TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

2 Tiszavasvári Általános Iskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Bevezetés Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézmény helyi tanterve /2014-es tanévtől felmenő rendszerben (1. és 5. évfolyamon) választott kerettantervek Speciális képzési formáink Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni (napközi és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag megismertetésének módjai A tizenhat óráig tartó kötelező foglalkozások szervezésének elvei Melléklet 2013/2014-es tanév óratervei 2. Melléklet 2014/2015-ös tanév óratervei 3. Melléklet 2015/2016-os tanév óratervei 4. Melléklet Az egésznapos iskola óratervei 2

3 Tiszavasvári Általános Iskola Pedagógiai Program 2013 Bevezetés "Az iskola nem lehet más, mint az emberiség műhelye és az élet előjátéka. Itt mindennel foglalkozni kell, ami az embert emberré teszi, de nem fejlődhet eszes, bölcs, tisztességes és jámbor lénnyé, csak ha a bölcsesség, tisztesség és jámborság oltó ágaival előzőleg beoltották". / Comenius / Iskolánk legfontosabb funkciója a tanulók nevelése, számukra a nemzeti műveltség megismertetése, az egyetemes kultúra közvetítése. Az eredményes nevelés érdekében nevelőtestületünk a kidolgozott Pedagógiai Program szerint folytatja munkáját, ami a tanulót és a nevelési-oktatási folyamatot egységben kezelő dokumentum. A nevelési célok és a szükséges eszközök kijelölése mind a személyiségformálást, az önálló alkotó munkára nevelést, a tehetségek kibontakoztatását, valamint a kis lépésekkel haladók hátránycsökkentésének módjait határozza meg. Az intézményünk pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmód megvalósítása, a gyermek elfogadása, a bizalom, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése, belső motiváció kialakítása jellemzi. A Pedagógiai Programban kiemelt szerepet kapnak: a gyermekek, a pedagógusok és a szülők, akiknek a kötelességei és a jogai egységet alkotnak. A nevelési programunkban hangsúlyosan szerepel a tanulók speciális igényeinek figyelembe vétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, és a társadalmi beilleszkedésük megalapozása. Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola. Két helyszínen folyik az oktatás: 1. Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység (székhely) 4440 Tiszavasvári Ifjúság utca Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység 4440 Tiszavasvári Vasvári Pál út 97/A 3

4 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK A nemzeti műveltség, a nemzeti kultúra megőrzése, az egyetemes kultúra közvetítésére nagy hangsúlyt fektet iskolánk. Élet, az emberi méltóság tiszteletének elve, lelkiismereti és vallásszabadság, felelősségvállalás másokért, önkéntesség elve. A magyar nemzeti hagyományok, a nemzeti öntudat ápolása különös tekintettel a határainkon túl élő magyarság életének megismerése. Az egyetemes kultúra értékeinek közvetítése, Európához való tartozásunk tudatának erősítése. Cselekvő elkötelezettség a szép, a jó iránt. Önmagát és közösségét ismerő, értékeit becsülő, problémáit kezelni tudó személyiség kibontakoztatása. A nemzeti, közösségi összetartozás, a hazafiság megerősítése. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Felelősség, felelős döntés meghozatalára való képesség maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően. A kötelességtudat, a munka megbecsülése, mértéktartás, együttérzés, tisztelet, türelem, megértés, elfogadás nélkülözhetetlen készségek megalapozása. A nemzeti ünnepeink méltó megünneplése gyakoroltatás, cselekedtetés. A példák érzelmi hatása: jeles magyar történelmi személyiségeink, /Vasvári Pál, feltalálók,/kabay János/, életének pozitív példája. Az iskola közösségi élete, tanárainak példamutatása, életszerűség, cselekedtetés. Nemzeti ünnepeink, a Magyar kultúra napja, a Magyar nyelv napja, Zenei Világnap méltó megünneplése. Határon túli kirándulás szervezése 7.-esek számára. Rendhagyó órák a Vasvári Pál Múzeumban. Társaik segítése. Környezetükre, tantermükre, annak tisztaságára odafigyelés. Szemétszüret. Hittan és erkölcstan órák bevezetése a délelőtti órák keretén belül. Tanári példamutatás. 4

5 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Az iskola, a társadalmi elvárásoknak megfelelően, a szülőkkel együtt állapítja meg a helyi szükségleteket, az iskolán belüli szolgáltatásokat és az iskola munkarendjét. A partneri viszony biztosítéka a pedagógusoknak a szülői közösséggel és a tanulókkal való együttműködése. Iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása. A családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre nevelés az igazság, az igazságosság, a jó és a szép iránt. A tanulás tanítását és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását minden pedagógus tekintse kiemelt feladatának! A gyermekek számára a kultúra teljes rendszerére építve olyan tevékenységeket szervezünk, ami leköti őket, fokozza teljesítményüket, kitágítja érdeklődésüket. Lehetőséget biztosítunk a szülőknek az iskolában folyó munka megismerésére. A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak. A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják. Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát tanítási órákon és tanórán kívüli tevékenységekben. A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. A gyermeki, szülői jogok érvényesítése, kapcsolattartás, családlátogatás, szülői értekezlet, fogadóóra, családi nap, családi majális, jótékonysági bál. Nyílt napok szervezése. A diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve választjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez pedig megyei, ill. országos standardizált mérőeszközöket alkalmazunk. 5

6 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Az egyéni adottságokat figyelembe véve alakítjuk tanítványainkban a teljesítmény-központú beállítódást (attitűd), az önálló tanulás képességét. Egyéni és csoportos teljesítményösztönzés. Az a nemzet, mely nem képes tehetséges fiainak kifejlődését biztosítani és őket a nekik megfelelő helyre állítani, az a középszerűség kezén elsorvad. (Klebelsberg Kunó) Komplex tehetségfejlesztő programunk alapelve minden diák tehetséges valamiben, valamilyen mértékben. Minden kolléga helyezzen kiemelt hangsúlyt a kreativitás fejlesztésére és a (belső) tanulási motiváció erősítésére! A képességfejlesztés és tehetséggondozás minden tantárgy keretében legyen kiemelt szempont mind a tanórai és tanórán kívüli foglalkoztatási formákban! A tehetségígéretek kiválasztása, képességek fejlesztése, erős oldal fejlesztése, a gyenge oldal kiegyenlítése. A tehetséges gyermekben rejlő értékek kibontakoztatása. Differenciált nehézségű feladatokkal, testreszabott egyéni és csoportos foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő stratégiájának kialakításában és megvalósításában. Szaktárgyi versenyek eredményességének növelése. Egyéni képességek feltárása, fejlesztése. Tevékenység központúság. Kreativitás fejlesztése. Személyiség gazdagítása, reális énkép kialakítása. Gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. Gazdagító, lazító, légkörjavító programokkal a komplex személyiségépítés teljes eszközrendszerével élünk. Egyéni fejlesztő programokkal (felzárkóztató, fejlesztő, versenyre készítő, tehetséggondozó), és a modern informatikai eszközök alkalmazásával (CD, video, SDT, interaktív tábla, könyvtár) segítjük a tanulók egyéni haladását. Iskolai tehetséggondozó műhelyeket hozunk létre. Intelligencia és kreativitást fejlesztő egyéni programok. Versenyek, bemutatók, vetélkedők, mérések, tesztlapok, elemzések, osztálykirándulások és programok tehetségfejlesztő eszközrendszerével élünk. 6

7 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében. Jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság, segítőkészség! Demokratikus alapokon álló, integratív tanár diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási tanítási folyamatokat. Iskolánk térségi tehetségpontként koordinálja a térség iskoláinak szakmai munkáját. Bemutató órák, nyílt napok szervezése, tapasztalatcsere. 7

8 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez. Érvényesítjük a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, miszerint a tanuló neveléseoktatása során semmilyen módon és körülmények között hátrányos helyzetbe nem hozható. Szakszerű integrációs és integrált nevelési gyakorlat megvalósítására törekszünk. Akadályozzuk meg azt, hogy a szociokulturális hátrányok tanulási esélyegyenlőtlenséget eredményezzenek! Biztonságos, nyugodt iskolai légkör teremtése a gyermekek számára, hogy kialakulhassanak bennük a pozitív beállítódások, magatartásformák, szokások, és biztosítva legyen adottságaiknak megfelelő, optimális szellemi és fizikai fejlődése. A rászoruló gyermekeket hatékony felzárkóztató munkával, egyéni fejlesztő foglalkozásokkal, napközi otthonos ellátással, tanulószobai foglalkoztatással, alsó tagozatban egész napos iskola tanrenddel segítjük. Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terhelés, ezáltal sikerélményhez juttatás. Fokozatosság, gyakoroltatás, tevékenykedtetés. A sorozatos kudarcoktól való megkímélés. Alkalmazzuk a modern tanulási-tanítási technikákat és módszereket! Képességfejlesztő, differenciált csoportos foglalkozás és egyéni foglalkozás. Személyiségfejlesztő foglalkozások. Pályázatokból finanszírozott tehetségműhelyek. "Én is itt vagyok versenyhez hasonló esélyteremtő megmérettetések. Családi nap rendezvények. Együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Nevelési Tanácsadóval. Az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelősök, a fejlesztő és a gyógypedagógus valamint az iskolapszichológus együttműködése. 8

9 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Médiatudatosság elve. Partnerség elve Minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek okos szeretete hatja át. Szeretni kritika nélkül együgyűség, kritizálni szeretet nélkül becstelenség. (Németh ) A tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak, értsék a hagyományos és új médiumok nyelvét. Következetesen a bátorító megengedő nevelői magatartást alkalmazzuk, amely pozitív szociális tükör a gyermekek számára! Személyes példával adjunk mintát a gyermekeknek az empátiás személyközi kapcsolatokra! Tegyük zökkenőmentessé az óvoda és iskola közötti átmenetet! Ismerjék meg a tanulók a média működését, hatásmechanizmusát. A valóságos, a virtuális, a nyilvános, és a bizalmas érintkezések megkülönböztetésének módját. Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük a belső kontrollos beállítódását, fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot! Tudatosan neveljünk én erős, jó komfortérzésű fiatalokat! Beépülnek egyes műveltségi területekbe, illetve tantárgyak részterületeivé válnak. A pedagógus a megszólíthatóság közelségében él tanítványaival, az interperszonális kapcsolatai építő jellegűek. A pozitív tartalmú csoportnyomás eszközeit is alkalmazza. Együttműködés a helyi óvodákkal. Életkornak megfelelő cselekedtetés. Médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. A pozitív motivációs eszközökkel, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem szélsőséges) alkalmazásával. Közös programok szervezése az óvodákkal. 9

10 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK A közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. Ezáltal válhat a fiatal egyénileg sikeressé, és társadalmilag hasznossá. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját! A pozitív tartalmú társas kapcsolatok építése, az egyéni életélés kultúrájának megalapozása, a természeti - társadalmi és emberi környezet felelős alakításában való aktív részvétel. Az alapvető és társadalmi szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. Az alapfokú oktatásban minden tantárgy, de különösen az erkölcstan oktatásának alapvető feladata az erkölcsi nevelés. A nevelés-oktatás során a készségek kialakítása, a képességek formálása mellett fejlesztjük a gyerekek önmagukhoz, társaikhoz, a közösséghez való viszonyát, értékrendjét, normarendszerét, gondolkodás- és viselkedésmódját. A kortárs kapcsolatok megerősítésével, elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával. A diákönkormányzat érdemi működtetésével. A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátításával. A tanulás-tanítás folyamatában nagy hangsúlyt fektetünk az ember minden fontos viszonyulására önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez és a világhoz, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során támaszkodhat. Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére! Gyakorlás és tréningek beiktatásával. Kompetencia alapú taneszközök. Kooperatív tanulás-tanítási technikák, drámapedagógiai módszerek, demonstrációs eszközök, SDT-anyagok. 10

11 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Környezettudatosság, fenntarthatóság elve. A felnövekvő nemzedék ismerje és becsülje az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Tanuljanak meg a fiatalok az ember és a természet kapcsolatában globálisan gondolkodni, és lokálisan felelősséggel cselekedni! Kiemelt feladatunk: a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására való felkészítés. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idéznek elő. Az egyes tanulókat és csoportjaikat aktivizáló módszerekkel alkotó folyamatokat kezdeményez a pedagógus tanórákon, és tanórán kívül, hogy bekapcsolódjanak szűkebb és tágabb környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Környezetvédelmi hét, papír és PET palack gyűjtése, szelektív hulladékgyűjtés programjai iskolánkban. Zöld jeles napok rendezvénysorozat, rajzverseny, vetélkedő, kirándulás. ÖKO iskola. 11

12 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Pozitív életfilozófiát közvetítünk, megalapozzuk a konstruktív életvezetés és egészséges életmód készségét. Kiépítjük a jóléti modell alapelemeit: 1./egészség centrikusság, 2./alkotás centrikusság, 3./minőség centrikusság 4./kultúra centrikusság. A kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával alakítsuk ki tanítványainkban a tárgyi és személyes világukban való eligazodás képességét! Tudják helyesen megítélni az emberi kapcsolatok jelentőségét és minőségét! Ápolják a hagyományokat, őrizzék meg az ünnepi szokásokat! Tudatosítjuk a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, erősítjük a pozitív szokásokat és a humánus magatartásmintákat. Választási /döntési helyzetekben felelősen tudjanak cselekedni. A környezettudatos magatartást, a pozitív életvezetési és kulturált társas kapcsolati formák elsajátítását lehetővé tevő játékoktól a drámapedagógiai eszközökön át, a valós élet problémáinak kezeléséhez mintákat adó szituációk megélésével segítjük a SZÉK kompetenciák fejlődését. Gazdag tevékenységrepertoár kialakításával gyakorló terepet biztosítunk az életszerű tapasztalatok megszerzéséhez. A sport, az egészséges életmód terén a feltételek folyamatos javítása, a sportolási igény növelése a mindennapos testedzés lehetőségének biztosításával. A versenyek, a sportág támogatja a városi kézilabda, röplabda minőségi sportjának utánpótlás bázisát. A könnyített és gyógytestnevelésre utaltak foglalkozásainak lehetőség biztosítása. Kulturális, művészeti értékek ápolása, továbbadása hangversenyek, kulturális fesztiválok, találkozók, rendezvények, kulturális bemutatók, művészeti vetélkedők szervezésével, nemzetközi kapcsolatok teremtésével. Környezetvédelmi hét szervezése. 12

13 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Reális önismeret és életszemlélet-formálással segítjük a továbbtanulási / pályaválasztási döntések kialakítását, a reális életpálya építést. Hozzájárulunk a tanulók pozitív jövőképének kialakulásához. Pozitív énkép és reális önfejlesztő stratégiák kialakítása minden tanulóban. A tanuló legyen képes énképébe, önreflexióiba integrálni az elsajátított tudást, készségeket, a tanulást segítő beállítódásokat (attitűdök), motívumokat! A pedagógusok sajátítsák el és adekvát módon alkalmazzák a tanuló megismerési eljárásokat és módszereket! Alakítsuk ki tanítványainkban az önmegismerés és önkontroll; az önmagukért vállalt felelősség, az önállóság; az önfejlesztés igényét és képességét! A tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése, az érzelmek, indulatok adekvát módon történő kifejezése, értelmezése. A tanuló megismerési technikák és eljárások elsajátítása és szükség szerinti alkalmazása az iskola belső mérésiellenőrzési programjának megfelelően. Konfliktuskezelési technikák megismertetése és gyakoroltatása. Vizsgálati módszerek, tesztek rendszerbe állítása, a tapasztalatok fejlesztő hatású visszacsatolása. Az eljárások alkalmazásához szükséges professzionális tudás megszerzése. A tanulók vitakészségének, vitakultúrájának fejlesztése, konfliktuskezelési technikáinak, problémamegoldó gondolkodásának gazdagítása személyiségfejlesztő és drámajáték foglalkozásokon. Iskolapszichológiai foglalkozások. Pályaválasztási szülői értekezlet tartása. Középiskolai nyílt napok látogatása. 13

14 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK A testi, szellemi és lelki fejlődés harmóniájának integrációja a személyiségben. A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: - a magyar nyelv és irodalom; - az élő idegen nyelv; - a matematika; - az ember és társadalom; - ember a természetben; - földünk környezetünk; - a művészetek; - az informatika; - az életviteli és gyakorlati ismeretek; - a testnevelés és sport. Fejlesszük a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat: rugalmasság, kreativitás, önállóság, döntéshozatal, cselekvőképesség, magabiztosság, kritikus szemlélet, felelősségtudat. Cél: Az emberi élet harmóniájának megtalálása, a boldogságélmény megélése, a konstruktív életvezetés az egyén hasznára és a társadalom javára. Sokoldalú kompetenciákkal bíró ifjúság nevelése, akik a felnőtt életben megtalálják helyüket és boldogulásukat. Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, melynek során a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek érdeklődésüknek megfelelő területeken. Kiemelt fejlesztési feladataink: - énkép, önismeret, - hon-és népismeret, - európai azonosságtudat - egyetemes kultúra, - aktív állampolgárságra, -demokráciára nevelés, - gazdasági nevelés, - környezettudatosságra nevelés, - a tanulás tanítása, - testi és lelki egészség, - felkészülés a felnőtt szerepekre. Emberléptékű, következetes követelés, segítés, vezetés. Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérésértékelés. A sokoldalú módszertani kulturáltság és változatos eljárások gazdag tárházából minden fejlesztő hatású adekvát eljárás alkalmazható. A pedagógus munkája a professzionális mesterségből ez által válik alkotó művészetté. Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia. Pozitív tartalmú szociális kapcsolatok építése. A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott életkorban célszerű módszerekkel és eszközökkel; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő munkaformákkal fejlesztjük tanulóinkat. 14

15 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK A tanulók iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel gazdagodjanak, olyan nyelveket tanuljanak, amelynek birtokában megtalálják helyüket az európai nyitott társadalmakban. Iskolánkban két idegen nyelv: angol, német magas színvonalú oktatása folyik. Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése. A nyelvtudás a mindennapi élet szerves része legyen. Használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudás megszerzése. A tanulók idegen nyelvhasználatának fejlesztése:- beszédértés - szövegalkotás olvasásértés írás. Találják fel magukat az emberi élethelyzetek sokféleségében! Legyenek képesek a tanult idegen nyelvet személyes, közéleti, oktatási, szakmai kontextusban megfelelően használni, fejleszteni!minél több tanuló tegyen az általános iskola befejezéséig alapfokú nyelvvizsgát. Az idegen nyelv tanulását, az idegen nyelvi kompetencia kialakítását az adekvát stratégiák megválasztásával és a programok / taneszközök kiválasztásával segítsük! Természetesen az életkori sajátosságok és egyéni szükségletek figyelembevételével. Iskolánkban két tanítási nyelvű oktatás folyik. Nyomtatott, hallott szövegek feldolgozása (magazin, interjú, televízió, film, internet, stb.). A kornak megfelelő nyelvoktatási technikák, pedagógiai eljárások, eszközök, módszerek átvétele, alkalmazása. Külföldi kapcsolatok erősítése (angol, német nyelvterületen), más népek kultúrájának, szokásainak megismerése. 15

16 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK A matematika tanítása megfelelő nevelő, orientáló, irányító funkciók ellátásával hiteles képet adjon az emberi megismerési tevékenységekről, ismeretrendszerről. A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdaságipénzügyi intézményekről, folyamatokról. A matematikai gondolkodás, a különböző matematikai gondolkodási területek fejlesztése. A matematika és a matematikai gondolkodás világának, különböző arculatainak megismertetése. A tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Az egyéni fejlesztési szint felmérése, személyre szabott tanulási módszerek keresése. Egyensúly az egyéni tanulás, a felfedeztetés, a problémamegoldás, a szervezett oktatás és irányítás között. Matematikai modellek, gondolkodásmódok, módszerek, leírások kiválasztása, alkalmazása. A matematika logika nyelvének fokozatos megismerése, tudatosítása A pénzügyi rendszer alapismereteire, banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek, fogyasztóvédelemi jogok tanítása. Egyénre szabott fejlesztési módok kidolgozása, differenciálás. Életszerű helyzetek kialakítása, a szerzett kompetenciák alkalmazása. A rejtett képességek módszeres feltárása. Egyénre szabott fejlesztési módszerek, hatékony tanulási technikák megismerése. Az alapvető tevékenységek automatizált végzése. Projekt módszer alkalmazása. Életszerű helyzetek kialakítása, a szerzett kompetenciák alkalmazása. Mérőlapok, feladatlapok, differenciált feladatok a gyorsan, az átlagosan, a lassan haladó tanulók számára. A különféle matematikai modellek megértése, problémák megfogalmazása, értő, elemző olvasás. Kooperatív technikák. A gyakorlati életből vett problémák megoldása. Ismerethordozók: manipulatív eszközök, könyvek, oktatástechnológiák interaktív használata. A gyakorlati életből vett problémák, feladatok megoldása különböző tantárgyak keretén belül. 16

17 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Kiemelten fontos a produktív nyelvi tevékenységek fejlesztése, ezeken belül a szóbeliség prioritást élvez. Az írásbeli szövegalkotás fejlesztése is alapvetően fontos a mai modern világunkban. A szövegértés a beszédértés és az olvasás kompetenciáját foglalja magában. A beszédfejlesztés fő céljai: - interakció, - összefüggő beszéd. Növekedjen a tanuló kreatív íráskészsége, ezzel képes lesz meglévő ismereteit ötletesen, újszerűen, szokatlan funkcióban használni. A cél, hogy a tanuló fő vonalaiban képes legyen megérteni a köznyelvi beszédet, a legfontosabb információkat ki tudja szűrni, tudjon követni részletesebb instrukciókat. Továbbá, hogy megértse a közlésekben kifejezett érzelmeket. A tanuló az alapvető szükségleteinek kielégítése céljából egyszerű közléseket tud tenni, felszólítani, kérni, utasításokat adni. Személyekről, tárgyakról, helyekről egyszerű közléseket tud tenni. Tudjon írni: - üzeneteket, - feljegyzéseket, - életrajzot, - magánlevelet, - egyszerű történéseket! A legfontosabb feladat, hogy a hétköznapi témákról szóló szövegeket megértse a tanuló. Hosszabb szövegeket hallva, olvasva a kívánt információt megtalálja, megértse. Betanult szerepeket el tud játszani. Csoportos páros felkészülés után interakcióban vesz részt. Felkészülés után ismerős, személyes témában informál. Ajánlott nyelvi tevékenységek: - vázlatkészítés, - életrajz írása, - élménybeszámoló, - üzenet, - feljegyzés írása, - történet tömörítése. Mindenféle szövegtípus hallgatása és olvasása a megfelelő nyelvi szinthez igazodva. - hírműsor, - filmrészlet, - interjú, - történetek, mesék, - versek. A párban és csoportban dolgozzák fel az adott témákat, szituációkat! Minták, vázlatok, produktumok elemzése, alkotása. Gyakorlás. Autentikus olvasott és hallható anyagok. 17

18 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK A projektmunka minél szélesebb körű bevezetése és alkalmazása a tanulók nyelvi készségeit integrálja és fejleszti az általános tanulási képességeket is, mint tervezés, információszerzés, kooperatív tanulás A projektmunka során a tanulók átélhető, valós élményeket szereznek, tevékenységüket önmaguk irányítják,a csoportban való együttműködés a kommunikatív nyelvhasználatot erősíti. A tanulók képesek: - egy adott modellt követve saját szöveget alkotni - saját munkájukat bemutatni - követni tudja a projektkészítés lépéseit, - megérti a projekt forrásaként használt szöveg üzenetét és a fő információt. Szabad interakció: - feladatfelmérés, - tervezés, - követés, - értékelés, - megvitatás. Különböző anyag és eszközhasználat, minél szélesebb választékban. A nyelvórákon lehetőség nyílik az általános kompetenciák és a kommunikatív nyelvi kompetencia integrált fejlesztésére. A cél, hogy növekedjen a tanuló - kreativitása, - önismerete, önbecsülése, - váljon autonóm személyiséggé, - legyen képes együttműködésre, - fejlődjenek interkulturális kompetenciái! Fontos arra felkészítenünk a gyermekeket, hogy legyenek képesek érdeklődően, empátiával, segítő szándékkal fordulni más népek képviselői felé. Az emberi élethelyzetek sokfélesége és az alapvető emberi azonosságok eltörölnek országhatárokat. Az interkulturális tudatosság kialakítása. Ehhez ismernie kell a saját és más kultúrák különbözőségét, a kisebbségi kultúrákat, és tudjon összevetéseket készíteni azáltal, hogy önmagát egy nagyobb kultúra részének tekinti. Az adott nemzet életét bemutató autentikus anyagok, azok sokszínű feldolgozása. 18

19 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Az értékelés kompetenciákra irányuljon, és kommunikatív nyelvhasználat során történjen! Fontos összehasonlítási szempont a tanuló korábbi teljesítménye. Lényeges az önértékelés. A megszerzett nyelvtudás fenntartása egy életen át tartó folyamat. A bizalommal teli légkör növeli a tanuló önbizalmát, önbecsülését, önismeretét. Cél, hogy az értékelés, fejlesztő jellegű legyen. Az értékelésnek fontos része legyen - az önértékelés - a társak értékelése. Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló, ami kiemeli erősségeit, és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani. A tanuló portfóliót készít,/ a tanuló összes munkája összegyűjtve/ - ünneplés, - dicséret, - oklevél, - naplóvezetés, /erősség, gyengeség/ - közös értékelés. 19

20 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Az iskolai tevékenységrendszer minden eleme segítse a tanulók testi, értelmi, érzelmi, akarati és jellembeli tulajdonságainak harmonikus fejlődését! Nevelő - oktató munkánk során komplex személyiségfejlesztésre törekszünk. Ezért megismerjük tanítványaink szükségleteit, motivációs bázisát. Az iskolai élet szervezésének és a pedagógiai hatásrendszer alakításának meghatározó szempontja a tanulói szükségletek mind teljesebb kielégítése. Az életkori pszichikus sajátosságokhoz alkalmazkodunk. Az egyes életkori fejlődési szakaszok: latencia kor (6-8 év); prepubertás kor (9-11 év); pubertás kor (12-16 év) jellemzőit vegyük figyelembe (terhelhetőség, motiváció, viselkedési sajátosságok, társas kapcsolatok stb.)! Támogassuk a fiatalokat a reális önismeret kialakításában, az erkölcsi és jellembeli tulajdonságok felismerésében és tudatos formálásában! Teremtsük meg a feltételeit tanulóink szükségleteinek kielégítéséhez: biológiai; biztonságérzet, a közösséghez tartozás, az intellektuális-esztétikai és az önmegvalósítás. Az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet és gondolkodás pszichikus funkcióit tudatosan fejlesszük a nevelési - oktatási folyamatokban! Ezzel megalapozzuk a tanuláshoz szükséges alapkészségeket. Folyamatosan megismerjük, követjük és elősegítjük személyiségük fejlődését. Tapasztalatainkat megosztjuk a kollégákkal és a szülőkkel. Alkalmazzuk a tanuló megismerési technikákat. Valamennyi pszichikus funkció működését fejlesszük, de a serdülő korban már a produktív (konvergens és divergens) gondolkodásra helyezzük a hangsúlyt. Ezzel alapozzuk meg a kreatív személyiségjegyek kialakulását. Tesztek, tréningek, dramatikus játékok, önmegvalósítási lehetőségek, szereplési alkalmak teremtésével segítjük tanítványainkat saját személyiségük megismerésében és fejlesztésében. A kreatív személyiségbeállítódást erősítjük, az ismeretszerzés induktív és deduktív útját egyaránt alkalmazzuk. A tágan értelmezett tanulási folyamatokban a az aktivizáló módszereket részesítjük előnyben. 20

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

OM: 200842 A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

OM: 200842 A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 200842 A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. verzió Nyíregyháza, 2013. december 02. 1 NEVELÉSI PROGRAM Jogi státus az Alapító Okirat alapján A közoktatási intézmény neve:

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja,

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013.

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013. NEVELÉSI PROGRAM Kertvárosi Általános Iskola 2013. 1 Tartalom 1. ALAPÍTÓ OKIRAT... 4 2. HELYZETELEMZÉS... 6 2.1. A tanulók... 6 2.2. A szülők... 6 2.3. Pedagógusok... 6 2.4. Nevelő-oktató munka... 7 2.5.

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. A Tolnai Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Helyzetelemzés... 8 Az intézmény

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A.) NEVELÉSI PROGRAM

TARTALOMJEGYZÉK A.) NEVELÉSI PROGRAM 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4. oldal A.) I. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓ- GIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ELJÁRÁSAI, ESZKÖZEI 6. oldal 1. 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK..12. oldal 1. 2. PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben