XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS Részletes programleírás a 3-4. oldalon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, 2007. JÚLIUS 21.-22. Részletes programleírás a 3-4. oldalon"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja II évfolyam 7. szám július XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS Részletes programleírás a 3-4. oldalon FELHÍVÁS A Makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakközép Iskola érettségit adó felnõttképzést indít A képzés jellemzõi: Oktatás heti 2 alkalommal Ingyenes, tandíjfizetési kötelezettség Igényelhetõ diákigazolvány Jelentkezni lehet: Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképzõ Iskola 6900 Makó, Kálvin u Tel.: (62) OM azonosító: Nyári szünetben ügyelet: szerdánként Érettségi bizonyítványt adunk elõképzettségtõl függõen 2 vagy 3 vagy 4 éves képzés keretében. Makóról a 6,40-es, Magyarcsanádról a 18,50-es Szünetelõ buszjáratok! július 01-augusztus 31 között a TV-4/ Menetrendi Értesítés alapján a Tisza Volán Zrt néhány buszjáratot szüneteltetni fog. A szüneteltetett buszjáratok a következõk: 593 sz. járat: Makó, aut. Áll. Indul 6.40 óra (munkanapokon közlekedik), Apátfalva, kh. érkezik 7.02 óra (munkanapokon közlekedik) 606sz. Járat: Magyarcsanád, községháza indul óra ( munkanapokon közlekedik), Makó, aut. Áll. Érkezik óra (munkanapokon közlekedik). A játszóterek ivókútjai Az elmúlt évben a gyermekek nagy örömére átadásra került a Damjanich és a Hunyadi utcai játszótér. A gyermekek az önfeledt játszás közben elfáradnak, megszomjaznak, de nem tudnak hol inni. Ennek a problémának a megoldásában segített a gyermekek és az önkormányzat nagy örömére ivókutakat vásároltunk, melynek költségét, ,-Ft, az Apátfalvi Takarékszövetkezet biztosította. A Makó Térségi Víziközmû Kft térítésmentesen elkészítette a bekötéshez szükséges terveket, nem számlázta az anyagköltséget és a munkadíjat. Ezeknek az értéke is meghaladja a Ft-ot. Mind két játszótérre 1-1 ivókút kerül felszerelésre, amelyek teljes egészében az Apátfalvi Takarékszövetkezet és a Makó-Térségi Víziközmû Kft támogatásával valósul meg. Köszönjük PARLAGFÛ! Ellenõrzést tart a Makói Földhivatal! Apátfalva területén július 12-én a Makói Körzeti Földhivatal parlagfûfertõzöttség helyszíni ellenõrzést tart a bejelentések és az elõzõ évi tapasztalatok figyelembevételével. A parlagfûvel fertõzött terület felderítése során a földhivatal a helyszínen digitális jegyzõkönyvet, illetve hatósági tanú jelenlétében papír alapú jegyzõkönyvet készít. A parlagfû virágzását meg kell akadályozni, mivel mérések szerint a virágpor szél útján akár több 100 km-es távolságokra is képes tömegesen eljutni. A parlagfûvel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámon várjuk: Polgármesteri Hivatal Apátfalva (62) Véradók tájékoztatása a VIZITDÍJ-MENTESSÉGRÕL Tisztelt Véradók! A kötelezõ Egészségbiztosítás Ellátásairól szóló, évi LXXXIII. törvény, július 1. napján hatályba lépett módosítása alapján azok a véradók, akik legalább 30 alkalommal adtak térítésmentesen vért, külön igazolás alapján mentesülnek a vizitdíj, illetõleg a kórházi napi díj fizetésének kötelezettsége alól. Véradóink kérelmére, Makó Véradó Állomása adja ki a szükséges igazolásokat. Az igazolások kiadása végett személyesen kell felkeresni a véradó állomást. Kérjük a véradókat, hogy az igazolások kiadásának meggyorsítása érdekében az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni a kérelem bejelentéséhez: Személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyigazolvány vagy érvényes útlevél, vagy új típusú igazolvány és lakcímkártya). TAJ kártya Mindazon dokumentumok(véradó igazolvány, igazolás véradásról, más, a véradásait hitelt érdemlõen igazoló irat), amelyek alapján a nyilvántartásokból a szükséges adatok kikereshetõk. Az igazolások kiadása több napot, de maximum egy hónapot vehet igénybe. Az igazolások kiadásáért a véradó állomást hétfõtõl péntekig, reggel 7 órától - 14 óráig lehet felkeresni. Tisztelettel: Kerekes Gézáné véradás szervezõ MAKÓI MUZSIKA Részletesen a 8. oldalon!

2 2. Apátfalvi Hírek Ülésezett a képviselõ-testület! A képviselõ-testület június 26-án tartotta soros testületi ülését. Tájékoztató hangzott el az önkormányzat intézményeiben végzett munkavédelmi, balesetvédelmi és tûzvédelmi feladatok ellátásáról. A feladatot a Humán-Mezõhegyes Számviteli és Munkavédelmi Betéti Társaság végzi. A tájékoztató alapján az önkormányzat intézményeiben a munkavégzés feltételei alapjában véve megfelelnek a munkavédelemrõl szóló évi XCII. tvben foglaltaknak. Néhány területen az elkövetkezõ idõszakban további intézkedésre lesz szükség. A munkavédelmi és tûzvédelmi tevékenység elsõsorban a megelõzésre és a jelenlegi állapotok szinten tartására irányul. Munkabaleset az elmúlt 5 évben két esetben történt, úti baleset nem történt és foglalkozási megbetegedésre sem került sor. A képviselõ-testület megtárgyalta az ifjúság helyzetérõl, lehetõségeirõl, az önszervezõdõ ifjúsági csoportok támogatásáról és a munkájuk koordinálásáról szóló elõterjesztést. Községünkben a fiatalok önszervezõdõ közösségeinek aktivitása az elmúlt évtizedben erõsen hullámzó volt. Megfigyelhetõ, hogy az eredményes idõszakokban mindig akadt egy kicsi, néhány fõt számláló mag, amelynek tagjai, mint vezéregyéniségek magukkal húzták a közösségi életre vágyó ifjúságot. Legutóbb az ifjúsági önkormányzat próbálta összefogni és koordinálni a fiatalok tevékenységét. A tizen- illetve a huszon éves korosztályban él az igény a közösségi élet fellendítésére. Ehhez szükséges a megfelelõ, fiatal, jó értelemben vett hangadó csoport felkutatása, a fiatalok igényének feltérképezése, a megfelelõ közösségi tér biztosítása, az anyagi segítségnyújtás, és az erkölcsi támogatás. A képviselõ-testület a tájékoztatót elfogadta és támogatja az ifjúsági önkormányzat és a diákpolgármester megválasztását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. módosítását követõen szükségessé vált a képviselõ-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 4/1999. (02.23.) Ör felülvizsgálta. A rendelet részletesen tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat, az ellátás igénybevételének módját, a szociális alapszolgáltatások igénybevételére való jogosultságot, az étkeztetés, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és a családsegítést. Az ellátás iránti kérelmet a Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményegység vezetõjéhez kell benyújtani, aki dönt az ellátás biztosításáról és a személyi térítési díj megállapításáról július 01-tõl az intézményi térítési díjak a következõk: a.) étkeztetés: szociálisan rászorult esetén: 172,-Ft/adag szociálisan nem rászorult esetén 380,-Ft/adag kiszállítás díja: szociálisan rászorultság esetén: 30,-Ft/alkalom/háztartás szociálisan nem rászorultság esetén 60,-Ft/alkalom/háztartás A térítési díj összege az ÁFÁ-t tartalmazza. b.) házi segítségnyújtás óradíja: szociálisan rászorult esetén: 300,-Ft/óra szociálisan nem rászorult esetén: 400,-Ft/óra c.) nappali ellátás: napi étkezési térítés: szociálisan rászorult esetén: 172,-Ft/adag szociálisan nem rászorult esetén: 380,-Ft/adag d.) az intézményi ellátás benntartózkodás díja a c.) pontban foglaltak esetében, továbbá étkezés nélkül: 30,Ft/nap/fõ A díj megállapítására január 01-tõl kerül sor. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a jövedelemmel nem rendelkezõknek térítési díjat nem kell fizetni. A képviselõ-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, amely az általános rendelkezéseken túl magába foglalja a polgármesteri hivatal jogállását és alaptevékenységét, a hivatal szervezeti felépítését, feladatát és mûködését, a kötelezettségvállalás, utalványozás és cégszerû aláírás szabályait, a bélyegzõk nyilvántartását és használatát, a kiküldetést és a gépkocsi használatot, továbbá a hivatal gazdálkodásának rendjét. Megtárgyalásra került a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez (DAREH) történõ csatlakozás. A társulás székhelye Orosháza. A célja: a társulás tagjai egy hulladékégetõmû létesítését, hulladékátrakó állomások hulladékkezelõ mûvek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyûjtõ udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. A társulásnak jelenleg 67 tagja van, a makói kistérségbõl 5 település csatlakozott az önkormányzati társuláshoz. A Képviselõ-testülete jelenleg nem csatlakozik a társuláshoz, a lehetõséget a késõbbiek során újra tárgyalja. A képviselõ-testület döntött a lakásbérleti szerzõdések meghosszabbításáról, és önkormányzati földek bérbe adásáról. Az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület a 2007/2008-as évad õszi fordulójának a kiadási és bevételi költségtervezetét az ASC elnöke elkészítette, amelynek a kiadása és bevétele e Ft, amelyhez az önkormányzattól e Ft támogatást kér. A támogatási kérelem kiosztására a képviselõ-testületi ülésen került sor, amelyet az ASC bizottságai és az egyesület elnöksége nem tárgyalt meg, így a képviselõ-testület az egyesület elnökségének döntését követõen újra tárgyalja a támogatási igényt. A képviselõ-testület benyújtotta pályázatát a Csongrád Megyei Közgyûlés elnökéhez az új óvoda mûszaki tervezésének a költségeire. A terv készítése e Ft-ba kerül, amelyhez a képviselõ-testület 960 e Ft támogatást igényel, és 240 e Ft önerõt biztosít. Javaslatot fogadott el a testület a MÁV Zrt. tulajdonában lévõ apátfalvi állomás épület hasznosításáról. Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád, Nagylak és Apátfalva Önkormányzatainak fenntartásában mûködõ iskolabusz üzemeltetési szerzõdésének újabb 3 évre történ õ meghoszszabbítását a képviselõ-testület nem támogatta. Az intézmények, civil szervezetek az utazásaik lebonyolításához az eddigi 50Ft/km helyett 155Ft/km díj ellenében vehetik igénybe az iskolabuszt amennyiben azt a késõbbiek során üzemelteti a Csanádpalotai Önkormányzat. A képviselõ-testület a lejárt határidejû képviselõ-testületi határozatok végrehajtásáról és az elõzõ ülés óta történt fontosabb eseményekrõl szóló jelentést követõen meghallgatta az interpellációkat, majd a szociális igazgatással kapcsolatos elõterjesztéseket zárt ülés keretében megtárgyalta.

3 Apátfalvi Hírek 3. Kötelezõ ügyfélfogadás az áramszolgáltatóknak A parlament a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elõterjesztésére módosította a villamos energia törvényt. Több olyan módosítás került a törvényjavaslatba amely a fogyasztó kiszolgáltatottságát csökkenti. Egyik legfontosabb változás, hogy az áramszolgáltatóknak bõvíteniük kell irodahálózatukat: a jövõben minden kistérségben kötelesek irodát nyitni és a hét egyik napján este 20 óráig nyitva tartani és elektronikusan illetve telefonon keresztül is lehetõvé tenni az ügyintézést. Az újra iható Marosért! Maros fórum Az egykor több megye közös tengelyét jelentõ iható valóban élõ Maros ma voltaképpen hulladéklerakó. Építsük ki újra a folyó, illetve a vele, mellette és belõle élõk kölcsönös együttmûködésén alapuló kapcsolatát! javasolja a szegedi CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület ebben az évben is. Az egyesület evezõs kampánytúrát szervez Maros fórum néven, hogy folytassa egy határon átívelõ együttmûködés szövetség alapjainak letételét. A túra július 02-án indult Déváról, az állomások Marosillye, Zám, Bulcs, Lippa, Arad, Pécska, Perjámos, Apátfalva, Makó és Ferencszállás lesznek. Végül július 11-én érkezik a csapat Szegedre. Július 06-án Aradon környezetvédelmi kerekasztalt szerveztek, egy szándéknyilatkozatot is visznek magukkal a folyón, amihez útközben és az állomáshelyeken bárki aláírásával csatlakozhat. Cél, hogy a Maros mellet élõ emberek az õ képviseletükben, az önkormányzatok és az állami vagy társadalmi szervezetek intézmények vezetõi minden erejükkel és eszközükkel elõsegítsék a Maros védelmét. A túra résztvevõi július 9-én Apátfalván pihentek meg, kiket Varga Péter polgármester várt a Maros partján és köszöntött. A fáradt evezõsök a Szigetházban vacsoráztak és aludtak. A vendégek fogadásában a Pátfalváért Egyesület tagjai segítettek. Másnap reggel a nemes célt kitûzõ 15 idõs és fiatal folytatja útján a Maros megmentésért. Lassult a forgalom Apátfalván Érezhetõen lassult a forgalom a sebességmérõ és azt kijelzõ út menti táblától. A táblát az Országos Baleset-megelõzési Bizottság támogatásával tette ki az önkormányzat, költsége 1,1 millió forint volt - ennek a község a harmadát állta.. A tábla elhelyezésének a célja, hogy ezáltal biztonságosabb lesz a közlekedés a falut kettészelõ 43-as fõútvonalon. A 43-as fõútvonal által érintett Makó térségi falvak további forgalomlassító berendezések, nyomógombos közlekedési lámpával védett átkelõhelyek kialakítását szeretnék kialakítani, mivel az út leterheltsége az elmúlt fél évben megháromszorozódott. Várjuk továbbá még az átkelõk kialakítását támogató, minisztériumi pályázat kiírását, hogy az átkelõk az iskolakezdésre elkészüljenek. Július Nyárhó/Áldás hava Földhasználók figyelem! Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala felhívja a földhasználók figyelmét, hogy földhasznosítási kötelezettségüknek és az 1 ha-t meghaladó termõföldhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget, valamint a termõföld hasznosításában bekövetkezett változásokat a termõföldrõl szóló évi LV. törvény szerinti 30 napon belül jelentsék be az illetékes földhivatalnak. A Mozgáskorlátozottak Apátfalvai Szervezete augusztus 25-én fõzéssel egybekötött ünnepi rendezvényt tart a Szigetházban. Érdeklõdni lehet: Jakabovics Mátyásnénál Taggyûlés:Minden hónap elsõ keddje a Mûvelõdési Házban 16 órai kezdettel Múltunk szõtte örökség Eredeti neve quintilis, minthogy a márciussal kezdõdõ régi római kalendáriumban az ötödik hónap volt. Csak Julius Caesar óta, épp az õ neve tiszteletére lett július, a hatalmas imperator születési hónapja. Caesart leszúrta Brutus, birodalmának alapköveit szétdúlta az idõ, de emlékét évezredeken át megõrizte a július neve. E hónapban már a nappalok fogynak. A Nap az Oroszlán jegyébe lép. Júliusi jeles napok Július 2. Sarlós boldogasszony napja. A katolikus egyház az áldott állapotban lévõ Mária Erzsébetnél tett látogatásáról emlékezik meg ezen a napon. Boldogasszony a várandós asszonyok, a szegények, a betegek, elesettek védõszentje. Szokás volt ezen a napon búcsút tartani. Csakúgy mint Péter-Pál napja, ez a nap is az aratás kezdõnapja. A "sarlós" elnevezés is az aratás hajdanvolt módjára utal. A gabona, amibõl majd a kenyér készül rendkívül fontos szerepet töltött (és tölt be ma is) a közösség életében. A bõ termés, a sikeres aratás biztosította, hogy lesz elegendõ élelem télre. Az aratásnak is külön rituáléja volt, a munkát fohászkodással, imádsággal kezdték, a férfiak megemelték kalapjukat. Az aratóeszközöket a pap megszentelete. Az elsõ learatott kévébõl vett búzaszálakat a jószágnak adták, hogy a betegség elkerülje õket. Az aratás befejezésekor egy kis darabon meghagyták a gabonát (talpon hagyták), azt mondták a szegényeknek meg a madaraknak. Az utolsó kévébõl készítették az aratókoszorút, általában a gazdának vagy a földesúrnak. A legszebb kalászokból fonták, mezei virágokkal, szalagokkal díszítették. A nagy uradalmakban az aratás befejeztével aratóbálokat rendeztek, a földesúr megvendégelte az aratókat Július 20. Illés, ószövetségi próféta napja. Idõjárási megfigyelések szerint ezen a napon gyakoriak a viharok. Mennydörgéskor azt mondják, Illés szekere zörög. (A Szentírás szerint Illés próféta tüzes szekéren ment föl az égbe.) A mezõn ezen a napon munkatilalom volt, nehogy a villám csapjon valakibe a szabad ég alatt. Általában féltek ettõl a naptól, mert gyakran fordult elõ jégverés, vagy a vihar szétzilálta illetve felgyújtotta a kazlakat. Július 22. Mária Magdolna, a bûnös életbõl megtért asszony napja. Szeged környékén az asszonyoknak tilos volt a mosás, sütés ezen a napon, és szokás volt a kislányok hajából egy keveset levágni ekkor, hogy gyorsabban nõjõn. Ha esett az esõ, úgy tartották, Mária Magdolna siratja bûneit. Július 26. Szent Anna napja, Szûz Mária édesanyjáé. A katolikus asszonyok hozzá könyörögnek gyermekáldásért.

4 4 Apátfalvi Hírek XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS július 21. szombat 06,30: Zenés ébresztõ Borbély András Band 07,30: Virág karnevál Lovaskocsis felvonulás a faluban Indulás: Simon Mihályné üzlete elõl (Nagyköz u. 16.) 09,00: Polgármesteri Hivatal elõtti tér Ünnepélyes zászlófelvonás Megnyitó beszédet mond: Varga Péter polgármester Közremûködik: Borbély András Band, Tini Majorette Csoport, P7 Postagalamb Egyesület 09,30: VII. Szent Anna Napi Virágkiállítás és Vásár Helye: Simon Mihályné üzlete, Nagyköz u. 16. Megnyitó beszédet mond: Langó Imre települési képviselõ Közremûködnek: Borbély András Band, Tini Majorette Csoport, Marosvidék Baráti Társaság Ügyes kezek kiállítása Játszóház (kb. 10,00 óra): fûzés természetes anyagokból kagylófigurák Kér óránként TOMBOLA A kiállítás megtekinthetõ: szombaton 18,00 óráig Vasárnap: 9,00-18,00 óráig 09,00 17,30: Községi Könyvtár udvara NEM CSAK GYEREKEKNEK! 07,00: Jurta állítás az érdeklõdõk közremûködésével. 09,00: Oktatás melletti kelevéz hajítás. 10,00: Oktatás melletti íjászat és kopja hajítás 10,30. Kiállítás megnyitása a jurtában 11,30. Ismeretterjesztõ elõadás. Eleink életvitelérõl, házáról, viseletérõl, rangjelzéseirõl, íjáról, más fegyvereirõl, harcmodoráról, kultúrájáról, hitérõl, világnézetérõl. 15,30. Jurta bontása az érdeklõdõk közremûködésével. 16,00. Igény szerint, nevezéses hagyományõrzõ tudás- íjász- hadi verseny. (A versenyre nevezni, az elvárható tudásszinttel, az íjászatnál 15,00 ig. lehet. Az ismeretterjesztõ elõadás meghallgatása, jelentõs segítség a versenyen!) 17,30: Eredményhirdetés LÁTOGATÓK SZÁMÁRA MINDEN PROGRAM INGYENES! ISMERD MEG, ÕRIZD ÉS ADD TOVÁBB ÕSEID KULTÚRÁJÁT! 10,30: Mûvelõdési Ház Elõcsarnok: KIÁLLÍTÁSOK MEGNYITÁSA Megnyitó beszédet mond: Faragó Erzsébet települési képviselõ Kiállítók: Dózsa Gy. ÁMK Általános Iskola: képzõmûvészeti szakkör Szakkörvezetõ: Borsi Sándor, pedagógus, szobrászmûvész Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ Rajz-ovi Vezetõik: Gyengéné Bakai Judit, Hulman Mátyásné, Bunyeváczné Bakai Ágota, Tornyai Jánosné, Szalamia Mátyásné, Vargáné Czagány Kriszta Kerámia és Fajáték készítõ gyermektábor munkái (Zsombolya Románia) Nyitva tartás: szombaton 18 óráig, vasárnap: 10,00-18,00 óráig 11,00: A volt filmszínház épülete A KÖZKINCS Hitelpályázat és a Mobilitás támogatásával kialakított KÖZSÉGI KÖNYVTÁR és IFJÚSÁGI PONT ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA Ünnepi beszédet mond: Varga Péter polgármester Megemlékezés: 100 éve, július 27-én Apátfalván született Dr. Takács Endre, hittantanár, bölcsészdoktor, levéltáros Emlékezik: Dr. Péter László ny. egyetemi tanár Köszöntjük a 70 éves Fazekas Istvánt, a helyi népdalkör többszörösen Arany Diplomás vezetõjét Közremûködnek: Ifj. Mátó Lajos (vers), Kis Enikõ (vers), Mátó Erzsébet (klarinét), Mátó Mátyás (tárogató), Acapella Singers (ének), Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 15,00: Községi Könyvtár udvara: KEMPO bemutató: Apátfalvi BUDO Klub Klubvezetõ: Guba István 2 danos, a Dél-alföldi Szövetség elnöke 15,30: Rk. Temetõ Apátfalva község elhunyt díszpolgárai sírjainak megkoszorúzása 16,00: Mûvelõdési Ház elõtti tér szabadtéri színpad IX. Nemzetközi Maros-menti Kulturális Találkozó Megnyitó beszédet mond: Sándor Attila a Cs. M. Közgyûlés alelnöke Fellépnek: Bolgár Néptáncegyüttes (Óbecskere, Románia) Buzias Floklóregyüttes (Buziás-fürdõ, Románia) Horgosi Szerb néptáncegyüttes (Horgos, Sz-Montenegro) Kardos István Néptáncegyüttes (Apátfalva) Apátfalvi Cigányfolklór Együttes Szervezõ: Apátfalvi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Rendezvény támogatói: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, Csongrád Megyei Közgyûlés, Apátfalvi Román Kisebbségi Önkormányzat 18,00: Mûvelõdési Ház elõtti tér Borbély András Band koncertje Tini Majorette Csoport bemutatója Vezetõk: Mátó Mátyás, Mátó Mátyásné 20,00 03,00: Mûvelõdési Ház elõtti tér UTCABÁL Zenekar: Török László és zenekara (Tápé) A bált megnyitja: Apátfalvi Hastánc Együttes Vezetõ: Zölleiné Takács Anna

5 Apátfalvi Hírek 5 XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS július 22. vasárnap Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság 9,00: iskolai sportpálya **** MEGHÍVÁSOS KETTES FOGATHAJTÓ VERSENY Rendezõ: Apátfalva Község Önkormányzata, Apátfalvi Gazdakör Versenyigazgató: Tóth Imre az Apátfalvi gazdakör elnöke A verseny támogatója: Kéktói Ménes (Hódmezõvásárhely) 7,30: Apátfalvi Lovaskocsisok zenés felvonulása Indulás: a Mûvelõdési Ház elõl 10,00: A régi futballpálya (Maros part, Kereszt u. lejáró) Verseny I. Fogathajtás, akadályhajtás, egyszeri összevetéssel, nyomtáv+ 40 cm 12,00-13,30: Ebéd Lovastorna akrobatikus voltige Csikós bemutató Karusszel 13,30: Ünnepélyes megnyitó Verseny II.: Fogathajtás, pontgyûjtõ versenyszám Apátfalvi fogatosok ügyességi versenye Díjkiosztás Híres Apátfalviak A 100 falu Könyvesháza apátfalvi kiadványának függelékében olvashatjuk azon már elhunyt apátfalviak rövid életrajzát, akik valamilyen szempontból öregbítették települését hírnevét. Így kerültek a könyvbe díszpolgáraink, mint pl. Varga Sinka József vagy Szigeti György. A nevek között több, a település számára is fontos, elszármazott apátfalvit találtam, akik példaértékû tevékenységükkel méltóak a megemlékezésre december 7-én született (120 éve született) Apátfalván Herczeg István, aki a 1912-ben a magyar tornászcsapat tagjaként a stockholmi olimpián második helyezést ért el. Az új könyvtár átadásakor emlékezünk a 100 éve született Dr. Takács Endrére (1907. július 27.), aki hittantanár, bölcsészdoktor, levéltáros volt. Fõleg Sopronban és Veszprémben végzett országosan is elismert levéltári tevékenységet. Veszprém városa Veszprém Városért és Veszprém Megyéért Érdemérem -mel tüntette ki 1973-ban nyugdíjba vonulásakor. Veszprémben hunyt el, 1984-ben, de örök nyughelye az apátfalvi temetõben van. Ifjúsági csapatok mérkõzései: Kedd: 16 óra: Magyarcsanád-ASK 17 óra: Joga-MUFC Szerda: 16 óra: Adidas- Mustang 17 óra: Magyarcsanád Joga Csütörtök: 16 óra: RED BULL ASK 17 óra: MUFC 15 Adidas Péntek: Szabadnap Varga Sinka József Vándorkupa szombat: 16 óra: RED BULL Joga 17 óra: Magyarcsanád- Mustang Vasárnap: 16 óra: MUFC 15 ASK 17 óra: Mustang Joga Hétfõ: 16 óra: ASK- Adidas 17 óra: Red Bulll Magyarcsanád Kedd: 16 óra: Mustang MUFC óra : Joga _ASK Szerda: 16 óra: Red Bull Adidas 17 óra: Magyarcsanád MUFC csütörtök: 16 óra : ASK Mustang 17 óra: Joga Adidas péntek: 15 óra: Mustang Red Bull 16 óra: Magyarcsanád- Adidas 17 óra: Red bull MUFC Szombat: 16 óra : óra: vasárnap: 16 óra : óra: 1-2 Híres Apátfalviak Felnõtt csapatok mérkõzései Szombat: 18 óra: Magyarcsanád-Gabonatransz Kiserdõ 19 óra: Takarék- ASK Ifi 20 óra: Fantomok- Csõdörök Vasárnap: 18 óra: Fantomok Gabonatransz Kiserdõ 19 óra: ASK Ifi- Csõdörök 20 óra: Takarék- Magyarcsanád Hétfõ: 18 óra: Takarék-Csõdörök 19 óra: Fantomok- Magyarcsanád 20 óra: ASK Ifi- Gabonatransz Kiserdõ Kedd: Esõnap Szerda: 18 óra: ASK Ifi-Fantomok 19 óra: Takarék- Gabonatransz Kiserdõ 20 óra: Magyarcsanád-Csõdörök Csütörtök: 18 óra: Magyarcsanád-ASK Ifi 19 óra: Csõdörök-Gabonatransz Kiserdõ 20 óra: Takarék-Fantomok Péntek: 19 óra: óra: Szombat: Esõnap Vasárnap: 19 óra: óra: 1-2 Lukács Béláról is kell szólunk, a 1877-ben (130 éve) igaz Mezõkovácsházán született, de közigazgatási pályája Apátfalvához kötõdik 1895-tõl gyakornok, 1903-tól adóügyi elõadó, 1910-tõl fõjegyzõ. Õ kezdeményezte az I. világháborús emlékmû felállítását, helyettes elnöke volt az apátfalvi Hangya szövetkezet igazgatóságának és az egyházközség világi elnöke volt. Szinte minden apátfalvi ismeri Kardos István nevét, aki december 18-án született. A híres võfély, táncos és énekes 1971-ben a Népmûvészet Mestere kitüntetést kapta. Születésének 110 éves jubileumát decemberre tervezzük a Szeged Táncegyüttessel és a nem rég alakult, szintén szegedi Kardos István Alapítvánnyal. ****

6 6. Apátfalvi Hírek ISKOLAI HÍREK Ballagás A tanév végéhez közeledve végzõseink életének egyik legjelentõsebb eseményére, a ballagásra készültünk. A közvetlen elõkészületeket néhány nappal az esemény elõtt kezdtük meg. A kora reggeli próbák, a sokszor elpróbált bevonulás meghozta eredményét. Június 16- án 206 nyolcadikos búcsúzott iskolánktól, egy olyan ballagási ünnepségen, amely méltó volt intézményünk hagyományaihoz. Minden nyolcadikos diákunk továbbtanul. Õsztõl ki gimnáziumban, ki szakközépiskolában, ki pedig szakiskolában folytatja tanulmányait. Legeredményesebb végzõseink a tíz legjobb tanulmányi eredményt elért nyolcadikos idén is átvehették a Sánta Valéria Alapítvány díjait ben Tódor István, Bunyevácz Hedvig, Vígh Dániel, Méreg Andrea, Kovács Ernõ, Paku Viktória, Vigh Bettina, Simon Henrietta, Károlyi Dániel és Rácz Gréta érdemelték ki az elismerést. Minden idén végzett diákunknak sok sikert, további eredményes tanulást erõt és jó egészséget kívánunk! A 2007-ben ballagott diákok névsora: Barát Szabolcs, Berta Erika, Borbás Tibor, Bunyevácz hedvig, Búvár Tamás, Gábor Márk, Károlyi Dániel, Köteles Beatrix, Méreg Andrea, Méreg Richárd, Paku Viktória, Rácz Brigitta, Rácz Gréta, Sándor Tamás, Simon Henrietta, Szabó Dávid, Szõke Márk, Tódor István, Tollár Ádám, Vigh Brigitta, Vígh Katalin. Osztályfõnök: Molnár Tiborné. A tanév Június 22-én pénteken tartotta tanévzáró ünnepségét a Dózsa György ÁMK általános iskolája. A rendkívüli hõség miatt a mûvelõdési házban került sor az eseményre, ahol Mátó Lajos igazgató méltatta az elmúlt tanév eredményeit, a legjobb tanulmányi, illetve sporteredményeket elért diákoknak díszoklevelet, könyvjutalmat adott át. A tanév eredményességéhez nagyban hozzájárult, hogy idén újra délutáni foglalkozások tették teljesebbé az iskola életét, lehetõséget adva a jobbaknak tehetségük kibontakoztatására, a gyengébbeknek a felzárkózásra. A következõ tanévben folytatjuk e foglalkozásokat, melyek eredményei például a tanulmány versenyeken való eredményes szerepléssel mérhetõk. Eredményeink gyûjteménye fotókkal kiegészítve megtalálható az iskola honlapján: címen, az eredmények felsorolása pedig álljon itt: SPORTVERSENYEK Diákolimpia Labdarúgás Õszi Forduló utáni állás IV. korcsoport: III. hely: Kovács Ernõ, Tollár Ádám, Sándor Tamás, Imre Krisztofer, Gábor Márk, Barát Szabolcs, Búvár Tamás, Szabó Dávid, Méreg Richárd, Károlyi Dániel 8. osztályosok; Jani Attila, Károly Gábor, Károly Zoltán, Nagy Ádám, Oláh Dániel 7. osztályosok II. hely: Oláh Dániel 7. o.; Nagy Péter, Nagy János, Károly Márk, Igaz Szilveszter 6. osztályosok; Graur Demeter, Varga Dániel, Varga Zsolt 5. osztályosok II. korcsoport: II. hely: Varga Zsolt 5. o.; Kóródi Márk, Köteles Attila, Kardos Gábor, Bittó Péter, Sinóros Szabó Mihály, Borbély László, Vass András 4. osztályosok I. korcsoport: III. hely: Varga Árpád, Koszta Zsolt, Juhász Gábor, Nagy Zoltán 2. osztályosok; Beke Zsolt 3. o.; Herczeg Barna, Ráday László, Varga Tamás 1. osztályosok Õszi Kistérségi Versenyek Atlétika: 800 m futás: 1. Barát Szabolcs 8. o. 2. Búvár Tamás 8. o. 2. Jani Attila 7. o. 3. Dobrea Alex 7. o. 2. Barát Szilvia 6. o. 3. Bittó Péter 4. o. 100 m futás: 2. Jani Attila 7. o. 60 m futás: 1. Nagy Péter 6. o. 1. Kóródi Márk 4. o. Súlylökés: 2. Barát Szabolcs 8. o. Kislabdadobás: 1. Búvár Tamás 8. o. 3. Kerekes Réka 7. o. 4. Mezei Annamária 7. o. 3. Pécsi Franciska 4. o. Távolugrás: 3. Varga Zsolt 5. o. Terematlétika Medicinlabda dobás: 1. Antal Dániel 3. o. Magasugrás: 2. Borbély László 4. o. 3. Pécsi Franciska 4. o. 3. Takács Ágnes 6. o. 3. Pischek Károly 3. o. Rajtverseny: 3. Varga Árpád 2. o. (folytatás a 7. oldalon) IKF Kempo Világbajnokság május én rendezték meg Budapesten a körcsarnokban az IKF Kempo Világbajnokságot, melyen 16 ország, 400 versenyzõje indult 92 kategóriában. A Magyar Válogatott a versenyen II. helyezést ért el. Apátfalvi Budo Klub eredményei a Világbajnokságon: Tarnawa Barna: semicontakt-40kg.-ii.hely Guba Péter: semicontakt-70kg.-ii.hely Török Viktor semicontakt-50kg.-iii.hely Kerekes Szabolcs semicontakt-45kg.-vi.hely Török Tamás semicontakt-65kg.-ix.hely Kádár Attila knock dawn-75kg.-iii.hely Guba Tamás semicontakt-70kg-v.hely Guba István Délvidék Szövetség vezetõje

7 Apátfalvi Hírek 7. Iskolai Hírek Sportversenyek (Folytatás a 6. oldalról) Návay Napok Földeák Labdarúgás 1996-os korosztály: I. hely: Sinóros Szabó Mihály, Kóródi Márk, Bittó Péter, Köteles Attila, Vass András, Borbély László, Kardos Gábor, Varga László - 4. osztályosok; Varga Zsolt 5. o. Iskolaváltó: III. hely: Antal Eszter 1. o., Varga Árpád 2. o., Papp Lívia 3. o., Bittó Péter 4. o., Pálfi Nikolette 5. o., Nagy Péter 6. o., Mezei Annamária 7. o., Búvár Tamás 8. o. Kézilabda: II. hely: Kerekes Réka, Mezei Annamária, Czagány Evelin, Tóth Bernadett 7. osztályosok, Méreg Nóra, Barát Szilvia, Takács Ágnes, Koszta Eszter, Jani Viktória, Keszthelyi Hajnalka 6. osztályosok Tavaszi Kistérségi Versenyek Labdarúgás: Makó térségi diákolimpia: I. korcsoport: III. hely: Varga Tamás 1. o., Herczeg Barnabás 1. o., Rádai László 1. o., Varga Árpád 2. o., Koszta Zsolt 2. o., Restás Attila 2. o., Molnár András 2. o., Nagy Zoltán 2. o., Beke Zsolt 2. o. II. korcsoport: III. hely: Varga Zsolt 5. o., Sípos Bence 5. o., Kóródi Márk 4. a., Köteles Attila 4. a., Bittó Péter 4. a., Sinóros-Szabó Mihály 4. a., Borbély László 4. b., Vass András 4. b. IV. korcsoport: V. hely Dózsa Napok, Apátfalva: Dózsa Napok, Kiszombor: IV. korcsoport: Kézilabda lány: Dózsa Napok, Apátfalva: Dózsa Napok, Kiszombor: VI. hely Floorball: Dózsa Napok, Kiszombor: III. hely: Varga Viktor 5. o., Varga Dániel 5. o., Graur Demeter 5. o., Takács Ágnes 6. o., Méreg Nóra 6. o., Koszta Eszter 6. o. Atlétika: Többpróba Makó Térségi Diákolimpia: I. korcsoport, fiú: I. korcsoport, lány: III. korcsoport, fiú egyéni 4 próba: I. hely: Nagy Péter 6. o. IV. korcsoport, egyéni: 300m futás: II. hely: Jani Attila 7. o. 100m futás: VI. hely: Jani Attila 7. o. kislabda hajítás: VI. hely: Búvár Tamás8. o. 4x100m váltó: III. hely: Jani Attila 7. o., Méreg Richárd 8. o., Szabó Dávid 8. o., Búvár Tamás 8. o. Többpróba Megyei Diákolimpia: III. korcsoport, fiú egyéni 4 próba: XV. hely: Nagy Péter 6. o. TANULMÁNYI VERSENYEK APÁCZAI VERSENY Kistérségi Verseny Makón: 3. Apátfalva Megyei Verseny Szegeden: 7. Apátfalva Csapattagok: Kovács Ernõ 8. o., Tódor István 8. o., Vígh Dániel 8. o. Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Antal Máté 6.o. Angol -Arany fokozat Gyenge Petra 5. o. Anyanyelv - Arany fokozat Bárdos Renáta 5. o. Anyanyelv - Arany fokozat Antal Eszter 1. o. Anyanyelv - Ezüst fokozat Joó Rebeka Zoé 1. o. Anyanyelv - Arany fokozat Kovács Bálint 1. o. Anyanyelv - Arany fokozat Antal Petra 1. o. Matematika - Bronz fokozat Kovács Bálint 1. o. Matematika - Bronz fokozat Antal Eszter 1. o. - Matematika - Bronz fokozat Joó Rebeka Zoé 1. o. Matematika - Ezüst fokozat Tari Ágnes 1. o. - Matematika- Bronz fokozat Varga Árpád 2. o., Bucsu Evelin 3. o. Matematika - Arany fokozat Keresztúri Tamás 3. o. Matematika - Arany fokozat Szabóki Réka 3. o. -Matematika - Arany fokozat Varga Zsolt 3. o. -Matematika - Arany fokozat Kerekes Gergõ 3. o. Matematika - Ezüst fokozat Beke Zsolt 3. o. -Matematika - Arany fokozat Kerekes Eszter 3. o. Környezõ világ - Arany fokozat Kardos Dávid 3. o. Környezõ világ - Arany fokozat Prém Attila 3. o. Rátermettség - Arany fokozat Keresztúri Tamás 3. o. Magyar - Ezüst fokozat Antal Dániel 3. o. - Magyar - Arany fokozat Kóródi Anett 3. o. - Magyar - Bronz fokozat Szabóki Réka 3. o. - Magyar - Bronz fokozat Farkas Máté 4. a. Környezõ világ - Arany fokozat Bittó Péter 4. a. -Matematika - Arany fokozat Sinóros-Szabó Mihály 4. a. Matematika - Arany fokozat Kardos Gábor 4. a. - Magyar - Bronz fokozat Kardos Gábor 4. a. Matematika - Bronz fokozat Sóki Benjámin 4. a. - Magyar - Bronz fokozat Jonatán Országos Könyvmolyképzõ Kerekes Réka - tiszteletbeli könyvmoly Hajdú-Bihar Megyei TIT Országos Levelezõs Tanulmányi Verseny Kovács Ernõ 8. o. - Angol hely (300-ból) Vígh Dániel 8. o. - Földrajz Tódor István 8. o. - Földrajz Területi Mesemondó Verseny, Makó Berki Sándor 1. o. - különdíj Varga László 4. a. Városi- és Térségi Helyesírási Verseny, Makó Szabóki Réka 3. o hely Keresztúri Tamás 3. o hely Megyei Matematika Verseny, Szentes Szabóki Réka 3. o hely Keresztúri Tamás 3. o hely Megyei Helyesírási Verseny, Mórahalom Szabóki Réka 3. o hely Városi- és Térségi Matematika Verseny, Makó Szabóki Réka 3. o hely, Keresztúri Tamás 3. o hely, Kerekes Gergõ 3. o hely, Bittó Péter 4. a., Sinóros- Szabó Mihály 4. a., Fazekas István 4. b., Vancsó Dénes 4. b. Városi- és Térségi Kazinczi Szépkiejtési Verseny, Makó Szabóki Réka 3. o helyezett, Kerekes Gergõ 3. o., Kis Enikõ 4. a., Kardos Gábor 4. a. Megyei Mesemondó Verseny, Deszk Berki Sándor 1. o hely Költészet napi versmondó verseny: 1-2. o.: Jánosi Eszter 1. o hely, Joó Rebeka Zoé 1. o hely, Varga Tamás 1. o hely, Varga Árpád 2. o. - különdíj 3-4. o.: Kis Enikõ 4. a hely, Kardos Gábor 4. a hely, Varga László 4. a hely, Jakabovics Gábor 3. o hely, Prém Attila 3. o hely, Olasz Márk 3. o. - különdíj Vers- és prózamondó verseny: Berta Erika 8. o., Pálfi Nikolett 5. o., Berta Zoltán 5. o. Pindúr Pandúr Közlekedési verseny, Budapest: Jánosi Eszter 1. o., Varga Tamás 1. o., Antal Eszter 1. o., Herczeg Barnabás 1. o. Nagy Tifani 2. o. Nagy Zita 2. o., Varga Árpád 2. o., Szirovicza Zsolt 2.o. Marosmenti Fesztivál Versmondó Verseny, Deszk: Nagy Tifani 2. o., Berki Sándor - különdíj Legjobb... Házi Verseny: Olvasás - szövegértés: Varga Árpád 2. o. Nyelvtan - helyesírás: Nagy Zita 2. o. Matematika: Szirovicza Zsolt 2. o. Matematika - helyesírás - szövegértés: Szabóki Réka 3. o. Matematika - helyesírás - szövegértés: Bittó Péter 4. a. Matematika - helyesírás - szövegértés: Fazekas István 4. b. Tovább szépül az iskola A tavasszal megnyert HEFOP pályázat keretében iskolánk egy minden igényt kielégítõ, új tanteremmel gazdagodik a nyár folyamán. A tanulóbarát környezet a differenciált oktatás szinte valamennyi formájának eredményes színtere lehet. Ezzel is segíteni kívánjuk a különbözõ képességû tanulók lehetõ legeredményesebb képzését és az esélyegyenlõség megteremtése érdekében komoly szakmai lépéseket is teszünk. Ehhez nagy értékû, új tanszercsomag áll majd rendelkezésünkre. Az új tantermet természetesen iskolánk valamennyi tanulója használhatja majd.

8 8. Apátfalvi Hírek MAKÓI MUZSIKA JÚLIUS 29. AUGUSZTUS 6. Július 29. -vasárnap óra: BENKÓ DIXILAND BAND 50 év JUBILEUMI KONCERT Esõnap: hétfõ, jegyár: Ft/fõ Augusztus 1. - szerda óra: AZ OPERA GYÖNGYSZEMEI TOKODY ILONA Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház örökös tagja VAJDA JÚLIA Liszt-díjas operaénekes, CSEH ANTAL operaénekes MUSKÁT ANDRÁS operaénekes, HARAZDY MIKLÓS zongoramûvész Jegyár: Ft/fõ Esõnap: csütörtök Augusztus 5. -vasárnap óra: Frank Wildhorn-Leslie Bricusse-Valla Attila: JEKYLL & HYDE Musical Thriller Rendezõ: Molnár László Jegyár: Ft/fõ, Esõnap: hétfõ BÍRÓ-KER Építkezni, felújítani szándékozók figyelem Bíró Antal építõanyag kereskedõ építõanyagok, festékárú, csavarok, szögek, fenyõ fûrészárú, zártszelvények, vasárú, nemes vakolatok, kerítésdrót, bádogárúk, ereszcsatornák. H- Apátfalva, Aradi u. 16/a Tel: 06-62/ vagy 06-20/ Joó Kárpitos üzleti ajánlata PARLAGFÛMENTES MAGYARORSZÁGÉRT! 2007 évben a Parlagfûmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság egyik legfontosabb célkitûzése az egybefüggõ területek teljes parlagfû mentesítése. A további célok között szerepel az állami, valamint az önkormányzati területek parlagfû szennyezettségének jelentõs csökkentése. A növényvédelemrõl szóló évi XXXV. törvény 5..(3) bekezdése alapján : a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél- alföldi Regionális Intézete Parlagfû mentes ház 2007 matrica kiragasztását javasolja azon lakóingatlanokra, ahol a tulajdonos a parlagfû mentesítést elvégezte, és ezt az állapotot folyamatosan fenn tartja. A matricát a Polgármesteri Hivatalban(Pakuné Furák Kláránál) igényelheti az ingatlantulajdonos, melyet ellenõrzés után kiragasztunk az ingatlan mindenki által jól látható részére. Kérjük a lakosságot, hogy a parlagfû irtást végezze el, és minél többen kérjék a matrica kiragasztását. A Te szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat a szenvedést szeretteid érzik. Segítõ szavad örökké halljuk, dolgos kezed mindig érezzük. Könnyes szemmel a sírodat nézzük Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk Szentesi Istvánné Kerekes Anna temetésén megjelentek. Részvétükkel, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk a plébános és a kántor úr szép búcsúztatásáért. Gyászoló Családja Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idõm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok nézzetek az égre. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk Fejes István temetésén megjelentek. Részvétükkel virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk a plébános és a kántor úrnak a megható búcsúztatásért. Külön mondunk köszönetet Mátó Mátyásnak a szép búcsúztatásért. Gyászoló Családja Új heverõk, francia ágyak, ülõgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok Modern és antik székek és asztalok nagy választékban Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, mûbõrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgõk és egyéb kellékek Érd: Joó kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 06-62/ A Makói Muzsika és a Hatodik Makói Operett Fesztivál színhelye: Hagymaház szabadtéri színpad. Jegyek válthatók: Makó - Hagymaház jegypénztár (Makó, Posta u. 4.) Jegyek elõvételben már április 24-én (kedden) 1400 órától válthatók a Hagymaházban. Szép estét kívánunk! emagyarország Pont a Mûvelõdési Házban INTERNET-FAXOLÁS FÉNYMÁSOLÁS Nyitva: HÉTFÕ-PÉNTEK: óra, SZOMBAT: 9-12 óra Reménykedtünk, hogy egy rossz álom, de nem az volt, már látjuk. Elmentél tõlünk oly messzire, oly távol, de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek és mindazoknak akik Nagy Norbert Magyarcsanád, Állomás u. 14 sz alatti lakos temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk, Vass Bálint temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Apátfalvi és kiszombori családok APÁTFALVI HÍREK Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs szerkesztõ: Sajtos László jegyzõ Szerkesztõség: 6931 Apátfalva, Templom u Számítógépes szerkesztés: Csenteri Andrea Készült: 1600 példányban Megjelenik: havonta egy alkalommal Nyomás: Makó Nyomda