Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával"

Átírás

1 Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

2 Világjáró projekt HEFOP Integrációs Pedagógiai Rendszer Készítette: Dr. Bodnárné Bátori Katalin Hazné Genye Anita Máténé Turi Katalin

3 TELEPÜLÉSÜNK ÉS ISKOLÁNK Gerjen 1300 lakosú kis település tolna megyében a Duna mellett, Pakstól közúton 22 km-re. A Paksi Kistérséghez tartozik. Lakói közül kb. 10 % roma etnikumú. A romák rendezett körülmények között élnek a falu különbözı részein. Többségük beás származású, de a nyelvet már csak az idısek beszélik, ık is magyarral keverve. A lakosságra nem jellemzıek az etnikai ellentétek. Falunk zsáktelepülés. Ez a tény nagyban befolyásolja a lakosság élet-és munkakörülményeit. Helyben fıleg a mezıgazdaságból és a szolgáltatóiparból lehet megélni. Nagyobb ipari üzemek km távolságra vannak, ahová a gerjeniek autóbusszal járnak be dolgozni. Jelenleg a munkaképes lakosság 185-a munkanélküli. Ezen a helyzeten javítani fog a faluban felépülı ipari üzem, mely szeptemberétıl negyven fınek ad munkát. Ekkor a munkanélküliség mértéke várhatóan 10% alá csökken. A településen egy oktatási intézmény mőködik, a Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. Az óvodába negyvenöt gyermek jár, akikkel délelıtt csoportbontásban két óvónı foglalkozik. Az iskola tanulólétszáma 103 fı. Minden évfolyamon egy osztály mőködik, plusz egy alsós és egy felsıs napközis csoport. A nevelı-oktató munkát 12 pedagógus végzi. Közülük kilencen rendelkeznek tanítói, hatan valamilyen szaktanári képesítéssel. Így a szakos ellátottság zömében megoldott. A tanulók a tanítási órákon kívül szakkörökön, sportkörökön gyakorolhatják az érdeklıdési körüknek megfelelı tevékenységeket ıszétıl van alapfokú mővészetoktatás, három tanszakon. Az iskolába járó gyerekek 41%-a halmozottan hátrányos helyzető. A os tanévben kezdtük el az integrált oktatási rendszer kiépítését, melyhez a HEFOP pályázat nyújtott segítséget.

4 Világjáró projekt A projekt célja: A gyerekek ismerjék meg - minél élményszerőbben - más népek szokásait, kultúráját. Gyakorolják az önálló ismeretszerzést különbözı információhordozók felhasználásával. Gyakorolják a megszerzett ismeretek bemutatását különbözı formákban - kiselıadás, power point bemutató, rejtvények, feladatok adása, gyakorlati tevékenységek bemutatása. Kapjanak lehetıséget a gyerekek arra, hogy önmagukat szervezı tevékenységekben kipróbálhassák Olyan gyerekek is megmutathassák képességeiket az iskolaközösségnek, akik korábban erre nem kaptak lehetıséget. - Gyakorolják a közösségben való együttmunkálkodást, ezáltal erısítve az osztályközösséget. Az ötlet születése: Az országok bemutatásának ötlete a gyerekektıl származott, az elsı diákönkormányzati ülésen vetették fel. A diákönkormányzatot segítı pedagógus jó nevelési lehetıséget látott benne, ezért elfogadásra javasolta a nevelıtestületnek. Ezt a programot ugyanis a pedagógusok, elsısorban az osztályfınökök hathatós segítsége nélkül nem lehetett volna megvalósítani. A többi pedagógusnak szintén tetszett az ötlet. Ehhez hozzájárult az is, hogy nem sokkal korábban vettünk részt a Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés címő harminc órás tanfolyamon. Ennek keretében mindannyian megismerkedtünk a projektmódszerrel, és hallottunk egy sikeres projekthétrıl, melyet a darányi iskola pedagógusai és diákjai valósítanak meg évrıl évre. Természetesen nem akartuk az ottani programot egy az egyben lemásolni, de úgy gondoltuk, hogy néhány ötletük és jó tanácsuk felhasználásával mi is megpróbálkozhatunk a saját projektünkkel. Ehhez a gyerekek által javasolt téma alkalmasnak mutatkozott.

5 -5A megvalósítás lépései: A diákönkormányzati képviselık meghatározták a program körvonalait. Ezek a következık lettek: Minden hónapban egy délután lesz világjárás, amikor egy felsıs osztály egy országot mutat be. Minden vállalkozó osztály felír három országot, amelyet ık érdekesnek tartanak, ebbıl a kínálatból lesz kisorsolva, hogy ki melyiket dolgozza fel. A feldolgozás során hét témakört kell érinteni: Az ország földrajza, történelme, mővészete, sportja, zenéje, tánca, népszokásai, étkezési szokásai A programban minden érdeklıdı tanuló részt vehet, az elsıstıl a nyolcadikosig. A kereteket azután az adott osztálynak kellett megtöltenie tartalommal, illetve kidolgoznia a lebonyolítás formáját.

6 A lebonyolítás módja: Elsıként a hatodikosok kerültek sorra Spanyolországgal. İk úgy döntöttek, hogy a hét témakört hét különbözı helyszínen fogják bemutatni. Mivel az osztály létszáma éppen tizennégy fı, így párokat alakítva vállaltak egy-egy nekik tetszı témát. Az anyaggyőjtést részben önállóan, részben osztályfınökük közremőködésével végezték. Nagyon sok támogatást kaptak a szülıktıl, akik még a bemutatóra is eljöttek, figyelemmel kísérve, ha kell, segítve gyermekük mőködését. A program megvalósítása elıtt néhány nappal a 6. osztály osztálytitkára fölmérte, hogy kik azok a tanulók, akik részt vesznek a világjáráson. A jelentkezıket azután osztályfınökük segítségével hét csoportba sorsolták úgy, hogy minden csoportban egyenlı arányban legyenek a különbözı korú gyerekek. A csoportok forgószínpad-szerően járták végig az iskola termeiben kialakított hét helyszínt. Végül a zsibongóban gyülekeztek, itt történt meg az értékelés, jutalmazás. A jutalomban minden résztvevı egyformán részesült, közösen fogyaszthattak el egy jellegzetes spanyol ételt. Mivel ez a lebonyolítási forma bevált, késıbb, kisebb módosításokkal, a másik két osztály is ezt alkalmazta.

7 Az Angol nap - egy konkrét projektnap leírása Másodikként került sorra az ötödik osztály, akik Angliát húzták. Osztályfınökük javaslatára ragaszkodtak ehhez az egy országhoz, nem térve ki Nagy-Britannia többi országára, népére. A felkészülés lépései: 1.: A feldolgozandó témák összegyőjtése az osztályfınök irányításával. Felelıs: osztályfınök Megjegyzés: A sajátosságokat figyelembe véve eltértek az eredetileg megadott 7 témától. 2.: Az anyaggyőjtés megszervezése, elindítása, a témafelelısök kijelölése (lehetıleg önkéntes alapon) Felelıs. osztályfınök Megjegyzés: Voltak népszerő és népszerőtlen témák, a pedagógusnak be kellett avatkoznia. 3.: Anyaggyőjtés Felelıs: témafelelısök Megjegyzés: Az osztályfınöknek figyelemmel kellett kísérnie a munkát 4.: Az összegyőlt anyag átnézése, kiegészítése, rendezése Felelıs: osztályfınök 5.: A helyszínek megtervezése, feladatok felosztása Felelıs: témafelelısök, osztályfınök Megjegyzés: Mivel az osztály létszáma 10 fı, ezért négy helyszínt és néhány elızetes programot terveztek. 6.: Szülıi értekezlet összehívása, a szülık tájékoztatása, bevonása Felelıs. osztályfınök, szmk 7.: A kellékek elkészítése, beszerzése Felelıs: osztálytitkár, témafelelısök, szmk 8.: Az érdeklıdık összeírása, csoportbesorolás. Felelıs: osztálytitkás, osztályfınök 9.: A program elpróbálása, teremrendezés Felelıs: osztályfınök szmk

8 A program Ráhangolás: Téma: Tevékenység: Kellékek: Angol hírességek: a Beatles és néhány jellegzetes épület Néhány nappal a program elıtt reggel a stúdióban a Beatles zenéje szól, majd a téma felelıse egy-egy ismeretet közöl az együttesrıl, A faliújságra az ötödikesek képeket tesznek ki Anglia nevezetes épületeirıl, a Beatlesrıl, valamint Anglia és Nagy- Britannia többi államának zászlajáról. Beatles-számok cd-n képek az internetrıl letöltve, kinyomtatva Kezdés: Téma: Tevékenység: Kellékek: Shakespeare A résztvevık köszöntése, a csapatok összeállításának ismertetése Az ötödikesek eljátszanak két rövid jelenetet a Rómeó és Júliából Egy tanuló röviden beszél Shakespeare-rıl (A négy csapat ezt még együtt hallgatja, a feladatot késıbb kapják) Jelzés szerő jelmezek, kellékek (köpeny, kard)

9 helyszín Téma: Anglia földrajza és az angol nyelv Megjegyzés: Az angol nyelv azért került a témák közé, mert az alsósok szakkör keretében ismerkednek vele, illetve a magyarban is sok angol eredető szót használunk, amelyek jelentését a gyerekek nem ismerik pontosan. Tevékenység: Anglia földrajzi jellemzıit és nevezetes épületeit a házigazdák diavetítés kíséretében mutatják be. Feladatok: 1. A csoportnak fel kell ismernie diákon azokat az épületeket, amelyeknek a képe kinn van faliújságon 2. Az alsósoknak virágot kell kiszínezni a szirmokra írt angol szavaknak megfelelıen 3. A felsısöknek feladatlap: Általuk is használt angol szavak kitalálása, párosítása magyar megfelelıjükkel Kellékek: számítógép, projektor papírbók kivágott virágszirmok, levelek (csoportonként db) feladatlapok (csoportonként 4 ) 2. helyszín Téma: Anglia, a futball hazája Tevékenység: Az egyik házigazda a futball történelmérıl beszél, a másik Anglia eredményeirıl, leghíresebb csapatairól. Feladatok: 13+1 kérdés az elhangzott kiselıadások anyagából papírbabák felöltöztetése a leghíresebb angol csapatok mezébe dekázás futball-labdával Kellékek: papír öltöztetıbabák, különféle mezek, futball-labda

10 helyszín: Téma: Anglia történelme, irodalma Tevékenységek: Az egyik ötödikes házigazda ismerteti Anglia rövid történelmét, a másik beszél az angol krimirıl, leghíresebb íróiról, figuráiról. (Agatha Cristie: Poirot, Conan-Doyle: Serlock Holmes) Filmrészlet bemutatása a Győrők ura c. filmbıl Feladatok: Kérdések a filmrészletrıl Irodalmi, történelmi totó kitöltése a kiselıadás és a korábbi színjáték alapján Kellékek: A Győrők ura videokazettán vagy dvd-n Tévé, videó ill dvd lejátszó Csoportonként két tesztlap 4. helyszín: Téma: Angol ételek, illetve angol specialitások: baloldali közlekedés, autómárkák, matchbox, puzzle Tevékenységek: Egy tanuló beszél röviden a jellegzetes angol ételekrıl, egy másik képeket mutat a legismertebb angol autómárkákról és beszél a közlekedésrıl, a harmadik házigazda pedig a játékokról beszél, és meg is mutatja Feladatok: puzzle összerakása betőrejtvények megfejtése az itt elhangzott ismeretekrıl ill., a Beatlesrıl Kellékek: matchboxok, autós képek két puzzle - az egyik egy angol ételt, a másik egy emeletes buszt ábrázol ( internetrıl ) rejtvények fénymásolva ( csoportonként legalább 2-2 egyforma )

11 - 11 Zárás: Téma: A tánc Tevékenység: Az ötödikesek angol keringıt táncolnak A diákönkormányzat vezetıje megköszöni az ötödik osztályos tanulók, a szülık és az osztályfınök munkáját, majd a részt vevı gyerekek megkapják jutalmukat. A jutalmazás módja: A csapatok minden helyszínen angol fontokat kapnak a feladatok teljesítéséért. Ezeket a fontokat most beválthatják csoportonként egy-egy tálca angol teasüteményre és személyenként egy pohár teára. Kellékek: egy angol keringı zenéje cd-n cd lejátszó angol fontok sárga kartonból (csoportonként 50 db) öt tálca teasütemény ( az ötödikesek is kapnak ) gyerekenként 1-2 dl tea mőanyagpoharak, kancsók Megjegyzés: A teát és a süteményeket a szülık készítették és osztották ki. A tánctanításban és a zene megszerzésében a mővészeti iskola tánctanárnıje segített. Az egyes helyszíneken a házigazdák úgy értékelték a csoportokat, hogy ne legyen nagy eltérés a fontok számában, minden csoport meg tudja venni a teát és a süteményt.

12 Értékelés: A következı osztályfınöki órán a gyerekek elmondták tapasztalataikat, véleményüket. Értékelték saját munkájukat, illetve a résztvevık érdeklıdését, aktivitását, viselkedését. Az osztályfınök kiegészítette ezt a maga meglátásaival, majd megdicsérte az osztály minden tagját. A diákönkormányzat vezetıje az iskola egész közössége elıtt csokival jutalmazta a gyerekeket, illetve egy szál virággal ismerte el az osztályfınök munkáját. Vélemények, tapasztalatok, nehézségek A tanév folyamán összesen három Világjáró napot tartottunk. A fent említett két program után a nyolcadikosok Egyiptomot mutatták be. A hetedikesek bemutatkozására idı hiányában nem került sor. Ennek oka, hogy a pedagógusok illetve a tanulók sok-sok elfoglaltsága miatt nem tudtuk a havi ütemezést tartani. Megoldás lehet, hogy jövıre ık kezdik a projektet. A legtöbb résztvevınek tetszettek a programok. Ezt mutatja az is, hogy az elsı után a másodikra és a harmadikra is eljöttek, pedig nem volt kötelezı. A csoportok általában figyelmesen hallgatták társaikat, aktívan vettek részt a feladatok megoldásában. Bár a helyszíneken voltak szülık vagy pedagógusok, de igazából nem volt rájuk szükség, mert a felsıs gyerekek ügyesen irányítgatták a kisebbeket, s ha valaki nem figyelt oda, rendetlenkedett, akkor rászóltak. ( Szigorúbban, mint a pedagógusok ) A szereplı gyerekek arról számoltak be, hogy eleinte nagyon izgultak, majd a második, harmadik csoportnál már belejöttek szerepükbe. Általában nagyon elfáradtak, néhányan panaszkodtak egyik-másik diáktársuk viselkedésére, de általában élvezték a tanáréhoz hasonló szerepet. A pedagógusok is érdeklıdéssel várták egy-egy osztály produkcióját, mindannyian részt vettek mindhárom programon, s ha szükség volt rá, segítettek a felkészülı osztálynak. Az év elején kitőzött célok lényegében megvalósultak. Tapasztalnunk kellett azonban azt, hogy a verbálisan gyenge képességő tanulók még az általuk választott, ıket érdeklı témákból sem tudnak megfelelıen felkészülni. Bizonyság volt erre pl. a két országnál is - -

13 megjelenı foci téma. Sok segítséggel is szerényebb teljesítményt nyújtanak, mint társaik. Így az anyaggyőjtés gyakorlásáról inkább csak a jó tanulók esetén beszélhetünk. Kellemes meglepetéseket is szereztek tanítványaink. Meg mertek szólalni a közösség elıtt olyanok, akiknek eddig szinte a hangját sem lehetett hallani. Másokról kiderült, hogy milyen ügyesek a táncban, színjátékban, vagy éppen jó elıadók, talpraesett játékmesterek Minden sikeresen végrehajtott projekt növelte az adott osztály önbecsülését, a tagok közötti összetartást. Az osztályok szülıi közössége is erısödött, különösen a hatodik osztály szülıi esetében, akik ténylegesen együtt készültek gyermekükkel. Munka közben rájöttünk, hogy az ötödik, hatodik osztály esetében nagyon nagy feladat hárul az osztályfınökre a felkészülés minden szakaszában: segíteni és részben átvállalni az anyaggyőjtést, megfelelıen szétosztani a munkát, ötletes feladatokat kitalálni, elsimítani a vitákat, ellenırizni a munkavégzést. A nagyobbaknál már néhány lelkes, ügyes tanuló ebbıl sokat át tud vállalni. Nehéz dolog olyan tevékenységeket, feladatokat kitalálni, hogy az a különbözı korú résztvevıknek egyaránt érdekes legyen. Oda kell figyelni arra, hogy az egyes helyszínek programja kb. ugyanannyi ideig tartson, ezzel el lehet kerülni a csoportok felesleges várakoztatását, és az ezzel járó hangoskodást, rendetlenkedést. Noha a gyerekek elıre meghatároztak hét témakört, ezt nem szabad mereven kezelni, érdemes az adott ország sajátosságaihoz igazítani. Számolni kell a résztvevık korával, érdeklıdésével, és azzal, hogy mit ismerhetnek, mi az, amihez az új információkat kötni tudják. Néhányszor elıfordult, hogy egy-egy téma felelıse olyan szavakat, mondatokat mondott, amelyeket talán még maga sem értett. Ennek az az oka, hogy az ismeretterjesztı anyagok többsége nem a gyerekeknek íródott. Ezért a pedagógusnak el kell olvasnia a tanulók által győjtött anyagot, lerövidíteni, és a gyerekek nyelvére átfogalmazni. Még a nagyobbaknak is elkel az ilyen jellegő segítség, az ötödik-hatodikosoknál pedig megkerülhetetlen. Persze minél több, önálló győjtımunkát igénylı feladatot kapnak a gyerekek, annál könynyebben fogják ezeket a problémákat megoldani. Ezért is tervezzük a Világjáró projektet folytatását, új országokkal, és ha lehet még játékosabban, még több közös tevékenységgel.

14 Tartalomjegyzék: Településünk és iskolánk...3 Világjáró prijekt...4 A projekt célja...4 Az ötlet születése...4 A megvalósítás lépései...5 A lebonyolítás módja...6 Az Angol nap egy konkrét projektnap leírása...7 A felkészülés lépései...7 A program...8 Ráhangolódás...8 Kezdés helyszín helyszín helyszín helyszín...10 Zárás...11 Értékelés...12 Vélemények, tapasztalatok, nehézségek...12 Tartalomjegyzék...14

Novemberben. Novemberben

Novemberben. Novemberben Novemberben Székhely Intézmény TAPOSSA LAPOSRA! LÉGY VÁLOGATÓS!... Ilyen és hasonló mondatok fogadták a kiállításra érkezıket s hogy hol? Hódmezıvásárhelyen a Városi Sportuszoda területén megrendezett

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

TESTI HIGIÉNIA PROJEKT

TESTI HIGIÉNIA PROJEKT TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben címő pályázat Nagybajom Város Önkormányzata Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Diákotthon feladat-ellátási

Részletesebben

Tárgy: A német kisebbségi oktatás, nevelés helyzete. Tisztelt Közgyőlés!

Tárgy: A német kisebbségi oktatás, nevelés helyzete. Tisztelt Közgyőlés! Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Bankverbindung : Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL a 2008/2009-es tanévben Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás, mérés-értékelés munkaközösség

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája Gyakornoki szabályzat Orosháza Város Általános Iskolája Orosháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Fogalmak meghatározása... 4 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban. Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred

Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban. Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban 1. A projekt-ötlet születése Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred 2007 márciusában egy csehországi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2007/2008-AS TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Gyızı igazgató Újszász, 2008. november

Részletesebben

Hallgatói igények és vélemények

Hallgatói igények és vélemények Hallgatói igények és vélemények tanulmány Szociális Informatika Segítı Foglalkozásúaknak - Képzési Központ program Készítette az Artefaktum Bt. Budapest 2008-02-28 Bevezetés Az alábbiakban a Szociális

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

ROMA HÁLÓ. Ára: 450 Ft/hó Elıfizetve: 4.500 Ft/év 2007. augusztus - SZOBOSZLAI ÉVA FODOR. (2. oldal) (12. oldal) KÖNYVAJÁNLÓ LÁSZLÓVAL VIDOVICS

ROMA HÁLÓ. Ára: 450 Ft/hó Elıfizetve: 4.500 Ft/év 2007. augusztus - SZOBOSZLAI ÉVA FODOR. (2. oldal) (12. oldal) KÖNYVAJÁNLÓ LÁSZLÓVAL VIDOVICS A szociális munka szakmai közéleti lapja XIII. évfolyam 8. szám Ára: 450 Ft/hó Elıfizetve: 4.500 Ft/év 2007. augusztus ROMA HÁLÓ FODOR ÉVA - SZOBOSZLAI KATALIN: : KINCSVADÁSZAT INCSVADÁSZAT - HÁTRÁNYOS

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Az Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ stratégiai terve 2014-2018.

Az Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ stratégiai terve 2014-2018. Az Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ stratégiai terve 2014-2018. Az Ady Endre VKMK jelenleg is kiemelt helyet foglal el a város kulturális-szellemi életében, melyet tovább kívánunk erısíteni!

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

146. számú elıterjesztés

146. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Köszöntjük az Olvasót!

Köszöntjük az Olvasót! Köszöntjük az Olvasót! Hat iskola közös kiadványba fogalmazta meg a HEFOP 3.1.3 és a HEFOP 2.1.5 ös pályázatban elért eredményeit és tapasztalatait. Hogyan kezdődött? Magyarország az Európai Unió tagjaként

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola beszámolója a 2011/2012- es tanévrıl Az

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben