Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 A kormánymegbízotti utasítások koordinálásának folyamata Kormánymegbízotti utasítások koordinálása Határidő: folyamatos Az érintett szervezeti egység vezetője az előkészített kormánymegbízotti utasítás tervezetének kettő papíralapú és egy elektronikus példányát megküldi áttekintés céljából az igazgató részére Határidő: folyamatosan Felelős: szervezeti egység vezetője Az igazgató a Koordinációs és Szervezési Főosztály útján gondoskodik a Kormánymegbízotti utasítás tartalmi elemeinek áttekintéséről és előzetes jóváhagyása érdekében a főigazgatóhoz történő továbbításáról Határidő: a kormánymegbízotti utasítás tervezetének beérkezését követően azonnal Az igazgató a Koordinációs és Szervezési Főosztály útján gondoskodik tartalmi hiányosság esetén a kormánymegbízotti utasítás visszaküldéséről az érintett szervezeti egység vezetőjének Határidő: beérkezést követően azonnal Az érintett szervezeti egység vezetője intézkedik a tartalmi hiányosság pótlásáról, majd ezt követően a tervezet Koordinációs és Szervezési Főosztályra történő továbbításáról Határidő: 15 napon belül Felelős: szervezeti egység vezetője

16 Főigazgatói jóváhagyást követően a kormánymegbízotti utasítás kiadmányozásra megküldése a kormánymegbízott részére Határidő: a kormánymegbízotti utasítás beérkezését követően Kormánymegbízotti aláírást követően az utasítás közvetlen megküldése az Informatikai Főosztály, valamint az érintett szervezeti egység részére Határidő: aláírást követően Honlapon történő közzététel Határidő: haladéktalanul, de legkésőbb a megküldést követő napon Felelős: Informatikai Főosztály Nyilvántartás vezetése Határidő: folyamatosan

17 Ügyrendek véleményezése A szervezeti egységek által megküldött ügyrendek tervezetének áttekintése Határidő: Folyamatos A főigazgató részére feljegyzés készítése a véleményezésről Határidő: Áttekintést követően Feljegyzés megküldése az érintett szervezeti egység vezetőjének Határidő: Áttekintést követően Szervezeti egység vezetője által módosított és megküldött ügyrend áttekintése Határidő: A módosított ügyrend beérkezését követően Megküldés kormánymegbízott úr részére jóváhagyás céljából Határidő: A módosított ügyrend áttekintése után Az ügyrend megküldése a szervezeti egység vezetője részére Határidő: Kormánymegbízotti jóváhagyást követően Honlapon történő közzététel érdekében továbbítás az Informatikai Honlapon történő közzététel Főosztály érdekében részére továbbítás az Informatikai Főosztály részére Határidő: Kormánymegbízotti aláírást követően haladéktalanul

18 Panaszügyintézés Panaszügyek, közérdekű bejelentések, kérelmek elintézésének koordinálása SZMSZ alapján Határidő: Panasztv. rendelkezései szerint Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés ké Panaszügyek, közérdekű bejelentések, kérelmek vizsgálata hatásköri és illetékességi okból (Panasztv.) Áttétel az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével Határidő: 8 napon belül Határidő: 8 napon belül Panaszos, kérlemező tájékoztatása hatáskör, illetékesség hiányáról, illetve a Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével jogszabályi lehetőségekről Panasz áttétele az eljárásra jogosult Panaszos szervhez tájékoztatása tájékoztatás, az áttételről intézkedés kérésével Határidő: 30 napon belül Határidő: 8 napon belül

19 Közérdekű bejelentés Közérdekű bejelentések koordinálása Határidő: Panasztv. rendelkezései szerint Feladat szakmai jellegű beadványoknál Közérdekű bejelentések, névtelen bejelentések hatásköri és illetékességi követelményeknek való megfelelésének vizsgálata (Panasztv.) Áttétel az eljárásra jogosult szervnek tájékoztatás, intézkedés kérésével Határidő: 8 napon belül Határidő: Panasztv. rendelkezései szerint Bejelentő tájékoztatása az áttétel megtörténtéröl Funkcionális feladatok: Panasz áttétele az Határidő: eljárásra áttétellel jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, Felelős: intézkedés ügyintéző kérésével Bejelentő tájékoztatása hatáskör, illetékesség hiányáról, illetve a jogszabályi egyidejűleg lehetőségekről Határidő: 30 nap

20 Megyei Államigazgatási Kollégium ügyintézése A MÁK évente legalább 3 ülést tart, melyek ütemezését és témaköreit az éves Munkaterv tartalmazza. Az éves Munkatervre vonatkozó javaslatokat az állandó tagoknak és a meghívottaknak el kell fogadni. Határidő: a tárgy év eleje Felelős: a MÁK állandó tagjai és meghívottai A MÁK tagjai, állandó és eseti meghívottjai részére meghívó küldése. A meghívóhoz csatolni kell a kísérőlevelet és az ülésre vonatkozó írásos előterjesztést is. Határidő: az ülést megelőzően Felelős: a MÁK ügyintézéssel megbízott ügyintéző Meghívó megküldése a MÁK tagjainak, állandó és eseti megbízottjainak. A meghívóhoz csatolni kell a kísérőlevelet és az ülésre vonatkozó írásos előterjesztést is. Határidő: az ülést megelőzően 5 munkanappal Az ülésen hanganyag-felvételre kerül sor, amelyről emlékeztető készül. Az emlékeztető 2 példányban készül, melyhez csatolni kell a jelenléti ívet, a tag távolléte esetén az őt helyettesítő meghatalmazását, valamint a MÁK állásfoglalásánál a kisebbségi véleményt képviselők által esetleg megfogalmazott írásbeli javaslatot. Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni a Miniszterelnökség részére. Határidő: az ülést követően A MÁK által kialakított állásfoglalásokról a tagokat (elektronikus levélben) írásban kell tájékoztatni. Határidő: az ülést követően

21 Megyei Államigazgatási Kollégium szervezése A MÁK ülés helyszíneként szolgáló terem lefoglalása Határidő: az ülést megelőzően Az ülés megtartásához szükséges technikai feltételek biztosítása (terem berendezése, vendéglátás megszervezése) Határidő: az ülést megelőzően A változásoknak megfelelően elkészített, hatályos jelenléti ív aláírattatása Határidő: az ülés napja

22 Együttműködési megállapodás Az együttműködéssel érintett szervezet megküldi a megállapodás tervezetét a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalnak Határidő: folyamatos Felelős: érintett szervezet Megállapodás ügyintéző által történő jogi megfelelőségének vizsgálata Határidő: beérkezést követően Megállapodás visszaküldése kijavítás céljából, amennyiben az a jogszabályoknak nem megfelelő Határidő: folyamatos Kijavított megállapodás megküldése a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal részére Határidő: folyamatos Felelős: érintett szervezet Megállapodás kormánymegbízott úr általi aláírása Határidő: beérkezést követően Felelős: kormánymegbízott

23 Kommunikáció rendje Szakmai irányító szervek Miniszterelnökség Kormánymegbízott Főigazgató Igazgató Önálló szervezeti egység vezetői Önálló szervezeti egység vezetői Vezető munkakört betöltő kormánytisztviselők Vezető munkakört betöltő kormánytisztviselők Nem vezető munkakört betöltő alkalmazottak - kormánytisztviselők - kormányzati ügykezelők - munkavállalók (Mt. szerint) Nem vezető munkakört betöltő alkalmazottak - kormánytisztviselők - kormányzati ügykezelők - munkavállalók (Mt. szerint)

24 Határidő-túllépés nyilvántartása Jelentés megkérése ügyintézési határidő meghosszabbításáról, illetve túllépéséről A szervezeti egységektől beérkező, havi bontásban megjelenő jelentések figyelemmel kísérése, áttekintése Határidő: minden hónap 5. napja Feljegyzés kormánymegbízott úr részére az esetleges határidő túllépésekről, hosszabbításokról, valamint feltüntetett változásokról Határidő: minden hónap 7. napja Intézkedési terv bekérése a nagy ügyhátralékkal rendelkező szervezeti egységektől Határidő: jelentés beérkezését követően azonnal

25 Összefoglaló anyagok SZMSZ alapján éves munkaterv, beszámoló, ellenőrzési terv összeállítása a KIM, vagy egyéb szerv megkeresésére Határidő: 30 napon belül Szakmai anyag, adatkérés valamennyi szervezeti egységtől Határidő: haladéktalanul Beérkezett anyagok feldolgozása, áttanulmányozása, értékelése és szükség esetén kiegészítés kérése Határidő: beérkezést követően Kormányhivatali szintű összefoglaló anyag elkészítése Határidő: 30 napon belül Összefoglaló anyag megküldése a megkereső szerv részére Határidő: 30 napon belül

26 Adatkérés Feladathoz szükséges adatok megjelölése Határidő: - Szervezeti egységek vagy koordinációs jogkörbe tartozó szervek megkeresése a bekérendő adatokkal kapcsolatban Határidő: ügyintéző által meghatározott A szervezeti egységek vagy koordinációs jogkörbe tartozó szervek által beküldött dokumentumok áttekintése, összegzése, szükség esetén kiegészítése HHatáridő: dokumentumok Feladat elvégzése a bekért adatok felhasználásával HHatáridő: dokumentumok

27 Adatszolgáltatások, felmérések Beérkezett megkeresések áttekintése Határidő: előírt határidőn belül Adat- és információkérés szervezeti egységektől, koordinációs jogkörbe tartozó szervektől, önkormányzattól Határidő: előírt határidőn belül Adatok feldolgozása, értékelése, szükség esetén kiegészítés, további információk bekérése Határidő: előírt határidőn belül Adatszolgáltatás teljesítése Határidő: előírt határidőn belül Megkereső szerv tájékoztatása Határidő: előírt határidőn belül

28 Kötelező adatszolgáltatás Kitűzött feladat áttekintése Határidő: megállapított határidő Adat-és információkérés szervezeti egységektől, koordinációs jogkörbe tartozó szervektől, önkormányzattól Határidő: haladéktalanul Beérkezett adatok feldolgozása, értékelése, szükség esetén kiegészítés, további információk bekérése Határidő: adatok beérkezését követően Adatszolgáltatás teljesítése Határidő: megállapított határidő Megkereső szerv tájékoztatása Határidő: megállapított határidő

29 Kormányhivatali honlappal kapcsolatos szakmai tartalom feltöltése Valamennyi szervezeti egység a honlapra történő feltöltés céljából előállítja a dokumentumokat Határidő: folyamatosan Felelős: szervezeti egység A Koordinációs és Szervezési Főosztály, a Humánpolitikai Főosztály, Pénzügyi Főosztály és a Kormánymegbízotti Kabinet által előállított dokumentumok megküldése az Informatikai Főosztály részére Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével A Koordinációs és Szervezési Főosztály részére szükséges megküldeni az adatokat összegzés céljából Igazgatói jóváhagyás szükséges a tartalmak feltöltéséhez Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével Az Informatikai Főosztály igazgatói jóváhagyást követően az összegzett dokumentumokat feltölti a honlap megfelelő rovataiba

30 Elérhetőségi adatok frissítése A KIM megkerését követően a kért elérhetőségi adatok bekérése az adott szervezeti egység részéről Határidő: a megkeresést követően azonnal/a megadott határidőig Az aláírt megbízási szerződések és teljesítési igazolások átadása ellenjegyzésre Az adott szervezeti egység által megküldött elérhetőségi adatok összegzése Határidő: a beérkezést követően azonnal Az összesített elérhetőségi adatok megküldése a KIM részére a kijelöt határidőig Határidő: a megjelölt határidő

31 Szakmai napok, rendezvények KIM értesítése a szakmai napról, rendezvényről a Kormányhivatal részére A szakmai napról, rendezvényről szóló értesítés megküldése az érintett szervezeti egység részére Az aláírt megbízási szerződések és teljesítési igazolások átadása ellenjegyzésre Határidő: a megkeresést követően azonnal Visszajelzés küldése a KIM részére szakmai napon, rendezvényen való részvételről Határidő:a megkeresést követően azonnal Felelős: érintett szervezeti egység vezetője

32 Szakmai gyakorlat rendje A kérelem és a foglalkoztatási engedély beérkezését követően, a foglalkoztatási engedély, önéletrajz és motivációs levél megküldése a kérelmben megjelölt szervezeti egység részére Határidő: a kérelem beérkezését és áttekintését követően azonnal A foglalkoztatási engedély visszaérkezését követően egyedi megállapodás megküldése a felsőoktatási intézménynek, illetve hallgató tájékoztatása, hogy a szervezeti egység fogadja szakmai gyakorlat letöltésére Határidő: beérkezést követően azonnal Gyakorlati helyet biztosító szervezeti egység tájékoztatása a hallgató gyakorlatának megkezdéséről, illetve munka - és tűzvédelmi oktatás megtartásának kötelezettségéről Határidő: a foglalkoztatási engedély kormánymegbízott úr által történő aláírását követően A gyakorlat befejezését követően igazolás megküldése a Koordinációs és Szervezési Főosztály részére Határidő: a gyakorlat befejezését követően Felelős: szervezeti egység vezetője

33

34 Hivatali bélyegző megrendelésének folyamata és nyilvántartása A szervezeti egység vezetője által kitöltött és aláírt bélyegző-igénylőlap eljuttatása a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztályának Határidő: eseti jelleggel Felelős: szervezeti egység A Koordinációs és Szervezési Főosztály bélyegző-nyilvántartója összeveti a beérkezett igénylőlap tartalmát a bélyegzőt igénylő szervezeti egység ügyrendjével, valamint a már részükre kiadott bélyegzők nyilvántartásával Határidő: beérkezést követően azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 8 napon belül Felelős: bélyegző-nyilvántartó Az ellenőrzésről feljegyzés készítése a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjének/helyettesének elbírálásra Határidő:beérkezést követően azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 8 napon belül Felelős: szervezeti egység vezetője A feljegyzés jóváhagyása esetén a bélyegző-igénylőlap eljuttatása a Pénzügyi Főosztály részére megrendelés céljából, ügyrendbe ütközés esetén az igénylés elutasítása Határidő: beérkezést követően azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 8 napon belül Felelős: bélyegző-nyilvántartó A bélyegző elkészítéséről a szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása, majd a bélyegző-nyilvántartó könyvbe lenyomat készítése Határidő: beérkezést követően azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 8 napon belül Felelős: bélyegző-nyilvántartó Az elkészült bélyegzők átadásáról jegyzőkönyv készítése a bélyegző-nyilvántartó irodájában Határidő: az elkészült bélyegzők átadásakor Felelős: bélyegző-nyilvántartó

35 Hivatali kapu létrehozásának folyamata A hivatali kapu létrehozására szolgáló csatlakozási kérdőív kitöltése és megküldése a Koordinációs és Szervezési Főosztály részére Határidő: jelen évben folyamatosan Felelős: szervezeti egység A beérkezett csatlakozási kérdőív tartalmi ellenőrzése Határidő: beérkezést követően azonnal, de legkésőbb a beérkezéstől számított 8 nap A tartalmilag megfelelő csatlakozási kérdőívek megküldése kormánymegbízott úr részére aláírásra. Hibás kitöltés, illetve hiány esetén a csatlakozási kérdőív visszaküldése a szervezeti egység részére Határidő: folyamatos A kormánymegbízott úr által aláírt csatlakozási kérdőívek szerkeszthető word, illetve PDF formátumban történő megküldése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal részére Határidő: haladéktalanul

36 Személyesen tartott munka- és tűzvédelmi oktatás folyamata A Humánpolitikai Főosztály tájékoztatása az oktatásra személyesen érkezők személyéről, létszámáról, az érkezés időpontjáról Határidő:legkésőbb a belépés napján Felelős: Humánpolitikai Főosztály Az oktatás megtartása, az oktatási anyag új kolléga részére történő rendelkezésre bocsátása, szükség esetén szóbeli kiegészítés Határidő: legkésőbb a belépés napján reggel 08:00 Felelős: szervezeti egység vezetője A kitöltött dokumentumok ellenőrzése, esetleges hibák megbeszélése Határidő: az oktatást követően haladéktalanul Az oktatási anyag iktatása, nyilvántartásba vétele Határidő: a tesztek kitöltését követő egy héten belül

37 Az elektronikus munka- és tűzvédelmi oktatás folyamata A Humánpolitikai Főosztály tájékoztatását követően elektronikus oktatási anyag megküldése a szervezeti egység vezetője részére Határidő: legkésőbb a belépés napjáig Az oktatás megtartása, az elektronikus anyag új kolléga részére történő rendelkezésre bocsátása Határidő: legkésőbb a belépés napján reggel Felelős: szervezeti egység vezetője A kitöltött dokumentumok visszaküldése a Koordinációs és Szervezési Főosztály részére Határidő: az oktatást követően postafordultával Felelős: szervezeti egység vezetője A beérkező oktatási anyag iktatása, nyilvántartásba vétele, a tesztek javítása Határidő: a tesztek beérkezését követő 1 héten belül Hányosság esetén a dokumentumok pótlása Határidő: a hiányosság észlelését követően A Humánpolitikai Főosztály részére az oktatási napló másolatának átadása Határidő: az ellenőrzést követően 1 héten belül

38 Kockázatértékelések Az egyes munkahelyek különböző kockázatainak helyszíni felmérése Határidő: min. 3 évente Felelős: munkavédelmi felelős A helyszíni szemléről feljegyzés és munkahelyi kockázatbecslés készítése Határidő: a munkahelyek vizsgálatát követően 10 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős Adott esetben a kockázatértkelésekben foglalt intézkedési terv végrehajtásának jóváhagyása Határidő: folyamatos Felelős: kormánymegbízott A dokumentumok megküldése az érintettek részére Határidő: a jóváhagyást követően 5 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős

39 Munkavédelmi szemle A munkavédelmi szempontú helyszíni felmérés előzetes ütemtervének elkészítése Határidő: folyamatos Felelős: munkavédelmi felelős Az ütemterv jóváhagyása Határidő:folyamatos Felelős: kormánymegbízott A munkavédelmi szempontú helyszíni felmérés Határidő: az ütemterv alapján Felelős: munkavédelmi felelős A helyszíni szemlékről feljegyzés készítése Határidő: a szemlét követően 10 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős A feljegyzések által feltárt hiányosságok javítása érdekében felelős és határidő megjelölésével a feladatok végrehajtásának jóváhagyása Határidő: folyamatos Felelős: kormánymegbízott A dokumentumok megküldése az érintettek részére Határidő: a jóváhagyást követően 5 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős

40 Tűzvédelmi szemle A tűzvédelmi feladatokat ellátó vállalkozó ütemtervének előzetes jóváhagyása Határidő: - Felelős: kormánymegbízott A tűzvédelmi feladatok teljesülésének helyszíni felmérése Határidő: a megjelölt ütemterv szerint Felelős: vállalkozó A helyszínen rendelkezésre álló dokumentumok bekérése, helyszíni szemlékről igazoló jegyzőkönyv készítése Határidő: a szemlét követően a helyszínen Felelős: a személyes kíséretet ellátó ügyintéző A helyszínen bekért dokumentumok Koordinációs és Szervezési Főosztályra érkezését követően a szemle főbb megállapításairól, az ellátandó feladatokról jegyzőkönyv készítése Határidő: a dokumentumok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül Felelős: vállalkozó A jegyzőkönyvek által feltárt hiányosságok javítása érdekében felelős és határidő megjelölésével a feladatok végrehajtásának jóváhagyása Határidő: - Felelős: kormánymegbízott A dokumentumok megküldése az érintettek részére Határidő: a jóváhagyást követően 5 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős

41

42 Üzemi balesetek vizsgálata A baleset bejelentését követően a dokumentumok vizsgálata. Határidő: beérkezés napját követően 1 héten belül Szükség esetén a baleset kivizsgálása: személyes kapcsolatfelvétel a sérülttel, személyes meghallgatásról jegyzőkönyv felvétele, a baleset vizsgálatához szükséges dokumentumok bekérése. Határidő: a dokumentumok megvizsgálását követően 5 munkanapon belül Felelős: munkavédelmi felelős A rendelkezésre álló dokumentumok alapján feljegyzés készítése. A munkáltató munkabalesetről döntő levéltervezetének, továbbá szükség esetén a baleset jogszabályban előírt szervek felé történő bejelentésnek kiadmányozásra előkészítése kormánymegbízott úr részére. Határidő: a körülmények tisztázását követően 5 munkanapon belül Döntést és kiadmányozást követően dokumentumok megküldése a jogszabályban előírt szervek, személyek felé. Határidő: a balesetet követő hónap 8. napja

43 Egyéb balesetek vizsgálata A Humánpolitikai Főosztály tájékoztatása illetve a táppénzes lap Koordinációs és Szervezési Főosztályra érkezését követően a dokumentumok vizsgálata Határidő: a beérkezés napját követő 1 héten belül Szükség esetén személyes illetve írásbeli kapcsolatfelvétel a sérülttel a baleset körülményeinek tisztázása érdekében Határidő: a dokumentumok megvizsgálását követően szükség esetén 5 munkanapon belül A beérkező válaszlevél, illetve a személyes meghallgatásról szóló jegyzőkönyv felvételét követően a sérült tájékoztatása arról, hogy a balesetet a munkáltató munkabalesetnek tekinti-e. Levéltervezet előkészítése kormánymegbízott úr nevében. Határidő: a körülmények tisztázását követően 5 munkanapon belül Amennyiben a balesetet a munkáltató munkabalesetnek tekinti, az ilyen esetben szokásos eljárás lefolytatása. Határidő: a munkabalesetek vizsgálatára rendelkezésre álló időpontok az irányadóak

44 A közigazgatási szakvizsga szervezésének folyamata A szakvizsgára beosztottak névsorának megküldése a választott vizsgatárgy feltüntetésével a területileg illetékes vizsgaszervezőnek Felelős: a vizsgaszervező területi Határidő: minden év október 15. napja illetékességéhez tartozó szervezeti egység vezetője Vizsgaidőszakok és jelentkezési határidők kijelölése Határidő: minden év november 15. Vizsgaidőszakok és jelentkezési határidők meghirdetése Határidő: minden év január 31. A beérkező jelentkezések fogadása (tartalmi ellenőrzés, elektronikus nyilvántartásba vétel) Határidő: a vizsgaidőszak kezdete előtt 60 nappal Konzultációk/vizsgák időpontjainak és helyszínének kijelölése Határidő: a beérkezett jelentkezéseket követően A munkáltatók értesítése a konzultációs alkalmakról Határidő: a felkészítő napja előtt 30 nappal Felkészítő tanfolyamok oktatóinak kijelölése Határidő: a konzultációs időpontok kijelölését követően Felelős: vezető, ügyintéző

45 Az oktatók felterjesztése az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) titkárához Határidő: az oktatók kijelölését követően Felkészítő tanfolyamok oktatóinak felkérése Határidő: az OKV titkárának jóváhagyását követően Konzultációs dokumentumok előkészítése Határidő: a konzultációt megelőző nap Konzultáció lebonyolításával, zárásával összefüggő szervezési feladatok ellátása Határidő: a konzultáció napja Munkáltatók értesítése a vizsgaalkalmakról Határidő: az első vizsganap előtt 30 nappal A vizsgabizottság kijelölése Határidő: az első vizsganap előtt 30 nappal Felelős: vezető, ügyintéző A vizsgáztatók OKV titkárához történő megküldése Határidő: 15 munkanappal az első vizsganap előtt A vizsgáztatók felkérése Határidő: az OKV titkárának jóváhagyását követően

46 Vizsgabiztosok kijelölése, felkérése Határidő: a vizsgabizottság felkérésével egyidőben Vizsgadokumentumok előkészítése Határidő: konzultációt megelőző nap A vizsga lebonyolításával összefüggő szervezési feladatok ellátása Határidő: a vizsga napján, vizsgabiztos A vizsgák zárása Határidő: az utolsó vizsganapot követően, vizsgabiztos Számlázás a munkáltatók részére Határidő: az utolsó vizsganapot követően Statisztikák készítése Határidő: egyedileg meghatározott

47 Közigazgatási alapvizsga és konzultáció szervezésének folyamata A konzultációs és vizsgaidőpontok közzététele a Vizsgaportálon Határidő: 60 nappal a képzés vagy vizsga előtt A Humánpolitikai Főosztály munkatársa által megtörténik a jelentkezők munkáltatói jóváhagyása a Vizsgaportál rendszerében Határidő: a jelentkezés beérkezését követően Felelős: szervezeti egység vezetője A konzultációs dokumentumok előkészítése, a konzultáció megszervezése Határidő: a konzultációt megelőző napig Az aláírt megbízási szerződések és teljesítési igazolások átadása ellenjegyzésre és számfejtésre a Pénzügyi Az Főosztály aláírt megbízási részére szerződések és teljesítési igazolások átadása ellenjegyzésre Határidő: az aláírt szerződések beérkezését követően Az alapvizsga megszervezése, vizsgabiztosok általi lebonyolítása Határidő: a vizsga napjáig, illetve a vizsga napján, vizsgabiztos A bizonyítványok kiállítása és megküldése a munkáltatóknak Határidő: a vizsgát követő 15 munkanapon belül Felelős: vizsgabiztos A képzés zárása, a Vizsgaportál rendszeréből generált számlák átadása a Pénzügyi Főosztály részére számlázás céljából Határidő: a vizsga napját követő egy héten belül Statisztikai adatszolgáltatás és pénzügyi elszámolás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére Határidő: tárgyév július 15. és tárgyévet követő január 15.

48 Egyéb rendezvények szervezése Igényfelmérés Határidő: A rendezvény időpontja előtt 2 héttel A rendezvény programjának összeállítása Határidő: A rendezvény időpontja előtt 2 héttel A rendezvény meghirdetése az időpont, helyszín megjelölésével; visszajelzés kérése Határidő: A rendezvény időpontja előtt 1,5 héttel A meghívott előadókkal történő egyeztetés, az előadók felkérése Határidő: A rendezvény időpontja előtt 1,5 héttel Jelentkezések nyilvántartásba vétele (résztvevői névsor összeállítása) Határidő: A rendezvény időpontja előtt 1 héttel Ellátás megszervezése (igénybejelentés, bevásárlás) Határidő: A rendezvény időpontja előtt 1 hét A regisztrált résztvevők értesítése a pontosított időpontról, helyszínről, programról Határidő: A rendezvény időpontja előtt 5 nap Adminisztrációs feladatok, a rendezvény dokumentumainak, technikai feltételeinek előkészítése Határidő: A rendezvényt megelőző nap A rendezvény lebonyolítása Határidő: A rendezvény napja A rendezvény zárása (adminisztrációs, technikai, pénzügyi) Határidő: A rendezvényt követő 7 nap

49 Éves továbbképzési terv Éves továbbképzési terv megküldése a Személyügyi Központ részére Határidő: teljesítményértékelést követő 15 munkanap Személyügyi Központ országos szintű tervösszesítése, annak nyilvánosságra hozatala és megküldése az NKE és KTK részére Határidő: 15 munkanap Felelős: Személyügyi Központ Értékelő Jelentés megküldése a Személyügyi Központ részére Határidő: tárgyévet követő év március 15. Személyügyi Központ részéről Jelentés készítése a miniszter részére Határidő: tárgyévet követő év április 30. Felelős: Személyügyi Központ

50 Belső továbbképzések szervezése Képzések iránti igények felmérése, tervezés, tervkészítés - Nemzeti Közszolgálati Határidő: tárgyév március 15. Jelentkezések nyilvántartása Határidő: folyamatos Képzések időpontjainak, helyszínének meghatározása, előadókkal történő egyeztetés Határidő: képzés megkezdése előtt Munkáltatók, szervezeti egységek vezetőinek értesítése a képzés időpontjáról Határidő: képzés megkezdése előtt egy héttel Képzés lebonyolításával összefüggő szervezési feladatok: képzési dokumentációk elkészítése, helyszínen történő szervezési feladatok elvégzése Határidő: képzés megkezdése előtt Képzések zárása, adminisztrációs feladatok elvégzése Határidő: képzést követően Nyilvántartás vezetése a hallgatókról a képzések teljesítésével kapcsolatban Határidő: folyamatos Szervezeti egység vezetőinek tájékoztatása a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről Határidő: képzést követően Képzések zárása, összegzése, értékelése, kimutatások készítése Határidő: képzési időszak befejezését követően

51 Építésügyi vizsga Építésügyi vizsgára jelentkezések nyilvántartásba vétele Határidő: folyamatos Felkészítő konzultációk, vizsgák időpontjainak és helyszínének meghatározása, egyeztetések az előadókkal Határidő: folyamatos Munkáltatók értesítése a konzultációról Határidő: 15 nappal korábban Felkészítő tanfolyamok előadóinak kijelölése, felkérése, oktatók jóváhagyása a Belügyminisztérium Építésügyi Főosztálya által Határidő: folyamatos Konzultációs dokumentumok előkészítése, szervezési feladatok ellátása a képzés helyszínén Határidő: konzultáció megkezdéséig Vizsgacsoportok összeállítása, vizsgaértesítések megküldése a munkáltatóknak Határidő: 30 nappal korábban Vizsgabizottság összeállítása, vizsgáztatók jóváhagyása a Belügyminisztérium Építésügyi Főosztálya által Határidő: 30 nappal korábban Határidő: vizsga jóváhagyásával egyidejűleg Írásbeli és szóbeli kérdések megrendelése Határidő: vizsga napját megelőzően Vizsgadokumentumok el(ő)készítése Határidő: vizsga napja Vizsga: írásbeli és szóbeli azonos napon és vizsgabizottság Vizsga zárása: vizsganyilvántartás vezetése, egyéb adminisztrációs feladatok Határidő: vizsga befejezését követően Statisztikai adatszolgáltatás a Belügyminisztérium Építésügyi Főosztálya részére Határidő: vizsgát követően Kimutatások, jelentések, beszámolók készítése, nyilvántartások lezárása Határidő: vizsgát követően

52 Minősített továbbképzések szervezése Képzések iránti igények felmérése, tervezés, tervkészítés - Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére történő megküldés Határidő: vonatkozó jogszabály alapján március 15. Képzések meghirdetése a Továbbképzési és Vizsgaportálon Határidő: folyamatos Felelős: Nemzeti Közszolgálati Egyetem A képzésben érintett tisztviselők értesítése a képzések elvégzésének időpontjáról, lehetőségeiről Határidő: a képzés megkezdése előtt egy héttel Képzésben résztvett tisztviselők lekérdezése vizsgaportálról a képzési kötelezettség teljesítése céljából Határidő: képzési időszak befejezését követően Nyilvántartás vezetése a hallgatókról a képzések teljesítésével kapcsolatban Határidő: képzési időszak befejezését követően Szervezeti egység vezetőinek tájékoztatása a továbbképzés teljesítéséről Határidő: képzési időszak befejezését követően Képzések zárása, összegzése, értékelése, kimutatások készítése Határidő: képzési időszak befejezését követően

53 Az ügykezelői alapvizsga és konzultáció lebonyolításának folyamata Az ügykezelői alapvizsgára és konzultációra vonatkozó jelentkezési időszak/ok kiírása Határidő: tárgyév elején A jelentkezési időszak lezárása, jelentkezések nyilvántartásba vétele Határidő: képzést megelőző 60 nappal Munkáltatók értesítése a konzultáció és vizsga időpontjáról, általános tájékoztatás Határidő: képzést megelőzően 30 nappal Képzési dokumentumok előkészítése, képzés megvalósítása Határidő: a képzést megelőző napig A vizsgabizottság összeállításának megküldése az OKV elnökének Határidő: a vizsgát megelőző 15 munkanappal A vizsga írásbeli feladatlapjainak megrendelése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől Határidő: a vizsgát megelőzően két héttel Vizsgadokumentumok előkészítése, vizsga vizsgabiztos általi lebonyolítása Határidő: vizsgát megelőző nap és a vizsga napja, vizsgabiztos Számlázási táblázat előkészítése és átadása a Pénzügyi Főosztály részére Határidő: vizsgát követő 1 héten belül Statisztikai adatszolgáltatás és pénzügyi elszámolás az NKE felé Határidő: tárgyév július 15. és tárgyévet követő január 15.

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Konzultációs

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2012. március Az Elnökség a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének Iratkezelési Szabályzatát (továbbiakban:

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/2-181/2015. 57/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei

I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ttkhok@bcehok.hu

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály 14. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály 1. A Jogi és Koordinációs Főosztály hivatalos megnevezése, címe, elérhetősége, szervezeti felépítése, bélyegző

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZATA IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. OPSZ ELNÖK. Hatálybalépés: 2010. január 1. (visszamenőlegesen)

ÜGYVITELI SZABÁLYZATA IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. OPSZ ELNÖK. Hatálybalépés: 2010. január 1. (visszamenőlegesen) ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: IRM-tel: IRM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334, 13-775 13-863 IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. DR. TÚRÓS ANDRÁS

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

Panaszkezelési rendszer leírása

Panaszkezelési rendszer leírása Panaszkezelési rendszer leírása 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja A Panaszkezelési Szabályzat célja, hogy a felnőttképzési szolgáltatásokat igénybe vevők (tanulók, vizsgázók stb., továbbá minden olyan

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat

Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat Készítette: Németh Erzsébet minőségirányítási szakreferens Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András minőségirányítási

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2009. Ellenőrzés száma: 3/2009. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az ügyiratkezelés szervezete,

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata Székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán u. 3. II/9../ 1/279-1960, -61, -62 Fióktelephely : 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. :./ 46/508-620, -621 Panaszkezelési Szabályzata 1. A szabályzat célja A panaszkezelés

Részletesebben

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai KIHÍVÁS Lebonyolított vizsgák Szakképesítés Vizsgaszám Bútor- és lakástextil eladó 1 Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 6 Textiltermék összeállító 1 Marketing

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai 1. SZ. MELLÉKLET A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ C. DOKUMENTUMHOZ A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai Bevezetés A

Részletesebben

Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala. Pályázati szakasz

Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala. Pályázati szakasz ellenőrzési nyomvonala szakasz 1. 2. 3. 4. ok figyelése Projekt kinevezése Pályázatok, tartalmi összeállítása Pályázatok technikai előkészítése, mellékletek beszerzése Végrehajtó: igazgató PSZH anyag Pályázat,

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL Elfogadva: 2008. október 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április 2-án 1. 1 A Nyíregyházi

Részletesebben

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZEREPE MAGYARORSZÁGON Kovács Sándorné területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgató, KIH 2013. november 7. A korrupció elleni küzdelem Magyarországon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat Ügyviteli és iratkezelési szabályzat 2011. CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII.31.)EMMI (rendelet) 4. (1) pontja értelmében készült SZMSZ melléklete 20/2012.(VIII.31.) 84.-93. par. szerint

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mint a Sárospataki Református Kollégium, 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 1. (továbbiakban: Református Kollégium) közigazgatója, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 6931 Apátfalva, Maros u. 39. Tel.:+36-20/801-50-18 E-mail:alapszolg@freemail.hu Ügyviteli-iratkezelési szabályzat A Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Bevezetés A Iskolája a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára Budapest, 2014. október Tisztelt Oktató Kolléga! A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 35/1998. (II.27.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

dr. Gyurita Rita főigazgató

dr. Gyurita Rita főigazgató dr. Gyurita Rita főigazgató Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal A kihirdetését követı napon lépett hatályba a rendelet az alábbi kivétellel. 2014. január 1-jén lép hatályba: A kormánytisztviselı, köztisztviselı

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet TÁJÉKOZTATÓ az ÚMVP Képző Szervezetek katalógusba történő jelentkezésre beérkező dokumentumok értékelési szabályairól 2008. 1. A szabályozás alapja

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva 16/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 I. ÜGYVITEL RENDJE 1. Az ügykör és az ügyvitel fogalma Az ügykör a

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben