ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására."

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT. Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a év közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatát a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) rendezi. Az Rtv. 8. (4) bekezdése értelmében: A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról." Dr. Terdik Tamás kerületi kapitányságvezető úr a fent megjelölt törvényi szabályozás értelmében elkészítette írásbeli beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi (1. számú melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: január 25. Felelős: Kovács Péter polgárinester Budapest, (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Kovács Raymund alpolgármester Láttam: Ancsin jegyző Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Melléklet: 1. A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a év közbiztonsági helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról

2 i R e i K i ő r k a p i t á n y s ^ B E S Z Á M O L Ó

3 Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője 1163 Budapest, Veres Péter út 101., 1631 Bp. Pf.2. tel./fax: , 4 Szám: Bevezetés A BRFK XVI. Kerületi Rendőrkapitányság működési területe 33,52 négyzetkilométer. A lakosság létszáma kb fő. A kerületben található ingatlanok mintegy 4/5-e családi ház. A XVI. kerület döntően kertvárosi jellegét csupán színesíti néhány kisebb lakótelep, melyek közül a tízezres lélekszámú Centenáriumi lakótelep a legelentősebb. A kerület öt nagy egységre bontható: Rákosszentmihály, Árpádföld, Cinkota, Mátyásföld, Sashalom. A kerületünkben a Naplás tó és környéke természetvédelmi terület, mely foyárosi védettség alatt áll kb. 150 hektár területen. Bűnügyi, közbiztonsági helyzetet befolyásoló körülmények között kiemelendő, hogy kerületünkben nincsenek nagy bevásárló központok, éjszakai nyitva tartással üzemelő szórakozóhelyek, aluljárók, nagyobb csoportképző helyek. A XVI. kerület a bűnügyileg legkevésbé fertőzött területek közé sorolható. A statisztikai adatok alapján a budapesti kerületek kőzött a legkevesebb bűncselekmény történt évben a kerületben. A bűncselekmények száma az elmúu 3 év adatait figyelembe véve stagnál. Közlekedési szempontból továbbra is nagy átmenő forgalmat bonyolító kerület vagyunk, a forgalom folyamatos emelkedése hozzájárul a balesetek magas számához. A helyi közlekedést nagyban segíti a kerületet átszelő HÉV gödöllői- valamint csömöri vonala, a buszhálózat által pedig minden településrész megközelíthető. A közrendvédelmi munkát többek között nagyban befolyásolja a kerület - Budapest kerületei összehasonlításában is megmutatkozó - nagy területe, a Szilas-patak és a Naplás tó környékének zöld övezete és a kerület kertvárosi jellege. A Közterületi jelenlétet, a közbiztonsági helyzet javítását fokoztuk a január 01-tői kialakított térfigyelő központ működtetésével. Igazgatásrendészeti területen évben is magas volt az egy előadóra jutó aktaszám, a magas terhelés mellett több mint 4500 iratot dolgoztak fel eredményesen. Tulajdon elleni szabálysértések száma egész Budapestet tekintve kerületünkben a legkevesebb, amely a nagy bevásárlóközpontok hiányára is vezethető vissza. > A Hivatal állománya évben is döntően hozzájárult a kapitányság megfelelő működéséhez, biztosította az anyagi-technikai ellátottság megfelelő színvonalát, a kapitányság külső-belső tisztaságát, karbantartását. Ellátta továbbá az iratkezeléssel kapcsolatos és személyügyi feladatokat.

4 A vezetés - irányítás A szervezetben, szervezeti struktúrában és a vezetők személyében bekövetkezett változások, azok okai és hatásuk a tevékenységre > január 16-án Barna Péter r. százados került kinevezésre a évben megüresedett Őr-és Járőrszolgálati Alosztály élére. > február 01-től Kranyik Tamás r. fhdgy. látja el a Körzeti Megbízotti Alosztály vezetését. > február 01 -én távozó Zsoldi Mihály r. főhadnagy hivatalvezető beosztását augusztus 16-tól Szilágyi Ildikó r. alezredes vette át. E^üttműkddés társszervekkei > A Nemzeti Védelmi Szolgálattal való kapcsolatunk jónak értékelhető. Az időközben többször változott kerületi yonaltartó a parancsnoki állománynak bemutatásra került, rendszeres az ejgyüttműködés. > NAV, ÁNTSZ munkatársaival több ízben tartottunk ellenőrzéseket. > A XIV.- és XVI. Kerületi Ügyészséggel a kapcsolat kiváló, az ügyészség által meghatározott feladatokat a kapitányság évben végrehajtotta, a folyamatos képzés és önképzéssel a szakmai hiányosságok csökkenthetőek és ezáltal a nyomozás továbbfolytatások száma is csökkent. > A kerületünkben 5 polgárőr egyesület működik. Az egyesületek egymástól elszigetelten, a kerület 5 körzetében külön-külön tevékenykednek. Az öt polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk. > A XVI. Kerületi Önkormányzattal, annak szerveivel, kiemelten a Közbiztonsági Bizottságával a kapcsolat példa értékű. A rugalmas kapcsolattartás az egyes problémák konstruktív megoldásának lehetőségét teremtették meg. BŰNÜGYI OSZTÁLY 1. Vezetés A évben a bűnügyi vezetésében személyi változás nem történt, a Bűnügyi Osztály megbízott vezetője Horváth Szabolcs r. százados, a bűnüldözési alosztályt Mészáros István r. őrnagy, a vizsgálati alosztályt Metzler Gábor r. őrnagy vezeti. 2. A Bűnügyi Osztály felépítése A BRFK XVI. Kerületi Rendőrkapitányság szervezeti strtiktúrájában változás az elmúlt évben nem következett be, a bűnügyi osztályon jelenleg is az ismeretlenes ügyekkel, azok felderítésével foglalkozó bűnüldözési alosztály, valamint az ismert elkövetős ügyek feldolgozásával a vádelőkészítő tevékenységet végző vizsgálati alosztály működik. Az osztályon jelenleg összesen 26 hivatásos dolgozik, 2 közalkalmazott és 1 fo kormánytisztviselő.

5 3. Bűnügyi Osztály tevékenysége 3.1. A bűnüldözői tevékenység A Bűnüldözési Alosztályra 1604 új bűnügy érkezett, melyekből, illetőleg a már folyamatban volt ügyekből évben 1563 büntetőeljárást zártak le. Vádemelési javaslattal 40 esetben, a nyomozás felfüggesztésével, mivel az elkövető kiléte nem volt megállapítható, 1022 alkalommal fejezték be a nyomozásokat. A bűnüldözői tevékenység optimálisabb érvényesítése érdekében a nyomozói állomány a bűnügyi akciókon túl, célirányosan a bűncselekmények elkövetésének napsziakjaihoz igazodva kerülnek vezénylésre, melynek során közterületen portyázó tevékenységet látnak el évben fokoztuk az alosztály reagáló képességét, a munkaidőben észlelt bűncselekmények esetén a készenlétes nyomozókon kívül, többen, szükség esetén részfeladatokat végrehajtó csoportokban hajtják végre az elkövető kézre kerítéséhez, a bizonyításhoz szükséges nyomozási cselekményeket A vizsgálati tevékenység A vizsgálati alosztályra évben 800 új bűnügy érkezett, melyekből, illetőleg a már, folyamatban volt ügyekből évben 838 bűntetőeljárást zártak le. Vádemelési javaslatra 308 esetben került sor ben 4 esetben, évben 16 esetben bíróság elé állítás javaslatával fejeztük be az eljárást évben 594, évben 910 volt az eredményes nyomozások száma, amely 53 %-os emelkedést jelent. A nyomozás továbbfolytatás elrendelések száma csökkent, évben 122 esetben került sor, szemben a évi 156 esettel. A év legfőbb célkitűzése a nyomozások eredményességének megtartása mellett, a vizsgálati munka precizitásának, szakszerűségének növelése, a nyomozások ütemének fokozása. Az év közben több ízben felmerült adminisztratív jellegű határidő csúszásokat radikálisan csökkenteni kell Az értékelő-elemző tevékenység Az értékelő-elemző munka magas szakmai színvonalon történik. Havi rendszerességgel részletes értékelő-elemző jelentést készítünk az aktuális bűnügyi helyzetről, a betöréses lopások helyszínei, időpontjai, módszerei heti rendszerességgel is elemzésre kerülnek. A fentieken túl havonta részletes, és áttekinthető bűnügyi ponttérkép készül digitális formában a lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekményekből (betörés, gépkocsi lopás, gépkocsi feltörés, rablás, trükkös lopás, besurranásos lopás, garázdaság). A ponttérképek a bűnügyi ^lományon kívül rendelkezésére áll a Közrendvédelmi Osztályon eligazítások alkalmával minden váltásnak, ügyeletes tisztnek, közös járőrözés alkalmával a polgárőröknek is. 4. Az elkövetett bűncselekmények számának és a nyomozások eredményességi mutatójának alakulása Elkövetett bűncselekmények száma

6 I bűncselekmény szám Hatóságunk illetékességi területén az elkövetett bűncselekmények számában az elmúlt három évet tekintve gyakorlatilag stagnálás észlelhető. A kerület továbbra is az egyik legenyhébben fertőzött kerületek közé tartozik, Budapest összes kerületét tekintve évben a legkevesebb regisztrált bűncselekmény a XVI. kerületben történt Nyomozás eredményességi mutató 24,5 36,55 42,86 Nyomozás eredményességi mutató A nyomozások eredményességi mutatója 6^1 %-kal nőtt az előző évhez képest. A 42,86 %- OS nyomozás eredményességi mutató alapján a BRFK XVL kerületi Rendőrkapitányság évben a kerületek között a legeredményesebb nyomozóhatóság volt a fővárosban, amelyre az elmúlt 10 évben nem volt példa. Lopások száma ! Lopások száma

7 Az előző évekhez, különösen a tavalyi évhez képest 14,2 %-kal csökkent a lopások száma. Pozitív tendencia mutatható ki a lopások nyomozásának eredményességének területén, Í2010. évben: 7,55 %, évben: 11, 57 % voh a lopások nyomozásának eredményességi mutatója. A fenti mutató további javítása kiemelten szükséges évben. Betöréses lopások száma Betöréses lopások száma 340 Lakás betörések száma lukás betörések száma Az elmúlt három évet tekintve stagnálás mutatható ki a betöréses lopások számában, ezen belül a lakásbetörések számában enyhén csökkenő tendencia észlelhető évben a BRFK nyomozó szerveinek történetében is rendkívül ritkának számító sorozatbetörést derítettünk fel sikeresen, és fejeztük be a nyomozást eredményesen. Ezen ügyben a hatóságunk látókörébe került 4 elkövető vonatkozásában a nyomozás során 170 rendbeli, a főváros 8 kerületét érintő betöréses lopás sorozat vált bizonyítottá. Az elmúlt évben a betöréses nyomozások eredményességi mutatójában kimagaslóan első helyezést értünk el, a 34,99 %-os felderítési mutató kiugróan magas eredményként értékelhető. Személygépkocsi feltörések száma

8 Személygépkocsi feltörések száma , 2011 A gépkocsi feltörések száma az elmúlt 3 évet tekintve a legalacsonyabb volt, évben 27 %-kal csökkent évhez képest az ilyen jellegű bűncselekmények száma. Személygépkocsi lopások és jármű önkényes elvételek száma Személygépkocsi lopások és Jármű önkényes elvételek száma A személygépkocsi lopások és jármű önkényes elvételek számában áz elmúlt évekhez képest nmcs jelentős eltérés, a tavalyi évhez képest számuk enyhén, 12-vel csökkent. A kerület peremkerületi jellege, az elkövetők számára gyors és sikeres menekülést tesz lehetővé, ugyanakkor ennek ellenére évben a fővárosban hatóságunk illetékességi területén az 5. legkevesebb ilyen jellegű bűncselekmény elkövetése történt. Rablások száma Rablások száma A kiemelt bűncselekmények közül a rablás bűncselekmény a legkevésbé jellemző kerületünkre, fertőz;öttaek e tekintetben a kerület a korábbi években sem volt mondható, a fővárosban évben a második legkevesebb rablást hatóságunk illetékességi területén követtékel.

9 Ugyanakkor évben gyakorlatilag kétszer annyi rablást regisztráltunk, mint 2010-ben. A rablások számának növekedése többek között hatóságunk illetékességi területét is érintő sorozat elkövetésnek tudható be, ugyanakkor ezen sorozat ügy sikeres felderítésének is köszönhetően a nyomoztok eredményességi mutatója 58, 33 %-os volt évben, mely ezen időszakot tekintve a harmadik legeredményesebb a fővárosban. KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1. Szervezeti felépítés és létszám A közrendvédehni osztály a évet 73 fos rendszeresített létszámmal kezdte, mely az év folyamán nem változott. Az Osztály Őr-és Járőrszolgálati Alosztályra és Körzeti Megbízptti Alosztályra tagolódik. A létszámhiány a próbaidős állomány kibocsátásait követően és a Körzeti Megbízotti Alosztályra felvett előadók miatt a januári 14 főről decemberre 4 főre csökkent. Ez azonban nem jelentette a hadra fogható létszám ilyen arányú növekedését. Jelenleg a hadra fogható létszám 55 fő, mely magában foglal 7 fo próbaidős rendőrt is. 2. Reagálóképesség Az év folyamán fő célt a közterületi szolgálát folyamatos fejlesztése jelentette. A központi iigyeleti főosztály tájékoztatása alapján a reagáló képességünk a legjobb a kerületi rendőrkapitányságok között, mely átlagosan 14 perc október í6-án megkezdtük az egy járőr, egy gépkocsi" program teszt üzemét, melynek köszönhetően szolgálatonként 3-4 gépkocsival nőtt a közterületre vezényelt járőrök száma. A program végrehajtása során az év vége közeledtével a reagálóképesség is folyamatosan nőtt. A program keretén belül 3 db szolgálati gépkocsinkat szereltek fel érintőképernyős monitorral, kamerákkal. Az intézkedésekről kép-és hangfelvétel készült, amely az intézkedésekkel szembeni magatartásra pozitív hatással volt, továbbá az autókban lévő technikai berendezések segítségével a nyilvántartásokból lekérések gyorsabban kerültek végrehajtásra, ami az intézkedések időtartamának csökkenését jelentette. 3. Hajléktalanok helyzete Feltérképeztük a hajléktalanok tartózkodási helyeit a kerület területén. A hajléktalanokkal kapcsolatos rendőri munka színvonalának javítása érdekében felvettük a kapcsolatot a hajléktalangondozást végző budapesti szervezetek képviselővel. Az együttműködés lehetőségeit a kölcsönös információcserében és az egyes esetekben történő segítségnyújtásban határozttik meg. Jelenleg 29 fő külterületen élő hajléktalanról van ttidomásunk, akikkel rendszeres kapcsolatot tartunk, míg a kerületben élő hajléktalanok teljes létszáma 51 fő. A év folyamán kihűlés következtében haláleset nem történt, a hajléktalanok által elkövetett bűncselekmények a kerületi összbűnözés szempontjából, niind elkövetői, mind pedig áldozati oldalról elhanyagolhatóak. 4. Rendőri intézkedések

10 Elfogások és előáilftások alakulása elfogások ->-előállítások Szabálysértési feljelentés és helyszíni birság szabálysértésifeljelentések -«-»ielyszlni bírság Mint az a fenti diagrammokon látszik, a rendőri intézkedéseket minden vonatkozásban a növekedés jellemzi. Az elfogások száma 412-ről 531-re nőtt, mely 29 %-os emelkedést jelent. Ezen belül külön figyelmet érdemel a tettenérések számának emelkedése, mely 160-ról 231 -re 44 %-al nőtt. A körözés miatti elfogások száma ben 121, 2011-ben tulajdonképpen nem változott. Az előállítások számadataiban is kimutatható 10 %-os emelkedés, mely adat 1109 főről 1223 főre emelkedett. A legnagyobb emelkedés a szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok vonatkozásában volt tapasztalható. A szabálysértési feljelentések száma 2773-ról, 4318-ra 56 %-al, a helyszíni bírságok száma 2124-ről, 3486-ra 64 %-al nőtt. Lényegesen emelkedett a sebességmérések száma, melyre a 2010-ben végrehajtott 29 alkalom helyett 80 alkalommal került sor. A rögzített sebességtúllépések száma 252-ről 1006-ra nőtt.

11 5. Rendezvénybiztosítások Az elmúlt évben a BRFK Xyi. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 15 alkalommal, 282 órában került sor rendezvény biztosításra, melyet 57 fövel hajtottunk végre. A kerületre jellemző rendezvények továbbra is elsősorban a nemzeti ünnepek alkalmával történő megemlékezések, az önkormányzati rendezvények és a kerületben működő polgári körök rendezvényei. Ezek a rendezvények szinte kivétel nélkül kívül esnek a gyülekezési törvény hatályán, elsősorban kulturális rendezvények, A közrendvédelmi osztály állománya 1+12 fővel vesz részt a BRFK III. számú csapatszolgálati századának munkájában. A berendeléseket, amennyiben ez lehetséges, a század állományára korlátozzuk, és a tartalék állományt vesszük igénybe, azonban ez minden esetben nem oldható meg. A létszámhelyzetre és az állomány összetételére tekintettel ezeknek a berendeléseknek hozzávetőlegesen 75 %-a többletszolgálat terhére történik..6. Térfigyelő központ január 3-tól XVI. kerületi Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-fökapitányság között létrejött megállapodás alapján a XVI. kerületi Rendőrkapitányság térfigyelő rendszert üzemeltet. A szolgálat ellátása 12 órás; váltásokban, váltásonként 3 fövel történik olyan módon, hogy 1 fő 12 órás időtartamban a XVI. kerületi Rendőrkapitányság épületében kialakított irodahelyiségben a kamerák által továbbított képek folyamatos figyelemmel kísérését hajtja végre, 2 fő pedig a kerület területén gépkocsizó közbiztonsági tevékenységet hajt végre. Jelenleg 12 db kamera működik a Jókai lakótelepen, 3 db a Sashalmi piacon, 1 db a Havashalom parkban. A térfigyelő rendszer januári működtetése óta a térfigyelő szolgálatban 1450 szabálysértési feljelentéssel éltünk, 31 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt fogtunk el, továbbá 112 föt állítottunk elő egyéb okból. A térfigyelő rendszer üzemeltetése a kamerák által lefedett területen a bűncselekmény számok jelentős csökkenésével jártak, A Jókai lakótelepen évben 41 bűncselekmény történt^ addig évben 17 bűncselekményt számoltunk, ami közel 60 %-os csökkenést jelent. 7, Körzeti megbízotti szolgálat A körzeti megbízotti alosztályon szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak az elmúlt néhány év alatt a járőrszolgálatba integrálódva látták el feladataikat. A szolgálat átvilágítása során megállapítottuk, hogy az osztály létszámhelyzete nem indokolta feltétlenül a körzeti megbízotti szolgálat felszámolását. Ez idő alatt a körzeti megbízottak hely és szeméiyismerete megkopott, a lakossági és önkormányzati kapcsolatok is felületessé váltak, bűnügyi információgyűjtő tevékenységük minimálisra csökkent február 1-től a körzeti megbízottak ismét a vezényléses szolgálati időrendszemek megfelelően a körzetük közbiztonsági és bűnügyi helyzetének megfelelően látják el a szolgálatukat. Felvették a kapcsolatot és rendszeresen kapcsolatot tartanak a körzetükben lévő választókerület önkormányzati képviselőjével, A lakossági kapcsolatok fejlesztése érdekében előadásokat és lakossági fórumokat tartottak a kerületben működő jelentős számú óvpdában, általános és középiskolában, valamint nyugdíjas klubokban, A kerületben élő hátrányos helyzetű családok feltérképezése és a hathatós intézkedések megtétele érdekében folyamatos kapcsolatot tartanak a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó önkormányzati és civil szervezetekkel. Ennek keretében több közlekedési és bűnmegelőzési tárgyú nyílt napot tartott az alosztály az ilyen családok gyermekeinek a Napraforgó Gyermekvédelmi Szolgálat által szervezett nyári tábor keretében.

12 Részt vettek a kerület köztereinek megtisztítását célzó szemétszűret akcióban, továbbá a fiatal- és gyermekkorúak áldozattá és elkövetővé válásának visszaszorítása érdekében előadásokat tartottak a nevelési tanácsadás keretében a kerületben dolgozó ped^ógusoknak évben 9 óvodában, 2 általános iskolában, 1 középiskolában, 4 nyugdíjas otthonban megtartott előadással, továbbá a Gyeraiekvédelmi Szolgálat közreműködésével 5 különböző rendezvény megtartásával összesen 28 alkalommal adtak bűnmegelőzési tárgyban ismereteket óvodáknak, iskoláknak, társszerveknek. Ellátták továbbá az iskola rendőre feladatait, rendszeres kapcsolatot tartanak az intézmények vezetőivel, rendszeres jelenlétükkel hozzájárulnak az iskolák környékének biztonságának fenntartásában. A Szomszédok Egymásért Mozgahnat (SZEM) szintén év elején indítottuk meg, melynek során kapitányságunk által készített bűnmegelőző szóróanyagokat, felhívásokat a lakosság széles körének tették megismerhetővé, a kapcsolattartás elmélyítése során immár százas nagyságrendben építettek ki hatékony lakossági információ cserét. 8. Közlekedési balesetek Halálos súlyos és könnyű anyagi káros sérüléssel A halálos balesetek számának változatlansága mellett némiképp emelkedett a sérüléssel járó balesetek száma. Mindemellett drasztikus emelkedés mutatkozik az anyagi káros balesetek vonatkozásában. Az okok között a figyelmetlenség, útviszonyoknak nem rnegfelelő vezetés szerepel, továbbá anyagi káros balesetek bekövetkezésekor a bejelentési aktivitás emelkedett. IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY 1. Személyi állomány A 201 l-es évben az Igazgatásrendészeti Osztály személyi állományában is történtek változások augusztus 16-tól a évben megürült kiemelt főelőadói helyünket feltöltöttük. Október 1-ével 1 fő közalkalmazottunk áthelyezését kérte a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányságra, áz ő helye november 1-ével szintén be lett töltve. 1 fö közalkalmazott áprilistól veszélyeztetett terhesként betegállományban van, míg 1 fő hivatásos december 1- ével áthelyezésre került a Központi Szabálysértési Osztályra. Az Osztályvezető irányítása mellett jelenleg 3 fő előadó, és 1 közalkalmazott az aktív állomány. 2. Az Igazgatásrendészeti Osztály feladatai 2.1 Szabálysértési eljárások Az évet 2112 db iktatott szabálysértési üggyel zártuk, melyek közrend és közbiztonság elleni, valamint közlekedési szabálysértések voltak. A tavídyi évben ez a szám 2480 db volt, tehát az iktatott ügyek száma csökkenést mutat. 10

13 Kiszabott pénzbüntetések száma A kiszabott pénzbírság összege 2010-ben Ft volt, melyből Ft-ot fizettek be. 201 l-ben Ft lett kiszabva, melyből ez idáig Ft-ot fizettek be. Az 1 f5re jutó pénzbírság átlaga Ft/ fo volt. A kiemelt szabálysértési ügyek (pl: engedély nélküli vezetés, az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, sebességkorlátozás jelentős túllépése, közúti közlekedés rendjének megzavarása) tekintetében Ft/fő. A szabálysértési ügyek 15 %-a kiemelt szabálysértési ügy. Ezen ügyek elbírálása során a magasabb összegű pénzbírság kiszabása mellett. 90 %-ban járművezetéstől eltiltást is alkalmaztunk azzal a céllal, hogy az állampolgárokat jogkövető magatartásra kényszerítsük. A 2010-es évben 536 esetben folytattunk le szabálysértési eljárást közúti közlekedési baleset bekövetkezése miatt, 2011-ben ez 430-ra csökkent. (Ebből 334 db anyagi káros, és 96 db könnyű személyi sérüléssel járó baleset volt.) 2.2 Végrehajtói és engedélyügyi tevékenység A évben iktatott ügyekből 1962 ügyben indítottunk végrehajtási eljárást a meg nem fizetett pénzbírságok befizetése érdekében ben 171 db személy és vagyonőri igazolvány, 6 db magánnyomozói igazolvány, valamint 8 db személy -és vagyonvédelmi működési engedély került kiadásra. Figyehneztető jelzés engedélyezéséhez 18 db kérelem érkezett hatóságunldioz. Fentieken túl ellenőrzést végeztünk a Budapest illetékességi területén működő társas vállalkozások helyszínén 19 alkalommal a közrendvédelmi osztállyal együttműködve, 31 esetben pedig önállóan Közigazgatási eljárás 2011-ben 272 esetben folytattunk közigazgatási eljárást, a kiszabott bírságok összege Ft ben ez szám 176 db volt, és a kiszabott bírság összege Ft volt. HIVATAL 1. Személyfigyi változások A évben a kapitányság hivatalának vonatkozásában a hivatalvezető személyében történt változás február 01. és közötti időszakban a kapitányság hivatalának élén nem voh hivatalvezető, a szakterület vezetői feladatait a személyügyi ügyintéző látta el tól kezdte meg tevékenységét a kapitányság új hivatalvezetője. Szilágyi Ildikó r. alezredes. A 4 fős takarítói állományból az év nagy részében csupán 1 takarítóval rendelkeztünk, szeptember 5.-tői engedélyt kapttmk három takarítói státusz feltöltésére. A segédhivatal megerősítésére 2 közalkalmazottat vettünk fel, akik ügykezelési feladatokat látnak el december 16-ai hatállyal távozott a kapitányságvezető titkárnője, státusza jelenleg betöltetien november 16-ai hatállyal 2 fíítő felvételére került sor. 11

14 3. A Hivatal tevékenysége 3.1 A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság létszámhelyzete december 31-én XVI. kerületi Rendőrkapitányság Hivatásos létszámhely betöltött Közalkalmazotti létszámhely betöltött Köztisztviselői létszámhely rendszeresített rendszeresített rendszeresftett ^ betöltött r: ' Igazgatásrendészeti Osztály : m ^ : ^ ' S 3.4 A fluktuáció: évben 3 fő objektumőr-kísérő rész szakképesítéssel, 5 fő rendészeti szakközépiskola 1. évfolyamát befejező, valamint 7 fö pályakezdő került próbaidős kinevezésre az állományba. Rendőrtiszti Főiskolát végzett első tiszti kinevezésére nem került sor, bár erre az intézkedést megtettük. Az év folyamán az állományból eltávozott 14 fó (7 hivatásos, 7 ka) és az előbb említett próbaidősökön kívül még érkezett 13 fő (7 ka, 6 hivatásos) Nyugállományú visszavételére tárgyévben nem került sor. A közalkalmazottak eltávozásának elsődleges oka a nőkre vonatkozó nyugdíj szabályok megváltozása volt, de volt, aki az öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt, s volt, aki áthelyezés miatt távozott. A hivatásos állomány fluktuációjának oka szinte minden esetben a lakóhelyhez közelebbi rendőri szervhez való távozás volt. 4. Hivatal feladatainak végrehajtása 4.1 Ügykezelési, nyilvántartás, személyügyi és egyéb feladatok: A kapitányság hivatala szervezi és intézi a rendőrkapitányságon a nyílt ügykezelési feladatokat. Feladata többek között a rendőrkapitányságon készült vagy más szervtől érkezett iratok átvétele, nyilvántartása, továbbítása, kezelése, irattárba helyezése és őrzése, rendelkezésre bocsátása, selejtezése évben érkeztetésre, iktatásra (alszámozással együtt) db anyag, kivezetésre (alszámmal együtt) anyag kerüh. A segédhivatalban az iratok selejtezése az ütemtervnek megfelelően, folyamatos volt. A bűnjelek kezelése és nyilvántartása a vonatkozó normáknak megfelelnek ig a bűnjelkamrában 687 db bűnjel került elhelyezésre évben 219 darab főszámon iktatott ügyet dolgoztunk fel. Parancs kiadására,199 esetben került sor. A személyzeti tevékenység keretein belül 2 db szolgálati panasz elbírálásának előkészítése történt meg. 12

15 A számla- és pénzforgalom, valamint a könyvelési- és nyilvántartási feladatok teljesítése többször ellenőrzésre került. Az eszközök és anyagok rendelése rendszeresen történik. Az anyagok a bevételezésíiket követően gazdaságosan kerülnek szétosztásra. 201 l-ben 3 db új kapitányságvezetői intézkedés kiadására került sor. A rendőrkapitányság új Ügyrendjének koordinációja jelenleg folyamatban van. Munkánkat a titokvédelmi és ügykezelési előírásoknak megfelelően végeztük. A nyílt és TÜK ügykezeléssel foglalkozó kollégák rendelkeznek a megfelelő szintű ellenőrzéssel és vizsgával. Az országgyűlési biztosok 2011, évben a BRFK XVI, kerületi Rendőrkapitányságon ellenőrzést nem végeztek, illetve adatkéréssel 1 esetben fordultak hozzánk. A BRFK részéről 2011-ben összesen 8 esetben került sor jutalom átadására. Az érintettek közül 7 fő hivatásosos volt, 1 fő pedig közalkalmazott. Főkapitányi elismerést 6, soronkívüli előléptetést 1 hivatásos állományú kolléga kapott, és 1 közalkahnazottunk részesült címadományozásban, A kapitányság épületének állaga leromlott, a tetőszerkezet és ereszek hiányosságai miatt beázik, A felújítás előkészületei elkezdődtek, a statikai vizsgálatokat követően felújítási tervdokumentáció készült, amelynet a XVI, Kerületi Önkormányzat Tervtanácsa elfogadott. Jelenleg az árajánlatok befogadása zajlik, melynek alapján kerülhet sor a konkrét kivitelezés megkezdésére. 5. Önkormányzati támogatások A XVI, Kerületi Önkormányzat és a BRFK között év decemberében kötött, január 03-án életbe lépett szerződés alapján, majd 2011, június 30-án kötött új megállapodás alapján a XVI, Kerületi Rendőrkapitányság által üzemeltetett térfigyelő rendszerben feladatot ellátók díjazására 37, fl-ot biztosított, továbbá a térfigyelő feladatok ellátására 1 db 4 millió forint értékű Skoda Octavia személygépkocsit vásárolt a kapitányság részére, amelynek közel 700,000 Ft értékű megkülönböztető jelzéssel való ellátását is állta, A személygépkocsit évben térfigyelő feladatok ellátására rendeltetésszerűen használtuk. Továbbá 2011, május 31-én a XVI, Kerületi Önkormányzat és a BRFK között kötött szerződés alapján évben ún. szabadidős járőrtevékenység finanszírozására ft-ot külöm'tett el a XVI. Kerületi Rendőrkapitányság javára. A fentieken túl a XVI, Kerületi Önkormányzat 4,000,000 ft, jutalomkeretet biztosított évben, amely teljes egészében kiosztásra került. ÖSSZEGZÉS A XVI. Kerületi Rendőrkapitányság évben feladatait a jogszabályokban, normákban meghatározott követehnényeknek megfelelően látta el. Több tízezer iratot dolgozott fel, nyomozást és vizsgálatot végzett közel 2500 bűncselekményben, eljárt közel 2200 szabálysértésben, lefolytatott 1900 végrehajtási eljárást. Tette mindezt szoros törvényi, jogszabályi előírásokat betartva, teljesítve párhuzamosan a XVI. Kerületi Önkormányzat által hatóságunk felé támasztott elvárásait is, figyelembe vette a lakosság érdekeit, gyakorolta szolgáltató szerepkörét. Rendezvényeket biztosított, bűnmegelőző előadásokat tartott, különböző rendezvényeken tevékenyen k^viseltette magát. 13

16 Törekedett arra, hogy feladatait európai színvonalon lássa el, a törvénytisztelő állampolgárok jogait minél szélesebb körben biztosítsa, a törvénysértő állampolgárok jogai korlátozása során törvényes utat járva. Tényként állapítható meg, hogy Budapesten a XVI. kerületben követtek el a legkevesebb bűncselekményt, a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan legjobban befolyásoló kiemelt bűncselekmények is nagyrészt kerületünkben valósultak meg legkevesebb alkalommal. Eredményként értékelhető, hogy kerületünkben nem emelkedtek a bűncselekmény számok, emellett komoly mértékben emeltük mind a felderítési, mind az intézkedési mutatóinkat. Á évben elért eredményeket azonban nem elég megtartani. Javítani kell a közterületi intézkedések színvonalát, hatékonyabban ki kell aknázni a lakossági kapcsolahrendszer kiépítésében rejlő lehetőségeket. A körzeti megbízottak lakossági kapcsolatépítését tovább kell fokozni. Javítani kell a nyomozások szakszerűségét, tovább kell csökkenteni a nyomozás tovább folytatások számát. Hatékony intézkedéseket kell tenni a balesetek száménak visszaszorítására. A feladatellátást a mindenkori szakmai követelmények szem előtt tartásával kell elvégezni, növelve a hatékonyságot, elérni az eredménycentrikus gondolkodásmódot. Kulturált, szakszerű, kellő felkészültséget sugárzó intézkedésekkel közterületi feladatainkat ellátni évben fontos feladatunk minden szervezeti egységnél az eredmények megtartása mellett szolgáltató sizerepünk erősítése, a lakosság-rendőrség kapcsolatrendszerében nyitottabb gondolkodásmód, szorosabb együttműködés, hatékony jelzőrendszer életre keltése. Egyik legfontosabb feladatunk a lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozása. Láthatónak és egyben láthatatlannak kell lennünk. Céljaink megvalósítása és a számimkra előírt, meghatározott feladatok maradéktalan ellátása feszes, fegyelmezett, szakszerű feladatellátással, lelkiismeretes munkával elérhetőek főbb célkitűzései: - Térfigyelő központ és térfigyelő szolgálat hatékony működtetése - Nyomozás eredményességi mutatók megtartása, nyomozások szakszerűségének fokozása - Körzeti megbízotti szolgálat aktív kapcsolatépítő tevékenységének előtérbe helyezése - A közlekedési szabálysértések és szabályszegések esetén a közigazgatási bírság hatékonyabb alkalmazása - A rendészeti szakterület bűnügyi információszerzési tevékenységének javítása. - Állomány megtartása, aktív humánpolitika - Állampolgárokkal, közintézményekkel szorosabb, aktívabb kapcsolattartás - Szolgáltató tevékenység szélesítése - Titkos információgyűjtő munka eredményes ellátása, himián hírszerzés, pozíciók kiépítése - Őr-Járőrszolgálat melletti térfigyelő járőrszolgálat, valamint bűnügyi akciók ellátásával folyamatos, aktív közterületi jelenlét biztosítása - Kapitányság felújításai munikálatainak kivitelezése Budapest, 2012^

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/277/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG * 9024 Győr, Zrínyi út 54. ((96) 520-000 ( BM: (21) 10-55 ( Fax: (96) 520-000/10-57 e-mail: hollos@orfk.b-m.hu idegenforgalmi Szám:321-21-2/2006. ált. Rendõrkapitányság Tárgy: A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

BEVEZETÉS I. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS

BEVEZETÉS I. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS BEVEZETÉS Miskolc Megyei Jogú Város az Észak-Kelet Magyarországi régió meghatározó központja, még mindig jelentős ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi központ, s mint szívesen hivatkozunk rá, immár autópályán

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : l 571/2015. Előadó: Belanka Zsolt Mell: 1 db beszámoló Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/ 1366-1/2013. ált. Jóváhagyom: Dr.Gyurosovics József r.dandártábornok rendőrségi főtanácsos címzetes főiskolai docens megyei főkapitány BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196.

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G N Y Í R E G Y H Á Z A 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. Tel. BM: (03/32) 35-00 Városi: (06/42) 524-600/35-00 Fax. BM: (03/32) 35-02 Városi:

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014.

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL Békési Rendőrkapitányság Mezőberé;i Rendőrőrs [565O Mezöbeiény, Petőfi u. 12. O6/66/352-522; Fax: 66/352-522, 33/57-00 E-mail: bekes.rkekes.p e.hu V( Jovahagyom: * Ladányi

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben