Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 A kormánymegbízotti utasítások koordinálásának folyamata Kormánymegbízotti utasítások koordinálása Határidő: folyamatos Az érintett szervezeti egység vezetője az előkészített kormánymegbízotti utasítás tervezetének kettő papíralapú és egy elektronikus példányát megküldi áttekintés céljából az igazgató részére Határidő: folyamatosan Felelős: szervezeti egység vezetője Az igazgató a Koordinációs és Szervezési Főosztály útján gondoskodik a Kormánymegbízotti utasítás tartalmi elemeinek áttekintéséről és előzetes jóváhagyása érdekében a főigazgatóhoz történő továbbításáról Határidő: a kormánymegbízotti utasítás tervezetének beérkezését követően azonnal Az igazgató a Koordinációs és Szervezési Főosztály útján gondoskodik tartalmi hiányosság esetén a kormánymegbízotti utasítás visszaküldéséről az érintett szervezeti egység vezetőjének Határidő: beérkezést követően azonnal Az érintett szervezeti egység vezetője intézkedik a tartalmi hiányosság pótlásáról, majd ezt követően a tervezet Koordinációs és Szervezési Főosztályra történő továbbításáról Határidő: 15 napon belül Felelős: szervezeti egység vezetője

16 Főigazgatói jóváhagyást követően a kormánymegbízotti utasítás kiadmányozásra megküldése a kormánymegbízott részére Határidő: a kormánymegbízotti utasítás beérkezését követően Kormánymegbízotti aláírást követően az utasítás közvetlen megküldése az Informatikai Főosztály, valamint az érintett szervezeti egység részére Határidő: aláírást követően Honlapon történő közzététel Határidő: haladéktalanul, de legkésőbb a megküldést követő napon Felelős: Informatikai Főosztály Nyilvántartás vezetése Határidő: folyamatosan

17 Ügyrendek véleményezése A szervezeti egységek által megküldött ügyrendek tervezetének áttekintése Határidő: Folyamatos A főigazgató részére feljegyzés készítése a véleményezésről Határidő: Áttekintést követően Feljegyzés megküldése az érintett szervezeti egység vezetőjének Határidő: Áttekintést követően Szervezeti egység vezetője által módosított és megküldött ügyrend áttekintése Határidő: A módosított ügyrend beérkezését követően Megküldés kormánymegbízott úr részére jóváhagyás céljából Határidő: A módosított ügyrend áttekintése után Az ügyrend megküldése a szervezeti egység vezetője részére Határidő: Kormánymegbízotti jóváhagyást követően Honlapon történő közzététel érdekében továbbítás az Informatikai Honlapon történő közzététel Főosztály érdekében részére továbbítás az Informatikai Főosztály részére Határidő: Kormánymegbízotti aláírást követően haladéktalanul

18 Panaszügyintézés Panaszügyek, közérdekű bejelentések, kérelmek elintézésének koordinálása SZMSZ alapján Határidő: Panasztv. rendelkezései szerint Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés ké Panaszügyek, közérdekű bejelentések, kérelmek vizsgálata hatásköri és illetékességi okból (Panasztv.) Áttétel az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével Határidő: 8 napon belül Határidő: 8 napon belül Panaszos, kérlemező tájékoztatása hatáskör, illetékesség hiányáról, illetve a Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével jogszabályi lehetőségekről Panasz áttétele az eljárásra jogosult Panaszos szervhez tájékoztatása tájékoztatás, az áttételről intézkedés kérésével Határidő: 30 napon belül Határidő: 8 napon belül

19 Közérdekű bejelentés Közérdekű bejelentések koordinálása Határidő: Panasztv. rendelkezései szerint Feladat szakmai jellegű beadványoknál Közérdekű bejelentések, névtelen bejelentések hatásköri és illetékességi követelményeknek való megfelelésének vizsgálata (Panasztv.) Áttétel az eljárásra jogosult szervnek tájékoztatás, intézkedés kérésével Határidő: 8 napon belül Határidő: Panasztv. rendelkezései szerint Bejelentő tájékoztatása az áttétel megtörténtéröl Funkcionális feladatok: Panasz áttétele az Határidő: eljárásra áttétellel jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, Felelős: intézkedés ügyintéző kérésével Bejelentő tájékoztatása hatáskör, illetékesség hiányáról, illetve a jogszabályi egyidejűleg lehetőségekről Határidő: 30 nap

20 Megyei Államigazgatási Kollégium ügyintézése A MÁK évente legalább 3 ülést tart, melyek ütemezését és témaköreit az éves Munkaterv tartalmazza. Az éves Munkatervre vonatkozó javaslatokat az állandó tagoknak és a meghívottaknak el kell fogadni. Határidő: a tárgy év eleje Felelős: a MÁK állandó tagjai és meghívottai A MÁK tagjai, állandó és eseti meghívottjai részére meghívó küldése. A meghívóhoz csatolni kell a kísérőlevelet és az ülésre vonatkozó írásos előterjesztést is. Határidő: az ülést megelőzően Felelős: a MÁK ügyintézéssel megbízott ügyintéző Meghívó megküldése a MÁK tagjainak, állandó és eseti megbízottjainak. A meghívóhoz csatolni kell a kísérőlevelet és az ülésre vonatkozó írásos előterjesztést is. Határidő: az ülést megelőzően 5 munkanappal Az ülésen hanganyag-felvételre kerül sor, amelyről emlékeztető készül. Az emlékeztető 2 példányban készül, melyhez csatolni kell a jelenléti ívet, a tag távolléte esetén az őt helyettesítő meghatalmazását, valamint a MÁK állásfoglalásánál a kisebbségi véleményt képviselők által esetleg megfogalmazott írásbeli javaslatot. Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni a Miniszterelnökség részére. Határidő: az ülést követően A MÁK által kialakított állásfoglalásokról a tagokat (elektronikus levélben) írásban kell tájékoztatni. Határidő: az ülést követően

21 Megyei Államigazgatási Kollégium szervezése A MÁK ülés helyszíneként szolgáló terem lefoglalása Határidő: az ülést megelőzően Az ülés megtartásához szükséges technikai feltételek biztosítása (terem berendezése, vendéglátás megszervezése) Határidő: az ülést megelőzően A változásoknak megfelelően elkészített, hatályos jelenléti ív aláírattatása Határidő: az ülés napja

22 Együttműködési megállapodás Az együttműködéssel érintett szervezet megküldi a megállapodás tervezetét a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalnak Határidő: folyamatos Felelős: érintett szervezet Megállapodás ügyintéző által történő jogi megfelelőségének vizsgálata Határidő: beérkezést követően Megállapodás visszaküldése kijavítás céljából, amennyiben az a jogszabályoknak nem megfelelő Határidő: folyamatos Kijavított megállapodás megküldése a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal részére Határidő: folyamatos Felelős: érintett szervezet Megállapodás kormánymegbízott úr általi aláírása Határidő: beérkezést követően Felelős: kormánymegbízott

23 Kommunikáció rendje Szakmai irányító szervek Miniszterelnökség Kormánymegbízott Főigazgató Igazgató Önálló szervezeti egység vezetői Önálló szervezeti egység vezetői Vezető munkakört betöltő kormánytisztviselők Vezető munkakört betöltő kormánytisztviselők Nem vezető munkakört betöltő alkalmazottak - kormánytisztviselők - kormányzati ügykezelők - munkavállalók (Mt. szerint) Nem vezető munkakört betöltő alkalmazottak - kormánytisztviselők - kormányzati ügykezelők - munkavállalók (Mt. szerint)

24 Határidő-túllépés nyilvántartása Jelentés megkérése ügyintézési határidő meghosszabbításáról, illetve túllépéséről A szervezeti egységektől beérkező, havi bontásban megjelenő jelentések figyelemmel kísérése, áttekintése Határidő: minden hónap 5. napja Feljegyzés kormánymegbízott úr részére az esetleges határidő túllépésekről, hosszabbításokról, valamint feltüntetett változásokról Határidő: minden hónap 7. napja Intézkedési terv bekérése a nagy ügyhátralékkal rendelkező szervezeti egységektől Határidő: jelentés beérkezését követően azonnal

25 Összefoglaló anyagok SZMSZ alapján éves munkaterv, beszámoló, ellenőrzési terv összeállítása a KIM, vagy egyéb szerv megkeresésére Határidő: 30 napon belül Szakmai anyag, adatkérés valamennyi szervezeti egységtől Határidő: haladéktalanul Beérkezett anyagok feldolgozása, áttanulmányozása, értékelése és szükség esetén kiegészítés kérése Határidő: beérkezést követően Kormányhivatali szintű összefoglaló anyag elkészítése Határidő: 30 napon belül Összefoglaló anyag megküldése a megkereső szerv részére Határidő: 30 napon belül

26 Adatkérés Feladathoz szükséges adatok megjelölése Határidő: - Szervezeti egységek vagy koordinációs jogkörbe tartozó szervek megkeresése a bekérendő adatokkal kapcsolatban Határidő: ügyintéző által meghatározott A szervezeti egységek vagy koordinációs jogkörbe tartozó szervek által beküldött dokumentumok áttekintése, összegzése, szükség esetén kiegészítése HHatáridő: dokumentumok Feladat elvégzése a bekért adatok felhasználásával HHatáridő: dokumentumok

27 Adatszolgáltatások, felmérések Beérkezett megkeresések áttekintése Határidő: előírt határidőn belül Adat- és információkérés szervezeti egységektől, koordinációs jogkörbe tartozó szervektől, önkormányzattól Határidő: előírt határidőn belül Adatok feldolgozása, értékelése, szükség esetén kiegészítés, további információk bekérése Határidő: előírt határidőn belül Adatszolgáltatás teljesítése Határidő: előírt határidőn belül Megkereső szerv tájékoztatása Határidő: előírt határidőn belül

28 Kötelező adatszolgáltatás Kitűzött feladat áttekintése Határidő: megállapított határidő Adat-és információkérés szervezeti egységektől, koordinációs jogkörbe tartozó szervektől, önkormányzattól Határidő: haladéktalanul Beérkezett adatok feldolgozása, értékelése, szükség esetén kiegészítés, további információk bekérése Határidő: adatok beérkezését követően Adatszolgáltatás teljesítése Határidő: megállapított határidő Megkereső szerv tájékoztatása Határidő: megállapított határidő

29 Kormányhivatali honlappal kapcsolatos szakmai tartalom feltöltése Valamennyi szervezeti egység a honlapra történő feltöltés céljából előállítja a dokumentumokat Határidő: folyamatosan Felelős: szervezeti egység A Koordinációs és Szervezési Főosztály, a Humánpolitikai Főosztály, Pénzügyi Főosztály és a Kormánymegbízotti Kabinet által előállított dokumentumok megküldése az Informatikai Főosztály részére Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével A Koordinációs és Szervezési Főosztály részére szükséges megküldeni az adatokat összegzés céljából Igazgatói jóváhagyás szükséges a tartalmak feltöltéséhez Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével Az Informatikai Főosztály igazgatói jóváhagyást követően az összegzett dokumentumokat feltölti a honlap megfelelő rovataiba

30 Elérhetőségi adatok frissítése A KIM megkerését követően a kért elérhetőségi adatok bekérése az adott szervezeti egység részéről Határidő: a megkeresést követően azonnal/a megadott határidőig Az aláírt megbízási szerződések és teljesítési igazolások átadása ellenjegyzésre Az adott szervezeti egység által megküldött elérhetőségi adatok összegzése Határidő: a beérkezést követően azonnal Az összesített elérhetőségi adatok megküldése a KIM részére a kijelöt határidőig Határidő: a megjelölt határidő

31 Szakmai napok, rendezvények KIM értesítése a szakmai napról, rendezvényről a Kormányhivatal részére A szakmai napról, rendezvényről szóló értesítés megküldése az érintett szervezeti egység részére Az aláírt megbízási szerződések és teljesítési igazolások átadása ellenjegyzésre Határidő: a megkeresést követően azonnal Visszajelzés küldése a KIM részére szakmai napon, rendezvényen való részvételről Határidő:a megkeresést követően azonnal Felelős: érintett szervezeti egység vezetője

32 Szakmai gyakorlat rendje A kérelem és a foglalkoztatási engedély beérkezését követően, a foglalkoztatási engedély, önéletrajz és motivációs levél megküldése a kérelmben megjelölt szervezeti egység részére Határidő: a kérelem beérkezését és áttekintését követően azonnal A foglalkoztatási engedély visszaérkezését követően egyedi megállapodás megküldése a felsőoktatási intézménynek, illetve hallgató tájékoztatása, hogy a szervezeti egység fogadja szakmai gyakorlat letöltésére Határidő: beérkezést követően azonnal Gyakorlati helyet biztosító szervezeti egység tájékoztatása a hallgató gyakorlatának megkezdéséről, illetve munka - és tűzvédelmi oktatás megtartásának kötelezettségéről Határidő: a foglalkoztatási engedély kormánymegbízott úr által történő aláírását követően A gyakorlat befejezését követően igazolás megküldése a Koordinációs és Szervezési Főosztály részére Határidő: a gyakorlat befejezését követően Felelős: szervezeti egység vezetője

33

34 Hivatali bélyegző megrendelésének folyamata és nyilvántartása A szervezeti egység vezetője által kitöltött és aláírt bélyegző-igénylőlap eljuttatása a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztályának Határidő: eseti jelleggel Felelős: szervezeti egység A Koordinációs és Szervezési Főosztály bélyegző-nyilvántartója összeveti a beérkezett igénylőlap tartalmát a bélyegzőt igénylő szervezeti egység ügyrendjével, valamint a már részükre kiadott bélyegzők nyilvántartásával Határidő: beérkezést követően azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 8 napon belül Felelős: bélyegző-nyilvántartó Az ellenőrzésről feljegyzés készítése a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjének/helyettesének elbírálásra Határidő:beérkezést követően azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 8 napon belül Felelős: szervezeti egység vezetője A feljegyzés jóváhagyása esetén a bélyegző-igénylőlap eljuttatása a Pénzügyi Főosztály részére megrendelés céljából, ügyrendbe ütközés esetén az igénylés elutasítása Határidő: beérkezést követően azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 8 napon belül Felelős: bélyegző-nyilvántartó A bélyegző elkészítéséről a szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása, majd a bélyegző-nyilvántartó könyvbe lenyomat készítése Határidő: beérkezést követően azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 8 napon belül Felelős: bélyegző-nyilvántartó Az elkészült bélyegzők átadásáról jegyzőkönyv készítése a bélyegző-nyilvántartó irodájában Határidő: az elkészült bélyegzők átadásakor Felelős: bélyegző-nyilvántartó

35 Hivatali kapu létrehozásának folyamata A hivatali kapu létrehozására szolgáló csatlakozási kérdőív kitöltése és megküldése a Koordinációs és Szervezési Főosztály részére Határidő: jelen évben folyamatosan Felelős: szervezeti egység A beérkezett csatlakozási kérdőív tartalmi ellenőrzése Határidő: beérkezést követően azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 8 nap A tartalmilag megfelelő csatlakozási kérdőívek megküldése kormánymegbízott úr részére aláírásra. Hibás kitöltés, illetve hiány esetén a csatlakozási kérdőív visszaküldése a szervezeti egység részére Határidő: folyamatos A kormánymegbízott úr által aláírt csatlakozási kérdőívek szerkeszthető word, illetve PDF formátumban történő megküldése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal részére Határidő: haladéktalanul

36 Személyesen tartott munka- és tűzvédelmi oktatás folyamata A Humánpolitikai Főosztály tájékoztatása az oktatásra személyesen érkezők személyéről, létszámáról, az érkezés időpontjáról Határidő:legkésőbb a belépés napján Felelős: Humánpolitikai Főosztály Az oktatás megtartása, az oktatási anyag új kolléga részére történő rendelkezésre bocsátása, szükség esetén szóbeli kiegészítés Határidő: legkésőbb a belépés napján reggel 08:00 Felelős: szervezeti egység vezetője A kitöltött dokumentumok ellenőrzése, esetleges hibák megbeszélése Határidő: az oktatást követően haladéktalanul Az oktatási anyag iktatása, nyilvántartásba vétele Határidő: a tesztek kitöltését követő egy héten belül

37 Az elektronikus munka- és tűzvédelmi oktatás folyamata A Humánpolitikai Főosztály tájékoztatását követően elektronikus oktatási anyag megküldése a szervezeti egység vezetője részére Határidő: legkésőbb a belépés napjáig Az oktatás megtartása, az elektronikus anyag új kolléga részére történő rendelkezésre bocsátása Határidő: legkésőbb a belépés napján reggel Felelős: szervezeti egység vezetője A kitöltött dokumentumok visszaküldése a Koordinációs és Szervezési Főosztály részére Határidő: az oktatást követően postafordultával Felelős: szervezeti egység vezetője A beérkező oktatási anyag iktatása, nyilvántartásba vétele, a tesztek javítása Határidő: a tesztek beérkezését követő 1 héten belül Hányosság esetén a dokumentumok pótlása Határidő: a hiányosság észlelését követően A Humánpolitikai Főosztály részére az oktatási napló másolatának átadása Határidő: az ellenőrzést követően 1 héten belül

38 Kockázatértékelések Az egyes munkahelyek különböző kockázatainak helyszíni felmérése Határidő: min. 3 évente Felelős: munkavédelmi felelős A helyszíni szemléről feljegyzés és munkahelyi kockázatbecslés készítése Határidő: a munkahelyek vizsgálatát követően 10 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős Adott esetben a kockázatértkelésekben foglalt intézkedési terv végrehajtásának jóváhagyása Határidő: folyamatos Felelős: kormánymegbízott A dokumentumok megküldése az érintettek részére Határidő: a jóváhagyást követően 5 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős

39 Munkavédelmi szemle A munkavédelmi szempontú helyszíni felmérés előzetes ütemtervének elkészítése Határidő: folyamatos Felelős: munkavédelmi felelős Az ütemterv jóváhagyása Határidő:folyamatos Felelős: kormánymegbízott A munkavédelmi szempontú helyszíni felmérés Határidő: az ütemterv alapján Felelős: munkavédelmi felelős A helyszíni szemlékről feljegyzés készítése Határidő: a szemlét követően 10 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős A feljegyzések által feltárt hiányosságok javítása érdekében felelős és határidő megjelölésével a feladatok végrehajtásának jóváhagyása Határidő: folyamatos Felelős: kormánymegbízott A dokumentumok megküldése az érintettek részére Határidő: a jóváhagyást követően 5 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős

40 Tűzvédelmi szemle A tűzvédelmi feladatokat ellátó vállalkozó ütemtervének előzetes jóváhagyása Határidő: - Felelős: kormánymegbízott A tűzvédelmi feladatok teljesülésének helyszíni felmérése Határidő: a megjelölt ütemterv szerint Felelős: vállalkozó A helyszínen rendelkezésre álló dokumentumok bekérése, helyszíni szemlékről igazoló jegyzőkönyv készítése Határidő: a szemlét követően a helyszínen Felelős: a személyes kíséretet ellátó ügyintéző A helyszínen bekért dokumentumok Koordinációs és Szervezési Főosztályra érkezését követően a szemle főbb megállapításairól, az ellátandó feladatokról jegyzőkönyv készítése Határidő: a dokumentumok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül Felelős: vállalkozó A jegyzőkönyvek által feltárt hiányosságok javítása érdekében felelős és határidő megjelölésével a feladatok végrehajtásának jóváhagyása Határidő: - Felelős: kormánymegbízott A dokumentumok megküldése az érintettek részére Határidő: a jóváhagyást követően 5 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős

41

42 Üzemi balesetek vizsgálata A baleset bejelentését követően a dokumentumok vizsgálata. Határidő: beérkezés napját követően 1 héten belül Szükség esetén a baleset kivizsgálása: személyes kapcsolatfelvétel a sérülttel, személyes meghallgatásról jegyzőkönyv felvétele, a baleset vizsgálatához szükséges dokumentumok bekérése. Határidő: a dokumentumok megvizsgálását követően 5 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős A rendelkezésre álló dokumentumok alapján feljegyzés készítése. A munkáltató munkabalesetről döntő levéltervezetének, továbbá szükség esetén a baleset jogszabályban előírt szervek felé történő bejelentésnek kiadmányozásra előkészítése kormánymegbízott úr részére. Határidő: a körülmények tisztázását követően 5 munkanapon belül Döntést és kiadmányozást követően dokumentumok megküldése a jogszabályban előírt szervek, személyek felé. Határidő: a balesetet követő hónap 8. napja

43 Egyéb balesetek vizsgálata A Humánpolitikai Főosztály tájékoztatása illetve a táppénzes lap Koordinációs és Szervezési Főosztályra érkezését követően a dokumentumok vizsgálata Határidő: a beérkezés napját követő 1 héten belül Szükség esetén személyes illetve írásbeli kapcsolatfelvétel a sérülttel a baleset körülményeinek tisztázása érdekében Határidő: a dokumentumok megvizsgálását követően szükség esetén 5 munkanapon belül A beérkező válaszlevél, illetve a személyes meghallgatásról szóló jegyzőkönyv felvételét követően a sérült tájékoztatása arról, hogy a balesetet a munkáltató munkabalesetnek tekinti-e. Levéltervezet előkészítése kormánymegbízott úr nevében. Határidő: a körülmények tisztázását követően 5 munkanapon belül Amennyiben a balesetet a munkáltató munkabalesetnek tekinti, az ilyen esetben szokásos eljárás lefolytatása. Határidő: a munkabalesetek vizsgálatára rendelkezésre álló időpontok az irányadóak

44 A közigazgatási szakvizsga szervezésének folyamata A szakvizsgára beosztottak névsorának megküldése a választott vizsgatárgy feltüntetésével a területileg illetékes vizsgaszervezőnek Felelős: a vizsgaszervező területi Határidő: minden év október 15. napja illetékességéhez tartozó szervezeti egység vezetője Vizsgaidőszakok és jelentkezési határidők kijelölése Határidő: minden év november 15. Vizsgaidőszakok és jelentkezési határidők meghirdetése Határidő: minden év január 31. A beérkező jelentkezések fogadása (tartalmi ellenőrzés, elektronikus nyilvántartásba vétel) Határidő: a vizsgaidőszak kezdete előtt 60 nappal Konzultációk/vizsgák időpontjainak és helyszínének kijelölése Határidő: a beérkezett jelentkezéseket követően A munkáltatók értesítése a konzultációs alkalmakról Határidő: a felkészítő napja előtt 30 nappal Felkészítő tanfolyamok oktatóinak kijelölése Határidő: a konzultációs időpontok kijelölését követően Felelős: vezető, ügyintéző

45 Az oktatók felterjesztése az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) titkárához Határidő: az oktatók kijelölését követően Felkészítő tanfolyamok oktatóinak felkérése Határidő: az OKV titkárának jóváhagyását követően Konzultációs dokumentumok előkészítése Határidő: a konzultációt megelőző nap Konzultáció lebonyolításával, zárásával összefüggő szervezési feladatok ellátása Határidő: a konzultáció napja Munkáltatók értesítése a vizsgaalkalmakról Határidő: az első vizsganap előtt 30 nappal A vizsgabizottság kijelölése Határidő: az első vizsganap előtt 30 nappal Felelős: vezető, ügyintéző A vizsgáztatók OKV titkárához történő megküldése Határidő: 15 munkanappal az első vizsganap előtt A vizsgáztatók felkérése Határidő: az OKV titkárának jóváhagyását követően

46 Vizsgabiztosok kijelölése, felkérése Határidő: a vizsgabizottság felkérésével egyidőben Vizsgadokumentumok előkészítése Határidő: konzultációt megelőző nap A vizsga lebonyolításával összefüggő szervezési feladatok ellátása Határidő: a vizsga napján, vizsgabiztos A vizsgák zárása Határidő: az utolsó vizsganapot követően, vizsgabiztos Számlázás a munkáltatók részére Határidő: az utolsó vizsganapot követően Statisztikák készítése Határidő: egyedileg meghatározott

47 Közigazgatási alapvizsga és konzultáció szervezésének folyamata A konzultációs és vizsgaidőpontok közzététele a Vizsgaportálon Határidő: 60 nappal a képzés vagy vizsga előtt A Humánpolitikai Főosztály munkatársa által megtörténik a jelentkezők munkáltatói jóváhagyása a Vizsgaportál rendszerében Határidő: a jelentkezés beérkezését követően Felelős: szervezeti egység vezetője A konzultációs dokumentumok előkészítése, a konzultáció megszervezése Határidő: a konzultációt megelőző napig Az aláírt megbízási szerződések és teljesítési igazolások átadása ellenjegyzésre és számfejtésre a Pénzügyi Az Főosztály aláírt megbízási részére szerződések és teljesítési igazolások átadása ellenjegyzésre Határidő: az aláírt szerződések beérkezését követően Az alapvizsga megszervezése, vizsgabiztosok általi lebonyolítása Határidő: a vizsga napjáig, illetve a vizsga napján, vizsgabiztos A bizonyítványok kiállítása és megküldése a munkáltatóknak Határidő: a vizsgát követő 15 munkanapon belül Felelős: vizsgabiztos A képzés zárása, a Vizsgaportál rendszeréből generált számlák átadása a Pénzügyi Főosztály részére számlázás céljából Határidő: a vizsga napját követő egy héten belül Statisztikai adatszolgáltatás és pénzügyi elszámolás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére Határidő: tárgyév július 15. és tárgyévet követő január 15.

48 Egyéb rendezvények szervezése Igényfelmérés Határidő: A rendezvény időpontja előtt 2 héttel A rendezvény programjának összeállítása Határidő: A rendezvény időpontja előtt 2 héttel A rendezvény meghirdetése az időpont, helyszín megjelölésével; visszajelzés kérése Határidő: A rendezvény időpontja előtt 1,5 héttel A meghívott előadókkal történő egyeztetés, az előadók felkérése Határidő: A rendezvény időpontja előtt 1,5 héttel Jelentkezések nyilvántartásba vétele (résztvevői névsor összeállítása) Határidő: A rendezvény időpontja előtt 1 héttel Ellátás megszervezése (igénybejelentés, bevásárlás) Határidő: A rendezvény időpontja előtt 1 hét A regisztrált résztvevők értesítése a pontosított időpontról, helyszínről, programról Határidő: A rendezvény időpontja előtt 5 nap Adminisztrációs feladatok, a rendezvény dokumentumainak, technikai feltételeinek előkészítése Határidő: A rendezvényt megelőző nap A rendezvény lebonyolítása Határidő: A rendezvény napja A rendezvény zárása (adminisztrációs, technikai, pénzügyi) Határidő: A rendezvényt követő 7 nap

49 Éves továbbképzési terv Éves továbbképzési terv megküldése a Személyügyi Központ részére Határidő: teljesítményértékelést követő 15 munkanap Személyügyi Központ országos szintű tervösszesítése, annak nyilvánosságra hozatala és megküldése az NKE és KTK részére Határidő: 15 munkanap Felelős: Személyügyi Központ Értékelő Jelentés megküldése a Személyügyi Központ részére Határidő: tárgyévet követő év március 15. Személyügyi Központ részéről Jelentés készítése a miniszter részére Határidő: tárgyévet követő év április 30. Felelős: Személyügyi Központ

50 Belső továbbképzések szervezése Képzések iránti igények felmérése, tervezés, tervkészítés - Nemzeti Közszolgálati Határidő: tárgyév március 15. Jelentkezések nyilvántartása Határidő: folyamatos Képzések időpontjainak, helyszínének meghatározása, előadókkal történő egyeztetés Határidő: képzés megkezdése előtt Munkáltatók, szervezeti egységek vezetőinek értesítése a képzés időpontjáról Határidő: képzés megkezdése előtt egy héttel Képzés lebonyolításával összefüggő szervezési feladatok: képzési dokumentációk elkészítése, helyszínen történő szervezési feladatok elvégzése Határidő: képzés megkezdése előtt Képzések zárása, adminisztrációs feladatok elvégzése Határidő: képzést követően Nyilvántartás vezetése a hallgatókról a képzések teljesítésével kapcsolatban Határidő: folyamatos Szervezeti egység vezetőinek tájékoztatása a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről Határidő: képzést követően Képzések zárása, összegzése, értékelése, kimutatások készítése Határidő: képzési időszak befejezését követően

51 Építésügyi vizsga Építésügyi vizsgára jelentkezések nyilvántartásba vétele Határidő: folyamatos Felkészítő konzultációk, vizsgák időpontjainak és helyszínének meghatározása, egyeztetések az előadókkal Határidő: folyamatos Munkáltatók értesítése a konzultációról Határidő: 15 nappal korábban Felkészítő tanfolyamok előadóinak kijelölése, felkérése, oktatók jóváhagyása a Belügyminisztérium Építésügyi Főosztálya által Határidő: folyamatos Konzultációs dokumentumok előkészítése, szervezési feladatok ellátása a képzés helyszínén Határidő: konzultáció megkezdéséig Vizsgacsoportok összeállítása, vizsgaértesítések megküldése a munkáltatóknak Határidő: 30 nappal korábban Vizsgabizottság összeállítása, vizsgáztatók jóváhagyása a Belügyminisztérium Építésügyi Főosztálya által Határidő: 30 nappal korábban Határidő: vizsga jóváhagyásával egyidejűleg Írásbeli és szóbeli kérdések megrendelése Határidő: vizsga napját megelőzően Vizsgadokumentumok el(ő)készítése Határidő: vizsga napja Vizsga: írásbeli és szóbeli azonos napon és vizsgabizottság Vizsga zárása: vizsganyilvántartás vezetése, egyéb adminisztrációs feladatok Határidő: vizsga befejezését követően Statisztikai adatszolgáltatás a Belügyminisztérium Építésügyi Főosztálya részére Határidő: vizsgát követően Kimutatások, jelentések, beszámolók készítése, nyilvántartások lezárása Határidő: vizsgát követően

52 Minősített továbbképzések szervezése Képzések iránti igények felmérése, tervezés, tervkészítés - Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére történő megküldés Határidő: vonatkozó jogszabály alapján március 15. Képzések meghirdetése a Továbbképzési és Vizsgaportálon Határidő: folyamatos Felelős: Nemzeti Közszolgálati Egyetem A képzésben érintett tisztviselők értesítése a képzések elvégzésének időpontjáról, lehetőségeiről Határidő: a képzés megkezdése előtt egy héttel Képzésben résztvett tisztviselők lekérdezése vizsgaportálról a képzési kötelezettség teljesítése céljából Határidő: képzési időszak befejezését követően Nyilvántartás vezetése a hallgatókról a képzések teljesítésével kapcsolatban Határidő: képzési időszak befejezését követően Szervezeti egység vezetőinek tájékoztatása a továbbképzés teljesítéséről Határidő: képzési időszak befejezését követően Képzések zárása, összegzése, értékelése, kimutatások készítése Határidő: képzési időszak befejezését követően

53 Az ügykezelői alapvizsga és konzultáció lebonyolításának folyamata Az ügykezelői alapvizsgára és konzultációra vonatkozó jelentkezési időszak/ok kiírása Határidő: tárgyév elején A jelentkezési időszak lezárása, jelentkezések nyilvántartásba vétele Határidő: képzést megelőző 60 nappal Munkáltatók értesítése a konzultáció és vizsga időpontjáról, általános tájékoztatás Határidő: képzést megelőzően 30 nappal Képzési dokumentumok előkészítése, képzés megvalósítása Határidő: a képzést megelőző napig A vizsgabizottság összeállításának megküldése az OKV elnökének Határidő: a vizsgát megelőző 15 munkanappal A vizsga írásbeli feladatlapjainak megrendelése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől Határidő: a vizsgát megelőzően két héttel Vizsgadokumentumok előkészítése, vizsga vizsgabiztos általi lebonyolítása Határidő: vizsgát megelőző nap és a vizsga napja, vizsgabiztos Számlázási táblázat előkészítése és átadása a Pénzügyi Főosztály részére Határidő: vizsgát követő 1 héten belül Statisztikai adatszolgáltatás és pénzügyi elszámolás az NKE felé Határidő: tárgyév július 15. és tárgyévet követő január 15.