizárólag a Rend által kezdeményezett kommunikációra használjuk, harmadik félnek nem adjuk át. Amennyiben nem kíván a jezsuita rendtôl további hírlevelet, megkeresést kapni, kérjük jelezze a címen, vagy a telefonszámon. Köszönjük! BARÁTAINKNAK, TÁRSAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK BARÁTI KÖRÉNEK HÍRLEVELE Felelôs kiadó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, P. Forrai Tamás Gergely SJ Szerkesztô: Tima Renáta Kapcsolat:

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára.

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. Olyan elsősorban cigány/roma származású hallgatókat keresünk, akik

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014.

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014. Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend Ikt. sz.: SZF/../2014. A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a nemzeti felsőoktatási

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl.

A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl. A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl. Keresztény közösségi életünk és magyar kultúránk hagyományai alapján szeretnénk megbízható

Részletesebben

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA P. Holczinger Ferenc SJ igazgató Tartalom Tartalom... 2 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Krisztussal a határokig A Magyar Jezsuita Rendtartomány Apostoli Terve 2012 2020

Krisztussal a határokig A Magyar Jezsuita Rendtartomány Apostoli Terve 2012 2020 Krisztussal a határokig A Magyar Jezsuita Rendtartomány Apostoli Terve 2012 2020 Jezsuita Füzetek / Küldetésünk Sorozatszerkesztők: Horváth Árpád SJ Szabó Ferenc SJ Vízi Elemér SJ Bartók Tibor SJ Krisztussal

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

a nem mérhető siker nyomában

a nem mérhető siker nyomában a nem mérhető siker nyomában A Bethesda Kórház Alapítvány a budapesti Bethesda Gyermekkórház mellett az a célja, hogy a kórház fejlesztésére adományokat, alternatív forrásokat határozza meg, ugyanakkor

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG KERESZTÉNY ROMA SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT KONFERENCIÁJA. Esztergom, Szent Adalbert Központ (Cím: 2500 Esztergom, Szent István Tér 10.

HÁTTÉRANYAG KERESZTÉNY ROMA SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT KONFERENCIÁJA. Esztergom, Szent Adalbert Központ (Cím: 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. 2011. NOVEMBER 25-27. HÁTTÉRANYAG KERESZTÉNY ROMA SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT KONFERENCIÁJA A Hanns Seidel Alapítvány, a Polgári Magyarországért Alapítvány, valamint a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Forrásfejlesztés 2014. évi beszámolója

Forrásfejlesztés 2014. évi beszámolója Forrásfejlesztés 2014. évi beszámolója A magyar jezsuiták a rendszerváltás után, behozva a nyugati mintákat, azonnal tudatos forrásfejlesztő munkába kezdtek Magyarországon, megelőzve ezzel a hazai civil

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június)

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június) SZENT KERESZT PLÉBÁNIA Iroda címe: 7400 Kaposvár, Bartók B. u. 13. Nyitva tartás: hétfő - péntek 15.00 16.00 E-mail: donner@plebania.hu Honlap: www.donner.plebania.hu II. félévi újság előfizetés (2014.

Részletesebben

KRISZTUSSAL A HATÁROKIG

KRISZTUSSAL A HATÁROKIG KRISZTUSSAL A HATÁROKIG 20 10 20 20 MAGYAR JEZSUITA MISSZIÓNK Az Atya küldött bennünket, ahogy Szent Ignácot és az első társakat La Stortánál a feltámadt és megdicsőült, de mégis keresztjét vivő Krisztussal

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét.

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét. A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten Országának jele és követe legyen a mai magyar társadalomban, a személyes és közösségi megújulás egyháza, ahol minden ember, származására

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb Vezetői Konferencia a Pannonhalmi Főapátságban Értékteremtés az értékválság idején? 2014. november 7. Profitorientált egyházi intézmény??? Hortobágyi T. Cirill osb perjel, a főapát gazdasági helyettese

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok IKSZ Kutatások, Tapasztalatok Budapest, 2015. február 20. Dr. Bodó Márton Az IKSZ fejlesztő hatása nemzetközi tapasztalatok szerint - ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, - ha nem alkalmi, hanem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben