PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 SZOLNOKI MŐSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA /1

2 Az iskola bemutatása NEVELÉSI PROGRAM Az iskola küldetésnyilatkozata Az iskola mőködésének törvényi alapja: az Alapító Okirat Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, értékrendszere Az iskolában folyó nevelı-oktató munka feladatai Az iskolában folyó nevelı-oktató munka eszköz- és eljárásrendszere Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: TÁMOP projekt - kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jendrassik György Gépipari Tagintézményben (5. sz. melléklet) A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység A beilleszkedési nehézségek feltárása Pedagógiai eszközök, módszerek, tevékenységek a beilleszkedés segítésére A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az SNI és BTMN-es tanulók ellátása A Halmozottan Hátrányos Helyzető tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programja A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program A kudarc megszüntetésére irányuló pedagógiai tevékenység A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzéke Funkcionális eszközök jegyzéke (1. sz. melléklet) A szülı, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei HELYI TANTERV A helyi tanterv kialakításának, felépítésének elvei Az iskola egyes szakjain és évfolyamain és évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tanórai foglalkozások és azok óraszáma, az elıírt tananyagok és követelmények (2. sz. melléklet) Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény (2/1. sz. melléklet) Építészeti, Faipari Tagintézmény (2/2. sz. melléklet) Jendrassik György Gépipari Tagintézmény (2/3. sz. melléklet) Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézmény (2/4. sz. melléklet) Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari Tagintézmény (2/5. sz. melléklet)

3 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettsége Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minısítésének követelményeit, továbbá - jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minısítésének formája A középszintő érettségi vizsga témakörei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az egységes testnevelési felmérı rendszerek (TFR) Gyógytestnevelés SZAKMAI PROGRAM A szakmai képzés elvei, céljai Iskolarendszerő szakképzésünk elvei: Szakképzésünk céljai A tagintézmények képzési szerkezete A Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézményben megszerezhetı szakmai képzések: Az Építészeti, Faipari Tagintézmény Jendrassik György Gépipari Tagintézmény A Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézmény A Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari Tagintézmény A beszámíthatóság feltételei Más intézménybıl átjelentkezıktıl: Saját intézményen belül: A szakképzı évfolyamok oktatási programjai, óratervei (4. sz. melléklet) Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény (4./1. sz. melléklet) Építészeti, Faipari Tagintézmény (4./2. sz. melléklet ) Jendrassik György Gépipari Tagintézmény (4./3. sz. melléklet Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézmény (4./4. sz. melléklet ) Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari Tagintézmény (4./5. sz. melléklet ) A szakképzés személyi és tárgyi feltételei A szakmai vizsga, szintvizsga A kompetencia alapú, moduláris rendszerő szakképzés Szintvizsga Szakmai képesítı vizsga DROGPREVENCIÓS PROGRAM Alapelvek A nevelési- oktatási intézményekben kialakítandó drogstratégia szükségessége A drogstratégia kialakítása A mentálhigiénés vonatkozás A drogfogyasztás okai Célok Rövidtávú célok

4 4.2.2 Hosszútávú célok Az egészségnevelés A prevenció Az iskolai drogstratégiából adódó feladatok megvalósítása Az iskola vezetésének a feladata: A drogügyi koordinátor feladata: A tantestület feladata: A védını és szükség esetén az iskolaorvos szerepe, feladata A szülıi munkaközösség szerepe, feladata Eljárások, alkalmazott módszerek Általános módszerek Prevenciós módszerek Programvariációk (az elmúlt évek tapasztalatai szerint a tanulók által preferáltak) Eszközök Személyi feltételek A megvalósítás színterei EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Helyzetkép az iskola tanulóiról Az egészségnevelés az iskolában Intézményünkben iskolaorvosi szolgálat mőködik, amely havonkénti bontásban az alábbi részletes munkatervet dolgozta ki Erıforrások Értékelés KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Környezeti nevelésünk célkitőzései, feladatai Környezeti nevelés színterei intézményeinkben Módszerek Erıforrások Személyi erıforrások: Anyagi erıforrások A Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény szakmai képzésének specifikus, sajátos tartalmi eleme a megújuló energia hasznosítására történı szakmai nevelés Záró rendelkezések Mellékletek

5 Az iskola bemutatása A Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskolát Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította július 1-jei hatállyal. Jogelıd intézmények: Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola 1. sz. Tagintézmény 2. sz. Tagintézmény Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola Baross Gábor Tagintézmény Jendrassik György Tagintézmény Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari Szakközépiskola összevonásával. A Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola jogilag önálló, 5 tagintézménybıl álló, egy OM azonosítóval rendelkezı, részben önállóan gazdálkodó egységes iskola. A tagintézmények megırzik egyéni arculatukat, pedagógiai-szakmai önállóságot élveznek, biztosítva a Mőszaki Szakközép- és Szakiskola sokszínőségét az egyre inkább regionálissá váló munkaerıpiacon. Az újonnan létrejött alma materben 3000 diák tanul, a tanári kar létszáma 260 fı. Az itt folyó szakképzés célja, hogy kielégítse a munkaerıpiac igényeit és karrierlehetıséget biztosítson tanulói számára a tagintézményei által kínált palettán. Az iskola érdeke, hogy a falai között elkezdett gyakorlatot vállalati gyakorlattal fejezze be a diák, életközelben szerezve nélkülözhetetlen tapasztalatokat. A Mőszaki Szakközép- és Szakiskola tagintézményei változatlan helyen kínálják egymást erısítı képzéseiket. Diákjaink megalapozhatják nálunk a legkorszerőbb szakmai mőveltséget, megszerezhetik a sikeres életpálya építéséhez szükséges valamennyi ismeretet és készséget a személyiségüknek leginkább megfelelı tanulási módszer alkalmazásával. Szolnok mőszaki szakképzési feltételrendszere nagy értéket képvisel, és az ipartelepítési tényezınek számít. A rugalmasabb és gyorsabban reagálni képes képzési struktúra valódi választási lehetıséget biztosít tanulóink számára. Térségünkben az utóbbi években jelentıs beruházások történtek a Stadler, Segura, Daimler- Benz, Vogel Noot stb. jóvoltából. Ezek a vállalkozások a legkülönfélébb képzettségő embereket keresik. Ezt és az ehhez hasonló munkaerı-szükségletet kell a Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskolának iskolarendszerben és felnıttképzésben kielégítenie. A mai szakképesítések sokkal összetettebbek, bonyolultabbak, több ismeretet követelnek, mint akár 10 évvel ezelıtt. Egy fedélzeti komputeres autóhoz,egy megújuló energiát is alkalmazó ház épületgépészeti berendezéseihez, egy NC-CNC faipari, vagy fémipari marógéphez, egy mőanyag megmunkáló géphez nem nyúlhat felkészületlen ember. Ám a jó szakembereket anyagilag is és erkölcsileg is egyre inkább elismerik. A Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola megalapítását követıen a missziójának megfelelıen alkotta meg Pedagógiai Programját. 5

6 1. NEVELÉSI PROGRAM 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata A Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola a jogelıd intézmények hosszú évtizedek alatt megteremtett értékeinek megırzésével küldetésének tekinti: olyan iskolává válni amely mérete, szervezettsége és korszerősége folytán, a régióban erıs érdekérvényesítı képességgel rendelkezik, képes a megyében, a városban mőködı szakképzı intézmények együttmőködésén alapuló integrált fejlesztések vezetı szerepének betöltésére, amely gyorsan és hatékonyan tud reagálni a környezet igényeire és kihívásaira, amelyben az élethosszig tartó tanulás igénye és feltételrendszere kialakul, amelynek folyamatai szabályozottak és dokumentáltak, ennek következtében folyamatosan elemezhetık és javíthatók, ahol az egyes szakterületek egymást inspirálják és erısítik, amelyben az elektronikus írásbeliség alkalmazása kiterjed az iskolai élet valamennyi területére (adminisztráció, információáramlás, tanítás tanulás folyamata, partneri kapcsolatok) amelyben a tantestület képes projektszemlélet alapján team munkában dolgozni Olyan iskolává válni, amelynek a pedagógusai ismerik és alkalmazzák az adott esetben legeredményesebb tanulásirányítási módszereket, az információs és kommunikációs technikákat, a kompetencia alapú képzés elveit és gyakorlati módszereit, Olyan iskolává válni, amelyben a diákok megszerezhetik a sikeres életpálya építéséhez szükséges kulcskompetenciákat megalapozhatják a legkorszerőbb elméleti és gyakorlati szakmai mőveltséget, a személyiségüknek leginkább megfelelı tanulási stratégiát alkalmazhatják Olyan iskolává válni, amely értékként közvetíti a partnerei felé a szakmai felkészültséget, a felelısségtudatot, a megbízhatóságot, a biztonságot, kiszámíthatóságot a nyitottságot 6

7 1.2 Az iskola mőködésének törvényi alapja: az Alapító Okirat 21/2008. (II.21.) sz. közgyőlési határozat 1. sz. melléklete A SZOLNOKI MŐSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ának (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az SZOLNOKI MŐSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 1./ A Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola az alább felsorolt évfolyamokkal mőködı középfokú nevelési-oktatási intézmény: - legfeljebb 3 éves, érettségi vizsgára épülı (nappali és nem nappali), szakmai vizsgával záruló szakképzéssel, - legfeljebb kétéves, alapfokú iskolai végzettségre és betöltött 16. életévre épülı (nappali és nem nappali) szakmai vizsgával záruló szakképzéssel, - legfeljebb két évfolyammal mőködı alapfokú felzárkóztató oktatással, - négyéves szakközépiskolai nappali, érettségi vizsgával záruló képzéssel, - legfeljebb négyéves (ifjúsági és nem ifjúsági) érettségi vizsgával záruló képzéssel, - legfeljebb kétéves, nappali, szakmai vizsgával záruló szakképzéssel, - négyéves, illetve ötéves szakiskolai nappali, szakmai vizsgával záruló képzéssel, - legfeljebb négyéves (ifjúsági és nem ifjúsági) érettségi vizsgával záruló képzéssel, - legfeljebb négyéves gimnáziumi évfolyammal (felnıttképzés), - legfeljebb kétéves, érettségi vizsgára épülı, szakmai vizsgával záruló szakképzéssel. Az intézménybe felvehetı tényleges maximális tanulólétszám: 3021 Székhelye: Szolnok, Baross út 37. Az intézmény tagintézményei: - Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény - Építészeti, Faipari Tagintézmény - Jendrassik György Gépipari Tagintézmény - Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézmény - Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari Tagintézmény Az intézmény telephelyei: - Szolnok, Petıfi út 1. - Szolnok, Baross út Szolnok, Tószegi út Szolnok, Sárkány út 17. 7

8 - Szolnok, Bán utca 9. - Szolnok, Baross út Szolnok, Tiszaparti sétány / Törzsszáma , OM azonosítója: / Az intézményt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította évben, a 21/2008. (II.21.) számú határozatával. 4./ Az intézmény feladata a középiskolai évfolyamokon általános és szakmai mőveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsıfokú tanulmányok megkezdésére, a szakképzési évfolyamokon szakmai vizsgára felkészítı nevelést és oktatást folytatni, továbbá biztosítani különleges helyzetben lévı gyermekek, tanulók képesség-kibontakoztató felkészítését. Az intézmény tevékenységi körébe tartozik a központi tanmőhely mőködtetése. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 20 Szakágazata: Szakmai középfokú oktatás Szakfeladatai: Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás Üdültetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása (Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdı, Ép értelmő testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók ellátása.) Szakközépiskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása (Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdı, Ép értelmő testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos valamint enyhe értelmi fogyatékos, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók ellátása.) Szakiskolai felnıttoktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása (Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdı, 8

9 Ép értelmő testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, A viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók ellátása.) Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Felsıfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Pedagógiai szakszolgálat (gyógytestnevelés) Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási célok és egyéb feladatok Közmővelıdési könyvtári tevékenység Diáksport Tanulók szociális helyzetétıl függı tankönyvellátás - Általános tanulói tankönyvvásárlás - Ingyenes tankönyvellátás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógus szakkönyvvásárlása Szakmai fejlesztési feladatok Minıségfejlesztési feladatok Kiegészítı tevékenysége: Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás (gépjármőfenntartó tevékenység; SZJ Gépjármőjavítás; SZJ Mőszaki vizsgálat, elemzés; Jármő mőszaki vizsgáztatása) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (a 2/1997. (I.22.) MüM rendelet szerint /98. számú tanúsítvány alapján) Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás Az intézmény tanulócsoportjainak száma: Nappali: Levelezı: 9 23 Esti: 3 24 Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 258,1 25 Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 78, / Az intézmény fenntartója: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok, Kossuth tér 9.). Felügyeleti szerve: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése 6./ 27 Az intézmény gazdálkodása megszervezésének módja szerint részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 9

10 rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait - együttmőködési megállapodásban rögzítettek szerint - Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata látja el. 7./ A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak, illetve kizárólagos használatába kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok: Ingatlan címe: hrsz. terület (m2) Baross u Petıfi út Sárkány út / Baross út József A. u / (Kivéve a Városi Kollégium által használt ingatlanrészt) Tiszaparti sétány Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt vagyontárgyakat a nevelı-oktató munka feladatainak ellátásához az intézmény szabadon használhatja. 8./ Az intézmény a rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket a módosított 25/2003. (VII.9.) KR. sz. rendeletben meghatározottak szerint hasznosíthatja, szabad szellemi kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelı és oktató munkát. A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat közgyőlése gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerő használatáról az intézmény köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 9./ Az intézmény vezetıjét a Közgyőlés bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján, határozott idıtartamra, a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. tv (2.) bekezdésének e) pontja, valamint a "közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben" címő 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései alapján. 10./ Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény vezetıje gyakorolja a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 10

11 1.3 Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek Az intézmény nevelési filozófiája A nevelıtestület pedagógiai filozófiáját meghatározóan jellemzi a szélsıségektıl mentes nyitottság az értékek, a kultúrák különbözısége iránt, a demokrácia, a szolidaritás és a tolerancia igenlése, amely jelentıs mértékben hozzájárul a tanulókban rejlı adottságok maximális kibontakoztatásához. Az emberségben való egyenlıség szellemében az emberi méltóság tiszteletére nevel. Pedagógiai filozófiánk valóságfelfogása a természeti törvényekre alapozott, az egyénnek és környezetének szüntelenül változó kölcsönös kapcsolatát feltételezi. A közvetített ismeretek a tapasztalatra, és a tudományos módszerekre építenek. Az ismeretközvetítésben a tanár alapvetı szerepe a racionális kritikai - és tudományos gondolkodás fejlesztése. A tanulási hangsúlyt ennek megfelelıen a logikus és absztrakt gondolkodás gyakorlására helyezzük, amelyben alkalmazzuk a változó környezetben való foglalkozás és a tudományos kifejtés módszereit. Alapvetı a klasszikus humanizmus és a progresszívizmus, mint nevelési irányzat követése, ennek megfelelıen a hagyományos értékek, a kulturális örökség átadása, a fiatalok gondolkodásának, készségeinek és képességeinek kompetenciájának fejlesztése. Erısítjük a hatékony és felelısségteljes cselekvést, az emberi öntudat és autonómia értékeit. Közvetítjük az emberi személyiség, a közösségek és az igazi társadalmi szolidaritás kibontakozását elısegítı értékeket. Az értékszocializációban olyan készségeket fejlesztünk mint az önismeret emberismeret, empátia, a belsı és külsı konfliktusok oldásának készsége, a demokratikus viselkedés készsége. Vallási, világnézeti alapelveink Az iskola: nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem, biztosítja a tantárgyak sajátosságainak megfelelıen az ismeretek, a vallási illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, vallási és világnézeti kérdésekben semleges, szülıi igény esetén a Közoktatási törvénynek megfelelıen az intézmény lehetıvé teszi a hit- és vallásoktatást. 11

12 Nevelési funkciók A nevelıtestület felvállalja, hogy: biztosítja az Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint a Nemzetközi Egyezmény a Gyermekek jogairól szóló deklaráció elıírásait: A személyiség teljes körő kibontakozásának segítését Fokozott gyermek- és ifjúságvédelmi funkciót Kialakítja és fejleszti a közvetlen társadalmi környezet igényei által meghatározott funkciókat, hogy a fiatalok érett, autonóm személyiségként jussanak el a felnıttkor küszöbére, birtokában legyenek azoknak a szociális képességeknek, amelyek alkalmassá teszik ıket arra, hogy etikusan társas lényekké válhassanak, képesek legyenek megfelelni a kor aktuális követelményeinek. Ennek érdekében: Tudatosan óvják testi és lelki egészségüket Ismerjék saját lehetıségüket, legyenek képesek reális célok kitőzésére és elérésére Rendelkezzenek a harmonikus társas és párkapcsolatok alakításának képességével Kellı jártasságot szerezzenek az ismeret elsajátítás módszereiben, képesek legyenek önmaguk fejlesztésére, tanulmányaik folytatására Készséget szerezzenek az idegen nyelvek használatában. Olyan szaktudást sajátítsanak el, amely széleskörő, mobilizálható, konvertálható Legyenek készek új ismeretek befogadására, a munkaerıpiac által diktált változásokra, reálisan felmért pályaorientációra Munkájukban legyenek igényesek, szorgalmasak, kreatívak, vállalkozó szellemőek, önmaguk menedzselésére és érdekeik érvényesítésére alkalmasak Törıdjenek szőkebb és tágabb környezetük védelmével Legyenek képesek eligazodni a mővészet, a tudomány és a kultúra különbözı területein Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, értékrendszere Fı képzési és nevelési céljaink között szerepel az egyetemes emberi kultúra értékeinek megismertetése, a gyakorlatias önmegvalósítást szolgáló szakmai ismeretek elsajátíttatása. A teljesítményképes tudás megszerzése iránti igény felkeltése. A társadalmi beilleszkedés elısegítése a kommunikációs készség fejlesztésével, a team munkára képes autonóm személyiségek nevelésével. Célunk, hogy végzett tanulóink képesek legyenek a nálunk megszerzett ismereteikkel a választott területen önálló életstratégia, konstruktív életvezetés kialakítására. Az iskola nevelıtestületének pedagógiai célja az iskola ethoszának (szellemiségének) megteremtése és megırzése. Olyan alapvetı rendezı elvek, eszmények meghatározása és megvalósítása, amelyek alapján a tanulók kialakíthatják saját erkölcsi karakterüket, autonóm személyiségüket, meghatározó életelveiket. Megítélésünk szerint minél magasabb szinten jelenik meg az iskolaszellem, annál nagyobb súlya van a morális tényezıknek, a kontrollal, a szabályközvetítéssel kapcsolatos 12

13 összetevıkön túl egyre inkább dominálnak a felelısséggel, az autonómiával kapcsolatos összetevık. Érzelmi célok: A nevelık és a tanulók jó kapcsolata, a tanulók figyelmessége, együttmőködése, az iskolával való azonosulás. Jó érzelmi kapcsolat kialakítása nevelık és tanulók között a mások érzéseinek figyelembe vételére, figyelmességre nevelés, a tanulók együttmőködésének, együttérzésének elısegítése, olyan iskolai szellem kialakítása, mellyel a gyerekek azonosulhatnak. Az iskola érvényesítse a humánus értékeket, az európai közös értékrendet, közvetítse a nemzeti és az egyetemes kultúra alapértékeit. A demokratikus elveket követı állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez való alkalmazkodó cselekvésre, tekintsék a diákok sajátjuknak a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követı magatartásmintákat, váljanak nyitottá a diákok a különbözı kultúrák iránt. Értékek: Humanizmus, szeretet, harmónia, empátia A hazához, nemzethez való kötıdés Az európai hagyományrendszer vállalása Együttmőködési készség Megismerésre vonatkozó célok: A jó tanulás igényének, az érdeklıdésnek, az önfejlesztés képességének kialakítása. Nevelési, oktatási, képzési rendszerünk követelményei igazodjanak a tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez. Az iskola biztosítsa az eltérı adottságú és motivációjú tanulók számára az ismeretek bıvülésének, képességek és készségek fejlıdésének lehetıségét, csökkentse a tanulási kudarcok mértékét és biztosítsa az iskola eredményes befejezését. Értékek: A tudás, a mőveltség Az európai népek kultúrájának megismerése, megértése, megbecsülése A szellemi kulturáltság A kommunikációs képességek, a kifejezıkészség, a szép beszéd Az önfejlesztı, alkotó szabadidıs foglalkozások és széles körő érdeklıdés A morális célok: A becsületességre, megbízhatóságra, kitartó munkára nevelés. Az erkölcsiakarati jellemzık kialakítása az egész iskolai nevelés, az iskola szellemiségének központi kérdése. Felelısség: a saját viselkedésért, fejlıdésért, értékes magatartásért érzett felelısség kialakítása; önálló felelısségvállaló emberré nevelés; valamint az erkölcsi bátorság kialakítása; a tanulók megerısítése abban, hogy álljanak ki azért, amiben hisznek. Értékek: A tudás és a szorgalmas, kitartó munka Az értékkövetı magatartás A megbízhatóság, a becsületesség A kreativitás Emberi szabadság 13

14 Életmód-életstílusbeli célok: Az egészség és a környezet védelme, a lelki harmónia, az önbizalom erısítése, a jövınek élés. Az iskola testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnıtteket neveljen. Törekszünk a fogyasztói kultúra fejlesztésére és a tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítására, a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz a szükséges ismeretek és tudás elsajátíttatására (fogyasztóvédelmi oktatás). Értékek: Lelki harmónia Ökológiai szemlélet Rugalmasság, a felnıtt életben való rugalmas tájékozódás A modern idık változásaira való reagálás készsége A természettudományos és mőszaki szemlélet A gazdasági élet problémáira való érzékenység A felnıtt felelısségre vonatkozó célok: Az állampolgárságra neveléssel kapcsolatos a demokratikus szemléletre való érzékenység fejlesztése és az elıítéletektıl mentes, nyitott gondolkodás kialakítása, a hivatásra elıkészítés: munkára nevelés, felkészítés a felnıttkori munkavégzésre és a vállalkozó kedv, az ötletesség fokozása. Váljanak alkalmassá a tanulók: az önálló, felelıs döntéseken alapuló, elsısorban a szakmai területen folyamatosan fejlıdı, megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására, a munkaerıpiac elvárásainak teljesítésére, a környezetbarát technológiák alkalmazására, alternatív energiaforrások alkalmazására, a felsıfokú tanulmányok megkezdésére. Alakuljon ki a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására, általánosítások megtételére. Értékek: A tolerancia, a másság elismerése A pluralizmus és a demokrácia igenlése Az igazság és az evidenciák respektálása A korrektség, együttmőködési készség fejlesztése Vállalkozó kedv Környezettudatos gondolkodás Az iskolában folyó nevelı-oktató munka feladatai Az iskolában folyó nevelı-oktató munka alapvetı feladatának tekintjük a tanulók kulcskompetenciáinak állandó és folyamatos fejlesztését. 14

15 Kulcskompetenciák: Az anyanyelven folytatott kommunikáció Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció Matematikai kompetencia és alapvetı kompetenciák a természet és mőszaki tudományok terén Digitális kompetencia A tanulás elsajátítása Szociális és állampolgári kompetenciák Kezdeményezıkészség és vállalkozói kompetencia Kulturális tudatosság és kifejezıkészség A nevelı-oktató munka feladata, hogy: építse tovább, szélesítse ki és mélyítse el az általános tantárgyi követelményeket, a nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti és szakmai oktatás szerves egységet alkosson, a nevelés és oktatás rendjébe épüljenek be azok a fejlesztı célú problémakezelési módok és képzési tartalmak, amelyek: - közép és felsıfokú iskolázás kiterjesztésébıl, - az egész életen át tartó tanulás igényébıl, Magyarország európai integrációs folyamatából adódnak. A közép- és felsıfokú iskolázás kiterjesztésébıl: Alakuljon ki a tanulókban az egészség, az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelısségérzet, fejlıdjék a társakkal való együttmőködı, egyenrangú és szolidáris magatartás, teremtsük meg a közösségi és az egyéni érdekek egyensúlyát, sajátítsák el a tanulók a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követendı magatartásmintákat, váljanak nyitottá a tanulók a különbözı kultúrák, a másság iránt, fejlıdjék: - fogalmi gondolkodásuk, - problémamegoldó képességük, - anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs tudásuk, - informatikai tudásuk, neveljük a tanulókat logikus összefüggésben, rendszerben való gondolkodásra, tegyük képesség a tanulókat: - a különbözı információk közötti eligazodásra, az Internet használatára, - a gyakorlati életben felmerülı kérdésekre való válaszadásra, - a tudásra épülı önálló vélemény kialakítására a különbözı élethelyzetekben, - a felelıs döntésekre, analizálásra szintetizálásra, - tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítására. 15

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30 Tartalom Tartalom... 1 Bevezetı... 4 Az iskola bemutatása... 4 Az iskola adatai... 6 Az intézmény szerkezeti felépítése... 10 I. fejezet... 11 Az iskola nevelési programja... 11 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 1 Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Tagintézményének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Csongrád,

Részletesebben

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék ISKOLÁNKRÓL... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai,

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007.

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Pedagógiai program Készült: 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 Az összevont intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai program 2014 1 Tartalomjegyzék Bevezető az iskola bemutatása I. Az iskola nevelési programja I.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben