Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam"

Átírás

1 Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 8. OSZTÁLY JAVASOLT ÓRAKERET Tematikai egység évfolyam I.BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA II.OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE III.ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS IV.ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVR6L V.IRODALMI KULTÚRA, IRODALMI MUVEK ÉRTELMEZÉSE VI. SZABADON FELHASZNÁLHTÓ ÓRAKERT évfolyam Fejlesztési célok: Azoknak a készségeknek és képességeknek a kialakítása, amely hozzásegíti a tanulókat az anyanyelvi kultúra megalapozásához, a társas társadalmi együttműködéshez, a kulturált nyelvi magatartáshoz. Az anyanyelvi ismeretek b6vülése szélesed6 lehet6ségeket ad az információk megszerzéséhez, a problémák megértéséhez, a kommunikációhoz, valamint ahhoz, hogy ápolják és hagyományozzák a tanulók az anyanyelvi örökséget. Fejlesztési feladatok: A tantárgy fejlessze a beszédpercepciós képességet és a beszédértést Gazdagítsa a tanulók által aktívan használt szókincset. Sajátíttassa el a kommunikációs helyzeteknek megfelel6 szövegalkotást, magatartási, társalgási, udvariassági formulákat. Gyakoroltassa az érthet6, megközelít6en természetes ritmusú hangos beszédet. Tegye gyakorlottá a tanulókat a szóbeli szövegértésben. Közelítse a tanulók beszédét a köznyelvi kiejtési normához. Sajátíttassa el a néma és a hangos olvasást. Fejlessze az íráskészséget, az összerendezett írásmozgások kialakulását, teremtse meg az írásbeli nyelvhasználat lehet6ségét. Csökkentse a meglév6 nyelvhasználati zavarokat, tegye tudatosabbá a nyelvhasználatot. Ismertesse meg nemzeti kultúránk hagyományait, neveljen az anyanyelv megbecsülésére. Formálja a tanulók személyiségét, gazdagítsa érzelemvilágukat, a korrekciós szempontok érvényesítésével enyhítse a személyiségfejl6dés zavarainak következményeit. Sajátítsa el az írásbeli szövegalkotás alapvet6 szabályait. Fejlesztési követelmények: Napszaknak megfelel6 köszönés. Saját személyi adatok elmondása. 1495

2 A hangok hosszúságát érzékeltetése. Megfelel6 beszédtempó, hanger6, beszédtechnika, hangsúly. Négy-öt mondóka, vers ismerete. A megtanulandó memoriterek képességi szintnek megfelel6 tolmácsolása. A környezet tárgyairól, eseményekr6l, élményekr6l három-négy összefügg6 mondat megfogalmazása. Az olvasás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni sajátosságok figyelembevételével). Szóképes, illetve folyamatos, szöveghii olvasás, megfelel6 hangsúlyozás. Olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról beszámolás segítséggel. Szövegelemzés végezése segítséggel. Összefüggések észrevétele a szövegben. Az írás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni haladási ütemnek megfelel6en). A kis- és nagybetiik szabályos alakítása és kapcsolása. Az írott nagybetiik. alkalmazása. Mondatokat és rövid szövegek másolása írottról, nyomtatottról. 3-4 betiib6l álló szavak leírása tollbamondás után. Begyakorolt szavak leírása emlékezetb6l. Rendezett, olvasható íráskép. 1. évfolyam Fejlesztési célok: A tanulók átvezetése az óvodai játékközpontú tevékenységb6l az iskolai tanulás tevékenységeibe. Az emberi kommunikáció alapformáinak elsajátítása. Az olvasás, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat elemeinek kialakítása. Helyes önismeret, erkölcsi érzék, ítél6képesség kialakítása. Fejlesztési feladatok: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: Beszédszervek miiködésének tudatosítása, megfelel6 légzési technika kialakítása. Hangok, hangkapcsolatok tiszta ejtésének gyakoroltatása. Törekvés az érthet6, kifejez6 beszédre. Szókincs gazdagítása. Motiválás egyszerii közlésre, kérdésfeltevésre, válaszadásra. Összefügg6 beszéd fejlesztése egyszerii mondatalkotás gyakoroltatása. Olvasás, az írott szöveg megértése: A hármas asszociáció kialakítása. Az olvasás jelrendszerének elsajátítása (az olvasástanítási módszer függvényében). Szótaghatárok, mondathatárok felismertetése. Mondatkezdés, személynevek kezd6betiijének jelöltetése. Mondókák, versek interpretálása. Írás, szövegalkotás: Az íráshoz szükséges mozgáskoordináció kialakítása és fejlesztése. Íráselemek, betiik vázolása, kicsinyítése, vonalközbe helyezése. Betiikapcsolatok, szótagok, szavak másolása írottról-írottra. Rövid szavak írása tollbamondás után. Megismert, elemzett rövid szavak íratása emlékezetb6l. Írásjelek megismertetése, alkalmaztatása gyakorlás során. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvr6l: Szavak betiisorának pontos másoltatása. Nagybetiik jelölése (nevek, mondatkezdés), írásjelek alkalmaztatása. Fejlesztési követelmények: Törekedjen a hangok, hangkapcsolatok tiszta ejtésére. Értse meg az egyszerii közléseket, utasításokat, válaszoljon kérdésekre. Tudjon bekapcsolódni a beszélgetésbe, használja a napszaknak megfelel6 köszönési formát, gyarapodjon szókincse. Sajátítsa el az olvasás jelrendszeréb6l a magánhangzókat és az egyjegyii mássalhangzókat. Tudjon gyakorolt rövid szöveget szótagolva olvasni, az olvasottak megértését kérdések segítségével bizonyítani. Segítséggel jelölje a magánhangzók id6tartamát Szerezzen tapasztalatokat a szavak elválaszthatóságáról Ismerje fel a mondathatárokat, jelölje a mondatkezdést és a mondatzárást. Legyen képes szavakat, rövid mondatokat írott szövegr6l másolni, 2-3 betiib6l álló szavakat tollbamondás után leírni Tudjon 3-4 mondókát vagy kiszámolót elmondani. Kapcsolódjon be a népi gyermekjátékokba. Becsülje meg a könyveket. 1496

3 Tematikai egység / ismeretek I.BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA Beszédhallás, hallás utáni értés Szóbeli szövegalkotás Tantárgyi tartalom Beszédkésztetés, motiválás hangadásra. Tiszta hangoztatás, helyes ejtés. Helyes beszédlégzés alakítása, tudatosítása légz6gyakorlatokkal. Passzív szókincs aktivizálása, szókincsgyarapítás., fejlesztés. Mondatszintre irányuló gyakorlatok. A társas érintkezés gyakran használt formái. Élethelyzetek megjelenítése. A nonverbális kommunikáció használata. Tanulói tevékenység Hangfelismerési és hangutánzó gyakorlatok végzése. Beszédhangok id6tartamának érzékelése. Artikulációs gyakorlatok. Légzési gyakorlatok. Tárgyak, képek megnevezése. Térbeli viszonyok (irányok, helyzet, id6). Mondatalkotás események és eseményképek felhasználásával. Mondatb6vítés kérdések és képek segítségével. Illemszabályok tanulása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás. (iskolában, otthon ). Szituációs játékok mindennapi élethelyzethez kapcsoltan. Nonverbális csatornák gyakorlati alkalmazása: tekintet, mimika. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Auditív taktilis kinesztetikus integráció fejlesztése. Beszédszervi izmok fejlesztése. Helyes légzéstechnika. Verbális emlékezet. Tájékozódási gyakorlatok testen, térben, síkban. Térpercepció térbeli viszonyok fejlesztése. Id6beli tájékozódási készség. Kifejez6készség fejlesztése. Képesség érteles mondatokkal való közlésre. Közvetlen megfigyel6képesség. Kapcsolatteremtési készség. Szocializációs, együttmiiködési készség. A nonverbális kommunikáció fejlesztése. Kapcsolódási pontok Ének-zene (hangképzés, légzés, artikuláció, ritmus, gyerekdalok, körjátékok) II.OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE Olvasási képesség Egyenletes, balról jobbra haladó szemmozgás kialakítása. A választott anyanyelv tanítási módszernek megfelel6en az olvasás jelrendszere, technikája. Azonos szócsoportok kialakítása. Ért6 olvasás a tanult betiikre szerkesztett szavakon, szövegeken. Kiszámolók, altatók, mondókák, versek, népi Gyermekjátékok. Látószögnövel6 és fixációs gyakorlatok. Akusztikus és vizuális beszédmotoros érzékelés, észlelés, differenciálás folyamatos gyakorlása. Hanganalízis, hangösszevonás. Betiifelismerés, hangoztatás. Betiik, hangok válogatása, rendezése, csoportosítása adott szempontok alapján (pl. magánhangzók id6tartama, mássalhangzók zöngésséggel). Szótagok, szavak, rövid mondatok (szövegek) hangos szótagoló olvasása. Szócsoportok szerinti olvasási gyakorlatok. Néma olvasás után a megértés bizonyítása segítséggel történ6 feladatmegoldással Az olvasási folyamat háttérképességei (vizuális és akusztikus beszédmotoros figyelem, emlékezet, téri tájékozódási képesség, lateralitás, auditív és vizuális megkülönböztetés, vizuo-motoros koordináció). A hangos olvasás technikai jellegii készségei. A bels6 hallás fejlesztése. Gondolkodási képesség. Rajz és vizuális kultúra (tájékozódás síkban, formaérzékelés, formafelismerés) 1497

4 Tematikai egység / ismeretek Irodalmi ismeretek alapozása Könyvtárhasználat III.ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS Az írás jelrendszere IV.ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVROL Anyanyelvi ismeretek Hang, betii, szótag, szó Helyesírás Tantárgyi tartalom Ismerkedés gyermekkönyvekkel. Az írástanulás el6készítése: Testhelyzet. Íróeszközök használata. Vonalvezetési gyakorlatok. Írás vonalközbe. Füzethasználat. Tájékozódás vonalközben. Sorkövetési, sorváltási tevékenység Betiielem betiiírás. Betiik, szavak, rövid mondatok írása. Hang, betii, szótag, szó, differenciálása. Szavak hangokra bontása. Magánhangzók és mássalhangzók id6tartama, ejtésük, jelölésük írásban. Beszédhangok felismerése szavakban. Szavak elválasztásának alapozása, szótípusok szerint. Mondatkezdés-zárás, nevek kezd6betiiinek jelölése. Tanulói tevékenység (jelöléssel, cselekvéssel, rajzzal, egyeztetéssel, kiegészítéssel, válaszadással). Utánzó és dalos játékok tanulása. Memoriterek közös és egyéni mondogatása. A tanult mondókák ritmizálása. Bekapcsolódás mesék (részletek) megjelenítésében. A könyv helyes használatának megismerése, megbecsülése. Az íráshoz szükséges helyes testtartás kialakítása begyakorlása. A kéz megfelel6 izmainak er6sítése. A helyes írószertartás elsajátítása. Lendületes vonalvezetési technikák tanulása. Füzethasználat elsajátítása. Tanult betiielemek és betiik írása, kapcsolása. Szavak, rövid mondatok másolása írottról. Betiik, rövid szavak írása tollbamondás után el6készítéssel. Válogatások, csoportosítások. A hosszú és rövid kifejezés játékos módon való megtanulása. Alkalmazása a tanult betiikre vonatkozóan. Helyes kiejtésük és írásbeli jelölésük folyamatos gyakorlása. Hangkihallási gyakorlatok. Szavak csoportosítása szótagszám szerint. Feladatok a mondatkezd6 betii és mondatvégi írásjel segítséggel történ6 alkalmazására. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Téri helyzet, téri viszonyok, testhelyzet pontos észlelése. Énekkészség fejlesztése. A mozgás ritmikus összehangolása a beszéd nonverbális és verbális elemeivel. Verbális emlékezet. Beszédkészség, nyelvi kifejez6képesség fejlesztése. Tájékozódási készség. szövegben, adatok visszakeresése. Információk kiemelése Az írás jelrendszeréhez szükséges képességek térben, síkban való tájékozódás, a taktilis érzékelés a finommotorika, az összerendezett írásmozgás. Vizuális figyelem és emlékezet, megkülönböztet6 képesség. Transzformációs észlelés képességének fejlesztése. Helyesírási készség fejlesztése. Gondolkodási képesség (elemzés, összehasonlítás). Auditív-vizuális integráció fejlesztése Transzformációs képesség. Hangzási analízis-szintézis. Beszédritmus érzékelése. Helyesírási készség. Tanult szabályok felidézésének és alkalmazásának képessége. Kapcsolódási pontok Matematika (térbeli-, síkbeli tájékozódás) Testnevelés (mozgáskoordináci ó, finommozgások, térbeli tudatosság) Rajz és vizuális kultúra (formaérzékelés) Ének-zene (ritmus, hang, id6tartam) 1498

5 2. évfolyam Fejlesztési célok: Az olvasás, a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat kialakításának befejezése és fejlesztése. A beszédtechnikai hiányosságok, hátrányok pótlása, korrekciója. A megfelel6 beszédtempó kialakítása. Törekvés a mondatszintii beszédre. Erkölcsi, esztétikai értékrend formálása. Fejlesztési feladatok: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: Helyes artikuláció gyakoroltatása. Beszédszándék fokozása. Szókincsb6vítés. A mindennapi érintkezés nyelvi formuláinak elsajátíttatása, alkalmaztatása. Összefügg6 beszéd fejlesztése 2-3 mondat összekapcsolásával. Lényegkiemelés gyakoroltatása spontán beszéd során. Olvasás, az írott szöveg megértése: Szavak hangsorának elemzése, vizsgálata. A magyar ábécé betiiinek elsajátíttatása. Szavak, mondatok néma és hangos szótagoló olvasásának gyakoroltatása, a megértés ellen6rzése. Versek, mesék eljátszatása, a játék, mozgás és önkifejezési szükséglet kielégítése. Írás, szövegalkotás: A kis- és nagybetiik írott formáinak megismertetése, alakításának, kapcsolásának gyakoroltatása. Írás másolás, tollbamondás és emlékezet után. Szövegértési technika megalapozása. Eszközszerii írás el6készítése. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvr6l: Személyi adatok lejegyeztetése (családi és utónév,lakóhely neve, utca, házszám). Gyakorolt szavak betiisorának tollbamondás utáni íratása. j ly jelöltetése szavakban. A fejlesztés várható eredményei: Tudja gondolatait egyszeriien kifejezni szóban. Gyarapodjon szókincse. Értse a szóbeli közléseket, utasításokat (tanórán és saját élethelyzetében). Értse meg a tanári közlést a nyelv egységeire vonatkozóan. Legyen képes egyszerii üzenetek átadására. Tudjon kérdésekre korának, és fejlettségének megfelel6 választ adni. Tudja elmondani saját személyi adatait. Ismerje az olvasás teljes jelrendszerét, az egyéni sajátosságok figyelembevételével Tudjon ismert szöveget szótagolással, illetve lassú szóképes formában olvasni Tudjon olvasni szavakat, mondatokat, rövid szövegeket ütemes szótagoló, illetve lassú szóképes formában Tudja bizonyítani a szövegértést feladatok megoldásával. Ismerje az írás teljes jelrendszerét. Kis és nagybetiiket megfelel6en alakítsa és kapcsolja. Legyen képes szavakat, rövid mondatokat írott és nyomtatott szövegr6l másolni, illetve 3-4 betiib6l álló el6zetesen megbeszélt szavakat tollbamondás után leírni. Írása legyen olvasható, rendezett Törekedjen a mondatkezd6 nagybetii és a mondatvégi írásjelek használatára Becsülje meg a könyveket. Legyen képes 3-4 mondókát vagy verset elmondani. Ismerje fel életkorának megfelel6en az erkölcsi és esztétikai értéket. 1499

6 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység I.BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA Köznyelvi kiejtés Beszédfejlettség Szóbeli szövegalkotás II.OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE Olvasási képesség Az írott szöveg megértése Beszédtechnikai gyakorlatok. Helyes beszédlégzés alakítása. Artikuláció, id6tartam hangsúly, hanglejtés, hanger6. Az aktív és passzív szókincs b6vítése. Mondatok tartalmi b6vítése, pontosítása kérd6szavak alapján.. Mondatok befejezése. Kérdezés és válaszadás gyakorlása mindennapi élethelyzetekben. Szövegalkotás megalapozása. Id6rend megállapítása. A társas érintkezés gyakran használt formái. Élethelyzetek megjelenítése. A nonverbális kommunikáció használata. Látómez6 szélesítése. Az olvasás jelrendszerének, technikájának elsajátítása. Ért6 olvasás a tanult betiikre szerkesztett szavak, szövegek, versek, mesék felhasználásával. Azonos szócsoportok olvasása, felismerése. Néma olvasás után a megértés Szöveges légzési gyakorlatok. Artikulációs-, id6tartam-, hangsúly-, hanglejtésés hanger6váltási gyakorlatok. Tájékozódási gyakorlatok testen, térben, síkon. A megfelel6 nyelvi kifejezések használata. A passzív szókincs aktivizálása szókiegészítési és hibajavítási gyakorlatokkal. Mondatb6vítések kifejez6 képek és kérdések segítségével. Mondatok befejezése többféle módon kérd6szavak, kérdések segítségével. Meghallgatott mondathoz kérdések megfogalmazása. Képekr6l, eseményekr6l és élményekr6l mondatok alkotása. Eseményképek id6rendbe állítása. Illemszabályok tanulása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kapcsolatfelvétel (iskolában, otthon, közlekedési eszközök ) Illemszabályok alkalmazása. Viselkedések értékelése. Kommunikációs helyzetgyakorlatok. Nonverbális csatornák gyakorlata alkalmazása: tekintet, mimika, vokális kód Látószögnevel6 és fixációs gyakorlatok. Akusztikus és vizuális beszédmotoros érzékelés, észlelés, differenciálás folyamatos gyakorlása. Hanganalízis, hangösszevonás. Betiifelismerés, hangoztatás. Betiik, hangok válogatása, rendezése, csoportosítása adott szempontok szerint..szócsoportok szerinti olvasási gyakorlatok. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Beszédmotorika fejlesztése. Helyes beszédlégzés képessége. A köznyelvi kiejtés tisztasága. Hangsúlyészlelés, beszéddallam- és tempóészlelés. A szituációnak megfelel6 hanger6váltás képessége. Testsémafejlesztés. Térben, síkban való tájékozódási készség. Verbális memória. Auditív zártság. Rövid távú memória. Szeriális emlékezet. Gondolkodási képesség (logikus gondolkodás). Az információ felidézésének képessége. Megfigyelés. Emlékezet. Szóbeli szövegalkotási képesség. Vizuális id6rendiség felismerése. Helyzetfelismerés, problémamegoldás, következtetés. Véleménynyilvánítás képessége. Együttmiiködési készség. Játékbátorság. A nonverbális kommunikáció fejlesztése. Az olvasási folyamat háttérképességei: (vizuális és akusztikus beszédmotoros figyelem, emlékezet, téri tájékozódási képesség, lateralitás, auditív és vizuális megkülönböztetés, vizuomotoros koordináció) A hangos és néma olvasás technikai jellegii készségei. Kapcsolódási pontok Ének-zene (hangképzés, légzés, artikuláció, ritmus, gyerekdalok, körjátékok) Testnevelés (vitálkapacitás növelése) Környezetismeret (a tanulókat körülvev6 tárgyak és él6lények neve, a velük kapcsolatos ismeretek, család, otthon,iskola) 1500

7 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység III. ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS Az írás jelrendszere. IV. ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVROL Alapvet6 kommunikációs helyzetek nyelvi és magatartási mintái bizonyítása. Vers, versszak felismerése Versek, mesék, mondókák, nyelvtör6k. Közmondások, szólások. Ismerkedés gyermekkönyvekkel, gyermek folyóiratokkal. Írott kis- és nagybetiik írása Írott kis- és nagybetiik összekapcsolása Betiik írása tollbamondással Írásjelek írása, alkalmazása Szavak írása másolással, tollbamondással és emlékezetb6l Magán- és mássalhangzók hosszúságának megfigyelése, jelölése Szószerkezetek írása másolással, tollbamondással és emlékezetb6l Mondatkezd6 nagybetii használata Önellen6rzés irányítással Hibajavítás segítséggel Nagybetiik alkalmazása nevek írása során Társas nyelvi magatartás kialakítása Saját élmények egyszerii megfogalmazása Némán olvasott szövegek megértésének bizonyítása irányított feladatmegoldással (jelöléssel, kiegészítéssel, válaszadással, rajzzal).cím, szerepl6k, események megbeszélése. Mondókák, versek ritmizálása. Mesék dramatizálása. Válogatás az osztálykönyvtár könyvei, folyóiratai közül. Könyvtárlátogatás. Gyakorlatok jelek, piktogramok felismerésére, értelmezésére, rajzos utasítások értelmezésére. Ritmikus sorok rajzolása, ábra, alak el6állítása pontok összekötésével. Másolás írottról, nyomtatottról. Látási, hallási el6készítéssel szavak, rövid mondatok írása tollbamondással. Begyakorolt szavak írása emlékezet után. Nyelvi mintakövetés beszédben (bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérés, megköszönés, kérdezés, válaszadás, búcsúzás) Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök A bels6 hallás fejlesztése. Szövegért6 képesség. Beszédritmus észlelése. Megtartó emlékezet. Lényeglátás fejlesztése. Kreatív és spontán beszédkészség. Tájékozódási képesség fejlesztése. Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmak helyes megítélése. Szabálytudat meger6sítése Az írás jelrendszeréhez szükséges képességei: Térben, síkban való tájékozódás, a finommotorika, az összerendezett írásmozgás. A vizuális figyelem. Forma-megkülönböztet6 képesség. Rövid idejii és hosszú távú vizuális, akusztikus emlékezet. Transzformációs észlelés. Grafomotoros fejlesztés. Önellen6rzés, hibajavítás képessége. Emlékezés, összehasonlítás, absztrakció. Vizuális és auditív diszkrimináció. Analizáló, szintetizáló képesség. Kapcsolódási pontok 1501

8 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység Helyesírás Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a beszédhelyzethez Válogatások, csoportosítások. Betiik felismerése, hangoztatása, differenciálása. Adott szempontok alapján történ6 rendezésük. Hangkihallási gyakorlatok. Szavak csoportosítása szótípusok szerint. Hangok id6tartamának jelölése. A j hang kétféle jelölésének változatos formában történ6 gyakorlása. Feladatok a mondatkezd6 betii és mondatvégi írásjel alkalmazása. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Tagolási képesség fejlesztése. Akusztikus és vizuális differenciálás. Helyesírási készség. Szabályok alkalmazásának képessége. Kapcsolódási pontok 1502

9 3. évfolyam Fejlesztési célok: A központi kommunikációs helyzetekben való eligazodás. Az olvasás, szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat fejlesztése. Érzelmi és esztétikai érzék gazdagítása az irodalmi alkotáson keresztül. Az erkölcsi és esztétikai fogékonyság növelése., ítél6képesség alakítása Fejlesztési feladatok: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: Helyes hanger6, hangsúly, hanglejtés, hangszín,beszédritmus gyakoroltatása. Megfelel6 beszédtempó, beszédritmus alkalmaztatása. Társalgási beszéd továbbfejlesztése., beszédkedv, társalgási kedv növelése az életkornak megfelel6 témákban. Magatartási formulák körének b6vítése: szituációs beszéd és helyzetgyakorlatok eljátszatása. Olvasás, az írott szöveg megértése: A hangos olvasás továbbfejlesztése. Megfelel 6 olvasási tempó kialakítása. Mondatközi és mondatvégi írásjelek érzékeltetése. Szövegrészek, szövegek néma olvasásának gyakoroltatása, a megértés bizonyítása. Versek kifejez6 olvasásának gyakoroltatása. Írás, szövegalkotás: Másolás írott és nyomtatott szövegr6l Tulajdonnevek írásának gyakoroltatása. Írástempó fejlesztése. Egységes írásritmusra való törekvés. Emlékezet utáni írás gyakoroltatása. Javítás gyakoroltatása Szövegalkotás írásban. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvr6l: Szavak jelentéstartalmának felismerése, megkülönböztetése. Szó- és mondathatárok jelöltetése. Mondatfajták felismertetése a beszél6 szándéka szerint. Tanult nyelvtani fogalmak alkalmazása. Az írásbeli szövegalkotás tagolásának megismerése Fejlesztési követelmények: Segítséggel tudjon képekr6l mondatot alkotni. Törekedjen a tiszta, érthet6 beszédre. Tudjon ismert szöveget kifejez6en olvasni. Segítséggel tudja a szövegértést bizonyítani feladatok megoldásával, néma, ért6 olvasással is. Állapítsa meg eseményképek segítségével a mondatok id6rendi sorrendjét. Legyen képes írott és nyomtatott szövegr6l másolni. Törekedjen a mondatkezd6 nagybetii és a mondatvégi írásjelek használatára. Legyen képes a látó-halló tollbamondás után t6mondatot leírni. Tudja leírni a személyi adatait (név, lakóhely,, utca, szám) Ismerje és segítséggel alkalmazza a helyesírási szabályszeriiségeket a tanult ismeretei körében. Segítséggel csoportosítson szavakat kérdések alapján jelentésük szerint. Ismerje fel a mondatfajtákat a beszél6 szándéka szerint.. Fogadja el és alkalmazza könyvtárban való viselkedés normáit. Legyenek ismeretei a mesék és versek köréb6l. Tudjon legalább 2 rövid verset szöveghiien elmondani. Segítséggel tudjon rövid mesét dramatizálni. 1503

10 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység I.BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA Köznyelvi kiejtés Beszéd Szóbeli szövegalkotás Beszédtechnikát fejleszt6 gyakorlatok. Helyes beszédlégzés kialakítása. Hangsúly, hanglejtés, hanger6, beszédtempó. Kiejtési tréningek. Hangkapcsolatok (hosszú mássalhangzók, hasonulások). Szókincsgyarapítás. Mondatszintre irányuló gyakorlatok. Szövegalkotás megalapozása. Beszédhelyzetnek megfelel6 szövegalkotási gyakorlatok. Id6rend betartása. Lényegkiemelés, Miivek által keltett élmények rövid megfogalmazása. A társas érintkezés gyakran használt formái. Történetek és mesék feldolgozása a báb és a dráma eszközeivel. Ünnepekhez kapcsolódó népszokások. A nonverbális kommunikáció használata. Gazdálkodás a leveg6vel. Szituációnak megfelel6 hangsúly, hanglejtés találása. A hanger6váltás és helyes beszédtempó megválasztásának gyakorlása. Artikulációs- és hangkapcsolat-ejtési gyakorlatok. Szókincsb6vítés szógyiijtéssel, szókiegészítési és hibajavítási gyakorlatokkal.mondat és szövegszinten. F6fogalom alárendelése. Mondatalkotás, mondatsziikítés, mondab6vítés, mondatátalakítás. Mondatok befejezése többféle módon kérdések, kérd6szavak segítségével. Meghallgatott szöveghez kérdések megfogalmazása. Összefügg6 szóbeli szövegalkotás megtörtént eseményekr6l, eseményképekr6l, élményekr6l az id6rend betartásával. Beszámolás az olvasott élményekr6l. Illemszabályok tanulása: kapcsolatfelvétel, megszólítás, kérés (kiránduláson, telefonálás során, ajándékozáskor ) Illemszabályok alkalmazása. A viselkedések értékelése. Ismert történteket, mesék reprodukálása. Népszokások eljátszása. Nonverbális csatornák gyakorlati alkalmazása: tekintet, mimika, vokális kód, gesztusok. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Beszédmotorika fejlesztése. Helyes légzéstechnika. A beszéd nonverbális elemeinek (hanglejtés, hangszín, hanger6 ) fejlesztése. A köznyelvi ejtés tisztasága. Szóemlékezet. Auditív zártság. Szelektálási képesség. Gondolkodási készség. Kifejez6képesség. Az információk felidézésének képessége. Szóbeli szövegalkotási képesség. Id6rendiség követésének készsége. Lényegkiemel6 képesség. A beszéd folytonosságának és a közlési vágynak a fejlesztése. Helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, problémamegoldás. Gyors reagálóképesség. Tanult ismeretek alkalmazásának és véleménynyilvánításnak a képessége. Kreativitás fejlesztése. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazásának Kapcsolódási pontok Ének zene ritmus, légzés, hangulati elemek, népszokások Testnevelés vitálkapacitás növelése, ritmikus gyakorlatok, mozgáskoordináció, térbeli tudatosság Matematika tulajdonságok viszonyszavak Környezetismeret A természet,környez6 világhangjai Tárgyak és él6lények nevei, velük kapcsolatos ismeretek Család, otthon, iskola, ünnepek Rajz kreativitás, fantázia 1504

11 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység II.OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE Olvasási képesség Irodalmi kultúra, irodalmi miivek értelmezése Irodalmi ismeretek Könyvtárhasználat III. ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS Látómez6 szélesítése. Olvasástechnikát fejleszt6 gyakorlatok. Szóképes, hangos olvasás. Kifejez6 hangos olvasás. Megfelel6 olvasási tempó kialakítása Szövegek, szövegrészek néma olvasása. Vers és próza. Vers és próza megkülönböztetése. A könyvtár használatával kapcsolatos ismeretek, viselkedési szabályok. Ismerkedés gyermeklexikonokkal. Ismerkedés gyermekújságokkal. Írás tempógyorsítása, terjedelem növelése. Az írástechnika fejlesztése. Írott és nyomtatott rövid szövegek másolása. Látószögnövel6 gyakorlatok. Párbeszédes olvasás, válogató olvasás. Azonos szócsoportok olvasása, gyorsolvasó gyakorlatok. Hangsúly, hanglejtés, hanger6 érzékeltetése. Olvasási gyakorlatok a frázikus struktúra alkalmazására. Ismeretlen szavak értelmezése. Tartalom megértésének bizonyítása feladatmegoldással. Versek ritmizálása.versek hangulatának átélése. Gyermekversek olvasása Mondókák, kiszámolók meghallgatása, olvasása. Népi játékok eljátszása Magyar és más népek meséinek olvasása Memoriterek tanulása. Viselkedési szabályok alkalmazása a könyvtárban. Jártasság szerzése a gyermeklexikonok használatában. Helyes arányok, távolságok megtartására szolgáló gyakorlatok. Írástechnikát fejleszt6 gyakorlatok. Szövegírási technikák tanulása. Írás másolással, tollbamondás után és emlékezetb6l. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök képessége. Az információk felidézésének képessége. A nonverbális kommunikáció fejlesztése. A szem fixációs miiködésének fejlesztése. A hangos és néma olvasás technikai jellegii készségei. Készség a kifejez6 olvasásra. A néma ért6 olvasás fejlesztése. Gondolkodási képesség (elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció). Ritmikus, motoros tagolás fejlesztése. Beszédfolytonosság és hosszú távú memória. Szabályok alkalmazásának képessége. Tájékozódási készség. Az önálló ismeretszerzési képesség. Síkban való tájékozódás. Írásütem fokozása. Az íráskészség fejlesztése. Kapcsolódási pontok Környezetismeret Ismeretek az él6 és élettelen környezetr6l Ének-zene Hanger6 gyakorlatok Ének-zene Népdalok,népi játékok,megzenésített versek Népszokások, Népdalok érzelemvilága Matematika Számlálás Testnevelés finommozgás testtartás Rajz és vizuális kultúra 1505

12 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység Szövegalkotás írásban IV. ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVROL Anyanyelvi ismeretek Helyesírás Szavak, rövid mondatok látó-halló és hallás utáni tollbamondása. Írás emlékezetb6l el6készítés után. Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok megoldása íráshasználattal. Szavak gyiijtése, írása, mondatok kiegészítése, b6vítése, befejezése. Mondatalkotás, címadás. Önellen6rzés, hibajavítás. Hangzók fajtái: magánhangzók, mássalhangzók. Az ábécé ismerete. Betiirend. Szófajok felismerése a kérd6szavuk alapján. (Ki? Mi? Milyen? Mennyi? Mit csinál?) Mondat szavakra tagolása. Mondatfajták felismerése, csoportosítása a beszél6 szándéka szerint. Magán- és mássalhangzók id6tartama. A j hang kétféle jelölése. A szavak szótagokra bontása. Szótagokból szavak alkotása. Tulajdonnevek kezd6betiiinek írása. A mondat helyesírása. Önellen6rzés, hibajavítás. Hiányos mondatok, mondatsorok kiegészítése. Mondatb6vítések kérdések segítségével. Kérdésekre felelet megfogalmazása. Önellen6rzés a típushibák megbeszélése után tanári segítséggel. Magán- és mássalhangzók differenciálása.id6tartam szerint. Betiik csoportosítása különböz6 szempontok szerint. Szavak betiirendbe sorolása. Szócsoportosítás jelentés szerint, kérdések alapján Mondattagolási gyakorlatok Mondafajták megfigyelése, felismerése beszédben, olvasott szövegben. Id6tartam-jelölési feladatok. j ly -s szavak begyakorlása a leggyakoribb szavakon.. Mondatkezd6 nagybetii és írásjel alkalmazása. Önállóság szerzése javítási feladatokban. Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Az íráskészség eszközszintii használatának képessége. e Írásbeli szövegalkotási készség. Önellen6rzés, hibajavítás képessége. Beszédhangdifferenciálás. Azonosság, különböz6ség felismerésének képessége. Szerialitás. A tanult nyelvtani fogalmak, ismeretek felidézésének képessége konkrét példákon, helyzetekben. A látási alaktagoló képesség fejlesztése. Beszédhanghallás transzformálásának képessége. A helyesírási készség. Szabályok alkalmazásának képessége. Önellen6rzés, hibajavítás képessége, szokása. Kapcsolódási pontok finommozgás, esztétikum Életvitel Dramatizálás egyszerii szközei Környezetismeret társas kapcsolatok, viselkedési formák 1506

13 4. évfolyam Fejlesztési célok: A folyamatos olvasás jártasság szintii alkalmazása, törekvés a készségszint elérésére. Az önálló ismeretszerzés megalapozása olvasásában és írásban egyaránt. Alapvet6 kommunikációs helyzetek készség szintii alkalmazása. Az erkölcsi és esztétikai értékrend formálása, környezettudatos nevelés, nemzeti identitástudat megalapozása. Fejlesztési feladatok: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: Helyes beszédlégzés továbbfejlesztése. Hangsúly, ritmus, beszédtempó összefüggéseinek megfigyeltetése. Szókincsb6vítés képzelt vagy valós szituációk eljátszatásával. Összefügg6 beszéd továbbfejlesztése. Szóbeli szövegalkotás fejlesztése Olvasás, az írott szöveg megértése: A hangos olvasás gyakoroltatása, gyakorolt szövegrészek folyamatos olvasása. Írásjelek tartalmat és érzelmet jelöl6 szerepének észrevetetése. A néma olvasás ütemének fejlesztése, szöveghez kapcsolódó feladatok megoldatása. Olvasottak cselekményének eljátszatása, szerepek szerinti felolvasás gyakoroltatása. Versek hangulatának, ritmusának, rímeinek megfigyeltetése. Írás, szövegalkotás: Írástempó fejlesztése tollbamondás, emlékezet utáni írás során. Tantárgyakhoz kapcsolódó írásbeli feladatok megoldása. Javítás elvégeztetése önellen6rzés. Írásbeli szövegalkotás alapjainak lerakása. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvr6l: Szavak szerkezetének vizsgálata. Szófaji ismeretek b6vítése kérd6szó alapján. Mondatfajták felismertetése a beszél6 szándéka szerint. Kiejtést6l eltér6 hangkapcsolatok jelöltetése. Tanult helyesírási szabályok alkalmaztatása. Fejlesztési követelmények: Tudjon a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak megfelel6en megnyilatkozni. Adjon a kérdésekre adekvát választ a szituációnak megfelel6en Legyen képes összefügg6 szóbeli szöveg alkotására kevés segítséggel Törekedjen a szóképes, illetve folyamatos olvasásra, megfelel6 hangsúllyal. Tudja segítséggel az olvasmányok tartalmát röviden elmondani Rendelkezzen elemi szintii miifaji ismeretekkel: próza és vers Segítséggel legyen képes az olvasás és az írás eszközszerii használatára a feladatok megoldásában Legyen írásképe tiszta, rendezett, jól olvasható. Tudjon rövid szöveget pontosan másolni. Alkalmazza a tanult nyelvtani szabályokat tollbamondásnál és emlékezetb6l írásnál a begyakorolt szókészlet körében. Tudjon 4 5 mondókát, verset, vers részletet szöveghiien elmondani úgy, hogy közben törekedjen a vers hangulatának kifejezésére. Vegyen részt dramatikus játékokban, bábos megjelentésekben Legyen elemi ismerete a könyvtárról ( viselkedés, könyvek helye,rendje, a könyvtárhasználat szabályai) Tudjon tájékozódni a Gyermeklexikonban. 1507

14 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Kapcsolódási pontok I.BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA Köznyelvi kiejtés Beszéd Szóbeli szövegalkotás Dráma Kiejtési tréningek: artikuláció, hangsúly, hanglejtés, hanger6, beszédritmus Helyes estés: toldalékok, kiejtést6l eltér6 hangkapcsolatok. Szókincsb6vítés. Mondatszintre irányuló gyakorlatok. Szavak, szövegkörnyezet vizsgálata, kapcsolata. Fogalmazási alapismeretek: anyagyiijtés, szövegalkotás Címadás. Lényegkiemelés, tömörítés, tématartás. A társas érintkezés gyakran használt formái. Élethelyzetek megjelenítése. Ünnepek, népszokások. A nonverbális kommunikáció használata. Gyakorlatok a hangok tiszta ejtésének fejlesztésére. Hangsúly-, hanglejtés-, hanger6váltási-, gyorsaságiés ritmusgyakorlatok. Kiejtést6l eltér6 hangkapcsolatok alkalmazása. Szókincs gazdagítása szógyiijtéssel, f6fogalom alárendeléssel, szövegkörnyezet megfigyelésével. Mondatalkotás, mondatsziikítés, mondatb6vítés, mondat-átalakítás. Meghallgatott mondat és szöveg lényegkiemelése. A szövegkörnyezethez leginkább ill6 szavak kiválasztása, alkalmazása. Anyaggyiijtés szövegalkotáshoz a megfigyelés, olvasás, emlékezés módjainak felhasználásával. Címadási gyakorlatok. Események id6rendbe állítása. Tartalom-, miivek által keltett élmények elmondása. Üdvözl6lap irányított megfogalmazása. Illemszabályok tanulása: megszólítás, kérés, szándéknyilvánítás (könyvtárban, moziban ). Illemszabályok alkalmazása. Életjátékok. Események megvitatása, vélemény megfogalmazása. Hagyományok megjelenítése. Nonverbális csatornák gyakorlati alkalmazása: tekintet, mimika, vokális kód, gesztusok. A köznyelvi ejtés tisztasága. Hangsúlyészlelés, beszéddallam, beszédritmus és tempóészlelés. Hanger6váltási képesség. Akusztikus észlelés fejlesztése. Szóemlékezet. A szövegösszefüggés megértésének képessége. A verbális kifejez6készség fejlesztése. Az információk felidézésének képessége. Lényeglátás fejlesztése. Árnyalt kifejezés. A megfigyelés- és események felidézésének képessége. Lényegkiemel6 képesség. Önkifejezési készség. Képesség rövid üdvözlet megírására. Kommunikációs képesség. Képesség a tanult ismeretek alkalmazására. Megfigyelés, kreativitás, önkifejezés. A társ meghallgatásának és véleménynyilvánításnak a képessége. Információk felidézésének képessége. A nonverbális kommunikáció fejlesztése. Ének-zene ritmus, légzés, hanger6gyakorlatok Környezetismeret társas kapcsolatok, viselkedési formák IKT eszközök 1508

15 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Kapcsolódási pontok II.OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE Olvasási képesség Irodalmi kultúra irodalmi miivek értelmezése Irodalmi ismeretek Könyvtárhasználat III. ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS IV. ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVROL A hangos olvasás ütemének fejlesztése. Lassú ütemii, szöveghii folyékony olvasás. Szövegek olvasása. Szövegek értelmezése. Néma ért6 olvasás el6készítéssel. Népköltészet, népdalok, népmesék, közmondások, szólások, találós kérdések. Vers és próza jellemz6i (versszak, verssor) Elemi ismeretek írókról, költ6kr6l, miivekr6l. Memoriterek. Gyermeklexikonok használata. Ismerkedés gyermekújságokkal A könyv, folyóirat és újság néhány jellegzetessége, tartalmi és formai jellemz6je. Helyük a könyvtárban. Írás tempógyorsítása, terjedelem növelése. Az írás eszközként való használatának alapozása. Szövegalkotás mondatok összekapcsolásával. Meghívó, rövid szöveges üzenetek, sms és írása. Rövid jellemzés megfogalmazása Gazdaságos szövegelrendezés, Önellen6rzés, hibajavítás. A szó szerkezete: szót6, toldalék A szavak elválasztása Ellentétes és rokonértelmii szavak. Gyorsolvasó gyakorlatok. Párbeszédes olvasás, válogató olvasás. Bemutató jellegii olvasás. Nonverbális beszédelemek alkalmazása begyakorolt szövegen. Szövegelemz6 feladatok. Címadási gyakorlatok. Lényegkiemelés, tömörítés. Szövegmegértés bizonyítása feladatvégzéssel, tények, adatok kiemelésével, tartalommondással. F6fogalmak megkülönböztetése. Vers és próza jellemz6 jegyeinek megfigyelése, felismerése. Rímek pótlása. Ismeretek lényegkiemelése. Vers- és prózamondás. Mesemondás a mesék stiláris jegyeinek figyelembevételével. Információkeres6 technikák gyakorlása. Könyvkeresés szabadpolcon. A kölcsönzés módja. Írástechnikát fejleszt6 gyakorlatok. Másolás; írás tollbamondás után, emlékezetb6l, feladatmegoldások íráshasználattal. Önellen6rzés a típushibák megbeszélése után. Szavak elemire bontásának, a toldalékok helyesírásának gyakorlása. Elválasztási szabályok alkalmazása. Témakörös szógyiijtés. A hangos és néma olvasás technikai jellegii készségei. A kifejez6 olvasási készség fejlesztése. Szövegelemz6 képesség. Lényeglátás fejlesztése. A néma ért6 olvasás fejlesztése. Az önálló ismeretszerzési, tanulási képesség. Gondolkodási képesség (elemzés, összehasonlítás, lényeglátás, absztrakció) Hosszú távú memória. Nyelvi kifejez6képesség. Önálló ismeretszerzési képesség. Tájékozódási készség. Szabályok elsajátításának képessége. Az olvasás megszerettetése, az irodalom szeretete, olvasásra nevelés Íráskészség fejlesztése, eszközszintii használatának képessége. Síkbeli helyzet és viszonyok pontos észlelése. Látási alaktagoló képesség fejlesztése. Lényegkiemelés. Írásbeli szövegalkotás képessége. Önellen6rzés, hibajavítás képessége, szokása. A tanult nyelvtani fogalmak, ismeretek felidézésének képessége konkrét példákon, Ének- zene Népdalok, Népi játékok Megzenésített versek Informatika IKT eszközök Környezetismeret Ismeretek az él6 élettelen környezetr6l Matematika Számlálás Testnevelés Finommozgás Testtartás Rajz és vizuális kultúra Finommozgás Esztétikum Informatika IKT eszközök Matematika számlálás halmazok 1509

16 Tematikai egység / Ismeretek Tantárgyi tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztési területek fejlesztendo készségek, képességek, attitiidök Kapcsolódási pontok Anyanyelvi ismeretek Helyesírás Mondatfajták a beszél6 szándéka szerint Magán- és mássalhangzók id6tartama. Szóvégi ó, -6, -ú, -ii jelölésének gyakorlása Kiejtést6l eltér6 hangkapcsolatok (nj, dj, tj, lj, dt, ts, ds ). j kétféle jelölése. Tulajdonnevek helyesírása, gyakori személy, állat, földrajzi név. A mondat helyesírása. Önellen6rzés, hibajavítás. Szófajok felismerése szócsoportban, szövegben. Mondatsziikítési, mondatb6vítési feladatok. Mondatfajták megfigyelése beszédben, olvasott szövegben, és felismerésük. Id6tartam-jelölési feladatok. Gyakorlatok a kiejtést6l eltér6 hangkapcsolatok írására. j ly -s szavak írásának begyakoroltatása. Tulajdonnevek helyesírásának alkalmazása tollbamondás és emlékezet utáni írás során. Mondatkezd6 nagybetii és írásjel alkalmazása. Önállóság szerzése javítási feladatokban. helyzetekben. A gondolkodási képesség (elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció). Szabályok alkalmazásának képessége. Akusztikus figyelem és transzformálási képesség fejlesztése. A helyesírási készség. Szabályalkotási és alkalmazási képesség. Ének-zene Hanger6 gyakorlatok Önellen6rzés, hibajavítás képessége, szokása. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végére: A tanuló legyen képes a mindennapi érintkezésben a kommunikációs helyzetnek megfelel6, néhány mondat alkotására, egyszerii közlésre. Tudjon kérdést feltenni, arra válaszolni. Ismerje saját személyi adatait. Legyen képes felkészülés után szóképesen, folyamatosan, szöveghiien, egyenletes tempóban olvasni. Tudjon az olvasottakról segítséggel beszámolni. Legyen képes szövegértést bizonyító egyszerii feladatok megoldására Törekedjen arra, hogy írásképe rendezett, olvasható legyen. Tudjon mondatokat és rövid szövegeket másolni írottról és nyomtatottról Legyen képes az alapszókészlet szavainak leírására tollbamondással és emlékezetb6l való írással. Legyen képes el6készítés után tollbamondással 4-5 t6mondat leírására. Legyen képes alkalmazni a gyakorolt helyesírási szabályokat - el6készítés mellett alkalmazza a mondatkezd6 nagybetiit, mondatvégi írásjeleket. Ismerje a vers és a próza közötti különbséget. Legyen képes 3-4 mondóka vagy vers elmondására. 1510

17 Ajánlott magyar szerzok és miivek: Arany János: 6szbe csavarodott Bartos Erika: Maci a Holdon, Budapest Csukás István: Hideg szél fúj, Sün Balázs Fazekas Anna: 6sz, Télapó, Tél, Szüret Gárdonyi Géza: Gólyák, Cifra mese, Macskánk Gryllus Vilmos: Füsti fecskék, Kémény tetején, Hallgatag erd6 József Attila: Betlehemi királyok, Altató, Csoszogi, az öreg suszter Kányádi Sándor: Hófoltos még a határ, Kelj föl, nap Lázár Ervin: Öregapó madarai Móra Ferenc: Tükrös Kata, A pillangók királya, Vasgyúró Gyurka, Sose volt király bánata, A kis bicebóca, A diderg6 király Móricz Zsigmond: Iciri-piciri, Kevélykereki, Kuckókirály, A köszönt6, A nehéz kétgarasos, A török és a tehenek Nemes Nagy Ágnes: Cifra palota, Lila fecske, Madarak, Nyári rajz Pet6fi Sándor: Itt van az 6sz, itt van újra, Nemzeti dal (részlet) Szabó L6rinc: A szél meg a nap, Esik a hó, Nyitnikék (részletek), Falusi hangverseny Tamkó Sirató Károly: Mondjam még? Varró Dániel: Buszvezet6k Weöres Sándor: Vásár (részlet), Ha vihar j6 a magasból, Újesztend6, Száncseng6, Galagonya, Birkaiskola, Szép a feny6, N6l a dér, álom jár Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja, Köd és fény, Télapó és a hóember, Alszik a szél, Október, Hova futsz, te kicsi 6z?, Az állatok iskolája, Mikulás bácsi csizmája, Rajzpapír Ajánlott európai szerzok és miivek: Andersen: A két gyertya, Az ólomkatona, A három versenyugró Ezopus: Kincs a sz616ben, Az oroszlán és az egér, A róka és a gólya Grimm: A csillagruha La Fontaine: Tücsök és a hangya Richard Scarry: Mentenek a tiizoltók, Mib6l lesz a kenyér? Szutyejev: Az alma, Miau, A három kiscica, A sün, akit meg lehetett simogatni Módszertani ajánlások: Az évi órakeret témakörönkénti megosztása ajánló jellegii. A pedagógus kisebb arányú eltérést megengedhet magának, az adott tanulócsoport tudásszintjét6l függ6en. A kommunikációs készség fejlesztése a sérült gyermekek esetében különösen fontos feladat. Tudvalév6, hogy tanulóink többsége nyelvileg fejletlen, elmaradott, - ezért a fejlesztés minden témakörben jelenlév6 feladat. (Az óraszám meghatározásával csupán az arányokat kívántuk érzékeltetni.) Az olvasástanítási módszerek közül a Meixner-féle diszlexia prevenciós reedukációs és a hagyományos elemz6- összetev6 módszert ajánljuk. Az anyanyelv tanítása során szem el6tt kell tartani az aprólékosan felépített fokozatosság elvét, betiitanításnál a hármas asszociáció kialakítását. Fontos cél a homogén gátlás kialakításának megel6zése, illetve a már kialakult gátlás kiküszöbölése. Szükségszerii a gyakorlás sokoldalú módon való megvalósítása, hogy a fogyatékos gyermek gondolkodására jellemz6 merevséget, rigiditást oldjuk. A foglalkozások atmoszférája olyan legyen, amely oldja a gyermekek szorongását, s pozitívan befolyásolják a tantárgyhoz való viszonyulást. 1511

18 Eszközök: Tanári tanulói: Játékház tankönyvcsalád betiikészlet hívóképek játéktárgyak, szó- és szótagkártyák bábok jelkártyák fólia Meixner Ildikó Csabay Katalin: Olvasólapok Oktatási Minisztérium Országos Pedagógiai Intézet, Budapest 1978 Marosits Istvánné: Készségfejleszt6 feladatlapok az olvasástanulás el6készítéséhez F6városi Pedagógia Intézet Adorján Katalin: Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére Dyslexiás Gyermekekért Egyesület, Budapest 1995 Ajánlott irodalom: Meixner Ildikó: A diszlexia prevenció, redukáció módszerei Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképz6 F6iskola, Budapest 1995 Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni olvasó és feladatlapok használatához készült útmutató Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1992 Ványi Ágnes: Olvasástanítás diszlexia prevenciós módszerrel Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1994 Kriska Györgyné: A Meixner-féle diszlexia prevenciós módszer alkalmazása az els6 osztályban Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

19 5 8. évfolyam Fejlesztési célok: Az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A nyelvhasználat, azaz a kommunikációs képességek teljes körének fejlesztése a spontán beszédt6l a helyesírásig. A tanulók aktív, alkotó közremiiködésével folyó ismeretszerzés, rendszeresen ellen6rzött alkalmazás útján. Az irodalmi miivek olvastatásával, megértetésével, elemeztetésével és megszerettetésével, valamint zenei és képz6miivészeti alkotások bemutatásával a gyermekek személyiségének formálása. Pozitív erkölcsi tapasztalatok er6sítése. A magatartásban, az emberi kapcsolatokban a szeretet, bizalom, türelem, együttérzés, igazmondás stb. megismertetése, gyakoroltatása, befogadása. A negatív tapasztalatok feldolgozása, irigység, közömbösség, harag, durvaság stb., azok hatásai. A szociális érzékenység fejlesztése, az együtt érz6, segít6 magatartás er6sítése. A különböz6 médiumok, mint ismeretszerzési, miivel6dési, önkifejez6 kapcsolatteremtési lehet6ségek, az alkalmazásokban lév6 veszélyforrások. Tudatosság kialakítása a válogatásban. Fejlesztési feladatok: Szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztése. Él6beszéd gyakoroltatása. A tanulók szövegalkotási tudásának gyarapításával képessé váljanak a társadalmi kommunikációra, az önkifejezésre. A nyelvi és a nem nyelvi jelek szerepének megismertetése. A helyesírás, a helyesírási elemzés és a helyesírási szempontú szövegjavítás gyakoroltatása. A néma ért6 olvasás fejlesztése. Könyvolvasási szokások kialakítása. Szövegtípusok, irodalmi miifajok megismerése. Alkotó életmiivek megismerése a magyar irodalomból. Az önálló tanulási képességfejlesztése. Pozitív személyiségjegyek kialakítása. Fejlesztési követelmények: Társalgásban részt tud venni. Képes a közlés kifejez6 és tájékoztató funkciójával élni. Képes meggy6zni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni. Az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználja. Könyvtárhasználatra képes megadott szempontok alapján. Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdések alapján) Olvasható, áttekinthet6 írásmiivek készítésére képes megadott szempontok alapján. Tudja az írást kommunikációs célokra használni. Szavakat átalakít, csoportosít, szóösszetételeket alkot, használ saját gondolatainak kifejezése érdekében. A tanult szószerkezeteket felismeri, gyiijti, csoportosítja. Képes hiányos és b6vített mondatot alkotni, átalakítani a közlés szándékához igazítva. A kijelölt memoritereket szöveghiien, megfelel6 hangsúllyal elmondja. Tanult irodalmi miivek tartalmát ismeri, szerepl6ket, helyszínt beazonosít. Irodalmi alkotások esetében tud összehasonlítani, értelmezni, elemezni. Líra, epika, dráma fogalmát ismeri, tud ennek megfelel6en csoportosítást végezni. 1513

20 5. évfolyam Fejlesztési célok: Olyan beszédszint kialakítása, amely segíti a tanulót a mindennapi élethelyzetekben való eligazodásban és társas együttmiiködésben. Az önálló ismeretszerzéshez szükséges olvasás-írás képességeinek továbbfejlesztése. A helyes erkölcsi, esztétikai érték fejlesztése, megalapozása, a gyermek személyiségének gazdagítása a népköltészeti alkotások bemutatásán keresztül. Fejlesztési feladatok: A közlés szempontjából fontos nem verbális és nyelvi jelek megismertetése. A helyes beszéd, a helyesírás megalapozása érdekében alapvet6 mondattani, szótani és hangtani ismeretek feldolgozása. A nyelvi különbségek csökkentésével a beszédmiiködés folyamatos fejlesztése. Szavak, szókapcsolatok, kifejezések kibontása a beszédb6l, és sokoldalú alkalmazásuk mondatalkotásokban és a mondanivaló összefügg6 kifejtésében. Az eltér6 szinten olvasó tanulók felzárkóztatása. A kiejtés, a szóelemzés és a hagyomány elveire épül6 helyesírás gyakorlása. A közl6 és megért6 képességek szintjének fejlesztése. A szókincs gazdagítása az irodalmi miivek, népköltészeti alkotások, ismeretterjeszt6 írások szóanyagának értelmeztetésével, változatos beszédhelyzetekben történ6 alkalmazásával. A szövegértés folyamatos fejlesztése: a szövegek adatainak, mondanivalójának megállapítása, az értelmes tanulás képességének fejlesztése. A tanulás, az önmiivelés vágyának, igényének er6sítése az olvasás örömének kialakításával. Irodalmi alkotások illusztrálása, a formákkal és a színekkel a hangulat érzékeltetése. Irodalmi alkotások dramatizált megjelenítése, a mozgás esztétikai szépségének megéreztetése Fejlesztési követelmények: Ismerje és alkalmazza az emberi kapcsolatfelvétel illemszabályait. Próbálja alkalmazni a tanult ismereteket a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Váljon igényévé az értelmes, kifejez6 beszédmód. Vegyen részt dramatizálásban, bábos megjelenítésben. Törekedjen beszédének és mozgásának összehangolására. Segítséggel alkalmazza a tanult nyelvi elemeket (hang szótag szót6 toldalék szó) Segítséggel alkalmazza a tanult helyesírási és nyelvhelyességi szabályokat. Alkalmazza az elválasztás szabályait. Legyen képes az olvasás és írás eszközszintii használatára a feladatok megoldásában. Segítséggel tudjon beszámolni tématartással olvasmányokról, ill. élményekr6l. Tudjon közös el6készítés után 4-5 mondatnyi írásbeli fogalmazást alkotni. Ismerje fel a tanult miifajokat az elbeszél6 és a verses irodalom köréb6l. Legyen képes segítséggel az olvasás útján történ6 ismeretszerzésre, tények, adatok kiemelésére. Irányítással tudjon olvasnivalót választani adott témához. Tudja megkülönböztetni a könyvet folyóiratot újságot. Tudjon emlékezetb6l felidézni egyszerii szövegeket, memorizálni verseket. 1514

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul szolgált az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolája által elkészített

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Éves órakeret:1. 3. évfolyamok: 296 4. évfolyamok: 259 Heti óraszám: 1. 3. évfolyamok: 8 4. évfolyamok: 7 Témakörök 1.osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Magyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás,

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS magyar1-4.qxd 2004.12.15. 12:39 Page 1 ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 magyar1-4.qxd 2004.12.15. 12:39 Page 2 Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv az OM kerettantervének

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Szurdokpüspöki Általános Iskola A Szurdokpüspöki Általános Iskola magyar nyelv és irodalom helyi tanterve az Apáczai Kiadó által készített ajánlás átvételével készült.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskola tantárgystruktúrája 1-4. évfolyam...6 2. Magyar nyelv

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2 CÉLOK ÉS FELADATOK A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint Alsó tagozat helyi tantervei a táblázatban megadott sorrend szerint Óraterv 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6 6 Idegen nyelvek (Angol/Német) +1 +3

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből álló

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai HELYI TANTERV 1 Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy 1.évf 2.évf 3.évf 4.évf Magyar nyelv és irodalom 296 296 296 296 Matematika 185 185 185 148 Informatika 18,5 18,5 18,5 37 Idegen

Részletesebben