A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl."

Átírás

1

2 A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl. Keresztény közösségi életünk és magyar kultúránk hagyományai alapján szeretnénk megbízható támpontokat nyújtani a teljesebb élet kibontakoztatásához mindennapjaink során. Köszönjük, ha elôfizetésével támogatja küldetésünket. Keressen minket az újságárusoknál is! , 2011-tôl a Jezsuita Könyvek sorozatában jelennek meg kiadványaink. Források, Lelkiség, Isten és Tudomány, Agóra (társadalomtudományi írások), Jezsuita Füzetek címû sorozatainkban megjelenô köteteink minden Barátunk számára igényes olvasnivalót kínálnak! Köteteink országszerte kaphatóak. Látogasson el a Párbeszéd Könyvesboltba is! 1085, Budapest, Horánszky u. 20., ; Kávé és kultúra, lelkiség és közösség a Párbeszéd Házában.

3 Kedves Barátaink! K Ö S Z Ö N T Ô Az Egyháznak párbeszédre kell lépnie azzal a világgal, melyben él. Van mondanivalója. Van üzenete. Neki kell a kommunikációt elômozdítania. Bár a jezsuita hagyomány sosem ismerte a világi harmadrend fogalmát, annál erôsebben a helyi apostoli meghívásban résztvevôk körét: Barátainkat! Idén e széles kapcsolatrendszerünk adta ignáci közösség építésére tesszük a hangsúlyt, ahol Barátainkat egyszerre tudjuk meghívni lelki és szellemi programokra, közösségi elkötelezôdésre, önkéntes munkára, szellemi vagy anyagi hozzájárulásra. Mindez erôsen kapcsolódni fog öregdiák szövetségünk (JIDE) megújult munkájához és természetesen a Párbeszéd Háza adta rendkívül sok új lehetôséghez. Errôl számolunk be a megújult Barátainknak oldalain, mely kibôvült, hogy teljesebben mutathassa be azon apostoli szolgálatainkat, amelyekhez az Önök támogatását kérjük - ez alkalommal a Jezsuita Roma Szakkollégium pártolásában. A téli provinciagyûlésünkön visszatekintettünk az elmúlt húsz évre és együtt gondolkodtunk az elkövetkezô tízrôl. Szolgálatainkról ma elmondhatjuk, hogy alapvetôen jó földrajzi és munkaterületbeli eloszlásban vannak: egyensúlyban és fenntarthatóan. Négy egyetemi városhoz kapcsolódóan mûködnek nagyobb mûveink: Budapest, Miskolc, Szeged és Marosvásárhely. Mûveink képviselik a jezsuita hagyomány nagy területeit a lelkipásztori, a lelkigyakorlatos, az oktatási és a szociális szolgálat terén, az intellektuális apostolság és média területén. Munkáink környezetünkben elismertek mint hiteles, nyitott, párbeszédre kész és felkészült mûvek, melyek felismerhetô ignáci többletet hordoznak és képesek teremtô, megújító módon végezni helyi mûködésüket. Bár kicsiny munkákról van szó, melyek általában egyedülállóak az adott területen, hatásuk, multiplikáló erejük mégis meghatározó a magyar egyházban. A hétköznapjainkért érzett hála együtt él a belsô szabadságot keresô realizmussal, hogy nem tudunk egyszerûen ott továbbmenni, ahol elôdeink jártak, hanem kreatív hûséggel kell új utakat keresnünk. Reflexiónk egyik meghatározó vonulata, hogy legfontosabb feladatunk közösségeink belsô életének elmélyítése, és a külsô, az ignáci család hálózatának megerôsítése. Ami most kezdôdik, vagy inkább folytatódik, az a reflexió eredményeinek megélése. Itt mondok köszönetet minden Barátunknak, akik figyelemmel követik munkáinkat, és kezdeményezéseinket szellemi és anyagi értelemben is támogatják. A 2011-es év során 1501 Barátunktól érkezett adomány munkáink támogatására. Az imádság ereje pedig felbecsülhetetlen. Adjon az Úr százszorosan jutalmat érte! Tartsanak velünk, legyenek Barátaink és Társaink munkáinkban, legyen élô a párbeszéd közöttünk! (VI. Pál: Ecclesiam Suam, 65) Barátsággal az Úrban, P. Forrai Tamás Gergely SJ provinciális T A V A S Z 3

4 S Z E N T I G N Á C - I L E L K I G Y A K O R L A T O K Ima, meditáció, kontempláció Gyakorivá vált kifejezések, amelyek manapság jóval nagyobb teret foglalnak el a jezsuita zsargonban is, mint néhány évtizeddel ezelôtt. Érthetô, hiszen emberek ezrei vágynak valamiféle spirituális tapasztalatra, olyanra, amely a hitigazságok puszta birtoklásából nem következik szükségszerûen. A lelkigyakorlatok mûvelése kezdetektôl fogva a legfôbb prioritás a jezsuiták életében. A jezsuiták apostoli munkájukat a korunkban tapasztalható spirituális ûr betöltésére koncentrálják, és ha imaéletükrôl faggatnánk ôket, meglepôdve tapasztalnánk a sokféleséget: a klasszikus ignáci imamódoktól kezdve a zsolozsmán át a Szentírással végzett rendszeres elmélkedô imáig (lectio divina). Ez a sokszínû paletta visszatükrözné mindazt, ami a Lelkigyakorlatok legelsô bevezetô megjegyzésében szerepel: Lelkigyakorlatokon értjük a lelkiismeret-vizsgálás, elmélkedés, szemlélôdés, szóbeli és elmélkedô ima és egyéb lelki tevékenység minden módját, amely a lelket elôkészíti és alkalmassá teszi arra, hogy eltávolítson magától minden rendetlen hajlamot, és miután azokat eltávolította, keresse és megtalálja az isteni akaratot, hogy életét aszerint rendezze (Lgy 1). Legyen Barátunk és Társunk az imaapostolságban is! Az imaapostolság az egyház közös imájába való bekapcsolódás, amely lassan már 160 éve arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért (amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak), kapcsolatban az Eucharisztiával, amely a II. Vatikáni Zsinat szerint minden evangelizálás formája és megkoronázása. A havi szándékok a /imaapostolsag oldalon találhatóak. 4 B A R Á T A I N K N A K, T Á R S A I N K N A K

5 S Z E N T I G N Á C - I L E L K I G Y A K O R L A T O K Manréza Lelkigyakorlatos Ház Dobogókô A Manréza a jezsuiták lelkigyakorlatos központja a Pilisben. A Szent Ignác-i hagyományok alapján, folyamatos szolgálattal várja az egyéni elmélyülést keresôket. Miért érdemes Dobogókôn nyolc napra elvonulni a világtól? Mert így alkalom nyílik arra, hogy a természet és az ima csendjében kitegyem magam Isten átalakító erejének. Mert úgy érzem, Ô hatott rám a csendben. Fontossá vált számomra, hogy másokra elôítélet és ítélkezés nélkül nézzek. Egyik lelki vezetônk mondta a lelkigyakorlaton, hogy másokra nem másként, mint személyiségünkkel hatunk. Ha tehát kitesszük magunkat Isten formáló erejének, az másokért is van. Ha hagyom magam pozitívan átalakítani, az pozitívan hat a társadalmunkra, a világunkra, ami e csendes visszavonulás nélkül a rohanó világban majdnem lehetetlen. Életrendezés Háza Hosszúhetény, Püspökszentlászló Az Életrendezés Háza a jezsuiták lelkigyakorlatos háza a Zengô tövében, Püspökszentlászlón. Teljes meggyôzôdésem, hogy az emberi élet legdöntôbb mozzanata az életünk rendezése. Végsô soron minden lelkigyakorlatos ház életrendezés háza. Szent Ignác is ebbôl magyarázza a lelkigyakorlat lényegét: a gyakorlatok arra valók, hogy az ember elhagyja mindazt, ami rendezetlen az életében, keresse és megtalálja Isten akaratát, és aszerint rendezze az életét. (Vácz Jenô SJ) Napi-útra-való Mindennapi életünkben is fontos a rendszeres imádság, de mikor tudjuk megteremteni a zsúfolt hétköznapokban azt a zavartalan idôt, amikor teljes figyelmünkkel Isten felé fordulhatunk? Sokak számára már így is nagyon korai az ébresztô, este pedig holtfáradtan érnek haza. Az angol jezsuiták példáját követve minden napra egy perces elmélkedést állítunk össze, amely a napi olvasmányhoz kapcsolódik. Ezeket a letölthetô elmélkedéseket akár utazás közben is hallgathatjuk. Online zsolozsma Egy honlap, ahol lapozgatás nélkül elérhetô az összes imaóra Elek László SJ 2009 óta fáradozik a létrehozásán: Apró csepp a tengerben, de már ma is naponta több mint százan nézik meg az oldalt. De az igazi álmom ennél sokkal több, egy hallgatható magyar zsolozsma is, ami letölthetô egy hétre elôre és így segít az igazi énekelt zsolozsma áhítatában Isten felé. Hátha egyszer így lehetne A zsolozsma címrôl letölthetô androidos okostelefonokra. További lelkigyakorlatos lehetôségek a www. jezsuita.hu/munkaink/lelkigyakorlatok oldalon T A V A S Z 5

6 I G N Á C I P E D A G Ó G I A Küldetésünk a másokért élô Az evangélium és Loyolai Szent Ignác szellemi és lelki hagyatékából merítve szolgáljuk azokat a keresztény fiatalokat, akik nyitottak a fejlôdésre és elfogadják, hogy többre születtek. Jézushoz vezetjük diákjainkat, hogy megismerjék, szeressék és kövessék Ôt. Kihívás elé állítjuk ôket, hogy kiváló tanulmányi eredményt érjenek el, képzettek legyenek, szeressenek tanulni és felébredjen bennük az egész életen át tartó tanulás vágya. Mellettük állunk és bátorítjuk ôket, hogy nyitottá váljanak a növekedésre, és így szellemileg felkészült, hívô emberekké váljanak, akik elkötelezettek a béke, az igazságosság és a szeretet szolgálatára a helyi közösség, a nemzet és az emberiség nagy családja érdekében egyaránt. A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium a 450 éves jezsuita pedagógia mai alkalmazása. Mintegy 600 diákot, köztük 180 kollégistát nevelünk nyolc illetve négyévfolyamos képzésben, az ország minden tájáról. A teljes emberséget nevelô tehetséggondozás elismert mûhelyeként iskolánk az egész magyar keresztény oktatás szolgálatában áll. 6 B A R Á T A I N K N A K, T Á R S A I N K N A K

7 ember nevelése A jezsuita nevelés kiemelt célja, hogy minden egyes diák intellektuális fejlôdése az Istentôl származó adottságok teljes kiteljesedéséhez vezessen. Ez azonban sosem azonos egyszerûen az ismeretek halmozásával vagy egy foglalkozásra való felkészüléssel, bár ezek önmagukban is fontosak és hasznosak keresztény vezetôk nevelésekor. A végsô cél azonban mégis a személy teljes, cselekvéshez vezetô növekedése: olyan cselekvésé, mely Jézus Krisztusnak, Isten Fiának, a másokért élô embernek szellemével és jelenlétével töltôdik meg. A cselekvésnek e célja, mely a józan megértésen alapszik és a szemlélôdés által kel életre, nyeri meg a diákot az önfegyelem és kezdeményezôkészség, integritás és megbízhatóság számára... Célunk a másokért élô ember nevelése, aki személyiségében kiteljesedett, szakmájában kompetens, a növekedésre nyitott, vallásos, képes a szeretetre és az igazsághoz elkötelezett Isten Népének nagylelkû szolgálatában. I G N Á C I P E D A G Ó G I A Egyetemi kollégiumaink A magyar jezsuiták a jövôbe befektetett legjobb beruházásnak tekintik az oktatást, azon belül is a fiatal keresztény értelmiség megerôsítését. Szolgálatunk jegyében egyetemi kollégiumokat tartunk fenn és ösztöndíjprogramokat hirdetünk. Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Az 1990-ben alapított Szakkollégium ma már országosan elismert minta, ahol a nagy budapesti egyetemek hallgatóikkal képviseltetik magukat. A Horánszky utcába történô beköltözéssel intézményünk nemcsak létszámban nôtt meg, hanem bekerült az egyetemi élet és a jezsuita belvárosi misszió szívébe, ezzel megnôtt a kisugárzása is. Célunk a kompetens és elkötelezett keresztény értelmiség nevelése az egyház megújuló társadalmi küldetésében. Programunkban hangsúlyt fektetünk a tutoriális képzésre, az egyéni kutatómunkára, amelyet a sok szakos kollégiumban az elmélyült szakmai munka zálogának tekintünk. A közösségi programokon, kollégiumi hétvégéken, illetve lelkigyakorlatokon túl a szakkollégisták értékes szociális programokban, mentorprogramban és szeretetszolgálati tevékenységben is részt vesznek önkéntesként. Saját ösztöndíjrendszert mûködtetünk rászoruló és kiváló teljesítményû szakkollégistáink támogatására. ReNaissance Tanulmányi Program A ReNaissance Tanulmányi Programot a magyar jezsuiták azzal a céllal hozták létre 1998-ban, hogy megfelelô hátterû lakóhelyet biztosítson tehetséges, posztgraduális képzésben lévô fiataloknak tanulmányaik végzéséhez, kutatásaik eredményes folytatásához, a Szent Ignác Szakkollégium részeként. Peter-Hans Kolvenbach SJ T A V A S Z 7

8 I G N Á C I P E D A G Ó G I A Collegium Hungaricum, Leuven A CH, a magyar jezsuiták egyetemi kollégiuma az angol nyelvû képzést kínáló Leuveni Katolikus Egyetemhez kapcsolódva 1955 óta mûködik 2012-tôl a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium leuveni önálló posztgraduális programjaként. A Katholieke Universiteit Leuven 1425-ös alapítású, egyike a világ legrégibb és legrangosabb egyetemeinek. Jezsuita Egyetemi Lelkészség és Kollégium, Marosvásárhely Több mint 70 magyar hallgatónak biztosít helyet a város szívében. Az Egyetemi Lelkészség további pár száz fiatalt szólít meg kis és nagycsoportos foglalkozásain, valamint liturgiáin. Szent Antal Templomunk a lelki életben tovább keresôk helye, minderre lelki programjaink és különbözô foglalkozásaink adnak alkalmat. Törekvésünk, hogy generációs rétegpasztorációs modell alapján tudjunk szolgálatunkkal egész Erdély számára jelen lenni. Stanislas Kostka ösztöndíj - FSK Külföldön továbbtanulni és diplomát szerezni vonzó lehetôség, de az anyagi feltételek biztosítása sokak számára jelent komoly nehézséget. Ebben nyújt segítséget a belgiumi Stanislas Kostka Alapítvány (Fraternité Stanislas Kostka) ösztöndíja, amelyre kelet-európai diákok pályázhatnak már közel 20 éve. Az ösztöndíjat az alapítvány a Faludi Ferenc Akadémiával együttmûködésben hirdeti meg minden év szeptemberében, elsôsorban posztgraduális tanulmányok folytatására, egy tanévre, Belgium francia nyelvû egyetemeire, négy hallgató számára. A hazatérô diákok részt vehetnek az alapítványi munkában és az alumni mozgalom formálásában. Kaszap István Kollégium, Szeged A kollégiumi közösség létrehozásának vágya az egyetemisták csoportjában született meg. A közösség tagjai így a leendô szorosabb közösségtôl méltán remélték, hogy lelki és tanulmányi segítséget jelent számukra, és ugyanakkor elôsegíti a szabadidô és a közösségi élet aktívabb megélését. A 22 fiatal a Szent Ignác-i lelkiség és szellemiség megtartására törekszik tanulmányaikban és a közösségi életben egyaránt. Programunk szorosan kapcsolódik a szegedi jezsuiták egyetemi lelkipásztori szolgálatához. Pray Történelmi Ösztöndíj Magyarországi megtelepedésünk 450 éves évfordulóján új ösztöndíjprogram keretében szakmai és anyagi támogatást indítottunk azoknak a doktori tanulmányaikat végzô hallgatóknak, akik a jezsuita rend történetével kapcsolatos kutatásokat folytatnak. Az ösztöndíj része a szakmai munka és a publikációs lehetôségek támogatása. 8 B A R Á T A I N K N A K, T Á R S A I N K N A K

9 Roma oktatási koncepció Célunk egy pozitív jövôképû, keresztény értékekre építô magyar cigányság társadalmi felzárkózása, amelyért együttmûködô hálózatban, új oktatási-nevelési programok fejlesztésével és elterjesztésével dolgozunk. Egymásra épülô oktatási kezdeményezéseket támogatunk, melyek modellértékû programként máshol is multiplikálhatóak. Szeretet Iskolája, Budapest Nekem itt minden együtt töltött perc ajándék, mert érzem azt, hogy törôdnek velem, nem nevetnek ki, hogy valahol én is fontos lehetek. Egy idôsebb cigány férfi szavai ezek egy új betû kanyarítása közben, amikor már századszor mutatják meg neki ugyanazt a mozdulatsort, miként kell a betût négy vonal közé berajzolni. Ugyanezt érzi mintegy 25 önkéntes tanár és majd 30 hallgatójuk. Hallgatóinknak nagyon nehéz kilépni a közvetlen környezet vagy saját maguk által teremtett káoszból, és egy új rendet építeni magukban és maguk körül, miközben az új élet felé tett minden apró lépést görcsös félelem bénít meg. Nem csak a bennük lévô félelem ez az újtól, hanem a környezetük is visszahúzza ôket, meggátolva minden kitörési szándékot. Lehetôségek Iskolája, Miskolc 2010 nyarán arra kerestük a választ, hogyan lehet a cigánypasztorációs törekvések mellett az oktatás által a felzárkózást is segíteni. A program sikerének a kulcsa az ignáci pedagógia alapja, a személyes kapcsolat és odafigyelés, hogy az elsajátított tananyag használhatóvá váljék a mindennapjaik során januárjában már 30 tanítványunk tett osztályozó vizsgát. A cél egy mintaprojekt kialakítása, amely továbbadható, helyi szinten könnyen kezelhetô, és minimális anyagi erôket vesz igénybe. Jelenleg Miskolcon kívül négy kistelepülésen mûködik Lehetôségek Iskolája helyi szervezôkkel és önkéntesekkel, négy szerzetesrend, három felekezet, helyi önkormányzatok és családsegítô központok közremûködésével. I G N Á C I P E D A G Ó G I A A Jezsuita Roma Szakkollégium A magyarországi cigány felzárkózás érdekében kiemelt feladat a jövôt építô értelmiség képzése, amelyhez a szakkollégiumi tehetséggondozó képzés nyújthat kiemelt támogatást. A cél érdekében a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot életre hívó Jezsuita Roma Szakkollégium a felsôoktatási képzés szakmai támogatása mellett segíti a cigány kultúra elmélyítését és keresztény erkölcsi alapokon álló világnézeti beállítódást ad. A JRSZ létrehozása és mûködtetése olyan vállalkozás a mai magyar köz(politikai)állapotok között, amelynek remélt sikere jóval túlmutat közvetlen társadalmi hasznosságán. Belátható, hogy a legfiatalabb rendi intézmény nagy feladattal néz szembe: mélyen gyökerezô társadalmi önzés, önsajnálat, politikai opportunizmus és egyéni érdekek által diktált szolidaritás az a környezet, amelyben mûködnie kell. Sokat köszönhetünk már eddig is sok támogatónk jószándékának, de mégis a legfontosabb: maguk a hallgatóink, akik majd reményeink szerint René Descartes-hoz hasonlóan gondolnak vissza tanulmányaik végén: A LaFléch-i jezsuita kollégium volt az a hely, ahol az összes késôbb kifejlôdött képességem magját elvetették. Ezért örökké hálás leszek Jézus Társaságának. A JRSZ mûködésében és hosszú távú céljainak elérésében számítunk Barátaink, Társaink segítségére. A 26 egyetemi hallgató nagy része ugyanis költségtérítéses képzésre jár, nekik a megélhetési költségek mellett a tanulmányaik finanszírozása is óriási teher. Bárczi Miklós rektor 2012 tavaszán a támogatók adományai a Jezsuita Roma Szakkollégium megerôsítését szolgálják. Tekintsék meg kampányfelhívásunkat a oldalon! T A V A S Z 9

10 L E L K I P Á S Z T O R I S Z O L G Á L A T U N K Pesti (Mária utcai) Jézus Szíve templom A Pesti Jézus Szíve Templom a 19. század végén közadakozásból épült: szegények és gazdagok, a kerület magyar, német és szlovák ajkú lakossága egyaránt otthonának érezte. A sokezer hívôt számláló plébánia színes programjaival, közösségi és hitéletével a Jezsuita Sziget lelki erômûve. Templomunk a folyamatos és sokrétû lelkivezetésrôl, folyamatos gyóntatásáról, mély igehirdetésérôl ismert régóta. Közösségei között kiemelhetô a Musica Sacra Kórus, amely 1970-ben alakult. Hivatása a Jézus Szíve Templom zenei szolgálatának magas színvonalú ellátása, az elsô vasárnapi és egyházi ünnepeken való részvétel, a szent zene terjesztése. Az angol ajkú katolikusok immár húszéves közössége minden szombaton 17 órakor tartja szentmiséjét. A 327-es számú Loyolai Szent Ignác Cserkészcsapat vezetôi arra törekszenek, hogy a rájuk bízott gyermeket bevezessék egy olyan életbe, amelyben a legfontosabbak Isten, embertársaink, hazánk és környezetünk. Templomunkban vasárnap esténként nyolckor kezdôdik a belváros legkésôbbi egyetemista miséje, amelyen fiatal jezsuiták miséznek és gyóntatnak, és ifjúsági közösségek zenélnek. Ez a Jezsuita Nyolcas. Miskolc, Avas-Dél - Isteni Ige plébánia Lakótelepi plébániaként a magvetés a szolgálatunk. A 2011 szeptemberében átadott közösségi termünket napról napra megtöltjük élettel: Imaiskola, bibliaóra, lelkinap, elôadások, kézmûves foglalkozások, felnôtt esték, vasárnapi agapék, vagy éppen a Cláver Szent Péter Szeretetszolgálatunk. A sajátos terepen való szolgálatunkat jezsuita közösségként együtt végezzük a Fényi Gimnáziummal és baráti ökumenikus szellemben a testvérközösségekkel. Vágyunk arra, hogy közösségünk egyre inkább meghívás legyen az egyházat nem ismerô embertársaink felé. Szeged - Szent József templom A templomi közösségi életet a harmincas évek óta meghatározza a városban mûködô jezsuiták teológiai és spirituális szolgálata. Lelkészségi zsinatunkon 2011 végén komoly elhatározások születtek arról, hogy ne csak a lelkiségben, hanem a pásztori szolgálatban is vegyenek részt a hívek, építve ezzel általános papságukat. Mit is jelent ma kereszténynek, Krisztusban hívônek lenni? Mire van szükségünk? Ima, hit, akarat, egység, életszerûség. Mindenkire szükségünk van közös feladatainkban: liturgia, evangelizáció, katekizmus, családpasztoráció, idôsek lelki gondozása, lelki programok, ignáci lelkiség, kommunikáció, karitatív tevékenység, közösségépítés, egyetemista pasztoráció és a Kaszap István Kollégium támogatása. 10

11 H A T Á R O K O N Á T Marosvásárhely A jezsuiták magyarországi provinciájához csatlakozó erdélyi rendtársakban régóta élt a vágy, hogy a kettôs kisebbségi sors miatt szükségben szenvedô hazaiakon segítsenek ban Marosvásárhelyen magyar jezsuita közösség alakult, amely a magyarországi kapcsolatok mellett a kolozsvári Manréza lelkigyakorlatain és a Magis találkozókon keresztül keresi az együttmûködést a romániai provinciával. Folytatódik a gyulafehérvári teológiai fakultással való együttmûködés, valamint a kispapok és a papság lelki szolgálata. tartja gyökereit. A jezsuiták számára pedig ez adja a feladatot: segítsenek érteni és élni a minden egyéni értékünket ôrzô, fejlesztô legmélyebb gyökereinket - a Krisztus alapította és a Lelke által elevenen tartott Isten Országában a mennyei honpolgárságunkat. Törökkanizsa Évtizedek óta jelen vagyunk a délvidéki magyar szolgálatban alkalmi missziókkal és egy statioval. Ez ma Törökkanizsán mûködik, a szegedi iker-közösséggel együttmûködésben. Célunk a határon átívelô lelkipásztori munkával a hídépítés lelki és nemzeti szempontból egyaránt. Toronto A kárpát-medencei és a csángó magyarságot hányja-veti a történelem, szerteszórta mindenfelé a föld felszínén. Történik ez minden néppel, de az utóbbi évszázadokban ránk nézvést veszedelmes méretekben. Az oldott kéve szertehull - hacsak a megtartó bölcsesség nem inspirál, hogy a templomot s az iskolát ne hagyjuk sem a hazában, sem a diaszpórában. A kanadai Torontóban 1928 óta létezik magyar plébánia, 1949 óta a magyar jezsuiták vezetésével. Jelenleg az egyházközség jegyzett 2400 családját itt hárman szolgálják, összesen 230 év élettapasztalatával (77,7 év az átlagéletkor!). Az egyházközség hétvégi iskolájának maximális a kihasználtsága, 216 gyermek tanulja szombatonként 11 osztályban, mit is jelent az, hogy magyar. Magára maradva kevés ember képes Robinzonként megtartani értékeit. A torontói Szent Erzsébet plébánia élô csoportjai jelzik: az itteni magyarok jelentôs része fontosnak T A V A S Z 11

12 H I V A T Á S Hazatértek P. Nemes Ödön sokak lelki vezetôje volt. A SOTE Mentálhigiéné Intézetének beindításánál vállalt szerepet, és alapozta meg a hazai lelkigondozói képzés színvonalát. P. András Imre a bécsi Egyházszociológia Intézet élén, P. Szilas László a római Rendtörténeti Intézet munkatársaként majd vezetôjeként, P. Pártos László a brüsszeli Lumen Vitae oszlopos tagjaként, míg P. Ugrin Béla és Máté József a tengerentúli magyar közösségek kedvelt vezetôiként hagytak méltó nyomot maguk után. Kísérje ôket szeretett Jézusuk, akinek köszönjük az ô életüket! Hivatás születik 2011 ôszén megint hárman léptek be a noviciátusba, így most hatan haladnak az elkötelezôdés felé. Az elmúlt három év tapasztalata azt mutatja, hogy a belépôk olyan egyetemet végzett fiatalemberek, akik érett felnôttként, tudatosan választják hivatásukat, nagyon mély elkötelezettséggel. És köztük van immár az elsô öregdiákunk is! 2011-ben egy társunk végzett és egy kezdett meg terciát, illetve egy, P. Rigó Jenô tette le ünnepélyes fogadalmait a Társaságban februárjában P. Varga László is egyszerû ünnepélyes fogadalmat tett. Jancsó Árpád Pesti belvárosi hittanórákon, gyermekkorában született meghívásának hangja nem hagyott nyugtot gimnáziumi évei alatt sem, de csak fiatal felnôttként, egyetemi évei alatt erôsödött meg. A színes lelkiségi és közösségi élet élményei mellett 2007-ben végzett hivatástisztázó lelkigyakorlatot, majd bölcsész tanulmányai lezárása után kérte felvételét a Társaságba. Bellovics Gábor Mosonmagyaróváron gyermekkora óta intenzíven foglalkozott a zenével: a cselló, a zongora, az orgona ma is fontos számára. Gimnáziumi évei végén döntött a hivatás mellett: egyházmegyés kispapként került a római Collegium Germanicum et Hungaricumba, hazatérte után, pasztorális éve során még diakónusszentelése elôtt hozta meg ôszinte döntését: felvételét kérte a jezsuita noviciátusba. Nevelôs Gábor A miskolci jezsuita gimnáziumba a jezsuiták utáni kíváncsiság hajtotta ötödikes korában. Az iskola segítette ôszinte találkozásához Jézussal ez a kapcsolat azóta is élete kiindulópontja. Szent Ignácos szakkollégista, a Gyökerek tábor aktivistája, tanulmányai végén épületgépész mérnöki diplomát szerzett. Ekkor adott választ a régóta benne élô kérdésre, és felvételét kérte a noviciátusba. Hivatástisztázás a jezsuitáknál Hogyan találhatom meg az utam? Érzem, hogy valami többre vagyok hivatott, de nem látom tisztán, hogy mire is. Vonz a családalapítás, de a szerzetesség is, hogyan választhatok két jó dolog között? Hogyan dönthetek az életem nagy kérdéseiben? Mibôl ismerhetem fel, ha az Úr egyházmegyés papnak, szerzetesnek vagy esetleg szerzetes testvérnek hívô Lehet-e errôl nagyobb bizonyosságom? Ha ilyen és hasonló kérések foglalkoztatnak, keresd programjainkat: Szívesen áll rendelkezésedre levélben vagy személyes beszélgetés keretében Koronkai Zoltán SJ. 12 B A R Á T A I N K N A K, T Á R S A I N K N A K

13 Nincs hitszolgálat az igazságosság elômozdítása, a kultúrákba való beágyazódás, a más vallások tapasztalatai iránt érzett ôszinte nyitottság nélkül. Nincs igazságosság elômozdítása hitünk közlése, kultúrák átalakítása, más hagyományok követôivel való együttmûködés nélkül. Nincs inkulturáció másokkal való hitközlés, más hagyományokkal folytatott dialógus, az igazságosság iránti elkötelezettség nélkül. Nincs dialógus hitünk másokkal való megosztása, kultúrák kiértékelése, az igazságosság iránti gond nélkül. (A 34. Általános Rendgyûlés dokumentumából) K Ü L D E T É S B E N Tercia A gyakran évig tartó jezsuita kiképzés végén a tercia (a két év noviciátus után a harmadik probációs idô) következik. Ez egyben az eddigi jezsuita élet tapasztalatainak a kiértékelésére szánt idô is, melynek lényeges eleme a harmincnapos nagy lelkigyakorlat, amelyet a jezsuiták ekkor végeznek másodszor és rendszerint utoljára. A tercia közvetlenül az ünnepélyes fogadalmakra készít fel, amelyekkel a szerzetes nyilvánosan és ünnepélyesen elkötelezi magát a rend mellett. Az idô arra van, hogy egyre inkább megismerjük Ignác és a társak életét, és begyakoroljuk ezt az életformát. Naponta történik valami figyelemre méltó, ami gazdagabbá teszi életünket. A tercia a megállás ideje, idô magamra, idô együtt a társakkal, akikkel az utat közösen járjuk, és idô Istennel. Hogyan van jelen Isten a vigasztalanságodban? kérdezi Tôkés Gyuri rendtársam, aki két éve él Srí Lanka-i küldetésében. Az itteni emberek az utcán, amikor kimozdulunk, sokszor készek arra, hogy kapcsolatba lépjenek velünk. Velem legalább is, mint kirívó fehérrel. Szudi! - mondta az egyik kislány, amint a házuk közelében elhaladtam. Mindig a legfontosabbakra tudnak rákérdezni. Honnan vagy? Mi a neved? Hová mész? Néha még azt is hallottam: Miért? Megtapasztaltam, hogy az ottani tamilok hogyan gyûlnek össze a vasárnapi szentmisét megünnepelni. Olyan színesek, hogy gyönyörûség ott lenni köztük. Részt vesznek a liturgiában: ôk mondanak bevezetô gondolatokat, olvasnak, valaki más énekli a zsoltárt, más valaki hirdet a végén, odajönnek áldásra nagy egyszerûséggel és olyan alázattal, hogy az már magában képes megérinteni. Igazi ünnepet ülnek az Istennek, ôseik hagyományából és hitükbôl táplálkozva. Miért van az, hogy így bekapcsolódnak? kérdeztem Gyuritól. Megértették, hogy szükségük van Istenre. P. Tamás Barna SJ a terciájából T A V A S Z 13

14 B A R Á T A I N K, T Á R S A I N K Öregdiákjaink, JIDE Két évtizede alapított öregdiákszövetségünk, a JIDE megújult. Feladatában nagyobb hangsúlyt kap azáltal, hogy a jövôben a létezô kapcsolatrendszerünk adta lehetôségek által történô szélesebb hálózatépítésre tesszük a hangsúlyt, ahol Barátainkat egyszerre tudjuk meghívni lelki és szellemi programokra, közösségi elkötelezôdésre, önkéntes munkára, szellemi vagy anyagi hozzájárulásra. Gyökerek-tábor Öregdiákjaink Junior Prima-díjas kezdeményezése 2003-ban a Szent Ignác Szakkollégium néhány diákja elhatározta, hogy nyári tábort szervez olyan határon túli hátrányos helyzetû magyar gyermekek számára, akiknek még nem volt lehetôségük arra, hogy az anyaország természeti szépségeit, kulturális értékeit megismerjék. Közel 200 gyermek vett részt az elmúlt évek táboraiban, akik Délvidék, Kárpátalja és Erdély 54 településérôl érkeztek. A szervezôk az önkéntes, sok kreativitást igénylô felelôsségteljes szolgálatot a jezsuita rend támogatásával önállóan végzik. A szegény gyerekek kiválasztása mellett a tábor teljes anyagi hátterét is ôk teremtik elô. Mozgalommá terebélyesedett határokon átívelô kapcsolatrendszert építettek ki, amelyet számos szervezet, állami vállalat és magánszemély segít. Keresztény Élet Közössége A Keresztény Élet Közössége a föld sok országában létezô és mûködô laikus közösség. A Szent Ignác-i lelkiségû világi közösség tagjai Szent Ignác lelkigyakorlatai alapján törekednek élni és Jézust jobban követni, hogy emberségükben és az Istennel való kapcsolatukban növekedjenek. A Keresztény Élet Közössége olyan csoportokból áll, amelyekben az emberek a hit útját egymással közösségben járják, és életmódjukkal, szolgálatukkal a világ felé fordulnak. A Szent Ignác-i lelkiség megélésében a KÉK-et egy jezsuita egyházi asszisztens segíti. Önkéntesség Jezsuita Önkéntes Programok Hosszú idô után újra éled a köztudatban hajdanán oly ismert kifejezés, az önkéntesség. Vannak közöttünk, akik még maguk is tagjai voltak ilyen formán például a Szívgárdának. Hallott már róluk? Természetesen az önkéntesség soha nem tûnt el igazán, hiszen hálával említhetnénk meg itt is név szerint megannyi Barátunkat, akik folyamatosan a háttérben dolgozva szívbôl felajánlott munkájukkal segítik a jezsuita mûvek mûködését. A plébániai események szervezésében, az oktatási intézményeink programjaiban, a lelkigyakorlatos házak vendégeinek kiszolgálásában, gyerekek táboroztatásában, s még sorolhatnánk. A gondolat most mégis azért kap még nagyobb hangsúlyt, mert a magyar jezsuita rendtartomány évtizedre szóló küldetésének megfogalmazása is ez: a hit szolgálata és egy igazságosabb társadalmi alternatíva elômozdítása, hiteles jezsuita közösségek és Barátaink együttmûködésével. A laikusok arra kaptak meghívást, hogy szentek legyenek, és a hitért, az igazságosságért és a szegényekért felelôsséget vállaljanak, evangelizálják a társadalom struktúráit. A Jézus Társasága a laikusok eme küldetésének szolgálatába helyezi magát, felajánlva azt, amik vagyunk, és amit kaptunk: lelki és apostoli örökségünket, nevelô lehetôségeinket és barátságunkat. Felajánljuk az ignáci lelkiséget, mint a laikusok szolgálatát éltetô sajátos ajándékot. (A 34. és 35. Általános Rendgyûlés dokumentumaiból) Legyen Barátunk és Társunk, formálódjon összetartó közösségünk! A Jezsuita Önkéntes Programok aktualizált listáját részletesen megtalálja honlapunkon a /onkentesseg rovatban, ahol jelentkezhet is. 14 B A R Á T A I N K N A K, T Á R S A I N K N A K