EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. A TÁMOP as kistérségek folyamat-támogatásához javasolt fő tevékenységek, módszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. A TÁMOP 5.2.3-as kistérségek folyamat-támogatásához javasolt fő tevékenységek, módszerek"

Átírás

1 A TÁMOP as kistérségek folyamat-támogatásához javasolt fő tevékenységek, módszerek - a TÁMOP kiemelt projekt régiós munkatársainak a kistérségi, támogató folyamat tervezését segítő útmutató - I. Bevezető I/1. Eddig sem általános, sem szakterületi módszertan nem állt birtokunkban a kistérségi projektek megvalósításának előkészítéséhez, illetve a projektmegvalósítás követéséhez. Tudomásunk szerint a múltban sem készült erre irányt mutató segédanyag. Egységes módszertant létrehozni nem kívántunk a lehetőségeikben és humánforrásaikban is eltérő kistérségi projektek, és régiós szakértői teamek miatt. Viszont kiemelkedően fontosnak tartottuk, hogy az eltérő kistérségi és szakértői környezetben a támogató folyamat megtervezéséhez és megvalósításához, egy egységes tevékenységajánlás álljon rendelkezésre, melynek alapján a regionális teamek a kistérségi programokhoz, célokhoz, tevékenységekhez, szereplőkhöz rugalmas és a leginkább hatékony munkatervezést végezhetnek. I/2. A támogató folyamatban a régiós koordinátorok teljes munkaidőben, a régiós szakértők általában heti egy alkalommal a komplex gyerekesély programot megvalósító kistérségben rendelkezésre állnak, illetve telefonon, elektronikus levélben elérhetőek. A komplexitásból adódóan, a térségben működő más gyerek-programok szakembereivel is igény és szükség szerint kapcsolatot tartanak, így a gyerekházak minél optimálisabb szolgáltatói tevékenységét támogató mentorokkal is. I/3. A koordinátorok és szakértők tanácsadások, konzultációk formájában, a kistérségben élő szakemberek, döntéshozók és a program által érintettek aktív közreműködésére építve nyújtanak segítséget, illetve teszik őket képessé a kistérség, az egyes települések, szolgáltatások, ágazatok legfontosabb szükségleteinek folyamatos feltárásában, a szakmai-, beavatkozási-, fejlesztési területek meghatározásában, a megvalósítás végrehajtásában. Közreműködnek a megvalósításhoz szükséges együttműködések kialakításában, és segítséget nyújtanak a helyi közösség folyamatba történő bevonásában. A segítségnyújtás kiterjed a szakmai információszolgáltatásra, a tanácsadásra, a kistérség települési, kistérségi szintű és szakmaközi munkacsoportjainak szakmai és módszertani támogatására.

2 A koordinátorok és szakértők elősegítik, hogy minél több érintett (szakemberek, döntéshozók, közvetlen és közvetett célcsoport) megismerje a programot a kistérségben, településeken, intézmény- és szolgáltatói hálózatban. Közreműködnek abban, hogy minél többen szerezhessenek ismereteket a program eredményeiről, és a jó gyakorlatokról. II. A kistérségi projektek megvalósításának előkészítéséhez, a pályázatok indításához javasolt tevékenységek, feladatok A javasolt kulcstevékenységek célja, hogy a leendő megvalósítók képesek legyenek hatékonyan és eredményesen végrehajtani a 36, illetve a III. körnél a 24 hónapos projektet. II/1. A helyzetértékelés frissítése, a szükségletek aktualizálása, és a befogadott, támogatási szerződéssel rendelkező - pályázat beavatkozásainak összhangja, értelmezése, újraértékelése, korrekciók kezdeményezése illetve az erre való motiválás. 1. A kistérségről, településekről, intézményekről, szolgáltatásokról elérhető beszámolók, intézkedési tervek elemeztetésének és a projekttevékenységekkel való összevettetésének tervezése a menedzsmenttel. 2. A szolgáltatói rendszerek diszfunkcióiból eredő szükségletek, illetve erősségek, jó gyakorlatok 1, humánforrások, kapacitások feltárásának a megtervezéséhez, megszervezéséhez javaslatadás. 3. A projekttevékenységek probléma-gócainak megoldásához vélemény és tanácsadás. 4. A hiányos, túl laza tartalommal bíró tevékenységek konkretizálására, módosíttatására motiválás, javaslatok nyújtása. 5. A végleges projekttevékenységek TKT, települési, megvalósítói körrel, célcsoporttal való megismertetésében, az esetleges változások, változtatások indoklásának kialakításában szakmai tanácsadó szerep a menedzsment mellett. 1 A jó gyakorlat, jelenleg még nem definiált. Megközelítőleg most azt értjük alatta, hogy valami rendszeres, tartós fenntarthatóság felé mutató, innovatív, kreatív, komplex, hatékonyságot elősegítő és valódi szükségletre problémára reflektál, illetve megoldhatóságát segíti, ahhoz hozzájárul; szemlélet és attitűdformáló... PL: Hevesiek felzárkóztatás hatásvizsgálata

3 II/2. A projektmunkatársak (menedzsment és megvalósítók) kiválasztásának, a projekt szervezeti kultúrájának, szervezeti működési rend-tervezésének véleményezése, jó gyakorlat megosztásával javaslatadás. 1. Kapcsolatlétesítés és fenntartás, tájékozódás azon szak- és döntéshozói körökkel, akik a kistérség pályázat előkészítésében, a projekttevékenységek kialakításában közreműködtek. 2. Tanácsadás, konzultatív részvétel a projektstruktúra felállításában, és a projektstáb szakmai felkészülésében, különös tekintettel a projekt megvalósítási folyamatára: - annak szakmai tervezésére, koordinálására, folyamatkövetésére, folyamatmenedzselésére, a tevékenységek, - a folyamatok belső értékelési - követési rendszerének kidolgozására, - az együttműködések kiterjesztésére és hatékonyságára. II/3. A megvalósításra váró, aktualizált tevékenységelemek operatív, előkészítő feladatainak megtervezéséhez javaslat és -, véleményadás. 1. Javaslattétel a részben újonnan megismert szükségletekre is reagáló programelemek beépítésére; motiválás az alternatív megoldások keresésére, megvalósítására. 2. Konzultatív részvétel a megfelelő beavatkozások megtalálásában, kialakításában, 3. Tanácsadói kontrollálás: - Az operatív, megvalósításra vonatkozó - tervező munka szakaszolásában, időhatárainak a kialakításában, - tevékenységütemezésében, - szervezeti kereteinek és feladatainak meghatározásában, - a célcsoport bevonásának, kedvezményekre való jogosultság/ok kiválasztási szempontrendszerének kidolgozásában, - a belső követési / értékelési / ellenőrzési rendszer létrehozásában, - a tevékenységelemek koncepcióalakításában, vagyis egyértelmű célképzés, eredményelvárás, fenntarthatósági előkép megfogalmazásában II/4. A Gyerekiroda és Gyerekbizottság (tagok, működési struktúra, munkarend) létrehozásához tanácsadás. 1. Véleményadás a Gyerekesély iroda és a projektgazda, valamint a Gyerekesély iroda és a Gyerekbizottság egymással való kapcsolatát, együttműködését,

4 feladatát, felelősségét, hatáskörét, eljárásrendjét, minőségbiztosítását meghatározó szervezeti és működési szabályzat tervezetéről. 2. Javaslattétel és módszerek ajánlása a Gyerekiroda / Gyerekbizottság helyi társadalmi-szakmai beágyazottságának megalapozásához, a nyilvánosság bevonásához, és a nyilvánosság biztosításához. III. A megvalósítás követéséhez javasolt tevékenységek, feladatok III/1. A kistérségi társadalmi-gazdasági környezet, a jogszabályváltozások, a pályázati környezet, pályázati lehetőségek és ezek következményeinek elemzése. A projekttevékenységek várható hatásainak, erősítő és gátló szegmensek bekövetkezési valószínűségének elemzése, kezelése, szükség szerint az esetleges rossz tendenciák megelőzése. E szegmensekre való építkezés, korrekció kezdeményezése. 1. Nem kifejezetten a mi programunk keretében történő: - meghívás alapján előadás kistérségi, illetve regionális tájékoztató napokon, fórumokon, szakmai műhelyeken, konferencián. - szakmai kontroll/moderáció, a térségben észlelt jelenségek irányára, várható következményeire figyelemfelhívás, az esetleges beavatkozásra javaslattétel, esetleg vitaindító a Gyerekesély-program küldetése szerint, annak képviseletében és ahhoz illeszkedő témában, illetve téma-javaslatadás az eseményhez. 2. Tájékozódás a kistérségben zajló egyéb, nem a projekttevékenységek körébe tartozó folyamatokról, ennek nyomán szakmai együttműködés kezdeményezése a szereplők között. 3. A térségben folyó projektek feltérképezését kezdeményezi, a projektek közötti kapcsolat erősítésére motivál. III/2. A lokális program munkatársainak szervezett/rendszeres támogatása. Részvétel, javaslat és tanácsadás az aktuális kérdések megoldása érdekében tartott team-eken, amelyek akár eseti, akár rendszeres időközönként zajlanak (menedzsment/szakterületi, és/vagy a megvalósítók, és a területen közreműködő, egyéb, nem a program fizetett munkatársai részvételével) A szakterületi szereplők, megvalósítók felkészítésének előkészítésében tanácsadás, illetve konzultatív jelleggel részvétel ezeken a felkészítő, támogató műhelyeken.

