Schirilla György úszása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schirilla György úszása"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 2. szám INGYENES február Schirilla György úszása Schirilla György január 19-én délután Kalocsa és Gerjen között úszott a Dunában. Több száz lelkes ember buzdította a partról. Nyílt nap a JKO-ban februári üzemkezdés elıtt megnyitotta kapuit az érdeklıdık elıtt a JKO Kft Gerjeni Üzeme. Gulyással, pogácsával, üdítıvel és sörrel várták a vendégeket. tartalomból: Nehéz év elé nézünk Térítési és bérleti díjakról döntöttek 2. oldal Ökumenikus imahét 2. oldal Február Jegyzıi értesítı Jogi tanácsadás Jogsegélyszolgálat mindenkinek 3. oldal Farsang Február 9-én iskolai farsang 4. oldal Fördıs Sarolta naplójából január 5. oldal İrjárat Új körzeti megbízott Bemutatkozik Illés Tamás 7. oldal Felelıtlenek vagyunk Kutya baj és szivattyú hiba 7. oldal Sport fiúk is elkezdték a bajnokságot Gyeplabda: z elsı gyızelem 10. oldal következı szám megjelenik: március 10-én Lapzárta: február 29. Önkormányzati hírek Vallás Oktatás Gerjeni évszázadok Környezetünk Ügydöntı népszavazás: március 9.

2 mőködés a tét! erjen Község Képviselıtestülete január 29-én G tartotta idei elsı ülését. Nehéz év elé néz településünk, ami a mőködtethetıséget illeti. Ezért a képviselık az év elsı ülésén több fontos döntést is hoztak, és díjakról döntöttek. szokásoknak megfelelıen elsıként a polgármester beszámolt a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl. (Ezen események többségérıl e lapszámban olvashatnak.) második napirendben, hosszas vita után, a képviselık arról döntöttek, hogy bevezetésre kerül a szemétszállítási díj, melynek mértékét 2000 Ft/év nagyságban határozták meg. jövıben nagy Önkormányzati hírek valószínőséggel szolgáltatót fog váltani a település, mely során a díjfizetés módjában is változás történhet. kommunális adó továbbra is 8000 Ft/év, és az iparőzési adó mértéke is megmaradt 1,7 %. Ezt követıen a 2008-as év étkezési díjairól döntöttek: - felnıtt étkezık: 580 Ft - gyermek étkezık: 380 Ft - 50%-os kedv.: 190 Ft - szociális étk.: Ft következı napirendben az önkormányzati ingatlanok bérleti díjáról hoztak döntést a képviselık. - a napközi konyhát a jövıben alkalmanként Ftért lehet bérelni, plusz egy szakácsot is alkalmazni kell. - csak az étterem bérlése Ft/ alkalom - sportcsarnok bérleti díja Ft/ óra, - rendezvényekre Ft + főtés Ft, - mővelıdési ház Ft/ óra, főtéssel Ft/óra, - kistanácskozó Ft/óra - oktatóterem 6000 Ft/óra, (a tavasz végétıl lehet bérelni). Majd a helyi szociális rendeletet módosították a képviselık azzal, hogy az ápolási díj polgármesteri hatáskörbe került. hetedik napirendben is fontos döntést hozott a testület. z évek óta sikeresen megtartott bérlakásokat az idén már el kell adni, mert másként nem lehet a költségvetési egyensúlyt megteremteni, és a hiteleket törleszteni. két nem lakott épületet meghirdeti eladásra a testület, a lakott épületeket pedig a bentlakóknak ajánlja fel megvételre. Ezt követıen határozott a testület, hogy a jelenlegi bérlıvel további három évre köt szerzıdést a komp üzemeltetésére, miközben a kompot is megpróbálja értékesíteni a település. Majd a gerjeni iskola jövıjét befolyásoló döntést hoztak a képviselık. polgármester javaslatára hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöjjön a Fadd- Gerjen iskolatársulás. polgármester ebben a társulásban látja annak a lehetıségét, hogy Gerjenben megmaradhasson a 8 évfolyamos iskola. Ismét egy társulásról döntött a testület a 10. napirendben. tolnai szennyvíztelep korszerősítése kiírt pályázatban való részvételrıl, és a szennyvízkezelı társuláshoz való csatlakozásról hoztak határozatot. Ezt követıen a polgármester rövid tájékoztatót adott a Duna Összeköt LEDER csoport munkájáról, és döntött a testület az egyesületbe való belépésrıl, mely segítheti a helyi vállalkozókat, civil szervezeteket és az önkormányzatot pályázati összegekhez való hozzájutásában. következı napirendben a gerjeni civil szervezetek 2008-as évi támogatásáról döntött a testület, illetve tájékoztatót kapott a Gerjeni XI. évfolyam 2. szám február Sport Klub évi költségvetésérıl. képviselık a következı támogatásokat szavazták meg: - Gerjeni Sport Klub: ft + rezsi - GEFE: Ft - Nyugdíjas Klub: Ft - Nyugdíjas Ész.: Ft - Borverseny: Ft z utolsó tervezett napirendben a Gerjeni Hírek szerkesztıi pályázatára beérkezett TEIT ülés Balatonfüreden Képviselıi fogadóórák hagyományoknak megfelelıen a TEIT polgármesterek január elején Balatonfüreden tartották a 2007-es év értékelését és a 2008-as év terveinek megbeszélését. Török Gusztáv elnök tájékoztatta a polgármestereket a 2008-as év támogatási összegeirıl, melyek az RHK Kht. idei kisebb beruházásaiból kifolyólag kevesebbek, mint a tavalyi évben. z idén a TEIT összesen 96 millió forint t á m o g a t á s i pénzt oszthatott szét a települések között létszámarányosan, illetve ebbıl finanszírozhatja a mőködését és a tervezett, szokásos tanulmányutat. Szó esett a TEIT lehetséges mint a múlt havi számban jeleztük, az ökumenikus imahetet e hónapban februárban között, hétfıtıl péntekig tartjuk, minden este 18 órától a református imaházban. T óth Ferenc országgyőlési képviselı úr az alábbi idıpontokban tarja fogadóóráit a Paks Kossuth L. u. 12/ a cím alatt: pályázatokról döntöttek a képviselık. Két gerjeni és egy vidéki pályázó szerette volna a jövıben készíteni a gerjeni újságot. Közülük a testület Széll Csabát választotta, így a jövıben İ szerkesztheti a lapot. z egyebek napirendben a testület arról döntött, hogy a vagyonnyilvántartást egy erre szakosodott cégnek adja ki, a pontosság érdekében. bıvítésérıl is, melyet a jelenlévık nem támogattak. z ülés vendégei voltak Molnár Károly az atomerımő igazgatóságának elnöke, Süli János üzemviteli igazgató, Dobos István humán igazgató és Mittler István kommunikációs igazgató. vezetık tájékoztatót tartottak az atomerımő elmúlt évének történéseirıl, az erımő bıvítési lehetıségérıl, a Teller projektrıl is. társulás e l l á t o g a t o t t a Somogyvámoson található Krisna-völgybe, ahol megismerkedtek e közösség mindenapjaival, és az Indiai Kulturális Központtal. Vallás Felekezetre való tekintet nélkül minden testvérünket várunk. szolgáló lelkészek névsorát plakátokon közöljük. Hatvani István ref. lelkész Hírsarok február 5. kedd óra március 4. kedd óra április 1. kedd óra május 6. kedd óra június 3. kedd óra

3 - 3 - XI. évfolyam 2. szám február Jegyzıi értesítı jogi segítségnyújtásról Március 9-én népszavazás magyar köztársaság elnöke március 9-re tőzte ki az országos ügydöntı népszavazást. népszavazásra feltett kérdések: Egyetért-e ön azzal, hogy a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követı év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? Egyetért-e ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követı év január 1- jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni? Egyetért-e ön azzal, hogy az államilag támogatott felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? - Értesítı február 22-ig névre szóló Értesítıt -ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételrıl. Ha nem kap Értesítı -t, a helyi választási irodában - a jegyzınél - érdeklıdhet annak okáról. - szavazás helye Gerjenben: I. számú szavazókör: Kenessey lbert Általános Iskola Szent I. u. 26. II. számú szavazókör: Napközi otthon ebédlı Rákóczi F. u. 25/a. - Ha ön mozgáskorlátozott, kérésére mozgóurnával szavazhat. Igényüket a mozgóurnára szíveskedjenek személyesen vagy a megbízottjukon keresztül a Gerjeni Polgármesteri Hivatalban Endrédi Mihálynénál bejelenteni. - Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen, vagy megbízottja által március 7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetıjétıl. - Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a magyar köztársaság nagykövetségein és fıkonzulátusain adhatja le szavazatát. - szavazás módja Szavazni csak személyesen lehet. népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt + vagy jellel. - népszavazás eredményessége z ügydöntı népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes választópolgárának több mint egynegyede azonos választ ad. választópolgárok döntése az Országgyőlés számára 3 évig kötelezı. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyőlésre. További információk a internetes honlapon. jogi segítségnyújtásról szóló évi LXXX. törvény értelmében április 1. óta peren kívüli ügyekben tanácsot kaphatnak, illetve okiratot készíttethetnek a rászorulók, 2008-tól pedig a peres eljárásokban is e szervezet biztosítja számukra a bíróság elıtti jogi képviseletet. megyeszékhelyeken létrehozott igazságügyi hivatalok jogi segítségnyújtó szolgálatai bírálják el a segítségnyújtás iránti kérelmeket. z ügyfél az engedélyezı határozat birtokában választhat azon jogi segítık közül, akik a jogi segítıi névjegyzékbe bejelentkeztek. z igazságügyi hivatalok munkatársai a hatósági feladatukon túlmenıen, ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerőbb megítéléső ügyekben a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen jogi tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmutatást adnak bárki számára. Milyen ügyekben nyújtható támogatás? I. Peren kívüli ügyek jogi segítı peren kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyéb iratot - minden olyan jogvitás ügyben, amelyben a késıbbiekben per lefolytatására kerülhet sor, - mindennapi megélhetést érintı kérdésekben, - ha az ügyfél közigazgatási eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak, kötelezettségeinek megismeréséhez, jognyilatkozat megtételéhez szükséges a jogi szolgáltatás; - bőncselekmény áldozata számára, amennyiben az ezzel öszszefüggésben keletkezett jog- és érdeksérelem elhárításához szükséges a szakjogászi közremőködés; - polgári vagy büntetıeljárásban rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészítéséhez szükséges a segítség. Kizárt a támogatás például vám-, hitelügyekben, valamint ingatlan adásvételi szerzıdésekben, ez utóbbi alól azonban van két kivétel: - a lakhatást szolgáló ingatlan elidegenítésére vagy megterhelésére vonatkozóan tanácsadásban részesülhet a rászoruló, illetıleg - az átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerülı fiatalok elsı lakáshoz jutása érdekében a jogi segítı adásvételi szerzıdést is készíthet. II. Peres ügyek január 1. napjától hatályba lépı új szabályozás módosította a pártfogó ügyvédi képviseleti rendszer eddigi gyakorlatát: pártfogó ügyvédet a továbbiakban már nem a perben eljáró bíróság, hanem a jogi segítségnyújtó szolgálat biztosíthat, a Jst. szabályai szerint. Polgári peres és nem peres eljárásokban a felperes, az alperes, a beavatkozó (perbehívott), a kérelmezı és a kérelmezett fél, míg büntetı ügyekben a sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt, valamint a pótmagánvádló pártfogó ügyvédi képviseletét a jogi segítségnyújtás keretében, a Jst.-ben szabályozott eljárásban és feltételekkel a jogi segítségnyújtó szolgálatok biztosítják, és annak költségét az állam a fél helyett megelılegezi, vagy viseli. Fıszabály szerint pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfelek adnak meghatalmazást a jogi segítınek, a kirendelésre kivételesen kerül sor. jogi segítségnyújtás reformjával a jogalkotó azt kívánta elérni, hogy a jelenlegi, kirendelésen alapuló ügyelosztást felváltsa a jogi segítık önkéntes vállalásán alapuló munkaszervezés.

4 költségvetésrıl döntöttek Iskolai farsang szokásoknak megfelelıen a sportcsarnokban rendezi meg az iskola a hagyományos farsangi bálját. z alsósok és a felsısök farsangja egy napon lesz lebonyolítva egymást követıen. DÓ 1 %-a z iskolát támogató alapítvány kéri mindazo- kat, akik segíteni szeretnék az alapítvány munkáját, hogy adományaikkal támogassák azt. z adó 1 %-át is át lehet utalni az alapítvány bankszámlájára. z alapítvány neve és adószáma: Kisebbségi hírek Cigány Kisebbségi Önkormányzat január 21-én tartotta idei elsı ülését, melyen részt vett Máté Dénes polgármester is. képviselı-testületi ülésen László Imréné a CKÖ elnöke ismertette a 2008-as munkatervet és a tervezett programokat. Ehhez kapcsolódóan állították össze a kisebbségi önkormányzat idei költségvetését. z önkormányzat Ft állami támogatásban részesül, melynek 75%-át kapja meg támogatásként, a fennmaradó 25 %-ot pályázat útján kell megigényelni. E pályázat el is készült január végéig. kisebbségi képviselıknek a falu vezetıje elmondta kéréseit a CKÖ jövıbeni mőködésével kapcsolatban, és reményét fejezte ki, hogy a kisebbségi önkormányzat a település roma lakosságának igazi képviselıje, és programjainak szervezıje lesz. polgármester a CKÖ-t is arra kérte, hogy a megtervezett költségvetését szigorúan tartsa be. Ha ez az összeg nem elég, csak abban az esetben tudja kiegészíteni, ha valódi munka folyik a roma lakosság érdekében. képviselık annak a reményüknek adtak hangot, hogy a település vezetıje segítségükre lesz a feladatok ellátásában. Ezt a polgármester meg is ígérte, a hatékonyabb munka érdekében. Oktatás z alsó tagozatosok farsangi bálja február 9-én szombaton 16 órakor a felsısöké február 9-én szombaton 18 órakor kezdıdik. Mindenkit szeretettel várunk! Diákönkormányzat Illés Család Gerjen Községért lapítvány z alapítvány rendszeresen tájékoztatni fogja a tisztelt adományozókat a pénzeszközök felhasználásáról. Köszönettel: Bánné Tóth Erika XI. évfolyam 2. szám február Mővelıdés-kultúra Gerjen a FİTÉR mősorában Fızzünk játszóteret! z UNILEVER Magyarország Kereskedelmi Kft. által szervezett nyereményjátékban szeretnénk részt venni. Ezért kérjük a lakosságot, hogy győjtsék a Knorr Delikát8 termék vonalkódját. vonalkódokat a napközi konyhán Sólyáné Dávid Krisztinának, Máté Dénes polgármesternek, illetve az iskolában lehet leadni. játékban csak 1000 g, illetve kisebb kiszerelések vonalkódjai szerepelhetnek. Egy pályázathoz 1000 g-nyi termék vonalkód szükséges. Kérünk mindenkit, aki szeretné, hogy Gerjenben felépülhessen, szerencse esetén, egy Gerjeni anyakönyvi bejegyzések: Köszönet! január: Kenessey lbert Általános Iskola Diákönkornek, valamint Kovácsné Etá- Csörgı Ágnes és Lazányi Krisztián kat felajánlották a gyerekek- Születés: mányzata köszönetet mond nak a győjtés megszervezéséért.! Szabó Krisztina gyermeke mindazoknak a gerjeni polgároknak, akik 1 és 2 forintosai- diákönkormányzat vezetı Bálint Béda Tünde és Hajnes Zoltán gyermekei Gréta és Rebeka Tisztelt Gerjeni Polgárok! egítséget szeretnénk kérni két gerjeni koraszülött S baba családjának! z ikrek ápolása hosszadalmas intézményi ellátást igényel - kb. 2 hónap -, ezzel jelentıs anyagi nehézséget okozva a szülıknek. anuár 23 és 24-én a településen forgatott a ma- J gyar televízió Fıtér címő mősorának stábja. Ez a kulturális mősor, mely bemutatja az ország kisebb nagyobb településeinek népi, mővészi értékeit, február 3-án Tolna és környéke értékeivel, érdekes látnivalóival ismertette meg a tévé nézıit. Január 24-én a mősor gerjeni vonatkozású részeit forgatták. Felvételeket készítettek a településrıl, a mőemlék orgonáról, ellátogattak Kozák Éva népi iparmővészhez és Gyırffy Gyızı csónak készítıhöz. új játszótér, az használjon Delikát 8 főszert, és a csomagolást adja le a megjelölt helyeken. pályázati feltételeknek megfelelı pályázatot a hivatal elkészíti. játék január 15-tıl augusztus 15-ig tart. De folyamatosan lehet a csomagolásokat leadni, mert az év során többször is lesz sorsolás. Játsszon, fızzön velünk egy új játszótérért! nyakönyvi hírek Ezért kérnék minden jó szándékú, adakozó gerjeni lakost, aki segítené a családot, pénz adományát a védınınél adhatja le. Segítségüket elıre is köszönöm! Genye Gáborné védını

5 Polgármester a klubban Nyugdíjasok rovata Gerjeni Nyugdíjas Klub január 25-i összejövetelére meghívták Máté Dénes polgármestert is a klub tagjai polgármester tájékozódott a klub életrıl, és ismertette a település jelenlegi helyzetét és terveit a tapasztalt gerjeni polgárokkal. klubtagok néhány személyes kérdésére is válaszolt a falu vezetıje. polgármester is egy kéréssel fordult a nyugdíjasokhoz. helyi újság kihordásának problémáját ismertette, melyre a klubtagok felajánlották a segítségüket, hogy a jövıben egy-egy utcában szívesen kihordják a Gerjeni Híreket. polgármester és a tagok is annak az akaratuknak adtak hangot, hogy a jövıben is szívesen tájékozódnak egymás munkájáról. Nyugdíjas érdekszövetség hírei anuár 18-án jó hangulatú J táncos, nótázós pótszilvesztert tartottunk, ahol megbeszéltük, hogy február 15- én 18 órai kezdettel batyus farsangi bált tartunk tombolával, a napközi éttermében.. bálra mindenkit szeretettel várunk, aki egy kicsit szórakozni szeretne. z üdülési csekk igényeket, a megfelelı nyomtatványokkal be lehet adni. Pályázni a Megújult a GEFE? ár éve a gerjeni fiatalok P nagy lelkesedéssel kezdtek hozzá az egyesületük létrehozásához, mely egy őrt töltött be. Mára már az akkori alapítók jó része kiállt, elköltözött a faluból, így az egyesületi munka takarék állásra került. z alapítók szeretnék, ha a GEFE újraéledne. Várják azon ifjú gerjeni polgárokat, akik szívesen továbbvinnék az egyesület elveit, munkásságát. tavasz folyamán szeretnék megújítani a tagságot és a vezetést as programot is meg kellene tervezni. z eddigi hagyományoknak megfelelıen a tavaszi sportnap és a május 1-i majális szervezéséhez is várják az agilis gerjeni ifjúságot. 62. életévét betöltött nyugdíjasoknak lehet, akinek a nyugdíja 75 ezer forint, vagy ennél kevesebb. Méltányossági emelést az kérhet, aki az utolsó három évben nem kért ilyent, és a nyugdíja nem haladja meg az 57 ezer forintot. Nyomtatványok Molnár Gyulánénál kaphatók. Jó egészséget kíván mindenkinek! Molnár Gyuláné. Ifjúsági rovat ki szívesen részt venne az egyesület munkájában, az jelentkezhet a régi vezetıknél Vajda Sándornál, Romhányi Károlynál, vagy Máté Dénes polgármesternél. Gyertek, legyetek tagjai a GEFÉ-nek, és szer- vezzünk programokat a fiataloknak! XI. évfolyam 2. szám február Fördıs Sarolta naplójából Gerjen 1945 jan. 10. idobolták, hogy minden háznál ki kell írni, K hogy hányan laknak, mi a nevük és hány évesek. Vajon mit akarnak ezzel megint? Semmi jó nem látszik belıle. Gerjen, jan. 15. zt mondják a Mezıék, hogy M. Sanyi beszélt egy ruszki ırnaggyal, aki azt mondta, hogy: ''Ruszki soldát pasli 100 km zurück - mert Pest felıl és patintól is jönnek a germanskik, de ruszkinak van esze és délnek szépen elpasliznak, mert különben minden ruszkinak kaput". múltkor én is hallottam, mikor egy kapitány nagyon siránkozott, hogy minden tankjukat elbombázták a németek. rádió is jó híreket mond, ezek tartják bennünk a lelket. z Imre tolmács pedig dühöng, és tördeli a kezét. ''Lesz még egyszer ünnep a világon!" Gerjen, jan. 21. indig biztosabb helyrıl jönnek a hírek, M hogy a ruszkik bizony p a s l i z n a k. Á l l í t ó l a g Pusztaszabolcs, lent pedig Mohács újra a miénk. Édes jó Istenem, szinte el sem merem hinni. Gerjen, jan. 23. eggel azt a hírt hozták, R hogy Földváron ismét vannak németek. Szuprics bácsi is azt mondta, még csak két napig kitartani, azután... - Most meg idejön a tiszteletes, és nevetve azt mondja: " tényállás az Sárika, hogy Budapest tegnapelıtt elesett." Gerjen, jan. 24. Gerjeni évszázadok T egnapi minden szép reményünket, boldogságunkat romba döntötte a mai nap. Tegnap már ide hallatszott a német harckocsik dübörgése. Egész nap szinte áhitattal hallgattuk, mint valami gyönyörő muzsikát. z egész falú titkos örömmámorban úszott (egyesek kivételével), hogy ma már itt lesznek a németek és talán a mi katonáink is. Ma pedig azt mondják, hogy a németeket visszaverték, és az oroszok Lengyelországon keresztül betörtek Németországba. - Hitler hatalmas beszédet intézett a német néphez, hogy minden épkézláb ember ragadjon fegyvert. Csak élünk, egyik napról a másikra, cél és remény nélkül. Gerjen, jan. 24. íztató jel! Fıkolomposok elmentek. B Bácskai Kovács ment el elıször a Józsi tolmáccsal, utána az Ernı és az Imre. Imre elvitte a Magdust az anyjával együtt. Nagyon sok mindent elvittek. Balog néni nagyon sírt. Magdáékat nagyon megvetik az egész faluban. Gerjen, jan. 27. gész nap nagy bombázások voltak. Este kint E sétáltunk, észrevettük, hogy Dunaföldvár irányában piros rakétákat lıttek föl. Utána hamarosan nagy pergıtőz keletkezett. Ma három ruszki azt mondta, hogy Németkérnél van a front. Állítólag lentrıl Pécs, fentrıl pedig Dunaföldvár újra a miénk! Drága jó Istenem, segíts meg bennünket! Olyan hideg van! Úgy látszik most kezdıdik az igazi nagy tél. Szegény katonáink. Gerjen, jan. 31. a olvastam a Kalocsai M Újságot, a Címlapján ez áll: Vörös-kormány fegyverszünetet kért Oroszországtól.

6 Nyílt nap a JKO-ban Hírsarok XI. évfolyam 2. szám február ég várt esemény történt R meg Gerjenben. Elkészült a JKO Fémárugyár üzemcsarnoka. z üzem tulajdonosa ennek örömére meghívta a gerjeni lakosokat és az érdeklıdıket február 2-ára egy nyílt napra, amikor is mindenki szabadon bemehetett az üzem területére, és ott körülnézhetett. Tíz órától kezdve jöttek is a látogatók sorban. z érdeklıdık bemehettek minden helyiségbe, és a mőhelycsarnokba. Ott Kertész Károly mővezetı mutatta be a gépeket, és válaszolt a kérdésekre. Délben dam Koch úr minden látogatót megvendégelt egy tányér gulyással és üdítıvel illetve sörrel. leendı munkások családtagjai most láthatták, milyen szép és kulturált körülmények között dolgozhat majd hozzátartozójuk. z érdeklıdık egy kisebb fotókiállítás és egy diavetítés segítségével végigkísérhették az üzem létrejöttét az elsı kapavágástól a február 2-i befejezésig. Molnár József kalauzolta az elsı látogatókat kis fotókiállítást és a diavetítést is sokan megnézték modern sajtológépek, tisztaság, rend gulyást az üzem étkezıjében fogyaszthatták el a vendégek kilátogató gerjeniek és vidékiek egybehangzóan fejezték ki elismerésüket a tulajdonosnak és a kivitelezınek a modern, szép épület láttán. Reméljük, hamarosan tovább bıvülhet az üzem! Szállodai portát idéz az üzem folyosója

7 İrjárat Új körzeti megbízottja van a falunak J anuár 1-tıl ismét van körz e t i m e g b í z o t t j a Gerjennek. z új megbízott Illés Tamás gerjeni fiatalember. Illés Tamás 2006-ban végzett az dyligeti Rendészeti Szakközépiskolában július 1-tıl a Paksi Rendırkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti osztályán dolgozott, mint járır. új gerjeni rendır a következıket nyilatkozta az újságnak: - Nagyon örülök, hogy Gerjenben lehetek körzeti megbízott. Szeretném, ha munkámmal hozzájárulhatnék ahhoz, hogy ezen a kis Duna melletti településen továbbra is nyugalom legyen. - Szeretnék elıadásokat tartani a különbözı korosztályok számára iskolás kortól a nyugdíjasokig, ahol az ıket Újjászervezik a polgárırséget z új körzeti megbízott szeretné újjászervezni a Gerjeni Polgárır Egyesületet. Ezért kérjük mindazokat, akiknél a korábbi idıszakból valamilyen polgárıri felszerelés van, hogy azt juttassák el a községházára. Ismét egy pelenka!!! Sokadszorra írunk ezeken az oldalakon arról, hogy néhány vagy egy felelıtlen ember miatt sok ember kényelme kerül veszélybe, és felesleges munkát ad a vizesembernek! rról nem is beszélve, hogy ezzel a tettével több érintı közbiztonsági dolgokról tájékoztatnám az érdeklıdıket. Ezzel is hozzájárulni, hogy biztonságban élhessenek. - Remélem, hogy minden gerjeni polgár és a polgárırség tagjai segítségemre lesznek abban, hogy a faluba nyugodtan jöhessenek a turisták, vendégek, mert tudják, hogy itt nyugodtan pihenhetnek zon fiatalok és tapasztaltabb polgárok jelentkezését is várja a körzeti megbízott, akik szívesen részt vennének az újjáalakult polgárırség munkájában, hogy békesség legyen Gerjenben. - körzeti megbízott - Környezetünk milliós kárt okozhat a településnek, és lakóinak. Ismét egy pelenka akadt bele a szivattyúlapátokba, melyek így nem tudták közvetíteni a szennyvizet. Figyelmesebbek legyünk! Vigyázzunk! XI. évfolyam 2. szám február Kutya-baj z elmúlt idıszakban elszaporodtak a kóbor illetve gazdátlanul hagyott kutyák a faluban és környékén. December hónap folyamán két gazdátlanul hagyott ebet kellett elvitetnie az önkormányzatnak, majd a Lajos majorból kellet egy, valaki által megunt kutyust elvitetnie a sintérrel a hivatalnak. E két eset a gerjeni embereknek, az Környezetünk önkormányzaton keresztül Ft-jába került. Január hónap folyamán újabb két elhagyott, gazdátlanul itt maradt kutyára hívták fel a polgármester figyelmét. Majd késıbb árván maradt kutyákat is bejelentettek a falu vezetıjénél. Szerencsére ebbıl kettınek van gondviselıje, egynek sajnos nincs. Így újból három kutyát kell a napokban elvitetnie a hivatalnak, mely újra sok pénzbe kerülhet. Szerencsére ezen kutyák gazdái ismertek, így az elvitel költségeit nekik kell állniuk. Elıször is szeretnénk felhívni a kutyatulajdonosok figyelmét, hogyha elköltöznek a faluból, az ebekrıl gondoskodjanak. Vigyék magukkal, vagy rendezzék sorsukat, ne maradjanak ellátás, gazda nélkül. Ha valahol megárvul egy kutya, akkor a hozzátartozók legyenek szívesen az egyedül maradt eb gondját viselni, illetve ha nem tudják, akkor ık vitessék el a kutyát. z önkormányzat természetesen segít, de az elvitelt nem tudja állandóan fizetni. Ha a jövıben megsokszorozódik az ilyen eset, akkor a helyzet kezelésére kell a település önkormányzatának valamiféle megoldást találni. Ennek egyik módja lehet az ebrendészeti díj bevezetése, melynek tartalmát és nagyságát a következıkben kell kidolgozni. Például ez a díj tartalmazhatja a kötelezı oltások költségét, egy chip beültetését, és a kóbor kutyák elvitelének költségét. Szerkesztıi üzenet Gerjeni Kisokos Gerjeni Hírek szerkesztısége idén is ki szeretné adni a Gerjeni Kisokost. Ezért a szerkesztıség kéri, hogy a telefonszámban, lakcímben vagy más adatban történt változásokat, illetve Új szerkesztı képviselı-testület legutóbbi ülésén döntött a Gerjeni Hírek új szerkesztıjének személyérıl. Gratulálok Széll Csabának e nagyszerő, de nehéz feladat elnyeréséhez. Remélem, hasonló öröme lesz benne, mint nekem volt az elmúlt 9 és fél évben Természetesen felajánlom segítségemet, eddigi tapasztalataimat. elıforduló hibákat, jelentsék a szerkesztıségnek február 28-ig. Vállalkozóknak, szolgáltatásoknak reklámfelületet biztosítunk a kiadványban. - szerkesztı - Kérem mindazon segítıket, akik az elmúlt idıszakban nekem segítettek a helyi újság színvonalassá tételében, hogy ezt tegyék meg a jövıben is, az új szerkesztınek is, hogy a lap a 10. évében ismét megújulhasson, és még legalább 10 évet megélhessen. Kitartó, alkotó és sikeres munkát kívánok! Máté Dénes volt szerkesztı

8 Mővelıdés-kultúra SZÍNHÁZ Február 13-án (szerdán) 19 órakor a Móricz-bérlet 3. elıadása Fenyı Miklós - Novai Gábor: Hotel Menthol -musical- (Pannon Várszínház, Veszprém) Rendezı: Vándorfi László Korlátozott számban lépcsıs jegy fél áron váltható! Február 25-én /hétfın/ 19 órakor a Latinovits-bérlet 5. elıadása Tamási Áron: Vitéz lélek - tanulságos székely góbés játék egy részben (Soproni Petıfi Színház) Rendezı: Eperjes Károly Jegy: Ft Február 21-én (csütörtökön) 10, 13 és órakor B a m b i -gyermekmusical- (Fogi Színháza) Jegy: 500 Ft Hagyomány İrzı Foglalkozás: Február 25-én (hétfın) óráig Vendégeink lesznek: Tóth István kosárfonó és Sáfrány Jánosné népi játszóház vezetı Belépı: 200 Ft/fı Nyitva tartás: Városi Mővelıdési Központ: Tel: , , hétfı - péntek: 9-21 óráig szombat, vasárnap: óráig Színházi jegypénztár: Tel: hétfıtıl-csütörtökig: óráig XI. évfolyam 2. szám február Mozi mősor: Február 10. vasárnap 19 órakor nya, lánya, unokája * feliratos amerikai vígjáték, 113 Február 15. péntek 19 órakor Golyózápor *** feliratos amerikai akció- vígjáték, 86 Február 17. vasárnap 19 órakor Plasztik szerelem * feliratos amerikai vígjáték 116 Február 20. szerda 17 órakor Franklin, a teknös szinkronizált francia animációs film 80 Február 22. péntek 19 órakor nyád lehetnék * feliratos amerikai romantikus vígjáték 97, Február 24. vasárnap 17 órakor lvin és a mókusok szinkronizált amerikai családi film 90 Február 27. szerda 19 órakor Casting minden * zenés magyar vígjáték,107 Február 29. péntek 19 órakor Mesterdetektív * feliratos amerikai krimi-thriller, 88 március 02. vasárnap 19 órakor Legenda vagyok * szinkronizált amerikai vígjáték, 108 Jegyárak: Jegy ára: helyárak: I.: 500 Ft, II.: 450 Ft Korhatár: * 12 éven felülieknek! ** 16 éven felülieknek! *** 18 éven felülieknek! Pénztárnyitás elıadás elıtt egy órával. pénztár nyitva tartása alatt egész hónapra árusítunk jegyeket. kiállítás KÖNYVTÁR-GLÉRI Ódryné Horváth Krisztina LÁMPÁK címő kiállításának megnyitója. Megtekinthetı: februárban a könyvtár nyitvatartási idejében NGYKIÁLLÍTÓ Oláh Zoltán paksi író, költı, újságíró, képzımővész kiállítása Megtekinthetı: március 16-ig. PKSI KÖZMŐVELİDÉSI KHT Paks, Gagarin u. 2. (75/ , Fax: 75/

9 Kristálycukor 1 kg 210 Ft. CB étolaj 1 literes 399 Ft. Fanta narancs 2,5 l. Coca-Cola 2,5 l 300 Ft. CB ırölt kávé 250 g 220 Ft CB gyümölcs tortalap 200 g Pe-po alágyújtós 295 Ft Kutya-macska szalámi 1 kg 235 Ft hazai üzletlánc! XI. évfolyam 2. szám február Hajdú & Kiss Élelmiszer bolt februári ajánlata ruházati bolt ajánlatából Nıi, férfi kötött pulóverek, Sport pulóverek, rövid és hosszú ujjú pólók, Gyerek pulóverek, nadrágok, Nıi, férfi és gyermek pizsamák, Nıi, férfi és gyermek farmerek, melegítık Nıi köntösök, nıi, férfi és gyermek fehérnemők, Zoknik, harisnyák, papucsok, sportcipık, Mindenféle elem kapható, és elem győjtı Ceruzák, tollak, színesek, hegyezık, radírok, Számológépek, játékok, Teás és kávés készletek, evıeszközök, Horgász kellékek, bútorok továbbra is kaphatók! 300 Ft 210 Ft KCIÓS termékeink február 13-tól 25-ig Danon ctivia natur Pepsi Cola 2 literes SIÓ rostos üdítı 1 literes Porcukor 500 g-os Paloma 250 g-os RIEL 2 kg-os Coccolino öblítı 1 literes Harmony kéztörlı 2 tekercses Tamási búza kenyér 1 kg-os Tamási búza kenyér szeletelt 1 kg-os Kifli, zsemle Minden délben friss, meleg fácánkerti kenyér kapható! 79 Ft/db 259 Ft/db 179 Ft/db 95 Ft/cs 319 Ft/cs 1499 Ft/db 429 Ft/db 119 Ft/cs 189 Ft/kg 199 Ft/kg 18 Ft/db Volton Bau Élelmiszer bolt Február havi ajánlatunk: - Kecskeméti bébiételek 190g: Kecskeméti bébiital 200ml: Nesquick kakaópor 200g: days croissan: Randi tea barack, citrom: Mözsi liszt 5kg: Tarkabab 0,5kg: Mr.Spice ételízesítı 500g: ltenbrau dob.sör 0,5l: Pepsi cola 2,5l: Gyümölcs-zöldség nagy választékban: - Fejeskáposzta: 140.-/kg Karfiol: 380.-/kg - Narancs: 270.-/kg Zeller: 270.-/kg És még sok más friss, egészséges zöldség és gyümölcs. Várjuk kedves vásárlóinkat február hónapban is! Gazdabolt Megérkeztek üzletünkbe a vetımagok, mőtrágyák, talajfertıtlenítı szerek! Kínálatunkból: - Hüvelyestül fogyasztható borsó: 130 Ft, - Vetımagok: 55 Ft-tól dok - Veszek ELDÓ FGYL, BUXUS ÉS TUJ CSEMETE. ÉR- DEKLİDNI. HÁZI JÓZSEF, KOSSUTH L: U. 35. TEL: a jó szomszéd!

Farsangoltak az iskolások

Farsangoltak az iskolások Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 2. szám INGYENES 2009. február Farsangoltak az iskolások hatodikosok a tavalyihoz hasonlóan osztályfınökükkel együtt öltöztek jelmezbe, mely nagy sikert aratott idén

Részletesebben

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 12. szám INGYENES 2007. december Kis karácsony... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Duna Kupa - Wels (Ausztria) Az

Részletesebben

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Itt a farsang A tartalomból: Testületi ülés Nehéz helyzetben az önkormányzat 2. oldal Önkormányzati hírek Vallás skót, brazil, német,

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2.

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2. A 800 éves Gerjen Hírlapja! XIV. évfolyam 1. szám INGYENES 2011. január Jótékonysági elıadás Az óvodások adventi jótékonysági elıadása teljesen megtöltötte a a nézıteret szülıkkel, nagyszülıkkel, érdeklıdıkkel.

Részletesebben

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat!

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat! Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 5. szám INGYENES 2011. május Gerjeni Majális 2011 Ismét nagy sikere volt az egész napos rendezvénynek tartalomból: Önkormányzati hírek Nem növekedett a hiány Elfogadták

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám 2010 március Értesítjük a lakosságot, hogy a településen 2010. április 1. 8 00 17 00 és 2010. április 2. 8 00 16 00 a Mővelıdési Ház udvarán TÜDİSZŐRÉS lesz. A vizsgálat

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013. 2 2013. március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Kényszerpályán az önkormányzatok

Kényszerpályán az önkormányzatok XXII. évf. 2. (177..) szám 2013. február http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Létavértes Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt és Kedves Családját

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

2 2012. június. KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:

2 2012. június. KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: 2 2012. június A csapadékvíz elvezetés terveinek (un. Kisfalu és Györgyei Bartók B. Széchenyi utak által határolt területek) engedélyezéséhez a Környezetvédelmi és Vízügyi hatóság hiánypótlásának eleget

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

2007. S Z E P T E M B E R

2007. S Z E P T E M B E R XV. évfolyam 9. szám 2007. S Z E P T E M B E R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselı-testülete legutóbb 2007.06.27-én ülésezett. Az elsı napirend keretében Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt

Részletesebben

Baksi Hírmondó 2 2012. szeptember

Baksi Hírmondó 2 2012. szeptember VII. évfolyam 7. szám 2012. szeptember A képviselı-testület augusztus 29-én tartotta soros testületi ülését. Búza Zsolt polgármester beszámolt az elızı ülés óta eltelt eseményekrıl, a meghozott határozatokról.

Részletesebben