E T I K A Milyen alapon?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E T I K A Milyen alapon?"

Átírás

1 Mi az e2ka és a morál? E T I K A Milyen alapon? Dr. Szalai András Apológia Kutatóközpont E2ka = erkölcstan, a cselekvés és akarat helyességével foglalkozó tudomány (gör. ethos = szokás, ēthos = meg- szokoj hely, szokás, jellem, erkölcs) Morál = erkölcsiség, az ember magatartása (lat. mōs = szokás, erkölcs) Mi az erkölcs? Az e2ka szükségessége Erkölcs = vki vagy vmi magatartását irányító, annak megítélését segítő, társadalmilag helyesnek tekintej szabályok összessége, ill. ezek megvalósulása (MÉK) Az e2ka alapkérdései Mi helyes, és mi helytelen? Ki vagy mi döns el, mi helyes, és mi helytelen? Miért tegyük azt, ami helyes? Mitől leszünk képesek azt tenni, ami helyes? Az egyéni értékhierarchia Mindenkinek több dolog fontos az életben, de csak egy a legfontosabb. Ez alapján értékel és hoz döntést: a dolgokról, másokról és önmagáról, többnyire zsigeri szinten. Az ember értékrendszere opsmális esetben fejlődik. 1

2 Korunk nagy bioe2kai kihívásai KörnyezeS erőforrások, állatvédelem, mestersé- ges megtermékenyítés, abortusz, prenatális dia- gnoszska, génsebészet, klónozás, transzhumaniz- mus, gender mainstream- ing, LMBT, poligámia, eutanázia, halálbüntetés stb. Eltérő e2kai rendszerek Eldönthető- e abszolút értelemben, mi helyes? Igen, létezik objekgv, egyetemes értékeket képviselő, mindenkire kötelező érvényű eska, forrása a Teremtőnk. Nem, csak relagv eska létezik. Helyes és hely- telen meghatározója az egyén, a társadalom vagy az evolúció. E2ka és korszellem Az eskai relasvizmus elterjedése a nyugaton a sz- ban: globális kultúra, egymásra utaltság tömegtermelés és fogyasztás, műigények, természetrombolás gyorsuló világ, rövidlátó poliska, visszafordítha- tatlan folyamatok urbanizált lakosság, atomizált társadalom manipulált valóság, hiszékenység / cinizmus individualista mentali- tás, szégyenkultúra a számonkérhetőség túl gyakori hiánya. A közös erkölcsi minimum társadalmi léptékű apadása. Az alapvető kérdés: Ki vagy mi dön2 el, mi a helyes? 1. rela2vista válasz: a kultúra A kultúra? Kri2ka Nem létezik emberi kultúra, csak emberi kultúrák. Ahány kultúra, annyi értékrendszer létezik. Egyik sem jobb vagy rosszabb a többinél, csak más. A különféle kultúrák eskája közöb eltérés többnyire hangsúlybeli és formai. Az alapvető eskai értékek igenis közösek: az élet, a tulajdon, az igazság, a becsület, a bátorság, önzetlenség stb. mindenhol érték. Ha valóban minden kultúra eskája elfogad- ható, akkor a zsidó- keresztény eska is az, nem? A kultúrák ma már együm élnek (ld. EU). Melyik legyen a domi- náns? Ki döntené el? 2

3 2. rela2vista válasz: a jog A társadalmi szokás és jog határozza meg, mi helyes és mi nem. Morális az, ami kon- vencionális / legális, amit a többség szentesít. Az állam / a többség hozhat gonosz törvényt (ld. nácik). Ha a többségi akarat a legális és a morális, akkor a törvény minden gonosztejet igazol, ill. morális alapon és legális úton nem lehet rajta változtatni. A jog? Kri2ka A legális nem feltétle- nül morális! Nem teszi azzá sem a tömeg, sem a hatalom. A legális opsmális esetben is csak a morális minimuma! Az emberiség nagyjai a szokással, a többséggel szálltak szembe. 3. rela2vista válasz: az egyén Az egyének dönsk el, mi helyes, és mi nem. Ezt mindenki csak saját maga számára dönthes el, mások számára nem. Az erkölcsi törvény nem magánvélemény. Helyes és helytelen közügy. E nélkül csak önbírásko- dás és anarchia marad. A privát eskát valójában csak az élet bizonyos területein alkalmazzák (ún. magánélet). Az egyén? Kri2ka Egy szubjekfv relasvis- ta sem tud következete- sen az elvei szerint élni: ha mások döntése személyesen is érins, másoktól objekfv eskát követel. 4. Rela2vista válasz: az evolúció A jó és rossz az ember közösségi túlélését segítő ösztönös szabályrendszer. Nincs kialakulva, hanem folyamatosan alakul, velünk együj. Az evolúció? Kri2ka Az evolúcióban a végső cél a túlélés, de egy kultúrában sem ez a morális viselkedés mos- vátora vagy maximuma. A természetnek cél- és öntudatot tulajdonítani vallási elképzelés. A változás az evolúción kívüli szempont nélkül nem lehet fejlődés. A lelkiismeret: nem az ösztönök egyike, hanem azok szabályozója. Az ösztönök: semlege- sek, egyik sem abszolu- Szálható/andó. A lelkiismeret bármelyi- ket erősíthes vagy gyengíthes, helyzejől függően. 3

4 A rela2vizmus általános kri2kája Összefoglalás Pusztán a tény, hogy sokféle erkölcsi válasz létezik, nem jelens azt, hogy mindegyik ugyanolyan jó, nem szorulnak jobbításra, nem létezik legjobb. Ha valóban minden relafv, akkor ennek az állítása is az, tehát nem kell elfogadnunk. Az eskai relasvizmus a helyes meghatározását az egyén, a társadalom vagy a természet kezébe teszi. A probléma: a relasvizált erkölcs logikátlan, erőtlen. Az objekgv eska azonban nem csak szükséges, hanem felfedezhető: saját magunkban. Az igazi kérdés: És mindez miért baj? A lelkiismeret természe2 törvénye Törvény? Természetes? 1. Létezik egy norma, ami nélkül nem veszeked- nénk, nem is mente- getőznénk. 2. Ez lényegében minden kultúrában ugyanaz. 3. Senki sem tud neki teljesen megfelelni. 4. Velünk születej, való- ságos, emberfeleb. A lelkiismeret parancsa igazi törvény: nem csak a tények leírása (termé- szejudományi törvény = a dolgok általános viselkedése), hanem a tények felew előírás. Az egyetlen törvény, amit önmagunkon tanulmányozhatunk. Az egyetlen törvény, amit megszeghetünk (a fizikait, biológiait nem). A természes törvény elnevezése: úgy vélték, ezt nem kell tanítani. Persze sokat tanulunk másoktól: jót, rosszat, esetlegeset és a közös alapot is. 4

5 Belső? Külső? A lelkiismeret Istentől Bárminek a megítélésé- hez valami külső mérce szükséges. A lelkiismeret parancsa felemünk áll. Mindenki annyira hisz benne, hogy megszegé- sét nehezen ismeri be, és mindent megtesz önmaga igazolására. Tipikus: rossz döntése- ink oka a körülmények (a helyzet, mások bűne, a véletlen, a sors, az időjárás stb.), jó dönté- seink oka a jellemünk. Az érej személyiségnél az engedelmesség belülről fakad, nyomás, érdek stb. ellenére. Nem a világ puszta le- írása (ez a szokás), hanem előírás a visel- kedés számára (így kellene cselekedni). Nem javaslatokat fogalmaz meg, hanem parancsokat. Ezek nem teljesítése bűntudatot vagy szégyent kelt. Ilyesmit csak személy előj tudunk érezni (tárgyakkal, dolgokkal szemben nem). Ez a személy rajtunk kívül álló, nem látható, transzcendens lény. Törvénye nem pusztán az akaratából származik, hanem a jelleméből. A lelkiismeret a Bibliában A bibliai kinyilatkoztatás Mindenkinek van lelki- ismerete, ami a tejeit megítéli, és ami alapján megítéltesk (Róm 2:14-16). A lelkiismeret az ember (vagy mások) bűnei miam elgyengülhet, érzéketlenné válhat (1Kor 8:7, Tit 1:15, Ef 4:19). Meg2szGtani csak Isten képes (1Pt 3:21, Zsid 10:22). A hívőnek Ssztán kell tartania Isten, mások (ApCsel 24:16) és ön- maga előj (Róm 13:5), sőt, felelős mások lelki- ismeretéért is (1Kor 10:28-29, Zsid 13:18). Ha be is látjuk, hogy szükség van objekfv eskára, létezik közös erkölcsi törvény, ami a lelkiismeretben szólal meg, a lelkiismeret elnyomható, és objekfv eskát más vallás is kínál. Az objekgv vallási eskák egy világtörvényre (karma) vagy a Teremtőre alapoznak, DE a lelkiismeret működésé- ből következően az eska forrása csak személy lehet, a vallások szenfrásait összehasonlítva a Bibliát látjuk hitelesnek, realis- tának és abszolútnak. AjánloM szakirodalom C. S. Lewis: Keresztény vagyok! (Harmat, 2013) C. S. Lewis: A nagy válás (Harmat, 2006) Bolyki János: Újszövet- ségi e9ka (Kálvin, 1998) Pálhegyi Ferenc: Életünk iránytűje (Éjféli Kiáltás, 200?) Norman Geisler: Chris9an Ethics (Baker Academic, 2007) E t i k a Folytatódik 5

6 Mikor nem bűn a bűn? Ha senki sem látja A bűn, csak akkor bűn, ha kiderül? Mindenki ezt csinálja Ha sokan vétkeznek, a bűn már nem bűn? Nem az én problémám A felelősség ájolható másokra? Miért cselekedjünk helyesen? Mert különben Félelem a büntetéstől. Mert / ha megéri Egyéni érdekből. Mert ez a helyes. Akkor is, ha veszélyes, vagy nem érdekünk. Önzetlenség. Szabadság. Hogyan jutunk el idáig? Az erkölcsiség kutatása Erkölcsi gondolkodás fejlődése DeszkripGv (leíró) e2ka Szociológiai és pszicho- lógiai felmérések: Mi van ma a társadalomban? Hogyan viselkednek az emberek, és miért? Csak leírás? PreszkripGv (előíró) e2ka Filozófiai és teológiai elméletek: Minek kellene lennie a társadalomban? Hogyan kellene visel- kedniük az embereknek, és miért? Csak előírás? Lawrence Kohlberg Az erkölcs fejleszthető: az erkölcsi dilemmákra egyre jobb válaszokat adunk. Három fiatalkori szakasz: Prekonvencionális (0-10) saját félelmek és igények; büntetés kerü- lése; megállapodás Konvencionális (11-13) jó és rossz közös normái, a környezet konkrét elvárásai, jó gyerek idenstás, törvény- és tekintélyssztelet Posztkonvencionális (14+) erkölcsi elvek, tár- sadalmi szerződés, sze- mélyes elkötelezejség Férfi és női e2kai hangsúlyok Férfi Igazságosság- eska Fontos: rangsor, szabály Rossz: visszaélés Női Gondoskodás- eska Fontos: a kapcsolat Rossz: elszigetel(őd)és E2kai irányzatok 6

7 A két alapvető e2kai rendszer Térkép az irányzatokhoz Teleológiai e2ka A végeredmény határozza meg a szabályt, ez a cselekvés alapja, ejől jó vagy rossz egy szabály, amit az eredmény miaj néha figyelmen kívül kell hagyni. Deontológiai e2ka A kötelesség határozza meg az eredményt, ez a cselekvés alapja, ami az eredménytől függetlenül jó, de persze mindig bele van kalkulálva az eredmény is. Létezik erkölcsi norma? Nincs törvény (ans- nomizmus). Mindenre van törvény (legalizmus). Csak egy törvény van (szituacionizmus). Mi a norma lényege? Szabályok minden esetre. Alapelvek minden esetre. Vannak kivételek? Nincsenek. Vannak dilemmák. Mi lehet a dilemma oka? Ún. szürke terület (nincs konkrét parancs). A parancsok közöb ellentét. A parancsok közs rangsor kérdése. Az ok belső konfliktus Saját érdekeim, vágyaim kerülnek szembe a belső erkölcsi paranccsal. Az ok külső kényszer Az erkölcsi dilemma Választani kell az érde- keim és az erkölcsi parancs, vagy erkölcsi parancsok közö>. A legfőbb erkölcsi jó A boldogság? Az érdek? Az egyéni boldogság / érdek (egoizmus). A többség boldogsága / érdeke (uslitarizmus). Kri2ka Eredményorientált eskák: vagy a közösség, vagy az egyén válik feláldozhatóvá. Zsidókat rejtegetsz, náci kopog be Egy konkrét példa: a h a z u g s á g Hazudni sosem helyes: több abszolút erkölcsi törvény van (pl. az igaz- ság); egyik sem meg- szeghető. Hazudni általában helytelen: nincsenek abszolút erkölcsi törvények; sze- mélyes vagy gyakorlas okból mind megszeghető. 7

8 Folyt. Hazudni néha helyes: csak egy abszolút erkölcsi törvény van (a szeretet); erre hivatkozva az összes többi megszeghető. Hazudni néha bocsánatos. több abszolút erkölcsi törvény van; ellentmon- dásba kerülhetnek; a kisebb rossz választandó, de bocsánatot kell kérni. Hazudni néha helyes. több abszolút erkölcsi törvény van; ellentmon- dásba kerülhetnek; a magasabb törvény követendő. Folyt. A keresztény e2ka deontológiai rendszer, kötelesség- centrikus, abszolút érvényességű, de rangsorolt, objekfv, emberfeleb a forrása, realista, az egyetemes emberi tapasztalajal összhangban van. Összefoglalás 8

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu Erkölcstan KÉPZÉSI

Részletesebben

A természetes erkölcsi törvény pedagógiai interpretációja a korszerű szociomorális fejlesztésben 1

A természetes erkölcsi törvény pedagógiai interpretációja a korszerű szociomorális fejlesztésben 1 Dr. Pálvölgyi Ferenc A természetes erkölcsi törvény pedagógiai interpretációja a korszerű szociomorális fejlesztésben 1 Az új magyar köznevelési törvény rendelkezései szerint az erkölcstan kötelező, tantárgyszerű

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

PEDAGÓGIA keresztény szemmel

PEDAGÓGIA keresztény szemmel PEDAGÓGIA keresztény szemmel Írta: Dr. Rédly Elemér Lektorálta: Bindes Ferenc Gaál Mária és Siklósi Éva Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek A teológiai főiskolák, hittanár és hitoktatóképzők és az

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Erkölcstan helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Erkölcstan helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Erkölcstan helyi tanterv Készítette és tanítja: Szendrey Norbert Budapest, 2013. szeptember 1 Óraterv A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma Erkölcstan 5. évfolyam

Részletesebben

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és

Részletesebben

A 2100 Konferencián, Budapesten, 2013. április 20-án elhangzott előadás szerkesztett anyaga

A 2100 Konferencián, Budapesten, 2013. április 20-án elhangzott előadás szerkesztett anyaga Takáts Péter Ami 2012 után lehet és lesz a szociális életben és a gazdaságban A 2100 Konferencián, Budapesten, 2013. április 20-án elhangzott előadás szerkesztett anyaga A szociális formák ember által

Részletesebben

AZ ERKÖLCSI FEJLŐDÉS ÉS NEVELÉS LÉLEKTANA A MORALITÁS PSZICHOLÓGIÁJA

AZ ERKÖLCSI FEJLŐDÉS ÉS NEVELÉS LÉLEKTANA A MORALITÁS PSZICHOLÓGIÁJA AZ ERKÖLCSI FEJLŐDÉS ÉS NEVELÉS LÉLEKTANA A MORALITÁS PSZICHOLÓGIÁJA Somogyiné Petik Krisztina Az erkölcsös viselkedés: egy adott közösség elfogadott normáihoz való igazodás. A jog szabályozza a normákat

Részletesebben

A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai

A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai Polacsek Lajos A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

DR. SZŰCS FERENC TEOLÓGIAI ETIKA

DR. SZŰCS FERENC TEOLÓGIAI ETIKA DR. SZŰCS FERENC TEOLÓGIAI ETIKA Lektorálta: Dr. Szathmáry Sándor TEOLÓGIAI ETIKA megjelenik, mint a NEMZETKÖZI THEOLÓGIAI KÖNYV sorozatának 11. kötete A sorozat szerkesztője: Dr. Szathmáry Sándor Ezen

Részletesebben

Kotogán Róbert. A MAGYAR KÖZOKTATÁS KÖRÜLMÉNYEI, HELYZETE, SZEMLÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI Különös tekintettel a környezeti nevelésre

Kotogán Róbert. A MAGYAR KÖZOKTATÁS KÖRÜLMÉNYEI, HELYZETE, SZEMLÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI Különös tekintettel a környezeti nevelésre Kotogán Róbert A MAGYAR KÖZOKTATÁS KÖRÜLMÉNYEI, HELYZETE, SZEMLÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI Különös tekintettel a környezeti nevelésre A most következőkben egy átgondolt koncepció alapján szeretnénk értékelni

Részletesebben

SPORTERKÖLCSTAN 7-8. évfolyam

SPORTERKÖLCSTAN 7-8. évfolyam SPORTERKÖLCSTAN 7-8. évfolyam A sporterkölcstan mint a sportiskolákban bevezetésre kerülő szaktantárgy az általános iskolai erkölcstan órákon megalapozott erkölcsi nevelésre épül. A sportoló gyermekek

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL 3. szám 2007. tavasz ôsz progresszívpolitika AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL ANTHONY GIDDENS, WOLFGANG MERKEL, LENA HALLENGREN, TANYI ATTILA, JOHN MACNICOL SZAJP SZABOLCS ÚJ TÁRSADALMI SZERZÔDÉSEKKEL AZ AKTÍV

Részletesebben

VALLÁSI TÉMÁJÚ SZAKTANÁCSADÁS

VALLÁSI TÉMÁJÚ SZAKTANÁCSADÁS VALLÁSI TÉMÁJÚ SZAKTANÁCSADÁS dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.3.) Az elmúlt évtizedekben a nyugati lelkigondozás és lelkipásztorlás több olyan területtel bővült, amely a sajátos

Részletesebben

Erkölcstan, etika 7. osztály Óraterv A tantárgy heti óraszáma. Tematikai egység. 7. osztály

Erkölcstan, etika 7. osztály Óraterv A tantárgy heti óraszáma. Tematikai egység. 7. osztály Erkölcstan, etika 7. osztály Óraterv A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma Erkölcstan 7. évfolyam 1 36 ek 7. osztály Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? A nyelv és nyelvhasználat, valamint

Részletesebben

SPORTERKÖLCSTAN 7-8. osztály

SPORTERKÖLCSTAN 7-8. osztály SPORTERKÖLCSTAN 7-8. osztály A sporterkölcstan mint a sportiskolákban bevezetésre kerülő szaktantárgy az általános iskolai erkölcstan órákon megalapozott erkölcsi nevelésre épül. A sportoló gyermekek fejlesztése

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

BIOETIKA Zana Ágnes De mi az erkölcs? - Mi az etika? Az erkölcsről vagy erkölcsi cselekedetről szóló tan vagy tanítás Mi az etika célja?

BIOETIKA Zana Ágnes De mi az erkölcs? - Mi az etika? Az erkölcsről vagy erkölcsi cselekedetről szóló tan vagy tanítás Mi az etika célja? 1 BIOETIKA Zana Ágnes Mikortól számít a magzat embernek egyáltalán embernek tekinthető-e a magzat? Ki és mi alapján dönthet abban, hogy két beteg közül melyik kapja meg az életmentő kezelést, ha fogytán

Részletesebben

A tehetetlenség lehetséges okai a gyermekjóléti szolgáltatás területén *

A tehetetlenség lehetséges okai a gyermekjóléti szolgáltatás területén * SZOCIÁLIS MUNKA GAKOVIC DÁNIEL A tehetetlenség lehetséges okai a gyermekjóléti szolgáltatás területén * a megértés megváltoztathat. És mindnyájan félünk a változásoktól. (Carl Rogers) A gyermekjóléti szolgálatok

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM AZ ETIKAI KONTROLL ÉS ELZMÉNYEI Doktori (Ph.D.) értekezés Készítette:

Részletesebben

Fejlődéspszichológia

Fejlődéspszichológia Fejlődéspszichológia Vázlatok 1. rész Összeállította: Szentes Erzsébet Az érett felnőtt az egyik legfigyelemreméltóbb termék, amelyet a társadalom képes létrehozni. Élő katedrális, sok ember sokévi keze

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben