Hatályos: október 1-jétől

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályos: 2010. október 1-jétől"

Átírás

1 NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR 3100 Salgótarján, Bem u. 18. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: október 1-jétől Jóváhagyta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága, 50/2010. (IX. 14.) Okt. Biz. sz. határozatával. Tyekvicska Árpád igazgató

2 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Nógrád Megyei Levéltár (a továbbiakban: Levéltár) adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. 2. A levéltár számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladatés hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 3. Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény vezetőire, dolgozóira és az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. A levéltár legfontosabb adatai 4. Az levéltár megnevezése a 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet alapján: Nógrád Megyei Levéltár 5. Alapító okiratának kelte, száma, törzskönyvi PIR azonosító száma: Alapító okiratának kelte, száma: Nógrád Megye Közgyűlésének 17/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete. Törzskönyvi PIR azonosító száma: Székhelye: Nógrád Megyei Levéltár (3100 Salgótarján, Bem u. 18.) 7. Intézményegysége: Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Levéltára (2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.) 8. Telephelyei: Nógrád Megyei Levéltár bátonyterenyei részlege (3070 Bátonyterenye-Tiribes, Bolyoki u. 8.) Nógrád Megyei Levéltár salgótarjáni raktára (Pártarchívum) (3100 Salgótarján, Május 1. út 41.) 9. Alapvető szakfeladatait, kiegészítő tevékenységeit az SZMSZ 1. sz. függeléke tartalmazza. A módosításokat a Levéltár vezetője fenntartói jóváhagyás nélkül jogosult az SZMSZ függelékén átvezetni. 10. A Levéltár a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) a szerinti általános levéltár, mely alaptevékenysége során az évi LXV. törvény 70. (1) bekezdés a) pontjában, az évi XX. törvény 111., 116., valamint aiban, valamint az Ltv.-ben ill. a közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletben (a továbbiakban: R.), illetve egyéb jogszabályokban illetékességébe utalt alábbiakban részletezett levéltári feladatokat látja el, mint igazgatási feladatokat is ellátó tudo-

3 3 mányos intézmény. Tevékenységének feladatmutatója mindenekelőtt az általa őrzött, átvett, rendezett és selejtezett iratok mennyisége, iratfolyóméterben (ifm-ben) mérve. 10/A) A Nógrád Megyei Levéltár alapfeladatai: A történeti értékű irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári gyűjtemények felkutatása, gyűjtése, megőrzése, nyilvántartása. A levéltári anyagok rendszerezése, kezelése és védelme, kutatásra alkalmassá tétele, kutató- és ügyfélszolgálat működtetése, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység. A Nógrád Megyei Levéltár a levéltári állomány gyarapítása érdekében, a pontban foglalt gyűjtőterületi illetékességében gyűjti a maradandó értékű köz- és magániratokat. A levéltári anyag védelme, kezelése és használatának elősegítése érdekében a Nógrád Megyei Levéltár a) nyilvántartja az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári anyagát; b) közreműködik az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelési szabályzatainak véleményezésében; c) ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének rendjét és irattári selejtezését; d) részt vesz az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelőinek szakmai továbbképzésében; e) átveszi, illetőleg gyűjti (vásárolja), ajándékként vagy letétként elfogadja az illetékességi, valamint gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyagot; f) közreműködik a személyi tulajdonban lévő történeti értékű levéltári anyag felderítésében, védetté nyilvánításában, és az ágazati miniszter kijelölése alapján szakfelügyeletet gyakorol a védetté nyilvánított levéltári anyag felett; g) gondoskodik az őrizetében lévő levéltári anyag biztonságos őrzéséről, szakszerű kezeléséről, restaurálásáról, biztonsági célú lemásolásáról, illetve hang- és egyéb elektronikus rögzítéssel, valamint fototechnikai úton előállított levéltári anyagnak a szükségeshez képest rendszeres felújításáról. h) elősegíti az őrizetében lévő levéltári gyűjtemény használatát az anyag tudományos igényű rendszerezése, rendezése, selejtezése, valamint segédletek készítése és azok közzététele útján; i) meghatározott nyilvántartások készítése és folyamatos vezetése útján nyilvántartja az őrizetében lévő levéltári anyagot; j) tudományos kutatásokat végez a tudományoknak elsősorban a történettudománynak a levéltári anyag védelmét és használatát elősegítő ágaiban, s ennek eredményeit közzéteszi; k) felvilágosítást ad az őrizetében lévő levéltári anyagról, de a tájékoztatás érdekében kutatást csak irányító szerveik utasítására végez; l) hiteles másolatot és tartalmi kivonatot ad ki az őrizetében lévő levéltári anyagból; m) biztosítja az őrizetében lévő levéltári anyagban való kutatás feltételeit; n) közművelődési munkát végez, illetőleg azt az őrizetében lévő levéltári anyag felhasználásával támogatja; o) reprodukciót készít az őrizetében lévő levéltári anyagról, vagy ilyennek készítését engedélyezi; p) kölcsönzi az őrizetében lévő levéltári anyagot; q) filmcserét és kiadványcserét folytat;

4 4 r) ellátja az ágazati miniszter hatáskörébe tartozó, de általa a levéltárra átruházott egyes igazgatási feladatokat; s) végzi a jogszabályok alapján hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. A Nógrád Megyei Levéltár tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenységének keretében a) tudományos konferenciákon képviselteti magát; b) szakmai rendezvényeket, konferenciákat és kiállításokat szervez; c) szakmai adatbázisokat épít; d) az intézményhez kapcsolódó, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformákat végez (kiállítás, levéltári bemutatás, levéltári óra, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, levéltári rendezvény, honismereti tábor stb., valamint hagyományos és digitális kiadványok közzététele). Az évi IL. törvény 53. -ában foglaltak alapján átveszi a csődeljárás során felszámolásra kerülő gazdasági egységek maradandó értékű iratait. 11. Alaptevékenységét a 10. pontban felsoroltakon kívül elsősorban az SZMSZ 2. sz. függelékében felsorolt jogszabályok határozzák meg. A jogszabályok jegyzékét a Levéltár vezetője fenntartói jóváhagyás nélkül jogosult aktualizálni. 12. A Levéltár általános jogutódja a Nógrád Vármegyei Nemesi Közgyűlés által ben alapított Törvényhatósági Levéltárnak, illetve a 2045/1967. (VIII. 8.) számú határozattal a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága hatáskörébe utalt Nógrád Megyei Levéltárnak. 13. Működési területe Nógrád megye. Gyűjtőköre köziratok esetében Nógrád megyére, magániratok, illetve az alaptevékenységhez kapcsolódóan, egyedi szerződések alapján végzett tevékenysége kapcsán átvett iratok vonatkozásában az egész országra kiterjed. 14. A Levéltár szakmai felügyeletét a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: NEFMI) Közgyűjteményi Főosztályának levéltári referatúrája, a Magyar Országos Levéltár, illetve a szakminiszter által kinevezett Levéltári Kollégium és szakfelügyeleti hálózat gyakorolja. 15. A Levéltár fenntartója: Nógrád Megye Önkormányzata. Felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Az intézmény jogállása 16. A Levéltár önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázat útján meghatározott időtartamra bíz meg a vezetői teendők ellátásával. 17. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amely minden előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Megyei Gyermekvédelmi Központ (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.).

5 5 A levéltár gyűjtőterületi illetékessége 18. Az Ltv. alapján a levéltár gyűjtőterületi illetékességi körébe tartozik minden olyan közirat, mely Nógrád megye illetőleg a történeti Nógrád vármegye területén keletkezett, és nem tartozik más levéltár illetékességi körébe. Illetékes elsősorban a Nógrád megye területén működő vagy működött közigazgatási, bírósági és ügyészségi szervek, a helyi vagy megyei szintű, tartósan állami tulajdonú, illetve egykori tanácsi, szövetkezeti tulajdonban volt, vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági szervek, a megyében működő közintézmények, a közfeladatot ellátó egyesületek és testületek irattári anyagának átvételére. Átveszi továbbá a megyében 1980-ig keletkezett anyakönyvi másodpéldányokat. 19. A Levéltár gyűjti a maradandó értékű magániratokat. Elsősorban a Nógrád megye területén élt vagy ott szerepet játszott személyek, családok, szervek, szervezetek irattári anyagát, illetőleg az itt keletkezett vagy arra vonatkozó egyes történeti értékű iratokat, kép-, mikrofilm- és hangfelvételeket és informatikai adathordozókat. 20. Ha a Levéltár illetékességi köre az államigazgatási határok módosítása folytán megváltozik, a változással érintett területekre vonatkozó, már begyűjtött anyag a Levéltárban marad, hacsak átadását jogszabály, vagy az érintett levéltárfenntartók véleménye alapján a NEFMI el nem rendeli. 21. A Levéltár illetékessége nem terjed ki arra a levéltári anyagra, amelyre jogszabály vagy annak felhatalmazása alapján a NEFMI más levéltár illetékességét állapítja meg. A LEVÉLTÁR SZERVEZETE 22. A Levéltár szervezeti egységei a Levéltár igazgatójának közvetlen, vagy az általa ezzel megbízott igazgatóhelyettes, osztályvezető, illetve csoportvezetők irányításával végzik tevékenységüket. A Levéltár szervezeti egységeinek létszámadatait az SZMSZ 3. sz. függeléke tartalmazza. 22/A. A Nógrád Megyei Levéltár függelékben feltüntetett létszámadatainak mindenkor meg kell egyezniük a fenntartó Nógrád Megye Önkormányzata éves költségvetéséről szóló hatályos közgyűlési rendeletnek az intézmény éves létszámkeretét rögzítő adataival. A létszámadatok közgyűlési rendeletben történő módosításait a Levéltár vezetője fenntartói jóváhagyás nélkül jogosult az SZMSZ függelékén átvezetni. 22/B. A közalkalmazottak munkaköri besorolásában történő változásokat, ezzel az egyes munkakörök létszámadatainak módosulását az intézményvezető ugyancsak fenntartói jóváhagyás nélkül jogosult átvezetni az SZMSZ függelékén, amennyiben a változás (a közalkalmazott átsorolása) a) a jogszabályban meghatározott levéltári szakmai munkakörökön, vagy b) a jogszabályban meghatározott egyéb közalkalmazotti munkakörökön belül történik, és nem jár a közalkalmazott szervezeti egységek közötti munkahely-változtatásával. 23. A Levéltár szervezeti felépítése a következő:

6 6 24. A Levéltár egészét tekintve az igazgató közvetlen igazgatása alá tartozik az általános igazgatóhelyettes, valamint a Balassagyarmati Levéltárat vezető csoportvezető. Az igazgató a salgótarjáni osztályvezető és csoportvezető munkáját igazgatói utasításban meghatározott módon az általános igazgatóhelyettes segítségével irányítja. 25. A Levéltár szervezeti egységei: A Salgótarjáni Központ osztatlan szervezeti egységként működik az általános igazgatóhelyettes irányításával. Irányító, feladatszervező munkáját a Központ osztályvezetője és csoportvezetője segíti. A Központ feladatkörébe tartozik elsősorban: a) a volt Szécsényi, Pásztói és Salgótarjáni járás területén keletkezett levéltári iratok átvétele, rendezése, selejtezése, segédletekkel történő ellátása; b) a hagyományos módon, illetve elektronikusan vezetett belső és külső nyilvántartások naprakészen tartása, az utólagos anyakönyvi bejegyzések vezetése; c) az iratképző szervek ellenőrzése, felügyelete, a megyei szintű, illetőleg a volt Szécsényi, Pásztói és Salgótarjáni járás területén keletkezett levéltári iratok átvétele; d) a központba érkező adatszolgáltatási kérelmek feldolgozása, a szükséges iratés adatkeresések bonyolítása, a megkeresésekkel kapcsolatos levelezés; e) a salgótarjáni kutatószolgálat működtetése; f) a tudományos munka szervezése; g) a pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek, h) a tanulmányi, képzési ügyek, i) az állományvédelmi tevékenység, j) a salgótarjáni szakkönyvtár működtetése, k) a számítástechnikai feladatok, l) a pénzügyi-gazdasági és személyzeti ügyek, m) titkársági feladatok, n) a levéltár egyéb feladatainak ellátása. A Balassagyarmati Levéltár önálló csoportként és egyben önálló kutatóhelyként is működik, csoportvezető irányításával. Végzi a volt Rétsági és Balassagyarmati járások területén keletkezett levéltári iratok átvételét, rendezését, selejtezését, segédletekkel történő ellátását és biztonságos megőrzését. Működteti a levéltári könyvtár ott tárolt részét, önállóan végzi a kutatószolgálat működtetését és a levéltári anyag alapján történő adatszolgáltatást. A Bátonyterenyei Részleget a Salgótarjáni Központ osztályvezetője irányítja, a Bátonyterenyei Részleg valamennyi munkatársa az osztályvezető irányítása alá tartozik. A részleg elsődleges feladata az alaptevékenységhez kapcsolódóan, egyedi szerződések alapján végzett tevékenység során átvett iratok megőrzése, nyilvántartása, rendezése, és a szükséges adatszolgáltatás illetve kutatószolgálat bonyolítása. A Nógrád Megyei Levéltár szervezeti sémáját az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

7 7 A LEVÉLTÁR GAZDÁLKODÁSA 26. A levéltári alaptevékenység és az alaptevékenységhez kapcsolódóan, egyedi szerződések alapján végzett tevékenység költségeinek forrása: a fenntartó által biztosított költségvetési támogatás és az intézmény saját bevételei. 27. A Levéltár általános forgalmi adó alanyisága: adóköteles. 28. Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása a jogszabályok, a fenntartó rendelkezései, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100/2010. (IX. 2.) Kgy. határozata szerint a Megyei Gyermekvédelmi Központtal kötött, október 1-jétől hatályos megállapodás figyelembevételével a Levéltár igazgatójának feladata. 29. A gazdálkodási feladatokat a Megyei Gyermekvédelmi Központ, mint önállóan gazdálkodó intézmény, valamint a Nógrád Megyei Levéltár, mint részben önállóan gazdálkodó intézmény között az államháztartás működési rendjéről szóló hatályos jogszabályok és az önkormányzati intézményi együttműködésre vonatkozó 100/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat alapján létrejött Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint kell ellátni. 30. A Nógrád Megyei Levéltár önálló bankszámlával nem rendelkezik, számára az önállóan gazdálkodó intézmény részére nyitott bankszámla, illetve azok alszámlái állnak rendelkezésre. 31. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Nógrád Megyei Levéltár között létrejött Együttműködési Megállapodás szabályozza. 32. A gazdálkodási folyamatokba épített belső ellenőrzési rendszer munkafolyamatonként működik. A vezetői ellenőrzés általános feladatairól, a különböző vezetői szintek előzetes és utólagos ellenőrzési feladatairól a Levéltár igazgatója gondoskodik. A Levéltár gazdálkodásának belső ellenőrzését az önállóan gazdálkodó intézmény biztosítja. A Levéltár alaptevékenységhez kapcsolódóan, egyedi szerződések alapján végzett tevékenysége 33. A Levéltár az alaptevékenységhez kapcsolódóan, egyedi szerződések alapján végzett tevékenységet is folytat. Ennek során a piaci lehetőségek figyelembevételével esetenként megállapított térítés ellenében végzi a csődeljárás során felszámolt gazdasági egységek maradandó és majdan selejtezhető iratainak átvételét, őrzését, az azokból történő adatszolgáltatást és a szükséges selejtezést.

8 8 34. Az alaptevékenységhez kapcsolódóan, egyedi szerződések alapján végzett tevékenység nem veszélyeztetheti a Levéltár alaptevékenységét. Az ezen tevékenységből befolyt bevétel alapvetően ugyanezen tevékenységbe forgatható vissza. 35. Az alaptevékenységhez kapcsolódóan, egyedi szerződések alapján végzett tevékenységgel kapcsolatos feladatokról igazgatói utasítás rendelkezik. A LEVÉLTÁR MŰKÖDÉSE Munkaterv és éves beszámoló 36. A Levéltár belső munkáját a R. 4. (1) bekezdésében foglaltak szerint készült éves munkaterv alapján végzi, amelyet a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága hagy jóvá. A munkaterv készítésénél figyelembe kell venni a megyei közgyűlés és szervei által megfogalmazott fejlesztési programokat, szakmai és társadalmi igényeket. 37. A munkatervet az igazgató készíti. 38. A tudományos dolgozók a Levéltár munkatervének ismeretében és a társadalmi igények számbavételével javaslatot tesznek egyéni tudományos tervükre, melyet az igazgató hagy jóvá és illeszt be az intézmény éves munkatervébe. 39. A munkatervet az éves munkabeszámolóval együtt kell a fenntartóhoz jóváhagyásra felterjeszteni. 40. A jóváhagyott munkatervet az igazgató személyekre bontja le, és azt a dolgozókkal megfelelő módon (pl. utasításban, munkaértekezleten) ismerteti. 41. A dolgozók a munkaterv alapján meghatározott egyéni feladatuktól csak az igazgató utasítására vagy engedélyével térhetnek el. A Levéltár munkatervét az igazgató a fenntartó hozzájárulásával módosíthatja. 42. A tudományos dolgozók és szakalkalmazottak a tárgyév végén és évközben, a Levéltár igazgatója által meghatározott időpontokban, szóban vagy írásos feljegyzésekben számolnak be az egyéni munkatervükben szereplő feladatok elvégzéséről. A beszámolók (ellenőrzések) módját és szempontjait az igazgató határozza meg. 43. A Megyei Gyermekvédelmi Központ gazdasági igazgatóhelyettese átfogó gazdasági jelentést ad az éves beszámoló jelentéshez, ill. negyedévente költségvetési jelentést készít a Levéltár aktuális időszakban folytatott gazdálkodásáról. Az előirányzatok teljesítéséről havonta információt szolgáltat a Levéltár igazgatójának. Munkaértekezletek 44. A Levéltár igazgatója a dolgozók egészének részvételével munkaértekezletet tart a Levéltár éves tervének és beszámolójának megvitatására, valamint minden olyan esetben, amikor ezt felsőbb rendelkezések előírják, vagy a munka szervezése megkívánja.

9 9 A munkaértekezletre meg kell hívni ha ezt a tárgyalt napirend indokolja a szakmai felügyeletet ellátó minisztérium levéltári szervének képviselőjét, ill. a Megyei Közgyűlés Hivatalának képviselőjét. 45. Évenként két alkalommal a Levéltár a közalkalmazotti tanáccsal közös szervezésben és rendezésben összevont munkaértekezletet tart. Ezen a munkaértekezleten az igazgató elemzi és értékeli a végzett munkát, és meghatározza a következő időszak feladatait. 46. A szervezeti egységek vezetői a szervezeti egységek értekezletein ismertetik a dolgozókkal a feladatvégzésükhöz tartozó adatokat, tényeket, információkat, igazgatói utasításokat, rendelkezéseket. Értékelik a szervezeti egység munkateljesítményét, rendelkeznek a munkavégzéssel kapcsolatos teendőkről, az esetleges problémák kiküszöböléséről. A szervezeti egységek értekezleteit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal kell megtartani. Összehívása a szervezeti egység vezetőjének feladata. 47. A Levéltár igazgatója szükség szerinti gyakorisággal, de havonta legalább egy alkalommal vezetői értekezleten ismerteti a Levéltár működésével, munkavégzésével kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. A vezetői értekezlet résztvevői: az igazgató, az általános igazgatóhelyettes, az osztályvezető és a csoportvezetők. Az értekezletet a Levéltár igazgatója hívja össze, a tárgyalt napirendeket, kérdéseket az igazgató a résztvevők javaslatainak figyelembevételével határozza meg. 48. A Levéltár dolgozói feladatvégzésükkel, munkakörülményeikkel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat, javaslataikat írásban vagy szóban az összdolgozói vagy a szervezeti egység értekezletén tehetik meg, illetőleg a vezetőkkel közvetlenül is közölhetik. Az írásban benyújtott észrevételekre, panaszokra, javaslatokra az illetékes vezető 15 napon belül köteles írásban válaszolni. A Levéltár alapfeladataihoz kapcsolódó rendelkezések 49. A Levéltárban az Ltv. és az R. előírásait az alábbi rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni. A Levéltár munkáját érintő jogszabályok konkrét alkalmazására, a szakmai követelmények részleteinek meghatározására az intézmény igazgatója a Levéltár munkatársaira vonatkozóan kötelező érvényű utasításokat ad ki. A Levéltár az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével szervnyilvántartásába veszi az R. 6. (2) (3) és (7) bekezdésében meghatározott szerveken kívül azokat a szerveket, szervezeteket és magánszemélyeket is, amelyek és akik maradandó értékű iratokkal rendelkeznek. A külön nyilvántartás szabályait igazgatói utasításban kell meghatározni. A Levéltár az iratselejtezés engedélyezésekor (R ) történeti értékük miatt maradandónak nyilváníthat olyan egyedi iratokat vagy irategyütteseket is, amelyeket az elfogadott irattári terv selejtezhetőként tüntet fel. Az R. 50. (2) bekezdésében meghatározott egyszerű másolatok oldalankénti, felvételenkénti stb. térítési költségét az igazgató által jóváhagyott hatályos reprográfiai díjszabás rögzíti. A levéltári könyvtár a Nógrád Megyei Levéltár keretében működő zártforgalmú tudományos szakkönyvtár, mely a jogszabályokban megfogalmazott feltételek teljesülése esetén nyilvános könyvtárként is működhet.

10 10 A szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések a Levéltár és a munkatársak tudományos tevékenységére is vonatkoznak. A Levéltár dolgozóinak feladatai 50. A Levéltár munkarendjét kollektív szerződés hiányában igazgatói utasítás szabályozza. 51. A Levéltár dolgozói az igazgató által kiadott munkaköri leírás, fondreferencia és egyéni munkatervek alapján végzik munkájukat. Személyi változás, valamint feladat változása esetén, az azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül a szükséges mértékben módosítani kell a munkaköri leírást, fondreferenciát, munkatervet. 52. A munkaköri leírásoknak névre szólóan tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, alá- és fölérendeltségüket, szükség esetén helyettesítésük rendjét, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket. A munkaköri leírás egy példányát a munkavállalónak át kell adni, aki az átvételt aláírásával igazolja. 53. A Levéltárban valamennyi munkakör betöltéséhez hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. 54. A levéltár-igazgató konkrét feladatait és kötelességeit a vele szembeni munkáltatói jogok gyakorlója által kiadott munkaköri leírása tartalmazza. Hatáskörét egyéni döntési joggal, a hatályos jogszabályok, ágazati utasítások, szakmai ajánlások, valamint fenntartói rendelkezések, a költségvetési helyzet, az adott személyi és technikai lehetőségek, a társadalmi igények, elvárások figyelembevételével, a Levéltárban végzett szakmai tevékenységek első számú felelőseként gyakorolja. Feladat- és hatásköre általánosságban véve: felel a Levéltár költségvetési gazdálkodásáért; ellátja a Levéltár képviseletét; meghatározza a dolgozók munkakörét, beosztását és feladatait, valamint munkaidejük beosztását; gondoskodik a Levéltár munkatervének és beszámolójának elkészítéséről, a levéltári munka végzésére vonatkozó érvényes módszertani és más utasítások, ajánlások szem előtt tartásával irányítja és ellenőrzi a munkaterv végrehajtását; ennek során egyes munkák megkezdése előtt és időközi ellenőrzések alkalmával a szükséghez képest részletes és egyértelmű szakmai utasításokat ad a dolgozóknak; gondoskodik a munkaterv teljesítésének feltételeiről, ennek során a dolgozók megfelelő munkakörülményeinek megteremtéséről és a munkavédelmi előírások megtartásáról is; gondoskodik a munkafegyelem megtartásáról; a közalkalmazottakra vonatkozó szabályok szerint gyakorolja a munkáltatói jogkört; a Levéltár működéséről és a terv végrehajtásáról meghatározott időszakonként beszámol az ágazati és a fenntartó szervnek; gondoskodik a Levéltár gazdálkodásával összefüggő teendők ellátásáról; gondoskodik a hatáskörébe utalt bér- és munkaügyek, valamint szociális ügyek intézéséről és a jutalmazásokról;

11 11 a Levéltár munkatervében meghatározott keretek között részt vesz a Levéltár szakmai feladatainak végzésében. Közvetlenül irányítja a számítástechnikai szakmai feladatokat, valamint az iratképző szervek felügyeletével, ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységet; együttműködik a megye közművelődési intézményeivel, elsősorban a múzeumokkal és könyvtárakkal; a továbbképzési és beiskolázási terv kezdeményezésében, egyeztetésében, elkészítésében, véleményezésében és módosításaiban az SZMSZ 87/A., 87/B. és 87/C. pontjaiban rögzített szabályok szerint vesz részt. A továbbtanulás és továbbképzés feltételeit a jogszabályok, illetve belső normák szerint biztosítja, a továbbtanulók eredményeit ellenőrzi; munkáltatói támogatások és a munkahelyi kölcsön iránti kérelmekben, valamint a jutalmazásokban a vezetőség javaslata alapján a közalkalmazotti tanács véleményének figyelembevételével dönt; figyelemmel kíséri a szakterületére vonatkozó hivatalos közlönyöket, végrehajtja az ezekben megjelent jogszabályokat, valamint a Levéltárnak közvetlenül megküldött rendelkezéseket. Gondoskodik arról, hogy a levéltári munkát érintő jogszabályokat és rendelkezéseket a munkatársak megismerjék és betartsák; munkatársain keresztül gondoskodik a Levéltár iratanyagának gyarapításáról, szakszerű és biztonságos megőrzéséről, kezeléséről, valamint az anyagvédelemről; irányítja és ellenőrzi az intézmény tudományos tevékenységét és a levéltári kiadványokkal kapcsolatos munkákat; intézményi pályázatokat nyújt be a fenntartói támogatással nem, vagy csak részben fedezett levéltári és tudományos feladatok anyagi biztosítására; biztosítja az ügyintézés rendjét, felügyel a szolgálati út betartására. A levéltári munkával összefüggő bizalmas adatok megőrzésére felügyel, megszegőivel szemben fegyelmileg eljár; egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez. A Levéltár igazgatója felelős elsősorban a következőkért: a) a beszámolási, jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséért, az adatok valódiságáért, b) a levéltári tevékenységekre, feladatokra vonatkozó tervek elkészítéséért, teljesítésük feltételeiért és végrehajtásukért, c) a költségvetési keret rendeltetésszerű felhasználásáért, d) a jogszabályokban, fenntartói rendeletekben, utasításokban előírt belső szabályzatok kiadásáért, betartásáért, végrehajtásuk ellenőrzéséért, e) a belső ellenőrzés megszervezéséért, működtetéséért. 55. Az általános igazgatóhelyettes Szükség esetén az SZMSZ 66. pontjában rögzített helyettesítési szabályok és átruházott jogkörök alapján helyettesíti a Levéltár igazgatóját; az SZMSZ 83. pontjában foglaltak szerint részt vesz a Levéltár iratkezelési tevékenységében, és az SZMSZ 73. pontjának megfelelően kiadmányozási joggal bír; a Levéltár képviseletében az SZMSZ 74. pontjában leírtak szerint járhat el; tudományos és közművelődési munkát egyéni munkatervének megfelelően végez; referenciaterületi feladatai megegyeznek a levéltárosokéval; feladatait rendes munkarendben végzi.

12 12 Az általános igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre általánosságban: A vonatkozó jogszabályok és belső utasítások betartásával, az igazgató által meghatározott feladatkörben és módon, rendszeres beszámolási kötelezettség mellett irányítja a Levéltár szakmai munkáját. Önálló hatáskörben, az igazgató egyetértésével és az igazgató által meghatározott rendszeres beszámolási kötelezettség mellett végzi származtatott jogkörében az utasítási jog gyakorlását a Salgótarjáni Központban, az alsóbb szintű vezetők munkájának irányítását, a Salgótarjáni Központ munkarendjének szervezését, a belső és külső nyilvántartások vezetésének felügyeletét, irányítja a tudományos, az állományvédelmi és a szakkönyvtári munkákat, végzi a számítástechnikai feladatok adminisztratív ellenőrzését, intézi a továbbképzéssel, beiskolázással kapcsolatos feladatokat, részt vesz a pályázatok megvalósításának irányításában, szervezésében. Az általános igazgatóhelyettes felelős elsősorban a következőkért: az igazgató távollétében a rá átruházott munkáltatói jogkörben viseli a felelősséget, felelős a fentebb meghatározott, önálló hatáskörében elvégzett feladatokért. 56. A Levéltár balassagyarmati levéltárának munkáját irányító csoportvezető szükség esetén, az általános igazgatóhelyettesre vonatkozó szabályok szerint, helyettesíti a Levéltár igazgatóját; a Levéltár igazgatója utasításainak megfelelően, folyamatos beszámolási kötelezettség mellett, irányítja a Levéltár balassagyarmati levéltárának szakmai munkáját, rendelkezik a részleg ellátmányának felhasználásáról. Felel a részlegben rendszeresített levéltári nyilvántartások pontosságáért, naprakészségéért; felelős a részleg eszközállományának megőrzéséért, a felmerült hibák elhárításáért, kijavításáért. Szükség esetén a Levéltár igazgatójának segítségét, intézkedését kéri; elkészíti a részleg éves munkatervének tervezetét, ill. a szakmai beszámolókat; a részleg jog- és hatáskörébe tartozó ügyekben kiadmányozási, kötelezettségvállalási joggal rendelkezik, beleértve ebbe a kutatási kérelmek engedélyezését is, de kivéve a kutatási engedély megtagadásának jogát. Lényeges kötelezettségvállalást, mely jelentős mértékben meghatározná a részleg szakmai munkáját vagy az ellátmány mindenkori összegét meghaladó kihatással lenne a Levéltár költségvetésének alakulására, csak az igazgató hozzájárulásával tehet; a hozzá tartozó referencia-területi feladatai megegyeznek a levéltárosokéval; tudományos és közművelődési munkát egyéni munkatervének megfelelően végez; feladatait rendes munkarendben végzi. Közvetlenül részt vesz a kutatók, ügyfelek tájékoztatásában, kiszolgálásában; az adatszolgáltatásban és ügyintézésben; a levéltári anyag rendezésében és segédletekkel való ellátásában; a levéltári anyag gyarapításának szervezésében; a részleg könyvtári anyagának gyarapításában; a Levéltár tudományos kutatási programjainak szervezésében, kiadványok szerkesztésében.

13 A Salgótarjáni Központban működő osztály- és csoportvezető szükség esetén, az SZMSZ 67. pontjában foglaltaknak megfelelő rendben és módon helyettesítik az általános igazgatóhelyettest; az osztatlan szervezeti egységként működő Salgótarjáni Központban a munkaköri leírásukban meghatározott feladat- és hatáskörben szervezik a rájuk bízott szakmai munkát. Közvetlen felettesük, az általános igazgatóhelyettes irányítása, és folyamatos beszámolási kötelezettség mellett gondoskodnak a feladatok elvégzéséről, a megfelelő munkafegyelem biztosításáról, a felmerült problémák megoldásáról ill. jelzéséről. Feladat- és hatáskörük általánosságban: A Salgótarjáni központban működő csoportvezető átruházott utasítási joggal szervezi és felügyeli az ügyfél- és kutatószolgálattal, valamint iratrendezéssel kapcsolatos szakmai munkát végző munkatársak ez irányú tevékenységét. A Salgótarjáni Központban működő osztályvezető átruházott utasítási joggal szervezi és felügyeli a pénzügyi és személyzeti ügyeket, a titkársági és takarítási feladatokat végző munkatársak ez irányú tevékenységét, valamint végzi a pályázati adminisztrációs feladatokat. Emellett irányítja a Levéltár Bátonyterenyei Részlegének munkáját. A Bátonyterenyei Részleg valamennyi munkatársa az osztályvezető irányítása alá tartozik. Az osztályvezető és a csoportvezető hatáskörének gyakorlását, felelősségének változatlanul hagyása mellett, az igazgató beleegyezésével, indokolt esetben átruházhatja nem vezető beosztású beosztottjára. Egyebekben a levéltárosokra vonatkozó jogok és kötelezettségek vonatkoznak rájuk. A Bátonyterenyei Részleget irányító osztályvezető felelős a részlegben végzett szakmai munkáért. Egyebekben, a Salgótarjáni Központra vonatkozó hatás- és feladatkörükben az osztályvezető és a csoportvezető munkájáért az általános igazgatóhelyettes felelős. 58. A főlevéltárosok, levéltárosok, levéltári asszisztensek és segédlevéltárosok az igazgató által a munkaköri leírásban is rögzített referenciájukhoz tartozó feladatok elvégzéséért, illetve az ahhoz tartozó iratok állagáért, biztonságos megőrzéséért egyénileg is felelősek. A referenciák esetleges változásakor a legrészletesebb nyilvántartások szintjéig veszik át, illetve adják át az iratokat; alapos ismerettel kell, hogy rendelkezzenek a referenciájukhoz tartozó iratanyagról (mind a levéltárban lévőről, mind a levéltárba szállítandó, még irattárakban elhelyezett maradandó értékű iratokról), s tájékozottaknak kell lenniük az önálló munkavégzéshez szükséges szakirodalomban; igazgatói utasítás ill. megbízás alapján, vagy a munkaköri leírásukban rögzített módon szervezik és irányítják a melléjük rendelt levéltári munkatársak munkáját. A hozzájuk rendelt dolgozók tevékenységéért felelősséggel tartoznak; az éves munkatervek kidolgozásához írásbeli javaslatokat terjesztenek elő, az elvégzett munkákról pedig az igazgató utasítása szerinti időpontban statisztikai és szöveges jelentést készítenek; biztosítják a rájuk bízott iratanyag raktári rendjét; az iratok veszélyeztetett állapotáról jelentést készítenek és javaslatokat tesznek a veszélyeztetett állapot megszüntetésére; A jogszabályoknak és szakmai utasításoknak, ajánlásoknak megfelelően rendezik és segédletekkel látják el a számukra rendezésre átadott iratokat. Selejtezést az

14 14 igazgató vagy az igazgatóhelyettes által jóváhagyott selejtezési terv alapján végeznek; Az általános igazgatóhelyettes irányításával és felügyeletével vezetik és karban tartják az R.-ben meghatározott nyilvántartási segédleteket, mind számítógépen, mind manuálisan; a számukra meghatározott gyűjtőterületen szervezik és végzik a Levéltár gyűjtőterületi munkáját; a kutatók és ügyfelek számára szakszerű tájékoztatást adnak, írásban vagy személyesen, élőszóban. Részt vesznek a Levéltár tájékoztatási feladatainak ellátásában. Az általános feladataikon túlmenően egyénileg meghatározott konkrét feladatokkal is megbízhatók. Ilyenek például: gyűjtőterületi, iratbegyűjtési, raktárfejlesztési munkák végzése, koordinálása, beleértve a számítógépes szervnyilvántartást; felszámolásra, végelszámolásra kerülő szervek nyilvántartása, a bértárolási lehetőségek figyelemmel kísérése, a szerződések bonyolítása; a Levéltár alaptevékenységhez kapcsolódóan, egyedi szerződések alapján végzett tevékenységével, valamint kiegészítő tevékenységével kapcsolatos szervezési feladatok elvégzése; megfelelő ismeretek megléte esetén informatikai rendszergazdai feladatkör ellátása, a Levéltárban használt szoftverek működtetése, illetve a hardver-hálózaton tárolt adatok, adatbázisok biztonságos hozzáférhetőségének érdekében; ügyfélforgalmi szolgáltató tevékenység irányítása és folyamatos végzése; a levéltári iratkezelés irányítása a levéltári Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően; kutatószolgálat rendszeres ellátása a Kutatási Szabályzatnak megfelelően; levéltári tervezési-statisztikai segédlet folyamatos karbantartása; levéltári foglalkozások megtartása iskolai csoportok számára; a Levéltár tudományos munkájában szervezési és megvalósítási feladatok ellátása (pályázatok készítése, kiadványszerkesztés, nyomdai kapcsolatok bonyolítása stb.); a Levéltár kiadványaival kapcsolatos előkészítő munkálatokban való részvétel; munka- és tűzvédelmi feladatok; a Levéltár bel- és külföldi kapcsolataiban való részvétel; eszköz- és anyagmozgatási feladatok szervezése, végzése; anyagok, eszközök beszerzése, raktározása anyagi felelősség mellett; a gépkocsi-fenntartással, -üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok; könyvtárosi feladatok, vagy azok egy meghatározott részének végzése; adminisztrációs, titkárnői feladatok; a Levéltár új dolgozóinak betanítása. 59. A levéltári kezelők, informatikusok, rendszerszervezők és adatrögzítők munkájuk során a szakmai felügyeletet, irányítást közvetlen felettesük vagy az azzal megbízott levéltáros gyakorolja; közvetlen felelősséggel tartoznak a rájuk bízott iratokért, számítógépen tárolt adatállományokért és a meghatározott munkatevékenység maradéktalan elvégzéséért; A kezelői munka területei lehetnek elsősorban: rendezésben, selejtezésben, segédletkészítésben, gyűjtőterületi munkában és az adatszolgáltatásban való részvétel;

15 15 iratok szabályszerű kiemelése és visszahelyezése kutatók és ügyfelek kiszolgálása érdekében; számítógépes adatbevitel és ellenőrzés, szövegszerkesztés; logisztikai feladatok végzése; kutatótermi felügyelet, ügyfélfogadás ellátása ügyeleti időben, illetve helyettesítés céljából; anyakönyvi utólagos bejegyzések vezetése. A levéltári informatikusok, rendszerszervezők és adatrögzítők a számítástechnikai rendszer működtetésével kapcsolatos, illetve az adatrögzítői feladatokat látják el. Előbbi feladatot a Levéltár Informatikai Szabályzatában rögzített hatás- és feladatkörben, illetve felelősségi szabályok szerint végzik. 60. A kutatótermi felügyelő felelős a kutatószolgálat folyamatos működéséért, a kutatóterem rendjéért, a levéltári kutatásra érvényes jogszabályokban, a Kutatási Szabályzatban és a Kutatótermi Szabályzatban foglaltak betartásáért; szükség szerint javaslatot tesz a Kutatótermi Szabályzat módosítására; vezeti a kutatással és iratkölcsönzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat, adminisztrációt (beleértve a kutatási naplót, a kölcsönzési naplót, a letéti naplót és az átmeneti naplót); vezeti a kutatási és biztonsági célt szolgáló mikrofilmek nyilvántartását; a hatályos jogszabályoknak és a Levéltár hatályos reprográfiai díjszabásának megfelelően elvégzi a kutatók által megrendelt fénymásolási munkákat; kutatói kérelemre bonyolítja a levéltárközi iratkölcsönzéseket; tájékoztatja a kutatókat a kért iratokban való kutatási lehetőségekről a kutatóteremben hozzáférhető nyomtatott segédletek, illetve számítógépes hálózati pont segítségével; a figyelemmel kíséri a kutatott iratanyag állapotát, veszélyeztetettségét. A kutatóterem nyitvatartási rendjét a Levéltár Kutatótermi Szabályzata rögzíti, a R ában foglaltak figyelembevételével. 61. A levéltári restaurátor, segédrestaurátor restaurátori munkáját és ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatait az éves munkatervnek megfelelően, a munkaköri leírásában megfogalmazottak szerint, a szakmai és jogszabályi követelmények és előírások, valamint a Levéltár Restaurátori és Raktári Állományvédelmi Szabályzatában rögzítettek figyelembevételével és betartásával végzi; felel a rábízott eszközökért, anyagokért; részt vesz az állományvédelmi pályázatok elkészítésében, beszerzi a munkájához szükséges eszközöket; egyéb levéltári feladatokat az igazgató rendkívüli utasítására végez. 62. A levéltári könyvtáros, könyvtári asszisztens a Levéltár könyvtárával kapcsolatos feladatokat önállóan látja el a hatályos jogszabályok és a Nógrád Megyei Levéltár Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtárának Szabályzatában foglaltak szerint. Általános feladatai:

16 16 gyarapítja a könyv- és szakfolyóirat állományt a szakkönyvtári gyűjtőkörnek megfelelően, együttműködve a levéltárosokkal; vezeti a könyvtári nyilvántartásokat és elkészíti a kötelező könyvtári statisztikákat; folyamatosan végzi a számítógépes könyvtári nyilvántartóprogram feltöltését; bonyolítja a Levéltár kiadványcsere-forgalmát és a Levéltár kiadványainak értékesítésével kapcsolatos teendőket; a Levéltár dolgozói és kutatói számára biztosítja az olvasóforgalmi tájékoztatást, a kiszolgálást, valamint a könyvtárközi kölcsönzést; figyelemmel kíséri a könyvek és folyóiratok állapotát; szükség esetén gondoskodik köttetésükről, fénymásolatok készítéséről; egyéb levéltári feladatokat az igazgató rendkívüli utasítására végez. 63. A gazdasági ügyintéző az önállóan gazdálkodó intézménnyel együttműködve közreműködik a Levéltár tárgyévi költségvetésének előkészítésében, figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését; a Levéltár előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatásköre alapján a 29. pont szerinti Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az önállóan gazdálkodó intézményt a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat-módosításról; a KIR 3 rendszerben elkészíti a levéltári dolgozók alkalmazási iratait, (kinevezés, átsorolás, elszámolólap stb.), figyelemmel kíséri a béralap havi ütemezését és felhasználását; számfejti a különböző nem rendszeres kifizetéseket, költségtérítéseket, intézkedik a kifizetésükről, a MÁK által megadott határidőre eleget tesz jelentési kötelezettségének; vezeti a közalkalmazotti alapnyilvántartást; a beérkező szállítói számlákat időrendi sorrendben nyilvántartásba veszi, ellátja a szükséges bizonylatokkal, és az Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően továbbítja az önállóan gazdálkodó intézmény részére; vezeti a rovat-elszámolási ívet a különböző készpénzfizetések teljesítésére rendelkezésre álló készpénzellátmány bizonylatolásához; a készpénzforgalomról az ellátmány feltöltésekor számlákkal elszámol az önállóan gazdálkodó intézmény felé, és egyúttal rendelkezésre bocsátja a rovat-elszámoló ívet és a készpénzes bizonylatok példányait; a készpénzbevételeket az Együttműködési Megállapodásban leírtak alapján az önállóan gazdálkodó intézmény bankszámlájára fizeti be; elvégzi az intézmény számlázási feladatait a rendelkezésre álló és érvényben lévő szerződések, megállapodások alapján. Nyilvántartást vezet a kimenő számlákról; gondoskodik az elkészült bizonylatok átadásáról az önállóan gazdálkodó intézmény részére; közreműködik a számviteli szabályzatokban meghatározott analitikus nyilvántartások vezetésében; az önállóan gazdálkodó intézmény leltározási utasítása alapján közreműködik a leltározási és selejtezési feladatok lebonyolításában; az önállóan gazdálkodó intézmény adatszolgáltatása alapján elkészíti a törvényben előírt adóbevallásokat; egyéb feladatköréhez tartozó feladatokat az igazgató rendkívüli utasítására végez.

17 A) A Levéltár kisegítő alkalmazottjai a számukra meghatározott munkaidő-beosztásban végzik a levéltári munkaszobák, folyosók és raktárak takarítását, a Levéltár épületei körüli takarítást, a Levéltárhoz tartozó útszakaszok tisztán tartását, a parkgondozási feladatokat, szükség szerint a Levéltár épületeinek szakszerű nyitását és zárását, és egyéb, az igazgató által meghatározott feladatokat. A bizalmas adatok védelme 64. A titokvédelmi rendelkezések betartásán túl, a Levéltár minden dolgozója köteles a tudomására jutott munkahelyi bizalmas információkat megőrizni. Ilyennek minősül: Az intézményi értekezleteken vagy egyéb vezetői közlés útján a munkatársak tudomására jutott minden olyan adat, információ, értesülés, amely az intézmény belső életére, munkájára vonatkozik, és nyilvánosságra kerülve alkalmas a levéltári munka megzavarására, az intézmény jó hírének rontására. Az egyes dolgozók helytelen, hiányos munkavégzésére, kifogásolható munkahelyi magatartására, cselekedeteire vonatkozó személyes adatok és vezetői állásfoglalások. A fegyelmi eljárás során az eljárásban részt vevők tudomására jutott adat és információ, továbbá a fegyelmi eljárásban tanúként meghallgatott munkatárs által elmondott vagy jegyzőkönyvben rögzített adat és közlés. A munkatársak minősítésével kapcsolatban az intézményben dolgozók tudomására jutott adatok és vélemények, továbbá a kitüntetések, jutalmazások elbírálásával kapcsolatban elhangzott vélemények és javaslatok. A fenti adatok csak a Levéltár igazgatójának engedélyével a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével hozhatók nyilvánosságra. 65. Tilos minden olyan adat illetéktelen személyekkel vagy intézményekkel történő közlése vagy átadása, amely a levéltári iratokból ill. a feladatkörével kapcsolatos munkavégzése során a dolgozó tudomására jutott, és a személyiségi jogokra, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok védelme alá esik. A helyettesítés rendje 66. A Levéltár igazgatóját határozatlan idejű, valamint 30 napot meghaladó határozott idejű távolléte esetén az általános igazgatóhelyettes helyettesíti átruházott, teljes munkáltatói, szakmai irányítási, utasítási, képviseleti és gazdasági jogkörrel. Amennyiben az igazgató határozott idejű távolléte nem haladja meg a 30 napot, az általános igazgatóhelyettes teljes szakmai irányítási, utasítási, a Levéltár költségvetését nem veszélyeztető mértékű kötelezettségvállalással járó képviseleti, valamint korlátozott egyéb munkáltatói jogkörrel végzi a helyettesítést. Átruházott, és tovább nem ruházható egyéb munkáltatói jogköre ebben az esetben nem terjed ki az alábbiakra: közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, kinevezésre, munkaszerződés módosítására, közalkalmazotti minősítés elkészítésére, fizetési osztályba és fokozatba történő besorolásra, illetmény és illetménypótlékok megállapítására, jutalmazásra, vezetői megbízásra és

18 18 annak visszavonására, kártérítési felelősség megállapítására, a munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén a jogkövetkezmények alkalmazására. Határozott idejű távolléte esetén, függetlenül a távollét időtartamától, az általános igazgatóhelyettesre átruházott jogköröket, a helyettesítés feltételeit, korlátjait, feladatait a Levéltár igazgatója távozása előtt esetenként írásban, külön rendelkezésben is megállapíthatja (pl. az utalványozás, kötelezettségvállalás vonatkozásában). 67. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes együttes távolléte esetén a helyettesítést az osztályvezető, az osztályvezető akadályoztatása esetén a Salgótarjáni Központban működő csoportvezető látja el, függetlenül a magasabb vezetők távollétének jellegétől és időtartamától, az alábbi korlátozással: Az átruházott munkáltatói jogok az osztály- és a csoportvezetőre nem ruházhatók tovább, de a mindennapi munkavégzéssel kapcsolatos feladatok esetén a szükséges munkáltatói intézkedéseket pl. szabadság engedélyezése jogosultak gyakorolni akkor is, ha a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb jogok gyakorlására nem jogosultak. 68. Minden más esetben a helyettesítésről az adott dolgozó munkaköri leírásában kell rendelkezni, illetőleg szükséges esetben arról a közvetlen felettes egyedileg dönt. A munkakörök átadása 69. A Levéltár vezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. 70. Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: az átadás-átvétel időpontját; a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat; az átadandó referenciához tartozó levéltári anyag ellenőrzésének eredményét; a folyamatban lévő konkrét ügyeket; az átadásra kerülő eszközöket; az átadó és átvevő észrevételeit; a jelenlévők aláírását. 71. Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. 72. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik. 73. A kiadmányozás rendje: A Levéltártól hivatalos levelet, a belső ügyvitelben használt hivatalos iratot, engedélyt, nyilvántartást az igazgató, valamint az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott esetekben és módon a Salgótarjáni Központban az általános igazgatóhelyettes, valamint az igazgató által kiadmányozási joggal felruházott munkatárs írhat alá. A Balassagyarmati Levéltár kiadmányozási jogát az igazgató, illetve az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott esetekben és módon az intézményegység mun-

19 19 káját irányító csoportvezető, valamint az igazgató által kiadmányozási joggal felruházott munkatárs gyakorolhatja. A Bátonyterenyei Részlegben a részleg munkáját irányító osztályvezető által megbízott munkatárs végezheti a kiadmányozási feladatokat. Az intézmény hivatalos pecsétjeit is csak a fenti személyek használhatják. A Levéltár képviselete 74. A Levéltár képviseletét az igazgató látja el. A Levéltár nevében jogi és egyéb, a szakmai felügyeletet ellátó szervek vagy a fenntartó felé teendő, és/vagy jelentős kötelezettségvállalással járó nyilatkozatokat az igazgató, határozatlan idejű távolléte vagy az igazgató kifejezett utasítása esetén, származtatott joggal az általános igazgatóhelyettes tehet. Írásbeli alakot követelő nyilatkozat érvényesítéséhez az igazgató, akadályozatása esetén az általános igazgatóhelyettes és az osztályvezető együttes aláírása szükséges. A Levéltár nevében külső szolgáltatóval szerződést az igazgató, határozatlan idejű távolléte vagy az igazgató kifejezett utasítása esetén, származtatott joggal az általános igazgatóhelyettes köthet. A fenntartó előtt, valamint bírósági ügyekben az igazgató, határozatlan idejű távolléte vagy az igazgató kifejezett utasítása esetén, származtatott joggal az általános igazgatóhelyettes járhat el. A szervezeti egységek vezetői az egységek rendeltetésszerű szakmai működése által meghatározott körben, az igazgató tudtával, eljárhatnak a Levéltár képviselőjeként. Indokolt esetben, az ügyek meghatározott csoportjára nézve általánosan, vagy egyedi ügyekben, különböző szakmai fórumokon az igazgató eseti megbízása alapján a Levéltárat annak más dolgozója is képviselheti. 75. Nagyobb jelentőségű ügyekben a Levéltár jogi, szakmai képviseletével az igazgató ügyvédet, szakértőt bízhat meg. A levéltári munkavégzéssel kapcsolatos, valamint a szervezeti egységek közötti és a Levéltáron kívüli kapcsolattartás rendje 76. A Levéltáron belül a munkával kapcsolatos mindennemű érintkezés általában szóban történhet, kivéve: a dolgozók szabadságkérését és a szabadság kiadását; a segélykérelmeket, melyeket minden esetben írásban kell a Levéltár igazgatójához benyújtani; a munkából való távolmaradás igazolását (betegség, egyéb halaszthatatlanul fontos esetek); a levéltári anyag vételével, védetté nyilvánításával kapcsolatos szakértői javaslatokat; azon esetekben, amelyekben az írásbeliséget a dolog természete, valamely jogszabály, szakmai előírás, ajánlás vagy belső igazgatói utasítás megköveteli, illetőleg az adott kérdésben vagy ügyben a Levéltár igazgatója írásos feljegyzést kér.

20 A) A Levéltár szervezeti egységei alapvetően a rendelkezésre álló informatikai rendszerelemek (Internet, postai és elektronikus levelezés, telefon, fax, mobiltelefon-flotta) igénybevételével áll egymással igény szerinti és napi kapcsolatban. A Levéltár minden szervezeti egységének és minden dolgozójának munkáját végső soron az igazgató határozza meg, hagyja jóvá és értékeli közös, összdolgozói szintű munkaértekezleteken, az SZMSZ 45. pontjában foglaltak szerint. A Bátonyterenyei Részleg közvetlen irányítója a Salgótarjáni Központ osztályvezetője. A részleg dogozói és az osztályvezető igény szerint, akár naponta többször értekezik telefonon vagy személyesen. A Levéltár Pártarchívuma, mint az intézmény telephelye, munkavégzés szempontjából nem képez önálló szervezeti egységet, állandó munkatársa nincs. 76. B) A Levéltár külső kapcsolatai alapvetően a levéltáros-szakmai, a történettudományi, közművelődési, oktatási és a saját kiadványok kezelésével kapcsolatos együttműködést, ezáltal a Levéltárban végzett munka szakmai színvonalának emelését szolgálják. A külső kapcsolatok szervezése és kiépítése intézményi szinten az igazgató és az igazgatóhelyettes, az egyes szervezeti egységekben pedig az igazgatóhelyettes, az osztályvezető és a csoportvezető feladata, az utóbbi esetekben is az igazgató előzetes egyetértésével, majd jóváhagyásával. Együttműködési megállapodásokat az igazgató jogosult jóváhagyni. 77. A Levéltár szakmai kérdésekben kivéve azokat, amelyekre nézve a levéltári törvény, vagy a Levéltár fenntartója másként intézkedik közvetlenül érintkezik a szakmai felügyeletet ellátó minisztérium levéltári szervével. Költségvetési és fenntartási kérdésekben fenntartójával közvetlen kapcsolatot tart fenn. 78. A Levéltár gyűjtőterületi munkája során az illetékességi körébe tartozó iratkeletkeztető szervekkel közvetlenül érintkezik. 79. A Ltv ának és az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a hozzáforduló szervek és magánszemélyek részére közvetlenül ad tájékoztatást, illetőleg engedélyez kutatást. 80. A lehetőségek szerint összehangolja tudományos és közművelődési tervét a megye területén működő tudományos és közművelődési intézményekkel, valamint az MTA regionálisan illetékes történeti kutatásokat végző intézeteivel és bizottságaival. Kártérítési felelősség 81. Kártérítési felelősség megállapításának kezdeményezésére a közvetlen munkahelyi vezető tesz javaslatot. Az eljárás lefolytatására és a kártérítésre történő kötelezés az igazgató jogköre. Az eljárást a hatályos munkajogi, közalkalmazotti jogszabályok alapján kell lefolytatni. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 82. A Levéltárban vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben foglalkoztatott, illetve feladatkört ellátó közalkalmazottak kötelesek:

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Baranya Megyei levéltár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baranya Megyei levéltár. Szervezeti és Működési Szabályzata Baranya Megyei Levéltár Pécs Király u. 11. A Baranya Megyei levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2000 2 I. Általános rész 1./ Az intézmény alapítását elrendelő határozat száma: 1610-26/1950.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. június 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. június 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1612/2005. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata (érvényes 2011. szeptember 27-étől) [egységes szerkezetbe foglalt szöveg]

A Veszprém Megyei Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata (érvényes 2011. szeptember 27-étől) [egységes szerkezetbe foglalt szöveg] Iktatószám: 734-2/2011. lvt. sz. A Veszprém Megyei Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata (érvényes 2011. szeptember 27-étől) [egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I. fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 2009-ES MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A levéltár jogállása

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 2009-ES MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A levéltár jogállása A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A 2009-ES MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. A levéltár jogállása /1/ A Zala Megyei Levéltár (továbbiakban: Levéltár) igazgatási feladatokat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben