(2) Önkormányzati lakás csak lakás céljára hasznosítható. 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2) Önkormányzati lakás csak lakás céljára hasznosítható. 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a"

Átírás

1 Hatályos: július 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 39/2004.(V.26.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Lt.) 3. (1) (2) bekezdéseiben, a 4. (3) bekezdésében, az 5. (3) bekezdésében, a 12. (5) bekezdésében, a 17. (2) bekezdésében, a 19. (1) bekezdésében, 20. (3) bekezdésében, 21. (6) bekezdésében, a 31. (2) bekezdésében, a 33. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati tulajdonú lakások bérletére (bérbeadására) az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi lakásra, akkor is, ha a lakás Soroksár közigazgatási határán kívül van. 2. (1) 2 Az Önkormányzat tulajdonosi jogait a bérlakások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja. A törvényi kötelezettségek teljesítésén felül megmaradó üres lakások hasznosításáról a Képviselő-testület dönt. 1) Abban az esetben, ha a lakást bérlakásként akarja hasznosítani, akkor a bérbeadás módjáról való döntés jogát átruházza a) a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bérbeadó), illetőleg b) a rendelet 15. (1) bekezdés, a 17/A., valamint a 18. (4) bekezdés tekintetében a Polgármesterre. 2) Abban az esetben, ha a lakást el kívánja idegeníteni, akkor az elidegenítés módjáról való döntés jogát a Gazdasági és Vagyonkezelő Bizottságra ruházza át. (2) Önkormányzati lakás csak lakás céljára hasznosítható. 1 Módosította a 26/2009.(III.27.) rendelet 1. Hatályos: április 1. 2 Módosította a 26/2009.(III.27.) rendelet 2. Hatályos: április 1.

2 2 3. A Bérbeadó a törvényben, illetve e rendeletben meghatározott lakásgazdálkodói feladatok ellátásához szükséges lakások kivételével a hatáskörébe utalt lakásokat kihirdeti: a) szociális bérlakás pályázatra, b) helyreállítási kötelezettség vállalásával, c) az arra alkalmas lakásokat piaci bérrel történő bérbeadásra. 4. (1) 3 Szociális bérlakás pályázattal csak annak a lakással nem rendelkező személynek (családnak) adható bérbe, aki a családlétszámhoz igazodó lakásnagyság és igazolt jövedelmi-vagyoni helyzete alapján rászorulónak minősül. (2) A pályázatot a Soroksári Hírlapban kell közzétenni. (3) Szociális bérlakás maximum 5 évre adható bérbe. (4) A bérlakás bérlő részére történő bérbeadásáról további maximum 5 éves időtartamra a Képviselő-testület dönt. A határozott idő lejártát követően újból vizsgálni kell a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek meglétét. (5) A lakbér mértékét a Képviselő-testület állapítja meg. 5. (1) Önkormányzati bérlakás helyreállítási kötelezettség vállalásával, annak a lakással nem rendelkező személynek (családnak) adható bérbe, akitől igazolt jövedelme alapján elvárható, hogy a pályázatban meghirdetett helyreállítási kötelezettségének maradéktalanul eleget tud tenni. (2) A pályázatot a Soroksári Hírlapban kell közzétenni. (3) A vállalt kötelezettség teljesítését a pályázatban meghatározott határidő elteltével az Önkormányzat lakáskezelő szervezete ellenőrzi. (4) Nem teljesítés esetén a Bérbeadó dönthet: a) Nem köt bérleti szerződést. Felszólítja a helyreállítást végzőt a lakás 15 napon belüli elhagyására, minden elhelyezési igény nélkül. Gondoskodik a ténylegesen elvégzett munka értékének a helyreállítást végző részére történő megfizetéséről. Az elvégzett munkáért fizetendő térítés összegét a becsatolt számlák alapján kell megállapítani. b) A teljesítési határidőre hosszabbítást adhat. 3 Módosította a 11/2007.(I.26.) rendelet 1. Hatályos: január 26.

3 3 (5) Amennyiben a helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott lakás helyreállítási költsége meghaladja a lakás 5 évi lakbérének tízszeres összegét, a bérlő 5 évig nem tartozik lakbért fizetni. (6) Helyreállítási kötelezettség vállalásával a bérlakás maximum 5 évre adható bérbe. (7) A bérlakás bérlő részére történő bérbeadásáról további maximum 5 éves időtartamra a Képviselő-testület dönt. A határozott idő lejártát követően újból vizsgálni kell a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek meglétét. (8) A lakbér mértékét a Képviselő-testület állapítja meg. 5/A. 4 Az önkormányzati lakásban megüresedett társbérleti lakrész a továbbiakban csak a lakásban maradó társbérlő részére adható bérbe. 6. (1) A piaci bérrel történő bérbeadásra alkalmas lakásokat a Bérbeadó bérbeadásra meghirdeti a Soroksári Hírlap és egy országos napilapban. (2) 5 Piaci bérrel történő bérbeadás esetén a bérleti díj a lakás komfortfokozata alapján kerül meghatározásra. (3) A piaci bérrel bérbe adott lakásokra határozatlan időre szóló szerződést kell kötni. (4) 6 A lakbér mértéke az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 58/2004.(IX.26.) rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított érték és a lakás alapterületének figyelembe vételével számított havi bérleti díj hatszoros összege. 7. (1) A bérlő köteles megfizetni a külön szolgáltatás(ok) díját. (2) A külön szolgáltatás körébe tartozik különösen: a) a vízellátás és csatornahasználat (szennyvízelszállítás) biztosítása, b) a kapunyitás, c) a központi fűtés és melegvíz-ellátás, 4 Beiktatta a 11/2007.(I.26.) rendelet 2. Hatályos: január Módosította a 11/2007.(I.26.) rendelet 3. Hatályos: január Módosította a 11/2007.(I.26.) rendelet 3. Hatályos: január 26.

4 4 d) a közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használata, amelyek egyedi fogyasztása mérhető, e) szemétszállítás, f) a rádió- és televízióadók vételének biztosítása. 7/A. 7 (1) A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. (2) A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni. (3) A bérlő által bejelentett különösen: egészségügyi ok, munkahely változása, tanulmányok folytatása miatt történő távolléte alatt, erre hivatkozással felmondani nem lehet. Nem lehet felmondani a szerződést abban az esetben sem, ha a bérlő a bejelentést menthető okból mulasztotta el, és erről a bérbeadót felhívására írásban tájékoztatja. 7/B. 8 (1) 9 A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrzi. (2) A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles : ez a rendelkezés megfelelően irányadó a rendkívüli káresemény, illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén. 7/C. 10 (1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek pótlásával és cseréjével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik. (2) Ha a lakásban, a lakásberendezésekben, továbbá az épületben, az épület központi berendezéseiben a bérlő vagy a vele együttlakó személyek magatartása miatt kár keletkezetik, a bérbeadó a bérlőtől a hiba kijavítását vagy a kár megtérítését követelheti. (3) Az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni. 7 Beiktatta a 10/2006.(III.25.) rendelet 1. Hatályos: március Beiktatta a 10/2006.(III.25.) rendelet 2. Hatályos: március Módosította a 26/2009.(III.27.) rendelet 3. Hatályos: április Beiktatta a 10/2006.(III.25.) rendelet 3. Hatályos: március 25.

5 5 8. (1) A lakást jogcím nélkül használó, a jogosult részére lakáshasználati díjat (a továbbiakban: használati díj) köteles fizetni. A használati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg. (2) 11 A jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díj emelhető. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogcím nélküli használó másik lakásra tarthat igényt. (3) A használati díj mértéke háromtól tizenkét hónapig a lakbér kétszeres összege. (4) Egy év után a használati díj mértéke évente a lakbér 0,5-szeresével emelhető. 9. (1) Önkormányzati lakásra ha a bérlőkijelölésre jogosult eltérően nem rendelkezik a házastársak közös kérelmére, bérlőtársi szerződést kell kötni. (2) A lakásba később beköltöző házastárs a házasságkötéssel és a lakásba történő beköltözéssel nem válik bérlőtárssá. A bérlőtársi szerződés megkötését a bérlőnek és a később beköltöző házastársnak közös nyilatkozattal kell kérnie. (3) A Bérbeadó a bérlő, valamint a vele jogszerű bejelentés alapján együtt lakó a) szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő), b) nagykorú gyermek (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek), c) jogszerű befogadott gyermektől született unoka által benyújtott mindegyik fél által aláírt kérelemre a bérlőtársi szerződést akkor köteles megkötni, ha a kérelmezők együttlakását egészségügyi ok vagy lényeges személyi körülmény indokolttá teszi. (4) Kiskorú gyermekkel bérlőtársi szerződést kötni a gyámhivatal, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat írásbeli kérelmére lehet a kiskorú gyermek érdekében. A kérelemről a Bérbeadó a szerződés megkötése előtt a gyámhivatal illetékesének meghallgatásával dönt (1) A Bérlő a lakás bérleti jogát a Bérbeadó hozzájárulásával elcserélheti. A csereszerződést írásba kell foglalni. (2) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető. 11 (2) (3) bekezdést módosított a 10/2006.(III.25.) rendelet 4. Hatályos: március Módosította a 11/2007.(I.26.) rendelet 5. Hatályos: január 26.

6 6 11. (1) A bérlő az általa lakott bérlakást pénzbeli térítés ellenében felajánlhatja a Bérbeadónak. (2) A felajánlott lakás pénzbeli térítésének összege a helyben kialakult beköltözhető forgalmi érték 50 %-a lehet. (3) A bérlő a lakást tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Bérbeadónak visszaadni. (4) Amennyiben a felajánló bérlő önhibáján kívül ezen kötelezettségének nem tud eleget tenni, a Bérbeadó a munkálatok elvégzését elvállalhatja, azonban a helyreállítás költségei a térítés összegéből levonásra kerülnek. A helyreállítás átvállalásáról a költségekről készült árajánlat alapján a Bérbeadó dönt. 12. (1) Önkormányzati lakás esetén a bérbeadó megtagadhatja a tartási szerződéshez való hozzájárulását, ha a szerződő felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra nem szorul, illetőleg az eltartó a tartásra nem képes. (2) A Bérbeadó az (1) bekezdésben foglaltakat a hozzájárulás megadását, illetve megtagadását megelőzően köteles tisztázni. (3) A Bérbeadó köteles a tartási szerződésről a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályát értesíteni. (4) A bérlő halála esetén az eltartó a lakásbérleti jogot akkor folytathatja, ha a) a tartási szerződéshez a bérbeadó írásban hozzájárult, és b) az eltartó a szerződésben vállalt tartási vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti kötelezettségét teljesítette, továbbá c) a bérbeadói hozzájárulástól a bérlő haláláig legalább egy év eltelt. 13. (1) Önkormányzati bérlakás albérletbe adásához a Bérbeadó csak akkor járul hozzá, ha a) az albérletbe adott lakásrész (szoba) a befogadott személyek számát figyelembe véve a jogos lakásigény mértékének alsó határát eléri, továbbá b) az albérlő teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozza, hogy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az albérletből 30 napon belül kiköltözik. (2) Ha a bérleti szerződés bármely okból megszűnik, az albérletbe adott lakrészt az albérlő(k)nek a szerződés megszűnését követő 30 napon belül el kell hagyni.

7 7 (3) A bérleti szerződésen az albérletbe adás tényét, a beköltöző személyek adatait fel kell tüntetni. (4) Ha a lakásból az albérlő elköltözik ennek tényét a bérlő köteles a Bérbeadónak 8 napon belül bejelenteni. Újabb albérlő befogadása csak a Bérbeadó ismételt hozzájárulása esetén lehetséges. 13/A. 13 (1) 14 Önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét. (2) A Bérbeadó mindegyik fél által aláírt kérelemre akkor járul hozzá a befogadáshoz (tartózkodási hely létesítéséhez), ha azt a) a Bérlő ápolása, ellátása szükségessé teszi, vagy b) a befogadást kérő személyi körülményei indokolják. (3) A bérlő a lakásba más személyt a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. (4) A Bérbeadó a gyámhivatal írásbeli kérelmére hozzájárul a) gyám és gyámolt esetén a gyámság megszűnéséig, b) gondnok és gondnokolt esetén a gondnokság megszűnéséig a befogadáshoz (tartózkodási hely vagy lakóhely létesítéséhez). (5) A bérbeadó köteles elutasítani a befogadást, ha a) az önkormányzati érdeket sértene, b) vélelmezhető, hogy a bérlakás átjátszását célozná, c) az a bérlő megélhetését veszélyeztetné. (6) 15 A bérlőtárs a lakásba más személyt a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével a másik bérlőtársa írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. 13 Beiktatta a 71/2004.(XII.19.) rendelet 1. Hatályos: január (1) és (3) bekezdéseket módosított a 10/2006.(III.25.) rendelet 5. Hatályos: március Beiktatta a 10/2006.(III.25.) rendelet 6. Hatályos: március 25.

8 8 14. (1) A méltányolható lakásigény mértéke a) egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba, b) három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba, c) négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba. (2) Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. (3) Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő. (4) Fiatal gyermektelen házaspárnál (amennyiben a házastársak egyike sem töltötte be a szerződés megkötésekor 40. életévét) a méltányolható lakásigény felső határának kiszámításánál legfeljebb két születendő gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárnál további egy születendő gyermeket is figyelembe kell venni. 15. (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakások bérbeadói jogainak gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel. (2) A szolgálati lakások jegyzékét jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 15/A. 16 Ha a szociális intézményből elbocsátott személynek az intézménybe utaláskor a Bérlő a lakásbérleti jogviszonyáról pénzbeli térítés nélkül mondott le, a Bérbeadó köteles olyan megfelelő és beköltözhető lakást részére bérbe adni, mint amilyen a lemondással érintett lakás volt. 16. (1) Meglévő szolgálati lakás megüresedése esetén vagy később létesített szolgálati lakásra az intézményvezető javaslatának figyelembe vételével a Polgármester köt bérleti szerződést. (2) Szolgálati lakás bérlője csak az intézménnyel munkaviszonyban álló személy lehet, aki vállalja a lakásra megállapított lakbér, valamint a Bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díjának megfizetését. 16 Beiktatta a 11/2007.(I.26.) rendelet 6. Hatályos: január 26.

9 9 (3) A szolgálati lakásra a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a bérlő közjegyzői okiratba foglalt befogadó nyilatkozattal rendelkezik szolgálati lakásra jogosító munkaviszonyának bármely okból való megszűnése esetére. Továbbá a bérlő (a közjegyzői okiratban) kötelezi magát, hogy a szolgálati lakásból a munkaviszony megszűnését követő 15 napon belül elkötözik és önmaga, valamint jogszerűen vele lakó családtagjai elhelyezéséről saját maga gondoskodik. (4) A bérlő cserelakásra jogosult, ha a szolgálati lakásra kötött bérleti szerződéssel és beköltözéssel egy időben önkormányzati bérlakását beköltözhető állapotban pénzbeli térítés nélkül az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Ez esetben az Önkormányzat az Lt. vonatkozó rendelkezései szerinti bérlakás biztosításával gondoskodik elhelyezéséről. (5) A szolgálati lakásba a bérlő házastársán és születendő gyermekén kívül más személyt nem fogadhat be. Ilyen bérbeadói hozzájárulás nem adható. 17. A szolgálati lakásra kötött bérleti szerződés megszűnik: a) A bérlő halálával. A bérlő halála esetén a házastárs (gyermekei) elhelyezéséről megfelelő önkormányzati bérlakás biztosításával az Önkormányzat az Fr-ben meghatározott szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyok fennállása esetén szociális bérlakásban történő elhelyezéssel vagy önkormányzati bérlakás piaci bérrel történő bérbeadásával gondoskodik. Amennyiben a visszamaradó jogcím nélküli a felajánlott megfelelő lakást nem fogadja el, úgy a Bérbeadó a lakás kiürítése iránt intézkedik. b) A bérlő munkaviszonyának az adott intézményben történő megszűnésével. Elhelyezésére a 16. (3) (4) bekezdései az irányadók. 17/A. 17 (1) Az e rendeletben meghatározott bérbeadási feltételeket a Képviselő-testület által helyi közérdekű, közszolgálati célú felhasználásra kijelölt önkormányzati bérlakások tekintetében az alábbiakban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt önkormányzati bérlakás annak adható bérbe: 1. aki a BRFK XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysággal álla határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban és a Soroksári Rendőrőrsön teljesít szolgálatot (hivatásos állományba tartozik). 2. aki vállalja a) a lakásra megállapított lakbér, b) a nyújtott közüzemi és más szolgáltatások díjának megfizetését, továbbá c) szükség esetén a lakás saját költségen történő helyreállítását. 3. akinek nincs a Főváros területén 17 Módosította a 26/2009.(III.27.) rendelet 4. Hatályos: április 1.

10 10 a) a tulajdonában vagy haszonélvezetében lakóingatlan (lakás, lakóház, üdülő, stb.), illetve b) másik önkormányzati bérlakásra kötött bérleti szerződése (egyedüli bérlőként, társbérlőként, bérlőtársként). (3) 18 A bérleti szerződést a Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője javaslatának figyelembevételével a Polgármester köti meg. A bérleti szerződés felmondására a Polgármester jogosult. (4) A helyreállítás körében elvégzendő munkálatokra melye(ke)t előzetesen az önkormányzat lakáskezelő szervezete állapít meg a leendő Bérlővel külön megállapodást kell kötnie. A vállalt helyreállítási kötelezettség teljesítését a meghatározott határidő elteltével az ingatlankezelő szervezet ellenőrzi. A bérleti szerződés csak a helyreállítási kötelezettség teljesítését követően köthető meg. Nem teljesítés esetén a Polgármester dönt. a) nem köt bérleti szerződést. Felszólítja a helyreállítást végzőt az önkormányzati lakás 5 napon belüli minden elhelyezési igény nélküli lakáskezelő szerve részére történő átadására és a lakás elhagyására. Gondoskodik a ténylegesen elvégzett munka értékének a helyreállítást végző részére történő megfizetéséről. Az elvégzett munkáért fizetendő térítés összegét a becsatolt számlák alapján kell megállapítani. b) a teljesítési határidőre egy alkalommal hosszabbítást ad. A meghosszabbított határidő eredménytelensége esetén az a) pontban foglaltak az irányadóak. (5) A helyi közérdekű, közszolgálati célú lakás bérbeadása a Bérlőnek az adott szervnél fennálló munkaviszonya időtartamára történhet (mint feltétel bekövetkezéséig tartó lakásbérleti jog). A lakásbérleti jog megszűnik továbbá (melyet kötelező tartalmi elemként - mint feltétel szerepeltetni kell a kötendő bérleti szerződésben), ha a Bérlőt 3 hónapot meghaladó időtartamra elvezénylik a Soroksári Rendőrőrsről. A Bérlőt e tekintetben az elvezénylésről való tudomásszerzést követő 5 napon belül írásos bejelentési kötelezettség terheli a Bérbeadó felé. A bérlakást a Bérlő köteles a) a munkaviszony megszűnését követő, illetve b) az elvezénylésről való tudomásszerzést követő 15 napon belül minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni a lakáskezelő szervnek átadni. Ezen kiürítési kötelezettség független attól, hogy a) pont esetén a munkaviszony megszűnése milyen érdekkörben merült fel (ide értve a nyugdíjazást is). 18. (1) Az Önkormányzat a megüresedő bérlakásokkal biztosítja a a) az oktatási, nevelési intézményekben lévő szolgálati lakások b) közösség célú épületekben lévő bérlakások megszüntetését. 18 Módosította a 35/2009.(VI.26.) rendelet 1. Hatályos: július 1.

11 11 (2) A Képviselő-testület a fenti célok megvalósításához szükséges keretről évente, költségvetési rendeletében dönt. (3) A lakhatási körülményekben bekövetkezett hirtelen változás miatt vagy közérdekből a Képviselő-testület a megüresedő lakás tekintetében engedélyezheti a 18. (1) bekezdésben megjelölt céltól eltérő jellegű felhasználást. (4) A döntést követően a bérleti szerződés megkötésére maximum 5 éves időtartamra a Polgármester jogosult. (5) 19 A (4) bekezdésben meghatározott időtartam letelte előtt (a Bérlő írásban benyújtott kérelmére) a Képviselő-testület további maximum 5 éves időtartamra engedélyezheti a 18. (1) bekezdésben megjelölt céltól eltérő jellegű felhasználást, amennyiben a) a bérleti jogviszony időtartama alatt nem merült fel az Lt. 24. (1) bekezdésében meghatározott körülmény és b) a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek indokolják: - a bérlőnek vagy házastársának (élettársának), illetve a vele együttlakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs más beköltözhető lakása, - a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott képviselő-testületi döntést követően a bérleti szerződés megkötésére a Polgármestert jogosult. 19. (1) 20 E rendelet június 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 13/1996. (III.18.) rendelete, valamint az azt módosító 9/1997. (III.14.) Ök. rendelet 1. -a, a 44/1999. (X.01.) Ök. rendelet, a 4/2000. (II.04.) Ök. rendelet, a 3/2001. (II.01.) Ök. rendelet, valamint a 6/2003. (II.28.) Ök. rendelet. (2) 21 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Unió és a Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja. Geiger Ferenc s.k. polgármester Dr. Homonnai Ildikó s.k. jegyző 19 (5) (6) bekezdéseket beiktatta a 30/2008.(IX.26.) rendelet 1. Hatályos: szeptember Számozást beiktatta a 7/2009.(I.30.) rendelet 1. Hatályos: január Beiktatta a 7/2009.(I.30.) rendelet 2. Hatályos: január 30.

12 12 39/2004.(V.26.) 1. sz. melléklete 22 Szolgálati lakások jegyzéke Budapest, Molnár u Módosította a 23/2008.(V.30.) rendelet 1. Hatályos: május 30.

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületnek 17/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 1 (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2008. (IV.22.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben az 5/2009. (III.30.), a 16/2009. (XI.2.), a 24/2010.(XI.22.), a 25/2010.(XI.22.),

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I.

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.) 2, A 12/2003. (VI. 5.) 3, A 7/2004.

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról A 19/2006.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2006. (IV.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (módosításokkal és

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.) és a 17/2010.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2015. (V. 28.) RENDELETE A LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOKRÓL Budapest

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

dr. Xantus Judit jegyző

dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. március 9. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

Lakástámogatás - 2005. Lakbértámogatás szabályai

Lakástámogatás - 2005. Lakbértámogatás szabályai Lakás, lakhatás Lakástámogatás - 2005. Lakbértámogatás szabályai Februártól újabb elemekkel bővült a kormányzati otthonteremtési program. A legnagyobb figyelmet a fiataloknak szentelik, önálló életkezdésüket

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 41/2014.(XII.19.)

Részletesebben