5 1. Szakmai, szakmaközi és intézményközi együttműködések generálása. 2. A projekttevékenységek probléma-gócainak megoldásához vélemény és tanácsadás. 3. A végleges projekttevékenységek TKT, települési, megvalósítói körrel, célcsoporttal való - megismertetésében szakmai tanácsadó és motivátor szerep a menedzsment mellett. 4. Tanácsadás az egyes tevékenységek bevezetéséhez, működtetéséhez szükséges feladatok, elvárások, kötelezettségek értelmezése, együttműködési keretek kialakításában, különös tekintettel az egyes ágazati kötődésű cselekvések (programelemek) komplex kapcsolódásaira egymáshoz: a humán szolgáltatások szinergiáinak erősítése. A komplexitás prioritásának szem előtt tartása. 5. Szakmai koncepciók, munkamódszerek, disszeminációk véleményezése, javaslatok. 6. Szakmai tapasztalatok és know-how cseréjének kezdeményezése, jó gyakorlatok gyűjtése, megosztásának előkészítése, szakmai és szakmaközi tapasztalatcserék generálása, elsősorban kistérségi környezetben. 7. A projekt beavatkozási területeivel érintett intézmények, szereplők fenntartók, vezetők megismerése - a menedzsment vmely tagjával együtt, különös tekintettel a változó helyzetekre, új szereplőkre. III/3. A projekttevékenységek eredmény- és hatáskövetése (komplexitásra törekvés, a tevékenységelemek komplexitása), nehézségek, problémafókuszok jelzése és korrekciók kezdeményezése, megoldások generálása. A menedzsment / szakterületi koordinátorok képessé tétele a tevékenységek, folyamatok, közreműködők értékelésére, visszacsatolásra, problémakezelésre. Félidős értékelés generálása. 1. Beszámolók, hatáselemzések, interjúk, tevékenységelemzések, szakterületi mutatószámok, hatások félidős értékelése, illetve ezek megszervezéséhez, szempontjaihoz tanácsadás. Az értékelés személyes, empirikus tapasztalatokkal való megerősítése. 2. Visszacsatolás a tevékenység által érintett célcsoport, a megvalósításban közreműködők, TKT, GYB, települések, intézmény és - szolgáltató rendszerek felé. - Látható-e, hogy a térségi, települési, intézményi, szolgáltatói, elérhetőségi, hozzáférési tükörben és a frissített helyzetfeltárásban megjelenő - szükségleteket enyhítette? 3. Helyi beágyazódás: - A fenntarthatóságot is előmozdító intézkedések, lépések, változások?

6 - Továbbgyűrűznek-e bizonyos változások, (pozitív, negatív) hatások? - A kistérségi projekt céljai, eredményei hatottak-e az intézményi, települési, kistérségi célképzésekre? - Mennyire projektfüggő, sebezhető az elért eredmény? Indukált-e újabb innovációt, erőforrás-hatékonyságot, nőtt a társadalmi befogadás, csökkent a kirekesztettség? - A projekt tevékenységei hatottak, hozzájárultak az ágazati, ágazatközi, települési / kistérségi innovatív közösségek kialakulásához, együttműködési képességek és szervezettség javításához, önszerveződések, akciócsoportok alakultak? 4. Jó gyakorlat -, modellszerű elemek, folyamatok? 5. A projekt hatásainak követésére volt, van kezdeményezés, történt vmely tevékenységterület komplex hatásvizsgálata? Ha igen, kistérségi, projekt menedzsment, avagy külső kezdeményezésre? Eredményei? Generált a program többszereplős fejlesztéseket, együttműködési hálózatokat? 6. A célcsoportok érdekeinek és az NS alapelveinek, alapcéljainak érvényesítése a konkrét tevékenységekben. III/4. A Gyerekbizottság működésének támogatása az állandó központi programbeli delegált mellett eseti / szakterületi tanácsadói, konzulensi feladat felkérésre, meghívásra. 1. Javaslattétel, véleményezés a szakterületi beszámolók, módosítások bevezetéséhez, a szakmaközi bizottság komplex problémakezelésének erősítése. 2. A célcsoportok érdekeinek és az NS alapelveinek, alapcéljainak érvényesítése. III/5. A Gyeresélystratégia és cselekvési terv, forrástérkép 2 előkészítésének, elkészítésének, elfogadási mechanizmusának tervezésében tanácsadói jelenlét. A Gyerekbizottság számára vélemény és tanácsadás a Stratégiakészítés folyamatában / szakterületi észrevételek, technológiai észrevételek (a szakmaközi hálózatok generálása, a szakmaközi esszenciájának megalapozása). A Stratégia, cselekvési terv és forrástérkép véleményezése. 1. A partnerség elve szerinti tervezés, felépítés, tartalom véleményezése, javaslatadás. 2. A Gyerekstratégia érvényesíttetésének kezdeményezése az egyéb stratégiák, fejlesztési koncepciók cél - és akcióterveiben. 3. A célcsoportok érdekeinek és az NS alapelveinek, alapcéljainak érvényesítése. 2 Tartalmi, formai, eljárásrendi iránymutatás kialakítás alatt

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Hírlevél. 2014. tavasz

Hírlevél. 2014. tavasz Hírlevél 2014. tavasz Köszöntő...2 Új módszertani útmutató a gyermekek szűrővizsgálatához...2 őrzők a strázsán...3 Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás...4 Egységes dokumentációs rendszer lép életbe...5

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke 1 Melléklet vagy Függelék A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETT FEJLESZTÉS

SZERVEZETT FEJLESZTÉS Gazdasági Versenyhivatal SZERVEZETT FEJLESZTÉS A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013 2014 Szervezett fejlesztés A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013-2014 Szervezett fejlesztés

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben