GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETE"

Átírás

1 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETE Készült: a költségvetés I. fordulós január 31-i megvitatásához

2 2 Szám: 2337/2013-F-4 Tárgy: Gyöngyös Város Önkormányzatának évi költségvetési javaslata (I. forduló) GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE GYÖNGYÖS Tisztelt Képviselő-testület! Gyöngyös Város Önkormányzatának évi költségvetési javaslatát Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése alapján előterjesztem. Kérem az előterjesztést megtárgyalni, és az Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének közszemlére bocsátásról dönteni szíveskedjenek. Gyöngyös, január 24. Tisztelettel: Faragó László

3 TARTALOMJEGYZÉK Az Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének részletes indoklása Gyöngyös Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete Határozati javaslat MELLÉKLETEK 3 1. melléklet Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege működtetés és felhalmozás tagolásban 2. melléklet Az Önkormányzat bevételeinek részletezése 2/A. melléklet Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti bemutatása 3. melléklet Az Önkormányzat kiadásainak részletezése 3/A. melléklet Az Önkormányzat kommunális kiadásai 3/B. melléklet Az Önkormányzat felújítási, fejlesztési kiadásai 3/C. melléklet Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások 3/D. melléklet A Környezetvédelmi Alap kiadásai 4. melléklet Az Önkormányzat létszám-előirányzatai 5. melléklet Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségei évenkénti bontásban 6. melléklet Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 7. melléklet Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező működési jellegű feladatok 8. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 9. melléklet Mátrafüredi településrész költségvetési mérlege 10. melléklet Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségének levezetése 13. melléklet A költségvetés fejezet és címrendje

4 4 GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság H-3200 Gyöngyös, Fő tér 13. H-3201 Gyöngyös, Pf.: (06-37) Telefax: +36(06-37) Web: Szám: 2337/2013-F-4 Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének megalkotására (I. forduló) GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE HELYBEN Tisztelt Képviselő-testület! Gyöngyös Város Jegyzője megbízásából a jogszabályi előírások és egyéb információk, az elfogadott évi költségvetési koncepció, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, a Magyar Államkincstár által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az intézmények bevonásával az Igazgatóság által elkészített intézményi költségvetés-tervezetek alapján állítottuk össze az Önkormányzat évi költségvetési javaslatát. Az Országgyűlés december 11-én elfogadta Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényt 1, amely a Magyar Közlöny december 18-i 172. számában került közzétételre. A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat évre megillető központi források mértékét és arányát. A Költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján a normatív állami hozzájárulások önkormányzatonkénti és jogcímenkénti megosztását a Belügyminiszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül (EBR42) a Javaslat összeállításáig elérhetővé tette. A Költségvetési törvény célul tűzte ki, hogy az euroövezet kiújult adósságválsága miatt kedvezőtlen reálgazdasági környezetben is képes legyen megőrizni az államháztartás stabilitását és beindítani a növekedést. A költségvetési politika elsődlegesen az államháztartási hiány és az államadósság csökkenésére, és a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésére irányul, amely által hazánk gazdasági fejlettsége és a foglalkoztatási rátája fokozatosan közelíthet az Európai Unió átlagához. Mint ismert a 2013-as év mérföldkő lesz az önkormányzati szektor életében, hiszen a feladatellátás január 1-től jelentősen átalakult, mivel a köznevelési feladatok átkerültek az államhoz, illetve a járási hivatalok létrejöttével egyes államigazgatási feladatok címzettjei az újonnan megalakuló szervezetek lettek, s mindezekkel összefüggésben a központi költségvetésből származó források elosztása is alapjaiban változott meg. A folytonosság jegyében a Javaslat összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve a város költségvetésének konszolidálását, illetve az Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának megteremtését. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadásokat a takarékosság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett terveztük meg. Felhalmozási, fejlesztési kiadásként csak azokat a feladatokat építettük be a javaslatba, amelyek már megkezdett pályázatok megvalósítását célozzák, vagy egyéb más okból pl. munkahelyteremtés, gazdaságélénkítés miatt indokolt. Pályázati tartalék tervezésével kívánjuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy az Önkormányzat 2013-ban is részt vehessen olyan pályázatokon, amelyek még elérhetők az önkormányzatok és intézményeik számára. Ezen belül prioritást élveznek az energetikai megtakarításokat célzó és hatékonyságot növelő, valamint a turisztikai és idegenforgalmi célokat szolgáló pályázatok. Ez utóbbi körön belül kiemelt cél a Sástó és környékének fejlesztése. Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázatokon való részvétel nem veszélyeztetheti az Önkormányzat likviditását, prudens működését. A megváltozott jogszabályi előírásra való tekintettel kiemelt feladatként kell kezelni a szociális városrehabilitáció pályázati forrás bevonásával történő folytatását, amely feladat csak akkor fog beépülni a javaslatba, amennyiben a pályázati eredmény ismertté válik. A már benyújtott Sás-tó ökoturisztikai 1 Továbbiakban: Költségvetési törvény

5 5 fejlesztésével összefüggő bevételek és kiadások is csak a konkrét döntés ismeretében fognak beépülni az önkormányzat költségvetésébe. A nem kötelező feladatokhoz, ezen belül a társadalmi önszerveződések támogatásához rendelt kiadásokat a évi mértéknek megfelelő szinten terveztük, és javasoljuk, hogy azok kifizetésére kizárólag az Önkormányzat fizetőképességének veszélyeztetése nélkül kerülhessen sor. A javaslat összeállításakor természetesen figyelembe vettük a korábban az önkormányzat által ellátott feladatok átadásából következő szerkezeti változásokat, az Önkormányzat különböző társulásokban való részvételéből adódó, illetve a Gyöngyös-Pálosvörösmart Intézményfenntartó Társulás megszűnéséből, és a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás átalakulásából, a köznevelési intézmények működtetésifenntartói feladatainak átadásából, az egyes vagyontárgyak üzemeltetéséből eredő feladatokat, valamint a több évre vállalt kötelezettségekből az adott évet terhelő adósságszolgálati kötelezettségeket. Ez utóbbi tervezése során függetlenül attól, hogy a városunk is kedvezményezettje lesz az önkormányzati adósságállomány konszolidációjának a teljes állomány kapcsán a évet terhelő kötelezettséggel számoltunk, mivel a konszolidáció mértékéről és megvalósulásáról csak a költségvetés elfogadását követően lesz pontos információnk. Mindezeken túl érvényesítettük azt a január 1-től hatályba lépő azon jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető. A bevételek tervezésénél a központi költségvetésből származó források esetében a Költségvetési törvény előírásait vettük alapul, az Önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig a 2012-ben elfogadott rendeletek (adó, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát. Az ingatlanértékesítésből várható bevételt nem terveztünk, mivel az értékesíteni kívánt ingatlanok vonatkozásában sem megkötött szerződéssel, sem konkrét vételi ajánlattal nem rendelkezik az Önkormányzat, továbbá ezen vagyontárgyak többsége fedezetként bevonásra került az Önkormányzat bankhitelszerződéséhez. A kiadások tervezése során figyelembe vettük a év végén a Képviselő-testület egyetértésével megvalósított kifizetéseket, amelyek ebből kifolyólag a évi kiadások csökkentését tették lehetővé. A javaslat összeállítása során törekedtünk arra, hogy azon jogszabályi előírásnak is megfeleljünk, amely előírja, hogy a szennyvíztisztító telep és hálózat üzemeltetési joga átadásának ellenértékeként kapott összeg csak adósságszolgálati kötelezettséggel kapcsolatos kifizetésre, illetve a szennyvízágazat fejlesztésére és felújítására használható fel. Ugyan a köznevelési feladatok, mint arra már utaltunk, állami fenntartásba kerültek át, és 2012-ben törekedtünk minden olyan kiadás teljesítésére, amelyek még az önkormányzati időszakot terhelik, indokoltnak vélem egy olyan kiadási keret megtervezését, amely a 2013-ban beérkező, de még az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások teljesítését teszik lehetővé. Szintén terveztük a köznevelési intézmények tanulóinak étkeztetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, mert jogszabályi előírások miatt ezt a feladatot továbbra is az önkormányzatnak kell ellátni. A Közszolgáltatási Csoport költségvetését úgy állítottuk össze, hogy csupán olyan mértékű kiadást terveztünk, amennyire a saját bevételen túl az OEP-támogatás fedezetet nyújt. Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben az önkormányzat felhalmozási forráshiányt tervez, s azt hitelfelvétellel kívánja finanszírozni, úgy ahhoz a kormányzati engedélyt köteles beszerezni. Arra a szerződésben vállalt kötelezettségre is felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a megvalósítani kívánt beruházásokhoz, felújításokhoz és 100 EFt egyedi értéket meghaladó tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges saját erő éves szinten a EFt-ot meghaladja, úgy a EFt-ot meghaladó rész tekintetében az Önkormányzat köteles a számlavezető hitelintézet előzetes írásbeli engedélyét beszerezni. Azon feladatok esetében, ahol az indokolt a rendelet elfogadása előtt közbenső döntés meghozása (pl. cafetéria-juttatás), külön határozatban kérjük annak megerősítését. Az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét a mellékletek összeállításakor érvényesítettük, és az előző évben kialakított szerkezetű táblázatokat készítettük el. Módosított előirányzatként valamennyi mellékletben a októberben jóváhagyott előirányzatot mutatjuk be. Az elemzések a módosított előirányzathoz viszonyítva készültek, az esetleges eltérést a szövegben jelöljük. Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát.

6 6 I. BEVÉTELEK Az Önkormányzat évi bevételeit EFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket EFt-ban terveztük meg az alábbi pontokban foglaltak szerint. Az Önkormányzat bevételeit az 1., 2. és 2/A. mellékletek tartalmazzák. 1. INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK A évi intézményi bevételek a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeit tartalmazzák EFt összegben az alábbi pontokban részletezettek szerint POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI A Polgármesteri Hivatal bevételeit EFt-ban terveztük meg, mely teljes egészében működési bevétel. Ezek között az ún. közhatalmi bevételek szerepelnek EFt összegben, melyek az okmányirodai feladatok járáshoz történő átkerülésével jelentősen csökkentek az elmúlt évhez képest, s amely a különböző eljárási díjakból (pl: építéshatóság) és bírságokból származó bevételt foglalja magában. Az egyéb működési bevételek EFt többségét pedig a kormányhivatallal a Fő tér 13., és az Eszperantó u. 6. szám alatti ingatlanok üzemeltetése kapcsán kötött szerződés alapján továbbszámlázott szolgáltatások kapcsán tervezett bevételek képezik, de itt kerültek megtervezésre a helyszíni házasságkötések kapcsán fizetendő díjak is. A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 2. melléklet I. fejezete tartalmazza ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK INTÉZMÉNYI BEVÉTELEI Az önkormányzati költségvetési szervek intézményi bevételeit EFt-ban terveztük meg, melyen belül a saját bevételek EFt-ot, az élelmezési bevételek pedig EFt-ot képviselnek. A saját bevételeket az egyszeri jellegű bevételek nélkül számított évi várható bevételek alapján terveztük meg. Az élelmezési bevételek tervezésekor figyelembe vettük a január 1-től hatályos térítési díjakat, illetve számoltunk a különböző jogszabályok által biztosított kedvezményekkel is. A jogszabályban előírtaknak megfelelően számoltunk a város területén az állami intézményfenntartó központ által működtetett köznevelési intézmények tanulóinak étkeztetéséből származó bevételekkel is. Az intézmények bevételeinek részletezését a 2. melléklet II. fejezete tartalmazza. 2. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK Az önkormányzati bevételeket EFt-ban terveztük meg az alábbi pontokban foglalt részletezés szerint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az Önkormányzat működési bevételeit EFt-ban terveztük meg, melynek részletezését a 2. melléklet III. fejezet 1. címe tartalmazza. Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei bruttó EFt-ban kerültek megtervezésre. A tervezés novemberi ingatlanállomány figyelembevételével a december 1-től november 30-ig terjedő időszakra készült. Az üzemeltető a lakások (ideértve az Otthonház II-t is) és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bevételeinek tervezésénél bérleti díj emelésével hasonlóan az előző évhez 2013-ben sem számolt, továbbá kalkulált az eseti jelleggel adott, időszakos bérleti díjcsökkentéssel. A parkolók üzemeltetéséből származó bevételek tervezésekor az üzemeltető már figyelembe vette a funkcióbővitő városrehabilitáció program keretében épülő fizető parkolókon túl a Képviselő-testület által kijelölt újabb díjkötelessé nyilvánított parkolókat is. A temetőüzemeltetés bevételei a változatlan szolgáltatási díjak ismeretében kerültek meghatározásra. Az Önkormányzat közhatalmi bevételei EFt-ban kerültek megtervezésre, melyek döntően közterület-fenntartási bírságokból várható bevételeket tartalmaznak. Az önkormányzati egyéb működési bevételek EFt-ban kerültek megtervezésre. Ez tartalmazza EFt-os összegben a Közszolgáltatási Csoport saját bevételeit, továbbá a bérbeadásokból ( EFt), közterület-használatból (2.286 EFt), továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételeket - ideértve az 1.1. pontban hivatkozott szerződés alapján a kormányhivataltól várható azon bevételeket is, amelyeknél a szolgáltatói

7 7 szerződés az önkormányzat nevében került megkötésre - ( EFt), valamint a várható kamatbevételeket (8.000 EFt) is HELYI ADÓK Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételét EFt-ban terveztük meg, melyből: magánszemélyek kommunális adója EFt építményadó EFt helyi iparűzési adó EFt idegenforgalmi adó EFt talajterhelési díj EFt A helyi adók tekintetében évi módosított előirányzathoz viszonyítva 8,7%-os növekedés mutatkozik. A tervezés során figyelembe vettük a Képviselő-testület által novemberében elfogadott helyi adórendeletben meghatározott adómértékeket, amely egyetlen adónem esetében sem jelentett adómérték növekedést. Mint azt a novemberben adott tájékoztatóban is jeleztük, helyi iparűzési adó tekintetében január 1-től kezdődően a vállalkozások nettó árbevételükből eddig teljes mértékben levonható eladott áruk beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások értékét sávosan progresszíven vonhatják le az árbevételük nagyságrendjétől függően. Pontos, erre vonatkozó információ hiányában azonban ennek az adóbevételre gyakorolt hatását megbecsülni nem tudjuk. Ugyanakkor az előző év során, és az adófeltöltési kötelezettség kapcsán mutatkozó, az eredeti elképzeléseket jelentős mértékben meghaladó többletbevétel miatt megalapozottnak tűnik a évi előirányzatot meghaladó bevétel tervezése. Az idegenforgalmi adóból, illetve a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételek tervezésénél szintén az előző év teljesítési adataira alapozva javaslunk nagyobb bevétel jóváhagyását. Az építményadó tervezése során változatlan adómértékkel kalkuláltunk, és figyelembe vettük azt is, hogy a Kőkút utca felújításában érintett két jelentős vállalkozás adófizetési kötelezettsége 2013-tól ismételten feléled. A talajterhelési díj tervezésekor az előző évi várható bevételek képezték a tervezés bázisát ban is valamennyi adónem esetében továbbra is hangsúlyt kell fektetni az adótárgyak teljes körű felderítésére, az adóbevételek beszedésére, a végrehajtási tevékenység hatékonyságának növelésével a hátralék csökkentésére. A leépítés miatt szűkebb létszámkapacitás ellenére egész évben kiemelt figyelmet kell fordítani a munkafolyamatba épített és a helyszíni ellenőrzés számának és hatékonyságának növelésére. A helyi iparűzési adó meghatározott része feletti rendelkezési jogosultság tekintetében 2013-ra az alábbi fő célkitűzéseket javasoljuk jóváhagyni: városfejlesztési cél; az Önkormányzat kulturális, sport, egészségügyi és szociális tevékenységének támogatása. Szinkronban a Koncepcióban megfogalmazottakkal indítványozom, hogy a költségvetési rendeletben a városfejlesztési célon belül: az európai uniós és hazai fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó önerő biztosítása; illetve a város területén út-, híd-, járda- és parkoló építése és felújítása kerüljön rögzítésre részletes célkitűzésként BÍRSÁG, PÓTLÉK, SAJÁTOS BEVÉTELEK A mérleg ezen sora kizárólag az adópótlékok, bírságok kapcsán várható EFt-os bevételt tartalmazza, melynek tervezésekor az előző év teljesítési adatait vettük alapul ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK Az átengedett központi adónak minősülő gépjárműadó az elmúlt évi teljesítési adatokat is figyelembe véve EFt-ban került megtervezésre, melynek összefüggésben a köznevelési feladatok állami fenntartásba kerülésével összefüggő forrásátcsoportosítással - azonban csak a 40%-a marad az önkormányzatnál. Mivel az adó teljes összegének beszedése továbbra is önkormányzati feladat marad, ezért terveztük meg a teljes bevételt, és építettük be az átadandó 60%-nak megfelelő összeget a kiadások közé.

8 8 Az előzőekben bemutatott forrásátcsoportosítás miatt 2013-ban az önkormányzat a korábbi évek gyakorlatától eltérően átengedett személyi jövedelemadóból származó bevétellel nem számolhat. Az átengedett központi adókat a 2. melléklet III. fejezet 4. címe tartalmazza TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Az Önkormányzat támogatásértékű bevételei összesen EFt-ban kerültek megtervezésre. A bevételek részletezését a 2. melléklet III. fejezet 5. címe tartalmazza. A támogatásértékű működési bevételeken belül az OEP-támogatás EFt-os összegét a Közszolgáltatási Csoport által ellátott egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan terveztük meg. A Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást az előző évi változatlan nagyságrendű foglalkoztatást és támogatási rendszert alapul véve EFt-ban terveztük meg. A támogatásértékű felhalmozási célú bevételek között több, előző években benyújtott pályázat kapcsán (KEOP, KÖZOP, ÉMOP, TÁMOP), a projektek előrehaladásától függően terveztük meg a támogatásértékű bevételeket mindösszesen EFt összegben, melyből EFt az eredeti szerződés alapján az önkormányzatot még 2013-ban megillető, és EFt az önerő kiegészítésként jóváhagyott támogatás. A projektek esetében a korábbi években lehívott és folyósított összeggel csökkentett, 2013-ban várható támogatás összegét tartalmazza a Rendelet-tervezet. A felhalmozási célú bevételek között került megtervezésre EFt összegben az a közműfejlesztési hozzájárulás, amelyet korábban a Városgondozási Zrt-vel kötött megállapodás alapján fizetett Gyöngyöshalász önkormányzata. A működési célú központosított előirányzatként EFt-ban terveztük meg a tartózkodási idő alapján kivetett idegenforgalmi adó minden forintjához kapcsolódó 1,5 Ft támogatást. Ezen kívül a Költségvetési törvény 3. számú melléklete többek között az alábbi pályázati lehetőségeket tartalmazza: könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása; helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása (létszámleépítés); önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása; gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása; önkormányzati feladatellátást segítő fejlesztések támogatása; ART mozihálózat digitalizációjának támogatása Ezen forrásokhoz való hozzájutás szabályozására amennyiben erre vonatkozó rendelet nincs hatályban az arra felhatalmazott miniszter fog az első negyedévben ágazati rendeletet kiadni. Ezen jogszabályok megjelenését követően mind az Önkormányzat, mind az érintett intézmény köteles a pályázati lehetőségeket kihasználni NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Az Önkormányzatot 2013-ban megillető normatív állami támogatások összege EFt. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2/A. melléklet tartalmazza. A már többször hivatkozott köznevelési intézmények állami átvételével összefüggő forrásátcsoportosítás kihatása ezen a területen is jelentősen érezteti hatását, hiszen a feladathoz kapcsolódó normatív támogatásban már nem részesül az önkormányzat. Egyéb vonatkozásban is jelentős átalakulás tapasztalható a normatív támogatások rendszerében. Változik az önkormányzat működésének általános támogatása, melyen belül külön jogcímként jelenik meg az önkormányzati hivatal működésének, a zöldterület-gazdálkodásra, a közvilágításra, a köztemetők és a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok finanszírozása. A támogatás településkategóriánként a nettó működési kiadásokra figyelemmel számított átlagos, 1 főre jutó kiadási szint és a településenkénti 1 főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. Az elvárt bevételt az önkormányzat évi gépjárműadóbevételének 40%-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti. Ez utóbbinál a évi iparűzési adóalapból 1%-os adókulccsal számított összeget, valamint a további helyi adókból származó évi bevétel felét együttesen kell érteni. Ezen a jogcímen a beszámítást is figyelembe véve összesen EFt támogatásban részesül az önkormányzat.

9 9 Szintén átalakult az óvodai feladatok finanszírozása, melyen belül külön jogcímet képez az óvodapedagógusok, illetve az ő munkájukat segítők bértámogatása, valamint a működtetés támogatása, melyekre összesen EFt támogatást tervezhetünk. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli szociális ellátásokat EFt-tal támogatja a központi költségvetés. A kedvezményes és ingyenes étkezést igénybevevők támogatására EFt támogatást kapunk, amely magában foglalja valamennyi a város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmény tanulói után igényelt támogatást is. Az egyéb intézményi keretek közt biztosított gyermekjóléti feladathoz, ezen belül a bölcsődei ellátáshoz összesen EFt támogatásra vagyunk jogosultak. Az üdülőhelyi faladatok támogatása a normatív támogatások közül átkerült a központosított előirányzatok közé FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit EFt-ban terveztük meg, melynek részletezését a 2. melléklet III. fejezet 7. pontja tartalmazza. Ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése kapcsán bevételt nem terveztünk, mivel az értékesítésre kijelölt vagyontárgyak többsége fedezetként bevonásra került az önkormányzat bankhitelszerződéséhez, valamint nincs megkötött adásvételi szerződés, vagy vételi ajánlat az önkormányzat birtokában. A lakásértékesítésből származó bevételként tekintettel az értékesítési folyamat lezáródására csupán a korábbi időszakban történt értékesítésből adódó, törlesztésekből származó bevételt terveztük meg EFt-ban. A szennyvíztelep bérleti díját figyelembe véve az üzemeltetőváltás kapcsán megkötött szerződést, és egyeztetve a feladatot ellátó alvállalkozóval összesen EFt + ÁFA összegben terveztük meg PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK Önkormányzati pénzeszközátvételeket kizárólag a korábban megépített közművezetékre utólag rákötni kívánók által fizetendő hozzájárulást terveztük meg 500 EFt összegben. Az önkormányzati pénzeszközátvételeket a 2. melléklet III. fejezet 8. pontja tartalmazza TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE A támogatási kölcsönök megtérülését EFt-ban terveztük meg, melyből EFt működési célú kölcsönök, EFt pedig felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése. A működési célú kölcsönök visszatérülése az Önkormányzat és a Gyöngyös Ipari Park Fejlesztő Kft. között létrejött szerződés alapján a Kft. részére a korábbi időszakban az Önkormányzat által adott, és a Kft. által az előzetes egyeztetés alapján január 2-án megfizetett, illetve a 253/2012.(IX.13.) önkormányzati határozattal módosított 235/2012. (VII.18.) önkormányzati határozat szerint december 31-ig megfizetendő tagi hitel együttesen számított összegét tartalmazza. A felhalmozási célú kölcsönök megtérüléséből a lakáshoz jutók támogatásához EFt, a munkavállalók lakásépítési és felújítási támogatásához EFt kapcsolódik. A támogatási kölcsönök megtérülését a 2. melléklet III. fejezet 9. címe tartalmazza. 3. FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI Az Önkormányzat finanszírozási bevételei EFt. A finanszírozási bevételeket a 2. melléklet IV. fejezte tartalmazza BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI Az Önkormányzat belső finanszírozásból származó bevételei az önkormányzati bankszámlák december 31- i záró pénzkészletét tartalmazzák EFt összegben, melyből EFt működési, EFt pedig felhalmozási jellegű bevétel. A működési jellegű számlaegyenlegből a legnagyobb részarányt az OEP számla képviseli ( EFt), a felhalmozásiból a két legnagyobb részarányt pedig az Önkormányzati önerő (korábban: Kötvény III.) számla egyenlege EFt, illetve a szociális városrehabilitáció pályázati számla egyenlege képezi EFt összegben KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI Az Önkormányzat külső finanszírozási bevételei a fedezetlen forráshiányt tükrözik, melynek összege EFt. Számításának módja: a költségvetési bevételek és kiadások különbözete, növelve a belső (záró pénzkészlet feladathoz nem telepített része), illetve külső finanszírozási kiadásokkal (hitelek tőketörlesztési része), csökkentve a belső finanszírozás bevételeivel (záró pénzkészlet). Mivel a működési

10 10 költségvetés pozitív egyenlegű, azaz EFt bevételi többlettel rendelkezik, ezt bevonni javasoljuk a fejlesztési forráshiány ( EFt) finanszírozásába. II. KIADÁSOK Az Önkormányzat évi kiadásait EFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadásokat EFt-ban terveztük meg az alábbi pontokban foglaltak szerint. Az Önkormányzat kiadásait az 1., 3., 3/A- 3/D-ig, és 5. mellékletek tartalmazzák. 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Az Önkormányzat működési kiadásait EFt-ban terveztük meg, az alábbi pontokban foglalt részletezés szerint SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKAI Az Önkormányzat személyi juttatásait EFt-ban, a járulékokat pedig EFt-ban terveztük meg az alábbiak szerint. A Polgármesteri Hivatal ideértve a Képviselő-testület és egyéb bizottságok személyi jellegű kiadásait is személyi juttatásait EFt-ban, a járulékokat pedig EFt-ban terveztük meg a 3. melléklet I. fejezetében foglalt részletezés szerint. Az önkormányzati intézmények személyi juttatási EFt, ennek járulékai pedig EFt-ot képviselnek. Az intézmények személyi jellegű kifizetéseinek részletezését a 3. melléklet II. fejezete tartalmazza. Mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak esetében a január 1-től hatályos előírások alapján terveztünk. A köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytábla bértételei és a pótlékalap tekintetében az előző évhez viszonyítva 2013-ra nincs változás. Természetesen a tervezés során figyelembe vettük a minimálbér összegében történt változásokat is. A köztisztviselők tekintetében a javaslat a Képviselő-testület korábbi erre irányuló döntése alapján a felsőfokú végzettségű dolgozók esetében 15%- os, a középfokú végzettségű dolgozók esetében pedig 10%-os illetménykiegészítéssel készült. Továbbra is terveztük a nem közoktatási szférában foglalkoztatott közalkalmazottak részére a teljesítményösztönző kifizetés lehetőségét biztosító kiadást, azaz a személyi juttatások előirányzaton belül a évi keresetbe tartozó kifizetések 2%-ának megfelelő összegű, más célra fel nem használható teljesítményösztönző keretet különítettünk el (lásd 3. melléklet II. és III. fejezete). A közoktatási szféra minőségi munkavégzésre felhasználható kerete (5.250 Ft/fő/hó) ugyancsak beépült a személyi juttatások közé, természetesen a feladatátadás következményeként már csupán az óvodapedagógusokat érintően. A évi szinten került tervezésre a Polgármester és az Alpolgármesterek illetménye és költségtérítése, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja. A Képviselő-testület erre irányuló elvi állásfoglalása alapján a tisztségviselők részére adható jutalom nem került tervezésre. A köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott legalacsonyabb összegben, azaz Ft/fő/évben terveztük meg a cafetéria-juttatásokat. A közalkalmazottak ezen juttatását a évivel azonosan, Ft/fő/év összeggel építettük be. A keretösszegnek ez évben is fedezetet kell nyújtania a juttatás után fizetendő ún. kifizetői SZJA 16%-os és az egészségügyi hozzájárulás 14%-os mértékére is. Az egyéb önkormányzati feladatok között kerültek megtervezésre a Közszolgáltatási Csoport ( EFt), a napközis tábor szervezése (667 EFt), a Mátrafüredi Részönkormányzat (1.143 EFt), valamint a roma tanácsnok január 1-től március 31-ig történő foglalkoztatásával összefüggő személyi jellegű kifizetései (686 EFt), melyek részletezését a 3. melléklet III. fejezet 3. címe tartalmazza. A közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat az előző évihez hasonló létszámú foglalkoztatást feltételezve EFt-ban terveztük meg, melynek részletezését a 3. melléklet III. fejezet 4. címe alatt található. A szociálpolitikai feladatok személyi jellegű kifizetéseit mindkét változatban EFt-ban javasoljuk jóváhagyni, mely a környezettanulmányt végzők megbízási díját és járulékait (2.486 EFt), valamint a 2012.

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt.

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt. ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-i ülésére, az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben