BÉREK,! JUTTATÁSOK,! MOTIVÁCIÓ! 20148BEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉREK,! JUTTATÁSOK,! MOTIVÁCIÓ! 20148BEN!"

Átírás

1 BÉREK, JUTTATÁSOK, MOTIVÁCIÓ 20148BEN A"DEVISE"Hungary"és"az"Erzsébet"Utalványforgalmazó"Zrt." együttműködésében"készült"országos"kutatás"összefoglalója" Az"elemzést"készítette:"Dara"Péter"ügyvezető"igazgató,"DEVISE"Hungary"

2 Tartalom" Azországoskutatáselőzménye Akutatásháttere Akitöltők statisztikaiadatok Arésztvevőkágazatimegoszlása Mileszabérekkel?Hogyanváltoznak? Bérenkívülijuttatások Évvégijutalom Hogyanmotiváljákamunkavállalókat? Mikéntlátjákazideiévet? Csodavárásvagyhatékonyságnövelés? Jövőévivárakozások Zárógondolatok Köszönetnyilvánítás 3.oldal" 4.oldal 5.oldal 7.oldal 8.oldal 9.oldal 13.oldal 14.oldal 15.oldal 16.oldal 17.oldal 18.oldal 20.oldal 8'28'

3 Az"országos"kutatás"előzménye" Elsőízben2011decemberébenmértefelaDEVISEHungary az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. (korábban Nemzeti ÜdülésiSzolgálatKft.)felkérésére,hogymikéntreagálnaka munkáltatók az akkor gyökeresen átalakult adózási szabályoknakköszönhetőenmegváltozottkörnyezetre. Alapjaibankellettátgondolniuklehetőségeiket.A változások a minimálbért, a bérkompenzációt, illetve a cafeteria8elemeket egyaránt érintették. Márpedig ez alapvetően meghatározza a szervezetek jövedelempolitikáját, a dolgozók megtartásátésteljesítményreösztönzését. A kutatási kérdőívet a kéthetes adatfelvételi periódus rövidsége, a karácsonyi ünnepek, valamint az év végi szabadságolások ellenére várakozásainkat is felülmúló számú munkáltató töltötteki. Az eredményekből akkor kiderült, hogy számos új cafeteria8elemet alkalmaztak, és az újonnan bevezetett Erzsébet8utalvány, valamint a SZÉP Kártya tarolt a béren kívülijuttatásokpiacán. DARAPéter coach,tanácsadó adevisehungary ügyvezetőigazgatója c.egyetemidocens Egyévvelkésőbb visszamértük a döntéshozói reakciókat, döntően ugyanazokkal a kérdésekkel dolgoztunk. A visszajelzések pozitívak voltak. A felmérés adatszolgáltatói részéretérítésmenteseneljuttatotttanulmánybanszereplő friss munkaerőpiaci információkkal számos szervezet döntését elő tudtuk segíteni például a béremelés, a juttatásicsomagösszeállításánakkérdéskörében. A DEVISE Hungary keretei között az időközben új néven működő Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. felkérésére 2013 végén immáron harmadik alkalommal mértem fel a gazdasági társaságok, a költségvetési szervek, s a nonprofit szervezetekelképzeléseit. A minimálbér ugyanis forintra nő 20148ben, s ez kihatással van számos szervezet működésére. S bár ezúttal nincs gyökeresátalakulásacafeteriaterületén,de kisebbváltozásokraismételtenszámíthatnak amunkáltatók. Ilyenváltozáspéldául,hogykizárólagolyanutalványtlehet a jövőben használni, amit az utalványszolgáltató nem válthatkészpénzre. 8'38'

4 Az egészség8 és nyugdíjpénztárba történő befizetés után változatlanulmarada20százalékosjóváírásiszabály,dea teljes plafon azaz a különböző pénztártípusokat együttesen számolva az eddigi 120 ezerről 150 ezer forintranő.azösszeskedvezményigénybevehetővéválik egyetlenpénztártípusbanis. Újelem,hogyamunkáltatóakárlakáshitel8törlesztéshezis adhatjaazotthonvásárlási,8bővítésitámogatást. Kettéválasztásra kerül a sportrendezvényre és a kulturális eseményre szóló belépők adószabályzása. Sport esetében például a bérlet is adómentes korlátozás nélkül adható, ugyanakkor a kulturális eseményekre szóló belépőknél fennmaradaz50ezerforintosadómenteslimit. Az Erzsébet8utalvány család Szabadidő8utalványának kibocsátása megszűnik, helyébe a Sport8, illetve Kultúra Erzsébet8utalvány lép. Utóbbi ugyancsak 50 ezer forintos értékhatárralvehetőigénybe. A fenti változásokról is szó volt az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. által szervezett Cafeteria 2014 Konferencián, ahol a kutatás még forró adatainak, pontosabban néhány főbb konklúziójának bemutatására kerültsor2013.december108én. A"kutatás"háttere" 2013.november14.ésdecember8.közöttzajlottakutatás adatfelvételi időszaka. Ezúttal is online felmérésre került sor.akérdőívátlagoskitöltésiidőtartama8,5percvolt. A felmérésben 1206 magyarországi munkáltató vett részt az ország minden részéből, valamennyi ágazatból. Az ő adataikraépülazelemzés. Avizsgáltterületek: évibéremelésitervek 8 abérenkívülijuttatásokkalkapcsolatosmunkáltatói elképzelések 8 acafeteriakeretösszege 8 ajuttatásielemek,sarólukvalódöntés szempontjai 8 acafeteria8szolgáltatókkiválasztásánakszempontjai 8 azévvégijutalomrealitása 8 aminimálbér8emeléskigazdálkodása 8 azerzsébet8utalványbanérintettekszintje 8 alkalmazottmotivációseszközök 8 hatékonyságnövelésitervek 8 a20138aseredmények,sa2014.évikilátások A válaszok a DEVISE Hungary rendszerébe érkeztek, az adatokharmadikfélrészérenemkerülnektovábbadásra. 8'48'

