PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 SZOLNOKI MŐSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA /1

2 Az iskola bemutatása NEVELÉSI PROGRAM Az iskola küldetésnyilatkozata Az iskola mőködésének törvényi alapja: az Alapító Okirat Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, értékrendszere Az iskolában folyó nevelı-oktató munka feladatai Az iskolában folyó nevelı-oktató munka eszköz- és eljárásrendszere Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: TÁMOP projekt - kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jendrassik György Gépipari Tagintézményben (5. sz. melléklet) A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység A beilleszkedési nehézségek feltárása Pedagógiai eszközök, módszerek, tevékenységek a beilleszkedés segítésére A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az SNI és BTMN-es tanulók ellátása A Halmozottan Hátrányos Helyzető tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programja A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program A kudarc megszüntetésére irányuló pedagógiai tevékenység A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzéke Funkcionális eszközök jegyzéke (1. sz. melléklet) A szülı, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei HELYI TANTERV A helyi tanterv kialakításának, felépítésének elvei Az iskola egyes szakjain és évfolyamain és évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tanórai foglalkozások és azok óraszáma, az elıírt tananyagok és követelmények (2. sz. melléklet) Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény (2/1. sz. melléklet) Építészeti, Faipari Tagintézmény (2/2. sz. melléklet) Jendrassik György Gépipari Tagintézmény (2/3. sz. melléklet) Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézmény (2/4. sz. melléklet) Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari Tagintézmény (2/5. sz. melléklet)

3 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettsége Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minısítésének követelményeit, továbbá - jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minısítésének formája A középszintő érettségi vizsga témakörei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az egységes testnevelési felmérı rendszerek (TFR) Gyógytestnevelés SZAKMAI PROGRAM A szakmai képzés elvei, céljai Iskolarendszerő szakképzésünk elvei: Szakképzésünk céljai A tagintézmények képzési szerkezete A Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézményben megszerezhetı szakmai képzések: Az Építészeti, Faipari Tagintézmény Jendrassik György Gépipari Tagintézmény A Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézmény A Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari Tagintézmény A beszámíthatóság feltételei Más intézménybıl átjelentkezıktıl: Saját intézményen belül: A szakképzı évfolyamok oktatási programjai, óratervei (4. sz. melléklet) Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény (4./1. sz. melléklet) Építészeti, Faipari Tagintézmény (4./2. sz. melléklet ) Jendrassik György Gépipari Tagintézmény (4./3. sz. melléklet Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézmény (4./4. sz. melléklet ) Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari Tagintézmény (4./5. sz. melléklet ) A szakképzés személyi és tárgyi feltételei A szakmai vizsga, szintvizsga A kompetencia alapú, moduláris rendszerő szakképzés Szintvizsga Szakmai képesítı vizsga DROGPREVENCIÓS PROGRAM Alapelvek A nevelési- oktatási intézményekben kialakítandó drogstratégia szükségessége A drogstratégia kialakítása A mentálhigiénés vonatkozás A drogfogyasztás okai Célok Rövidtávú célok

4 4.2.2 Hosszútávú célok Az egészségnevelés A prevenció Az iskolai drogstratégiából adódó feladatok megvalósítása Az iskola vezetésének a feladata: A drogügyi koordinátor feladata: A tantestület feladata: A védını és szükség esetén az iskolaorvos szerepe, feladata A szülıi munkaközösség szerepe, feladata Eljárások, alkalmazott módszerek Általános módszerek Prevenciós módszerek Programvariációk (az elmúlt évek tapasztalatai szerint a tanulók által preferáltak) Eszközök Személyi feltételek A megvalósítás színterei EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Helyzetkép az iskola tanulóiról Az egészségnevelés az iskolában Intézményünkben iskolaorvosi szolgálat mőködik, amely havonkénti bontásban az alábbi részletes munkatervet dolgozta ki Erıforrások Értékelés KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Környezeti nevelésünk célkitőzései, feladatai Környezeti nevelés színterei intézményeinkben Módszerek Erıforrások Személyi erıforrások: Anyagi erıforrások A Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény szakmai képzésének specifikus, sajátos tartalmi eleme a megújuló energia hasznosítására történı szakmai nevelés Záró rendelkezések Mellékletek

5 Az iskola bemutatása A Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskolát Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította július 1-jei hatállyal. Jogelıd intézmények: Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola 1. sz. Tagintézmény 2. sz. Tagintézmény Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola Baross Gábor Tagintézmény Jendrassik György Tagintézmény Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari Szakközépiskola összevonásával. A Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola jogilag önálló, 5 tagintézménybıl álló, egy OM azonosítóval rendelkezı, részben önállóan gazdálkodó egységes iskola. A tagintézmények megırzik egyéni arculatukat, pedagógiai-szakmai önállóságot élveznek, biztosítva a Mőszaki Szakközép- és Szakiskola sokszínőségét az egyre inkább regionálissá váló munkaerıpiacon. Az újonnan létrejött alma materben 3000 diák tanul, a tanári kar létszáma 260 fı. Az itt folyó szakképzés célja, hogy kielégítse a munkaerıpiac igényeit és karrierlehetıséget biztosítson tanulói számára a tagintézményei által kínált palettán. Az iskola érdeke, hogy a falai között elkezdett gyakorlatot vállalati gyakorlattal fejezze be a diák, életközelben szerezve nélkülözhetetlen tapasztalatokat. A Mőszaki Szakközép- és Szakiskola tagintézményei változatlan helyen kínálják egymást erısítı képzéseiket. Diákjaink megalapozhatják nálunk a legkorszerőbb szakmai mőveltséget, megszerezhetik a sikeres életpálya építéséhez szükséges valamennyi ismeretet és készséget a személyiségüknek leginkább megfelelı tanulási módszer alkalmazásával. Szolnok mőszaki szakképzési feltételrendszere nagy értéket képvisel, és az ipartelepítési tényezınek számít. A rugalmasabb és gyorsabban reagálni képes képzési struktúra valódi választási lehetıséget biztosít tanulóink számára. Térségünkben az utóbbi években jelentıs beruházások történtek a Stadler, Segura, Daimler- Benz, Vogel Noot stb. jóvoltából. Ezek a vállalkozások a legkülönfélébb képzettségő embereket keresik. Ezt és az ehhez hasonló munkaerı-szükségletet kell a Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskolának iskolarendszerben és felnıttképzésben kielégítenie. A mai szakképesítések sokkal összetettebbek, bonyolultabbak, több ismeretet követelnek, mint akár 10 évvel ezelıtt. Egy fedélzeti komputeres autóhoz,egy megújuló energiát is alkalmazó ház épületgépészeti berendezéseihez, egy NC-CNC faipari, vagy fémipari marógéphez, egy mőanyag megmunkáló géphez nem nyúlhat felkészületlen ember. Ám a jó szakembereket anyagilag is és erkölcsileg is egyre inkább elismerik. A Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola megalapítását követıen a missziójának megfelelıen alkotta meg Pedagógiai Programját. 5

6 1. NEVELÉSI PROGRAM 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata A Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola a jogelıd intézmények hosszú évtizedek alatt megteremtett értékeinek megırzésével küldetésének tekinti: olyan iskolává válni amely mérete, szervezettsége és korszerősége folytán, a régióban erıs érdekérvényesítı képességgel rendelkezik, képes a megyében, a városban mőködı szakképzı intézmények együttmőködésén alapuló integrált fejlesztések vezetı szerepének betöltésére, amely gyorsan és hatékonyan tud reagálni a környezet igényeire és kihívásaira, amelyben az élethosszig tartó tanulás igénye és feltételrendszere kialakul, amelynek folyamatai szabályozottak és dokumentáltak, ennek következtében folyamatosan elemezhetık és javíthatók, ahol az egyes szakterületek egymást inspirálják és erısítik, amelyben az elektronikus írásbeliség alkalmazása kiterjed az iskolai élet valamennyi területére (adminisztráció, információáramlás, tanítás tanulás folyamata, partneri kapcsolatok) amelyben a tantestület képes projektszemlélet alapján team munkában dolgozni Olyan iskolává válni, amelynek a pedagógusai ismerik és alkalmazzák az adott esetben legeredményesebb tanulásirányítási módszereket, az információs és kommunikációs technikákat, a kompetencia alapú képzés elveit és gyakorlati módszereit, Olyan iskolává válni, amelyben a diákok megszerezhetik a sikeres életpálya építéséhez szükséges kulcskompetenciákat megalapozhatják a legkorszerőbb elméleti és gyakorlati szakmai mőveltséget, a személyiségüknek leginkább megfelelı tanulási stratégiát alkalmazhatják Olyan iskolává válni, amely értékként közvetíti a partnerei felé a szakmai felkészültséget, a felelısségtudatot, a megbízhatóságot, a biztonságot, kiszámíthatóságot a nyitottságot 6

7 1.2 Az iskola mőködésének törvényi alapja: az Alapító Okirat 21/2008. (II.21.) sz. közgyőlési határozat 1. sz. melléklete A SZOLNOKI MŐSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ának (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az SZOLNOKI MŐSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 1./ A Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola az alább felsorolt évfolyamokkal mőködı középfokú nevelési-oktatási intézmény: - legfeljebb 3 éves, érettségi vizsgára épülı (nappali és nem nappali), szakmai vizsgával záruló szakképzéssel, - legfeljebb kétéves, alapfokú iskolai végzettségre és betöltött 16. életévre épülı (nappali és nem nappali) szakmai vizsgával záruló szakképzéssel, - legfeljebb két évfolyammal mőködı alapfokú felzárkóztató oktatással, - négyéves szakközépiskolai nappali, érettségi vizsgával záruló képzéssel, - legfeljebb négyéves (ifjúsági és nem ifjúsági) érettségi vizsgával záruló képzéssel, - legfeljebb kétéves, nappali, szakmai vizsgával záruló szakképzéssel, - négyéves, illetve ötéves szakiskolai nappali, szakmai vizsgával záruló képzéssel, - legfeljebb négyéves (ifjúsági és nem ifjúsági) érettségi vizsgával záruló képzéssel, - legfeljebb négyéves gimnáziumi évfolyammal (felnıttképzés), - legfeljebb kétéves, érettségi vizsgára épülı, szakmai vizsgával záruló szakképzéssel. Az intézménybe felvehetı tényleges maximális tanulólétszám: 3021 Székhelye: Szolnok, Baross út 37. Az intézmény tagintézményei: - Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény - Építészeti, Faipari Tagintézmény - Jendrassik György Gépipari Tagintézmény - Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézmény - Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari Tagintézmény Az intézmény telephelyei: - Szolnok, Petıfi út 1. - Szolnok, Baross út Szolnok, Tószegi út Szolnok, Sárkány út 17. 7

8 - Szolnok, Bán utca 9. - Szolnok, Baross út Szolnok, Tiszaparti sétány / Törzsszáma , OM azonosítója: / Az intézményt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította évben, a 21/2008. (II.21.) számú határozatával. 4./ Az intézmény feladata a középiskolai évfolyamokon általános és szakmai mőveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsıfokú tanulmányok megkezdésére, a szakképzési évfolyamokon szakmai vizsgára felkészítı nevelést és oktatást folytatni, továbbá biztosítani különleges helyzetben lévı gyermekek, tanulók képesség-kibontakoztató felkészítését. Az intézmény tevékenységi körébe tartozik a központi tanmőhely mőködtetése. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 20 Szakágazata: Szakmai középfokú oktatás Szakfeladatai: Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás Üdültetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása (Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdı, Ép értelmő testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók ellátása.) Szakközépiskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása (Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdı, Ép értelmő testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos valamint enyhe értelmi fogyatékos, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók ellátása.) Szakiskolai felnıttoktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása (Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdı, 8

9 Ép értelmő testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók ellátása.) Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Felsıfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Pedagógiai szakszolgálat (gyógytestnevelés) Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási célok és egyéb feladatok Közmővelıdési könyvtári tevékenység Diáksport Tanulók szociális helyzetétıl függı tankönyvellátás - Általános tanulói tankönyvvásárlás - Ingyenes tankönyvellátás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógus szakkönyvvásárlása Szakmai fejlesztési feladatok Minıségfejlesztési feladatok Kiegészítı tevékenysége: Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás (gépjármőfenntartó tevékenység; SZJ Gépjármőjavítás; SZJ Mőszaki vizsgálat, elemzés; Jármő mőszaki vizsgáztatása) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (a 2/1997. (I.22.) MüM rendelet szerint /98. számú tanúsítvány alapján) Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás Az intézmény tanulócsoportjainak száma: Nappali: Levelezı: 9 23 Esti: 3 24 Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 258,1 25 Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 78, / Az intézmény fenntartója: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok, Kossuth tér 9.). Felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése 6./ 27 Az intézmény gazdálkodása megszervezésének módja szerint részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 9

10 rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait - együttmőködési megállapodásban rögzítettek szerint - Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata látja el. 7./ A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak, illetve kizárólagos használatába kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok: Ingatlan címe: hrsz. terület (m2) Baross u Petıfi út Sárkány út / Baross út József A. u / (Kivéve a Városi Kollégium által használt ingatlanrészt) Tiszaparti sétány Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt vagyontárgyakat a nevelı-oktató munka feladatainak ellátásához az intézmény szabadon használhatja. 8./ Az intézmény a rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket a módosított 25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendeletben meghatározottak szerint hasznosíthatja, szabad szellemi kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelı és oktató munkát. A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat közgyőlése gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerő használatáról az intézmény köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 9./ Az intézmény vezetıjét a Közgyőlés bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján, határozott idıtartamra, a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. tv (2.) bekezdésének e) pontja, valamint a "közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben" címő 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései alapján. 10./ Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény vezetıje gyakorolja a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 10

11 1.3 Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Az intézmény nevelési filozófiája A nevelıtestület pedagógiai filozófiáját meghatározóan jellemzi a szélsıségektıl mentes nyitottság az értékek, a kultúrák különbözısége iránt, a demokrácia, a szolidaritás és a tolerancia igenlése, amely jelentıs mértékben hozzájárul a tanulókban rejlı adottságok maximális kibontakoztatásához. Az emberségben való egyenlıség szellemében az emberi méltóság tiszteletére nevel. Pedagógiai filozófiánk valóságfelfogása a természeti törvényekre alapozott, az egyénnek és környezetének szüntelenül változó kölcsönös kapcsolatát feltételezi. A közvetített ismeretek a tapasztalatra, és a tudományos módszerekre építenek. Az ismeretközvetítésben a tanár alapvetı szerepe a racionális kritikai - és tudományos gondolkodás fejlesztése. A tanulási hangsúlyt ennek megfelelıen a logikus és absztrakt gondolkodás gyakorlására helyezzük, amelyben alkalmazzuk a változó környezetben való foglalkozás és a tudományos kifejtés módszereit. Alapvetı a klasszikus humanizmus és a progresszívizmus, mint nevelési irányzat követése, ennek megfelelıen a hagyományos értékek, a kulturális örökség átadása, a fiatalok gondolkodásának, készségeinek és képességeinek kompetenciájának fejlesztése. Erısítjük a hatékony és felelısségteljes cselekvést, az emberi öntudat és autonómia értékeit. Közvetítjük az emberi személyiség, a közösségek és az igazi társadalmi szolidaritás kibontakozását elısegítı értékeket. Az értékszocializációban olyan készségeket fejlesztünk mint az önismeret emberismeret, empátia, a belsı és külsı konfliktusok oldásának készsége, a demokratikus viselkedés készsége. Vallási, világnézeti alapelveink Az iskola: nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem, biztosítja a tantárgyak sajátosságainak megfelelıen az ismeretek, a vallási illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, vallási és világnézeti kérdésekben semleges, szülıi igény esetén a Közoktatási törvénynek megfelelıen az intézmény lehetıvé teszi a hit- és vallásoktatást. 11

12 Nevelési funkciók A nevelıtestület felvállalja, hogy: biztosítja az Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint a Nemzetközi Egyezmény a Gyermekek jogairól szóló deklaráció elıírásait: A személyiség teljes körő kibontakozásának segítését Fokozott gyermek- és ifjúságvédelmi funkciót Kialakítja és fejleszti a közvetlen társadalmi környezet igényei által meghatározott funkciókat, hogy a fiatalok érett, autonóm személyiségként jussanak el a felnıttkor küszöbére, birtokában legyenek azoknak a szociális képességeknek, amelyek alkalmassá teszik ıket arra, hogy etikusan társas lényekké válhassanak, képesek legyenek megfelelni a kor aktuális követelményeinek. Ennek érdekében: Tudatosan óvják testi és lelki egészségüket Ismerjék saját lehetıségüket, legyenek képesek reális célok kitőzésére és elérésére Rendelkezzenek a harmonikus társas és párkapcsolatok alakításának képességével Kellı jártasságot szerezzenek az ismeret elsajátítás módszereiben, képesek legyenek önmaguk fejlesztésére, tanulmányaik folytatására Készséget szerezzenek az idegen nyelvek használatában. Olyan szaktudást sajátítsanak el, amely széleskörő, mobilizálható, konvertálható Legyenek készek új ismeretek befogadására, a munkaerıpiac által diktált változásokra, reálisan felmért pályaorientációra Munkájukban legyenek igényesek, szorgalmasak, kreatívak, vállalkozó szellemőek, önmaguk menedzselésére és érdekeik érvényesítésére alkalmasak Törıdjenek szőkebb és tágabb környezetük védelmével Legyenek képesek eligazodni a mővészet, a tudomány és a kultúra különbözı területein Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, értékrendszere Fı képzési és nevelési céljaink között szerepel az egyetemes emberi kultúra értékeinek megismertetése, a gyakorlatias önmegvalósítást szolgáló szakmai ismeretek elsajátíttatása. A teljesítményképes tudás megszerzése iránti igény felkeltése. A társadalmi beilleszkedés elısegítése a kommunikációs készség fejlesztésével, a team munkára képes autonóm személyiségek nevelésével. Célunk, hogy végzett tanulóink képesek legyenek a nálunk megszerzett ismereteikkel a választott területen önálló életstratégia, konstruktív életvezetés kialakítására. Az iskola nevelıtestületének pedagógiai célja az iskola ethoszának (szellemiségének) megteremtése és megırzése. Olyan alapvetı rendezı elvek, eszmények meghatározása és megvalósítása, amelyek alapján a tanulók kialakíthatják saját erkölcsi karakterüket, autonóm személyiségüket, meghatározó életelveiket. Megítélésünk szerint minél magasabb szinten jelenik meg az iskolaszellem, annál nagyobb súlya van a morális tényezıknek, a kontrollal, a szabályközvetítéssel kapcsolatos 12

13 összetevıkön túl egyre inkább dominálnak a felelısséggel, az autonómiával kapcsolatos összetevık. Érzelmi célok: A nevelık és a tanulók jó kapcsolata, a tanulók figyelmessége, együttmőködése, az iskolával való azonosulás. Jó érzelmi kapcsolat kialakítása nevelık és tanulók között a mások érzéseinek figyelembe vételére, figyelmességre nevelés, a tanulók együttmőködésének, együttérzésének elısegítése, olyan iskolai szellem kialakítása, mellyel a gyerekek azonosulhatnak. Az iskola érvényesítse a humánus értékeket, az európai közös értékrendet, közvetítse a nemzeti és az egyetemes kultúra alapértékeit. A demokratikus elveket követı állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez való alkalmazkodó cselekvésre, tekintsék a diákok sajátjuknak a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követı magatartásmintákat, váljanak nyitottá a diákok a különbözı kultúrák iránt. Értékek: Humanizmus, szeretet, harmónia, empátia A hazához, nemzethez való kötıdés Az európai hagyományrendszer vállalása Együttmőködési készség Megismerésre vonatkozó célok: A jó tanulás igényének, az érdeklıdésnek, az önfejlesztés képességének kialakítása. Nevelési, oktatási, képzési rendszerünk követelményei igazodjanak a tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez. Az iskola biztosítsa az eltérı adottságú és motivációjú tanulók számára az ismeretek bıvülésének, képességek és készségek fejlıdésének lehetıségét, csökkentse a tanulási kudarcok mértékét és biztosítsa az iskola eredményes befejezését. Értékek: A tudás, a mőveltség Az európai népek kultúrájának megismerése, megértése, megbecsülése A szellemi kulturáltság A kommunikációs képességek, a kifejezıkészség, a szép beszéd Az önfejlesztı, alkotó szabadidıs foglalkozások és széles körő érdeklıdés A morális célok: A becsületességre, megbízhatóságra, kitartó munkára nevelés. Az erkölcsiakarati jellemzık kialakítása az egész iskolai nevelés, az iskola szellemiségének központi kérdése. Felelısség: a saját viselkedésért, fejlıdésért, értékes magatartásért érzett felelısség kialakítása; önálló felelısségvállaló emberré nevelés; valamint az erkölcsi bátorság kialakítása; a tanulók megerısítése abban, hogy álljanak ki azért, amiben hisznek. Értékek: A tudás és a szorgalmas, kitartó munka Az értékkövetı magatartás A megbízhatóság, a becsületesség A kreativitás Emberi szabadság 13

14 Életmód-életstílusbeli célok: Az egészség és a környezet védelme, a lelki harmónia, az önbizalom erısítése, a jövınek élés. Az iskola testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnıtteket neveljen. Törekszünk a fogyasztói kultúra fejlesztésére és a tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítására, a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz a szükséges ismeretek és tudás elsajátíttatására (fogyasztóvédelmi oktatás). Értékek: Lelki harmónia Ökológiai szemlélet Rugalmasság, a felnıtt életben való rugalmas tájékozódás A modern idık változásaira való reagálás készsége A természettudományos és mőszaki szemlélet A gazdasági élet problémáira való érzékenység A felnıtt felelısségre vonatkozó célok: Az állampolgárságra neveléssel kapcsolatos a demokratikus szemléletre való érzékenység fejlesztése és az elıítéletektıl mentes, nyitott gondolkodás kialakítása, a hivatásra elıkészítés: munkára nevelés, felkészítés a felnıttkori munkavégzésre és a vállalkozó kedv, az ötletesség fokozása. Váljanak alkalmassá a tanulók: az önálló, felelıs döntéseken alapuló, elsısorban a szakmai területen folyamatosan fejlıdı, megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására, a munkaerıpiac elvárásainak teljesítésére, a környezetbarát technológiák alkalmazására, alternatív energiaforrások alkalmazására, a felsıfokú tanulmányok megkezdésére. Alakuljon ki a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására, általánosítások megtételére. Értékek: A tolerancia, a másság elismerése A pluralizmus és a demokrácia igenlése Az igazság és az evidenciák respektálása A korrektség, együttmőködési készség fejlesztése Vállalkozó kedv Környezettudatos gondolkodás Az iskolában folyó nevelı-oktató munka feladatai Az iskolában folyó nevelı-oktató munka alapvetı feladatának tekintjük a tanulók kulcskompetenciáinak állandó és folyamatos fejlesztését. 14

15 Kulcskompetenciák: Az anyanyelven folytatott kommunikáció Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció Matematikai kompetencia és alapvetı kompetenciák a természet és mőszaki tudományok terén Digitális kompetencia A tanulás elsajátítása Szociális és állampolgári kompetenciák Kezdeményezıkészség és vállalkozói kompetencia Kulturális tudatosság és kifejezıkészség A nevelı-oktató munka feladata, hogy: építse tovább, szélesítse ki és mélyítse el az általános tantárgyi követelményeket, a nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti és szakmai oktatás szerves egységet alkosson, a nevelés és oktatás rendjébe épüljenek be azok a fejlesztı célú problémakezelési módok és képzési tartalmak, amelyek: - közép és felsıfokú iskolázás kiterjesztésébıl, - az egész életen át tartó tanulás igényébıl, Magyarország európai integrációs folyamatából adódnak. A közép- és felsıfokú iskolázás kiterjesztésébıl: Alakuljon ki a tanulókban az egészség, az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelısségérzet, fejlıdjék a társakkal való együttmőködı, egyenrangú és szolidáris magatartás, teremtsük meg a közösségi és az egyéni érdekek egyensúlyát, sajátítsák el a tanulók a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követendı magatartásmintákat, váljanak nyitottá a tanulók a különbözı kultúrák, a másság iránt, fejlıdjék: - fogalmi gondolkodásuk, - problémamegoldó képességük, - anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs tudásuk, - informatikai tudásuk, neveljük a tanulókat logikus összefüggésben, rendszerben való gondolkodásra, tegyük képesség a tanulókat: - a különbözı információk közötti eligazodásra, az Internet használatára, - a gyakorlati életben felmerülı kérdésekre való válaszadásra, - a tudásra épülı önálló vélemény kialakítására a különbözı élethelyzetekben, - a felelıs döntésekre, analizálásra szintetizálásra, - tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítására. 15

16 A nevelı-oktató munka feladata, hogy: biztosítsuk a képességfejlesztés, a közismereti oktatás és szakmai képzés szerves egységét, a követelményeket igazítsuk a tanulók adottságaihoz olyan hatékony és motiváló tanulási módszerek alkalmazását szorgalmazzuk, amelyek hatására kiteljesednek a tanulók képességei és kialakul az ismeretszerzési, ismeretbıvítı folyamat tudatossága, tervszerősége, folyamatossága, nı a készség - szakmai és más munkatevékenység értı és alkotó megtanulására, - folyamatos fejlıdésre, - a szakmán belüli tanulásra, - a továbbképzésre, - szükség esetén szakmaváltásra, konkrét feladatok segítsék a problémamegoldó gondolkodás fejlıdését, ugyanakkor erısítsék meg és fejlesszék az elvont fogalmi gondolkodást is, a tanulók kapjanak alapokat a munkahelyi, szakmai követelményeknek való megfeleléshez, valamint a kommunikációs, idegen nyelvi és informatikai képességeik folyamatos fejlıdéséhez, új ismeretek átadása mellett felvállaljuk: - az általános iskolai hiányok pótlását, - a gyengébb képességő tanulók fejlesztését a továbbtanuláshoz szükséges szintre, felzárkóztató oktatás keretében a tanulók a szakképzés megkezdéséhez, valamint a szocializációhoz szükséges általános mőveltségi ismeretekre, képességekre, készségekre is tehessenek szert. Ezzel kapcsolatban el kell érnünk azt, hogy szakiskolai tanulóink birkózzanak meg szociális viselkedési problémáikkal. Tudatosan, tervszerően építsék fel a szociális képességeik, szokásaik, készségeik, ismereteik komplex rendszerét. Törekedjenek arra, hogy ez beépüljön életmódjukba, napjaik cselekvési programjába. Nevelési és oktatási céljaink eléréséhez szakközépiskolai és szakiskolai tagozatainkon egyaránt feladat: Színvonalas iskolai ünnepélyek, régi hagyományok ápolása, új hagyományok teremtése, a természet és társadalomtudományok megszerettetése, szakmai versenyek, szavalóverseny, Szép Magyar Beszéd verseny, kirándulások. Keressük, szervezzük azokat a lehetıségeket, amelyek erısítik a tanulókban az iskolához, osztályhoz tartozás érzését (szakmai, tanulmányi és sportversenyek, szakmai, tanulmányi kirándulások, iskolai póló, iskolai hagyományok, diáknapok). A kiemelkedıen teljesítı diákokat elismerjük, oklevélben, dicséretben részesítjük. Az osztályfınökök gondosan ellenırizzék a hiányzó tanulókat, következetesen bírálják el a késéseket és a hiányzásokat. A szaktanárok adjanak házi feladatokat és a 16

17 Így: megoldásokat rendszeresen ellenırizzék, gyarapítsák a tanulók órai aktivitását növelı módszereket, a tanulók minden szóbeli vagy írásbeli teljesítményét értékeljék. A külsı megjelenés esztétikuma és a kulturált magatartás legfontosabb szabályainak betartása legyen természetes követelmény a tanulók számára, legalább az iskolában, tanítsuk meg az alkalomhoz illı viselkedés, viselet fogalmát, igyekezzünk megakadályozni a divat szélsıségeinek követését. Ismerjék meg a tanulók a mővészi és a hétköznapi életben fellelhetı szépet és törekedjenek a szabadidı hasznos eltöltésére. Ennek érdekében a humán tárgyak tanárai tapintatosan irányítsák a tanulók mővészi érdeklıdését, népszerősítsék az iskolai könyvtárat, az osztályfınökök alaposan készítsék elı osztályuk múzeumlátogatását vagy kirándulását. Az osztályfınöki órák tematikájába minél több gyakorlati, a hétköznapokat érintı kérdés kerüljön. a tisztaság és ápoltság terén követeljük meg a tanulók gondozott megjelenését, a fokozott tisztaságot pl.: cipık, ruhák, haj rendezettségét; egészségügyi felvilágosítás (pl.: fogak ápolása, drogmegelızés, szexuális felvilágosítás) az illemszabályok készséggé fejlesztését, tehát a tisztelettudó és az iskola minden dolgozójának kijáró köszönést; alkalmazzák a szóbeli köszönés módjait, a kézfogási szokásokat, az ünnepélyeken való megjelenést. növeljük a testnevelés órák által az edzettség iránti igényt, népszerősítjük a tömegsport foglalkozásokat, hogy többen vegyék igénybe ezt a lehetıséget továbbra is fellépünk a dohányzás az alkoholfogyasztás és egyéb, a szervezetre káros élvezeti cikkek fogyasztása ellen Az iskolában folyó nevelı-oktató munka eszköz- és eljárásrendszere Oktatási eszközrendszerünk Iskolai oktatási eszközrendszerünk többcsatornás összetételő. Tartalmaz tárgyiasult információhordozókat, modelleket, maketteket, transzparenseket, gépelemeket, gépalkatrészeket, szerszámokat, mérıeszközöket, mőszereket, szerkezeteket, szerelvényeket. Tartalmaz vizuális, auditív információhordozókat, audiovizuális információ-bemutatókat, programközlıket. Iskolai könyvtárunk sajátos eszközeivel hozzájárul az iskola pedagógiai programjának megvalósításához, szervezetileg és funkcionálisan beépül az iskola tevékenységének egészébe. Biztosítja egyrészt az iskola alaptevékenységéhez nélkülözhetetlen forrásokhoz és információkhoz való hozzáférést a tanulók és tanárok számára, másrészt olyan tanulási környezetet jelent, amely korszerő információhasználati, könyvtárhasználati tudást, szokásokat generál. Biztosítja továbbá, hogy az élethosszig tartó tanulás fontos feltételét, az információs mőveltséget a tanulók középiskolai éveik alatt megalapozhassák. Tárgyi eszközeink: szakszertáraink, tantermeink legkülönbözıbb tárgyai audiovizuális eszközeink, média eszközeink, amelyeket a nevelésben eredményesen felhasználhatunk egyegy részfeladat sikeres megoldása érdekében. 17

18 Nevelési eszközrendszerünket pozitív értelmő nevelési céljaink elérése érdekében alkalmazzuk. Személyi vagy tárgyi eszközelemeink nevelési folyamatunkban részfeladatokat oldanak meg és ezzel nevelésünk hatékonyságát emelik. Nevelési módszereink: Közvetlen: a nevelı személyes kapcsolat révén hat a tanulóra Személyi eszközeink: nevelıink személyes hatásának eszközei; beszéde, hangja, gesztusai, mimikája, egész személyes megjelenése. Közvetett: a nevelı hatás a tanulói közösségen keresztül érvényesül Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 1. Szokások kialakítását célzó, - Követelés - A tanulói közösségek tevékenysébeidegzı módszerek - Gyakorlás gének megszervezése. - Segítségadás - Közös (közelebbi vagy távolabbi) - Ellenırzés célok kitőzése, elfogadtatása. - Ösztönzés - Hagyományok kialakítása, ápolása 2. Magatartási modellek - Elbeszélés - A nevelı részvétele a tanulói bemutatása, közvetítése - Tények és jelenségek közösség tevékenységében - bemutatása - A követendı egyéni és - Mőalkotások bemutatása csoportos minták kiemelése a - A nevelı személyes közösségi életbıl példamutatása 3. Tudatosítás (meggyızıdés kialakítása) - Magyarázat, beszélgetés - A tanulók önálló elemzı munkája - Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról - Vita Követelési módszereink eszközei: biztatás, ígéret, helyeslés, elismerés, példa, osztályozás, dicséret, jutalmazás. Értékelési eljárások: egy nyílt végő cél (folyamatcél) értékelése (több mutatók együttesével, értékel) egy eredménycél értékelése (cél teljesüléséhez rendelt indikátorokkal) egy komplex értékelési eljárás (teljes globális megítélése) Tehetséggondozás módszeres eljárásai: megfigyelés, házi, megyei, országos versenyeken, emelt képzésen, felismerést szolgáló tudatos szituációk tervezése, használata, ünnepélyeken való szereplés, diákönkormányzati munka, egyéni fejlesztés, szakkör, sportkör, kapcsolatok különbözı szakmai szervezetekkel stb. Felzárkóztatást segítı program módszerei: képességek felmérése iskolába lépéskor, képességek felmérése az iskoláztatás folyamán, induktív gondolkodás mérése, megfigyelés, dokumentumelemzés, beszélgetés (gyermekkel, szülıvel) tanulási szokások felmérése, 18

19 egyéni képesség fejlesztése, differenciált tanóravezetés, korrepetálás, kis létszámú osztályok tanulásmódszertan, tanulás tanítása, tréning (tanulástechnikai, koncentrációs). A tanulók értékelése a tanárok értékelési szokásainak összegyőjtése, az értékelési szokások és a meglévı értékelési szabályzat összehasonlítása, az értékelési szokások csoportosítása a minden tanárra kötelezı értékelési szabályzat megvitatása, szövegszerő kidolgozása, dokumentumának elkészítése, a tanulók és a szülık tájékoztatása az iskolai értékelési rendszerrıl és a tanár egyéni értékelési szokásairól, feleletek, füzetek átnézése, dolgozatok, vizsgák, szülıi értekezlet, fogadóóra, naplók ellenırzése, ellenırzı könyvek, értékelı csoport létrehozása TÁMOP projekt - kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jendrassik György Gépipari Tagintézményben (5. sz. melléklet) 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a tanult motívumok kialakítása tanulóinkban, emberi döntéseik meghozatalában, a tanulási motívumok fejlesztése: a megismerési vágy felkeltése, a felfedezési vágy felkeltése, a teljesítményorientált tevékenység kialakítása, az értelmi képességek fejlesztése, a szociális értékrend fejlesztése, a szociális képességek fejlesztése, a személyes motívumok fejlesztése, a személyes képességek fejlesztése, az egészséges és kulturált életmód megvalósítása, önvédelmi képességek fejlesztése, a szuverenitás képességének fejlesztése, az önreflexív képesség, az önértékelés, önmegismerés, önfejlesztés képességének fejlesztése. Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. 19

20 Ezért pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg. a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvetı tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülı differenciálás. E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink a különbözı szintő adottságaikkal, az eltérı mértékő fejlıdésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklıdési körüket érintı) tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A különbözı ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési motívumainak, képességeinek a kialakítására, fejlesztésére. Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a mővészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvetı eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett - kiválasztással, - elrendezéssel. A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: - mőveltségét, - világszemléletük, világképük formálódását, - társas kapcsolatát, - eligazodásukat a fiziológiai, lelki folyamataikban, - tájékozódásukat szőkebb és tágabb környezetükben. A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsıdleges szempont a tanulók képességeinek fejlıdéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztı oktatást. Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást: Az iskola pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret: a színes, sokoldalú fejlessze járuljon hozzá - iskolai életnek, - tanulásnak, - munkának, - az iskolai tanulói demokráciának, állampolgári tevékenységnek, - a tanulók önismeretét, - együttmőködési készségüket, - eddze akaratukat, 20

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben