XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS Részletes programleírás a 3-4. oldalon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, 2007. JÚLIUS 21.-22. Részletes programleírás a 3-4. oldalon"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja II évfolyam 7. szám július XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS Részletes programleírás a 3-4. oldalon FELHÍVÁS A Makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakközép Iskola érettségit adó felnõttképzést indít A képzés jellemzõi: Oktatás heti 2 alkalommal Ingyenes, tandíjfizetési kötelezettség Igényelhetõ diákigazolvány Jelentkezni lehet: Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképzõ Iskola 6900 Makó, Kálvin u Tel.: (62) OM azonosító: Nyári szünetben ügyelet: szerdánként Érettségi bizonyítványt adunk elõképzettségtõl függõen 2 vagy 3 vagy 4 éves képzés keretében. Makóról a 6,40-es, Magyarcsanádról a 18,50-es Szünetelõ buszjáratok! július 01-augusztus 31 között a TV-4/ Menetrendi Értesítés alapján a Tisza Volán Zrt néhány buszjáratot szüneteltetni fog. A szüneteltetett buszjáratok a következõk: 593 sz. járat: Makó, aut. Áll. Indul 6.40 óra (munkanapokon közlekedik), Apátfalva, kh. érkezik 7.02 óra (munkanapokon közlekedik) 606sz. Járat: Magyarcsanád, községháza indul óra ( munkanapokon közlekedik), Makó, aut. Áll. Érkezik óra (munkanapokon közlekedik). A játszóterek ivókútjai Az elmúlt évben a gyermekek nagy örömére átadásra került a Damjanich és a Hunyadi utcai játszótér. A gyermekek az önfeledt játszás közben elfáradnak, megszomjaznak, de nem tudnak hol inni. Ennek a problémának a megoldásában segített a gyermekek és az önkormányzat nagy örömére ivókutakat vásároltunk, melynek költségét, ,-Ft, az Apátfalvi Takarékszövetkezet biztosította. A Makó Térségi Víziközmû Kft térítésmentesen elkészítette a bekötéshez szükséges terveket, nem számlázta az anyagköltséget és a munkadíjat. Ezeknek az értéke is meghaladja a Ft-ot. Mind két játszótérre 1-1 ivókút kerül felszerelésre, amelyek teljes egészében az Apátfalvi Takarékszövetkezet és a Makó-Térségi Víziközmû Kft támogatásával valósul meg. Köszönjük PARLAGFÛ! Ellenõrzést tart a Makói Földhivatal! Apátfalva területén július 12-én a Makói Körzeti Földhivatal parlagfûfertõzöttség helyszíni ellenõrzést tart a bejelentések és az elõzõ évi tapasztalatok figyelembevételével. A parlagfûvel fertõzött terület felderítése során a földhivatal a helyszínen digitális jegyzõkönyvet, illetve hatósági tanú jelenlétében papír alapú jegyzõkönyvet készít. A parlagfû virágzását meg kell akadályozni, mivel mérések szerint a virágpor szél útján akár több 100 km-es távolságokra is képes tömegesen eljutni. A parlagfûvel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámon várjuk: Polgármesteri Hivatal Apátfalva (62) Véradók tájékoztatása a VIZITDÍJ-MENTESSÉGRÕL Tisztelt Véradók! A kötelezõ Egészségbiztosítás Ellátásairól szóló, évi LXXXIII. törvény, július 1. napján hatályba lépett módosítása alapján azok a véradók, akik legalább 30 alkalommal adtak térítésmentesen vért, külön igazolás alapján mentesülnek a vizitdíj, illetõleg a kórházi napi díj fizetésének kötelezettsége alól. Véradóink kérelmére, Makó Véradó Állomása adja ki a szükséges igazolásokat. Az igazolások kiadása végett személyesen kell felkeresni a véradó állomást. Kérjük a véradókat, hogy az igazolások kiadásának meggyorsítása érdekében az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni a kérelem bejelentéséhez: Személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyigazolvány vagy érvényes útlevél, vagy új típusú igazolvány és lakcímkártya). TAJ kártya Mindazon dokumentumok(véradó igazolvány, igazolás véradásról, más, a véradásait hitelt érdemlõen igazoló irat), amelyek alapján a nyilvántartásokból a szükséges adatok kikereshetõk. Az igazolások kiadása több napot, de maximum egy hónapot vehet igénybe. Az igazolások kiadásáért a véradó állomást hétfõtõl péntekig, reggel 7 órától - 14 óráig lehet felkeresni. Tisztelettel: Kerekes Gézáné véradás szervezõ MAKÓI MUZSIKA Részletesen a 8. oldalon!

2 2. Apátfalvi Hírek Ülésezett a képviselõ-testület! A képviselõ-testület június 26-án tartotta soros testületi ülését. Tájékoztató hangzott el az önkormányzat intézményeiben végzett munkavédelmi, balesetvédelmi és tûzvédelmi feladatok ellátásáról. A feladatot a Humán-Mezõhegyes Számviteli és Munkavédelmi Betéti Társaság végzi. A tájékoztató alapján az önkormányzat intézményeiben a munkavégzés feltételei alapjában véve megfelelnek a munkavédelemrõl szóló évi XCII. tvben foglaltaknak. Néhány területen az elkövetkezõ idõszakban további intézkedésre lesz szükség. A munkavédelmi és tûzvédelmi tevékenység elsõsorban a megelõzésre és a jelenlegi állapotok szinten tartására irányul. Munkabaleset az elmúlt 5 évben két esetben történt, úti baleset nem történt és foglalkozási megbetegedésre sem került sor. A képviselõ-testület megtárgyalta az ifjúság helyzetérõl, lehetõségeirõl, az önszervezõdõ ifjúsági csoportok támogatásáról és a munkájuk koordinálásáról szóló elõterjesztést. Községünkben a fiatalok önszervezõdõ közösségeinek aktivitása az elmúlt évtizedben erõsen hullámzó volt. Megfigyelhetõ, hogy az eredményes idõszakokban mindig akadt egy kicsi, néhány fõt számláló mag, amelynek tagjai, mint vezéregyéniségek magukkal húzták a közösségi életre vágyó ifjúságot. Legutóbb az ifjúsági önkormányzat próbálta összefogni és koordinálni a fiatalok tevékenységét. A tizen- illetve a huszon éves korosztályban él az igény a közösségi élet fellendítésére. Ehhez szükséges a megfelelõ, fiatal, jó értelemben vett hangadó csoport felkutatása, a fiatalok igényének feltérképezése, a megfelelõ közösségi tér biztosítása, az anyagi segítségnyújtás, és az erkölcsi támogatás. A képviselõ-testület a tájékoztatót elfogadta és támogatja az ifjúsági önkormányzat és a diákpolgármester megválasztását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. módosítását követõen szükségessé vált a képviselõ-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 4/1999. (02.23.) Ör felülvizsgálta. A rendelet részletesen tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat, az ellátás igénybevételének módját, a szociális alapszolgáltatások igénybevételére való jogosultságot, az étkeztetés, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és a családsegítést. Az ellátás iránti kérelmet a Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményegység vezetõjéhez kell benyújtani, aki dönt az ellátás biztosításáról és a személyi térítési díj megállapításáról július 01-tõl az intézményi térítési díjak a következõk: a.) étkeztetés: szociálisan rászorult esetén: 172,-Ft/adag szociálisan nem rászorult esetén 380,-Ft/adag kiszállítás díja: szociálisan rászorultság esetén: 30,-Ft/alkalom/háztartás szociálisan nem rászorultság esetén 60,-Ft/alkalom/háztartás A térítési díj összege az ÁFÁ-t tartalmazza. b.) házi segítségnyújtás óradíja: szociálisan rászorult esetén: 300,-Ft/óra szociálisan nem rászorult esetén: 400,-Ft/óra c.) nappali ellátás: napi étkezési térítés: szociálisan rászorult esetén: 172,-Ft/adag szociálisan nem rászorult esetén: 380,-Ft/adag d.) az intézményi ellátás benntartózkodás díja a c.) pontban foglaltak esetében, továbbá étkezés nélkül: 30,Ft/nap/fõ A díj megállapítására január 01-tõl kerül sor. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a jövedelemmel nem rendelkezõknek térítési díjat nem kell fizetni. A képviselõ-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, amely az általános rendelkezéseken túl magába foglalja a polgármesteri hivatal jogállását és alaptevékenységét, a hivatal szervezeti felépítését, feladatát és mûködését, a kötelezettségvállalás, utalványozás és cégszerû aláírás szabályait, a bélyegzõk nyilvántartását és használatát, a kiküldetést és a gépkocsi használatot, továbbá a hivatal gazdálkodásának rendjét. Megtárgyalásra került a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez (DAREH) történõ csatlakozás. A társulás székhelye Orosháza. A célja: a társulás tagjai egy hulladékégetõmû létesítését, hulladékátrakó állomások hulladékkezelõ mûvek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyûjtõ udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. A társulásnak jelenleg 67 tagja van, a makói kistérségbõl 5 település csatlakozott az önkormányzati társuláshoz. A Képviselõ-testülete jelenleg nem csatlakozik a társuláshoz, a lehetõséget a késõbbiek során újra tárgyalja. A képviselõ-testület döntött a lakásbérleti szerzõdések meghosszabbításáról, és önkormányzati földek bérbe adásáról. Az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület a 2007/2008-as évad õszi fordulójának a kiadási és bevételi költségtervezetét az ASC elnöke elkészítette, amelynek a kiadása és bevétele e Ft, amelyhez az önkormányzattól e Ft támogatást kér. A támogatási kérelem kiosztására a képviselõ-testületi ülésen került sor, amelyet az ASC bizottságai és az egyesület elnöksége nem tárgyalt meg, így a képviselõ-testület az egyesület elnökségének döntését követõen újra tárgyalja a támogatási igényt. A képviselõ-testület benyújtotta pályázatát a Csongrád Megyei Közgyûlés elnökéhez az új óvoda mûszaki tervezésének a költségeire. A terv készítése e Ft-ba kerül, amelyhez a képviselõ-testület 960 e Ft támogatást igényel, és 240 e Ft önerõt biztosít. Javaslatot fogadott el a testület a MÁV Zrt. tulajdonában lévõ apátfalvi állomás épület hasznosításáról. Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád, Nagylak és Apátfalva Önkormányzatainak fenntartásában mûködõ iskolabusz üzemeltetési szerzõdésének újabb 3 évre történ õ meghoszszabbítását a képviselõ-testület nem támogatta. Az intézmények, civil szervezetek az utazásaik lebonyolításához az eddigi 50Ft/km helyett 155Ft/km díj ellenében vehetik igénybe az iskolabuszt amennyiben azt a késõbbiek során üzemelteti a Csanádpalotai Önkormányzat. A képviselõ-testület a lejárt határidejû képviselõ-testületi határozatok végrehajtásáról és az elõzõ ülés óta történt fontosabb eseményekrõl szóló jelentést követõen meghallgatta az interpellációkat, majd a szociális igazgatással kapcsolatos elõterjesztéseket zárt ülés keretében megtárgyalta.

3 Apátfalvi Hírek 3. Kötelezõ ügyfélfogadás az áramszolgáltatóknak A parlament a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elõterjesztésére módosította a villamos energia törvényt. Több olyan módosítás került a törvényjavaslatba amely a fogyasztó kiszolgáltatottságát csökkenti. Egyik legfontosabb változás, hogy az áramszolgáltatóknak bõvíteniük kell irodahálózatukat: a jövõben minden kistérségben kötelesek irodát nyitni és a hét egyik napján este 20 óráig nyitva tartani és elektronikusan illetve telefonon keresztül is lehetõvé tenni az ügyintézést. Az újra iható Marosért! Maros fórum Az egykor több megye közös tengelyét jelentõ iható valóban élõ Maros ma voltaképpen hulladéklerakó. Építsük ki újra a folyó, illetve a vele, mellette és belõle élõk kölcsönös együttmûködésén alapuló kapcsolatát! javasolja a szegedi CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület ebben az évben is. Az egyesület evezõs kampánytúrát szervez Maros fórum néven, hogy folytassa egy határon átívelõ együttmûködés szövetség alapjainak letételét. A túra július 02-án indult Déváról, az állomások Marosillye, Zám, Bulcs, Lippa, Arad, Pécska, Perjámos, Apátfalva, Makó és Ferencszállás lesznek. Végül július 11-én érkezik a csapat Szegedre. Július 06-án Aradon környezetvédelmi kerekasztalt szerveztek, egy szándéknyilatkozatot is visznek magukkal a folyón, amihez útközben és az állomáshelyeken bárki aláírásával csatlakozhat. Cél, hogy a Maros mellet élõ emberek az õ képviseletükben, az önkormányzatok és az állami vagy társadalmi szervezetek intézmények vezetõi minden erejükkel és eszközükkel elõsegítsék a Maros védelmét. A túra résztvevõi július 9-én Apátfalván pihentek meg, kiket Varga Péter polgármester várt a Maros partján és köszöntött. A fáradt evezõsök a Szigetházban vacsoráztak és aludtak. A vendégek fogadásában a Pátfalváért Egyesület tagjai segítettek. Másnap reggel a nemes célt kitûzõ 15 idõs és fiatal folytatja útján a Maros megmentésért. Lassult a forgalom Apátfalván Érezhetõen lassult a forgalom a sebességmérõ és azt kijelzõ út menti táblától. A táblát az Országos Baleset-megelõzési Bizottság támogatásával tette ki az önkormányzat, költsége 1,1 millió forint volt - ennek a község a harmadát állta.. A tábla elhelyezésének a célja, hogy ezáltal biztonságosabb lesz a közlekedés a falut kettészelõ 43-as fõútvonalon. A 43-as fõútvonal által érintett Makó térségi falvak további forgalomlassító berendezések, nyomógombos közlekedési lámpával védett átkelõhelyek kialakítását szeretnék kialakítani, mivel az út leterheltsége az elmúlt fél évben megháromszorozódott. Várjuk továbbá még az átkelõk kialakítását támogató, minisztériumi pályázat kiírását, hogy az átkelõk az iskolakezdésre elkészüljenek. Július Nyárhó/Áldás hava Földhasználók figyelem! Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala felhívja a földhasználók figyelmét, hogy földhasznosítási kötelezettségüknek és az 1 ha-t meghaladó termõföldhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget, valamint a termõföld hasznosításában bekövetkezett változásokat a termõföldrõl szóló évi LV. törvény szerinti 30 napon belül jelentsék be az illetékes földhivatalnak. A Mozgáskorlátozottak Apátfalvai Szervezete augusztus 25-én fõzéssel egybekötött ünnepi rendezvényt tart a Szigetházban. Érdeklõdni lehet: Jakabovics Mátyásnénál Taggyûlés:Minden hónap elsõ keddje a Mûvelõdési Házban 16 órai kezdettel Múltunk szõtte örökség Eredeti neve quintilis, minthogy a márciussal kezdõdõ régi római kalendáriumban az ötödik hónap volt. Csak Julius Caesar óta, épp az õ neve tiszteletére lett július, a hatalmas imperator születési hónapja. Caesart leszúrta Brutus, birodalmának alapköveit szétdúlta az idõ, de emlékét évezredeken át megõrizte a július neve. E hónapban már a nappalok fogynak. A Nap az Oroszlán jegyébe lép. Júliusi jeles napok Július 2. Sarlós boldogasszony napja. A katolikus egyház az áldott állapotban lévõ Mária Erzsébetnél tett látogatásáról emlékezik meg ezen a napon. Boldogasszony a várandós asszonyok, a szegények, a betegek, elesettek védõszentje. Szokás volt ezen a napon búcsút tartani. Csakúgy mint Péter-Pál napja, ez a nap is az aratás kezdõnapja. A "sarlós" elnevezés is az aratás hajdanvolt módjára utal. A gabona, amibõl majd a kenyér készül rendkívül fontos szerepet töltött (és tölt be ma is) a közösség életében. A bõ termés, a sikeres aratás biztosította, hogy lesz elegendõ élelem télre. Az aratásnak is külön rituáléja volt, a munkát fohászkodással, imádsággal kezdték, a férfiak megemelték kalapjukat. Az aratóeszközöket a pap megszentelete. Az elsõ learatott kévébõl vett búzaszálakat a jószágnak adták, hogy a betegség elkerülje õket. Az aratás befejezésekor egy kis darabon meghagyták a gabonát (talpon hagyták), azt mondták a szegényeknek meg a madaraknak. Az utolsó kévébõl készítették az aratókoszorút, általában a gazdának vagy a földesúrnak. A legszebb kalászokból fonták, mezei virágokkal, szalagokkal díszítették. A nagy uradalmakban az aratás befejeztével aratóbálokat rendeztek, a földesúr megvendégelte az aratókat Július 20. Illés, ószövetségi próféta napja. Idõjárási megfigyelések szerint ezen a napon gyakoriak a viharok. Mennydörgéskor azt mondják, Illés szekere zörög. (A Szentírás szerint Illés próféta tüzes szekéren ment föl az égbe.) A mezõn ezen a napon munkatilalom volt, nehogy a villám csapjon valakibe a szabad ég alatt. Általában féltek ettõl a naptól, mert gyakran fordult elõ jégverés, vagy a vihar szétzilálta illetve felgyújtotta a kazlakat. Július 22. Mária Magdolna, a bûnös életbõl megtért asszony napja. Szeged környékén az asszonyoknak tilos volt a mosás, sütés ezen a napon, és szokás volt a kislányok hajából egy keveset levágni ekkor, hogy gyorsabban nõjõn. Ha esett az esõ, úgy tartották, Mária Magdolna siratja bûneit. Július 26. Szent Anna napja, Szûz Mária édesanyjáé. A katolikus asszonyok hozzá könyörögnek gyermekáldásért.

4 4 Apátfalvi Hírek XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS július 21. szombat 06,30: Zenés ébresztõ Borbély András Band 07,30: Virág karnevál Lovaskocsis felvonulás a faluban Indulás: Simon Mihályné üzlete elõl (Nagyköz u. 16.) 09,00: Polgármesteri Hivatal elõtti tér Ünnepélyes zászlófelvonás Megnyitó beszédet mond: Varga Péter polgármester Közremûködik: Borbély András Band, Tini Majorette Csoport, P7 Postagalamb Egyesület 09,30: VII. Szent Anna Napi Virágkiállítás és Vásár Helye: Simon Mihályné üzlete, Nagyköz u. 16. Megnyitó beszédet mond: Langó Imre települési képviselõ Közremûködnek: Borbély András Band, Tini Majorette Csoport, Marosvidék Baráti Társaság Ügyes kezek kiállítása Játszóház (kb. 10,00 óra): fûzés természetes anyagokból kagylófigurák Kér óránként TOMBOLA A kiállítás megtekinthetõ: szombaton 18,00 óráig Vasárnap: 9,00-18,00 óráig 09,00 17,30: Községi Könyvtár udvara NEM CSAK GYEREKEKNEK! 07,00: Jurta állítás az érdeklõdõk közremûködésével. 09,00: Oktatás melletti kelevéz hajítás. 10,00: Oktatás melletti íjászat és kopja hajítás 10,30. Kiállítás megnyitása a jurtában 11,30. Ismeretterjesztõ elõadás. Eleink életvitelérõl, házáról, viseletérõl, rangjelzéseirõl, íjáról, más fegyvereirõl, harcmodoráról, kultúrájáról, hitérõl, világnézetérõl. 15,30. Jurta bontása az érdeklõdõk közremûködésével. 16,00. Igény szerint, nevezéses hagyományõrzõ tudás- íjász- hadi verseny. (A versenyre nevezni, az elvárható tudásszinttel, az íjászatnál 15,00 ig. lehet. Az ismeretterjesztõ elõadás meghallgatása, jelentõs segítség a versenyen!) 17,30: Eredményhirdetés LÁTOGATÓK SZÁMÁRA MINDEN PROGRAM INGYENES! ISMERD MEG, ÕRIZD ÉS ADD TOVÁBB ÕSEID KULTÚRÁJÁT! 10,30: Mûvelõdési Ház Elõcsarnok: KIÁLLÍTÁSOK MEGNYITÁSA Megnyitó beszédet mond: Faragó Erzsébet települési képviselõ Kiállítók: Dózsa Gy. ÁMK Általános Iskola: képzõmûvészeti szakkör Szakkörvezetõ: Borsi Sándor, pedagógus, szobrászmûvész Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ Rajz-ovi Vezetõik: Gyengéné Bakai Judit, Hulman Mátyásné, Bunyeváczné Bakai Ágota, Tornyai Jánosné, Szalamia Mátyásné, Vargáné Czagány Kriszta Kerámia és Fajáték készítõ gyermektábor munkái (Zsombolya Románia) Nyitva tartás: szombaton 18 óráig, vasárnap: 10,00-18,00 óráig 11,00: A volt filmszínház épülete A KÖZKINCS Hitelpályázat és a Mobilitás támogatásával kialakított KÖZSÉGI KÖNYVTÁR és IFJÚSÁGI PONT ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA Ünnepi beszédet mond: Varga Péter polgármester Megemlékezés: 100 éve, július 27-én Apátfalván született Dr. Takács Endre, hittantanár, bölcsészdoktor, levéltáros Emlékezik: Dr. Péter László ny. egyetemi tanár Köszöntjük a 70 éves Fazekas Istvánt, a helyi népdalkör többszörösen Arany Diplomás vezetõjét Közremûködnek: Ifj. Mátó Lajos (vers), Kis Enikõ (vers), Mátó Erzsébet (klarinét), Mátó Mátyás (tárogató), Acapella Singers (ének), Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 15,00: Községi Könyvtár udvara: KEMPO bemutató: Apátfalvi BUDO Klub Klubvezetõ: Guba István 2 danos, a Dél-alföldi Szövetség elnöke 15,30: Rk. Temetõ Apátfalva község elhunyt díszpolgárai sírjainak megkoszorúzása 16,00: Mûvelõdési Ház elõtti tér szabadtéri színpad IX. Nemzetközi Maros-menti Kulturális Találkozó Megnyitó beszédet mond: Sándor Attila a Cs. M. Közgyûlés alelnöke Fellépnek: Bolgár Néptáncegyüttes (Óbecskere, Románia) Buzias Floklóregyüttes (Buziás-fürdõ, Románia) Horgosi Szerb néptáncegyüttes (Horgos, Sz-Montenegro) Kardos István Néptáncegyüttes (Apátfalva) Apátfalvi Cigányfolklór Együttes Szervezõ: Apátfalvi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Rendezvény támogatói: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, Csongrád Megyei Közgyûlés, Apátfalvi Román Kisebbségi Önkormányzat 18,00: Mûvelõdési Ház elõtti tér Borbély András Band koncertje Tini Majorette Csoport bemutatója Vezetõk: Mátó Mátyás, Mátó Mátyásné 20,00 03,00: Mûvelõdési Ház elõtti tér UTCABÁL Zenekar: Török László és zenekara (Tápé) A bált megnyitja: Apátfalvi Hastánc Együttes Vezetõ: Zölleiné Takács Anna

5 Apátfalvi Hírek 5 XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS július 22. vasárnap Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság 9,00: iskolai sportpálya **** MEGHÍVÁSOS KETTES FOGATHAJTÓ VERSENY Rendezõ: Apátfalva Község Önkormányzata, Apátfalvi Gazdakör Versenyigazgató: Tóth Imre az Apátfalvi gazdakör elnöke A verseny támogatója: Kéktói Ménes (Hódmezõvásárhely) 7,30: Apátfalvi Lovaskocsisok zenés felvonulása Indulás: a Mûvelõdési Ház elõl 10,00: A régi futballpálya (Maros part, Kereszt u. lejáró) Verseny I. Fogathajtás, akadályhajtás, egyszeri összevetéssel, nyomtáv+ 40 cm 12,00-13,30: Ebéd Lovastorna akrobatikus voltige Csikós bemutató Karusszel 13,30: Ünnepélyes megnyitó Verseny II.: Fogathajtás, pontgyûjtõ versenyszám Apátfalvi fogatosok ügyességi versenye Díjkiosztás Híres Apátfalviak A 100 falu Könyvesháza apátfalvi kiadványának függelékében olvashatjuk azon már elhunyt apátfalviak rövid életrajzát, akik valamilyen szempontból öregbítették települését hírnevét. Így kerültek a könyvbe díszpolgáraink, mint pl. Varga Sinka József vagy Szigeti György. A nevek között több, a település számára is fontos, elszármazott apátfalvit találtam, akik példaértékû tevékenységükkel méltóak a megemlékezésre december 7-én született (120 éve született) Apátfalván Herczeg István, aki a 1912-ben a magyar tornászcsapat tagjaként a stockholmi olimpián második helyezést ért el. Az új könyvtár átadásakor emlékezünk a 100 éve született Dr. Takács Endrére (1907. július 27.), aki hittantanár, bölcsészdoktor, levéltáros volt. Fõleg Sopronban és Veszprémben végzett országosan is elismert levéltári tevékenységet. Veszprém városa Veszprém Városért és Veszprém Megyéért Érdemérem -mel tüntette ki 1973-ban nyugdíjba vonulásakor. Veszprémben hunyt el, 1984-ben, de örök nyughelye az apátfalvi temetõben van. Ifjúsági csapatok mérkõzései: Kedd: 16 óra: Magyarcsanád-ASK 17 óra: Joga-MUFC Szerda: 16 óra: Adidas- Mustang 17 óra: Magyarcsanád Joga Csütörtök: 16 óra: RED BULL ASK 17 óra: MUFC 15 Adidas Péntek: Szabadnap Varga Sinka József Vándorkupa szombat: 16 óra: RED BULL Joga 17 óra: Magyarcsanád- Mustang Vasárnap: 16 óra: MUFC 15 ASK 17 óra: Mustang Joga Hétfõ: 16 óra: ASK- Adidas 17 óra: Red Bulll Magyarcsanád Kedd: 16 óra: Mustang MUFC óra : Joga _ASK Szerda: 16 óra: Red Bull Adidas 17 óra: Magyarcsanád MUFC csütörtök: 16 óra : ASK Mustang 17 óra: Joga Adidas péntek: 15 óra: Mustang Red Bull 16 óra: Magyarcsanád- Adidas 17 óra: Red bull MUFC Szombat: 16 óra : óra: vasárnap: 16 óra : óra: 1-2 Híres Apátfalviak Felnõtt csapatok mérkõzései Szombat: 18 óra: Magyarcsanád-Gabonatransz Kiserdõ 19 óra: Takarék- ASK Ifi 20 óra: Fantomok- Csõdörök Vasárnap: 18 óra: Fantomok Gabonatransz Kiserdõ 19 óra: ASK Ifi- Csõdörök 20 óra: Takarék- Magyarcsanád Hétfõ: 18 óra: Takarék-Csõdörök 19 óra: Fantomok- Magyarcsanád 20 óra: ASK Ifi- Gabonatransz Kiserdõ Kedd: Esõnap Szerda: 18 óra: ASK Ifi-Fantomok 19 óra: Takarék- Gabonatransz Kiserdõ 20 óra: Magyarcsanád-Csõdörök Csütörtök: 18 óra: Magyarcsanád-ASK Ifi 19 óra: Csõdörök-Gabonatransz Kiserdõ 20 óra: Takarék-Fantomok Péntek: 19 óra: óra: Szombat: Esõnap Vasárnap: 19 óra: óra: 1-2 Lukács Béláról is kell szólunk, a 1877-ben (130 éve) igaz Mezõkovácsházán született, de közigazgatási pályája Apátfalvához kötõdik 1895-tõl gyakornok, 1903-tól adóügyi elõadó, 1910-tõl fõjegyzõ. Õ kezdeményezte az I. világháborús emlékmû felállítását, helyettes elnöke volt az apátfalvi Hangya szövetkezet igazgatóságának és az egyházközség világi elnöke volt. Szinte minden apátfalvi ismeri Kardos István nevét, aki december 18-án született. A híres võfély, táncos és énekes 1971-ben a Népmûvészet Mestere kitüntetést kapta. Születésének 110 éves jubileumát decemberre tervezzük a Szeged Táncegyüttessel és a nem rég alakult, szintén szegedi Kardos István Alapítvánnyal. ****

6 6. Apátfalvi Hírek ISKOLAI HÍREK Ballagás A tanév végéhez közeledve végzõseink életének egyik legjelentõsebb eseményére, a ballagásra készültünk. A közvetlen elõkészületeket néhány nappal az esemény elõtt kezdtük meg. A kora reggeli próbák, a sokszor elpróbált bevonulás meghozta eredményét. Június 16- án 206 nyolcadikos búcsúzott iskolánktól, egy olyan ballagási ünnepségen, amely méltó volt intézményünk hagyományaihoz. Minden nyolcadikos diákunk továbbtanul. Õsztõl ki gimnáziumban, ki szakközépiskolában, ki pedig szakiskolában folytatja tanulmányait. Legeredményesebb végzõseink a tíz legjobb tanulmányi eredményt elért nyolcadikos idén is átvehették a Sánta Valéria Alapítvány díjait ben Tódor István, Bunyevácz Hedvig, Vígh Dániel, Méreg Andrea, Kovács Ernõ, Paku Viktória, Vigh Bettina, Simon Henrietta, Károlyi Dániel és Rácz Gréta érdemelték ki az elismerést. Minden idén végzett diákunknak sok sikert, további eredményes tanulást erõt és jó egészséget kívánunk! A 2007-ben ballagott diákok névsora: Barát Szabolcs, Berta Erika, Borbás Tibor, Bunyevácz hedvig, Búvár Tamás, Gábor Márk, Károlyi Dániel, Köteles Beatrix, Méreg Andrea, Méreg Richárd, Paku Viktória, Rácz Brigitta, Rácz Gréta, Sándor Tamás, Simon Henrietta, Szabó Dávid, Szõke Márk, Tódor István, Tollár Ádám, Vigh Brigitta, Vígh Katalin. Osztályfõnök: Molnár Tiborné. A tanév Június 22-én pénteken tartotta tanévzáró ünnepségét a Dózsa György ÁMK általános iskolája. A rendkívüli hõség miatt a mûvelõdési házban került sor az eseményre, ahol Mátó Lajos igazgató méltatta az elmúlt tanév eredményeit, a legjobb tanulmányi, illetve sporteredményeket elért diákoknak díszoklevelet, könyvjutalmat adott át. A tanév eredményességéhez nagyban hozzájárult, hogy idén újra délutáni foglalkozások tették teljesebbé az iskola életét, lehetõséget adva a jobbaknak tehetségük kibontakoztatására, a gyengébbeknek a felzárkózásra. A következõ tanévben folytatjuk e foglalkozásokat, melyek eredményei például a tanulmány versenyeken való eredményes szerepléssel mérhetõk. Eredményeink gyûjteménye fotókkal kiegészítve megtalálható az iskola honlapján: címen, az eredmények felsorolása pedig álljon itt: SPORTVERSENYEK Diákolimpia Labdarúgás Õszi Forduló utáni állás IV. korcsoport: III. hely: Kovács Ernõ, Tollár Ádám, Sándor Tamás, Imre Krisztofer, Gábor Márk, Barát Szabolcs, Búvár Tamás, Szabó Dávid, Méreg Richárd, Károlyi Dániel 8. osztályosok; Jani Attila, Károly Gábor, Károly Zoltán, Nagy Ádám, Oláh Dániel 7. osztályosok II. hely: Oláh Dániel 7. o.; Nagy Péter, Nagy János, Károly Márk, Igaz Szilveszter 6. osztályosok; Graur Demeter, Varga Dániel, Varga Zsolt 5. osztályosok II. korcsoport: II. hely: Varga Zsolt 5. o.; Kóródi Márk, Köteles Attila, Kardos Gábor, Bittó Péter, Sinóros Szabó Mihály, Borbély László, Vass András 4. osztályosok I. korcsoport: III. hely: Varga Árpád, Koszta Zsolt, Juhász Gábor, Nagy Zoltán 2. osztályosok; Beke Zsolt 3. o.; Herczeg Barna, Ráday László, Varga Tamás 1. osztályosok Õszi Kistérségi Versenyek Atlétika: 800 m futás: 1. Barát Szabolcs 8. o. 2. Búvár Tamás 8. o. 2. Jani Attila 7. o. 3. Dobrea Alex 7. o. 2. Barát Szilvia 6. o. 3. Bittó Péter 4. o. 100 m futás: 2. Jani Attila 7. o. 60 m futás: 1. Nagy Péter 6. o. 1. Kóródi Márk 4. o. Súlylökés: 2. Barát Szabolcs 8. o. Kislabdadobás: 1. Búvár Tamás 8. o. 3. Kerekes Réka 7. o. 4. Mezei Annamária 7. o. 3. Pécsi Franciska 4. o. Távolugrás: 3. Varga Zsolt 5. o. Terematlétika Medicinlabda dobás: 1. Antal Dániel 3. o. Magasugrás: 2. Borbély László 4. o. 3. Pécsi Franciska 4. o. 3. Takács Ágnes 6. o. 3. Pischek Károly 3. o. Rajtverseny: 3. Varga Árpád 2. o. (folytatás a 7. oldalon) IKF Kempo Világbajnokság május én rendezték meg Budapesten a körcsarnokban az IKF Kempo Világbajnokságot, melyen 16 ország, 400 versenyzõje indult 92 kategóriában. A Magyar Válogatott a versenyen II. helyezést ért el. Apátfalvi Budo Klub eredményei a Világbajnokságon: Tarnawa Barna: semicontakt-40kg.-ii.hely Guba Péter: semicontakt-70kg.-ii.hely Török Viktor semicontakt-50kg.-iii.hely Kerekes Szabolcs semicontakt-45kg.-vi.hely Török Tamás semicontakt-65kg.-ix.hely Kádár Attila knock dawn-75kg.-iii.hely Guba Tamás semicontakt-70kg-v.hely Guba István Délvidék Szövetség vezetõje

7 Apátfalvi Hírek 7. Iskolai Hírek Sportversenyek (Folytatás a 6. oldalról) Návay Napok Földeák Labdarúgás 1996-os korosztály: I. hely: Sinóros Szabó Mihály, Kóródi Márk, Bittó Péter, Köteles Attila, Vass András, Borbély László, Kardos Gábor, Varga László - 4. osztályosok; Varga Zsolt 5. o. Iskolaváltó: III. hely: Antal Eszter 1. o., Varga Árpád 2. o., Papp Lívia 3. o., Bittó Péter 4. o., Pálfi Nikolette 5. o., Nagy Péter 6. o., Mezei Annamária 7. o., Búvár Tamás 8. o. Kézilabda: II. hely: Kerekes Réka, Mezei Annamária, Czagány Evelin, Tóth Bernadett 7. osztályosok, Méreg Nóra, Barát Szilvia, Takács Ágnes, Koszta Eszter, Jani Viktória, Keszthelyi Hajnalka 6. osztályosok Tavaszi Kistérségi Versenyek Labdarúgás: Makó térségi diákolimpia: I. korcsoport: III. hely: Varga Tamás 1. o., Herczeg Barnabás 1. o., Rádai László 1. o., Varga Árpád 2. o., Koszta Zsolt 2. o., Restás Attila 2. o., Molnár András 2. o., Nagy Zoltán 2. o., Beke Zsolt 2. o. II. korcsoport: III. hely: Varga Zsolt 5. o., Sípos Bence 5. o., Kóródi Márk 4. a., Köteles Attila 4. a., Bittó Péter 4. a., Sinóros-Szabó Mihály 4. a., Borbély László 4. b., Vass András 4. b. IV. korcsoport: V. hely Dózsa Napok, Apátfalva: Dózsa Napok, Kiszombor: IV. korcsoport: Kézilabda lány: Dózsa Napok, Apátfalva: Dózsa Napok, Kiszombor: VI. hely Floorball: Dózsa Napok, Kiszombor: III. hely: Varga Viktor 5. o., Varga Dániel 5. o., Graur Demeter 5. o., Takács Ágnes 6. o., Méreg Nóra 6. o., Koszta Eszter 6. o. Atlétika: Többpróba Makó Térségi Diákolimpia: I. korcsoport, fiú: I. korcsoport, lány: III. korcsoport, fiú egyéni 4 próba: I. hely: Nagy Péter 6. o. IV. korcsoport, egyéni: 300m futás: II. hely: Jani Attila 7. o. 100m futás: VI. hely: Jani Attila 7. o. kislabda hajítás: VI. hely: Búvár Tamás8. o. 4x100m váltó: III. hely: Jani Attila 7. o., Méreg Richárd 8. o., Szabó Dávid 8. o., Búvár Tamás 8. o. Többpróba Megyei Diákolimpia: III. korcsoport, fiú egyéni 4 próba: XV. hely: Nagy Péter 6. o. TANULMÁNYI VERSENYEK APÁCZAI VERSENY Kistérségi Verseny Makón: 3. Apátfalva Megyei Verseny Szegeden: 7. Apátfalva Csapattagok: Kovács Ernõ 8. o., Tódor István 8. o., Vígh Dániel 8. o. Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Antal Máté 6.o. Angol -Arany fokozat Gyenge Petra 5. o. Anyanyelv - Arany fokozat Bárdos Renáta 5. o. Anyanyelv - Arany fokozat Antal Eszter 1. o. Anyanyelv - Ezüst fokozat Joó Rebeka Zoé 1. o. Anyanyelv - Arany fokozat Kovács Bálint 1. o. Anyanyelv - Arany fokozat Antal Petra 1. o. Matematika - Bronz fokozat Kovács Bálint 1. o. Matematika - Bronz fokozat Antal Eszter 1. o. - Matematika - Bronz fokozat Joó Rebeka Zoé 1. o. Matematika - Ezüst fokozat Tari Ágnes 1. o. - Matematika- Bronz fokozat Varga Árpád 2. o., Bucsu Evelin 3. o. Matematika - Arany fokozat Keresztúri Tamás 3. o. Matematika - Arany fokozat Szabóki Réka 3. o. -Matematika - Arany fokozat Varga Zsolt 3. o. -Matematika - Arany fokozat Kerekes Gergõ 3. o. Matematika - Ezüst fokozat Beke Zsolt 3. o. -Matematika - Arany fokozat Kerekes Eszter 3. o. Környezõ világ - Arany fokozat Kardos Dávid 3. o. Környezõ világ - Arany fokozat Prém Attila 3. o. Rátermettség - Arany fokozat Keresztúri Tamás 3. o. Magyar - Ezüst fokozat Antal Dániel 3. o. - Magyar - Arany fokozat Kóródi Anett 3. o. - Magyar - Bronz fokozat Szabóki Réka 3. o. - Magyar - Bronz fokozat Farkas Máté 4. a. Környezõ világ - Arany fokozat Bittó Péter 4. a. -Matematika - Arany fokozat Sinóros-Szabó Mihály 4. a. Matematika - Arany fokozat Kardos Gábor 4. a. - Magyar - Bronz fokozat Kardos Gábor 4. a. Matematika - Bronz fokozat Sóki Benjámin 4. a. - Magyar - Bronz fokozat Jonatán Országos Könyvmolyképzõ Kerekes Réka - tiszteletbeli könyvmoly Hajdú-Bihar Megyei TIT Országos Levelezõs Tanulmányi Verseny Kovács Ernõ 8. o. - Angol hely (300-ból) Vígh Dániel 8. o. - Földrajz Tódor István 8. o. - Földrajz Területi Mesemondó Verseny, Makó Berki Sándor 1. o. - különdíj Varga László 4. a. Városi- és Térségi Helyesírási Verseny, Makó Szabóki Réka 3. o hely Keresztúri Tamás 3. o hely Megyei Matematika Verseny, Szentes Szabóki Réka 3. o hely Keresztúri Tamás 3. o hely Megyei Helyesírási Verseny, Mórahalom Szabóki Réka 3. o hely Városi- és Térségi Matematika Verseny, Makó Szabóki Réka 3. o hely, Keresztúri Tamás 3. o hely, Kerekes Gergõ 3. o hely, Bittó Péter 4. a., Sinóros- Szabó Mihály 4. a., Fazekas István 4. b., Vancsó Dénes 4. b. Városi- és Térségi Kazinczi Szépkiejtési Verseny, Makó Szabóki Réka 3. o helyezett, Kerekes Gergõ 3. o., Kis Enikõ 4. a., Kardos Gábor 4. a. Megyei Mesemondó Verseny, Deszk Berki Sándor 1. o hely Költészet napi versmondó verseny: 1-2. o.: Jánosi Eszter 1. o hely, Joó Rebeka Zoé 1. o hely, Varga Tamás 1. o hely, Varga Árpád 2. o. - különdíj 3-4. o.: Kis Enikõ 4. a hely, Kardos Gábor 4. a hely, Varga László 4. a hely, Jakabovics Gábor 3. o hely, Prém Attila 3. o hely, Olasz Márk 3. o. - különdíj Vers- és prózamondó verseny: Berta Erika 8. o., Pálfi Nikolett 5. o., Berta Zoltán 5. o. Pindúr Pandúr Közlekedési verseny, Budapest: Jánosi Eszter 1. o., Varga Tamás 1. o., Antal Eszter 1. o., Herczeg Barnabás 1. o. Nagy Tifani 2. o. Nagy Zita 2. o., Varga Árpád 2. o., Szirovicza Zsolt 2.o. Marosmenti Fesztivál Versmondó Verseny, Deszk: Nagy Tifani 2. o., Berki Sándor - különdíj Legjobb... Házi Verseny: Olvasás - szövegértés: Varga Árpád 2. o. Nyelvtan - helyesírás: Nagy Zita 2. o. Matematika: Szirovicza Zsolt 2. o. Matematika - helyesírás - szövegértés: Szabóki Réka 3. o. Matematika - helyesírás - szövegértés: Bittó Péter 4. a. Matematika - helyesírás - szövegértés: Fazekas István 4. b. Tovább szépül az iskola A tavasszal megnyert HEFOP pályázat keretében iskolánk egy minden igényt kielégítõ, új tanteremmel gazdagodik a nyár folyamán. A tanulóbarát környezet a differenciált oktatás szinte valamennyi formájának eredményes színtere lehet. Ezzel is segíteni kívánjuk a különbözõ képességû tanulók lehetõ legeredményesebb képzését és az esélyegyenlõség megteremtése érdekében komoly szakmai lépéseket is teszünk. Ehhez nagy értékû, új tanszercsomag áll majd rendelkezésünkre. Az új tantermet természetesen iskolánk valamennyi tanulója használhatja majd.

8 8. Apátfalvi Hírek MAKÓI MUZSIKA JÚLIUS 29. AUGUSZTUS 6. Július 29. -vasárnap óra: BENKÓ DIXILAND BAND 50 év JUBILEUMI KONCERT Esõnap: hétfõ, jegyár: Ft/fõ Augusztus 1. - szerda óra: AZ OPERA GYÖNGYSZEMEI TOKODY ILONA Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház örökös tagja VAJDA JÚLIA Liszt-díjas operaénekes, CSEH ANTAL operaénekes MUSKÁT ANDRÁS operaénekes, HARAZDY MIKLÓS zongoramûvész Jegyár: Ft/fõ Esõnap: csütörtök Augusztus 5. -vasárnap óra: Frank Wildhorn-Leslie Bricusse-Valla Attila: JEKYLL & HYDE Musical Thriller Rendezõ: Molnár László Jegyár: Ft/fõ, Esõnap: hétfõ BÍRÓ-KER Építkezni, felújítani szándékozók figyelem Bíró Antal építõanyag kereskedõ építõanyagok, festékárú, csavarok, szögek, fenyõ fûrészárú, zártszelvények, vasárú, nemes vakolatok, kerítésdrót, bádogárúk, ereszcsatornák. H- Apátfalva, Aradi u. 16/a Tel: 06-62/ vagy 06-20/ Joó Kárpitos üzleti ajánlata PARLAGFÛMENTES MAGYARORSZÁGÉRT! 2007 évben a Parlagfûmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság egyik legfontosabb célkitûzése az egybefüggõ területek teljes parlagfû mentesítése. A további célok között szerepel az állami, valamint az önkormányzati területek parlagfû szennyezettségének jelentõs csökkentése. A növényvédelemrõl szóló évi XXXV. törvény 5..(3) bekezdése alapján : a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél- alföldi Regionális Intézete Parlagfû mentes ház 2007 matrica kiragasztását javasolja azon lakóingatlanokra, ahol a tulajdonos a parlagfû mentesítést elvégezte, és ezt az állapotot folyamatosan fenn tartja. A matricát a Polgármesteri Hivatalban(Pakuné Furák Kláránál) igényelheti az ingatlantulajdonos, melyet ellenõrzés után kiragasztunk az ingatlan mindenki által jól látható részére. Kérjük a lakosságot, hogy a parlagfû irtást végezze el, és minél többen kérjék a matrica kiragasztását. A Te szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat a szenvedést szeretteid érzik. Segítõ szavad örökké halljuk, dolgos kezed mindig érezzük. Könnyes szemmel a sírodat nézzük Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk Szentesi Istvánné Kerekes Anna temetésén megjelentek. Részvétükkel, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk a plébános és a kántor úr szép búcsúztatásáért. Gyászoló Családja Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idõm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok nézzetek az égre. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk Fejes István temetésén megjelentek. Részvétükkel virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk a plébános és a kántor úrnak a megható búcsúztatásért. Külön mondunk köszönetet Mátó Mátyásnak a szép búcsúztatásért. Gyászoló Családja Új heverõk, francia ágyak, ülõgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok Modern és antik székek és asztalok nagy választékban Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, mûbõrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgõk és egyéb kellékek Érd: Joó kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 06-62/ A Makói Muzsika és a Hatodik Makói Operett Fesztivál színhelye: Hagymaház szabadtéri színpad. Jegyek válthatók: Makó - Hagymaház jegypénztár (Makó, Posta u. 4.) Jegyek elõvételben már április 24-én (kedden) 1400 órától válthatók a Hagymaházban. Szép estét kívánunk! emagyarország Pont a Mûvelõdési Házban INTERNET-FAXOLÁS FÉNYMÁSOLÁS Nyitva: HÉTFÕ-PÉNTEK: óra, SZOMBAT: 9-12 óra Reménykedtünk, hogy egy rossz álom, de nem az volt, már látjuk. Elmentél tõlünk oly messzire, oly távol, de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek és mindazoknak akik Nagy Norbert Magyarcsanád, Állomás u. 14 sz alatti lakos temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk, Vass Bálint temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Apátfalvi és kiszombori családok APÁTFALVI HÍREK Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs szerkesztõ: Sajtos László jegyzõ Szerkesztõség: 6931 Apátfalva, Templom u Számítógépes szerkesztés: Csenteri Andrea Készült: 1600 példányban Megjelenik: havonta egy alkalommal Nyomás: Makó Nyomda

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja II évfolyam 6. szám 2007. június Apátfalva Község Önkormányzata Képviselõtestülete Pedagógus nap alkalmából tisztelettel köszönti Apátfalva

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27.

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27. 2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA 2013. Április 25-26-27. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon VERSENYKIÍRÁS Sportosan Könnyebb! Speciális Szakiskolák Országos Sportfesztiválja

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E.

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. EREDMÉNYEINK 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG Felfénylő szavak Szavalóverseny Regionális Döntő Iregszemcse - I. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. - I. helyezés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 4/2014. (IV. 01.), 12/2014.

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1. TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.b matematika Hérány Emma 1.a rajz Korom Natália 1.a 2. évfolyam magyar,

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2005. J Ú L I U S Tisztelt Pusztaföldvári Polgárok! Ez évben is megrendezésre került a Földvárak Találkozója, melyről már hírt adtunk. Így utólag el szeretném mondani Önöknek, hogy

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

A verseny fő díját, a Németh István vándorserleget Szűcs Valdó 100m-en elért 10,7 mp-es teljesítménnyel nyerte.

A verseny fő díját, a Németh István vándorserleget Szűcs Valdó 100m-en elért 10,7 mp-es teljesítménnyel nyerte. Esős idővel köszöntött be az atlétikai szezon. Az Euro-Geo Kupa Zalaegerszeg város nyílt bajnokságát végül 5 nyugat-dunántúli sportegyesület atlétái részvételével mégis sikerült megrendeznie a Zalaszám-Zalaegerszegi

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

EREDMÉNYEINK 2013 2014

EREDMÉNYEINK 2013 2014 EREDMÉNYEINK 2013 2014 MEGYEI DUATLON VERSENY Sütő Endre, 1. hely Lovas Lőrinc 2. hely Frey József 3. hely Lovas Bálint 4. hely Demkó Petra 4. hely Bencze Vivien 4. hely Ábel Zsóka 5. hely Kovács Fanni

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június18-i RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 58/2015 (VI.18.) számú Bkt. 59/2015 (VI.18.) számú Bkt. 60/2015 (VI.18.) számú Bkt.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája

A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája Verseny szintje (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS MEGYEI REGIONÁLIS VÁROSI-

Részletesebben