5 Az alapvetően anonim számos kényes és bizalmas kérdéstérintő felméréskitöltőinekmintegyfelefelfedte anonimitását, s megadta személyes és céges adatait. Számukratudtukeljuttatnieztazösszefoglalót. Az adatszolgáltatók tekintélyes része a korábbi években folytatottkutatásokbanisrésztvett. A kutatás eredményei árnyalt képet mutatnak a hazai gazdaságrólésamunkaerőpiacról. Akitöltőkmindenszempontbólheterogénképetmutatnak október 308i statisztikai adataik alapján teljes munkaidőben összesen 329" 868" főt" foglalkoztattak, s emellett20"490"főt"részmunkaidőben. Tulajdonformájukszerintakövetkezőekvoltak: magyar" 53%" A"kitöltők" "statisztikai"adatok" külföldi" 24%" költségvetési"szerv" 10%" állami/önkormányzati"tulajdon" 9%" egyéb" 4%" Az általuk megadott árbevételt vizsgálva szintén vegyes képetkapuk. 18,8% A"résztvevők"2012."évi" árbevétele" 8,6%8,3% 21,6% 8,0% 17,1% 5,9% 3,8% 4,3% 2,1% 1,5% 8'58'

6 Egyaránt megtalálhatóak közöttük a minimális létszámmal ésárbevétellelműködőmikrovállalkozások,ésakülönböző ranglistákban a munkavállalók számát, árbevételt tekintve isazélmezőnybentalálható,legnagyobbvállalatok. Az adatokat áttekintve meglepő lehet ugyanakkor, hogy a legkisebb, mindössze néhány főt foglalkoztató mikro8 és kisvállalkozások aránya a kutatás témájához képes milyen nagyvolumenű. Érdeklődésük érhető, hiszen nem csupán a nagyvállalati kör privilégiuma a bérfejlesztés, illetve a munkavállalóik részére biztosított jövedelemcsomag a béren kívüli juttatásokkalvalókiegészítése. Elsőreérthetetlennektűnika4,3százalékotkitevő,a2013. évben létrehozott, így a kérdésben szereplő 20128es árbevételt értelemszerűen felmutatni még nem tudó szervezetek aránya a felmérésben. Pedig a magyarázat egyszerű.őkmárazinduláskorfontosdöntéselőttállnak: alegjobbakatalkalmazzák8eaterületükön,sennekbizony ára van, avagy anyagi lehetőségei csupán az átlagos vagy átlag alatti szaktudású, tapasztalatú munkavállalók finanszírozásáraelegendő8e.éppezértnemmindegy,hogy a már felvett, illetve a szervezethez csábítani kívánt munkavállalók számára versenyképes jövedelmet biztosítanak8e. A"résztvevők"ágazati"megoszlása" Azágazatibesorolásnálmegkellettjelölniükaztaszektort akitöltőknek,amelybenszervezetükműködik.amennyiben több ágazatban is érintettek, akkor azt kellett kiválasztaniuk, amelyből az árbevétel túlnyomó része származik. Annak ellenére, hogy az ágazati besorolás listájának összeállítása során a KSH besorolása került felhasználásra, amelyben minden magyarországi szervezetnek el kell tudnia helyeznie magát, néhány résztvevőnek ez nehézséget okozott. A kutatási adatok elemzése és az adattisztítás során emiatt ezen esetekben ezt korrigálni kellett. A kutatásokban általában hagyományosan (az üzleti érdekek miatt érthetően) nagy súllyal szereplő kereskedelmiágazatmegjelenésetermészetszerű. Azadatokatvizsgálvaugyanakkorfeltűnőazönkormányzati szektor nagyarányú részvétele, akárcsak az egészségügy, szociálisellátásterületén.anonprofitszektorrészvételea felmérésbenarrautal,hogyalegjobbmunkavállalókértitt isugyanúgyharcdúl,mintaversenyszférában. 8'68'

7 Ágazat" %" kereskedelem" 10,3 egészségügy,"szociális"ellátás" 8,7 egyéb"szolgáltatás" 7,9 önkormányzati"szektor" 7,8 oktatás,"(tovább)képzés,"tréning,"hr"szolgáltatások" 6,7 járműipar" 4,7 építőanyag_ipar,"építőipar" 4,7 üzletviteli"tan.,"könyv._,"számv."tev.,"adó_,"jogi"tan." 4,4 gépipar" 3,9 IT,"számítástechnika,"szoftver_"és"információtechnológia" 3,5 nonprofit"szektor" 3,5 kormányzat/közszféra" 3,4 elektrotechnika,"elektronikai"gyártás" 2,6 logisztika,"szállítás,"raktározás" 2,6 pénzügyi"szolgáltatás" 2,6 fémek"előállítása"és"megmunkálása" 2,5 vegyipar"(gyógyszeripar"nélkül),"műanyag"term."gyártása" 2,3 mezőgazdaság,"vad_,"erdő_,"halgazdálkodás" 2,2 turizmus,"vendéglátás,"szálláshely_szolgáltatás" 2,2 gyógyszeripar" 2,1 energia_,"víz_,"gázszolgáltatás"és/vagy"szállítás" 1,9 élelmiszeripar,"élvezeti"cikkek"(dohány,"italgyártás"stb.)" 1,8 nyomdaipar" 1,7 egyéb"termelés" 1,6 médiaipar" 0,9 közlekedés" 0,7 textilipar,"bőrtermék,"lábbeli"gyártása,"ruhaipar" 0,6 telekommunikáció,"postai"tevékenység,"távközlés" 0,5 fa_"és"papíripar,"bútorgyártás" 0,4 környezetvédelem,"környezettechnológia" 0,4 kommunikációs_,"pr"tanácsadás" 0,3 egyéb"fogyasztási"javak" 0,3 nyersanyag_kitermelés"és"feldolgozás,"bányászat" 0,1 ingatlanközvetítés" 0,1 egyéb"beruházási"javak" 0,1 Gyakorlatilag nincs olyan ágazat, amelyből néhány munkáltatóneképviseltettevolnamagátakutatásban. Néhány szegmens viszonylag nagy arányú részvétele ugyanakkormeglepetéstokozott. Az ok: a kérdőív összeállításakor szempont volt, hogy a legálisan foglalkoztató munkáltatók véleménye, szándékai kerüljenek felmérésre, ezért a kérdések megfogalmazásakoralapvetőenbruttóbérre,bruttóbéren kívülijuttatásokrakérdeztemrá.. 8'78'

8 Dél8Alföld (Bács8Kiskun, Békés, Csongrád) 11% Nyugat8 Dunántúl (Győr8Moson8 Sopron,Vas, Zala) 11% Közép8 Dunántúl (Komárom8 Esztergom, Fejér, Veszprém) 11% Munkavállalók" foglalkoztatása" Észak8Alföld (Hajdú8Bihar, Jász8 Nagykun8 Szolnok, Szabolcs8 Szatmár8 Bereg) 12% Dél8Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna) 10% A kérdőívet kitöltő szervezetek Budapest kivételével gyakorlatilag egyenletes eloszlásban alkalmaznak munkavállalókatvalamennyirégióban. Budapest 24% Közép8 Magyarország (Pest, Budapest nélkül) 10% Észak8 Magyarország (Borsod8 Abaúj8 Zemplén, Heves, Nógrád) 12% A felmérésben adatot szolgáltató külföldi tulajdonú szervezetek megoszlása az anyavállalat székhelye alapján azalábbiakszerintnézki: A"résztvevő"külföldi"vállalatok" egyéb 17% Német8 ország 24% Spanyol8 ország 1% Amerikai Egyesült Államok 13% Olaszország 2% Japán 3% Nagy8 Britannia 5% Benelux államok 6% Ausztria 12% Francia8 ország 7% EgyébEU tagország 10% 8'88'

9 A kutatás egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy vajon milesz20148benabérekkel?aválaszadókközelharmada még nem döntött a kérdésben, számukra az információ jelenleg kincset ér. A döntéshez a felmérésből származó benchmarkadatoknagyonsokatszámíthatnak. Mi"lesz"a"bérekkel?"Hogyan"változnak?" Bérfejlesztés"2014_ben" mégnemtudjuk nemleszváltozás béremeléslesz,egységes mértékbenateljesszervezetnél béremeléslesz,demunkaköri szintenkénteltérőmértékben béremeléslesz,de teljesítményarányosan nincsáltalánoselv,szubjeksv módonalakítjukafizetéseket bércsökkentéslesz 0,7% 4,0% 11,1% 9,6% 15,4% 29,8% 29,4% A válaszadók 29,4 százalékánál semmiféle változásra nem számíthatnak a munkavállalók. E munkáltatóknál befagyasztják a 20138as állapotot. A kutatás azt nem vizsgálta, hogy e szervezeteknél nem tudnak, vagy nem akarnak (nem fűződik hozzá érdekük) módosítani a béreken. A válaszadók 36,1 százaléka béremelésre készül. Őket alapvetően három csoportra lehet osztani. 15,4 százalék egységeselvekalapján,mindenmunkavállalórakiterjedően ugyanakkora emelésről határozott. Ennél kisebb mértékben,11,1százaléknálmunkaköriszintenkénteltérő mértékben fognak módosulni a keresetek. Az adatszolgáltatók közel tizedénél figyelembe veszik a munkavállalók teljesítményét, s a béremelést teljesítményarányosan oldják meg. Ez bír a leginkább motiválószereppel.abéremelésmértékeiazalábbiak: Bérfejlesztés" átlag" medián" max." egységesen az egész szervezetben 5,27% 4% 100% a"felső"vezetőknél" 9,44% 5%" 200% a"középvezetőknél" 5,47% 5%" 20% diplomásoknál" 7,06% 5%" 50% ügyviteli/adminisztr."dolgozóknál" 5,53% 5%" 15% szakmunkásoknál" 7,06% 5%" 100% segéd_/betanított"munkásoknál" 6,51% 4,5%" 100% 8'98'

10 Szerencsére kevesek kényszerülnek bércsökkentésre jövőre.arányukaválaszadókalig0,7százalékáttesziki. Markánsakakülönbségekperszeazátlagadatokontúl,ezt jólmutatjákabéremelésnélolvashatószélsőértékek.nem mindegy tehát, hogy kihez viszonyítja saját szervezetét bármelyszervezetdöntéshozója... Béren"kívüli"juttatások" Afelmérésbőlazlátható,hogyegyreinkábbfelértékelődik abérenkívülijuttatásokszerepe. Vannak szervezetek, ahol azt motivációs eszközként használják. Ezek aránya évről8évre csökken, miközben a cafeteriaeredetilegkifejezettenmotivációscélzattalkerült bevezetésre a munkáltatóknál. Mások egyszerűen azért adják, mert kevesebbe kerül, mint ugyanezen összeg bérkénttörténőkifizetése. S vannak munkáltatók, akik például az Erzsébet8utalvány bevezetésekor a kormányzat által is célként kitűzőtt társadalmi felelősségvállalási szempontokat sem hanyagolják el (vállalati oldalra lefordítva: a dolgozók egészségének megőrzése, rekreációja céljából adott juttatás). Amunkavállalókközbenegyreinkábbmegszokják,elvárják a juttatásokat, amelyek sok helyen időközben a vállalati kultúrarészévéváltak. Miért"adnak"jueatást?" kevesebbekerül,mintazonos összegbérkénttörténő amunkavállalókmegszoktákés elvárják movvációseszközként használjuk avállalavkultúrarésze fontosszámunkraatársadalmi felelősségvállalás máscégekisadják,ezért versenyképességbőlmiis egyéb 6,0% 2,7% 10,5% 18,9% 16,8% 22,6% 35,4% Hogy a megszokás önmagában segíti8e a jobb munkavégzést, jobb teljesítményt, jobb terméket/szolgáltatást, kevesebb selejtet/ügyfélpanaszt? Egészbiztosannem... 8'108'

11 Az 1206 adatszolgáltató 43,9 százaléka nem változtat semmit, azaz ugyanazon juttatásokat nyújtják a munkavállalóknak, mint az idei évben, s ugyanolyan mértékűkeretösszeggel. Béren"kívüli"jueatások"2014_ ben" vanbérenkívülijuwatásunk,s nemleszváltozás van,deajövőéviszabályokat mégnemismerjük,ígynem tudunktervezni változásleszabruwó keretösszegbenazideihez képest nincs,snemislesz 20148benvezetjükbe megszüntetjük20148ben 4,0% 1,3% 7,9% 6,9% 36,0% 43,9% Afelmérésbenrésztvevőmunkáltatóktöbbmintharmada arra hivatkozott a kitöltés pillanatában, hogy még nem ismeri a juttatásokra vonatkozó szabályokat, így nem tud szervezetükvezetésetervezni,sdönteniekérdésben. Évről8évre csökken azok aránya, akik elzárkóznak attól, hogy a bért különböző juttatási formákkal egészítsék ki. Jelenlegez6,9százalékosmértékű. Smiközbenaligvannakolyanok,akikmegszüntetikabéren kívüli juttatásokat, 4 százaléknyi munkáltató éppen a jövő évbentervezibevezetniazokat. A következő táblázatból jól látható, hogy a pihenést, az étkezést, a rekreációt és az öngondoskodás elősegítését célzójuttatásokraegyarántvanigény20148ben. A jövő évben adni tervezett béren kívüli juttatások toplistáját az Erzsébet8utalvány vezeti. A válaszadók azt jelezték, hogy 69,5 százalékuknál a munkavállalók százalékközöttihányadakapottilyenjuttatást,scsak12,5 százalékuknemnyújtottilyetdolgozóinak20138ban. Az Erzsébet8utalvány 2013 januárjában bejelentett új elemei (Ajándék Erzsébet8utalvány, Iskolai Erzsébet8 utalvány)azelteltidőrövidségeellenéreszámszerűsíthető eredménytértekel. 8'118'

12 ÉtkezésiErzsébet8utalvány,havi8.000,8Ft/főértékben Béren"kívüli"jueatások"2014_ben" 60% SZÉPKártyavendéglátásalszámlájárautaltjuwatás 46% SZÉPKártyaszálláshelyalszámlájárautaltjuwatás SZÉPKártyaszabadidőalszámlájárautaltjuwatás 39% 37% ÉtkezésiErzsébet8utalvány,kevesebbminthavi8.000,8Ft/főértékben egészségpénztárbaésönsegélyezőpénztárbautaltjuwatás helyibérlet iskolakezdésitámogatásutalványformájában önkéntesnyugdíjpénztárbautalthavihozzájárulás 32% 30% 29% 25% 24% sporteseményreéskulturálisszolgáltatásokrabelépő IskolaiErzsébet8utalvány,gyermekenkéntmax.minimálbér30%8áig kockázavélet8,baleset8ésegészségbiztosításrendszeresdíja 17% 15% 15% AjándékErzsébet8utalványt ÉtkezésiErzsébet8utalvány,havi8.000Ft8nálnagyobbmértékben egyébajándékutalványt munkahelyiétkeztetéshavimax ,8ft/főértékigmunkáltatói iskolarendszerűképzésköltségéhezvalómunkáltatóihozzájárulást 10% 8% 7% 6% 5% amunkáltatóiüdülőbennyújtowüdülés 1%

13 A évi juttatási népszerűségi lista első helyén kiemelkedik a két évvel ezelőtt bevezetett Erzsébet8 utalvány, mégpedig a havi 8000 forintos keretösszegű juttatásként. A munkáltatók egy része pontosan a kedvezményesadózásúmértékbenbiztosítja(60százalék), de32százalékukannálkisebbmértékben,míg8százalékuk a magasabb adóterhet is vállalva, s a havi 8000 forintos limitetátlépvenyújterzsébet8utalványtmunkavállalóinak. Az egyértelműen látszik, hogy az étkeztetés kérdése kulcsfontosságú,hiszenkevésmunkáltatótudjamegoldani a munkahelyi étkeztetés biztosítását (6 százalék), viszont eztazerzsébet8utalványmellettatoplistamásodikhelyén szereplő, szintén két éve bevezetett SZÉP Kártya három alszámlája közül a vendéglátás alszámlára utalható, maximum ,8 Ft összegű juttatás népszerűsége is mutatja. A SZÉP Kártya szálláshely, valamint a szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói hozzájárulás folytatja a népszerűségilistábanasort. A juttatási elemeken kívül kíváncsiak voltunk, hogy vajon mi befolyásolja a munkáltatói döntéseket a cafeteria8 szolgáltatók kiválasztásakor. A válaszadók több elemet is megjelölhettekegyidejűlegalistában.döntéseikalapjánaz első és legfontosabb szempontként a költséghatékonyság tarol. A"cafeteriaszolgáltató" választásának"szempontjai" költséghatékonyság abiztosítowszolgáltatás(ok) hozzáférhetősége(elfogadóhely(ek) megbízhatóság ajuwatásutánfizetendőszolgáltatási díjmértéke határidőretörténőszállítás megfelelő(egyszerű)szállításés kommunikáció abérenkívülijuwatáspiaci ismertsége/elismertsége acafeteriaszolgáltató ügyfélszolgálatánaknaprakészsége, aminőség fontosszámunkra,hogyegy szolgáltatótólkapjukabérenkívüli egyszerűenavezetésdönta szolgáltatóról azelektronikuscafeteria8 nyilvántartás(cafeteriaszoxver) acafeteriaszolgáltatópiaci ismertsége/elismertsége egyéb ajuwatásokszoxverestámogatása nemtudom ajánlás 2% 2% 2% 1% 6% 5% 5% 4% 8% 8% 11% 16% 15% 19% 25% 23% 35%

14 Év"végi"jutalom" A"minimálbér_emelés"kigazdálkodása" Azonlineadatszolgáltatásraépülőideifelmérésnovember végi, december eleji időpontja lehetővé tette, hogy rákérdezzünk arra, vajon mire számíthatnak év végén a munkavállalók? Lesz8e valami plusz a fizetésükön kívül, amit elkölthetnek az ünnepek előtt vagy után? Kapnak8e jutalmat akár pénz, akár például Erzsébet8utalvány formájában? " Igen" Nem" Tervezzük" Pénz" 30% 55%" 15% Erzsébet_utalvány" 19% 70%" 11% Természetbeni"juttatás" 11% 84%" 5% Egyéb" 13% 77%" 10% Elsősorban pénzre számíthatnak a munkavállalók, bár mindössze a válaszadók harmadánál lesz biztosan ilyen formában jutalom, míg 15 százalék azon cégek, intézmények aránya, amelyek ilyet terveznek nyújtani dolgozóiknak. MásodsorbanazErzsébet8utalványazazeszköz,amelyeta jutalmazáskorfelhasználnakaszervezetek,scsakharmadik helyenszerepelatermészetbenijuttatásiforma. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is fontos szempont voltafelmérésben,hogymikéntreagálnakamunkáltatóka megváltozott, forintra emelt minimálbérre. Ki tudják8e vajon gazdálkodni, mekkora hányadukat érinti egyáltalán a kérdés? Nagyságrendileg az előző években kapott válaszokkal szinte megegyező mértékű közel kétharmadnyi azokaránya,akiketnemérintakérdés. Minimálbér_emelés" nemérintbennünketa minimálbér8emelés amagasabbfizetésűekfizetését nemvagykevésbéemeljük növeljükahatékonyságot nemtudjukkigazdálkodni, várhatóanfelszámoljukacéget elbocsátás(8%) 2% 1% 19% 18% 63% 8'148'

15 Az érintettek többsége alapvetően kétféle módon kezeli a helyzetet. Vagy a magasabb fizetésűek fizetését nem, esetleg kevésbé emeli (19 százalék), avagy növeli a hatékonyságot a forrás előteremtése érdekében (18 százalék). A munkáltatók mintegy 1 százaléka az elbocsátás intézkedéséhez nyúl, s átlagosan 8 százaléknyi dolgozó elbocsátásából tervez fedezetet teremteni, s a helyzetet kezelni márhakezelhetőaz.azértafeltételesmód,mert vélhetően ugyanakkora teljesítményt kellene nyújtania a szervezetnek, de kevesebb dolgozóval. Kétséges, hogy ez mindenkinek sikerülni fog. Ennek okán valószínűsíthető, hogyelőbb8utóbb közülük is többen a felszámolás sorsára jutnak,csakúgy,mintaza2százaléknyiválaszadó,akiezta lépéstprognosztizálta. Hogyan"motiválják"a"munkavállalókat?" Annak ellenére, hogy számtalan tanulmány, kutatás, vizsgálat bebizonyította: a pénz, a bér önmagában nem motivál, mégis a hazai gyakorlatban leginkább ezzel kívánják megoldani a munkáltatók a dolgozók teljesítményre ösztönzését. A bérfejlesztést tervezők közöttiskisebbségbenvannakateljesítményalapúak. Munkámsoránszámtalanszorszembesülökazzal,hogyépp alegegyszerűbb,sakárminimálisköltségigényűmotivációs eszközökkelsemélnekavezetők. " Igen" Nem" Tervezzük" Vezető"példamutatás" 77% 19%" 4% Nyílt"kommunikáció" 74% 22%" 4% Rendszeres"vezetői"visszajelzés" 71% 23%" 6% Képzések" 63% 26%" 11% Céges"rendezvények"(pl."családi"nap)" 61% 28%" 11% Rugalmas"munkaidő" 49% 46%" 5% Rendszeres"dolgozói"ötlet_ /véleménygyűjtés" 38% 52%" 10% Belső"karrierlehetőség" 34% 58%" 8% Munkavállalói"elégedettség_ /elkötelezettség_vizsgálat" 34% 55%" 11% Teljesítményalapú"bónusz" 33% 57%" 10% Díjak,"elismerések" 31% 60%" 9% Egészségmegőrző"szolgáltatások" 23% 67%" 10% Ajándék"szabadnap/szabadság" 22% 74%" 4% Távmunka" 17% 80%" 3% Coaching" 14% 76%" 10% Afelmérésrésztvevőinekválaszaitáttekintveazelsőhárom elemnélfelmerül:vajonamunkavállalókisígyérzik?nem csupán a kívánalom van megfogalmazva? Arról nem is beszélve,hogyezekneka100százalékotelkelleneérni... 8'158'

16 A bér és a juttatások nem kizárólagos eszközei a munkavállalókmegtartásának,sajóteljesítményelérésére ösztönzésnek. Valaki a pénzért, egyesek a jobb munkakörülményekért, mások a normálisabb főnökért maradnak. Bár még mindig az a sztereotípia él a fejekben, hogy a legtöbbenamagasabbfizetésreményébenmondtakfelés váltottak munkahelyet, azonban egyre jobban felértékelődik, s fontos motivációs tényezővé válik a munkahelyikollektíva,amunkatársak,slegfőképpavezető személye, az együttműködés, a munkahelyi hangulat, a kihívástjelentőfeladatok. Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a motiváció generációnként, nemenként is változhat, s például az előrelépési, a karrierlehetőségek is eltérőek a különbözőiparágakban. Coachként, tanácsadóként, vagy rendezvényeimen, rendszeresentalálkozomolyanvezetőkkel,akiknemértik, hogy miért fáj másoknak a minimálbér8emelés, vagy miért kérdéses a béremelés. Ők ugyanis abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy jól prosperáló szektorban és/vagy szervezetnél dolgoznak, ennek okán nem tudják átérezni mások helyzetét, érthetetlen számukra a gazdasági szereplők panasza. Mások ugyanakkorakárévekótaatúlélésértküzdenek. A kutatás azt mutatja, hogy az előző évek negatív tendenciájakiegyenlítődik,acélokjobbanteljesülnek "évi"eredményesség" 62,2% Miként"látják"az"idei"évet?" A kutatásban részt vevő 1206 munkáltató adatainak feldolgozásasoránjólláthatóvolt,hogybárkimutathatóak különböző átlagadatok, azonban meglehetősen heterogén a kép. Iparágakon, régiókon, vállalati formákon belül is jelentőseltérésekmérhetőek. 18,5% jóévetzárunk(idei céljaink túlteljesülnek) átlagosévetzárunk (céljainkteljesülnek) 19,3% rosszévetzárunk (céljainknem teljesülnek) 8'168'

17 Csodavárás"vagy"hatékonyságnövelés?" Hatékonyságnövelési"tervek" Abba lehet8e hagyni bármely szervezetnél a hatékonyságnövelést? Vagy aki abbahagyja, az lemarad? Esetlegcsodavárásamegoldás? Már a minimálbér8emelés kigazdálkodására vonatkozó kérdésnél is több válaszadó jelezte, hogy hatékonyságnövelésttervez.értelemszerűenazért,mertaz ennek eredményeként realizálódó árbevétel8növekmény vagy költségcsökkenés jelentheti a fedezetet a béremelésre. A kutatás egyik legérdekesebb kérdése számomra szakmailag az, hogy vajon milyen módon igyekeznek (igyekeznek8e egyáltalán) a válaszadók fejlődni? Szükségesnektartják8e,shaigen,akkormilyentéren? Úgy tűnik, hogy egyre többen értik meg: egy változó környezetben, változatlan munkavállalókkal és vezetőkkel, azonos tartalmú munkakörökkel, ugyanolyan szabályok mentén, hosszú távon nem lehet eredményt elérni. Ugyanakkoraválaszadókötödeúgygondolja,hogyminden mehet az idei évhez hasonlóan, semmin sem kell változtatni pedigelégszélespalettábólválaszthattak... Hogyők8eazirigylésreméltóak? szakmaiképzések amunkaköriszerepekki8/átalakítása folyamatszervezés/8szabályozás azértékesítésfejlesztése aszervezetátalakítása újjövőkép,stratégiaalkotása középvezetőkfejlesztése elégedewség8/elkötelezewség8vizsgálat semmiféleintézkedéstnemtervezünk amenedzsmentfejlesztése ösztönző/movvációsrendszerbevez./fejl. szervezevszabályozás kompetenciafejlesztőképzések költséghatékonyságiprogramindítása teljesítménymen.rendszerbevez./fejl. coachingfelsővezetőknek ahrfolyamatok/rendszerátalakítása besorolásirendszerbevez./fejl. kontrollingrendszerbevez./fejl. coachingközépvez./tehetségeknek rendszeresbenchmarkadatokgyűjtése szervezevhatékonyságiprogram toborzásirendszerbevez./fejl. munkavállalókelbocsátásavárható projektmenedzsmentbevez./fejl. szervezevkultúraváltás HRcontrollingbevezetése változásmenedzsmentprogram komplexhrrendszerbevezetése válságmenedzsmentrevanszükség Lean8rendszerbevezetése egyéb 32% 26% 24% 23% 21% 21% 20% 20% 19% 17% 16% 15% 13% 12% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 51% 8'178'

18 A résztvevők válaszaiból szembeötlött az, hogy míg a munkáltatók korábban leginkább az értékesítés fejlesztésében látták a hatékonyságnövelés kulcsát, addig azideilistábanezanegyedikhelyrecsúszottvissza. Ugyan a szakmai képzés vezeti a toplistát, kérdés, hogy valóban csak a szakmai fejlesztésre kell ilyen mértékben hangsúlytfektetni? Annak ellenére, hogy kulcsfontosságú a szervezetek fejlődése szempontjából a vezetők (a menedzsment és a középvezetők együttesen) fejlesztése, a tervek szerint azonban még a nekik nyújtott coachingot is beleértve csupán 55 százalékos arányt ér el összesen a több mint ezer munkáltató adatait figyelembe véve. Mégsem tanulnakacégekazelmúltévekválságából,amelybenépp azokaszervezetekmaradtakleleginkább,amelyekvezetői nemvoltakképesekiránytmutatni,magukmögéállítania munkavállalókat, s példamutatással inspirálni őket a jobb teljesítményre? Sokan terveznek belenyúlni a már meglévő különféle rendszereikbe (ösztönző, teljesítménymenedzsment, HR, kontrolling,stb.),sközelazonosazokaránya,akikmagáta szervezetetkívánjákátalakítani,illetveannakújjövőképet, stratégiát alkotni. Így is 2 százaléknyi azok aránya, akiknél márválságmenedzsmentrevanszükség. Jövő"évi"várakozások" A diagram magáért beszél. Az idei eredményekkel összevetve jól látható, hogy jelentősen nő azok aránya, akik javuló eredményt várnak 20148től, s csökken a stagnálásravagyaromlóeredményreszámítóakszáma. 3,4% erősen javuló 2014."évi"kilátások" 33,4% javuló 47,7% stagnáló gazdasági kilátással számolunk 12,2% romló 3,3% jelentősen romló 8'188'

19 Záró"gondolatok" Mástól várjuk a csodát, vagy teszünk érte? Mindig kifogásokat találunk a változtatás ellen, vagy előrelépési lehetőségeketkeresünk? Akorábbiéveknehézhelyzetesokszervezetetindítottela megtisztulás, az előremenekülés irányába. Fenntartható8e afejlődésük?vagylátva,érzékelveatöbbségüknéltovább nem romló, inkább stagnáló, sőt javuló helyzetet, megnyugodvaülnek8ebabérjaikon? Egyáltalán nem mindenhol alapelv a vezetők és a munkavállalók folyamatos képzése, a versenytársakhoz képest is elismerést érdemlő fizetés biztosítása. Vannak vezetők, akik nem szeretik, ha náluk jobb szakemberek veszikőketkörbe.éppezértnemisszívesentámogatjáka munkavállalókönfejlesztését,snemisteremtikmegennek cégeslehetőségét.ezzelperszeönmagukalattvágjákafát. Amíg akadnak olyan vezetők, akik nem a teljesítményt fizetikmeg,aholazonosmértékűbérbenésbéremelésben részesülnek azok is, akik az átlagnál többet, illetve kevesebbet teljesítenek, ahol a magasabban képzettek és az alulképzettek is egyformán vannak értékelve, nem kell csodálkozni, hogy a jobbak előbb8utóbb otthagyják a szervezeteket. Más munkáltatók ezzel szemben a legjobbakat keresik a munkaerőpiacon, hiszen két azonos típusú, azonos technológiával működő szervezet között a különbséget mindigajobbvezetők,aképzett,tehetségesszakemberek biztosítják. A képességek, tehetségek felismerése, különböző eszközökkel(akár coaching, akár képzés, akár mentorálás, stb.) fejlesztése, bérrel, akár az új béren kívüli juttatásokkal, avagy egyszerűen a vezetői odafigyeléssel, törődéssel történő motiválása, megtartása sok szervezet jövőjéneklehetazáloga. Amennyiben csak a pénz motiválna, akkor miért maradnának pozíciójukban azok, akik akár évek óta nem kaptak sem bérfejlesztést, sem béren kívüli juttatást? Az elmúlt években mért 384 százalék körüli átlagos bérfejlesztésértbiztosannem. S hiába látható a mostani felmérésben, hogy például a legalacsonyabban képzettek viszonylag magas átlagos bérfejlesztésre számíthatnak, sokan csak akkor jönnek rá, hogy miért is fontos tanulni, amikor szembesülnek azzal, hogy a pályakezdőként megkeresett első fizetésre évről8 évre rápakolva az éves átlagos béremeléseket, miként nyílikabérollóaképzetlenekésaképzettekközött. 8'198'

20 Az egyes szakterületek, képzettségi és felelősségi szintek alapján azonosított jövedelmeket más kutatásomban (Bérfelmérés 2013) megvizsgálva jól mérhető volt, hogy minél nagyobb képzettséget igénylő, minél nagyobb felelősséggel járó munkakört tölt be valaki, annál magasabb mind az alapbére, mind a különböző juttatásokat magában foglaló összjövedelme. Éves szinten egy képzetlen munkás és egy csúcsvezető között közel harmincszorosjövedelmikülönbségetmértünkátlagosan. Érdemes figyelni egymásra, másokra. Akárcsak a (munkaerő) piaci adatokra, és tanulni egymástól, a másiktól.eztegyretöbbenismerikfel. Természetesen nem mindegy, hogy mely régióban működik az adott munkáltató, s mely iparágban, hiszen jelentőseltéréseklehetnekebbőladódóan. Nincs két egyforma szervezet, egyforma vezető, egyforma szakember.nemlehetmindenkitugyanúgyteljesítményre sarkallni,irányítani. A legkönnyebbnek első ránézésre az tűnik, ha mindenkit ugyanúgy próbál ösztönözni, motiválni a szervezet figyelmen kívül hagyva azt, hogy az általánosítás, a sablonokalkalmazásaalegkevésbéműködőképes. Persze a szervezet pénzügyi lehetőségei alapvetően behatárolják, hogy a munkavállalói kompenzációs csomag összeállításakor az adott szektor, régió meghatározó szereplője kíván8e lenni, vagy csak a versenytársakat követi8eazadottmunkáltató. A döntéshozók elsődleges szempontja e kérdésben legfőképppénzügyijellegű,melyetatulajdonosielvárások, illetveagazdaságiésjogiváltozásokbefolyásolnak. 8'208'

MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2012-BEN?

MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2012-BEN? MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2012-BEN? A DEVISE Hungary és a Nemzeti Üdülési Szolgálat együttműködésében készült országos kutatás összefoglaló tanulmánya Az elemzés 835 magyarországi munkáltató

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Bérek, jövedelmek, trendek Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2015 tavasz Adatok Bruttó keresetek átlag 247 800 HUF (nettó átlag 162 275), KSH 252 200 vállalkozói szféra

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2013- BAN?

MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2013- BAN? MI LESZ A BÉREKKEL ÉS JUTTATÁSOKKAL 2013- BAN? A DEVISE Hungary és a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. együttműködésében készült országos kutatás összefoglaló tanulmánya Az elemzést készítette: Dara Péter,

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre Tudományos konferencia Általános Vállalkozási Főiskola UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre * Az előadás alapját képező kutatás a Budapesti Corvinus

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Bérek, jövedelmek, trendek Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2014 tavasz Adatok Bruttó keresetek átlag 243 801 HUF, KSH 255 871 Vállalkozói szféra 219 492 Költségvetés

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Új cafeteria szabályok

Új cafeteria szabályok 1 Új cafeteria szabályok 2016. november. 22. hvg.hu Kedden az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Jövőre az alábbi szabályok szerint lehet tervezni a juttatásokat. Összeállt

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

Kafetéria Szabályzat

Kafetéria Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Kafetéria Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A kafetéria szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A társaságnál alkalmazható

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 2015. november 17. Az EU-28 szójatermesztése Terület (1000 hektár) 2014 2015 15/14 EU-28 (%) %-ában IT 233 320 +37 45 FR

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc FIZETÉSEMELÉS 2013 A DEVISE Hungary és a Simconsult együttműködésében készült országos kutatás összefoglaló tanulmánya Az elemzés 386 magyarországi munkáltató adataira épül Készítette: Dara Péter és Kertész

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek Bátora László Vezérigazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009.május 26. Helyzetkép Pénzügyi

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

AZ MSZÉSZ MUNKAERŐHELYZETRŐL KÉSZÍTETT FELMÉRÉSÉNEK ÖSSZESÍTÉSE november 24. Caramell Hotel, Bükfürdő

AZ MSZÉSZ MUNKAERŐHELYZETRŐL KÉSZÍTETT FELMÉRÉSÉNEK ÖSSZESÍTÉSE november 24. Caramell Hotel, Bükfürdő AZ MSZÉSZ MUNKAERŐHELYZETRŐL KÉSZÍTETT FELMÉRÉSÉNEK ÖSSZESÍTÉSE 2016. november 24. Caramell Hotel, Bükfürdő MELYIK RÉGIÓBAN HELYEZKEDIK EL AZ ÖN SZÁLLODÁJA? Válaszok % db Balatoni 15.4 % 16 Budapesti 31.7

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK 2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK Sipos Norbert elemző-közgazdász Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály Stratégiai Elemző Iroda A 2013-AS DPR KUTATÁSBA

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28.

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Budapest 2013. november 28. Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjának keretében megvalósuló START-UP-MODEL Új vállalkozások létrehozásának

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1451 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2007. évi tevékenységéről A munkaerő-kölcsönző szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek és megoszlása Egy munkaerő-kölcsönzőre

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

Cafetéria - Magyarország 2016

Cafetéria - Magyarország 2016 1 / 27 Cafetéria - Magyarország 2016 Tisztelt Hölgyem, Uram! A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2016-ban A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja és a Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója 2014.12.03. Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Egészségügyi ügyvitelszervező szak Dr. Dinya Elek egyetemi tanár mb. igazgató

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIA ONLINE KUTATÁS február - március

GEOTERMIKUS ENERGIA ONLINE KUTATÁS február - március GEOTERMIKUS ENERGIA ONLINE KUTATÁS 2017. február - március A KUTATÁS CÉLJAI Feltérképezni, hogy a geotermikus energia iránt érdeklődők mennyit tudnak a geotermikus energiáról és hogyan ítélik meg az ezzel

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Coface Hungary Csődjelentés év első negyedév

Coface Hungary Csődjelentés év első negyedév Coface Hungary Csődjelentés 2007. év első Változatlanul romlik a hazai fizetőképességi helyzet Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló... 3 2. Ágazati Sajátosságok... 4 3. Regionális eltérések...

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés (2006 II. negyedév)

Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés (2006 II. negyedév) Negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés (2006 II. negyedév) A PHARE TWINING (2004. február 2005. november) svéd-dán modernizációs folyamat során kialakításra került negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés

Részletesebben

Bérpiaci felmérések LARSKOL Tanácsadók

Bérpiaci felmérések LARSKOL Tanácsadók Bérpiaci felmérések LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Bérpiaci felméréseink A pénzügyi és gazdasági válság jelentős

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145 Munkaerő-kölcsönzési keretszerződések munkaerő

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 2007. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 811 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Toborzási helyzetkép

Toborzási helyzetkép Toborzási helyzetkép 2016. második negyedév Az OnlineToborzas.hu felmérésének eredményei Felmérésünket alapvetően a 100 dolgozónál többet foglalkoztató cégek HR vezetőinek a körében végeztük, kérdőívekkel

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 28. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 819 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Írta: Administrator 2012 január 17. (kedd) 12:24

Írta: Administrator 2012 január 17. (kedd) 12:24 Bérkompenzáció 2012 igénylés : az elvárt béremeléshez 21 milliárdot ad a kormány. A kormány pályázati rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában átvállalja a bérfejlesztés 2-3 százalékát a

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

Bérmodell felállítása és modellszámítások

Bérmodell felállítása és modellszámítások BÉRMODELLEZÉS Bérmodell felállítása és modellszámítások www.simconsult.hu info@simconsult.hu (+36) 30-4687469 KORSZERŰ VEZETÉS SIKERES VÁLLALKOZÁS Tartalom Bevezetés a témakörbe Bérmodell felállítása Besorolási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben