Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam"

Átírás

1 Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 8. OSZTÁLY JAVASOLT ÓRAKERET Tematikai egység évfolyam I.BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA II.OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE III.ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS IV.ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVR6L V.IRODALMI KULTÚRA, IRODALMI MUVEK ÉRTELMEZÉSE VI. SZABADON FELHASZNÁLHTÓ ÓRAKERT évfolyam Fejlesztési célok: Azoknak a készségeknek és képességeknek a kialakítása, amely hozzásegíti a tanulókat az anyanyelvi kultúra megalapozásához, a társas társadalmi együttműködéshez, a kulturált nyelvi magatartáshoz. Az anyanyelvi ismeretek b6vülése szélesed6 lehet6ségeket ad az információk megszerzéséhez, a problémák megértéséhez, a kommunikációhoz, valamint ahhoz, hogy ápolják és hagyományozzák a tanulók az anyanyelvi örökséget. Fejlesztési feladatok: A tantárgy fejlessze a beszédpercepciós képességet és a beszédértést Gazdagítsa a tanulók által aktívan használt szókincset. Sajátíttassa el a kommunikációs helyzeteknek megfelel6 szövegalkotást, magatartási, társalgási, udvariassági formulákat. Gyakoroltassa az érthet6, megközelít6en természetes ritmusú hangos beszédet. Tegye gyakorlottá a tanulókat a szóbeli szövegértésben. Közelítse a tanulók beszédét a köznyelvi kiejtési normához. Sajátíttassa el a néma és a hangos olvasást. Fejlessze az íráskészséget, az összerendezett írásmozgások kialakulását, teremtse meg az írásbeli nyelvhasználat lehet6ségét. Csökkentse a meglév6 nyelvhasználati zavarokat, tegye tudatosabbá a nyelvhasználatot. Ismertesse meg nemzeti kultúránk hagyományait, neveljen az anyanyelv megbecsülésére. Formálja a tanulók személyiségét, gazdagítsa érzelemvilágukat, a korrekciós szempontok érvényesítésével enyhítse a személyiségfejl6dés zavarainak következményeit. Sajátítsa el az írásbeli szövegalkotás alapvet6 szabályait. Fejlesztési követelmények: Napszaknak megfelel6 köszönés. Saját személyi adatok elmondása. 1495

2 A hangok hosszúságát érzékeltetése. Megfelel6 beszédtempó, hanger6, beszédtechnika, hangsúly. Négy-öt mondóka, vers ismerete. A megtanulandó memoriterek képességi szintnek megfelel6 tolmácsolása. A környezet tárgyairól, eseményekr6l, élményekr6l három-négy összefügg6 mondat megfogalmazása. Az olvasás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni sajátosságok figyelembevételével). Szóképes, illetve folyamatos, szöveghii olvasás, megfelel6 hangsúlyozás. Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról beszámolás segítséggel. Szövegelemzés végezése segítséggel. Összefüggések észrevétele a szövegben. Az írás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni haladási ütemnek megfelel6en). A kis- és nagybetiik szabályos alakítása és kapcsolása. Az írott nagybetiik. alkalmazása. Mondatokat és rövid szövegek másolása írottról, nyomtatottról. 3-4 betiib6l álló szavak leírása tollbamondás után. Begyakorolt szavak leírása emlékezetb6l. Rendezett, olvasható íráskép. 1. évfolyam Fejlesztési célok: A tanulók átvezetése az óvodai játékközpontú tevékenységb6l az iskolai tanulás tevékenységeibe. Az emberi kommunikáció alapformáinak elsajátítása. Az olvasás, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat elemeinek kialakítása. Helyes önismeret, erkölcsi érzék, ítél6képesség kialakítása. Fejlesztési feladatok: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: Beszédszervek miiködésének tudatosítása, megfelel6 légzési technika kialakítása. Hangok, hangkapcsolatok tiszta ejtésének gyakoroltatása. Törekvés az érthet6, kifejez6 beszédre. Szókincs gazdagítása. Motiválás egyszerii közlésre, kérdésfeltevésre, válaszadásra. Összefügg6 beszéd fejlesztése egyszerii mondatalkotás gyakoroltatása. Olvasás, az írott szöveg megértése: A hármas asszociáció kialakítása. Az olvasás jelrendszerének elsajátítása (az olvasástanítási módszer függvényében). Szótaghatárok, mondathatárok felismertetése. Mondatkezdés, személynevek kezd6betiijének jelöltetése. Mondókák, versek interpretálása. Írás, szövegalkotás: Az íráshoz szükséges mozgáskoordináció kialakítása és fejlesztése. Íráselemek, betiik vázolása, kicsinyítése, vonalközbe helyezése. Betiikapcsolatok, szótagok, szavak másolása írottról-írottra. Rövid szavak írása tollbamondás után. Megismert, elemzett rövid szavak íratása emlékezetb6l. Írásjelek megismertetése, alkalmaztatása gyakorlás során. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvr6l: Szavak betiisorának pontos másoltatása. Nagybetiik jelölése (nevek, mondatkezdés), írásjelek alkalmaztatása. Fejlesztési követelmények: Törekedjen a hangok, hangkapcsolatok tiszta ejtésére. Értse meg az egyszerii közléseket, utasításokat, válaszoljon kérdésekre. Tudjon bekapcsolódni a beszélgetésbe, használja a napszaknak megfelel6 köszönési formát, gyarapodjon szókincse. Sajátítsa el az olvasás jelrendszeréb6l a magánhangzókat és az egyjegyii mássalhangzókat. Tudjon gyakorolt rövid szöveget szótagolva olvasni, az olvasottak megértését kérdések segítségével bizonyítani. Segítséggel jelölje a magánhangzók id6tartamát Szerezzen tapasztalatokat a szavak elválaszthatóságáról Ismerje fel a mondathatárokat, jelölje a mondatkezdést és a mondatzárást. Legyen képes szavakat, rövid mondatokat írott szövegr6l másolni, 2-3 betiib6l álló szavakat tollbamondás után leírni Tudjon 3-4 mondókát vagy kiszámolót elmondani. Kapcsolódjon be a népi gyermekjátékokba. Becsülje meg a könyveket. 1496

3 Tematikai egység / ismeretek I.BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA Beszédhallás, hallás utáni értés Szóbeli szövegalkotás Tantárgyi tartalom Beszédkésztetés, motiválás hangadásra. Tiszta hangoztatás, helyes ejtés. Helyes beszédlégzés alakítása, tudatosítása légz6gyakorlatokkal. Passzív szókincs aktivizálása, szókincsgyarapítás., fejlesztés. Mondatszintre irányuló gyakorlatok. A társas érintkezés gyakran használt formái. Élethelyzetek megjelenítése. A nonverbális kommunikáció használata. Tanulói tevékenység Hangfelismerési és hangutánzó gyakorlatok végzése. Beszédhangok id6tartamának érzékelése. Artikulációs gyakorlatok. Légzési gyakorlatok. Tárgyak, képek megnevezése. Térbeli viszonyok (irányok, helyzet, id6). Mondatalkotás események és eseményképek felhasználásával. Mondatb6vítés kérdések és képek segítségével. Illemszabályok tanulása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás. (iskolában, otthon ). Szituációs játékok mindennapi élethelyzethez kapcsoltan. Nonverbális csatornák gyakorlati alkalmazása: tekintet, mimika. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Auditív taktilis kinesztetikus integráció fejlesztése. Beszédszervi izmok fejlesztése. Helyes légzéstechnika. Verbális emlékezet. Tájékozódási gyakorlatok testen, térben, síkban. Térpercepció térbeli viszonyok fejlesztése. Id6beli tájékozódási készség. Kifejez6készség fejlesztése. Képesség érteles mondatokkal való közlésre. Közvetlen megfigyel6képesség. Kapcsolatteremtési készség. Szocializációs, együttmiiködési készség. A nonverbális kommunikáció fejlesztése. Kapcsolódási pontok Ének-zene (hangképzés, légzés, artikuláció, ritmus, gyerekdalok, körjátékok) II.OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE Olvasási képesség Egyenletes, balról jobbra haladó szemmozgás kialakítása. A választott anyanyelv tanítási módszernek megfelel6en az olvasás jelrendszere, technikája. Azonos szócsoportok kialakítása. Ért6 olvasás a tanult betiikre szerkesztett szavakon, szövegeken. Kiszámolók, altatók, mondókák, versek, népi Gyermekjátékok. Látószögnövel6 és fixációs gyakorlatok. Akusztikus és vizuális beszédmotoros érzékelés, észlelés, differenciálás folyamatos gyakorlása. Hanganalízis, hangösszevonás. Betiifelismerés, hangoztatás. Betiik, hangok válogatása, rendezése, csoportosítása adott szempontok alapján (pl. magánhangzók id6tartama, mássalhangzók zöngésséggel). Szótagok, szavak, rövid mondatok (szövegek) hangos szótagoló olvasása. Szócsoportok szerinti olvasási gyakorlatok. Néma olvasás után a megértés bizonyítása segítséggel történ6 feladatmegoldással Az olvasási folyamat háttérképességei (vizuális és akusztikus beszédmotoros figyelem, emlékezet, téri tájékozódási képesség, lateralitás, auditív és vizuális megkülönböztetés, vizuo-motoros koordináció). A hangos olvasás technikai jellegii készségei. A bels6 hallás fejlesztése. Gondolkodási képesség. Rajz és vizuális kultúra (tájékozódás síkban, formaérzékelés, formafelismerés) 1497

4 Tematikai egység / ismeretek Irodalmi ismeretek alapozása Könyvtárhasználat III.ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS Az írás jelrendszere IV.ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVROL Anyanyelvi ismeretek Hang, betii, szótag, szó Helyesírás Tantárgyi tartalom Ismerkedés gyermekkönyvekkel. Az írástanulás el6készítése: Testhelyzet. Íróeszközök használata. Vonalvezetési gyakorlatok. Írás vonalközbe. Füzethasználat. Tájékozódás vonalközben. Sorkövetési, sorváltási tevékenység Betiielem betiiírás. Betiik, szavak, rövid mondatok írása. Hang, betii, szótag, szó, differenciálása. Szavak hangokra bontása. Magánhangzók és mássalhangzók id6tartama, ejtésük, jelölésük írásban. Beszédhangok felismerése szavakban. Szavak elválasztásának alapozása, szótípusok szerint. Mondatkezdés-zárás, nevek kezd6betiiinek jelölése. Tanulói tevékenység (jelöléssel, cselekvéssel, rajzzal, egyeztetéssel, kiegészítéssel, válaszadással). Utánzó és dalos játékok tanulása. Memoriterek közös és egyéni mondogatása. A tanult mondókák ritmizálása. Bekapcsolódás mesék (részletek) megjelenítésében. A könyv helyes használatának megismerése, megbecsülése. Az íráshoz szükséges helyes testtartás kialakítása begyakorlása. A kéz megfelel6 izmainak er6sítése. A helyes írószertartás elsajátítása. Lendületes vonalvezetési technikák tanulása. Füzethasználat elsajátítása. Tanult betiielemek és betiik írása, kapcsolása. Szavak, rövid mondatok másolása írottról. Betiik, rövid szavak írása tollbamondás után el6készítéssel. Válogatások, csoportosítások. A hosszú és rövid kifejezés játékos módon való megtanulása. Alkalmazása a tanult betiikre vonatkozóan. Helyes kiejtésük és írásbeli jelölésük folyamatos gyakorlása. Hangkihallási gyakorlatok. Szavak csoportosítása szótagszám szerint. Feladatok a mondatkezd6 betii és mondatvégi írásjel segítséggel történ6 alkalmazására. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Téri helyzet, téri viszonyok, testhelyzet pontos észlelése. Énekkészség fejlesztése. A mozgás ritmikus összehangolása a beszéd nonverbális és verbális elemeivel. Verbális emlékezet. Beszédkészség, nyelvi kifejez6képesség fejlesztése. Tájékozódási készség. szövegben, adatok visszakeresése. Információk kiemelése Az írás jelrendszeréhez szükséges képességek térben, síkban való tájékozódás, a taktilis érzékelés a finommotorika, az összerendezett írásmozgás. Vizuális figyelem és emlékezet, megkülönböztet6 képesség. Transzformációs észlelés képességének fejlesztése. Helyesírási készség fejlesztése. Gondolkodási képesség (elemzés, összehasonlítás). Auditív-vizuális integráció fejlesztése Transzformációs képesség. Hangzási analízis-szintézis. Beszédritmus érzékelése. Helyesírási készség. Tanult szabályok felidézésének és alkalmazásának képessége. Kapcsolódási pontok Matematika (térbeli-, síkbeli tájékozódás) Testnevelés (mozgáskoordináci ó, finommozgások, térbeli tudatosság) Rajz és vizuális kultúra (formaérzékelés) Ének-zene (ritmus, hang, id6tartam) 1498

5 2. évfolyam Fejlesztési célok: Az olvasás, a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat kialakításának befejezése és fejlesztése. A beszédtechnikai hiányosságok, hátrányok pótlása, korrekciója. A megfelel6 beszédtempó kialakítása. Törekvés a mondatszintii beszédre. Erkölcsi, esztétikai értékrend formálása. Fejlesztési feladatok: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: Helyes artikuláció gyakoroltatása. Beszédszándék fokozása. Szókincsb6vítés. A mindennapi érintkezés nyelvi formuláinak elsajátíttatása, alkalmaztatása. Összefügg6 beszéd fejlesztése 2-3 mondat összekapcsolásával. Lényegkiemelés gyakoroltatása spontán beszéd során. Olvasás, az írott szöveg megértése: Szavak hangsorának elemzése, vizsgálata. A magyar ábécé betiiinek elsajátíttatása. Szavak, mondatok néma és hangos szótagoló olvasásának gyakoroltatása, a megértés ellen6rzése. Versek, mesék eljátszatása, a játék, mozgás és önkifejezési szükséglet kielégítése. Írás, szövegalkotás: A kis- és nagybetiik írott formáinak megismertetése, alakításának, kapcsolásának gyakoroltatása. Írás másolás, tollbamondás és emlékezet után. Szövegértési technika megalapozása. Eszközszerii írás el6készítése. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvr6l: Személyi adatok lejegyeztetése (családi és utónév,lakóhely neve, utca, házszám). Gyakorolt szavak betiisorának tollbamondás utáni íratása. j ly jelöltetése szavakban. A fejlesztés várható eredményei: Tudja gondolatait egyszeriien kifejezni szóban. Gyarapodjon szókincse. Értse a szóbeli közléseket, utasításokat (tanórán és saját élethelyzetében). Értse meg a tanári közlést a nyelv egységeire vonatkozóan. Legyen képes egyszerii üzenetek átadására. Tudjon kérdésekre korának, és fejlettségének megfelel6 választ adni. Tudja elmondani saját személyi adatait. Ismerje az olvasás teljes jelrendszerét, az egyéni sajátosságok figyelembevételével Tudjon ismert szöveget szótagolással, illetve lassú szóképes formában olvasni Tudjon olvasni szavakat, mondatokat, rövid szövegeket ütemes szótagoló, illetve lassú szóképes formában Tudja bizonyítani a szövegértést feladatok megoldásával. Ismerje az írás teljes jelrendszerét. Kis és nagybetiiket megfelel6en alakítsa és kapcsolja. Legyen képes szavakat, rövid mondatokat írott és nyomtatott szövegr6l másolni, illetve 3-4 betiib6l álló el6zetesen megbeszélt szavakat tollbamondás után leírni. Írása legyen olvasható, rendezett Törekedjen a mondatkezd6 nagybetii és a mondatvégi írásjelek használatára Becsülje meg a könyveket. Legyen képes 3-4 mondókát vagy verset elmondani. Ismerje fel életkorának megfelel6en az erkölcsi és esztétikai értéket. 1499

6 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység I.BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA Köznyelvi kiejtés Beszédfejlettség Szóbeli szövegalkotás II.OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE Olvasási képesség Az írott szöveg megértése Beszédtechnikai gyakorlatok. Helyes beszédlégzés alakítása. Artikuláció, id6tartam hangsúly, hanglejtés, hanger6. Az aktív és passzív szókincs b6vítése. Mondatok tartalmi b6vítése, pontosítása kérd6szavak alapján.. Mondatok befejezése. Kérdezés és válaszadás gyakorlása mindennapi élethelyzetekben. Szövegalkotás megalapozása. Id6rend megállapítása. A társas érintkezés gyakran használt formái. Élethelyzetek megjelenítése. A nonverbális kommunikáció használata. Látómez6 szélesítése. Az olvasás jelrendszerének, technikájának elsajátítása. Ért6 olvasás a tanult betiikre szerkesztett szavak, szövegek, versek, mesék felhasználásával. Azonos szócsoportok olvasása, felismerése. Néma olvasás után a megértés Szöveges légzési gyakorlatok. Artikulációs-, id6tartam-, hangsúly-, hanglejtésés hanger6váltási gyakorlatok. Tájékozódási gyakorlatok testen, térben, síkon. A megfelel6 nyelvi kifejezések használata. A passzív szókincs aktivizálása szókiegészítési és hibajavítási gyakorlatokkal. Mondatb6vítések kifejez6 képek és kérdések segítségével. Mondatok befejezése többféle módon kérd6szavak, kérdések segítségével. Meghallgatott mondathoz kérdések megfogalmazása. Képekr6l, eseményekr6l és élményekr6l mondatok alkotása. Eseményképek id6rendbe állítása. Illemszabályok tanulása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kapcsolatfelvétel (iskolában, otthon, közlekedési eszközök ) Illemszabályok alkalmazása. Viselkedések értékelése. Kommunikációs helyzetgyakorlatok. Nonverbális csatornák gyakorlata alkalmazása: tekintet, mimika, vokális kód Látószögnevel6 és fixációs gyakorlatok. Akusztikus és vizuális beszédmotoros érzékelés, észlelés, differenciálás folyamatos gyakorlása. Hanganalízis, hangösszevonás. Betiifelismerés, hangoztatás. Betiik, hangok válogatása, rendezése, csoportosítása adott szempontok szerint..szócsoportok szerinti olvasási gyakorlatok. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Beszédmotorika fejlesztése. Helyes beszédlégzés képessége. A köznyelvi kiejtés tisztasága. Hangsúlyészlelés, beszéddallam- és tempóészlelés. A szituációnak megfelel6 hanger6váltás képessége. Testsémafejlesztés. Térben, síkban való tájékozódási készség. Verbális memória. Auditív zártság. Rövid távú memória. Szeriális emlékezet. Gondolkodási képesség (logikus gondolkodás). Az információ felidézésének képessége. Megfigyelés. Emlékezet. Szóbeli szövegalkotási képesség. Vizuális id6rendiség felismerése. Helyzetfelismerés, problémamegoldás, következtetés. Véleménynyilvánítás képessége. Együttmiiködési készség. Játékbátorság. A nonverbális kommunikáció fejlesztése. Az olvasási folyamat háttérképességei: (vizuális és akusztikus beszédmotoros figyelem, emlékezet, téri tájékozódási képesség, lateralitás, auditív és vizuális megkülönböztetés, vizuomotoros koordináció) A hangos és néma olvasás technikai jellegii készségei. Kapcsolódási pontok Ének-zene (hangképzés, légzés, artikuláció, ritmus, gyerekdalok, körjátékok) Testnevelés (vitálkapacitás növelése) Környezetismeret (a tanulókat körülvev6 tárgyak és él6lények neve, a velük kapcsolatos ismeretek, család, otthon,iskola) 1500

7 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység III. ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS Az írás jelrendszere. IV. ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVROL Alapvet6 kommunikációs helyzetek nyelvi és magatartási mintái bizonyítása. Vers, versszak felismerése Versek, mesék, mondókák, nyelvtör6k. Közmondások, szólások. Ismerkedés gyermekkönyvekkel, gyermek folyóiratokkal. Írott kis- és nagybetiik írása Írott kis- és nagybetiik összekapcsolása Betiik írása tollbamondással Írásjelek írása, alkalmazása Szavak írása másolással, tollbamondással és emlékezetb6l Magán- és mássalhangzók hosszúságának megfigyelése, jelölése Szószerkezetek írása másolással, tollbamondással és emlékezetb6l Mondatkezd6 nagybetii használata Önellen6rzés irányítással Hibajavítás segítséggel Nagybetiik alkalmazása nevek írása során Társas nyelvi magatartás kialakítása Saját élmények egyszerii megfogalmazása Némán olvasott szövegek megértésének bizonyítása irányított feladatmegoldással (jelöléssel, kiegészítéssel, válaszadással, rajzzal).cím, szerepl6k, események megbeszélése. Mondókák, versek ritmizálása. Mesék dramatizálása. Válogatás az osztálykönyvtár könyvei, folyóiratai közül. Könyvtárlátogatás. Gyakorlatok jelek, piktogramok felismerésére, értelmezésére, rajzos utasítások értelmezésére. Ritmikus sorok rajzolása, ábra, alak el6állítása pontok összekötésével. Másolás írottról, nyomtatottról. Látási, hallási el6készítéssel szavak, rövid mondatok írása tollbamondással. Begyakorolt szavak írása emlékezet után. Nyelvi mintakövetés beszédben (bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérés, megköszönés, kérdezés, válaszadás, búcsúzás) Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök A bels6 hallás fejlesztése. Szövegért6 képesség. Beszédritmus észlelése. Megtartó emlékezet. Lényeglátás fejlesztése. Kreatív és spontán beszédkészség. Tájékozódási képesség fejlesztése. Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmak helyes megítélése. Szabálytudat meger6sítése Az írás jelrendszeréhez szükséges képességei: Térben, síkban való tájékozódás, a finommotorika, az összerendezett írásmozgás. A vizuális figyelem. Forma-megkülönböztet6 képesség. Rövid idejii és hosszú távú vizuális, akusztikus emlékezet. Transzformációs észlelés. Grafomotoros fejlesztés. Önellen6rzés, hibajavítás képessége. Emlékezés, összehasonlítás, absztrakció. Vizuális és auditív diszkrimináció. Analizáló, szintetizáló képesség. Kapcsolódási pontok 1501

8 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység Helyesírás Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a beszédhelyzethez Válogatások, csoportosítások. Betiik felismerése, hangoztatása, differenciálása. Adott szempontok alapján történ6 rendezésük. Hangkihallási gyakorlatok. Szavak csoportosítása szótípusok szerint. Hangok id6tartamának jelölése. A j hang kétféle jelölésének változatos formában történ6 gyakorlása. Feladatok a mondatkezd6 betii és mondatvégi írásjel alkalmazása. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Tagolási képesség fejlesztése. Akusztikus és vizuális differenciálás. Helyesírási készség. Szabályok alkalmazásának képessége. Kapcsolódási pontok 1502

9 3. évfolyam Fejlesztési célok: A központi kommunikációs helyzetekben való eligazodás. Az olvasás, szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat fejlesztése. Érzelmi és esztétikai érzék gazdagítása az irodalmi alkotáson keresztül. Az erkölcsi és esztétikai fogékonyság növelése., ítél6képesség alakítása Fejlesztési feladatok: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: Helyes hanger6, hangsúly, hanglejtés, hangszín,beszédritmus gyakoroltatása. Megfelel6 beszédtempó, beszédritmus alkalmaztatása. Társalgási beszéd továbbfejlesztése., beszédkedv, társalgási kedv növelése az életkornak megfelel6 témákban. Magatartási formulák körének b6vítése: szituációs beszéd és helyzetgyakorlatok eljátszatása. Olvasás, az írott szöveg megértése: A hangos olvasás továbbfejlesztése. Megfelel 6 olvasási tempó kialakítása. Mondatközi és mondatvégi írásjelek érzékeltetése. Szövegrészek, szövegek néma olvasásának gyakoroltatása, a megértés bizonyítása. Versek kifejez6 olvasásának gyakoroltatása. Írás, szövegalkotás: Másolás írott és nyomtatott szövegr6l Tulajdonnevek írásának gyakoroltatása. Írástempó fejlesztése. Egységes írásritmusra való törekvés. Emlékezet utáni írás gyakoroltatása. Javítás gyakoroltatása Szövegalkotás írásban. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvr6l: Szavak jelentéstartalmának felismerése, megkülönböztetése. Szó- és mondathatárok jelöltetése. Mondatfajták felismertetése a beszél6 szándéka szerint. Tanult nyelvtani fogalmak alkalmazása. Az írásbeli szövegalkotás tagolásának megismerése Fejlesztési követelmények: Segítséggel tudjon képekr6l mondatot alkotni. Törekedjen a tiszta, érthet6 beszédre. Tudjon ismert szöveget kifejez6en olvasni. Segítséggel tudja a szövegértést bizonyítani feladatok megoldásával, néma, ért6 olvasással is. Állapítsa meg eseményképek segítségével a mondatok id6rendi sorrendjét. Legyen képes írott és nyomtatott szövegr6l másolni. Törekedjen a mondatkezd6 nagybetii és a mondatvégi írásjelek használatára. Legyen képes a látó-halló tollbamondás után t6mondatot leírni. Tudja leírni a személyi adatait (név, lakóhely,, utca, szám) Ismerje és segítséggel alkalmazza a helyesírási szabályszeriiségeket a tanult ismeretei körében. Segítséggel csoportosítson szavakat kérdések alapján jelentésük szerint. Ismerje fel a mondatfajtákat a beszél6 szándéka szerint.. Fogadja el és alkalmazza könyvtárban való viselkedés normáit. Legyenek ismeretei a mesék és versek köréb6l. Tudjon legalább 2 rövid verset szöveghiien elmondani. Segítséggel tudjon rövid mesét dramatizálni. 1503

10 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység I.BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA Köznyelvi kiejtés Beszéd Szóbeli szövegalkotás Beszédtechnikát fejleszt6 gyakorlatok. Helyes beszédlégzés kialakítása. Hangsúly, hanglejtés, hanger6, beszédtempó. Kiejtési tréningek. Hangkapcsolatok (hosszú mássalhangzók, hasonulások). Szókincsgyarapítás. Mondatszintre irányuló gyakorlatok. Szövegalkotás megalapozása. Beszédhelyzetnek megfelel6 szövegalkotási gyakorlatok. Id6rend betartása. Lényegkiemelés, Miivek által keltett élmények rövid megfogalmazása. A társas érintkezés gyakran használt formái. Történetek és mesék feldolgozása a báb és a dráma eszközeivel. Ünnepekhez kapcsolódó népszokások. A nonverbális kommunikáció használata. Gazdálkodás a leveg6vel. Szituációnak megfelel6 hangsúly, hanglejtés találása. A hanger6váltás és helyes beszédtempó megválasztásának gyakorlása. Artikulációs- és hangkapcsolat-ejtési gyakorlatok. Szókincsb6vítés szógyiijtéssel, szókiegészítési és hibajavítási gyakorlatokkal.mondat és szövegszinten. F6fogalom alárendelése. Mondatalkotás, mondatsziikítés, mondab6vítés, mondatátalakítás. Mondatok befejezése többféle módon kérdések, kérd6szavak segítségével. Meghallgatott szöveghez kérdések megfogalmazása. Összefügg6 szóbeli szövegalkotás megtörtént eseményekr6l, eseményképekr6l, élményekr6l az id6rend betartásával. Beszámolás az olvasott élményekr6l. Illemszabályok tanulása: kapcsolatfelvétel, megszólítás, kérés (kiránduláson, telefonálás során, ajándékozáskor ) Illemszabályok alkalmazása. A viselkedések értékelése. Ismert történteket, mesék reprodukálása. Népszokások eljátszása. Nonverbális csatornák gyakorlati alkalmazása: tekintet, mimika, vokális kód, gesztusok. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Beszédmotorika fejlesztése. Helyes légzéstechnika. A beszéd nonverbális elemeinek (hanglejtés, hangszín, hanger6 ) fejlesztése. A köznyelvi ejtés tisztasága. Szóemlékezet. Auditív zártság. Szelektálási képesség. Gondolkodási készség. Kifejez6képesség. Az információk felidézésének képessége. Szóbeli szövegalkotási képesség. Id6rendiség követésének készsége. Lényegkiemel6 képesség. A beszéd folytonosságának és a közlési vágynak a fejlesztése. Helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, problémamegoldás. Gyors reagálóképesség. Tanult ismeretek alkalmazásának és véleménynyilvánításnak a képessége. Kreativitás fejlesztése. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazásának Kapcsolódási pontok Ének zene ritmus, légzés, hangulati elemek, népszokások Testnevelés vitálkapacitás növelése, ritmikus gyakorlatok, mozgáskoordináció, térbeli tudatosság Matematika tulajdonságok viszonyszavak Környezetismeret A természet,környez6 világhangjai Tárgyak és él6lények nevei, velük kapcsolatos ismeretek Család, otthon, iskola, ünnepek Rajz kreativitás, fantázia 1504

11 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység II.OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE Olvasási képesség Irodalmi kultúra, irodalmi miivek értelmezése Irodalmi ismeretek Könyvtárhasználat III. ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS Látómez6 szélesítése. Olvasástechnikát fejleszt6 gyakorlatok. Szóképes, hangos olvasás. Kifejez6 hangos olvasás. Megfelel6 olvasási tempó kialakítása Szövegek, szövegrészek néma olvasása. Vers és próza. Vers és próza megkülönböztetése. A könyvtár használatával kapcsolatos ismeretek, viselkedési szabályok. Ismerkedés gyermeklexikonokkal. Ismerkedés gyermekújságokkal. Írás tempógyorsítása, terjedelem növelése. Az írástechnika fejlesztése. Írott és nyomtatott rövid szövegek másolása. Látószögnövel6 gyakorlatok. Párbeszédes olvasás, válogató olvasás. Azonos szócsoportok olvasása, gyorsolvasó gyakorlatok. Hangsúly, hanglejtés, hanger6 érzékeltetése. Olvasási gyakorlatok a frázikus struktúra alkalmazására. Ismeretlen szavak értelmezése. Tartalom megértésének bizonyítása feladatmegoldással. Versek ritmizálása.versek hangulatának átélése. Gyermekversek olvasása Mondókák, kiszámolók meghallgatása, olvasása. Népi játékok eljátszása Magyar és más népek meséinek olvasása Memoriterek tanulása. Viselkedési szabályok alkalmazása a könyvtárban. Jártasság szerzése a gyermeklexikonok használatában. Helyes arányok, távolságok megtartására szolgáló gyakorlatok. Írástechnikát fejleszt6 gyakorlatok. Szövegírási technikák tanulása. Írás másolással, tollbamondás után és emlékezetb6l. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök képessége. Az információk felidézésének képessége. A nonverbális kommunikáció fejlesztése. A szem fixációs miiködésének fejlesztése. A hangos és néma olvasás technikai jellegii készségei. Készség a kifejez6 olvasásra. A néma ért6 olvasás fejlesztése. Gondolkodási képesség (elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció). Ritmikus, motoros tagolás fejlesztése. Beszédfolytonosság és hosszú távú memória. Szabályok alkalmazásának képessége. Tájékozódási készség. Az önálló ismeretszerzési képesség. Síkban való tájékozódás. Írásütem fokozása. Az íráskészség fejlesztése. Kapcsolódási pontok Környezetismeret Ismeretek az él6 és élettelen környezetr6l Ének-zene Hanger6 gyakorlatok Ének-zene Népdalok,népi játékok,megzenésített versek Népszokások, Népdalok érzelemvilága Matematika Számlálás Testnevelés finommozgás testtartás Rajz és vizuális kultúra 1505

12 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység Szövegalkotás írásban IV. ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVROL Anyanyelvi ismeretek Helyesírás Szavak, rövid mondatok látó-halló és hallás utáni tollbamondása. Írás emlékezetb6l el6készítés után. Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok megoldása íráshasználattal. Szavak gyiijtése, írása, mondatok kiegészítése, b6vítése, befejezése. Mondatalkotás, címadás. Önellen6rzés, hibajavítás. Hangzók fajtái: magánhangzók, mássalhangzók. Az ábécé ismerete. Betiirend. Szófajok felismerése a kérd6szavuk alapján. (Ki? Mi? Milyen? Mennyi? Mit csinál?) Mondat szavakra tagolása. Mondatfajták felismerése, csoportosítása a beszél6 szándéka szerint. Magán- és mássalhangzók id6tartama. A j hang kétféle jelölése. A szavak szótagokra bontása. Szótagokból szavak alkotása. Tulajdonnevek kezd6betiiinek írása. A mondat helyesírása. Önellen6rzés, hibajavítás. Hiányos mondatok, mondatsorok kiegészítése. Mondatb6vítések kérdések segítségével. Kérdésekre felelet megfogalmazása. Önellen6rzés a típushibák megbeszélése után tanári segítséggel. Magán- és mássalhangzók differenciálása.id6tartam szerint. Betiik csoportosítása különböz6 szempontok szerint. Szavak betiirendbe sorolása. Szócsoportosítás jelentés szerint, kérdések alapján Mondattagolási gyakorlatok Mondafajták megfigyelése, felismerése beszédben, olvasott szövegben. Id6tartam-jelölési feladatok. j ly -s szavak begyakorlása a leggyakoribb szavakon.. Mondatkezd6 nagybetii és írásjel alkalmazása. Önállóság szerzése javítási feladatokban. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Az íráskészség eszközszintii használatának képessége. e Írásbeli szövegalkotási készség. Önellen6rzés, hibajavítás képessége. Beszédhangdifferenciálás. Azonosság, különböz6ség felismerésének képessége. Szerialitás. A tanult nyelvtani fogalmak, ismeretek felidézésének képessége konkrét példákon, helyzetekben. A látási alaktagoló képesség fejlesztése. Beszédhanghallás transzformálásának képessége. A helyesírási készség. Szabályok alkalmazásának képessége. Önellen6rzés, hibajavítás képessége, szokása. Kapcsolódási pontok finommozgás, esztétikum Életvitel Dramatizálás egyszerii szközei Környezetismeret társas kapcsolatok, viselkedési formák 1506

13 4. évfolyam Fejlesztési célok: A folyamatos olvasás jártasság szintii alkalmazása, törekvés a készségszint elérésére. Az önálló ismeretszerzés megalapozása olvasásában és írásban egyaránt. Alapvet6 kommunikációs helyzetek készség szintii alkalmazása. Az erkölcsi és esztétikai értékrend formálása, környezettudatos nevelés, nemzeti identitástudat megalapozása. Fejlesztési feladatok: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: Helyes beszédlégzés továbbfejlesztése. Hangsúly, ritmus, beszédtempó összefüggéseinek megfigyeltetése. Szókincsb6vítés képzelt vagy valós szituációk eljátszatásával. Összefügg6 beszéd továbbfejlesztése. Szóbeli szövegalkotás fejlesztése Olvasás, az írott szöveg megértése: A hangos olvasás gyakoroltatása, gyakorolt szövegrészek folyamatos olvasása. Írásjelek tartalmat és érzelmet jelöl6 szerepének észrevetetése. A néma olvasás ütemének fejlesztése, szöveghez kapcsolódó feladatok megoldatása. Olvasottak cselekményének eljátszatása, szerepek szerinti felolvasás gyakoroltatása. Versek hangulatának, ritmusának, rímeinek megfigyeltetése. Írás, szövegalkotás: Írástempó fejlesztése tollbamondás, emlékezet utáni írás során. Tantárgyakhoz kapcsolódó írásbeli feladatok megoldása. Javítás elvégeztetése önellen6rzés. Írásbeli szövegalkotás alapjainak lerakása. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvr6l: Szavak szerkezetének vizsgálata. Szófaji ismeretek b6vítése kérd6szó alapján. Mondatfajták felismertetése a beszél6 szándéka szerint. Kiejtést6l eltér6 hangkapcsolatok jelöltetése. Tanult helyesírási szabályok alkalmaztatása. Fejlesztési követelmények: Tudjon a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak megfelel6en megnyilatkozni. Adjon a kérdésekre adekvát választ a szituációnak megfelel6en Legyen képes összefügg6 szóbeli szöveg alkotására kevés segítséggel Törekedjen a szóképes, illetve folyamatos olvasásra, megfelel6 hangsúllyal. Tudja segítséggel az olvasmányok tartalmát röviden elmondani Rendelkezzen elemi szintii miifaji ismeretekkel: próza és vers Segítséggel legyen képes az olvasás és az írás eszközszerii használatára a feladatok megoldásában Legyen írásképe tiszta, rendezett, jól olvasható. Tudjon rövid szöveget pontosan másolni. Alkalmazza a tanult nyelvtani szabályokat tollbamondásnál és emlékezetb6l írásnál a begyakorolt szókészlet körében. Tudjon 4 5 mondókát, verset, vers részletet szöveghiien elmondani úgy, hogy közben törekedjen a vers hangulatának kifejezésére. Vegyen részt dramatikus játékokban, bábos megjelentésekben Legyen elemi ismerete a könyvtárról ( viselkedés, könyvek helye,rendje, a könyvtárhasználat szabályai) Tudjon tájékozódni a Gyermeklexikonban. 1507

14 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Kapcsolódási pontok I.BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA Köznyelvi kiejtés Beszéd Szóbeli szövegalkotás Dráma Kiejtési tréningek: artikuláció, hangsúly, hanglejtés, hanger6, beszédritmus Helyes estés: toldalékok, kiejtést6l eltér6 hangkapcsolatok. Szókincsb6vítés. Mondatszintre irányuló gyakorlatok. Szavak, szövegkörnyezet vizsgálata, kapcsolata. Fogalmazási alapismeretek: anyagyiijtés, szövegalkotás Címadás. Lényegkiemelés, tömörítés, tématartás. A társas érintkezés gyakran használt formái. Élethelyzetek megjelenítése. Ünnepek, népszokások. A nonverbális kommunikáció használata. Gyakorlatok a hangok tiszta ejtésének fejlesztésére. Hangsúly-, hanglejtés-, hanger6váltási-, gyorsaságiés ritmusgyakorlatok. Kiejtést6l eltér6 hangkapcsolatok alkalmazása. Szókincs gazdagítása szógyiijtéssel, f6fogalom alárendeléssel, szövegkörnyezet megfigyelésével. Mondatalkotás, mondatsziikítés, mondatb6vítés, mondat-átalakítás. Meghallgatott mondat és szöveg lényegkiemelése. A szövegkörnyezethez leginkább ill6 szavak kiválasztása, alkalmazása. Anyaggyiijtés szövegalkotáshoz a megfigyelés, olvasás, emlékezés módjainak felhasználásával. Címadási gyakorlatok. Események id6rendbe állítása. Tartalom-, miivek által keltett élmények elmondása. Üdvözl6lap irányított megfogalmazása. Illemszabályok tanulása: megszólítás, kérés, szándéknyilvánítás (könyvtárban, moziban ). Illemszabályok alkalmazása. Életjátékok. Események megvitatása, vélemény megfogalmazása. Hagyományok megjelenítése. Nonverbális csatornák gyakorlati alkalmazása: tekintet, mimika, vokális kód, gesztusok. A köznyelvi ejtés tisztasága. Hangsúlyészlelés, beszéddallam, beszédritmus és tempóészlelés. Hanger6váltási képesség. Akusztikus észlelés fejlesztése. Szóemlékezet. A szövegösszefüggés megértésének képessége. A verbális kifejez6készség fejlesztése. Az információk felidézésének képessége. Lényeglátás fejlesztése. Árnyalt kifejezés. A megfigyelés- és események felidézésének képessége. Lényegkiemel6 képesség. Önkifejezési készség. Képesség rövid üdvözlet megírására. Kommunikációs képesség. Képesség a tanult ismeretek alkalmazására. Megfigyelés, kreativitás, önkifejezés. A társ meghallgatásának és véleménynyilvánításnak a képessége. Információk felidézésének képessége. A nonverbális kommunikáció fejlesztése. Ének-zene ritmus, légzés, hanger6gyakorlatok Környezetismeret társas kapcsolatok, viselkedési formák IKT eszközök 1508

15 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Kapcsolódási pontok II.OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE Olvasási képesség Irodalmi kultúra irodalmi miivek értelmezése Irodalmi ismeretek Könyvtárhasználat III. ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS IV. ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVROL A hangos olvasás ütemének fejlesztése. Lassú ütemii, szöveghii folyékony olvasás. Szövegek olvasása. Szövegek értelmezése. Néma ért6 olvasás el6készítéssel. Népköltészet, népdalok, népmesék, közmondások, szólások, találós kérdések. Vers és próza jellemz6i (versszak, verssor) Elemi ismeretek írókról, költ6kr6l, miivekr6l. Memoriterek. Gyermeklexikonok használata. Ismerkedés gyermekújságokkal A könyv, folyóirat és újság néhány jellegzetessége, tartalmi és formai jellemz6je. Helyük a könyvtárban. Írás tempógyorsítása, terjedelem növelése. Az írás eszközként való használatának alapozása. Szövegalkotás mondatok összekapcsolásával. Meghívó, rövid szöveges üzenetek, sms és írása. Rövid jellemzés megfogalmazása Gazdaságos szövegelrendezés, Önellen6rzés, hibajavítás. A szó szerkezete: szót6, toldalék A szavak elválasztása Ellentétes és rokonértelmii szavak. Gyorsolvasó gyakorlatok. Párbeszédes olvasás, válogató olvasás. Bemutató jellegii olvasás. Nonverbális beszédelemek alkalmazása begyakorolt szövegen. Szövegelemz6 feladatok. Címadási gyakorlatok. Lényegkiemelés, tömörítés. Szövegmegértés bizonyítása feladatvégzéssel, tények, adatok kiemelésével, tartalommondással. F6fogalmak megkülönböztetése. Vers és próza jellemz6 jegyeinek megfigyelése, felismerése. Rímek pótlása. Ismeretek lényegkiemelése. Vers- és prózamondás. Mesemondás a mesék stiláris jegyeinek figyelembevételével. Információkeres6 technikák gyakorlása. Könyvkeresés szabadpolcon. A kölcsönzés módja. Írástechnikát fejleszt6 gyakorlatok. Másolás; írás tollbamondás után, emlékezetb6l, feladatmegoldások íráshasználattal. Önellen6rzés a típushibák megbeszélése után. Szavak elemire bontásának, a toldalékok helyesírásának gyakorlása. Elválasztási szabályok alkalmazása. Témakörös szógyiijtés. A hangos és néma olvasás technikai jellegii készségei. A kifejez6 olvasási készség fejlesztése. Szövegelemz6 képesség. Lényeglátás fejlesztése. A néma ért6 olvasás fejlesztése. Az önálló ismeretszerzési, tanulási képesség. Gondolkodási képesség (elemzés, összehasonlítás, lényeglátás, absztrakció) Hosszú távú memória. Nyelvi kifejez6képesség. Önálló ismeretszerzési képesség. Tájékozódási készség. Szabályok elsajátításának képessége. Az olvasás megszerettetése, az irodalom szeretete, olvasásra nevelés Íráskészség fejlesztése, eszközszintii használatának képessége. Síkbeli helyzet és viszonyok pontos észlelése. Látási alaktagoló képesség fejlesztése. Lényegkiemelés. Írásbeli szövegalkotás képessége. Önellen6rzés, hibajavítás képessége, szokása. A tanult nyelvtani fogalmak, ismeretek felidézésének képessége konkrét példákon, Ének- zene Népdalok, Népi játékok Megzenésített versek Informatika IKT eszközök Környezetismeret Ismeretek az él6 élettelen környezetr6l Matematika Számlálás Testnevelés Finommozgás Testtartás Rajz és vizuális kultúra Finommozgás Esztétikum Informatika IKT eszközök Matematika számlálás halmazok 1509

16 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Kapcsolódási pontok Anyanyelvi ismeretek Helyesírás Mondatfajták a beszél6 szándéka szerint Magán- és mássalhangzók id6tartama. Szóvégi ó, -6, -ú, -ii jelölésének gyakorlása Kiejtést6l eltér6 hangkapcsolatok (nj, dj, tj, lj, dt, ts, ds ). j kétféle jelölése. Tulajdonnevek helyesírása, gyakori személy, állat, földrajzi név. A mondat helyesírása. Önellen6rzés, hibajavítás. Szófajok felismerése szócsoportban, szövegben. Mondatsziikítési, mondatb6vítési feladatok. Mondatfajták megfigyelése beszédben, olvasott szövegben, és felismerésük. Id6tartam-jelölési feladatok. Gyakorlatok a kiejtést6l eltér6 hangkapcsolatok írására. j ly -s szavak írásának begyakoroltatása. Tulajdonnevek helyesírásának alkalmazása tollbamondás és emlékezet utáni írás során. Mondatkezd6 nagybetii és írásjel alkalmazása. Önállóság szerzése javítási feladatokban. helyzetekben. A gondolkodási képesség (elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció). Szabályok alkalmazásának képessége. Akusztikus figyelem és transzformálási képesség fejlesztése. A helyesírási készség. Szabályalkotási és alkalmazási képesség. Ének-zene Hanger6 gyakorlatok Önellen6rzés, hibajavítás képessége, szokása. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végére: A tanuló legyen képes a mindennapi érintkezésben a kommunikációs helyzetnek megfelel6, néhány mondat alkotására, egyszerii közlésre. Tudjon kérdést feltenni, arra válaszolni. Ismerje saját személyi adatait. Legyen képes felkészülés után szóképesen, folyamatosan, szöveghiien, egyenletes tempóban olvasni. Tudjon az olvasottakról segítséggel beszámolni. Legyen képes szövegértést bizonyító egyszerii feladatok megoldására Törekedjen arra, hogy írásképe rendezett, olvasható legyen. Tudjon mondatokat és rövid szövegeket másolni írottról és nyomtatottról Legyen képes az alapszókészlet szavainak leírására tollbamondással és emlékezetb6l való írással. Legyen képes el6készítés után tollbamondással 4-5 t6mondat leírására. Legyen képes alkalmazni a gyakorolt helyesírási szabályokat - el6készítés mellett alkalmazza a mondatkezd6 nagybetiit, mondatvégi írásjeleket. Ismerje a vers és a próza közötti különbséget. Legyen képes 3-4 mondóka vagy vers elmondására. 1510

17 Ajánlott magyar szerzok és miivek: Arany János: 6szbe csavarodott Bartos Erika: Maci a Holdon, Budapest Csukás István: Hideg szél fúj, Sün Balázs Fazekas Anna: 6sz, Télapó, Tél, Szüret Gárdonyi Géza: Gólyák, Cifra mese, Macskánk Gryllus Vilmos: Füsti fecskék, Kémény tetején, Hallgatag erd6 József Attila: Betlehemi királyok, Altató, Csoszogi, az öreg suszter Kányádi Sándor: Hófoltos még a határ, Kelj föl, nap Lázár Ervin: Öregapó madarai Móra Ferenc: Tükrös Kata, A pillangók királya, Vasgyúró Gyurka, Sose volt király bánata, A kis bicebóca, A diderg6 király Móricz Zsigmond: Iciri-piciri, Kevélykereki, Kuckókirály, A köszönt6, A nehéz kétgarasos, A török és a tehenek Nemes Nagy Ágnes: Cifra palota, Lila fecske, Madarak, Nyári rajz Pet6fi Sándor: Itt van az 6sz, itt van újra, Nemzeti dal (részlet) Szabó L6rinc: A szél meg a nap, Esik a hó, Nyitnikék (részletek), Falusi hangverseny Tamkó Sirató Károly: Mondjam még? Varró Dániel: Buszvezet6k Weöres Sándor: Vásár (részlet), Ha vihar j6 a magasból, Újesztend6, Száncseng6, Galagonya, Birkaiskola, Szép a feny6, N6l a dér, álom jár Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja, Köd és fény, Télapó és a hóember, Alszik a szél, Október, Hova futsz, te kicsi 6z?, Az állatok iskolája, Mikulás bácsi csizmája, Rajzpapír Ajánlott európai szerzok és miivek: Andersen: A két gyertya, Az ólomkatona, A három versenyugró Ezopus: Kincs a sz616ben, Az oroszlán és az egér, A róka és a gólya Grimm: A csillagruha La Fontaine: Tücsök és a hangya Richard Scarry: Mentenek a tiizoltók, Mib6l lesz a kenyér? Szutyejev: Az alma, Miau, A három kiscica, A sün, akit meg lehetett simogatni Módszertani ajánlások: Az évi órakeret témakörönkénti megosztása ajánló jellegii. A pedagógus kisebb arányú eltérést megengedhet magának, az adott tanulócsoport tudásszintjét6l függ6en. A kommunikációs készség fejlesztése a sérült gyermekek esetében különösen fontos feladat. Tudvalév6, hogy tanulóink többsége nyelvileg fejletlen, elmaradott, - ezért a fejlesztés minden témakörben jelenlév6 feladat. (Az óraszám meghatározásával csupán az arányokat kívántuk érzékeltetni.) Az olvasástanítási módszerek közül a Meixner-féle diszlexia prevenciós reedukációs és a hagyományos elemz6- összetev6 módszert ajánljuk. Az anyanyelv tanítása során szem el6tt kell tartani az aprólékosan felépített fokozatosság elvét, betiitanításnál a hármas asszociáció kialakítását. Fontos cél a homogén gátlás kialakításának megel6zése, illetve a már kialakult gátlás kiküszöbölése. Szükségszerii a gyakorlás sokoldalú módon való megvalósítása, hogy a fogyatékos gyermek gondolkodására jellemz6 merevséget, rigiditást oldjuk. A foglalkozások atmoszférája olyan legyen, amely oldja a gyermekek szorongását, s pozitívan befolyásolják a tantárgyhoz való viszonyulást. 1511

18 Eszközök: Tanári tanulói: Játékház tankönyvcsalád betiikészlet hívóképek játéktárgyak, szó- és szótagkártyák bábok jelkártyák fólia Meixner Ildikó Csabay Katalin: Olvasólapok Oktatási Minisztérium Országos Pedagógiai Intézet, Budapest 1978 Marosits Istvánné: Készségfejleszt6 feladatlapok az olvasástanulás el6készítéséhez F6városi Pedagógia Intézet Adorján Katalin: Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére Dyslexiás Gyermekekért Egyesület, Budapest 1995 Ajánlott irodalom: Meixner Ildikó: A diszlexia prevenció, redukáció módszerei Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképz6 F6iskola, Budapest 1995 Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni olvasó és feladatlapok használatához készült útmutató Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1992 Ványi Ágnes: Olvasástanítás diszlexia prevenciós módszerrel Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1994 Kriska Györgyné: A Meixner-féle diszlexia prevenciós módszer alkalmazása az els6 osztályban Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

19 5 8. évfolyam Fejlesztési célok: Az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A nyelvhasználat, azaz a kommunikációs képességek teljes körének fejlesztése a spontán beszédt6l a helyesírásig. A tanulók aktív, alkotó közremiiködésével folyó ismeretszerzés, rendszeresen ellen6rzött alkalmazás útján. Az irodalmi miivek olvastatásával, megértetésével, elemeztetésével és megszerettetésével, valamint zenei és képz6miivészeti alkotások bemutatásával a gyermekek személyiségének formálása. Pozitív erkölcsi tapasztalatok er6sítése. A magatartásban, az emberi kapcsolatokban a szeretet, bizalom, türelem, együttérzés, igazmondás stb. megismertetése, gyakoroltatása, befogadása. A negatív tapasztalatok feldolgozása, irigység, közömbösség, harag, durvaság stb., azok hatásai. A szociális érzékenység fejlesztése, az együtt érz6, segít6 magatartás er6sítése. A különböz6 médiumok, mint ismeretszerzési, miivel6dési, önkifejez6 kapcsolatteremtési lehet6ségek, az alkalmazásokban lév6 veszélyforrások. Tudatosság kialakítása a válogatásban. Fejlesztési feladatok: Szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztése. Él6beszéd gyakoroltatása. A tanulók szövegalkotási tudásának gyarapításával képessé váljanak a társadalmi kommunikációra, az önkifejezésre. A nyelvi és a nem nyelvi jelek szerepének megismertetése. A helyesírás, a helyesírási elemzés és a helyesírási szempontú szövegjavítás gyakoroltatása. A néma ért6 olvasás fejlesztése. Könyvolvasási szokások kialakítása. Szövegtípusok, irodalmi miifajok megismerése. Alkotó életmiivek megismerése a magyar irodalomból. Az önálló tanulási képességfejlesztése. Pozitív személyiségjegyek kialakítása. Fejlesztési követelmények: Társalgásban részt tud venni. Képes a közlés kifejez6 és tájékoztató funkciójával élni. Képes meggy6zni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni. Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja. Könyvtárhasználatra képes megadott szempontok alapján. Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdések alapján) Olvasható, áttekinthet6 írásmiivek készítésére képes megadott szempontok alapján. Tudja az írást kommunikációs célokra használni. Szavakat átalakít, csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját gondolatainak kifejezése érdekében. A tanult szószerkezeteket felismeri, gyiijti, csoportosítja. Képes hiányos és b6vített mondatot alkotni, átalakítani a közlés szándékához igazítva. A kijelölt memoritereket szöveghiien, megfelel6 hangsúllyal elmondja. Tanult irodalmi miivek tartalmát ismeri, szerepl6ket, helyszínt beazonosít. Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni. Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelel6en csoportosítást végezni. 1513

20 5. évfolyam Fejlesztési célok: Olyan beszédszint kialakítása, amely segíti a tanulót a mindennapi élethelyzetekben való eligazodásban és társas együttmiiködésben. Az önálló ismeretszerzéshez szükséges olvasás-írás képességeinek továbbfejlesztése. A helyes erkölcsi, esztétikai érték fejlesztése, megalapozása, a gyermek személyiségének gazdagítása a népköltészeti alkotások bemutatásán keresztül. Fejlesztési feladatok: A közlés szempontjából fontos nem verbális és nyelvi jelek megismertetése. A helyes beszéd, a helyesírás megalapozása érdekében alapvet6 mondattani, szótani és hangtani ismeretek feldolgozása. A nyelvi különbségek csökkentésével a beszédmiiködés folyamatos fejlesztése. Szavak, szókapcsolatok, kifejezések kibontása a beszédb6l, és sokoldalú alkalmazásuk mondatalkotásokban és a mondanivaló összefügg6 kifejtésében. Az eltér6 szinten olvasó tanulók felzárkóztatása. A kiejtés, a szóelemzés és a hagyomány elveire épül6 helyesírás gyakorlása. A közl6 és megért6 képességek szintjének fejlesztése. A szókincs gazdagítása az irodalmi miivek, népköltészeti alkotások, ismeretterjeszt6 írások szóanyagának értelmeztetésével, változatos beszédhelyzetekben történ6 alkalmazásával. A szövegértés folyamatos fejlesztése: a szövegek adatainak, mondanivalójának megállapítása, az értelmes tanulás képességének fejlesztése. A tanulás, az önmiivelés vágyának, igényének er6sítése az olvasás örömének kialakításával. Irodalmi alkotások illusztrálása, a formákkal és a színekkel a hangulat érzékeltetése. Irodalmi alkotások dramatizált megjelenítése, a mozgás esztétikai szépségének megéreztetése Fejlesztési követelmények: Ismerje és alkalmazza az emberi kapcsolatfelvétel illemszabályait. Próbálja alkalmazni a tanult ismereteket a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Váljon igényévé az értelmes, kifejez6 beszédmód. Vegyen részt dramatizálásban, bábos megjelenítésben. Törekedjen beszédének és mozgásának összehangolására. Segítséggel alkalmazza a tanult nyelvi elemeket (hang szótag szót6 toldalék szó) Segítséggel alkalmazza a tanult helyesírási és nyelvhelyességi szabályokat. Alkalmazza az elválasztás szabályait. Legyen képes az olvasás és írás eszközszintii használatára a feladatok megoldásában. Segítséggel tudjon beszámolni tématartással olvasmányokról, ill. élményekr6l. Tudjon közös el6készítés után 4-5 mondatnyi írásbeli fogalmazást alkotni. Ismerje fel a tanult miifajokat az elbeszél6 és a verses irodalom köréb6l. Legyen képes segítséggel az olvasás útján történ6 ismeretszerzésre, tények, adatok kiemelésére. Irányítással tudjon olvasnivalót választani adott témához. Tudja megkülönböztetni a könyvet folyóiratot újságot. Tudjon emlékezetb6l felidézni egyszerii szövegeket, memorizálni verseket. 1514

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

2. sz. melléklet. Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve

2. sz. melléklet. Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve 2. sz. melléklet Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul szolgált az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolája által elkészített

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv TARTALOMJEGYZÉK Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK... 0 1. Bevezető... 1 2. A helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció... 1 2.1. Alapelv...1 2.2.

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Speciális Tanterv 2010. október TARTALOMJEGYZÉK A KISKUNHALASI SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Bevezető... 2 2. A

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM

ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 1/1. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLÁI SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 2012. augusztus

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. Szervezeti egységkód: 082036 OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.3 Helyi tanterv tantárgyanként-autista alsó tagozat Az alsó tagozat

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 68035. Rumi Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Rum-Kastély EGYMI)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 68035. Rumi Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Rum-Kastély EGYMI) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 68035 OM azonosító: 038566 Rumi Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Rum-Kastély EGYMI) HELYI TANTERV A tanulásban akadályozott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-4. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK

HELYI TANTERV ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-4. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK 1/1. A számú melléklet HELYI TANTERV ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-4. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 MATEMATIKA... 41 ERKÖLCSTAN... 69 KÖRNYEZETISMERET... 85 ÉNEK-ZENE...

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

2013. Tananyagtartalom. Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi Tagintézménye. Csongrád

2013. Tananyagtartalom. Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi Tagintézménye. Csongrád 2013. Tananyagtartalom Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi Tagintézménye Csongrád 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

Éves óraszám: 288 óra

Éves óraszám: 288 óra Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 3. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.4 Helyi tanterv tantárgyanként-autista felső tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től A felső tagozat helyi

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

KERETTANTERV. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó. általános iskolák (1-8 évfolyam) elõkészítõ szakiskolák (9-10 évfolyam)

KERETTANTERV. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó. általános iskolák (1-8 évfolyam) elõkészítõ szakiskolák (9-10 évfolyam) KERETTANTERV Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1-8 évfolyam) elõkészítõ szakiskolák (9-10 évfolyam) speciális szakiskolák 9-10 évfolyamai számára Ez a kerettanterv

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 1 2. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS, PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ (AUTISTA/AUTISZTIKUS) TANULÓK SZÁMÁRA 1-4. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK

HELYI TANTERV ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS, PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ (AUTISTA/AUTISZTIKUS) TANULÓK SZÁMÁRA 1-4. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK 2/1. A számú melléklet HELYI TANTERV ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS, PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ (AUTISTA/AUTISZTIKUS) TANULÓK SZÁMÁRA 1-4. ÉVFOLYAM TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 MATEMATIKA...

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 12. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam. Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2

Magyar nyelv. 5. évfolyam. Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Magyar nyelv 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 + 1 Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 Írás, fogalmazás 10 + 1

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Tanulástechnikai tréningtematika

Tanulástechnikai tréningtematika I. A tanulásról Tanulástechnikai tréningtematika Modul Óra Tananyag Tartalom Tevékenység Oktatási módszer 1. Tréning célja, tartalma Bemutatkozás, ismerkedés. A tanulás mestersége című szöveg felolvasása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK TANTÁRGYI RENDSZER... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT,

Részletesebben