GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETE"

Átírás

1 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETE Készült: a költségvetés I. fordulós január 31-i megvitatásához

2 2 Szám: 2337/2013-F-4 Tárgy: Gyöngyös Város Önkormányzatának évi költségvetési javaslata (I. forduló) GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE GYÖNGYÖS Tisztelt Képviselő-testület! Gyöngyös Város Önkormányzatának évi költségvetési javaslatát Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése alapján előterjesztem. Kérem az előterjesztést megtárgyalni, és az Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének közszemlére bocsátásról dönteni szíveskedjenek. Gyöngyös, január 24. Tisztelettel: Faragó László

3 TARTALOMJEGYZÉK Az Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének részletes indoklása Gyöngyös Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete Határozati javaslat MELLÉKLETEK 3 1. melléklet Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege működtetés és felhalmozás tagolásban 2. melléklet Az Önkormányzat bevételeinek részletezése 2/A. melléklet Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti bemutatása 3. melléklet Az Önkormányzat kiadásainak részletezése 3/A. melléklet Az Önkormányzat kommunális kiadásai 3/B. melléklet Az Önkormányzat felújítási, fejlesztési kiadásai 3/C. melléklet Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások 3/D. melléklet A Környezetvédelmi Alap kiadásai 4. melléklet Az Önkormányzat létszám-előirányzatai 5. melléklet Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségei évenkénti bontásban 6. melléklet Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 7. melléklet Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező működési jellegű feladatok 8. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 9. melléklet Mátrafüredi településrész költségvetési mérlege 10. melléklet Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségének levezetése 13. melléklet A költségvetés fejezet és címrendje

4 4 GYÖNGYÖS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság H-3200 Gyöngyös, Fő tér 13. H-3201 Gyöngyös, Pf.: (06-37) Telefax: +36(06-37) Web: Szám: 2337/2013-F-4 Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének megalkotására (I. forduló) GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE HELYBEN Tisztelt Képviselő-testület! Gyöngyös Város Jegyzője megbízásából a jogszabályi előírások és egyéb információk, az elfogadott évi költségvetési koncepció, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, a Magyar Államkincstár által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az intézmények bevonásával az Igazgatóság által elkészített intézményi költségvetés-tervezetek alapján állítottuk össze az Önkormányzat évi költségvetési javaslatát. Az Országgyűlés december 11-én elfogadta Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényt 1, amely a Magyar Közlöny december 18-i 172. számában került közzétételre. A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat évre megillető központi források mértékét és arányát. A Költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján a normatív állami hozzájárulások önkormányzatonkénti és jogcímenkénti megosztását a Belügyminiszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül (EBR42) a Javaslat összeállításáig elérhetővé tette. A Költségvetési törvény célul tűzte ki, hogy az euroövezet kiújult adósságválsága miatt kedvezőtlen reálgazdasági környezetben is képes legyen megőrizni az államháztartás stabilitását és beindítani a növekedést. A költségvetési politika elsődlegesen az államháztartási hiány és az államadósság csökkenésére, és a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésére irányul, amely által hazánk gazdasági fejlettsége és a foglalkoztatási rátája fokozatosan közelíthet az Európai Unió átlagához. Mint ismert a 2013-as év mérföldkő lesz az önkormányzati szektor életében, hiszen a feladatellátás január 1-től jelentősen átalakult, mivel a köznevelési feladatok átkerültek az államhoz, illetve a járási hivatalok létrejöttével egyes államigazgatási feladatok címzettjei az újonnan megalakuló szervezetek lettek, s mindezekkel összefüggésben a központi költségvetésből származó források elosztása is alapjaiban változott meg. A folytonosság jegyében a Javaslat összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve a város költségvetésének konszolidálását, illetve az Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának megteremtését. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadásokat a takarékosság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett terveztük meg. Felhalmozási, fejlesztési kiadásként csak azokat a feladatokat építettük be a javaslatba, amelyek már megkezdett pályázatok megvalósítását célozzák, vagy egyéb más okból pl. munkahelyteremtés, gazdaságélénkítés miatt indokolt. Pályázati tartalék tervezésével kívánjuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy az Önkormányzat 2013-ban is részt vehessen olyan pályázatokon, amelyek még elérhetők az önkormányzatok és intézményeik számára. Ezen belül prioritást élveznek az energetikai megtakarításokat célzó és hatékonyságot növelő, valamint a turisztikai és idegenforgalmi célokat szolgáló pályázatok. Ez utóbbi körön belül kiemelt cél a Sástó és környékének fejlesztése. Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázatokon való részvétel nem veszélyeztetheti az Önkormányzat likviditását, prudens működését. A megváltozott jogszabályi előírásra való tekintettel kiemelt feladatként kell kezelni a szociális városrehabilitáció pályázati forrás bevonásával történő folytatását, amely feladat csak akkor fog beépülni a javaslatba, amennyiben a pályázati eredmény ismertté válik. A már benyújtott Sás-tó ökoturisztikai 1 Továbbiakban: Költségvetési törvény

5 5 fejlesztésével összefüggő bevételek és kiadások is csak a konkrét döntés ismeretében fognak beépülni az önkormányzat költségvetésébe. A nem kötelező feladatokhoz, ezen belül a társadalmi önszerveződések támogatásához rendelt kiadásokat a évi mértéknek megfelelő szinten terveztük, és javasoljuk, hogy azok kifizetésére kizárólag az Önkormányzat fizetőképességének veszélyeztetése nélkül kerülhessen sor. A javaslat összeállításakor természetesen figyelembe vettük a korábban az önkormányzat által ellátott feladatok átadásából következő szerkezeti változásokat, az Önkormányzat különböző társulásokban való részvételéből adódó, illetve a Gyöngyös-Pálosvörösmart Intézményfenntartó Társulás megszűnéséből, és a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás átalakulásából, a köznevelési intézmények működtetésifenntartói feladatainak átadásából, az egyes vagyontárgyak üzemeltetéséből eredő feladatokat, valamint a több évre vállalt kötelezettségekből az adott évet terhelő adósságszolgálati kötelezettségeket. Ez utóbbi tervezése során függetlenül attól, hogy a városunk is kedvezményezettje lesz az önkormányzati adósságállomány konszolidációjának a teljes állomány kapcsán a évet terhelő kötelezettséggel számoltunk, mivel a konszolidáció mértékéről és megvalósulásáról csak a költségvetés elfogadását követően lesz pontos információnk. Mindezeken túl érvényesítettük azt a január 1-től hatályba lépő azon jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető. A bevételek tervezésénél a központi költségvetésből származó források esetében a Költségvetési törvény előírásait vettük alapul, az Önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig a 2012-ben elfogadott rendeletek (adó, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát. Az ingatlanértékesítésből várható bevételt nem terveztünk, mivel az értékesíteni kívánt ingatlanok vonatkozásában sem megkötött szerződéssel, sem konkrét vételi ajánlattal nem rendelkezik az Önkormányzat, továbbá ezen vagyontárgyak többsége fedezetként bevonásra került az Önkormányzat bankhitelszerződéséhez. A kiadások tervezése során figyelembe vettük a év végén a Képviselő-testület egyetértésével megvalósított kifizetéseket, amelyek ebből kifolyólag a évi kiadások csökkentését tették lehetővé. A javaslat összeállítása során törekedtünk arra, hogy azon jogszabályi előírásnak is megfeleljünk, amely előírja, hogy a szennyvíztisztító telep és hálózat üzemeltetési joga átadásának ellenértékeként kapott összeg csak adósságszolgálati kötelezettséggel kapcsolatos kifizetésre, illetve a szennyvízágazat fejlesztésére és felújítására használható fel. Ugyan a köznevelési feladatok, mint arra már utaltunk, állami fenntartásba kerültek át, és 2012-ben törekedtünk minden olyan kiadás teljesítésére, amelyek még az önkormányzati időszakot terhelik, indokoltnak vélem egy olyan kiadási keret megtervezését, amely a 2013-ban beérkező, de még az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások teljesítését teszik lehetővé. Szintén terveztük a köznevelési intézmények tanulóinak étkeztetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, mert jogszabályi előírások miatt ezt a feladatot továbbra is az önkormányzatnak kell ellátni. A Közszolgáltatási Csoport költségvetését úgy állítottuk össze, hogy csupán olyan mértékű kiadást terveztünk, amennyire a saját bevételen túl az OEP-támogatás fedezetet nyújt. Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben az önkormányzat felhalmozási forráshiányt tervez, s azt hitelfelvétellel kívánja finanszírozni, úgy ahhoz a kormányzati engedélyt köteles beszerezni. Arra a szerződésben vállalt kötelezettségre is felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a megvalósítani kívánt beruházásokhoz, felújításokhoz és 100 EFt egyedi értéket meghaladó tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges saját erő éves szinten a EFt-ot meghaladja, úgy a EFt-ot meghaladó rész tekintetében az Önkormányzat köteles a számlavezető hitelintézet előzetes írásbeli engedélyét beszerezni. Azon feladatok esetében, ahol az indokolt a rendelet elfogadása előtt közbenső döntés meghozása (pl. cafetéria-juttatás), külön határozatban kérjük annak megerősítését. Az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét a mellékletek összeállításakor érvényesítettük, és az előző évben kialakított szerkezetű táblázatokat készítettük el. Módosított előirányzatként valamennyi mellékletben a októberben jóváhagyott előirányzatot mutatjuk be. Az elemzések a módosított előirányzathoz viszonyítva készültek, az esetleges eltérést a szövegben jelöljük. Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát.

6 6 I. BEVÉTELEK Az Önkormányzat évi bevételeit EFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket EFt-ban terveztük meg az alábbi pontokban foglaltak szerint. Az Önkormányzat bevételeit az 1., 2. és 2/A. mellékletek tartalmazzák. 1. INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK A évi intézményi bevételek a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeit tartalmazzák EFt összegben az alábbi pontokban részletezettek szerint POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI A Polgármesteri Hivatal bevételeit EFt-ban terveztük meg, mely teljes egészében működési bevétel. Ezek között az ún. közhatalmi bevételek szerepelnek EFt összegben, melyek az okmányirodai feladatok járáshoz történő átkerülésével jelentősen csökkentek az elmúlt évhez képest, s amely a különböző eljárási díjakból (pl: építéshatóság) és bírságokból származó bevételt foglalja magában. Az egyéb működési bevételek EFt többségét pedig a kormányhivatallal a Fő tér 13., és az Eszperantó u. 6. szám alatti ingatlanok üzemeltetése kapcsán kötött szerződés alapján továbbszámlázott szolgáltatások kapcsán tervezett bevételek képezik, de itt kerültek megtervezésre a helyszíni házasságkötések kapcsán fizetendő díjak is. A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 2. melléklet I. fejezete tartalmazza ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK INTÉZMÉNYI BEVÉTELEI Az önkormányzati költségvetési szervek intézményi bevételeit EFt-ban terveztük meg, melyen belül a saját bevételek EFt-ot, az élelmezési bevételek pedig EFt-ot képviselnek. A saját bevételeket az egyszeri jellegű bevételek nélkül számított évi várható bevételek alapján terveztük meg. Az élelmezési bevételek tervezésekor figyelembe vettük a január 1-től hatályos térítési díjakat, illetve számoltunk a különböző jogszabályok által biztosított kedvezményekkel is. A jogszabályban előírtaknak megfelelően számoltunk a város területén az állami intézményfenntartó központ által működtetett köznevelési intézmények tanulóinak étkeztetéséből származó bevételekkel is. Az intézmények bevételeinek részletezését a 2. melléklet II. fejezete tartalmazza. 2. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK Az önkormányzati bevételeket EFt-ban terveztük meg az alábbi pontokban foglalt részletezés szerint MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az Önkormányzat működési bevételeit EFt-ban terveztük meg, melynek részletezését a 2. melléklet III. fejezet 1. címe tartalmazza. Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei bruttó EFt-ban kerültek megtervezésre. A tervezés novemberi ingatlanállomány figyelembevételével a december 1-től november 30-ig terjedő időszakra készült. Az üzemeltető a lakások (ideértve az Otthonház II-t is) és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bevételeinek tervezésénél bérleti díj emelésével hasonlóan az előző évhez 2013-ben sem számolt, továbbá kalkulált az eseti jelleggel adott, időszakos bérleti díjcsökkentéssel. A parkolók üzemeltetéséből származó bevételek tervezésekor az üzemeltető már figyelembe vette a funkcióbővitő városrehabilitáció program keretében épülő fizető parkolókon túl a Képviselő-testület által kijelölt újabb díjkötelessé nyilvánított parkolókat is. A temetőüzemeltetés bevételei a változatlan szolgáltatási díjak ismeretében kerültek meghatározásra. Az Önkormányzat közhatalmi bevételei EFt-ban kerültek megtervezésre, melyek döntően közterület-fenntartási bírságokból várható bevételeket tartalmaznak. Az önkormányzati egyéb működési bevételek EFt-ban kerültek megtervezésre. Ez tartalmazza EFt-os összegben a Közszolgáltatási Csoport saját bevételeit, továbbá a bérbeadásokból ( EFt), közterület-használatból (2.286 EFt), továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételeket - ideértve az 1.1. pontban hivatkozott szerződés alapján a kormányhivataltól várható azon bevételeket is, amelyeknél a szolgáltatói

7 7 szerződés az önkormányzat nevében került megkötésre - ( EFt), valamint a várható kamatbevételeket (8.000 EFt) is HELYI ADÓK Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételét EFt-ban terveztük meg, melyből: magánszemélyek kommunális adója EFt építményadó EFt helyi iparűzési adó EFt idegenforgalmi adó EFt talajterhelési díj EFt A helyi adók tekintetében évi módosított előirányzathoz viszonyítva 8,7%-os növekedés mutatkozik. A tervezés során figyelembe vettük a Képviselő-testület által novemberében elfogadott helyi adórendeletben meghatározott adómértékeket, amely egyetlen adónem esetében sem jelentett adómérték növekedést. Mint azt a novemberben adott tájékoztatóban is jeleztük, helyi iparűzési adó tekintetében január 1-től kezdődően a vállalkozások nettó árbevételükből eddig teljes mértékben levonható eladott áruk beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások értékét sávosan progresszíven vonhatják le az árbevételük nagyságrendjétől függően. Pontos, erre vonatkozó információ hiányában azonban ennek az adóbevételre gyakorolt hatását megbecsülni nem tudjuk. Ugyanakkor az előző év során, és az adófeltöltési kötelezettség kapcsán mutatkozó, az eredeti elképzeléseket jelentős mértékben meghaladó többletbevétel miatt megalapozottnak tűnik a évi előirányzatot meghaladó bevétel tervezése. Az idegenforgalmi adóból, illetve a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételek tervezésénél szintén az előző év teljesítési adataira alapozva javaslunk nagyobb bevétel jóváhagyását. Az építményadó tervezése során változatlan adómértékkel kalkuláltunk, és figyelembe vettük azt is, hogy a Kőkút utca felújításában érintett két jelentős vállalkozás adófizetési kötelezettsége 2013-tól ismételten feléled. A talajterhelési díj tervezésekor az előző évi várható bevételek képezték a tervezés bázisát ban is valamennyi adónem esetében továbbra is hangsúlyt kell fektetni az adótárgyak teljes körű felderítésére, az adóbevételek beszedésére, a végrehajtási tevékenység hatékonyságának növelésével a hátralék csökkentésére. A leépítés miatt szűkebb létszámkapacitás ellenére egész évben kiemelt figyelmet kell fordítani a munkafolyamatba épített és a helyszíni ellenőrzés számának és hatékonyságának növelésére. A helyi iparűzési adó meghatározott része feletti rendelkezési jogosultság tekintetében 2013-ra az alábbi fő célkitűzéseket javasoljuk jóváhagyni: városfejlesztési cél; az Önkormányzat kulturális, sport, egészségügyi és szociális tevékenységének támogatása. Szinkronban a Koncepcióban megfogalmazottakkal indítványozom, hogy a költségvetési rendeletben a városfejlesztési célon belül: az európai uniós és hazai fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó önerő biztosítása; illetve a város területén út-, híd-, járda- és parkoló építése és felújítása kerüljön rögzítésre részletes célkitűzésként BÍRSÁG, PÓTLÉK, SAJÁTOS BEVÉTELEK A mérleg ezen sora kizárólag az adópótlékok, bírságok kapcsán várható EFt-os bevételt tartalmazza, melynek tervezésekor az előző év teljesítési adatait vettük alapul ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK Az átengedett központi adónak minősülő gépjárműadó az elmúlt évi teljesítési adatokat is figyelembe véve EFt-ban került megtervezésre, melynek összefüggésben a köznevelési feladatok állami fenntartásba kerülésével összefüggő forrásátcsoportosítással - azonban csak a 40%-a marad az önkormányzatnál. Mivel az adó teljes összegének beszedése továbbra is önkormányzati feladat marad, ezért terveztük meg a teljes bevételt, és építettük be az átadandó 60%-nak megfelelő összeget a kiadások közé.

8 8 Az előzőekben bemutatott forrásátcsoportosítás miatt 2013-ban az önkormányzat a korábbi évek gyakorlatától eltérően átengedett személyi jövedelemadóból származó bevétellel nem számolhat. Az átengedett központi adókat a 2. melléklet III. fejezet 4. címe tartalmazza TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Az Önkormányzat támogatásértékű bevételei összesen EFt-ban kerültek megtervezésre. A bevételek részletezését a 2. melléklet III. fejezet 5. címe tartalmazza. A támogatásértékű működési bevételeken belül az OEP-támogatás EFt-os összegét a Közszolgáltatási Csoport által ellátott egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan terveztük meg. A Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást az előző évi változatlan nagyságrendű foglalkoztatást és támogatási rendszert alapul véve EFt-ban terveztük meg. A támogatásértékű felhalmozási célú bevételek között több, előző években benyújtott pályázat kapcsán (KEOP, KÖZOP, ÉMOP, TÁMOP), a projektek előrehaladásától függően terveztük meg a támogatásértékű bevételeket mindösszesen EFt összegben, melyből EFt az eredeti szerződés alapján az önkormányzatot még 2013-ban megillető, és EFt az önerő kiegészítésként jóváhagyott támogatás. A projektek esetében a korábbi években lehívott és folyósított összeggel csökkentett, 2013-ban várható támogatás összegét tartalmazza a Rendelet-tervezet. A felhalmozási célú bevételek között került megtervezésre EFt összegben az a közműfejlesztési hozzájárulás, amelyet korábban a Városgondozási Zrt-vel kötött megállapodás alapján fizetett Gyöngyöshalász önkormányzata. A működési célú központosított előirányzatként EFt-ban terveztük meg a tartózkodási idő alapján kivetett idegenforgalmi adó minden forintjához kapcsolódó 1,5 Ft támogatást. Ezen kívül a Költségvetési törvény 3. számú melléklete többek között az alábbi pályázati lehetőségeket tartalmazza: könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása; helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása (létszámleépítés); önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása; gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása; önkormányzati feladatellátást segítő fejlesztések támogatása; ART mozihálózat digitalizációjának támogatása Ezen forrásokhoz való hozzájutás szabályozására amennyiben erre vonatkozó rendelet nincs hatályban az arra felhatalmazott miniszter fog az első negyedévben ágazati rendeletet kiadni. Ezen jogszabályok megjelenését követően mind az Önkormányzat, mind az érintett intézmény köteles a pályázati lehetőségeket kihasználni NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Az Önkormányzatot 2013-ban megillető normatív állami támogatások összege EFt. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2/A. melléklet tartalmazza. A már többször hivatkozott köznevelési intézmények állami átvételével összefüggő forrásátcsoportosítás kihatása ezen a területen is jelentősen érezteti hatását, hiszen a feladathoz kapcsolódó normatív támogatásban már nem részesül az önkormányzat. Egyéb vonatkozásban is jelentős átalakulás tapasztalható a normatív támogatások rendszerében. Változik az önkormányzat működésének általános támogatása, melyen belül külön jogcímként jelenik meg az önkormányzati hivatal működésének, a zöldterület-gazdálkodásra, a közvilágításra, a köztemetők és a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok finanszírozása. A támogatás településkategóriánként a nettó működési kiadásokra figyelemmel számított átlagos, 1 főre jutó kiadási szint és a településenkénti 1 főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. Az elvárt bevételt az önkormányzat évi gépjárműadóbevételének 40%-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti. Ez utóbbinál a évi iparűzési adóalapból 1%-os adókulccsal számított összeget, valamint a további helyi adókból származó évi bevétel felét együttesen kell érteni. Ezen a jogcímen a beszámítást is figyelembe véve összesen EFt támogatásban részesül az önkormányzat.

9 9 Szintén átalakult az óvodai feladatok finanszírozása, melyen belül külön jogcímet képez az óvodapedagógusok, illetve az ő munkájukat segítők bértámogatása, valamint a működtetés támogatása, melyekre összesen EFt támogatást tervezhetünk. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli szociális ellátásokat EFt-tal támogatja a központi költségvetés. A kedvezményes és ingyenes étkezést igénybevevők támogatására EFt támogatást kapunk, amely magában foglalja valamennyi a város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmény tanulói után igényelt támogatást is. Az egyéb intézményi keretek közt biztosított gyermekjóléti feladathoz, ezen belül a bölcsődei ellátáshoz összesen EFt támogatásra vagyunk jogosultak. Az üdülőhelyi faladatok támogatása a normatív támogatások közül átkerült a központosított előirányzatok közé FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit EFt-ban terveztük meg, melynek részletezését a 2. melléklet III. fejezet 7. pontja tartalmazza. Ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése kapcsán bevételt nem terveztünk, mivel az értékesítésre kijelölt vagyontárgyak többsége fedezetként bevonásra került az önkormányzat bankhitelszerződéséhez, valamint nincs megkötött adásvételi szerződés, vagy vételi ajánlat az önkormányzat birtokában. A lakásértékesítésből származó bevételként tekintettel az értékesítési folyamat lezáródására csupán a korábbi időszakban történt értékesítésből adódó, törlesztésekből származó bevételt terveztük meg EFt-ban. A szennyvíztelep bérleti díját figyelembe véve az üzemeltetőváltás kapcsán megkötött szerződést, és egyeztetve a feladatot ellátó alvállalkozóval összesen EFt + ÁFA összegben terveztük meg PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK Önkormányzati pénzeszközátvételeket kizárólag a korábban megépített közművezetékre utólag rákötni kívánók által fizetendő hozzájárulást terveztük meg 500 EFt összegben. Az önkormányzati pénzeszközátvételeket a 2. melléklet III. fejezet 8. pontja tartalmazza TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE A támogatási kölcsönök megtérülését EFt-ban terveztük meg, melyből EFt működési célú kölcsönök, EFt pedig felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése. A működési célú kölcsönök visszatérülése az Önkormányzat és a Gyöngyös Ipari Park Fejlesztő Kft. között létrejött szerződés alapján a Kft. részére a korábbi időszakban az Önkormányzat által adott, és a Kft. által az előzetes egyeztetés alapján január 2-án megfizetett, illetve a 253/2012.(IX.13.) önkormányzati határozattal módosított 235/2012. (VII.18.) önkormányzati határozat szerint december 31-ig megfizetendő tagi hitel együttesen számított összegét tartalmazza. A felhalmozási célú kölcsönök megtérüléséből a lakáshoz jutók támogatásához EFt, a munkavállalók lakásépítési és felújítási támogatásához EFt kapcsolódik. A támogatási kölcsönök megtérülését a 2. melléklet III. fejezet 9. címe tartalmazza. 3. FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI Az Önkormányzat finanszírozási bevételei EFt. A finanszírozási bevételeket a 2. melléklet IV. fejezte tartalmazza BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI Az Önkormányzat belső finanszírozásból származó bevételei az önkormányzati bankszámlák december 31- i záró pénzkészletét tartalmazzák EFt összegben, melyből EFt működési, EFt pedig felhalmozási jellegű bevétel. A működési jellegű számlaegyenlegből a legnagyobb részarányt az OEP számla képviseli ( EFt), a felhalmozásiból a két legnagyobb részarányt pedig az Önkormányzati önerő (korábban: Kötvény III.) számla egyenlege EFt, illetve a szociális városrehabilitáció pályázati számla egyenlege képezi EFt összegben KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI Az Önkormányzat külső finanszírozási bevételei a fedezetlen forráshiányt tükrözik, melynek összege EFt. Számításának módja: a költségvetési bevételek és kiadások különbözete, növelve a belső (záró pénzkészlet feladathoz nem telepített része), illetve külső finanszírozási kiadásokkal (hitelek tőketörlesztési része), csökkentve a belső finanszírozás bevételeivel (záró pénzkészlet). Mivel a működési

10 10 költségvetés pozitív egyenlegű, azaz EFt bevételi többlettel rendelkezik, ezt bevonni javasoljuk a fejlesztési forráshiány ( EFt) finanszírozásába. II. KIADÁSOK Az Önkormányzat évi kiadásait EFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadásokat EFt-ban terveztük meg az alábbi pontokban foglaltak szerint. Az Önkormányzat kiadásait az 1., 3., 3/A- 3/D-ig, és 5. mellékletek tartalmazzák. 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Az Önkormányzat működési kiadásait EFt-ban terveztük meg, az alábbi pontokban foglalt részletezés szerint SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKAI Az Önkormányzat személyi juttatásait EFt-ban, a járulékokat pedig EFt-ban terveztük meg az alábbiak szerint. A Polgármesteri Hivatal ideértve a Képviselő-testület és egyéb bizottságok személyi jellegű kiadásait is személyi juttatásait EFt-ban, a járulékokat pedig EFt-ban terveztük meg a 3. melléklet I. fejezetében foglalt részletezés szerint. Az önkormányzati intézmények személyi juttatási EFt, ennek járulékai pedig EFt-ot képviselnek. Az intézmények személyi jellegű kifizetéseinek részletezését a 3. melléklet II. fejezete tartalmazza. Mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak esetében a január 1-től hatályos előírások alapján terveztünk. A köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytábla bértételei és a pótlékalap tekintetében az előző évhez viszonyítva 2013-ra nincs változás. Természetesen a tervezés során figyelembe vettük a minimálbér összegében történt változásokat is. A köztisztviselők tekintetében a javaslat a Képviselő-testület korábbi erre irányuló döntése alapján a felsőfokú végzettségű dolgozók esetében 15%- os, a középfokú végzettségű dolgozók esetében pedig 10%-os illetménykiegészítéssel készült. Továbbra is terveztük a nem közoktatási szférában foglalkoztatott közalkalmazottak részére a teljesítményösztönző kifizetés lehetőségét biztosító kiadást, azaz a személyi juttatások előirányzaton belül a évi keresetbe tartozó kifizetések 2%-ának megfelelő összegű, más célra fel nem használható teljesítményösztönző keretet különítettünk el (lásd 3. melléklet II. és III. fejezete). A közoktatási szféra minőségi munkavégzésre felhasználható kerete (5.250 Ft/fő/hó) ugyancsak beépült a személyi juttatások közé, természetesen a feladatátadás következményeként már csupán az óvodapedagógusokat érintően. A évi szinten került tervezésre a Polgármester és az Alpolgármesterek illetménye és költségtérítése, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja. A Képviselő-testület erre irányuló elvi állásfoglalása alapján a tisztségviselők részére adható jutalom nem került tervezésre. A köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott legalacsonyabb összegben, azaz Ft/fő/évben terveztük meg a cafetéria-juttatásokat. A közalkalmazottak ezen juttatását a évivel azonosan, Ft/fő/év összeggel építettük be. A keretösszegnek ez évben is fedezetet kell nyújtania a juttatás után fizetendő ún. kifizetői SZJA 16%-os és az egészségügyi hozzájárulás 14%-os mértékére is. Az egyéb önkormányzati feladatok között kerültek megtervezésre a Közszolgáltatási Csoport ( EFt), a napközis tábor szervezése (667 EFt), a Mátrafüredi Részönkormányzat (1.143 EFt), valamint a roma tanácsnok január 1-től március 31-ig történő foglalkoztatásával összefüggő személyi jellegű kifizetései (686 EFt), melyek részletezését a 3. melléklet III. fejezet 3. címe tartalmazza. A közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat az előző évihez hasonló létszámú foglalkoztatást feltételezve EFt-ban terveztük meg, melynek részletezését a 3. melléklet III. fejezet 4. címe alatt található. A szociálpolitikai feladatok személyi jellegű kifizetéseit mindkét változatban EFt-ban javasoljuk jóváhagyni, mely a környezettanulmányt végzők megbízási díját és járulékait (2.486 EFt), valamint a 2012.

11 11 december havi ápolási díj után fizetendő járulékokat (207 EFt) tartalmazza. A szociálpolitikai feladatok kiadásainak részletezését a 3. melléklet I. fejezet 1. pontja tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok mértékében az előző évhez viszonyítva változás nincs (27%) DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Az Önkormányzat évi dologi és egyéb folyó kiadásait EFt-ban terveztük meg az alábbiak szerint Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait EFt-ban terveztük meg. Ezen kiadások tervezésénél figyelembe vettük az érvényben lévő szerződéseket (pl. szolgáltatási szerződések), az előző évi várható teljesítéseket, jogszabályi változásokat (pl. cafetériát terhelő járulék változása). A Polgármesteri Hivatal dologi jellegű kiadásait a 3. melléklet I. fejezete tartalmazza. Azokat a dologi jellegű kiadásokat, amelyeket az előző években ezen a jogcímen terveztünk meg, de a szerződés az önkormányzat nevében került megkötésre, az önkormányzat dologi kiadásai között építettük be a javaslatba. (3. melléklet I. fejezet 7. sorszám) A szociálpolitikai kiadások közül a Polgármesteri Hivatalt terhelő dolog kiadásokat EFt-ban terveztük meg. A tervezés során figyelembe vettük a szociális törvény változásait, azaz azt, hogy egyes ellátási formák (ápolási díj, időskorúak járadéka, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a hadigondozottak és hadiárvák pénzbeli ellátása) a járási hivatal hatáskörébe kerültek át. Az ellátások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásai között kell elszámolnunk többek között a rendszeres szociális segélyt, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a lakásfenntartási támogatást. A lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vettük, hogy a méltányossági lakásfenntartási támogatás megszűnésével, valamint a jogosultság jövedelmi értékhatárának jelentős növelésével tovább növekszik a támogatásra jogosultak száma. A további hasonló jellegű kiadásokat az önkormányzati feladatok dologi kiadásai között mutatjuk be. (3. melléklet I. fejezet 1. cím 3. sorszám) Önkormányzati intézmények dologi és élelmezési kiadásai Az intézményi dologi kiadásokat figyelemmel a szerződéses kapcsolatokból eredő fizetési kötelezettségekre is az egyszeri jellegű, illetve az átvett pénzeszközök terhére megvalósult kiadások nélkül számított évi várható kiadások szintjén terveztük EFt összegben. Az intézményi élelmezési kiadásokat EFt-ban, a bevételeknél leírt elvekkel összhangban terveztük meg. Ezen belül gyermek és tanulói étkeztetéssel összefüggő kiadások EFt-ot képviselnek, melyből EFt-ot ellentételez az élelmezési térítési díjbevétel, EFt a kapcsolódó normatív állami támogatás, s további EFt-ot kell az Önkormányzatnak saját költségvetéséből finanszírozni. Az előző évben tervszinten, szűkebb intézményi körben az élelmezési kiadások teljes körű lefedezéséhez közel 95 millió Ft önkormányzati támogatás volt szükséges. Az intézményi dologi és élelmezési kiadások részletezését a 3. melléklet II. fejezete tartalmazza Önkormányzati feladatok dologi kiadásai Az önkormányzati feladatok dologi kiadásait a kommunális kiadások nélkül számítottan EFtban terveztük meg. A kommunális kiadásokat ezen fejezet következő, es pontja tartalmazza. Az önkormányzati feladatok dologi kiadásainak részletezését a 3. melléklet III. fejezete tartalmazza. A szociálpolitikai feladatok közül az önkormányzatot terhelő dologi kiadásokat EFt-ban terveztük meg. Az ellátások közül ezen a jogcímen terveztük meg az átmeneti segélyt, a tüzelőanyag támogatást, a temetési segélyt, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. Az átmeneti segély és a tüzelőanyag vásárlásához adott támogatási keret meghatározásakor figyelembe vettük, hogy a kérelmezők száma várhatóan emelkedni fog. A szociálpolitikai feladatok dologi kiadásait a 3. melléklet III. fejezet 1. címe tartalmazza. Az egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadásainak részletezését a 3. melléklet III. fejezet 3. címe tartalmazza EFt összegben. Ezen belül jelentős tételt képeznek a Közszolgáltatatási Csoport kiadásai, melynél az önkormányzati intézményeknél bemutatott elveket is alkalmazva a dologi kiadásokat EFt-ban terveztük meg. Jelentős tételt képeznek még ezen kiadások közül az ÁFA fizetési kötelezettség ( EFt), takarítási szolgáltatás igénybevétele ( EFt). Itt terveztük meg azokat a kiadásokat is vélelmezett EFt összegben amelyek az államnak átadott köznevelési intézmények 2012 évet terhelő kiadásaira nyújthat fedezetet, s amelyek még az önkormányzati feladatellátáshoz

12 12 kapcsolódnak. Szintén az egyéb önkormányzati feladatok között kerül bemutatásra az adósságszolgálati kötelezettség kapcsán teljesítendő kamatfizetés is, melyet EFt-ban terveztünk meg az alábbi táblázatban bemutatott részletezés szerint: Megnevezés évi TERV Folyószámlahitel kamat (átlag 600 MFt után) Felhalmozási hitel kamat (CIB; GF ; szennyvíztelep-rek.) Kötvénykibocsátás kamata 2006 II Kötvénykibocsátás kamata 2010 III Összesen A közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadásokat EFt-ban terveztük meg. (3. melléklet III. fejezet 4. cím, 3. sorszám) A projektek, pályázatok dologi jellegű kiadásait a 3. melléklet III. fejezet 5. címe tartalmazza EFt összegben. Ezen kiadásokat, valamint a projektek felhalmozási jellegű kiadásait a projektek előrehaladásától függően terveztük meg, azaz figyelembe vettük a már megvalósított feladatokat. Ezen belül: a Fecske úti Tagóvoda és a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai fejlesztését célzó projetk nyilvánosság és projektmenedzsmenti feladatai (3.759 EFt), az ÉNy-i városrész rehabilitációs programon belül a nyilvánosság, a projektmenedzsmenti kiadások, a könyvvizsgálat és a műszaki ellenőrzés kiadásai ( EFt), a Keleti elkerülő út tanulmányterv kiadásai ( EFt), valamint a Boldog gyerekek óvoda pályázat nyilvánosság, a projektmenedzsmenti kiadások, a könyvvizsgálat, a műszaki ellenőrzés és egyéb kiadásai ( EFt) kerültek megtervezésre. Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működési (dologi) kiadásait EFt-ban terveztük meg a 3. melléklet III. fejezet 6. címében foglalt részletezés szerint. Az elszámolási időszak megegyezik a bevételeknél bemutatottakkal. A bérlakások üzemeltetésének kiadásait a korábbi évek gyakorlatától eltérően az üzemeltető javaslata alapján a bevételeknél magasabb összegben javasoljuk elfogadni tekintettel a lakásállomány műszaki állapota miatt jelentkező magasabb karbantartási igényre ( EFt). A nem lakás célú helyiségek tekintetében az üzemeltetőt terhelő legfontosabb kiadások kerültek EFt összegben megtervezésre, mely elv a temetőfenntartás EFt-os kiadásai előirányzatánál is érvényesül. Az Otthonház II. működtetése kapcsán megtervezett EFt az üzemeltetéssel összefüggő kiadásokon túl a Képviselő-testület tőkeemelésre vonatkozó évi döntésének megfelelően a beruházással összefüggő adósságszolgálati kötelezettségből a kamatokat, a várható árfolyamveszteséget, valamint az értékcsökkenés összegét tartalmazza mintegy EFt összegben. A tőketörlesztés összege üzletrészvásárlás (tőkeemelés) formájában került megtervezésre (lásd még ezen fejezet 2.3. pontját!). A volt honvédségi laktanya kapcsán EFt, a parkolók üzemeltetéséhez kapcsolódóan pedig a Városgondozási Zrt. kezdeményezése alapján EFt üzemeltetési kiadás jóváhagyását javasoljuk. A lakás célú dologi kiadásokat a 3. melléklet III. fejezet 7. címe tartalmazza EFt összegben, mely az esetleges lakás- és helyiségértékesítés előkészítéséhez, karbantartási feladatokra, és szolgáltatások igénybevételére nyújt fedezetet. A Környezetvédelmi Alap működési (dologi) kiadásait EFt-os főösszeggel terveztük meg az alábbiak szerint: Levegőtisztaság védelem: imissziós mérések végzésére és értékelésére a Deák Ferenc utcai forgalom légszennyező hatásának mérésére 150 EFt-ot terveztünk. az új hulladékgazdálkodási törvény elveivel összhangban folytatni kívánjuk a szelektív gyűjtés elősegítését, illetve az ehhez kapcsolódó tudatformálást. A jól bevált házi komposztálás lehetőségének megteremtését kívánjuk folytatni további komposztáló edények beszerzésével és a lakosságnak történő használatba adásával. Erre a célra 700 EFt-ot előirányzatára teszünk javaslatot. Zaj- és rezgésvédelem: a jegyző hatáskörébe tartozó zajügyek esetében szükségessé váló mérés elvégzéséhez tervezünk 100 EFt-ot. Tiszta, Virágos Gyöngyösért díj: 50 EFt előirányzatot javasolunk betervezni a díjazottaknak járó tábla és növény költségének fedezésére. Allergén növények irtása: az allergén növények okozta egészségügyi panaszok csökkentését célozza a közérdekű védekezésre betervezett 50 EFt. Vízminőség-elemzések: a kötelező éves környezetvédelmi beszámoló elkészítését alátámasztó felszíni vizek minőségének elemzéseire javasolunk 200 EFt-os előirányzatot, az elemzéseket a Városgondozási Zrt. akkreditált laboratóriumától rendeljük meg.

13 13 Környezetvédelmi oktatás, tudatformálás támogatása, szakmai programok: az előző évek tapasztalata alapján EFt előirányzatot javasolunk betervezni Föld napi óvodai és iskolai programok, tavaszi és őszi mátrai takarítás, ÖKO nap és egyéb szakmai rendezvények támogatására Klímavédelem: az elfogadott klímavédelmi stratégia lakossági ismertetésének, energiatakarékos tippek lakosság felé történő megosztására javasolunk 300 EFt előirányzatot betervezni. Egyéb környezetvédelmi tevékenység: a kötelező tartalékra előírás szerint 300 EFt-ot tervezünk Kommunális feladatok Az Önkormányzat kommunális kiadásait EFt-ban terveztük meg az alábbiakban bemutatott részletezés szerint. Az Önkormányzat kommunális kiadásait a 3/A. melléklet tartalmazza. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások (terv: EFt) A park, játszótér fenntartásra megtervezett előirányzat túlnyomó részét az alaptevékenység (virágosítás, fasori munkák, növényvédelem, körforgalmi csomópontok gondozása, adventi díszítés, játszótér fenntartás stb.) teszi ki, mely feladatok ellátására közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a szolgáltató Páter-Lián Kft., míg Mátrafüred esetében a Városgondozási Zrt. látja el ezt a feladatot. A költségvetési kiadás az inflációval növelten került megtervezésre EFt összegben. A közterületi és intézményi játszóeszközök pótlása, javítása (szakvélemény alapján) jogszabályi kötelezettség miatt EFt-ban került tervezésre, mely összeg a játszóeszközök biztonságossá tételét célozza. Közutak üzemeltetése (terv: EFt) Útkarbantartási munkákra EFt-ot terveztünk. Ezen feladat részét képezi az ún. kátyúzási munkák végzése, amelynél továbbra is cél a nagyobb egybefüggő felületen, gépi bedolgozással történő aszfaltjavítási munkák elvégeztetése. Városunk közúti csomópontjaiban működő közúti jelzőlámák üzemeltetését ezen a soron tervezzük. A közúti jelzőtáblák és tartóoszlopok karbantartása, szükség szerinti cseréje ugyancsak itt került betervezésre. Ezen elvégzendő feladatok jelentős mértékben függenek a természetes elhasználódás okozta csereszükségletek, valamint a meghibásodások számától. Útellenőri szolgálat működtetésére, híd felülvizsgálatokra EFt-ot terveztünk. A helyi közútkezelők tevékenységéről szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet szerint kötelező az útellenőri szolgálat működtetése. Az útellenőri szolgálat köteles az idézett jogszabály alapján megtervezni a közutakkal kapcsolatos igazgatási jellegű, üzemeltetési, fenntartási és ellenőrzési feladatokat. Ezen kívül a hidak részelges felülvizsgálatára kerülne sor. Közvilágítás (terv: EFt) A közvilágítási feladatokra EFt-ot terveztünk. Ezen belül került megtervezésre a kötelező feladatellátásként működtetett közvilágítás villamos energia díja, az éves közvilágítási lámpatestek karbantartási díja, valamint a karácsonyi díszvilágítás fel-le szerelés költsége, Fő tér adventi feldíszítése. Itt kerül betervezésre a térfigyelő kamerák működtetéséhez szükséges villamos energiaszolgáltatási, idegen tulajdonú hálózat (ÉMÁSZ) oszlop használatbavételi díja. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a 2012-es évhez képest 1,02 Ft/kWh-val emelkedett meg a közvilágítási energia díja, és további növekményt jelent, hogy a funkcióbővítő és a szociális városrehabilitációs projektben fejlesztett területek közvilágítási kiadásai is 2013-tól jelentenek többlet kiadást. Város- és községgazdálkodás (terv: EFt) A közmű-alaptérkép és közműtérkép változás vezetésére, a központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatainak ellátására, valamint a csapadékhálózat analóg és digitális szakági nyilvántartás térinformatikai rendszerének továbbvezetésével összefüggő kiadásokra, a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján EFt-ot terveztünk. Egyéb város és községgazdálkodással kapcsolatos feladatokra EFt-ot irányoztunk elő. Ezen belül terveztük meg: a vegyes, máshova nem sorolható feladatok utcanév táblák- és információs táblák pótlása, karbantartása, városi rendezvényekhez közmű csatlakozások kiépítése, tulajdoni lap, térképmásolatok díja, eljárási díjak, közmű-egyeztetési díjak kiadásait, és a közterület-felügyelet kiadásait: Fő téri beléptető rendszer karbantartása, gépjárműtárolás költsége, filmek előhívása, elemek, egyenruha vásárlás.

14 14 Állategészségügyi feladatok (terv: EFt) A gyepmesteri feladatok ellátására - melyet közbeszerzési eljárás nyerteseként a Lammed Bt. lát el EFt-ot fordítunk. Egyéb állatvédelemmel kapcsolatos költségekre 975 EFt-ot javaslunk betervezni. Lakossági igényként merült fel városunk egyes területein elszaporodott nagy mennyiségű galamb állomány elleni védekezés, melynek költségeire 600 EFt-ot irányoztunk elő. Szenny- és csapadékvíz elvezetés, kezelés (terv: EFt) A mintegy 92 km csapadék-csatornahálózat jelenlegi üzemeltetése valójában üzemzavar elhárításra korlátozódik, és a gyakorlatban nem terjed ki az É-i városrész ÉMOP pályázat keretében megvalósult, 5 évi üzemeltetési kötelem alá eső nyíltszelvényű rendszerének üzemeltetésére. Bár a 15/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet értelmében a nyíltszelvényű csapadékvíz elvezető árok tisztítása az ingatlantulajdonos feladata, ez nem valósul meg maradéktalanul, ráadásul a rendszer részét képező iszap- és hordalékfogók tisztítása nem is képezheti az ingatlantulajdonos kötelezettségét. Üzemeltetés hiányában a megépített rendszer nem fogja tudni ellátni a feladatát. A évi EFt-os csapadékcsatorna karbantartási keret még az üzemzavar elhárításra sem nyújtott elegendő fedezetet, a víznyelők jelentős része el van tömődve, ami az utóbbi évekre jellemző nagy intenzitású nyári esőzéseknél beláthatatlan következményekkel járhat, az emiatti anyagi kár nagyon jelentős lehet. Mindezen tények indokolják, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetésére legalább EFtot javaslunk tervezni. A közkifolyók, dísz-, ivó és szökőkutak évi vízdíja alapján 2013-ra EFt-ot irányozunk elő vízdíjra. A dísz-, ivó- és szökőkutak üzemeltetésére EFt-ot tervezünk, a Kakasos kisfiú, a Hanisz téri és a Könyves Kálmán téri ivókutak működőképességének helyreállításához szükséges javításokra 600 EFt-ra teszünk javaslatot. A tavalyi évben ezen a soron szereplő locsolócsapok vízdíját a parkfenntartásban javasoljuk szerepeltetni. Települési hulladék, köztisztasági tevékenység (terv: EFt) A közterületek hó- és síkosság-mentesítésére előirányzott EFt (ebből Mátrafüred EFt) a novemberében megkötött új köztisztasági szerződés feltételei és egységárai szerint fedezetet nyújt a közterületek síkosság mentesítésére, takarítására, a kézi szemetesek ürítésére, a szükség szerinti locsolásra. Sástó, Mátraháza, Kékestető közterületi hulladékszállítás: Az AVE Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. tájékoztatása alapján a mátrai közterületeken keletkező hulladék szállítását a tavalyi EFt/éves díjhoz képest a lakossági hulladékdíjnál elfogadott 8,1 %-kal kívánja megemelni. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató kilátásba helyezte az új hulladéktörvény előírásaiból esetlegesen szükségessé váló ürítési gyakoriság növelését, ezért a betervezett EFt előirányzat szükséges lehet a feladat ellátására. Rágcsálómentesítés: A Bábolna Bio Kft-vel fennálló közszolgáltatási szerződés február 28-ig hatályos, az új közszolgáltató kiválasztására lefolytatandó közbeszerzési eljárás nyertesétől a jelenlegi díj szintjén remélünk ajánlatot, a betervezett EFt-os előirányzat a évi díj inflációval történő növelését tartalmazza. Illegális hulladéklerakók felszámolása: A közterületen elhagyott hulladékok elszállíttatása és ártalmatlanítása az Önkormányzat feladata, gyakorlati tapasztalataink alapján teszünk javaslatot az előirányzatra EFt összegben. Önkormányzati tulajdonú mátrai létesítmények fenntartása (terv: EFt) Ezen előirányzatból a mátrai önkormányzati vagyontárgyak, a Sástó és az egyéb jóléti berendezések (esőbeállók, tűzrakóhelyek, források Mátrai WC-k, stb.) üzemeltetését kívánjuk biztosítani, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság bevonásával MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS A működési célú pénzeszközátadásokat (ún. céljelleggel adott támogatások) EFt-ban terveztük meg. Ezen kiadásokat a 3. melléklet III. fejezet 10. címe, valamint részletezetten a 3/C. melléklet tartalmazza. A civil szférának, illetve társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokat zömében a évi eredeti előirányzat szintjén javasoljuk jóváhagyni. A tervezés során figyelembe vettük a korábban megkötött megállapodásokat, egyedi képviselő-testületi döntéseket is (pl. Központi Orvosi Ügyelet, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, helyi közlekedés támogatása, közművelődési és civil ház megállapodások). Kiemelt sportegyesületek támogatását az előző évi elvek alapján, az ún. TAO-s támogatások önkormányzati támogatásra gyakorolt kihatását is figyelembe véve terveztük meg. Új elemként jelenik meg a javaslatban a női kézilabdasport támogatása EFt összegben. A céljellegű támogatások között szerepel a Városi

15 15 Televízió Kft. támogatása is, melyet az üzleti terv alapján EFt összegben tartalmaz a javaslat, s amely tartalmazza a Gyöngyösi Újság kiadásával illetve a Város honlapjának üzemeltetésével összefüggésben adott támogatást is. Szintén itt jelenik meg a Gyöngyösi Sportfólió Kft. támogatása is, melynek üzleti terve az előző évinél alacsonyabb, EFt-os önkormányzati támogatással számol. Ezen önkormányzati támogatásból mintegy EFt összegű bérleti díj kapcsolódik a sportberuházások kapcsán fizetendő adósságszolgálati kötelezettséghez. A Kft. támogatásának nagyságát befolyásolja az az elképzelés, amely szerint a társaság azon vélelmezett bevételének 90%-át, azaz EFt-ot, amelyet a TAO-s pályázat nyertes sportegyesületek fizetnek meg bérleti díjként, az önkormányzat magához vonja, nem adja oda támogatásként, hanem ebből alapot képezve teremt lehetőséget az érintett sportegyesületek támogatására. Ezzel a megoldással megítélésünk szerint kiküszöbölhető az az adójogi szempontból megkérdőjelezhető konstrukció, amely szerint egy döntően támogatásból működő társaság ad további támogatást a sportegyesületek részére. Az egyházak, és az Egyházi Kincstár támogatására EFt-os keretet javaslunk jóváhagyni. A fogorvosi ellátásra szerződésben kötelezettséget vállaló fogorvosok működési támogatását EFt-ban terveztük meg. A középtávú együttműködési megállapodás alapján a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület részére, a Turisztikai Desztináció Menedzsment működéséhez EFt pénzeszközátadást terveztünk meg, mely a tervezett idegenforgalmi adóbevétel állami támogatással növelt összegének 20%-a. A Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál megrendezéséhez kapcsolódóan EFt támogatást javaslunk jóváhagyni. A kiemelt városi rendezvények megrendezésének lebonyolításába ban is be kívánjuk vonni a TDM-et 1.4. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Az Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásait EFt-ban terveztük meg, mely kiadásokat a 3. melléklet III. fejezet 11. címében mutatjuk be. Ezen a jogcímen terveztük meg az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 60%-át, azaz a jogszabályi előírások alapján az államot megillető részt EFt-ban. A köznevelési intézmények működtetésifenntartási feladatainak állami ellátásához kapcsolódóan összesen EFt kiadást terveztünk meg. Szintén itt kerültek megtervezésre a két nemzetiségi önkormányzat részére általános és céljelleggel átadott támogatások is EFt, illetve 560 EFt összegben. A Többcélú Társulásnak átadott önkormányzati feladatokhoz (Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, logopédia, gyermekek átmeneti otthona) kapcsolódó pénzeszközátadást pontos információ hiányában az előző évi módosított előirányzattal azonosan EFt-ban terveztük meg. Mindezeken túl az előzetesen lefolytatott tárgyalások és a megkapott évi költségvetés-tervezet alapján EFt kiadást javaslunk jóváhagyni a Magyar Természettudományi Múzeum részére a Mátra Múzeum működtetése kapcsán. 2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait EFt-ban terveztük meg az alábbi pontokban részletezettek szerint FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK A felújítási kiadásokat EFt-ban terveztük meg. A felújításokat a 3. melléklet III. fejezete, valamint a 3/B. melléklet részletesen tartalmazza Az Önkormányzat felújítási feladatai Az Önkormányzat évi felújítási kiadásait EFt-ban javasoljuk jóváhagyni az alábbi pontokban foglalt részletezés szerint. Vízgazdálkodás (terv:8.000 EFt) A városi csapadék-csatorna hálózatokban szükségessé vált felújítások szerepelnek ezen a költségvetési soron: A Kassai úti, Ringsted úti, Harrer F. Csalogány úti rossz műszaki állapotú - a funkcióját betölteni nem képes, így elöntéseket okozó - csatornák felújítása. Szállítási ágazat, út-, és hídfelújítás (terv: EFt) A rendkívül rossz műszaki állapotú Bornemissza út felújítása közmű aknák szintre emelésével és aszfaltozással EFt-tal javasoljuk jóváhagyni. Az összeg csak a vékonyaszfaltozást

16 16 tartalmazza, az út teljes átépítésével nem számoltunk, mivel a tervezői költségbecslés szerint az több tíz millió forintba kerülne, az újjáépítésben az érintett közműkezelőknek is részt kellene venni. A teljes átépítés előkészítése, engedélyeztetése akár még egy évbe is beletelhet. Járdafelújítások a biztonságos gyalogos közlekedés megteremtése érdekében a kikátyúsodott, összetöredezett, megsüllyedt járdák felújításával (Otthonház II. előtt, Bocskai utca, Hajnal utcában) tervezetten EFt értékben. A kivitelezési költségeket nagyban csökkentheti, hogy az építési anyag egy részét az közhasznú munkavégzéssel tudjuk előállítani. Hídfelújítások között a Vármegyeház téri híd és a Forrás u. hídjának állagmegóvása (szigetelés javítás, vékonyaszfalt, korlátjavítás) szerepel EFt-tal. A teljes felújítás millió forintba kerülne. Korábbi testületi döntés alapján terveztük a Mátrafüred, Üdülősor út szennyvízcsatorna építése után az út felújítását az alap megerősítésével, és a közmű aknák szintre emelésével EFt összegben. A Déli-Külhatár út - még fel nem újított - szakaszának felújítására csapadékvíz elvezetés megoldásával m 2 -en EFt-ot javaslunk jóváhagyni. Energia ágazat (terv: EFt) Az önkormányzati lakások és épületek energetikai tanúsítására EFt-ot tervezünk jogszabályi kötelezettségnek megfelelően, önkormányzati tulajdonú társaság bevonásával. Az energiagazdálkodási feladatokhoz, és KEOP pályázatokhoz kapcsolódó tanulmányok, tervek kiadásaira EFt-ot javaslunk jóváhagyni. Itt került megtervezésre a tavalyi évről áthúzódó energetikai audit tanulmányterv (Gyöngyök Mátra Művelődési Ház), és az Egri úti sporttelep gázmérő óra cseréje is. Egyéb ágazat (terv: EFt) Az Eötvös tér tereprendezés tervezésére és kivitelezésére EFt-ot javaslunk betervezni a térszint süllyesztésére és a vizek távoltartására. A Szennyvíztelep üzemeltető által 2011-ben és 2012-ben elvégzett felújítási és beruházási kiadásainak megtérítésére a Képviselő-testület erre irányuló döntése alapján EFt-ot terveztünk. A Városháza új épülete folyosói és előtereinek burkolat-felújítására összesen EFt jóváhagyását javaslunk. Rendezési szabályozási tervek és végrehajtása (terv: EFt) A településrendezés- és fejlesztés, helyi értékvédelem, jogszabály előkészítés és felülvizsgálat a régi és az új önkormányzati törvény szerint is az önkormányzatok legfontosabb feladatai közé tartozik. Tekintettel arra, hogy az utóbbi évben forráshiány miatt ezen feladatok többsége kimaradt a költségvetésből, indokolt ezekre forrást biztosítani. Ennek keretén javasoljuk a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartását, állagmegóvását, a városrehabilitációs projektekben vállalt stratégiák, tervek, koncepciók felülvizsgálatát (IVS, antiszegregációs terv, esélyegyenlőségi terv) valamint a homlokzat felújítási alap jóváhagyását. Mindezeken túl a műemléki ingatlanok védelmére EFt jóváhagyását kezdeményezem, amely alapra azon vállalkozások nyújthatnak be pályázatot, amelyek műemléki ingatlanban működnek és ezen ingatlan után építményadó kötelezettség terheli őket Intézmény-felújítási tartalék Az intézmények felújítási kiadásait EFt-ban terveztük, konkrét feladat megjelölése nélkül, részben az év során eseti jelleggel felmerülő felújítási feladatok fedezeteként. A keret terhére valósítanánk meg továbbá terveink szerint legfontosabbként a hatóságok, szakhatóságok által előírt feladatokat (meleg-vizes körvezetékek az óvodákban, bölcsődékben, katasztrófavédelemmel összefüggő kiadások, konyhák részleges felújítása, stb.), illetve a fontossági sorrendben következőként az energiai megtakarítással járó kiadásokat. (fűtésfelújítás, nyílászárók cseréje). Javasoljuk, hogy az intézmény-felújítási keret felhasználása önkormányzati tulajdonú társaság bevonásával történjen Projektek, pályázatok felújítási kiadásai A részben pályázati források bevonásával megvalósuló felújítási kiadásként összesen EFt kiadást terveztünk meg a 3. melléklet III. fejezet 5. címében részletezettek és az alábbiakban bemutatottak szerint.

17 17 Gyöngyös város ÉNy-i városrész rehabilitációs program kiadásain belül (ÉMOP-3.1.1/B-2f ) a Petőfi S. u alatti 6 bérlakás kialakításával összefüggésben terveztünk felújítási kiadást EFt összegben KEOP-5.3.0/A pályázat Fecske úti Tagóvoda és a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai fejlesztését célozta, melyből a nyílászáró-csere végszámláját kellett, mint évi felújítási kiadást megterveznünk. (2.066 EFt) Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak felújítási kiadásai Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak felújítási kiadásait EFt-ban terveztük meg, amely a temetőfenntartás kapcsán a Képviselő-testület által az előző évben jóváhagyott, de ténylegesen ezévben megvalósuló feladatokra nyújt fedezetet. Itt terveztük meg továbbá azon szennyvíztelep és hálózat felújításával kapcsolatos kiadásokat, amelyek konkrét tartalommal majd az üzemeltetővel történt egyeztetést követően kerülnek megtöltésre, s amelyek a jogszabályi előírások szerinti pénzügyi egyensúly megteremtését célozzák. (Lásd még: Bevezető rész 10. bekezdését!) Ezen kiadásokat a 3. melléklet III. fejezet 6. címében mutatjuk be Lakáscélú felújítási kiadások Ezen a jogcímen a Rendelet-tervezet EFt kiadást, mely az önkormányzati tulajdonú bérlemények felújítására biztosít korlátozott mértékű lehetőséget. A lakáscélú kiadások részletezését a 3. melléklet III. fejezet 7. címe tartalmazza Helyi védelmi feladatok felújítási kiadások A helyi védelmi feladatokat szolgáló berendezések felülvizsgálata szükségessé teszi a riasztórendszer végpontjainak részbeni újratelepítését, illetve felújítását, melyre EFt kiadást terveztünk meg. (3. melléklet III. fejezet 7. cím 4. alcíme) 2.2. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK A évi önkormányzati beruházási kiadásokat EFt-ban terveztük meg. A beruházásokat a 3. melléklet III. fejezete, valamint a 3/B. melléklet részletesen tartalmazza Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásait EFt-ban terveztük meg a 3/B. melléklet részletezése szerint. A Polgármesteri Hivatal gép- és bútorbeszerzésére 500 EFt-ot terveztünk. Az informatikai beszerzésekre (külső tároló egység HDD - beszerzésére, 2 db szerver beszerzése és virtualizációja, és egyéb informatikai fejlesztések) EFt-ot javaslunk fordítani. Az építéshatóság feladataihoz kapcsolódó kiadásokra a 343/2006 (XII.23.) Kormány rendelet 5. melléklete alapján EFt kiadást terveztünk Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait évben EFt-ban javasoljuk jóváhagyni a 3/B. melléklet részletezése szerint. Vízgazdálkodás (terv: EFt) A évben megépült Mátrafüred, Üdülősor utcai szennyvízcsatorna építés befejezésére teszünk javaslatot 212 fm hosszban a Kilátó utcától a Béke útig. Az építési engedély rendelkezésre áll. Szállítási ágazat (terv: EFt) Javasoljuk a lakótelepi parkolók felújításának folytatását, ezen belül a toronyház melletti és a Kócsag úti (ún. bányász-ház melletti, a kálváriaparti iskolával szemben lévő) parkoló felújítását. A Kócsag úti parkoló felújítására EFt-ot terveztünk, a parkoló aszfaltozásával, a közműaknák szintbe emelésével és a csapadékvíz elvezetés megoldásával 670 m 2 -en. Toronyház melletti parkoló építésére a tervezői költségvetés alapján EFt-ot javaslunk jóváhagyni. A Katasztrófavédelmi Szervezet előírása alapján a 20 férőhelyes parkoló kialakításának előfeltétele a biztonságos megközelítést szolgáló út kiépítése.

18 18 Az északi városrészben a csapadékvíz elvezetési program végrehajtását követően nem történtek meg az útfelújítások. Ezt pótolva teszünk javaslatot Berze és Hóvirág utcák vékonyaszfaltos felújításra, együttesen EFt értékben. A teljes átépítés (szélesítés, közművek rekonstrukciója és kiemelt szegély) millió forintba kerülne, amelyre jelenleg nem rendelkezünk elegendő forrással, viszont az utak állapota nagyon rossz, ezért egyelőre a meglévő szélességben és kiépítettségben javasoljuk a felújítást. Ezen megoldás miatt ugyanakkor az érintett utak egyirányúsírása is szükségessé válik. Az északi városrészben a csapadékvíz elvezetési program után a két utcában a rendkívül rossz műszaki állapotú utak felújítása a közműaknák szintre emelésével és aszfaltozással történne meg. A Rédei út műszaki állapota nagymértékben megromlott, ezért az átépítésére EFtot javaslunk jóváhagyni. A biztonságos közlekedési feltételek megteremtése érdekében járdakialakítással, kiemelt szegély építésével és ivóvízvezeték építéssel számoltunk az útépítés mellett. Az építési engedély rendelkezésre áll, a költségvetés alátámasztására tervezői költségvetés készült. A Deák Ferenc utcában 1 darab automata sebességmérő telepítésére forgalomcsillapítás céljából EFt-ot javaslunk jóváhagyni. Egyéb tervezési feladatokra EFt-ot terveztünk. A Páter Kis Szaléz utcai jelzőlámpás zöld program felülvizsgálata, Jókai-Puskin utca körforgalom engedélyezési terv felülvizsgálata, Lakótelepi parkolók terveztetése, személyszállítási közbeszerzés indításához tanulmányok, felmérések, szakmai költségek, szakértői díjak szerepelnek ezen a költségvetési soron. Energia ágazat (terv: EFt) Az intézményi világítás-korszerűsítés I. üteme kapcsán 2013-ban EFt, a II. üteme kapcsán EFt fizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot. A Kőkút - Liget út közvilágítása jelenleg a Schneider Electric Kft. tulajdonában lévő transzformátor állomásról működik. Tekintettel arra, hogy a Kft. a transzformátor állomást tervezi megszüntetni, ezért a közvilágítási hálózatot át kell építenünk, mivel a kötelező közfeladatot Önkormányzatunknak kell ellátnia. A jóváhagyásra javasolt összeg 4.100EFt. A közvilágítási lámpahely bővítése a közbiztonság növelése érdekében lakossági bejelentések alapján szükséges, melyre mint kötelező feladatra EFt-ot javasolunk jóváhagyni. Egyéb ágazat (terv: EFt) Az Önkormányzat különböző beruházásai kapcsán vállalt több éves fizetési kötelezettségeiből 2013-ra az alábbiakat terveztük be: Játszótérprogram, extrém sportpálya EFt kamerás megfigyelőrendszer kiépítése EFt A Mátrában a kerékpáros turizmus lehetséges pályázat útján történő fejlesztéséhez szükséges a II. ütemben megterveztetni a Sástó és az Adrenalin park (bob pálya) közötti ütemet is, melyre EFt-ot javaslunk jóváhagyni. A városban három helyen (Mátrai úti lakótelep, 80-as lakótelep, Dél-Kálvárai dombi lakótelep) ún. kutyafuttatók kialakítására EFt-ot javaslunk. Ezek a körbekerített helyek biztosítják, hogy biztonságos, kulturált körülmények között legyenek a kutyák és gazdáik Közfoglalkoztatás fejlesztési kiadásai A közfoglalkoztatással összefüggésben összesen EFt fejlesztési kiadást javaslunk jóváhagyni, amely az elmúlt évben vásárolt BOBCAT-hez további funkciók elvégzését lehetővé tevő kiegészítő berendezések beszerzésére nyújt lehetőséget. (pl.: törőfej, gödörfúró) Projektek, pályázatok fejlesztési kiadásai A részben pályázati források bevonásával megvalósuló fejlesztési kiadásként összesen EFt-ot terveztünk meg a 3. melléklet III. fejezet 5. címében részletezettek és az alábbiakban bemutatottak szerint: Gyöngyös város ÉNy-i városrész rehabilitációs program kiadásain belül (ÉMOP-3.1.1/B-2f ) fejlesztési kiadásként terveztük meg az új közművek és az útépítéssel kapcsolatosan felmerült pénzügyi szempontból 2013-ra áthúzódó EFt kiadást. A Boldog gyerekkor Óvoda pályázat (TÁMOP ) keretén belül játszótéri, fejlesztő és informatikai eszközök beszerzésére EFt kiadást terveztünk Lakáscélú fejlesztési kiadások

19 19 A lakáscélú fejlesztési kiadásokat EFt-ban javasoljuk jóváhagyni EFt keretösszeget terveztünk meg olyan célra, amely lehetővé teszi azt, ha Önkormányzat élni kíván elővásárlási jogával az árverés miatt felajánlott ingatlanok vonatkozásában, ezáltal növelve a város bérlakás állományát kedvező költségráfordítással. A korábbi években megkötött alacsony komfortfokozatú lakások adásvételi szerződésében vállalt kötelezettség alapján az Önkormányzat fizeti a lakbért, ezért ezen a jogcímen 950 EFt kiadást javaslunk jóváhagyni. A Kossuth u. 8. sz. alatti bérlakás kialakításának önkormányzati költségeire e Ft-ot terveztünk meg. A lakáscélú fejlesztési kiadásokat a 3. melléklet III. fejezet 7. címe tartalmazza BEFEKTETÉSI KIADÁSOK A mérleg ezen sora EFt üzletrészvásárlás kapcsán tervezett kiadást tartalmaz. Ezen belül az előirányzat a sportcélú gazdasági társaságok felé fennálló fizetési kötelezettségeket, illetve az Otthonház II. tőketörlesztését tartalmazza. A keretösszeg meghatározásakor figyelembe vettük, hogy a Tornacsarnok Kft. teljes visszafizetési kötelezettségének eleget tett, továbbá azt is, hogy a másik két társaság részére EFt évi pótbefizetés még az előző évben átutalásra került. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a sportcélú gazdasági társaságoknál pótbefizetést terveztünk, az Otthonház II. kapcsán azonban a Városgondozási Zrt. tőkeemelésére teszünk javaslatot. Ezen kiadásokat részletesen a 3. melléklet III. fejezet 9. pontja tartalmazza FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK A felhalmozási célú pénzeszközátadásokat EFt-ban terveztük meg a 3. melléklet III. fejezet 10. címe, valamint a 3/C. mellékletben bemutatottak szerint, amely kizárólag a Gyöngyösi Sportfólió Kft. részére az önkormányzati tulajdonban lévő, általa kezelt vagyontárgyak (sportpályák, strandfürdő egy része) fejlesztési kiadásaira tartalmaz keretösszeget. 3. ADOTT KÖLCSÖNÖK Az adott kölcsönök mérlegsor kizárólag a lakáshoz jutók helyi támogatásának kiadásai tartalmazza az előző évivel azonos EFt keretösszegben. (3. melléklet III. fejezet 10. cím) 4. TARTALÉKOK Az Önkormányzat tartalékait EFt-ban javasoljuk jóváhagyni ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalékképzési kötelezettségünknek EFt megtervezésével kívánunk eleget tenni. Az általános tartalékot a 3. melléklet III. fejezet 13. címe tartalmazza CÉLTARTALÉKOK Az Önkormányzat céltartalékát EFt-ban terveztük meg a 3. melléklet III. fejezet 14. címe részletezése szerint. Ezen belül az ún. adócímkézésre a 2012-ben benyújtott iparűzési adóbevallások alapján összesen EFt-ot helyeztünk céltartalékba, melyből EFt működési, EFt pedig fejlesztési céltartalék. A mezőőrség létrehozása kapcsán 4 fő mezőőr foglalkoztatását és felszerelését vélelmezve a konkrét döntés meghozásáig EFt céltartalék megtervezését javasoljuk. Az egyházak által benyújtani kívánt pályázati önerő, fejlesztések támogatására EFt céltartalék jóváhagyását kezdeményezem. Amennyiben az önkormányzat pályázni kíván a gyermekszegénység elleni program keretén belül nyári étkezés biztosítására, melyben a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek étkezését kell biztosítani, szükséges önerő vállalása, s ehhez kapcsolódóan javasoljuk céltartalék képzését EFt összegben. Fentieken túl EFt pályázati önerő is megtervezésre került, melyet a 2013-ban megnyíló pályázati lehetőségek kihasználása érdekében tartunk szükségesnek. Ugyancsak itt terveztük meg azt a keretet, amely azon sportegyesületek támogatását teheti lehetővé, akik az ún. TAO támogatásból fizetnek piaci alapú bérleti díjat a Sportfólió Kft. által üzemeltetett sportlétesítményekben. (Lásd még: II. fejezet 1.3. pontját!) A sportlétesítmények fejlesztését biztosíthatja az a EFt-os keret, amely akkor használható fel, ha a TAO támogatásra jogosult sportegyesületekkel sikerül megállapodni abban, hogy létesítményfejlesztésre nyújtsanak be pályázatot, s az ehhez szükséges önerőt biztosíthatjuk ebből a forrásból. Kamerás megfigyelő rendszer bővítésére EFt-ot terveztünk, melyből a városba bevezető utakon új kamerák felszerelését és szoftverfejlesztést kívánunk megvalósítani, de csak azt követően, hogy a működtetési feltételek ismertté válnak.

20 20 A céltartalékok felhasználásáról, a bevételek alakulásától, illetve a kapcsolódó pályázat sikerétől függően dönthet a későbbiekben a Képviselő-testület. 5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK A finanszírozási kiadásokat mindkét változatban EFt-ban javasoljuk jóváhagyni, melynek részletezését a 3. melléklet IV. fejezete tartalmazza BELSŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI A belső finanszírozás EFt-os kiadása az Önkormányzat különböző számláinak december 31- i záró pénzkészletének azon részét tartalmazza, mely kiadási oldalon feladathoz még nem rendelt, nem telepített, s amely teljes egészében működési jellegű. (Lásd még I. fejezet 3.1. pontját!) 5.2. KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az Önkormányzat külső finanszírozási kiadásait EFt-ban terveztük meg, amely a szennyvíztelep rekonstrukciója kapcsán felvett hitel, és a évi kötvénykibocsátás kapcsán teljesítendő tőkefizetési kötelezettséget foglalja magában EFt, ill EFt összegben. A devizahitelek esetében az éves törlesztő részletek kiszámításánál a december 31-i állományt, valamint a december 31-i kamatokat és árfolyamokat vettük figyelembe (291,21 HUF/EUR, 241,06 HUF/CHF). Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit az 5. melléklet tartalmazza. III. EGYÉB INFORMÁCIÓK 1. A Mátrafüredi településrész 9. számú mellékletben bemutatott évi költségvetési mérlegének főösszege EFt, melyen belül a megtervezett kiadások teljesítéshez EFt önkormányzati támogatás (forráshiány!) szükséges. 2. Az Önkormányzat és intézményeiben dolgozók, valamint a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzatát a 4. melléklet tartalmazza. A mellékletek szerint az Önkormányzat intézményeiben 419 fő teljes, és 25 fő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztat. A létszámadatok tartalmazzák a 361/2012. (XII.13.) önkormányzati határozattal jóváhagyott megváltozott munkaképességűek létszámát is. Fentieken túl a Rendelet 8. számú mellékletében megjelenítésre került az Önkormányzat által 2013-ban foglalkoztatni kívánt ún. közfoglalkoztatottak átlagosan 45 fő részmunkaidős létszámelőirányzata is. 3. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. mellékletben mutatjuk be, melyből látható, hogy 2013-ban a helyi adó rendeletben meghatározott különböző jogcímeken várhatóan EFt ún. közvetett támogatást ad az Önkormányzat. 4. Az Önkormányzat által vállalt működési jellegű nem kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. számú mellékletben mutatjuk be. A mellékletből látható, hogy az önkormányzati nem kötelező feladatok ellátásához EFt önkormányzati támogatás szükséges. 5. Az Önkormányzat 2013-ban a 8. mellékletben bemutatott projektek EFt kiadásaihoz várhatóan EFt összegű európai uniós támogatást fog realizálni. 6. Az önkormányzatok hitelfelvételére vonatkozó szabályokat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 2 tartalmazza január 1-től hatályos rendelkezések szerint az önkormányzatok hitelfelvételéhez néhány kivételtől eltekintve (pl. likvid hitel, illetve az európai uniós pályázat önrészének biztosítására szolgáló hitel) a Kormány hozzájárulása szükséges. Ezen törvény a hitelfelvétel felső korlátját az önkormányzatok adott évi saját bevételeinek 50%-ában maximálta. Mindezek mellett vizsgálni kell azt is, hogy az újonnan felvenni kívánt hitel teljes futamideje alatt az éves fizetési kötelezettség nem haladhatja meg ezt a felső határt. Ezen feltételek teljesülését a Kormányhoz benyújtott kérelem mellékleteként teljes futamidőre vonatkozóan be kell mutatni. Az Áht. 23. (2) g. pontjában előírtak szerint a 10. mellékletben mutatjuk be az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét, mely szerint 2013-ban az Önkormányzat olyan mértékű több éves 2 Továbbiakban: Stabilitási törvény

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

A Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a megalkotása

A Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a megalkotása Az előterjesztés száma: 34/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. február 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Nagyközségi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5.

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK, 2013. február 8. Előterjesztő: Tamás Barnabás polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunknak az Államháztartási törvény (2011.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben változtak meg az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben