Schirilla György úszása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schirilla György úszása"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 2. szám INGYENES február Schirilla György úszása Schirilla György január 19-én délután Kalocsa és Gerjen között úszott a Dunában. Több száz lelkes ember buzdította a partról. Nyílt nap a JKO-ban februári üzemkezdés elıtt megnyitotta kapuit az érdeklıdık elıtt a JKO Kft Gerjeni Üzeme. Gulyással, pogácsával, üdítıvel és sörrel várták a vendégeket. tartalomból: Nehéz év elé nézünk Térítési és bérleti díjakról döntöttek 2. oldal Ökumenikus imahét 2. oldal Február Jegyzıi értesítı Jogi tanácsadás Jogsegélyszolgálat mindenkinek 3. oldal Farsang Február 9-én iskolai farsang 4. oldal Fördıs Sarolta naplójából január 5. oldal İrjárat Új körzeti megbízott Bemutatkozik Illés Tamás 7. oldal Felelıtlenek vagyunk Kutya baj és szivattyú hiba 7. oldal Sport fiúk is elkezdték a bajnokságot Gyeplabda: z elsı gyızelem 10. oldal következı szám megjelenik: március 10-én Lapzárta: február 29. Önkormányzati hírek Vallás Oktatás Gerjeni évszázadok Környezetünk Ügydöntı népszavazás: március 9.

2 mőködés a tét! erjen Község Képviselıtestülete január 29-én G tartotta idei elsı ülését. Nehéz év elé néz településünk, ami a mőködtethetıséget illeti. Ezért a képviselık az év elsı ülésén több fontos döntést is hoztak, és díjakról döntöttek. szokásoknak megfelelıen elsıként a polgármester beszámolt a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl. (Ezen események többségérıl e lapszámban olvashatnak.) második napirendben, hosszas vita után, a képviselık arról döntöttek, hogy bevezetésre kerül a szemétszállítási díj, melynek mértékét 2000 Ft/év nagyságban határozták meg. jövıben nagy Önkormányzati hírek valószínőséggel szolgáltatót fog váltani a település, mely során a díjfizetés módjában is változás történhet. kommunális adó továbbra is 8000 Ft/év, és az iparőzési adó mértéke is megmaradt 1,7 %. Ezt követıen a 2008-as év étkezési díjairól döntöttek: - felnıtt étkezık: 580 Ft - gyermek étkezık: 380 Ft - 50%-os kedv.: 190 Ft - szociális étk.: Ft következı napirendben az önkormányzati ingatlanok bérleti díjáról hoztak döntést a képviselık. - a napközi konyhát a jövıben alkalmanként Ftért lehet bérelni, plusz egy szakácsot is alkalmazni kell. - csak az étterem bérlése Ft/ alkalom - sportcsarnok bérleti díja Ft/ óra, - rendezvényekre Ft + főtés Ft, - mővelıdési ház Ft/ óra, főtéssel Ft/óra, - kistanácskozó Ft/óra - oktatóterem 6000 Ft/óra, (a tavasz végétıl lehet bérelni). Majd a helyi szociális rendeletet módosították a képviselık azzal, hogy az ápolási díj polgármesteri hatáskörbe került. hetedik napirendben is fontos döntést hozott a testület. z évek óta sikeresen megtartott bérlakásokat az idén már el kell adni, mert másként nem lehet a költségvetési egyensúlyt megteremteni, és a hiteleket törleszteni. két nem lakott épületet meghirdeti eladásra a testület, a lakott épületeket pedig a bentlakóknak ajánlja fel megvételre. Ezt követıen határozott a testület, hogy a jelenlegi bérlıvel további három évre köt szerzıdést a komp üzemeltetésére, miközben a kompot is megpróbálja értékesíteni a település. Majd a gerjeni iskola jövıjét befolyásoló döntést hoztak a képviselık. polgármester javaslatára hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöjjön a Fadd- Gerjen iskolatársulás. polgármester ebben a társulásban látja annak a lehetıségét, hogy Gerjenben megmaradhasson a 8 évfolyamos iskola. Ismét egy társulásról döntött a testület a 10. napirendben. tolnai szennyvíztelep korszerősítése kiírt pályázatban való részvételrıl, és a szennyvízkezelı társuláshoz való csatlakozásról hoztak határozatot. Ezt követıen a polgármester rövid tájékoztatót adott a Duna Összeköt LEDER csoport munkájáról, és döntött a testület az egyesületbe való belépésrıl, mely segítheti a helyi vállalkozókat, civil szervezeteket és az önkormányzatot pályázati összegekhez való hozzájutásában. következı napirendben a gerjeni civil szervezetek 2008-as évi támogatásáról döntött a testület, illetve tájékoztatót kapott a Gerjeni XI. évfolyam 2. szám február Sport Klub évi költségvetésérıl. képviselık a következı támogatásokat szavazták meg: - Gerjeni Sport Klub: ft + rezsi - GEFE: Ft - Nyugdíjas Klub: Ft - Nyugdíjas Ész.: Ft - Borverseny: Ft z utolsó tervezett napirendben a Gerjeni Hírek szerkesztıi pályázatára beérkezett TEIT ülés Balatonfüreden Képviselıi fogadóórák hagyományoknak megfelelıen a TEIT polgármesterek január elején Balatonfüreden tartották a 2007-es év értékelését és a 2008-as év terveinek megbeszélését. Török Gusztáv elnök tájékoztatta a polgármestereket a 2008-as év támogatási összegeirıl, melyek az RHK Kht. idei kisebb beruházásaiból kifolyólag kevesebbek, mint a tavalyi évben. z idén a TEIT összesen 96 millió forint t á m o g a t á s i pénzt oszthatott szét a települések között létszámarányosan, illetve ebbıl finanszírozhatja a mőködését és a tervezett, szokásos tanulmányutat. Szó esett a TEIT lehetséges mint a múlt havi számban jeleztük, az ökumenikus imahetet e hónapban februárban között, hétfıtıl péntekig tartjuk, minden este 18 órától a református imaházban. T óth Ferenc országgyőlési képviselı úr az alábbi idıpontokban tarja fogadóóráit a Paks Kossuth L. u. 12/ a cím alatt: pályázatokról döntöttek a képviselık. Két gerjeni és egy vidéki pályázó szerette volna a jövıben készíteni a gerjeni újságot. Közülük a testület Széll Csabát választotta, így a jövıben İ szerkesztheti a lapot. z egyebek napirendben a testület arról döntött, hogy a vagyonnyilvántartást egy erre szakosodott cégnek adja ki, a pontosság érdekében. bıvítésérıl is, melyet a jelenlévık nem támogattak. z ülés vendégei voltak Molnár Károly az atomerımő igazgatóságának elnöke, Süli János üzemviteli igazgató, Dobos István humán igazgató és Mittler István kommunikációs igazgató. vezetık tájékoztatót tartottak az atomerımő elmúlt évének történéseirıl, az erımő bıvítési lehetıségérıl, a Teller projektrıl is. társulás e l l á t o g a t o t t a Somogyvámoson található Krisna-völgybe, ahol megismerkedtek e közösség mindenapjaival, és az Indiai Kulturális Központtal. Vallás Felekezetre való tekintet nélkül minden testvérünket várunk. szolgáló lelkészek névsorát plakátokon közöljük. Hatvani István ref. lelkész Hírsarok február 5. kedd óra március 4. kedd óra április 1. kedd óra május 6. kedd óra június 3. kedd óra

3 - 3 - XI. évfolyam 2. szám február Jegyzıi értesítı jogi segítségnyújtásról Március 9-én népszavazás magyar köztársaság elnöke március 9-re tőzte ki az országos ügydöntı népszavazást. népszavazásra feltett kérdések: Egyetért-e ön azzal, hogy a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követı év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? Egyetért-e ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követı év január 1- jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni? Egyetért-e ön azzal, hogy az államilag támogatott felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? - Értesítı február 22-ig névre szóló Értesítıt -ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételrıl. Ha nem kap Értesítı -t, a helyi választási irodában - a jegyzınél - érdeklıdhet annak okáról. - szavazás helye Gerjenben: I. számú szavazókör: Kenessey lbert Általános Iskola Szent I. u. 26. II. számú szavazókör: Napközi otthon ebédlı Rákóczi F. u. 25/a. - Ha ön mozgáskorlátozott, kérésére mozgóurnával szavazhat. Igényüket a mozgóurnára szíveskedjenek személyesen vagy a megbízottjukon keresztül a Gerjeni Polgármesteri Hivatalban Endrédi Mihálynénál bejelenteni. - Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen, vagy megbízottja által március 7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetıjétıl. - Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a magyar köztársaság nagykövetségein és fıkonzulátusain adhatja le szavazatát. - szavazás módja Szavazni csak személyesen lehet. népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt + vagy jellel. - népszavazás eredményessége z ügydöntı népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes választópolgárának több mint egynegyede azonos választ ad. választópolgárok döntése az Országgyőlés számára 3 évig kötelezı. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyőlésre. További információk a internetes honlapon. jogi segítségnyújtásról szóló évi LXXX. törvény értelmében április 1. óta peren kívüli ügyekben tanácsot kaphatnak, illetve okiratot készíttethetnek a rászorulók, 2008-tól pedig a peres eljárásokban is e szervezet biztosítja számukra a bíróság elıtti jogi képviseletet. megyeszékhelyeken létrehozott igazságügyi hivatalok jogi segítségnyújtó szolgálatai bírálják el a segítségnyújtás iránti kérelmeket. z ügyfél az engedélyezı határozat birtokában választhat azon jogi segítık közül, akik a jogi segítıi névjegyzékbe bejelentkeztek. z igazságügyi hivatalok munkatársai a hatósági feladatukon túlmenıen, ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerőbb megítéléső ügyekben a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen jogi tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmutatást adnak bárki számára. Milyen ügyekben nyújtható támogatás? I. Peren kívüli ügyek jogi segítı peren kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyéb iratot - minden olyan jogvitás ügyben, amelyben a késıbbiekben per lefolytatására kerülhet sor, - mindennapi megélhetést érintı kérdésekben, - ha az ügyfél közigazgatási eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak, kötelezettségeinek megismeréséhez, jognyilatkozat megtételéhez szükséges a jogi szolgáltatás; - bőncselekmény áldozata számára, amennyiben az ezzel öszszefüggésben keletkezett jog- és érdeksérelem elhárításához szükséges a szakjogászi közremőködés; - polgári vagy büntetıeljárásban rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészítéséhez szükséges a segítség. Kizárt a támogatás például vám-, hitelügyekben, valamint ingatlan adásvételi szerzıdésekben, ez utóbbi alól azonban van két kivétel: - a lakhatást szolgáló ingatlan elidegenítésére vagy megterhelésére vonatkozóan tanácsadásban részesülhet a rászoruló, illetıleg - az átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerülı fiatalok elsı lakáshoz jutása érdekében a jogi segítı adásvételi szerzıdést is készíthet. II. Peres ügyek január 1. napjától hatályba lépı új szabályozás módosította a pártfogó ügyvédi képviseleti rendszer eddigi gyakorlatát: pártfogó ügyvédet a továbbiakban már nem a perben eljáró bíróság, hanem a jogi segítségnyújtó szolgálat biztosíthat, a Jst. szabályai szerint. Polgári peres és nem peres eljárásokban a felperes, az alperes, a beavatkozó (perbehívott), a kérelmezı és a kérelmezett fél, míg büntetı ügyekben a sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt, valamint a pótmagánvádló pártfogó ügyvédi képviseletét a jogi segítségnyújtás keretében, a Jst.-ben szabályozott eljárásban és feltételekkel a jogi segítségnyújtó szolgálatok biztosítják, és annak költségét az állam a fél helyett megelılegezi, vagy viseli. Fıszabály szerint pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfelek adnak meghatalmazást a jogi segítınek, a kirendelésre kivételesen kerül sor. jogi segítségnyújtás reformjával a jogalkotó azt kívánta elérni, hogy a jelenlegi, kirendelésen alapuló ügyelosztást felváltsa a jogi segítık önkéntes vállalásán alapuló munkaszervezés.

4 költségvetésrıl döntöttek Iskolai farsang szokásoknak megfelelıen a sportcsarnokban rendezi meg az iskola a hagyományos farsangi bálját. z alsósok és a felsısök farsangja egy napon lesz lebonyolítva egymást követıen. DÓ 1 %-a z iskolát támogató alapítvány kéri mindazo- kat, akik segíteni szeretnék az alapítvány munkáját, hogy adományaikkal támogassák azt. z adó 1 %-át is át lehet utalni az alapítvány bankszámlájára. z alapítvány neve és adószáma: Kisebbségi hírek Cigány Kisebbségi Önkormányzat január 21-én tartotta idei elsı ülését, melyen részt vett Máté Dénes polgármester is. képviselı-testületi ülésen László Imréné a CKÖ elnöke ismertette a 2008-as munkatervet és a tervezett programokat. Ehhez kapcsolódóan állították össze a kisebbségi önkormányzat idei költségvetését. z önkormányzat Ft állami támogatásban részesül, melynek 75%-át kapja meg támogatásként, a fennmaradó 25 %-ot pályázat útján kell megigényelni. E pályázat el is készült január végéig. kisebbségi képviselıknek a falu vezetıje elmondta kéréseit a CKÖ jövıbeni mőködésével kapcsolatban, és reményét fejezte ki, hogy a kisebbségi önkormányzat a település roma lakosságának igazi képviselıje, és programjainak szervezıje lesz. polgármester a CKÖ-t is arra kérte, hogy a megtervezett költségvetését szigorúan tartsa be. Ha ez az összeg nem elég, csak abban az esetben tudja kiegészíteni, ha valódi munka folyik a roma lakosság érdekében. képviselık annak a reményüknek adtak hangot, hogy a település vezetıje segítségükre lesz a feladatok ellátásában. Ezt a polgármester meg is ígérte, a hatékonyabb munka érdekében. Oktatás z alsó tagozatosok farsangi bálja február 9-én szombaton 16 órakor a felsısöké február 9-én szombaton 18 órakor kezdıdik. Mindenkit szeretettel várunk! Diákönkormányzat Illés Család Gerjen Községért lapítvány z alapítvány rendszeresen tájékoztatni fogja a tisztelt adományozókat a pénzeszközök felhasználásáról. Köszönettel: Bánné Tóth Erika XI. évfolyam 2. szám február Mővelıdés-kultúra Gerjen a FİTÉR mősorában Fızzünk játszóteret! z UNILEVER Magyarország Kereskedelmi Kft. által szervezett nyereményjátékban szeretnénk részt venni. Ezért kérjük a lakosságot, hogy győjtsék a Knorr Delikát8 termék vonalkódját. vonalkódokat a napközi konyhán Sólyáné Dávid Krisztinának, Máté Dénes polgármesternek, illetve az iskolában lehet leadni. játékban csak 1000 g, illetve kisebb kiszerelések vonalkódjai szerepelhetnek. Egy pályázathoz 1000 g-nyi termék vonalkód szükséges. Kérünk mindenkit, aki szeretné, hogy Gerjenben felépülhessen, szerencse esetén, egy Gerjeni anyakönyvi bejegyzések: Köszönet! január: Kenessey lbert Általános Iskola Diákönkornek, valamint Kovácsné Etá- Csörgı Ágnes és Lazányi Krisztián kat felajánlották a gyerekek- Születés: mányzata köszönetet mond nak a győjtés megszervezéséért.! Szabó Krisztina gyermeke mindazoknak a gerjeni polgároknak, akik 1 és 2 forintosai- diákönkormányzat vezetı Bálint Béda Tünde és Hajnes Zoltán gyermekei Gréta és Rebeka Tisztelt Gerjeni Polgárok! egítséget szeretnénk kérni két gerjeni koraszülött S baba családjának! z ikrek ápolása hosszadalmas intézményi ellátást igényel - kb. 2 hónap -, ezzel jelentıs anyagi nehézséget okozva a szülıknek. anuár 23 és 24-én a településen forgatott a ma- J gyar televízió Fıtér címő mősorának stábja. Ez a kulturális mősor, mely bemutatja az ország kisebb nagyobb településeinek népi, mővészi értékeit, február 3-án Tolna és környéke értékeivel, érdekes látnivalóival ismertette meg a tévé nézıit. Január 24-én a mősor gerjeni vonatkozású részeit forgatták. Felvételeket készítettek a településrıl, a mőemlék orgonáról, ellátogattak Kozák Éva népi iparmővészhez és Gyırffy Gyızı csónak készítıhöz. új játszótér, az használjon Delikát 8 főszert, és a csomagolást adja le a megjelölt helyeken. pályázati feltételeknek megfelelı pályázatot a hivatal elkészíti. játék január 15-tıl augusztus 15-ig tart. De folyamatosan lehet a csomagolásokat leadni, mert az év során többször is lesz sorsolás. Játsszon, fızzön velünk egy új játszótérért! nyakönyvi hírek Ezért kérnék minden jó szándékú, adakozó gerjeni lakost, aki segítené a családot, pénz adományát a védınınél adhatja le. Segítségüket elıre is köszönöm! Genye Gáborné védını

5 Polgármester a klubban Nyugdíjasok rovata Gerjeni Nyugdíjas Klub január 25-i összejövetelére meghívták Máté Dénes polgármestert is a klub tagjai polgármester tájékozódott a klub életrıl, és ismertette a település jelenlegi helyzetét és terveit a tapasztalt gerjeni polgárokkal. klubtagok néhány személyes kérdésére is válaszolt a falu vezetıje. polgármester is egy kéréssel fordult a nyugdíjasokhoz. helyi újság kihordásának problémáját ismertette, melyre a klubtagok felajánlották a segítségüket, hogy a jövıben egy-egy utcában szívesen kihordják a Gerjeni Híreket. polgármester és a tagok is annak az akaratuknak adtak hangot, hogy a jövıben is szívesen tájékozódnak egymás munkájáról. Nyugdíjas érdekszövetség hírei anuár 18-án jó hangulatú J táncos, nótázós pótszilvesztert tartottunk, ahol megbeszéltük, hogy február 15- én 18 órai kezdettel batyus farsangi bált tartunk tombolával, a napközi éttermében.. bálra mindenkit szeretettel várunk, aki egy kicsit szórakozni szeretne. z üdülési csekk igényeket, a megfelelı nyomtatványokkal be lehet adni. Pályázni a Megújult a GEFE? ár éve a gerjeni fiatalok P nagy lelkesedéssel kezdtek hozzá az egyesületük létrehozásához, mely egy őrt töltött be. Mára már az akkori alapítók jó része kiállt, elköltözött a faluból, így az egyesületi munka takarék állásra került. z alapítók szeretnék, ha a GEFE újraéledne. Várják azon ifjú gerjeni polgárokat, akik szívesen továbbvinnék az egyesület elveit, munkásságát. tavasz folyamán szeretnék megújítani a tagságot és a vezetést as programot is meg kellene tervezni. z eddigi hagyományoknak megfelelıen a tavaszi sportnap és a május 1-i majális szervezéséhez is várják az agilis gerjeni ifjúságot. 62. életévét betöltött nyugdíjasoknak lehet, akinek a nyugdíja 75 ezer forint, vagy ennél kevesebb. Méltányossági emelést az kérhet, aki az utolsó három évben nem kért ilyent, és a nyugdíja nem haladja meg az 57 ezer forintot. Nyomtatványok Molnár Gyulánénál kaphatók. Jó egészséget kíván mindenkinek! Molnár Gyuláné. Ifjúsági rovat ki szívesen részt venne az egyesület munkájában, az jelentkezhet a régi vezetıknél Vajda Sándornál, Romhányi Károlynál, vagy Máté Dénes polgármesternél. Gyertek, legyetek tagjai a GEFÉ-nek, és szer- vezzünk programokat a fiataloknak! XI. évfolyam 2. szám február Fördıs Sarolta naplójából Gerjen 1945 jan. 10. idobolták, hogy minden háznál ki kell írni, K hogy hányan laknak, mi a nevük és hány évesek. Vajon mit akarnak ezzel megint? Semmi jó nem látszik belıle. Gerjen, jan. 15. zt mondják a Mezıék, hogy M. Sanyi beszélt egy ruszki ırnaggyal, aki azt mondta, hogy: ''Ruszki soldát pasli 100 km zurück - mert Pest felıl és patintól is jönnek a germanskik, de ruszkinak van esze és délnek szépen elpasliznak, mert különben minden ruszkinak kaput". múltkor én is hallottam, mikor egy kapitány nagyon siránkozott, hogy minden tankjukat elbombázták a németek. rádió is jó híreket mond, ezek tartják bennünk a lelket. z Imre tolmács pedig dühöng, és tördeli a kezét. ''Lesz még egyszer ünnep a világon!" Gerjen, jan. 21. indig biztosabb helyrıl jönnek a hírek, M hogy a ruszkik bizony p a s l i z n a k. Á l l í t ó l a g Pusztaszabolcs, lent pedig Mohács újra a miénk. Édes jó Istenem, szinte el sem merem hinni. Gerjen, jan. 23. eggel azt a hírt hozták, R hogy Földváron ismét vannak németek. Szuprics bácsi is azt mondta, még csak két napig kitartani, azután... - Most meg idejön a tiszteletes, és nevetve azt mondja: " tényállás az Sárika, hogy Budapest tegnapelıtt elesett." Gerjen, jan. 24. Gerjeni évszázadok T egnapi minden szép reményünket, boldogságunkat romba döntötte a mai nap. Tegnap már ide hallatszott a német harckocsik dübörgése. Egész nap szinte áhitattal hallgattuk, mint valami gyönyörő muzsikát. z egész falú titkos örömmámorban úszott (egyesek kivételével), hogy ma már itt lesznek a németek és talán a mi katonáink is. Ma pedig azt mondják, hogy a németeket visszaverték, és az oroszok Lengyelországon keresztül betörtek Németországba. - Hitler hatalmas beszédet intézett a német néphez, hogy minden épkézláb ember ragadjon fegyvert. Csak élünk, egyik napról a másikra, cél és remény nélkül. Gerjen, jan. 24. íztató jel! Fıkolomposok elmentek. B Bácskai Kovács ment el elıször a Józsi tolmáccsal, utána az Ernı és az Imre. Imre elvitte a Magdust az anyjával együtt. Nagyon sok mindent elvittek. Balog néni nagyon sírt. Magdáékat nagyon megvetik az egész faluban. Gerjen, jan. 27. gész nap nagy bombázások voltak. Este kint E sétáltunk, észrevettük, hogy Dunaföldvár irányában piros rakétákat lıttek föl. Utána hamarosan nagy pergıtőz keletkezett. Ma három ruszki azt mondta, hogy Németkérnél van a front. Állítólag lentrıl Pécs, fentrıl pedig Dunaföldvár újra a miénk! Drága jó Istenem, segíts meg bennünket! Olyan hideg van! Úgy látszik most kezdıdik az igazi nagy tél. Szegény katonáink. Gerjen, jan. 31. a olvastam a Kalocsai M Újságot, a Címlapján ez áll: Vörös-kormány fegyverszünetet kért Oroszországtól.

6 Nyílt nap a JKO-ban Hírsarok XI. évfolyam 2. szám február ég várt esemény történt R meg Gerjenben. Elkészült a JKO Fémárugyár üzemcsarnoka. z üzem tulajdonosa ennek örömére meghívta a gerjeni lakosokat és az érdeklıdıket február 2-ára egy nyílt napra, amikor is mindenki szabadon bemehetett az üzem területére, és ott körülnézhetett. Tíz órától kezdve jöttek is a látogatók sorban. z érdeklıdık bemehettek minden helyiségbe, és a mőhelycsarnokba. Ott Kertész Károly mővezetı mutatta be a gépeket, és válaszolt a kérdésekre. Délben dam Koch úr minden látogatót megvendégelt egy tányér gulyással és üdítıvel illetve sörrel. leendı munkások családtagjai most láthatták, milyen szép és kulturált körülmények között dolgozhat majd hozzátartozójuk. z érdeklıdık egy kisebb fotókiállítás és egy diavetítés segítségével végigkísérhették az üzem létrejöttét az elsı kapavágástól a február 2-i befejezésig. Molnár József kalauzolta az elsı látogatókat kis fotókiállítást és a diavetítést is sokan megnézték modern sajtológépek, tisztaság, rend gulyást az üzem étkezıjében fogyaszthatták el a vendégek kilátogató gerjeniek és vidékiek egybehangzóan fejezték ki elismerésüket a tulajdonosnak és a kivitelezınek a modern, szép épület láttán. Reméljük, hamarosan tovább bıvülhet az üzem! Szállodai portát idéz az üzem folyosója

7 İrjárat Új körzeti megbízottja van a falunak J anuár 1-tıl ismét van körz e t i m e g b í z o t t j a Gerjennek. z új megbízott Illés Tamás gerjeni fiatalember. Illés Tamás 2006-ban végzett az dyligeti Rendészeti Szakközépiskolában július 1-tıl a Paksi Rendırkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti osztályán dolgozott, mint járır. új gerjeni rendır a következıket nyilatkozta az újságnak: - Nagyon örülök, hogy Gerjenben lehetek körzeti megbízott. Szeretném, ha munkámmal hozzájárulhatnék ahhoz, hogy ezen a kis Duna melletti településen továbbra is nyugalom legyen. - Szeretnék elıadásokat tartani a különbözı korosztályok számára iskolás kortól a nyugdíjasokig, ahol az ıket Újjászervezik a polgárırséget z új körzeti megbízott szeretné újjászervezni a Gerjeni Polgárır Egyesületet. Ezért kérjük mindazokat, akiknél a korábbi idıszakból valamilyen polgárıri felszerelés van, hogy azt juttassák el a községházára. Ismét egy pelenka!!! Sokadszorra írunk ezeken az oldalakon arról, hogy néhány vagy egy felelıtlen ember miatt sok ember kényelme kerül veszélybe, és felesleges munkát ad a vizesembernek! rról nem is beszélve, hogy ezzel a tettével több érintı közbiztonsági dolgokról tájékoztatnám az érdeklıdıket. Ezzel is hozzájárulni, hogy biztonságban élhessenek. - Remélem, hogy minden gerjeni polgár és a polgárırség tagjai segítségemre lesznek abban, hogy a faluba nyugodtan jöhessenek a turisták, vendégek, mert tudják, hogy itt nyugodtan pihenhetnek zon fiatalok és tapasztaltabb polgárok jelentkezését is várja a körzeti megbízott, akik szívesen részt vennének az újjáalakult polgárırség munkájában, hogy békesség legyen Gerjenben. - körzeti megbízott - Környezetünk milliós kárt okozhat a településnek, és lakóinak. Ismét egy pelenka akadt bele a szivattyúlapátokba, melyek így nem tudták közvetíteni a szennyvizet. Figyelmesebbek legyünk! Vigyázzunk! XI. évfolyam 2. szám február Kutya-baj z elmúlt idıszakban elszaporodtak a kóbor illetve gazdátlanul hagyott kutyák a faluban és környékén. December hónap folyamán két gazdátlanul hagyott ebet kellett elvitetnie az önkormányzatnak, majd a Lajos majorból kellet egy, valaki által megunt kutyust elvitetnie a sintérrel a hivatalnak. E két eset a gerjeni embereknek, az Környezetünk önkormányzaton keresztül Ft-jába került. Január hónap folyamán újabb két elhagyott, gazdátlanul itt maradt kutyára hívták fel a polgármester figyelmét. Majd késıbb árván maradt kutyákat is bejelentettek a falu vezetıjénél. Szerencsére ebbıl kettınek van gondviselıje, egynek sajnos nincs. Így újból három kutyát kell a napokban elvitetnie a hivatalnak, mely újra sok pénzbe kerülhet. Szerencsére ezen kutyák gazdái ismertek, így az elvitel költségeit nekik kell állniuk. Elıször is szeretnénk felhívni a kutyatulajdonosok figyelmét, hogyha elköltöznek a faluból, az ebekrıl gondoskodjanak. Vigyék magukkal, vagy rendezzék sorsukat, ne maradjanak ellátás, gazda nélkül. Ha valahol megárvul egy kutya, akkor a hozzátartozók legyenek szívesen az egyedül maradt eb gondját viselni, illetve ha nem tudják, akkor ık vitessék el a kutyát. z önkormányzat természetesen segít, de az elvitelt nem tudja állandóan fizetni. Ha a jövıben megsokszorozódik az ilyen eset, akkor a helyzet kezelésére kell a település önkormányzatának valamiféle megoldást találni. Ennek egyik módja lehet az ebrendészeti díj bevezetése, melynek tartalmát és nagyságát a következıkben kell kidolgozni. Például ez a díj tartalmazhatja a kötelezı oltások költségét, egy chip beültetését, és a kóbor kutyák elvitelének költségét. Szerkesztıi üzenet Gerjeni Kisokos Gerjeni Hírek szerkesztısége idén is ki szeretné adni a Gerjeni Kisokost. Ezért a szerkesztıség kéri, hogy a telefonszámban, lakcímben vagy más adatban történt változásokat, illetve Új szerkesztı képviselı-testület legutóbbi ülésén döntött a Gerjeni Hírek új szerkesztıjének személyérıl. Gratulálok Széll Csabának e nagyszerő, de nehéz feladat elnyeréséhez. Remélem, hasonló öröme lesz benne, mint nekem volt az elmúlt 9 és fél évben Természetesen felajánlom segítségemet, eddigi tapasztalataimat. elıforduló hibákat, jelentsék a szerkesztıségnek február 28-ig. Vállalkozóknak, szolgáltatásoknak reklámfelületet biztosítunk a kiadványban. - szerkesztı - Kérem mindazon segítıket, akik az elmúlt idıszakban nekem segítettek a helyi újság színvonalassá tételében, hogy ezt tegyék meg a jövıben is, az új szerkesztınek is, hogy a lap a 10. évében ismét megújulhasson, és még legalább 10 évet megélhessen. Kitartó, alkotó és sikeres munkát kívánok! Máté Dénes volt szerkesztı

8 Mővelıdés-kultúra SZÍNHÁZ Február 13-án (szerdán) 19 órakor a Móricz-bérlet 3. elıadása Fenyı Miklós - Novai Gábor: Hotel Menthol -musical- (Pannon Várszínház, Veszprém) Rendezı: Vándorfi László Korlátozott számban lépcsıs jegy fél áron váltható! Február 25-én /hétfın/ 19 órakor a Latinovits-bérlet 5. elıadása Tamási Áron: Vitéz lélek - tanulságos székely góbés játék egy részben (Soproni Petıfi Színház) Rendezı: Eperjes Károly Jegy: Ft Február 21-én (csütörtökön) 10, 13 és órakor B a m b i -gyermekmusical- (Fogi Színháza) Jegy: 500 Ft Hagyomány İrzı Foglalkozás: Február 25-én (hétfın) óráig Vendégeink lesznek: Tóth István kosárfonó és Sáfrány Jánosné népi játszóház vezetı Belépı: 200 Ft/fı Nyitva tartás: Városi Mővelıdési Központ: Tel: , , hétfı - péntek: 9-21 óráig szombat, vasárnap: óráig Színházi jegypénztár: Tel: hétfıtıl-csütörtökig: óráig XI. évfolyam 2. szám február Mozi mősor: Február 10. vasárnap 19 órakor nya, lánya, unokája * feliratos amerikai vígjáték, 113 Február 15. péntek 19 órakor Golyózápor *** feliratos amerikai akció- vígjáték, 86 Február 17. vasárnap 19 órakor Plasztik szerelem * feliratos amerikai vígjáték 116 Február 20. szerda 17 órakor Franklin, a teknös szinkronizált francia animációs film 80 Február 22. péntek 19 órakor nyád lehetnék * feliratos amerikai romantikus vígjáték 97, Február 24. vasárnap 17 órakor lvin és a mókusok szinkronizált amerikai családi film 90 Február 27. szerda 19 órakor Casting minden * zenés magyar vígjáték,107 Február 29. péntek 19 órakor Mesterdetektív * feliratos amerikai krimi-thriller, 88 március 02. vasárnap 19 órakor Legenda vagyok * szinkronizált amerikai vígjáték, 108 Jegyárak: Jegy ára: helyárak: I.: 500 Ft, II.: 450 Ft Korhatár: * 12 éven felülieknek! ** 16 éven felülieknek! *** 18 éven felülieknek! Pénztárnyitás elıadás elıtt egy órával. pénztár nyitva tartása alatt egész hónapra árusítunk jegyeket. kiállítás KÖNYVTÁR-GLÉRI Ódryné Horváth Krisztina LÁMPÁK címő kiállításának megnyitója. Megtekinthetı: februárban a könyvtár nyitvatartási idejében NGYKIÁLLÍTÓ Oláh Zoltán paksi író, költı, újságíró, képzımővész kiállítása Megtekinthetı: március 16-ig. PKSI KÖZMŐVELİDÉSI KHT Paks, Gagarin u. 2. (75/ , Fax: 75/

9 Kristálycukor 1 kg 210 Ft. CB étolaj 1 literes 399 Ft. Fanta narancs 2,5 l. Coca-Cola 2,5 l 300 Ft. CB ırölt kávé 250 g 220 Ft CB gyümölcs tortalap 200 g Pe-po alágyújtós 295 Ft Kutya-macska szalámi 1 kg 235 Ft hazai üzletlánc! XI. évfolyam 2. szám február Hajdú & Kiss Élelmiszer bolt februári ajánlata ruházati bolt ajánlatából Nıi, férfi kötött pulóverek, Sport pulóverek, rövid és hosszú ujjú pólók, Gyerek pulóverek, nadrágok, Nıi, férfi és gyermek pizsamák, Nıi, férfi és gyermek farmerek, melegítık Nıi köntösök, nıi, férfi és gyermek fehérnemők, Zoknik, harisnyák, papucsok, sportcipık, Mindenféle elem kapható, és elem győjtı Ceruzák, tollak, színesek, hegyezık, radírok, Számológépek, játékok, Teás és kávés készletek, evıeszközök, Horgász kellékek, bútorok továbbra is kaphatók! 300 Ft 210 Ft KCIÓS termékeink február 13-tól 25-ig Danon ctivia natur Pepsi Cola 2 literes SIÓ rostos üdítı 1 literes Porcukor 500 g-os Paloma 250 g-os RIEL 2 kg-os Coccolino öblítı 1 literes Harmony kéztörlı 2 tekercses Tamási búza kenyér 1 kg-os Tamási búza kenyér szeletelt 1 kg-os Kifli, zsemle Minden délben friss, meleg fácánkerti kenyér kapható! 79 Ft/db 259 Ft/db 179 Ft/db 95 Ft/cs 319 Ft/cs 1499 Ft/db 429 Ft/db 119 Ft/cs 189 Ft/kg 199 Ft/kg 18 Ft/db Volton Bau Élelmiszer bolt Február havi ajánlatunk: - Kecskeméti bébiételek 190g: Kecskeméti bébiital 200ml: Nesquick kakaópor 200g: days croissan: Randi tea barack, citrom: Mözsi liszt 5kg: Tarkabab 0,5kg: Mr.Spice ételízesítı 500g: ltenbrau dob.sör 0,5l: Pepsi cola 2,5l: Gyümölcs-zöldség nagy választékban: - Fejeskáposzta: 140.-/kg Karfiol: 380.-/kg - Narancs: 270.-/kg Zeller: 270.-/kg És még sok más friss, egészséges zöldség és gyümölcs. Várjuk kedves vásárlóinkat február hónapban is! Gazdabolt Megérkeztek üzletünkbe a vetımagok, mőtrágyák, talajfertıtlenítı szerek! Kínálatunkból: - Hüvelyestül fogyasztható borsó: 130 Ft, - Vetımagok: 55 Ft-tól dok - Veszek ELDÓ FGYL, BUXUS ÉS TUJ CSEMETE. ÉR- DEKLİDNI. HÁZI JÓZSEF, KOSSUTH L: U. 35. TEL: a jó szomszéd!

10 Már a fiúk is elkezdték Sport anuár 6-án folytatódott a J gerjeni sportcsarnokban a terem gyeplabda nıi magyar bajnokság. lányok mellett január 13-án a fiúk is parkettára léptek, mivel az U-14-es magyar bajnokság is elkezdıdött a terem gyeplabdában. lányok az elsı játéknapi megilletıdöttségen már átestek, így a második játéknapon már bátrabban játszva több gólt is szereztek. z eredményesség és az elsı gyızelem még várat magára, de elıbb-utóbb az is eljön majd. Nıi, bajnoki eredmények: Egy meccsen ennyi gólt még nem szereztünk Gerjen - Rosco-Szt. László 4:13 (2:7) (G.: Kovács N., Orsós B. 2-2) z elsı játékrészben Kovács Nóra a másodikban Orsós Bettina tudott duplázni. Nóra ismét duplázott az elsı félidıben Gerjen - res HC 3:5 (2:2) (G.: Kovács N. 2, Bráz R.) z elsı félidıben még remény volt az elsı bajnoki pont, pontok megszerzésére, sajnos a második félidıre elfáradtunk. bajnokság állása 1. matır HC : Rosco-Szt. László : res HC : Gerjen HC : 45 0 Góllövıink: Bráz Regina 5 gól (6. a góllövılistán) Kovács Nóra 4 gól (7. hely.) Orsós Bettina 2 gól (9. hely) Berenkei Petra 1 gól (10. hely) XI. évfolyam 2. szám február U-14-es bajnokság bemutatkozó mérkızésen gólt ütöttünk Rosco II - res - Gerjen 8:1 (5:0) (G.: Kıszegi R.) z elsı félidıben még lámpalázasan játszottunk. második játékrészben már jobban ment a játék.. z elsı félidıben még gyızelemre álltunk Olcote - Gerjen 3:3 (0:2) (G.: Buzás G. 2, Kıszegi R.) lámpalázat legyızve, remek játékkal két gólos elınyt szereztünk. Sajnos a végén döntetlen lett az eredmény. Így is megszereztük elsı bajnoki pontunkat. bajnokság állása 1. Rosco I : Építık HC : Rosco II : res - Gerjen : Olcote : 41 1 Schirilla György úszása erjenben is, Kalocsán is sokan összegyőltek, hogy tanúi G legyenek, amikor Schirilla György átússza a Dunát. Hamar híre ment ugyanis, hogy ezúttal itt, Tolna megyében kerül sor a már hagyományos, jeges próbatételre. Kora délután kezdtek győlni az érdeklıdık, s bár különösebben nem volt hideg, tíz-húszpercnyi várakozás után mindenki toporogni kezdett, s tenyerét lehelgette. komp üzemeltetıje, Molnár Sándor jóvoltából nem hiába tették mindezt. Miután kiderült, hogy nem lesz átúszás, Schirilla György a folyó közepétıl kiúszik a kalocsai partig, a komp mindenkit átvitt a szemközti oldalra. sokat próbált próbázó a kompon újságírók, szervezık, búvárok társaságában a folyó közepéig hajózott, majd vízbe csobbant és kiúszott. Mintha meg sem kottyant volna számára a nulla fokos víz, úgy lubickolt a Dunában. pja nyomdokain haladva, immár tíz éve, hogy minden télen átússza a folyót négy alkalommal. Pontosabban nem mindig ússza át, csak úszik benne, fittyet hányva a zord idıre. Unalmas lenne, ha átmennék, és a parton állók semmit nem látnának indokolta a rövidebb távot. zt is elárulta, hogy azért esett a választása ezúttal erre a szakaszra, mert többször átutazott Kalocsán, s tetszett neki a városka, meg aztán hetente egyszer fız a felesége paprikás krumplit, amibe finom kalocsai paprika került. parton több száz egyes hírek szerint több ezer érdeklıdı várta nagy tapssal Schirillát. Nagyon kellemes volt mondta, miután partot ért. Egy szál fürdıköpenyben mikrofonhoz lépett, s megköszönte a biztatást. Schirilla György elmondta, a Kalocsa-Gerjen közötti kaland a 39. volt a sorban. kcióival nem csak az apja nyomdokaiba akart lépni, s továbbvinni a hagyományt, hanem hirdetni az egészséges életmódot. Fontos az edzés, a felkészülés, az egészséges élet és étrend sorolta Schirilla György. Elárulta, hogy egy-egy ilyen alkalom elıtt iszik egy speciális teát, hogy megelızze a vérnyomáscsökkenést, hiszen megesett, hogy a hideg vízben, majdnem elaludt, illetve diósmézes kalácsot eszik. Vida Tünde Kiadja: Gerjen község Önkormányzata, Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester, Szerkesztı: Szerkesztıbizottság, Szerkesztıség címe: Gerjen Rákóczi F. u. 25/b, Gerjeni honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.) új alapokra helyezte a magyar állami jogi segítségnyújtás rendszerét. A peren kívüli jogi segítségnyújtás új szolgáltatásként

Részletesebben

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról pénzügyekben hitelesen Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról INFORMÁCIÓS ANYAGOK Tanácsadásra bejelentkezés: email: info@hitelszovetseg.hu telefon: +36(30) 7091269 S Z É C H E N Y

Részletesebben

Büntető eljárásokban segítségnyújtás... 1 Peren kívüli segítségnyújtás... 5 Polgári eljárásokban segítségnyújtás... 8 Tájékoztatás, tanácsadás...

Büntető eljárásokban segítségnyújtás... 1 Peren kívüli segítségnyújtás... 5 Polgári eljárásokban segítségnyújtás... 8 Tájékoztatás, tanácsadás... Büntető eljárásokban segítségnyújtás... 1 Peren kívüli segítségnyújtás... 5 Polgári eljárásokban segítségnyújtás... 8 Tájékoztatás, tanácsadás... 11 JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Ügytípus megnevezése: Büntető eljárásokban

Részletesebben

Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Hit, remény, szeretet. Jézus várása. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu

Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Hit, remény, szeretet. Jézus várása. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 1. szám INGYENES 2008. január Hit, remény, szeretet December 15-én a gerjeni, 16-án a faddi katolikus templomban láthatták az érdeklıdık a gerjeni tagokkal kiegészült

Részletesebben

2013. október 17. Előadó: dr. Tóth Andrea

2013. október 17. Előadó: dr. Tóth Andrea 2013. október 17. Előadó: dr. Tóth Andrea A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és az esélyegyenlőség eszméje iránti elkötelezettség az állam feladatává teszi, hogy garantálja

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Megújul a jegyzılakás

Megújul a jegyzılakás Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 2. szám INGYENES 2011. február Megújul a jegyzılakás z új tulajdonosok a helyi védelem alatt álló házat régi szépségében szeretnék helyreállítani Tél Gerjenben tartalomból:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı Recsk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétıl 3245 Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax.: 36/478-022 E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu 166-2/2010. Recsk Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31.

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 SZERVEZİ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG TÁMOGATÓ: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. ÉLVEZD A MOZGÁS ÉS

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-10/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 11. szám INGYENES 2007. november Miniszteri látogatás Lampert Mónika szociális és munkaügyi miniszter október 9-én ellátogatott a JKO Fémárugyár gerjeni üzemcsarnokának

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013.(II.21.) valamint 22/2011.(IX.20.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 1/2011.(I.20.) önkormányzati rendelete a házasságkötések,

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 8. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 03.án megtartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Fő utca 43. sz. alatti ingatlan használatba adása Előterjesztő: polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-124/2011. Tárgy: A mezei ırszolgálatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl.

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2023-9/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott

Részletesebben