ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK Syscon-Informatika Kft Balassagyarmat Módosítás dátuma: 2008 december 1. Érvénybelépés napja: 2009 január 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet címe Oldalszám 1. A szolgáltató neve, címe Az ügyfélszolgálat elérhetõsége (cím, telefonszám, nyitvatartási idõ, honlap 3. cím) 3. A szolgáltató által nyújtott elõfizetõi szolgáltatások meghatározása Az elõfizetõi szerzõdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elõfizetõi 4. szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges idõbeli és földrajzi korlátjai 5. Az elõfizetõi szolgáltatás hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás 6. igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idõ (célérték) az igénybejelentéstõl számítva) 6. A szolgáltatások minõségi célértékei, a minõségi célértékek értelmezése 6. és teljesítésük ellenõrzésének mérési módszere 7. Az elõfizetõi szerzõdés megkötéséhez szükséges elõfizetõi adatok listája, 10. az elõfizetõi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzõdési idõszak 8. Az elõfizetõi szerzõdés módosításának egyes esetei és a 11. szerzõdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga az egyoldalú szerzõdésmódosításra, az elõfizetõt a szolgáltató egyoldalú szerzõdésmódosításának eseteiben megilletõ jogok, egyoldalú szerzõdésmódosítás esetén az elõfizetõ tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzõdésmódosítás esetei és a fizetendõ díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje 9. Az elõfizetõi szolgáltatás szünetelésének esetei, az elõfizetõ által kérhetõ 13. szünetelés leghosszabb idõtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendõ díj mértéke 10. Az elõfizetõi szolgáltatás korlátozásának, így különösen az elõfizetõ által 13. indított vagy az elõfizetõnél végzõdtetett forgalom korlátozásának, az elõfizetõi szolgáltatás minõségi vagy más jellemzõi csökkenésének az esetei és feltételei 11. Az elõfizetõi szerzõdés megszûnésének esetei és feltételei, azon határidõ 14. megjelölése, ameddig az elõfizetõ díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerzõdést felmondaná 12. A hibabejelentõ elérhetõsége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a 15. hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete 13. Az ügyfélszolgálat mûködése, az elõfizetõi bejelentések, panaszok 17. intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 14. Az elõfizetõ jogai az elõfizetõi szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az 19. elõfizetõt megilletõ kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az elõfizetõt megilletõ díjcsökkentés mértéke, az elõfizetõi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 15. Az elõfizetõi végberendezés csatlakoztatásának feltételei A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges 19. továbbításuk célja és idõtartama, az adatok továbbításának biztosítása, az adatbiztonság, valamint az elõfizetõnek, illetve a felhasználónak az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirõl szóló tájékoztatás 17. Az elõfizetõi szolgáltatások díja, ezen belül az egyszeri díjak, rendszeres 20. díjak és forgalmi díjak mértéke, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az elõfizetõ igénye szerinti elõrefizetésre vonatkozó szabályok 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma Az általános szerzõdési feltételek elérhetõsége 24. Mellékletek jegyzéke 25. 2/ syscon_afszmodositasa_

3 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A szolgáltató neve: Syscon-Informatika Kft Cégjegyzékszáma: Cg A szolgáltató címe: Balassagyarmat Bajcsy-Zs. út 10. Képviselõ neve: Vaskor János Kapcsolattartó neve, címe: Adatvédelmi felelõs adatai: Molnár Zoltán 2660 Balassagyarmat Rozmaring út 5. Vaskor János 3170 Szécsény, Bajcsy-Zs. u. 13. Utolsó módosítás idõpontja: szeptember AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETÕSÉGE A Syscon-Informatika Kft. Internet szolgáltatásának elõfizetõi részére ügyfélszolgálatot mûködtet. Az ügyfélszolgálat címe: Balassagyarmat Bajcsy-Zs. út 10. Az ügyfélszolgálat telefonszámai: , 06/30/ T-Mobil 06/20/ Pannon GSM (70-es mobil, 32-es vezetékes körzet) 06/40/ T-Com FAX: 06/35/ T-Com Az ügyfélszolgálat fax elérhetõsége: Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznap óráig. címe: Honlap: 3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA Szolgáltató a Szolgáltatást 2004 április 14 óta a BB /2004 számú NHH ügyiratszám alapján végzi. A jelen Általános Szerzõdési Feltételek alkalmazásában a szolgáltatás az RLAN hálózaton megvalósított szélessávú Internet hozzáférési szolgáltatást jelenti (SZJ: ), amelynek segítségével az Elõfizetõk elérhetik az Internet hálózatot. Az Internet elérés biztosítása alatt fizikai csatlakozás biztosítását, statikus IP-cím kiosztást, DNS és SMTP postaláda szolgáltatást értünk. A szolgáltatás célja, hogy nagy sávszélességû (64Kbps-4Mbps) ám mégis költség hatékony Internet elérést biztosítson fõleg a lakossági, valamin közületi felhasználók részére. A megoldás fizikai szállítórétegét tekintve szórt spektrumú mikrohullámú rádiós (DSSS) átvitel épületek között. Az elõfizetõ csatlakoztatása PCI, ETHERNET vagy USB adapteren keresztül történik. A felhasználók azonosítását IP és MAC-címek segítségével végzi a rendszer. Az épületeken belüli felhasználó anonimitást Ethernet port kapcsolókkal biztosítja a rendszer. 3/ syscon_afszmodositasa_

4 4. AZ ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDÕBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI Az igénylõnek, aki az Internet szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerzõdést kell kötnie a szolgáltatóval, amely szerzõdés meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. Az Internet szolgáltatás igénybevételére szóló szerzõdés egyedi elõfizetõi szerzõdésbõl és általános szerzõdési feltételekbõl áll. Az elõfizetõi szerzõdéskötés formai és eljárási szabályai Az igénylõ a szolgáltatás igényére vonatkozó bejelentését a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál vagy kijelölt képviselõinél írásban vagy szóban jelzi, majd a szolgáltató tájékoztatja az igénylõt a szolgáltatás igénybevételének feltételeirõl. Az elõfizetõ a szerzõdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy az elõfizetõi szolgáltatást természetes vagy nem természetes személy elõfizetõként kívánja igénybe venni. Az Elõfizetõ igénye esettén valamely következõ hónap elsõ napjától megváltoztathatja elõfizetõi minõségét, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése elõtt legalább 15 nappal megtette. A Szolgáltató az Elõfizetõ kérésére rövidebb bejelentési idõt is elfogadhat, ha azt a nyilvántartási rendszere lehetõvé teszi. A Szolgáltató az elõfizetõ minõség módosítása hatályba lépésétõl kezdõdõen a módosult kategóriára vonatkozó díjakat számítja fel. A nem természetes személy, írásbeli elõfizetõi szerzõdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkezõ, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelõ igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendõ megfelelõnek, ha a képviselõje bemutatja a nem természetes személy elõfizetõ cégbírósági bejegyzésérõl (más nyilvántartásáról), illetve nyilvántartásba vételérõl szóló cégkivonatot (más nyilvántartási igazolást), a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Az egyedi elõfizetõi szerzõdésekben a kötelezõ tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. Az igénybejelentésnek az igény teljesítéséhez legalább az elõfizetõ következõ adatait kell tartalmaznia: Egyéni elõfizetõ esetén: - név - szolgáltatási hely címe - születési hely, idõ - anyja neve - igénybejelentés helye, ideje Üzleti elõfizetõ esetén: - név - szolgáltatási hely címe - cégjegyzék száma - adószám - igénybejelentés helye, ideje A szolgáltató, elõfizetõ, illetõleg igénylõ (a továbbiakban együtt: felek) az elõfizetõi szerzõdést írásban köthetik meg Szerzõdéskötés: Az ügyfél megrendelését írásban vagy szóban jelzi a szolgáltató felé. Amennyiben a szolgáltató számára a megrendelésben foglaltakhoz a mûszaki lehetõség rendelkezésre áll, a szolgáltató az ügyféllel 8 napon belül, vagy az ügyfél által meghatározott idõpontban, írásban elõfizetõi szerzõdést köt. A szerzõdés létrejöttének napja az a nap, amikor a mindkét fél által aláírt elõfizetõi szerzõdés a szolgáltatóhoz beérkezik. A felek közötti szerzõdés Elõfizetõi szerzõdésbõl és Általános szerzõdési feltételekbõl áll. Az elõfizetõi szerzõdés mintáját jelen ÁSZF 3.sz. melléklete tartalmazza. Az elõfizetõi szerzõdés megkötése a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában történik. 4/ syscon_afszmodositasa_

5 A Szolgáltató a szerzõdés megkötésével egyidejûleg az egyedi elõfizetõi szerzõdés egyik példányán túl köteles átadni az elõfizetõ részére jelen ÁSZF kivonatát, valamint az elõfizetõ kérése esetén az ÁSZF egy példányát. Amennyiben az ügyfél igénye mûszaki lehetõség hiányában elutasításra kerül, úgy a szolgáltató az ügyfél által benyújtott igénybejelentés adatai alapján a megrendelést nyilvántartásba veszi és 30 napon belül írásban tájékozatja a felet a megvalósítás idejérõl. (év, negyedév megjelölés) A szolgáltatás igénybevételének mûszaki feltételei, földrajzi, idõbeli és esetleges egyéb korlátai A szolgáltatás igénybevételének általános feltételei Az általános szerzõdési feltételek célja a szolgáltató, valamint az elõfizetõ közötti jogviszony általános jellegû szabályozása. Az általános szerzõdési feltételek alapján a Szolgáltató Internet szolgáltatást nyújt elõfizetõi részére. Az elõfizetõk részére nyújtott szolgáltatást a szolgáltató részben saját tulajdonát képezõ hálózatának és berendezéseinek, valamint más szolgáltatók engedélyezett hálózatának és berendezéseinek szerzõdésen alapuló felhasználásával nyújtja. Az általános szerzõdési feltételek személyi hatálya kiterjed a szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybevevõ minden természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az elõfizetõ részérõl, hogy az elõfizetõ rendelkezzék megfelelõ elõfizetõi berendezéssel (számítógép), amelyre a szolgáltatás-hozzáférési pont telepíthetõ. Megfelelõ elõfizetõi berendezés alatt az Internet használtra mind hardverileg, mind szoftverileg alkalmas számítógépet értünk. A forgalom szolgáltató hálózatában történõ áramlása és belsõ útvonala nem tartozik az elõfizetõ hatáskörébe. Az elõfizetõ a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelõsségére másnak átengedheti. Az elõfizetõ nem jogosult arra, hogy az elõfizetõi szerzõdés megkötésével az õt megilletõ jogokat egészében harmadik személyre ruházza át. Az elõfizetõ teljes körû felelõsséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Az elõfizetõ köteles a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében részletezett Internet etikettben elõírtakat betartani. Az elõfizetõt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körû felelõsség terheli. A szolgáltató köteles az elõfizetõ jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A szolgáltató az elõfizetõ jelszavát csak az elõfizetõvel közli. A szolgáltatás igénybevételének idõbeli és földrajzi korlátjai A Szolgáltató által biztosított Internet-hozzáférési szolgáltatásoknak nincsen idõbeli korlátja. A szolgáltatás igénybe vételének földrajzi korlátjai: A szolgáltatásnyújtás földrajzi területe: Nógrád, Pest, Heves, A szolgáltató csak az általa, itt meghatározott földrajzi területen szolgáltat. A földrajzi területeket e körön belül a szolgáltató határozza meg, amelyek felsorolása a szolgáltató ügyfélszolgálatán és elérhetõségének bármely pontján folyamatosan elérhetõ. Internet szolgáltatás biztosítására az igénybejelentés követõ mûszaki felmérés alkalmával ad a Szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó tájékoztatást. A Szolgáltatónak az EHT (1) pontja értelmében nincsen szerzõdéskötési kötelezettsége, az Elõfizetõi Szerzõdés kötését bármikor jogosult megtagadni, különösen, ha nyilvántartása szerint az Elõfizetõnek számlatartozása van, vagy korábban igénybevett szolgáltatását a Szolgáltató az Elõfizetõ súlyos szerzõdésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg. A Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a Szerzõdés megkötését, ha a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mûszaki feltételeket az elõfizetõ nem tudja biztosítani. 5/ syscon_afszmodositasa_

6 5. AZ ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT BIZTOSÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VÁLLALT IDÕ (CÉLÉRTÉK) AZ IGÉNYBEJELENTÉSTÕL SZÁMÍTVA Erre vonatkozó információt a 6.1 pont tartalmazza. 6. A SZOLGÁLTATÁSOK MINÕSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINÕSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE, ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENÕRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE 6.1 Szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének vállalási határideje: Minõségi mutató azonosító: 1. Minõségi mutató neve: Új hozzáférés létesítési idõ Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 1/a. pontja, R 4.sz.M. a) pontja Minõségi mutató meghatározása: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített határideje (HLI) [megkezdett naptári nap] Az alapadatok forrása: A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai. Minõségi mutató származtatása: Számítással, a létesítési idõ szerint növekvõ sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az idõbeli felsõ korlátja Értelmezõ kiegészítéseket részletesen: a 6. sz. melléklet 1. oldala tartalmazza Vállalt érték: minimális 30 nap Célérték 7 nap 6.2 A bejelentett minõségi panaszok hibaelhárítási határideje: Minõségi mutató azonosító: 2. Minõségi mutató neve: Minõségi panasz hibaelhárítási ideje Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 1/b.pontja, R 4.sz.M 1/c. pontja Minõségi mutató meghatározása: A minõségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje (MHI)[megkezdett óra] Az alapadatok forrása: A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai, a minõségi panaszokról vezetett nyilvántartások. Minõségi mutató származtatása: 6/ syscon_afszmodositasa_

7 Számítással, a hibaelhárítási idõ szerint növekvõ sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az idõbeli felsõ korlátja Értelmezõ kiegészítéseket részletesen: a 6. sz. melléklet 2. oldala tartalmazza: Vállalt érték: minimális 72 óra Célérték 12 óra 6.3 Forgalom mérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje: A Szolgáltató nem alkalmaz forgalom mérésen alapuló számlázást. 6.4 A szolgáltatás rendelkezésre állása: Minõségi mutató azonosító: 4. Minõségi mutató neve: A szolgáltatás rendelkezésre állása Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 1/d. pontja Minõségi mutató meghatározása: A szolgáltatás-igénybevehetõség tényleges idõtartamának aránya az adatgyûjtési idõszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest. (RA) [%] A mért jellemzõk: Szolgáltatás-kiesés teljes idõtartama (SZKT): a szolgáltatás-kiesés regisztrálásától a szolgáltatás helyreállításáig eltelt összes idõ. Teljes elvi szolgáltatási idõtartam (SZT): Azt az idõtartamot reprezentálja, amely esetben a szolgáltató minden elõfizetõ (minden cella) számára a teljes szolgáltatás-nyújtási idõszakban szolgáltatás-kiesés nélkül lenne képes szolgáltatni. Az alapadatok forrása: A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai, a tervezett karbantartás és váratlan szolgáltatás kiesés esetén vezetett nyilvántartások. Minõségi mutató származtatása: Az adatgyûjtési idõszakban a szolgáltatás-kiesés teljes idõtartama és a teljes elvi szolgáltatási idõtartam hányadosát ki kell vonni 1-bõl és az eredményt szorozni kell 100-zal. Szolgáltatás-kiesés teljes idõtartama (SZKT): szolgáltató által (hibabejelentés alapján vagy anélkül) regisztrált szolgáltatás-kiesésben érintett elõfizetõi szám (mobil telefonszolgáltatás esetén a cellák száma) szorozva a szolgáltatás-kiesés idejével hozzáadva a tervezett átalakításban, felújításban, karbantartásban érintett elõfizetõi számnak (mobil telefonszolgáltatás esetén a cellaszámnak) és a tevékenységre fordított idõnek a szorzatát. Teljes elvi szolgáltatási idõtartam (SZT): az adatgyûjtési idõszakban a szolgáltatás nyújtására fordított napok száma szorozva 24 órával, és szorozva az átlagos elõfizetõi számmal (mobil telefonszolgáltatás esetén a cellák számával). RA=( 1- SZKT/SZT)*100 Értelmezõ kiegészítéseket részletesen a 6. sz. melléklet 3. oldala tartalmazza Vállalt érték: minimális 95 % Célérték 98 % 7/ syscon_afszmodositasa_

8 6.4 A szolgáltatás rendellenes szüneteltetése: a szolgáltatási terület egészét érintõ átmeneti szüneteltetés egy évben: Minõségi mutató azonosító: 9. Minõségi mutató neve: A szolgáltatási terület egészét érintõ szünetelés Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 3/a. pontja Minõségi mutató meghatározása: Azon idõtartam, amely alatt az adatgyûjtési idõszakban a szolgáltatás a szolgáltatási terület egészét érintõen az elõfizetõk számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybe vehetõ. (ASZE) [perc] A mért jellemzõk: A szolgáltatás átmeneti szünetelése a szolgáltatási terület egészére vonatkozóan (ASZE): A szolgáltató szolgáltatási területének egészét érintõ váratlan meghibásodásból fakadó szolgáltatáskiesések teljes idõtartama percben Az alapadatok forrása: A szolgáltató nyilvántartó rendszere, a váratlan meghibásodás esetén vezetett eseményügyeleti naplók Minõségi mutató származtatása: Az adatgyûjtési idõszakban bekövetkezett - a szolgáltatási terület egészét érintõ szolgáltatás-kiesések idõtartamát össze kell adni Értelmezõ kiegészítéseket részletesen az 6 sz. melléklet 4. oldala tartalmazza: Vállalt érték: minimális 1200 perc Célérték 200 perc 6.5 A szolgáltatás rendellenes szüneteltetése: Az elõfizetõk legalább 10 %-át érintõ átmeneti szüneteltetés egy évben összesen: Minõségi mutató azonosító: 10. Minõségi mutató neve: Az elõfizetõk legalább 10 %-át érintõ szünetelés Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 3/a. pontja Minõségi mutató meghatározása: Azon idõtartam, amely alatt a szolgáltatás az elõfizetõk legalább 10 %-a számára váratlan szolgáltatás kiesés miatt nem volt igénybe vehetõ. (ASZT) [perc] A mért jellemzõk: A szolgáltatás átmeneti szünetelése az elõfizetõk legalább 10 %-t érintõen (ASZT): A szolgáltató elõfizetõinek legalább 10 %-t érintõ (Mobil Internet- és adatátviteli szolgáltatás esetén pontosabb információ hiányában az elõfizetõi hozzáférést biztosító bázisállomások 10%-ának teljes leállásával járó, váratlan meghibásodásból eredõ szolgáltatás-kiesések teljes idõtartama percben Az alapadatok forrása: A szolgáltató nyilvántartó rendszere, a váratlan meghibásodás esetén vezetett eseményügyeleti naplók 8/ syscon_afszmodositasa_

9 Minõségi mutató származtatása: Az adatgyûjtési idõszakban bekövetkezett - a szolgáltató elõfizetõinek legalább 10 %-t érintõ (Mobil Internet- és adatátviteli szolgáltatás esetén pontosabb információ hiányában az elõfizetõi hozzáférést biztosító bázisállomások 10%-ának teljes leállását eredményezõ) szolgáltatás-kiesések idõtartamát össze kell adni (perc) Értelmezõ kiegészítéseket részletesen a 6. sz. melléklet 5. oldala tartalmazza Vállalt érték: minimális 2400 perc Célérték 600 perc 6.6 Garantált fel- és letöltési sebesség Minõségi mutató azonosító: 11 Minõségi mutató neve: A garantált (átlagosan elvárható) le- és feltöltési sebesség Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 3/b. pontja Minõségi mutató meghatározása: Az az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a szolgáltató az elõfizetõi számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 80 %-ában garantál. (GLS) (GFS) Referencia szerver : A mért jellemzõk: A letöltési sebesség (GLS): a szolgáltató hálózatán, a vizsgálat során mért adattovábbítási (szolgáltató-elõfizetõi irány) sebesség. [kbit/s] A feltöltési sebesség (GFS): a szolgáltató hálózatán, a vizsgálat során mért adattovábbítási (elõfizetõszolgáltató irány) sebesség. [kbit/s] Az alapadatok forrása: Az igazoló adatok elõállításához használt tesztrendszer dokumentumai, jegyzõkönyvei Minõségi mutató származtatása: Az egyes mintavételek során mért értékeket sebesség szempontjából csökkenõ sorrendbe állítva az esetek 80 %-ában elért, illetve meghaladott érték. A sorrendbe állításkor a szolgáltató vegye figyelembe az összes mért értéket. A szolgáltató szolgáltatási területén méréssel történik. Az elõfizetõi csatlakozások, szolgáltatási terület és szolgáltatáscsomagok tekintetében a mintavételi eljárásnak reprezentatívnak kell lennie, a vizsgálathoz felhasznált teszt mérések minimális darabszáma: az átlagos elõfizetõ szám 1 %-a, de legfeljebb 50 db. Értelmezõ kiegészítéseket részletesen a 6. sz melléklet 6. oldala tartalmazza: Vállalt érték: minimális 64/32 Célérték Számszerûen: a 4.sz melléklet (díjtáblázat) tartalmazza. 6.7 Bit hibaarány hozzáférési vonalanként. Minõségi mutató azonosító: 12. A RLAN IP csomag kapcsolt hálózaton nem mérhetõ. 9/ syscon_afszmodositasa_

10 6.8 Vállalt kötelezõ mutatók értékeinek összefoglalója: Minõsé gi mutató azonosí tója Minõségi mutató neve, mértékegysége Cél érték Minimál érték Teljesíté si érték Hivatkozott ÁFSZ hatálybalépési dátum és vonatkozó pontja 1. Új hozzáférés létesítési idõk [nap ] augusztus 1. ÁFSZ Minõségi panasz hibaelhárítási ideje [ ora ] augusztus 1. ÁFSZ A szolgáltatás rendelkezésre állása [ % ] augusztus 1. ÁFSZ A szolgáltatási terület egészét érintõ szünetelés [ perc ] szeptember 20. ÁFSZ Az elõfizetõk legalább 10 %-át érintõ szünetelés [ perc ] augusztus 1. ÁFSZ A garantált (átlagosan elvárható) leés feltöltési sebesség 4.sz mellékl díjtábla 64k/32k december 1. ÁFSZ 6.6 A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az ÁSZF 6. pontjában foglalt minõségi követelményeknek. A szolgáltató 24 órás, folyamatos kapcsolatot tesz lehetõvé. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követõen az összeköttetést megszakítsa, anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené. 7. AZ ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELÕFIZETÕI ADATOK LISTÁJA, AZ ELÕFIZETÕI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZÕDÉSI IDÕSZAK Az elõfizetõi szerzõdés megkötésekor az elõfizetõ köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni elõfizetõként vagy nem egyéni elõfizetõként kívánja igénybe venni. Az elõfizetõ az elõfizetõi szerzõdés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével nyilatkozatát bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. A szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy az elõfizetõ a személyének azonosításához szükséges adatait a szolgáltató rendelkezésére bocsássa: 10/ syscon_afszmodositasa_

11 Ezek az adatok természetes személy elõfizetõ esetén a következõk: neve, lakóhelye, tartózkodási helye, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje Nem természetes személy elõfizetõ esetén az adatok a következõk: neve, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, a nem természetes személy nevében eljáró képviselõ neve. Amennyiben az elõfizetõi szerzõdés megkötéséhez szükséges adatokat az elõfizetõ nem, vagy hamisan adja meg, úgy a szolgáltató az elõfizetõi szerzõdést érvénytelennek tekinti, amelyrõl lehetõség szerint a szerzõdéskötéssel azonos módon értesíti az elõfizetõt. A legrövidebb szerzõdési idõszak, a szerzõdés tartama A szerzõdés határozatlan idõre jön létre. A szolgáltató és az elõfizetõ egyezõ akaratával határozott idejû szerzõdés is köthetõ. Legrövidebb szerzõdési idõszak: 2 hónap. Alkalmi szolgáltatás esetén egyedi megállapodásban ettõl el lehet térni. (pl. kiállítások, rendezvények idejére) 8. AZ ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA AZ EGYOLDALÚ SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELÕFIZETÕT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEIBEN MEGILLETÕ JOGOK, EGYOLDALÚ SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELÕFIZETÕ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDÕ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE A szerzõdés általában a felek egyezõ akaratával módosítható. A szerzõdés módosítására a szerzõdéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató az elõfizetõ módosítási kérelmét a kérelem benyújtásának az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elõírt kötelezettségeket kielégítõ formában történõ beérkezésétõl számított, lehetõség szerinti 5 napon belül, de legfeljebb 15 napon belül teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezdõ idõpontja az elõfizetõi módosításra vonatkozó igény teljesítésének idõpontjával esik egybe. E pontban foglalt rendelkezésektõl a szolgáltató és az elõfizetõ egyezõ akarata esetén el lehet térni. A szolgáltató akkor jogosult az elõfizetõi szerzõdést egyoldalúan módosítani, ha: - az egyedi elõfizetõi szerzõdésben vagy az általános szerzõdési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerzõdés feltételeinek lényeges módosítását, - jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja, - vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Lényeges módosításnak minõsül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minõségi célértékeire vonatkozó változtatás. A szolgáltató jogosult az általános szerzõdési feltételeiben meghatározott díjainak egyoldalú módosítására, amennyiben üzemeltetési és mûködési körülményei vagy a hálózatának korszerûsítése ezt indokolja. Ekkor a szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megelõzõen 30 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni, és errõl az elõfizetõt írásban értesíteni. A szolgáltató díjmódosítás esetén a hatálybalépést megelõzõen 30 nappal köteles az elõfizetõt írásban értesíteni és a változásról az ügyfélszolgálatán tájékoztatót közzétenni. A szerzõdésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. A tudomásulvétel formái az alábbiak: 11/ syscon_afszmodositasa_

12 Amennyiben az elõfizetõ a szerzõdésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstõl, (kézhezvételtõl) számított 8 napon belül a szolgáltatónál nem él észrevétellel, vagy az esedékességkor befizeti a megváltozott mértékû díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendõ. Az elõfizetõ jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követõ 8 napon belül a szerzõdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az elõfizetõ számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elõfizetõ az értesítéstõl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elõfizetõi szerzõdést. Nem mondhatja fel az elõfizetõi szerzõdést az elõfizetõ ilyen esetben akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idõtartam alatt igénybe veszi és az elõfizetõi szerzõdést az ebbõl eredõ kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti és az elõfizetõ felmondja az elõfizetõi szerzõdést, a szolgáltató az elõfizetõtõl nem követelheti a szerzõdés felmondását követõ idõszakra esõ kedvezmény összegét. A szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidõket az általános szerzõdési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amelyek új szolgáltatás bevezetése miatt váltak szükségessé és a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érintik, vagy ha a módosítás kizárólag valamely elõfizetõi díj csökkentésérõl szól. Változás az elõfizetõ adataiban Az elõfizetõ köteles az adataiban, valamint képviselõjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót a változás bekövetkeztétõl számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az elõfizetõ köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csõdeljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követõen haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az említett elõfizetõi adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredõ károkért nem vállal felelõsséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülõ kárának megtérítését követelheti az elõfizetõtõl. A szerzõdésmódosítás díjfizetéshez kötött esetei: az átírás és az áthelyezés, díjmentes a számlázási cím változtatása. Átírás A szolgáltató az elõfizetõ kérésére az általános szerzõdési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az elõfizetõi szerzõdést, ha az elõfizetõ személyében szerzõdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az elõfizetõ nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírás díja bruttó 2500 Ft (azaz Kettõezer-ötszáz Ft). Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétõl számított 15 nap. Ezen határidõ be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával megegyezõ összegû kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha az átírással egyidejûleg az elõfizetõi hozzáférési pont helye is megváltozik. Áthelyezés: Ha az elõfizetõ az elõfizetõi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), és a szolgáltató mûszakilag képes az új címen szolgáltatás nyújtására, a szolgáltató köteles azt a kérelem beérkezését követõ 30 napon belül teljesíteni. Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának mûszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az elõfizetõt a teljesítési idõpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétõl számított 15 napon belül. Ezen határidõ be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A kötbér összegét az áthelyezés díját tartalmazó számlán kell jóváírni. Az elõfizetõi hozzáférési pont megszüntetésétõl az áthelyezés teljesítéséig az elõfizetõi jogviszony szünetel. Az áthelyezés díja : a tényleges szerelési költség 12/ syscon_afszmodositasa_