N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A"

Átírás

1 Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-11 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete szeptember 12-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház, Öcs. Jelen vannak: a./ Képviselı-testületi tagok: Mészáros Tamás polgármester, Taschner Lászlóné alpolgármester, Kelemen László, Mészáros Zsuzsanna, Szöllısi Tibor képviselık, b./ Tanácskozási joggal résztvevı: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı, jegyzıkönyvvezetı A lakosság részérıl: - fı. Mészáros Tamás polgármester üdvözli az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselı-testület 5 tagja jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az alábbi napirendi pont megtárgyalására. N A P I R E N D 1./ Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 2./ Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosításáról döntés 3./ Vegyes ügyek, bejelentések a.) Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról b.) TÖOSZ tagságról döntés c.) Közösségi tér kialakításáról döntés, árajánlatok elbírálása d.) Villamos szabványossági felülvizsgálat megrendelésérıl döntés e.) Béren kívüli juttatás, SZÉP-kártya megrendelésérıl döntés f.) Falugondnoki képzésrıl döntés g.) Munkaruha szabályzat megvitatása 4./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 5./ Szociális ellátások iránti kérelmek elbírálása Elıadó: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A 1./ Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy az elsı félévi teljesítésrıl készített beszámolót a képviselık megkapták. A teljesítés idıarányosnak mondható, néhány dolognál az egyszeri beszerzések teljesültek, a csatorna-beruházás kifizetései még nem jelentkeztek elsı félévben. Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. Kérdés: Szöllısi Tibor képviselı kérdezi, hogy az érdekeltségnövelı támogatás mit takar.

2 Válasz: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy az érdekeltségnövelı támogatás a mővelıdési ház eszközfejlesztésére szolgál. Évente benyújtható rá kérelem, a saját költségvetésben ilyen célra betervezett összeget kell bemutatni, és annak arányában állapít meg a Kincstár támogatást. Az idén tavasszal benyújtott kérelemre 17eFt támogatást állapítottak meg, ehhez a bútorvásárlásra tervezett 38eFt önrészt hozzátéve, összesen 55eFt fordítható a mővelıdési ház eszközfejlesztésére. Elmondja még, hogy a Körjegyzıség költségvetésének I.félévi teljesítését tartalmazó beszámolót szintén megkapták a képviselık, ha kérdésük, kéri, tegyék meg azt. Mészáros Tamás polgármester javasolja, fogadják el a beszámolót. 26/2012.(IX.12.)Ö.határozat Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a.)az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl készített beszámolót; b.) a Körjegyzıség 2012.évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl készített beszámolót; c.) az átruházott gazdálkodási jogkörökben hozott döntésekrıl szóló beszámolót. Határidı: folyamatos, Felelıs: Mészáros Tamás polgármester. 2./ Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosításáról döntés Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy az elızı napirendi pontnál tárgyaltak szerint, van néhány tétel, mely miatt szükséges módosítani a költségvetési rendeletet. A tervezetet megkapták a képviselık. Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. Majd javasolja, hogy fogadják el a rendeletet. Hozzászólás: Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy a Körjegyzıségi hozzájárulást eft-tal csökkentették a tavalyi decemberi maradvány miatt. Ezt követıen a Képviselı-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 8/2012.(IX.26.)önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 3./ Vegyes ügyek, bejelentések a.) Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházásról (Szóbeli elıterjesztés) Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy mint ismert, elkezdıdött a faluban a szennyvízcsatorna építése belterületen és a külterületen is. Az átemelı helyét kicsit módosítani kell, mivel a 180/1. hrsz-ú ingatlan mellett a 166. hrsz-ú közterületen kedvezıbb lehetıség van a kialakítására. Az építési határidık változása, így a kifizetések változása miatt várhatóan szükség lesz a támogatási szerzıdés módosítására is. A helyszínek módosulása miatt pedig változás bejelentés kell majd. A kivitelezı nem adott be elılegkérelmet, így azt nem kellett leigényelni. Nyilatkozata szerint a határidıt tudják tartani egyelıre. Szeptember elején 38%-os készültség volt, 50%-os készültségnél lehet benyújtani az elsı kifizetési kérelmet. A lakossági visszhang jónak mondható a kivitelezéssel kapcsolatban, s a Szabadság és a Széchenyi utcákban 90%-ban

3 elkészültek a munkákkal, a Petıfi utcát nemrég kezdték. Reméli, hogy a továbbiakban is jó ütemben haladnak. A lakosságot folyamatosan tájékoztatják. A tájékoztatót a testület tudomásul vette. b.) TÖOSZ tagságról döntés Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy egy korábbi testületi ülésen már döntöttek a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozásról, a levelet elküldték, most konkrét belépési nyilatkozatot szükséges kitölteni és határozatot hozni. Javasolja, hogy hozzák meg a határozatot az elıterjesztés szerint. 27/2012.(IX.12.)Ö.határozat Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége alapszabályában megfogalmazott célkitőzéseket magára nézve kötelezınek ismeri el és október 1-tıl tagja kíván lenni a TÖOSZ-nak. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a TÖOSZ titkárságát tájékoztassa. c.) Közösségi tér kialakításáról döntés, árajánlatok elbírálása (Írásos árajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik) Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy a testület által elıször felkért egyik vállalkozó nem adott be ajánlatot, ezért több más vállalkozótól is kért még. Ismerteti Szántó Norbert ács, Csányi József vállalkozó, Farkas Mihály ács, Horváth János vállalkozók ajánlatait részletesen. A képviselık megtekintették az ajánlatokat. Csányi József vállalkozó a teljes munkára összesen bruttó Ft-os ajánlatot adott, Farkas Mihály csak az ácsmunkákra Ft, Szántó Norbert csak az ácsmunkákra br Ft, Horváth János a teljes munkára nettó Ftos árajánlatot nyújtott be. Kéri a képviselık véleményét. Hozzászólások: Szöllısi Tibor képviselı szerint a legjobb árajánlatot tekintsék át, hogy mőszakilag tartalmaz-e minden tételt. Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy a legjobb árajánlat eft-tal Horváth Jánosé, de ez több, mint a pályázati támogatás. A mőszaki ellenıri költségekre nettó 80 eft van a pályázatban. Véleménye szerint további egyeztetés szükséges az anyagban. Javasolja, hogy a tervezıt kérjék fel az ajánlat mőszaki áttekintésére, s a következı ülésen döntsenek a vállalkozói szerzıdés megkötésérıl. A nem támogatott tételeket az ajánlatból hagyják el. Javasolja továbbá, hogy mőszaki ellenırnek kérjék fel Hornyák Attila tervezıt. Ismerteti az árajánlatot, mely 200 eft + áfa összegrıl szól, javasolja maximális keretként elfogadni az összeget. Az összeg tartalmazza a felmérési napló készítését is, esetleg még kérjenek árengedményt, ha lehetséges. 28/2012.(IX.12.)Ö.határozat Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete a.) a közösségi tér kialakítása beruházás megvalósításához a mőszaki ellenıri feladatok ellátására felkéri a Hori-Med Bt-t (Ajka, Táncsics u. 32. képv. Hornyák Attila);

4 b.) elfogadja az árajánlatot maximálisan Ft áfa összeggel az általános tartalék terhére; c.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzıdést írja alá. d.) Villamos szabványossági felülvizsgálat megrendelésérıl döntés (Írásos árajánlat a jegyzıkönyv mellékletét képezik) Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy az önkormányzati ingatlanok villamos, érintésvédelmi, tőzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát folyamatosan el kell végezni, ezekrıl tanúsítványt, szakvéleményt kell kérni. Az épületekre vonatkozó tanúsítványok lejártak, ezért árajánlatot kért Sárfi József vállalkozótól a munkák elvégzésére. Ismerteti az árajánlatot, melynek végösszege Ft. Javasolja, fogadják el az ajánlatot Kéri a képviselık véleményét. Hozzászólások: Kelemen László képviselı javasolja, fogadják el az ajánlatot, el kell végeztetni a felülvizsgálatot mindenhol. 29/2012.(IX.12.)Ö.határozat Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete a.) megrendeli Sárfi József vállalkozótól (Halimba, Dózsa Gy.u. 16.) az önkormányzati épületek villamos szabványossági felülvizsgálatát; b.) elfogadja az árajánlatot maximálisan bruttó Ft áfa összeggel az általános tartalék terhére; c.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzıdést írja alá. Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy a szabványossági felülvizsgálatnál szeretné megemlíteni, hogy a játszótéri játékok adatait meg kellett küldeni a Fogyasztóvédelmi hatóságnak. Szükséges lesz a játékok felülvizsgálata és tanúsítvány kérése is, mivel a régi tanúsítványok lejártak. Mészáros Tamás polgármester javasolja, erre a feladatra is kérjenek árajánlatot. 30/2012.(IX.12.)Ö.határozat Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy a játszótéri játékok szabványossági felülvizsgálatának elvégzésére árajánlatot kér. e.) Béren kívüli juttatás, SZÉP-kártya megrendelésérıl döntés (Szóbeli elıterjesztés) Mészáros Tamás polgármester elmondja, hogy az idei költségvetésben betervezték két dolgozó részére szép-kártya juttatást. Ehhez meg kell rendelni a kártyákat és a támogatást ráutalni. Javasolja, döntsenek a megrendelésrıl, a különféle szolgáltatók közül a legkedvezıbbet javasolja.

5 Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy a vonatkozó rendelet értelmében minden kibocsátónak ingyenesen kell biztosítania a kártyát. 31/2012.(IX.12.)Ö.határozat Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete kifejezi szándékát, hogy megrendel 2 db Széchenyi Pihenıkártyát f.) Falugondnoki képzésrıl döntés (Szóbeli elıterjesztés) Szöllısi Tibor képviselı elmondja, hogy mint közalkalmazott falugondnok kötelezı képzésen kell részt vennie, mivel kreditpontokat kell győjteni. A most meghirdetett tanfolyam Monoszlón lesz október 4-6. napig. Szeretné, ha részt vehetnek, mivel a képzés 30 pontot ad. A költség 30 eft lesz. Amennyiben a testület támogatja a részvételét, a helyettesítést is meg kell oldani. Mészáros Tamás polgármester javasolja, hogy a falugondnok begyen részt a képzésen és biztosítsák a részvételi díjat. A helyettesítést javasolja megoldani a korábbiak szerint 32/2012.(IX.12.)Ö.határozat Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szöllısi Tibor falugondnok részt vegyen október 4-6. napokon tartandó továbbképzésen. A képzés költségét biztosítja Ft összegben az általános tartalék terhére. g.) Munkaruha szabályzat megvitatása Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy a dolgozók részére a költségvetésben megállapítottak munkaruha juttatást.szükséges lenne, hogy helyben fogadjanak el szabályzatot, melyben megállapítanák a ruhák kihordási idejét, egyebeket. Ismerteti a tervezetet. Mészáros Tamás polgármester javasolja, hogy fogadják el a szabályzatot. 33/2012.(IX.12.)Ö.határozat Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a munkaruha szabályzatot az elıterjesztés szerint.

6 4./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) A jelentést a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. Tájékoztató Szöllısi Tibor képviselı elmondja, hogy a községben van egy régi kıkút, szerinte dönteni kellene, mi legyen vele, véleménye szerint már nincsen rá szükség, be kellene temetni. Jelenleg lezárt a fedele, össze van kötözve. Hozzászólások: Taschner Lászlóné alpolgármester szerint lehetséges, hogy még egyszer szükség lesz rá, nem kellene végleg betemetni. Mészáros Zsuzsanna képviselı szerint a szomszédos lakókat kérdezzék meg és a vízmővet, hogy mit lehet vele tenni. Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, fontos, hogy biztonságosan lezárják a kutat, a fedelét ne lehessen illetékteleneknek kinyitni. Mészáros Tamás polgármester javasolja, hogy a tetıt javítsák meg, a lezárást mindig figyeljék, és érdeklıdjék meg a vízmőtıl a lehetséges megoldásokat. Ezt követıen a polgármester megállapítja, hogy a következı napirendi pont tárgyalása személyiségi jogokat érint, ezért a Képviselı-testület a jegyzıkönyvvezetı részvételével az ülését zárt körben folytatja. K.m.f. Mészáros Tamás polgármester Kisné Borbély Adrienn körjegyzı

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV 2011.november 10.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült: Bér: 2011.november

Részletesebben

1. TÁMOP-1.4.5-12/1 Foglalkoztatási megállapodások támogatás c. pályázat Elıadó: Kónya Zsuzsanna.

1. TÁMOP-1.4.5-12/1 Foglalkoztatási megállapodások támogatás c. pályázat Elıadó: Kónya Zsuzsanna. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. június 26-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 19/2008. (III.27.) kt. határozat: A 2008. március 27-ei ülés napirendjének elfogadása. 20/2008. (III.27.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

A képviselı-testületi ülés napirendjének elfogadása

A képviselı-testületi ülés napirendjének elfogadása Iktatószám: 1000/6/2009. Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 26. napján délután 16.00 órakor tartott soros, nyílt -testületi ülésének J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatok:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 3-án megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Marton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-25/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 19-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 26.án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 18-ÁN TARTOTT REDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 18-ÁN TARTOTT REDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 18-ÁN TARTOTT REDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 1/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. január 22-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben