Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf szám október-november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 10 11. szám 2005. október-november"

Átírás

1 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf szám október-november

2 A felelôsségvállalás jegyében Gyakran megtörténik, hogy egy jó könyvet elolvasva vagy egy sikeres színielôadást megnézve az embernek egy jellemzô szó vagy egy tömör kifejezés jut azonnal az eszébe, ha felidézi magában a történteket. Egy regénybeli történet lehet pl. izgalmas vagy szívszorító, a színházi darab pedig látványos vagy meghökkentô. Hasonló történt a Gyógyszerészek Országos Kongreszszusa után is. Bár a rendezôk a középpontba a gyógyszertár mint egészségcentrum szlogent valamint a gyógyszerészi gondozást és a gyógyszerbiztonságot állították, a kongresszusra visszagondolva mindenkinek eszébe juthat a felelôsségvállalás kifejezés is. A gyógyszerészi gondozás a rendezvényeinken mindeddig egy szakmai továbbképzési program volt, ahol alkalmazott farmakológiai és klinikai ismereteket nyerhettünk, vagy mint egy elérendô szakmapolitikai cél volt jelen, ami elsôsorban arra hivatott, hogy a különleges gyógyszerészi státusz legitimációját erôsítse. Mindez annak ellenére így volt, hogy soha senki sem feledte, sôt mindenki hangsúlyozta, hogy a gyógyszerészi gondozás végsô célja a beteg jóléte, a gyógyszertárban igénybe vehetô szakmai szolgáltatások színvonalának az erôsítése. A gyógyszerészi gondozás hosszú évek aprólékos elôkészítô munkájának és a reményteljes államigazgatási egyeztetéseknek az eredményeképpen mára a megvalósulás elôszobájába jutott és úgy tûnik változóban vannak a vele kapcsolatos várakozásaink, sôt gondolkodásunk iránya is megfordulóban van. Gyakorlatorientáltabbak a felvetések és már egyre kevésbé a problémákat sorjázzuk, hanem a teendôket összegezzük és egyre inkább a szolgáltatás minôsége, a beteg jóléte foglalkoztat mindnyájunkat. Mikor indul a program? Hogyan csatlakozhatunk hozzá? Hogyan tehetem alkalmassá gondozásra a patikám? Mit kell még megtanulnom, hogy bekapcsolódhassak a programba? Hogyan értetem meg majd a beteggel, hogy érte fogok kérdezôsködni és nem ellene? Hogyan kerülhetem el, hogy nehezteljen az orvos? Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódtak meg a GYOK elôadásai közötti szünetekben, a folyosói találkozásokon, az esti beszélgetésekben. Jó, hogy már errôl beszéltünk. Ezek már a türelmetlen várakozás és a tenni akarás felelôs kérdései. A felelôs gondolkodás hatotta át a gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos elôadásokat és a fórumok gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos kérdéseit is. Jólesô érzés volt tapasztalni, hogy mindenki tisztában van vele: a gyógyszerbiztonság rajtunk áll vagy bukik, s ahhoz, hogy legalább az eddigi szinten megmaradjon, mindnyájunk erôfeszítésére szükség van. Ehhez a felismeréshez kellettek a kongresszuson megjelent hatósági és államigazgatási vezetôk ôszinte megnyilatkozásai is, akik a lehetôségekrôl és a korlátokról, a miénktôl olykor eltérô véleményükrôl is ôszintén beszéltek. Jóllehet a gyógyszerbiztonság megôrzéséhez (és növeléséhez) vezetô utat sokan sokféleképpen képzeljük, a kongresszusi tapasztalatokkal a hátunk mögött talán remélhetjük, hogy az eltérô megoldási lehetôségekrôl felelôs vita bontakozhat ki szakember és szakember, szakma és állami vezetés között. Az értelmiségi felelôsségvállalás szép példája volt a dévai árvaház és az erdélyi gyermekmentô misszió alapítójának Böjte Csaba ferences szerzetesnek a meghívása és szeretetteljes kongresszusi fogadása. Ez is igazolja, hogy a gyógyszerész felelôssége nem szûnik meg a táraasztalon kívül, hanem a társadalom egyik felelôs értelmiségi rétegeként részt kell vállaljunk szûkebb és tágabb környezetünk alakításában, társadalmi nehézségeink és konfliktusainak kezelésében. Szociális érzékenységünk és humanitárius elkötelezettségünk hivatásunk lényegébôl fakad. Ezt szem elôtt tartva kell részt vennünk abban a társadalmi küzdelemben, amely az öngondoskodásra képtelenek, az egzisztenciális, egészségügyi és kulturális problémákkal élôk felzárkóztatását, identitásának megôrzését célozza. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége csatlakozik Böjte Csaba csángó magyar iskola építési kezdeményezéséhez, kérve a gyógyszerészeket a támogató részvételre. A csatlakozásra már a kongresszuson is lehetôség volt és lapunk olvasói a most mellékelt csekkre történô befizetésekkel is hozzájárulhatnak a kezdeményezés eredményességéhez. E sorok írásakor folyik egy remélhetôen hoszszabb ideig tartó gyógyszertári akció elôkészítése is a csángó magyar gyermekek fentebb jelzett anyanyelvi oktatási bázisának megteremtésére. Nemes a cél, komoly a feladat, melyhez minden gyógyszerész csatlakozhat vallási meggyôzôdéstôl és felekezeti hovatartozástól, politikai és szakmapolitikai elkötelezettségtôl függetlenül. Minél többen csatlakozzunk hát. A felelôsségvállalás jegyében. Hankó Zoltán Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: Hankó Zoltán (szerkesztésért felel), Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: ABT 2000 Kft. Recsi István Sokszorosítás: Ritter Nyomda Hirdetésszervezô: G-Management Rt Bp., Huba u. 10. Telefon: Ára: 1000 Ft + 15% ÁFA Gyógyszertár IV. évf szám 1

3 Ma új helyzet van Dr. Mikola Bálint a MOSZ új elnöke arról, hogyan látja a múltat és mit tervez a jövôben A MOSZ október 7-i közgyûlése a leköszönô dr. Samu Antal eddigi elnök helyébe dr. Mikola Bálintot a MOSZ korábbi elnökét, eddigi alelnökét választotta, egyhangú szavazással. Ebbôl az alkalomból, a kezdetekrôl és a MOSZ elsô éveirôl, a szakmapolitika fôbb irányairól és a MOSZ elôtt álló feladatokról kérdeztük az új elnököt. Elnök Úr! Te alapítottad a Szövetséget ben, melynek 1999-ig elnöke voltál. Hogyan emlékszel a kezdetekre? Mennyiben maradtak meg és mennyiben változtak a MOSZ megalapításakor kitûzött célok? Mentálisan alapvetôen közösségi beállítottságú vagyok. Valamelyik korábbi interjúm alkalmával, pályaválasztásom tudatosságát forszírozó kérdésre fejtettem ki, hogyan lettem gyógyszerész. Édesapám megfontolt, a környezetét és a családja életét tudatosan szervezô jogász értelmiségi volt, aki jól ismerte a hatvanas évek adta lehetôségeket. Látva gyermekei adottságait, pedagógust, mûvészt, orvost, gyógyszerészt és szellemi szabadfoglalkozásút (jogászt nem) nevelt belôlünk. Azt, hogy melyikünkben miért látta a fantáziát, azóta már értem, de most nem fejtem ki. A gyógyszerészetben diplomásként részt venni a 70-es években igen erôsen behatárolt korlátok között volt csak lehetséges. Elhivatottság kellett a kutatói-oktatói munkához, ehhez keveseknek volt adottsága, évenként alig néhányan fértek hozzá. Lehetett dolgozni a gyógyszergyártásban, ami egyre érdekesebb távlatokat nyitott néhány tíz gyógyszerész számára. A tömegmunkát jelentô gyógyszerellátásban a lehetôségek és a karrier csúcsa volt vidéki gyógyszertárvezetônek, esetleg szuperbeosztott kórházi gyógyszerésznek lenni. A nyugati polgári gyógyszerészetrôl, a fejlettebb egészségügyi ellátó rendszerekrôl publikációkban olvasva és szakmai programok alkalmával azokat sejtve, látva, elképzelhetetlen volt számunkra a szakmai perspektíva hazai megnyílása. Ezidôtájt az MGYT-ben (megyei szervezeti alelnök, Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály, FEB elnök) vállaltam szakmapolitikai munkát és tanultam. Amikor 1990-ben elkezdôdhetett a privát gyógyszerészet megteremtése, új távlatok nyíltak a magyarországi gyógyszerészet elôtt. Ekkor már éledezett a klinikai gyógyszerészet igénye és elismerése a fekvôbeteg-ellátásban, érezhetô volt az EFTA konvenciók hatása a gyógyszeripar gyógyszerészi vonatkozásainak erôsítésében, a gyógyszer-anyag és technológiai kutatások realitássá váltak, és megfogalmazódott az igény és lehetôség a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban való felelôs szerepvállalásra is. A szakmai specifikáció tekintetében szorosan együttmûködô elhivatott gyógyszerészek ekkor már jórészt a Magyar Gyógyszerészeti Társaságon belül mûködtették többek között a technológiai vagy az analitikai szakosztályokat, az ipari szervezetet, és hatékonyan dolgozott a Kórházi Szervezet is. Evidencia tehát, hogy amikor összejött az újraalakuló privát gyógyszerészet elsô nyolcvanhárom képviselôje (Kecskemét, 1991.), létrehoztuk a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége szervezetét, amelynek én lettem az elsô, alapító elnöke. Közösséget formáltunk. Számos olyan új kérdés volt, amelyek megoldása közösségi erôt kívánt. Igen jó csapatot szerveztünk. A jól szaladó szekérre sokan felkapaszkodtak, ami által csak erôsödtünk. Korábban elképzelhetetlen kapcsolatrendszereket alakítottunk ki államigazgatás, egészségpolitika, társadalompolitika, gazdaságirányítás, adópolitika, informatikai rendszergazdák, biztosítói finanszírozás, banki szféra, gyógyszerpiaci szegmensek és magunk között. Igazi szárnyalás volt ez, jó csapattal, napi 20 órában. Ezek közben jó néhányan aktívan és utólag sem vitathatóan pozitívan segítettük az állami/önkormányzati rendszerbôl igen nehezen kiszakadni tudó kollegáinkat. Magam az országban elsôként, akkori lakóhelyemen, Bács-Kiskun megyében négy és fél hónap alatt (dupla tulajdonoscserével) befejezetten vezényeltem le a gyógyszertári privatizációt, amelyben (egy kolléga kivételével) minden korábbi gyógyszertárvezetô, általában igen kedvezményes gazdasági konstrukcióban személyi jogos tulajdonossá és egy havi gyógyszerkészlet gazdájává vált ben néhányan megpróbáltuk az akkorra törvénnyel is legitimálódott MGYKban a közvetlen lakossági gyógyszerellátás és a vállalkozás képviseletét erôsíteni, sikertelenül. Figyelemreméltó volt a jórészt generált, de azóta sem teljesen kisimult ellentét a jogelôd nélkül létesült és a privatizált gyógyszertárak tulajdonosai között. Kerestük az utakat az akkor már nyilvánvalóan prognosztizálható gyógyszertár-mûködtetési forráshiányok pótlására, biztosítási technikák és gyógyszerpiaci tulajdonosi konstrukciók felépítésével. Morzsányiak voltak a sikereink, s ma már jól látszik, hogy a patikák gazdasági stabilizációja nem sikerült. Számos problémánk származik ma is ebbôl. Mi volt a közvetlen motivációja az elnöki tisztségrôl való 1999-es leköszönésednek? Az a hihetetlen kohéziós erôvel összetartó szervezet, amely sikeresen és eredményesen vett részt az új gyógyszerészet elsô évtizede feladatainak megvalósításában, új prioritást jelölt ki. Felismertük, hogy a sike res szakmai és gazdasági tevékenység, az egészségügyi ellátó rendszerben és a társadalmi elismertség terén kivívott eredményeink megtarthatósága érdekében nem adva föl a gazdasági biztonság terén kifejtett erôfeszítéseinket súlypontot kell váltanunk. Felerôsítve alapító jelmondatunkat Gyógyszert szed? Beszéljen a gyógyszerészével! (1991.), erôs hangsúlyt adtunk a gyógyszerészi gondozás iskolája megteremtésének. Szerencsére ebben mindenki mellénk állt, segített, a gyógyszerész szakma képviselôi egyértelmûen, de még az államigazgatás és egészségpolitika is, mi- 2 Gyógyszertár IV. évf szám

4 vel nem látták ennek azonnali, közvetlen anyagi vonzatát, s az európai modell is ebbe az irányba mutatott. A közösségi beállítottságú vezetô akkor gondolkodik helyesen, ha új, egyértelmû és mindenki által támogatott feladat esetén nem kapaszkodik a titulusba, hanem mérlegel. Én nem voltam soha klinikai farmakológus (csak ipari gyártástechnológus), a szervezetet össze tudom tartani, de ezt a fáklyát profinak kellett vinni. A MOSZ évi tisztújító közgyûlésén majdnem ugyanezekkel a szavakkal kértem a választókat, mentsenek fel az elnöki jelölés alól és válasszák helyettem dr. Samu Antalt. A támogatottság és a döntés egyhangú volt. Talán korábban szokatlan módon vállaltam mellette az alelnökséget. A szervezetet tovább kellett mûködtetni, hogy legyen bennünk erô. Ehhez remek segítôtársakat is kaptam alelnök és fôtitkár társaimban, a héttagú elnökségben. Minden elképzelhetô eszközzel támogattuk az elnököt missziójában, a gyógyszerészi gondozás hazai kiépítésében, a továbbképzési programok életre hívásában. Az idô megmutatta, hogy jól döntöttünk. Az eltelt hat évben feltehetôen elvéreztünk volna, ha kizárólag a gyógyszertár-mûködtetésre koncentrálunk. Komolyan hittünk abban, hogy a túlélés záloga a szakmai/tulajdonosi irányítás megtartásában a gyógyszerészi szerepkör erôsítése, a gyógyszerszakértôi tevékenység értékének tudatosítása politikában, társadalomban, döntéshozatalban egyaránt. Ehhez vezetett az út a gyógyszerészi gondozás által. Hála Istennek, ebben minden szakmai reprezentáció mélyen egyetért ma is. Természetesen nem azt állítom, hogy minden érdem az ügyben a MOSZ-nak tulajdonítható, de a közös érdek felismertetéséért igen megdolgoztunk. Újra elvállaltad a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöki tisztségére való jelölést. Miért? Ma új helyzet van. Megtartottuk szakmai/tulajdonosi vezetô pozíciónkat. Tudjuk még védeni nemzeti tulajdonosi érdekeinket. Minden komoly felelôs szakmai szervezet, egészségügyi, államigazgatási és politikai irányító részérôl elfogadott és nélkülözhetetlen a gyógyszerészi szerepvállalás a lakossági gyógyszerellátásban, szükséges a gyógyszerészi gondozási tevékenység. Újabban már az elfogadható médiában is megfogalmazódik (pl. potencianövelô szerek, vagy madárinfluenza kapcsán), hogy megalapozott bizalommal terápia-kompetens, minôségében garantált gyógyszert a beteg csak a gyógyszertárból kaphat. Ahhoz, hogy jól mûködjön az érdekérvényesítô gyakorlat, ismét súlypontot kell váltani. A közvetlen lakossági gyógyszerellátás elfogadott és támogatott színtere a gyógyszertár. A gyógyszertár a gyógyszerbiztonság záloga, amelynek mûködését a gyógyszerész több okból csak tulajdonosi irányítással tudja garantálni. A gyógyszerész nemzeti/szakmai befektetô. Nincs racionális, méltányolható társadalmi, szakmai, államigazgatási és politikai érv ez ellen. A gazdasági globalizáció, a versenyszemlélet térnyerése és a piaci korlátok teljes felszámolása jellemzi napjainkat. Az egészségpolitikai vezetés álláspontja ez ügyben kiegyensúlyozatlan, ingadozó, a nemzetközi gazdasági lobby nyomása óriási. Sajnálatos, hogy gazdasági értelemben erôteljesen sebezhetôek vagyunk. A korábban tervezett stabilizációs befektetôi szándékú elképzelések ma már nem megvalósíthatóak. Sokszor mondtam már, hogy a folyamatok iránya egyértelmû és kiszámítható, az ütem az, amit befolyásolni tudunk. Ez nem valamilyen fatalista nézet részemrôl, hanem a felkészülés filozófiája. Aki idôt nyer életet nyer, esetünkben véleményem szerint a szakma a tét. Látjuk-e még a célt és törekszünk annak megvalósítására, vagy ismét vidéki gyógyszertárvezetôk akarunk lenni, kézen fogva és vezetve, csak most nem állami/önkormányzati, hanem tôkés befektetôi alkalmazásban? Ebben a helyzetben vállaltam el ismét a MOSZ elnökséget. Melyek a mostani lényegi célkitûzések? Meggyôzôdésem, hogy ismét a szervezetet és a reprezentációk közötti harmóniát kell erôsíteni. Minden eszközt felhasználva, minden erômmel ezen leszek. A csapat remek, a választott tisztségviselôk és az elnökség tagjai profik. Közvetlen munkatársaimmal megtartottuk az egyeztetést a súlyponti célkitûzésekrôl. Egyelôre ezek tervek, a MOSZ elnöksége és Országos Választmánya elé fogjuk megvitatásra és döntésre terjeszteni. Véleményem szerint új elemekkel gazdagítva, de ismét a gyógyszertár-mûködtetés szakmai/tulajdonosi fenntartása a legsarkosabb probléma. Ennek érdekében a legszélesebb körben értelmezett szakmai, gazdasági és jogi biztonság, a tartósan kiszámítható környezet megteremtése tartozik gondolkodásunk fô homlokterébe. A gyógyszerészi gondozás területén a megkezdett és felépített munkát folytatjuk. Önálló szakmai külkapcsolatok kiépítését tervezzük. Ezeknek a programoknak a megvalósításához minden segítséget megadunk és magunk is igényeljük azt valamennyi gyógyszerészi reprezentációtól, nemzeti gyógyszerpiaci szereplôtôl. Komolyan hiszem azt, hogy az együttmûködésnek új, egymást potencírozó dimenziói jelennek meg az érdekérvényesítésben. Átlépve a kudarcokat és sérelmeket, magam, tiszta lelkiismerettel ezen leszek. A GYOK rendezôbizottságának az elnöke voltál. A kongresszusról jelentôs terjedelmû beszámoló született, záródokumentum is készült, így hát mindenkinek lehetôsége van arra, hogy ha jelen volt, visszatekintsen a történtekre, ha pedig nem tudott részt venni, bepillantson abba, mi is történt abban a négy napban. Vannak-e a hivatalos beszámolókon túl olyan gondolatok, amelyek oda nem fértek be, de mindenképpen meg kell említeni? Igen. Megünnepeltük, hogy tizenöt éve alakultak az elsô jogelôd nélküli gyógyszertárak. Együtt örültünk annak, hogy vannak közöttünk ma is aktív 80 éves kollégák, akiknek segítségére mindig számíthatunk. Ismét kiadtuk az Év Patikája elismerést egy kiváló kollégánknak, aki példamutató környezetben és elhivatottsággal végzi a lakossági gyógyszerellátást. Számos pályakezdô gyógyszerész vállalt elôadást, a legjobbakat közülük díjaztuk és publikáljuk. Elismeréseket is adott a MOSZ az ez évi kongresszuson. A leköszönô elnököt kellene megkérdezni, hogy ki, miért és milyen elismerést érdemelt ki. Amit viszont Ô nem fog elmondani azt én elmondhatom. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 2005-ben Gyógyszerészetért Életmûdíjjal honorálta dr. Samu Antal szakmai munkáját. Ugyancsak a GYOK alkalmával kapta meg Samu dr. a Batthyány Strattmann László emlékérmet, amelyet az egészségügyi miniszter adományozott számára szakmai, különös figyelemmel a gyógyszerészi gondozás területén végzett munkájáért. Meggyôzôdésem, hogy az elnök elismerése a szervezet elismerése is egyben. Büszkék vagyunk erre. Elnök Úr! Régi-új funkciódban sok sikert kívánunk! Gyógyszertár IV. évf szám 3

5 Hat év gyorsmérlege Dr. Samu Antal leköszönt MOSZ elnök a Szövetségrôl, a szervezeti sokszínûségrôl, a gyógyszerészi gondozásról és a jövôrôl. Elnök Úr! Hatéves MOSZ elnöki tevékenység után leköszöntél errôl a pozícióról. Ebbôl az alkalomból célszerû lehet az elnöki beszámoló tényszerû adatai mögötti történéseket és összefüggéseket is vizsgálni, ezért örülök, hogy erre az interjúra sort keríthettünk. Hogyan értékeled az elmúlt hat évet? Mi a véleményed a hat évvel ezelôtti helyzetrôl és a mostaniról? Hogyan emlékszel: milyen volt akkor a szakma állapota és hangulata? Összevethetô a mostanival? 1999 októberében választottak a MOSZ elnökévé. Ekkor a MOSZ alapszabályát is módosítottuk, amelynek értelmében a Szövetség a korábbi feladatainak és célkitûzéseinek megtartása mellett fokozott hangsúlyt helyez egy országos gyógyszerészi gyógyszertár tulajdonosi típusú szövetség képviseleti rendszerén keresztül a munkaadói érdekek megjelenítésére és képviseletére. Úgy gondolom, ezt az elképzelést teljesítettük. Az elmúlt években a MOSZ a gyógyszerészek érdekeinek megfogalmazása során és érdekérvényesítô gyakorlatában a minôségi gyógyszertár mûködtetés gazdasági, jogi környezetének stabilizálására, az önálló, felelôsségteljes, a vállalkozás szabadságát hangsúlyozó gyógyszertár mûködtetésre, a gazdasági egzisztencia visszanyerésére, megszilárdítására, a társadalmi elismerés és megbecsülés kivívására, a szakma önálló, felelôsségteljes és igényes gyakorlására, a gyógyszerészi gondozás, egészségfejlesztés célkitûzéseinek megismertetésére, elismerésére, népszerûsítésére, gyakorlati megvalósítására, valamint kivívott eredményeink megtartására törekedett. A szakmán belül érzékelhetô rétegérdekeken vagy egyéni ambíciókon felülemelkedve, mindig a gyógyszertár tulajdonos gyógyszerészek illetve a szakma egészének érdekeit tartottuk szem elôtt. A megyei és országos feladatok hatékony végzéséhez módosítani kívántuk a MOSZ szervezeti struktúráját. Ez utóbbit elnökségem utolsó éveiben hajtottuk végre és egy korábbi fejlesztésnek köszönhetôen, kommunikációs stratégiánk érdekében a gyógyszertár tulajdonosok jobb informálását szolgálva elindítottuk Gyógyszertár c. magazinunkat, majd korszerûsítettük weboldalunkat. Ezzel mintegy lehetôséget teremtettünk a szakmát érintô különbözô gazdasági, jogi, szakmai, szakmapolitikai stb. információk, kérdések, vélemények stb. kiközvetítésére, ütköztetésére. Ami a szakma állapotát és hangulatát illeti, folyamatos állóháborút vívunk (több-kevesebb tûzszünettel), túlélésre játszunk, amelynek középpontjában a gyógyszertárak gazdaságos mûködôképességének megôrzése, a különbözô szintû liberalizációs törekvések viszszaszorítása áll. Az októberi helyzet sem volt rózsás és a mai sem jobb. A komoly szakmai kihívást jelentô gyógyszerészi gondozás program megvalósításánál jelentôs energiát mozgósítottunk annak különbözô szintû elfogadtatásáért, tartalommal történô feltöltéséért, protokollok készítéséért és a program gyakorlati bevezetéséért. Miként emlékszel a szakmapolitika hat évvel ezelôtti helyzetére és milyennek ítéled a három szervezet együttmûködését? Milyen most ez a kapcsolatrendszer? A három (vagy inkább négy) szervezet együttmûködésének lehetôsége mellett ne feledkezzünk meg az egymásrautaltság kényszerérôl sem. Nem szívesen gondolok vissza azokra az idôkre, amikor koncepciós perek idôszakára emlékeztetô attitûdök gátolták az MGYK és a MOSZ kapcsolatát. Errôl csak annyit, hogy megbocsátani lehet, de felejteni nem, a történtekbôl pedig mindenféleképpen okulni kell. Több év távlatából visszatekintve úgy gondolom, hogy egyéni, szûk csoportérdekek miatt egy valami sikerült: szétverni azt a kezdeményezést a többségi gyógyszerészi (gyógyszertári) kézben lévô gazdasági társaság létrehozását, amely gazdasági és szakmai értelemben is kedvezô lehetôségeket teremthetett volna a gyógyszerészi összérdekek megvalósításában. A három szervezet együttmûködését illetôen kapcsolatunk az MGYK-val folyamatosan konszolidálódott majd javult, olykor (különösen az utóbbi idôszakban) kimondottan jónak volt mondható. Az MGYT-vel a korábbi folyamatos jó együttmûködésünk napjainkra formálissá vált. Az új vezetéssel történt február közepi találkozásom óta több felvetett kérdésre (EuroPharm Forum, FIP Officinai Szekció képviselet) a mai napig nem kaptam választ. Természetesen könnyen lehet, hogy csak kommunikációs aszimmetriáról, esetleg az én szokatlan túlérzékenységemrôl van szó, de az is lehet, hogy valami másról. Ôszintén remélem, hogy az új MOSZ vezetés tisztázza az esetleges félreértéseket és kapcsolatunk újra a régi jó kerékvágásba kerül. 4 Gyógyszertár IV. évf szám

6 Ha már itt tartunk, véleményed szerint milyen elôny és hátrány adódik a szervezeti sokszínûségbôl, illetve milyen lehetôséget jelent és mekkora kockázatot hordoz ez a struktúra? Talán a közkedvelt SWOT analízis módszere alkalmas lehet arra, hogy ennek a sokszínûségnek az erôsségeit és gyengeségeit, a benne rejlô lehetôségeket és a kockázatokat számba vegyük. Erôsséget jelenthet a rétegérdekek markáns megjelenítése. Az egységes fellépés során nagyobb az erô, egymás munkáját, céljainak elérését kölcsönösen támogathatjuk. Jobbak a lobby lehetôségek, a kapcsolati rendszerek sokszínûsége jól kiaknázható, erre akár a potencírozó szinergizmus fogalma is használható. Erôsség még, hogy több forrásból és kapcsolati rendszerbôl vagyunk képesek informálódni. A struktúra gyengesége lehet, hogy könnyen szétforgácsolódhatnak az erôforrások, érdekeltségi és értelmezési aszimmetria alakulhat ki, esély van az információs inszufficienciára és az információk sem mindig érnek idejében célba. Nehéz az egységes álláspont kialakítása, sürgôs esetekben hosszú a reakcióidô. Megoszthatóbbak vagyunk, felléphet rivalizálás, a másik felet hajlamosak lehetünk alulértékelni. Átfedések lehetnek a folyamatokban, a kapacitásokat alacsonyabb hatékonysággal használjuk fel. Ugyanakkor nagy lehetôségek rejlenek a konstruktív együttmûködésben, a folyamatos kommunikációban, a kölcsönös tájékoztatásban, az intézményes, szervezett együttmûködésben. Közös munkacsoportok mûködtethetôk, az erôforrások koncentrálhatók, feladatok delegálhatók, szakértôi csoportok hozhatók létre. Fenyegetettséget jelent a megoszthatóság, a kihasználhatóság, a kiszolgáltatottság, az inkorrektség, a tolerancia kölcsönös csökkenése. Úgyszintén fenyegethetnek konfliktusok, együttmûködési krízisek. A MOSZ szakmai érdekvédelmi szervezetként definiálja önmagát, de komoly eredményeket ért el a továbbképzések területén is. Miért volt indokolt, hogy a MOSZ ezen a területen is aktív legyen? Hogyan értékelhetô az elmúlt ötéves továbbképzési ciklus a MOSZ szemszögébôl? A gyógyszerészi gondozás az egészségfejlesztés hazai megvalósításának az egyik kezdeti lépése. Az ügy iránt érdeklôdô és elkötelezett gyógyszerészek az adott területen diabetes, hypertonia, osteoporosis, mozgásszervi megbetegedések, onkológia, asthma-allergia, labordiagnosztika, öngyógyítás stb. komoly továbbképzésekre kényszerülnek. Az elmúlt idôszakban elismert elôadók bevonásával folyamatosan nagy hangsúlyt fektettünk ezekre a továbbképzésekre. Örülök a gyógyszerészek kedvezô visszajelzéseinek. A gyógyszerészi gondozás nagy utat járt be Magyarországon, ma már érdemi tárgyalások folynak az állami vezetéssel ennek befogadásáról. Milyenek a lehetôségek? - A gyógyszerészi gondozás területén a kilencvenes évek elején megfogalmazott célunkat elértük. Ma már magáénak érzi a teljes gyógyszerészi reprezentáció, de a kormányzó és az ellenzéki parlamenti pártok is elfogadták. Megteremtôdött az alapja annak, hogy a gyógyszertár-mûködtetésben meghatározó szerepet jelentô de sajnos folyamatosan gyengülô logisztikai, gazdasági feladatok mellett kognitív szolgáltatások nyújtásával, szakmai szolgáltatásaink kiterjesztésével, magasabb színvonalú és új típusú gyógyszertári ellátás legyen biztosítható, létrehozva ezzel a gyógyszertár, mint egészségcentrum filozófiáját. További feladatunk, hogy céljaink elérésére még több, a feladat iránt elkötelezett gyógyszerészt, kooperáló orvost és más egészségügyi szakembert nyerjünk meg. A többi szakmai szervezettel, az egyetemekkel történô egyeztetések után további programok megvalósításán dolgozunk (lásd a debreceni és a Tennessee-i egyetem együttmûködését), növelve ezzel a közvetlen lakossági gyógyszerellátás társadalmi elfogadottságát, imázsát. Komoly eredményeket ért el a MOSZ a nemzetközi kapcsolatok építésében, elsôsorban annak eredményeként, hogy több évig a FIP Officinai Szekció elnökségi tagja voltál, képviselted az országot az Europharm Forumban és legendásan jó kapcsolataid vannak az amerikai Tennessee-i egyetem gyógyszerész karával. Ennek köszönhetô többek között, hogy a gyógyszerészi gondozás gondolata Magyarországon megfogant. Miként értékelhetôk ezek a kapcsolatok és a MOSZ számára mik a közeljövô lehetôségei? Rövidebb lesz a válaszom a kérdésnél. Nemzetközi kapcsolataink változatlanul jók és stabilak, különösen az EuroPharm Forummal, a FIP Officinai Szekciójával, a Tennessee Egyetemmel, valamint több nemzeti gyógyszerészeti szervezettel. A továbbiakban ezek megerôsítésén, fejlesztésén és az önálló szakmai külkapcsolatok kiépítésén kell dolgoznunk. Milyen jövô elôtt áll a magángyógyszerészet? A jövônk nehéz és bizonytalan. Folyamatos nehézségekkel, támadásokkal és kemény küzdelmekkel kell számolnunk az elkövetkezô években. (-) Állás, lakással Gyógyszerész munkatársat (házaspárt is) keres a lajosmizsei székhelyû, 1991-ben alapított Familia Patika, azonnali belépéssel. A munkakör ellátásához új, 2 szoba összkomfortos (54 nm) lakást biztosítunk a gyógyszertár épületében. ( vagy ) Dr. Mikola Bálint Gyógyszertár IV. évf szám 5

7 A MOSZ új elnöke dr. Mikola Bálint Beszámoló a MOSZ október 7-i tisztújító közgyûlésérôl Év patikája pályázat nyerteseinek a díjátadásra a kongresszus szakmapolitikai napjának megnyitó ünnepségén került sor, ez alól hagyományosan az Ifjúsági Fórum eredményhirdetése és a 2-4 díj átadása volt kivétel, ami a közgyûlésen megtörtént. Az elhangzott beszámolókat a közgyûlés egyhangúlag elfogadta, majd dr. Samu Antal az elnökség, a felügyelô bizottság és a maga nevében megköszönte a tagság bizalmát, lemondott tisztségérôl és átadta a szót a Választási Bizottságnak. A Gyógyszerészek Országos Kongresszusa évi rendezvényei 2. napjának délutánján a siófoki Hotel Ezüstpart Konferenciaközpont elsô emeleti nagytermében került sor a MOSZ ezévi második közgyûlésére, ami egyben a kétévenként esedékes tisztújításra is hivatott volt. A közgyûlés a jelentékeny részvétel ellenére a másodikként meghirdetett idôpontban kezdôdött, tekintettel arra, hogy a MOSZ alapszabály értelmében a tagok több mint felének regisztrálnia kellett volna az elsô idôpontbeli rendezéshez. Az ülés levezetô elnöke Csejtei Marianna alelnök volt. Elsô napirendi pontként dr. Samu Antal leköszönô elnök számolt be az elmúlt két évben végzett munkáról, pontosabban szóbeli kiegészítést fûzött a közgyûlést megelôzôen nyomtatásban is kiadott elnöki beszámolóhoz. Részletesen szólt arról a szakmai és szakmapolitikai jellegû tevékenységrôl, ami megerôsítette a MOSZ jelenlétét az érdekvédelemben és a szakmai progresszióban. Bár a MOSZ a jogelôd nélküli gyógyszertárak érdekvédelmét magára vállaló civil szervezet, az utóbbi években nem egy esetben általános szakmai-érdekvédelmi kérdésekben is meghatározó véleményt képviselt. A MOSZ együttmûködése a kamarával kiegyensúlyozott, az MGYT-vel való együttmûködésnek erôs hagyományai vannak. A MOSZ az elmúlt években sikeres továbbképzéseket tartott, megerôsítette szervezeti struktúráját és a tagjaival való kapcsolattartásban jelentôs elôrelépés könyvelhetô el. Ez utóbbi jórészt a Gyógyszertár c. lapnak és a megújított MOSZ-honlapnak tudható be. A gyógyszerészi gondozás magyarországi bevezetéséért folytatott küzdelem eredményei a közeljövôben már megtapasztalhatók lesznek, ugyanis a MOSZ koordinálásával indul a diabetes gyógyszerészi prevenciós program és hamarosan az MGYK is elkezdi a hipertónia programot. Mátyásné Simon Zsuzsanna leköszönô fôtitkár a Szövetség augusztus 31-i pénzügyi állapotáról és gazdasági helyzetérôl számolt be és tájékoztatta a közgyûlést a Szövetség pénzügyi kötelezettségeirôl is. A Szövetség a tavaszi közgyûlésen elfogadott költségvetés szerint tevékenykedik, gazdálkodása körültekintô és költségtakarékos, pénzügyi helyzete feszes, de kiegyensúlyozott. Benkô Zsolt, a felügyelô bizottság leköszönô elnöke szintén szóbeli kiegészítést tett az írásban is megjelent beszámolójához és néhány gondolattal kiegészítette azt. A költségtakarékos gazdálkodás követelményére, a szabályzatok létére és folyamatos aktualizálásának szükségességére, valamint az összeférhetetlenségi szabályok következetes betartására hívta fel elsôsorban a következô elnökség és felügyelô bizottság figyelmét. A MOSZ által létrehívott kuratóriumok elnökei (Dr. Varga Imre Életmûdíj kuratórium; Pintér László Év patikája pályázat kuratóriuma, Rixer Mária Ifjúsági Fórum kuratóriuma) tájékoztatták a közgyûlésen megjelenteket a kuratóriumok által végzett munkáról. Az Életmûdíjak átadására és az A választási bizottság elnöke, dr. Pávics László és jogász tagja (dr. Borsy János) ismertette a jelölések eredményét, illetve a választási eljárást. A különbözô tisztségekre a MOSZ tagjai írásban jelölhettek, s a jelölteknek a közgyûlést megelôzôen szintén írásban kellett választ adni, hogy a jelölést elfogadják-e. A Szövetség elnökévé a közgyûlés dr. Mikola Bálintot, két alelnökévé dr. Samu Antalt és dr. Schlégelné Békefi Csillát, fôtitkárává Csejtei Mariannát választotta. Az elnökség tagja lett Hankó Zoltán, Horváth Csaba, Rixer Mária, Sándor Árpád, dr. Télessy István, Benkô Zsolt és Mátyásné Simon Zsuzsa, a felügyelô bizottságba Zalántainé Szalai Margitot, Lovas Imrét és Zalántainé Szalai Margit FEB új elnöke dr. Nagy Bélánét választották a közgyûlés résztvevôi. A felügyelô bizottság a tagjai közül Zalántainé Szalai Margitot választotta elnöknek. Dr. Mikola Bálint, a MOSZ új elnöke megköszönte a tagságnak a bizalmat, majd a közgyûlést bezárta. Csejtei Marianna 6 Gyógyszertár IV. évf szám

Gondolkodó a párhuzamokról

Gondolkodó a párhuzamokról Gondolkodó a párhuzamokról II. rész I. Veszélyben a harmónia. A változás többek között az emberiség számának gyarapodása, a természeti terhelések hihetetlen mérvû fokozódása, a dinamikus technikai és az

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 9. szám 2004. szeptember

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 9. szám 2004. szeptember Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 9. szám 2004. szeptember Béres hirdetés Építkezünk tovább Gondolatok a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa 2004 elé Néhány éve volt alkalmam a Magángyógyszerészek

Részletesebben

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Minek nevezzelek?! Nem írom azt, hogy paradigmaváltás van, mivel az már olyan gyakori az utóbbi idôben, hogy pont a fogalom lényege vált hiteltelenné. Nem írom azt sem, hogy koncepcióváltás, mivel ez valami

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 5. szám 2005. május Sintek International www.sintek.se GYÓGYSZERTÁRI RAKTÁROZÁS FELSÔFOKON ERGONOMIKUS GAZDASÁGOS ESZTÉTIKUS RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁSÉRT

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész Gondolkodó a párhuzamokról I. rész I. Az ember, mint biológiai lény, optimális életvitelre csak közösségi környezetben alkalmas. A személyiség felépítésének és kiteljesítésének ez az egyik meghatározó

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 4. szám 2005. április

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 4. szám 2005. április Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 4. szám 2005. április Mindent értve, vagy reménytelenül? összezavarodva Az egészségügy kátyúkkal teli országútján szinte minden évben újra kezdjük életünket.

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly...

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly... Tartalom A 2007.év mérlege Miért keserû a pilula? A hazai gyógyszeripar aktuális problémái Bogsch Erik MGYE elnök.......... 2 A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatása a gyógyszer-nagykereskedelemre Szabó

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész Gondolkodó a párhuzamokról III. rész I. Korábbi fejtegetéseimben kitértem a közösségi szervezôdések, az egyéni, társadalmi és csoportérdekek harmonizációjának fontosságára. Elemeztem a felelôsségvállalás

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 6. szám 2005. június- július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 6. szám 2005. június- július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 6. szám 2005. június- július Sintek International www.sintek.se GYÓGYSZERTÁRI RAKTÁROZÁS FELSÔFOKON ERGONOMIKUS GAZDASÁGOS ESZTÉTIKUS AKCIÓ! Minden kedves

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Áldott Karácsonyt!....................................... 2 Szemléletváltás az egészségpolitikában II. rész......... Dr. Mikola István 3 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról III. rész........... Dr. Mikola

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom 20 éves a MOSZ............................................... 2 Kitüntetések................................................. 4 Az Év Gyógyszerésze........................................ 9 Kedvenc

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 5. szám 2004. május Béres Alkotmánybírósági döntés után, a gyógyszerpiaci rendtartásról szóló tervezet vitájának kezdetén A gyógyszerellátási piac racionális

Részletesebben

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra,

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra, CMYK CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! 18. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa A feladat adott Szokatlan érzés a Gyógyszertárba vezércikket írni úgy, hogy a számítógép klaviatúrája fölé nem a MOSZ egyik vezetôjeként, hanem a kamara tisztségviselôjeként hajol e sorok írója. Szokatlan

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Simon Kis Gábor 70 éves........................... Szerkesztôség 2 Aktuális Megtartotta közgyûlését a MOSZ........................ MOSZinfo 3 Elnöki beszámoló...................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2.

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2. Tartalom Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2 Aktuális Sub pondere crescit palma... 4 Nagyker kisker balance... 5 Tények a gyógyszer-nagykereskedelemről... 7 Változások a munkajogban II.

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XIX. évf. 6. 8. sz. 2011. Aki szereti a Hungaropharmát, azt mi továbbra is, és még inkább»szeretni«fogjuk Füzesi Judit a Hungaropharma új Kereskedelmi

Részletesebben

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl........................ MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum................... Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm.

Részletesebben

Karácsony van. Gyógyszertár

Karácsony van. Gyógyszertár Karácsony van Évezredes a biológiai és az ezzel összefüggô mentális ritmus a természetben. Nagyon fontos ezt tudatosan is ismernünk és megélnünk, hiszen csak így vagyunk képesek arra, hogy egymást elfogadva

Részletesebben

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr.

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr. Ismét eltelt egy esztendô. Megpróbáltattunk, és nem találtattunk könnyûnek. Terhünk számtalan volt, de felemelt fejjel és eltökélten álltuk a viharokat. Az Ádvent, a várakozás áttekintésre ösztönöz, az

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben