Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf szám október-november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 10 11. szám 2005. október-november"

Átírás

1 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf szám október-november

2 A felelôsségvállalás jegyében Gyakran megtörténik, hogy egy jó könyvet elolvasva vagy egy sikeres színielôadást megnézve az embernek egy jellemzô szó vagy egy tömör kifejezés jut azonnal az eszébe, ha felidézi magában a történteket. Egy regénybeli történet lehet pl. izgalmas vagy szívszorító, a színházi darab pedig látványos vagy meghökkentô. Hasonló történt a Gyógyszerészek Országos Kongreszszusa után is. Bár a rendezôk a középpontba a gyógyszertár mint egészségcentrum szlogent valamint a gyógyszerészi gondozást és a gyógyszerbiztonságot állították, a kongresszusra visszagondolva mindenkinek eszébe juthat a felelôsségvállalás kifejezés is. A gyógyszerészi gondozás a rendezvényeinken mindeddig egy szakmai továbbképzési program volt, ahol alkalmazott farmakológiai és klinikai ismereteket nyerhettünk, vagy mint egy elérendô szakmapolitikai cél volt jelen, ami elsôsorban arra hivatott, hogy a különleges gyógyszerészi státusz legitimációját erôsítse. Mindez annak ellenére így volt, hogy soha senki sem feledte, sôt mindenki hangsúlyozta, hogy a gyógyszerészi gondozás végsô célja a beteg jóléte, a gyógyszertárban igénybe vehetô szakmai szolgáltatások színvonalának az erôsítése. A gyógyszerészi gondozás hosszú évek aprólékos elôkészítô munkájának és a reményteljes államigazgatási egyeztetéseknek az eredményeképpen mára a megvalósulás elôszobájába jutott és úgy tûnik változóban vannak a vele kapcsolatos várakozásaink, sôt gondolkodásunk iránya is megfordulóban van. Gyakorlatorientáltabbak a felvetések és már egyre kevésbé a problémákat sorjázzuk, hanem a teendôket összegezzük és egyre inkább a szolgáltatás minôsége, a beteg jóléte foglalkoztat mindnyájunkat. Mikor indul a program? Hogyan csatlakozhatunk hozzá? Hogyan tehetem alkalmassá gondozásra a patikám? Mit kell még megtanulnom, hogy bekapcsolódhassak a programba? Hogyan értetem meg majd a beteggel, hogy érte fogok kérdezôsködni és nem ellene? Hogyan kerülhetem el, hogy nehezteljen az orvos? Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódtak meg a GYOK elôadásai közötti szünetekben, a folyosói találkozásokon, az esti beszélgetésekben. Jó, hogy már errôl beszéltünk. Ezek már a türelmetlen várakozás és a tenni akarás felelôs kérdései. A felelôs gondolkodás hatotta át a gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos elôadásokat és a fórumok gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos kérdéseit is. Jólesô érzés volt tapasztalni, hogy mindenki tisztában van vele: a gyógyszerbiztonság rajtunk áll vagy bukik, s ahhoz, hogy legalább az eddigi szinten megmaradjon, mindnyájunk erôfeszítésére szükség van. Ehhez a felismeréshez kellettek a kongresszuson megjelent hatósági és államigazgatási vezetôk ôszinte megnyilatkozásai is, akik a lehetôségekrôl és a korlátokról, a miénktôl olykor eltérô véleményükrôl is ôszintén beszéltek. Jóllehet a gyógyszerbiztonság megôrzéséhez (és növeléséhez) vezetô utat sokan sokféleképpen képzeljük, a kongresszusi tapasztalatokkal a hátunk mögött talán remélhetjük, hogy az eltérô megoldási lehetôségekrôl felelôs vita bontakozhat ki szakember és szakember, szakma és állami vezetés között. Az értelmiségi felelôsségvállalás szép példája volt a dévai árvaház és az erdélyi gyermekmentô misszió alapítójának Böjte Csaba ferences szerzetesnek a meghívása és szeretetteljes kongresszusi fogadása. Ez is igazolja, hogy a gyógyszerész felelôssége nem szûnik meg a táraasztalon kívül, hanem a társadalom egyik felelôs értelmiségi rétegeként részt kell vállaljunk szûkebb és tágabb környezetünk alakításában, társadalmi nehézségeink és konfliktusainak kezelésében. Szociális érzékenységünk és humanitárius elkötelezettségünk hivatásunk lényegébôl fakad. Ezt szem elôtt tartva kell részt vennünk abban a társadalmi küzdelemben, amely az öngondoskodásra képtelenek, az egzisztenciális, egészségügyi és kulturális problémákkal élôk felzárkóztatását, identitásának megôrzését célozza. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége csatlakozik Böjte Csaba csángó magyar iskola építési kezdeményezéséhez, kérve a gyógyszerészeket a támogató részvételre. A csatlakozásra már a kongresszuson is lehetôség volt és lapunk olvasói a most mellékelt csekkre történô befizetésekkel is hozzájárulhatnak a kezdeményezés eredményességéhez. E sorok írásakor folyik egy remélhetôen hoszszabb ideig tartó gyógyszertári akció elôkészítése is a csángó magyar gyermekek fentebb jelzett anyanyelvi oktatási bázisának megteremtésére. Nemes a cél, komoly a feladat, melyhez minden gyógyszerész csatlakozhat vallási meggyôzôdéstôl és felekezeti hovatartozástól, politikai és szakmapolitikai elkötelezettségtôl függetlenül. Minél többen csatlakozzunk hát. A felelôsségvállalás jegyében. Hankó Zoltán Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: Hankó Zoltán (szerkesztésért felel), Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: ABT 2000 Kft. Recsi István Sokszorosítás: Ritter Nyomda Hirdetésszervezô: G-Management Rt Bp., Huba u. 10. Telefon: Ára: 1000 Ft + 15% ÁFA Gyógyszertár IV. évf szám 1

3 Ma új helyzet van Dr. Mikola Bálint a MOSZ új elnöke arról, hogyan látja a múltat és mit tervez a jövôben A MOSZ október 7-i közgyûlése a leköszönô dr. Samu Antal eddigi elnök helyébe dr. Mikola Bálintot a MOSZ korábbi elnökét, eddigi alelnökét választotta, egyhangú szavazással. Ebbôl az alkalomból, a kezdetekrôl és a MOSZ elsô éveirôl, a szakmapolitika fôbb irányairól és a MOSZ elôtt álló feladatokról kérdeztük az új elnököt. Elnök Úr! Te alapítottad a Szövetséget ben, melynek 1999-ig elnöke voltál. Hogyan emlékszel a kezdetekre? Mennyiben maradtak meg és mennyiben változtak a MOSZ megalapításakor kitûzött célok? Mentálisan alapvetôen közösségi beállítottságú vagyok. Valamelyik korábbi interjúm alkalmával, pályaválasztásom tudatosságát forszírozó kérdésre fejtettem ki, hogyan lettem gyógyszerész. Édesapám megfontolt, a környezetét és a családja életét tudatosan szervezô jogász értelmiségi volt, aki jól ismerte a hatvanas évek adta lehetôségeket. Látva gyermekei adottságait, pedagógust, mûvészt, orvost, gyógyszerészt és szellemi szabadfoglalkozásút (jogászt nem) nevelt belôlünk. Azt, hogy melyikünkben miért látta a fantáziát, azóta már értem, de most nem fejtem ki. A gyógyszerészetben diplomásként részt venni a 70-es években igen erôsen behatárolt korlátok között volt csak lehetséges. Elhivatottság kellett a kutatói-oktatói munkához, ehhez keveseknek volt adottsága, évenként alig néhányan fértek hozzá. Lehetett dolgozni a gyógyszergyártásban, ami egyre érdekesebb távlatokat nyitott néhány tíz gyógyszerész számára. A tömegmunkát jelentô gyógyszerellátásban a lehetôségek és a karrier csúcsa volt vidéki gyógyszertárvezetônek, esetleg szuperbeosztott kórházi gyógyszerésznek lenni. A nyugati polgári gyógyszerészetrôl, a fejlettebb egészségügyi ellátó rendszerekrôl publikációkban olvasva és szakmai programok alkalmával azokat sejtve, látva, elképzelhetetlen volt számunkra a szakmai perspektíva hazai megnyílása. Ezidôtájt az MGYT-ben (megyei szervezeti alelnök, Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály, FEB elnök) vállaltam szakmapolitikai munkát és tanultam. Amikor 1990-ben elkezdôdhetett a privát gyógyszerészet megteremtése, új távlatok nyíltak a magyarországi gyógyszerészet elôtt. Ekkor már éledezett a klinikai gyógyszerészet igénye és elismerése a fekvôbeteg-ellátásban, érezhetô volt az EFTA konvenciók hatása a gyógyszeripar gyógyszerészi vonatkozásainak erôsítésében, a gyógyszer-anyag és technológiai kutatások realitássá váltak, és megfogalmazódott az igény és lehetôség a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban való felelôs szerepvállalásra is. A szakmai specifikáció tekintetében szorosan együttmûködô elhivatott gyógyszerészek ekkor már jórészt a Magyar Gyógyszerészeti Társaságon belül mûködtették többek között a technológiai vagy az analitikai szakosztályokat, az ipari szervezetet, és hatékonyan dolgozott a Kórházi Szervezet is. Evidencia tehát, hogy amikor összejött az újraalakuló privát gyógyszerészet elsô nyolcvanhárom képviselôje (Kecskemét, 1991.), létrehoztuk a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége szervezetét, amelynek én lettem az elsô, alapító elnöke. Közösséget formáltunk. Számos olyan új kérdés volt, amelyek megoldása közösségi erôt kívánt. Igen jó csapatot szerveztünk. A jól szaladó szekérre sokan felkapaszkodtak, ami által csak erôsödtünk. Korábban elképzelhetetlen kapcsolatrendszereket alakítottunk ki államigazgatás, egészségpolitika, társadalompolitika, gazdaságirányítás, adópolitika, informatikai rendszergazdák, biztosítói finanszírozás, banki szféra, gyógyszerpiaci szegmensek és magunk között. Igazi szárnyalás volt ez, jó csapattal, napi 20 órában. Ezek közben jó néhányan aktívan és utólag sem vitathatóan pozitívan segítettük az állami/önkormányzati rendszerbôl igen nehezen kiszakadni tudó kollegáinkat. Magam az országban elsôként, akkori lakóhelyemen, Bács-Kiskun megyében négy és fél hónap alatt (dupla tulajdonoscserével) befejezetten vezényeltem le a gyógyszertári privatizációt, amelyben (egy kolléga kivételével) minden korábbi gyógyszertárvezetô, általában igen kedvezményes gazdasági konstrukcióban személyi jogos tulajdonossá és egy havi gyógyszerkészlet gazdájává vált ben néhányan megpróbáltuk az akkorra törvénnyel is legitimálódott MGYKban a közvetlen lakossági gyógyszerellátás és a vállalkozás képviseletét erôsíteni, sikertelenül. Figyelemreméltó volt a jórészt generált, de azóta sem teljesen kisimult ellentét a jogelôd nélkül létesült és a privatizált gyógyszertárak tulajdonosai között. Kerestük az utakat az akkor már nyilvánvalóan prognosztizálható gyógyszertár-mûködtetési forráshiányok pótlására, biztosítási technikák és gyógyszerpiaci tulajdonosi konstrukciók felépítésével. Morzsányiak voltak a sikereink, s ma már jól látszik, hogy a patikák gazdasági stabilizációja nem sikerült. Számos problémánk származik ma is ebbôl. Mi volt a közvetlen motivációja az elnöki tisztségrôl való 1999-es leköszönésednek? Az a hihetetlen kohéziós erôvel összetartó szervezet, amely sikeresen és eredményesen vett részt az új gyógyszerészet elsô évtizede feladatainak megvalósításában, új prioritást jelölt ki. Felismertük, hogy a sike res szakmai és gazdasági tevékenység, az egészségügyi ellátó rendszerben és a társadalmi elismertség terén kivívott eredményeink megtarthatósága érdekében nem adva föl a gazdasági biztonság terén kifejtett erôfeszítéseinket súlypontot kell váltanunk. Felerôsítve alapító jelmondatunkat Gyógyszert szed? Beszéljen a gyógyszerészével! (1991.), erôs hangsúlyt adtunk a gyógyszerészi gondozás iskolája megteremtésének. Szerencsére ebben mindenki mellénk állt, segített, a gyógyszerész szakma képviselôi egyértelmûen, de még az államigazgatás és egészségpolitika is, mi- 2 Gyógyszertár IV. évf szám

4 vel nem látták ennek azonnali, közvetlen anyagi vonzatát, s az európai modell is ebbe az irányba mutatott. A közösségi beállítottságú vezetô akkor gondolkodik helyesen, ha új, egyértelmû és mindenki által támogatott feladat esetén nem kapaszkodik a titulusba, hanem mérlegel. Én nem voltam soha klinikai farmakológus (csak ipari gyártástechnológus), a szervezetet össze tudom tartani, de ezt a fáklyát profinak kellett vinni. A MOSZ évi tisztújító közgyûlésén majdnem ugyanezekkel a szavakkal kértem a választókat, mentsenek fel az elnöki jelölés alól és válasszák helyettem dr. Samu Antalt. A támogatottság és a döntés egyhangú volt. Talán korábban szokatlan módon vállaltam mellette az alelnökséget. A szervezetet tovább kellett mûködtetni, hogy legyen bennünk erô. Ehhez remek segítôtársakat is kaptam alelnök és fôtitkár társaimban, a héttagú elnökségben. Minden elképzelhetô eszközzel támogattuk az elnököt missziójában, a gyógyszerészi gondozás hazai kiépítésében, a továbbképzési programok életre hívásában. Az idô megmutatta, hogy jól döntöttünk. Az eltelt hat évben feltehetôen elvéreztünk volna, ha kizárólag a gyógyszertár-mûködtetésre koncentrálunk. Komolyan hittünk abban, hogy a túlélés záloga a szakmai/tulajdonosi irányítás megtartásában a gyógyszerészi szerepkör erôsítése, a gyógyszerszakértôi tevékenység értékének tudatosítása politikában, társadalomban, döntéshozatalban egyaránt. Ehhez vezetett az út a gyógyszerészi gondozás által. Hála Istennek, ebben minden szakmai reprezentáció mélyen egyetért ma is. Természetesen nem azt állítom, hogy minden érdem az ügyben a MOSZ-nak tulajdonítható, de a közös érdek felismertetéséért igen megdolgoztunk. Újra elvállaltad a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöki tisztségére való jelölést. Miért? Ma új helyzet van. Megtartottuk szakmai/tulajdonosi vezetô pozíciónkat. Tudjuk még védeni nemzeti tulajdonosi érdekeinket. Minden komoly felelôs szakmai szervezet, egészségügyi, államigazgatási és politikai irányító részérôl elfogadott és nélkülözhetetlen a gyógyszerészi szerepvállalás a lakossági gyógyszerellátásban, szükséges a gyógyszerészi gondozási tevékenység. Újabban már az elfogadható médiában is megfogalmazódik (pl. potencianövelô szerek, vagy madárinfluenza kapcsán), hogy megalapozott bizalommal terápia-kompetens, minôségében garantált gyógyszert a beteg csak a gyógyszertárból kaphat. Ahhoz, hogy jól mûködjön az érdekérvényesítô gyakorlat, ismét súlypontot kell váltani. A közvetlen lakossági gyógyszerellátás elfogadott és támogatott színtere a gyógyszertár. A gyógyszertár a gyógyszerbiztonság záloga, amelynek mûködését a gyógyszerész több okból csak tulajdonosi irányítással tudja garantálni. A gyógyszerész nemzeti/szakmai befektetô. Nincs racionális, méltányolható társadalmi, szakmai, államigazgatási és politikai érv ez ellen. A gazdasági globalizáció, a versenyszemlélet térnyerése és a piaci korlátok teljes felszámolása jellemzi napjainkat. Az egészségpolitikai vezetés álláspontja ez ügyben kiegyensúlyozatlan, ingadozó, a nemzetközi gazdasági lobby nyomása óriási. Sajnálatos, hogy gazdasági értelemben erôteljesen sebezhetôek vagyunk. A korábban tervezett stabilizációs befektetôi szándékú elképzelések ma már nem megvalósíthatóak. Sokszor mondtam már, hogy a folyamatok iránya egyértelmû és kiszámítható, az ütem az, amit befolyásolni tudunk. Ez nem valamilyen fatalista nézet részemrôl, hanem a felkészülés filozófiája. Aki idôt nyer életet nyer, esetünkben véleményem szerint a szakma a tét. Látjuk-e még a célt és törekszünk annak megvalósítására, vagy ismét vidéki gyógyszertárvezetôk akarunk lenni, kézen fogva és vezetve, csak most nem állami/önkormányzati, hanem tôkés befektetôi alkalmazásban? Ebben a helyzetben vállaltam el ismét a MOSZ elnökséget. Melyek a mostani lényegi célkitûzések? Meggyôzôdésem, hogy ismét a szervezetet és a reprezentációk közötti harmóniát kell erôsíteni. Minden eszközt felhasználva, minden erômmel ezen leszek. A csapat remek, a választott tisztségviselôk és az elnökség tagjai profik. Közvetlen munkatársaimmal megtartottuk az egyeztetést a súlyponti célkitûzésekrôl. Egyelôre ezek tervek, a MOSZ elnöksége és Országos Választmánya elé fogjuk megvitatásra és döntésre terjeszteni. Véleményem szerint új elemekkel gazdagítva, de ismét a gyógyszertár-mûködtetés szakmai/tulajdonosi fenntartása a legsarkosabb probléma. Ennek érdekében a legszélesebb körben értelmezett szakmai, gazdasági és jogi biztonság, a tartósan kiszámítható környezet megteremtése tartozik gondolkodásunk fô homlokterébe. A gyógyszerészi gondozás területén a megkezdett és felépített munkát folytatjuk. Önálló szakmai külkapcsolatok kiépítését tervezzük. Ezeknek a programoknak a megvalósításához minden segítséget megadunk és magunk is igényeljük azt valamennyi gyógyszerészi reprezentációtól, nemzeti gyógyszerpiaci szereplôtôl. Komolyan hiszem azt, hogy az együttmûködésnek új, egymást potencírozó dimenziói jelennek meg az érdekérvényesítésben. Átlépve a kudarcokat és sérelmeket, magam, tiszta lelkiismerettel ezen leszek. A GYOK rendezôbizottságának az elnöke voltál. A kongresszusról jelentôs terjedelmû beszámoló született, záródokumentum is készült, így hát mindenkinek lehetôsége van arra, hogy ha jelen volt, visszatekintsen a történtekre, ha pedig nem tudott részt venni, bepillantson abba, mi is történt abban a négy napban. Vannak-e a hivatalos beszámolókon túl olyan gondolatok, amelyek oda nem fértek be, de mindenképpen meg kell említeni? Igen. Megünnepeltük, hogy tizenöt éve alakultak az elsô jogelôd nélküli gyógyszertárak. Együtt örültünk annak, hogy vannak közöttünk ma is aktív 80 éves kollégák, akiknek segítségére mindig számíthatunk. Ismét kiadtuk az Év Patikája elismerést egy kiváló kollégánknak, aki példamutató környezetben és elhivatottsággal végzi a lakossági gyógyszerellátást. Számos pályakezdô gyógyszerész vállalt elôadást, a legjobbakat közülük díjaztuk és publikáljuk. Elismeréseket is adott a MOSZ az ez évi kongresszuson. A leköszönô elnököt kellene megkérdezni, hogy ki, miért és milyen elismerést érdemelt ki. Amit viszont Ô nem fog elmondani azt én elmondhatom. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 2005-ben Gyógyszerészetért Életmûdíjjal honorálta dr. Samu Antal szakmai munkáját. Ugyancsak a GYOK alkalmával kapta meg Samu dr. a Batthyány Strattmann László emlékérmet, amelyet az egészségügyi miniszter adományozott számára szakmai, különös figyelemmel a gyógyszerészi gondozás területén végzett munkájáért. Meggyôzôdésem, hogy az elnök elismerése a szervezet elismerése is egyben. Büszkék vagyunk erre. Elnök Úr! Régi-új funkciódban sok sikert kívánunk! Gyógyszertár IV. évf szám 3

5 Hat év gyorsmérlege Dr. Samu Antal leköszönt MOSZ elnök a Szövetségrôl, a szervezeti sokszínûségrôl, a gyógyszerészi gondozásról és a jövôrôl. Elnök Úr! Hatéves MOSZ elnöki tevékenység után leköszöntél errôl a pozícióról. Ebbôl az alkalomból célszerû lehet az elnöki beszámoló tényszerû adatai mögötti történéseket és összefüggéseket is vizsgálni, ezért örülök, hogy erre az interjúra sort keríthettünk. Hogyan értékeled az elmúlt hat évet? Mi a véleményed a hat évvel ezelôtti helyzetrôl és a mostaniról? Hogyan emlékszel: milyen volt akkor a szakma állapota és hangulata? Összevethetô a mostanival? 1999 októberében választottak a MOSZ elnökévé. Ekkor a MOSZ alapszabályát is módosítottuk, amelynek értelmében a Szövetség a korábbi feladatainak és célkitûzéseinek megtartása mellett fokozott hangsúlyt helyez egy országos gyógyszerészi gyógyszertár tulajdonosi típusú szövetség képviseleti rendszerén keresztül a munkaadói érdekek megjelenítésére és képviseletére. Úgy gondolom, ezt az elképzelést teljesítettük. Az elmúlt években a MOSZ a gyógyszerészek érdekeinek megfogalmazása során és érdekérvényesítô gyakorlatában a minôségi gyógyszertár mûködtetés gazdasági, jogi környezetének stabilizálására, az önálló, felelôsségteljes, a vállalkozás szabadságát hangsúlyozó gyógyszertár mûködtetésre, a gazdasági egzisztencia visszanyerésére, megszilárdítására, a társadalmi elismerés és megbecsülés kivívására, a szakma önálló, felelôsségteljes és igényes gyakorlására, a gyógyszerészi gondozás, egészségfejlesztés célkitûzéseinek megismertetésére, elismerésére, népszerûsítésére, gyakorlati megvalósítására, valamint kivívott eredményeink megtartására törekedett. A szakmán belül érzékelhetô rétegérdekeken vagy egyéni ambíciókon felülemelkedve, mindig a gyógyszertár tulajdonos gyógyszerészek illetve a szakma egészének érdekeit tartottuk szem elôtt. A megyei és országos feladatok hatékony végzéséhez módosítani kívántuk a MOSZ szervezeti struktúráját. Ez utóbbit elnökségem utolsó éveiben hajtottuk végre és egy korábbi fejlesztésnek köszönhetôen, kommunikációs stratégiánk érdekében a gyógyszertár tulajdonosok jobb informálását szolgálva elindítottuk Gyógyszertár c. magazinunkat, majd korszerûsítettük weboldalunkat. Ezzel mintegy lehetôséget teremtettünk a szakmát érintô különbözô gazdasági, jogi, szakmai, szakmapolitikai stb. információk, kérdések, vélemények stb. kiközvetítésére, ütköztetésére. Ami a szakma állapotát és hangulatát illeti, folyamatos állóháborút vívunk (több-kevesebb tûzszünettel), túlélésre játszunk, amelynek középpontjában a gyógyszertárak gazdaságos mûködôképességének megôrzése, a különbözô szintû liberalizációs törekvések viszszaszorítása áll. Az októberi helyzet sem volt rózsás és a mai sem jobb. A komoly szakmai kihívást jelentô gyógyszerészi gondozás program megvalósításánál jelentôs energiát mozgósítottunk annak különbözô szintû elfogadtatásáért, tartalommal történô feltöltéséért, protokollok készítéséért és a program gyakorlati bevezetéséért. Miként emlékszel a szakmapolitika hat évvel ezelôtti helyzetére és milyennek ítéled a három szervezet együttmûködését? Milyen most ez a kapcsolatrendszer? A három (vagy inkább négy) szervezet együttmûködésének lehetôsége mellett ne feledkezzünk meg az egymásrautaltság kényszerérôl sem. Nem szívesen gondolok vissza azokra az idôkre, amikor koncepciós perek idôszakára emlékeztetô attitûdök gátolták az MGYK és a MOSZ kapcsolatát. Errôl csak annyit, hogy megbocsátani lehet, de felejteni nem, a történtekbôl pedig mindenféleképpen okulni kell. Több év távlatából visszatekintve úgy gondolom, hogy egyéni, szûk csoportérdekek miatt egy valami sikerült: szétverni azt a kezdeményezést a többségi gyógyszerészi (gyógyszertári) kézben lévô gazdasági társaság létrehozását, amely gazdasági és szakmai értelemben is kedvezô lehetôségeket teremthetett volna a gyógyszerészi összérdekek megvalósításában. A három szervezet együttmûködését illetôen kapcsolatunk az MGYK-val folyamatosan konszolidálódott majd javult, olykor (különösen az utóbbi idôszakban) kimondottan jónak volt mondható. Az MGYT-vel a korábbi folyamatos jó együttmûködésünk napjainkra formálissá vált. Az új vezetéssel történt február közepi találkozásom óta több felvetett kérdésre (EuroPharm Forum, FIP Officinai Szekció képviselet) a mai napig nem kaptam választ. Természetesen könnyen lehet, hogy csak kommunikációs aszimmetriáról, esetleg az én szokatlan túlérzékenységemrôl van szó, de az is lehet, hogy valami másról. Ôszintén remélem, hogy az új MOSZ vezetés tisztázza az esetleges félreértéseket és kapcsolatunk újra a régi jó kerékvágásba kerül. 4 Gyógyszertár IV. évf szám

6 Ha már itt tartunk, véleményed szerint milyen elôny és hátrány adódik a szervezeti sokszínûségbôl, illetve milyen lehetôséget jelent és mekkora kockázatot hordoz ez a struktúra? Talán a közkedvelt SWOT analízis módszere alkalmas lehet arra, hogy ennek a sokszínûségnek az erôsségeit és gyengeségeit, a benne rejlô lehetôségeket és a kockázatokat számba vegyük. Erôsséget jelenthet a rétegérdekek markáns megjelenítése. Az egységes fellépés során nagyobb az erô, egymás munkáját, céljainak elérését kölcsönösen támogathatjuk. Jobbak a lobby lehetôségek, a kapcsolati rendszerek sokszínûsége jól kiaknázható, erre akár a potencírozó szinergizmus fogalma is használható. Erôsség még, hogy több forrásból és kapcsolati rendszerbôl vagyunk képesek informálódni. A struktúra gyengesége lehet, hogy könnyen szétforgácsolódhatnak az erôforrások, érdekeltségi és értelmezési aszimmetria alakulhat ki, esély van az információs inszufficienciára és az információk sem mindig érnek idejében célba. Nehéz az egységes álláspont kialakítása, sürgôs esetekben hosszú a reakcióidô. Megoszthatóbbak vagyunk, felléphet rivalizálás, a másik felet hajlamosak lehetünk alulértékelni. Átfedések lehetnek a folyamatokban, a kapacitásokat alacsonyabb hatékonysággal használjuk fel. Ugyanakkor nagy lehetôségek rejlenek a konstruktív együttmûködésben, a folyamatos kommunikációban, a kölcsönös tájékoztatásban, az intézményes, szervezett együttmûködésben. Közös munkacsoportok mûködtethetôk, az erôforrások koncentrálhatók, feladatok delegálhatók, szakértôi csoportok hozhatók létre. Fenyegetettséget jelent a megoszthatóság, a kihasználhatóság, a kiszolgáltatottság, az inkorrektség, a tolerancia kölcsönös csökkenése. Úgyszintén fenyegethetnek konfliktusok, együttmûködési krízisek. A MOSZ szakmai érdekvédelmi szervezetként definiálja önmagát, de komoly eredményeket ért el a továbbképzések területén is. Miért volt indokolt, hogy a MOSZ ezen a területen is aktív legyen? Hogyan értékelhetô az elmúlt ötéves továbbképzési ciklus a MOSZ szemszögébôl? A gyógyszerészi gondozás az egészségfejlesztés hazai megvalósításának az egyik kezdeti lépése. Az ügy iránt érdeklôdô és elkötelezett gyógyszerészek az adott területen diabetes, hypertonia, osteoporosis, mozgásszervi megbetegedések, onkológia, asthma-allergia, labordiagnosztika, öngyógyítás stb. komoly továbbképzésekre kényszerülnek. Az elmúlt idôszakban elismert elôadók bevonásával folyamatosan nagy hangsúlyt fektettünk ezekre a továbbképzésekre. Örülök a gyógyszerészek kedvezô visszajelzéseinek. A gyógyszerészi gondozás nagy utat járt be Magyarországon, ma már érdemi tárgyalások folynak az állami vezetéssel ennek befogadásáról. Milyenek a lehetôségek? - A gyógyszerészi gondozás területén a kilencvenes évek elején megfogalmazott célunkat elértük. Ma már magáénak érzi a teljes gyógyszerészi reprezentáció, de a kormányzó és az ellenzéki parlamenti pártok is elfogadták. Megteremtôdött az alapja annak, hogy a gyógyszertár-mûködtetésben meghatározó szerepet jelentô de sajnos folyamatosan gyengülô logisztikai, gazdasági feladatok mellett kognitív szolgáltatások nyújtásával, szakmai szolgáltatásaink kiterjesztésével, magasabb színvonalú és új típusú gyógyszertári ellátás legyen biztosítható, létrehozva ezzel a gyógyszertár, mint egészségcentrum filozófiáját. További feladatunk, hogy céljaink elérésére még több, a feladat iránt elkötelezett gyógyszerészt, kooperáló orvost és más egészségügyi szakembert nyerjünk meg. A többi szakmai szervezettel, az egyetemekkel történô egyeztetések után további programok megvalósításán dolgozunk (lásd a debreceni és a Tennessee-i egyetem együttmûködését), növelve ezzel a közvetlen lakossági gyógyszerellátás társadalmi elfogadottságát, imázsát. Komoly eredményeket ért el a MOSZ a nemzetközi kapcsolatok építésében, elsôsorban annak eredményeként, hogy több évig a FIP Officinai Szekció elnökségi tagja voltál, képviselted az országot az Europharm Forumban és legendásan jó kapcsolataid vannak az amerikai Tennessee-i egyetem gyógyszerész karával. Ennek köszönhetô többek között, hogy a gyógyszerészi gondozás gondolata Magyarországon megfogant. Miként értékelhetôk ezek a kapcsolatok és a MOSZ számára mik a közeljövô lehetôségei? Rövidebb lesz a válaszom a kérdésnél. Nemzetközi kapcsolataink változatlanul jók és stabilak, különösen az EuroPharm Forummal, a FIP Officinai Szekciójával, a Tennessee Egyetemmel, valamint több nemzeti gyógyszerészeti szervezettel. A továbbiakban ezek megerôsítésén, fejlesztésén és az önálló szakmai külkapcsolatok kiépítésén kell dolgoznunk. Milyen jövô elôtt áll a magángyógyszerészet? A jövônk nehéz és bizonytalan. Folyamatos nehézségekkel, támadásokkal és kemény küzdelmekkel kell számolnunk az elkövetkezô években. (-) Állás, lakással Gyógyszerész munkatársat (házaspárt is) keres a lajosmizsei székhelyû, 1991-ben alapított Familia Patika, azonnali belépéssel. A munkakör ellátásához új, 2 szoba összkomfortos (54 nm) lakást biztosítunk a gyógyszertár épületében. ( vagy ) Dr. Mikola Bálint Gyógyszertár IV. évf szám 5

7 A MOSZ új elnöke dr. Mikola Bálint Beszámoló a MOSZ október 7-i tisztújító közgyûlésérôl Év patikája pályázat nyerteseinek a díjátadásra a kongresszus szakmapolitikai napjának megnyitó ünnepségén került sor, ez alól hagyományosan az Ifjúsági Fórum eredményhirdetése és a 2-4 díj átadása volt kivétel, ami a közgyûlésen megtörtént. Az elhangzott beszámolókat a közgyûlés egyhangúlag elfogadta, majd dr. Samu Antal az elnökség, a felügyelô bizottság és a maga nevében megköszönte a tagság bizalmát, lemondott tisztségérôl és átadta a szót a Választási Bizottságnak. A Gyógyszerészek Országos Kongresszusa évi rendezvényei 2. napjának délutánján a siófoki Hotel Ezüstpart Konferenciaközpont elsô emeleti nagytermében került sor a MOSZ ezévi második közgyûlésére, ami egyben a kétévenként esedékes tisztújításra is hivatott volt. A közgyûlés a jelentékeny részvétel ellenére a másodikként meghirdetett idôpontban kezdôdött, tekintettel arra, hogy a MOSZ alapszabály értelmében a tagok több mint felének regisztrálnia kellett volna az elsô idôpontbeli rendezéshez. Az ülés levezetô elnöke Csejtei Marianna alelnök volt. Elsô napirendi pontként dr. Samu Antal leköszönô elnök számolt be az elmúlt két évben végzett munkáról, pontosabban szóbeli kiegészítést fûzött a közgyûlést megelôzôen nyomtatásban is kiadott elnöki beszámolóhoz. Részletesen szólt arról a szakmai és szakmapolitikai jellegû tevékenységrôl, ami megerôsítette a MOSZ jelenlétét az érdekvédelemben és a szakmai progresszióban. Bár a MOSZ a jogelôd nélküli gyógyszertárak érdekvédelmét magára vállaló civil szervezet, az utóbbi években nem egy esetben általános szakmai-érdekvédelmi kérdésekben is meghatározó véleményt képviselt. A MOSZ együttmûködése a kamarával kiegyensúlyozott, az MGYT-vel való együttmûködésnek erôs hagyományai vannak. A MOSZ az elmúlt években sikeres továbbképzéseket tartott, megerôsítette szervezeti struktúráját és a tagjaival való kapcsolattartásban jelentôs elôrelépés könyvelhetô el. Ez utóbbi jórészt a Gyógyszertár c. lapnak és a megújított MOSZ-honlapnak tudható be. A gyógyszerészi gondozás magyarországi bevezetéséért folytatott küzdelem eredményei a közeljövôben már megtapasztalhatók lesznek, ugyanis a MOSZ koordinálásával indul a diabetes gyógyszerészi prevenciós program és hamarosan az MGYK is elkezdi a hipertónia programot. Mátyásné Simon Zsuzsanna leköszönô fôtitkár a Szövetség augusztus 31-i pénzügyi állapotáról és gazdasági helyzetérôl számolt be és tájékoztatta a közgyûlést a Szövetség pénzügyi kötelezettségeirôl is. A Szövetség a tavaszi közgyûlésen elfogadott költségvetés szerint tevékenykedik, gazdálkodása körültekintô és költségtakarékos, pénzügyi helyzete feszes, de kiegyensúlyozott. Benkô Zsolt, a felügyelô bizottság leköszönô elnöke szintén szóbeli kiegészítést tett az írásban is megjelent beszámolójához és néhány gondolattal kiegészítette azt. A költségtakarékos gazdálkodás követelményére, a szabályzatok létére és folyamatos aktualizálásának szükségességére, valamint az összeférhetetlenségi szabályok következetes betartására hívta fel elsôsorban a következô elnökség és felügyelô bizottság figyelmét. A MOSZ által létrehívott kuratóriumok elnökei (Dr. Varga Imre Életmûdíj kuratórium; Pintér László Év patikája pályázat kuratóriuma, Rixer Mária Ifjúsági Fórum kuratóriuma) tájékoztatták a közgyûlésen megjelenteket a kuratóriumok által végzett munkáról. Az Életmûdíjak átadására és az A választási bizottság elnöke, dr. Pávics László és jogász tagja (dr. Borsy János) ismertette a jelölések eredményét, illetve a választási eljárást. A különbözô tisztségekre a MOSZ tagjai írásban jelölhettek, s a jelölteknek a közgyûlést megelôzôen szintén írásban kellett választ adni, hogy a jelölést elfogadják-e. A Szövetség elnökévé a közgyûlés dr. Mikola Bálintot, két alelnökévé dr. Samu Antalt és dr. Schlégelné Békefi Csillát, fôtitkárává Csejtei Mariannát választotta. Az elnökség tagja lett Hankó Zoltán, Horváth Csaba, Rixer Mária, Sándor Árpád, dr. Télessy István, Benkô Zsolt és Mátyásné Simon Zsuzsa, a felügyelô bizottságba Zalántainé Szalai Margitot, Lovas Imrét és Zalántainé Szalai Margit FEB új elnöke dr. Nagy Bélánét választották a közgyûlés résztvevôi. A felügyelô bizottság a tagjai közül Zalántainé Szalai Margitot választotta elnöknek. Dr. Mikola Bálint, a MOSZ új elnöke megköszönte a tagságnak a bizalmat, majd a közgyûlést bezárta. Csejtei Marianna 6 Gyógyszertár IV. évf szám

8 A MOSZ új fôtitkára Csejtei Marianna A MOSZ október 7-i közgyûlésén Csejtei Mariannát, a MOSZ egyik eddigi alelnökét fôtitkárrá választották. Mivel Mátyásné Simon Zsuzsanna eddigi fôtitkár elfoglaltságainak jelentôs növekedésére tekintettel a továbbiakban ezt a tisztséget nem vállalta, nem volt harc a jelentkezôk között, egyedüli jelöltként választotta meg a MOSZ tisztújító közgyûlése. A villáminterjú a fôtitkári tervekbe mûfajánál fogva még csupán rövid bepillantásra nyújt lehetôséget, azonban nem érdektelen, hogy a megválasztást közvetlenül követô idôszakban miként gondolkodik az új fôtitkár az elôtte álló feladatokról. Évek óta a Szövetség egyik alelnöke voltál, így belülrôl is jól ismered a MOSZ vezetési struktúráját, tevékenységét. Az eddigi fôtitkár lemondása miatt úgy adódott, hogy Te lettél a fôtitkár, vagy készültél is rá? A MOSZ Országos Választmány ülése Siófok, Hotel Ezüstpart, október 6. A MOSZ Országos Választmánya tisztújítás elôtti utolsó ülését október 6-án délelôtt tartotta Siófokon, a Hotel Ezüstpartban. Dr Samu Antal köszöntötte a jelenlévôket. Tájékoztatást adott a gyógyszerellátási szakmai kollégium élén bekövetkezett változásról, és gratulált dr. Télessy Istvánnak, az újonnan kinevezett elnöknek (aki egyébként a MOSZ Pest Megyei Szervezet elnöke és a másnapi tisztújításon a MOSZ elnökségébe is beválasztották a szerk.). A résztvevôk a továbbiakban megtárgyalták a közgyûlés elé kerülô, az elnökség kétéves munkájáról szóló elnöki beszámolót, a szövetség gazdasági helyzetérôl szóló fôtitkári tájékoztatót és a felügyelô bizottság beszámolóját. Hosszabb ideje készültem arra, hogy a MOSZ fôtitkára leszek, hiszen régen tudtam arról, hogy Mátyásné Simon Zsuzsa a következô ciklusban nem tudja tovább vállalni ezt a tisztséget. Így az utóbbi idôben a saját munkám végzése mellett arra is figyeltem, hogy mit és hogyan tesz az eddigi fôtitkár. Alelnöki pozíciód jó rálátást engedett a MOSZ mint szervezet és a különbözô tisztségviselôk mûködésére. A MOSZ továbbképzésekért felelôs alelnökeként milyen tapasztalatokat szereztél, amelyek új tisztségedben hasznosíthatók? A továbbképzések szervezése volt a munkám talán legismertebb, leginkább mutatós része, azonban az elmúlt években ennél lényegesen több, a fôtitkári pozícióhoz közelebb álló, kevésbé közismert feladatot is elvégeztem. Ilyen volt többek között az összes szabályzat és ügyrend kidolgozása. Éveken keresztül én gondoskodtam az elnökségi és a választmányi ülések összehívásáról, megírtam az emlékeztetôket, vezettem a határozatok könyvét. Úgy hallani, hogy komoly elképzelésekkel vágsz neki a munkának. Mit tartasz a legsürgôsebb és mit a legfontosabb feladatodnak? Mit szeretnél elérni? Szeretném, ha a MOSZ a Missziós Nyilatkozatában felvállaltaknak mindenben eleget tudna tenni. Szeretném, ha az eddigieknél jobban tudná segíteni a személyi jogos gyógyszerészeket napi munkájukban. Szeretném, ha a tagság és az elnökség közötti kapcsolat kiszélesedne. Szeretném, ha a határozatainkat lehetôségeinkhez képest végrehajtanánk. Szeretnék egy cselekvô és szolgáltató Szövetség fôtitkára lenni. ( ) A MOSZ által létrehívott kuratóriumok elnökei beszámoltak munkájukról. Az Év Patikája és az Életmû Díj kuratóriumok mandátuma lejárt, elnökei megköszönték az elnökség eddigi bizalmát. Dr. Pávics László a választási bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévôket a választási elôkészületekrôl, dr. Schlégelné Békefi Csilla az egyeztetô tárgyalások eredményérôl számolt be. Dr. Samu Antal ismertette a MOSZ álláspontját az október 30-tól hatályos új árképzési szabályozással kapcsolatban. Az ülés zárásaként dr. Mikola Bálint a rendezvény végleges programját ismertette a jelenlevôkkel, külön kiemelve az egyes blokkok jelentôségét. MOSZ info A MOSZ Országos Választmánya szeptember 24-i közleménye A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Országos Elnöksége és megyei elnökei szeptember én együttes ülésen vettek részt, melyrôl az Elnökség az alábbi közleményt adja ki: 1. Jelenlévôk meghallgatták dr. Mikola Bálint elôterjesztésében a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa elôkészületeirôl szóló tájékoztatót, megismerték és jóváhagyták a programot, személyi referenciákban állapodtak meg. Dr. Samu Antal bemutatta a kongresszus nemzetközi fórumait, ismertette a Diabetes továbbképzés egyes elemeit, a gyógyszerészi gondozás területén való MOSZ célkitûzések kongresszusi megjelenítésének terveit. 2. A MOSZ évi rendes közgyûlése elôkészítésérôl Csejtei Marianna adott számot. Vázolta a napirendek lebonyolításának menetét és ismertette a választásokkal összefüggô feladatokat. A MOSZ jelenlévô vezetôi áttekintették a választások elôkészítését, megállapították, hogy azok a Választási Szabályzatnak megfelelôen történtek, rendezô elvekben állapodtak meg. 3. Az Országos Választmány áttekintette a gyógyszerész szakma és a szaktárca közötti egyeztetések aktuális kérdéseit. Nevezetesen az engedmények átadásáról, a generikus programról, az ügyeleti ellátás egyes kérdéseirôl, a gyógyszerek házhozszállításáról és a gyógyszerészi gondozással összefüggô kérdésekrôl egyeztette véleményét. 4. Dr. Simon Kis Gábor egészség- és gyógyszer-politikai helyzetértékelést tartott, felhívva a figyelmet az érdekartikuláció fokozásának szükségességére. Javasolta az Egészségpárt megalakítását, amellyel meggyôzôdése szerint hatékonyabbá tehetô az érdekérvényesítô munka. Jelenlévôk tárgyalást követôen egyetértettek a kezdeményezéssel. Leszögezték, hogy nem a szakma átpolitizálására, hanem a politikai döntéshozatalban a szakmai megalapozottság növelésére van szükség. Normafa, szeptember 24. Gyógyszertár IV. évf szám 7

9 Gyógyszerészek Országos Kongresszusa Siófok, október 6-9. Jelentôs, sôt némiképp felfokozott várakozás elôzte meg idén a Gyógyszerészek Országos Kongresszusát, annak ellenére, hogy 1991 óta minden ôsszel hasonló rendezvényen tekinthetik át a magángyógyszerészek az elmúlt idôszak történéseit és évenként változó sikerrel informálódhatnak arról, hogy a politika és az államigazgatás vegykonyháiban milyen változtatások készülnek. A GYOK minden évben a mérlegkészítés kongresszusa is. A tavaly ôszi kongresszus óta pozitív események és negatív változások egyaránt voltak a szakmában. Pozitív fejleményként értékelhetô, hogy az egészségügyi tárca tavaly ôsszel hivatalba lépett új vezetése gyógyszerbékét hirdetett és több alkalommal ennek szellemében igyekezett rendezni a konfliktusokat. Azonban a finanszírozás problémái továbbra is fennállnak és egyes lobbycsoportok tudatosan használják fel saját céljaik eléréséhez tôkeerejüket és politikai kapcsolataikat. A jövô évi gyógyszerköltségvetés mellett leginkább az új gyógyszertörvény rendelkezései elsôsorban az árképzés szabályozás változtatása, a gyógyszerfutár, az internetes gyógyszer-kereskedelem, az OEP és a patikák között tervezett on-line kapcsolat foglalkoztatták a kongresszusra érkezôket, de sokakat a gyógyszerészi gondozás iránti ôszinte elkötelezettség vezetett, illetve a 150 céget meghaladó nagyszabású kiállítói részvételben rejlô lehetôségek vonzottak. A kongresszus szervezôi igyekeztek a sokirányú érdeklôdést kielégíteni, ezért egy sokszínû, változatos, pörgô ritmusú kongreszszusra látogathatott a napi érdeklôdôkkel együtt mintegy 2000 résztvevô. A kongresszus mottójául a szervezôk elôzetesen a gyógyszertár mint egészségcentrum -ot jelölték meg, s a négynapos programot két fô gondolat köré csoportosították: jórészt a gyógyszerészi gondozásról és a gyógyszerbiztonságról szólt a rendezvény. A programok ismeretében elmondható, hogy a témaválasztás szerencsés volt. A gyógyszerészi gondozás magyarországi bevezetésérôl legalább nyolcéves elôkészületeket követôen tavaly ôsszel kezdôdtek az érdemi egyeztetések az államigazgatás és a gyógyszerész szakma között: az elsô elôterjesztések augusztusban és szeptemberben készültek. A tárgyalások során a szakma már eljutott odáig, hogy a siófoki rendezvényen fontos bejelentések is elhangozhattak. S ma már az is egyértelmû, hogy a gyógyszerbiztonságot nemcsak hibás szakmai tevékenységgel lehet veszélyeztetni, hanem rossz jogszabályokkal, elégtelen finanszírozással, helytelen gyógyszerellátó struktúrával is. De menjünk sorjában. A Gyógyszerészetért Életmûdíj évi kitüntetettjei A MOSZ évekkel ezelôtt alapította Gyógyszerészetért elnevezésû életmûdíj kitüntetését, mellyel minden évben max. két olyan szakember tevékenysége díjazható, akik sokat tettek a magángyógyszerészet magyarországi megalapításáért, mûködéséért, fejlesztéséért. A díjat egyaránt elnyerhetik a gyógyszerészi gyakorlatban tevékenykedô azon kollégák és az oktatásban, államigazgatásban, a gyógyszerészet egyéb területein dolgozó azon szakemberek, akik szakmai életmûvükkel jelentôs mértékben hozzájárulnak a magyar gyógyszerészet célkitûzéseinek megvalósulásához és nemzetközi elismeréséhez. A MOSZ az életmûdíj odaítélésére kuratóriumot hozott létre és megalkotta a kuratórium mûködési szabályzatát. A díjakra a MOSZ bármely tagja javaslatot tehet, a kuratórium döntését általában a MOSZ októberi közgyûlésén ismertetik és az októberi országos kongresszuson adják át a díjat a kitüntetettnek. A Gyógyszerészetért életmûdíj kuratórium a beérkezett javaslatok közül 2005-ben az életmûdíjat dr. Dick Gourley-nak a Tennessee Egyetem Gyógyszerészeti Kara dékánjának és dr. Samu Antalnak a MOSZ leköszönô elnökének ítélte. Dr. Dick Gourley a kitüntetést a kongreszszus péntek délutáni nemzetközi fóruma keretében vehette át (mivel szombaton már vissza kellett utaznia Amerikába), dr. Samu Antal szombaton, a szakmapolitikai nap ünnepélyes megnyitóján kapta meg a kígyókelyhes kisplasztikát és a kitüntetésrôl szóló oklevelet. Életútjukat a díj hivatalos indoklása alapján tesszük közzé. Prof. dr. Dick Gourley Az Egyesült Államok-beli Kentucky államban, Franklinben született. Gyógyszerészi diplomát 1969-ben, gyógyszerészi doktori fokozatot 1970-ben a Tennessee Egyetemen szerzett. Ezt követôen az atlantai Mercer Egyetem Gyógyszerész Karán dolgozott. Nevéhez fûzôdik a klinikai gyógyszerészi programok beindítása tôl 1984-ig vezetô professzora a Nebraskai Egyetem Gyógyszerész Kara klinikai gyógyszerészeti tanszékének, 1984-tôl 1989-ig a Mercer Egyetem Gyógyszerész karának dékánja és a klinikai gyógyszerészet professzora tôl napjainkig a Tennessee Egyetem Gyógyszerészeti Karának dékánja, hazájának elismert szaktekintélye. A prof. dr. Gourley által vezetett Tennessee Egyetem Gyógyszerészeti Karával több éves múltra visszatekintô szakmai, tudományos kapcsolata van a MOSZ-nak. A dékán úr és munkatársai több alkalommal jártak hazánkban és tartottak elôadásokat a Szövetség Országos Kongresszusain és 8 Gyógyszertár IV. évf szám

10 rendezvényein. Nevéhez kötôdik az öt évvel ezelôtt a MOSZ és a Tennessee Egyetem között megkötött együttmûködési szerzôdés, melynek keretében számos magyar és amerikai gyógyszerészhallgató, gyakorló gyógyszerész és egyetemi szakember ismerhette meg kölcsönösen a két ország gyógyszerészetét, gyógyszerészoktatását. Közremûködésével a MOSZszal közös kooperációban ez év elején új amerikai-magyar kapcsolat jött létre a Tennessee Egyetem és a Debreceni Tudományegyetem Gyógyszerészeti Karai között. Az aláírt megállapodás célja egyrészt a szakemberek cseréje,, a magyarországi klinikai (betegorientált) gyógyszerészképzés megvalósítása és a tudományos együttmûködés. A kooperáció eredményeként reményeink szerint hamarosan további feladatokkal bôvülhet a cardiovascularis és onkológiai gyógyszerészi prevenció. Prof. dr. Dick Gourley a gyógyszerészi gondozás és a prevenció kiemelkedô szakembere. A Pro Sanitate díj kitüntetettje Hankó Zoltán A Batthyány-Strattmann László Díj és az Életmûdíj kitüntetettje dr. Samu Antal Gyógyszerészi oklevelét 1977-ben szerezte a Semmelwies Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, 1981-ben ugyan itt védte meg doktori disszertációját, még ebben az évben szakvizsgát tett gyógyszertechnológiából. Pályafutását a Péterffy Sándor utcai Kórház gyógyszertárában kezdte, majd az Orvostovábbképzô Egyetem Egyetemi Gyógyszertárában folytatta, 1991 óta személyi jogos gyógyszerész. A szakmai szervezetek munkájában igen aktívan vett részt. A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének alapító tagja, 1991-tôl 1999-ig a Szövetség fôtitkára, 1999-tôl 2005-ig elnöke között a Gyógyszerellátási és Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium elnöke, elôtte a Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium tagja óta folyamatosan delegált képviselô az Europharm Forum-ban, 1999-tôl 2004-ig pedig a FIP Officinai szekció elnökségi tagja. Több éven át volt tagja a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségének. A Magyar Gyógyszerészi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének kilenc évig volt titkára. Delegált képviselôje volt az Európai Klinikai Gyógyszerészeti Társaságnak, valamint az Európai Kórházi Gyógyszerészet Szövetségnek is. Számtalan publikációja jelent meg klinikai gyógyszerészet, farmakokinetika, gyógyszer-monitorozás, gyógyszerészi gondozás és gyógyszerészi menedzsment témakörökben. A Gyógyszertár szakfolyóirat felelôs kiadója. Külföldi tapasztalatait is kamatoztatva továbbképzések életre hívásával a gyógyszerészet új lehetôségeit alapozza meg. Közremûködésével született meg az a megállapodás, amely a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, valamint a Tenneessee Egyetem között jött létre egyetemi oktatók, hallgatók, valamint gyakorló gyógyszerészek tapasztalatcseréjére. Meghatározó személyisége a hazai gyógyszerészetnek. Segítségével és közremûködésével alakult ki és formálódott a magángyógyszerészet Magyarországon. Tevékenysége jelentôs mértékben hozzájárult hazánk nemzetközi elismertségének növeléséhez ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán kapott gyógyszerész oklevelet. Szakvizsgát farmakológiából, valamint gyógyszer-technológiából tett, 1999-ben másoddiplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképzô Intézetében. Pályafutását Salgótarjánban, közforgalmú gyógyszertárban kezdte, Kerepestarcsán intézeti gyógyszertárban folytatta, majd a Pest megyei galenusi laboratórium munkatársa ben lett a Pharmafontana fômunkatársa, 1993-tól annak osztályvezetôje, majd a gyógyszertár privatizációért felelôs igazgatója között a Magyar Gyógyszerészeti Társaság szerkesztôség- és kiadóvezetôje. Jelenleg a Tölgyfa Patika bt. beltagja ben a Gyógyszerészi Hírlap, majd 1991-tôl a Gyógyszerészet, tôl a Gyógyszertár címû szaklap felelôs szerkesztôje. Tagja a Gyógyszerellátási Szakmai Kollégiumnak. Két évig volt a Magyar Gyógyszerész Kamara elnökségi tagja, jelenleg a Pest megyei szervezet vezetôségi tagja. A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének megalakulásától (1991) kezdôdôen tagja, ban ügyvezetôje, 1996-tól 1999-ig alelnöke, jelenleg elnökségi tag. Feleségével közösen jogelôd nélküli gyógyszertárként családi vállalkozásban, 1992-ben magángyógyszertárat létesített, fia gyógyszerész, lánya gyógyszerészhallgató. A családi gyógyszertár-modell felvállalásának példamutató egyénisége. Szerepe a gyógyszerész szaksajtó megújításában kiemelkedô. A gyógyszerellátás gazdasági aspektusainak analitikus megközelítésével, a gyógyszerészet fejlôdésének, mint annak szakmapolitikai szószólója, meghatározó személyisége. Gyógyszertár IV. évf szám 9

11 Miniszteri Dicséretben részesült Benkô Zsolt 1969-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán kapott gyógyszerészi oklevelet. Szakvizsgát farmakológiából és gyógyszertechnológiából tett, 1999-ben másoddiplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképzô Intézetében. Gazdag szakmai út jelzi gyógyszerészi tevékenységét. Közforgalmú gyógyszertárban és a gyógyszeriparban töltött több évtizedes munkájával kivívta a gyógyszerésztársadalom megbecsülését. Több mint 100 pályakezdô gyógyszerész nôtt fel a keze alatt, akikkel államvizsgás vagy rezidens munkakörükben foglalkozott. Kiemelkedô eredményeket ért el az egészségügyi felvilágosító munkával, majd gyógyszerészi gondozási tevékenységével. Példaértékû orvos-beteg-gyógyszerész kapcsolatrendszert alakított ki ellátási környezetében. A diabetes gondozás pilot study egyik vezéregyénisége. Évtizedes érdemei vannak a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége munkájában egyaránt. Mindkét szervezetben több cikluson keresztül a felügyelô bizottság tagja illetve elnöke. A kongresszus elsô napja október 6. csütörtök Lakatos István elôadómûvész Október 6. az aradi vértanúk emléknapja, néhány év óta nemzeti gyásznap. Ennek megfelelôen a kongresszus elsô hivatalos eseménye az aradi vértanúkra való megemlékezés volt. A kiállítói sátorban e célra épített pulpitusnál dr. Mikola Bálint nyitotta meg a tisztelgô megemlékezést, majd Lakatos István elôadómûvész az aradi vértanúk siralomházban írt búcsúleveleinek részleteivel és Vörösmarty Mihály: Vén cigány címû versével tisztelgett a nemzet függetlenségéért mártírhalált halt hôsök elôtt. Közvetlenül ezután Pap Endre nyitotta meg a kiállítást, ezt megelôzôen azonban már kora reggeltôl kreditpontos továbbképzésen vehettek részt azok, akik a gyógyszerészi gondozási modellkísérletben és a program indításakor az elsôk között részt kívánnak venni, illetve délelôtt a MOSZ országos választmánya is ülésezett, ahol a másnapi közgyûlés elôkészítése volt a fô téma. A gyógyszerészi gondozás több témakörébôl a Diabetes III. elnevezésû került megrendezésre, elsôsorban azoknak, akik az I. és II. továbbképzést már meghallgatták. A bevezetô elôadást dr. Samu Antal tartotta, aki beszámolt a cukorbeteg-gondozás jelenlegi helyzetérôl, majd rátért a cukorbeteg-gondozás részletezésére. A második elôadó Benkô Zsolt volt, aki részletesen ecsetelte a gyógyszertárukban már folyó Dr. Varga Imre gondozói tevékenységet és a szûrési lehetôségeket. Kitért a munkatársak szakmai felkészültségének szükségességére és ismertette kollégái végzettségét, elkötelezettségét, ill. a szükséges és egyben rendelkezésre álló eszközökrôl is beszámolt. Felhívta a hallgatóság figyelmét a gyógyszertárakban adódó cukorbeteg-gondozási lehetôségekre. Külön kiemelte a cukorbetegség szövôdményeit, a társult betegségek kiegészítô terápiás lehetôségeit. Részletezte az esetleges terápiás és diétás hiányosságok korrekciós lehetôségeit is, jelezvén, hogy amennyiben a probléma megoldására nincs egyszerûbb lehetôség, orvoshoz kell küldeni a beteget. A délutáni programban elsô elôadóként dr. Békefi Dezsô gyermek-diabetológus hét esetismertetésen keresztül hívta fel a figyelmet a gyermekek esetében tipikusan elôforduló anomáliákra (helytelen diagnózis, rossz felismerés, rossz tanács). Hangsúlyozta a gyógyszerész lehetôségeit a cukorbetegek együttmûködésének javítására és a rendelkezésükre álló egyéb termékekkel a beteg életminôségének jobbítására. Utána dr. Baranyi Éva docens asszony tartott elôadást az áldott állapotban lévô cukorbetegek kezelésérôl, az elôforduló hibákról, majd dr. Békésy Mariann a cukorbeteg-gondozás során alkalmazott eszközöket mutatta be. A továbbképzés tesztírással zárult. A budapesti Duna Plazában mûködô Dunapart Patika gyógyszerész munkatársat keres. Jelentkezni lehet a , vagy a telefonszámon. 10 Gyógyszertár IV. évf szám

12 A kongresszus második napja október 7. péntek A második nap szakmai programját a gyógyszerészi gondozással foglalkozó három plenáris elôadás nyitotta, amelyeken a szakmai szervezetek által eddig végzett munkáról számoltak be az elôadók. Elsôként dr. Samu Antal szólt a MOSZ által menedzselt diabetes program elôkészítésének aktuális állásáról és bejelentette, hogy a projekt nyitó lépéseit november közepén a diabetes világnap alkalmából tervezik. A hypertonia programról az MGYK képviseletében dr. Dr. Dobson Szabolcs Dobson Szabolcs (dr. Szabó Sándorral közösen jegyzett elôadásban) számolt be didaktikusan jól felépített elôadásban, míg a Gyógyszerellátási Szakmai Kollégium új elnöke dr. Télessy István, a kollégium elôtt álló feladatokat ismertette és a gyógyszerészi gondozás általánossá tételének szükségességét hangsúlyozta. [A kongresszus gyógyszerészi gondozással foglalkozó programjaihoz szervesen kapcsolódott az a nemzetközi részvételû kerekasztal megbeszélés, amelyen a MOSZ, az MGYK és a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete delegáltjai, a budapesti, szegedi és debreceni gyógyszerészkar képviselôi, valamint a kongresszus külföldi vendégei vettek részt, továbbá a kongresszus délutáni nemzetközi fóruma, ahol többek között amerikai, egyesült királyság-beli, svéd elôadók is beszámoltak hazájuk gyógyszerészi gondozással összefüggô tapasztalatairól (lásd a külön beszámolót)]. A délelôtti plenáris program második részében a gyógyszerbiztonság volt napirenden. Az öt elôadó (dr. Mikola Bálint, Hankó Zoltán, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre, Horváth Csaba) a gyógyszerbiztonság szakmai, szakmapolitikai, gazdasági és jogi aspektusait elemezte. Mi általában a gyógyszerbiztonságot olyan szakmai követelménynek tartjuk, melynek a letéteményese a gyógyszerész, és az ô szakmai felelôssége, hogy ez milyen mértékben teljesül. Azonban látni kell, hogy a gyógyszerészt illetve a gyógyszertárat körülvevô mikro és makro környezet alapvetôen befolyásolja, hogy a gyógyszerész milyen feltételek között képes szakmai kötelességeit teljesíteni. A gazdasági feltételek alakulása, a jogbiztonság érvényesülése, a létszám ellátottság, a rendelkezésre álló tárgyi feltételek, a gyógyszerforgalmazás körülményei (pl. elektronikus kereskedelem, házhoz szállítás) mind a gyógyszerbiztonságot meghatározó kérdés. Dr. Mikola Bálint kifejtette, hogy a gyógyszert alkalmazó/felhasználó beteg életfolyamatainak kedvezôtlen változása miatt, egészségi állapota helyreállítása és megôrzése érdekében fordul szakemberhez. Sem a diagnózist, sem a gyógyszert nem ô választja magának, hanem elfogadja orvosától, gyógyszerészétôl, s mert bízik az orvos és a gyógyszerész szakértelmében, ismeretek nélkül is biztonságban érzi magát. Az állami garanciavállalásnak kiszámítható környezetet kell eredményezni szakmai, jogi, közgazdasági értelemben egyaránt, mert csak így teremthetô meg a gyógyszerbiztonság és a gyógyszertár-mûködtetés biztonsága. Sem a gyógyszerellátás gazdasági eredményeinek csökkentése, sem a tulajdonoscsere nem oldja meg a tb büdzsé problémáját, csakis egy új tulajdonosi kör személyes érdekeit preferálja. Hankó Zoltán kifejtette, hogy a jogbiztonság a gyógyszerbiztonság elôfeltétele és számtalan példát ismertetve tételesen igazolta, hogy a jogalkotás és a jogalkalmazás során egyaránt gyakran sérül a jogbiztonság. Ennek még a gyógyszerbiztonságon túlmutató következményei is vannak, Dr. Dick Gourley és Dr. Laurence LB Brown mert a szabályozott piaci viszonyok a nehezen kiszámítható intézkedések negatív hatásainak kompenzálására a gyógyszerellátás mûködtetôinek csak szûk mozgásteret biztosítanak. A jogbizonytalanság hátterében nemcsak a jogállami múlt hiánya, Dr. Télessy István hanem sokszor aktuálpolitikai szempontok is meghúzódnak. Mérséklésére a szakmának több lehetôsége van, melyek között elôkelô helyen szerepel a politikai érdekképviselet és érdekérvényesítés erôsítése. Dr. Simon Kis Gábor és Horváth Csaba elôadásairól lapunkban két önálló írás számol be. Dr. Varga Imre a patikai gyakorlatra alapozva vette számba azokat a személyi és tárgyi elôírásokat, amelyek betartása a gyógyszerbiztonság érvényesítésének záloga, valamint foglalkozott azokkal a konkrét jogi és közgazdasági intézkedésekkel, melyek szintén meghatározzák a gyógyszerbiztonságot. Így említésre került a gyógyszertár épülete, felszereltsége, a tulajdonosi viszonyok, a gyógyszerészi és asszisztensi létszám, a képzés és a képzettség, az expediálás, a patika minôségbiztosítási rendszere, a generikus program, a sürgôsségi betegellátás, a gyógyszerészi gondozás és a gyógyszer-árképzés is. Összegezve elmondható, hogy a gyógyszerbiztonság ennyire holisztikus és sokoldalú megközelítésére, valamint a szakmapolitikai-gazdasági összefüggések ilyen mélységû feltárására rendezvényeinken még nem volt példa. A pénteki nap krónikájához tartozik, hogy ekkor került sor az Ifjúsági Fórumra, a MOSZ tisztújító közgyûlésére és a könyvelôk klubja összejövetelére is. A MOSZ közgyûlésén dr. Samu Antal leköszönt elnöki tisztérôl. Az újonnan megválasztott elnök dr. Mikola Bálint, a két alelnök dr. Samu Antal és dr. Schlégelné Békefi Csilla, a fôtitkár pedig Csejtei Marianna lett. Mindhárom programról önálló beszámoló olvasható a Gyógyszertárban. Gyógyszertár IV. évf szám 11

13 A GYOK nemzetközi programjairól kardiovaszkuláris betegségek gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiájának menedzselése. A GYOK rendezvényeinek nemzetközi programja október 7-én, pénteken egy kerekasztal megbeszéléssel kezdôdött. Ennek célja a Tennessee és a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karai közötti a MOSZ aktív közremûködésével, folyamatos együttmûködésével és támogatásával megszervezett, a gyógyszerészi gondozás és prevenció újabb területeit érintô kooperáció részleteinek a szakma illetékeseivel történô megismertetése és a lehetôségek felmérése, illetve a vállalt feladatok és a program ismertetését követôen annak felmérése volt, hogy a társegyetemek és szakmai szervezetek részérôl mutatkozik-e érdeklôdés a programban való részvételre. Elôször a program készítôi (érdekeltjei) számoltak be az elôzményekrôl, az Egészségügyi Minisztérium különbözô illetékeseinél (dr. Rácz Jenô miniszter, dr. Kapócs Gábor és Dózsa Csaba helyettes államtitkárok) tett látogatásaikról, a program kedvezô szakmai fogadtatásáról. Dr. Rácz Jenô miniszter úr szakmai támogatásra alkalmasnak ítélte a projektet, és annak finanszírozásához felajánlotta segítségét, egyben jelezte, hogy be kívánja emelni azt a Nemzeti Népegészségügyi Programba. Ezt követôen a program készítôi nevében prof. dr. Laurence LB Brown ismertette a résztvevôkkel a Magyar Egészségfejlesztô Gyógyszerészek nevet viselô program részleteit, amelynek célja, hogy a gyógyszerészek kognitív, prevenciós szolgáltatások nyújtásával a kardiovaszkuláris és onkológiai megbetegedések, valamint az obezitás területére fókuszálva fejtsék ki egészségfejlesztô, egészségmegôrzô, edukációs feladataikat, csökkentve ezzel az érintett betegségek prevalenciáját. Egészségfejlesztô projektünk bevezetésével a következô gyakorlati feladatokat kívánjuk elvégezni: Egészségügyi felvilágosítás, információk nyújtása (verbális és nyomtatott formában). A témához kapcsolódó szóróanyagok és plakátok megjelentetése, terjesztése. Dohányzásról történô leszoktatás és testsúlycsökkentés menedzselése. Vércukor- és koleszterinszint mérések/ szûrések. Az érintett területek gyógyszeres terápiájának menedzselése. A fenti feladatok ellátásához természetesen megfelelô felkészültségû gyógyszerészekre van szükség, ezért a Tennessee Egyetem az adott területen elmélyült elméleti ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezô oktatói a téma iránt fogékony és érdeklôdô magyar kollégáikat (egyetemek oktatói és a szakmai szervezetek delegáltjai) felkészítik. Ezt követôen egy honosított (3 3 3 napos) program alapján továbbképzéseken történne gyakorló gyógyszerész bevonásával az ismeretek továbbadása a következô területeken: a gyógyszerészi gondozás alapjai és marketingje, a dohányzásról történô leszoktatás és a testsúlycsökkentés menedzsmentje, A fenti térítésmentes továbbképzésen részt vett és sikeres vizsgát tett gyógyszerészek közül 28 (a feltételeknek legjobban megfelelô) venne részt egy 6 hónapos modellkísérletben. Ezen gyógyszertárakat szintén terítésmentesen a vércukor- és koleszterinszint mérésére alkalmas készülékekkel, számítógéppel és a programban használatos dokumentációs és információs anyagokkal látnánk el, valamint gondoskodnánk a program elindítását követôen a megfelelô kommunikációs kampány megszervezésérôl és lebonyolításáról. A félév lezártával történne a program eredményének értékelése és interpretálása. A projekt idôrendisége: elôkészítés, az anyagi, szakmai, szervezési feltételek elôkészítése, megteremtése, február magyar szakértôi csoport (8-10 fô) felkészítése, március-április gyakorló gyógyszerészek felkészítése, május 1. a modellkísérlet indítása, november 30. a modellkísérlet vége, értékelése, február az eredmények interpretálása. A kerekasztal megbeszélésen elhangzottak értékelése során külön kiemelendô, hogy a résztvevô egyetemek (Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Tudományegyetem) dékánjai és képviselôi nyitottak voltak a kezdeményezés iránt és a szakmai képviseletek részérôl is kedvezô fogadtatásra találtunk. (Reméljük, hogy a finanszírozáshoz szükséges források megteremtését követôen érdemi lépésekrôl tudunk mihamarabb beszámolni.) A fentieket követôen dr. Szabó Sándor az MGYK tiszteletbeli elnöke számolt be a svájci modellként már korábban megismert kognitív szolgáltatás rendszerének szakmai és finanszírozási részleteirôl (az elôadást a külföldiekével együtt teljes terjedelemben egy késôbbi számunkban ismertetjük). S. A. 12 Gyógyszertár IV. évf szám

14 A MOSZ Ifjúsági Fóruma 2005 A GYOK 2005 rendezvény keretein belül tartottuk meg ebben az évben is a MOSZ által fémjelzett Ifjúsági Fórum Elôadói Versenyt, Siófokon, október 7-én. Erre a programra a kongresszus második napján, pénteken délelôtt került sor, számos fiatal elôadó és kellô számú hallgatóság érdeklôdése mellett. Mindez annak köszönhetô, hogy idén elôször sikerült akkreditáltatni ennek a délelôttnek a napirendjét. Szalay Annamária átveszi az elsô helyezettnek járó díjat Természetesen nagy vonzerôt jelentettek a programfüzetben meghirdetett elôadások címei is, mivel igen érdekesnek ígérkeztek. A évi GYOK témájának vezérfonala a gyógyszertár, mint egészségcentrum volt, és örömmel láttam, hogy a fiatal, pályakezdô kollégák ismét legfrissebb tudásukkal kapcsolódtak az új kihívásokhoz. A gyógyszerészi gondozás témaköre mellett a gyógyszerészi felelôsségre helyezték a hangsúlyt, felismerve ennek fontosságát jövônkre nézve. Nagy érdeklôdéssel hallgattuk prof. dr. Erôs István bevezetô, plenáris elôadását, Az új évszázad kihívásai a pályakezdô gyógyszerészek elôtt címmel, aki a képzés, továbbképzés, posztgraduális képzés jelentôségét hangsúlyozta. Ezt követôen hangzott el 8 fiatal elôadó szépen kivitelezett és elôadott, jól dokumentált versenyanyaga. A zsûri számára azonnal kiderült, hogy mindannyian nagy kutatómunkát és komoly, hosszadalmas feldolgozást igénylô témát választottak. A négytagú zsûri ismét nehéz helyzetben volt, hiszen sok érdekes prezentáció közül kellett kiválasztani a legjobb helyezésre érdemeseket. Különdíjjal jutalmaztuk Horváth Erzsébet (Paracelsus Gyógyszertár, Körmend): Húgyúti infekciók antibiotikum és fitoterápia, avagy: Kérdezze meg gyógyszerészét címû elôadását. Nagy örömmel vettük a kolléganô precíz kutatómunkáját, amelynek során összeállított egy speciális teakeveréket a húgyúti infekciók kiegészítô kezelésére, és sikerrel ajánlja a patikában hozzá fordulóknak. Elsô helyezést nyert Szalay Annamária (Betánia Gyógyszertár, Karcag): Gyógyszertári mérôprogram a biztonságos, ellenôrizhetô magisztrális gyógyszerkészítés megvalósításához címû elôadásával. Ebbôl az elôadásból kitûnt, hogy bár a minôségbiztosítás munkánk minden lépését végigkíséri, vannak még hiányosságok, pl. a magisztrális készítmények esetében. Ennek kiküszöbölésére talált kivitelezhetô megoldást, melynek minden mozzanatáról, lépésrôl-lépésre tartott bemutatót. Második helyezést nyert Major Csilla (Szent Pantaleon Gyógyszertár, Dunaújváros): Beteg-gyógyszerész együttmûködés a vénynélküli gyógyszerek vásárlásakor c. elôadásával. Az elôadásból pontos kimutatások és grafikonok feldolgozása révén megtudhattuk az öngyógyszerelés Fejér megyei adatait, de mindenekelôtt azt, hogy a betegek mennyire igénylik a gyógyszerész által adott pontos információkat! Rixer Mária Harmadik helyezést ítélt a zsûri Kemenczei Zsolt (Fehér Üröm Gyógyszertár, Veszprém): A homeopátiáról gyógyszerész szemmel c. elôadásáért. A fiatal versenyzô már második alkalommal jelentkezett az IF versenyére és a korábban tapasztaltak alapján megszokott igényes és precíz elôadásával, a tavalyihoz hasonlóan ismét rangos helyezést ért el. Érdekes megvilágításba helyezte a témát, amikor összevetette a homeopátiás és a placébo hatást, valamint azzal a statisztikával, amely a gyógyszerészek homeopátiás szerekkel és terápiával kapcsolatos véleményét öszszegzi. Szívesen tesszük közzé a többi elôadó nevét és elôadásuk címét is, hisz minden versenyzô dicséretet érdemel. Kiemelem Kovács Rita (Fehér Kígyó Patika, Mosonmagyaróvár): A szenvedélybetegségek szociológiai problémái címû igen értékes elôadását, hiszen a kábítószerkérdés ügyeleti vonatkozásait érintette, továbbá Finta Iris (Írisz Gyógyszertár, Abaújszántó): Expediáláskor felmerülô kérdések egy fiatal gyógyszerész szemével c. elôadását. Ez utóbbi prezentáció más aspektusból vizsgálta a gyógyszerész felvilágosító tevékenységének lényegét. Rendkívül érdekesek voltak Kövér Beáta (Szebellédy Gyógyszertár, Sopron): Gyógyszerészek szerepe az OTC készítmények helyes használatában és Szalay Erika (Betánia Gyógyszertár, Karcag): Az epidemiológiai elemzés szerepe a gyógyszerészi gondozás helyi megvalósításában címû elôadások is. Mind a zsûri és a hallgatóság körébôl elhangzott hozzászólásokból, mind a válaszokból kiderült, hogy a kötetlen szakmai beszélgetésekre mindannyiunknak szüksége van. Szükség van arra, hogy a fiatal kollégák problémáit megismerjük, illetve megoldási javaslataikat a gyakorlati munkánk során továbbfejleszteni és alkalmazni tudjuk. A MOSZ Ifjúsági Fórum nyitott minden új, aktuális probléma felvetésére, meghallgatására, és részt vesz a megoldásában. Minél több lelkes, aktív és sikeres fiatalt várunk köreinkbe! Ezúton is köszönöm a zsûri figyelmes és odaadó munkáját, minden fiatal kollégának gratulálok és további sikereket kívánok! Köszönettel tartozom még a Debreceni Kortárs Galéria tulajdonosának a felajánlott értékes jutalmakért. Rixer Mária a MOSZ IF elnöke Gyógyszertár IV. évf szám 13

15 A kongresszus harmadik napja október 8. szombat és nevelését biztosítja. Böjte Csaba kérte, hogy a gyógyszerészek segítsék a munkáját azzal, hogy adományaikkal hozzájárulnak a csángóföldi magyar iskola felépítéséhez. A MOSZ vállalta, hogy ebben szervezô munkájával segítséget nyújt. Ennek részeként már a kongresszuson is lehetett téglajegyeket vásárolni és csekkeket kérni. Az akció szervezése tovább folyik és hamarosan a gyógyszertárak nagyobb számban is bekapcsolódhatnak ebbe a tevékenységbe. A kezdeményezésrôl részletesebben is beszámolunk. Potornai Lajos Böjte Csaba A kongresszus harmadik, szakmapolitikai napja (szombat) ünnepi eseményekkel kezdôdött. Az egészségügyi miniszter Batthyány-Strattmann László-díjjal tüntette ki dr. Samu Antalt, aki az Életmûdíj kuratórium döntése alapján a MOSZ Életmûdíj kitüntetését is megkapta. (A MOSZ másik életmûdíját pénteken vette át Dick R. Gourley professzor a Tennessee-i Egyetem Gyógyszerészeti kar dékánja). Hankó Zoltánt az egészségügyi miniszter a Pro Sanitate díjjal tüntette ki, Benkô Zsolt miniszteri dicséretben részesült. (A kitüntetettek életrajzát lapunk más helyén közöljük.) Az Év patikája pályázat nyertese az esztergomi Szent István gyógyszertár (személyi jogos gyógyszerész Nemeskéry Edvin), az Prof. dr. Vincze Zoltán nyek között valid eredmények szülessenek. Dózsa Csaba helyettes közgazdasági államtitkár az E. alap hiányának alakulásáról, a generikus programról, a közgyógyrendszer átalakításáról, a gyógyszertörvényrôl és a 100 lépés programjának egészségügyi vonatkozásairól beszélt, Antal Csaba országos tiszti fôgyógyszerész a hatósági ellenôrzések tapasztalatairól és a jövô évi ellenôrzési tervrôl tájékoztatott. Prof. dr. Paál Tamás OGYI fôigazgató arról tartott elôadást, hogy a gyógyszerhatóság komoly erôfeszítéseire is szükség van ahhoz, hogy az életfontosságú, de kevésbé nyereséges gyógyszerek forgalomban maradjanak. Dr. Kiss József OEP fôigazgató Prof. dr. Nyiredy Szabolcs Nemeskéry Edvin ifjúsági fórum elsô helyezettje Szalay Annamária lett. A Gyógyszertár mindkét pályamunka bemutatására sort kerít. A kongresszus díszvendége Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai árvaház alapítója volt, aki elôadásában a szeretet fontosságáról beszélt. Hiteles képet rajzolt arról a munkatársaival végzett eredményes munkáról, mellyel több száz árva és nehéz sorsú gyermek konszolidált életkörülményeit Hávelné Szatmári Katalin A szakmapolitikai nap plenáris vezérelôadását prof. dr. Falkay György tartotta, aki a labordiagnosztikai vizsgálatok végzésében bekövetkezett hatalmas fejlôdést mutatta be, bizonyítva, hogy a csúcs-diagnosztikai lehetôségként megjelenô módszerek hogyan válnak idôvel akár a gyógyszertárakban is végezhetô szûrések eszközeivé. A labordiagnosztikai vizsgálatoknak egyre inkább helye lehet a gyógyszertárakban, de biztosítani kell, hogy validált körülmé- a Gyógyszerbefogadás folyamata és újrafixesítés 2005-ben címmel tartott elôadásában részletesen és személyes empátiával foglalkozott az OEP és a gyógyszertárak kapcsolatainak aktuális kérdéseivel is. (Részletesebben lásd külön beszámolóinkat.) A délutáni jelentôs érdeklôdéssel kísért fórumon Hávelné Szatmári Katalin MGYK elnök, prof. dr. Nyiredy Szabolcs MGYT elnök, Antal Csaba országos tiszti fôgyógyszerész, dr. Lengyel Gábor OEP fôosztályvezetô és Potornai Lajos OEP fôosztályvezetô válaszolt a felmerült aktuális szakmapolitikai kérdésekre. 14 Gyógyszertár IV. évf szám

16 Csaba Atya jelen volt a siófoki konferencián és október 8-án délelôtt plenáris elôadást tartott az elsô emeleti elôadóteremben. Ezt követôen délután az elsô emeleti különteremben a Csillagösvény címû, a Csaba Atya által vezetett gyermekvédelmi központokról szóló filmet vetítettek. Az adományokat (adókedvezményre jogosít) a Gyógyszertár jelen számához mellékelt postai csekkekre, vagy az alábbi számlaszámon fizethetik be: Gyógyszertár IV. évf szám 15

17 Farmakoterápia és laboratóriumi szûrés a gyógyszerészi gondozásban jelentôsége lehet a Pharmaceutical care services (PCS, gyógyszertárban végzett) vizsgálatoknak. A tapasztalatok szerint a klinikai vizsgálatok elôbb-utóbb rutin kórházi tesztté, majd a beteg által elvégezhetô Do it yourself kit/self monitored test -té alakulnak, s ennek a folyamatnak a részeként jelenik meg a gyógyszertárakban a terhességi teszt, a vizelet teszt (fehérje, ph, cukor, vér), a széklet-vér kimutatása, a vércukor-, a Hgb A1C-, a cholesterin- és a trigliceridszint mérés. Dr. Falkay György professzor a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet igazgatója elôadását azzal kezdte, hogy a gyógyszerészetben paradigmaváltás tanúi lehetünk, mert az eddigi termékcentrikus szakma egyre inkább kiegészül a betegközpontúsággal. Ennek a folyamatnak a része a gyógyszerészi gondozás térhódítása. A változásnak vannak belsô szakmai és szakmán kívüli okai. Ez utóbbiak között jelentôs szerepet játszik az OTC gyógyszerek térhódítása, amit a gyárak a receptköteles gyógyszerek OTC-vé átminôsíttetésével is gyorsítanak, és vannak olyan országok, ahol az OTC gyógyszerek jelentôs hányada gyógyszertáron kívül is beszerezhetôvé vált. Ennek a folyamatnak több negatív (terápiás) következménye van, melynek hátterében többnyire az elégtelen információ áll. A gyógyszerésznek az adekvát információ adásában kulcsszerepe van, azonban ennek a feladatának (külföldi felmérések szerint) nem mindig tud megfelelni. (Vannak olyan adatok, melyek szerint az esetek mindössze 69%-ában sikerült korrekt vagy közel korrekt információt adni.) A betegcentrikus gyógyszerészet térhódításával kézenfekvô, hogy egyes laboratóriumi vizsgálatokat a gyógyszertárban végezzenek. Dr. Falkay György a laboratóriumi vizsgálatok végzésének 4 fô célját ismertette: (1) diagnózis felállítása, (2) betegség prognózisának elôrejelzése, (3) a folyamat követése, (4) szûrôvizsgálat. A labordiagnosztika is hatalmas változáson megy keresztül. Az utóbbi években megjelentek a megalaboratóriumok, ahol automaták és robotok közremûködésével hatalmas mennyiségû vizsgálat zajlik. Jelentôs szerepe van a Point of care testing (POCT, sürgôsségi, ágymelletti, betegközeli) és egyre inkább növekvô A gyógyszertárakban végzett laborvizsgálatok esetén két lényeges szempontot maximálisan figyelembe kell venni. Fontos, hogy a kapott értékek más laborok által is igazolható, megfelelô értékek legyenek (ma már nem fogadható el sem a házi szabvány, sem az adatok túl nagy szórása), másrészt minden biológiai minta (vér, vizelet, széklet stb.) potenciális fertôzô anyagnak tekintendô és az érvényben lévô biztonsági szabályoknak eleget kell tenni. Ezeket a bizonytalansági és biztonsági szempontokat figyelembe véve kerülnek elôtérbe az ún. szárazkémiai eljárások, amelyeket többnyire POCT-re fejlesztettek ki, s amelyeknél hosszú a reagens tárolási idô, azonnali (3-4 percen belüli) eredmény várható, nincs veszélyes hulladék, a teszt kommunális hulladékként kezelhetô és a használt slide-ok elégethetôk Ahhoz, hogy Magyarországon a gyógyszertárakban laboratóriumi (szûrô)vizsgálatok legyenek végezhetôk, dr. Falkay György szerint a szakmai alapok adottak, de speciális módszertani és kommunikációs oktatásra van szükség, valamint megfelelô minôségbiztosítási rendszert kell kidolgozni. Több speciálisan képzett gyógyszerészre, biztos, kiszámítható gazdasági háttérre és megnyugtató jövôképre is szükség van. Magyar egészségügy 2006 a ös idôszakban 178 új generikum került befogadásra. Dózsa Csaba az Egészségügyi Minisztérium közgazdasági helyettes államtitkára elôadásában elôször az Egészségbiztosítási alap fôbb számait ismertette és elmondta, hogy 2005-ben az E. alap bevételei várhatóan 1201 MrdFt-ot, a kiadásai 1561 MrdFt-ot tesznek ki, a hiány eléri a kiadások 23%-át. A tervek szerint 2006-ban az E. alap bevételei 303 MrdFttal növekedni fognak, várhatóan 1504 MrdFt-ra, a kiadások pedig közel 35 MrdFt-tal csökkennek, 1536 MrdFt-ra, így a hiány minimális lesz. Egyébként az E. alap teljes kiadásai 2005-ben a évinek a 136,9%-át, 2006-ban a 138,2%- át fogják kitenni. Az E. alap gyógyszerkiadásai a természetbeni ellátásokon belül 2005-ben elérik a 33%-ot (ez az érték 2002-ben 34%, 2003-ban 29%, 2004-ben 30% volt). Míg 2004-ban a gyógyszertámogatás kiáramlás 289 MrdFt volt (és ebbôl a gyárak 9 MrdFt-ot visszafizettek), 2005-ben a támogatás kiáramlás eléri a 341 MrdFt-ot (és a gyárak várhatóan 23 MrdFt-ot fizetnek vissza az E. alap kasszájába). A legtöbb támogatást a kardiovaszkuláris rendszer, az idegrendszer, a tápcsatorna és anyagcsere betegségeire ható gyógyszerekre utalványozták, az egyes hatástani csoportok közül a legdinamikusabban a vér- és vérképzôszervi és a szív- és érrendszeri betegségek gyógyszereinek a támogatása növekedett. A kormányprogramnak megfelelôen nôtt a szív- és érrendszeri, illetve a daganatos betegségek gyógyszereire fordított TB támogatás (kardiovaszkuláris szerekre 2003-ben 73,8 MrdFt-ot, 2005-ben 100,9 MrdFt-ot költöttek). A fenti betegségcsoportokban A gyógyszerkassza tanulságai között Dózsa Csaba megemlítette, hogy a gyógyszerköltségek növekedése, a gyógyszeres terápiák terjedése globális jelenség és a gazdaságilag kevésbé fejlett országok fokozottan érintettek. Állandó a lépéskényszer az állam számára (1) olyan ösztönzôk, szabályozók keresésére, amelyek megtakarítást eredményezhetnek, (2) a betegterhek csökkentésére és (3) a gyógyszerellátás minôségének javítására. Mindezek figyelembe vételével az EüM jövôre tervezi újabb gyártói megállapodás megkötését, a gyártói befizetések szerzôdésben rögzítését. Elálltak a kötelezô hatóanyag néven történô gyógyszerrendelés elôírásától, de bevezetésre kerül egy gyógyszerfelírást racionalizáló érdekeltségi rendszer és folytatni fogják a generikus programot. Dózsa Csaba szólt a gyógyszertörvény módosításáról és annak következményeirôl is. A módosítások túlnyomó része 16 Gyógyszertár IV. évf szám

18 jogharmonizációs kötelezettségünkbôl fakadó feladatok teljesítését jelenti, az európai jog 1998 óta történt fejlôdésének átvétele. Ráadásul 2004-ben az Európai Parlament és a Tanács jelentôs mértékû és terjedelmû módosítást eszközölt a közösségi gyógyszerkódexben annak érdekében, hogy a gyógyszerek szabad mozgását akadályozó korlátok csökkenjenek és a gyógyszer forgalomba hozatal engedélyezésének eljárásaira vonatkozó szabályok javuljanak. A gyógyszertörvény által generált fontosabb változások között említette, hogy a Magyar Gyógyszerész Kamarának nem kell közzétenni a nem támogatott és nem vényköteles készítmények tájékoztató fogyasztói árát (de a törvény ezt nem is zárja ki). A gyártó ezentúl akkor is köteles helytállni, ha a hiba a termék forgalomba hozatalakor a tudomány akkori állása szerint nem volt felismerhetô (eddig az ilyen károkért az állam állt helyt), a nagykereskedôtôl kapott engedményeket a gyógyszerésznek október 30. után tovább kell adni a fogyasztónak (betegnek). A gyógyszertörvény végrehajtási rendeleteinek elôkészítése komoly feladat. Ennek kapcsán Dózsa Csaba kitért arra, hogy az engedmény kérdésében nincs szükség további részletszabályra, mert a számviteli törvény rendez minden részletes kérdést. Napirenden van a gyógyszerek rendelésével és kiadásával kapcsolatos általános szabályokat megállapító 44/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása, az emberi alkalmazásra kerülô gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeit szabályozó új miniszteri rendelet. A forgalomba hozatali engedély kiadásának eljárási szabályait szintén új miniszteri rendelet állapítja meg. A címke és a betegtájékoztató követelményeit a 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet szabályozza, a gyógyszer-nagykereskedelemrôl szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosításra kerül. Újonnan született az emberi felhasználásra kerülô vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet és készül a gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású anyag vagy termék gyógyszerré történô átminôsítésének feltételeit megállapító miniszteri rendelet. Megjelenésre vár a VIII. kiadású Magyar gyógyszerkönyvet hatályba léptetô rendelet és a kábítószerekre és pszichotrop szerekre vonatkozó új szabályozás. A generikus program célja, hogy a gyógyszerek felhasználásának egészséges növekedése biztosított legyen, a betegterhek érzékelhetô csökkenése tovább fokozódjék, az adott gyógyszercsoportban középés hosszútávon tartósan csökkenjen az árszínvonal, mérséklôdjék a lakossági és biztosítói kiadások növekedési üteme és a relatív megtakarításból felszabaduló források teremtsenek lehetôséget az eredményes, új gyógyszeres technológiák befogadására, finanszírozására. Ehhez már hatályban vannak a forgalomba hozatalt és a támogatásba történô befogadást megkönnyítô intézkedések és a fix összegû támogatási rendszer. Erôsíteni kell a generikus promóciót, az OGYI orvoslátogatói rendszerét és új árrésszabályozás kell. Hosszabb távon pedig meg kell fontolni a hatóanyag alapú gyógyszerrendelést is. A közgyógyellátás reformjának célja, hogy a támogatás váljon célzottabbá és jobban érvényesüljön a rászorultság elve, a közgyógyellátás keretében igénybe vehetô szolgáltatások jobban igazodjanak az érintettek szükségleteihez, az ellátásra fordított közvetlen és az Egészségbiztosítási Alapot terhelô kiadások stabilizálódjanak és a teljes tb támogatott gyógyszerkör legyen elérhetô a közgyógyellátás keretében. Ehhez a beteg krónikus betegségeihez igazodó egyéni gyógyszerkeret kialakítása szükséges, melynek mértéke maximum 12 e Ft/hó, és a legalacsonyabb napi terápiás költségû készítmények térítési díja alapján kerül kiszámításra. Ezen felül szabad keretként évi max Ft jár majd akut gyógyszerekre ben a jogosultság teljes körû felülvizsgálatára és igazolványcserére is sor kerül. Az ellátásra való jogosultságot a szolgáltatás igénybevételekor igazolni kell. Ehhez online rendszerû kapcsolatot kell kiépíteni a gyógyszertár és az OEP között, és az OEP-ben naprakész nyilvántartásra van szükség. Az új rendszer bevezetésével együtt fokozott szakmai és pénzügyi ellenôrzési szabályok lépnek életbe. A soklépéses folyamat már elkezdôdött. A TAJ-szám nélküli igazolványok bevonása és a TAJ számmal ellátott új igazolványok kiadása április 30-ig megtörtént. A közgyógyellátás átalakítására vonatkozó törvényi szintû szabályok elôkészítése augusztus 31-én lezárult, a szociális törvény módosításait tartalmazó indítvány szeptemberben a Parlament elé került. Folyik a keret megállapításának alapjául szolgáló szakmai végrehajtási szabályok elôkészítése (határidô január március) és az on-line rendszer felállítása (határidô április 30.) július 1-tôl indul a régi igazolványok új formátumú igazolványra történô cseréje és az egyéni keretek megállapítása (kifutásos rendszerben). A program befejezése július 1-re várható, ettôl fogva csak az új rendszer keretein belül lehet közgyógyellátáshoz jutni. Dózsa Csaba foglalkozott a gyógyszerészek helyzetével is. Az árréstömeg növekedési üteme 1993-tól nagyobb (2004/ 1993 = kb. 530%), mint a fogyasztói áraké, amelyek kb. a négyszeresére növekedtek. Ezzel együtt ellátási érdekbôl támogatják a gyógyszertárakat. Havi ezer Ft árrés alapú támogatás jár a megelôzô év január 1-je és június 30-a közötti árréstömeg alapján, ha az árrés a 12 millió Ft-ot nem haladja meg. Fiókgyógyszertár támogatás vehetô igénybe az egész évben fiókgyógyszertárat mûködtetô gyógyszertárnak és helyettesítési támogatást kaphat az a gyógyszertár, amely a településen egyedül biztosítja a lakosság gyógyszerellátását, csak egy gyógyszerész dolgozik a gyógyszertárban és legalább heti 40 óra nyitvatartási idôvel mûködik. A támogatott patikák száma júliusra elérte a 496-ot, áprilistól szeptemberig összesen 381 millió forint támogatást fizettek ki. Dózsa Csaba ismertette a 100 lépés kormányprogram egészségügyre vonatkozó 21 lépését, a Nemzeti Rákellenes Programot, valamint szólt a Sikeres Magyarországért program részeként megalkotásra kerülô II. Nemzeti Fejlesztési Terv ( ) Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepciójáról is. Ez utóbbi stratégiai célkitûzései a következôk: Átfogó cél: jelentôsen javuljon a magyar lakosság egészségi állapota, így a születéskor várható egészséges életévek száma 2020-ra érje el az Európai Unió 25 tagországának átlagát. Az egyéni és közösségi döntéshozatal minden szintjén váljon értékké az egészség. Jelentôsen csökkenjenek az egyenlôtlenségek az egészségi állapotban, az egészségügyi szolgáltatások színvonalában és az azokhoz való hozzáférésben. Mûködjön költséghatékonyabban és magasabb színvonalon az egészségügyi rendszer. Korszerû, egészség-központú egészségpolitikát kell kialakítani. A népegészségügyi intézményrendszert fejleszteni kell. Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetét és mûködését beteg-központúan kell korszerûsíteni. Az egészségügyi forrásképzô és -elosztó rendszereket korszerûsíteni kell. Az egészségügyi informatika és egészség-kommunikáció fejlesztendô. A humán erôforrást fejleszteni kell, a kutatás-fejlesztést és egészségipart támogatni. Gyógyszertár IV. évf szám 17

19 A gyógyszerbefogadás folyamata és az újrafixesítés 2005-ben Dr. Kiss József OEP fôigazgató elôadása elején szólt arról, hogy a gyógyszerkiadások aránya az össz-egészségügyi kiadások mintegy 27%-a. Ez a hozzánk hasonló fejlettségû és lehetôségû országokéhoz hasonló adat. A 2005-re tervezett 284 MrdFt-os gyógyszerkassza jelentôs túllépése várható, melyet mérsékelni fog a gyárak tavalyi szerzôdésben rögzített visszafizetési kötelezettsége. A gyógyszerkiadások 9%-a speciális szerzôdés (különkeret) (onkológia, haematológia, SM stb.), 5-6%-a egyedi méltányosság alapján kerül utalványozásra. A támogatási technikák között jelentôs a különkeret, a támogatásvolumen szerzôdések, a hatóanyag- és a terápiás-fix támogatások rendszere. A különkeret lényege, hogy a nagykereskedô közvetlenül a kórházba, azaz a felhasználás helyére szállítja ki a készítményt, kikerülve ezzel a kiskereskedelmi (patikai) forgalmat (és árrést). A felhasználást szigorú szakmai protokoll szabályozza ben ebbe a körbe 18 betegségcsoport 117 készítménye tartozott, a termékkör évi büdzséje közel 23 Mrd Ft volt ben ugyanebbe a körbe 15 betegségcsoport 67 készítménye (kiszerelésenként) tartozik, a termékkör I. félévi büdzséje közel 9,8 Mrd Ft volt. Dr. Kiss József szólt a gyógyszerbefogadás folyamatáról is, melyet az ún. transzparencia-ügyrend (32/2004. ESZCSM rendelet) alapján folytatnak. Egyszerûsített eljárással a már támogatott hatóanyagú készítmények befogadására kerülhet sor új hatáserôsség, új kiszerelés, új gyógyszerforma (már támogatott indikációban), új kombináció, generikus gyógyszer, secondbrand, tápszer és törzskönyvezetett galenikum esetén. Az egyszerûsített eljárás határideje 90 nap, díja Ft/kiszerelés. A normál eljárásba új gyógyszerforma és új beviteli forma, új indikáció, új hatóanyag, új (még nem támogatott hatóanyagot tartalmazó) kombináció, áremelés, támogatási kategória változása esetén kerül a készítmény. A normál eljárás határideje 90 nap, díja Ft/kiszerelés. A forgalmazónak bejelentési kötelezettsége van a már támogatott hatóanyagú készítmény csomagolásának, kiadhatóságának, nevének, törzskönyvi számának változása, törzskönyvbôl való törlés és árcsökkentés esetén. A gyógyszerbefogadási döntéshozatali eljárás során figyelembe veszik a szakmaiságot, a tudományos eredményeket, a méltányosságot, a költséghatékonyságot, a nyilvánosságot, átláthatóságot, kiszámíthatóságot és a költségvetési kereteket. Dr. Kiss József szólt arról is, hogy az uniós szabályozásnak megfelelô befogadási rendszer életbe lépése elôtti években a befogadási rend szabályozatlanságából adódóan csak igen korlátozott mennyiségben kerültek befogadásra új készítmények, s azoknak is csak elenyészô része volt innovatív. Az uniós csatlakozás és a befogadás rendjének szabályozottá válása óta közel 25 innovatív termékcsalád csaknem 50 kiszerelése került befogadásra. Ezek fôként onkológiai készítmények (10 termékcsalád), de hozzáférhetôvé váltak még új antiasztmatikumok, inzulinok, antibiotikumok, véralvadásgátlók, továbbá 3 szívgyógyszer vált térítésmentessé. Az OEP alkalmazza a hatóanyag-alapú és a terápiás-fix elven mûködô támogatást is október óta közel 400 új generikus készítmény került a támogatott gyógyszerek közé. Ezek befogadásának feltétele elsô generikum esetén, hogy az egységnyi hatóanyag ára nem lehet magasabb, mint az originális termék egységnyi hatóanyagárának 70%-a, fix csoport esetén pedig az egységnyi hatóanyag ára nem lehet magasabb, mint a referencia termék egységnyi hatóanyag ára. Hosszú távon a befogadási kritériumok miatt kialakuló árspirál egyre olcsóbb generikumok befogadását, valamint a térítési díjak és TB támogatás csökkenését eredményezi majd és a megtakarítások lehetôvé teszik új, innovatív készítmények támogatását. A terápiás fix támogatással normatív jogcímen 43 fix csoport 387 terméke, EÜ 90 jogcímen 41 fix csoport 319 terméke került támogatott státuszba. A gyógyszerellátás szakhatósági irányítása (aktualitások és feladatok) ÁNTSZ rendelkezésére egyre kisebb ellenôrzô labor-kapacitás áll. Segíthet a problémák megoldásában a patikák belsô és külsô minôségügyi rendszerének fejlesztése. Antal Csaba országos tiszti fôgyógyszerész elôadásában elôször az ÁNTSZ tevékenységével kapcsolatos elvárásokat összegezte (az ÁNTSZ tevékenysége legyen jogszerû, szakszerû, hatékony, bizalmi elven alapuló, konzultatív, kiszámítható azaz minden megyében egységes elvek szerint végzett). Ezután a tiszti gyógyszerészi szolgálat feladatait vette sorra. Ezek között megkülönböztetett igazgatás-szervezési (létesítés-engedélyezés, szolgálati rend meghatározás) és hatósági-ellenôrzési (szakfelügyeleti) feladatokat. Ezen túl részt kell venniük a jogalkotásban, a szakmai irányelvek, módszertani levelek elôkészítésében, bevezetésében (pl. keverékinfúziók, citosztatikus infúziók készítésének szakmai irányelve) és segíteniük kell a gyógyszertárak szakszerû és jogszerû tevékenységét elôsegítô kétirányú kommunikációt. Szólt a gyógyszertárak évi általános ellenôrzési szempontjairól, melyek kiterjednek a gyógyszertár funkcionális helyiségei, a gyógyszerkészítés eszközei, a szakkönyvek és nyilvántartások ellenôrzésére, a gyógyszerekkel végzett tevékenységek ellenôrzésére (minôség-ellenôrzés, tárolás, magisztrális munka, gyógyszerkiszolgálás), a gyógyszerekkel kapcsolatos betegjogok érvényesülésére és a forgalmazott termékkörre. Külön is foglalkozott a magisztrális gyógyszerek minôségének kérdéseivel, ami egyrészt azért fontos, mert éves szinten legalább 8,5 millió adag magisztrális gyógyszer készül a gyógyszertárakban, s ezek analitikai vizsgálata nem oldható meg, másrészt az A FoNo VII. hatályba lépése több problémát is felvetett (amelyek egy része az ÁNTSZ-nél csapódik le, pl. több összetétel vizsgálati protokollja hiányzik), miközben a gyógyszertárak új tevékenységeivel is foglalkoznia kell a tiszti gyógyszerészi karnak (gyógyszerészi gondozás, egyszerû diagnosztikai vizsgálatok), illetve új (kényelmi) szolgáltatásokkal kapcsolatban is ki kell alakítani a hivatalos álláspontot (internetes gyógyszerrendelés, házhozszállítás). Újra tisztázni kell a gyógyszertár kompetencia köreit, a személyi és tárgyi feltételeket, a gyógyszertári tevékenységek szakmai és jogi feltételrendszerét. Antal Csaba végezetül a gyógyszertárak 2006-ban várható ellenôrzési szempontjait ismertette. A 2005-ös vizsgálatokhoz képest hangsúlyosabb lesz a gyógyszerkiszolgálás személyi feltételeinek, a vényköteles gyógyszerek vény nélküli expediálásának, a pontos és egyértelmû rendelésnek, illetve az adagolási utasítás megfelelôségének az ellenôrzése. Kiemelten ellenôrzik majd a gyógyszerekkel kapcsolatos betegjogok érvényesülését és a forgalmazott termékkört is. 18 Gyógyszertár IV. évf szám

20 A kongresszus negyedik napja október 9. vasárnap A kongresszus utolsó napján gazdasági, jogi és szakmapolitikai kérdések kerültek terítékre azon a fórumon, melyre a szervezôk összesen 11 személyt hívtak felkért hozzászólásra. Major Ferenc a MAGYOSZ OTC szekció elnöke a gyógyszerek, gyógytermékek, étrend-kiegészítôk határterületét érintô szabályozási változásokról szólt, Szabó Ferenc a Nagykereskedôk Országos Szövetsége elnöke a Nyugat-Európában intenzíven folyó koncentrálódási folyamatot a multinacionális nagykereskedôk érdekkörébe kerülô gyógyszertárak számának alakulásával igazolta és a hazai viszonyok stabilizálása érdekében a patikák és nagykereskedôk közötti stratégiai kapcsolat fontosságát emelte ki. Ujlaki Ferenc a rendszergazdák szövetsége képviseletében a rendszergazdák és az OEP közötti kapcsolatot ismertette, kitért a gyógyszerár-képzés szabályozásában bekövetkezô változások miatt kialakult informatikai problémákra és szólt a patikák és az OEP között tervezett on-line kapcsolat építésének nehézségeirôl. (E három elôadásról részletesebb beszámoló is olvasható.) Dr. Varga Imre (MOSZ) a rendszergazdák és a patikák közötti szakmai és üzleti kapcsolatokban jogos elvárásainkat összegezte, Horváth Csaba (MOSZ) egy németországi kiállításon szerzett tapasztalatait osztotta meg a résztvevôkkel az internetes gyógyszerkereskedelem terjedésérôl. Horváth Tamás (MGYK) az elektronikus kereskedelemrôl és a gyógyszerek házhoz szállításáról mondta el a kamara álláspontját. Kifejtette, hogy ugyan az internetes gyógyszerkereskedelmet a kamara is liberalizációs lépésként értékeli, naív ábránd azt hinni, hogy a mai magyar politikum gyógyszerügyben emelkedett és következetes gondolkodása okafogyottá teszi a liberalizációs kezdeményezéseket. A kamara a saját lépéseit prevenciónak szánja. Szembeállította a jelenlegi patikai ellátórendszer jellemzôit és értékeit a merkantil gyógyszerellátással, amit az alternatív elosztási rendszer, a liberalizált gyógyszertár-alapítás és -mûködtetés, a szabályozatlan, általában magasabb árak, valamint a tôketársaságok, patikaláncok tulajdonlása jellemez. Azokban az országokban, ahol a merkantil modell honosodott meg, nem csökkent a társadalombiztosításra nehezedô nyomás, a fogyasztók elégedettsége nem nôtt és a nem kívánt gyógyszerhatások magas arányúak. A WHO alapelve szerint a gyógyszerész kapcsolattartó a lakosság és az egészségügyi rendszer között. Tanácsadással, szükség esetén orvoshoz irányítással szolgál, gondozza a beteget, és ha a beteg jóléte azt kívánja, meg is védi a gyógyszerektôl. A kamara internetes gyógyszerellátási koncepciója ebben a szellemi környezetben próbálja elhelyezni azt a kétségtelenül létezô körülményt, hogy az információs technológia a mindennapi élet része lett, és azt, hogy a növekvô internet használat és a szolgáltatások elektronikus igénybevételének növekedése jellemzi napjainkat. A kamara által szervezôdô internetes gyógyszerellátás (és nem internetes gyógyszerkereskedelem) mint szolgáltatási koncepció egy egészségügyi portál létrehozása, ahol az emberek egészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe, információt nyerhetnek és esetleg még gyógyszert is rendelhetnek. Ennek legalább olyan biztonságosnak kell lennie, mint a közforgalmú gyógyszertárakban folyó hagyományos gyógyszerkiadási tevékenység, és a gyógyszerész szerepe nem csökkenhet. Kizárólag közforgalmú gyógyszertárakon keresztül, kiegészítô jelleggel, a gyógyszerészi szolgáltatás részeként, önként vállalva lesz végezhetô az internetes gyógyszerellátás. A kamara álláspontja szerint a gyógyszer házhozszállítás a gyógyszerészi szolgáltatás része, kizárólag közforgalmú gyógyszertárból végezhetô. Ki kell zárni annak lehetôségét, hogy nagykereskedô, szállítmányozó cég, csomagküldô, posta, futár végezze ezt a tevékenységet és olyan rendszert kell kidolgozni, ami nem engedi egyes gyógyszertárak túlterjeszkedését ezen a téren. Az expediálás, az áru és az információ átadása a kiszállítás helyszínén történik. Nem választható szét a gyógyszerkiadás, -kiszolgálás és -kiszállítás, vagyis gyógyszerészi közremûködés kell, csak így biztosítható a termékfelelôsség. Dr. Sohajda Attila (MGYK) a kamara ügyeleti munkabizottságának elképzeléseit tárta a hallgatóság elé. Kifejtette, hogy a lakosság többnyire elégedett a jelenlegi rendszerrel, de kisebb változtatásokat szívesen venne. Különbséget kell tenni a vidéki és a városi lakosság igényei között: a városokban jellemzô, hogy nagyobb forgalom esetén ügyeleti idôben is officinai kiszolgálást igényelnének. A lakossági igények kielégítése zömmel este 10-ig megtörténik, éjfél után zömmel nagyvárosokban van csak ügyeleti forgalom. A kamara felmérést készített az ügyeleti igénybevételrôl, ami kiterjedt a gyógyszertár által forgalmazott készítménycsoportonkénti elemzésre is. Erre alapozva született a kamara új javaslata, amely Budapesten 8-11 (köztük 2-3 nonstop mûködô patikával) oldaná meg az ügyeletet. A nagyobb városokban elôtérbe kerül a kétmûszakos munkaszervezés, hogy csökkenthetô legyen az este 10 után ügyelô gyógyszertárak száma. A kamara költségelemzést is végzett és javaslata kiterjed a részleges központi finanszírozás mértékére is. Kerekes Csaba a könyvelô-klub kongreszszusi munkájáról számolt be (ezt lapunk más helyén ismertetjük) és röviden felhívta a figyelmet egy, a patikusok gazdasági öszszefogására lehetôséget adó kezdeményezésre. Dr. Schlégelné Békefi Csilla (MOSZ alelnök) a liberalizáció elleni fellépést sürgette (cikként közöljük), míg dr. Samu Antal (MOSZ alelnök) a diabetes-gondozásban való részvételi lehetôségekre hívta fel a jelenlévôk figyelmét. A délelôtti programot és a kongresszust dr. Mikola Bálint MOSZ elnök zárta, aki jövô év márciusra meghirdette a Magángyógyszertárak mûködtetése c. konferenciát, októberre pedig a Gyógyszerészek Országos Kongresszusát. * * * A krónikásnak szólni kell a kiállításokról és a kapcsolódó szabadidô programokról. A több mint 2000 m 2 -en a kiállítók idén is kitettek magukért. Hagyomány, hogy aki csak teheti, a siófoki kongresszuson nemcsak tevékenységét mutatja be, hanem akciókkal, kedvezményes vásárlási lehetôségekkel, sorsolásokkal igyekszik a magángyógyszerészek kedvében járni. Ez idén sem volt másként. Csütörtök és péntek este több mûsor váltotta egymást, ahol egymást érték a hazai sztárok. Szombat este sikeres fogadás volt táncmûsorral és divatbemutatóval. Akinek kedve volt, elmehetett a Krisna-völgybe vagy a közeli Kôröshegyen orgonahangversenyt élvezhetett. Gazdag választék szolgálta tehát a kikapcsolódást is. hz Gyógyszertár IV. évf szám 19

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL

HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL HÍREK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET ÉLETÉRŐL Baranyi Ferenc 1 A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) március hónapban megtartotta éves közgyűlését, amely az Alapszabály és a Szervezeti

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2012. május 11. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről

MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről Ideje: 2014. január 21. (kedd) 11.00 óra Helye: Napirend: Hungaropharma Zrt. Irodaház 252-es tárgyalóterem 1006 Budapest, Király u. 12. 1. Elnöki köszöntő Megemlékezés

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 2016. október 17-én megtartott üléséről Helyszín: Budapesti Európa Ifjúsági Központ, Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1024 Budapest, Zivatar u. 1-3. Időpont:

Részletesebben

Budapest, 2014. március 19.

Budapest, 2014. március 19. Budapest, 2014. március 19. 1. Beszámolók: Elnöki beszámoló Etikai Bizottság elnökének beszámolója 2013. évi elszámolás, 2014. évi költségvetés-tervezet előterjesztése Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 7 8. szám 2005. július-augusztus

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 7 8. szám 2005. július-augusztus Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 7 8. szám 2005. július-augusztus Újra tárgyalunk Nosztalgiával vegyes érzelmekkel gondolhatunk azokra az idôkre, amikor a nyári szakmapolitikai uborkaszezont

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Közgyűlési Jegyzőkönyv

Közgyűlési Jegyzőkönyv Közgyűlési Jegyzőkönyv,amely készült a Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálfürdők Egyesülete (továbbiakban Egyesület, székhelye 7625 Pécs Vince u. 9/2.) 2014. szeptember 19-én 09:00 órakor megtartott közgyűléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség március 27-én a Hunguest Hotel Griff Smaragd termében megtartott Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv. a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség március 27-én a Hunguest Hotel Griff Smaragd termében megtartott Közgyűléséről. Jegyzőkönyv a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 2015. március 27-én a Hunguest Hotel Griff Smaragd termében megtartott Közgyűléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint BENCS ATTILA

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2012. május 26. 10 óra 00 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, az 1039 Budapest, Piroska utca 2. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről Beszámoló a 2016. decemberi klubnap eseményeiről 1 Tisztelt CSVOE Tagtársunk, Kedves Barátunk! 2016.12.15.-n csütörtökön tartotta Egyesületünk az évzáró KLUB rendezvényét. Az idei évre komoly célokat tűztünk

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az Egyesület 2015. május 15. napján megtartott Közgyűléséről

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat!

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! TÁMOGATÓINK: Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! Kedves Résztvevők! Nagy örömünkre szolgál, hogy idén Debrecen ad otthont a "Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója és Börze" eseménynek.

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Pongrácz Balázs GYMSKIK Minőségirányítási vezető Cél Régiónk vállalkozásainál, szervezeteinél minőség- és kiválósági fejlesztési kérdések sora vár megoldásra.

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben