ISKOLAFEJLESZTÉS NEHÉZ TEREPEN: ÚTBAN A DIFFERENCIÁLT MEGKÖZELÍTÉS FELÉ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLAFEJLESZTÉS NEHÉZ TEREPEN: ÚTBAN A DIFFERENCIÁLT MEGKÖZELÍTÉS FELÉ"

Átírás

1 ISKOLAFEJLESZTÉS NEHÉZ TEREPEN: ÚTBAN A DIFFERENCIÁLT MEGKÖZELÍTÉS FELÉ Írta: Alma Harris és Christopher Chapman, ÖSSZEFOGLALÓ: Ez a cikk a nehéz vagy hátrányos helyzetű körülmények között működő iskolák fejlesztésével foglalkozik. Feltérképezi az ilyen terepen tevékenykedő intézmények fejlesztésére irányuló, napjainkban folyó szakpolitikai eszmecseréket és beavatkozási stratégiát. Megállapítja, hogy a kellő differenciálás hiánya és a kontextus elhanyagolása miatt a jelenleg követett fejlesztési megközelítés nem fog sikerhez vezetni. Két közelmúltban végzett empirikus vizsgálat eredményeire építve bemutatja, hogy milyen alternatív iskolafejlesztési szemlélet alkalmazása javasolható az intézményeknek ebben a csoportjában. Az egységes megoldásokkal szemben a differenciált megközelítést ajánlja, amely elismeri és tiszteletben tartja a nehéz terepen tevékenykedő iskolák sokféleségét, változatosságát és bonyolultságát. Kulcsszavak: iskolafejlesztés, szakpolitika, intervenciós stratégiák, teljesítménykövetelmények 1. BEVEZETÉS Az oktatási rendszer leggyengébb eredményeket felmutató iskoláinak a fejlesztését ma számos országban a reformnapirend egyik kiemelt feladataként tartják számon. Megújult az érdeklődés az iránt, hogy miként lehet ezeket a gyengén teljesítő iskolákat tartós fejlődésre bírni, és ismét a figyelem középpontjába került az a sürgős megoldást követelő kérdés, hogy hogyan biztosítható az átlagosnál nagyobb fokú társadalmi-gazdasági elmaradottságú területeken működő iskolákban tanuló diákok eredményeinek a javítása. Továbbra is megfigyelhető, hogy a tanulók bizonyos csoportjai rendre képtelenek képességeik kiteljesítésére, más csoportok következetesen jól boldogulnak. A közelmúlt kutatásai szerint az alacsony jövedelmű családokból származó gyerekek általában képtelenek leküzdeni az abból adódó akadályt, hogy már kezdetben alacsonyabb szintről indulnak (West és Pennell 2003). A társadalmi hovatartozás hatása már jóval az iskolakezdés előtt jelentkezik, és az életkor előrehaladtával csak tovább fokozódik. Úgy tűnik, hogy a szegényebb térségek iskolái változatlanul rosszabb esélyeket kínálnak, és a társadalmi háttér még mindig erőteljesen meghatározza az oktatásban elért későbbi eredményeket (Gray 2001, 1. old.). Kutatások sora bizonyítja, hogy a tanulói teljesítmény különbségei az esetek több mint felében a társadalmi-gazdasági tényezőkre vezethetők vissza (pl. Rutter et al. 1979). Kimutatták azt is, hogy ezek a tényezők összefüggésben állnak azzal, hogy a későbbiekben ki él majd segélyekből, illetve kiből lesz munkanélküli vagy bűnöző. Ennek ellenére a hátrányos helyzetű térségeket kiszolgáló iskolák fejlesztése és színvonalának emelése továbbra is csak a vágyak és elvárások szintjén jelenik meg a szakpolitikában. Angliában különféle, együttesen alkalmazott intézkedéseket vezettek be a gyenge eredményeket felmutató vagy alulteljesítő iskolák teljesítményének a fokozására. Azonban mint Gray (2004, 293. old.) megállapítja, az alulteljesítő iskolának több, adott esetben egymásnak ellentmondó meghatározása létezik, és a közelmúlt szakpolitikai innovációi csak tovább bonyolították a helyzetet. Kétségtelenül hozzájárult a helyzet további bonyolításához a kihívást jelentő körülményekkel szembesülő iskola (angolul: schools facing challenging British Journal of Educational Studies, 52. évf., 4. szám, december, o.

2 circumstances, röviden SFCC) új kategóriájának és az azt kísérő, kifejezetten ezt az intézménycsoportot megcélzó kormányzati kezdeményezéseknek a bevezetése. 1 Az elmúlt három évben intézkedések egész sora irányult az SFCC címkével illetett iskolák fejlesztésére, köztük az elszámoltathatóság fokozása, a rendelkezésre álló erőforrások kiegészítése, célirányos fejlesztő programok és szakmai továbbképzési lehetőségek (Harris et al. 2003; Hopkins 2001a; Reynolds et al. 2001). Az elmaradott, hátrányos helyzetű térségek iskolái külön támogatási és fejlesztő programokban is részt vehettek (ilyen például az Education Action Zones 2 vagy az Excellence in Cities 3, illetve a nagyvárosi belső kerületekben felmerülő speciális igények kielégítésére nemrégiben indult London Challenge 4.). A nehéz vagy kihívást jelentő terepen nyújtott oktatás színvonalának az emelése ma már a nemzetközi szintű oktatáspolitikának is központi, sürgető kérdése. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az USA-ban külön szövetségi törvényt fogadtak el 2001-ben, amely agresszív helyreigazító intézkedések alkalmazását írja elő azoknál a szövetségi támogatásban részesülő iskoláknál, melyek nem teljesítik a fejlődési célokat (a törvény a No Child Left Behind Act nevet viseli, melynek jelentése: egy gyereket sem hagyunk lemaradni ). Az amerikai jogszabály büntető jellegű fejlesztő intézkedései nem esnek nagyon távol a jelenleg Anglia által is alkalmazott politikától. Az eredménytelen amerikai iskolák ily módon történő megbélyegzése, célbavétele és átszervezése esetenként a magánszektor közreműködésével jó példa arra, amikor az elszámoltathatóság fokozása az intézmény környezetében jelentkező társadalmi és gazdasági problémák iránt érzéketlen rövidlátással párosul. Nem sokban különbözik ez a 1 A 2001-ben indult programban a kihívást jelentő körülményekkel szembesülő iskolák körét az angol Oktatási és Képzési Minisztérium a következő módon határozta meg. Olyan iskolák, amelyek környezete súlyos társadalmi-gazdasági hátrányokkal küzd; amelyekben az átlaghoz képest magasabb a sajátos nevelési igényű tanulók aránya; amelyben a korábbi tanulói teljesítmények alacsonyak, a diákok alig motiváltak és kicsi az önbizalmuk; ahol magasabb arányban vannak különböző okok miatt vándorló, egy-egy iskolában csak rövid időt töltő tanulók; ahol magas azoknak a diákoknak az aránya, akiknek a családjában használt nyelve eltér az angoltól; valamint azok az intézmények, amelyekben az iskola alacsony presztízse miatt nehéz fenntartani a tanulólétszámot, és megtartani a tehetséges pedagógusokat. 2 Education Action Zone (EAZ) Oktatási cselekvés körzetek között voltak Angliában. Olyan körzeteket érintett, amelyekben a középiskola és a beiskolázási körzetében lévő elemi iskolák mérési eredményei az országos tesztek során, több éven keresztül az országos átlag alattiak voltak. Az iskolák e csoportja nevében a fenntartó pályázhatott az EAZ státuszra. Ezek a körzetek 3 éven keresztül többlet anyagi támogatást kaptak, valamint nagyobb igazgatási és tantervi szabadságot annak az érdekében, hogy adatokkal, tényekkel kimutatható javulást érjenek el a tanulók teljesítményében. Bővebben ld.: Cserna Krisztina Bognár Mária (2002): Oktatásfejlesztési tapasztalatok Nagy-Britanniából. 3 Excellence in Cities (EiC) Kiválóság a városokban programot 1999 márciusában indította útjára a kormányzat, a slumosodó nagyvárosok oktatási lehetőségei, feltételei javítása érdekében. Az EiC különböző iniciatívák kombinációja abból a célból, hogy a leghátrányosabb helyzetű nagyvárosi körzetekben fejlessze a diákok aspirációit és tanulási teljesítményét, mérsékelje az iskolákkal szembeni elégedetlenséget, a társadalmi kirekesztődés veszélyét, valamint javítsa az iskolai fegyelem szintjét és növelje a szülői bizalmat. Bővebben ld.: Cserna Krisztina Bognár Mária (2002): Oktatásfejlesztési tapasztalatok Nagy-Britanniából. 4 A London Challenge London erőpróbája program 2002-ben indult és jelenleg is él. A kormány, iskolák, helyi fenntartók közötti konzorciumi együttműködés, amelyhez más támogatók is csatlakozhatnak annak érdekében, hogy gyakorlati beavatkozásokkal fejlesszék London város oktatását. 2

3 fejlesztés Angliában uralkodó felfogásától, amely azt várja el a leghátrányosabb helyzetű térségek iskoláitól, hogy saját erőből győzzenek le mélyen gyökerező, régóta fennálló társadalmigazdasági problémákat, és érjenek el jobb eredményeket. Nem véletlen, hogy az alulteljesítő jelzővel illetett iskolák közül aránytalanul sok található hátrányos helyzetű térségben, bár ezt a tényt kényelmesebb figyelmen kívül hagyni. 2. A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE Az iskolafejlesztőket gyakran bírálják, amiért nem veszik figyelembe az iskolák működését befolyásoló erőteljes társadalmi-gazdasági hatásokat, és naiv, esetenként primitív megoldásokat kínálnak bonyolult szociális problémákra (Thrupp és Wilmott 2003). Bár kétségtelen, hogy van némi igazsága azoknak, akik ezen az állásponton vannak, a közelmúltban történtek kísérletek a nehéz terepen működő intézmények fejlesztési környezetében található problémák feltérképezésére (pl. Harris et al. 2003; Hopkins 2001a; Reynolds et al. 2001). A kutatók eredményei egyre inkább afelé mutatnak, hogy a hátrányos helyzetű iskolák legfőbb gondja az, hogy egyszerűen nem képesek eljutni arra a kiindulópontra, ahonnan a fejlődés elindulhatna (pl. Harris és Chapman 2002; Stoll és Myers 1998). A nevelőtestületen belüli magas fluktuáció, a rossz felszereltség, a csökkenő tanulólétszám és a helyettesítő tanárok folyamatos jelenléte olyan nehézségek, amilyenekkel a jobb módú térségekben működő intézmények egyszerűen nem találkoznak (Reynolds et al. 2004). A kutatások arra is rámutattak, hogy tovább súlyosbítják a gondokat, és jelentős mértékben fokozzák az érintett iskolák előtt álló pedagógiai kihívást az olyan tényezők, mint különösen a falusi iskolák esetében a földrajzi elszigeteltség, a helyi oktatási rendszerekben alkalmazott szelekció, a helyi oktatásirányítástól kapott támogatás alacsony szintje, a helyi felnőtt népesség alacsony iskolai végzettsége és a munkalehetőségek hiánya (Reynolds et al. 2001). A hátrányos helyzetű térségekben található intézmények fejlesztésével foglalkozó legfrissebb kutatások eredményei arra utalnak, hogy az egyéni szociális jellemzőkön túl a társadalmi összetétel is befolyásolja a fejlődést (Teddlie és Reynolds 2000). Thrupp (1999, 183. old.) megállapítja, hogy a tanuló-összetétel kérdése ráirányítja a figyelmet az oktatás biztosítása terén fennálló erőteljes társadalmi egyenlőtlenségekre. Kutatások sora erősíti meg azt a tényt, hogy a tanulói eredmények különbségei az esetek több mint ötven százalékában a társadalmi háttérrel kapcsolatos (társadalmi-gazdasági) tényezőkkel magyarázhatók (pl. Rutter et al. 1979), és kimutatták azt is, hogy ezek a tényezők összefüggésben állnak azzal, hogy a későbbiekben ki él majd segélyekből, illetve kiből lesz munkanélküli vagy bűnöző (Whitty 2002). Ma már világos, hogy a kihívást jelentő környezetben dolgozó iskolák eredményei a hiányosságok felszámolására tett célzott erőforrások és stratégiai támogatás biztosításával járó eltökélt és jó szándékú sorozatos erőfeszítések ellenére is makacsul gyengék maradnak. A hátrányos helyzetű térségek iskoláinak támogatására irányuló kezdeményezések, mint például az Excellence in Cities (EiC) vagy az Education Action Zones (EAZs), eddig változó sikerrel jártak. Bármennyire is a jóindulat vezérli ezeket a kezdeményezéseket, nem tudnak olyan differenciált megoldásokat kínálni, amelyeket az érintett intézmények igényelnek. Egységes választ adnak egy olyan fejlesztési kérdésre, melynek kezelése nagyobb változatosságot és rugalmasságot követel meg. A dolog természetéből adódóan nehéz eldönteni, hogy az alulteljesítés egy adott esete mennyiben tulajdonítható az iskolának, a lakókörnyezetnek vagy az egyéni jellemzőknek, és ennek alapján minden olyan beavatkozás, ami csak egyetlen szintre irányul megkérdőjelezhető. 3

4 Ez nem azt akarja jelenteni, hogy minden fejlesztési kísérlet értelmetlen lenne, vagy hogy valamennyi fejlesztési program eleve kudarcra van ítélve. A bizonyítékok ennek az ellenkezőjét sugallják. Tagadhatatlan, hogy a szociálisan hátrányos helyzet az esetek többségében negatívan befolyásolja az iskolák teljesítményét, mégis vannak iskolák, amelyek a nehéz vagy kihívást jelentő körülmények ellenére is képesek jelentős mértékben javítani diákjaik eredményeit és tanulását (Maden és Hillman. 1996). Arra is van bizonyíték, hogy súlyosan hátrányos helyzetben is lehet fejlődni (Reynolds et al ) Igaz ugyan, hogy az ilyen iskoláknak a normálisnál nagyobb erőfeszítést kell tenniük a fejlődés eléréséhez, és a teljesítmény javulását általában olyan időszakok követik, amikor egy adott szinten megreked a fejlődés. Elmore (2003, 11. old.) rámutat, hogy az elszámoltathatósági rendszerek ezeket az időszakokat gyakran kudarcként értelmezik, és szigorú szankciókkal büntetik. Összefoglalva, a nehéz terepen elért siker elképzelhető, hogy rövid életű és mulandó lesz. Vannak ugyan kutatások, amelyek a hátrányos térségben tevékenykedő iskolák fejlesztésével foglalkoznak, a rendelkezésre álló empirikus alap távolról sem széles körű vagy bizonyító erejű (Mujis et al. megjelenés előtt). Az iskolafejlesztés témakörében folyó munka nagy része például eddig egyáltalán nem érintette a nehéz terepen dolgozó intézményeket. Gray (2001, 33. old.) elismeri, hogy nem igazán tudjuk, mennyivel lehet nehezebb a fejlesztés a hátrányos helyzetű közösségek gyermekeit oktató intézményeknek, mivel a fejlesztés témakörében végzett kutatások többsége ezt a dimenziót eddig szándékosan figyelmen kívül hagyta de nem kétséges, hogy valószínűleg nehezebb a dolguk. Talán azért is kerülte el a kutatók figyelmét ez a terület, mert amellett, hogy a terep már önmagában véve is bonyolult és nehezen megfogható, nem könnyű elhatárolni egymástól azokat a tényezőket, amelyek az iskolák teljesítményét és fejlődését befolyásolják. Nyilvánvaló, hogy a nehéz terepen történő iskolafejlesztést illetően további kutatásokra van szükség, ennek azonban megvannak a maga nehézségei. Noha újabban egyre többet foglalkoznak a kutatók a kudarcot valló vagy eredménytelen iskolákkal (Reynolds et al. 2001, 2004), továbbra is viszonylag kevés olyan erőteljes modell vagy felfogás létezik, amely a nehézségekkel szembesülő intézmények fejlesztése során használható lenne. Az iskolák eredményessége, illetve fejlesztése terén folyó hagyományos kutatások általában a legeredményesebb iskolák jellemzőinek és a fejlődéshez vezető stratégiáknak a meghatározására összpontosítottak (Hopkins 2001b). Néhány fontos kivételtől eltekintve (pl. Stoll és Myers 1998 és Madden 2001), a súlyos szociális és gazdasági gondokkal küzdő térségekben található iskolák nemigen vonták magukra a figyelmet. Ennek következtében a rendelkezésre álló fejlesztési modellek és felfogások olyan környezeti, szerkezeti és kulturális feltételeken alapulnak, melyek a nehéz körülmények között dolgozó intézmények esetében vagy egyszerűen hiányoznak, vagy egészen mások. Továbbra is kérdéses tehát, hogy elég jól ismerjük-e azokat a fejlesztési módszereket, amelyekre a nehézségekkel szembesülő iskoláknak szüksége lehet. Ez a cikk két olyan közelmúltban végzett, kifejezetten a nehéz körülmények között működő iskolákra irányuló kutatási és fejlesztési projekt empirikus eredményeire épül (Harris és Chapman 2002; Harris et al. 2003). Ezek a kutatások megállapítják, hogy finomabban differenciált iskolafejlesztési stratégiákra van szükség, és bemutatják a nehéz terepen működő intézmények fejlesztésével kapcsolatban felmerülő legfontosabb problémákat. A cikk végén az a következtetés fogalmazódik meg, hogy az igények kielégítéséhez kontextus-specifikus, differenciált megközelítést kell alkalmazni, és hogy az intézményi képességek hatékonyabban fejleszthetők a belső felelősségérzet kialakításával, mint a külső elszámoltathatóság fokozásával. 4

5 3. A TEREP FELTÉRKÉPEZÉSE A hátrányos helyzetű térségekben található iskolákat társadalmi-gazdasági problémák milliói sújtják, köztük a nagyarányú munkanélküliség, a testi és lelki egészséggel kapcsolatos problémák, a legmagasabb képzettséggel rendelkező fiatalok elvándorlása és végül, de nem utolsósorban a gyenge tanulmányi eredmények. Mindezek mellett gyakran az átlagosnál nagyobb arányban vesznek fel különböző etnikai háttérrel és a beiskolázás időpontjában alacsony nyelvi műveltséggel rendelkező tanulókat. A kihívást jelentő körülményekkel szembesülő iskolák tanulói között gyakran nagy számban vannak menekült vagy más iskolából kizárt gyerekek. Ennek következtében egyrészt nagyon változó a tanulóközösség, másrészt a pedagógusok nap mint nap új, korábban nem tanított diákokkal találják szembe magukat. Egy ilyen munkahely magától értetődően magas követelményeket támaszt a nevelőtestülettel szemben, melynek következtében gyakran nehézséget jelent a tanárok felvétele és megtartása. Ezeknek a tényezőknek az együttes jelenléte megnehezíti a tanterv feldolgozását és az eredményes tanítás és tanulás biztosítását. Emellett láthatólag számos egymást erősítő, általános külső tényező is rontja a helyzetet, így például a falusi iskolák földrajzi elszigeteltsége, a helyi oktatási rendszerekben alkalmazott szelekció, a helyi oktatásirányítástól kapott támogatás alacsony szintje, a helyi felnőtt népesség alacsony iskolai végzettsége és a munkalehetőségek hiánya, melyek miatt a hosszú távon fenntartható fejlődés lehetősége inkább csak kívánatos, mint elérhető ezekben az intézményekben. Ez nem azt jelenti, hogy nem képesek fejlődni, hanem mindössze annak a felismerését, hogy lényegesen nehezebb és riasztóbb feladat áll előttük, mint a kedvezőbb helyzetben lévő iskolák előtt. Bár van néhány közös társadalmi-gazdasági jellemzőjük, és hasonlóak a problémák, amelyekkel szembenéznek, a hasonlóságok sora ezzel véget is ér. Az eredményes vagy fejlődő iskoláktól eltérően melyek a kutatási eredmények szerint rendre ugyanazokat a jellemzőket mutatják a nehéz terepen működő iskolák csoportja természetéből adódóan összetett, ami azt jelenti, hogy nem nagyon lehet hasonló belső feltételeket vagy jegyeket felfedezni bennük. A legújabb kutatások szerint a teljesítmény alapján felállított rangsorok sereghajtói annak ellenére, hogy vannak hasonló vonásaik, és hasonló külső kihívásokkal szembesülnek, az intézményi kultúrát tekintve nagyon különbözőek (Harris et al. 2003). Ezt a közelmúltban Hargreaves (2004, 30. old.) úgy fogalmazta meg, hogy az alulteljesítő iskolák nem egyformák, az alulteljesítés oka vagy természete nagyon változatos lehet. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a gyenge teljesítmény nem egy magában álló jelenség, hanem a különböző iskolai kontextusokban egymással különböző kölcsönhatásokba lépő változók összetett halmaza. 4. A DIFFERENCIÁLÁS FELÉ A különféle iskolafejlesztési projektek és programok még azok is, amelyek a legeredményesebbnek bizonyultak elég egységesen közelítették meg az intézményfejlesztést és a változást (Hopkins 2001b). A nehéz körülmények között működő iskolákkal kapcsolatos munka legújabb eredményei azonban arra engednek következtetni, hogy a fejlesztésnek és az intervenciónak alkalmazkodnia kell a környezet sajátosságaihoz, és differenciáltnak kell lennie (Reynolds et al. 2004). Az intervenciós programok osztályozása és differenciálása azonban még gyerekcipőben jár. A témakörben végzett legelőremutatóbb munka (Hopkins et al., 1997) a program és az intézmény fejlesztési igényei közötti összhang szükségességére mutat rá. Ebben a keretben az iskolafejlesztési stratégiák három különböző típusba sorolhatók: 5

6 Az I. típusba tartozó stratégiák a kudarcot valló iskolákat segítik abban, hogy mérsékelten eredményessé váljanak. Arra a feltételezésre alapozva, hogy a sikertelen intézmények számára nehézséget jelent a saját erőből történő fejlődés, ezek a stratégiák nagyarányú külső támogatásra épülnek, és egyértelműen és célirányosan mindössze néhány alapvető tantervi és szervezeti kérdésre összpontosítanak annak érdekében, hogy az intézményen belül kialakítsák a fejlesztés folytatásához szükséges önbizalmat és kompetenciát. A II. típusba tartozó stratégiák a mérsékelten eredményes iskoláknak nyújtanak segítséget ahhoz, hogy igazán eredményesen működhessenek. Ezek a stratégiák nem támaszkodnak olyan erőteljesen a külső támogatásra, mint az előző csoportba tartozók, a fejlesztést általában az iskolák kezdeményezik. A III. típushoz azok a stratégiák tartoznak, melyek az eredményes iskoláknak segítenek az eredményesség fenntartásában. Bár a külső támogatást az intézmények többsége ebben az esetben is örömmel fogadja, nem igazán van rá szükség, mivel ezen a szinten az iskola már képes arra, hogy maga szerezzen támogatást, saját támogatói hálózatot hozzon létre. Az ilyen helyzetben lévő intézményeknek általában új ötletek és módszerek megismerésére, illetve a konzorcium keretében, hálózatban vagy partnerintézménnyel folytatott együttműködésre van igénye. Ez a felosztás azt sugallja, hogy az önálló fejlődésre legkevésbé képes iskolák igénylik a legerőteljesebb külső támogatást és beavatkozást. Ez a felosztás azonban nem különbözteti meg elég árnyaltan az I. típusba tartozó intézmények különböző fajtáit. Ezért fennáll a veszélye annak, hogy bár ennél a típusnál az erőteljes intervenciós stratégiákkal lehet a leggyorsabban eredményt elérni, ugyanezek a stratégiák a pedagógusok körében az önállótlanság kultúráját erősíthetik, és ezáltal megakadályozhatják a belső fejlődési képesség kialakulását. Ilyenkor valódi esély van arra, hogy a Hargreaves (2004, 32. old.) által fejlesztési apartheidnek nevezett helyzet jöjjön létre, azaz a gyenge teljesítményű iskolában alkalmazott stratégia állandósítja a fejlődésre való korlátozott képességet. Az egyik lehetőség ennek a csapdának az elkerülésére az I. típuson belüli árnyaltabb differenciálás, valamint a fejlődési képesség és az alkalmazott fejlesztési stratégiák közötti összhang megteremtésére való törekvés. Ennek eléréséhez a fejlesztés megkezdése előtt meg kell határozni az intézmény fejlődési képességét. A következőkben bemutatott osztályozás Stoll és Fink (1996), valamint Hopkins (2000) művein alapul, de Chapman és Harris (2004) I. típuson, azaz a kudarcot vallók csoportján belüli világosabb megkülönböztetést célzó legújabb munkájára is épít. 5. A NEHÉZ TEREPEN TEVÉKENYKEDŐ ISKOLÁK TÍPUSAI Az alábbi provizórikus modell, illetve osztályozás a nehéz körülmények ellenére fejlődést elért intézményekkel kapcsolatos kutatás legújabb empirikus eredményein (Harris et al. 2003; Reynolds et al. 2004) és a hátrányos helyzetű környezetben működő iskolákra vonatkozó átfogóbb kutatások szakirodalmán (Muijs et al. megjelenés előtt) alapul. Az egymástól elhatárolható típusok meghatározása két tengely mentén történik. Az egyik azt mutatja, hogy individualista vagy együttműködő kultúra jellemzi inkább a nevelőtestületet. A kutatások eredményei alátámasztani látszanak a pedagógusok közötti együttműködés központi szerepét az intézményfejlesztésben, és ugyanakkor arra utalnak, hogy a fejlődést vagy fejlesztést az individualizmus kultúrája azaz a pedagógusok egymástól függetlenül végzett munkája segíti a 6

7 legkevésbé (Hargreaves 1994; Hopkins 2001b). Következésképpen az együttműködés mértéke az iskola fejlődési képességének egyik fontos mutatója. A másik tengely két végén a belső, illetve a külső elszámoltathatóság áll. Elmore (2003, 9. old.) legfrissebb eredményei szerint a gyenge teljesítményű iskolákban a belső elszámoltathatóság azaz a diákok tanulására vonatkozó elvárásokkal kapcsolatos egyetértés és összhang alapvető hiánya figyelhető meg. Érvelése szerint a nehéz terepen működő intézményeknél a fejlődésre való ösztönzés eszközeként alkalmazott külső elszámoltathatóság a szándékolttal ellentétes hatást válthat ki, és aktívan akadályozhatja ezeknek az intézményeknek a boldogulását. Elmore szerint a teljesítmény számonkérése csak akkor lehet hatásos, ha az iskolán belül vannak olyan emberek, akik kellő tudással, készségekkel és ítélőképességgel rendelkeznek ahhoz, hogy megfelelően tudjanak reagálni a fejlődés érdekében alkalmazott külső nyomásra. A külső elszámoltathatóságra épülő politikák azt feltételezik, hogy a szankciók egységesen a fejlődést motiváló erőként hatnak, és minden intézmény ugyanolyan belső fejlődési képességgel rendelkezik. Az ilyen feltevések azonban mindössze azért lehetnek még mindig érvényben, mert soha senki nem tett elegendő erőfeszítést arra, hogy különbséget tegyen a nehéz terepen fejlődni képes és arra nem képes intézmények között. Az alábbi osztályozás ezeknek a különbségeknek a jobb megértéséhez kíván egy eszközt nyújtani Célja, hogy a fenti két paraméter segítségével melyek a kutatási eredmények alapján az elemzés hasznos eszközei lehetnek szemléltesse a fejlődési képesség csoporton belüli különbségeit. Noha szeretne valamennyi nehéz terepen működő intézményre kiterjedni, elképzelhető, hogy a kétdimenziós elemzés nem elég árnyalt minden iskola besorolására. Ez a csoportosítás egy olyan lencse kíván lenni, amelyen keresztül nézve jobban tanulmányozhatók ezek az intézmények, melyekre nagyon eltérő belső változási képesség és különböző szintű belső elszámoltathatóság jellemző. A következő rész négy iskolatípus leírását tartalmazza. A típus: a megmozdíthatatlan Az A típusba sorolható iskolákban a pedagógusok individuális tanítási gyakorlata erőteljes külső elszámoltathatósági rendszerrel párosul, amely megbénítja az iskolát. Az ilyen intézmények általában válságban vannak, jellemzően speciális intézkedések célpontjai, vagy a szervezet működésképtelensége miatt ennek a helyzetnek a határán mozognak. A kutatások kimutatták, hogy az ilyen iskolán belül általában töredezettek a kapcsolatok, a tanárok vagy csak magukra támaszkodhatnak, vagy klikkek alakulnak ki. Általánosságban a szakmai kapcsolatokra az autonómia, a pedagógusok körében uralkodó kultúrára az individualizmus jellemző. A szervezeten belül rendelkezésre álló tudás és szakértelem összességében elégtelen, kevés a szakmai továbbképzési lehetőség. Az iskolának általában nincs hatékony és eredményes támogatási szerkezete. 7

8 Pedagógiai kultúra Individuális Együttműködő Közepes fejlődési Megmozdíthatatlan képesség Gyenge fejlődési képesség Erős fejlődési képesség 1. ábra: A nehéz terepen tevékenykedő iskolák osztályozása Külső Elszámoltathatóság Belső Ennél a típusnál nem valószínű, hogy a külső nyomás megszűntetése és a belső elszámoltathatóság fokozására tett erőfeszítések nélkül bármilyen fejlesztési kísérlet sikeres lehetne. A figyelemnek tehát a nevelőtestület tagjainak egymás iránti bizalmának és önmagába vetett hitének a fokozására kell irányulnia. A kívülről jövő, szigorú előírásokat tartalmazó fejlesztési programok hosszú távú sikerének azért kicsi a valószínűsége ezekben az iskolákban, mert a fejlődéshez szükséges belső képesség hiánya miatt képtelenek azokra pozitívan reagálni, Egyes rövid távú, intenzív beavatkozások hozhatnak ugyan eredményeket, de nagy a valószínűsége annak, hogy a szervezeti kultúrával kapcsolatos problémák felismerése és kezelése nélkül ezek a sikerek rövid életűek lesznek. B típus: a gyenge fejlődési képességgel rendelkező iskola Ahol a belső elszámoltathatóság erősen beépült a köztudatba, de az iskola működésére továbbra is inkább a klikkesedés (Hargreaves 1994) jellemző, ott a fejlődés alapjai adottak, de csak a nevelőtestület fejlesztésébe történő komoly beruházással lehet eredményt elérni. Az ebbe a típusba tartozó iskolák tisztában vannak a problémáikkal, mivel a belső elszámoltathatósággal kapcsolatos intézkedéseknek köszönhetően látják, hogy hol lenne szükség fejlődésre. A pedagógusok hajlandók is lennének a problémák orvoslására, de a kutatások szerint törekvéseik nem elég célirányosak, és nem kapnak elegendő támogatást. A képességfejlesztő folyamat elindításának a kulcsa egy olyan testület- és az intézet minden dolgozójára irányuló fejlesztés, amely az egyénekkel szemben a kollégák kölcsönös egymásrautaltságát erősíti. Ennek érdekében az iskola például a pedagógusok egy meghatározott csoportjára bízhatja a szakmai fejlődés és az iskolán belüli változások irányítását. Így biztosítható az, hogy a változások kezelhetők legyenek, és hogy közvetlenül a tanításra és tanulásra irányuljanak. Ebben a csoportban inkább a belső magabiztosság és szakértelem fejlesztését igénylik az intézmények, és nem külső támogatásra vagy külső projektekre akarnak támaszkodni. C típus: a közepes fejlődési képességgel rendelkező iskola Ezekben az iskolákban jobbak a nevelőtestületen belüli kapcsolatok, a munkatársak különböző formákban közösen dolgoznak a fejlesztési prioritások elérésén. A fejlesztési vagy változtatási stratégiák még mindig inkább a külső elszámoltathatóság rendszeréből fakadó kényszerre adott reakciók, a szervezeten belüli szakmai kapcsolatok azonban már az együttműködés kultúrája felé történő elmozdulást jelzik. A pedagógusok rendszeresen együtt dolgoznak a szakmai munkaközösségekben, sőt néha a különböző szakterületek közötti vagy hosszabb időszakot felölelő együttműködés is előfordul. A kutatások szerint ezekben az intézményekben már elindul az egyéni szakmai fejlődés iránti igényeinek a kielégítése, és az iskolán belüli folyamatos 8

9 szakmai fejlődési lehetőségek is egyre bővülnek. Ezek az iskolák észrevehetően rendelkeznek a fejlődésre való belső képességgel, ezért ezen a szinten a tanításra és tanulásra összpontosító, gondosan kiválasztott támogatási és fejlesztési programok lehetnek hasznosak. A további képességfejlesztéséhez azonban elengedhetetlen a belső felelősségérzet fokozása és az, hogy az iskola a diákok tanulásával kapcsolatos saját elvárásait alkalmazza ahelyett, hogy külső ítéletekre támaszkodna. D típus: az erős fejlődési képességgel rendelkező iskola Teljesítményük alakulásának megfordítására azoknak az intézményeknek van a legnagyobb esélye, amelyek képesek ötvözni az erőteljes belső elszámoltathatósági rendszert és az együttműködés kultúráját. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy ezeknek az iskoláknak a nevelőtestülete rendszeres együttműködést folytat az iskolán belül és más iskolákkal is. Mivel a tanári munka alapja a bizalom és a kölcsönös tisztelet, alig van szükség formális ellenőrző rendszerekre. Ennek következtében az ilyen típusú szervezeten belül az autonómia jellemzi a szakmai kapcsolatokat, a pedagógusok komoly szerepet vállalnak a napi munkát érintő és a stratégiai döntések meghozatalában. A szakmai továbbképzést az intézményfejlesztés kulcsának tekintik, és mindenkit ösztönöznek saját szakmai érdeklődései és igényei feltérképezésére. Röviden, ezek az iskolák képesek reagálni a külső beavatkozásokra, és ez lehet a magyarázata annak, hogy miért bizonyultak eredményesnek egyes intézményekben a nehéz terepen működő iskolákat megcélzó programok. Az erős fejlődési képességgel rendelkező intézményekben a fejlődés és a tanulói eredmények javításának a belső feltételei adottak. Itt a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a fejlődésre való képességüket és a folyamatos fejlődést a nevelőtestület és a tanulóközösség folyamatos cserélődése és a külső demográfiai változások ellenére is fenn tudják tartani. 6. ÖSSZEGZÉS Noha a fenti csoportok vagy típusok viszonylag durván meghatározottak, ez nem változtat azon, hogy a központi fejlesztési stratégiák akkor érik el kitűzött céljukat, ha tekintettel vannak az egyes intézmények fejlődési képességére, figyelembe veszik az iskolák ezirányú szükségleteit is. Bár a fejlesztési szakirodalom (Hopkins 2001b; Hopkins et al. 1997; Stoll et al. 1996) meglehetősen sokat foglalkozik azzal, hogy milyen fontos a programok környezeti sajátosságokhoz való illeszkedése és hogy ez hogyan befolyásolja az oktatási rendszeren belül folyó iskolafejlesztést, aránylag kevés fejlesztési programról mondható el, hogy valóban a fejlesztési környezethez illeszthető lenne. Hopkins (2001b) megállapítja, hogy az autentikus iskolafejlesztés stratégiáinak figyelembe kell venniük a kontextust, azaz a fejlesztési lehetőségek szélesebb kínálatát kell biztosítani az iskoláknak, és több információt kell gyűjteni arról, hogy hogyan kapcsolható a fejlesztési stratégia az iskola szükségleteihez. Miközben elfogadott, hogy a fejlesztésnek illeszkednie kell a fejlesztés környezetéhez, a differenciált stratégiák kidolgozására eddig alig fordítottak figyelmet a szakemberek, különösen ami a nehéz terepen működő iskolák csoportját illeti. Stoll et al. (1996) kijelenti, hogy: 9

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN

TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK OKTATÁS ÉS KULTÚRA TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN TANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁS Ezt

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben

1. fejezet. Minden gyermek számít?

1. fejezet. Minden gyermek számít? 1. fejezet Minden gyermek számít? Az első fejezet azt vizsgálja meg, a gyermekek és a fiatalok szemszögéből, hogy az iskolák mennyire képesek mindenki számára megteremteni a siker lehetőségét. A fejezet

Részletesebben

deszegregáció integráló

deszegregáció integráló Esélyegyenlöség - deszegregácio NARANCS.indd 1 A szerzők a programot eddig is segítő szakemberek. A kötet tanulmányai pedagógusok, döntéshozók és más, nem szakmabeli érdeklődők számára igyekeznek közérthetően

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29.

Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29. Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29. A tehetséggondozás mai hazai és európai helyzete sok szállal kötődik az elmúlt másfél évtizedhez.

Részletesebben

Marketing management a pedagógiában

Marketing management a pedagógiában Marketing management a pedagógiában Az oktatásmarketing helye és szerepe a marketing rendszerében A marketing bevezetése a non-profit területekre 1969 és 1973 közötti időszakra tehető. Kotler és Levy,

Részletesebben

A második esély iskolája. Útmutató második esély iskolája felállításához EURÓPAI BIZOTTSÁG. Oktatás és kultúra

A második esély iskolája. Útmutató második esély iskolája felállításához EURÓPAI BIZOTTSÁG. Oktatás és kultúra EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatás és kultúra A második esély iskolája Útmutató második esély iskolája felállításához Készítette: Liliane LAFOND Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

AAz USA osztálytermei ma drámaian másképpen festenek, mint 30 évvel ezelõtt,

AAz USA osztálytermei ma drámaian másképpen festenek, mint 30 évvel ezelõtt, Alfredo J. Artiles USA, Nashville, Vanderbilt Egyetem A gyógypedagógia változó identitása Paradoxonok és dilemmák a kultúra és a tér nézõpontjából E tanulmány paradoxonokat és dilemmákat azonosít, amelyekkel

Részletesebben

Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integr l s ra: az FSZK Dobbantó programja

Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integr l s ra: az FSZK Dobbantó programja Bognár Mária Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integr l s ra: az FSZK Dobbantó programja A korai iskolaelhagyásnak súlyos következményei vannak az egyén, a társadalom és a költségvetés szempontjából

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel ImPrESSzum A projekt szakmai vezetője: Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A kiadvány szerzői: Bathó Éva Bognár Mária Fehérvári Anikó Hermándy-Berencz Judit Horváth Attila Juhász

Részletesebben

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT Tartalomjegyzék I. A hátránykompenzálás tágabb kontextusa 3. 1. Fogalomértelmezések, definíciók.. 3. 2. Esélyteremtés és társadalmi kohézió. 5. 3.

Részletesebben

TANULMÁNYUNK EGY OLYAN BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLLÓ nemzetközi kutatás1 első

TANULMÁNYUNK EGY OLYAN BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLLÓ nemzetközi kutatás1 első 580 EURÓPAI UNIÓ 1 ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS OKTATÁSPOLITIKA ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN TANULMÁNYUNK EGY OLYAN BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLLÓ nemzetközi kutatás1 első eredményeibe enged betekintést, amelynek középpontjában annak

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

Dr. Tóth László. A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája

Dr. Tóth László. A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája Dr. Tóth László A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája Pedellus Tankönyvkiadó Debrecen, 2003 A kötet megjelenését a Magyar Tehetséggondozó Társaság támogatta. Lektorálta: DR. BALOGH LÁSZLÓ tanszékvezetõ

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

Részletesebben

Az Oktatási Minisztérium

Az Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája Budapest, 2004. április Előszó A magyar oktatási rendszerben zajló stratégiai tervezés egy sokszintű és sokszereplős folyamat, amelyben

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Kutatásunk1 olyan jogszabályi változások hatását követte nyomon,

Kutatásunk1 olyan jogszabályi változások hatását követte nyomon, Fejlesztő értékelés az általános iskolákban Kutatásunk1 olyan jogszabályi változások hatását követte nyomon, amelyek a közoktatásban, közelebbről az általános iskolai oktatás területén kívánta befolyásolni

Részletesebben

Útmutató-sorozat. A kkv-politika támogatása a strukturális alapokból. A vállalkozói szemlélet és készségek fejlesztése az Európai Unióban

Útmutató-sorozat. A kkv-politika támogatása a strukturális alapokból. A vállalkozói szemlélet és készségek fejlesztése az Európai Unióban Útmutató-sorozat A kkv-politika támogatása a strukturális alapokból A vállalkozói szemlélet és készségek fejlesztése az Európai Unióban Vállalkozáspolitika és ipar 1 3 Útmutató-sorozat A kkv-politika támogatása

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése)

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése) Az intelligens iskola 2. kiadás Barbara MacGilchrist, Kate Myers, Jane Reed Sage Publications ISBN 987-0-7619-4774-5 ISBN 987-1-7619-4775-2 (pbk) Barbara MacGilchrist, Kate Myers és Jane Reed 1997, 2004

Részletesebben

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért Egészség minden szakpolitika számára Együttműködés az egészségért és jóllétért A szerzők Az alábbi Crossing Bridges (2011-2012) záróbeszámolót Ingrid Stegeman, Yoline Kuipers és Caroline Costongs, a EuroHealthNet

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben