ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK Syscon-Informatika Kft Balassagyarmat Módosítás dátuma: 2008 december 1. Érvénybelépés napja: 2009 január 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet címe Oldalszám 1. A szolgáltató neve, címe Az ügyfélszolgálat elérhetõsége (cím, telefonszám, nyitvatartási idõ, honlap 3. cím) 3. A szolgáltató által nyújtott elõfizetõi szolgáltatások meghatározása Az elõfizetõi szerzõdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elõfizetõi 4. szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges idõbeli és földrajzi korlátjai 5. Az elõfizetõi szolgáltatás hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás 6. igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idõ (célérték) az igénybejelentéstõl számítva) 6. A szolgáltatások minõségi célértékei, a minõségi célértékek értelmezése 6. és teljesítésük ellenõrzésének mérési módszere 7. Az elõfizetõi szerzõdés megkötéséhez szükséges elõfizetõi adatok listája, 10. az elõfizetõi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzõdési idõszak 8. Az elõfizetõi szerzõdés módosításának egyes esetei és a 11. szerzõdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga az egyoldalú szerzõdésmódosításra, az elõfizetõt a szolgáltató egyoldalú szerzõdésmódosításának eseteiben megilletõ jogok, egyoldalú szerzõdésmódosítás esetén az elõfizetõ tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzõdésmódosítás esetei és a fizetendõ díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje 9. Az elõfizetõi szolgáltatás szünetelésének esetei, az elõfizetõ által kérhetõ 13. szünetelés leghosszabb idõtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendõ díj mértéke 10. Az elõfizetõi szolgáltatás korlátozásának, így különösen az elõfizetõ által 13. indított vagy az elõfizetõnél végzõdtetett forgalom korlátozásának, az elõfizetõi szolgáltatás minõségi vagy más jellemzõi csökkenésének az esetei és feltételei 11. Az elõfizetõi szerzõdés megszûnésének esetei és feltételei, azon határidõ 14. megjelölése, ameddig az elõfizetõ díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerzõdést felmondaná 12. A hibabejelentõ elérhetõsége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a 15. hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete 13. Az ügyfélszolgálat mûködése, az elõfizetõi bejelentések, panaszok 17. intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 14. Az elõfizetõ jogai az elõfizetõi szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az 19. elõfizetõt megilletõ kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az elõfizetõt megilletõ díjcsökkentés mértéke, az elõfizetõi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 15. Az elõfizetõi végberendezés csatlakoztatásának feltételei A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges 19. továbbításuk célja és idõtartama, az adatok továbbításának biztosítása, az adatbiztonság, valamint az elõfizetõnek, illetve a felhasználónak az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirõl szóló tájékoztatás 17. Az elõfizetõi szolgáltatások díja, ezen belül az egyszeri díjak, rendszeres 20. díjak és forgalmi díjak mértéke, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az elõfizetõ igénye szerinti elõrefizetésre vonatkozó szabályok 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma Az általános szerzõdési feltételek elérhetõsége 24. Mellékletek jegyzéke 25. 2/ syscon_afszmodositasa_

3 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A szolgáltató neve: Syscon-Informatika Kft Cégjegyzékszáma: Cg A szolgáltató címe: Balassagyarmat Bajcsy-Zs. út 10. Képviselõ neve: Vaskor János Kapcsolattartó neve, címe: Adatvédelmi felelõs adatai: Molnár Zoltán 2660 Balassagyarmat Rozmaring út 5. Vaskor János 3170 Szécsény, Bajcsy-Zs. u. 13. Utolsó módosítás idõpontja: szeptember AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETÕSÉGE A Syscon-Informatika Kft. Internet szolgáltatásának elõfizetõi részére ügyfélszolgálatot mûködtet. Az ügyfélszolgálat címe: Balassagyarmat Bajcsy-Zs. út 10. Az ügyfélszolgálat telefonszámai: , 06/30/ T-Mobil 06/20/ Pannon GSM (70-es mobil, 32-es vezetékes körzet) 06/40/ T-Com FAX: 06/35/ T-Com Az ügyfélszolgálat fax elérhetõsége: Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznap óráig. címe: Honlap: 3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA Szolgáltató a Szolgáltatást 2004 április 14 óta a BB /2004 számú NHH ügyiratszám alapján végzi. A jelen Általános Szerzõdési Feltételek alkalmazásában a szolgáltatás az RLAN hálózaton megvalósított szélessávú Internet hozzáférési szolgáltatást jelenti (SZJ: ), amelynek segítségével az Elõfizetõk elérhetik az Internet hálózatot. Az Internet elérés biztosítása alatt fizikai csatlakozás biztosítását, statikus IP-cím kiosztást, DNS és SMTP postaláda szolgáltatást értünk. A szolgáltatás célja, hogy nagy sávszélességû (64Kbps-4Mbps) ám mégis költség hatékony Internet elérést biztosítson fõleg a lakossági, valamin közületi felhasználók részére. A megoldás fizikai szállítórétegét tekintve szórt spektrumú mikrohullámú rádiós (DSSS) átvitel épületek között. Az elõfizetõ csatlakoztatása PCI, ETHERNET vagy USB adapteren keresztül történik. A felhasználók azonosítását IP és MAC-címek segítségével végzi a rendszer. Az épületeken belüli felhasználó anonimitást Ethernet port kapcsolókkal biztosítja a rendszer. 3/ syscon_afszmodositasa_

4 4. AZ ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDÕBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI Az igénylõnek, aki az Internet szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerzõdést kell kötnie a szolgáltatóval, amely szerzõdés meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. Az Internet szolgáltatás igénybevételére szóló szerzõdés egyedi elõfizetõi szerzõdésbõl és általános szerzõdési feltételekbõl áll. Az elõfizetõi szerzõdéskötés formai és eljárási szabályai Az igénylõ a szolgáltatás igényére vonatkozó bejelentését a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál vagy kijelölt képviselõinél írásban vagy szóban jelzi, majd a szolgáltató tájékoztatja az igénylõt a szolgáltatás igénybevételének feltételeirõl. Az elõfizetõ a szerzõdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy az elõfizetõi szolgáltatást természetes vagy nem természetes személy elõfizetõként kívánja igénybe venni. Az Elõfizetõ igénye esettén valamely következõ hónap elsõ napjától megváltoztathatja elõfizetõi minõségét, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése elõtt legalább 15 nappal megtette. A Szolgáltató az Elõfizetõ kérésére rövidebb bejelentési idõt is elfogadhat, ha azt a nyilvántartási rendszere lehetõvé teszi. A Szolgáltató az elõfizetõ minõség módosítása hatályba lépésétõl kezdõdõen a módosult kategóriára vonatkozó díjakat számítja fel. A nem természetes személy, írásbeli elõfizetõi szerzõdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkezõ, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelõ igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendõ megfelelõnek, ha a képviselõje bemutatja a nem természetes személy elõfizetõ cégbírósági bejegyzésérõl (más nyilvántartásáról), illetve nyilvántartásba vételérõl szóló cégkivonatot (más nyilvántartási igazolást), a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Az egyedi elõfizetõi szerzõdésekben a kötelezõ tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. Az igénybejelentésnek az igény teljesítéséhez legalább az elõfizetõ következõ adatait kell tartalmaznia: Egyéni elõfizetõ esetén: - név - szolgáltatási hely címe - születési hely, idõ - anyja neve - igénybejelentés helye, ideje Üzleti elõfizetõ esetén: - név - szolgáltatási hely címe - cégjegyzék száma - adószám - igénybejelentés helye, ideje A szolgáltató, elõfizetõ, illetõleg igénylõ (a továbbiakban együtt: felek) az elõfizetõi szerzõdést írásban köthetik meg Szerzõdéskötés: Az ügyfél megrendelését írásban vagy szóban jelzi a szolgáltató felé. Amennyiben a szolgáltató számára a megrendelésben foglaltakhoz a mûszaki lehetõség rendelkezésre áll, a szolgáltató az ügyféllel 8 napon belül, vagy az ügyfél által meghatározott idõpontban, írásban elõfizetõi szerzõdést köt. A szerzõdés létrejöttének napja az a nap, amikor a mindkét fél által aláírt elõfizetõi szerzõdés a szolgáltatóhoz beérkezik. A felek közötti szerzõdés Elõfizetõi szerzõdésbõl és Általános szerzõdési feltételekbõl áll. Az elõfizetõi szerzõdés mintáját jelen ÁSZF 3.sz. melléklete tartalmazza. Az elõfizetõi szerzõdés megkötése a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában történik. 4/ syscon_afszmodositasa_

5 A Szolgáltató a szerzõdés megkötésével egyidejûleg az egyedi elõfizetõi szerzõdés egyik példányán túl köteles átadni az elõfizetõ részére jelen ÁSZF kivonatát, valamint az elõfizetõ kérése esetén az ÁSZF egy példányát. Amennyiben az ügyfél igénye mûszaki lehetõség hiányában elutasításra kerül, úgy a szolgáltató az ügyfél által benyújtott igénybejelentés adatai alapján a megrendelést nyilvántartásba veszi és 30 napon belül írásban tájékozatja a felet a megvalósítás idejérõl. (év, negyedév megjelölés) A szolgáltatás igénybevételének mûszaki feltételei, földrajzi, idõbeli és esetleges egyéb korlátai A szolgáltatás igénybevételének általános feltételei Az általános szerzõdési feltételek célja a szolgáltató, valamint az elõfizetõ közötti jogviszony általános jellegû szabályozása. Az általános szerzõdési feltételek alapján a Szolgáltató Internet szolgáltatást nyújt elõfizetõi részére. Az elõfizetõk részére nyújtott szolgáltatást a szolgáltató részben saját tulajdonát képezõ hálózatának és berendezéseinek, valamint más szolgáltatók engedélyezett hálózatának és berendezéseinek szerzõdésen alapuló felhasználásával nyújtja. Az általános szerzõdési feltételek személyi hatálya kiterjed a szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybevevõ minden természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az elõfizetõ részérõl, hogy az elõfizetõ rendelkezzék megfelelõ elõfizetõi berendezéssel (számítógép), amelyre a szolgáltatás-hozzáférési pont telepíthetõ. Megfelelõ elõfizetõi berendezés alatt az Internet használtra mind hardverileg, mind szoftverileg alkalmas számítógépet értünk. A forgalom szolgáltató hálózatában történõ áramlása és belsõ útvonala nem tartozik az elõfizetõ hatáskörébe. Az elõfizetõ a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelõsségére másnak átengedheti. Az elõfizetõ nem jogosult arra, hogy az elõfizetõi szerzõdés megkötésével az õt megilletõ jogokat egészében harmadik személyre ruházza át. Az elõfizetõ teljes körû felelõsséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. Az elõfizetõ köteles a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében részletezett Internet etikettben elõírtakat betartani. Az elõfizetõt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körû felelõsség terheli. A szolgáltató köteles az elõfizetõ jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A szolgáltató az elõfizetõ jelszavát csak az elõfizetõvel közli. A szolgáltatás igénybevételének idõbeli és földrajzi korlátjai A Szolgáltató által biztosított Internet-hozzáférési szolgáltatásoknak nincsen idõbeli korlátja. A szolgáltatás igénybe vételének földrajzi korlátjai: A szolgáltatásnyújtás földrajzi területe: Nógrád, Pest, Heves, A szolgáltató csak az általa, itt meghatározott földrajzi területen szolgáltat. A földrajzi területeket e körön belül a szolgáltató határozza meg, amelyek felsorolása a szolgáltató ügyfélszolgálatán és elérhetõségének bármely pontján folyamatosan elérhetõ. Internet szolgáltatás biztosítására az igénybejelentés követõ mûszaki felmérés alkalmával ad a Szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó tájékoztatást. A Szolgáltatónak az EHT (1) pontja értelmében nincsen szerzõdéskötési kötelezettsége, az Elõfizetõi Szerzõdés kötését bármikor jogosult megtagadni, különösen, ha nyilvántartása szerint az Elõfizetõnek számlatartozása van, vagy korábban igénybevett szolgáltatását a Szolgáltató az Elõfizetõ súlyos szerzõdésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg. A Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a Szerzõdés megkötését, ha a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mûszaki feltételeket az elõfizetõ nem tudja biztosítani. 5/ syscon_afszmodositasa_

6 5. AZ ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT BIZTOSÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VÁLLALT IDÕ (CÉLÉRTÉK) AZ IGÉNYBEJELENTÉSTÕL SZÁMÍTVA Erre vonatkozó információt a 6.1 pont tartalmazza. 6. A SZOLGÁLTATÁSOK MINÕSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINÕSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE, ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENÕRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE 6.1 Szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének vállalási határideje: Minõségi mutató azonosító: 1. Minõségi mutató neve: Új hozzáférés létesítési idõ Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 1/a. pontja, R 4.sz.M. a) pontja Minõségi mutató meghatározása: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített határideje (HLI) [megkezdett naptári nap] Az alapadatok forrása: A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai. Minõségi mutató származtatása: Számítással, a létesítési idõ szerint növekvõ sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az idõbeli felsõ korlátja Értelmezõ kiegészítéseket részletesen: a 6. sz. melléklet 1. oldala tartalmazza Vállalt érték: minimális 30 nap Célérték 7 nap 6.2 A bejelentett minõségi panaszok hibaelhárítási határideje: Minõségi mutató azonosító: 2. Minõségi mutató neve: Minõségi panasz hibaelhárítási ideje Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 1/b.pontja, R 4.sz.M 1/c. pontja Minõségi mutató meghatározása: A minõségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje (MHI)[megkezdett óra] Az alapadatok forrása: A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai, a minõségi panaszokról vezetett nyilvántartások. Minõségi mutató származtatása: 6/ syscon_afszmodositasa_

7 Számítással, a hibaelhárítási idõ szerint növekvõ sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az idõbeli felsõ korlátja Értelmezõ kiegészítéseket részletesen: a 6. sz. melléklet 2. oldala tartalmazza: Vállalt érték: minimális 72 óra Célérték 12 óra 6.3 Forgalom mérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje: A Szolgáltató nem alkalmaz forgalom mérésen alapuló számlázást. 6.4 A szolgáltatás rendelkezésre állása: Minõségi mutató azonosító: 4. Minõségi mutató neve: A szolgáltatás rendelkezésre állása Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 1/d. pontja Minõségi mutató meghatározása: A szolgáltatás-igénybevehetõség tényleges idõtartamának aránya az adatgyûjtési idõszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest. (RA) [%] A mért jellemzõk: Szolgáltatás-kiesés teljes idõtartama (SZKT): a szolgáltatás-kiesés regisztrálásától a szolgáltatás helyreállításáig eltelt összes idõ. Teljes elvi szolgáltatási idõtartam (SZT): Azt az idõtartamot reprezentálja, amely esetben a szolgáltató minden elõfizetõ (minden cella) számára a teljes szolgáltatás-nyújtási idõszakban szolgáltatás-kiesés nélkül lenne képes szolgáltatni. Az alapadatok forrása: A szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartásai, a tervezett karbantartás és váratlan szolgáltatás kiesés esetén vezetett nyilvántartások. Minõségi mutató származtatása: Az adatgyûjtési idõszakban a szolgáltatás-kiesés teljes idõtartama és a teljes elvi szolgáltatási idõtartam hányadosát ki kell vonni 1-bõl és az eredményt szorozni kell 100-zal. Szolgáltatás-kiesés teljes idõtartama (SZKT): szolgáltató által (hibabejelentés alapján vagy anélkül) regisztrált szolgáltatás-kiesésben érintett elõfizetõi szám (mobil telefonszolgáltatás esetén a cellák száma) szorozva a szolgáltatás-kiesés idejével hozzáadva a tervezett átalakításban, felújításban, karbantartásban érintett elõfizetõi számnak (mobil telefonszolgáltatás esetén a cellaszámnak) és a tevékenységre fordított idõnek a szorzatát. Teljes elvi szolgáltatási idõtartam (SZT): az adatgyûjtési idõszakban a szolgáltatás nyújtására fordított napok száma szorozva 24 órával, és szorozva az átlagos elõfizetõi számmal (mobil telefonszolgáltatás esetén a cellák számával). RA=( 1- SZKT/SZT)*100 Értelmezõ kiegészítéseket részletesen a 6. sz. melléklet 3. oldala tartalmazza Vállalt érték: minimális 95 % Célérték 98 % 7/ syscon_afszmodositasa_

8 6.4 A szolgáltatás rendellenes szüneteltetése: a szolgáltatási terület egészét érintõ átmeneti szüneteltetés egy évben: Minõségi mutató azonosító: 9. Minõségi mutató neve: A szolgáltatási terület egészét érintõ szünetelés Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 3/a. pontja Minõségi mutató meghatározása: Azon idõtartam, amely alatt az adatgyûjtési idõszakban a szolgáltatás a szolgáltatási terület egészét érintõen az elõfizetõk számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybe vehetõ. (ASZE) [perc] A mért jellemzõk: A szolgáltatás átmeneti szünetelése a szolgáltatási terület egészére vonatkozóan (ASZE): A szolgáltató szolgáltatási területének egészét érintõ váratlan meghibásodásból fakadó szolgáltatáskiesések teljes idõtartama percben Az alapadatok forrása: A szolgáltató nyilvántartó rendszere, a váratlan meghibásodás esetén vezetett eseményügyeleti naplók Minõségi mutató származtatása: Az adatgyûjtési idõszakban bekövetkezett - a szolgáltatási terület egészét érintõ szolgáltatás-kiesések idõtartamát össze kell adni Értelmezõ kiegészítéseket részletesen az 6 sz. melléklet 4. oldala tartalmazza: Vállalt érték: minimális 1200 perc Célérték 200 perc 6.5 A szolgáltatás rendellenes szüneteltetése: Az elõfizetõk legalább 10 %-át érintõ átmeneti szüneteltetés egy évben összesen: Minõségi mutató azonosító: 10. Minõségi mutató neve: Az elõfizetõk legalább 10 %-át érintõ szünetelés Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 3/a. pontja Minõségi mutató meghatározása: Azon idõtartam, amely alatt a szolgáltatás az elõfizetõk legalább 10 %-a számára váratlan szolgáltatás kiesés miatt nem volt igénybe vehetõ. (ASZT) [perc] A mért jellemzõk: A szolgáltatás átmeneti szünetelése az elõfizetõk legalább 10 %-t érintõen (ASZT): A szolgáltató elõfizetõinek legalább 10 %-t érintõ (Mobil Internet- és adatátviteli szolgáltatás esetén pontosabb információ hiányában az elõfizetõi hozzáférést biztosító bázisállomások 10%-ának teljes leállásával járó, váratlan meghibásodásból eredõ szolgáltatás-kiesések teljes idõtartama percben Az alapadatok forrása: A szolgáltató nyilvántartó rendszere, a váratlan meghibásodás esetén vezetett eseményügyeleti naplók 8/ syscon_afszmodositasa_

9 Minõségi mutató származtatása: Az adatgyûjtési idõszakban bekövetkezett - a szolgáltató elõfizetõinek legalább 10 %-t érintõ (Mobil Internet- és adatátviteli szolgáltatás esetén pontosabb információ hiányában az elõfizetõi hozzáférést biztosító bázisállomások 10%-ának teljes leállását eredményezõ) szolgáltatás-kiesések idõtartamát össze kell adni (perc) Értelmezõ kiegészítéseket részletesen a 6. sz. melléklet 5. oldala tartalmazza Vállalt érték: minimális 2400 perc Célérték 600 perc 6.6 Garantált fel- és letöltési sebesség Minõségi mutató azonosító: 11 Minõségi mutató neve: A garantált (átlagosan elvárható) le- és feltöltési sebesség Jogszabály hivatkozási helye: R 1.sz.M 3/b. pontja Minõségi mutató meghatározása: Az az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a szolgáltató az elõfizetõi számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 80 %-ában garantál. (GLS) (GFS) Referencia szerver : A mért jellemzõk: A letöltési sebesség (GLS): a szolgáltató hálózatán, a vizsgálat során mért adattovábbítási (szolgáltató-elõfizetõi irány) sebesség. [kbit/s] A feltöltési sebesség (GFS): a szolgáltató hálózatán, a vizsgálat során mért adattovábbítási (elõfizetõszolgáltató irány) sebesség. [kbit/s] Az alapadatok forrása: Az igazoló adatok elõállításához használt tesztrendszer dokumentumai, jegyzõkönyvei Minõségi mutató származtatása: Az egyes mintavételek során mért értékeket sebesség szempontjából csökkenõ sorrendbe állítva az esetek 80 %-ában elért, illetve meghaladott érték. A sorrendbe állításkor a szolgáltató vegye figyelembe az összes mért értéket. A szolgáltató szolgáltatási területén méréssel történik. Az elõfizetõi csatlakozások, szolgáltatási terület és szolgáltatáscsomagok tekintetében a mintavételi eljárásnak reprezentatívnak kell lennie, a vizsgálathoz felhasznált teszt mérések minimális darabszáma: az átlagos elõfizetõ szám 1 %-a, de legfeljebb 50 db. Értelmezõ kiegészítéseket részletesen a 6. sz melléklet 6. oldala tartalmazza: Vállalt érték: minimális 64/32 Célérték Számszerûen: a 4.sz melléklet (díjtáblázat) tartalmazza. 6.7 Bit hibaarány hozzáférési vonalanként. Minõségi mutató azonosító: 12. A RLAN IP csomag kapcsolt hálózaton nem mérhetõ. 9/ syscon_afszmodositasa_

10 6.8 Vállalt kötelezõ mutatók értékeinek összefoglalója: Minõsé gi mutató azonosí tója Minõségi mutató neve, mértékegysége Cél érték Minimál érték Teljesíté si érték Hivatkozott ÁFSZ hatálybalépési dátum és vonatkozó pontja 1. Új hozzáférés létesítési idõk [nap ] augusztus 1. ÁFSZ Minõségi panasz hibaelhárítási ideje [ ora ] augusztus 1. ÁFSZ A szolgáltatás rendelkezésre állása [ % ] augusztus 1. ÁFSZ A szolgáltatási terület egészét érintõ szünetelés [ perc ] szeptember 20. ÁFSZ Az elõfizetõk legalább 10 %-át érintõ szünetelés [ perc ] augusztus 1. ÁFSZ A garantált (átlagosan elvárható) leés feltöltési sebesség 4.sz mellékl díjtábla 64k/32k december 1. ÁFSZ 6.6 A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az ÁSZF 6. pontjában foglalt minõségi követelményeknek. A szolgáltató 24 órás, folyamatos kapcsolatot tesz lehetõvé. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követõen az összeköttetést megszakítsa, anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené. 7. AZ ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELÕFIZETÕI ADATOK LISTÁJA, AZ ELÕFIZETÕI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZÕDÉSI IDÕSZAK Az elõfizetõi szerzõdés megkötésekor az elõfizetõ köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni elõfizetõként vagy nem egyéni elõfizetõként kívánja igénybe venni. Az elõfizetõ az elõfizetõi szerzõdés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével nyilatkozatát bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. A szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy az elõfizetõ a személyének azonosításához szükséges adatait a szolgáltató rendelkezésére bocsássa: 10/ syscon_afszmodositasa_

11 Ezek az adatok természetes személy elõfizetõ esetén a következõk: neve, lakóhelye, tartózkodási helye, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje Nem természetes személy elõfizetõ esetén az adatok a következõk: neve, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, a nem természetes személy nevében eljáró képviselõ neve. Amennyiben az elõfizetõi szerzõdés megkötéséhez szükséges adatokat az elõfizetõ nem, vagy hamisan adja meg, úgy a szolgáltató az elõfizetõi szerzõdést érvénytelennek tekinti, amelyrõl lehetõség szerint a szerzõdéskötéssel azonos módon értesíti az elõfizetõt. A legrövidebb szerzõdési idõszak, a szerzõdés tartama A szerzõdés határozatlan idõre jön létre. A szolgáltató és az elõfizetõ egyezõ akaratával határozott idejû szerzõdés is köthetõ. Legrövidebb szerzõdési idõszak: 2 hónap. Alkalmi szolgáltatás esetén egyedi megállapodásban ettõl el lehet térni. (pl. kiállítások, rendezvények idejére) 8. AZ ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA AZ EGYOLDALÚ SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELÕFIZETÕT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEIBEN MEGILLETÕ JOGOK, EGYOLDALÚ SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELÕFIZETÕ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDÕ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE A szerzõdés általában a felek egyezõ akaratával módosítható. A szerzõdés módosítására a szerzõdéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató az elõfizetõ módosítási kérelmét a kérelem benyújtásának az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elõírt kötelezettségeket kielégítõ formában történõ beérkezésétõl számított, lehetõség szerinti 5 napon belül, de legfeljebb 15 napon belül teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezdõ idõpontja az elõfizetõi módosításra vonatkozó igény teljesítésének idõpontjával esik egybe. E pontban foglalt rendelkezésektõl a szolgáltató és az elõfizetõ egyezõ akarata esetén el lehet térni. A szolgáltató akkor jogosult az elõfizetõi szerzõdést egyoldalúan módosítani, ha: - az egyedi elõfizetõi szerzõdésben vagy az általános szerzõdési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerzõdés feltételeinek lényeges módosítását, - jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja, - vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Lényeges módosításnak minõsül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minõségi célértékeire vonatkozó változtatás. A szolgáltató jogosult az általános szerzõdési feltételeiben meghatározott díjainak egyoldalú módosítására, amennyiben üzemeltetési és mûködési körülményei vagy a hálózatának korszerûsítése ezt indokolja. Ekkor a szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megelõzõen 30 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni, és errõl az elõfizetõt írásban értesíteni. A szolgáltató díjmódosítás esetén a hatálybalépést megelõzõen 30 nappal köteles az elõfizetõt írásban értesíteni és a változásról az ügyfélszolgálatán tájékoztatót közzétenni. A szerzõdésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. A tudomásulvétel formái az alábbiak: 11/ syscon_afszmodositasa_

12 Amennyiben az elõfizetõ a szerzõdésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstõl, (kézhezvételtõl) számított 8 napon belül a szolgáltatónál nem él észrevétellel, vagy az esedékességkor befizeti a megváltozott mértékû díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendõ. Az elõfizetõ jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követõ 8 napon belül a szerzõdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az elõfizetõ számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elõfizetõ az értesítéstõl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elõfizetõi szerzõdést. Nem mondhatja fel az elõfizetõi szerzõdést az elõfizetõ ilyen esetben akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idõtartam alatt igénybe veszi és az elõfizetõi szerzõdést az ebbõl eredõ kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti és az elõfizetõ felmondja az elõfizetõi szerzõdést, a szolgáltató az elõfizetõtõl nem követelheti a szerzõdés felmondását követõ idõszakra esõ kedvezmény összegét. A szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidõket az általános szerzõdési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amelyek új szolgáltatás bevezetése miatt váltak szükségessé és a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érintik, vagy ha a módosítás kizárólag valamely elõfizetõi díj csökkentésérõl szól. Változás az elõfizetõ adataiban Az elõfizetõ köteles az adataiban, valamint képviselõjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót a változás bekövetkeztétõl számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az elõfizetõ köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csõdeljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követõen haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az említett elõfizetõi adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredõ károkért nem vállal felelõsséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülõ kárának megtérítését követelheti az elõfizetõtõl. A szerzõdésmódosítás díjfizetéshez kötött esetei: az átírás és az áthelyezés, díjmentes a számlázási cím változtatása. Átírás A szolgáltató az elõfizetõ kérésére az általános szerzõdési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az elõfizetõi szerzõdést, ha az elõfizetõ személyében szerzõdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az elõfizetõ nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírás díja bruttó 2500 Ft (azaz Kettõezer-ötszáz Ft). Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétõl számított 15 nap. Ezen határidõ be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával megegyezõ összegû kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha az átírással egyidejûleg az elõfizetõi hozzáférési pont helye is megváltozik. Áthelyezés: Ha az elõfizetõ az elõfizetõi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), és a szolgáltató mûszakilag képes az új címen szolgáltatás nyújtására, a szolgáltató köteles azt a kérelem beérkezését követõ 30 napon belül teljesíteni. Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának mûszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az elõfizetõt a teljesítési idõpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétõl számított 15 napon belül. Ezen határidõ be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A kötbér összegét az áthelyezés díját tartalmazó számlán kell jóváírni. Az elõfizetõi hozzáférési pont megszüntetésétõl az áthelyezés teljesítéséig az elõfizetõi jogviszony szünetel. Az áthelyezés díja : a tényleges szerelési költség 12/ syscon_afszmodositasa_

13 9. AZ ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELÕFIZETÕ ÁLTAL KÉRHETÕ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDÕTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDÕ DÍJ MÉRTÉKE A szolgáltatás az elõfizetõ érdekkörébe tartozó ok miatt, vagy a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt szünetelhet. Szolgáltatás szünetelése az elõfizetõ érdekkörébe tartozó ok miatt: Az elõfizetõnek a szüneteltetésre vonatkozóan kérelme alapján a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni. Az elõfizetõ ilyen irányú kérelmét a szüneteltetés kért idõpontja elõtt legalább 3 nappal kell, hogy a Szolgáltatónak benyújtsa. A szüneteltetés kezdõ idõpontja az elõfizetõ által kért idõpont, azzal a kikötéssel, hogy az nem lehet múltbeli idõ. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szüneteltetés az elõfizetõi jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés kérhetõ leghosszabb idõtartama: 6 hónap. Ha az elõfizetõi szolgáltatás az elõfizetõ kérésére szünetel, a szünetelés idõtartamára az elõfizetõt csak csökkentett díj fizetésére lehet kötelezni, amely mértéke: 250 Ft ( bruttó) azaz kettõszázötven Ft. A szolgáltatás szünetelése a szolgáltató érdekkörében bekövetkezõ ok esetén. Ha az elõfizetõi szolgáltatás szüneteltetésére az elõfizetõ elõzetes, 15 nappal korábban történõ értesítése mellett a hálózat-átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - más mûszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként az 5 napot nem haladhatja meg. Az ilyen szüneteltetés idõtartama a rendelkezésre állás idõtartamába nem számít bele. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve az általános szerzõdési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idõtartama alatt az elõfizetõ a szünetelés idõtartamára vonatkozó díjfizetésére nem köteles. 10. AZ ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELÕFIZETÕ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELÕFIZETÕNÉL VÉGZÕDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁS MINÕSÉGI VAGY MÁS JELLEMZÕI CSÖKKENÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI A szolgáltató az elõfizetõi szolgáltatást az elõfizetõ egyidejû értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minõségi vagy más jellemzõit: a) Amennyiben az elõfizetõ a szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott és a szolgáltató által az elõfizetõ részére kiállított számlában szereplõ díjat az ott jelzett fizetési határidõ lejáratáig nem egyenlíti ki. A fizetési határidõ letelte után a szolgáltató póthatáridõ megadásával - felszólítja az ügyfelet a tartozás rendezésére, a póthatáridõ eredménytelen leteltét követõ naptól a korlátozást foganatosítja. Amennyiben az elõfizetõ a díjtartozást kiegyenlíti, úgy a szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását, minõségi vagy más jellemzõinek csökkentését vagy a korlátozást megelõzõ állapotot visszaállítani. b) Amennyiben az elõfizetõ akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerû mûködését, így különösen, ha az elõfizetõ az elõfizetõi hozzáférési ponthoz megfelelõség-tanúsítvánnyal nem rendelkezõ végberendezést vagy nem megfelelõ interfésszel rendelkezõ végberendezést csatlakoztatott. Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az elõfizetõ a korlátozás okát megszünteti, és errõl a szolgáltató hitelt érdemlõ módon tudomást szerez. 13/ syscon_afszmodositasa_

14 c) Amennyiben az elõfizetõ az elõfizetõi szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt a hálózati szerzõdésekrõl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az elõfizetõ a korlátozás okát megszünteti, és errõl a szolgáltató hitelt érdemlõ módon tudomást szerez. A korlátozás az Internet elérés szolgáltatás teljes megszüntetését jelenti, mert a szolgáltatás természetébõl fakadóan a sebesség csökkentés szankcióként nem érné el a kívánt eredményt. 11. AZ ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS MEGSZÛNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDÕ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELÕFIZETÕ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZÕDÉST FELMONDANÁ A szerzõdés felmondásának szabályai az elõfizetõ részérõl Az elõfizetõ bármikor, indoklás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idõvel jogosult a szerzõdést felmondani. Az elõfizetõi szerzõdés megszûnésének napja az írásbeli felmondásnak a szolgáltatóhoz való megérkezését követõ 30. nap. A szerzõdés elõfizetõ részérõl történõ felmondása az elõfizetõt nem mentesíti az elõfizetõi szerzõdés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. A szerzõdés felmondásának szabályai a szolgáltató részérõl Az elõfizetõi szerzõdés szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje az I. és II, pontban meghatározottak kivételével 60 nap. A szolgáltató az elõfizetõi szerzõdés felmondását írásban tértivevényes levélben köteles megküldeni. Ha a felmondás indoka az elõfizetõ szerzõdésszegése és az elõfizetõ a felmondási idõ alatt a szerzõdésszegést megszünteti, és az elõfizetõ ezzel együtt nem kéri kifejezetten a szerzõdés megszüntetését, úgy az elõfizetõi szerzõdés nem szûnik meg a szolgáltató felmondásával. Errõl a szolgáltató köteles az elõfizetõt a felmondással egyidejûleg értesíteni. A felmondásnak tartalmaznia kell: a felmondás indokát, és a felmondási idõt, a felmondási idõ lejártának napját, ha a felmondás indoka az elõfizetõ szerzõdésszegése, akkor az elõfizetõ tájékoztatását arról, hogy a szerzõdésszegés megszüntetése egyben a szolgáltató részérõl történõ felmondást is semmissé teszi. I., A szolgáltató az elõfizetõi szerzõdés megszegése esetén az elõfizetõi szerzõdést tizenöt napos határidõvel a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha a) az elõfizetõ akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerû mûködését, és az elõfizetõ ezt a szerzõdésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztetõ értesítést követõen 3 napon belül sem szünteti meg. A szolgáltató hálózatának rendeltetésszerû mûködését különösen veszélyeztetõ cselekmény, ha az elõfizetõ a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerzõdésben foglaltaktól eltérõen üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, b) az elõfizetõ a jogkövetkezményekre figyelmeztetõ értesítését követõen sem teszi lehetõvé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenõrzéseket elvégezze, vagy 14/ syscon_afszmodositasa_

15 c) az elõfizetõ az elõfizetõi szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztetõ értesítését követõen is a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt továbbra is a hálózati szerzõdésekrõl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. d) Az elõfizetõ a szolgáltatást törvénybe ütközõ módon vagy célokra használja. II., A szolgáltató az elõfizetõi szerzõdést 30 napos felmondási idõvel mondhatja fel, amennyiben az elõfizetõ az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetõ elsõ értesítés elküldését legalább 15 nappal követõ második értesítés megtörténtét követõen sem egyenlítette ki. Ha az elõfizetõ a póthatáridõn belül fizetési hátralékát rendezi, úgy az elõfizetõi szerzõdést a szolgáltató nem mondja fel. Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerzõdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az elõfizetõ havi elõfizetési díjának megfelelõ összeget, vagy ha az elõfizetõ a díjtartozás összegszerûségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elõ, feltéve, hogy az elõfizetõ a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. Az elõfizetõi szerzõdés a Felek közös akaratával is megszüntethetõ, illetve megszûnik bármely szerzõdõ Fél jogutód nélküli megszûnése, illetve az egyéni elõfizetõ halála esetén. Az elõfizetõi szerzõdés megszûnését követõen a szolgáltató az elõfizetõvel csak abban az esetben köt új elõfizetõi szerzõdést, ha az elõfizetõnek a szolgáltatás igénybevételébõl eredõ díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi elõfizetõi szerzõdés megszûnését nem az elõfizetõ hibájából eredõ, 1 éven belüli felmondás okozta. Ha az elõfizetõ tartozását csak jelentõs késedelemmel egyenlítette ki, és a szerzõdést a szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerzõdéskötést az elõfizetõ korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelõ vagyoni biztosítékhoz kösse. Az elõfizetõ tudomásul veszi, hogy az elõfizetõi szerzõdés megszûnését követõ 12 hónap letelte után az elõfizetõ címét / címeit a szolgáltató újra felhasználhatja. Az elõfizetõ a szolgáltatóval szemben erre hivatkozással semmiféle kártérítési igényt nem érvényesíthet. A szerzõdés megszûnése az elõfizetõt nem mentesíti az elõfizetõi szerzõdés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az elõfizetõ túlfizetése esetén a szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az elõfizetõ írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre. Bruttó 100 Ft alatti túlfizetést a szolgáltató nem követel és nem térít vissza. Az elõfizetõi szerzõdés megszûnése esetén elõfizetõ kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás hozzáférési pont leszerelése céljából teljes körûen együttmûködik a szolgáltatóval és az elõzetesen egyeztetett idõpontban lehetõséget biztosít a használatába bocsátott eszközök visszavételezésére. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy e végberendezéseket, illetve technikai eszközöket a szerzõdés megszûnésekor üzemképes, sértetlen állapotban bocsátja a szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben erre az egyeztetés kezdeményezését követõ 30 napon belül saját hibájából nem kerül sor, úgy kötelezettséget vállal a végberendezések értékének teljes körû megtérítésére. 12. A HIBABEJELENTÕ ELÉRHETÕSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE A szolgáltató hibabejelentõ szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetõségû. Jelen ÁSZF-ben a hibabejelentõ-szolgálat és az ügyfélszolgálat azonos jelentésû kifejezések 15/ syscon_afszmodositasa_

16 Az elõfizetõ a hibát az ügyfélszolgálati helyeken, címeken, telefonszámokon és címen jelentheti be. A szolgáltató a hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást. A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetõ módon rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megõrizni. A szolgáltatónak a hibabejelentést az elõfizetõ részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) az elõfizetõ értesítési címét vagy más azonosítóját, b) az elõfizetõi hívószámot vagy más azonosítót, c) a hibajelenség leírását, d) a hibabejelentés idõpontját (év, hónap, nap, óra), e) a hiba okát, f) a hiba elhárításának módját és idõpontját (év, hónap, nap, óra), g) az elõfizetõ értesítésének módját és idõpontját. Az elvégzett vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul és megfelelõ indokolással köteles az elõfizetõt értesíteni arról, hogy a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetõ, vagy a hiba az elõfizetõ érdekkörébe tartozó okból merült fel; b) a hiba kijavítását megkezdte; c) a hiba kijavítását 72 órán belül nem tudja vállalni, ezért az elõfizetõ részére díjcsökkentést nyújt. Hibaelhárítási célértékek A szolgáltató köteles az elõfizetõ által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát annak bejelentésétõl legfeljebb 72 órán belül kijavítani. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az elõfizetõ helyiségében és az elõfizetõ által meghatározott idõpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a szolgáltató és az elõfizetõ megállapodása szerinti idõpontban a szolgáltató érdekkörén kívül esõ okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidõ a kiesés idõ tartamával meghosszabbodik. Lásd továbbá ÁFSZ 6.2. A szerzõdés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a szolgáltató az elõfizetõ vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. Ez az érték, amellyel az elõfizetõ meglévõ vagyona a szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az elõfizetõt ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges. Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az elõfizetõ a kár elhárítása, illetõleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a hiba következtében az elõfizetõi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelõzõ, az elõzõ hat hónapban az elõfizetõ által az elõfizetõi szerzõdés alapján az adott elõfizetõi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idõtartamú elõfizetõi jogviszony esetén a vetítési alap az elõfizetõi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az elõfizetõ az elõfizetõi szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minõséghez képest gyengébb minõségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következõ havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az elõfizetõ számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az elõfizetõ választása szerint az elõfizetõ által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre az elõfizetõ részére egy összegben 16/ syscon_afszmodositasa_

17 visszafizeti, amennyiben az elõfizetõnek nincs a szolgáltatóval szemben fennálló lejárt fizetési határidejû tartozása. (A szolgáltatóval szemben fennálló lejárt fizetési határidejû tartozás: teljesített szolgáltatás alapján kiszámlázott, az elõfizetõ által a fizetési határidõ lejárta elõtt nem kifogásolt, lejárt fizetési határidejû számlák bruttó összege.) Ha az elõfizetõ a szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselõjéhez fordulhat. A szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. A szolgáltató a jelen szerzõdés alapján nem tartozik felelõsséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül esõ meghibásodásából vagy elégtelenségébõl adódtak. Az Internet hozzáférés részeként az elõfizetõ által használatba vett technikai eszközök, illetve berendezések használatával kapcsolatosan az elõfizetõ köteles gondoskodni a szolgáltatás mûködéséhez szükséges technikai feltételekrõl. Az elõfizetõ köteles a szolgáltató részére lehetõvé tenni, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mûszaki berendezések (végberendezés) elhelyezését és üzembe állítását a felek által elõzetesen egyeztetett idõpontban véghez vigye. Az elõfizetõ köteles a szolgáltató által felszerelt, használatba adott mûszaki berendezések üzemeltetési feltételeit a szerzõdés idõtartama alatt biztosítani, valamint a hibaelhárítás érdekében a szolgáltatóval együttmûködni. Az elõfizetõ köteles a szerzõdés hatálya alatt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a szolgáltató által felszerelt technikai eszközök és berendezések teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeltetésszerû használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért a felróhatóság függvényében - helyt állni. Amennyiben az Internet szolgáltatás hibája, hibás mûködése más szolgáltató hatáskörében felmerülõ hiba miatt következett be, úgy a szolgáltató vállalja azt, hogy errõl mind az érintett szolgáltatót, mind az elõfizetõt értesíti. 13. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MÛKÖDÉSE, AZ ELÕFIZETÕI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK INTÉZÉSE) A szolgáltató mindenkor aktuális ügyfélszolgálati helyeinek felsorolása, címe, elérhetõsége és mûködési rendje a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodáján megtalálható. A szolgáltató ügyfélszolgálati irodája és elérhetõségei az alábbiak: Ügyfélszolgálati Iroda Balassagyarmat Bajcsy-Zs út Telefon/Fax: /30/ T-Mobil 06/20/ Pannon GSM (70-es mobil, 32-es vezetékes körzet) 06/40/ T-Com FAX 06/35/ T-Com Nyitva tartás: hétköznap 8-16,30 óráig, ezen túl üzenetrögzítõ. Munkaidõn kívül, hétvégén: SMS : Az elõfizetõ a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit az ügyfélszolgálaton teheti meg. Az ügyfélszolgálat az elõfizetõnek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, -en vagy személyesen tett - észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és errõl az észrevétel, reklamáció az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elõírt kötelezettségeket kielégítõ formában történõ benyújtásától számított 30 napon belül a bejelentéssel megegyezõ módon, általában írásban vagy -en tájékoztatja az elõfizetõt. Telefonon érkezõ észrevétel, reklamáció esetén a szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétõl függõen, - indokolt esetben - írásban vagy -en válaszol. A szolgáltató a számla esedékességétõl számított 12 hónapon túl számlareklamációt nem fogad el. 17/ syscon_afszmodositasa_

18 Elõfizetõi bejelentések, panaszok kezelése Ha az elõfizetõ a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) nyilvántartásba veszi és a bejelentésnek az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elõírt kötelezettségeket kielégítõ formában történõ benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. E határidõ elmulasztása esetén a szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az elõfizetõ szerzõdést a 10. Fejezetben II. pontjában foglaltak szerint felmondani. Ha az elõfizetõ az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elõírt kötelezettségeket kielégítõ formában történõ bejelentését a díjfizetési határidõ lejárta elõtt nyújtja be a szolgáltatóhoz, úgy a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidõ a díjreklamáció megvizsgálásának idõ tartamával meghosszabbodik. Ha a szolgáltató az elõfizetõi bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következõ havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az elõfizetõ számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az elõfizetõ választása szerint az elõfizetõ által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre az elõfizetõ részére egy összegben visszafizeti, amennyiben az elõfizetõnek nincs a szolgáltatóval szemben fennálló lejárt tartozása. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az elõfizetõt megilletõ kamat mértéke megegyezik a szolgáltatót az elõfizetõ díjfizetési késedelme esetén megilletõ kamat mértékével. Bruttó 100 Ft alatti túlfizetést a szolgáltató nem térít vissza és ugyanezen összegû tartozást nem követel. Ha az elõfizetõ a szolgáltatónak a díjreklamációval kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselõjéhez fordulhat. Az elõfizetõi panasz elutasítása esetén követendõ eljárást egyebekben a fogyasztóvédelemrõl szóló évi CLV. törvény 38. (3) bekezdése tartalmazza. Az elõfizetõ kérésére a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az elõfizetõ az adatkezelési szabályok figyelembe vételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendõ díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. Ha a szolgáltató az elõfizetõ által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát 72 órán belül nem tudja kijavítani, a Szolgáltató kötbér fizetésére köteles, a hiba bejelentésétõl számított 72 órától a hiba elhárításáig. Ha a hiba következtében az elõfizetõi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelõzõ az elõzõ hat hónapban az elõfizetõ által az elõfizetõi szerzõdés alapján az adott elõfizetõi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idõtartamú elõfizetõi jogviszony esetén a vetítési alap az elõfizetõi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az elõfizetõ az elõfizetõi szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minõséghez képest gyengébb minõségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak az elõzõ bekezdésben meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség lévén - a következõ havi elszámolás alkalmával az elõfizetõ számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az elõfizetõ választása szerint az elõfizetõ részére egy összegben visszafizeti. Vis maior Egyik fél sem felel a szerzõdés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül esõ, elõre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerzõdés teljesítését, illetõleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, lopás, rongálás, robbantásos merénylet, 18/ syscon_afszmodositasa_

19 súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendõrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. 14. AZ ELÕFIZETÕ JOGAI AZ ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELÕFIZETÕT MEGILLETÕ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELÕFIZETÕT MEGILLETÕ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Jelen fejezetben felvetett kérdéseket 12. és 13. fejezet tárgyalja. Az elõfizetõi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Ha az elõfizetõ a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a Hírközlési Területi Hivataltól kérheti, hogy az nyilatkozzék a szolgáltató által végzett hiba megállapítás és hibakijavítás megfelelõségérõl, továbbá az elõfizetõ a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõséghez is fordulhat. Az elõfizetõ követelését - az elõzõektõl függetlenül - bíróság elõtt is érvényesítheti. A bíróság elõtt a Gazdasági Kamarák mellett mûködõ Békéltetõ testületek segítségével is lehet a megegyezést megkísérelni. A díjemelés mértékével kapcsolatos panaszokkal a Gazdasági Versenyhivatalhoz lehet fordulni. Az elõfizetõ a szolgáltatóval szemben fennálló követelését az elévülési idõn belül bíróságon érvényesítheti. Az elévülési idõ 1 év. Az elõfizetõ jogviszonyból eredõ esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerzõdõ felek a szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 15. AZ ELÕFIZETÕI VÉGBERENDEZÉS CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI A szolgáltató által javasolt hálózati eszközök a mindenkori árlista szerinti áron megvásárolhatóak a szolgáltató kereskedelmi irodájában, ezzel az elõfizetõ tulajdonába kerül, ilyenkor a szolgáltató nem számol fel csatlakozási díjat. Egyéb esetekben a szolgáltató az elõfizetõ rendelkezésére bocsátja azt a hálózati kártyát, antennát kábeleket amellyel a szolgáltatás igénybe vehetõ. Ezen eszközök a szolgáltató tulajdonát képezik E kártya által, az elõfizetõ számítógépében esetleg okozott kárért a szolgáltató felelõsséget vállal, amely az eredeti mûködési állapot helyreállításában merül ki. Egyéb helyettesítõ eszköz elõfizetõ általi használatáért a szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal, és amennyiben a helyettesítõ eszköz a szolgáltató berendezéseiben, hálózatában, illetve szolgáltatásában hibát okoz, azért az elõfizetõ helytállni tartozik. 16. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA ÉS IDÕTARTAMA, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA, AZ ADATBIZTONSÁG VALAMINT AZ ELÕFIZETÕNEK, ILLETVE A FELHASZNÁLÓNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRÕL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A szolgáltató kizárólag az egyedi elõfizetõi szerzõdés megkötéséhez illetve a szolgáltatás nyújtásához egyébként szükséges adatok megadását kérheti az elõfizetõtõl. A szolgáltató köteles az elõfizetõ személyes adatait bizalmasan kezelni, továbbá gondoskodni az adatok biztonságáról, és megtenni azokat az eljárási intézkedéseket, amelyek a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre jutásához szükségesek. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját, alvállalkozóját a szolgáltatóval azonos módon terheli. 19/ syscon_afszmodositasa_

20 Az elõfizetõk adatainak kezelésére és az adatok biztonságára vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF 2.sz. melléklete tartalmazza. 17. AZ ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI, EZEN BELÜL AZ EGYSZERI DÍJAK, RENDSZERES DÍJAK ÉS FORGALMI DÍJAK MÉRTÉKE, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE, A DÍJNAK AZ ELÕFIZETÕ IGÉNYE SZERINTI ELÕREFIZETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A díjazás és számlázás alapelvei A szolgáltató az egyes szolgáltatás-típusok alapul vételével, azok elemei felhasználásával képzett szolgáltatás-csomagok árát a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi árszabályozás rendelkezései figyelembe vételével szabadon állapítja meg. A számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének idõpontja A szolgáltató számlát bocsát ki az elõfizetõ számára minden hónap 21. napjáig, amely tartalmazza az elõfizetési és egyszeri díjakat. A számlát az elõfizetõ a számlán feltüntetett fizetési határidõn belül köteles kiegyenlíteni. A számlák kiküldése postai, elektronikus úton, vagy a szolgáltató megbízottján keresztül történik., a fizetési határidõt legalább 8 nappal megelõzõen. A számlaküldés az egyedi elõfizetõi szerzõdésben az ügyfél által választott rendszerességgel történik. Ez alól kivétel az egyszeri díjat tartalmazó számla, amely a szerzõdés megkötésekor esedékes. Amennyiben az elõfizetõ a számlát az elõfizetõi szerzõdésben megjelölt számlázási idõszakot követõ 15 napon belül nem kapja kézhez, úgy ezt 5 napon belül az ügyfélszolgálatnál köteles jelezni. Ha az elõfizetõ által megadott címadatok megegyeznek a szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy a szolgáltató a számlát annak kiküldését követõ 5. munkanapon kézbesítettnek tekinti. A szolgáltató az elõfizetõnek kiállított forgalmi számlán szereplõ egyenleget elfogadottnak tekinti, amennyiben az elõfizetõ a számla ellen nem nyújt be reklamációt. Elõfizetési díjak Havi elõfizetési díj minden megkezdett számlázási idõszakra számított díj, amelyet az elõfizetõ az igénybevett szolgáltatás rendelkezésre állásáért, illetve a szolgáltatás keretében a szolgáltató által az elõfizetõ telephelyén biztosított berendezések rendelkezésre állásáért fizet. Havi elõfizetési teljes díjának számlázására jogosult a szolgáltató abban az esetben is, ha a szolgáltató az elõfizetõ érdekkörében felmerülõ okok miatt a szolgáltatás korlátozására vagy szüneteltetésére kényszerül. Hó közi vásárlás esetén a díjfizetés kezdete a következõ hónap elsõ napja Szüneteltetés esetén a havi elõfizetési díj idõarányos része fizetendõ. Az elõfizetõ az elõfizetés tekintetében féléves kedvezményes díjat is választhatja. Az elõfizetõ az elõfizetés tekintetében éves kedvezményes díjat is választhatja. Az elõfizetõ további számlái az aktuális számlázási idõszak díját valamint egyszeri díjakat tartalmazhat. Szolgáltatás aktuális paramétereit, díjait a 4.sz melléklet tartalmazza Rövidítések magyarázata: Max/gar böngészõ letölt: az elérhetõ maximális/ illetve az esetek 90% ban garantál minimum letöltési sebesség webezés ( böngészés) alkalmával Max/gar file letölt: (5 perc folyamatos töltés utáni sebesség ) ez az elérhetõ maximális/ illetve az esetek 90% ban garantál minimum letöltési sebesség file ( fájlok ) alkalmával 20/ syscon_afszmodositasa_

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK

Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK Általános Szerződési Feltételek 5. számú melléklet MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK Készült: Szécsény, 2011.12.12. Hatályos: 2012.01.01. Készült a 345/2004 (XII.22) Kormány rendelet alapján 64.20.18

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói Internet-hozzáférési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményei Minőségi mutató megnevezése Vállalt célérték Vállaltminimálérték 1./A szolgáltatáshoz

Részletesebben

Minőségi mutató neve

Minőségi mutató neve 1 6. számú melléklet: Minőségi mutatók Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel/fax: 66/389 116; 30/219-3333 E-mail: ktv@kondorosiktv.hu

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók

VII. számú melléklet: Minőségi mutatók VII. számú melléklet: Minőségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető

VIZSGÁLATI TERV. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához. Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető VIZSGÁLATI TERV Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Jóváhagyta: Menyhárt Imre ügyvezető A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A szolgáltató neve: WIFISECURITY KFT. Cégjegyzékszáma: 09-09-015683 Székhelyének

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás

Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük. Belső utasítás Minőségi mutatók meghatározása, mérési módszerük Iktatószám: MM/2015 Internet Új hozzáférés létesítési idő Belső utasítás A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457 Vizsgálati terv Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szerencs 2008.01.04 Kunder Péter Ügyvezető 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2008. 12. 01 én Hatályos: 2009. 01. 01 től 1/42 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GTNET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2014. szeptember 01. H-2884 Bakonyszombathely

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

LAN és CATV(Kábel) hálózaton

LAN és CATV(Kábel) hálózaton Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint: LAN és CATV(Kábel) hálózaton Minőségi

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

LAN és CATV(Kábel) hálózaton

LAN és CATV(Kábel) hálózaton Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményei a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint: LAN és CATV(Kábel) hálózaton a 12. (1)

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata.

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevolker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevolker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Marospart HSZ:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18-án Legutóbb módosítva: 2007. 01. 22-én 1/45 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra 3. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

I. Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz. II. EGYEDI szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz

I. Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz. II. EGYEDI szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz I. Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények internet szolgáltatáshoz a 12. (1) bekezdés a) pontja szerint az Eszr. 5. (5) bekezdésében előírt 15 napos határidő vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételét

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. december 10. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés K I V O N A T a WES Net Kft. hírközlési szolgáltató 2015.11.15. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Panaszkezeléssel kapcsolatos információk.

Panaszkezeléssel kapcsolatos információk. Panaszkezeléssel kapcsolatos információk. (Kivonat az ÁSZF -ből.) A Szolgáltató hibabejelentő szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetőségű, eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során

Részletesebben

T á j é k o z t a t á s

T á j é k o z t a t á s T á j é k o z t a t á s A UPC Magyarország Kft. (továbbiakban UPC ), a Monor Telefon Társaság jogutódjaként a Nemzeti Hírközlési Hatóság DH-23398_31/2007. (a továbbiakban: 12-es piaci határozat) határozatában

Részletesebben

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére Készítés dátuma: 2002. november 14. Utolsó módosítás: 2010. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK 2. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények Vezetékes internet és HotSpot hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei, értelmezése, teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere (a 13/2011 (XII.27.) NMHH rendelet előírásai szerint) Az alábbi

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA A Szolgáltató megnevezése, székhelye: RIAKOM-NET Kft 3000 Hatvan Jókai Mór u. 62. Adószám: 22681182-2-10 Cégjegyzék szám: Cg. 10-09-030718 továbbiakban

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

M O L T AK Kft DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. Tartalomjegyzék 1 Általános Szerződési

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók VII. számú melléklet: Minıségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére WS ADSL ÁSZF INVITEL Zrt. 4. sz. melléklet Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Nagykereskedelmi Szélessávú Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE WIFInternet Kft. 3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 36. info@wifinternet.hu 1. oldal, összesen: 32 Tartalom ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 3.sz. melléklet

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés 2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Szolgáltató adatai A Szolgáltató cégneve A Szolgáltató székhelye BerzoCom Kft. 1107 Budapest, Fertő u. 8. A szolgáltató

Részletesebben

A ZOLCOMP NETWORK KFT napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A ZOLCOMP NETWORK KFT napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A ZOLCOMP NETWORK KFT. 2013-02-01. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Tartalom ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 Tartalom... 2 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. Az ÁSZF kivonatának és a szerződés egy példányának

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. december 6-án Hatályos: 2013. január 6-án 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. 1 Tartalomjegyzék Általános Szerződési

Részletesebben

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1.

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1. Timenet Kft. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Budapest, 2006. november 1. 2006. november 1. 1 A Timenet Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatás 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Szolgáltató neve: Gyula-Delta Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) Cégjegyzékszáma: Cg.04-09-009691

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01. Utolsó módosítás dátuma : 2010.09.26. Hatályos: 2010.10.27-től

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Részletesebben

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes!

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes! Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051. Budapest,

Részletesebben