Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.szantod.hu www.szantod.lap.hu"

Átírás

1 Szántódi Hírlevél lapja április XVI. évf. 2. szám Télbúcsúztató A nagysikerû táncház a télbúcsúztatón Március 15-ei ünnepség Koszorúzás a Kossuth parkban Dr. Boros Marietta, Szekeres Erzsébet és Fésûs Éva A szántódi bábosok

2 Szántódi Hírlevél 2. oldal április AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI A Képviselõ-testület I. negyedévben hozott határozatairól tájékoztatás 1/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012.február 4. napján, szombaton 10 órakor a parti sáv jövõbeni helyzetének egyeztetése tárgyban az érintett ingatlantulajdonosokkal megbeszélést tart. 2/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízza a polgármestert, hogy megfelelõ szakember megkeresésével készítsen tervezetet, költségvetésben is meg egyéb szempontból is, a helyzetnek megfelelõen megkeresni a módját annak, hogy hogyan lehet a két strandot összekötni. 3/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízza Weisz Lajos igazságügyi értékbecslõt a VITÜK terület értékbecslésével. 4/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízza a polgármestert, hogy külsõ jogi szakértõvel készíttesse el a szerzõdés tervezetet Kovács Andrea bérleti szerzõdése ügyében. 5/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Dr. Sári Zoltánt bízza meg a 4 /2012.(I.16.) sz. határozatban foglalt szerzõdés elkészítésével. 6/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Képviselõ-testülete megbízza Dr. Sári Zoltán ügyvédet az Aranyhíd utcai táblaügyben az önkormányzat képviseletével. 7/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízza Dr. Sári Zoltán ügyvédet az 4. és 5/2012./01.16/ sz. határozatban foglaltak végrehajtásával. 8/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyvhöz csatolt a képviselõ-testület évi munkatervét jóváhagyja. 9/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Képviselõ-testülete eladja 100 db kivételével a meglévõ 3138 db BAHART részvényt minimum ,- (Harmincötezer) Ft/db áron. A szerzõdést jóváhagyására a Testület elé kell terjeszteni. 10/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Tóth Lajos által elmondottakat tudomásul veszi és a késõbbiekben tovább tárgyalásra, illetve a fejlemények alakulásától függõen az önkormányzat minden elkövet annak érdekében, hogy elõsegítse a programot, a programtervezetet pedig újra napirendre veszi. 11/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a GEoplanert Kft. által a Szántód-Szántódpuszta településrészek közt épülõ kerékpárút engedélyezési terv készítése szerzõdés szerint benyújtott számla kifizetésével nem ért egyet. Határidõ: Értelem szerint 12/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közlekedési Koordinációs Központtal kötött, térítésmentes tulajdonba adási megállapodás alapján önkormányzati tulajdonba veszi a szántódi 884/2 hrsz. alatt felvett 126 m2 területû közterületi ingatlant. Felhatalmazza a polgármestert a végleges tulajdonba adási /vételi szerzõdés aláírására. Határidõ: Értelem szerint Szántódi Hírlevél Szántód Község Önkormányzatának lapja Megjelenik:páros hónap utolsó hetében Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata Szerkesztõ: Morvay ZsoltnéTel.: Szerkesztõbizottság tagjai: Galó Tibor, Látrányiné Kiss Gabriella, Varga Krisztina * Készült 250 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában. Tel.: (30) , Tel./fax: (84) , A lapban közzétett írások nem minden esetben a Szerkesztõség álláspontját tükrözik. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal. A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül. 13/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Farkas László mûszaki ellenõr által a Szántód, Sás utcai önkormányzati ingatlanok ivóvíz és szennyvíz vezeték építés mûszaki tevékenység ellátása - ra benyújtott számla kifizetésével egyetért. 14/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete dr. Karabinszky Gyula képviselõ által feltett javaslatot nem fogadja el.

3 2012. április 3. oldal Szántódi Hírlevél Felelõs: Dr. Karabinszky Gyula képviselõ 15/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szántódi 646 hrsz-ú ingatlan 126/5000-d részére vonatkozó, Iszkádi József által ajándék címén felajánlott tulajdonjogot nem fogadja el, figyelemmel az önkormányzat gazdasági érdekeire és az ésszerûségi szempontokra. 16/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Színek Világa Alapítvány kérelmére akkor nyilatkozik és foglalkozik újra vele, ha a pályázattal kapcsolatban szükséges szakhatóságok az önkormányzatot megkeresik.. 17/2012.(I.16.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nem veszi fel napirendre a kistérségi járások véleményezése napirendet. Határidõ: azonnal 20/2012.(II.04.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõtestülete a GEOplaner Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u.25.) által a Szántód- Szántódpuszta településrészek közt épülõ kerékpárút engedélyezési terv készítése szerzõdés szerint benyújtott ,- Ft összegû számla kifizetésével egyetért. 21/2012.(II.04.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód- Szántódpuszta településrészek közt épülõ kerékpárút engedélyezési terv engedélyezésével kapcsolatban a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított ,- Ft összegû számla kifizetésével egyetért. 22/2012.(II.04.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a HV AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (7400 Kaposvár, Damjanich u.6/b) által a DDOP-2.1.1/D sz. pályázat vizsgálata -ra benyújtott ,- Ft összegû számla kifizetésével egyetért. 23/2012.(II.04.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a RAMIÉP REAM Kft. (8623 Balatonföldvár, Vak Bottyán utca 395/1) által a projektmenedzseri tevékenység ellátása a DDOP-2.1.1/D keretében hó benyújtott ,- Ft összegû számla kifizetésével egyetért. 24/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012.évi költségvetési rendelet tervezet felhalmozási szakfeladatai közül a GAMESZ telepre elõirányzott 1,5 millió forintot kiveszi/törli. Határidõ: azonnal 25/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012.évi költségvetési rendelet tervezetben szereplõ ügyvédi munkadíjat 2 millió forintban állapítja meg. Határidõ: azonnal 26/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetési és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás által kért nyilatkozatot aláírja.. 27/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a.) a 2012.évi költségvetésben meghatározott támogatási keret terhére a társadalmi, civil szervezetek és öntevékeny csoportok, közösségek támogatására pályázatot ír ki. b.) A jegyzõkönyvhöz csatolt pályázati kiírást és adatlapot az alábbi módosítással jóváhagyja: támogatási célok a.)pontja az alábbiak szerint módosul: mûködési támogatás. c.) megbízza az Ügyrendi Bizottságot a beérkezett pályázatok bontásával, hiánypótlásával és a támogatásra javaslatot tesz a képviselõ-testület felé legkésõbb 2012.április 13. napjáig. d.) Azon civil szervezetek részére, akik ez évre vonatkozó kérelmüket benyújtották a pályázati kiírással egy idõben írásban értesíteni kell a pályázati felhívásról. Határidõ: pályázati kiírás a 2012.évi költségvetés elfogadását követõen 28/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a kártérítési ügyben elõterjesztett ügyvédi munkadíjra vonatkozó elõterjesztést elnapolja azzal, hogy egyeztetést tart szükségesnek. 29/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kõröshegy-Szántód Önkormányzatok Vizi közmû számláján lévõ egyenlegbõl a még meglévõ Vizi közmû hitel visszafizetésre és azt követõen a hitelszámla megszüntetésre kerüljön. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos jogügyeletek, szerzõdések aláírására.

4 Szántódi Hírlevél 4. oldal április 30/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód község Településrendezési eszközeinek módosításában (3. számú módosítás) az Lke 3 építési övezetben a beépítettség mértékét 30 %-ra nem módosítja. 31/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megkeresi a Kõröshegyi Önkormányzatot, hogy az út áthelyezésével döntéseket hozzon meg és segítse a szántódi pincetulajdonosokat. 32/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ- testülete a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u.7.) által a Szántód, Gyulai J. u. ivóvíz vezeték rekonstrukció. ra benyújtott ,- Ft és ,- Ft összegû számlák (összesen: ,- Ft) kifizetésével egyetért. 33/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Palóczi Horváth Ádám Közösségi Ház 2011.évi beszámolóját és 2012.évi rendezvénytervezetet elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a falunapnak a részletes megtárgyalását késõbbi idõpontra halasztja. : 34/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a hulladékkezelést érintõ jogszabályokról szóló tájékoztatást tudomás veszi és felkéri a hivatalt, hogy 30 napon belül vizsgálja felül a helyi hulladékkezelési szolgáltatásokról szóló rendeleteket és terjessze a testület elé. Felelõs: Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ 35/2012.(II.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyvhöz csatolt adás-vételi szerzõdésben szereplõ 358 hrsz-ú strand megjelölésû ingatlan elõvásárlási jogával nem él. 39/2012.(II.22.) Kt. határozata A képviselõ-testület a körjegyzõségi feladatokat ellátó Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatala évi tevékenységérõl szóló beszámolót az elterjesztéssel egyezõen jóváhagyja. Felelõs: Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ Határidõ: 2012.február /2012.(II.28.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Palóczi Horváth Ádám Közösségi Ház és Községháza északi oldalára Gáts András által készített engedélyezett terv szerinti megvalósítással egyetért. Árajánlat 30 napon belül legalább három. Határidõ: 30 napon belül 41/2012.(II.28.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete dr. Hunyadi Péter, dr. Hunyadiné Vezel Éva és Kiss Sándor adásvételi szerzõdése ügyében elõvásárlási joggal él a 344, 358, 360 hrsz. ingatlanokra vonatkozóan. Az ügybeni eljárásra felhatalmazza az alpolgármestert és a fedezetet biztosítja. 42/2012.(II.28.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Aranyhíd utcai tábla eltávolítási ügyben a korábbi megbeszélés szerinti álláspontját fenntartja, azt határozatban jóváhagyja. 43/2012.(III.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a.) a 2012.március 12. napján érkezett elõvásárlási jog gyakorlására érkezett felhívásban rögzített a szántódi 360 hrsz-ú és 358 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó 12/420-d 12/420-d hányadára vonatkozó elõvásárlási jogával élni kíván. Felhatalmazza az alpolgármestert a nyilatkozat megtételére és az adásvételi szerzõdés aláírására, valamint a fedezetet a költségvetési tartalék terhére biztosítja. b.) Megerõsíti a 41/2012.(II.28.) Kt. határozatát. c.) Amennyiben harminc napon belül az a. /pontban meghatározott hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó tulajdonrészére hasonló feltételekkel elõvásárlási jog gyakorlására érkezik felhívás, felhatalmazza az alpolgármestert a nyilatkozat megtételére, az adásvételi szerzõdés aláírására, valamint a fedezetet a költségvetési tartalék terhére biztosítja. Határidõ: a-b.) pont esetében azonnal d.) pont esetében 30 napon belül 44/2012.(III.21.) Kt. határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szántód- Szántódpuszta turisztikai kerékpárút építésének elõzetes vizsgálati dokumentációnak az elkészítésével Agrár Környész Kft-t (7512 Mike, Hunyadi u.19. képviselõje: Balogh Bálint ügyvezetõ) bízza meg ,- Ft-ért, a szükséges összeg a 2012.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. A képviselõ-testület megbízza az alpolgármestert a megrendelésre. Határidõ: 5 napon belül a megrendelésre Kissné Bolha Andrea a körjegyzõség munkatársa

5 2012. április 5. oldal Szántódi Hírlevél Szántód Község Önkormányzata értesíti a lakosságot: - a szemétszállítás rendjérõl - a mûanyag zsákos hulladékszállítás megszüntetésérõl - a zöldhulladék elszállításának rendjérõl - növényi hulladék égetésének rendjérõl - a növények telepítési távolságáról, telepítési elõírásokról SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJE szeptember 1 - június 30. : hétfõ július 1 - augusztus 31. : hétfõ, péntek A szemetet a szerzõdésben meghatározott méretû, felcímkézett tároló edényben, a többletszemetet a kereskedelemben kapható ZÖLDFOK feliratú mûanyag zsákban lehet a közterületre kihelyezni a szállítás napján. (Jelöletlenben nem lehet!) Szolgáltató: AVE Zöldfok Zrt. Siófok (Tel.: 84/ ) A MÛANYAG ZSÁKOS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS MEGSZÜNT. A településen csak hulladéktároló edényben lehet kihelyezni szemetet. ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA: MINDEN HÉTEN KEDDEN! füvet és falevelet a kereskedelmi forgalomban kapható bármi lyen zsákban faágakat 1,0-1,2 m-es darabokra vágva, kötegelve A közterületre zsákban kihelyezett zöldhulladékot vasárnap este és hétfõ este közötti idõszakban szíveskedjenek kihelyezni. Ömlesztett állapotban szemét közterületre nem helyezhetõ ki! Kizárólag a magáningatlanon keletkezõ, kötegelt illetve zsákolt növényi eredetû hulladék kerül elszállításra. NÖVÉNYI HULLADÉK ÉGETÉSE BELTERÜLETEN: március 1 - április 15. szeptember 15 - november 30. Saját ingatlanon, a tûz folyamatos õrzése mellett, ügyelve arra, hogy a füst és a tûz ne okozzon veszélyt, ill. kellemetlenséget másoknak. A NÖVÉNYEK TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGÁVAL KAPCSOLA- TOS TELEPÍTÉSI ELÕÍRÁSOK 1.) A legkisebb ültetési ( telepítési ) távolság az ingatlan határától: a) belterületen: - szõlõ, valamint 3 m -nél magasabbra nem növõ gyümölcs- és egyéb bokor ( élõ sövény ) esetében 0,50 m; - 3 m -nél magasabbra nem növõ gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00 m; - 3 m -nél magasabbra növõ gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor ( élõ sövény ) esetében 3,00 m. b) külterületen: - gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szõlõ, köszméte, ribizke- és málnabokor esetén 0,80 m; - minden egyéb gyömölcsbokor ( mogyoró, stb. ) esetében 2,00 m; - birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 m; - törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilvaés mandulafa esetében 3,50 m; - vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 m; - cseresznyefa esetében 5,00 m; - dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt fa esetében 8,00 m. Községünk rendje, tisztasága mind a lakosság, mind az üdülõtulajdonosok és az önkormányzat együttes érdeke. Vigyázzunk rá, tegyünk érte többet! LOMTALANÍTÁS! Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete értesíti a lakosságot, hogy a község egész területén LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ. Ennek érdekében kéri, hogy háztartási és veszélyes hulladék (akkumulátor, gumi, stb.) kivételével az elszállításra szánt eszközöket az ingatlanuk elé május napokon szíveskedjenek a közterületre kihelyezni. Frissítsük fel, hogy milyen adószabályok vonatkoznak a fizetõvendéglátásra: Az illetékekrõl szóló 1990.évi XCIII. tv. változása, miatt a fizetõ-vendéglátói engedély kérelem, módosítás kérelem, igazolás a nyilvántartásba vételrõl (SZÉP kártya elfogadó helyhez) a tavalyi Ft helyett Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni. A nyilvántartásból való törlés illetékmentes. (A szántódiak a kérelmet az irodavezetõnél adják be.) A SZJA tv. szerint kétfélé költség elszámolási mód alkalmazható a fizetõ-vendéglátók esetében. 1. tételes átalányadózás (ez bizonylat nélküli költségelszámolást jelent), mely akkor alkalmazható, ha a fizetõ-vendéglátók a tevékenységüket az adóévben legfeljebb 90 napos idõtartamra folytatják. A bevétel 90%-a a jövedelem. 2. tételes költségelszámolás (számlák alapján történõ költségelszámolás) A fizetõ-vendéglátásból származó jövedelem a korábbitól eltérõen nem különadózó jövedelemnek számít, hanem összevont adóalapba tartozó jövedelem. Az adó a jövedelem 16%-a. A NAV tájékoztatása szerint a fizetõ-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyt az e tevékenységbõl származó jövedelme után 2011.évben 27%-os EHO terheli.

6 Szántódi Hírlevél 6. oldal április A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI VIDD EL KISZE A TELET! A Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozat keretében télbúcsúztató családi délutánra került sor február 18-án, szombaton. A gyerekek remek busóálarcokat készítettek. Megnéztünk egy rövid bemutató filmet a mohácsi busójárásról, annak kialakulásáról, majd kiszebáb készítéssel és a kiszebábok elégetésével - a közösségi ház udvarán -, próbáltuk a telet elûzni. A fánk sütésre Balogh Józsefné vállalkozott. Nagyon finomat sütött, köszönjük! A télbúcsúztató vidám táncházzal zárult, Várszegi Balázs vezetésével. VÉRADÁS Számos kitüntetése mellett Pohner Ibolya március 20-án az ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ ÁLLOMÁS KUPÁJÁT vehette át. Jól megérdemelt kitüntetés, hiszen ahogy azt Dr. Szépvölgyi Anikó a Siófoki Vérellátó Állomás osztályvezetõ fõorvosa is kiemelte -a véradás után szervezett díjátadó ünnepségen-, Pohner Ibolya fáradhatatlan szervezõ munkájával nagyon sokat tett és tesz azért, hogy Szántódnak mindig kiemelkedõ helye legyen a véradók magas számát tekintve. A település részérõl Szabó Gyula alpolgármester mondott elismerõ szavakat. KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ ÉS KÖNYVBEMUTATÓ MÁRCIUS 15 Nemzeti ünnepünkre való megemlékezést az idén is a Nyugdíjasok Szántódi Szervezetének és a Nótakör közremûködésével tartottuk. A fiatalságot versmondással, a mûsorban való részvétellel, Pohner Liza, Páli Annamária, ifj. Necskosz László és Balogh Csaba képviselte. A Siófoki Senior Tánccsoport részérõl huszárruha bemutatót, látványos huszártáncot és toborzót láthattunk. Érdekes színfoltja volt a délutánnak Szabó Éva szántódi lakos gyönyörû kalocsai népviselete. Így fejezte ki tiszteletét a hagyomány és nemzeti ünnepünk elõtt. Ezt követõen Szántód Képviselõ-testülete és a Nyugdíjasok Szántódi Szervezete elhelyezte a megemlékezés koszorúját, a Kossuth szobornál. Húsvét közeledtével Szekeres Erzsébet gyermekkönyvhöz készült rajzaiból nyílt kiállítás március 31-én. A Fésûs Éva könyveihez készült illusztrációk, fõleg nyuszikról és a tavaszról mesélnek. Budapest, Kaposvár és Siófok érdeklõdését is felkeltõ esemény érdekessége az volt, hogy a két alkotó ez idáig még nem találkozott egymással. Mindketten nagy örömmel fogadták meghívásunkat, mint ahogy Dr. Boross Marietta néprajzkutató is, aki a két mûvészt bemutatta. Az összképet Morvay Zsolt bélyeggyûjtõ egészítette ki, azokkal a bélyegekkel, amelyeken Szekeres Erzsébet munkái láthatóak. A kiállítás május 6-ig látható a közösségi ház emeleti nagytermében. HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ Április 6-án Buzsákról érkezett hozzánk Ember Sándorné, hogy megossza velünk tojásfestõ mûvészetének néhány fortélyát. Ez alkalommal tartotta elsõ bemutatkozó elõadását a helyi bábszínház kör is. A rövid kis nyuszi történet elõadását sok próba és munka elõzte meg. Köszönet érte a segítõ szülõknek, valamint az elõadás kialakításában részt vevõ gyerekeknek: Gábor Dorkának, Horváth Mirjamnak, Kiss Zalánnak, Vizvári Tündikének és a

7 2012. április 7. oldal Szántódi Hírlevél legkisebb, de nagyon ügyes Pohner Lizának. A rossz idõre való tekintettel, az idén a tojáskeresõ versenyre nem az udvaron került sor, hanem a játszóház helyszínén, a közösségi ház emeleti nagytermében. A sok növény és a nyuszi találékonysága segített abban, hogy a tojások jól el legyenek rejtve. Volt is nagy sürgés forgás a megfelelõ számú tojások megtalálása érdekében. Minden tojás gazdára lelt. Reméljük ez jövõre is így lesz! SZÁNTÓD 15 ÉVE ÖNÁLLÓ TELEPÜLÉS Szántód 15 éves évfordulója alkalmából, a község képviselõtestülete és a Nyugdíjasok Szántódi Szervezete koszorút helyezett el a közösségi ház elõtti emlékhelynél. A Szántódi Magyar Nótakör Szántódról és a Balatonról énekelt, majd a földszinti elõadóteremben Szántód múltjáról és jelenérõl, a településen élõkrõl nyílt fotókiállítás, Bor Ferenc és Morvay Zsolt által készített fényképek alapján. Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ A KÖNYVTÁR HÍREI A év nem csak azért érdekes egy esztendõ, mert szökõév és nagyon sok hosszú hétvége van az idén, hanem azért is fontos, mert ebben az évben számtalan neves évfordulót is köszönthetünk. A könyvtárba érkezõ kedves olvasóink - bízva abban, hogy a könyvajánlásokban szereplõ mûveket szívesen kölcsönzik, ezeknek az alkotóknak a mûveit még alaposabban megismerik, netán zenemûveit gyakrabban hallgatják, vagy az origami hajtogatással kézügyességüket is próbára teszik - a következõ eseményekkel kapcsolatos könyvkiállításokat tekinthették meg. Emlékeztünk arra, hogy: éve született Charles Dickens; éve született Heinrich Rudolf Hertz; éve született Arany János; éve született Gioacchino Rossini; éve született Akira Yoshizawa. A képen látható origami hajtogatásokat kedves olvasónk Szabó Lilla készítette. A Magyar Költészet Napja alkalmából József Attila születésnapjának tiszteletére (április 11.) a könyvtárlátogatók megtekinthették a költõ emlékére rendezett kiállítási anyagot (fényképes összeállítás József Attila életútjáról, aktuális újságcikkek, elõadások anyaga, a költõ könyvtárunkban meglévõ legújabb kötetei) április 12-én (csütörtökön) a könyvtár teljes nyitva tartása alatt az olvasók a József Attila minden verse címû hanganyag segítségével magnószalagról mûvészek elõadásában hallgathatták a költõ verseit. Ajándékkönyveket kaptunk Albert-Gálffy Rékától, Balogh Józsefnétõl, Dr. Laczkó Andrástól és Matyikó Sebestyén Józseftõl. Adományaikat az olvasók nevében is ezúton is köszönöm. Hamarosan itt van az év egyik legszebb napja, az anyák napja. Ennek kapcsán minden kedves olvasó szíves figyelmébe ajánlom a Megható történetek anyák napjára címû kötetet, az édesanyákat köszöntõ verseinket valamint a mûsorkészítésre alkalmas kiadványainkat. Minden kedves anyukát sok szeretettel köszöntsünk egy szép verssel! Juhász Gyula Édesanyám Március 31-én láthattuk vendégül Fésûs Éva meseírót, aki leányával együtt könyvtárunkat megtekintette és a meglévõ köteteit az olvasók számára dedikálta. Az írónõ legújabb alkotásaiból is már néhánnyal rendelkezik a könyvtár. Fésûs Éva mûveibõl az érdeklõdõk még vásárolhatnak is. A Tisza partján él egy özvegyasszony; Szemébõl könnyet egyet se fakasszon A nyomorúság, a gond és a bánat: Ó áldd meg Isten, édes jó anyámat! A Tisza partján él egy özvegyasszony... Tudom, hogy bút hoz néki minden alkony, Mert õ a jóság, szenvedés, a bánat: Holtig siratja édes jó apámat! Maurer Teodóra a könyvtár vezetõje

8 Szántódi Hírlevél 8. oldal április SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI Szántódpuszta mûemlék épületei Szántódpusztán több mint harminc jelentõs épületbõl álló majorsági jellegû mûemlék együttes maradt fenn. Ezek - többek között kúria, csárda, cselédház, magtár, borospince, kápolna, temetõ - zömében az 1700-as évekbõl származnak, melyeket a múlt elõtti században kiegészítettek és a mai alakjukra hoztak. Helyreállításuk után - részben új funkciót kapva - az 1970-es évektõl idegenforgalmi és kulturális központként mûködnek. A harminckét mûemlék épület a közös kemencétõl a csárdákig, a zöldséges vermektõl a kukoricagóréig, a kastélykúriától a kápolnáig kultúr - és egyben agrártörténeti emlékhely. Kivételes turisztikai látványosságnak felelne meg, ha a tervezett helyreállítások megvalósulnak. Szántódpuszta 1994-ben, hetedik magyarországi helyszínként érdemelte ki az Europa Nostra díjat (oklevél formájában). A ma látható épületek a században épültek. A déli parton lévõ Szántódpuszta lakóit többféle szolgálatra is kötelezték. Nekik kellett biztosítaniuk a révszolgálatot a két part között, õk látták el hallal az apátságot, mezõgazdasági termékeket, gabonát termesztettek és szõlõvel, illetve miseborral kellett ellátniuk a barátokat. A puszta kisebb megszakításokkal csaknem kilencszáz éven át szolgálta Tihanyt. A török idõkben néha elnéptelenedett ugyan, azonban lakói idõrõl idõre visszatértek. Nagyobb törést egyedül II. József szerzetesrendeket feloszlató rendelete jelentett, amikor világi bérlõi lettek a pusztának, így 1787 és 1790 között Pálóczi Horváth Ádám költõ és polihisztor. Kazinczy barátja pezsgõ irodalmi életet szervezett Szántódpusztán néhány év alatt. A tihanyi bencések a 19. század elején tértek vissza és egészen a második világháború utáni korszakig maradtak. Az államosítás után elõször TSZ lett Szántódpusztából, majd az ismét felélénkülõ balatoni idegenforgalmat kihasználva a hetvenes évektõl mindinkább a turizmus szolgálatába állították. Csakhogy a kilencvenes évek második felére csökkent a balatoni turisták száma, bezártak a szántódpusztai csárdák is, az akkori üzemeltetõ nem foglalkozott állagmegóvással. Az épületek ma is zárva vannak, a csárda épületeinek belsõ termei a lepusztult állapotokat tükrözik. Kívánatos lenne a történelmi puszta jellegzetes ételeit kínálni a betérõ vendégek számára. Lenne rá igény! A majorság kialakulása pontosan kiolvasható épületeinek rendezetlenségébõl. Látható a fokozatos, hosszú idõ alatt, az igényeknek figyelembe vételével történõ bõvülés. Az épületeket rendeltetésüknek megfelelõen csoportosították, építésük helyét pedig a domborzati és az idõjárási viszonyok figyelembevételével alakították ki (például domboldalra építettek, biztosítva a víz elvezetését). A majorság ma látható épületei közül néhány már a 18. század végén is állt, de legtöbbjükön jelentõsen átalakításokat hajtottak végre ez évek során, a változó igényeknek megfelelõen. A gazdasági épületek közül kiemelkedik a csöves kukorica szárítására és tárolására szolgáló, téglalábakon álló kukoricagóré, melynek szellõs oldalfalai között gyorsan megszáradt és morzsolhatóvá vált a kukorica. A góré több mint 160 éves (1845-ben épült) és az eltelt másfél évszázad alatt, nagyobb javítást nem kellett rajta végezni. A szép arányú épület nem csak elhelyezkedése - szinte a puszta mértani közepén áll-, hanem mérete és minõsége alapján is méltán uralja a majorságot. Egykor 40 vagon csöves tengerit tudtak tárolni a lécvázas, szellõs góréban. Ma már igazán csak javításra, felújításra szorul, nem engedhetõ a padlástér látogatása sem. Bár a 60-as években átesett egy nagyobb felújításon, az állapota ma jócskán hagy kívánnivalót maga után Szépségében, tömegében semmivel sem marad el a csárda épületétõl az egykori ménesistálló. A reformkorban emelt istálló eredetileg hosszanti négyszög alaprajzú volt, de a késõbbi bõvítésekkel kereszt alaprajzú lett. A lovardát folyamatosan fejleszteni kellene! Egy történelmi puszta persze mit sem ér lovak nélkül. A jelenlegi lepusztult lovardát, mely a bevételek fontos forrását képezné, megfelelõen helyre kellene hozni, felújítani. Az egyéni vállalkozók terveivel kapcsolatban azonban problémát jelent, hogy a terület állami tulajdonban van, s így nehéz harmonizálni az érdekeket, elõkészíteni a szükséges lépéseket. A lovas központ alkalmassá tétele a téli lovas szemináriumok egyik fontos helyszíne lehetne az országban. A puszta alkalmas lovas versenyek rendezésére, díjugrató derbik, díjlovaglás, lovas tusa versenyek, lovas torna bajnokság, távlovaglás, fogathajtás kulturált megrendezésére, akár világversenyek színhelyévé is válhat. A ló árverések ideális központjára is alkalmas. Kiemelném, hogy a vadász kultúrának is központi szereplõje lehetne, mivel könnyen elérhetõ és az idegenforgalom központjában helyezkedik el. A környezõ erdõk, a dombokkal és sík területekkel tarkított vidék ideális környezet a tereplovagláshoz, mely közben alkalmunk nyílik testközelbõl megismerni a helyi élõvilágot, hiszen nem ritka, hogy utunkat szarvas- és vaddisznócsapatok keresztezik. E fantasztikus táj alkalmas lenne a vadászlovaglásra, lovas kocsis programokhoz, sõt télen lovas szánon is bejárhatjuk. Az idei nyárra már ismét bejelentkeztek a visszajáró, Patkó Fogadónkban megszálló lovas-festõtábor vendégeink, kik már ismerve a túraútvonalakat, örömmel teszik meg újra lóháton a megszokott sétájukat. Számukra a pihenést még a festészet jelenti, így készülnek a színes emlékképek. A hagyományõrzõ csikós bemutatókat elõzetes egyeztetés után csoportok részére az elõre megbeszélt idõpontokban tartjuk. Lovaglás, kocsizás és pónizás a nyitva tartás ideje alatt és a megbeszélt idõpontokban is természetesen a vendégek rendelkezésére áll.

9 2012. április 9. oldal Szántódi Hírlevél Lehetõség szerint vendégeink akár Szántód-révbõl, akár más desztinációból a pusztára való szállítása lovas kocsival is megoldható. Távolságtól és létszámtól függõen kérjék konkrét árajánlatunkat. A Magyar Tenger! Pálóczi Horváth Ádám volt az, aki elsõként nevezte így a Balatont. Talán nem érdemtelenül. A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizû tava. Hossza 78 kilométer. Az átlagos szélessége 7,5 és 8 kilométer között változik. A legnagyobb szélességet 14 km a déli part és Balatonfûzfõ között mérhetjük, míg a legkisebbet 1,5 km Tihany és Szántód között. A Balaton vize lényegesen eltér a többi európai tóétól. A legegyszerûbb megfogalmazással élve: higított ásványvíz. Gazdag szulfátokban, alkáli-födémes. Orvosi vélemények szerint a benne lévõ magnézium és kalcium miatt nyugtatólag hat az idegrendszerre. A víz az északi partnál gyorsan, a délinél lassabban mélyül. A Balaton és környéke Budapest mellett az ország turisztikailag leglátogatottabb területe, amit nemcsak magyarok, hanem külföldi turisták is gyakran felkeresnek. A Szántódpusztán épült 21. számú épület egykor lóistálló volt. meggyõznünk a Szántódpusztát üzemeltetõ Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum vezetõségét, hogy a halak és a teknõsök visszakerüljenek méltó helyükre, hiszen jelenleg is az akvárium a gyermekek, felnõttek számára az egyik leglátványosabb, legvonzóbb látnivaló a lovak, birkák és egyéb apró állatok látványa mellett. A halak fenntartása, ápolása nem könnyû feladat, hiszen 1 fõ alkalmazottal a 45 hektár terület karbantartása és egyéb tevékenységek ellátása problémát okoz. Csak remélni tudom, hogy a helyzet jó irányban változik. A Balatoni Halászati Zrt. felajánlotta segítségét a halak telepítésében. Köszönjük a támogatásukat! Bármilyen segítséget elfogadnánk a halak etetését illetõen (kisebb halak), horgász engedéllyel rendelkezõk talán segíthetnek. Szántódpuszta kiállításai ugyan zárva vannak, azonban a terület szabadon bejárható, így az arra vetõdõ ma is magába szívhatja a hely csaknem ezeréves történelmét. Nyitás: Április 16-án! Festmény és fotókiállítás megnyitóval kezdünk május 16 - án Erdõn, mezõn járva címmel. Remélem, lesz bõven látnivaló festményekbõl a vadász és természetfestõk alkotásaiból és a természetfotósok csodálatos képeibõl. Mai rendeltetése múltjától nagyon messze eltér: falai között hatalmas akvárium, a Balaton élõvilágát, jellegzetes halait és a magyarországi horgászat történetét bemutató kiállítás található. A halászat a puszta életében nem játszott nagyobb szerepet, de a kivilágított vízben úszkáló halak ma a puszta legvonzóbb látnivalói. Az elmúlt 20 évben csak állagmegóvásra futotta a Szántódpusztai Idegenforgalmi és Kulturális Központban. A halak is téli álomra ítélve a Keszthelyi Kastélymúzeum tavában találtak menedékre ezzel is csökkentve az akvárium téli fûtési költségeit. Hamarosan, április 16-án nyit a puszta! Remélhetõleg sikerül Figyelemre méltó rendezvény a közelgõ PANNÓNIA FESZTIVÁL SZÁNTÓDPUSZTÁN! Töretlenül hódít az egyre sikeresebb nyárelõ, tavaszi fesztivál, melynek az eddigi statisztika alapján a 4 nap leforgása alatt látogatója van. A hagyományosan a pünkösd hétvégéhez kapcsolódó (4 napos pihenõ) remek lehetõség a fesztiválszezon megnyitására és egyben a szórakozásra is. Külön figyelemre méltó, hogy a hazai zenei szintér szinte valamennyi jeles képviselõje jelen lehet, hogy jó hangulatot generáljon a hideg téli hónapok után a tavaszt váró közönség számára. A négy napos rendezvény számos egyéb programokat is biztosít a látogatók örömére. A média nem kis szerepet kap, melynek középpontjába Szántódpuszta kerülhet, ezáltal mind hírnévben, látogatottságban elõnyben lehetünk. A majorság a balatoni turizmus különlegessége lehetne, ha felújításra kerülnének régi, szebb idõket megélt épületei. Ha Szántódpuszta széthullna, a magyar agrár-történelem és - kultúra pótolhatatlan elemét veszítenénk el. Remélem, egyszer lesz még olyan, mint fénykorában!!! Kovács Szilvia IKK vezetõ, Szántódpuszta

10 Szántódi Hírlevél 10. oldal április Az ebek veszettség elleni védekezésével kapcsolatos kötelezettségek Zoonózisok - vagyis állatról emberre terjedõ megbetegedések 1. rész A 164/2008 (XII. 20,) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés szabályairól szól. Az ebek tartására és a veszettség oltásra vonatkozó szabályok egyértelmûvé teszik az ebeket tartók felelõsségét. Az ebek veszettség elleni védõoltása kötelezõ minden 3 hónapos kort betöltött kiskutyának. Az immunizálást 6 hónap elteltével meg kell ismételni. Ezt követõen a kutyát évente egyszer ismétlõ oltásban kell részesíteni. A rendelet kötelezi a tulajdonost az oltások beadatására. A határidõ elmulasztása állategészségügyi bírság kirovásával jár. Az oltás alól elvont ebet, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy a kutyát 2 hetes megfigyelésnek kell alávetni. A megfigyelés 1. napján, ha az állat nincs megjelölve, mikrochip beültetésével azonosíthatóvá kell tenni. A 14. nap elteltével kell beadni a veszettség elleni vakcinát. Az eljárás minden költsége a tulajdonost terheli. Az ebek nyilvántartását az Önkormányzat eb összeírás segítségével ellenõrzi. A tulajdonos feladata, hogy az állat tartásával kapcsolatos alábbi adatok változását állatorvosának vagy a polgármesteri hivatalban bejelentse: - az eb új tulajdonoshoz került - elveszett - elpusztult - tartási helye megváltozott Az állatorvos az adatokat az oltási könyvben, illetve számítógépes nyilvántartásban rögzíti, és a hatóságok felé továbbítja január 1-tõl már kizárólag az egységes, szigorú számadású, sorszámozott okirat, - KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV alkalmas az adatok és oltások dokumentálására. A tulajdonos váltáskor az állat mikrochippel történõ megjelölése kötelezõ. A veszettség a mai tudomány állása szerint is gyógyíthatatlan, emberre is veszélyes, halált okozó betegség. A szomszédos országokban a közelmúltban is elõfordultak megdöbbentõ humán megbetegedések. A hordozó állatok mozgása nem követhetõ nyomon. Az ebek oltásával az embereket is védjük, tehát nemcsak állategészségügyi, de közegészségügyi szempontból is fontos feladat betartására kötelez a rendeletben foglaltak végrehajtása. Kérem, hogy kutyája, macskája beoltatásával segítse az eredményes védekezést. Dr. Dragon Judit magán-állatorvos Szántód, Csemetekert u. 1. Tel: 06/ Az elõzõ számban a veszettséggel foglalkoztam. Most folytatva a sort egy másik zoonózisról szeretnék megemlékezni, a toxoplazma fertõzésrõl. Azokban a családokban szokott felmerülni ezzel a betegséggel kapcsolatos kérdés, ahol a lakásban benn élõ házi kedvencek vannak, és várható egy apró ember megérkezése. A terhes gondozás során is fel szokták tenni a kérdést, hogy milyen állatokat tartanak. A toxoplasmosist egy mikroszkopikus méretû lény, a Toxoplasma gondii nevû parazita okozza. Elõször egy rágcsálóban találták meg a kutatók, innen ered a neve. Az ember leggyakrabban úgy tud megfertõzõdni, ha fertõzött állat bélsarával érintkezik. Errõl a kontaktusról gyakran nem is tudunk, hiszen kóbor állatok mindenütt elõfordulnak, és bélsarukkal szennyezik a környezetet. A macskák szívesen kaparják el ürüléküket a veteményes puha talajába. Tehát nem kell saját állatot tartani ahhoz, hogy megfertõzõdjön valaki, sõt a talaj közvetítésével, sokkal gyakoribb a fertõzés lehetõsége! Szerencsére a felnõtt emberek általában nem betegszenek meg. A szájon át felvett kórokozóval sikeresen száll szembe az immunrendszer. A fertõzés lezajlását így a vérbõl kimutatható ellenanyagok jelenléte igazolja. Ha valakinek a vérébõl egyszer kimutatták az ellenanyagok jelenlétét, akkor ez az áthangolódás megvédi Õt az újabb fertõzésektõl. Érdemes tehát a családtervezés során, de legkésõbb a terhesség kezdetén elvégeztetni ezt a szerológiai vizsgálatot. Ha a leendõ édesanya vérében nincsen toxoplasma elleni ellenanyag, akkor sokkal óvatosabbnak kell lennie, mert a magzat károsodhat. Szerencsére ma már rendelkezésre állnak tablettás kiszerelésû gyógyszerek, amikkel megakadályozható a magzat betegsége. A megelõzés tehát két részbõl áll: El kell végeztetni a szerológiai vizsgálatot. Ha ennek eredménye negatív, tehát nincs ellenanyag, akkor a terhesség során ismétlõ vérvizsgálatokkal ellenõrizni kell, hogy nem történt-e friss fertõzés. Szigorúan be kell tartani az alapvetõ higiéniai szabályokat. Alaposan kezet kell mosni állatok simogatása után. Ne érintsék arcukkal, ne puszilgassák kedvencüket. A macskaalom cseréje ne a kismama feladata legyen! Kerülni kell a kertészkedést, mert a talaj fertõzött lehet petékkel. A zöldséget, gyümölcsöt alaposan meg kell mosni folyóvízben. A fogyasztásra szánt ételeket alaposan át kell sütni illetve meg kell fõzni. Vigyázni kell a kisbabákra, totyogó kis gyerekekre is. Kerüljük a séták során azokat a helyeket, ahol sok kutya megfordul, kutyafuttatók környékét, vagy kedvenc kutya sétáltató területeket. Az otthoni homokozót a használat után fedjük le, nehogy a környék cicái WC-nek használhassák. Tanítsuk meg gyerekeinknek is az alapvetõ higiénia fontosságát. Állatainkat rendszeresen vizsgáltassuk meg az állatorvossal. A toxoplasmán kívül más paraziták is megfertõzhetik az embert, de errõl a következõ számban lesz szó. Dr. Dragon Judit állatorvos

11 2012. április 11. oldal Szántódi Hírlevél A Gyermeknapot, 1931 óta ünneplik hazánkban, május utolsó vasárnapján. Diane Loomans írónõ gondolatai Ha elõröl, kezdeném a gyereknevelést, fenyegetés helyett festegetésre használom a kezemet. Példálózás helyett példát mutatnék. Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék. Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék. Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot. Kirándulnék, sárkányt eregetnék. Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék. Nem erõszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erõsíteném. Elõbb az önbizalmát építeném, azután a házamat. Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetérõl, és többet a szeretet hatalmáról Országos Kék Túra a Cserhátban (Karsai Ilona) Fejérkõtõl Tündérvölgyig: Szólád Balatonszárszó (Aszalós György) Öreg Bakony Bakancsosa túramozgalom (Farkas Krisztina) Gyalogtúrázók Országos Találkozója Gyenesdiás (Karsai Ilona) Szántód Bugaszegi-tó kerékpárral (Kozma Éva) Töröcskei Emléktúra (Somogy-megyei Természetbarát Szövetség) Dél-dunántúli Piros Túra Mernyeszentmiklós Somogyaszaló (Karsai Ilona) A programok részletes kiírása és a jelentkezési feltételek megtalálhatóak egyesületünk honlapján. Elérhetõségünk: Honlap: Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u. 9. Pk /2007/2 Adószám: honlap:www.szkte.hu Volksbank Szent Kristóf Természetjáró Egyesület Programok május - június Ö N K O R M Á N Y Z A T Szántód, Iskola u. 9. Tel.: Fax: , Polgármester: ,(30) Fogadónap:péntek (idõpont egyeztetéssel) Szántódi ügyfélfogadás: Munkanapokon: Jegyzõ Balatonföldvár: Telefon: , Fax: , B.-földvári ügyfélfogadás: hétfõ Szerda ,és péntek A Balaton jege alatt hasával felfelé feküdt egy nagy hal. Amikor közelebb mentünk láttuk hogy él, mozog a kopoltyúja. Másnapra eltünt a nagy hal. Fotó: Galó Tibor KÖVETKEZÕ LAPZÁRTA: páros hónap 5. Az állandó lakosok és a helyi vállalkozók részére terjeszti a falugondnok. A szerkesztõség szívesen fogad cikkeket, írásokat, javaslatokat, amelyek leadhatók a Hivatalban, a Könyvtárban és elküldhetõk a szerkesztõnek a címre. Olvasói levelet 1000 karakterig tudunk közölni. Megértésüket köszönjük!

12 SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA SZÁNTÓDPUSZTA SZÁNTÓDPUSZTA NYITVA TARTÁS 2012 ÖFFNUNGSZEITEN ÁPRILIS IG (szombat, vasárnap zárva) MÁJUS 01-MÁJUS 31-IG JÚNIUS 01-AUGUSZTUS 20-IG AUGUSZTUS 21-OKTÓBER 15-IG /SZÜNNAP NÉLKÜL/ Programrendelés csoportok számára: Tel./fax: 84/ , mobil: / (Kovács Szilvia vezetõ) Hétfõ: Kedd: Szerda: PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMOK Könyvtár, internet hozzáféréssel Nyugdíjasok Szántódi Szervezete -a hónap utolsó keddjén Rendõrségi fogadóóra -minden hónap második szerdáján Szántódi Magyar Nótakör (kéthetente) Csütörtök: Könyvtár, internet hozzáféréssel Istentisztelet: Kr. Sz.Egyház Péntek: Bábszínház kör! -minden hónap elsõ és harmadik péntekén. FONTOSABB TELEFONSZÁMOK Körzetszám: 84(Irányítószám: 8622 MENTÕK 104 TÛZOLTÓSÁG 105 RENDÕRSÉG SEGÉLYHÍVÓ 112 Turista Információ Rendõrõrs Balatonföldvár Rendõrség Körzeti megbízott +36(70) Polgárõrség Szántód +36(30) Orvosi rendelõ Balatonföldvár Orvosi ügyelet Balatonföldvár Kórház - Rendelõintézet Siófok Fogászat Balatonföldvár Gyógyszertár Balatonföldvár Gyógyszertár Kõröshegy Dr. Dragon Judit állatorvos +36(30) KÖGÁZ hibabejelentõ (díjmentes) +36(80) Áramszolgáltató hibabejelentõ (díjmentes)+36(80) Vízmû hibabejelentõ +36(40) MÁV információ Szántód VOLÁN információ Siófok BAHART inform. Kompkikötõ Postahivatal Szántód Zöldfok Rt. (szemétszállítás) Siófok Supra Kft. (kábel TV) Siófok Földvár Tv Kistérségi Iroda Balatonföldvár Falugondnok Balogh Józsefné +36(30) Törõné Prekáczka Katalin családgondozó Vízvári Attila településõr +36(30) Vajtai László mûszaki csop.vez. +36(30) Vasárnap: Zumba! Az alakformálás, az állóképesség javításának új módszere! Minden testrészt megmozgató, latin ritmusokkal tarkított, könnyen tanulható mozgásprgram, amely minden korosztály számára ajánlott! Május 1. kedd órától PROGRAMELÕZETES TAVASZI PIKNIK A BALATON PARTON - a Rigó utcai strand területén - Játszóházzal, versenyekkel, zenével! Május 12. szombat óra MEGEMLÉKEZÉS PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRÓL Május PANNÓNIA FESZTIVÁL SZÁNTÓDPUSZTA Május 27. vasárnap GYEREKNAP Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat valamint a képújságot! A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház 8622 Szántód, Iskola u. 9. Tel.: 84/ , 30/ Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2013. október XVII. évf. 5. szám Augusztus 20. - az új kenyér ünnepe Augusztus 20. - játszóház Falunap

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook lapja 2014. október XVIII. évf. 6. szám Augusztus 20-i ünnepség a Révben Mikó Sándor, Szántód legidõsebb polgára A falunapi fõzõverseny egyik

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook lapja 2013. augusztus XVII. évf. 4. szám Szt. Iván éj a Rigó utcai strandon Hermann Ottó utcai strand avatás Az elsõ Utcafesztivál Szántódon

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen -

A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen - BADACSONY XX. évfolyam 4. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. április "Szerelmi álmok" Tomaj költõivel - Telt ház a Magyar Költészet Napján - A Mûvelõdési Ház kávéházi hangulatban

Részletesebben

Születésnap Csillagda

Születésnap Csillagda 2. oldal 2013. május Születésnap Csillagda Fotó: Vágfalvi Kata Fotók: Lukácsi Tibor Fotó: Szabó Lajos 2013. május 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár május havi programja Május

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. Március 15.

KISTARCSAI HÍRADÓ. Március 15. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA KISTARCSAI HÍRADÓ 2015. MÁRCIUS Március 15. 2 PROGRAMAJÁNLÓ 3 A kommunizmus áldozataira emlékeztek Kistarcsán Február 25-én a volt internálótábor emlékfalánál

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára.

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára. XXIV. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. május Megnyitották az új Halászkert Hotelt Tovább bővült Badacsony szolgáltatása Ünnepélyes keretek között megnyitották és megáldották

Részletesebben

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások,

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások, XXIV. évfolyam 3. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. március Lassan megvalósuló szabadság Lakossági fórum A badacsonyi Alsó-bazársor és környékének, valamint a badacsonyi strand megújításával

Részletesebben

GÉPKEZELÕ tanfolyam indul OKJ-s Targoncavezetõi, OKJ-s Emelõgép kezelõi, OKJ-s Földmunkagép kezelõi KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA is alkalmas! 2015.04.08. (szerda) 17:00-kor NKH-S GÉPKEZELÕI JOGOSÍTVÁNY megszerzéséhez

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál XV. évfolyam 4. szám, 2011. április 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár Díszpolgára: Nagy Gáborné A Dunaföldvár Díszpolgára címet a képviselõ-testület a városért kimagaslóan sokat tevõk munkájának elismerésére

Részletesebben

március 15-én (csütörtökön)

március 15-én (csütörtökön) XXI. évfolyam 3. szám Ára: 2012. március 200 Ft 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (csütörtökön) ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Farsangolt a falu 17. oldal Emlékművet avattak 16. oldal Házasságkötések régen és ma 14. oldal Illegális szemétlerakókat értek tetten 6. oldal Négyezer fánk

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS Március 15-i ünnepség és fesztiválnyitó Rétság az idén két nagy ünnepet is tudhatott magáénak és ünnepelhetett meg március 15- én. Ezel ótt 25 évvel

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja 2013. augusztus 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek Szövetsége Senior csoport kiállítása A kiállítást megnyitja

Részletesebben

KISZOMBORI. Anyák napi köszöntő

KISZOMBORI. Anyák napi köszöntő KISZOMBORI HÍRADÓ KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA 2015. 4. SZÁM ÁPRILIS ÉVFOLYAM Anyák napi köszöntő Kis falunkban van egy kis ház, Arra az Úrnak szeme vigyáz. Nekem e hajlék kedves

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

Üllői. Virágos város Üllő? Itt élünk, így élünk. Ülésteremből jelentjük. Megvan az új közszolgáltató. Sportcsarnok programok Ù. Kamarazenei fesztivál

Üllői. Virágos város Üllő? Itt élünk, így élünk. Ülésteremből jelentjük. Megvan az új közszolgáltató. Sportcsarnok programok Ù. Kamarazenei fesztivál Szélmalomharc Egy szóval így jellemezhetnénk azt a küzdelmet, amely a környezetvédelem jegyében zajlik. Üllőn évről évre visszatérő téma a vadászok, lelkes civilek és az önkormányzat természetet óvó próbálkozása.

Részletesebben