ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására."

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT. Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a év közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatát a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) rendezi. Az Rtv. 8. (4) bekezdése értelmében: A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról." Dr. Terdik Tamás kerületi kapitányságvezető úr a fent megjelölt törvényi szabályozás értelmében elkészítette írásbeli beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi (1. számú melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: január 25. Felelős: Kovács Péter polgárinester Budapest, (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Kovács Raymund alpolgármester Láttam: Ancsin jegyző Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Melléklet: 1. A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a év közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról

2 i R e i K i ő r k a p i t á n y s ^ B E S Z Á M O L Ó

3 Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője 1163 Budapest, Veres Péter út 101., 1631 Bp. Pf.2. tel./fax: , 4 Szám: Bevezetés A BRFK XVI. Kerületi Rendőrkapitányság működési területe 33,52 négyzetkilométer. A lakosság létszáma kb fő. A kerületben található ingatlanok mintegy 4/5-e családi ház. A XVI. kerület döntően kertvárosi jellegét csupán színesíti néhány kisebb lakótelep, melyek közül a tízezres lélekszámú Centenáriumi lakótelep a legelentősebb. A kerület öt nagy egységre bontható: Rákosszentmihály, Árpádföld, Cinkota, Mátyásföld, Sashalom. A kerületünkben a Naplás tó és környéke természetvédelmi terület, mely foyárosi védettség alatt áll kb. 150 hektár területen. Bűnügyi, közbiztonsági helyzetet befolyásoló körülmények között kiemelendő, hogy kerületünkben nincsenek nagy bevásárló központok, éjszakai nyitva tartással üzemelő szórakozóhelyek, aluljárók, nagyobb csoportképző helyek. A XVI. kerület a bűnügyileg legkevésbé fertőzött területek közé sorolható. A statisztikai adatok alapján a budapesti kerületek kőzött a legkevesebb bűncselekmény történt évben a kerületben. A bűncselekmények száma az elmúu 3 év adatait figyelembe véve stagnál. Közlekedési szempontból továbbra is nagy átmenő forgalmat bonyolító kerület vagyunk, a forgalom folyamatos emelkedése hozzájárul a balesetek magas számához. A helyi közlekedést nagyban segíti a kerületet átszelő HÉV gödöllői- valamint csömöri vonala, a buszhálózat által pedig minden településrész megközelíthető. A közrendvédelmi munkát többek között nagyban befolyásolja a kerület - Budapest kerületei összehasonlításában is megmutatkozó - nagy területe, a Szilas-patak és a Naplás tó környékének zöld övezete és a kerület kertvárosi jellege. A Közterületi jelenlétet, a közbiztonsági helyzet javítását fokoztuk a január 01-tői kialakított térfigyelő központ működtetésével. Igazgatásrendészeti területen évben is magas volt az egy előadóra jutó aktaszám, a magas terhelés mellett több mint 4500 iratot dolgoztak fel eredményesen. Tulajdon elleni szabálysértések száma egész Budapestet tekintve kerületünkben a legkevesebb, amely a nagy bevásárlóközpontok hiányára is vezethető vissza. > A Hivatal állománya évben is döntően hozzájárult a kapitányság megfelelő működéséhez, biztosította az anyagi-technikai ellátottság megfelelő színvonalát, a kapitányság külső-belső tisztaságát, karbantartását. Ellátta továbbá az iratkezeléssel kapcsolatos és személyügyi feladatokat.

4 A vezetés - irányítás A szervezetben, szervezeti struktúrában és a vezetők személyében bekövetkezett változások, azok okai és hatásuk a tevékenységre > január 16-án Barna Péter r. százados került kinevezésre a évben megüresedett Őr-és Járőrszolgálati Alosztály élére. > február 01-től Kranyik Tamás r. fhdgy. látja el a Körzeti Megbízotti Alosztály vezetését. > február 01 -én távozó Zsoldi Mihály r. főhadnagy hivatalvezető beosztását augusztus 16-tól Szilágyi Ildikó r. alezredes vette át. E^üttműkddés társszervekkei > A Nemzeti Védelmi Szolgálattal való kapcsolatunk jónak értékelhető. Az időközben többször változott kerületi yonaltartó a parancsnoki állománynak bemutatásra került, rendszeres az ejgyüttműködés. > NAV, ÁNTSZ munkatársaival több ízben tartottunk ellenőrzéseket. > A XIV.- és XVI. Kerületi Ügyészséggel a kapcsolat kiváló, az ügyészség által meghatározott feladatokat a kapitányság évben végrehajtotta, a folyamatos képzés és önképzéssel a szakmai hiányosságok csökkenthetőek és ezáltal a nyomozás továbbfolytatások száma is csökkent. > A kerületünkben 5 polgárőr egyesület működik. Az egyesületek egymástól elszigetelten, a kerület 5 körzetében külön-külön tevékenykednek. Az öt polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk. > A XVI. Kerületi Önkormányzattal, annak szerveivel, kiemelten a Közbiztonsági Bizottságával a kapcsolat példa értékű. A rugalmas kapcsolattartás az egyes problémák konstruktív megoldásának lehetőségét teremtették meg. BŰNÜGYI OSZTÁLY 1. Vezetés A évben a bűnügyi vezetésében személyi változás nem történt, a Bűnügyi Osztály megbízott vezetője Horváth Szabolcs r. százados, a bűnüldözési alosztályt Mészáros István r. őrnagy, a vizsgálati alosztályt Metzler Gábor r. őrnagy vezeti. 2. A Bűnügyi Osztály felépítése A BRFK XVI. Kerületi Rendőrkapitányság szervezeti strtiktúrájában változás az elmúlt évben nem következett be, a bűnügyi osztályon jelenleg is az ismeretlenes ügyekkel, azok felderítésével foglalkozó bűnüldözési alosztály, valamint az ismert elkövetős ügyek feldolgozásával a vádelőkészítő tevékenységet végző vizsgálati alosztály működik. Az osztályon jelenleg összesen 26 hivatásos dolgozik, 2 közalkalmazott és 1 fo kormánytisztviselő.

5 3. Bűnügyi Osztály tevékenysége 3.1. A bűnüldözői tevékenység A Bűnüldözési Alosztályra 1604 új bűnügy érkezett, melyekből, illetőleg a már folyamatban volt ügyekből évben 1563 büntetőeljárást zártak le. Vádemelési javaslattal 40 esetben, a nyomozás felfüggesztésével, mivel az elkövető kiléte nem volt megállapítható, 1022 alkalommal fejezték be a nyomozásokat. A bűnüldözői tevékenység optimálisabb érvényesítése érdekében a nyomozói állomány a bűnügyi akciókon túl, célirányosan a bűncselekmények elkövetésének napsziakjaihoz igazodva kerülnek vezénylésre, melynek során közterületen portyázó tevékenységet látnak el évben fokoztuk az alosztály reagáló képességét, a munkaidőben észlelt bűncselekmények esetén a készenlétes nyomozókon kívül, többen, szükség esetén részfeladatokat végrehajtó csoportokban hajtják végre az elkövető kézre kerítéséhez, a bizonyításhoz szükséges nyomozási cselekményeket A vizsgálati tevékenység A vizsgálati alosztályra évben 800 új bűnügy érkezett, melyekből, illetőleg a már, folyamatban volt ügyekből évben 838 bűntetőeljárást zártak le. Vádemelési javaslatra 308 esetben került sor ben 4 esetben, évben 16 esetben bíróság elé állítás javaslatával fejeztük be az eljárást évben 594, évben 910 volt az eredményes nyomozások száma, amely 53 %-os emelkedést jelent. A nyomozás továbbfolytatás elrendelések száma csökkent, évben 122 esetben került sor, szemben a évi 156 esettel. A év legfőbb célkitűzése a nyomozások eredményességének megtartása mellett, a vizsgálati munka precizitásának, szakszerűségének növelése, a nyomozások ütemének fokozása. Az év közben több ízben felmerült adminisztratív jellegű határidő csúszásokat radikálisan csökkenteni kell Az értékelő-elemző tevékenység Az értékelő-elemző munka magas szakmai színvonalon történik. Havi rendszerességgel részletes értékelő-elemző jelentést készítünk az aktuális bűnügyi helyzetről, a betöréses lopások helyszínei, időpontjai, módszerei heti rendszerességgel is elemzésre kerülnek. A fentieken túl havonta részletes, és áttekinthető bűnügyi ponttérkép készül digitális formában a lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekményekből (betörés, gépkocsi lopás, gépkocsi feltörés, rablás, trükkös lopás, besurranásos lopás, garázdaság). A ponttérképek a bűnügyi ^lományon kívül rendelkezésére áll a Közrendvédelmi Osztályon eligazítások alkalmával minden váltásnak, ügyeletes tisztnek, közös járőrözés alkalmával a polgárőröknek is. 4. Az elkövetett bűncselekmények számának és a nyomozások eredményességi mutatójának alakulása Elkövetett bűncselekmények száma

6 I bűncselekmény szám Hatóságunk illetékességi területén az elkövetett bűncselekmények számában az elmúlt három évet tekintve gyakorlatilag stagnálás észlelhető. A kerület továbbra is az egyik legenyhébben fertőzött kerületek közé tartozik, Budapest összes kerületét tekintve évben a legkevesebb regisztrált bűncselekmény a XVI. kerületben történt Nyomozás eredményességi mutató 24,5 36,55 42,86 Nyomozás eredményességi mutató A nyomozások eredményességi mutatója 6^1 %-kal nőtt az előző évhez képest. A 42,86 %- OS nyomozás eredményességi mutató alapján a BRFK XVL kerületi Rendőrkapitányság évben a kerületek között a legeredményesebb nyomozóhatóság volt a fővárosban, amelyre az elmúlt 10 évben nem volt példa. Lopások száma ! Lopások száma

7 Az előző évekhez, különösen a tavalyi évhez képest 14,2 %-kal csökkent a lopások száma. Pozitív tendencia mutatható ki a lopások nyomozásának eredményességének területén, Í2010. évben: 7,55 %, évben: 11, 57 % voh a lopások nyomozásának eredményességi mutatója. A fenti mutató további javítása kiemelten szükséges évben. Betöréses lopások száma Betöréses lopások száma 340 Lakás betörések száma lukás betörések száma Az elmúlt három évet tekintve stagnálás mutatható ki a betöréses lopások számában, ezen belül a lakásbetörések számában enyhén csökkenő tendencia észlelhető évben a BRFK nyomozó szerveinek történetében is rendkívül ritkának számító sorozatbetörést derítettünk fel sikeresen, és fejeztük be a nyomozást eredményesen. Ezen ügyben a hatóságunk látókörébe került 4 elkövető vonatkozásában a nyomozás során 170 rendbeli, a főváros 8 kerületét érintő betöréses lopás sorozat vált bizonyítottá. Az elmúlt évben a betöréses nyomozások eredményességi mutatójában kimagaslóan első helyezést értünk el, a 34,99 %-os felderítési mutató kiugróan magas eredményként értékelhető. Személygépkocsi feltörések száma

8 Személygépkocsi feltörések száma , 2011 A gépkocsi feltörések száma az elmúlt 3 évet tekintve a legalacsonyabb volt, évben 27 %-kal csökkent évhez képest az ilyen jellegű bűncselekmények száma. Személygépkocsi lopások és jármű önkényes elvételek száma Személygépkocsi lopások és Jármű önkényes elvételek száma A személygépkocsi lopások és jármű önkényes elvételek számában áz elmúlt évekhez képest nmcs jelentős eltérés, a tavalyi évhez képest számuk enyhén, 12-vel csökkent. A kerület peremkerületi jellege, az elkövetők számára gyors és sikeres menekülést tesz lehetővé, ugyanakkor ennek ellenére évben a fővárosban hatóságunk illetékességi területén az 5. legkevesebb ilyen jellegű bűncselekmény elkövetése történt. Rablások száma Rablások száma A kiemelt bűncselekmények közül a rablás bűncselekmény a legkevésbé jellemző kerületünkre, fertőz;öttaek e tekintetben a kerület a korábbi években sem volt mondható, a fővárosban évben a második legkevesebb rablást hatóságunk illetékességi területén követtékel.

9 Ugyanakkor évben gyakorlatilag kétszer annyi rablást regisztráltunk, mint 2010-ben. A rablások számának növekedése többek között hatóságunk illetékességi területét is érintő sorozat elkövetésnek tudható be, ugyanakkor ezen sorozat ügy sikeres felderítésének is köszönhetően a nyomoztok eredményességi mutatója 58, 33 %-os volt évben, mely ezen időszakot tekintve a harmadik legeredményesebb a fővárosban. KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1. Szervezeti felépítés és létszám A közrendvédehni osztály a évet 73 fos rendszeresített létszámmal kezdte, mely az év folyamán nem változott. Az Osztály Őr-és Járőrszolgálati Alosztályra és Körzeti Megbízptti Alosztályra tagolódik. A létszámhiány a próbaidős állomány kibocsátásait követően és a Körzeti Megbízotti Alosztályra felvett előadók miatt a januári 14 főről decemberre 4 főre csökkent. Ez azonban nem jelentette a hadra fogható létszám ilyen arányú növekedését. Jelenleg a hadra fogható létszám 55 fő, mely magában foglal 7 fo próbaidős rendőrt is. 2. Reagálóképesség Az év folyamán fő célt a közterületi szolgálát folyamatos fejlesztése jelentette. A központi iigyeleti főosztály tájékoztatása alapján a reagáló képességünk a legjobb a kerületi rendőrkapitányságok között, mely átlagosan 14 perc október í6-án megkezdtük az egy járőr, egy gépkocsi" program teszt üzemét, melynek köszönhetően szolgálatonként 3-4 gépkocsival nőtt a közterületre vezényelt járőrök száma. A program végrehajtása során az év vége közeledtével a reagálóképesség is folyamatosan nőtt. A program keretén belül 3 db szolgálati gépkocsinkat szereltek fel érintőképernyős monitorral, kamerákkal. Az intézkedésekről kép-és hangfelvétel készült, amely az intézkedésekkel szembeni magatartásra pozitív hatással volt, továbbá az autókban lévő technikai berendezések segítségével a nyilvántartásokból lekérések gyorsabban kerültek végrehajtásra, ami az intézkedések időtartamának csökkenését jelentette. 3. Hajléktalanok helyzete Feltérképeztük a hajléktalanok tartózkodási helyeit a kerület területén. A hajléktalanokkal kapcsolatos rendőri munka színvonalának javítása érdekében felvettük a kapcsolatot a hajléktalangondozást végző budapesti szervezetek képviselővel. Az együttműködés lehetőségeit a kölcsönös információcserében és az egyes esetekben történő segítségnyújtásban határozttik meg. Jelenleg 29 fő külterületen élő hajléktalanról van ttidomásunk, akikkel rendszeres kapcsolatot tartunk, míg a kerületben élő hajléktalanok teljes létszáma 51 fő. A év folyamán kihűlés következtében haláleset nem történt, a hajléktalanok által elkövetett bűncselekmények a kerületi összbűnözés szempontjából, niind elkövetői, mind pedig áldozati oldalról elhanyagolhatóak. 4. Rendőri intézkedések

10 Elfogások és előáilftások alakulása elfogások ->-előállítások Szabálysértési feljelentés és helyszíni birság szabálysértésifeljelentések -«-»ielyszlni bírság Mint az a fenti diagrammokon látszik, a rendőri intézkedéseket minden vonatkozásban a növekedés jellemzi. Az elfogások száma 412-ről 531-re nőtt, mely 29 %-os emelkedést jelent. Ezen belül külön figyelmet érdemel a tettenérések számának emelkedése, mely 160-ról 231 -re 44 %-al nőtt. A körözés miatti elfogások száma ben 121, 2011-ben tulajdonképpen nem változott. Az előállítások számadataiban is kimutatható 10 %-os emelkedés, mely adat 1109 főről 1223 főre emelkedett. A legnagyobb emelkedés a szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok vonatkozásában volt tapasztalható. A szabálysértési feljelentések száma 2773-ról, 4318-ra 56 %-al, a helyszíni bírságok száma 2124-ről, 3486-ra 64 %-al nőtt. Lényegesen emelkedett a sebességmérések száma, melyre a 2010-ben végrehajtott 29 alkalom helyett 80 alkalommal került sor. A rögzített sebességtúllépések száma 252-ről 1006-ra nőtt.

11 5. Rendezvénybiztosítások Az elmúlt évben a BRFK Xyi. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 15 alkalommal, 282 órában került sor rendezvény biztosításra, melyet 57 fövel hajtottunk végre. A kerületre jellemző rendezvények továbbra is elsősorban a nemzeti ünnepek alkalmával történő megemlékezések, az önkormányzati rendezvények és a kerületben működő polgári körök rendezvényei. Ezek a rendezvények szinte kivétel nélkül kívül esnek a gyülekezési törvény hatályán, elsősorban kulturális rendezvények, A közrendvédelmi osztály állománya 1+12 fővel vesz részt a BRFK III. számú csapatszolgálati századának munkájában. A berendeléseket, amennyiben ez lehetséges, a század állományára korlátozzuk, és a tartalék állományt vesszük igénybe, azonban ez minden esetben nem oldható meg. A létszámhelyzetre és az állomány összetételére tekintettel ezeknek a berendeléseknek hozzávetőlegesen 75 %-a többletszolgálat terhére történik..6. Térfigyelő központ január 3-tól XVI. kerületi Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-fökapitányság között létrejött megállapodás alapján a XVI. kerületi Rendőrkapitányság térfigyelő rendszert üzemeltet. A szolgálat ellátása 12 órás; váltásokban, váltásonként 3 fövel történik olyan módon, hogy 1 fő 12 órás időtartamban a XVI. kerületi Rendőrkapitányság épületében kialakított irodahelyiségben a kamerák által továbbított képek folyamatos figyelemmel kísérését hajtja végre, 2 fő pedig a kerület területén gépkocsizó közbiztonsági tevékenységet hajt végre. Jelenleg 12 db kamera működik a Jókai lakótelepen, 3 db a Sashalmi piacon, 1 db a Havashalom parkban. A térfigyelő rendszer januári működtetése óta a térfigyelő szolgálatban 1450 szabálysértési feljelentéssel éltünk, 31 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt fogtunk el, továbbá 112 föt állítottunk elő egyéb okból. A térfigyelő rendszer üzemeltetése a kamerák által lefedett területen a bűncselekmény számok jelentős csökkenésével jártak, A Jókai lakótelepen évben 41 bűncselekmény történt^ addig évben 17 bűncselekményt számoltunk, ami közel 60 %-os csökkenést jelent. 7, Körzeti megbízotti szolgálat A körzeti megbízotti alosztályon szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak az elmúlt néhány év alatt a járőrszolgálatba integrálódva látták el feladataikat. A szolgálat átvilágítása során megállapítottuk, hogy az osztály létszámhelyzete nem indokolta feltétlenül a körzeti megbízotti szolgálat felszámolását. Ez idő alatt a körzeti megbízottak hely és szeméiyismerete megkopott, a lakossági és önkormányzati kapcsolatok is felületessé váltak, bűnügyi információgyűjtő tevékenységük minimálisra csökkent február 1-től a körzeti megbízottak ismét a vezényléses szolgálati időrendszemek megfelelően a körzetük közbiztonsági és bűnügyi helyzetének megfelelően látják el a szolgálatukat. Felvették a kapcsolatot és rendszeresen kapcsolatot tartanak a körzetükben lévő választókerület önkormányzati képviselőjével, A lakossági kapcsolatok fejlesztése érdekében előadásokat és lakossági fórumokat tartottak a kerületben működő jelentős számú óvpdában, általános és középiskolában, valamint nyugdíjas klubokban, A kerületben élő hátrányos helyzetű családok feltérképezése és a hathatós intézkedések megtétele érdekében folyamatos kapcsolatot tartanak a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó önkormányzati és civil szervezetekkel. Ennek keretében több közlekedési és bűnmegelőzési tárgyú nyílt napot tartott az alosztály az ilyen családok gyermekeinek a Napraforgó Gyermekvédelmi Szolgálat által szervezett nyári tábor keretében.

12 Részt vettek a kerület köztereinek megtisztítását célzó szemétszűret akcióban, továbbá a fiatal- és gyermekkorúak áldozattá és elkövetővé válásának visszaszorítása érdekében előadásokat tartottak a nevelési tanácsadás keretében a kerületben dolgozó ped^ógusoknak évben 9 óvodában, 2 általános iskolában, 1 középiskolában, 4 nyugdíjas otthonban megtartott előadással, továbbá a Gyeraiekvédelmi Szolgálat közreműködésével 5 különböző rendezvény megtartásával összesen 28 alkalommal adtak bűnmegelőzési tárgyban ismereteket óvodáknak, iskoláknak, társszerveknek. Ellátták továbbá az iskola rendőre feladatait, rendszeres kapcsolatot tartanak az intézmények vezetőivel, rendszeres jelenlétükkel hozzájárulnak az iskolák környékének biztonságának fenntartásában. A Szomszédok Egymásért Mozgahnat (SZEM) szintén év elején indítottuk meg, melynek során kapitányságunk által készített bűnmegelőző szóróanyagokat, felhívásokat a lakosság széles körének tették megismerhetővé, a kapcsolattartás elmélyítése során immár százas nagyságrendben építettek ki hatékony lakossági információ cserét. 8. Közlekedési balesetek Halálos súlyos és könnyű anyagi káros sérüléssel A halálos balesetek számának változatlansága mellett némiképp emelkedett a sérüléssel járó balesetek száma. Mindemellett drasztikus emelkedés mutatkozik az anyagi káros balesetek vonatkozásában. Az okok között a figyelmetlenség, útviszonyoknak nem rnegfelelő vezetés szerepel, továbbá anyagi káros balesetek bekövetkezésekor a bejelentési aktivitás emelkedett. IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY 1. Személyi állomány A 201 l-es évben az Igazgatásrendészeti Osztály személyi állományában is történtek változások augusztus 16-tól a évben megürült kiemelt főelőadói helyünket feltöltöttük. Október 1-ével 1 fő közalkalmazottunk áthelyezését kérte a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányságra, áz ő helye november 1-ével szintén be lett töltve. 1 fö közalkalmazott áprilistól veszélyeztetett terhesként betegállományban van, míg 1 fő hivatásos december 1- ével áthelyezésre került a Központi Szabálysértési Osztályra. Az Osztályvezető irányítása mellett jelenleg 3 fő előadó, és 1 közalkalmazott az aktív állomány. 2. Az Igazgatásrendészeti Osztály feladatai 2.1 Szabálysértési eljárások Az évet 2112 db iktatott szabálysértési üggyel zártuk, melyek közrend és közbiztonság elleni, valamint közlekedési szabálysértések voltak. A tavídyi évben ez a szám 2480 db volt, tehát az iktatott ügyek száma csökkenést mutat. 10

13 Kiszabott pénzbüntetések száma A kiszabott pénzbírság összege 2010-ben Ft volt, melyből Ft-ot fizettek be. 201 l-ben Ft lett kiszabva, melyből ez idáig Ft-ot fizettek be. Az 1 f5re jutó pénzbírság átlaga Ft/ fo volt. A kiemelt szabálysértési ügyek (pl: engedély nélküli vezetés, az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, sebességkorlátozás jelentős túllépése, közúti közlekedés rendjének megzavarása) tekintetében Ft/fő. A szabálysértési ügyek 15 %-a kiemelt szabálysértési ügy. Ezen ügyek elbírálása során a magasabb összegű pénzbírság kiszabása mellett. 90 %-ban járművezetéstől eltiltást is alkalmaztunk azzal a céllal, hogy az állampolgárokat jogkövető magatartásra kényszerítsük. A 2010-es évben 536 esetben folytattunk le szabálysértési eljárást közúti közlekedési baleset bekövetkezése miatt, 2011-ben ez 430-ra csökkent. (Ebből 334 db anyagi káros, és 96 db könnyű személyi sérüléssel járó baleset volt.) 2.2 Végrehajtói és engedélyügyi tevékenység A évben iktatott ügyekből 1962 ügyben indítottunk végrehajtási eljárást a meg nem fizetett pénzbírságok befizetése érdekében ben 171 db személy és vagyonőri igazolvány, 6 db magánnyomozói igazolvány, valamint 8 db személy -és vagyonvédelmi működési engedély került kiadásra. Figyehneztető jelzés engedélyezéséhez 18 db kérelem érkezett hatóságunldioz. Fentieken túl ellenőrzést végeztünk a Budapest illetékességi területén működő társas vállalkozások helyszínén 19 alkalommal a közrendvédelmi osztállyal együttműködve, 31 esetben pedig önállóan Közigazgatási eljárás 2011-ben 272 esetben folytattunk közigazgatási eljárást, a kiszabott bírságok összege Ft ben ez szám 176 db volt, és a kiszabott bírság összege Ft volt. HIVATAL 1. Személyfigyi változások A évben a kapitányság hivatalának vonatkozásában a hivatalvezető személyében történt változás február 01. és közötti időszakban a kapitányság hivatalának élén nem voh hivatalvezető, a szakterület vezetői feladatait a személyügyi ügyintéző látta el tól kezdte meg tevékenységét a kapitányság új hivatalvezetője. Szilágyi Ildikó r. alezredes. A 4 fős takarítói állományból az év nagy részében csupán 1 takarítóval rendelkeztünk, szeptember 5.-tői engedélyt kapttmk három takarítói státusz feltöltésére. A segédhivatal megerősítésére 2 közalkalmazottat vettünk fel, akik ügykezelési feladatokat látnak el december 16-ai hatállyal távozott a kapitányságvezető titkárnője, státusza jelenleg betöltetien november 16-ai hatállyal 2 fíítő felvételére került sor. 11

14 3. A Hivatal tevékenysége 3.1 A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság létszámhelyzete december 31-én XVI. kerületi Rendőrkapitányság Hivatásos létszámhely betöltött Közalkalmazotti létszámhely betöltött Köztisztviselői létszámhely rendszeresített rendszeresített rendszeresftett ^ betöltött r: ' Igazgatásrendészeti Osztály : m ^ : ^ ' S 3.4 A fluktuáció: évben 3 fő objektumőr-kísérő rész szakképesítéssel, 5 fő rendészeti szakközépiskola 1. évfolyamát befejező, valamint 7 fö pályakezdő került próbaidős kinevezésre az állományba. Rendőrtiszti Főiskolát végzett első tiszti kinevezésére nem került sor, bár erre az intézkedést megtettük. Az év folyamán az állományból eltávozott 14 fó (7 hivatásos, 7 ka) és az előbb említett próbaidősökön kívül még érkezett 13 fő (7 ka, 6 hivatásos) Nyugállományú visszavételére tárgyévben nem került sor. A közalkalmazottak eltávozásának elsődleges oka a nőkre vonatkozó nyugdíj szabályok megváltozása volt, de volt, aki az öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt, s volt, aki áthelyezés miatt távozott. A hivatásos állomány fluktuációjának oka szinte minden esetben a lakóhelyhez közelebbi rendőri szervhez való távozás volt. 4. Hivatal feladatainak végrehajtása 4.1 Ügykezelési, nyilvántartás, személyügyi és egyéb feladatok: A kapitányság hivatala szervezi és intézi a rendőrkapitányságon a nyílt ügykezelési feladatokat. Feladata többek között a rendőrkapitányságon készült vagy más szervtől érkezett iratok átvétele, nyilvántartása, továbbítása, kezelése, irattárba helyezése és őrzése, rendelkezésre bocsátása, selejtezése évben érkeztetésre, iktatásra (alszámozással együtt) db anyag, kivezetésre (alszámmal együtt) anyag kerüh. A segédhivatalban az iratok selejtezése az ütemtervnek megfelelően, folyamatos volt. A bűnjelek kezelése és nyilvántartása a vonatkozó normáknak megfelelnek ig a bűnjelkamrában 687 db bűnjel került elhelyezésre évben 219 darab főszámon iktatott ügyet dolgoztunk fel. Parancs kiadására,199 esetben került sor. A személyzeti tevékenység keretein belül 2 db szolgálati panasz elbírálásának előkészítése történt meg. 12

15 A számla- és pénzforgalom, valamint a könyvelési- és nyilvántartási feladatok teljesítése többször ellenőrzésre került. Az eszközök és anyagok rendelése rendszeresen történik. Az anyagok a bevételezésíiket követően gazdaságosan kerülnek szétosztásra. 201 l-ben 3 db új kapitányságvezetői intézkedés kiadására került sor. A rendőrkapitányság új Ügyrendjének koordinációja jelenleg folyamatban van. Munkánkat a titokvédelmi és ügykezelési előírásoknak megfelelően végeztük. A nyílt és TÜK ügykezeléssel foglalkozó kollégák rendelkeznek a megfelelő szintű ellenőrzéssel és vizsgával. Az országgyűlési biztosok 2011, évben a BRFK XVI, kerületi Rendőrkapitányságon ellenőrzést nem végeztek, illetve adatkéréssel 1 esetben fordultak hozzánk. A BRFK részéről 2011-ben összesen 8 esetben került sor jutalom átadására. Az érintettek közül 7 fő hivatásosos volt, 1 fő pedig közalkalmazott. Főkapitányi elismerést 6, soronkívüli előléptetést 1 hivatásos állományú kolléga kapott, és 1 közalkahnazottunk részesült címadományozásban, A kapitányság épületének állaga leromlott, a tetőszerkezet és ereszek hiányosságai miatt beázik, A felújítás előkészületei elkezdődtek, a statikai vizsgálatokat követően felújítási tervdokumentáció készült, amelynet a XVI, Kerületi Önkormányzat Tervtanácsa elfogadott. Jelenleg az árajánlatok befogadása zajlik, melynek alapján kerülhet sor a konkrét kivitelezés megkezdésére. 5. Önkormányzati támogatások A XVI, Kerületi Önkormányzat és a BRFK között év decemberében kötött, január 03-án életbe lépett szerződés alapján, majd 2011, június 30-án kötött új megállapodás alapján a XVI, Kerületi Rendőrkapitányság által üzemeltetett térfigyelő rendszerben feladatot ellátók díjazására 37, fl-ot biztosított, továbbá a térfigyelő feladatok ellátására 1 db 4 millió forint értékű Skoda Octavia személygépkocsit vásárolt a kapitányság részére, amelynek közel 700,000 Ft értékű megkülönböztető jelzéssel való ellátását is állta, A személygépkocsit évben térfigyelő feladatok ellátására rendeltetésszerűen használtuk. Továbbá 2011, május 31-én a XVI, Kerületi Önkormányzat és a BRFK között kötött szerződés alapján évben ún. szabadidős járőrtevékenység finanszírozására ft-ot külöm'tett el a XVI. Kerületi Rendőrkapitányság javára. A fentieken túl a XVI, Kerületi Önkormányzat 4,000,000 ft, jutalomkeretet biztosított évben, amely teljes egészében kiosztásra került. ÖSSZEGZÉS A XVI. Kerületi Rendőrkapitányság évben feladatait a jogszabályokban, normákban meghatározott követehnényeknek megfelelően látta el. Több tízezer iratot dolgozott fel, nyomozást és vizsgálatot végzett közel 2500 bűncselekményben, eljárt közel 2200 szabálysértésben, lefolytatott 1900 végrehajtási eljárást. Tette mindezt szoros törvényi, jogszabályi előírásokat betartva, teljesítve párhuzamosan a XVI. Kerületi Önkormányzat által hatóságunk felé támasztott elvárásait is, figyelembe vette a lakosság érdekeit, gyakorolta szolgáltató szerepkörét. Rendezvényeket biztosított, bűnmegelőző előadásokat tartott, különböző rendezvényeken tevékenyen k^viseltette magát. 13

16 Törekedett arra, hogy feladatait európai színvonalon lássa el, a törvénytisztelő állampolgárok jogait minél szélesebb körben biztosítsa, a törvénysértő állampolgárok jogai korlátozása során törvényes utat járva. Tényként állapítható meg, hogy Budapesten a XVI. kerületben követtek el a legkevesebb bűncselekményt, a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan legjobban befolyásoló kiemelt bűncselekmények is nagyrészt kerületünkben valósultak meg legkevesebb alkalommal. Eredményként értékelhető, hogy kerületünkben nem emelkedtek a bűncselekmény számok, emellett komoly mértékben emeltük mind a felderítési, mind az intézkedési mutatóinkat. Á évben elért eredményeket azonban nem elég megtartani. Javítani kell a közterületi intézkedések színvonalát, hatékonyabban ki kell aknázni a lakossági kapcsolahrendszer kiépítésében rejlő lehetőségeket. A körzeti megbízottak lakossági kapcsolatépítését tovább kell fokozni. Javítani kell a nyomozások szakszerűségét, tovább kell csökkenteni a nyomozás tovább folytatások számát. Hatékony intézkedéseket kell tenni a balesetek száménak visszaszorítására. A feladatellátást a mindenkori szakmai követelmények szem előtt tartásával kell elvégezni, növelve a hatékonyságot, elérni az eredménycentrikus gondolkodásmódot. Kulturált, szakszerű, kellő felkészültséget sugárzó intézkedésekkel közterületi feladatainkat ellátni évben fontos feladatunk minden szervezeti egységnél az eredmények megtartása mellett szolgáltató sizerepünk erősítése, a lakosság-rendőrség kapcsolatrendszerében nyitottabb gondolkodásmód, szorosabb együttműködés, hatékony jelzőrendszer életre keltése. Egyik legfontosabb feladatunk a lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozása. Láthatónak és egyben láthatatlannak kell lennünk. Céljaink megvalósítása és a számimkra előírt, meghatározott feladatok maradéktalan ellátása feszes, fegyelmezett, szakszerű feladatellátással, lelkiismeretes munkával elérhetőek főbb célkitűzései: - Térfigyelő központ és térfigyelő szolgálat hatékony működtetése - Nyomozás eredményességi mutatók megtartása, nyomozások szakszerűségének fokozása - Körzeti megbízotti szolgálat aktív kapcsolatépítő tevékenységének előtérbe helyezése - A közlekedési szabálysértések és szabályszegések esetén a közigazgatási bírság hatékonyabb alkalmazása - A rendészeti szakterület bűnügyi információszerzési tevékenységének javítása. - Állomány megtartása, aktív humánpolitika - Állampolgárokkal, közintézményekkel szorosabb, aktívabb kapcsolattartás - Szolgáltató tevékenység szélesítése - Titkos információgyűjtő munka eredményes ellátása, himián hírszerzés, pozíciók kiépítése - Őr-Járőrszolgálat melletti térfigyelő járőrszolgálat, valamint bűnügyi akciók ellátásával folyamatos, aktív közterületi jelenlét biztosítása - Kapitányság felújításai munikálatainak kivitelezése Budapest, 2012^

17 SZÁSZJÓZSEF Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselője Cinkota 12. sz. választó körzet '"l"^'^ Kovács Péter Polgármester részére Tisztelt Polgármester Ur! Tárgy: Csatlakozó indítvány a 26/2012 sz. előterjesztéshez (BRFK XVI. ker. Kapitányság beszámolója) A tárgyban megjelölt nyújtom be. előterjesztéshez a következő csatlakozó indítványt Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni Dr. Terdik Tamásnak, a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének a kemlet közbiztonságáért végzett munkáját. Vezetésével lakóhelyünk Budapest legbiztonságosabb kerületévé vált. A kerületi rendőrség eredményes munkáját bizonyítják a bűncselekmények felderítési mutatói is. Az elkövetett bűncselekmények száma 2011-ben a XVI. kerületben volt a legkevesebb, valamint a nyomozási eredményességben szintén kerületünk áll az élen a fővárosban. Ugyanakkor példaértékű együttműködés alakult ki az Önkonnányzat oktatási intézményei és a kerületi rendőrkapitányság között. Kapitány Úrnak a további munkájához,új állomáshelyén sok sikert kíván a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete! (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Határidő: január 25. Felelős: Kovács Péter polgármester Budapest,

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 29-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. í> J i o l j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy; A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a 2010. év közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. november

Részletesebben

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésére Készítette: Oláh Istvánné közrend-és

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5. napián tartandó ülésére.

ALPOLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5. napián tartandó ülésére. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5. napián tartandó ülésére. Tárgy:Javaslat közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére kötendő

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati döntések elfogadására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati döntések elfogadására Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3111, Fax.: 231-3255 radi.attila@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A közterületi térfigyelő-rendszer telepítésének és üzemeltetésének várható költségei:

ALPOLGÁRMESTERE. A közterületi térfigyelő-rendszer telepítésének és üzemeltetésének várható költségei: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat közterületi térfelügyeleti rendszer kiépítéséhez szükséges döntések meghozatalára Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni.

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére biztosított helyiség közüzemi díjainak és internethasználatának biztosításáról I. Tartalmi

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás Bevezetés A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint a rendőrkapitány vagy képviselője évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy; A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009. év közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. Készítette: Nagy András r. alezredes BRFK XXI. Ker. Rendőrkapitányság vezetője

TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. Készítette: Nagy András r. alezredes BRFK XXI. Ker. Rendőrkapitányság vezetője Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ a 876/2009.(XII.15.) Kt határozat alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányságon üzemelő térfigyelő rendszer működéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A szerződésből adódó támogatási igény 13.716.000,- Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

ALPOLGÁRMESTERE. A szerződésből adódó támogatási igény 13.716.000,- Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI Tisztelt Képviselő-testület! ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a szabadidős rendőri szolgálat támogatására 2010. április 1. napjától Budapest Főváros XVI. kerületi

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó

Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2009. évben végzett munkájáról Készítette: Nagy András r. alezredes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: B E S Z Á M O L Ó Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági,

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

TANÁCSNOK JAVASLAT. A közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására

TANÁCSNOK JAVASLAT. A közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata TANÁCSNOK JAVASLAT A közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására Készítette: Oláh Istvánné közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről BEVEZETÉS

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről BEVEZETÉS B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről BEVEZETÉS A Kapitányság illetékessége két kerület közigazgatási területére

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére Tárgy: Közterület felügyelet létrehozása Sorszám: IV/4 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi Bizottság: és Szociális Bizottság, Pénzügyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez '"'\, '(;ltll~t~,1 "".'''f.l.'il I'" PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 4400, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: HAGyMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU VAROSFEJLESZTÉSI ÉS

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 29. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorogi Rendőrkapitányság Dorog Város közbiztonsági helyzetéről Tisztelt

Részletesebben

A fs-. szám ú előterjesztés

A fs-. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere A fs-. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő-rendszer 2012. évi tevékenységének értékeléséről I.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi Rendőrkapitányság 1191 Budapest Ady Endre út 29. :06-1 292-9250 / IRM :59-191 :06-1 292-9269 / IRM : 59-101 Szám: 01190/ 2174-1 /2009. ált. BESZÁMOLÓ a BRFK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD. Szám: 06020-1026/1/2010. ált. 2010.

BESZÁMOLÓ. Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD. Szám: 06020-1026/1/2010. ált. 2010. RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 664 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-51 Szám: 62-126/1/21. ált. BESZÁMOLÓ Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról 21. 1 T a r t a l o m j e

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető Tárgy: Budapesti út (Szlovák - Biztató utca)

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES Szám: 65-976/9 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes város közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Védd meg a rendet, és a rend is megvéd téged Aquinói Szent Tamás 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. december

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

KOKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KOKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Képviselő-testület ülése KOKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 Budapest,,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

... ".'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á

... .'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERE 440 l Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: roii!llrmf!.\if!rlllll.iref!l.iili::li.hu Ügyiratszám: 33493/2012/14.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám: /2010. 1. napirendi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. A BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága 2006. évi munkájáról

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. A BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága 2006. évi munkájáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ A BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága 2006. évi munkájáról Készítette: Császár Mihály Kapitányságvezető Dr. Kerpán Mátyásné

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi Rendőrkapitányság 1191 Budapest Ady Endre út 29. :06-1 292-9250 / BM :59-191 :06-1 292-9269 / BM : 59-101 Szám: 01190-354/1/2011. ált. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Az előterjesztés előadója: A térfigyelő kamerák

Részletesebben

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere SSLi. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról,

Részletesebben

Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó

Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok B ES Z Á M O L Ó A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2008. évben végzett munkájáról Készítette: Dr.Skorka Tamás r. őrnagy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben