BÉREK,! JUTTATÁSOK,! MOTIVÁCIÓ! 20148BEN!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉREK,! JUTTATÁSOK,! MOTIVÁCIÓ! 20148BEN!"

Átírás

1 BÉREK, JUTTATÁSOK, MOTIVÁCIÓ 20148BEN A"DEVISE"Hungary"és"az"Erzsébet"Utalványforgalmazó"Zrt." együttműködésében"készült"országos"kutatás"összefoglalója" Az"elemzést"készítette:"Dara"Péter"ügyvezető"igazgató,"DEVISE"Hungary"

2 Tartalom" Azországoskutatáselőzménye Akutatásháttere Akitöltők statisztikaiadatok Arésztvevőkágazatimegoszlása Mileszabérekkel?Hogyanváltoznak? Bérenkívülijuttatások Évvégijutalom Hogyanmotiváljákamunkavállalókat? Mikéntlátjákazideiévet? Csodavárásvagyhatékonyságnövelés? Jövőévivárakozások Zárógondolatok Köszönetnyilvánítás 3.oldal" 4.oldal 5.oldal 7.oldal 8.oldal 9.oldal 13.oldal 14.oldal 15.oldal 16.oldal 17.oldal 18.oldal 20.oldal 8'28'

3 Az"országos"kutatás"előzménye" Elsőízben2011decemberébenmértefelaDEVISEHungary az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. (korábban Nemzeti ÜdülésiSzolgálatKft.)felkérésére,hogymikéntreagálnaka munkáltatók az akkor gyökeresen átalakult adózási szabályoknakköszönhetőenmegváltozottkörnyezetre. Alapjaibankellettátgondolniuklehetőségeiket.A változások a minimálbért, a bérkompenzációt, illetve a cafeteria8elemeket egyaránt érintették. Márpedig ez alapvetően meghatározza a szervezetek jövedelempolitikáját, a dolgozók megtartásátésteljesítményreösztönzését. A kutatási kérdőívet a kéthetes adatfelvételi periódus rövidsége, a karácsonyi ünnepek, valamint az év végi szabadságolások ellenére várakozásainkat is felülmúló számú munkáltató töltötteki. Az eredményekből akkor kiderült, hogy számos új cafeteria8elemet alkalmaztak, és az újonnan bevezetett Erzsébet8utalvány, valamint a SZÉP Kártya tarolt a béren kívülijuttatásokpiacán. DARAPéter coach,tanácsadó adevisehungary ügyvezetőigazgatója c.egyetemidocens Egyévvelkésőbb visszamértük a döntéshozói reakciókat, döntően ugyanazokkal a kérdésekkel dolgoztunk. A visszajelzések pozitívak voltak. A felmérés adatszolgáltatói részéretérítésmenteseneljuttatotttanulmánybanszereplő friss munkaerőpiaci információkkal számos szervezet döntését elő tudtuk segíteni például a béremelés, a juttatásicsomagösszeállításánakkérdéskörében. A DEVISE Hungary keretei között az időközben új néven működő Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. felkérésére 2013 végén immáron harmadik alkalommal mértem fel a gazdasági társaságok, a költségvetési szervek, s a nonprofit szervezetekelképzeléseit. A minimálbér ugyanis forintra nő 20148ben, s ez kihatással van számos szervezet működésére. S bár ezúttal nincs gyökeresátalakulásacafeteriaterületén,de kisebbváltozásokraismételtenszámíthatnak amunkáltatók. Ilyenváltozáspéldául,hogykizárólagolyanutalványtlehet a jövőben használni, amit az utalványszolgáltató nem válthatkészpénzre. 8'38'

4 Az egészség8 és nyugdíjpénztárba történő befizetés után változatlanulmarada20százalékosjóváírásiszabály,dea teljes plafon azaz a különböző pénztártípusokat együttesen számolva az eddigi 120 ezerről 150 ezer forintranő.azösszeskedvezményigénybevehetővéválik egyetlenpénztártípusbanis. Újelem,hogyamunkáltatóakárlakáshitel8törlesztéshezis adhatjaazotthonvásárlási,8bővítésitámogatást. Kettéválasztásra kerül a sportrendezvényre és a kulturális eseményre szóló belépők adószabályzása. Sport esetében például a bérlet is adómentes korlátozás nélkül adható, ugyanakkor a kulturális eseményekre szóló belépőknél fennmaradaz50ezerforintosadómenteslimit. Az Erzsébet8utalvány család Szabadidő8utalványának kibocsátása megszűnik, helyébe a Sport8, illetve Kultúra Erzsébet8utalvány lép. Utóbbi ugyancsak 50 ezer forintos értékhatárralvehetőigénybe. A fenti változásokról is szó volt az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. által szervezett Cafeteria 2014 Konferencián, ahol a kutatás még forró adatainak, pontosabban néhány főbb konklúziójának bemutatására kerültsor2013.december108én. A"kutatás"háttere" 2013.november14.ésdecember8.közöttzajlottakutatás adatfelvételi időszaka. Ezúttal is online felmérésre került sor.akérdőívátlagoskitöltésiidőtartama8,5percvolt. A felmérésben 1206 magyarországi munkáltató vett részt az ország minden részéből, valamennyi ágazatból. Az ő adataikraépülazelemzés. Avizsgáltterületek: évibéremelésitervek 8 abérenkívülijuttatásokkalkapcsolatosmunkáltatói elképzelések 8 acafeteriakeretösszege 8 ajuttatásielemek,sarólukvalódöntés szempontjai 8 acafeteria8szolgáltatókkiválasztásánakszempontjai 8 azévvégijutalomrealitása 8 aminimálbér8emeléskigazdálkodása 8 azerzsébet8utalványbanérintettekszintje 8 alkalmazottmotivációseszközök 8 hatékonyságnövelésitervek 8 a20138aseredmények,sa2014.évikilátások A válaszok a DEVISE Hungary rendszerébe érkeztek, az adatokharmadikfélrészérenemkerülnektovábbadásra. 8'48'

5 Az alapvetően anonim számos kényes és bizalmas kérdéstérintő felméréskitöltőinekmintegyfelefelfedte anonimitását, s megadta személyes és céges adatait. Számukratudtukeljuttatnieztazösszefoglalót. Az adatszolgáltatók tekintélyes része a korábbi években folytatottkutatásokbanisrésztvett. A kutatás eredményei árnyalt képet mutatnak a hazai gazdaságrólésamunkaerőpiacról. Akitöltőkmindenszempontbólheterogénképetmutatnak október 308i statisztikai adataik alapján teljes munkaidőben összesen 329" 868" főt" foglalkoztattak, s emellett20"490"főt"részmunkaidőben. Tulajdonformájukszerintakövetkezőekvoltak: magyar" 53%" A"kitöltők" "statisztikai"adatok" külföldi" 24%" költségvetési"szerv" 10%" állami/önkormányzati"tulajdon" 9%" egyéb" 4%" Az általuk megadott árbevételt vizsgálva szintén vegyes képetkapuk. 18,8% A"résztvevők"2012."évi" árbevétele" 8,6%8,3% 21,6% 8,0% 17,1% 5,9% 3,8% 4,3% 2,1% 1,5% 8'58'

6 Egyaránt megtalálhatóak közöttük a minimális létszámmal ésárbevétellelműködőmikrovállalkozások,ésakülönböző ranglistákban a munkavállalók számát, árbevételt tekintve isazélmezőnybentalálható,legnagyobbvállalatok. Az adatokat áttekintve meglepő lehet ugyanakkor, hogy a legkisebb, mindössze néhány főt foglalkoztató mikro8 és kisvállalkozások aránya a kutatás témájához képes milyen nagyvolumenű. Érdeklődésük érhető, hiszen nem csupán a nagyvállalati kör privilégiuma a bérfejlesztés, illetve a munkavállalóik részére biztosított jövedelemcsomag a béren kívüli juttatásokkalvalókiegészítése. Elsőreérthetetlennektűnika4,3százalékotkitevő,a2013. évben létrehozott, így a kérdésben szereplő 20128es árbevételt értelemszerűen felmutatni még nem tudó szervezetek aránya a felmérésben. Pedig a magyarázat egyszerű.őkmárazinduláskorfontosdöntéselőttállnak: alegjobbakatalkalmazzák8eaterületükön,sennekbizony ára van, avagy anyagi lehetőségei csupán az átlagos vagy átlag alatti szaktudású, tapasztalatú munkavállalók finanszírozásáraelegendő8e.éppezértnemmindegy,hogy a már felvett, illetve a szervezethez csábítani kívánt munkavállalók számára versenyképes jövedelmet biztosítanak8e. A"résztvevők"ágazati"megoszlása" Azágazatibesorolásnálmegkellettjelölniükaztaszektort akitöltőknek,amelybenszervezetükműködik.amennyiben több ágazatban is érintettek, akkor azt kellett kiválasztaniuk, amelyből az árbevétel túlnyomó része származik. Annak ellenére, hogy az ágazati besorolás listájának összeállítása során a KSH besorolása került felhasználásra, amelyben minden magyarországi szervezetnek el kell tudnia helyeznie magát, néhány résztvevőnek ez nehézséget okozott. A kutatási adatok elemzése és az adattisztítás során emiatt ezen esetekben ezt korrigálni kellett. A kutatásokban általában hagyományosan (az üzleti érdekek miatt érthetően) nagy súllyal szereplő kereskedelmiágazatmegjelenésetermészetszerű. Azadatokatvizsgálvaugyanakkorfeltűnőazönkormányzati szektor nagyarányú részvétele, akárcsak az egészségügy, szociálisellátásterületén.anonprofitszektorrészvételea felmérésbenarrautal,hogyalegjobbmunkavállalókértitt isugyanúgyharcdúl,mintaversenyszférában. 8'68'

7 Ágazat" %" kereskedelem" 10,3 egészségügy,"szociális"ellátás" 8,7 egyéb"szolgáltatás" 7,9 önkormányzati"szektor" 7,8 oktatás,"(tovább)képzés,"tréning,"hr"szolgáltatások" 6,7 járműipar" 4,7 építőanyag_ipar,"építőipar" 4,7 üzletviteli"tan.,"könyv._,"számv."tev.,"adó_,"jogi"tan." 4,4 gépipar" 3,9 IT,"számítástechnika,"szoftver_"és"információtechnológia" 3,5 nonprofit"szektor" 3,5 kormányzat/közszféra" 3,4 elektrotechnika,"elektronikai"gyártás" 2,6 logisztika,"szállítás,"raktározás" 2,6 pénzügyi"szolgáltatás" 2,6 fémek"előállítása"és"megmunkálása" 2,5 vegyipar"(gyógyszeripar"nélkül),"műanyag"term."gyártása" 2,3 mezőgazdaság,"vad_,"erdő_,"halgazdálkodás" 2,2 turizmus,"vendéglátás,"szálláshely_szolgáltatás" 2,2 gyógyszeripar" 2,1 energia_,"víz_,"gázszolgáltatás"és/vagy"szállítás" 1,9 élelmiszeripar,"élvezeti"cikkek"(dohány,"italgyártás"stb.)" 1,8 nyomdaipar" 1,7 egyéb"termelés" 1,6 médiaipar" 0,9 közlekedés" 0,7 textilipar,"bőrtermék,"lábbeli"gyártása,"ruhaipar" 0,6 telekommunikáció,"postai"tevékenység,"távközlés" 0,5 fa_"és"papíripar,"bútorgyártás" 0,4 környezetvédelem,"környezettechnológia" 0,4 kommunikációs_,"pr"tanácsadás" 0,3 egyéb"fogyasztási"javak" 0,3 nyersanyag_kitermelés"és"feldolgozás,"bányászat" 0,1 ingatlanközvetítés" 0,1 egyéb"beruházási"javak" 0,1 Gyakorlatilag nincs olyan ágazat, amelyből néhány munkáltatóneképviseltettevolnamagátakutatásban. Néhány szegmens viszonylag nagy arányú részvétele ugyanakkormeglepetéstokozott. Az ok: a kérdőív összeállításakor szempont volt, hogy a legálisan foglalkoztató munkáltatók véleménye, szándékai kerüljenek felmérésre, ezért a kérdések megfogalmazásakoralapvetőenbruttóbérre,bruttóbéren kívülijuttatásokrakérdeztemrá.. 8'78'

8 Dél8Alföld (Bács8Kiskun, Békés, Csongrád) 11% Nyugat8 Dunántúl (Győr8Moson8 Sopron,Vas, Zala) 11% Közép8 Dunántúl (Komárom8 Esztergom, Fejér, Veszprém) 11% Munkavállalók" foglalkoztatása" Észak8Alföld (Hajdú8Bihar, Jász8 Nagykun8 Szolnok, Szabolcs8 Szatmár8 Bereg) 12% Dél8Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna) 10% A kérdőívet kitöltő szervezetek Budapest kivételével gyakorlatilag egyenletes eloszlásban alkalmaznak munkavállalókatvalamennyirégióban. Budapest 24% Közép8 Magyarország (Pest, Budapest nélkül) 10% Észak8 Magyarország (Borsod8 Abaúj8 Zemplén, Heves, Nógrád) 12% A felmérésben adatot szolgáltató külföldi tulajdonú szervezetek megoszlása az anyavállalat székhelye alapján azalábbiakszerintnézki: A"résztvevő"külföldi"vállalatok" egyéb 17% Német8 ország 24% Spanyol8 ország 1% Amerikai Egyesült Államok 13% Olaszország 2% Japán 3% Nagy8 Britannia 5% Benelux államok 6% Ausztria 12% Francia8 ország 7% EgyébEU tagország 10% 8'88'

9 A kutatás egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy vajon milesz20148benabérekkel?aválaszadókközelharmada még nem döntött a kérdésben, számukra az információ jelenleg kincset ér. A döntéshez a felmérésből származó benchmarkadatoknagyonsokatszámíthatnak. Mi"lesz"a"bérekkel?"Hogyan"változnak?" Bérfejlesztés"2014_ben" mégnemtudjuk nemleszváltozás béremeléslesz,egységes mértékbenateljesszervezetnél béremeléslesz,demunkaköri szintenkénteltérőmértékben béremeléslesz,de teljesítményarányosan nincsáltalánoselv,szubjeksv módonalakítjukafizetéseket bércsökkentéslesz 0,7% 4,0% 11,1% 9,6% 15,4% 29,8% 29,4% A válaszadók 29,4 százalékánál semmiféle változásra nem számíthatnak a munkavállalók. E munkáltatóknál befagyasztják a 20138as állapotot. A kutatás azt nem vizsgálta, hogy e szervezeteknél nem tudnak, vagy nem akarnak (nem fűződik hozzá érdekük) módosítani a béreken. A válaszadók 36,1 százaléka béremelésre készül. Őket alapvetően három csoportra lehet osztani. 15,4 százalék egységeselvekalapján,mindenmunkavállalórakiterjedően ugyanakkora emelésről határozott. Ennél kisebb mértékben,11,1százaléknálmunkaköriszintenkénteltérő mértékben fognak módosulni a keresetek. Az adatszolgáltatók közel tizedénél figyelembe veszik a munkavállalók teljesítményét, s a béremelést teljesítményarányosan oldják meg. Ez bír a leginkább motiválószereppel.abéremelésmértékeiazalábbiak: Bérfejlesztés" átlag" medián" max." egységesen az egész szervezetben 5,27% 4% 100% a"felső"vezetőknél" 9,44% 5%" 200% a"középvezetőknél" 5,47% 5%" 20% diplomásoknál" 7,06% 5%" 50% ügyviteli/adminisztr."dolgozóknál" 5,53% 5%" 15% szakmunkásoknál" 7,06% 5%" 100% segéd_/betanított"munkásoknál" 6,51% 4,5%" 100% 8'98'

10 Szerencsére kevesek kényszerülnek bércsökkentésre jövőre.arányukaválaszadókalig0,7százalékáttesziki. Markánsakakülönbségekperszeazátlagadatokontúl,ezt jólmutatjákabéremelésnélolvashatószélsőértékek.nem mindegy tehát, hogy kihez viszonyítja saját szervezetét bármelyszervezetdöntéshozója... Béren"kívüli"juttatások" Afelmérésbőlazlátható,hogyegyreinkábbfelértékelődik abérenkívülijuttatásokszerepe. Vannak szervezetek, ahol azt motivációs eszközként használják. Ezek aránya évről8évre csökken, miközben a cafeteriaeredetilegkifejezettenmotivációscélzattalkerült bevezetésre a munkáltatóknál. Mások egyszerűen azért adják, mert kevesebbe kerül, mint ugyanezen összeg bérkénttörténőkifizetése. S vannak munkáltatók, akik például az Erzsébet8utalvány bevezetésekor a kormányzat által is célként kitűzőtt társadalmi felelősségvállalási szempontokat sem hanyagolják el (vállalati oldalra lefordítva: a dolgozók egészségének megőrzése, rekreációja céljából adott juttatás). Amunkavállalókközbenegyreinkábbmegszokják,elvárják a juttatásokat, amelyek sok helyen időközben a vállalati kultúrarészévéváltak. Miért"adnak"jueatást?" kevesebbekerül,mintazonos összegbérkénttörténő amunkavállalókmegszoktákés elvárják movvációseszközként használjuk avállalavkultúrarésze fontosszámunkraatársadalmi felelősségvállalás máscégekisadják,ezért versenyképességbőlmiis egyéb 6,0% 2,7% 10,5% 18,9% 16,8% 22,6% 35,4% Hogy a megszokás önmagában segíti8e a jobb munkavégzést, jobb teljesítményt, jobb terméket/szolgáltatást, kevesebb selejtet/ügyfélpanaszt? Egészbiztosannem... 8'108'

11 Az 1206 adatszolgáltató 43,9 százaléka nem változtat semmit, azaz ugyanazon juttatásokat nyújtják a munkavállalóknak, mint az idei évben, s ugyanolyan mértékűkeretösszeggel. Béren"kívüli"jueatások"2014_ ben" vanbérenkívülijuwatásunk,s nemleszváltozás van,deajövőéviszabályokat mégnemismerjük,ígynem tudunktervezni változásleszabruwó keretösszegbenazideihez képest nincs,snemislesz 20148benvezetjükbe megszüntetjük20148ben 4,0% 1,3% 7,9% 6,9% 36,0% 43,9% Afelmérésbenrésztvevőmunkáltatóktöbbmintharmada arra hivatkozott a kitöltés pillanatában, hogy még nem ismeri a juttatásokra vonatkozó szabályokat, így nem tud szervezetükvezetésetervezni,sdönteniekérdésben. Évről8évre csökken azok aránya, akik elzárkóznak attól, hogy a bért különböző juttatási formákkal egészítsék ki. Jelenlegez6,9százalékosmértékű. Smiközbenaligvannakolyanok,akikmegszüntetikabéren kívüli juttatásokat, 4 százaléknyi munkáltató éppen a jövő évbentervezibevezetniazokat. A következő táblázatból jól látható, hogy a pihenést, az étkezést, a rekreációt és az öngondoskodás elősegítését célzójuttatásokraegyarántvanigény20148ben. A jövő évben adni tervezett béren kívüli juttatások toplistáját az Erzsébet8utalvány vezeti. A válaszadók azt jelezték, hogy 69,5 százalékuknál a munkavállalók százalékközöttihányadakapottilyenjuttatást,scsak12,5 százalékuknemnyújtottilyetdolgozóinak20138ban. Az Erzsébet8utalvány 2013 januárjában bejelentett új elemei (Ajándék Erzsébet8utalvány, Iskolai Erzsébet8 utalvány)azelteltidőrövidségeellenéreszámszerűsíthető eredménytértekel. 8'118'

12 ÉtkezésiErzsébet8utalvány,havi8.000,8Ft/főértékben Béren"kívüli"jueatások"2014_ben" 60% SZÉPKártyavendéglátásalszámlájárautaltjuwatás 46% SZÉPKártyaszálláshelyalszámlájárautaltjuwatás SZÉPKártyaszabadidőalszámlájárautaltjuwatás 39% 37% ÉtkezésiErzsébet8utalvány,kevesebbminthavi8.000,8Ft/főértékben egészségpénztárbaésönsegélyezőpénztárbautaltjuwatás helyibérlet iskolakezdésitámogatásutalványformájában önkéntesnyugdíjpénztárbautalthavihozzájárulás 32% 30% 29% 25% 24% sporteseményreéskulturálisszolgáltatásokrabelépő IskolaiErzsébet8utalvány,gyermekenkéntmax.minimálbér30%8áig kockázavélet8,baleset8ésegészségbiztosításrendszeresdíja 17% 15% 15% AjándékErzsébet8utalványt ÉtkezésiErzsébet8utalvány,havi8.000Ft8nálnagyobbmértékben egyébajándékutalványt munkahelyiétkeztetéshavimax ,8ft/főértékigmunkáltatói iskolarendszerűképzésköltségéhezvalómunkáltatóihozzájárulást 10% 8% 7% 6% 5% amunkáltatóiüdülőbennyújtowüdülés 1%

13 A évi juttatási népszerűségi lista első helyén kiemelkedik a két évvel ezelőtt bevezetett Erzsébet8 utalvány, mégpedig a havi 8000 forintos keretösszegű juttatásként. A munkáltatók egy része pontosan a kedvezményesadózásúmértékbenbiztosítja(60százalék), de32százalékukannálkisebbmértékben,míg8százalékuk a magasabb adóterhet is vállalva, s a havi 8000 forintos limitetátlépvenyújterzsébet8utalványtmunkavállalóinak. Az egyértelműen látszik, hogy az étkeztetés kérdése kulcsfontosságú,hiszenkevésmunkáltatótudjamegoldani a munkahelyi étkeztetés biztosítását (6 százalék), viszont eztazerzsébet8utalványmellettatoplistamásodikhelyén szereplő, szintén két éve bevezetett SZÉP Kártya három alszámlája közül a vendéglátás alszámlára utalható, maximum ,8 Ft összegű juttatás népszerűsége is mutatja. A SZÉP Kártya szálláshely, valamint a szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói hozzájárulás folytatja a népszerűségilistábanasort. A juttatási elemeken kívül kíváncsiak voltunk, hogy vajon mi befolyásolja a munkáltatói döntéseket a cafeteria8 szolgáltatók kiválasztásakor. A válaszadók több elemet is megjelölhettekegyidejűlegalistában.döntéseikalapjánaz első és legfontosabb szempontként a költséghatékonyság tarol. A"cafeteriaszolgáltató" választásának"szempontjai" költséghatékonyság abiztosítowszolgáltatás(ok) hozzáférhetősége(elfogadóhely(ek) megbízhatóság ajuwatásutánfizetendőszolgáltatási díjmértéke határidőretörténőszállítás megfelelő(egyszerű)szállításés kommunikáció abérenkívülijuwatáspiaci ismertsége/elismertsége acafeteriaszolgáltató ügyfélszolgálatánaknaprakészsége, aminőség fontosszámunkra,hogyegy szolgáltatótólkapjukabérenkívüli egyszerűenavezetésdönta szolgáltatóról azelektronikuscafeteria8 nyilvántartás(cafeteriaszoxver) acafeteriaszolgáltatópiaci ismertsége/elismertsége egyéb ajuwatásokszoxverestámogatása nemtudom ajánlás 2% 2% 2% 1% 6% 5% 5% 4% 8% 8% 11% 16% 15% 19% 25% 23% 35%

14 Év"végi"jutalom" A"minimálbér_emelés"kigazdálkodása" Azonlineadatszolgáltatásraépülőideifelmérésnovember végi, december eleji időpontja lehetővé tette, hogy rákérdezzünk arra, vajon mire számíthatnak év végén a munkavállalók? Lesz8e valami plusz a fizetésükön kívül, amit elkölthetnek az ünnepek előtt vagy után? Kapnak8e jutalmat akár pénz, akár például Erzsébet8utalvány formájában? " Igen" Nem" Tervezzük" Pénz" 30% 55%" 15% Erzsébet_utalvány" 19% 70%" 11% Természetbeni"juttatás" 11% 84%" 5% Egyéb" 13% 77%" 10% Elsősorban pénzre számíthatnak a munkavállalók, bár mindössze a válaszadók harmadánál lesz biztosan ilyen formában jutalom, míg 15 százalék azon cégek, intézmények aránya, amelyek ilyet terveznek nyújtani dolgozóiknak. MásodsorbanazErzsébet8utalványazazeszköz,amelyeta jutalmazáskorfelhasználnakaszervezetek,scsakharmadik helyenszerepelatermészetbenijuttatásiforma. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is fontos szempont voltafelmérésben,hogymikéntreagálnakamunkáltatóka megváltozott, forintra emelt minimálbérre. Ki tudják8e vajon gazdálkodni, mekkora hányadukat érinti egyáltalán a kérdés? Nagyságrendileg az előző években kapott válaszokkal szinte megegyező mértékű közel kétharmadnyi azokaránya,akiketnemérintakérdés. Minimálbér_emelés" nemérintbennünketa minimálbér8emelés amagasabbfizetésűekfizetését nemvagykevésbéemeljük növeljükahatékonyságot nemtudjukkigazdálkodni, várhatóanfelszámoljukacéget elbocsátás(8%) 2% 1% 19% 18% 63% 8'148'

15 Az érintettek többsége alapvetően kétféle módon kezeli a helyzetet. Vagy a magasabb fizetésűek fizetését nem, esetleg kevésbé emeli (19 százalék), avagy növeli a hatékonyságot a forrás előteremtése érdekében (18 százalék). A munkáltatók mintegy 1 százaléka az elbocsátás intézkedéséhez nyúl, s átlagosan 8 százaléknyi dolgozó elbocsátásából tervez fedezetet teremteni, s a helyzetet kezelni márhakezelhetőaz.azértafeltételesmód,mert vélhetően ugyanakkora teljesítményt kellene nyújtania a szervezetnek, de kevesebb dolgozóval. Kétséges, hogy ez mindenkinek sikerülni fog. Ennek okán valószínűsíthető, hogyelőbb8utóbb közülük is többen a felszámolás sorsára jutnak,csakúgy,mintaza2százaléknyiválaszadó,akiezta lépéstprognosztizálta. Hogyan"motiválják"a"munkavállalókat?" Annak ellenére, hogy számtalan tanulmány, kutatás, vizsgálat bebizonyította: a pénz, a bér önmagában nem motivál, mégis a hazai gyakorlatban leginkább ezzel kívánják megoldani a munkáltatók a dolgozók teljesítményre ösztönzését. A bérfejlesztést tervezők közöttiskisebbségbenvannakateljesítményalapúak. Munkámsoránszámtalanszorszembesülökazzal,hogyépp alegegyszerűbb,sakárminimálisköltségigényűmotivációs eszközökkelsemélnekavezetők. " Igen" Nem" Tervezzük" Vezető"példamutatás" 77% 19%" 4% Nyílt"kommunikáció" 74% 22%" 4% Rendszeres"vezetői"visszajelzés" 71% 23%" 6% Képzések" 63% 26%" 11% Céges"rendezvények"(pl."családi"nap)" 61% 28%" 11% Rugalmas"munkaidő" 49% 46%" 5% Rendszeres"dolgozói"ötlet_ /véleménygyűjtés" 38% 52%" 10% Belső"karrierlehetőség" 34% 58%" 8% Munkavállalói"elégedettség_ /elkötelezettség_vizsgálat" 34% 55%" 11% Teljesítményalapú"bónusz" 33% 57%" 10% Díjak,"elismerések" 31% 60%" 9% Egészségmegőrző"szolgáltatások" 23% 67%" 10% Ajándék"szabadnap/szabadság" 22% 74%" 4% Távmunka" 17% 80%" 3% Coaching" 14% 76%" 10% Afelmérésrésztvevőinekválaszaitáttekintveazelsőhárom elemnélfelmerül:vajonamunkavállalókisígyérzik?nem csupán a kívánalom van megfogalmazva? Arról nem is beszélve,hogyezekneka100százalékotelkelleneérni... 8'158'

16 A bér és a juttatások nem kizárólagos eszközei a munkavállalókmegtartásának,sajóteljesítményelérésére ösztönzésnek. Valaki a pénzért, egyesek a jobb munkakörülményekért, mások a normálisabb főnökért maradnak. Bár még mindig az a sztereotípia él a fejekben, hogy a legtöbbenamagasabbfizetésreményébenmondtakfelés váltottak munkahelyet, azonban egyre jobban felértékelődik, s fontos motivációs tényezővé válik a munkahelyikollektíva,amunkatársak,slegfőképpavezető személye, az együttműködés, a munkahelyi hangulat, a kihívástjelentőfeladatok. Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a motiváció generációnként, nemenként is változhat, s például az előrelépési, a karrierlehetőségek is eltérőek a különbözőiparágakban. Coachként, tanácsadóként, vagy rendezvényeimen, rendszeresentalálkozomolyanvezetőkkel,akiknemértik, hogy miért fáj másoknak a minimálbér8emelés, vagy miért kérdéses a béremelés. Ők ugyanis abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy jól prosperáló szektorban és/vagy szervezetnél dolgoznak, ennek okán nem tudják átérezni mások helyzetét, érthetetlen számukra a gazdasági szereplők panasza. Mások ugyanakkorakárévekótaatúlélésértküzdenek. A kutatás azt mutatja, hogy az előző évek negatív tendenciájakiegyenlítődik,acélokjobbanteljesülnek "évi"eredményesség" 62,2% Miként"látják"az"idei"évet?" A kutatásban részt vevő 1206 munkáltató adatainak feldolgozásasoránjólláthatóvolt,hogybárkimutathatóak különböző átlagadatok, azonban meglehetősen heterogén a kép. Iparágakon, régiókon, vállalati formákon belül is jelentőseltérésekmérhetőek. 18,5% jóévetzárunk(idei céljaink túlteljesülnek) átlagosévetzárunk (céljainkteljesülnek) 19,3% rosszévetzárunk (céljainknem teljesülnek) 8'168'

17 Csodavárás"vagy"hatékonyságnövelés?" Hatékonyságnövelési"tervek" Abba lehet8e hagyni bármely szervezetnél a hatékonyságnövelést? Vagy aki abbahagyja, az lemarad? Esetlegcsodavárásamegoldás? Már a minimálbér8emelés kigazdálkodására vonatkozó kérdésnél is több válaszadó jelezte, hogy hatékonyságnövelésttervez.értelemszerűenazért,mertaz ennek eredményeként realizálódó árbevétel8növekmény vagy költségcsökkenés jelentheti a fedezetet a béremelésre. A kutatás egyik legérdekesebb kérdése számomra szakmailag az, hogy vajon milyen módon igyekeznek (igyekeznek8e egyáltalán) a válaszadók fejlődni? Szükségesnektartják8e,shaigen,akkormilyentéren? Úgy tűnik, hogy egyre többen értik meg: egy változó környezetben, változatlan munkavállalókkal és vezetőkkel, azonos tartalmú munkakörökkel, ugyanolyan szabályok mentén, hosszú távon nem lehet eredményt elérni. Ugyanakkoraválaszadókötödeúgygondolja,hogyminden mehet az idei évhez hasonlóan, semmin sem kell változtatni pedigelégszélespalettábólválaszthattak... Hogyők8eazirigylésreméltóak? szakmaiképzések amunkaköriszerepekki8/átalakítása folyamatszervezés/8szabályozás azértékesítésfejlesztése aszervezetátalakítása újjövőkép,stratégiaalkotása középvezetőkfejlesztése elégedewség8/elkötelezewség8vizsgálat semmiféleintézkedéstnemtervezünk amenedzsmentfejlesztése ösztönző/movvációsrendszerbevez./fejl. szervezevszabályozás kompetenciafejlesztőképzések költséghatékonyságiprogramindítása teljesítménymen.rendszerbevez./fejl. coachingfelsővezetőknek ahrfolyamatok/rendszerátalakítása besorolásirendszerbevez./fejl. kontrollingrendszerbevez./fejl. coachingközépvez./tehetségeknek rendszeresbenchmarkadatokgyűjtése szervezevhatékonyságiprogram toborzásirendszerbevez./fejl. munkavállalókelbocsátásavárható projektmenedzsmentbevez./fejl. szervezevkultúraváltás HRcontrollingbevezetése változásmenedzsmentprogram komplexhrrendszerbevezetése válságmenedzsmentrevanszükség Lean8rendszerbevezetése egyéb 32% 26% 24% 23% 21% 21% 20% 20% 19% 17% 16% 15% 13% 12% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 51% 8'178'

18 A résztvevők válaszaiból szembeötlött az, hogy míg a munkáltatók korábban leginkább az értékesítés fejlesztésében látták a hatékonyságnövelés kulcsát, addig azideilistábanezanegyedikhelyrecsúszottvissza. Ugyan a szakmai képzés vezeti a toplistát, kérdés, hogy valóban csak a szakmai fejlesztésre kell ilyen mértékben hangsúlytfektetni? Annak ellenére, hogy kulcsfontosságú a szervezetek fejlődése szempontjából a vezetők (a menedzsment és a középvezetők együttesen) fejlesztése, a tervek szerint azonban még a nekik nyújtott coachingot is beleértve csupán 55 százalékos arányt ér el összesen a több mint ezer munkáltató adatait figyelembe véve. Mégsem tanulnakacégekazelmúltévekválságából,amelybenépp azokaszervezetekmaradtakleleginkább,amelyekvezetői nemvoltakképesekiránytmutatni,magukmögéállítania munkavállalókat, s példamutatással inspirálni őket a jobb teljesítményre? Sokan terveznek belenyúlni a már meglévő különféle rendszereikbe (ösztönző, teljesítménymenedzsment, HR, kontrolling,stb.),sközelazonosazokaránya,akikmagáta szervezetetkívánjákátalakítani,illetveannakújjövőképet, stratégiát alkotni. Így is 2 százaléknyi azok aránya, akiknél márválságmenedzsmentrevanszükség. Jövő"évi"várakozások" A diagram magáért beszél. Az idei eredményekkel összevetve jól látható, hogy jelentősen nő azok aránya, akik javuló eredményt várnak 20148től, s csökken a stagnálásravagyaromlóeredményreszámítóakszáma. 3,4% erősen javuló 2014."évi"kilátások" 33,4% javuló 47,7% stagnáló gazdasági kilátással számolunk 12,2% romló 3,3% jelentősen romló 8'188'

19 Záró"gondolatok" Mástól várjuk a csodát, vagy teszünk érte? Mindig kifogásokat találunk a változtatás ellen, vagy előrelépési lehetőségeketkeresünk? Akorábbiéveknehézhelyzetesokszervezetetindítottela megtisztulás, az előremenekülés irányába. Fenntartható8e afejlődésük?vagylátva,érzékelveatöbbségüknéltovább nem romló, inkább stagnáló, sőt javuló helyzetet, megnyugodvaülnek8ebabérjaikon? Egyáltalán nem mindenhol alapelv a vezetők és a munkavállalók folyamatos képzése, a versenytársakhoz képest is elismerést érdemlő fizetés biztosítása. Vannak vezetők, akik nem szeretik, ha náluk jobb szakemberek veszikőketkörbe.éppezértnemisszívesentámogatjáka munkavállalókönfejlesztését,snemisteremtikmegennek cégeslehetőségét.ezzelperszeönmagukalattvágjákafát. Amíg akadnak olyan vezetők, akik nem a teljesítményt fizetikmeg,aholazonosmértékűbérbenésbéremelésben részesülnek azok is, akik az átlagnál többet, illetve kevesebbet teljesítenek, ahol a magasabban képzettek és az alulképzettek is egyformán vannak értékelve, nem kell csodálkozni, hogy a jobbak előbb8utóbb otthagyják a szervezeteket. Más munkáltatók ezzel szemben a legjobbakat keresik a munkaerőpiacon, hiszen két azonos típusú, azonos technológiával működő szervezet között a különbséget mindigajobbvezetők,aképzett,tehetségesszakemberek biztosítják. A képességek, tehetségek felismerése, különböző eszközökkel(akár coaching, akár képzés, akár mentorálás, stb.) fejlesztése, bérrel, akár az új béren kívüli juttatásokkal, avagy egyszerűen a vezetői odafigyeléssel, törődéssel történő motiválása, megtartása sok szervezet jövőjéneklehetazáloga. Amennyiben csak a pénz motiválna, akkor miért maradnának pozíciójukban azok, akik akár évek óta nem kaptak sem bérfejlesztést, sem béren kívüli juttatást? Az elmúlt években mért 384 százalék körüli átlagos bérfejlesztésértbiztosannem. S hiába látható a mostani felmérésben, hogy például a legalacsonyabban képzettek viszonylag magas átlagos bérfejlesztésre számíthatnak, sokan csak akkor jönnek rá, hogy miért is fontos tanulni, amikor szembesülnek azzal, hogy a pályakezdőként megkeresett első fizetésre évről8 évre rápakolva az éves átlagos béremeléseket, miként nyílikabérollóaképzetlenekésaképzettekközött. 8'198'

20 Az egyes szakterületek, képzettségi és felelősségi szintek alapján azonosított jövedelmeket más kutatásomban (Bérfelmérés 2013) megvizsgálva jól mérhető volt, hogy minél nagyobb képzettséget igénylő, minél nagyobb felelősséggel járó munkakört tölt be valaki, annál magasabb mind az alapbére, mind a különböző juttatásokat magában foglaló összjövedelme. Éves szinten egy képzetlen munkás és egy csúcsvezető között közel harmincszorosjövedelmikülönbségetmértünkátlagosan. Érdemes figyelni egymásra, másokra. Akárcsak a (munkaerő) piaci adatokra, és tanulni egymástól, a másiktól.eztegyretöbbenismerikfel. Természetesen nem mindegy, hogy mely régióban működik az adott munkáltató, s mely iparágban, hiszen jelentőseltéréseklehetnekebbőladódóan. Nincs két egyforma szervezet, egyforma vezető, egyforma szakember.nemlehetmindenkitugyanúgyteljesítményre sarkallni,irányítani. A legkönnyebbnek első ránézésre az tűnik, ha mindenkit ugyanúgy próbál ösztönözni, motiválni a szervezet figyelmen kívül hagyva azt, hogy az általánosítás, a sablonokalkalmazásaalegkevésbéműködőképes. Persze a szervezet pénzügyi lehetőségei alapvetően behatárolják, hogy a munkavállalói kompenzációs csomag összeállításakor az adott szektor, régió meghatározó szereplője kíván8e lenni, vagy csak a versenytársakat követi8eazadottmunkáltató. A döntéshozók elsődleges szempontja e kérdésben legfőképppénzügyijellegű,melyetatulajdonosielvárások, illetveagazdaságiésjogiváltozásokbefolyásolnak. 8'208'

MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2012-BEN?

MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2012-BEN? MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2012-BEN? A DEVISE Hungary és a Nemzeti Üdülési Szolgálat együttműködésében készült országos kutatás összefoglaló tanulmánya Az elemzés 835 magyarországi munkáltató

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2013- BAN?

MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2013- BAN? MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2013- BAN? A DEVISE Hungary és a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. együttműködésében készült országos kutatás összefoglaló tanulmánya Az elemzést készítette: Dara Péter,

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

Kafetéria Szabályzat

Kafetéria Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Kafetéria Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A kafetéria szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A társaságnál alkalmazható

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc FIZETÉSEMELÉS 2013 A DEVISE Hungary és a Simconsult együttműködésében készült országos kutatás összefoglaló tanulmánya Az elemzés 386 magyarországi munkáltató adataira épül Készítette: Dara Péter és Kertész

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek Bátora László Vezérigazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009.május 26. Helyzetkép Pénzügyi

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28.

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28. Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjának keretében megvalósuló START-UP-MODEL Új vállalkozások létrehozásának

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2016

Cafetéria - Magyarország 2016 1 / 27 Cafetéria - Magyarország 2016 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2016-ban A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja és a Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Bérpiaci felmérések LARSKOL Tanácsadók

Bérpiaci felmérések LARSKOL Tanácsadók Bérpiaci felmérések LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Bérpiaci felméréseink A pénzügyi és gazdasági válság jelentős

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből Előadó: Puskelyné Király Ágnes Okleveles adószakértő Top Cafeteria Kft Cafeteria 2014 Adómentes juttatások Távolsági

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és. most vagyok fontos

Mert én Magyarországon itt és. most vagyok fontos Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos www.multi-pay.hu multi-pay@multi-pay.hu T.: +36 1 210 9774 F.: +36 1 210 9778 1. oldal Multi-Pay Cafeteria kártya zsebre vágható juttatások Forradalmian

Részletesebben

Bérmodell felállítása és modellszámítások

Bérmodell felállítása és modellszámítások BÉRMODELLEZÉS Bérmodell felállítása és modellszámítások www.simconsult.hu info@simconsult.hu (+36) 30-4687469 KORSZERŰ VEZETÉS SIKERES VÁLLALKOZÁS Tartalom Bevezetés a témakörbe Bérmodell felállítása Besorolási

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Mert én Magyarországon itt és

Mert én Magyarországon itt és Mert én Magyarországon itt és megadásával dönti el, hogy melyik egyenlegéről kíván költeni. most vagyok fontos Ezek a kódok a következők: 22?? Lehetőség saját üzemi étterem és büfé keretre 1. oldal Multi-Pay

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 A vállalati konjunktúra-felmérés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) 1998 áprilisa óta tartó kutatássorozata, amely minden év áprilisában

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE

MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE MUNKAERŐ KUTATÁS A FOGLALKOZTATÁSI ANOMÁLIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE Kutatási jelentés KÉSZÍTETTE A VIA PANNONIA KFT. A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL 2015. OKTÓBER 29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Szállodák személyi ráfordításai

Szállodák személyi ráfordításai Szállodák személyi ráfordításai 1 Személyi ráfordítások 1. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő 5. Személyi ráfordítás mutatószámai

Részletesebben

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján S o d e x o A k aé dm i a 2 0 1 0 B é r e n ív k ü l i m o tá ic vió B u k o l y i T aá ms, ájn o s s y G y u l a Témák: Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011.

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 Tisztelt Hölgyem, Uram! MEDIÁCIÓ Magyarország 2013 A BKIK Mediációs- és Jogi Koordinációs Osztálya a Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központjával együttműködve

Részletesebben

Contact Center piaci insight 2013

Contact Center piaci insight 2013 Contact Center piaci insight 2013 A kutatás bemutatása A szövetség Contact Center tagozata a Direkt Marketing piac költéseit vizsgáló éves ágazati kutatása* mellett első alkalommal térképezi fel a hazai

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2014

Cafetéria - Magyarország 2014 1 / 22 2014.01.30. 11:30 Cafetéria - Magyarország 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben A

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról Budapest, 2013. november NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1590/2013. Témafelelős:

Részletesebben

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond Magyarországi HRH kutatási adatok Girasek Edmond EMK HRH kutatási aktivitások 2003. óta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás fő profil Saját, hazai és nemzetközi HRH projektek Adatok és információk

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Béranalízis egy adott pozícióban Adminisztratív alkalmazott. Adminisztráció COPYRIGHT 2013 WORKANIA

Béranalízis egy adott pozícióban Adminisztratív alkalmazott. Adminisztráció COPYRIGHT 2013 WORKANIA Béranalízis egy adott pozícióban Adminisztratív alkalmazott Adminisztráció COPYRIGHT 2013 WORKANIA Bruttó alapbér A bruttó alapbér középértéke, vagyis a munkavállalók 50%-a többet keres a feltüntetett

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2012. I. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben