TUDOMÁNYOS MOZAIK 3. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS MOZAIK 3. kötet"

Átírás

1 Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 3. kötet 2006

2 ISBN Ö ISBN Kiadó: Tomori Pál Fıiskola Felelıs vezetı: Dr. Meszlényi Rózsa

3 Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 3. kötet Evolúció fejlıdés revolúció Kalocsa, 2006

4 Lektorálta: Dr. Szőcs Olga Dr. Bányai Kornél Szerkesztıbizottság: Tompáné Dr. Daubner Katalin Dr. Miklós György Dr. habil Szántó Zoltán Miklósné Zakar Andrea Balázs Judit

5 Szerzık: Lieszkovszky József Tompáné Dr. Daubner Katalin Holmár Krisztina Budaházy György Süge Csongor Bánhegyi Tiborné dr. Dr. Kapitány József Dr. Finta József Dános Anikó Miklósné Zakar Andrea Szabó Matild

6

7 Tartalomjegyzék Elıszó... 9 Lieszkovszky József A Kalocsa-Kiskırös vasútvonalon végzett kérdıíves utasfelmérés eredményei Tompáné Dr. Daubner Katalin Környezetvédelmi lépések a világban: elıre, vagy hátra Holmár Krisztina Az elektronikus pénz Budaházy György Az önkormányzatok és a PPP Süge Csongor Quo vadis, lakossági megtakarítás? Bánhegyi Tiborné dr. Makrogazdasági politikák és munkanélküliség Dr. Kapitány József Evolúció és revolúció a főszerpaprika kutatásban Dr. Finta József Bibliai teremtéstörténet és evolúció Dános Anikó A matriarchátustól a Girl Power -ig, avagy a nık társadalmi és gazdasági helyzetének változása az idık folyamán Miklósné Zakar Andrea A regionális szemlélet minıségi változásai Romániában Szabó Matild Az értékek evolúciója nyomán kialakuló trendek Abstract

8 8

9 Elıszó Elıszó A Magyar Tudományos Akadémia által kezdeményezett Magyar Tudomány Ünnepének tiszteletére a Tomori Pál Fıiskola immár harmadik alkalommal rendezi meg tudományos konferenciáját. Elmondható, hogy lassan immár megteremtettük ennek az alkalomnak a hagyományát, melyet az elızı években igyekeztünk megalapozni. A konferencia mottója: Evolúció Fejlıdés Revolúció, ilyen értelemben az elıadások is e három fogalom mentén próbálják meg bemutatni oktatóink kutatásban elért eredményeit. Fontosnak tartjuk, hogy oktatóinknak a konferencián prezentált munkái egy kiadványban is elérhetıvé váljanak a nyilvánosság számára, így adva hiteles képet az intézményünkben folyó kutatói munkáról. Reméljük, hogy a konferencia anyagának tanulmánykötetbe való szerkesztése, és az ilyen formában a hallgatók és érdeklıdık elé tárása kedvet ad hallgatóinknak is a tudományos munkába való bekapcsolódáshoz. Szeretnénk, ha minden évben sikerülne megrendeznünk konferenciánkat a Magyar Tudomány Ünnepének tiszteletére, és az eseményt legalább olyan érdeklıdés fogadná, mint az ideit. Dr. Meszlényi Rózsa PhD. fıiskolai tanár rektor Kalocsa, február

10 - 10 -

11 Tudományos Mozaik 3. TPF A KALOCSA-KISKİRÖS VASÚTVONALON VÉGZETT KÉRDİÍVES UTASFELMÉRÉS EREDMÉNYEI /Esettanulmány/ Lieszkovszky József Pál PhD. hallgató Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola A magyarországi vasúti mellékvonal-hálózat történetében szomorú és boldog idıszakok felváltva követték egymást. Mutatja ezt az, hogy a XX. század elsı felében a mellékvonal-hálózaton elszállított utasmennyiség növekedett, mégis számos mellékvonalat vontak ki a forgalomból. Az 1968-as Közlekedéspolitikai Koncepció eredményeként fıként a belsı perifériákon, valamint a határmenti térségekben üzemelı, alacsony forgalmú vonalakat szüntették meg, aminek nyomán a periférikus térségekben társadalmi és gazdasági átrendezıdések mentek végbe. Az újkori történelem második, mellékvonal-hálózat megszüntetésére irányuló kormányzati törekvésnek 2007-ben lehettünk a tanúi, amikoris 14 vonalat szüntettek meg szerte az országban. Az ezekkel kapcsolatos társadalmi-gazdasági változásokról még nincsenek tapasztalataink. Bevezetés Jelen tanulmányban a vasúti mellékvonalak történetének rövid bemutatását követıen bıvebben egy megszüntetésre ítélt vasúti mellékvonalon végzett társadalomtudományi kutatás részleteivel foglalkozom, majd a március 4-e utáni állapotot ismertetem. Elızmények A vasúti fıvonalak XIX. századi kialakulását követıen, a mellékvonal-hálózat is létrejött. Azonban maga a mellékvonal-hálózat egyes esetekben nem váltotta be a hozzá főzött reményeket, ezért már 1902-ben felmerült a ráfizetéses szárnyvonalak bezárásának gondolata. Ezeket csak alkalmi teherszállításra akarták használni, s az utasokat automobillal szándékozták elszállítani. Azonban mivel akkoriban hazánkban minimális volt a közforgalomban használható automobilok száma, ezért ezt a tervet nem hajtották végre. 1 A vasúti mellékvonalak történetében külön érdekességnek számít, hogy a szocialista iparvárosok szinte mindegyike vasúti zsákvonal végpontja. A késıbbi tervekben sem szerepeltek ezen városoknak a vasúti hálózatba való teljes mértékő bekapcsolása. 2 1 Erdısi Ferenc: A magyarországi normál nyomtávú vasúthálózat megritkításának következményei. Területi Statisztika, 1985, 35/6. pp Vincze Tamás: A magyar mellékvonali vasúti hálózat jövıje. Közlekedéstudományi Szemle, 2005, 55/5. pp

12 Lieszkovszky József A Kalocsa-Kiskırös vasútvonalon végzett kérdıíves utasfelmérés eredményei A magyar vasúti mellékvonal-hálózat eddigi legnagyobb, radikális mértékő átalakítására az évi IV. Tc (Vasúti Törvény és Közlekedéspolitikai Koncepció) alkalmával került sor. Viszont már a koncepciót megelızıen is zajlottak kisebb mértékő vasútvonalfelszámolások, amikor is a trianoni határmódosítások következtében zsákvonallá vált vonalak forgalmát szüntették meg. 3 Maga a Közlekedéspolitikai koncepció összesen 2000 km hosszúságú vasútvonalat javasolt megszüntetésre, azonban összességében 1633 km vasútvonal került megszüntetésre. Ebbıl 575 km normál nyomtávú, 360 km keskeny nyomtávú közhasználatú, és 698 km keskeny nyomköző gazdasági vasútvonal. Tovább folytatódott a határhoz közeli csonkok majd az ország belsejében lévı, többek között gazdaságtalan vasútvonalak felszámolása. 4 Persze ezen utóbbiak között nem mindegyik volt teljes mértékben gazdaságtalan, illetve a likvidálandó vasútvonalak térbelileg nem estek távol egymástól. Hazánkban a Somogy megyei vasutak jutottak kifejezetten erre a sorra; 3 éve alatt 3 vasútvonalat szüntettek meg (Kaposvár Szigetvár, Barcs Kaposvár, Barcs Nagyatád). A vasútvonalak megszüntetésével az ország számos területén gazdasági és társadalmi átrendezıdés ment végbe. A szállításigényes ipari termékeket gyártó üzemek vagy rövid idın belül bezártak (csepergi téglagyár, zalacsányi főrészüzem) vagy ugyan áttértek a közúti szállításra, de a szállítási költségeik többszörösére nıttek. A mezıgazdasági áruellátásban is változások következtek be, megszőnt a piacozás Baja, Kaposvár körzetében. Az említetteken kívül még további számos más helyzetben és esetben vált lehetetlenné a turisztikai személyközlekedés vagy az ingázás a korábbi viszonylatokban. 5 A különbözı kutatások alapján összefüggés mutatható ki a vasútvonalak megszüntetése és az általuk érintett térségek hanyatlása között. Ezen területek társadalmi-gazdasági elmaradottsága csak fokozódott, egyes helyeken megindult az elvándorlás folyamata. Ráadásul a közúti közlekedés költségei is folyamatosan növekedtek az üzemanyagárak változás miatt. 6 Az utolsó megszüntetést követıen, 1982 és 2007 között csak egy-egy vonalon korlátozták a vonatok forgalmát, azaz nem is szüntették meg azokat, hanem ideiglenes jelleggel az utasok elszállítását autóbuszokkal oldották meg. (Persze mindenki tudta, hogy ez tartós állapot lesz, már csak onnan is, hogy a tamási enying vasútvonalat a rákövetkezı években szisztematikusan felszámolták) Ennek ellenére az elmúlt években a kormány elıtt többször is napirenden volt a gazdaságtalan mellékvonalak bezárása. A vasúti mellékvonalakkal kapcsolatos megszüntetések 2006 nyarán újra a felszínre kerültek, amikor is a GKM kihirdette 28 vasútvonal személyforgalmának megszüntetését. A bejelentés országos felzúdulást váltott ki, hiszen a listába olyan vasútvonalak is bekerültek, amelyek kihasználtsága egyáltalán nem kérdéses (Zalaegerszeg Lenti). Végül is december 6-án a lista 14 mellékvonalra apadt (1. térkép), a többi vonal pedig idılegesen is, de megmenekült a felszámolástól. Találgatásokba nem érdemes bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy milyen megfontolásból maradtak meg ezek a vasútvonalak, mindenesetre az biztos, hogy egyes békés megyei megmaradt vonalak utasforgalma jóval elmarad a Gyır Moson Sopron megyei bezárt vasútvonalakétól. 3 Szabó Szabolcs: A normál nyomtávú vasúti szárnyvonalak története Magyarországon az elmúlt 50 év tükrében. Közlekedéstudományi Szemle, 2005, 55/5. pp Erdısi F Uı, Szabó Sz

13 Tudományos Mozaik 3. TPF A tömegközlekedés a társadalomtudományok szolgálatában A tömegközlekedés szociológiai jellegő kutatásával eddig igen kevesen foglalkoztak. Már korábban felmerült bennem az a gondolat, hogy egy vasútvonalon szociológiai és kulturális antropológiai jellegő kérdıíves felmérést folytassak le, így a közelségbıl és a vasútvonal rövidségébıl a Kalocsa Kiskırös között közlekedı vonalra esett a választásom. A kutatás célja az volt, hogy bemutassam: a vonal utazóközönsége hova, miért és milyen gyakran utazik, s ezt miért éppen vonattal teszi meg. Sajnálatos módon ezen a vasútvonalon is megszőnt a személyforgalom (a teherforgalom továbbra is megmaradt), ennélfogva csak múlt idıben írhatok a vonalról. A Kalocsa-Kiskırös közötti vasútvonal a Duna-Tisza köze térségének egyik legrégebbi mellékvonala volt. A vasútvonal a Budapest Zimony közötti államvasút részeként, az 1880-as évek elején épült meg. A Budapest Szabadszállás Kiskunhalas Szabadka Újvidék útirány mellett felmerült a Duna-völgyében, Kalocsán és Baján keresztül Zimonyig vezetı vasút terve is. Ez a vonal ugyan hosszabb lett volna, de több nagyobb település érintésével jött volna létre a balkáni kapcsolat. A kormányzat végül is az egyenes vonal megépítése mellett döntött, Kalocsát és Baját a fıvonalból kiágazó szárnyvonallal kárpótolták. 7 A Dunapataj Baja Kalocsa közötti összeköttetés többször felmerült az elmúlt évszázad folyamán. A két világháború között a trianoni döntés miatt nem lehetett ezen összeköttetést létrehozni, az 50-es években ugyan ez az akadály már nem állt a vasútépítık elıtt, akkor viszont pénzhiány miatt nem valósult meg az összekötı szakasz. Pedig érdekes tervek születtek, sıt akkoriban a vasútvonal építésével kapcsolatos munkálatokat is elkezdték. A vasútvonalon a két végállomáson kívül 4 helyen állt meg a vonat; Kiskırös után Kecel vasútállomáson, Kecel-Sziloson, Öregcsertın és Szakmár megállóhelyen. (Kecel-Szilos és Szakmár táblás megállóhelyek voltak). Az utolsó idıszakban a vonalon napi 4 vonatpár közlekedett, amely 46 perc alatt tette meg az utat. A 4 vonatpár közül legalább kettı nem olyan idıpontokban indult, ami az utasoknak igazán megfelelt volna. A vasútvonalon a vonatok sebessége is változó volt, egyes szakaszokon (Kalocsa Szakmár között) csak 20 km/h-ás sebességgel közlekedett. A kérdıíves utasfelmérést október és november hónapjában a MÁV-tól kapott engedély birtokában hajtottam végre. Nem nevezném pusztán utasszámlálásnak, mivel nemcsak azt rögzítettem, hogy hányan szállnak le és föl a vonatra, hanem képet szerettem volna kapni arról is, hogy mi az, amit kifejezetten szeretnek ebben a vasúti vonalban, melyek azok a dolgok, amelyeket egy busz nem tud pótolni. A kérdıív végén a legfontosabb demográfiai adatokra is rákérdeztem. Továbbá ha volt mód rá az arra vevı utasokkal tovább is beszélgettem, különbözı témákról, az esetek többségében magáról a vasút lehetséges jövıjérıl. Mivel a kutatás idıszakában a vonal sorsa még igencsak bizonytalan volt, így az utasok is nyíltabbak voltak, jobban tudtuk beszélgetni, mintha december 7-ét követıen tettem volna meg. A kutatás érdekében hétfı és csütörtök között valamint szombaton lehetıleg minden meneten egyszer, pénteken és vasárnap egyeseken kétszer is végeztem felmérést. A rendelkezésre álló idıszakban összesen 155 kérdıív került felvételre, azonban az utasok száma ennél jóval magasabb volt. Ennek több oka van. Egyrészt a vasúti dolgozók nem kerültek kikérdezésre (a kérdıív jellegébıl kifolyólag, torzította volna azt), a Kecelen levagy felszállókat az idı hiányában nem tudtam mindig teljes körően kikérdezni (ık fıleg diá- 7 Kovács László (szerk.): Magyar Vasúttörténet. 3. köt., 1876-tól a századfordulóig. Közdok, Budapest

14 Lieszkovszky József A Kalocsa-Kiskırös vasútvonalon végzett kérdıíves utasfelmérés eredményei kok voltak), természetesen volt pár utas, aki nem óhajtott válaszolni; valamint a kutatás vége felé egyre több olyan utas jött szembe, akiket már korábban meginterjúvoltam. A megkérdezett utasok [továbbiakban az utasok] többsége (38 %-a) heti egy alkalommal használta a vasútvonalat, a hetente ill. havonta többször utazók száma %. Az alkalmi utasok száma sem elhanyagolható, a megkérdezettek 20 %-a. Az utazások többsége három viszonylaton zajlott: Kalocsa Kiskırös, Kalocsa Budapest és Kecel Budapest. Ezeken kívül sokan utaznak fıleg a szakközépiskolás kollégisták péntekenként Kalocsa és Kecel-Szilos megállóhelyrıl Kiskıröshöz közeli, a 150-es fıvonalon Budapest irányába található településekre (Szabadszállás, Csengıd stb). Figyelemre méltó, hogy az utasok közel fele hazautazásra használta a vonatot; más célból - munkába és iskolába járásra vagy rokonlátogatásra %-ban használták. Ez a fentebb említett kecel-problémából adódóan részben torz, de még így is magas a különbség, ez amiatt (is) van, hogy a kollégisták vasárnapi visszaútja Kecel-Szilosra és Kalocsára nem vonattal, hanem leginkább busszal történt meg. Egyik oka a rossz csatlakozás, a másik pedig prózaibb: az egyik kalocsai szakközépiskolai kollégiumba vasárnap este 8-ig be kell érni, az utolsó vonat pedig re ér az állomásra, onnan pedig még sokat kell gyalogolni, mivel az állomás a város szélén található. A kollégistákon kívül még a napi használók többsége is csak egyik irányba utazott vonattal, mivel a másik irányba (haza vagy a munkába) már az autóbusz jelentette a jobb megoldást. S miért is szerették vagy nem szerették ezt a vonalat? Számtalan pozitív válasz érkezett: a tágasság, a megszokás, van hely a csomagoknak, a táj szépsége, meghittség, emlékek, van WC a vonaton, közel lakik/van dolga az állomáshoz, biciklit is lehet szállítani, lehet járkálni, no és persze olcsóbb, legalábbis még egy darabig. A fiatalok leginkább a vonatfeeling miatt szerették, s mivel szemben vannak az ülések, így jobban tudnak beszélgetni; számukra a vonaton való utazás egy meghosszabbított szünetnek tekinthetı. Az idısebb korosztály tagjai pedig felidézték a régi emlékeiket az utazás során, a vasútvonal megszőnése nekik olyan, mintha az emlékeiket vennék el tılük. S hogy néhány negatívumot is említsek: lassúság vagy a ritkaság. Azonban ezek száma elenyészı volt. Persze az utasok nemcsak a kérdésekre válaszoltak, hanem több problémát is megemlítettek. Egyrészt nem a helyi igényeknek megfelelı menetrendet alkalmaztak már évek óta, (pl.: Az új menetrendi idıszakban az elsı vonat re ért Kalocsára!) azaz sokan ha akarnák, akkor sem tudnák használni a vonatot. A kiskırösi csatlakozások sem minden esetben kielégítıek. A fıvárosból szerencsére minden vonathoz volt csatlakozás, viszont Kiskunhalas irányába majdnem minden esetben 1-1 órát kellett várni. Másrészt a vonal sajátosságai miatt a közbeesı állomások távol esnek a települések központjaitól, autóbusszal nem érhetık el, továbbá a kalocsai autóbuszos ráhordás sem volt megoldva. Ezek is mind-mind részben okai voltak a forgalom csökkenésének. Az elmúlt években, ahogy egyre zsugorodott a vonat utazóközönsége, úgy jött létre egy ún. mikroközösség, amelynek tagjai ismerik egymást, tudják ki, mikor megy dolgozni, délután melyik vonattal megy haza stb. Jelen rohanó világukban kétségtelenül szokatlan dolog, hogy leszáll a kalauz azért, hogy megnézze, vajon hol késik az egyik törzsutas. A vasútvonal megszőnésével ez a közösség is megszőnt, hiszen még ha a busz megközelítıleg ugyanabban az idıpontban is fog járni, az már egy egészen más közlekedési légkört fog teremteni

15 Tudományos Mozaik 3. TPF A jövı, március 4-e után Az utolsó napjaiban a megszüntetetésre váró 14 vasútvonalat számtalan érdeklıdı, vasútbarát, környéken lakó illetve újságíró kereste fel. Az utolsó járatok a legtöbb helyen médiaszámba mentek, a Kalocsa Kiskırös vasútvonalon számos sajtóorgánum képviselıje is jelen volt. Az autóbuszos személyszállítást a területileg aktuális Volán-társaságok végzik; azokon a területeken, ahol több megyét is érintett a vasútvonal, ott közösen üzemeltetik a buszjáratokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vonalakat kivéve az autóbuszok száma megegyezik a vasútvonalakon közlekedtetett szerelvények számával, a buszjáratok menetideje néhány perccel tér el a vonatok egykori menetidejétıl, négy vonalat kivéve, ahol az úthálózat hiánya miatt akár másfélszer hosszabb utazási idıvel is számolhatunk. A Csorna-Pápa vasútvonalon a vonat az utat 47 perc alatt tette meg, míg a busznak a táv megtételéhez 80 perc kell; hasonlóan hosszabb lett a menetideje a kutatott vasútvonal helyett közlekedı autóbusznak is. A borsodi vonalak esetében a Borsod Volán a már korábban meglévı, a két vasútvonallal párhuzamosan közlekedı autóbuszjárataiba integrálta a vonatok indulásait, úgy hogy munkanapokon késı este, illetve pénteken és vasárnap egy-két újabb indulás jelzi a vonat helyettesítését. A vonalbezárások következtében olyan hosszú történelmi múlttal rendelkezı városok is elvesztették vasúti kapcsolataikat, mint Kalocsa, vagy Békés. Kérdéses, hogy jelen motorizált világunkban lesz-e ennek bármilyen társadalmi-gazdasági hatása, illetve az elkövetkezendı években lesznek-e hasonló vonalmegszüntetések; a vonalak likvidálása a felsıbb irányi hatóságok számára mennyire hozták meg a kívánt eredményeket. (Továbbá társadalomtudományi szempontból még az is érdekes, hogy a vonatokhoz képest az új autóbuszjáratoknak mennyiben változik meg az utazóközönsége.) Fontos errıl beszélni, hiszen az 1968-as megszüntetések hatásai is csak késıbb jelentkeztek. 1. térkép: A 2007 márciusában megszüntetett vasútvonalak hazánkban (saját szerkesztés)

16 Tompáné Dr. Daubner Katalin Környezetvédelmi lépések a világban: elıre vagy hátra?

17 Tudományos Mozaik 3. TPF KÖRNYEZETVÉDELMI LÉPÉSEK A VILÁGBAN: ELİRE VAGY HÁTRA? Tompáné Dr. Daubner Katalin fıiskolai tanár A Föld új korszakba lépett, mert az antropogén hatások drámai és hosszú távú hatást gyakorolnak a földre és az óceánokra egyaránt. Egyre több ország döntéshozói ismerik el, hogy az utóbbi évtizedek klímaváltozása döntı részben emberi tevékenység következménye. A rohamosan növekvı energiaigények kielégítésére a kibocsátás-csökkentési ígéretek ellenére is egyre nagyobb mennyiségő fosszilis energiaforrást használnak föl és ezzel tovább növekszik az üvegházgázok emiszsziója. A megújuló energiaforrások és a bioüzemanyagok elterjedése némileg enyhíti a légkör szennyezését, de igazi áttörést csak egy újabb technológiai fejlıdés hozhat. Erre egyelıre még várnunk kell, miközben a gyors gazdasági növekedést produkáló, nagy népességő országok környezetszennyezésre gyakorolt hatása egyre nı. Az utóbbi évtizedekben nincs olyan nap, hogy környezetkárosításról, vagy az egész emberiséget fenyegetı drasztikus klímaváltozás hatásairól ne hallanánk. Nemcsak a saját magunk által észlelt tények, vagy a világ bármely részérıl érkezı katasztrófahírek, hanem a tudományos megfigyelések és az elméleti modellek is riasztó jövıképet vázolnak föl. A világ népességének gyors ütemő növekedése, az energiafogyasztás emelkedése, a szükségletek kielégítésére szolgáló ásványi kincsek kimerítése és a környezet óriási mértékő szennyezése tarthatatlanná teszi az eddigi környezetképünket és átgondolásra készteti a döntéshozók környezetpolitikáját. A természet egyensúlya felborult, amely a gyors klímaváltozásban, az ennek következtében megjelenı negatív hatásokban (a Föld átlaghımérsékletének növekedése, a gleccserek olvadása, a tengerszint emelkedése, újabb területek elsivatagosodása, a biodiverzitás csökkenése, az Élı Bolygó mutató romlása) kísérhetı nyomon. Az emberi jólét javulása a természeti kincsek példátlan mértékő és ütemő felhasználását és az emiatt bekövetkezı környezeti ártalmak szintén a természet kizsákmányolásával végbe menı kivédését, vagy csökkentését igényli. (Pl. az energiafelhasználás növekedése által kiváltott melegedés az energiafelhasználás növelését igénylı hőtéssel mérsékelhetı.) Ugyanakkor még mindig vannak olyan szakemberek, politikusok és üzletemberek, akik kételkednek a környezetkárosítás antropogén hatásában, fıként a klímaváltozással kapcsolatban. Bár a kutatók szerint nagy valószínőséggel állítható, hogy az emberi tevékenység és a globális fölmelegedés ok-okozati kapcsolatban áll egymással, a klímaszkeptikusok ezt nem fogadják el. Már most is késésben vagyunk az emberiség legnagyobb problémáinak feltárásában és megoldásában. Vannak olyan döntéshozók, akik elıre lépnek a környezetvédelemben, mások inkább hátra. A mai helyzet alapján nem valószínősíthetı, hogy belátható idın belül egyetértés alakul ki az országok között a véleményekben és a cselekvésben. A Kiotói Egyezmény után A Kiotói Egyezményhez vezetı elsı lépés az 1992-ben Rio de Janeiróban tartott ENSZ környezet és fejlıdés világkonferencia volt. Ekkor hozták létre az éghajlatváltozásról szóló keret

18 Tompáné Dr. Daubner Katalin Környezetvédelmi lépések a világban: elıre vagy hátra? egyezményt, amelyhez 2005-re már 189 ország csatlakozott után öt év telt el, amíg Kiotóban konkrét feladatot is kitőztek az üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére. A Kiotói Egyezmény életbe lépésének két feltétele az volt, hogy legalább 55 ország csatlakozzon, valamint a kötelezettséget vállaló országok együttes üvegházgáz emissziója elérje a világ összes emissziójának 55 %-át. Bár az Amerikai Egyesült Államok Clinton elnöksége idején Kiotóban még támogatta az Egyezményt, Bush elnök 2001-ben visszalépett és ezzel megakasztotta a folyamatot, hiszen nagy kibocsátóként lehetetlenné tette a második kritérium teljesülését. Hosszú huzavona után végül március 16-án életbe lépett a Kiotói Protokoll, amikor az összes emisszió 17,4 százalékáért felelıs Oroszország is ratifikálta, cserébe azért, hogy késıbb tagja lehessen a WTO-nak (ami eddig nem teljesült). Mind a mai napig sem Ausztrália, sem az USA nem hajlandó a Kiotói Szerzıdés aláírására. A ratifikáló országok arra vállaltak kötelezettséget, hogy a bázisidıszak (többnyire az 1990-es év) kibocsátási szintjéhez képest között átlagosan 5,2 %-os emissziócsökkentést hajtanak végre, az EU15-ök mindegyike 8 %-os csökkentést tervezett. Ez jelentıs elıre lépésnek tőnt, hiszen már korábban nyilvánvalóvá vált, hogy csakis összefogással lehet az üvegházhatású gázok káros hatásait mérsékelni, vagy szinten tartani. A 141 aláíró között 38 fejlett ország (ún. részes fél) volt, amelyekbıl 13 a piacgazdaságra való áttérés folyamatában lévı posztszocialista ország. Bár fontos nemzetközi szerepet játszik, úgy tőnik, hogy a Kiotói Szerzıdés nem váltotta be a hozzá főzött reményeket. A kötelezettséget vállaló fejlett államok nagy része nem tudta csökkenteni, vagy korlátozni az üvegházgáz-kibocsátást, sıt még növelte is. Errıl tájékoztatnak a következı adatok. 1. táblázat A CO 2 emisszió vállalt és tényleges változása között a részes feleknél (%) Ország Vállalás Változás Ország Vállalás Változás Anglia - 8 3,6 Liechtenstein ,3* Ausztria ,0 Litvánia ,2* Belgium ,5 Luxemburg ,6 Bulgária ,2 Magyarország - 6-9,3 Csehország ,2* Monaco ,8* Dánia - 8-9,9 Németország ,9 Észtország ,8* Norvégia ,9 Finnország - 8-1,5 Olaszország ,0 Franciaország ,3 Oroszország 0-38,5* Görögország ,2 Portugália ,6 Hollandia ,7 Románia ,9 Horvátország - 5-6,0* Spanyolország ,5 Írország ,0 Svájc ,9 Izland ,9 Svédország ,3 Japán ,9 Szlovákia ,3* Kanada ,6 Szlovénia - 8-1,9* Lengyelország ,9 Új-Zéland ,9 Lettország ,2* Ukrajna 0-46,2* Forrás: International Energy Annual 2005 alapján saját számítás és * UNFCCC Key GHG data Ezek az adatok a közötti változást mutatják

19 Tudományos Mozaik 3. TPF A visszalépés elıtt Ausztrália 8 %-os növekedést tervezett, de 1990 és 2005 között 54,5 %-os túllépése volt, az USA-ban pedig a 7 %-os csökkentési terv ellenére 19,1 %-kal növekedett az emisszió. A 36 ratifikáló fejlett ország közül 17-nek sikerült kibocsátás-csökkentést elérnie, a többségük a piacgazdaságra áttérı állam. Ezek közül a balti államok teljesítése a legkedvezıbb. A Szovjetunió felbomlása és iparának összeomlása nagymértékben hozzájárult az emisszió csökkenéséhez. A fejlett piacgazdaságok közül csak 4 tudott csökkentést végrehajtani, a legjobb eredményt Németország produkálta, 13,9 %-kal. Mivel a széndioxid emisszió fı forrása az energiaszektor, a csökkentés csak olyan kombinációval érhetı el, amely a szénalapú energiaforrások mennyiségének visszafogása mellett az energia-elıállítás és felhasználás hatékonyságának a növelésével is együtt jár. Az igazi megoldás valószínőleg még nagyon messze van. Szakemberek véleménye szerint a hathatós eredmények eléréséhez sokkal nagyobb és tartós emissziócsökkentésre lenne szükség. Egyes számítások alapján 2050-re globális szinten átlagban 50 %-os mérséklés kellene ahhoz, hogy a már korábban felhalmozódott és továbbra is folyamatosan termelıdı széndioxid évtizedekig a légkörben tartózkodó mennyisége ne gerjessze tovább az üvegház hatást. A Kiotói Protokollt sokan azért is kritizálták, mert véleményük szerint csak egy csepp a tengerben, fıként ha figyelembe vesszük, hogy a legnagyobb üvegházgáz-kibocsátó USA és Kína semmiféle kötelezettséget nem vállalt ezen a téren. Ugyanakkor az elkötelezetteknél a tervüket nem teljesítıket nem szankcionálják, ezért sok országban hatástalan marad az elıírás. Azt azért megállapíthatjuk, hogy a Szerzıdés sok tanulsággal szolgál a jövıre nézve is és bizonyságát adja, hogy lehetséges közös cselekvési terv. Az olajkorszak nem ért véget A világ összes energiaszükséglete az ipar és a motorizáció fejlıdésével évrıl-évre növekszik és az energiaforrások között még mindig a fosszilis fajták dominálnak ben a fosszilis és a megújuló energiahordozók felhasználásának aránya 86,7: 13,3 % volt és ez 2005-re alig változott, mindössze 86,3 : 13,7 %-ra. Ez a kismértékő javulás azért következett be, mert a megújulók alkalmazása világviszonylatban átlagosan 35,5 %-kal nıtt, a fosszilis energiaforrásoké pedig ennél kisebb mértékben, 30,9 %-kal. A felhasználás megoszlását mutatja az 1. ábra. 1. ábra A primer energiatermelés energiahordozók szerinti megoszlása a világban 1990-ben és 2005-ben (%) Megújulók 13,3% Olaj 39% Megújulók 13,7% Olaj 36,8% Szén 26% Szén 26,6% Földgáz 21,7% Forrás: International Energy Annual 2005 alapján saját számítás Földgáz 22,9%

20 Tompáné Dr. Daubner Katalin Környezetvédelmi lépések a világban: elıre vagy hátra? A fosszilis energiahordozókon belül a földgáz mellett a szénfelhasználás aránya is nıtt az olaj rovására a vizsgált 15 év alatt. A nem OECD országok primer energiatermelése 1990 és 2005 között 46 %-kal, az OECD országoké csak 11,4 %-kal növekedett. Ennek következtében a fejlett ipari államok részaránya az összes energiatermelésben az 1990-es 41,8 %-ról 2005-re 35,4 %-ra csökkent. Az összes primer energia 64,6 %-át a nem OECD országok állították elı 2005-ben. A széndioxid kibocsátás szempontjából rendkívül kedvezıtlen, hogy a nem OECD országok a négyfajta energiahordozó közül a szénfelhasználást növelték a legnagyobb mértékben, 69,5 %-kal. Ugyanezen idıszakban a fejlett ipari államok 4,3 %-kal csökkentették a szénigényüket. A világ legnagyobb szénfelhasználója Kína. A vizsgált 15 éves idıszakban több mint 2,3- szorosára növelte a szénfogyasztását és így a világ összes felhasználásán belül az 1990-es 22,7 %-ról 2005-ben 38,3 %-ra emelkedett a részesedése. Az elıre jelzések szerint a világ fosszilis energiaforrásai néhány évtized múlva kimerülnek, vagy legalábbis nem lesz gazdaságos a kitermelésük. Ráadásul az eloszlásuk földrajzilag egyenlıtlen: többnyire politikailag instabil országokban vannak a legnagyobb készletek. Az Amerikai Egyesült Államok és Európa a nyersolaj igényének kb. felét importból tudja csak kielégíteni. A fejlett ipari országok számára az egyik legnagyobb kihívás az energiafüggıség csökkentése. Ezt részben a többcsatornás, vagyis a több országból származó importtal, részben pedig a fosszilis energiaforrások helyettesítésével próbálják megvalósítani. Ha egyelıre nem is lehet teljesen megszabadulni a szénhidrogénektıl, szinte minden államban foglalkoznak az alternatív energiaforrások hasznosításának kidolgozásával és bevezetésével. A kıolaj iránti kereslet ezzel párhuzamosan szinte töretlenül emelkedik. Ezt mutatja a következı ábra. 2. ábra A világ kıolaj kereslete között (ezer hordó/nap) Látható, hogy az 1980-as évektıl kezdve gyors ütemben nıtt a világ olajfelhasználása elsısorban a feltörekvı ázsiai országok fogyasztása következtében. Míg 1970-ben 46 millió hordó volt a napi igény, 2000-ben 77 millióra, 2004-ben pedig 83 millióra nıtt tıl kezdıdıen a napi nyersolaj felhasználás meghaladta a termelés mennyiségét. A 2000 és 2004 közötti idıszakban a világ összes olajigénye 7,4 %-kal bıvült, miközben Japán 3 %-kal, Németország pedig 3,6 %-kal csökkentette a napi fogyasztást

21 Tudományos Mozaik 3. TPF Az utóbbi években a nyersolaj kereslete évi átlagban kb. 2 %-kal nıtt. A teljes kereslet 57 %- a a közlekedésbıl származik, ennek egyik oka a személyautók számának gyors növekedése ben kb. 50 millió gépkocsit használtak a világban és további gyors felfutás várható Kína és India keresletének növekedése miatt. A másik ok abban rejlik, hogy az áruszállítás döntı része a vasútról a közútra helyezıdött át. Az 1990 és 2000 közötti 10 évben lezajlott átrendezıdést a 3. ábra mutatja. 3. ábra Áruszállítási módok 1990-ben és 2000-ben (%-os megoszlás) Közút 17% Viziút 5% Viziút 38% Vasút 35% Közút 60% Vasút 45% A vizsgált idıszak 10 éve alatt jelentıs változás ment végbe a fuvarozásban. A vasút dominanciáját átvette a közúti szállítás mind a vasút, mind a vízi út rovására, amely természetesen nemcsak arányaiban, hanem abszolút értékben is növekedett. Ezzel a CO 2 és egyéb káros anyag emisszió is jelentısen megnıtt. A hagyományos üzemanyag fogyasztás tényleges és a 2020-ig terjedı prognosztizált értékeit az alábbi adatok mutatják az Európai Unió országaira nézve. 2. táblázat Hagyományos üzemanyag fogyasztás az EU-25-ben (millió tonna/év) Üzemanyag Benzin Dízelolaj Összesen Forrás: MOL GROUP, Az közötti idıszakban az összes üzemanyag-fogyasztás 17,2 %-kal nıtt. Ezen belül a dízelolaj mennyisége nagyobb mértékben, 25,5 %-kal emelkedett, a benziné viszont 4 %- os csökkenést mutat. Ez a tendencia fejezıdik ki azokban a prognózisokban, amelyek 2020-ra már mindkét üzemanyag fajtánál csökkenést várnak a bioüzemanyagok napjainkban felfutó használatának további kiterjedésére alapozva. Az USA és Európa olajigényének felét importból nyeri, és év múlva ez az arány becslések szerint kb. 60 %-ra emelkedik. A nyersolajkereslet jellemzıje, hogy rugalmatlanul reagál az ár változására, a fogyasztás visszafogása még akkor sem jelentıs, ha az olaj ára nagymér

TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Els rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Els rész Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Elsı rész 2009 ISBN 978-963-88162-1-4 Ö ISBN 978-963-88162-2-1 Kiadó: Tomori Pál Fıiskola Felelıs vezetı: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje: DR. VARGA GYULA, MTA doktora Témavezetı: DR. BALOGH LÁSZLÓ, PhD A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Pintér Gábor. Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon. címő Ph.D értekezés

Pintér Gábor. Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon. címő Ph.D értekezés Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Egyes mezıgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetıségei Magyarországon címő Ph.D értekezés Pintér Gábor Témavezetı:

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

PÁLOSI DÁNIEL KAPOSVÁRI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

PÁLOSI DÁNIEL KAPOSVÁRI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PÁLOSI DÁNIEL KAPOSVÁRI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori iskola vezetıje:

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat A Magyar Köztársaság Országgyőlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot e határozat melléklete szerint. 2. Felkéri a Kormányt a 2009-2014 közötti idıszakra

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Nyugat-Magyarországi Egyetem Róth Gyula Erdészeti- Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdıvagyon-gazdálkodás program (E5) DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Az erdıgazdálkodás számviteli és finanszírozási

Részletesebben

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1

KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 KÍNA, MINT A GLOBÁLIS KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGYRE FONTOSABB SZEREPLİJE 1 Fleischer Tamás (összeállította) BEVEZETÉS A környezetvédelem globális kérdései két fı kategóriára oszthatók. Az

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 3. A TURIZMUS ALAPJAI 12. 3.1. A rekreáció és a motiváció szerepe a turizmusban 12. 3.2. A turizmus gazdasági jellemzıi 15.

TARTALOMJEGYZÉK. 3. A TURIZMUS ALAPJAI 12. 3.1. A rekreáció és a motiváció szerepe a turizmusban 12. 3.2. A turizmus gazdasági jellemzıi 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK 5. 2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 8. 2.1. Szekunder források 8. 2.2. Primer források 9. 2.3. Az elemzés módszertana 10. 3. A TURIZMUS ALAPJAI 12. 3.1. A rekreáció és

Részletesebben

Mihályi Péter: Utolérési kísérletek Magyarországon, 1870-2030

Mihályi Péter: Utolérési kísérletek Magyarországon, 1870-2030 Mihályi Péter: Utolérési kísérletek Magyarországon, 1870-2030 1 TARTALOM 1. Lehet-e az átlagnál kétszer gyorsabban növekedni?... 5 2. Versenyben a világgal az 1 fıre jutó GDP változásai... 11 2.1 A globalizáció

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

A biogáz alkalmazása Magyarországon

A biogáz alkalmazása Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék A biogáz alkalmazása Magyarországon Egy (jól) működő alternatíva a klímaváltozás mérséklésére és az energiafüggőség

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM Prof. Dr. BUKOVICS István AGRO-21 Füzetek Klímaváltozás-hatások-válaszok, 2004. 36. szám, 3-31. oldal ÖSSZEFOGLALÁS Összefoglalóan

Részletesebben

A t é z i s e k e n t ú l

A t é z i s e k e n t ú l INVENTÁRIUM A t é z i s e k e n t ú l Doktori tézisek a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának oktatóitól (2009-2010) Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Szerkesztette:

Részletesebben

MAGYAR trendfigyel ı

MAGYAR trendfigyel ı MAGYAR trendfigyelı Készítette a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. február 2 TARTALOM Budapesti Olimpia 2020-ban...4 1. A negyedéves magyar

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MOLNÁR ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MOLNÁR ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MOLNÁR ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: Dr. VARGA GYULA MTA

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 1. Vezetői összefoglaló Készítők neve: Angster Tamás Kalcsú Zoltán Magyar Dániel Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011 és a Magyarország társfinanszírozásával

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben