VASI HONISMERETI KÖZLEMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VASI HONISMERETI KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 VASI HONISMERETI KÖZLEMÉNYEK A VAS MEGYEI HONISMERETI MOZGALOM FOLYÓIRATA ALAPÍTÁSI ÉV: 1974 REPERTÓRIUM Kiadja: A VAS MEGYEI LEVÉLTÁR A borítót tervezte: KAMPER LAJOS Összeállította: T. PÁSZTOR ÁGNES Felelős kiadó: TILCSIK GYÖRGY Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szombathely, Hefele M. u. 1. Pf.: 78. Tel.: Szövegszerkesztés: Vas Megyei Levéltár Nyomdai munkák: SZIGNATÚRA Nyomda és Kiadó Kft., Szombathely Felelős vezető: Balla Tibor HU ISSN

2 TARTALOM BEVEZETÉS... 3 A FOLYÓIRAT ADATAI... 5 IDŐRENDI RÉSZ... 7 MUTATÓK Névmutató Tárgymutató Földrajzi mutató Illusztrációk jegyzéke Személyek Települések Tárgyak, tevékenységek Könyvek, folyóiratok, kéziratok Képzőművészeti alkotások INHALT EINLEITUNG... 3 ANGABEN DER ZEITSCHRIFT... 5 KRONOLOGISCHER TEIL... 7 VERZEICHNISSE Namensverzeichnis Sachverzeichnis Geographisches Verzeichnis Verzeichnis der Illustrationen Personen Siedlungen Gegenstände, Tätigkeiten Bücher, Zeitschriften, Manuskripten Bildkünstlerische Werke VSEBINA UVOD... 3 PODATKI O REVIJI... 5 KRONOLOŠKI DEL... 7 KAZALA Imensko kazalo Stvarno kazalo Krajevno kazalo Seznam ilustracij Osebe Naselja Predmeti, dogodki Knjige, revije, rokopisi Likovna dela... 87

3 BEVEZETÉS 1994-ben első megjelenésének huszadik évfordulóját ünnepelhette Vas megye honismereti mozgalmának folyóirata, a Vasi Honismereti Közlemények. Ez az évforduló jó alkalmat kínált arra, hogy elkészüljön a folyóiratban a két évtized alatt napvilágot látott közleményeket feldolgozó repertórium. Az 1974 és 1989 között a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ gondozásában, változó periodicitással évente, félévente jelent meg a folyóirat. Az első szám beköszöntője úgy fogalmazott, hogy a Vasi Honismereti Közlemények célja a táj, a szűkebb haza és az ember örök kettősségének, egymáshoz való viszonyának ábrázolása, bemutatása. A szerényebb kivitelű első évfolyamok döntően néprajzi tárgyú írásokat adtak közre, de már ekkor is figyelmet fordítottak a Vas megyében jelentős hagyományokkal és eredményekkel büszkélkedhető honismereti mozgalom bemutatására. Emellett tudósítottak a különféle pályázatokról, kiállításokról, egy-egy intézmény honismereti tevékenységéről. Már a legelső számban helyet kapott igen értékes adatokat szolgáltatva az utókornak az azóta is rendszeresen megjelenő rovat, a Vasi események, évfordulók es esztendő tartalmi és formai változásokat hozott a folyóirat történetében. Ekkor az új címlap és formátum mellett a megújított szerkesztőbizottság úgy foglalt állást, hogy munkájának központjába az embert és az emberi tevékenységet állítja. Az emberközpontú gondolkodás eredményeként 1985-ben jelent meg a folyóirat hasábjain mind a mai napig egyedülálló vállalkozásként a Vasi Honismereti Kislexikon. Az életrajzi összeállítás a Vas megyében élő és dolgozó, a honismeret és a helytörténet sokféle területén tevékenykedő személyek munkásságát és pályafutását tartalmazza. A 275 bemutatott között helyet kaptak azok is, akiknek több évtizedes munkája nélkülözött bármiféle publicitást vagy elismerést. A lexikon a puszta számbevételen túl további honismereti-helytörténeti kutatások segítője és elősegítője lehet, mert az egyes életpályák rövid bemutatása után a legfontosabb publikált vagy kéziratban lévő munkákat is felsorolja. A lexikon második része 1990-ben jelent meg. Ebben azok a személyek szerepelnek, akik valamilyen ok miatt az elsőből kimaradtak, illetőleg vasi születésűek, de már nem itt élnek, vagy nem Vas megyeiek, de rendelkeznek jelentősebb számú megyei tárgyú publikációval ben újabb lényeges változás következett be a Vasi Honismereti Közlemények életében. Kiadója ekkortól a Vas Megyei Levéltár lett, mely intézmény azóta is gondozza a folyóiratot. A borító ismét megújult, a jelenlegi címlapgrafika tükrözi a mind sokrétűbbé váló tartalom lényegét. Az 1985 óta előfizetői terjesztésben is hozzáférhetővé vált kiadvány színvonalát és ezzel párhuzamosan, mind szélesebb körű szakmai elismertségét jelzi és érzékelteti, hogy 1986 óta a Magyar Történeti Bibliográfia is regisztrálja közleményeit. 3

4 A REPERTÓRIUM HASZNÁLATÁHOZ Az összeállítás időrendi fejezete előtt található meg a folyóirat bibliográfiai leírása, amely a kiadásra és a szerkesztésre vonatkozó adatokat tartalmazza. A repertórium fő része időrendben, az egyes folyóiratszámokon belül, a közlés rendje szerint sorolja fel a megjelent cikkeket. Egy-egy bibliográfiai tételben először a közlemény szerzője, címe, alcíme és oldalszáma olvasható. Ahol a cím egyértelműen nem fejezi ki a tartalmat, ott annotáció segíti a tájékozódást. Könyvismertetések esetében az ismertetett munka rövidített bibliográfiai leírása képezi az annotációt. Végezetül az illusztrációk felsorolása következik, azok témájától függetlenül, mindig ahhoz a publikációhoz kapcsoltan, amelynek terjedelmén belül a szóban forgó illusztráció helyet kapott. A leírás után zárójelben az illusztráció műfaját is megadtuk (F: fénykép, G: grafika, Fe: festmény, Sz: szobor). A repertórium második része a használatot reményeink szerint nagyban segítő mutatókat foglalja magában. A könyvismertetések, recenziók teljes értékű közleményként szerepelnek a mutatókban. A névmutatóban az időrendi részben előforduló minden személy neve megtalálható. A név utáni kurzívval szedett tételszám azt jelezi, hogy a szóban forgó személy nem szerzője az adott közleménynek, hanem az róla, vagy az általa készített munkáról szól. A tárgymutatóban a tárgyszavak képzésénél igyekeztünk a honismereti-helytörténeti érdeklődés minél szélesebb körű keresési szempontjaihoz igazodni. Utalókat itt nem alkalmaztunk, mivel egy-egy tárgyszó egyedileg is és gyűjtőfogalma alatt is megjelenik. Ahol az lehetséges volt, ott közöltük a feldolgozott téma földrajzi helyét és időhatárait is. A földrajzi mutató a érintett földrajzi helyek betűrendjében sorolja fel a feltárt munkákat. A tárgymutatóhoz hasonlóan, itt is megadtuk a tárgyalt témakör időhatárait is. A Vas megye tárgyszó alatt azokat a közleményeket szerepeltettük, amelyek az adott témakört általában, a megye egészét érintően tárgyalják. Az illusztrációk jegyzéke öt részből áll. A személyekről készített betűrendes összeállításban azoknak a nevei találhatók meg, akikről foto vagy más, egyedi eljárással készített ábrázolást láthatunk a folyóiratban. Az egyes személyekhez kapcsolható kéziratokat, képzőművészeti alkotásokat és tárgyakat a név után soroltuk fel. A képzőművészeti alkotások cím alatt kizárólag azokat a műveket szerepeltettük, amelyek egy-egy személyhez kapcsolódnak, azaz a népművészeti alkotások és a régészeti leletek ebben nem kaptak helyet. Reményünk szerint a Vasi Honismereti Közlemények 1974 és 1994 között megjelent számait feldolgozó repertórium hasznos kalauza és segédeszköze lesz a megyénk múltja iránt érdeklődő laikusoknak és honismereti-helytörténeti kutatásokat végzőknek egyaránt. T. PÁSZTOR ÁGNES 4

5 A FOLYÓIRAT ADATAI VASI HONISMERETI KÖZLEMÉNYEK ALCÍM: A honismereti mozgalom Vas megyei fóruma A honismereti mozgalom Vas megyei folyóirata INDULÁS ÉVE: 1974 SZOMBATHELY NEM JELENT MEG: 1976, 1982 MEGJELENÉS: , , 1981 évente 1977, 1980, , , félévente melléklet 1981/1.szám 1985/1-2, 1986/1-2, 1990/1-2 összevont számok A Gothard Asztrofizikai Intézet megalapításának 100. évfordulójára készített emlékszám SZERKESZTŐ: , szerkesztőbizottság 1981 Vértesi Péterné Sátori Vilmosné Kuntár Lajos SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Bárdosi János Bariska István Bödör Ágota 1985 Czeczeli Kornélia Csiszár Károly Elek Tibor 1975 Feiszt György 1987/ Gerse János 1975 Horváth Ferenc Horváth György Kiss Gyula Kuntár Lajos

6 Mukicsné Kozár Mária Németh Miklósné Pete Györgyné Pethő Gyula Pungor János 1975 Sátori Vilmosné Simon V. Péter Tilcsik György Varsányi Péter /1 Vértesi Péterné 1981 Zsámboki Árpád BORÍTÓ: Farkas István Bonyhádi Károly Kamper Lajos KIADÓ: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Vas Megye Tanácsa V.B. Művelődési Osztálya és a Hazafias Népfront Vas Megyei Bizottsága megbízásából a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 1990 Vas megye Tanácsa V.B. Művelődési és Sportosztálya megbízásából a Vas Megyei Levéltár A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Levéltár Vas Megyei Levéltár NYOMDA: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ házinyomdája Sylvester János nyomda 1990 INTER PC nyomda SZIGNATÚRA Nyomda és Kiadó Kft 6

7 sz. 1. HORVÁTH Ferenc: Beköszöntő. = 3 4. MŰHELY 2. MIHÁLY Mária: Derkovits Gyula emléke Szombathelyen. = BÁRDOSI János: A magyarszombatfai fazekasházról. = A Veleméri völgy fazekasságának hagyományait bemutató házról, amelyet a Magyarszombatfai Kerámia Vállalat hozott létre. A helyreállított fazekasház és cserépégető kemencéje. (F) = 12. A fazekasház szobarészlete. (F) = 14. A fazekasház konyharészlete. (F) = 15. Korongozó fazekas. (F) = KATONA Imre: Az üveg és az ember. Megnyitóbeszéd a sárvári üvegművészeti kiállításon. = LAKY Rezső: Mi indított el a gyűjtőmunkára? = A Sághegy keletkezése (kemenesaljai monda), Savanyú Jóska látogatása Sitkén (betyártörténet), A daralopó boszorkány (boszorkánytörténet) közlésével. 6. POMOGYI József: Divat a néprajzi tárgyak gyűjtése! = B. DORNER Mária: Vasi iskolatörténeti kiállítás Bozsokon. = Az 1969-ben megnyitott kiállítás bemutatása kapcsán a Vas megyei iskolaügy vázlatos ismertetése a középkortól napjainkig. 8. SÁTORI Vilmosné: Ifjúsági honismereti tábor Kőszegen. = Az 1974 nyarán megrendezett táborról. HELYISMERETI ADATTÁR 9. GUTTMANN Miklós: A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse Jákon. Szántás vetés aratás hordás nyomtatás cséplés. = Két egyéni gazda földjét elválasztó megye. (F) = 46. A trágya leszórása. (F) = 48. A trágya mezőre szállítása. (F) = 49. A szántás módjai: összöszántás, szilleszántás, köz és féköz. (R) = 54. Boronálás. (F) = 55. Vetőgép. (F) = 58. Az aratókasza köszörülése. (F) = 66. A termény lekötése: nyomórúd, a lekötés módja. (R) = 84. Zsombor vagy szakajtó és véka. (F) = 96. Németh Gyula törekrostával. (F) = ÁCS László ÁCS Lászlóné: Népi ételek, népi étkezés Rábagyarmaton. = ÁCS László ÁCS Lászlóné: Keresztelő, lakodalom, temetés Rábagyarmaton. = LAKY Rezső: Nevető fejfák. Tréfás sírfeliratok. = Az ország különböző tájegységeiről gyűjtött sírfeliratok közlése. 7

8 SZAKKÖREINK ÉLETÉBŐL 13. SZABÓ László: Középiskolások néprajzi- szókincstani gyűjtőtevékenysége vidéki gimnáziumokban. = A körmendi Kölcsey Ferenc Kollégiumban és a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban szerzett tapasztalatok alapján. PÁLYÁZAT 14. Művelődési otthon-történeti pályázat. = A Népművelési Intézet pályázati kiírása és útmutató. IRODALMI HAGYOMÁNYAINK 15. SZERDAHELYI Pál: Csöngei mozaikok Weöres Sándor gyermek- és ifjúkori éveiből. = Tizenegy beszélgetés azokkal, akik a gyermek és ifjú Weöres Sándorral közelebbi barátságban, ismeretségben voltak. Weöres Sándor és Károlyi Amy Csöngén. (F) = NÁDASDY Lajos: A három nevű ember. = Zádor György (Stettner György, Fenyéri Gyula), az 1799 és 1866 között élt irodalmár és nyelvész életútja. VASI ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK 17. Vasi események, évfordulók I. félév. Összeáll.: Pethő Gyula. = SZERKESZTŐI POSTA 18. Célkitűzéseinkről és rovatainkról. Írta: a szerkesztőbizottság. = sz. MŰHELY 19. MOLNÁR Dezső: A honismereti munka módszere. = MIHÁLY Mária: Szombathely, a modern textilművészet otthona. = p.: Ismertetések és kritikák az 1969 és 1974 közötti szombathelyi textilbiennálékról. Az I. Ipari Textilművészeti Biennálé című kiállítás részlete. (F) = 15. A III. Fal és Tértextil Biennálé egyik elsődíjas alkotása: Németh Éva Sziget című gyapjúgobelinje. (F) = 17. HELYISMERETI ADATTÁR 21. SZABÓ Gábor: A népi hatalom kialakulásának folyamata a Vas megyei Bük községben = SZABÓ László: Szemelvények Sorokpolány történetéből ig. = SZABÓ József: A cselédek életkörülményei és bérezése a büki uradalomban ig. = A büki uradalomban dolgozó iparosok lakásainak egyike. (F) = 84. A büki uradalom cselédlakásai a hosszú ház -ban. (F) = 85. 8

9 24. A szombathelyi Putsch-gyár. Egy kapitalista üzem történetének vázlata. Készítette: az üzem történetírói munkaközössége. = A Lakástextil Vállalat Szombathelyi Fonó- és Szövőgyára jogelőd üzemének 1922 és 1945 közötti működéséről. 25. ZONGOR Ferenc: Adatok, emlékezések a volt sághegyi bazaltbányáról. = Sághegy Bazaltbánya. (F) = MOLNÁR Dezső: A celldömölki járás felszabadulása. = SORSOK EMBEREK 27. GAÁL Dezsőné: Sorserózió. Paraszti életrajz Bőczén Pálnéról. = A Csöngén élő személy életének ismertetése. Bőczén Pálné arcképe. (F) = 118. Cselédház. Bőczénék lakása. (F) = 120. Kivonat Bőczén Ida cselédkönyvéből, (F) = 126., 127., 128., 129. SZAKKÖREINK ÉLETÉBŐL 28. LAKNER Győzőné: Vallomás egy honismereti-néprajzi szakkör munkájáról. = A Kőszegszerdahelyen működő szakkörről. PÁLYÁZAT 29. SÁTORI Vilmosné: Lakodalmi dalok és népszokások pályázat értékelése. = ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK 30. BÁNDI Gábor: A megyei népi díszítőművészeti kiállítás megnyitó beszéde. = Részletek a kiállításról. (F) = 165., 166., SÁTORI Vilmosné: Megyei honismereti vetélkedő. = A felszabadulás 30. évfordulója alkalmából rendezett vetélkedőről. 32. Vasi események, évfordulók II. félév. Összeáll.: Pethő Gyula. = sz. 33. SZABÓ László: Ragadványnevek Sorokpolányban. = POMOGYI József: A disznóölés Nagygeresden. = sz. 35. SISAK Éva: Summásélet visszaemlékezések és iratok tükrében. = Kottákkal. Söptei summás csapat 1912-ben. (F) = 1. Akiktől a legtöbb adatot kaptam: Bertók István, Horváth Mihály, Karakai Istvánné, Horváth Józsefné, Gál Sándor. (F) = 46., GUTTMANN Miklós: Hiedelmek Náraiból. =

10 1977. melléklet 37. BARISKA István: Gottfried Lehmann (? dec. 24.) = 1-4. lev. A porosz származású osztrák kapitányról, aki 1701-ben segítette II. Rákóczi Ferencet a Bécsújhelyről való szökésében, és akit e tettéért kivégeztek. 38. BECHTOLD István: Herman Ottóra emlékezünk. = 1 4. lev. 39. CSABA József: Gyűjtőúton a Vendvidéken. = lev. A terület népszokásairól és méhészkedéséről sz. 40. A honismereti-helytörténeti mozgalom Vas megyében. Írta: a szerkesztőbizottság. = 1 6. A mozgalom 1970 és 1978 közötti történeténete. 41. Vas megye honismereti mozgalmának távlati feladatai Összeáll.: a Megyei Honismereti Koordinációs Munkabizottság. = SZÉKELY László: Adalékok Győrvár néprajzához. Az anyaméhtől az anyaföldig. = A születéshez, a keresztelőhöz, a lakodalomhoz és a temetéshez kapcsolódó népszokásokról. 43. CSABA József: Finn nyelvészek tanulmányútja az Őrségben. = Otto Donner finn nyelvtudós. (F) = 27. Kaarina Karemo és Eira Penttinen finn, valamint Hosszú Ferenc magyar nyelvész Csákánydoroszlón, (F) = 31. Finn nyelvészek és magyar kísérőjük Szalafőn özv. Zsoldos Jánosné adatközlő, valamint családtagjai társaságában, szeptember 26. (F) = SZÁSZ Erzsébet: Vidos József országgyűlési beszámolója május 1-én. = Forrásközlés. Az utolsó rendi országgyűlésről hazatért Vas megyei országgyűlési követ végbeszámolója sz. 45. NÉMETH József: Tanoncélet Boda István, Fábián Antal és Takács Lajos visszaemlékezései alapján. = BORHY László-PÁL Péter: A munkapiac helyzete. Tanoncélet = A tanoncok szerződtetéséről. 47. GÁL Tímea: A tanoncoktatás Szombathelyen. = , TAMÁSI Judit: A szombathelyi dr. Vass József Tanoncotthon. = , 20. Az 1929 és 1930 között működött intézményről. 10

11 49. TONKA Valéria-GERGÓ Vilma: A kenyérsütés Csempeszkopácson. = A kenyérsütés eszköz- és szókészletének közlésével. A liszt teknőbe szitálása. (F) = 25. A kenyértészta szakasztása, tésztalabdák sodrása. (F) = 26. A zsomborokban megkelt kenyér. (F) = 27. Lisztezett sütőlapátra borítják a zsomborokból a megkelt kenyeret. (F) = 28. Mosdatás után a kemencébe vetik a kenyereket. (F) = 28. Kiszedik a szépen sült kenyereket. (F) = 29. Ime a friss kenyér. (F) = BÁNDI Gábor: A Velem-Szentvidhegyi ásatások történeti hátteréről. = M. KOZÁR Mária: A Vas megyei szlovének néprajzi kutatásáról. = sz. 52. KARLOVITS Piroska: Demokratikus ifjúsági mozgalmak Szombathelyen a felszabadulástól a DISZ megalakulásáig. = TORDA Géza: Egy termelőszövetkezet története. Kőszeg-Hegyalja MTSZ. = A Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely és Velem községek által létrehozott termelőszövetkezetről. 54. RIEGLER Erika: Adatok a kőszegi textilipar történetéhez. = A 16. század elejétől napjainkig sz. 55. SZABÓ József: Bük agrártörténeti emlékeiről. = A paraszti élet területeiről. Telek, lakóház, istálló, pajta. Egy átlagos telek felosztása. (R) = SZOBOSZLAI Katalin: A fazekasság szakszókincsének földrajzi tagolódása a Dunántúlon. = Függelék: Adattár. Kutatópontok. 17 számozatlan oldal. 57. KISS Gyula: Műemlékvédelem és honismeret. = DALA József: A honismereti mozgalom gazdag évei. = A Vas megyei honismereti mozgalom 20 éves történetének vázlatos áttekintése. 59. BÁRDOSI János: Tájház a vasi hegyháton. = Az 1978 óta Hegyhátszentpéteren működő tájházról. 60. Vas megye honismereti-helytörténeti bibliográfiája. Válogatás. Összeáll.: Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár olvasószolgálata. = Az 1945 és 1980 között megjelent irodalomból. 11

12 sz. (A Gothard Asztrofizikai Intézet megalapításának 100. évfordulójára készített emlékszám.) 61. ZSÁMBOKI Árpád: Bevezető. = 3. Gothard Jenő. (F) = VÉRTESI Péterné: Gothard Jenő. = 7-9. A Herényben született csillagász rövid életrajza. 63. TÓTH György: Néhány fontosabb esemény kronológiai sorrendben Gothard Jenő életéből és az általa alapított szombathelyi Gothard Asztrofizikai Obszervatórium történetéből. = VÉRTESI Péterné: Gothard Jenő természettudós. Bibliográfia. = Művei és a róla szóló irodalom felsorolása. A Gothard Obszervatórium ben. (F) = 23. Az Obszervatórium pecsétje. (R) = 24. Gothard Jenő csillagspektrográfja. (G) = 33. Gothard Jenő Browning teleszkópja. (G) = 37. A háromcsatornás kronográf. Gothard Jenő készítette 1884-ben. (F) = 43. Gothard Jenő fotograf-puskája. (F) = 49. Gothard dolgozószobája az Obszervatórium fizikai laboratóriumában. (F) = 59. A Kunc-Gothard féle ingakísérletnél használt kremaklitron. Gothard Jenő készítette 1880-ban. (F) = sz. MŰHELY 65. BARISKA István: Vas megye honismereti mozgalma. = 1-8. A mozgalom jövőbeni feladatairól. Sárkányos kapu Velemben. (F) = CSISZÁR Károly: Az Őrség költői. = Batha Kálmán és Kapornaky Gyula költőkről. Kópic. (F) = RÓKA Gyula: A Vasiak Budapesti Baráti Köréről. = HELYISMERETI ADATTÁR 68. HENICS Zoltán GELLÉRTNÉ SZIKSZAI Edit: Az őriszentpéteri baksaszeri hegyközség protocolluma = Forrásközlés. 69. KOVÁCS Antal: Röginfű. = Részlet A múlt és a jelen egy őrségi kisfalu népnyelvében (Kisrákosi növény- és állatnevek) című pályázatból. = Hunyor, zászpa. (R) = 43. Vasi hímzés. (F) = 47. Kopjafa. Velem (F) =

13 A MOZGALOM HÍREI 70. SÁTORI Vilmosné: Múzeumavatás Szentgotthárdon. = Az új szentgotthárdi helytörténeti és nemzetiségi múzeum átadásakor rábatótfalusi asszonyok műsora színesítette az ünnepséget. (F) = NAGY Imre: Az Őrség készülő bibliográfiájáról. = TILCSIK György: Várostörténeti kiállítás nyílt Szentgotthárdon. = A Szentgotthárd 800 éve című kiállításról sz. MŰHELY 73. SZÁNTÓNÉ BALÁZS Edit: Helytörténeti szakkör a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban általános iskolák számára. = Megyei honismereti tanácskozás. = A honismereti szakkörvezetők és kutatók október 21-én megtartott tanácskozásáról. HELYISMERETI ADATTÁR 75. CSABA József: Az őrségiek és a vasi szlovének népi méhészkedéséről. = Kasos méhészet. Kerca, (F) = 20. Szalmakupakkal fedett méhkas. Permise Virice, (F) = 21. Szabadban felállított méhkasok. Felsőszölnök Gornji senik, (F) = 22. Nyitott méhes. Permise Virice, (F) = FÜLÖP László: Étkezés, öltözködés és gyógyítás Nádasdy Tamás udvarában. = ZONGOR Ferenc: Népi megfigyelések az időjárással kapcsolatban Alsóságról. = 3l-38. Cserepestulipán. Karcolt díszítés. Kálmán István fafaragása. (R) = 38. A MOZGALOM HÍREI 78. BÁNDI Gábor: Bárdosi János néprajzkutató ( ). = Nekrológ Bárdosi János. (F) = GÁSPÁR Boldizsár: Szentgotthárd ünnepelt. = A település 800 éves évfordulójának megünnepléséről és az augusztus 20-i városavatásról. Szabó László tanácselnök átveszi a várossá nyilvánításról szóló oklevelet. (F) = 42. Horváth Ede vezérigazgató és Németh Károly, az MSZMP KB titkára elhelyezi a RÁBA új gyáregységének alapító okmányait tartalmazó urnát. (F) = CSISZÁR Károly: Az önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtők XI. országos találkozójáról. = Az július 4. és 7. között Gödöllőn rendezett tanácskozásról. Muskátlibokor. Karcolt díszítés. Kálmán István fafaragásaiból. (R) =

14 81. SZÉKELYNÉ TÖRÖK Tünde: A Megyei Könyvtár honismereti, helytörténeti kiadványairól. = Két juhász összetalálkozása. Karcolt díszítés. Kálmán István fafaragása. (R) = 50. VASI ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK 82. Vasi események, évfordulók I. félév. Összeáll.: Pethő Gyula. = sz. MŰHELY 83. BARISKA István: Közgyűjteményeinknél. Látogatóban a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban. = 1 4. Beszélgetés Takács Miklós igazgatóval az intézmény munkájáról és a honismereti mozgalomban betöltött szerepéről. Takács Miklós. (F) = BARISKA István: Bemutatjuk dr. Herényi Istvánt (1918 ). = 5-7. A Velemben élő helytörténészről. Herényi István. (F) = PINTÉR Pál: Még nem elég. Madách[y] Károly életútja. = A Körmenden élő pedagógusról és helytörténeti kutatóról Madáchy Károly. (F) = LAKY Rezső: Honismereti munkánkról. = Történeti áttekintés Vas megye honismereti mozgalmáról. ADATTÁR 87. HERÉNYI István: Ki volt Bulcsú harka? = A kalandozások korának híres vezéréről. 88. KOVÁCS Jenő: Miről tanúskodnak Mersevát község kül- és belterületének földrajzi elnevezései? = DOMINKOVITS Péter: A Bertalanffy-nyomda betűkészlete ban. = Forrásközlés. A Szombathelyen működött Bertalanffy Imre-féle nyomdáról. A Nemzeti Őrsereg oktatási gyakorlati és őrszolgálati szabályzata. Szombathely Részlet. (F) = dik évi országgyűlési Törvényczikkek. Szombathely, Részlet. (F) = ÁCS László: Egy múzeum lírai története. A rábagyarmati tájház. = A ház a harmincas években. (F) = 49. Pusztuló falusi ház, (F) = 50. Learattunk 24 kereszt rozsot. (F) = 52. Leszakadt a múzeum teteje. (F) = 53. Szobarészlet. (F) = 54. Konyharészlet. (F) = 55. Az avatás reggelén, (F) = 56. Tél. (F) = 58. Ormozás, (F) = 59. A megújult ház. (F) = 60. Meghívó a múzeum avatására, (F) =

15 HÍREK 91. Pályázati felhívás. = A Hazafias Népfront Vas Megyei Bizottsága által meghirdetett honismereti-helytörténeti pályázat kiírása. 92. BARBALICS Imre János: Csaba József élete és munkássága. = Nekrológ. A Csákánydoroszlón élt ornitológusról és néprajzkutatóról. Csaba József. (F) = HORVÁTH Ernő: Gyászbeszéd Csaba József sírjánál. = A temetés. (F) = 70. VASI ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK 94. Vasi események, évfordulók II. félév. Összeáll.: Pethő Gyula. = sz. MŰHELY 95. TILCSIK György: Közgyűjteményeinknél. Bemutatjuk a Vas Megyei Levéltárat. = 1 5. Beszélgetés Kiss Mária igazgatóval az intézmény munkájáról és a honismereti mozgalomban betöltött szerepéről. Kiss Mária. (F) = 1. A Vas Megyei Levéltár épülete. (F) = KOVÁCS József: Avas Kálmánné 70 éves. = 6-8. A Pankaszon élő néprajzi és honismereti adatgyűjtőről. Avas Kálmánné. (F) = NÁDASDY Lajos: Egy szürke míveltséghős Kemenesalján. = Zongor Ferenc Celldömölkön élő pedagógusról és honismereti kutatóról. Zongor Ferenc. (F) = KÁLDOS Gyula: A celldömölki helytörténeti csoport munkájáról. = Az 1973-ban alakult celldömölki helytörténeti csoport tízéves tevékenységének áttekintése. Képek a csoport összejöveteleiről. (F) = NASZÁDOS István: Miért vonzó a mi honismereti szakkörünk? = Az 1968-ban alakult sárvári honismereti szakkörről. A szakkör tagjai Siklós vára előtt október 4. (F) = 20. A szakkör tagjai az november 19-i foglalkozáson. (F) = 21., 22 ADATTÁR 100. AVAS Kálmánné: Adatok az Őrségből Amerikába vándorolt magyarokról. = Részlet az évi Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázaton megyei és országos II. díjat nyert pályamunkából. Németh Mihályné Gréczi Vilma életútjának bemutatásával. Gréczi Vilma, mint koszorúslány Amerikában. (F) = 26. Németh Mihályné Gréczi Vilma és Avas Kálmánné. (F) = ZONGOR Ferenc: Bábos és gyertyaöntő mesterség. Emlékezés Gecse Ferencre. =

16 Gecse Ferenc. (F) = 32. Gecse Ferenc régi kocsija és a híres fehér hintója. (F) = 35. Gecse Ferenc mézeskalácsos és gyertyaöntő mester üzletműhelyének alaprajza és a berendezések megnevezése. (R) = 37. Gyertyaöntő kalap. (F) = 40. A ring kereke. (F) = VASS György: Adatok egy mézeskalácsos és családja történetéhez. = Orbán Dániel egykori sárvári mézeskalács-készítőről és családjáról NÁDASDY Lajos: Entzbruder Dezső és a magyar zene. = A Sárváron született pedagógusról és munkásmozgalmi személyiségről MOLNÁR András: Honvédtoborzások Kőszegen 1848-ban. Adalékok a honvédsereg összetételéhez. = Foglalópénz fizetése az újoncoknak. (G) = 58. Fejvesztett menekülés Schwechatnál. (G) = MADÁCHY Károly: A körmendi múzeum. Egy múzeumalapító visszaemlékezéseiből. = A Rába Helytörténeti Múzeumról. I. terem a múzeumban: régészeti leletek Körmendről és környékéről. (F) = 65. KÖNYVESPOLC 106. PETHŐ Gyula: Dr. Bariska István- Németh Adél: Kőszeg. = Bariska István-Németh Adél: Kőszeg. Bp p. /Magyar városok./ 107. GYURÁCZ Ferenc: Egy fehérfolttal kevesebb. M. Kozár Mária: Szlovénvidék című könyvéről. = M. Kozár Mária: Slovensko porabje. Etnološka topografija Slovenskega etniçnega ozemlja 20. stoletje. Szlovénvidék. A szlovén etnikai terület néprajzi topográfiája 20. század. Ljubljana-Szombathely, p. Halottaknak harangoznak Felsőszölnökön. (F) = HECKENAST János: C. Harrach Erzsébet-Kiss Gyula: Vasi Műemlékek. = C. Harrach Erzsébet-Kiss Gyula: Vasi műemlékek. Településtörténet, építészettörténet, művelődéstörténet. Szombathely, p. HÍREK 109. SÁTORI Vilmosné: Honismereti akadémia Szarvason. = Az július 9. és 13. között megrendezett XII. Országos Honismereti Akadémiáról. A honismereti akadémia elnöksége és résztvevői. (F) = LAKY Rezső: Honismereti továbbképzés Velemben. = Az 1984 nyarán megrendezett továbbképzésről M. KOZÁR Mária: A Vasi Múzeumfalu új portája. = 83. A sárfimizdói házról. Kamrarészlet. (F) = Szín. (F) KÖBÖLKUTI Katalin-NAGY Éva: A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár műhelyéből. = 85. Áttekintés a könyvtár helytörténeti kutatómunkájáról és kiadványairól. 16

17 VASI ESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓK 113. Vasi események, évfordulók I. félév. Összeáll.: Pethő Gyula. = KOVÁCS Jenő: 100 éve született Fábián Gyula. = A Szombathelyen élt zene- és rajztanárról. Fábián Gyula. (F) = 90. A zenész Fábián Gyula. (F) = 91. Fábián Gyula: Mézeskalácsfigurák. A mézeskalácsos című tanulmányából. (R) = 92. Fábián Gyula: Önarckép. (R) = 93. A szombathelyi Faludi Ferenc Gimnázium épülete. (F) = sz SZABÓ László: Új köntösben azonos célokért színvonalasabban. = 1 2. A Vasi Honismereti Közlemények rövid története és jövőbeni célkitűzései BALOGH János: Felszabadulásunk 40. évfordulójának tiszteletére szervezett vasi népfront-rendezvények. = 3-5. Nemesmedves emlékhellyé vált. (F) = 3. Ünnepélyes megemlékezés a földosztás történelmi eseményeiről. (F) = 4. A földigénylő bizottságok még élő tagjainak találkozója. (F) = BARISKA István: Jubileumi honismereti pályázat 85 Vas megyében. = Az december 7-én befejeződött honismereti pályázat tapasztalatai és eredményhírdetése. MŰHELY 118. KUNTÁR Lajos: A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ szerepe és feladata a honismereti mozgalomban. Beszélgetés Zsámboki Árpáddal. = Zsámboki Árpád. (F) = 11. A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ épülete. (F) = 13. A velemi fafaragóház bejárata. (F) = HORVÁTH Ernő: Bemutatjuk Dömötör Sándort. = A Budapesten élő néprajzkutatóról, a Savaria Múzeum egykori igazgatójáról. Dömötör Sándor kerékpáros gyűjtőútjai egyikén az Őrségben. (F) = SILL Ferenc: Szolgálat költészettel. Megemlékezés a 91 éves Székely Lászlóról. = A korábban több Vas megyei településen élő egyházi személyiségről, irodalmárról és honismereti kutatóról. Székely László. (F) = MADÁCHY Károly: A körmendi honismereti munkacsoport működése. = A szakkör tagjai Apátistvánfalván. (F) = 31. Látogatás Rábagyarmaton. (F) =

18 122. WELLNER Lőrinc: Honismereti élet Csepregen. = Az 1956 nyarán megalakult honismereti körről. Szakköri tagok. (F) = 35. Néhányan a szakkör fiatal tagjai közül. (F) = 37. ADATTÁR 123. DÖMÖTÖR Sándor: Adatgyűjtés Hegyhátszentpéteren. = Csodálatos történetek, dűlőnevek, mendemondák, szólások és tájszók közlése. Dömötör Sándor által készített felvétel Hegyhátszentpéteren. (F) = SZÉKELY László: A gasztonyi iskola története. = Az iskola 1791 és 1982 közötti történetéről. A gasztonyi iskola. (F) = 55. IN MEMORIAM 125. MOLNÁR Gábor: Gaál Dezsőné = Emlékezés a Celldömölkön élt pedagógusra és népművelőre. Gáll Dezsőné. (F) = AMBRUS Lajos: Rózsa Béla = Emlékezés a Szombathelyen élt könyvtárosra és folyóiratszerkesztőre. Rózsa Béla. (F) = OSZKÓ Zoltán-KÁLDOS Gyula: Laky Rezső = Emlékezés a Szombathelyen élt honismereti szervezőre és kutatóra. Laky Rezső. (F) = KOVÁCS Géza: Bertók László = Emlékezés a Vasszécsenyben élt pedagógusra, könyvtárosra és honismereti kutatóra. Bertók László. (F) = 61. KÖNYVESPOLC 129. M. KOZÁR Mária: Gaál Károly: Kire marad a kisködmön? = Gaál Károly: Kire marad a kisködmön? Adatok a burgenlandi uradalmi béresek elbeszélő kultúrájához. Wer erbt das Jankerl? Über die Kommunikationskultur der Gutshofsknechte im Burgenland. Szombathely, p HALMÁGYI Miklós: Kutatáshoz nélkülözhetetlen. Az Életünk repertóriuma = Életünk repertórium Összeáll.: Nagy Éva. Szombathely, VIII, 263 p M. KOZÁR Mária: Naptár A szlovéniai magyarok szemléje. = Naptár A szlovéniai magyarok szemléje. Murska Sobota, p VARSÁNYI Péter István: Őrség. = A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 1968 óta megjelenő honismereti kiadványáról FEISZT György: Körmendi Füzetek. = Dénes Pálné-Pethő Gyula: Körmend bibliográfiája. Körmend, p. Kondicsné Kovács Éva: Agrártörténeti adatok Körmendről. Körmend, p. Szentmihályi Imre: Körmend települése és népi építkezése a XVIII. század derekán köt. Körmend, , 47 p. 18

19 Kapronczay Károly-Remetei Filep Ferenc: Körmend egészségügyének története. Körmend, p. Körmend sportélete Körmend, p SILL Ferenc: Valter Ilona: Románkori szakrális épületek Nyugat Pannóniában. = Valter Ilona: Romanische Sakralbauten Westpannonines. Eisenstadt, p. ESEMÉNYEK, HÍREK 135. SZABÓ József: Az Ethnographia Pannonica nemzetközi Szimpóziuma Velemben. = Az november 11. és 13. között merendezett tanácskozásról. Gaál Károly könyvét dedikálja az ülés szünetében. (F) = HORVÁTH Sándor: Mélységes mély a múltnak kútja... Az évi Vas megyei néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatról. = A pályázat tapasztalatai és eredményének ismertetése. KRÓNIKA évi jelentősebb honismereti megyei események. Összeáll.: Pete Györgyné. = Népművészeti ház Velemben. (F) = 83. VASI HONISMERETI KISLEXIKON I Vasi honismereti kislexikon I. Összeáll.: Bariska István, Bödör Ágota, Feiszt György, Kuntár Lajos, M. Kozár Mária, Pethő Gyula, Tilcsik György. = A kislexikon Vas megyében a honismereti mozgalomban tevékenykedő ill. helytörténeti kutatásokat személyeket sorolja fel betűrendben. Kizárólag azokat szerepelteti, akik jelenleg is a megyében élnek és dolgoznak, ill. már elhunytak, de az elmúlt 40 év alatt kiemelkedő alkotó munkát végeztek. A kislexikon egyegy személyről vázlatos életpályát és fényképet közöl, válogatással felsorolja legfontosabb munkáit és a róla szóló irodalmat. A lexikonban szereplő 275 személy a repertórium névmutatójában ill. fényképmutatójában található meg sz LÁNG Gusztáv: A költő és olvasói. Berzsenyi Dánielre emlékezünk. = 1-5. Berzsenyi Dániel szülőháza Egyházashetyén. (F) = SZÉKELY András Bertalan: Pável Ágoston és a magyarországi honismeret. = A Szombathelyen élt irodalmárról, nyelvészről, néprajzkutatóról, könyvtárosról és folyóiratszerkesztőről. Pável Ágoston a gyűjtőútjai egyikén. (F) = 7. Pável Ágoston felavatja az Afrikakutató Magyar László emlékoszlopát. (F) = TILCSIK György: Pável Ágoston három ismeretlen levele Weöres Sándorhoz. = Forrásközlés. A Szombathelyen élt irodalmár, nyelvész, néprajzkutató, könyvtáros és folyóiratszerkesztő 1932-ben írt levelei Weöres Sándorhoz. 19

20 142. PETHŐ Gyula: Ötven éve jelent meg az Írott Kő. = Az irodalmi folyóirat története. Az Írott Kő című irodalmi folyóirat évi 2-3. számának borítója. (F) = 19. MŰHELY 143. BARISKA István: Szélesítjük honismereti munkánk társadalmi bázisát. Beszélgetés Mészáros Imrével, a Hazafias Népfront Vas Megyei Bizottsága titkárával. = Mészáros Imre. (F) = SZABÓ József: Az egyetemes magyar kultúra szolgálatában. Nádasdy Lajos munkássága. = A Celldömölkön élő református lelkészről és helytörténeti kutatóról. Nádasdy Lajos. (F) = V. MOLNÁR Zoltán: A honismeret, a gyűjtés-kutatás életem velejárója. Beszélgetés dr. Naszádos Istvánnal. = A Sárváron élő pedagógusról és helytörténészről. Naszádos István. (F) = PETE Györgyné: Egy virágzó asszony Vas megyében. Beszprémy Józsefné népi iparművész portréja. = Beszprémy Józsefné. (F) = FEISZT György:... mi a jövőnek dolgozunk... Bemutatjuk Pomogyi Józsefet. = A Nagygeresden élő pedagógusról és honismereti kutatóról. Pomogyi József. (F) = PUNGOR Zoltán: Nyolc szakköri év a 405-ösben. = A szombathelyi 405. sz. Berzsenyi Dániel Ipari Szakmunkásképző Intézet honismereti szakkörének tevékenységéről. Látogatás a szombathelyi Múzeumfaluban. (F) = 41. Betlehemezés Csempeszkopácson, (F) = HODÁSZI Ede-WOLF János: Honismereti, helytörténeti tevékenység Szentgotthárdon. = A helytörténeti bizottság vezérkara. (F) = KISS Kálmán: Szakköri élet a vépi szakmunkásképzőben. = A Vépi Mezőgazdasági Szakmunkásképző és Munkástovábbképző Intézet honismereti szakköréről. A szakkör tagjai a trencséni vár bejáratánál, (F) = 51. ADATTÁR 151. NÁDASDY Lajos: A nemesdömölki iskola a 18. században. = NASZÁDOS István: Barabás György feljegyzései. = A Sárváron élt pedagógusról. Barabás György. (F) = BESZPRÉMY Józsefné: Dunántúli szabadrajzú hímzések. = Hímzések. (F) = 5., 20., 35., 45., 63., 64., 65., 66., 81., 95., 139., 170., 190., 192. Hímzések (R). = 11., 52., 60., 67., 136., 150., 152., POMOGYI József: Hej, regü... = A regölés szokásairól Nagygeresden. Kottával. 20