A (deverbális) igeképzés régi magyar grammatikáinkban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A (deverbális) igeképzés régi magyar grammatikáinkban"

Átírás

1 Tamásné Szabó Csilla A (deverbális) igeképzés régi magyar grammatikáinkban A több mint négy és fél évszázados magyar grammatikaíró hagyományt általában arról az oldaláról szokták megvizsgálni, amelyik nyelvünk fejlődése szempontjából a legfontosabb: jelesen azt, hogy e grammatikák miként hatottak az írásbeliség normáinak alakulására,' s ezáltal milyen szerepet játszottak az egységes magyar irodalmi nyelv megteremtésében. 2 Jómagam ettől eltérő vizsgálatnak vetettem alá nagy hírű elődeink jelesebb grammatikáit. Jelesebbet írtam, jelezvén ezáltal, hogy a vizsgálat korántsem teljes: nem vehettem a közel ötszáz év alatt született összes grammatikát górcső alá, részben mert nem mindenikük hozzáférhető, részben pedig terjedelmi okok miatt, hiszen ez a kérdés egy egész monográfiát érdemelne. gyetlen, már a címben is jelzett fő szempontként a (deverbális) igeképzésről írottak számbavételét tűztem ki a vizsgálat céljául. Ruzsiczky Éva 3 ugyanezt megtette már öt-hat, valóban legjelesebb munkára támaszkodva, azonban véleményem szerint e kérdésnek nagyobb teret is szentelhetünk. zért igyekeztem szám szerint több grammatikát bevonni a vizsgálat körébe kronologikus sorrendben. Grammatikaíróink a latin nyelvtanírói hagyományt követték. 4 Kezdetben e tudós művek maguk is latinul (később németül is) íródtak, s a példák voltak csupán magyar nyelvűek. Nem egy esetben egy kész latin nyelvtant dolgoztak át, illetve alkalmaztak a magyar nyelvre. bből adódik aztán az, hogy a (deverbális) igeképzés, de általában a szóképzés problematikája háttérbe szorul, mivel a görög-latin grammatika a szanszkrittól eltérően a szóképzés tanát nagymértékben elhanyagolta. zért e téren íróink a donatusi nyelvtanban nem találhattak kellő útbaigazítást. 5 Az igével kapcsolatban az igenemekről, valamint az igeragozásról írnak többnyire nagyon részletesen. (Károly Sándor meghatározása szerint: az igei jelentésben adott cselekvésnek a cselekvés végzőjéhez és a cselekvés tárgyához való viszonya." 6 ) Károly Sándor így méltatja régi nyelvtaníróink igeszemléletét: grammatikáikban az aktívum-médium-passzívum hármasságban az aktívum tranzitívságot, a médium intranzitívságot jelentett, s a passzívum egy harmadik kategóriát alkotott (nyilván a görög grammatika hatására). régi felfogás e kategóriáknak az elkülönítését tulajdonképpen transzformációs alapra helyezte, amennyiben a passzívumot úgy fogta fel, mint amely az aktívumból jön létre, a médiumot vagy neutrumot pedig úgy határozta meg, hogy annak nem lehet passzívuma. Az aktívum, médium, passzívum vagy hagyományos magyar elnevezésekkel cselekvő ige, közép ige és szenvedő ige osztályozásmód jellemezte az igenem kategóriáját olnár Alberttől Riedl Szendéig és Szvorényiig bezárólag. Igaz, ezek az osztályozások gyakran kiegészültek minden spáci- 1 Benkő Loránd: Felvilágosodáskori nyelvtanaink szerepe az írásbeliség normáinak alakulásában. = Nyelvtani tanulmányok. Szerk. Sulán Béla. Bp " Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Bp Ruzsiczky Éva: A képzők rendszerbe foglalásának, illetőleg tárgyalási sorrendjének néhány kérdése. = Nyelvtani tanulmányok. Szerk. Sulán Béla. Bp Balázs János: A nemzeti nyelvek nyelvtanirodalmának kialakulása. agyar Tudomány , ; Uö: Ki irta az első magyar nyelvtant? Filológiai Közlöny ; Uő: Nyelvtanirodalmunk előzményei és kezdetei. = Nyelvtani tanulmányok. Szerk. Sulán Béla. Bp ; Schwartz rzsébet: agyarországi latin grammatikák és szótárak a XVI. században. = Értekezések a magyarországi latinság köréből. 5. Bp Balázs János: i.m Károly Sándor: A magyar intranzitív-tranzitív igeképzők. ÁnyT. V

2 a (deverbális) igeképzés régi magyar grammatikáinkban 99 um nélkül a gyakorító, mozzanatos és ható igekategóriákkal, de az igenem kategóriáján belül lényegében helyes úton jártak." 7 int említettem, grammatikáinkat kezdetben latinul írták. A vizsgált művek közül latin nyelvű a Sylvester Jánosé (ezt lefordította Vladár Zsuzsa), valamint a Szenczi olnár Albert, a Komáromi Csipkés György, a Pereszlényi Pál, a Tsétsi János (ezek a nyelvtanok a Corpus Grammaticorum Szerk. Toldy Ferenc - című gyűjteményes kiadásban láttak napvilágot), a Fejérvári Sámuel, a Révai iklós által írt nyelvtan. lkészült fordítás hiányában a szerzők műszavait Kiss András nyug. levéltáros szíves segítségével magam magyarítottam a ma is használt nyelvtani kifejezéseknek megfelelően. A többi grammatika esetében, amelyeket magyar nyelven írtak, az egyszerűség, a könnyebb megértés kedvéért a korabeli műszavakat" szintén a ma használatosokkal helyettesítettem. Amennyiben mégis a szövegben hagytam az illető szerző által használt műszót, azt mindig idézőjelbe tettem. Sylvester János Grammatica Hungaro-Latina 8 című müvében a szófajok kategóriáját áttekintve az ige esetében a ragozást tárgyalja részletesen. egkülönböztet ötféle igetípust: verbum activum (cselekvő ige), verbum passivum (szenvedő ige), verbum neutrum (semleges ige), verbum deponens (álszenvedő vagy közép ige), verbum commune (közös ige). 9 Az ige ragozását vizsgálva Sylvester rámutat a magyar szenvedő és műveltető igék fő sajátságára, hogy ti. a szenvedés és műveltetés egyetlen szóval kifejezhető, szemben a görög és latin körülírásos formákkal. Fontos tehát a felismerése, hogy nyelvünkben a szenvedő és műveltető ige nem ragozásában, hanem csak képzésmódjában különbözik a cselekvő igétől. Szenczi olnár Albert 10 bemutatja nyelvünknek a képzőkben, különösen a kicsinyítő képzőkben való gazdagságát, és jól szemlélteti a képzők akkori sokféleségét, valamint produktivitását. Az igeképzőknek természetesen ő sem szentel külön fejezetet. Az igenemek tárgyalásakor azonban említést tesz képzőkről is. Szenczi megkülönböztet öttípusú igefajtát: verbum activum (cselekvő ige), verbum passivum (szenvedő ige), verbum neutrum (semleges ige), verbum deponens (álszenvedő vagy közép ige), verbum potentiate (ható ige). Activum secundum"-nak nevezi a műveltető igét, és kimondja, hogy az -at/-et segítségével hozzák létre (pl.: láttat, kéret). A szenvedő ige képzőjének a -tic végződést teszi meg (kéretik, láttatik). A lehetőséget kifejező igékről elmondja, hogy minden igéből formálhatók a -hat/-het partikulával (láthat, láttathat). Geleji Katona István" nyelvtanában inkább nyelvhelyességi, helyesírási kérdéseket taglal. indössze a gyakorító és visszaható képzőkről tesz említést a XXXVII, és XXXVIII, pontban. Gyakorítást vagy folyamatosságot fejez ki a -gat/-get: jár-járogat, jov-jovoget, szántszántogat, a -dogál/-degél pedig kicsinyítés kifejezésére használatos: etidegelek, iddogálok, azaz kitsinyt-kitsinyt eszem, iszom". 7 Uő: i.m Sylvester János: Sylvester János latin-magyar nyelvtana. Ford. Vladár Zsuzsa. NyTK Bp Vladár: i.m. 10 Szenczi olnár Albert: Novae Grammaticae Ungaricae = Corpus Grammaticorum. Szerk. Toldy Ferenc. Bp Geleji Katona István: agyar Grammatikácska A' vagy Az igaz. magyar Írásban és szállásban kévántato néhány szükséges Observatiok... Gyulafehérvár = Corpus Grammaticorum. Szerk. Toldy Ferenc. Bp

3 100 műhely Komáromi Csipkés György 12 külön fejezetet szán a magyar igeformák gazdagságának bemutatására. A ver igét hozván fel példának, 80 igeformát sorol fel. Az alanyi és tárgyas ragozási formához illeszti hozzá a -het, -et, -ődik, -degél, -kedik képzőt, és e származékok (verhet, veret, verődik, verdegél, verekedik) továbbképzett változatait is felsorolja (pl. vergelöddögelhetek, vergelödtetek, vergelöddögélteíek stb.). Fontos felismerésre jut a szószármaztatást illetően, amikor az igeképzés alapjaként három lehetőséget vesz számba. szerint a származtatott igék névből (orrolom), igéből (verdegelem) vagy más partikulákból jöhetnek létre (általlom, jajgatok). Pereszlényi Pál 13 szintén több képzőt sorol fel, egyszer csak példákkal illusztrálva, máskor jelentésükre, jelentésárnyalataikra is rámutatva. Kövesdi Pál" az igeragozási paradigmákat tekinti át. egkülönbözteti az aktív, passzív és ható igét, valamint a tárgyas és tárgyatlan ragozású igéket. Tsétsi János 15 grammatikája tulajdonképpen helyesírási szabályok gyűjteménye. Aktív és szenvedő igékről tesz említést. Fejérvári Sámuel Institutiones 16 című müvének legterjedelmesebb része az igéről szóló, a ragozási kérdések uralta alfejezet. Komáromi Csipkés Györgyhöz hasonlóan tárgyalja az igei származékokat. Gyarmathy Sámuel 1794-ben megjelent Okoskodva tanító magyar nyelvmesterében' 1 a szóképzést formálásnak" nevezi, az igét időszónak". ár a bevezetőben felhívja a figyelmet a magyar nyelv rendkívüli tömörségére, amelyet az igeképzők biztosítanak: ind az Idöszoknak, mind a' neveknek olly sokféle végzetek, és a'bol fojo jelentések van; hogy azok akarmelly gondolat ujjabb ujjabb változásainak, 's fordításainak ki-fejézesire alkalmatosok. zt bizonyítja a' 90. ár e'böl következik az a különös rövidség is, a' agyar Nyelvben, melly szerint igen sokszor két, három, négy szóval kelletik kitenni azt, más Nyelvekben, a' mit a' agyarban egy szóval fejezünk ki. p.o. Látlak, Video te. Láthatlak, Possum te videre. Láttatok, Curo te videre. Látdogaltathatok, Possum frequenter curare videre.'" 8 Gyarmathy keveri az igenemeket és módokat. A különböző típusokat az ún.,jegyző betűk" különböztetik meg egymástól. zeknek java része tulajdonképpen képző. így elkülöníti az -nt mozzanatos igeképzőt (csippent) a gyakoritoktól ( -gat/-get, -dogál/-degél, -kál/-kél, -dau-del). lődeihez hasonlóan ő is hosszú ragozási sorokat mutat be, tudatosan a nyelvtanítás céljait szolgálva. Felismeri a képzők szerepét a stílus alakításában: Hogy egy idöszónak illyen sok gyakorlója legyen, mint a' Tábla 7-dik 8-dik 9-dik és 10-dik számja mútatja, az a' agyar Komáromi Csipkés György: Hungaria 1Ilustrata. Hoc est brevis methodica naturae et genii lingvae liungaricae explicaţia, anungaros in discenda lingua ista facilitam, promovens et hungaros efficiens = Corpus Grammaticorum. Szerk. Toldy Ferenc. Bp Pereszlényi Pál: Grainmatica Lingvae Hungaricae. Tymaviae = Corpus Grammaticorum. Szerk. Toldy Ferenc. Bp Kövesdi Pál: leinenta Lingvae Hungaricae = Corpus Grammaticorum. Szerk. Toldy Ferenc Tsétsi János: Observationes Ortographico-Grammaticae = Corpus Grammaticorum. Szerk. Toldy Ferenc Fejérvári Sámuel: Institutiones előtt = Kéziratos magyar nyelvtanok. Szerk. Lőrinczi Réka. agyar Nyelvtudományi Társaság, Bp Gyarmathy Sámuel: Okoskodva tanító magyar nyelvmester elly írattatott Gyarmathi Sámuel N. Hunyad Vármegye Orvossá által lső darab A' Nagy rdély Országi T.N. Rendek költségével Kolo'svaratt. Nyomtattatott Hochmeister árton Tsász. K. Dicast. Könyvnyomtató és priv. Könyváros Betűivel. Kolozsvár és Szeben /.m. IX.

4 a (deverbális) ioeképzés régi magyar grammatikáinkban 101 nyelvnek nagy kellemetességére, és szépségire vagyon, mert azok által lehet a' gondolatoknak minden apro változo különbségeit igen értelmesen ki-fejezni, mellyet más nyelveken nem könnyen lehetne véghez vinni. zeknek pedig jelentések épen nem hasonlo egymáshoz, mert egynek egy szóllás formájában, másnak másban van a' hellye, p.o. Tordátol fogva Kolo'svárig mind verdegelt az esö. Az édesgető Anya, szerette gyermekének gyengén veregeti az ortzáját. Istók báty minden kortsoman meg-verekedik, és ha meg-szalasztják; a' sürü bokrok közt nehezen verekedik által. Az haragos Galamb a' szárnyaival szüntelen verdesi, valamint a kutya-is szüntelen mardossa társát. ár a' ki az e'féle, első tekintetre hasonlo értelműnek tettzö Gyakorlo Idöszókat, a' maga illendő hellyire ékesen el-tudja rakogatni; a' bírja a' agyar Nyelv erejit általjában.'" 9 Gyarmathy a szóképzésnek külön fejezetet is szentel. 20 A származtatás által a szavak a nyelvben hosszabbodni" szoktak. zek a végződések ujjabb ujjabb jelentést szülnek". Lajstromozza a lehetséges képzőfajtákat, denominális nomen és deverbális nomen képzést sorolva fel. Az igéből lehet név", mégpedig háromféleképpen: változás nélkül", valami változással", valahogyan, valamilyen végzettel". A Debreceni Grammatika szerzői 21 fontos nyelvi jelenségre figyelnek fel. Az ige ragozása ( hajtogatás") nem függ össze a képzés módjával. Bármilyen ragozási sorhoz lehet képzőket illeszteni: Nemhogy tehát a Hajtogatásoknak szükségtelen szaporításával kellene a agyar Grammatikát bővíteni: de az Igéknek, értelmére és végezetire nézve való minden Nemeit is előszámlálni: nem egyéb vólna, hanem Dictzionariumot kiírni. lég lészen a nagyjából, és leg inkább az afféle Végezeteket feljegyezni; a mellyek Nyelvünkbenn, az igékhez tévődvénn, azoknak értelmit úgy változtatják; hogy azt az értelmet, más Nyelvekbenn több különös szóval kell kitenni. ivel pedig a agyar Nyelvbenn, minden Igének Gyökere, a Jelentő ód' Jelenvalójának egygyes harmadik Személlye: ahoz lehet, és kell az efféle Végezeteket toldani." 22 egkülönböztetnek ható, műveltető, gyakorító, szenvedő és közép igéket. 23 Külön fejezet szól a szószármaztatásról, amelyet a szóformálás" négy lehetséges fajtája közül az egyiknek tekintenek. A deverbális igeképzésnek is viszonylag tág teret szentelnek, viszont a gyakorító, mozzanatos, műveltető, szenvedő igék képzői keverednek e felsorolásban a módjelekkel és igei személyragokkal. Révai iklós laboratior Grammatica Hungarica 24 című munkájának III. kötetében háromféle képzőtípust sorol fel: igéket, főneveket és mellékneveket alkotó képzőket. Révainál az igeképzők először egyszerű és összetett képzők csoportjára bomlanak. Az egyszerűek lehetnek ritkábbak vagy nagyon gyakoriak, az összetettek pedig két- vagy háromeleműek. zekhez harmadik csoportként csatlakoznak a műveltető, szenvedő és ható igék képzői. Kassai József Sárospatakon kiadott nyelvtanában 25 elkülöníti a cselekvő, műveltető, szenvedő, közép, ható, visszaható igéket. egállapítja, hogy cselekvő igékből képezhetünk: (1) műveltető igét az -at/-et, -tatatet képzővel; (2) szenvedő igét az -ódikj-ődik végzettel". 19 lm I.m Domokos Lajos-Benedek ihály-szikszai György-Gál András: Debreceni Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy magyar társaság. Bécs I.m Abaffy: A mediális igékről. Ny. 1978/ Révai iklós: laboratior Grammatica Hungarica. Pest Kassai József: agyar nyelv-tanító könyv. Sárospatak 1817.

5 102 műhely Verseghy Ferenc 26 a szóképzésről mint a nevek formálásáról ír. Használja a szóképző" műszót. Számtalan igeképzőt sorol fel, sok példával (-at/-et, -tat/-tet, -gat/-get, -ódik/-ődik, ál/-él, -an/-en, -dos/-dös, -dal/del, -kodiks-kedik/-ködik). löljáróban megállapítja, hogy többnyire követik a hangrendi illeszkedés szabályait. Bitnitz Lajos agyar nyelvtudomány 27 című művében megállapítja, hogy a szóképzőt mindig a tőhöz ragasztjuk. Több igeképzőt is felsorol, példákkal (-at: adat, -et, -tatatet, -ít: tanít, -ads-ed: fogad, -öz, -og/-eg/-ög: tekereg, -au-eu-ol/-öl: hajol, -hat/het: származhat, -úl/-ül: kondul). Részben Révaira támaszkodik. Ugyanakkor nyelvtörténeti magyarázatot próbál találni a képzők kialakulásának módját illetően. Fogarasi János 28 a 19. század közepén elkülöníti a képzőket és ragokat: a képzők a szószármaztatásban, a ragok a ragozási sorok, grammatikai formák kialakításában játszanak szerepet. A származtatásról szóló fejezetben több igeképzőt is felsorol (pl. -acu-ed, -edik/-odik/-ödik, -dít, -dul, -int, -van/-ven, -z, -kodik/-kedik/- ködik); némelyek formáját tévesen állapítja meg. Simonyi Zsigmond a Tüzetes magyar nyelvtanban 29 két, illetőleg négy fő csoportba foglalja képzőinket: ige- és névszó-, közelebbről deverbális és denominális névszóképzők csoportjába. Az első csoportban elkülöníti a tehető ige" képzőjét a mozzanatos, a gyakorító, a kezdő, a műveltető, a visszaható és a szenvedő ige képzőitől. A második csoportot nem tagolja tovább. A harmadikban különválasztja a főnevek, az igenevek és a melléknevek képzőit. A negyedik csoportot - a számképzők" néven tárgyalt többes jeleket nem tekintve - mértéket kifejező, összetartozást jelentő, valamint elvont főnevek létrehozására alkalmas képzőkre tagolja, mértéket kifejezőnek véve (a fokozás tőle idesorolt képzőit" jel voltuk miatt nem említve) a kicsinyítő és a nagyító képzőket, valamint a -nyi képzőt. A különböző századok művelődéstörténetére jellemző sajátosságok a grammatikaírásra is rányomják bélyegüket. A klasszikus nyelvek nyelvtanainak többé-kevésbé szolgai másolása után a magyar nyelv müvelésének fontossága, a nyelvhelyesség kérdései, a magyar nyelv összehasonlítása más nyelvekkel, illetve a nyelv múltjában való kutatás mind-mind az egyetemes tudománytörténet mozzanata is. A nemzeti öntudat fokozatos erősödése jelentkezik a nyelvtanírásban is, mint általában az anyanyelvüség térhódításának minden területén. így lehetséges, hogy Gyarmathy Sámuel a nyelvi szépséget, kifejezőerőt ízlelgeti. A különböző szerzők szárnypróbálgatásainak lehetünk tanúi, amint a latin grammatikák kötelékéből kilépve egyre bonyolultabb, sokrétűbb, a magyar nyelv sajátosságainak egyre jobban megfelelő kategóriák felállítását célozzák meg, egyre több sikerrel. Grammatikaíróink tehát vitathatatlanul fontos szerepet játszottak a tudományművelés e fontos területén. 26 Verseghy Ferenc: agyar Gramnmtica avagy Nyelvtudomány. Buda Bitnitz Lajos: agyar nyelvtudomány. Pest Fogarasi János: űvelt magyar nyelvtan elemi része. Pest Simonyi Zsigmond: Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon. Bp