Vég Csaba VILÁGSZİTTES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vég Csaba VILÁGSZİTTES http://vegcsaba.hu"

Átírás

1 Vég Csaba VILÁGSZİTTES

2 2013, Vég Csaba Minden jog fenntartva Elektronikus könyv forma / A5 nyomtatott méret

3 (Bizonyos ismereteim, majd különös tapasztalataim olyan gondolatok felé vezettek, hogy létezik egy, a láthatón és megfoghatón túli világ, saját törvényekkel és minıségekkel. Késıbb láttam, hogy a láthatón túli, vagyis a transzcendens alaptörvényei milyen módon határozhatók meg. Az ıshagyományok, a mővészetek részleteikben másként, de lényegükben mind azonos módon írják le ezt a világot. Nem tudhatom, milyen részben vagyok az igazság birtokában és melyek a tévedéseim. Ha igazat írtam, az mőködni fog. Ha nem, remélem, más tudása kijavítja.) A láthatón túl A láthatón és megfoghatón túl létezik egy világ, adott törvényekkel, minıségekkel és szabályokkal. Ez a transzcendens, a hétköznapi szemléleten túli világ, a szellemvilág, az istenségek világa. Valójában ez nincs a világunkon túl, hanem annak részei vagyunk. Sıt, a transzcendens világ nem is láthatatlan, sem nem megfoghatatlan minden pillanatunkat átszövik jelenségei, melyeket bárki észrevehet, aki értı szemmel néz. Néha villanásokra, néha hosszabb idıre felnyílhat a szemünk a látszat mögötti igazságra, megláthatjuk, milyen színek és formák vetették anyagi világunkba az árnyékukat. Mi általában elkülönülve, egymástól szétválasztva látjuk a jelenségeket, itt viszont minden egységben, teljességben és összefüggéseiben létezik. A világ teljessége maga a Valóság. A racionális tudat, a logika az apró vizsgálható lépésekre épül. A valóságnak, a realitásnak azonban ez csak az egyik, bár fontos része. Az

4 intuitív gondolatok ugrásai végtelennek tőnı messzeségbe vihetnek, melyet a logika csak nehezen és csak sokára érthet meg. Az, ami irracionális így nem feltétlenül valótlan, irreális. A transzcendens valójában a racionalitás minden határon túllépı értéke. Itt már a logika nem feltétlenül segít: ez már az analógiák, a hasonlóságok világa. Azonban, a világunk egységes, így ha valami irracionális, de igaz, az sem mondhat ellent a logikának, a racionalitásnak, legfeljebb nem ismerjük az összes kiindulópontot vagy nem tudtuk megtenni az összes következtetési lépést. A transzcendenssel egy a világunk, így a teljes világ mőködésének ismeretében kell megszerveznünk az életünket. Ha az ember csak önmagára tekint, önzı és meggondolatlan módon cselekszik, késıbb, amikor nagyobb belátásra jut, a tetteit keservesen megbánja. A teljesség minél nagyobb ismerete irányfény, így kevésbé térülhet el az ember a jó útról, kevésbé fog felesleges kitérıket tenni. A transzcendens megismerése Mivel a transzcendens átszövi a közvetlenül látható és megfogható világunkat, így annak minıségei és törvényei megismerhetık, elsısorban az analógiák, a szimbólumok nyelvezetén keresztül. Errıl a világról szólnak az ısmítoszok és ıshagyományok, különösen azok, amelyeket még kevésbé érintettek meg a világvallások. A régmúltban az emberek a szellemiségben éltek, érezték annak mőködését és tetteiknek oda történı kivetülését is. Voltak elképzeléseik, sıt, tapasztalataik arról, hogy hogyan és miért születik meg egy ember, milyen irányt kellene az élete során

5 követnie, mi történik a halál idején, majd azt követıen; honnan származnak és hova térnek meg az embert alkotó szellemi energiák? A régmúltban, nagy ritkán manapság is, kapcsolatba kerülhettek a már meghaltak különbözı lélekrészeivel, de szellemi minıségekkel, istenségekkel is. Az ıshagyományokhoz tartozik a sámánság, amely a szellemi minıségekkel való kapcsolattartás technikáit, illetve, a szellemvilág törvényeinek és minıségeinek az ismeretét is jelenti. A mai világvallások az ıshagyományokban gyökereznek, így azokból is megismerhetı a világ teljessége. Az intézményesített vallások viszont gyakran hatalomra, így kizárólagosságra törekednek, ezért tagadnak sok ıshagyományt, azaz végsı soron korlátok közé akarják szorítani az embereket. Csak a kirekesztésen túllépve lehet a világról teljes képet alkotni. Az ıshagyományok és a vallások is egy-egy megfogalmazási módra, nyelvezetre épülnek, amelyeket nem szó szerint, hanem analógiás, szimbolikus módon kell értenünk. Sok régebbi, vagy modern történet, regény, film is a transzcendensrıl szóló rejtett ismeretet közöl, legyen az elsı pillantásra mővész-film, vagy akár egy hétköznapinak tőnı eseménysor. Az igazi alkotás során a racionalitás gátjait megkerülve a tudattalan ráhangolódhat a teljes valóság törvényeire, így az ilyen alkotásokat értelmezve megtudhatjuk, az ember valójában hogyan látja a világot, annak milyen rejtett törvényszerőségeit ismerte fel, és közölte ilyen szimbolikus, analógiás módon. Álmainkban visszahúzódik tudatunk racionális fele, az álmok így kirándulásoknak tekinthetık a teljesség analógiás módon megnyilvánuló világába. Álmainkra emlékezve megismerhetjük, hogy valójában mi is foglalkoztat bennün-

6 ket és hogyan próbáljuk élethelyzetünket értelmezni; egyben a szimbólumok nyelvezetét is megismerhetjük. Álmainkban visszahúzódik a megismerést sokszor gátló túlzott racionalitás, így az ıshagyományok alapján a szellemvilág el tud érni minket, taníthat, segíthet és tanácsot adhat helyzetünkben, problémáinkban. A transzcendens megismerésének a kulcsa a nyitottság, mégpedig az, hogy se tökéletesnek, se csalhatatlannak ne lássuk magunkat. Ez önmagunk, hibáink és sérülékenységünk ismeretét is jelenti. Tévedni emberi dolog. Ha magunkat tökéletesnek, tévedhetetlennek látjuk, vagy ha elzárjuk magunkat a minket kényelmetlenül érintı kérdések elıl, akkor elzárjuk magunkat az igazságtól is. Az önismeret és az emberi sokféleség ismerete vezet az empátiához, és hogy egyes szelleminek tulajdonított jelenségeknek meg tudjuk különböztetni a személyes és az univerzális aspektusait. A modern korunkban terjedı összeesküvés-elméletek, mitikus történetek, a manapság ezotériának nevezett irányzatok, látszólag médiumi csatornázások túlnyomó részben mind a fantázia szüleményei, a tudományos-fantasztikus vagy fantázia-történetekkel egy csoportba sorolhatók csak éppen ezek fikciókként senkit sem érdekelnének. Az ön- és emberismeret, vagyis a pszichológia segítségével meghatározhatjuk, hogy milyen lelki problémákból fakadnak a hasonló állítások, és pontosan mit is nyújtanak a hallgatóságnak, a követıknek. Azonban, az ilyen állításoknak is van valami valóságalapja, bár az általában más, esetleg éppen ellentétes a közölt ismeretekkel. A transzcendens átszövi a világunkat, így annak manifesztációi kisebb-nagyobb jelenségekben észrevehetık. Ezek a jelek, amelyek például segíthetnek, figyelmeztetnek a követendı vagy elkerülendı útra. Emberi sajátosság, hogy

7 mindenki magára kedvezıen szeretné értelmezni a jeleket, figyelmen kívül hagyva akár súlyos figyelmeztetéseket is. A jeleket sem túl, sem alulbecsülni nem szabad. A transzcendens megismerése történhet közvetlen tapasztalat alapján, különleges élmények során. Történhet például közvetlen kommunikáció szellemi minıségekkel. A szellemvilág ismerete szükséges azonban ahhoz, hogy értsük, milyen minıség üzent, milyen célzatból, ill., hogy ez a minıség milyen világot lát maga körül, és hogy a közvetítésbe mikor lép közbe más és más erı. Ahhoz pedig az emberi lélek ismerete kell, hogy leválasszuk az üzenetekbe bekeveredı tudattalan tartalmakat, valamint az emberi gyengeségnek azokat a pontjait, melyekbe a nem tiszta szellemi minıségek belekapaszkodhatnak. Sok üzenet valójában csak a közvetítı saját ötletei, gondolatai, melyek másoktól sokkal nagyobb figyelmet kapnak, ha azokat fentrıl kapottként aposztrofálja. A hangszínük, a jellegük alapján kiszőrhetık a tényleges üzenetek. A láthatón és megfoghatón túli világ tehát megismerhetı, mely ismeretek általában analógiás módon jelennek meg. A világ megismerése a teljességével való együtt érzés. Jó és Rossz Az ıshagyományok szerint a szellemiségben létezik a Jó és a Rossz világa. A Jó a teljességet és harmóniát jelenti, a Rossz pedig a töredezettséget és káoszt. Az ember a valódi, sokszor tudatosan nem is ismert céljai és törekvései mellé a szellemi minıségektıl segítséget kap.

8 Ha a szándéka a Jó irányába esik, akkor a pozitív minıségeket képviselı szellemi erık fogják támogatni, ha nem, akkor pedig a Rossz világa. A Jó a lehetıségek alkotó kiteljesedését, a teremtést jelenti, a Rossz pedig a más kárára történı haszonszerzést, a parazita-létet. A Jó a teljességet képviseli, így az egyéneken túlmutat. A Rossz az egoizmus, az önérdek pusztító érvényesítése mások rovására. Az ember ösztönvilága kaotikus, így abban a jó és a rossz is megjelenik. Ha az ember a negatív tetteknek enged utat, az pillanatnyi elınyökhöz juttathatja, de ezzel a világát, végsı soron pedig önmagát rombolja. Az emberben így megjelenik a Jó és a Rossz, a Fény és a Sötétség örök harca. Az ember szabad akarattal rendelkezik, így dönthet, hogy az ösztönök kirobbanó útját követi-e vagy képes túllépni önmagán, berögzıdött késztetésein. Egy Igaz Isten Bárki mondhatja vagy gondolhatja magát hívınek. A leglényegesebb különbség az, hogy valaki valóban, a lelke legmélyén hisz-e egy fölötte és minden fölött álló, jóra törekvı sorsszervezı szándékban, vagy sem. Ez ugyanis alapjaiban határozza meg az egyén viszonyát a világ felé. Ha hiszünk egy ilyen szándékban, akkor bármi is történjen velünk, bíznunk kell abban, hogy az az érdekünkben történt. Mi nem láthatjuk át, hogy adott esemény késıbb pontosan mit fog eredményezni. Azt sem tudhatjuk, hogy amit mi jónak gondolunk és ami felé törekszünk, az végsı soron nem is a legjobb lenne számunkra. Mivel ez a felettes szándék Jóra törekszik, az általunk követendı irányról jelzéseket fogunk kapni, ahogy arról is, ha éppen meg kell áll-

9 nunk és meg kell fordulnunk. Ha hiszünk egy ilyen szándékban, arra rábízhatjuk a sorsunk ha mi jóra törekszünk, mindent megteszünk, de közben mégsem ragaszkodunk csökönyösen a véleményeinkhez, akkor megkapjuk az útjelzıket. A nehéz tapasztalatok figyelmeztethetnek arra, hogy rosszul mértünk fel egy-egy helyzetet, vagy, hogy túlbecsültük magunkat. Az ıshagyományok alapján létezik ilyen, minden felett álló szellemi minıség, amelyet mi Istennek nevezünk. Isten teremtette meg a világot; minıségének kiáradása átszövi a mindenséget. Isten tehát a forrás ( İsten, Öreg Isten ), a Teremtı, a teljességet és harmóniát jelentı Jóra törekvı ( Jóisten ), mindenek felett álló, tehát Egy, és a valósággal azonos, tehát Igaz. (Az Isten szóban a kezdı szótag valószínőleg Egy és İs jelentéső is és kapcsolatban lehet az Igazsággal is.) Az Igazság közelebb visz a valóság teljességéhez, így Istenhez. A hamisság és a képzetekbe való kapaszkodás viszont menekülés az igazság elıl. Aki nem képes szembenézni önmagával, a valódi helyzetével, tetteivel, az menekül a valóság elıl, így attól egyre távolabb kerül, ahogy Istentıl is. Saját képzeteit az egekig növeszti és egyre nehezebben lesz majd arra képes, hogy megtalálja azt az utat, amit valójában követnie kellene. Kialakulhatnak tetszetıs képzeteink, ötleteink a világ mőködésérıl ha azok nem illeszkednek a valósághoz, arra nem alapozhatjuk az életünket, sıt mindezek a képzetek akár életveszélybe is sodorhatnak. Mivel mi emberek vagyunk, soha nem lehetünk a teljes igazság birtokában. Bíznunk kell tehát abban, hogy akár a legrosszabbnak tőnı

10 esemény is végül, a nagy egészben jóra vezet. Mert: Isten útjait, szándékait mi nem ismerhetjük. Az ember csak a mindenség részleteit képes átfogni, nem tudhat mindent, így a tévedés lehetısége az ember természetéhez tartozik, mindig fennáll. A világról alkotott tudásunk nem lehet tökéletes, így senkit sem szabad megzavarnunk a hitében, különösen, ha az általunk vélt igazságot el sem bírná viselni. Minden elképzelést próbára fog tenni a valóság, és csak a Valóság az Igazság, tehát: csak Isten az, aki ítélhet. Egy közös világunk van: Egy Igaz Isten van, mely minısége átszövi a mindenséget. Nincs másik Valóság, így nincs másik Igazság sem. Nem a felhık közé kell elszállni, egy képzelt világba. A valóságot kell annak teljességében megélni. Az Egy Igaz Istenben való hit valójában a mindenségre való hangolódás, az együtt érzés, amely feljebb emelheti a lelket a Jó, a harmónia és a teljesség mind magasabb fokozataira. Igazság Az ember egyik alaptulajdonsága, hogy formát akar adni az életidejének. Szeretné, hogy a napjai jól, kellemesen teljenek. Ez azt is jelenti, hogy szeretné érezni, az életének van értelme, hogy fontos, jelentıs a léte, így a világ kevesebb lenne nélküle. Ha pedig valaki a lelke legmélyén úgy érzi, hogy értelmetlenül telnek napjai, hogy nem fontos a világ számára, hogy az életének nincs formája, akkor kitalál magának egyet. Megszületik egy képzeletbeli világ, amelyben ı egy kitüntetett szereplı, egy rejtızködı varázsló, természet-

11 feletti képességekkel és így hatalommal mások felett. A képzetei mindinkább eltávolítják a valóságtól és attól, hogy a világ igaz formáját megismerje egyre kevésbé találja helyét a durva, ıt meg nem értı világban. A képzetvilágba menekülés az éretlenség jele, a gyenge alapokon álló személyiségé, amely értéktelennek érzi magát, így a képzetei önigazolást nyújtanak. Az igazság így az emberek számára elsısorban érzelmi kérdés. Ha valaki egy témához, jelenséghez érzelmileg kötıdik, akkor a véleményeinek megkérdıjelezését a saját személye elleni támadásként veszi. Vagyis, sokkal fontosabb számára önmaga, mint a jelenség, azaz a valóság, az igazság. Ez azonban a fejlıdését is korlátok közé zárja. A megismeréshez csak az érdeklıdés és a teljességében való elfogadás viszonyulása vihet közelebb a feltétlen és önzetlen szeretet. A képzetvilágokat építı el akar venni a környezetébıl, hogy ı többnek hihesse magát. A valóságban élı viszont ad így az élet egészét gazdagítja. Az önzetlenség az énségen való túllépés. Valójában mindenki egy történet fıszereplıje, mindenkinek jelentıs a léte és élhet úgy, hogy a világ teljessége kevesebb lenne nélküle. Sok ember azonban értéktelennek látja azt a szerepet, amely betöltésére alkalmas lenne és amit a lehetıségei is engednének. Ez sokszor azért van, mert a környezetünk beleértve a modernitást, és a médiát is sugall, belénk sulykol bizonyos értékrendszert. A gyenge személyiség a látszat-értékekre törekszik, hiszen így a környezete csodálatát válthatja ki. Másrészt, az ember valódi értéket teremteni képes szerepének teljesítése sokkal nagyobb munkát és elszántságot igényelne. A képzetvilág és a látszatok értékei sokkal kényelmesebb utat jelentenek, ami a környezetbıl is nagyobb csodálatot vált ki.

12 A képzetek eltávolítanak a valóságtól, önmagunk és környezetünk jelenségeinek megismerésével és elfogadásával viszont belehelyezkedünk a világba, igaz képet tudunk kialakítani szerepünkrıl és lehetıségeinkrıl, így egyre inkább a világ teljességének részei leszünk. Istenben való hit azt is jelenti, hogy hiszünk az énségünkön túli világban és igazságban. Olyan helyen vagyunk, ahol valós és nem látszat értéket teremthetünk, bizonyos helyzetek próbái a fejlıdésünket szolgálják, formálódó képességeinkhez pedig fokozatosan újabb és újabb lehetıségek nyílnak meg. A világ teljességének, a valóságnak, Igazságnak, Istennek a mindenen, fıleg önmagunkon, énségünkön túli feltétlen szeretete egyre jobban beszı a mindenségbe, a világba. A képzetek elködösítik, a valóság viszont kitisztítja a tudatot, így megnyitja az intuíció forrását kezdetben a képzetekkel átszínezve, s csak sorozatos próbák után dıl el, hogy az egyén számára mi a fontosabb. A világ teljességével való együtt érzés így egy másik látásmód kapuját képes megnyitni. Az Igazság szeretete nem jelenti azt, hogy a véleményünket másra erıszakoljuk. Ember nem lehet a teljes igazság birtokában, így nem kérdıjelezhetjük meg olyannak sem a véleményét, aki azt nem tudná elviselni. A valóság végül mindig ítél. Az igaz hit az, amellyel feltétel nélkül elfogadhatunk másokat, magunkat és helyzetünkre mindig az értékteremtés lehetıségeként tekintünk. Isten hogyan látja a világot? Nos, ezt csak Isten tudja Ha azonban el tudunk szakadni képzeteinktıl, mindennapi gondjainktól, ha felül tudunk emelkedni problémáinkon, a világ szinte végtelen gazdagságára csodálkozhatunk rá, a lehetıségek szinte határtalan színterére, ahol ehhez a kincsestárhoz mi magunk is hozzáadhatunk egy-egy apró értéket.

13 Isten, Istenségek, İsök A Valóság egy, ahogy a szellemiség világa is. A szellemvilágban azonban önálló minıségek is megjelennek. Az ıshagyományokban több égrıl beszélnek, amelyek között átjárás van: egy-egy Életfa nı fel a következı égbe. A legfelsıbb égben van a Teremtı, aki mellett egy kiáradóbb férfi és egy befogadóbb nıi minıség is megjelenik, melyeket néha a Nap és Hold szimbolizál (az anyagi Nap és a Hold ezeknek a manifesztációi). Az alatta lévı égben differenciáltabb minıségeket kapunk, amelyek sokszor az ıselemekhez (a Tőz/Ég, Levegı, Víz és Föld) vagy az égtájakhoz kapcsolódnak. Egy érdekes felosztásban itt az Ég-Atya és Föld-Anya minısége jelenik meg, mely utóbbin a Föld bolygót is értsük. A kereszt másik szárát pedig a Fejedelem (vagy Harcos) és a bölcs Élet-Anya alkotja. Bármilyen minıségeket adjon meg egy hagyomány, ezen a szinten ezek egymással szemben ellentétesek, illetve ortogonálisak, így a világ négy sarkát jelölik ki, azaz Világır szerepőek. A Négy İr a Teremtı forrással együtt Öt, a Nappal és Holddal együtt Hét. Az alsóbb egekben a hagyományokban további differenciálódást találunk. Gyakran az Éltetı Tőznek, a Termésnek vagy a Viharnak is megtaláljuk az istenségeit. Az elhunytak szellemei felkerülhetnek a legalsó Égbe és innen figyelik utódaikat, akiknek sugallatokkal sokszor segíteni is próbálnak. Mivel az utódaikhoz vér szerint kötıdnek, nekik soha nem akarnak rosszat, nem csapják be ıket, mint esetleg más szellemi erık. Az ısök szellemei így

14 közvetítıkként jelennek meg a magasabb egekben lévı minıségek felé. Lelkek forrása és megtérte Az ıshagyományok szerint az ember halálával az ıt alkotó szellemi energia több részre hullik szét. Bizonyos tiszta részek felkerülhetnek az Égbe így tér meg ıseihez a lélek. Ez a hely egyben az újonnan születı lelkek forrása is. Születéskor az embert alkotó szellemi energia több részbıl tevıdik össze, ami késıbb több lélekként jelenik meg. Az utódban feltőnhetnek valamely ısének vagy ıseinek tulajdonságai, ami úgy jelenik meg, mintha ık az utódban újjászülettek volna. Az ıshagyományok szerint az embert alkotja egyrészt egy lélegzet-jellegő tiszta életenergia (sumer, illetve manysi lil ), amit a magyarok léleknek neveznek. Az életút során ehhez kapcsolódnak különbözı berögzıdések, szokások is. Az álmodó lélek éjjel, álomban útra kel, a megpihenı racionalitáson túllépve a transzcendens világba. A sumereknél ez a zi, magyarul (és manysi nyelven) íz/iz/ isz, vagyis ıslélek, isteni lélekrész, árnyék-lélek, ami az igazsággal (sumer zi(d), amit az elızıvel azonos képjel ír le) és egy különös hıvel, izzással is kapcsolatban van. Ezt madáralakban jelenítik meg, sasként vagy sólyomként, turu -madárként (manysi turuj sas ), ami az Éghez kapcsolódik, az Életfán tud felemelkedni és leszállni. Álmainkban a szimbólumok nyelvezetén keresztül így megláthatjuk az igazságot. Ez a vándorlélek, amely személyiségen túli, és a képességekhez, az életfeladatokhoz

15 kapcsolódik. Ha valaki az életében, tetteiben mindinkább túl tud lépni önmagán és a harmónia, a teljesség irányát tudja követni, akkor megerısödik ez a lélekrész. Ez nem a mindennapoktól való elszakadást, hanem az élet teljességében való részvételt jelent. Az Iz már nem csak a háttérben, árnyékként jelenhet meg, hanem kialakul az Éggel, az Igazsággal, a harmónia világával való egyre erısebb kapcsolat, ami már szinte önálló lélekként jelentkezik. A hagyomány szerint rendkívül ritka esetben bizonyos emberek már születésükkor rendelkezhetnek az Éggel való erıs kapcsolat lehetıségével, ez azonban csak megfelelı tanítás során aktiválódik. Ilyen tanítás maga az Élet. Ha egy ilyen képességő ember megfelelıen tud reagálni az életfeladatokra, akkor kibontakozhat benne ez a harmadik lélek, amely nem csak kapcsolat az Ég felé, hanem azzal, vagyis a világ teljességével egy. Az ilyen ember már nem csak az Ég, a harmónia és teremtés világának a közvetítıje, hanem az Ég eszköze, így olyanra, amit mi emberi életsorsnak nevezünk, néha nincs is lehetısége. A halál során széthullnak az embert alkotó szellemi energiák. A berögzıdések, szokások lassan leválasztódnak, leégnek a halottlátók ezt a részt tudják megidézni. A megtisztított lélekenergia felkerül az Égbe, megtér ıseihez, és majd új leszületések forrása lesz. A vándorlélek személyiségen túli, az nem közvetlenül a karakterhez kapcsolódik, hanem egy-egy feladathoz és a feladattal kapcsolatos tapasztalatokat győjti. A személyiség tehát nem reinkarnálódik, de a vándorlélek igen. A megfelelı képességő újszülötthöz újra hozzákapcsolódhat egy-egy ilyen feladat.

16 A halál egy hatalmas szembesítés az életúttal, a tettekkel. Itt már nincsenek vélemények, hamis önigazolások, önámítások, itt már csak Igazság van. A lélek a rossz döntéseinek lelkiismeret furdalásában ég. Ha a mérlegen a Jó kerül túlsúlyba, a Rossz a tisztítótőzben leég. Az élete során gonosszá vált lelket viszont nem engedi magához, kiveti az Ég. A halállal a földi tapasztalatok, kötelezettségek, feladatok, problémák véget érnek, a lélek megtérhet az Égbe és békében megnyugodhat. Az ıshagyományok szerint, ha valaki az élete során önzetlenül tevékenykedett a világ jobbá tételén, annak lelke a halál után is aktív marad. Az ilyen erıs lélek a szellemvilágból figyelemmel kíséri és próbálja segíteni vérszerinti és szellemi utódait. Szabad akarat Az emberi minıségeknél alapvetı különbség, hogy teremtésre, különösen a harmónia megteremtésére fordítja-e az energiáit vagyis, hogy szeret-e dolgozni, vagy pedig a másikból akar-e megélni, azzal, hogy elveszi más munkájának gyümölcsét, illetve arra kényszeríti, hogy helyette végezzen el valamit. Ez utóbbi a parazita lét: képletesen emberevés, a másik életenergiájának fogyasztása, tehát rabszolgaság. A másik életének, életerejének elvétele a teremtés pusztítása, amely a saját teremtıerıt nem érvényesíti, a másikét pedig megfojtja. Az ember szabad akaratot kapott, így dönthet, hogy az energiáit teremtı módon használja-e fel, vagy a látszatra kényelmesebb módon másra telepszik rá, hogy fenntartsa az

17 életét mást akár csak lelki terror alatt, a hatalmában tartva, mellyel rombolást végez mind önmagában, mind környezetében. Minden ember legnagyobb problémája végsı soron önmaga. Az emberi szándékok az építés, az értékteremtés vagy pedig a pusztítás, az érték rombolása két fı irányába mutatnak a kisebb-nagyobb tetteket, így végül az embert is alapvetıen ez alapján ítélhetjük meg. Az ösztöneit megfontolás nélkül követı embernek valójában nincs szabad akarata, nincs döntési lehetısége. Ez valójában akaratgyengeséget jelent, amely végsı soron káoszhoz vezet. A romboló módon megnyilvánuló tettek a belsı káosz, sokszor az egyén elıl is rejtett lelki problémák kivetülései. A valódi döntési lehetıség már az akaraterı bizonyos foka, egyben annak jelzıje, hogy az ember valóban meg tudja különböztetni a Jót és Rosszat, el tudja választani a Sötétséget a Világosságtól. Amikor pedig a korábbi beidegzıdésein túllépve a Jó irányába tud dönteni és tenni, azzal önmagát haladja meg, így léphet magasabb minıségre. Így élesztgetheti magában a Fényt. Az önzetlen értékteremtés nem jelenti, hogy engedjük, mások kihasználhassanak minket, hiszen így bennük negatív folyamatok indulnának el. Ezért fontos az asszertivitás, saját magunk és értékeinknek megvédése. Vannak, akik azt hiszik, hogy az embernek nincs is döntési lehetısége, annyira meghatározza a biológiája és a helyzete. A hagyomány pontosan tudja a meghatározottság és a szabad akarat arányait és összeütközéseit. Valójában, rendkívüli súlyúak a döntéseink, még a látszólag apróságnak tőnı dolgokban is, és együttesen akár gyökeresen más életúthoz vezethetnek.

18 A Jó minıségét minden határon túl követı embernek egyre kevésbé van szabad akarata, mivel egyszerően nem választhatja a másik utat. Ez is késztetésként, sıt, kényszerként jelenik meg, mivel egyszerően nem tehet mást. De, míg az ösztönenergiáinak akár romboló módon is utat követı ember nem tud mást tenni, az ilyen ember viszont nem akar mást tenni, bármi is legyen az ára. Az elsı eset a helyzet gyızelme az akarat felett, tehát akaratgyengeség, a másik viszont a tettek, az akarat diadala a helyzet felett. Hogy melyik irányról van szó, azt onnan láthatjuk, hogy a tettek eredménye értéket teremt-e vagy rombol. Szellemi segítı erık A láthatón túli világban létezik a teljesség harmóniájára, az értékteremtésre törekvı Jó világa és az abból kivetett, a töredezettségre, káoszra, pusztításra törı Rossz világa. Az ember a szándékaihoz, tetteihez segítséget kap a szellemvilágból. Ha a tettei az értékteremtés irányába esnek, akkor a Jó minıségeitıl, ha az értékrombolás felé mutatnak, akkor máshonnan. Ha az ember valamely, a teljesség harmóniájának irányába mutató tevékenységet minél elkötelezettebben, minél önzetlenebbül hajt végre, akkor ahhoz szellemi segítséget fog kapni. Létezik a tevékenységhez, a feladathoz (általános módon) kapcsolódó szellemi erı, amely az azzal kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok győjtıhelye is. A valóban elkötelezett emberhez hozzákapcsolódik ez a forrás, így egyre több információ válik számára elérhetıvé, ugyanakkor a saját tevékenységével is hozzáad ezekhez az ismeretekhez,

19 tapasztalatokhoz. Ez a szellemi erı sorsszervezıként is megjelenik, így különös egybeesések, események, segítı erık, majd hátráltatásnak tőnı váratlan próbák történhetnek. Az önzetlenség különösen magával az emberrel kapcsolatban merül fel: túl tud-e lépni önmagán, a gyengeségein, még önmagánál is fontosabb-e számára a feladat, az Igazság. Át tudja-e adni a szerepét annak, aki nála alkalmasabbnak bizonyul? Ha igen, akkor néha csalódásokon át, de egyre magasabb minıséggé tud fejlıdni a szellemi segítség iránymutatását követve. Ha erre nem képes, akkor a feladat segítı szellemi ereje lekapcsolódik hiszen az egy magas szinthez tartozik, így nem maradhat a figyelmeztetések ellenére mégis elakadt vagy a lejtın elinduló ember közelében. A tiszta tapasztalatokat győjtve ez a vándorlélek késıbb újabb és újabb elkötelezett ember mellé szegıdik, és az ı tevékenységét és útját próbálja majd segíteni. Minden ember körül léteznek pozitív segítı szellemi erık, ırszellemek, amelyek sugallatokkal, jelekkel próbálják terelni a jó útra. Mi, emberek általában töredékes információk, berögzött elképzelések alapján vezetjük tetteinket, céljainkat. A segítı szellemi erıknek viszont sokkal nagyobb áttekintése van rólunk, helyzetünkrıl, környezetünkrıl, világunkról, jövınkrıl. A régen élt erıs lelkő ısök szellemei a haláluk után is segítik utódaikat, nemzetségüket, népüket, az emberiséget. Az ısök emlékének ápolása erısíti ezt a szálat. A hagyományos sámánság egyik alapfeladata volt az ısök szellemével való kapcsolattartás, hogy útmutatást és támogatást adjanak élethelyzeteinkben.

20 Célok, Életfeladat Az emberek csodálatos fantáziákat teremtenek, általában soha nem teljesülı feltételekre. Ha ez vagy az az enyém lehetne, vagy ha én lehetnék az akárki, mennyivel jobban csinálnám, sokkal több értéket teremthetnék, mennyivel nagyobb hasznára lehetnék a közösségnek Az ıshagyományok, különösen a mesék és mítoszok pontosan leírják az ember által követendı utat. Elıször is a saját házunk táján, közvetlen környezetünkben kell rendet tennünk, mindennapi életünket kell biztos alapokra állítani. Olyan célokat kell kitalálnunk, amelyekre megvannak az eszközeink és lehetıségeink. A mitizált célok, illetve az élet mitizált elvek szerinti felépítése általában azt jelzi, hogy valaki csalódott eddigi sorsában, vagyis saját magában, így egy képzelt világba menekül. De, ha már a közvetlen feladatait sem tudta megoldani, hogyan tudna magasabb szintre lépni? Ha már a problémáival sem képes szembenézni, hogyan tudna mélyebb igazságokat elviselni? A hagyományok szerint, ha az ember már rendezte életét, egyszer csak, valamikor, megjelenik a közvetlen közelében olyan lehetıség, amely nagyobb felelısséget, nagyobb tetteket kíván. Az emberek általában elutasítják ezt, mivel az ilyen feladat egyre inkább a teljességhez, az önzetlenséghez tartozik, így plusz teherként jelenik meg, amely semmilyen konkrét hasznot nem ad, csak a jól végzett munka nyugalmát. Ha ezt mégis megteszi, ezután újabb feladatok, egyben újabb próbák jelennek meg, amelyhez a szellemvilág mind nagyobb segítséget is megad, újabb tudás, újabb képességek lesznek elérhetık mindezek azonban értéktelenek lesznek a többség számára. A szellemiséghez

21 kapcsolódó igazi tettek a teljes élet kiegészítései, melyek haszna anyagi értékekké közvetlenül nem konvertálható. Nincs tehát külön, a felhık között vezetı szellemi út. Nem a képzeteinket, mitizált eszméket kell keresnünk, hanem a tükörbe és magunk köré kell néznünk. A szellemiség igazi útja maga az életünk. Könnyen felismerhetjük, hogy mi az, amit leginkább meg kellene tennünk: az, amit a legjobban kerülünk, amit halogatunk. Felismerhetjük, milyen tulajdonságainkat kellene magasabb szintre emelnünk: azokat, melyek másokban a legjobban zavarnak. Az életfeladatunk pedig általában olyan, amit a tudatunkkal lényegtelennek tartunk, valójában pedig minden fontosabb élethelyzet, mint próba, annak irányába mutat. Életfeladatunk : egy értékes élet megteremtése. Ez valójában az Éggel, az értékeket képviselı szellemvilággal való mind teljesebb kapcsolat megteremtése. Életünk Az ıshagyomány szerint életünkben folyamatos segítséget és útmutatást kapunk a jóra törekvı szellemi erıktıl, amelyek sorsszervezı erıként is megjelennek, így terelni próbálják az embert a nagyobb áttekintést nyújtó felsıbb nézıpontjuk alapján a Jó útra. Jelek, sugallatok, álmok segítenek minket, ha túl tudunk lépni kényelmességünkön, berögzıdéseinken, konokságunkon. Kitalálhatunk magunkról tetszetıs képzeteket, meghatározhatunk jól hangzó célokat azok valósága, Igazsága meg fog mérettetni. Az Ég célja a valódi értékek megteremtése, a teljesség harmóniája.

22 Lelkünk legmélye pontosan tudja, hogy számunkra mi lenne a jó, mit kellene tennünk. Csak meg kellene tanulnunk hallgatni a sugallataira. A teljességet képviselı szellemiség egón túli. Nem az a fontos, hogy ki teremtette meg az értéket, hanem hogy hogyan teremtıdhet minél nagyobb érték. Nem az a cél, hogy valaki minél feljebb kapaszkodhasson a ranglétrán, divatos munkát végezhessen, amely a környezete felszínes csodálatát váltja ki. Ha valaki olyan helyre kerül, amit ı vagy környezete értéknek tart, de mégsem arra a legalkalmasabb, az egyre nagyobb konfliktusokat fog a számára eredményezni. A cél, hogy mindenki megtalálja a valódi helyét, amely valódi boldogságot hozhat. Az ıshagyományok szerint az Élet receptje rendkívül egyszerő: az Élet a tapasztalás lehetısége, és rajtunk áll, hogy annak idejét milyen módon telítjük meg tartalommal és értéket teremtünk, vagy éppen elvesztegetjük a lehetıségeinket, esetleg pusztítunk. Mindössze tehát annyit kell csak tennünk, hogy felismerjük, hogy valóban milyen helyzetben vagyunk márpedig éppen mi magunk szeretnénk a legjobban elkendızni a ránk vonatkozó igazságokat, képzeteket felépítve önmagunkról és helyzetünkrıl. A felismert tényleges helyzetbıl pedig meg kell próbálnunk a legjobbat kihozni. És ehhez hívınek sem kell lennünk. Az életben a legfontosabb, hogy kézbe tudjuk venni saját sorsunk irányítását, ne másoktól várjuk problémáink megoldását, ne mások életét vegyük el. Mindenki csak a saját életét tudja megoldani. Ha még ezt sem tudjuk megtenni, ha mások életerejébe kapaszkodunk, hogyan teremthetnénk értéket? Mindehhez nem kell hívınek lenni. Az igazi hit mindössze azt jelenti, hogy elismerünk egy jóra törekvı, sors-

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Hermész Triszmegisztosz

Hermész Triszmegisztosz Hermész Triszmegisztosz Hermész Triszmegisztosz az ezoterikus irodalom egyik legvitatottabb alakja, aki valószínőleg Thoth, a bölcsesség egyiptomi istenének személyével azonos. Thoth volt az írás és a

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett "dimenzióváltásról"

A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett dimenzióváltásról A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett "dimenzióváltásról" Mivel rengeteg rémhír, félelemkeltı kör-email és médiumi közvetítés terjed egyre jobban az ún. "dimenzióváltással" kapcsolatban, ezért

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Hernyóból lepke avagy Hogyan lesz egy kis cégbıl, pénzt termelı gépezet tanulmány Kelkó Tamás 2009 Hernyóból lepkévé válni, avagy a vállalkozásodnak is vannak fejlıdési fázisai! Ahogy az embernek, egy

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4., Emlékeztetı Az emlékeztetı a megbeszélésen elhangzott szakmai vita összefoglalója. A kerekasztal beszélgetés teljes hanganyaga

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor Nemzetközi Navigátor A legalaposabb tudásra tapasztalati úton tehetünk szert. Jobb vezetıvé úgy tudunk válni, ha gyakoroljuk a vezetést. Valódi inspirációt nem a szokványos, bejáratott helyekrıl kaphatunk,

Részletesebben

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata Készült a Gazdasági Versenyhivatal VKK megbízásából A tanulmányt készítették

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Már megszoktuk, hogy nem csak egy bank vagy távközlési szolgáltató létezik, itt az ideje, hogy azt is megszokjuk, hogy gázszolgáltatót is

Részletesebben

Fenntartható Fejlıdés. Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl.

Fenntartható Fejlıdés. Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl. Fenntartható Fejlıdés Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl. Korunk, mint a megvalósult abszurditás világa. Mindenki tudja, hogy elpusztulunk, ha 3 percig nem jutunk levegıhöz 3 napig nem

Részletesebben

ERDÉLY 2015 HÁROMSZÉKI FEJLESZTÉSI KONFERENCIA SEPSISZENTGYÖRGY, 2010. DECEMBER 10. A KONFERENCIA ÖSSZEGZİJE ÉS ÁTIRATAI

ERDÉLY 2015 HÁROMSZÉKI FEJLESZTÉSI KONFERENCIA SEPSISZENTGYÖRGY, 2010. DECEMBER 10. A KONFERENCIA ÖSSZEGZİJE ÉS ÁTIRATAI ERDÉLY 2015 HÁROMSZÉKI FEJLESZTÉSI KONFERENCIA SEPSISZENTGYÖRGY, 2010. DECEMBER 10. A KONFERENCIA ÖSSZEGZİJE ÉS ÁTIRATAI 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEGZİ ELEMZÉS 4 KÖSZÖNET 7 ÁLTALÁNOS BEMUTATÓ 8 ELVI FELVEZETİ

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

TERVEZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS A VÁROSALAKÍTÁSBAN

TERVEZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS A VÁROSALAKÍTÁSBAN Tér és Társadalom XXIV. évf. 2010 4: 29 49 TERVEZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS A VÁROSALAKÍTÁSBAN (Planning and Regulation in Urban Formation) SZABÓ JULIANNA Kulcsszavak: tervezés szabályozás társadalomtechnika település

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

HARASZTY GÁBOR SÁNDOR VERESS GÁBOR VERESS GÁBORNÉ A KULTÚRA SZEREPE A RENDVÉDELEM MINİSÉGBIZTOSÍTÁSÁBAN

HARASZTY GÁBOR SÁNDOR VERESS GÁBOR VERESS GÁBORNÉ A KULTÚRA SZEREPE A RENDVÉDELEM MINİSÉGBIZTOSÍTÁSÁBAN HARASZTY GÁBOR SÁNDOR VERESS GÁBOR VERESS GÁBORNÉ A KULTÚRA SZEREPE A RENDVÉDELEM MINİSÉGBIZTOSÍTÁSÁBAN A biztonság nehezen meghatározható ( félelem, aggodalom nélkül ) 68 latin eredető fogalom. A biztonság

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25

2009. január 25. EDF EDF Csoport RSE megállapodás 2009 1/25 EDF CSOPORT TARSADALMI FELELOSSEGVALLALAS MEGALLAPODAS FELÜLVIZSGÁLATA 2009. január 25 1/25 MEGÁLLAPODÁS AZ EDF CSOPORT SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓAN, amely létrejött : Az EDF,

Részletesebben

Bevezetés (Az ember élete)

Bevezetés (Az ember élete) Tartalom A mű második felét adó 'Az ember élete' könyv bevezetése: miért van rá szükség, miről szól, mik a legfontosabb jellemzői. Miért nehéz az embernek a modern világban megtalálnia, hogy hogyan éljen?

Részletesebben

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS Tér és Társadalom XXII. évf. 2008 1: 125 139 Kulcsszavak: URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS (Urban Management and Fiscal Federalism) pénzügyi föderáció közjavak közfeladat-ellátás HORVÁTH

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Hansági Ferenc Szakiskolai Szekciója Szeged

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Hansági Ferenc Szakiskolai Szekciója Szeged Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Hansági Ferenc Szakiskolai Szekciója Szeged A megalakuló Hansági szekció feladatai, tervei: Segíteni, kialakítani az iskola (iskolák) diákjai számára a szakmai közösség,

Részletesebben

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

15.Hajlandó vagy szembenézni önmagaddal?

15.Hajlandó vagy szembenézni önmagaddal? 15.Hajlandó vagy szembenézni önmagaddal? Számmisztika - Tudod mire születtél? Egy számmisztikai elemzés megmutatja neked! - Schilling Péter Hajlandó vagy szembenézni Önmagaddal? Honnan tudhatom meg hol

Részletesebben

Médiapiac Magyarországon

Médiapiac Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Média és társadalom Médiapiac Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Média és médiafogyasztás

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

A sámánista szövegek és a zsidó misztika szöveginterpretációjának összehasonlítása

A sámánista szövegek és a zsidó misztika szöveginterpretációjának összehasonlítása A sámánista szövegek és a zsidó misztika szöveginterpretációjának összehasonlítása Czimbalmos Mercédesz Viktória Dr. Birtalan Ágnes 2010-2011/1 A szöveginterpretációnak a legtöbb tudományban óriási jelentısége

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben