141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "141/2008. (X. 30.) FVM rendelet"

Átírás

1 1 / :19 A jogszabály mai napon hatályos állapota 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el: Fogalommeghatározás 1. E rendelet alkalmazásában: a) LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló szeptember 5-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 62. cikkének megfelelő és az ÚMVP Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését; b) c) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak, később az IH által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és - az IH által meghatározott időközönként - aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája; d) munkaterv: a HVK és a LEADER HACS által, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) iránymutatása alapján elkészített, két hónapra vonatkozóan elvégzendő feladatok összességét tartalmazó írásbeli terv, amely alól kivételt képez a március 1. és március 31. közötti időszak, amelyet illetően egy hónapra vonatkozik; e) beszámoló: a HVK és a LEADER HACS által a munkaterv alapján, az elszámolási időszakra elkészített, az előző két hónapban elvégzett feladatokat bemutató dokumentum, amely alól kivételt képez a március 1. és március 31. közötti időszak, amely esetben egy hónapban elvégzett feladatokat bemutató dokumentum; f) teljesítési igazolás: a HVK és a LEADER HACS munkaszervezete által elkészített, és az IH-nak benyújtott beszámoló alapján az IH, valamint - a 3. (1) bekezdés k) pontja alapján ellátandó feladatokról - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kéthavonta kiállított okirat, amely alól kivételt képez a március 1. és március 31. közötti időszakra kiállított, egy hónapra vonatkozó okirat, amely tartalmazza a támogatásra jogosult szervezet megnevezését, a munkatervben szereplő teljesített feladatok azonosítóját és az elszámolási időszakra vonatkozó százalékos teljesítési arányt; g) projektgazda: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) alapján támogatott intézkedések keretében támogatási és kifizetési kérelem benyújtására jogosult természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet; h) elszámolási időszak: a kifizetési kérelem benyújtását megelőző a 7. (5) bekezdésében meghatározott időszak; i) támogatott intézkedések: az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának nem horizontális intézkedései (a mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a falumegújítás és -fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése) és az ÚMVP IV. intézkedéscsoportjának intézkedései; j) pontozási jegyzőkönyv: a LEADER HACS által az ügyfél kérelme alapján, a kérelem értékelésének elősegítése érdekében kitöltött pontozási jegyzőkönyv; k) előzetes pontozási jegyzőkönyv: a HVK által az ügyfél kérelme alapján, a kérelem értékelésének elősegítése érdekében kitöltött pontozási jegyzőkönyv; l) költségfelmerülés időpontja: a költségfelmerülést igazoló számviteli bizonylaton feltüntetett teljesítés időpontja, annak hiányában a kiállítás időpontja; m) helyi termék: helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból hagyományos, illetve az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro- vagy kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék; n) reprezentációs ajándék: a LEADER HACS területéről származó helyi termék, a LEADER HACS területén lévő vállalkozások termékei, illetve az ÚMVP programot népszerűsítő, bemutató termékek, kiadványok; o) ÚMVP IV. tengely alapján jogosult települések: a fő lakosságszámnál kevesebb vagy a 120 fő/km 2 -nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések a Budapest agglomerációjához tartozó települések kivételével; p) vezető tisztségviselő: a LEADER HACS vagy a HVK önálló jogi személyiségű szervezet vezető testületének tagja, egyesület esetében az egyesület elnökségének, felügyelő bizottságának tagja, nonprofit gazdasági társaság esetében a felügyelő bizottság tagja, továbbá a közös tulajdonú üzletrész közös képviselője; q) üzemeltetési időszak: a támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

2 okumentum 2 / :19 A támogatás célja 2. A támogatás célja a helyi magán-, civil- és közszféra szereplőinek partnerségén alapuló LEADER HACS-ok és HVK-k hatékony működésének segítése. A támogatott célterületek 3. (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az alábbi feladatok ellátása érdekében: a) a HVS éves felülvizsgálatában való közreműködésre, valamint a HVS előrehaladásának és végrehajtásának évközi és időszaki értékelésére; b) irodahelyiség fenntartására a LEADER HACS vagy HVK által lefedett tervezési területen, az FVM rendelet alapján az adott tervezési területre elkészített HVS-ben foglaltak megvalósítása érdekében; c) a HVK és a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) honlapján közzétett formanyomtatványon az IH által előzetesen jóváhagyott olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek a LEADER HACS-ok és a HVK-k teljes területét vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentőségű területét érintik, továbbá a meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálására; d) a HVS végrehajtásában közreműködők felkészítésére, képzésére, továbbképzésére a támogatott intézkedések vonatkozásában; e) a HVS-hez és annak megvalósításához kötődő tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális vidékfejlesztési szereplők, kedvezményezettek, érintett felek, szociális és gazdasági partnerek, különösen a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatására; f) a támogatott intézkedésekhez kapcsolódó projekt-előkészítésre; g) a LEADER HACS-ok és a HVK-k területéről a projektgazdák által benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek összeállításának segítésére, valamint ez irányú konzultációk szervezésére, lebonyolítására és ehhez kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenység folytatására; h) a támogatható intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek rögzítésére az ügyfélkapun, valamint az értékelési feladatok ellátása érdekében LEADER HACS esetén a pontozási jegyzőkönyv, HVK esetén az előzetes pontozási jegyzőkönyv kiállítására; i) a LEADER HACS-ok, valamint a HVK-k területén működő Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal való kapcsolattartásra, szakmai együttműködésre; j) az IH által közvetlenül a LEADER HACS, illetve a HVK számára az ÚMVP végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére; k) október 1-jétől az ÚMVP III. tengely szerinti, nem horizontális intézkedések, valamint a LEADER intézkedések keretében benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozásában, értékelésében való, az MVH-val kötött külön delegálási szerződés alapján történő közreműködésre; l) az ÚMVP végrehajtása, a HVS népszerűsítése, a LEADER HACS vagy a HVK népszerűsítése érdekében a LEADER HACS, valamint a HVK által a munkatervben meghatározott egyéb feladatok elvégzésére. (2) Az (1) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott feladat akkor minősül teljesítettnek, ha a LEADER HACS, illetve a HVK a) a területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkező, legalább 20 m 2 -es, önálló, vezetékes telefonnal, faxszal, valamint szélessávú internet kapcsolattal ellátott irodát üzemeltet, amely legalább heti 5 napon keresztül legalább napi 8 órában az ügyfelek rendelkezésére áll, és hetente legalább egy alkalommal, legalább 2 órával meghosszabbított nyitva tartással működik, b) legalább egy főállású, napi 8 órában foglalkoztatott, a HVS végrehajtási kérdéseiben tájékozott munkatársat (munkaszervezet-vezetőt) alkalmaz, aki köteles részt venni az IH által szervezett képzéseken, c) az ÚMVP támogatott intézkedései vonatkozásában 2009-től, a támogatási időszakot megelőző két hónapban legalább három tájékoztató fórumot tart, d) a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált honlapot működtet. (3) Az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatot a LEADER HACS vagy a HVK október 1-jétől akkor láthatja el, ha a) a LEADER HACS legalább 1 fő szakmai, főállású munkaszervezet-vezetőt és legalább 2 fő főállású ügyintézőt alkalmaz, b) a LEADER HACS által fenntartott iroda a (2) bekezdés a) pontjában megjelölteken túl megfelel a 8. számú mellékletben szereplő delegálási követelmény jegyzéknek, c) a október 1-je után felvett munkatársak a 8. számú mellékletben szereplő személyi feltételeknek megfelelnek. (4) Az ÚMVP IV. tengely alapján nem jogosult településen a (2) bekezdés a) pontja szerinti iroda október 1-jétől az IH jóváhagyásával üzemeltethető. (5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti munkaszervezet-vezetői állást csak főállású munkatárs láthatja el, ezen feladat másodállásban nem végezhető. A támogatás mértéke, kiadások elszámolása 4. (1) A LEADER HACS-ok által, e rendelet alapján igényelhető támogatás összegének vonatkozásában az FVM

3 okumentum 3 / :19 rendelet 5. melléklete szerinti források az irányadók. (2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 19. (11) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatási és kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapja: a) a nettó elszámolható kiadás, és b) a vissza nem téríthető általános forgalmi adó összege, ha az valóban és végérvényesen a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett nem adóköteles személyeken kívüli kedvezményezetteket terheli. (3) A 3. (1) bekezdés a), b), e), f), g), h), i) pontjában meghatározott tevékenységeket a LEADER HACS, illetve a HVK köteles maga ellátni. A feladat kizárólag munkajogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében látható el. A feladat ellátása érdekében a LEADER HACS alvállalkozót nem vonhat be, vállalkozói jellegű megbízást nem köthet. (4) A nettó forintot meghaladó számlatétel vagy azonos rendeltetésű beszerzések számlatételeinek együttes összege esetén: a) ha a beszerzés nem éri el a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben meghatározott értékhatárt, a számlatételre vonatkozóan két árajánlatot és a választás indoklását kell mellékelni a kifizetési kérelemhez; b) ha a beszerzés eléri a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben meghatározott értékhatárt, a Vhr a szerint kell eljárni. (5) A nettó Ft/db teljes bekerülési értékű vagy ezen bekerülési érték feletti, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése csak az IH előzetes hozzájárulásával kérelmezhető a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon, 2 árajánlat másolatának becsatolása mellett. A tárgyi eszköz értékébe be kell számítani a rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen, kiegészítő (önállóan nem használható) kellék értékét akkor is, ha az más számlán vagy számlatételsoron szerepel. Az IH hozzájárulása után az eszköz beszerzése során az eszköz típusától és fajtájától eltérni nem lehet. A beszerzési összeg a kérelemben feltüntetett összegtől legfeljebb 15%-ban térhet el. (6) Ha a teljesítési igazolás a beszámolóban szereplő feladatok 100%-nál kisebb mértékű teljesítéséről szól, a támogatás legmagasabb összege a kifizetési kérelem alapján az 1975/2006/EK rendelet 31. cikk (1) bekezdése szerinti szankcióval csökkentett támogatási összegének és a teljesítés mértékének a szorzata. (7) Az e rendelet 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában egy adott témában évente csak egy tanulmány, helyzetfeltáró elemzés készíthető, és évente legfeljebb hat tanulmány, helyzetfeltáró elemzés elkészítése támogatható. Az elismerhető költség tanulmányonként és helyzetfeltáró elemzésenként legfeljebb nettó 2 millió Ft. Az elkészült tanulmányokat a LEADER HACS vagy a HVK tagjainak gyűlésének jóvá kell hagynia és a LEADER HACS vagy HVK weboldalán mindenki számára elérhető formában köteles közzétenni. (8) A LEADER HACS és a HVK az e rendeletben foglalt támogatáson felül, a HVS végrehajtása érdekében végzett tevékenysége vonatkozásában további támogatás igénybevételére, illetve díjszedésre nem jogosult. (9) A közforrások aránya az elszámolható kiadások 100%-a. (10) A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában a Vhr. 23. (1) bekezdés b) pontjától eltérően, az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelem benyújtásától számítva 5 évig tart. (11) Ha a 3. (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében felmerülő teljes költség egy elszámolási időszakban meghaladja a nettó Ft-ot, akkor a feladatellátás az IH előzetes jóváhagyásával végezhető. Az IH jóváhagyását a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon lehet kérelmezni. Elszámolható kiadások 5. (1) A kifizetés elszámolásának alapja a teljesítési igazolás, amit az IH a vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási időszak 15. napjáig juttat el a LEADER HACS, illetve a HVK részére. A 3. (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátáshoz kapcsolódó kifizetés elszámolásának alapját az MVH által kéthavonta kiállított, a teljes feladatellátás 40%-ára vonatkozó teljesítésigazolás képezi. Ha a LEADER HACS nem teljeskörűen látta el az adott időszakban a 3. (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatot, akkor az MVH jogosult a teljesítési arány csökkentésére. Ha a delegálási szerződés a lejáratát megelőzően megszűnik vagy az adott elszámolási időszakban a 3. (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátásra nem került sor annak ellenére, hogy az ellátandó feladatok meghatározásra kerültek, a LEADER HACS a támogatási összeg legfeljebb 60%-ának lehívására jogosult a 4. (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladatok vonatkozásában elszámolhatóak a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő dologi jellegű kiadások, és b) a 4. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő személyi jellegű kiadások. (3) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében, az adott elszámolási időszakra vonatkozó feladatok ellátásával összefüggően a évtől: a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, működéshez kötődő dologi jellegű kiadás legfeljebb 80%-ban, b) a 4. számú melléklet szerinti, működéshez kötődő személyi jellegű kiadás legalább 20%-ban számolható el. (4) A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 6910, 6920, 7320, 7022, 7111, 7810, TESZOR számú tevékenységek vonatkozásában az adott elszámolási időszakban igényelhető támogatás együttes összeg nem haladhatja meg a bruttó Ft-ot. (5) Az első kifizetési kérelem keretében a LEADER HACS-ok és a HVK-k működése kapcsán a jogi személyiséggel rendelkező szervezet bejegyzését követően, valamint a nonprofit gazdasági társaságok előtársaságként történő működése során, de legkorábban augusztus 1-jétől felmerült kiadások számolhatóak el. (6) A működési költség finanszírozásának első három évében (2008, 2009, 2010) az évente igényelhető összeg nem haladhatja meg az FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott működési költség 30%-át, azt követő években a

4 okumentum 4 / :19 20%-át azzal, hogy a LEADER HACS és a HVK az IH-val kötött együttműködési megállapodás alapján köteles ellátni a feladatot. (7) Az 5., 6. és 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványokon kérvényezett jóváhagyásról a kérelemnek az IH-hoz postai úton vagy személyesen átadott irat útján történő közlést követően az IH határozatot hoz. (8) A jogi személyiséggel rendelkező LEADER HACS-ok és HVK-k vállalkozási tevékenységéhez kötődő költségei nem számolhatóak el. A működési költség terhére beszerzésre kerülő eszközök a vállalkozási tevékenység végzését nem segíthetik elő. A 3. (1) bekezdésében szereplő feladatok és a vállalkozási tevékenység kapcsán egyaránt felmerült költségek esetében a költségeket arányosítani szükséges. Személyi jellegű kiadások esetében az arányosítás a feladatellátásra fordított munkaidő alapján, az iroda fenntartásával kapcsolatban felmerülő általános költségek esetében pedig az alapterület alapján történik a költségek megosztása. (9) A LEADER HACS-ok és a HVK-k részére az ÚMVP III. és IV. tengelyére megállapított, a HVS-ben allokált teljes forrás arányában kerülnek megosztásra az elszámolt működési költségek. A 2008-ban felmerülő költségek a III. tengely működési költségét terhelik. (10) Az IH az FVM rendelet alapján év végén és azt követően évente ellenőrzi a LEADER HACS-ok és HVK-k által felhasznált működési forrást, amely során megvizsgálja a működési költség és a LEADER HACS és a HVK rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználási arányát. Ezen ellenőrzés során kiderül, hogy a működési költség és a fejlesztési forrás felhasználási aránya nincs összhangban, akkor az IH az eltérésnek megfelelően jogosult módosítani, átütemezni a rendelkezésre álló működési költség felhasználásának ütemét. (11) Az IH a rendelet 3. (2) bekezdés b) pontjában megjelölt feladat ellátása érdekében január 1-jétől minden év február 15-ig IH közleményben iránymutatást nyújt a LEADER HACS vagy a HVK által létrehozott jogi személyiségű szervezet: a) vezető tisztségviselői; b) egyéb tisztségviselői; c) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársai munkabére, megbízási díja, tiszteletdíja, valamint bármely más jogcímen nyújtott anyagi juttatás összegére (a továbbiakban együtt: munkabér) vonatkozóan. (12) A munkabér-támogatás alapjának elismerhető mértéke a (11) bekezdés szerinti IH közleményben meghatározott munkabér összegének 120%-a. (13) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadás. (14) A április 1-jét követően benyújtott kifizetési kérelmekben nem számolhatók el végkielégítéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényben meghatározott minimális felmondási időt meghaladó felmondási időre járó személyi juttatással, valamint szabadságmegváltással kapcsolatban felmerülő személyi jellegű kiadások. 5/A. (1) A LEADER HACS vezető tisztségviselői részére tiszteletdíj állapítható meg. A tiszteletdíj bruttó összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó Ft, kivételt képez ez alól az egyesület elnöke, a nonprofit gazdasági társaság cégvezetője és ügyvezetője. Az elnök, a cégvezető és az ügyvezető tiszteletdíjának összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó Ft, ha nem lát el munkaszervezet-vezetői feladatokat, vagy ha nem főállásban látja el feladatait. Ha munkaszervezet-vezetői feladatokat is ellát vagy főállásban történik a feladatellátás, akkor a munkabére összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta a munkaszervezet-vezetőre vonatkozó IH közleményben meghatározott összeg lehet. (2) A LEADER HACS munkaszervezet dolgozója és vezető tisztségviselője részére a 4. számú melléklet c) pontja szerinti költségtérítés állapítható meg. Az így megállapított költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló, vezető tisztségviselő részére megállapított havi bruttó munkabér vagy tiszteletdíj összegének 1/3 részét, legfeljebb bruttó Ft-ot. Ha a LEADER HACS vezető tisztségviselője részére tiszteletdíj nem kerül megállapításra, akkor az előzőek szerinti költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a bruttó Ft-ot. (3) A folyamatos munkavégzéshez szükséges informatikai és kommunikációs eszközöket - számítógép, laptop, mobiltelefon - a LEADER HACS-csal munkaszerződésben álló főállású munkavállalók, illetve a LEADER HACS vezető tisztségviselői kaphatnak használatra. (4) A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokoll alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 69. (12) bekezdése alapján számolható el. (5) A bérelt ingatlant albérletbe adni nem lehet. Új iroda bérlése csak az IH-nak történő előzetes bejelentés és jóváhagyás mellett történhet. A jóváhagyást a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatvány IH-hoz történő megküldésével kezdeményezheti a LEADER HACS vagy a HVK. (6) A LEADER HACS vagy a HVK a 3. -ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében térítési díj fizetése mellett nem vonhatja be a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (a továbbiakban: HVI) címbirtokosi feladatokat ellátó szervezetét és a HVI irodavezetőit. (7) A HVI címbirtokos szervezet vezetője, vezető helyettese, irodavezetője és munkavállalója tiszteletdíj, munkabér fizetése mellett nem lehet a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője. (8) A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkavállalója tulajdonában és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet nem vehet részt a LEADER HACS feladatainak ellátásában, szolgáltatást nem nyújthat. (9) A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló ingatlan, valamint a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában bérleti díj nem számolható el.

5 5 / :19 5/B. (1) A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett és az éves beszámolót, könyvvizsgálói jelentést a beszámoló, a könyvvizsgálói jelentés elkészítést követő első kifizetési kérelemmel meg kell küldeni az MVH részére. (2) Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet a reprezentációs ajándékként nyújtott helyi termék és a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátás kivételével, amelynek összege együttesen nem haladhatja meg elszámolási időszakonként a bruttó Ft-ot. (3) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda vonatkozásában felújítási költség elszámolható, amelynek összege évben nem haladhatja meg a Ft-ot, azt követően évente a bruttó Ft-ot. (4) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda bérleti díjából legfeljebb bruttó 2500 Ft/m 2 /hó összeg számolható el. Ez az összeg az iroda rezsi költségét nem tartalmazza. (5) Irodabútor és irodai kiegészítő beszerzése nem haladhatja meg a működés első 2 évében (2008, 2009) naptári évenként a Ft-ot, az azt követő időszakban naptári évenként a bruttó Ft-ot. (6) A LEADER HACS vagy a HVK által gépjármű bérlésére gépjárművenként legfeljebb bruttó Ft/hó összeg számolható el. (7) A rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség a) a LEADER HACS területét érintő rendezvények vonatkozásában a bruttó Ft/rendezvény, b) országos rendezvények esetén a bruttó Ft/rendezvény, c) nemzetközi rendezvények esetén a bruttó Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg. (8) A LEADER HACS területét érintő fórumok költségeinek elszámolható mértéke a) helyi, települési fórum esetén a bruttó Ft/rendezvény, b) LEADER HACS teljes területét érintő fórum esetén a bruttó Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg. (9) A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszköz az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el és nem adható bérbe. A jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy magasabb műszaki paraméterrel rendelkező eszközre történő csere esetén az IH előzetes jóváhagyásával, a kifizetési kérelemben történt igazolás mellett az értékkülönbözet a támogatás terhére elszámolható. A támogatás keretében beszerzett eszköz eladásából származó bevétel teljes összegét az új eszköz vásárlásához kell felhasználni. A támogatás igénybevételének feltétele 6. Az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére az IH által kiadott elismerő határozattal és jogi személyiséggel rendelkező LEADER HACS és HVK jogosult. A támogatási és a kifizetési kérelem benyújtása 7. (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott LEADER HACS-ok és HVK-k által alapított jogi személyek a támogatási kérelmet 2009-től évente az (5) bekezdésben meghatározott időszakokban nyújthatják be az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni: a) ügyfél-azonosítási adatok, b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok, c) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok, d) a tervezett szolgáltatásokra vonatkozó adatok, e) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről, f) az ügyfél aláírása. (2) A támogatási kérelem egyben első kifizetési kérelemnek is minősül. (3) A támogatási kérelemhez csatolni kell: a) az IH által kiállított elismerő határozatot, valamint b) a támogatásra jogosult szervezet cégbejegyzéséről, valamint az egyesület bejegyzéséről szóló jogerős döntés hitelesített másolatát. (4) A támogatási kérelemhez a Vhr ának e), f), h) és i) pontjában foglaltaktól eltérően pénzügyi és üzleti tervet nem kell csatolni. (5) Kifizetési kérelmet az MVH-hoz lehet benyújtani a) június 1-jétől - a b) pontban meghatározott időszakok kivételével - havonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző egy hónapban a munkaviszony alapján foglalkoztatottak kapcsán felmerült bér és járulékok, valamint iroda bérleti díja elszámolására; b) háromhavonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző három hónapban felmerült - még el nem számolt - dologi és személyi jellegű kiadásokra ba) 2011-ben július 1. és 31., valamint október 1. és 31. bb) 2012-től évente január 1. és 31., április 1. és 30., július 1. és 31., valamint október 1. és 31. között, azzal, hogy a b) pont szerinti időszakokban benyújtott kifizetési kérelmekben fel kell tüntetni az a) pont szerinti kiadásokat is. (5a) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kifizetési kérelem benyújtására kizárólag az a LEADER HACS jogosult, amely az MVH-val kötött delegálási szerződésben meghatározott feladatait ellátja. (5b) Amennyiben a LEADER HACS képviseletében bekövetkező változás bírósági bejegyzését megelőzően a

6 6 / :19 képviseletre jogosult személy hiánya miatt a) nem került sor kifizetési kérelem benyújtására, vagy b) a kifizetési kérelem elutasításra került, a képviseletre jogosult személy bírósági bejegyzését követő kifizetési időszakban benyújtott kifizetési kérelemben elszámolható a benyújtani elmulasztott vagy elutasított kifizetési kérelmekben elszámolni kívánt kiadás. (6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell: a) b) a 3. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról szóló teljesítési igazolást; c) a 4. (4) bekezdése esetén a két árajánlatot és a választás indoklását; d) az 5. (8) bekezdésében meghatározottak szerint a költségek arányosítására vonatkozó számítást; e) a 3. c) pontja és a 4. (5) bekezdésének értelmében az IH előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát; f) a vállalkozási tevékenységből származó árbevételről szóló nyilatkozatot; g) a külön MVH közleményben megjelölt dokumentumokat. (7) Abban az esetben, ha a LEADER HACS, illetve a HVK nem teljesíti a munkatervében meghatározott feladatait, az IH jogosult százalékos formában meghatározni a teljesítés mértékét. (8) A kifizetési kérelemben kizárólag az adott benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti az (5) bekezdés szerinti kiadásokat igazoló, pénzügyileg rendezett bizonylatok ismerhetők el. Kivételt képez ez alól a április 1-jétől április 30-ig tartó kifizetési időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti egy havi kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el, és a október 1-jén megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, pénzügyileg teljesített és augusztus 1. után felmerülő kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el. (9) A Vhr. 19. (6) bekezdésétől eltérően a kiadást igazoló bizonylaton az ügyfél nem köteles feltüntetnie a tétel Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált Nómenklatúra kódját, ha az általános forgalmi adóról szóló törvény nem írja elő. Az általános forgalmi adó alapját, mértékét, a 2-4. számú mellékletben meghatározott, elszámolható tételek lista szerinti beazonosítását lehetővé tevő, pontos megnevezését a bizonylatnak tartalmaznia kell. (10) Az MVH a kifizetési kérelem értékelése során a költségek jogosultságának vizsgálata érdekében a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, december 7-i 1975/2006 EK rendelet 26. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján indokoltsági vizsgálatot végez. Jogkövetkezmények 8. (1) Ha az IH visszavonja a LEADER HACS, illetve a HVK címet, akkor a LEADER HACS, illetve a HVK támogatási jogosultsága megszűnik, és a LEADER HACS, illetve a HVK a korábban megítélt támogatási összegből beszerzett tárgyi eszközök beszerzési értéke 25%-ának visszafizetésére köteles. (2) Ha a LEADER HACS, illetve a HVK egymást követő három kifizetési időszakban - a teljesítési igazolás szerint - a beszámolóban szereplő feladatok legalább 50%-át nem teljesíti, az IH visszavonja a LEADER HACS, illetve a HVK címet. (3) Az (1) bekezdés szerinti visszavonásról az IH a visszavonástól számított nyolc napon belül értesíti az MVH-t, valamint a LEADER HACS-ot és a HVK-t. (4) Ha a LEADER HACS vagy a HVK a projektgazda által benyújtott kérelemhez - az IH és a LEADER HACS, illetve az IH és a HVK közötti, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005. EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet szerinti együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján - a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott támogatási időszak utolsó napját követő 20 napon belül pontozási jegyzőkönyvet, illetve előzetes pontozási jegyzőkönyvet indokolatlanul nem állítja ki, akkor az a teljesítési arány jegyzőkönyvenkénti 5%-os csökkentését vonja maga után. A LEADER HACS, illetve a HVK csak abban az esetben tagadhatja meg a pontozási jegyzőkönyv, illetve az előzetes pontozási jegyzőkönyv kiállítását, ha a projektgazda nem bocsátja rendelkezésére az MVH-nak benyújtandó támogatási kérelmét. (5) Ha a LEADER HACS vagy a HVK által a pontozási jegyzőkönyvben, illetve az előzetes pontozási jegyzőkönyvben rögzített pontszám az egy év során beérkezett kérelmek 20%-ában eltér a végleges rangsorban szereplő pontszámtól, akkor az a következő évi működési költségkeret 5%-os csökkentését eredményezi. A 20%-ot meghaladó mértékű eltérés esetén további százalékpontonkénti 1%-os költségkeret csökkentés alkalmazandó. (6) Ha a LEADER HACS vagy a HVK vállalkozási tevékenységéről valótlan adatokat szolgáltat, akkor az IH visszavonja a LEADER HACS vagy a HVK címet. Záró rendelkezés 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 9/A. A 9. számú melléklet tartalmazza a LEADER HACS-ok tervezési területét. 9/B. E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 70/2010. (V. 13.) FVM

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az ellátandó feladatok köre

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az ellátandó feladatok köre M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 34. szám 6577 A vidékfejlesztési miniszter 30/2012. (III. 24.) VM rendelete a ok feladat ellátásához az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

Részletesebben

7. közforrás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára nyújtott működési támogatás;

7. közforrás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára nyújtott működési támogatás; 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről 2013.05.23

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 201/2009. (IX. 17.) Korm.

Részletesebben

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

Részletesebben

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló

Részletesebben

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. október 16.-i állapot) 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 21868 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 129. szám A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 1. oldal 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

1 / 90 2012.06.22. 19:23

1 / 90 2012.06.22. 19:23 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 185/2013. (XI.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 185/2013. (XI.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 185/2013. (XI.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete 1 A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben