Kérelem Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérelem Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására"

Átírás

1 Kérelem Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2009.

2 A VEZETŐI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzési szak 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vezetői készségekkel és kompetenciákkal fejlesztett szakember 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány 4. A felvétel feltételei: A Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: - alapképzésben (BA/BSc) szerzett fokozat, oklevél - vagy korábbi oktatási rendszerben megszerzett főiskolai, egyetemi diploma A Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményei az alapképzésben megszerzett szakképzettség képzési területére vonatkozóan eltérő követelményt nem határoz meg, így a Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett oklevéllel, fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik. 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 4 félév. 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit Az intézmény által ajánlott mintatantervben az egyes félévek kreditértéke: 1. félév: 27 kredit 2. félév: 31 kredit 3. félév: 30 kredit 4. félév: 32 kredit 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 7.1. Elsajátítandó kompetenciák A Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzés teljesítésével a hallgatók gyakorlatot és fejlettebb kompetenciákat szereznek ahhoz, hogy megértsék és kezeljék a vezetői gyakorlatban előforduló társas és feladathelyzeteket. A vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése azért szükséges, hogy a gazdasági szervezetek és társadalmi intézményék leendő vezetői szakterületükhöz kapcsolódó speciális szakismereteik alkalmazásán kívül, képesek legyenek a munkaerő eredményes irányítására és a munkafeladatok hatékony megszervezésére is Tudáselemek, megszerezhető ismeretek 2

3 A munkahelyi helyzetek, szervezeti folyamatok és a vezetői szerephez kapcsolódó döntések és feladatok kivitelezéséhez szükséges gazdasági, vezetéselméleti, pszichológiai, módszertani, technikai ismeretek Személyes adottságok A különböző munkahelyi, társas és vezető helyzetek felismeréséhez, azonosításához és megfelelő kezeléséhez szükséges társas, probléma-megoldási, munkaszervezési és vezetési készségek A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A megszerzett ismeretek és elsajátított készségek révén köz- és versenyszférában működő gazdasági szervezetekben és társadalmi intézményekben az összetett társas és technikai kompetenciákat, vezetői készségeket igénylő munkakörök betöltése, az azokhoz tartozó tevékenységek munkáltató szervezet igényeihez illeszkedő, számos szervezeti szempontot figyelembe vevő ellátása, a feladatok minőségi teljesítése. 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték Általános vezetői ismeretek: 18 kredit vezetéselméletek, humán erőforrás gazdálkodás, vállalatgazdaságtan, gazdasági ismertek, PR és marketing ismeretek, jogi ismeretek és munkajog, statisztikai ismeretek Pszichológiai ismeretek: 13 kredit munkapszichológia, szervezetpszichológia, munkahelyi egészségfejlesztés, személyiségelméletek Technikai ismeretek: 14 kredit adminisztratív vezetői feladatokhoz kapcsolódó ismeretek, innovatív vezetői tevékenységekhez kapcsolódó ismeretek Társas kompetenciák, készségek fejlesztése: 85 kredit kommunikációs alapok, haladó kommunikáció, együttműködés, csapatmunka, csapatépítés, konfliktuskezelés, stresszkezelés Technikai készségek fejlesztése: 25 kredit tárgyalástechnika, prezentáció, időgazdálkodás, projektmenedzsment, workshop vezetés, csoportmoderáció Vezetői gyakorlat: 15 kredit Teljesítménymenedzsment, vezetői helyzetek kezelése, esetelemzés Szakdolgozati előkészítés: 8 kredit Tapasztalatok és ismeretek szerzése a szakdolgozat témakörében terepgyakorlat vagy vezetett szakdolgozati konzultáció keretében 9. A szakdolgozat kreditértéke: 12 kredit Debrecen, január Dr. Fésüs László rektor 3

4 A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA 1. A képzés szükségességének indoklása: A Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzési szak lehetséges folytatása, ill. kiegészítője bizonyos alapszakos képzéseknek. Az alapszakos képzésekben a hallgatók szakmai ismereteket szereznek, és elsősorban szakmai tevékenységeikhez szorosan kapcsolódó területeken van lehetőségük gyakorlatban is alkalmazni tudásukat. Ugyanakkor olyan társas és technikai kompetenciákat nem sajátítanak el, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy szakmai tudásukat a munkahelyi gyakorlatban, szervezeti és társas környezetben megfelelő módon kamatoztassák. A Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzés gazdag tantárgyi programokon keresztül és változatos képzési formák alkalmazásával biztosítja ezen kompetenciák fejlesztését. 2. A munkaerő-piaci igény: A Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzés célja, azt a felsőoktatással szemben megfogalmazott azon igény kielégítéséhez való hozzájárulás, hogy olyan diplomás fiatalok kerüljenek ki a munkaerőpiacra tanulmányaik befejezésével, akik képesek megfelelni a munkáltató szervezetek személyes kompetenciákra vonatkozó általános elvárásainak. A munkaerőpiac azonos szektoraiban működő szervezetek egymás közötti versengésében, a versenyben való felülkerekedésben egyre fontosabb tényezővé válik a humán erőforrás, azaz a munkavállaló. A gazdasági vállalkozások emiatt igyekeznek olyan munkavállalókat felvenni és képezni, akik nem csak szakmai ismereteik, de a munkavégzéshez és az emberek vezetéséhez szükséges nem szakmai kompetenciáik terén is a legkiválóbbak. A szervezetek esetenként maguk vállalják fel munkavállalóik ilyen irányú képzését, fejlesztését. Ebben az esetben a továbbképzés számukra is kényelmes megoldást nyújt. Más szervezetek azonban kevesebbet áldoznak dogozóik képzésére, és inkább a megfelelő munkaerő toborzásán, kiválasztásán keresztül biztosítják az elvárásaikhoz leginkább illeszkedő munkaerőt. Ezen szervezetek olyan munkavállalókat keresnek, akik már a szervezetbe való belépésükkor fejlett kompetenciákkal rendelkeznek, melyek segítségével eligazodnak a vezetői készségeket igénylő szervezeti helyzetekben is. Emiatt szükséges, hogy a diplomát szerző (leendő) munkavállalóknak lehetősége legyen komplex és minőségi kompetencia-fejlesztési továbbképzésben részt venni. Ezen igényekre való válaszadásra biztosít megoldást a Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzés. Mindezek miatt különösen indokolt az egyetemi alapszakokra épülő, vezetői ismereteket nyújtó, valamint a társas és technikai készségfejlesztést egyaránt biztosító szakirányú továbbképzés létesítése és beindítása. 3. A képzés/szolgáltatás célcsoportja: A társadalomtudományok, természettudományok és műszaki tudományok terén alapképzésben oklevelet szerzett például közgazdasági, műszaki, informatikai, pszichológiai, szociológiai, jogi képzési területről érkező diplomások, akik mesterképzésük mellett/helyett kiegészítő továbbképzésben fejleszthetik kompetenciáikat. Illetve olyan pl. pályakezdő, vagy karrierjükben előre lépni kívánó diplomás munkavállalók, akik vezetői kompetenciáik terén fejlesztésre szorulnak jelenlegi vagy jövőbeli munkakörük sikeres ellátása érdekében. 4

5 KÉPZÉSI PROGRAM 1.A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Münnich Ákos, egyetemi docens, tanszékvezető, intézetigazgató. Debreceni Egyetem, BTK Pszichológiai Intézet (Szociál- és munkapszichológiai Tanszék) 3. Képzési cél: A Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képzettek a munkaerő eredményes irányításához és a munkafeladatok hatékony megszervezéséhez szükséges társas és technikai kompetenciák terén, és fejlettebb vezetői kompetenciáik birtokában láthatnak ilyen kompetenciákat igénylő munkaköröket, feladatokat, tevékenységeket. 4. A képzés formája: alapképzésre épülő költségtérítéses nappali tagozatos szakirányú továbbképzés 5. A képzés szerkezete: Elmélet (előadás) kötelező Gyakorlat (szeminárium) kötelező választható választható Szakdolgozat Össz. Kreditszám 1. félév Kreditszám 2. félév Kreditszám 3. félév Kreditszám 4. félév Összkreditszám Óraszám 1. félév Óraszám 2. félév Óraszám 3. félév Óraszám 4. félév Összóraszám A képzés módszerei: A képzés egyaránt tartalmaz elméleti és gyakorlati elemeket. A vezetői tevékenységgel és a szervezeti környezettel kapcsolatos ismeretek a hallgatók előadások formájában szerzik meg, míg társas készségeik, munkaszervezési technikáik csoportos tapasztalati tanulásra épülő képzési módszerek segítségével kerülnek fejlesztésre. A képzés céljainak megfelelően a kompetenciafejlesztésben a gyakorlati oktatási módok kapnak nagyobb szerepet az elméleti ismeretátadással szemben. 5

6 7. Tanterv: TÁRGYAK ÓRASZÁM KREDIT TÍPUS TANTERVBEN JAVASOLT FÉLÉV ISMERETI TÁRGYAK E/Gy Általános vezetői ismeretek Vezetői szerep, vezetői feladatok 12 4 E x Humán erőforrás gazdálkodás 12 4 E x Vállalatgazdaságtan, gazdasági ismertek 10 3 E x PR és marketing ismeretek 8 2 E x Jogi ismeretek és munkajog 8 2 E x Statisztikák készítése, elemzése 10 3 Gy x Pszichológiai ismeretek Munkapszichológia 12 4 E x Szervezetpszichológia 12 4 E x Munkahelyi egészségfejlesztés 8 2 E x Személyiségelméletek 10 3 E x Technikai ismeretek 16 4 Fejezetek az adminisztratív vezetői tevékenységekből (pl. adminisztráció, nyilvántartás, 8 2 E x jelentésírás) Fejezetek az innovatív vezetői tevékenységekből (pl. értékesítés, üzletkötés, változásmenedzsment) 8 2 E x KÉSZSÉGFEJLESZTÉS Társas kompetenciák Kommunikáció I Gy x Kommunikáció II Gy x Együttműködés, csapatmunka, csapatépítés 25 5 Gy x Konfliktuskezelés 20 5 Gy x Stresszkezelés 12 5 Gy x Technikai készségek Tárgyalástechnika 20 5 Gy x Prezentáció 20 5 Gy x Időgazdálkodás 20 5 Gy x Projektmenedzsment 20 5 Gy x Workshop vezetés, csoportmoderáció 20 5 Gy x Vezetői gyakorlat Teljesítménymenedzsment 20 5 Gy x Vezetői helyzetek kezelése 20 5 Gy x Esetelemzés 20 5 Gy x Szakdolgozat és előkészítése Szakdolgozat Gy x Kötelezően választható: Terepgyakorlat (8 hét) 10 8 Gy x Vezetett szakdolgozati szeminárium 10 8 Gy x ÖSSZESEN: 28 TÁRGY 390 óra 120 kredit 27 kredit 31 kredit 30 kredit 32 kredit 6

7 8. Tantárgyi programok A képzés céljának elérése érdekében a képzés során az alább részletezett ismereteket, készségeket és kompetenciákat szerezhetik meg a hallgatók. A képzés mintatanterve természetes módon illeszkedik a követelményekhez és a célokhoz ISMERETI TÁRGYAK Általános vezetői ismeretek A képzés ezen blokkjában a hallgatók különböző tudományterületek alkalmazott ismereteit szerezhetik meg, melyek megalapozzák vezetői feladataik kivitelezését, és vállalati környezetben való tájékozódásukat. A kurzusok teljesítésével a hallgatók megismerik a vezető feladatait, és a vállalatok alapvető folyamatainak, funkcióinak működését Vezetői szerep, személyiség, feladatok A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a vezetés fogalmával, céljával, funkcióival, a vezetéslélektan alapjaival, fejlődési szakaszaival, legfontosabb modelljeivel. Bemutatásra kerülnek a vezetővé válás lehetséges módjai, a különböző vezetési stílusok és vezetői típusok; a vezetői munka gyakorlata, a vezetői szerepek, a vezető legfontosabb feladatai. A kurzus során a hallgatók bepillantást nyerhetnek a vezetés pszichológiai jellemzőibe, elméleteibe és a vezetéspszichológiai ismeretek rendszerébe. BAKACSI GY. (2004): Szervezeti magatartás és vezetés, Aula Kiadó, Budapest; KLEIN S. (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., Budapest Humán erőforrás gazdálkodás A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a humán erőforrás gazdálkodás különböző alterületeinek működését és összefüggéseit a szervezeti környezetben. Főbb témakörök: A humán erőforrás gazdálkodás hozzájárulása a szervezeti teljesítményhez; Toborzás és kiválasztás; Képzés és készségfejlesztés; Ösztönzés, motiváció; Teljesítményértékelés; Karriermenedzsment. BAKACSI GY. (szerk.) (1999): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. ELBERT-KAROLINY-FARKAS-POÓR (szerk.) (1994): Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. MCKENNA, E., BEECH, N. (2000): Emberi erőforrás menedzsment. Panem Kiadó, Budapest Vállalatgazdaságtan, gazdasági ismeretek A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. A kurzus során felvázolásra kerülnek a vállalatokon belüli fontos gazdasági folyamatok, azok működtetésének céljai. Főbb témakörök: a vállalat küldetése, vállalatelméletek, vállalati formák, vállalat és környezet, vállalati stratégia, termelés és támogató folyamatok, marketing, innováció, információmenedzsment, vállalati pénzügyek. CHIKÁN A. (1998): Vállalatgazdaságtan. AULA Kiadó. Budapest 7

8 PR és marketing ismeretek A kurzus célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a marketing és PR (Public Relations) fogalomkörét, és ezáltal a hallgatók piacorientált gondolkodásmódot sajátítsanak el. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a lehetséges piaci magatartásokkal, a meghatározó piaci döntések körével, azok információs hátterével és az alkalmazható marketing eszközökkel, technikákkal. KOTLER, P., KELLER, K.L. (2006): Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó. Budapest. MÓNUS Á. (2001): Public Relations. SHL Hungary Kft. Budapest Jogi ismeretek és munkajog A kurzus célja, hogy bemutassa a hallgatóknak az alapvető jogi fogalmakat, a jogintézményeket, a gazdasági környezetben fontos jogi ismereteket. Ezáltal a hallgatók elsajátítják a jogban, jogszabályokban való tájékozódás alapjait, könnyebben értelmezik és alkalmazzák majd a jogszabályokat. A kurzus a jogtudományi ágazatok közül különös figyelmet szentel az eredményes emberi erőforrás menedzsment tevékenységhez szükséges munkajogi alapismereteknek. Munkajogi ismertek szerzésével részletesen tájékozódnak a foglalkoztatás jogi kérdéseiről, feltételeiről, és megismerkedhetnek a leggyakoribb munkajogi esetekkel. ASZÓDI I., MOLNÁR I. (2004): Jogi alapismeretek. Perfekt Zrt, Budapest. BERKE GY., GYULAVÁRI T., KISS GY., BANKÓ Z. (2003): Válogatás az Európai Bíróság munkajogi ítéleteiből. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest. BOROS L. (2004): Jogi alapismeretek. Vince Kiadó, Budapest. KISS GY.(2000): Munkajog. Osiris Kiadó, Budapest Statisztikák készítése, elemzése A kurzus során a hallgatók megismerkednek az alapvető statisztikai táblázatok, grafikonok készítésével és értelmezésével. A statisztikai alapok elsősorban az átlag, szórás és a kereszttáblákra vonatkoznak, de kitérnek az időben való változás szemléltetésére és megértésére is. A kurzus során a statisztikai számításokat az R programkörnyezetben, az ábrák készítését az MS Excel, MS Powerpoint, és az R program segítségével végzik. Az aktuális programverziókhoz kapcsolódó használati útmutatók és belső elektronikus jegyzetek Pszichológiai ismeretek A képzés ezen blokkjában a hallgatók az emberek irányításához szükséges munka- és szervezetpszichológiai alapismereteket szerzik meg, melyek megalapozzák az emberek vezetése során választott viselkedésüket. A kurzusok teljesítésével a hallgatók megismerik az emberek irányítása során alkalmazandó elméleteket a dolgozók viselkedésre, a munkakörnyezetre, valamint a szervezetek struktúrájára és dinamikájára vonatkozóan Munkapszichológia A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerkedjenek meg a munkapszichológia, mint alkalmazott tudományterület szemléletével, alapvető elméleteivel, melyek pszichológiai alapon magyarázzák a dolgozó ember, a munkahelyek és a szervezetek sajátosságait és működését. Főbb témakörök a kurzus során: az egyén és a munka kapcsolata; az egyén és a szervezet illeszkedése; munkahelyi elégedettség; munkahelyi motiváció; ergonómia. 8

9 KLEIN S. (1998): Munkapszichológia. SHL Hungary Kft. Budapest; Szervezetpszichológia A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervezetek alapvető felépítésével, formáival és működésüket meghatározó sajátosságokkal. Főbb témakörök a kurzus során: szervezeti formák; a szervezet céljai; a szervezeti hatalom forrásai és működési mechanizmusai; szerepek a szervezetben; szervezeti kultúra és szervezetfejlesztés. BAKACSI GY. (2004): Szervezeti magatartás és vezetés, Aula Kiadó, Budapest. CSEPELI GY. (2003): A szervezkedő ember. Osiris Kiadó. Budapest. DOBÁK M. (2002): Szervezeti formák és vezetés, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest. KLEIN S. (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., Budapest Munkahelyi egészségfejlesztés A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a munkahely dolgozói egészséget befolyásoló tényezőivel. A kurzus során áttekintésre kerülnek a stresszel kapcsolatos elméletek, a munkahelyi stresszorok különböző csoportjai, és a velük való megküzdést elősegítő vállalati egészségfejlesztő programok lehetőségei. JUHÁSZ Á. (2004): Stressz egészség munkahely, munkahelyi egészségfejlesztés. Elektronikus oktatási és ismeretterjesztő anyag. Az Alkalmazott Pszichológia Alapítvány honlapja (http://www.apa.erg.bme.hu/) Személyiségelméletek A kurzus célja, hogy a különböző személyiség-felfogások, tipológiák és irányzatok sajátosságainak és alkalmazhatóságának áttekintésével a hallgatókat megismertesse a személyiség központi kérdésköreivel, a személyiség feltételezett szerkezetével, működésével. ATKINSON, R. L., ATKINSON, R.C. (2003): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. CARVER, C.S., SCHEIER, M.F. (1998): Személyiség-pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. NYÍRI Z., HACKL K. (2007): Személyiségkalauz. Universitas Szeged Kiadó, Szeged Technikai ismeretek A képzés ezen blokkjában a hallgatók a vezetői tevékenységek speciális területeinek lényegét ismerik meg. A kurzusok teljesítésével a hallgatók megtanulják az ügyviteli feladatok kivitelezését, támogatását, valamint a vállalati folyamatok (pl. értékesítés, változásokra való felkészülés) hatékonyságának egyes befolyásolási módjait Fejezetek az adminisztratív vezetői tevékenységekből (pl. adminisztráció, nyilvántartás, jelentésírás) A kurzus célja, a hallgatók megismerkedjenek a vezetők azon gyakorlati tevékenységeivel, feladatival, melyek a beosztottak munkájának irányításával, feladataik, eredményeik ellenőrzésével és nyilvántartásával, valamint a vállalati folyamatok történéseinek dokumentálásával kapcsolatosak. HETYEI J. (szerk.)(2000): Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon. ComputerBooks Könyvkiadó, Budapest. 9

10 Fejezetek a speciális vezetői tevékenységekből (értékesítés, üzletkötés, változásmenedzsment) A kurzus célja, a hallgatók megismerkedjenek a vezetők azon gyakorlati tevékenységeivel, melyekkel a vállalati életciklus speciális időszakaiban és helyzeteiben találkozhatnak, pl. piacbővüléskor, piacszerzéskor, a gazdasági környezet és/vagy a szervezeti célok, értékek, felépítés megváltozásakor. BAUER A., MITEV A. Z. (2008): Eladásmenedzsment A személyes értékesítés folyamata és irányítása. Akadémiai Kiadó, Budapest. FARKAS F. (2005): Változásmenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest KÉSZSÉGFEJLESZTÉS Társas kompetenciák A képzés ezen blokkjában a hallgatók az emberek irányításához szükséges alapvető társas kompetenciáikat fejlesztik. A kurzusok teljesítésével a tapasztalati tanulás elveire építve a hallgatók gyakorlatot szereznek saját társas viselkedésük céltudatos irányításában, nézeteik kommunikálásában, érdekeik érvényesítésében, valamint különféle társas helyzetek (pl. konfliktusok, teammunka) kezelésében Kommunikáció I. A kurzus során a hallgatók a tapasztalati tanulás keretein belül gyakorlatot szereznek a másokkal való kommunikációban. Megismerkednek saját kommunikációs jellemzőikkel, tudatosítják az általuk alkalmazott kommunikációs eszközök használatát. Emellett megismerkednek a kommunikáció alapvető fogalmaival, szabályszerűségeivel, működési módjaival és eszközeivel. BOLTON, R. (1995): A kommunikáció művészete. Cascade Könyvkiadó. Budapest. GOLEMAN, D. (2002): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Edge2000, Budapest. ROEBUCK, C. (1999):Hatékony kommunikáció. SCOLAR Kiadó., Budapest Kommunikáció II. A kurzus során a hallgatók a tapasztalati tanulás keretein belül gyakorlatot szereznek a másokkal való kommunikációhoz kapcsolódó speciális, nehezebb, érdekérvényesítést, meggyőzést igénylő helyzetekben (pl. prezentáció, tárgyalás). Emellett megismerkednek a speciális kommunikációs helyzetekben alkalmazható kommunikációs technikák alapjaival és azok alkalmazásával. BOLTON, R. (1995): A kommunikáció művészete. Cascade Könyvkiadó. Budapest. F. VÁRKONYI ZS. (2003): Tanulom magam. M-érték Kiadó, Budapest. O'CONNOR, J., SEYMOUR, J. (1996): NLP. Bioenergetic Kft., Budapest Együttműködés, csapatmunka, csapatépítés A kurzus során a hallgatók a tapasztalati tanulás keretein belül gyakorlatot szereznek a másokkal való együttdolgozás, együttműködés területén. Megismerkednek a csoportos munka során kialakuló tipikus szerepekkel, a csoport teljesítményét gátló és serkentő tényezőkkel, valamint a csapat összetartását elősegítő vezetői beavatkozásokkal. 10

11 GOLEMAN, D. (2002): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Edge2000, Budapest. HITT, W.D. (1990): A mestervezető - Vezérfonal a cselekvéshez. Országos Információs Központ és Könyvtár. Budapest. Műszaki Konfliktuskezelés A kurzus során a hallgatók a tapasztalati tanulás keretein belül megismerkednek a személyközi konfliktusok forrásaival, a konfliktusos helyzetek azonosításával. Megtanulják a jellegzetes konfliktuskezelési stratégiákat, és azok alkalmazási előnyeit, hátrányait, körülményeit. GOLEMAN, D. (2002): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Edge2000, Budapest. GORDON, T. (1997): Vezetői Eredményesség Tréning V.E.T., Assertiv Kiadó, Budapest. STEWARD I., JOINES V. (1998): A TA-MA. Bevezetés a korszerű tranzakció. analízisbe. Grafit Kiadó, Budapest Stresszkezelés A kurzus során a hallgatók a tapasztalati tanulás keretein belül megismerkednek a stresszhelyzetek forrásaival, a stresszorok típusaival és azok hatékony kezelésének formáival, technikáival (pl. megfelelő időbeosztás, az önképzés, a tudatos cselekvés és a kommunikációnk fejlesztése). Emellett megismerkednek az életmód, a relaxáció, a pozitív gondolkodás stresszkezelésben játszott szerepével is. HARGREAVES, G. (2006): Stresszkezelés. SCOLAR Kft., Budapest Technikai készségek A képzés ezen blokkjában a hallgatók a munkaszervezés, információrendezés és információtovábbítás területén alkalmazható kompetenciáikat fejlesztik. A kurzusok teljesítésével a tapasztalati tanulás elveire építve a hallgatók gyakorlatot szereznek saját és mások munkáinak megszervezésében, strukturálásában, valamint speciális kommunikációs helyzetek (pl. tárgyalások, csoportos workshopok) hatékony megvalósításában Tárgyalástechnika A kurzus során a hallgatók a tapasztalati tanulás keretein belül olyan eszközökkel, technikákkal ismerkednek, melyek alkalmazásával eredményesebbé tehetik tárgyalásaikat. Főbb témakörök: az eredményes tárgyalópartner (meggyőzés, nyerő-nyerő helyzet, asszertivitás, hatalom, időkezelés), tárgyalások előkészítése, tárgyalási taktikák, csoportos tárgyalási helyzetek. HOFMEISTER-TÓTH Á., MITEV A. Z. (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémia Kiadó Zrt., Budapest Prezentáció A kurzus során a hallgatók a tapasztalati tanulás keretein belül gyakorlatot szereznek a prezentációk, előadások készítésében. Főbb témakörök: a prezentáció felépítése, a tartalmak közérthető kommunikációja, a figyelemfelkeltés és figyelemfenntartás eszközei, a testbeszéd tudatos alkalmazása, a résztvevők és kérdéseik kezelése, technikai segédeszközök használata. COLLINS, J. (2000): Tökéletes előadások. SCOLAR Kiadó., Budapest. 11

12 Időgazdálkodás A kurzus során a hallgatók a tapasztalati tanulás keretein belül olyan eszközökkel, módszerekkel ismerkednek meg, melyekkel hatékonyabbá tehetik saját időgazdálkodásukat, és ezáltal eredményesebben végezhetik munkájukat, lehetőséget hagyva a regenerálódásra is. Főbb témakörök: munkastílus, időrabló tevékenységek, időtervezés, váratlan események kezelése, asszertív kommunikáció, technikai eszközök az időgazdálkodásban. TRACY, B. (2007): Személyes hatékonyság. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest Projektmenedzsment A kurzus során a hallgatók a tapasztalati tanulás keretein belül szert tesznek projektmenedzsment ismeretekre, és folyamatközpontú szemléletük is fejlesztésre kerül. Főbb témakörök: projektindítás, tervezés és megvalósítás lépései (pl. az erőforrás-elemzés, a kommunikációs és időterv, a sikerkritériumok meghatározása, a célok ellenőrzése), munkamegosztás teamek a projektben, szerepek a projektben, projektvezetés. HOBBS, P. (1999): Projektmenedzsment. SCOLAR Kiadó., Budapest. VERZUH, E. (2006): Projektmenedzsment. HVG Kiadó, Budapest Workshop vezetés, csoportmoderáció A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjenek olyan módszereket, azok felépítését, működését és használatát, melyek alkalmazhatók a szervezetekben csoportos feladatok, megbeszélések, munkavégzések strukturálására, irányítására. Főbb témakörök: Csoportmódszerek alkalmazását igénylő helyzetek a szervezetekben; A csoportos módszerek előnyei és hátránya, alkalmazásuk javasolt területei; A moderáció és a moderátor szerepe; A csoportmunka alapvető strukturáló módszerei (pl. brainstorming, nominális csoportmódszer, 6-kalap módszer, Philips 66-módszer, 635-módszer stb.); Értekezletek, megbeszélések és workshopok moderálása. DE BONO, E. (2007): A hat gondolkodó kalap A párhuzamos gondolkodás szakaszai. Manager Könyvkiadó Kft., Budapest. KLEIN S. (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., Budapest. SZEDER, Z. (1999): Problémamegoldó folyamat a minőségért és a hatékonyságért. BBS-E Bt., Budapest Vezetői gyakorlat A képzés ezen blokkjában a hallgatók a komplett, vezetői döntéseket igénylő helyzetek átlátásához és megoldásához szükséges kompetenciáikat fejlesztik. A kurzusok teljesítésével a tapasztalati tanulás elveire, valamint az egyéni és csoportos konzultációk módszerére építve a hallgatók gyakorlatot szereznek az összetettebb vezetői problémák (pl. dolgozók megtartása, delegálási nehézségek, szervezeti átalakulások) gyors áttekintésében és optimális megoldásában Teljesítménymenedzsment A kurzus hallgatói a vezetői feladatok azon aspektusaival ismerkednek meg, melyek a dolgozói teljesítmény fokozására, elősegítésére irányulnak. Főbb témakörök a kurzus során: mások motiválása, mások fejlesztése, delegálás, teljesítményértékelés. 12

13 BAKACSI GY., BOKOR A., CSÁSZÁR CS., GELEI A., KOVÁTS K., TAKÁCS S.: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Budapest Akadémiai Kiadó, 2006 HITT, W.D. (1990): A mestervezető - Vezérfonal a cselekvéshez. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. Budapest. KLEIN B., KLEIN S. (2006): A szervezet lelke. Edge2000, Budapest Vezetői helyzetek kezelése A kurzus során a hallgatók olyan társas helyzeteket ismernek meg és sajátítják el kezelési módjukat, melyekben több vállalati szereplő (pl. szervezeti egység, különböző hierarchia szinten álló kollégák) érdekeit, igényeit szükséges figyelembe venni az optimális megoldások, döntések megtalálásához. HITT, W.D. (1990): A MESTERVEZETŐ - Vezérfonal a cselekvéshez. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. Budapest. ROEBUCK, C. (2000): Hatékony vezetés. SCOLAR Kiadó., Budapest Esetelemzés A kurzus során a hallgatók olyan tipikus vállalati problémahelyzeteket ismernek meg, melyeknek megoldása a vezetői feladatok közé tartozik. A döntési helyzeteket, problémákat és kezelési lehetőségeiket esettanulmányok felhasználásával, csoportos konzultáció során dolgozzák fel. CAREY, D., WEICHS, C. V. (szerk.) (2004): Vezérelvek a gyakorlatban. HVG Kiadó. Budapest. LÖVEY I., MANOHAR S. N. (2003): Az örömteli szervezet. Szervezeti egészség, betegség, öröm és a vezetés. HVG Kiadói Rt, Budapest Szakdolgozat és előkészítése Szakdolgozat A szakdolgozat megírásával a hallgatók bizonyságot tesznek arról, hogy képesek alkalmazni a vezetői viselkedésüket megalapozó ismereteket a vezetői feladathelyzetek optimális megoldásának érdekében Előkészítés A megfelelő minőségű szakdolgozat elkészítését kétféle módon támogatja a képzés. A hallgatóknak két olyan tárgy közül van lehetősége egyet kötelezően választani, melynek teljesítésével szakdolgozatának megírásához szakmai támogatást kaphat. Kötelezően választható tárgyak: a) Terepgyakorlat (8 hét) A hallgatók a Terepgyakorlat során önálló kezdeményezésük és szervezésük eredményeképpen 8 hetes gyakorlati időt töltenek el egy a munkaerőpiacon aktívan működő szervezetnél. A gyakorlati idő alatt a hallgatók saját élményt és tapasztalatot szereznek a vezetői feladatokról és a vezetői fellépést igénylő problémahelyzetekről. Emellett a kiválasztott szervezet terepül szolgálhat a hallgató számára a szakdolgozatához szükséges vizsgálat lebonyolításához vagy gyakorlati javaslatok megfogalmazásához. A gyakorlat során szerzett tapasztalatokat és a belőlük levont következtetéseket a hallgatók írásos összefoglaló dokumentáció és/vagy prezentáció formájában dolgozzák fel és mutatják be b) Vezetett szakdolgozati szeminárium 13

14 A hallhatók a Vezetett szakdolgozati szeminárium során rendszeres konzultáción vesznek részt szakdolgozati témavezetőjükkel. A konzultációk során megtárgyalják a választott szakdolgozati téma és a hozzá kapcsolódó vizsgálati, gyakorlati alkalmazási lehetőségek megfelelőségét, szakirodalmi vonatkozásait, módszertanát és a kapott eredmények feldolgozását, értelmezését. 8. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek, ezek biztosításának módja: A képzési program végrehajtásához kitűnő tárgyi és személyi feltételek állnak rendelkezésre. A) Tárgyi feltételek a) 2 db, összesen 30 db számítógéppel felszerelt és Internet hozzáférést biztosító, projektoros multifunkciós terem (P2 és P106/A) b) 2 db, 40-nél több személyes tanterem (P/3 és P/15) c) 1 db számítógépesített tesztekkel és műszerekkel felszerelt, pszichológiai sajátosságok mérésére alkalmas munkapszichológiai laboratórium (P/1) d) 2 db csoportos, tapasztalati tanulásra alkalmas, oktatási segédeszközökkel és multimédiás eszközökkel felszerelt tanterem (P/5 és P/104) e) kb kötetes és 20 rendszeres folyóirattal rendelkező szakkönyvtár a Pszichológiai Intézetben 14

15 B) Személyi feltételek A képzést a DE BTK Pszichológiai Intézet oktatói végzik (+Prof. Dr. Berde Csaba, DE AVK). A szakirányú továbbképzésben részt vevő oktatók: Név Beosztás Tudományos fokozat/ szakképzettség Dr. Habil. Münnich Ákos docens PhD Dr. Pék Győző docens PhD és Klinikai Szakpszichológus Dr. Habil. Máth János docens PhD Molnárné Dr. Kovács Judit adjunktus PhD Dr. Hidegkuti István adjunktus PhD Dr. Balázs Katalin adjunktus PhD Dr. Dávid Imre adjunktus PhD Csízik Tímea tanársegéd Munka-és Szervezetpszichológiai szakpszichológus Csukonyi Csilla tanársegéd Munka-és Szervezetpszichológiai szakpszichológus Nagy Ágnes tanársegéd Munka-és Szervezetpszichológiai szakpszichológus Nagy Tamás tanársegéd Klinikai szakpszichológus Fejes Enikő Sipos Sándor tanársegéd (részfoglalkoz ású) tanársegéd (részfoglalkoz ású) Prof. Dr. Berde Csaba professzor PhD 10. A szak indításának tervezett időpontja: február 11. A képzés költségtérítéses díja: (Ft/félév): Ft /félév Munka-és Szervezetpszichológiai szakpszichológus - 15

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Innopod vezető-fejlesztési modell

Innopod vezető-fejlesztési modell Az Innopod vezetőképzési programjai a cégünk magkompetenciájába tartozó képzések halmaza. Építünk az ügyfeleink szervezeti felépítéséből származó vezetői sajátosságokra, az egyén felkészültségére és kompetenciáira,

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató 2015/16. I. félév

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató 2015/16. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató 2015/16. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Szervezeti kultúra Tantárgy kódja: SEKU1V0MMEV Tanterv szerinti

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Nappali tagozat PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA Tantárgyi útmutató 2013/2014 tanév 1.félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben