Pedagógiai-pszichológiai előképzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai-pszichológiai előképzés"

Átírás

1 Pedagógiai-pszichológiai előképzés A pedagógia alapjai TMPPA12NNM 2 ea + 0 gy + 0 lab Kredit: 2 Köv : v Előkövetelmény: - Tóth Béláné dr. egyetemi tanár Oktatási cél: Bevezetés a mérnöktanári mesterség oktatás- és tanuláselméleti alapjaiba, az iskola kultúrtörténetébe. Tematika: Az oktatáselmélet a pedagógia szakterületeinek rendszerében, történeti alakulása, oktatáselméleti paradigma-váltás a 20. században. A nevelés elveinek, filozófiájának és gyakorlatának történeti alakulása nemzetközi és hazai kitekintésben. Az iskola kultúrtörténete, a gyermekkép és a nevelési eszmények, az intézményrendszer és az alternatív irányok változásai. A szakképzés célja, szociális, kulturális, gazdasági jelentősége. A szakképzés történeti alakulása Európában és Magyarországon. Kompetenciák fejlesztése: A tematika által meghatározott elvek és módszerek összefüggés-rendszerének megértése, alkalmazási képesség a mérnöktanári mesterség gyakorlatában, az önfejlesztésben. 1. Fridrich W. Kron: Pedagógia, Osiris Kiadó, Budapest Mészáros István Németh András Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Bp Dombi Oláh Varga: A neveléselmélet alapkérdései. APC-Stúdió, Bp Heckenast József Zsinka Józsefné: Szakoktatástörténet I. GATE Tanárképző Intézet Benedek András: Változó szakképzés. OKKER

2 Pszichológia és személyiségfejlesztés I/1. TMPPS11NNM 3 ea + 0 gy + 0 lab Kredit: 3 Köv : v Előkövetelmény: - Dr. Gyarmathy Éva egyetemi tanár Oktatási cél: Az általános lélektan és fejlődéslélektan alapjainak megismertetése a pedagógiai alkalmazás céljából. A tanári szereppel való ismerkedés. Tematika: A lélektan főbb kérdései, irányzatai. Az érzékelés és észlelés szerepe a tanulásban. A tanulás eredményességének fejlesztése, a tudás szerveződése. Iskolai motiváció. Az emlékezet szerveződése. Személyiségtípusok, a személyiség fejlődése. A korai tapasztalatok, a család, az iskola szerepe a személyiségfejlődésben. Frusztált helyzetek, konfliktusok kezelése. Iskolai konfliktusok. Agresszió, elhárító mechanizmusok, megküzdési stratégiák. A gondolkodás és az érzelmek fejlődése. Kompetenciák fejlesztése: A tanári szerep kognitív, érzelmi modelljeinek kialakítása. Önálló pedagógiai szemléletmód kialakítása a megismert pszichológiai nézőpontok, értékek és célok alapján. A személyiség, az egyéni különbségek tiszteletben tartása. 1. N. Kollár Katalin Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest Fehér Irén (szerk.): Pedagógia és pszichológia szöveggyűjtemény. Comenius Bt. Pécs Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. AKG Kiadó Bp Réthi Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás. Nemzeti Tk. Bp Pszichológia és személyiségfejlesztés I/2. TMPPS22NNM 0 ea + 0 gy + 2 lab Kredit: 2 Köv : f Előkövetelmény: Dr. Gyarmathy Éva egyetemi tanár Pszichológia és személyiségfejlesztés I/1. Oktatási cél: A tanári gyakorlatot támogató pszichológiai törvényszerűségek ismerete. Pszichológiai ismeretek alkalmazása pedagógiai problémák megoldásában. Tematika: A lelki egészség feltételei. A pedagógus személyisége. Értékek és célok szerepe a pályaidentifikációban. Identitás. Diákvélemények. A problémás diák. A bukás okai. Az iskolai fegyelmezetlenségek okai. Képességek, kreativitás. A tanulók egyéni sajátosságainak felismerése, kezelése. A csoport és a csoportmunka. Személyközi befolyásolás. Meggyőző közlés. Munkahelyi beilleszkedés, munkahelyi közérzet, ösztönzés. A Gordon módszer. Ember-gép rendszerek kognitív modellje. Segítés, önsegítés lehetőségei. Terápiás lehetőségek. Diáktanácsadás. Kompetenciák fejlesztése: A pedagógus- és vezetői szereppel történő identifikáció elősegítése. A tanulói személyiség és fejlesztési lehetőségeinek megismerése és fejlesztése a családdal való együttműködésben. Az egyéni sajátosságok és a pszichológiai törvényszerűségek felhasználása a pedagógiai folyamatokban, mint az érdeklődés és a figyelem felkeltésében, fenntartásában, eredményes viselkedési és tanulási szokások kialakításában. 1. Csíkszentmihályi Mihály: Flow. Akadémia Kiadó, Bp Rogers, C.: Valakivé válni. Edge 2000 Kft., Bp Frankl, V.: Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Jel kiadó, Budapest

3 Kommunikáció TMPTK11NNM 1 ea + 2 gy + 0 lab Kredit: 3 Köv : f Előkövetelmény: - Dr. Tóth Péter főiskolai docens Oktatási cél: A hallgatók felkészítése arra, hogy oktató-nevelő munkájukban világosan, szabatosan tudják anyanyelvüket használni szóban és írásban egyaránt. Képesek legyenek nem verbális kommunikációjukkal pedagógiai munkájuk hatékonyságát növelni. Tematika: A kommunikáció eredete, fogalma, fajtái. A kommunikáció jelenségének összetevői, típusai, alaptételei. A kommunikáció csatornái: verbális és nem verbális kommunikáció, metakommunikáció. A nem verbális kommunikáció értelmezése, felosztása. A mimika és a tekintet révén való kommunikáció lehetőségei. A mozgásos (akciós) kommunikáció csatornái: gesztus, testtartás, térközszabályozás. A kulturális szignálok szerepe a kommunikációban. A jó megjelenés, mint kommunikációs üzenet. A verbális kommunikáció funkciója. A beszéd és a nyelv kapcsolata, sajátosságaik. A kommunikáció interkulturális vonatkozásai, sajátosságai. Kompetenciák fejlesztése: A kommunikáció különböző csatornáin közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, elemzésére való képesség. Szakmailag és nyelvileg fejlett kommunikáció, a tanulók szóbeli és írásbeli kifejezőképességének fejlesztésére való képesség. Az anyanyelv és a szaknyelv helyes, következetes alkalmazása. Az oktatási folyamat érintettjeivel tanulókkal, szülőkkel, kollégákkal, vezetőkkel, segítő szakemberekkel, kutatókkal való hatékony kommunikáció elsajátítása. 1. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Bp Pléh Cs. Síklaki I. Terestyéni T. (szerk.): Nyelv kommunikáció cselekvés, Osiris Kiadó, Bp Gombocz Jánosné: Kommunikáció. BDGMF jegyzet, Bp Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, Bp

4 Pedagógiai-pszichológiai tantárgyak Pszichológia és személyiségfejlesztés II/1. TMPPS32NNM 3 ea + 0 gy + 0 lab Kredit: 4 Köv : v Dr. Gyarmathy Éva egyetemi tanár Előkövetelmény: Pszichológia és személyiségfejlesztés I/2. Oktatási cél: A tanári szerep értelmezése, kialakítása sajátélmény alapján. Tematika: A tanári szerep megismerése, átélése mikrotanítások és elemzésük során. A tanár-tanuló viszony értelmezése. Az asszertív kommunikáció elsajátítása. SWOT analízis, fejlődési alternatívák keresése és mások véleményének elfogadása. A sajátélmény kognitív és érzelmi eleminek megfogalmazása. Önálló pedagógiai szemléletmód kialakítása, a helyzetben megjelenő konfliktusok pszichológiai hátterének elemzése. Kompetenciák fejlesztése: A szereplési feszültség elaborálása. A tanári tevékenység reflektív elemzési képességének kialakítása, gyakorlása. A pedagógiai helyzetekben felmerülő konfliktusok kultúrált kezelése. Empátia fejlesztése. 1. N. Kollár Katalin Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest Atkinson: Pszichológia. Osiris Századvég, Bp Fehér Irén (szerk.): Pedagógia és pszichológia szöveggyűjtemény. Comenius Bt. Pécs Aronson E.: A társas lény. KJK. Bp Gordon, T.: Vezetői Eredményesség Tréning, Studium E. K Pszichológia és személyiségfejlesztés II/2. TMPPS41NNM 0 ea + 0 gy + 2 lab Kredit: 2 Köv : f Előkövetelmény: Dr. Gyarmathy Éva egyetemi tanár Pszichológia és személyiségfejlesztés II/1. Oktatási cél: Személyiségfejlesztés csoport- és sajátélmény alapján. Tematika: Az önismeret fejlesztése kiscsoportos foglalkozások keretében. Megfelelés az tanári szerepeknek, a tanárral szemben támasztott követelményeknek. Célok, és értékek szerepe. Az asszertív, empatikus kommunikáció elsajátítása. Fejlődési alternatívák keresése és szerepgyakorlatok. A saját- és csoportélmény kognitív és érzelmi eleminek megfogalmazása. Az egyes szerepekben megjelenő konfliktusok pszichológiai hátterének elemzése. Kompetenciák fejlesztése: A tanárjelölt személyiségével harmonizáló tanári visekedésmodell kialakítása. A tanári tevékenység (ön)reflektív elemzési és értékelési gyakorlatának elsajátítása. Kultúrált, asszertív konfliktuskezelés. Empátia fejlesztése. 1. Csíkszentmihályi Mihály: Flow. Akadémia Kiadó, Bp Frankl, V.: Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Jel kiadó, Bp Rogers, C.: Valakivé válni. Edge 2000 Kft., Bp

5 Neveléstan I. TMPNT12NNM 1 ea + 1 gy + 0 lab Kredit: 2 Köv : v Előkövetelmény: - Tóth Béláné dr. egyetemi tanár Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a neveléstan terminológiájával, rendszerével, a nevelés, a szocializáció folyamatának, tartalmának lényegi összefüggéseivel. Tematika: Nevelés- és eszmetörténeti áttekintés. A pedagógia alapfogalmai. A személyiségfejlődés folyamatának értelmezése. A nevelési cél fogalma, főbb tartalmi jegyei, funkciói. A nevelési célokat és azok változásait befolyásoló tényezők. A nevelési célokból következő feladatok. A pedagógus és a gyermek a nevelés folyamatában. A személyes kapcsolat szerepe a nevelésben. A gyermekek, a diákok közötti különbségek és megismerésének lehetőségei. Egyéni és közösségi nevelés. Önismereti nevelés. A környezet- és egészségtudatos magatartásra nevelés. Magyarország kulturális sokszínűsége, a cigányság szellemi és tárgyi kultúrája, nevelési vonatkozások. Kompetenciák fejlesztése: A különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, etnikai csoporthoz tartozó családok gyermekfelfogásában mutatkozó különbségek ismerete, nevelési szokásaiban való tájékozottság. A szülőkkel, a kollégákkal való együttműködési lehetőségek és módok ismerete a tanuló fejlesztése érdekében. 1. Pukánszky Béla Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Fridrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Forray R. Katalin Cs. Chachesz Erzsébet Lesznyák Márta: Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés. In.: Báthory Zoltán Falus Iván: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Bp Enyedi György (főszerk.): A legnagyobb kisebbség. Tanulmányok a cigányokról. Magyar Tudomány 1997/6. Neveléstan II. TMPNT21NNM 2 ea + 0 gy + 0 lab Kredit: 2 Köv : v Tóth Béláné dr. egyetemi tanár Előkövetelmény: Neveléstan I. Oktatási cél: A hallgatók pedagógiai eszköztárának megalapozása a fiatalok korszerű nevelése érdekében. Tematika: A pedagógus- és a gyermekközösségek kapcsolata. Szakmai munkaközösségek. A csoportok fejlődésének dinamikája. A nevelési módszereket befolyásoló tényezők. A nevelési célok, módszerek és eszközök összefüggései. A követelés, a gyakorlás, a meggyőzés. Az ellenőrzés, értékelés és az önellenőrzés, önértékelés problémaköre. Az elismerés és büntetés módszere és értelmezése. A szakképzésben megvalósuló nevelés sajátos lehetőségei. Az önfegyelemre nevelés. Kognitív és motivációs önszabályozás kialakításának módszerei. Speciális nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók a szakképzésben. Felzárkóztatás és tehetségfejlesztés. Az osztályfőnök feladatai. A pedagógiai tevékenységet segítő szakemberek és szervezetek. Kompetenciák fejlesztése: A nevelési hatásrendszerek tudatos tervezésére, a tanulók, a tanulócsoportok egyéni sajátosságaihoz igazodó nevelési módszerválasztásra való felkészítés. A befogadó pedagógia és az együttnevelés feltételeinek, tanári feladatainak és módszereinek alkalmazásra kész ismerte. A hátrányok csökkentését célzó, tudományosan megalapozott pedagógiai eljárások ismerete. Az iskolán belüli és kívüli segítő szakemberekkel való együttműködési lehetőségek és módok ismerete a tanuló fejlesztése érdekében. 1. Bábosik István Mezei Gyula: Neveléstan. Telosz Kiadó, Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Bp Czike Bernadett: Bevezetés a pedagógiába (szöveggyűjtemény) Eötvös J. Könyvkiadó, Réthy Endréné: A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában. Magyar Pedagógia, Dombi Oláh Varga: A neveléselmélet alapkérdései. APC-Stúdió, Bp

6 Kredit: 3 Didaktika és oktatásszervezés I. TMPDI12NNM 1 ea + 1 gy + 0 lab Köv : v Előkövetelmény: - Dr.Hassan Elsayed főiskolai tanár Oktatási cél: Az oktatási folyamat tervezésének, szervezésének és lebonyolításának megalapozása. Oktatáselméleti alapok nyújtása az oktatástechnológiai, szakmódszertani, oktatásszervezési tanulmányokhoz, iskolai szintű pedagógiai vizsgálatok végzéséhez. Tematika: A didaktika fogalma, tárgya, irányzatai, helye és kapcsolatai a tudományok rendszerében. Didaktikai alapfogalmak és összefüggéseik: az oktatás, a tanítás, a tanulás, a nevelés, a képzés, a szakképzés fogalomköre. Az iskola vezetése, szervezete és működése. Az oktatás jogszabályi környezete. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend. Az ifjúsági és szülői önkormányzatok. A pedagógusok jogai, a közalkalmazotti viszony. A diákok jogállása, érdekvédelmi lehetőségei. Az iskola társadalmi és gazdasági környezete. A tanítás-tanulás folyamata, rendszerszemléletű értelmezése. Tanuláselméletek. Didaktikai alapelvek, megoldandó fő feladatok. Az oktatási folyamat sajátosságai a szakképzésben. Az oktatási-képzési tartalom meghatározása, elrendezése, feldolgozása. A tanügyi dokumentáció, tantárgyi programok szerepe, tervezése és fejlesztése. Kompetenciák fejlesztése: Az oktatás hatásrendszerének ismerete. Az önálló tanulás, információszerzés és -feldolgozás módszereinek ismerete, alkalmazása és átadása. A tanügyi dokumentumok készítésében, felhasználásában és az oktatási folyamat tervezésében való jártasság. 1. Simon Béláné: Didaktika, BDMF jegyzet, Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés. Comenius Bt. Pécs, Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Második átdolgozott kiadás. Volos Kiadó, Bp Kredit: 3 Didaktika és oktatásszervezés II. TMPDI21NNM 1 ea + 1 gy + 0 lab Köv : v Előkövetelmény: Dr. Hassan Elsayed főiskolai tanár Didaktika és oktatásszervezés I. Oktatási cél: Elméleti alapok nyújtása és gyakorlati jártasság fejlesztése az iskolai és iskolán kívüli (felnőtt) oktatás és szakképzés szervezési feladatainak ellátására Tematika: A tanóra, a szakmai gyakorlati foglalkozás tervezése és a tanítási órákon kívüli színterek. Az iskolán kívül szerzett ismeretek szerepe, helye és felhasználásának módjai az oktatási folyamatban. A tanítás-tanulási folyamat szervezése. A tanulás szervezésének, irányításának módjai: motiválás, aktivizálás, differenciálás, individualizálás. A tanítás-tanulás stratégiái és módszerei. Differenciált tanulásszervezési módok: egyéni és csoportmódszerek. Az ellenőrzés, értékelés és az önellenőrzés és önértékelés módszerei. Kompetenciák fejlesztése: A tanulási folyamat önálló tervezésére, szervezésére való képesség. A tanulás, a tudás szerveződésének pszichológiai alapjain nyugvó oktatási módszerek ismerete és alkalmazása. A kompetenciák, a készségek és képességek fejlesztési lehetőségeinek felismerése, módszereinek ismerete. Az oktatási módszerek tudatos megválasztására való képesség a tanulócsoport sajátosságainak, a környezetnek, a nevelési és oktatási célrendszernek megfelelően. Az önálló tanulás, információszerzés és feldolgozás módszereinek ismerete, alkalmazása és átadásának képessége. A tanulók tantárgyi teljesítményének ellenőrzésére, értékelésére, az önellenőrzés, önértékelés fejlesztésére való képesség. 1. Simon Béláné: Didaktika, BDMF jegyzet, Bp M. Nádasi Mária: Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Bp Ballér Endre: Tantervfejlesztés az iskolában. Veszprém, Balla Gábor Tamás: Az iskolaszervezettan alapjai. SZIE GTK Tanárképző Intézet Kiadványai Gödöllő

7 Szakképzés és gazdaság TMPSG11NNM 2 ea + 0 gy + 0 lab Kredit: 2 Köv : v Előkövetelmény: - Tóth Béláné dr. egyetemi tanár Oktatási cél: A tantárgy elsősorban az oktatás, a gazdaság és a társadalom alapvető összefüggéseit, a műszaki fejlődés és a szakképzés kapcsolatát, az emberi erőforrások szerepét kívánja sokrétűen bemutatni. Tematika: Az oktatás- gazdaság-társadalom kölcsönhatási mechanizmusa. Az oktatás hatása a gazdaságra, a képzettségi potenciál jelentősége. A szakképzésre ható sajátos tényezők, a gazdasági fejlődés trendvonala. A társadalmi mobilitás és a munkaerő-szükséglet változásai. Motivációk és lehetőségek a munkaerő piacon. Az oktatástervezés, mint a vállalati tervezés része. A tervezés során figyelembe veendő fontosabb követelmények. A hosszú távú oktatástervezés módszerei. A mikro- és makrogazdasági környezet, a versenyhelyzet elemzése. A rövid távú oktatástervezés módszerei. A munkaerő-szükséglet biztosításának lehetőségei és módjai. 1. Szekeres Tamás: Szakképzés és gazdaság. BME, Budapest Gazsó Ferenc Gazsó Tibor Laki László: Felnőttoktatási és képzési lexikon. OKI Kiadó, Budapest Zachár László: A munkaerő-piaci képzések elméleti és gyakorlati kérdései. JPTE, Pécs Benedek András: Adaptív szakképzési modell: Eredmények és tanulságok. Akadémiai Kiadó, Budapest Szép Zsófia (szerk.): Szakképzés és gazdaság. OM, Budapest

8 Felnőttek szakképzése TMPFS12NNM 1 ea + 1gy + 0 lab Kredit: 2 Köv : f Előkövetelmény: - Dr. Pentelényi Pál főiskolai tanár Oktatási cél: A hallgatók megismertetése az andragógia fogalmával, a felnőttoktatás történetével, ill. a jelenlegi társadalmi-gazdasági háttér, jogi szabályozás és az EU csatlakozás tükrében a fejlődés főbb irányaival. A hallgatók felkészítése arra, hogy képesek legyenek a felnőttoktatás bármely formájába oktatóként bekapcsolódni. Tematika: Alapfogalmak: andragógia, felnőttoktatás. A felnőtt tanulók pedagógiai-pszichológiai sajátosságai. A felnőttek szakképzése és ennek jelentősége az emberi erőforrás fejlesztésben. A munkaerőpiac, a szakmastruktúra és a szakképzési rendszer. A munkaerő-piaci képzési formák rendszere, sajátosságai. Kompetenciák, kompetencia alapú képzések. Kulcskvalifikációk. A foglakoztatás elősegítése. Az élethosszig tartó tanulás. Stratégiák, szervezési módok, módszerek, taneszközök. Távoktatás és elektronikus tanulás. A képzés minőségbiztosítása. Kompetenciák fejlesztése: A felnőttkori tanulási szokásokban, tanulási nehézségekben és megoldásukban való tájékozottság. Az önálló tanulás, információszerzés és feldolgozás módszereinek ismerete, alkalmazása és átadásának képessége. Az iskolán kívül szerzett tanulói tudáshoz való kapcsolódás és annak oktatásban való felhasználásának képessége. A tanulókkal partnerként való együttműködés képessége. 1. Simon Béláné: A felnőttek szakképzése. Bp Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása új felfogásban. Akadémia Kiadó, Bp Várnagy Marianne: A felnőttoktatás didaktikája és módszertana. ELTE BTK, Bp Tanulmányok a felnőttnevelésről Dinnyés János Rakaczkiné Tóth Katalin Lada László: Felnőttképzés. Gödöllő Kredit: 4 Oktatástechnológia és multimédia TMPOT12NNM 0 ea + 1 gy + 2 lab Köv : f Előkövetelmény: - Dr. Hassan Elsayed főiskolai tanár Oktatási cél: Felkészítés oktatástechnikai eszközök alkalmazására és az oktatástechnikai anyagok készítésére. Tematika: Az oktatástechnológia és a multimédia helye a pedagógiai tudományok rendszerében. A taneszközök szerepe az oktatás folyamatában: eszközök és didaktikai feladatok, az eszközkiválasztás szempontjai, tanulóioktatói együttműködés az eszköz használatában. A bemutatás általános szempontjai. Az oktatástechnológia és a multimédia eszközei: auditív-, vizuális-, audiovizuális eszközök felépítése, működése, karbantartása, az eszközök alkalmazási lehetőségei. Oktatási anyagok tervezése, készítése: írásvetítő transzparensek, a prezentációkészítés számítógépi eszközei, hang- és videofelvételek készítése, a digitális képkészítés és képszerkesztés eszközei. Videoanyagok alkalmazása mozgás és folyamatelemzésben. A digitális médiumszerkesztés eszközei. A képernyőtervezés szempontrendszere. Szerzői rendszerek. Az elektronikus tananyagfejlesztés folyamata. A gyakorlatok során egy szerzői rendszer és a Virtuális Valóság Modellező Nyelv megismerése. Kompetenciák fejlesztése: Az analóg és a digitális taneszközök önálló megtervezése, elkészítése, valamint hatékony alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában. A tanulók IKT technikákkal végzett önálló munkájának koordinálása. Az elektronikus adat- és információs bázisok felkutatása, felhasználása a tananyagfejlesztésben, a szemléltetésben. 1. Tóth Béláné Tóth Ádám Balázs: Az oktatástechnológia alapjai. Ligatura, Bp Tóth Dezső: Multimédia mikroszámítógépes környezetben. LSI Kiadó, Bp Tóth Péter: Multimédia I-II. Ligatura Kiadó, Budapest, 1999, Dr. Izsó Lajos: Multimédia oktatási anyagok kidolgozásának és alkalmazásának pedagógiai, pszichológiai és ergonómiai alapjai. BME Távoktatási Központ jegyzete, Forgó Sándor, Hauser Zoltán, Kis-Tóth Lajos: Médiainformatika A multimédia oktatástechnológiája., Líceum Kiadó, Eger,

9 Elektronikus tanulás TMPET11NNM 0 ea + 0 gy + 2 lab Kredit: 4 Köv : f Előkövetelmény: - Dr. Tóth Péter főiskolai docens Oktatási cél: Az elektronikus tanulási környezet fejlesztési szempontjainak elsajátítása. Konkrét elektronikus tanulási modellek és oktatási rendszerek megismerése. Tematika: Tanulási környezetmodellek, a virtuális és az elektronikus tanulási környezet. Az elektronikus tananyagok szerepe a hagyományos oktatásban és a távoktatásban. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az oktatásban. Az elektronikus tananyagok típusai (multimédia, hipermédia). Az elektronikus tananyagfejlesztés cél- és követelményrendszere. A számítógéppel segített tanulás tervezésének szempontjai, didaktikai célkitűzések, programozási stratégiák Az elektronikus oktatás módszertana. Az e- learning és VLE kurzusok és keretrendszerek minőségbiztosítási kérdései. Kompetenciák fejlesztése: Elektronikus tanulási környezet tervezése, minőségbiztosítása pedagógiai, pszichológiai és ergonómiai szempontok figyelembevételével. Az elektronikus tanulás beépítése az oktatási folyamatba. Az elektronikus adat- és információs bázisok felhasználása a tananyagfejlesztésben, a szemléltetésben. 1. Forgó Sándor: A multimédiás oktatóprogramok minőségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában. (www.oki.hu/upsz) 2. Blackboard (2004) Blackboard Website. [online] Available: 3. Web-CT (2004) Web CT website [online] Available: 4. Smith, M. K. (1999) Learning theory, the encyclopedia of informal education, Last update: January, Hidvégi Péter: A képzés, fejlesztés módszertana, avagy az IBM és az élethosszig tartó tanulás. Új Pedagógiai Szemle, évf. XII. sz. Szakképzés-pedagógiai kutatásmódszertan TMPKU12NNM 1 ea + 1 gy + 0 lab Kredit: 2 Köv : v Előkövetelmény: - Dr. Pentelényi Pál főiskolai tanár Oktatási cél: A tantárgy bevezetést nyújt a neveléstudomány sajátos induktív és deduktív (analitikus) kutatási módszereibe, és képessé teszi az MA szinten végzett tanárokat az önálló, tudományos igényű pedagógiai kutatásra, továbbá megalapozza a PhD szintű tanulmányokat a kutatás-módszertani felkészültség vonatkozásában. Tematika: A neveléstudományi kutatás sajátosságai. Az induktív kutatási stratégia alapvető módszerei. Az adatfeltárás módszerei: megfigyelés, verbális és az írásbeli kommunikáción alapuló adatfeltárás, felmérés, kísérlet. Alapvető jósági kritériumok: objektivitás, érvényesség, megbízhatóság. Az adatfeldolgozás módszerei: kvalitatív és kvantitatív eljárások. A deduktív (analitikus) kutatási stratégia alapvető módszerei. Az eredmények értelmezésének, értékelésének módjai és tudományos közlésének kritériumai. Kompetenciák fejlesztése: Az önálló kutatás, információszerzés és feldolgozás módszereinek ismerete és alkalmazása. Oktatási-, iskolakísérletek szervezése, lefolytatása, szakszerű elemzése és értékelése. A tanulók megfigyelésének, nyomon követésének módszereiben való tájékozottság. Megfigyelések számszerűsítéséhez és szövegesen rögzítéséhez szükséges ismeretek elsajátítása. Tudásszintmérő eszközök készítése, alkalmazása. 1. Dr. Varga Lajos: Kvantitatív módszerek a pedagógiai kutatásban. BMF BGK jegyzet Clauss, G. Ebner, H. (1982): Grundlagen der Statistik für Psychologen, Pädagogen und Soziologen. VW, Berlin 3. Falus Iván (szerk.) (2000): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki K., Bp. 4. Hadházy Tibor (1997): Faktor- és klaszteranalízis alkalmazása a felsőoktatás-didaktikai kutatásokban. Bessenyei Gy. TF, Nyíregyháza 5. Fercsik János (1982): Pedagometria. OOK., Veszprém 9

10 Kredit: 3 Mérés és minőség TMPMI12NNM 2 ea + 1 gy + 0 lab Köv : f Előkövetelmény: - Dr. Pentelényi Pál főiskolai tanár Oktatási cél: Tájékozottság és alapvető jártasság nyújtása az iskolai szintű oktatási képzési minőségfejlesztés megtervezéséhez és irányításához. Tematika: Alapfogalmak: a minőség értelmezése a nevelés, az oktatás és a képzés területén. A minőség kritériumai. A nevelés, oktatás, képzés minőségének vizsgálati módszerei. A pedagógiai mérés mint kvantitatív diagnosztikus eljárás, módszerek és eszközök. Jelentősebb hazai és nemzetközi diagnosztikus mérések. Minőségfejlesztési stratégiák a közoktatásban, különös tekintettel a szakképzésre. Alkalmazás szakközépiskolára Kompetenciák fejlesztése: A pedagógia minden területére kiterjedő folyamatos minőségfejlesztés iránti igény kialakítása és a különböző pedagógiai mérések alkalmazásában való gyakorlottság. Az oktatási folyamat szereplőinek bevonása a mérési és minőségfejlesztési feladatokba, együttműködés. A diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásainak rutinszerű alkalmazása. Képesség a tanulók részvételének elősegítésére a saját teljesítményük értékelésében. A részvétel képessége az iskola szervezetfejlesztési innovációs és minőségfejlesztési munkájában. 1. Ágoston György, Nagy József és Orosz Sándor (1979): Méréses módszerek a pedagógiában. Tankönyvkiadó, Budapest. 2. Falus, I. Ollé, J. (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. OKKER Kiadó, Budapest, p Bábosik István és Nádasi Mária (1981. szerk.): A pedagógiai kutatás módszerei. (Jegyzet II.), Tankönyvkiadó, Budapest. 4. Cohen, L. Manion, L. (1994): Research methods in education. Routledge, London, p414 Kredit: 2 Pedagógiai gyakorlat TMPPG11NNM 0 ea + 0 gy + 2 lab Köv : f Előkövetelmény: Neveléstan I. Dr. Tóth Péter főiskolai docens Oktatási cél: A sajátos nevelési lehetőségek megismerése a szakképző intézmény keretein belül. A diákok elfogadása, a pedagógusszerep megélése. A diákokkal való kapcsolat kialakítása, gazdagítása. Kongruencia és együttműködés fejlesztése, értékrend és célkitűzések vállalása. A diákok aktivitásának növelése indirekt csoportvezetési módszerekkel. Tematika: A pedagógus szerep értelmezése. A tanárjelöltek osztályfőnöki órákon és tanórán kívüli foglalkozásokon hospitálnak és feljegyzéseket készítenek. A félév folyamán legalább egy osztályfőnöki órát tartanak. Sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszéléseken. A félévi munkát a vezetőtanár és a főiskola oktatója kíséri figyelemmel és értékeli. Kompetenciák fejlesztése: A nevelés módszereinek és színtereinek ismerete. A csoportos és egyéni motiválás módjainak ismerete. A tanári kommunikációs lehetőségek széleskörű alkalmazása. Együttműködési készség kialakítása az iskolai környezet szereplőivel. Reális ön- és helyzetértékelés kialakítása. 10

11 Szabadon választható tantárgyak Etika TMPETSINNM 1 ea + 2gy + 0 lab Kredit: 3 Köv : f Előkövetelmény: - Dr. Papp György főiskolai docens Oktatási cél: A globalizáció világában az örök erkölcsi értékek megismerése, készséggé fejlesztése. Tematika: Az erkölcs fogalma. Az etikai gondolkodás története. Az erkölcsi normák. A jog és az erkölcs különbsége. Az etika alapelvei: tárgyilagosság, méltányosság, szakszerűség, felelősség, érdekképviselet. Az életmód. Az erkölcsi cselekedet szerkezete. Az érettség jegyei. Tett nem tett. A munkavégzés erkölcse. A hivatás. Axiológia értékelmélt, értékelés, örök és változó elemek. A szabadság kédései. A választás erkölcsi dilemmái. A normák ütköztetése. A szándék, a motiváció. Az erkölcsi nevelés, szélsőségek okai és kezelésük. Személyiségetika. Az ifjúság szocializációja. A szevedélyek káros mivolta. Kompetenciák fejlesztése: A tanárjelöltek erköcsi, etikai állásfoglalásának, értékrendjének megerősítése, felkészítés a személyes példaadás felelősségére. A tanulók erkölcsi fejlődsének nyomonkövetésére, az egyetemes emberi értékek közvetítésének képesség. Képesség az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás szakszerű kezelésére. 1. Seregélyesiné dr. Szuh Katalin: Segédanyag az etika tanulásához Adrian Hunter: Etika, Novella Kiadó Erich Fromm: A szeretet művészete, Háttér Kiadó, Budapest Pedagógus etika kézikönyv. Kossuth Kiadó, Budapest A felzárkóztatás pedagógiája TMPFPSINNM 1 ea + 2 gy + 0 lab Kredit: 3 Köv : f Előkövetelmény: - Gombocz Jánosné dr. főiskolai docens Oktalási cél: A hallgatók felkészítése a speciális igényű tanulók lehetőségeinek megfelelő tanítás-tanulási módszerek helyes kiválasztására és alkalmazására. Tematika: Az integráció célkitűzései, társadalmi szerepe, megvalósításának lehetőségei. A szakképzésbe integrálható tanulók sérüléseinek típusai, mértéke. A sérült diákok pszichológiai sajátosságai, kapcsolata a közösséggel. Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség. A szakoktatóval szemben támasztott különleges elvárások. Elfogadás és kapcsolatteremtés. Speciális oktatási és nevelési módszerek, tréningek. Készség- és képességfejlesztés. A felzárkóztatás sajátos lehetőségei. A magyar és európai szakképzési és munkaerő-piaci követelmények figyelembevétele a felzárkóztatási programok kidolgozásában. Intézménylátogatás. Kompetenciák fejlesztése: Együttműködés az oktatótársakkal (gyakorlati oktatókkal, szakelméleti oktatókkal). 1. Réthy Endréné: A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában. Magyar Pedagógia, Inklúziós tanterv és útmutató a magyarországi pedagógusképzés számára. OM, Budapest, Táguló horizont Pedagógusoknak az együttnevelésről (Szerk. Kőpatakiné Mészáros Mária) OKI, Budapest Esélyt teremtő iskolák (Szerk. Mayer József) OKI, Budapest Készségfejlesztő tréningek felzárkóztatáshoz. (válogatás az ARKS nemzetközi vizsgálat eredményeiből, szerk. Kárpáti Zoltán), Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézet,

12 Digitális taneszközök Cséfalvay Miklós 1 ea + 2 gy + 0 lab Előkövetelmény: - Kredit: 3 Köv : f Főiskolai docens Oktatási cél: Az irodai szoftverek, aktív táblák, szimulációs modellek alkalmazásának bemutatása. Tematika: Irodai szoftverek alkalmazása a tanári munkában. Osztálystatisztikák készítése. Elektronikus prezentációk készítése. A prezentációk órai bemutatásának módszertani gyakorlati kérdései. Az interaktív tábla, bemutatása, használat. Felkészülés az interaktív tábla tanórai használatára. Önálló óratervezése és prezentáció készítési feladat interaktív táblához. Információ keresés és adatgyűjtés módszerei. Számítógépes szimuláció és modellezés. Áramköri szimulációs szoftverek használata. Számítógéppel segített tanulás, elearning rendszerek használata. Az aktív táblás prezentációk bemutatása és értékelése. Kompetenciák fejlesztése: Szimulációs és irodai programok, interaktív táblák, egyéb e-learning eszközök használata. 1. Falus Iván: Didaktika, Tankönyvkiadó, Makó Ferenc: Aktív tábla elektronikus tananyag, hozzáférési hely: 3. Adolf Melezinek: Mérnökpedagógia, OMIKK, Budapest,

13 Kultúrtörténet Dr. Hassan Elsayed 1 ea + 2 gy + 0 lab Előkövetelmény: - Kredit: 3 Köv : f Főiskolai tanár Oktatási cél: A kultúrtörténet néhány alapvető kérdésének tárgyalása Tematika: A kultúra fogalma. Francia, német és angol elméletek a kultúra és a civilizáció fogalmáról. T.S. Eliot a kultúra szerepéről és fogalmáról. A kultúra három értelme. Civilizációk és kultúrák egymásra hatása és összecsapása. Samuel P. Huntington elmélete. Civilizációk a történelemben és napjainkban. A civilizációk új rendje. A civilizációk szerkezete. A civilizációk jövője. Az olvasás története. Hangos olvasás és csendes olvasás. Intenzív és extenzív olvasás. Elektronikus szövegek a 21. században. Kompetenciák fejlesztése: 1. T.S. Eliot: A kultúra meghatározása, SZIT, 2003, Budapest 2. Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Európa Kiadó, 2004, Budapest 3. Roger Chartier: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, Balassi Kiadó, 2000, Budapest 4. Jan Assmann: A kulturális emlékezet, Atlantisz Kiadó, 2004, Budapest 5. Lakatos László (szerk.): Hajnal István, Új Mandátum Kiadó, 2001, Budapest Technikatörténet Tóth Béláné, dr. 1ea + 2 gy + 0 lab Előkövetelmény: - Kredit: 3 Köv : f Egyetemi tanár Oktatási cél: A technika történetének megismerésén keresztül maradandó motívációk kialakítása és folyamatos fejlesztése a műszaki ismeretek tanulásához. Tematika1: Válogatott fejezetek a technika történetéből. A műszaki ábrázolás fejlődéstörténete. A szerkezeti elemek megjelenése és alkalmazása. Magyarország technikatörténeti kronológiája. Feladatválasztás. Az energiahordozók átalakítására szolgáló technikai eszközök. A fogyó (szén, szénhidrogének stb.) és kiemelt hangsúllyal a megújuló (Nap, szél, víz, stb.) energiaforrások átalakítására szolgáló technikai eszközök fejlődése kronologikus sorrendben. Gyakorlati megoldások és fontosabb elméleti magyarázatok. A közeljövő kihívásai, technikai tendenciái. Kompetenciák fejlesztése: A működési elvek megértése és transzferálási képessége. A jövő technikai tendenciáinak megértése és előre jelzési képessége. A technikai és társadalmi fejlődés összefüggésrendszerének átlátása. 1. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Gondolat Kiadó. Budapest, Rosta István. Magyarország technikatörténete. Akadémiai Kiadó. Budapest, Technikatörténet , ELTE. Budapest, Hermann Heinz Wille: A szakócától a dinamóig. A technika története a kezdetektől 1900-ig. Kossuth Könyvkiadó. Budapest,

14 Tanulásmódszertan Makó Ferenc 1 ea + 2 gy + 0 lab Előkövetelmény: - Kredit: 3 Köv : f Főiskolai docens Oktatási cél: A személyes tanulási stílus felmérése. Tanulási nehézségek azonosítása és feloldásuk a személyes tanulási térben. Tematika1: Tanulás az információs társadalomban. A tanulás fiziológiája. A tanulás ritmusa. A tanulásra szánt idő. A tanulás motivációja. Munkaértékeink, amelyek a tanulást befolyásolják. Tanulási szokásaink. Tanulási feltételek. Tanulási képességeink. Tanuláselméletek-, tanulási modellek. Tanulási problémák. A műszaki tudományok, tantárgyak sajátosságai-, azok hatékony tanulási módszerei, technikái. Hatékony- és eredményes tanulási technológiák a BMF-en. Tanulási módszertár. (Cornell-módszer, PQ4R módszer, PQRST módszer, NLP, tudástérkép, algoritmizálás, problémamegoldó tanulás, kooperatív tanulás) A személyes tanulási stílussal harmonizáló tanulási módszerek megválasztása. Az elektronikus tanulás módszerei és nehézségei. (elearning alapú kollaboratív módszerek, PLE) Kompetenciák fejlesztése: Az önszabályozó tanulás személyes stratégiájának kialakítása. 1. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan: Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez. Budapest : Metódus-Tan, ISBN: X 2. Dryden, G., Vos, J.: The learning revolution (magyar) A tanulás forradalma I-II.. Budapest : Bagolyvár, ISBN: X., ISBN: Allan Mundsack, Jemes Deese, Ellin K. Deese: Hogyan tanuljunk? Panem, Budapest, Kagan, Spencer: Cooperative learning (magyar) Kooperatív tanulás. Budapest : Önkonet, Beaver, Diana: Kényelmes tanulás NLP-vel : Tanulási szuperstratégiák az üzleti életben és a magánéletben / Diana Beaver. Budapest : Bioenergetic Kft., 1999 Összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat Kredit: 30 Összefüggő nev.-okt.-i gyakorlat TMPNOG1NNM 0 ea + 3 tgy +9 lab Köv : f Előkövetelmény: Dr. Tóth Péter főiskolai docens Szakmódszertani gyakorlat Oktatási cél: A tanári szerephez illő és a hallgató személyiségével harmonizáló tanári stílus és szemlélet kialakítása. Az elfogadás, a kongruencia, az együttműködés fejlesztése, értékrend és célkitűzések vállalása. A hatékony tanórai munkához szükséges oktatási-nevelési módszerek, eszközök elsajátítása. Tematika: Az eddigi gyakorlatok tapasztalatainak elemzése SWOT analízissel és az üzenet önmagamnak feljegyzések felhasználásával. A szerepideál megközelítéséhez szükséges célok és feladatok meghatározása csoportban a vezetőtanár jóváhagyásával. Egy vezetőtanárral egyeztetett és egy szabadon választott tanári kompetencia/feladatkör megfigyelése és lehetséges aspektusainak elemzése. A hallgatók a félév során folyamatosan tanítanak legalább heti 2 órában és részt vesznek a tantestület munkájában. Szakmai órákon hospitálnak és feljegyzéseket készítenek. A sajátélmények feldolgozása esetmegbeszélő-csoport (Bálint-csoport) keretében alternatív értelmezések, megoldások felmutatásával. A félévi munkát és a vizsgatanítást a vezetőtanár és a főiskola oktatója kíséri figyelemmel. Kompetenciák fejlesztése: Az oktatott tantárgy alapos ismerete. Alternatív oktatási stratégiák ismerete. A csoportos és egyéni motiválás módjainak ismerete. A tanári kommunikációs lehetőségek széleskörű alkalmazása. Együttműködési készség kialakítása az iskolai környezet szereplőivel. Reális ön- és helyzetértékelés kialakítása, az önreflektív pedagógiai attitűd fejlesztése. 14

15 1. Biotechnológia A tantárgy megnevezése Kód Kreditszám Biotechnológia 4 A tantárgyért felelős szervezeti egység A kurzus jellege Kontaktóraszám RKK KMI SZI-MA 2/1/0 Előfeltételek Az értékelés formája v A tantárgy tanításának alapelvei és céljai A mikrobák felépítésének, működésének megismertetése, a mikrobiális ökológia jelentősége a hatékony környezetvédelemben és környezetgazdálkodásban. A transzgenikus technológia (géntechnológia) etikai aggályainak, valamint az új technológia környezeti előnyeinek bemutatása. Fejlesztendő kompetenciaterületek A pedagógiai kutatáshoz szükséges biológiai, mikrobiológiai és molekuláris biológiai kompetenciák elsajátítása. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai A szürke biotechnológia alkalmazási területeinek ismertetése (talaj kármentesítés - bioremediáció, szennyvízkezelés, füstgáz tisztítása, szennyezett levegő tisztítása, hulladék és maradékanyag hasznosítás, mikrobákkal folyó bányászat, mikrobákkal gyártott és lebontandó termékek kérdéskörei) és ezek környezetvédelmi jelentősége. A mikrobák szerepe a biogeokémiai ciklusokban, mikrobiális ökológia, talaj- és vízmikrobiológia sajátosságai. Hő- és stressz tűrő, nagy lebontó kapacitású mikrobatörzsek szelektálása, alkalmazási lehetőségei. A transzgénikus technológia (géntechnológia) során alkalmazott legfontosabb mikroszervezetek főbb csoportjainak (Metanogének, Metilotrófok, Clostridiumok, tejsav baktériumok, Bacillusok, Pseudomonasok, fotoszintetizáló baktériumok, algák, Streptomycesek, élesztők, fonalas gombák) bemutatása, anyagcsere folyamataik sajátosságainak ismertetése. Az őssejt kutatások alkalmazásának lehetőségei az orvostudományban és a gyógyszeriparban. A molekuláris technikák (genomanalízis, gazdaságilag jelentős gének izolálása, klónozása) ismertetése. Molekuláris és sejtszintű technikák alkalmazása (gazdaságilag jelentős információk vektorokba (transzgénbe) ültetése és azok bejuttatása a gazda szervezetbe). Növényi, állati és humán géntechnológia (a transzgénikus élőlények előállításának technológiája) főbb ismérvei, előnyeik és káros következményeik elemzése. Hasznos fehérjék előállítása rekombináns baktériumok segítségével (pl.: interferon előállítása, Hepatitis B antigénjének előállítása E-coliban, nitrogénfixáló növények, károsítókkal szemben rezisztens növények előállítása, egy génhez kötött betegségek megelőzése ). A géntechnológia környezeti veszélyei, a genom környezeti károsodása, a faji és genetikai diverzitás és védelme. Rekombináns baktériumok potenciális környezeti veszélye, a génpiszka etikai és gyakorlati problémái. Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, melyek eredményének minimum elégséges szintűnek kell lennie. Ez képezi az aláírás feltételét. A vizsga írásbeli része alapfogalmak számonkérésére épül, szóbeli része a biotechnológiai 15

16 eljárások lehetőségeinek bemutatását kéri számon (vízminőség védelem, talaj remediáció, hulladékkezelés, mezőgazdasági és élelmiszeripari alkalmazások területén). Ajánlott irodalom Ádám V.szerk.: Orvosi Biokémia Medicina 2001 Bálint M.: Molekuláris biológia I-III. Műszaki Kiadó, 2000 Benedek P.: Biotechnológia a környezetvédelemben Műszaki Könyvkiadó, 1990 Boross L.- Sajgó M.: A biokémia alapjai Mezőgazda Kiadó, 1993 Csányi V.: Sejtbiológia Budapest, 1976 Fischer E.: Sejtbiológia Budapest, 1977 Helmeczi B.: Mezőgazdasági mikrobiológia Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1994 Hornok L.:: Bevezetés a mikrobiológiába Gödöllő, 1995 Horváth S.: Mikrobiológiai praktikum. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 Kerényi A.: Általános környezetvédelem Mozaik Szeged, 1995 Kétyi I.: Mikrobiológia genetika Medicina Kiadó, Budapest, 1981 Mátyás Cs.: Erdészeti- és természetvédelmi genetika Mezőgazda Kiadó, Budapest 2002 Némedi L.: Környezetbakterológia Budapest, 1998 Némethné Katona J.: A környezetvédelem biológiai alapjai Budapest, 1993 Neszményi K.-Baltayné Kőszegi K.: A géntechnológiával módosított növényfajták engedélyezési és vizsgálati rendszere Magyar Biológiai Társaság XXV. Vándorgyűlése Proceedings Budapest, 2004 Orosz L.: Klasszikus és molekuláris genetika Akadémiai Kiadó, Budapest 1980 Pesti M.: Általános mikrobiológia Pécs 2001 Solbrig, D. (ed.): From Genes to Ecosystems. IUBS, Cambridge, 1991 Szabó I. M.: A bioszféra mikrobiológiája Gondolat Budapest, 1988 Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia Budapest, 2004 Szegi J.: Talajmikrobiológiai vizsgálati módszerek Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 1979 A tantárgy oktatásáért felelős oktató Dr. habil Bayoumi Hamuda Hosam PhD 2. Ökoszisztéma és környezetállapot elemzés A tantárgy megnevezése Kód Kreditszám Ökoszisztéma és környezetállapot elemzés 4 A tantárgyért felelős szervezeti egység A kurzus jellege Kontaktóraszám RKK KMI SZI-MA 2/1/0 Előfeltételek Az értékelés formája v A tantárgy tanításának alapelvei és céljai Az ökológikus ökonómiai szemlélet megalapozása, a környezetvédelem ökológiai alapjainak értelmezése, az élettelen és élő környezet kölcsönhatásainak megismertetése. A környezetállapot elemzés módszereinek elsajátítása, a bioindikáció érvényesítése a prevención alapuló környezettudatos környezetgazdálkodás kialakítása érdekében. 16

17 Fejlesztendő kompetenciaterületek A pedagógiai kutatáshoz szükséges ökológiai, környezet megismerési környezettani elemzési és értékelési kompetenciák elsajátítása. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai Az ökológia ágai, szerveződési szintjei. Az ökológia, a környezetvédelem és a természetvédelem kapcsolata, rövid története. Az ökológiai világkép, környezeti krízis sajátosságai. Globális világmodellek, globális környezeti problémák. Abiotikus környezeti tényezők sajátosságai (fény, hőmérséklet, páratartalom, talaj, víz ). Biotikus környezeti tényezők sajátosságai (tolerancia, adaptáció, szelekció, niche, limitáció, indikátor-elv. Szupraindivudális szerveződés: a populációk sajátosságai, növekedési stratégiák, az életközösségek (biocönózisok) főbb jellemzői. Anyag és energiaforgalom az életközösségek szintjén, trofikus struktúrák, bilógiai és biogeokémiai ciklusok. A biodiverzitás fajtái, és jelentősége. A tájalkotó tényezők dinamikus egyensúlyának megbomlása, a tájak változása. Globális változások (pl. klímaváltozás) és várható következményeik a tájakra, ökoszisztémákra. A környezeti állapotértékelések főbb szempontjai, környezetminőség, hatástanulmányok. A környezeti állapotértékelések főbb mintavételi és elemzési eljárásai. Magyarország környezeti állapotának főbb ismérvei, a környezet elemei és a károsító tényezők rendszerezése. Az ökoszisztémák főbb állapotjelzői, a környezeti terhelés jelzése és mérése bioindikációval, ökológiai biomonitorozás alkalmazása a természet- és környezetvédelemben. A rendszerként értelmezett tájalkotók és élőlényközösségek sajátosságai. Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, melyek eredményének minimum elégséges szintűnek kell lennie. Ez képezi az aláírás feltételét. A vizsga írásbeli része alapfogalmak számonkérésére épül, szóbeli része az ökoszisztémák, öko-rendszerek működésének elemzésére irányul. Ajánlott irodalom Benor D.J.: Spiritual Healing: Scientific Validation of a Healing Revolution Healing Research, Vol.1., Southfield, MI: Vision Publications, 2001 Bodnár- Fodor- Lehmann: A természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon Magyarország főbb környezeti mutatói Budapest, 2001 Enterprise and Enviroment The Open University 1992 Hamar J. szerk.: A környezetbarát gazdaság lehetőségei Szolnok, 1996 Hoczek L.: Laboratóriumi és terepi módszerek a környezetvédelmi képzésben In: Eredmények és kihívások a szakmai tanárképzésben Sopron, 2002 Justyák- Szász: Az éghajlat, a növényzet és a talajövezetek elrendeződése a Földön, Debrecen 2001 Láng I.: Biológiai erőforrások Budapest, 1983 László E.: Káoszpont Kossuth Budapest, 2006 Lóczy D.: Tájökológia, Pécs 2002 Lovelock, J.: The Reverenge of Gaia Penguin, London, 2006 Lyr H. Fiedler H-J. Tranquillini W.: Physiologie und Ökologie der Gehölze. Gustav Fischer Verlag. Jena Suttgart, 1992 Mátyás Cs. (szerk.): Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1996 Moser-Pálmai: A környezetvédelem alapjai Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999 Nánási I.: Humánökológia, mint transzdiszciplina Budapest,

18 Pájer J.: Természetvédelem az ezredfordulón Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2002 Pájer J.: Védett természeti értékek értékelése NyME Erdőmérnöki Kar, Sopron, 1994 Pájer J.: Tájvédelem NyME, Sopron, 1994 Radics L.: Ökológiai gazdálkodás Dinasztia Kiadó, Budapest, 2001 Standovár T.- Primack, R.: A természetvédelmi biológia alapjai Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 Sántha A.:Környezetgazdálkodás Budapest, 2003 A tantárgy oktatásáért felelős oktató Némethné Dr. Katona Judit PhD 3. Földtudományi- és talajvédelmi szakismeretek A tantárgy megnevezése Kód Kreditszám Földtudományi- és talajvédelmi szakismeretek 4 A tantárgyért felelős szervezeti egység A kurzus jellege Kontaktóraszám RKK KMI SZI-MA 2/1/0 Előfeltételek Az értékelés formája v A tantárgy tanításának alapelvei és céljai A geológia környezetvédelmi kötelezettségének értelmezése: a Föld egészével, az élő egyedek környezetével foglalkozó tudományként. Kőzettani, ásványtani, vízföldtani, talajtani és geomorfológiai ismeretek rendszerezése mérnökgeológiai és környezetföldtani vonatkozásban. Fejlesztendő kompetenciaterületek A pedagógiai kutatáshoz szükséges környezetföldtani és geomorfológiai megismerési, elemzési és értékelési kompetenciák elsajátítása. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai A Föld belső felépítése, a földkéreg összetétele, felépítése és fejlődéstörténete. Általános földtani alapismeretek: magmatizmus, vulkanizmus, exogén földtan, exo-endodinamikai folyamatok, földtani veszélyforrások (földrengések, talajmozgások, erózió, bányászat). Ásvány- és kőzettani alapismeretek: nyersanyag előfordulások kialakulásának okai, rendszerezés, csoportosítás genetikai sajátosságok alapján (magmás kőzetek rendszere, üledékes kőzetek rendszere, metamorf kőzetek rendszere; nyersanyag-gazdálkodás és védelem elvei, környezeti ártalmak és környezetvédelmi nyersanyagok, öko-ásványok. Vízföldtani ciklus, felszíni és felszín alatti vizek osztályozása. Talaj- és rétegvizek sajátosságai, karszt- és hasadékvizek jellemzői. Hazai vízkészleteink állapotértékelése. A talaj ökológiai hatásrendszere, genetikai osztályozása. A talajvíz- és tápanyagháztartásának ismérvei, talajtípusok sajátosságai. Talajvizsgálat, talajszelvény elemzés. Talajtípusok. Talajszennyezettség, talajsavanyodás felmérése, területek kockázat elemzése szennyezés terjedésének megakadályozása. Kármentesítési, tisztítási eljárások lehetőségei. Területek újrahasznosítása, talajpusztulás, erózió, defláció, talajszennyezés megakadályozásának módjai. Remediáció módszerei. Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei 18

19 A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, melyek eredményének minimum elégséges szintűnek kell lennie. Ez képezi az aláírás feltételét. A vizsga írásbeli része alapfogalmak számonkérésére épül, szóbeli része általános földtani alapismeretek és alkalmazott talajtani, talajvédelmi, kőzettani és víztani ismeretek elemzésére irányul. Ajánlott irodalom Báldi T.: Elemző (általános) földtan I. II. ELTE egyetemi jegyzet, Budapest, 1992 Bohn Péter Magyarország geológiai környezeti állapota Budapest, 1992 Füleky Gy. Szerk.: Tápanyag-gazdálkodás Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999 Füle L.: Geológiai alapismeretek egyetemi jegyzet, Veszprémi Egyetem 2002 Kerényi A.: Talajerózió Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991 Némedi Varga Z.: Általános és szerkezeti földtan Tankönyvkiadó, Budapest, 1991 Paturi F.R.: A Föld krónikája Officina Nova, Budapest, 1994 Stefanovits P.-Filep Gy- Füleky Gy.: Talajtan Mezőgazda Kiadó Budapest, 1999 Szodfridt I.: Talajtan egyetemi jegyzet Sopron, 2002 Várallay Gy.: Talaj- talajvédelem- talajhasználat (in: Természeti és társadalmi környezetünk) ELTE, Budapest, 1994 A tantárgy oktatásáért felelős oktató Dr. Juvancz Zoltán DSc 4. Környezeti elemek védelme, műszaki technológiák A tantárgy megnevezése Kód Kreditszám Környezeti elemek védelme 4 A tantárgyért felelős szervezeti egység A kurzus jellege Kontaktóraszám RKK KMI SZI-MA 2/2/0 Előfeltételek Az értékelés formája v A tantárgy tanításának alapelvei és céljai A tantárgy célja, a környezetvédelem szakterületeinek bemutatása, környezetkímélő technológiák ismertetése, a környezetvédelem szakági sajátosságainak (levegőminőség-védelem, vízvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj-és rezgés védelem) elemzése. Fejlesztendő kompetenciaterületek A pedagógiai kutatáshoz szükséges környezettechnológiai megismerési, elemzési és értékelési kompetenciák elsajátítása. Alkalmasság kialakítása esettanulmányok elemezésére, környezetközpontú gondolkodásmód elsajátítására és alkalmazására. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai Levegőtisztaság-védelem. Légkör szerkezete, légkört károsító hatások, napsugárzás hatása, üvegházhatás, szennyezőanyagok terjedése, öntisztulás, levegőtisztaság védelmi határértékek, emissziós-imissziós normák. Portechnikai alapfogalmak, mérési módszerek, porleválasztó kamrák, szűrők, ciklonok, elektrofilterek. Energetika és környezetvédelem. Energiatermelési folyamat környezetszennyező hatásai, emissziós számítások. Energiatermelés területei (széntüzelésű hőerőművek, olaj és gáztüzelésű 19

20 hőerőművek, gázturbinás ill. gázmotoros kapcsolt hő- és villamos-energia termelés, atomerőművek). Megújuló energiák alkalmazásának előnyei, területei (nap-, szél-, víz-, geotermikus energiahasznosítás). Biomassza energetikai célú felhasználása: szilárd biomassza, biodizel, biogázmegújuló energiák alkalmazása. Zaj- és rezgésvédelem alapfogalmai, hatása az élő szervezetekre, mérőeszközei, a védelem eszközei. Radioaktív és egyéb sugárzások a környezetünkben. Számítási módszerek, védekezési lehetőségek. Vízforrásaink, a víz körforgása, a élővizeink védelme, az ezeket veszélyeztető anyagok és tevékenységek ismertetése. Jogi szabályozások: hazai, nemzetközi egyezmények, EU szabályozás. Az ivóvíz ellátási rendszer sajátosságai, védelme. Szennyvíz-keletkezés, csatornázás, szennyvíztisztítás kérdései, műszaki technológiák alkalmazása. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok megismerése. Hulladék fogalma, fajtái, kezelése. Ipari hulladékok keletkezése, kapcsolat ez egyes technológiák között. Kommunális hulladékok, veszélyes hulladék, a hulladékkezelés módjai: lerakás, komposztálás, biogáz előállítás, égetés, pirolízis. Veszélyes hulladékok speciális kezelése. Újrahasznosítási technológiák (recycling, reusing). Tisztább technológiák, az integrált környezetvédelem követelményei. Eszközök a környezetbarát termelés támogatására: ökocimkék, a környezetterhelés mérése: LCA. Környezetbarát tervezés: DfE, öko-indikátor. Életút mendzselés, környezetvédelemre kiterjesztett termékfelelősség. Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, melyek eredményének minimum elégséges szintűnek kell lennie. Ez képezi az aláírás feltételét. A vizsga írásbeli része alapfogalmak számonkérésére épül, szóbeli része a levegő-, víz-, zaj-és rezgés védelem, valamint a hulladékgazdálkodás elemzésére irányul. Ajánlott irodalom Dr. Árvai József; Hulladékgazdálkodási kézikönyv (Műszaki Kiadó, 1991 Barótfy I.: Energiafelhasználói Kézikönyv 2000 Barótfy I.: Környezettechnika Mezőgazda Kiadó, Budapest 2003 ISO 14001: Environmental management systems Specification with guidance for use ISO 14031: Environmental management Environmental performance evaluation Guidelines ISO 14040: Environmental management Life cycle assessment Principles and framework Moser - Pálmai: A környezetvédelem alapjai Hulladékgazdálkodási Tanácsadó Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP II.) Országos Környezeti Kármentesítési Program Törvényi szabályozás, hatályos törvények és rendeletek évi LIII. Törvény a környezetvédelmének általános szabályairól évi LVII. Törvény a természet védelméről évi LV. Törvény a termőföld védelméről Kormányrendeletek: 33/2000, 49,/2001, 50/2001 Miniszteri rendeletek: 10/2000 A tantárgy oktatásáért felelős oktató Dr. habil Patkó István CSc 20

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon (A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Környezetgazdálkodás 1. előadás A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Ajánlott irodalom Sántha Attila: Környezetgazdálkodás Akadémia Kiadó Bp. Fodor István:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése TÁMOP B.2-13/

A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése TÁMOP B.2-13/ A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. 1 Kiindulási feltételek és menet közbeni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények,

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, elvárások A Felnőttképzés c. tantárgy tananyagának felépítése

Részletesebben