141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "141/2008. (X. 30.) FVM rendelet"

Átírás

1 1 / :19 A jogszabály mai napon hatályos állapota 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el: Fogalommeghatározás 1. E rendelet alkalmazásában: a) LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló szeptember 5-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 62. cikkének megfelelő és az ÚMVP Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését; b) c) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak, később az IH által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és - az IH által meghatározott időközönként - aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája; d) munkaterv: a HVK és a LEADER HACS által, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) iránymutatása alapján elkészített, két hónapra vonatkozóan elvégzendő feladatok összességét tartalmazó írásbeli terv, amely alól kivételt képez a március 1. és március 31. közötti időszak, amelyet illetően egy hónapra vonatkozik; e) beszámoló: a HVK és a LEADER HACS által a munkaterv alapján, az elszámolási időszakra elkészített, az előző két hónapban elvégzett feladatokat bemutató dokumentum, amely alól kivételt képez a március 1. és március 31. közötti időszak, amely esetben egy hónapban elvégzett feladatokat bemutató dokumentum; f) teljesítési igazolás: a HVK és a LEADER HACS munkaszervezete által elkészített, és az IH-nak benyújtott beszámoló alapján az IH, valamint - a 3. (1) bekezdés k) pontja alapján ellátandó feladatokról - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kéthavonta kiállított okirat, amely alól kivételt képez a március 1. és március 31. közötti időszakra kiállított, egy hónapra vonatkozó okirat, amely tartalmazza a támogatásra jogosult szervezet megnevezését, a munkatervben szereplő teljesített feladatok azonosítóját és az elszámolási időszakra vonatkozó százalékos teljesítési arányt; g) projektgazda: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) alapján támogatott intézkedések keretében támogatási és kifizetési kérelem benyújtására jogosult természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet; h) elszámolási időszak: a kifizetési kérelem benyújtását megelőző a 7. (5) bekezdésében meghatározott időszak; i) támogatott intézkedések: az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának nem horizontális intézkedései (a mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a falumegújítás és -fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése) és az ÚMVP IV. intézkedéscsoportjának intézkedései; j) pontozási jegyzőkönyv: a LEADER HACS által az ügyfél kérelme alapján, a kérelem értékelésének elősegítése érdekében kitöltött pontozási jegyzőkönyv; k) előzetes pontozási jegyzőkönyv: a HVK által az ügyfél kérelme alapján, a kérelem értékelésének elősegítése érdekében kitöltött pontozási jegyzőkönyv; l) költségfelmerülés időpontja: a költségfelmerülést igazoló számviteli bizonylaton feltüntetett teljesítés időpontja, annak hiányában a kiállítás időpontja; m) helyi termék: helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból hagyományos, illetve az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro- vagy kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék; n) reprezentációs ajándék: a LEADER HACS területéről származó helyi termék, a LEADER HACS területén lévő vállalkozások termékei, illetve az ÚMVP programot népszerűsítő, bemutató termékek, kiadványok; o) ÚMVP IV. tengely alapján jogosult települések: a fő lakosságszámnál kevesebb vagy a 120 fő/km 2 -nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések a Budapest agglomerációjához tartozó települések kivételével; p) vezető tisztségviselő: a LEADER HACS vagy a HVK önálló jogi személyiségű szervezet vezető testületének tagja, egyesület esetében az egyesület elnökségének, felügyelő bizottságának tagja, nonprofit gazdasági társaság esetében a felügyelő bizottság tagja, továbbá a közös tulajdonú üzletrész közös képviselője; q) üzemeltetési időszak: a támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

2 okumentum 2 / :19 A támogatás célja 2. A támogatás célja a helyi magán-, civil- és közszféra szereplőinek partnerségén alapuló LEADER HACS-ok és HVK-k hatékony működésének segítése. A támogatott célterületek 3. (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az alábbi feladatok ellátása érdekében: a) a HVS éves felülvizsgálatában való közreműködésre, valamint a HVS előrehaladásának és végrehajtásának évközi és időszaki értékelésére; b) irodahelyiség fenntartására a LEADER HACS vagy HVK által lefedett tervezési területen, az FVM rendelet alapján az adott tervezési területre elkészített HVS-ben foglaltak megvalósítása érdekében; c) a HVK és a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) honlapján közzétett formanyomtatványon az IH által előzetesen jóváhagyott olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek a LEADER HACS-ok és a HVK-k teljes területét vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentőségű területét érintik, továbbá a meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálására; d) a HVS végrehajtásában közreműködők felkészítésére, képzésére, továbbképzésére a támogatott intézkedések vonatkozásában; e) a HVS-hez és annak megvalósításához kötődő tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális vidékfejlesztési szereplők, kedvezményezettek, érintett felek, szociális és gazdasági partnerek, különösen a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatására; f) a támogatott intézkedésekhez kapcsolódó projekt-előkészítésre; g) a LEADER HACS-ok és a HVK-k területéről a projektgazdák által benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek összeállításának segítésére, valamint ez irányú konzultációk szervezésére, lebonyolítására és ehhez kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenység folytatására; h) a támogatható intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek rögzítésére az ügyfélkapun, valamint az értékelési feladatok ellátása érdekében LEADER HACS esetén a pontozási jegyzőkönyv, HVK esetén az előzetes pontozási jegyzőkönyv kiállítására; i) a LEADER HACS-ok, valamint a HVK-k területén működő Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal való kapcsolattartásra, szakmai együttműködésre; j) az IH által közvetlenül a LEADER HACS, illetve a HVK számára az ÚMVP végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére; k) október 1-jétől az ÚMVP III. tengely szerinti, nem horizontális intézkedések, valamint a LEADER intézkedések keretében benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozásában, értékelésében való, az MVH-val kötött külön delegálási szerződés alapján történő közreműködésre; l) az ÚMVP végrehajtása, a HVS népszerűsítése, a LEADER HACS vagy a HVK népszerűsítése érdekében a LEADER HACS, valamint a HVK által a munkatervben meghatározott egyéb feladatok elvégzésére. (2) Az (1) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott feladat akkor minősül teljesítettnek, ha a LEADER HACS, illetve a HVK a) a területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkező, legalább 20 m 2 -es, önálló, vezetékes telefonnal, faxszal, valamint szélessávú internet kapcsolattal ellátott irodát üzemeltet, amely legalább heti 5 napon keresztül legalább napi 8 órában az ügyfelek rendelkezésére áll, és hetente legalább egy alkalommal, legalább 2 órával meghosszabbított nyitva tartással működik, b) legalább egy főállású, napi 8 órában foglalkoztatott, a HVS végrehajtási kérdéseiben tájékozott munkatársat (munkaszervezet-vezetőt) alkalmaz, aki köteles részt venni az IH által szervezett képzéseken, c) az ÚMVP támogatott intézkedései vonatkozásában 2009-től, a támogatási időszakot megelőző két hónapban legalább három tájékoztató fórumot tart, d) a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált honlapot működtet. (3) Az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatot a LEADER HACS vagy a HVK október 1-jétől akkor láthatja el, ha a) a LEADER HACS legalább 1 fő szakmai, főállású munkaszervezet-vezetőt és legalább 2 fő főállású ügyintézőt alkalmaz, b) a LEADER HACS által fenntartott iroda a (2) bekezdés a) pontjában megjelölteken túl megfelel a 8. számú mellékletben szereplő delegálási követelmény jegyzéknek, c) a október 1-je után felvett munkatársak a 8. számú mellékletben szereplő személyi feltételeknek megfelelnek. (4) Az ÚMVP IV. tengely alapján nem jogosult településen a (2) bekezdés a) pontja szerinti iroda október 1-jétől az IH jóváhagyásával üzemeltethető. (5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti munkaszervezet-vezetői állást csak főállású munkatárs láthatja el, ezen feladat másodállásban nem végezhető. A támogatás mértéke, kiadások elszámolása 4. (1) A LEADER HACS-ok által, e rendelet alapján igényelhető támogatás összegének vonatkozásában az FVM

3 okumentum 3 / :19 rendelet 5. melléklete szerinti források az irányadók. (2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 19. (11) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatási és kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapja: a) a nettó elszámolható kiadás, és b) a vissza nem téríthető általános forgalmi adó összege, ha az valóban és végérvényesen a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett nem adóköteles személyeken kívüli kedvezményezetteket terheli. (3) A 3. (1) bekezdés a), b), e), f), g), h), i) pontjában meghatározott tevékenységeket a LEADER HACS, illetve a HVK köteles maga ellátni. A feladat kizárólag munkajogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében látható el. A feladat ellátása érdekében a LEADER HACS alvállalkozót nem vonhat be, vállalkozói jellegű megbízást nem köthet. (4) A nettó forintot meghaladó számlatétel vagy azonos rendeltetésű beszerzések számlatételeinek együttes összege esetén: a) ha a beszerzés nem éri el a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben meghatározott értékhatárt, a számlatételre vonatkozóan két árajánlatot és a választás indoklását kell mellékelni a kifizetési kérelemhez; b) ha a beszerzés eléri a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben meghatározott értékhatárt, a Vhr a szerint kell eljárni. (5) A nettó Ft/db teljes bekerülési értékű vagy ezen bekerülési érték feletti, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése csak az IH előzetes hozzájárulásával kérelmezhető a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon, 2 árajánlat másolatának becsatolása mellett. A tárgyi eszköz értékébe be kell számítani a rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen, kiegészítő (önállóan nem használható) kellék értékét akkor is, ha az más számlán vagy számlatételsoron szerepel. Az IH hozzájárulása után az eszköz beszerzése során az eszköz típusától és fajtájától eltérni nem lehet. A beszerzési összeg a kérelemben feltüntetett összegtől legfeljebb 15%-ban térhet el. (6) Ha a teljesítési igazolás a beszámolóban szereplő feladatok 100%-nál kisebb mértékű teljesítéséről szól, a támogatás legmagasabb összege a kifizetési kérelem alapján az 1975/2006/EK rendelet 31. cikk (1) bekezdése szerinti szankcióval csökkentett támogatási összegének és a teljesítés mértékének a szorzata. (7) Az e rendelet 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában egy adott témában évente csak egy tanulmány, helyzetfeltáró elemzés készíthető, és évente legfeljebb hat tanulmány, helyzetfeltáró elemzés elkészítése támogatható. Az elismerhető költség tanulmányonként és helyzetfeltáró elemzésenként legfeljebb nettó 2 millió Ft. Az elkészült tanulmányokat a LEADER HACS vagy a HVK tagjainak gyűlésének jóvá kell hagynia és a LEADER HACS vagy HVK weboldalán mindenki számára elérhető formában köteles közzétenni. (8) A LEADER HACS és a HVK az e rendeletben foglalt támogatáson felül, a HVS végrehajtása érdekében végzett tevékenysége vonatkozásában további támogatás igénybevételére, illetve díjszedésre nem jogosult. (9) A közforrások aránya az elszámolható kiadások 100%-a. (10) A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában a Vhr. 23. (1) bekezdés b) pontjától eltérően, az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelem benyújtásától számítva 5 évig tart. (11) Ha a 3. (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében felmerülő teljes költség egy elszámolási időszakban meghaladja a nettó Ft-ot, akkor a feladatellátás az IH előzetes jóváhagyásával végezhető. Az IH jóváhagyását a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon lehet kérelmezni. Elszámolható kiadások 5. (1) A kifizetés elszámolásának alapja a teljesítési igazolás, amit az IH a vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási időszak 15. napjáig juttat el a LEADER HACS, illetve a HVK részére. A 3. (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátáshoz kapcsolódó kifizetés elszámolásának alapját az MVH által kéthavonta kiállított, a teljes feladatellátás 40%-ára vonatkozó teljesítésigazolás képezi. Ha a LEADER HACS nem teljeskörűen látta el az adott időszakban a 3. (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatot, akkor az MVH jogosult a teljesítési arány csökkentésére. Ha a delegálási szerződés a lejáratát megelőzően megszűnik vagy az adott elszámolási időszakban a 3. (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátásra nem került sor annak ellenére, hogy az ellátandó feladatok meghatározásra kerültek, a LEADER HACS a támogatási összeg legfeljebb 60%-ának lehívására jogosult a 4. (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladatok vonatkozásában elszámolhatóak a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő dologi jellegű kiadások, és b) a 4. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő személyi jellegű kiadások. (3) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében, az adott elszámolási időszakra vonatkozó feladatok ellátásával összefüggően a évtől: a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, működéshez kötődő dologi jellegű kiadás legfeljebb 80%-ban, b) a 4. számú melléklet szerinti, működéshez kötődő személyi jellegű kiadás legalább 20%-ban számolható el. (4) A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 6910, 6920, 7320, 7022, 7111, 7810, TESZOR számú tevékenységek vonatkozásában az adott elszámolási időszakban igényelhető támogatás együttes összeg nem haladhatja meg a bruttó Ft-ot. (5) Az első kifizetési kérelem keretében a LEADER HACS-ok és a HVK-k működése kapcsán a jogi személyiséggel rendelkező szervezet bejegyzését követően, valamint a nonprofit gazdasági társaságok előtársaságként történő működése során, de legkorábban augusztus 1-jétől felmerült kiadások számolhatóak el. (6) A működési költség finanszírozásának első három évében (2008, 2009, 2010) az évente igényelhető összeg nem haladhatja meg az FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott működési költség 30%-át, azt követő években a

4 okumentum 4 / :19 20%-át azzal, hogy a LEADER HACS és a HVK az IH-val kötött együttműködési megállapodás alapján köteles ellátni a feladatot. (7) Az 5., 6. és 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványokon kérvényezett jóváhagyásról a kérelemnek az IH-hoz postai úton vagy személyesen átadott irat útján történő közlést követően az IH határozatot hoz. (8) A jogi személyiséggel rendelkező LEADER HACS-ok és HVK-k vállalkozási tevékenységéhez kötődő költségei nem számolhatóak el. A működési költség terhére beszerzésre kerülő eszközök a vállalkozási tevékenység végzését nem segíthetik elő. A 3. (1) bekezdésében szereplő feladatok és a vállalkozási tevékenység kapcsán egyaránt felmerült költségek esetében a költségeket arányosítani szükséges. Személyi jellegű kiadások esetében az arányosítás a feladatellátásra fordított munkaidő alapján, az iroda fenntartásával kapcsolatban felmerülő általános költségek esetében pedig az alapterület alapján történik a költségek megosztása. (9) A LEADER HACS-ok és a HVK-k részére az ÚMVP III. és IV. tengelyére megállapított, a HVS-ben allokált teljes forrás arányában kerülnek megosztásra az elszámolt működési költségek. A 2008-ban felmerülő költségek a III. tengely működési költségét terhelik. (10) Az IH az FVM rendelet alapján év végén és azt követően évente ellenőrzi a LEADER HACS-ok és HVK-k által felhasznált működési forrást, amely során megvizsgálja a működési költség és a LEADER HACS és a HVK rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználási arányát. Ezen ellenőrzés során kiderül, hogy a működési költség és a fejlesztési forrás felhasználási aránya nincs összhangban, akkor az IH az eltérésnek megfelelően jogosult módosítani, átütemezni a rendelkezésre álló működési költség felhasználásának ütemét. (11) Az IH a rendelet 3. (2) bekezdés b) pontjában megjelölt feladat ellátása érdekében január 1-jétől minden év február 15-ig IH közleményben iránymutatást nyújt a LEADER HACS vagy a HVK által létrehozott jogi személyiségű szervezet: a) vezető tisztségviselői; b) egyéb tisztségviselői; c) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársai munkabére, megbízási díja, tiszteletdíja, valamint bármely más jogcímen nyújtott anyagi juttatás összegére (a továbbiakban együtt: munkabér) vonatkozóan. (12) A munkabér-támogatás alapjának elismerhető mértéke a (11) bekezdés szerinti IH közleményben meghatározott munkabér összegének 120%-a. (13) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadás. (14) A április 1-jét követően benyújtott kifizetési kérelmekben nem számolhatók el végkielégítéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényben meghatározott minimális felmondási időt meghaladó felmondási időre járó személyi juttatással, valamint szabadságmegváltással kapcsolatban felmerülő személyi jellegű kiadások. 5/A. (1) A LEADER HACS vezető tisztségviselői részére tiszteletdíj állapítható meg. A tiszteletdíj bruttó összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó Ft, kivételt képez ez alól az egyesület elnöke, a nonprofit gazdasági társaság cégvezetője és ügyvezetője. Az elnök, a cégvezető és az ügyvezető tiszteletdíjának összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó Ft, ha nem lát el munkaszervezet-vezetői feladatokat, vagy ha nem főállásban látja el feladatait. Ha munkaszervezet-vezetői feladatokat is ellát vagy főállásban történik a feladatellátás, akkor a munkabére összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta a munkaszervezet-vezetőre vonatkozó IH közleményben meghatározott összeg lehet. (2) A LEADER HACS munkaszervezet dolgozója és vezető tisztségviselője részére a 4. számú melléklet c) pontja szerinti költségtérítés állapítható meg. Az így megállapított költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló, vezető tisztségviselő részére megállapított havi bruttó munkabér vagy tiszteletdíj összegének 1/3 részét, legfeljebb bruttó Ft-ot. Ha a LEADER HACS vezető tisztségviselője részére tiszteletdíj nem kerül megállapításra, akkor az előzőek szerinti költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a bruttó Ft-ot. (3) A folyamatos munkavégzéshez szükséges informatikai és kommunikációs eszközöket - számítógép, laptop, mobiltelefon - a LEADER HACS-csal munkaszerződésben álló főállású munkavállalók, illetve a LEADER HACS vezető tisztségviselői kaphatnak használatra. (4) A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokoll alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 69. (12) bekezdése alapján számolható el. (5) A bérelt ingatlant albérletbe adni nem lehet. Új iroda bérlése csak az IH-nak történő előzetes bejelentés és jóváhagyás mellett történhet. A jóváhagyást a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatvány IH-hoz történő megküldésével kezdeményezheti a LEADER HACS vagy a HVK. (6) A LEADER HACS vagy a HVK a 3. -ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében térítési díj fizetése mellett nem vonhatja be a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (a továbbiakban: HVI) címbirtokosi feladatokat ellátó szervezetét és a HVI irodavezetőit. (7) A HVI címbirtokos szervezet vezetője, vezető helyettese, irodavezetője és munkavállalója tiszteletdíj, munkabér fizetése mellett nem lehet a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője. (8) A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkavállalója tulajdonában és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet nem vehet részt a LEADER HACS feladatainak ellátásában, szolgáltatást nem nyújthat. (9) A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló ingatlan, valamint a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában bérleti díj nem számolható el.

5 5 / :19 5/B. (1) A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett és az éves beszámolót, könyvvizsgálói jelentést a beszámoló, a könyvvizsgálói jelentés elkészítést követő első kifizetési kérelemmel meg kell küldeni az MVH részére. (2) Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet a reprezentációs ajándékként nyújtott helyi termék és a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátás kivételével, amelynek összege együttesen nem haladhatja meg elszámolási időszakonként a bruttó Ft-ot. (3) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda vonatkozásában felújítási költség elszámolható, amelynek összege évben nem haladhatja meg a Ft-ot, azt követően évente a bruttó Ft-ot. (4) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda bérleti díjából legfeljebb bruttó 2500 Ft/m 2 /hó összeg számolható el. Ez az összeg az iroda rezsi költségét nem tartalmazza. (5) Irodabútor és irodai kiegészítő beszerzése nem haladhatja meg a működés első 2 évében (2008, 2009) naptári évenként a Ft-ot, az azt követő időszakban naptári évenként a bruttó Ft-ot. (6) A LEADER HACS vagy a HVK által gépjármű bérlésére gépjárművenként legfeljebb bruttó Ft/hó összeg számolható el. (7) A rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség a) a LEADER HACS területét érintő rendezvények vonatkozásában a bruttó Ft/rendezvény, b) országos rendezvények esetén a bruttó Ft/rendezvény, c) nemzetközi rendezvények esetén a bruttó Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg. (8) A LEADER HACS területét érintő fórumok költségeinek elszámolható mértéke a) helyi, települési fórum esetén a bruttó Ft/rendezvény, b) LEADER HACS teljes területét érintő fórum esetén a bruttó Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg. (9) A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszköz az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el és nem adható bérbe. A jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy magasabb műszaki paraméterrel rendelkező eszközre történő csere esetén az IH előzetes jóváhagyásával, a kifizetési kérelemben történt igazolás mellett az értékkülönbözet a támogatás terhére elszámolható. A támogatás keretében beszerzett eszköz eladásából származó bevétel teljes összegét az új eszköz vásárlásához kell felhasználni. A támogatás igénybevételének feltétele 6. Az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére az IH által kiadott elismerő határozattal és jogi személyiséggel rendelkező LEADER HACS és HVK jogosult. A támogatási és a kifizetési kérelem benyújtása 7. (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott LEADER HACS-ok és HVK-k által alapított jogi személyek a támogatási kérelmet 2009-től évente az (5) bekezdésben meghatározott időszakokban nyújthatják be az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni: a) ügyfél-azonosítási adatok, b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok, c) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok, d) a tervezett szolgáltatásokra vonatkozó adatok, e) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről, f) az ügyfél aláírása. (2) A támogatási kérelem egyben első kifizetési kérelemnek is minősül. (3) A támogatási kérelemhez csatolni kell: a) az IH által kiállított elismerő határozatot, valamint b) a támogatásra jogosult szervezet cégbejegyzéséről, valamint az egyesület bejegyzéséről szóló jogerős döntés hitelesített másolatát. (4) A támogatási kérelemhez a Vhr ának e), f), h) és i) pontjában foglaltaktól eltérően pénzügyi és üzleti tervet nem kell csatolni. (5) Kifizetési kérelmet az MVH-hoz lehet benyújtani a) június 1-jétől - a b) pontban meghatározott időszakok kivételével - havonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző egy hónapban a munkaviszony alapján foglalkoztatottak kapcsán felmerült bér és járulékok, valamint iroda bérleti díja elszámolására; b) háromhavonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző három hónapban felmerült - még el nem számolt - dologi és személyi jellegű kiadásokra ba) 2011-ben július 1. és 31., valamint október 1. és 31. bb) 2012-től évente január 1. és 31., április 1. és 30., július 1. és 31., valamint október 1. és 31. között, azzal, hogy a b) pont szerinti időszakokban benyújtott kifizetési kérelmekben fel kell tüntetni az a) pont szerinti kiadásokat is. (5a) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kifizetési kérelem benyújtására kizárólag az a LEADER HACS jogosult, amely az MVH-val kötött delegálási szerződésben meghatározott feladatait ellátja. (5b) Amennyiben a LEADER HACS képviseletében bekövetkező változás bírósági bejegyzését megelőzően a

6 6 / :19 képviseletre jogosult személy hiánya miatt a) nem került sor kifizetési kérelem benyújtására, vagy b) a kifizetési kérelem elutasításra került, a képviseletre jogosult személy bírósági bejegyzését követő kifizetési időszakban benyújtott kifizetési kérelemben elszámolható a benyújtani elmulasztott vagy elutasított kifizetési kérelmekben elszámolni kívánt kiadás. (6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell: a) b) a 3. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról szóló teljesítési igazolást; c) a 4. (4) bekezdése esetén a két árajánlatot és a választás indoklását; d) az 5. (8) bekezdésében meghatározottak szerint a költségek arányosítására vonatkozó számítást; e) a 3. c) pontja és a 4. (5) bekezdésének értelmében az IH előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát; f) a vállalkozási tevékenységből származó árbevételről szóló nyilatkozatot; g) a külön MVH közleményben megjelölt dokumentumokat. (7) Abban az esetben, ha a LEADER HACS, illetve a HVK nem teljesíti a munkatervében meghatározott feladatait, az IH jogosult százalékos formában meghatározni a teljesítés mértékét. (8) A kifizetési kérelemben kizárólag az adott benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti az (5) bekezdés szerinti kiadásokat igazoló, pénzügyileg rendezett bizonylatok ismerhetők el. Kivételt képez ez alól a április 1-jétől április 30-ig tartó kifizetési időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti egy havi kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el, és a október 1-jén megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, pénzügyileg teljesített és augusztus 1. után felmerülő kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el. (9) A Vhr. 19. (6) bekezdésétől eltérően a kiadást igazoló bizonylaton az ügyfél nem köteles feltüntetnie a tétel Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált Nómenklatúra kódját, ha az általános forgalmi adóról szóló törvény nem írja elő. Az általános forgalmi adó alapját, mértékét, a 2-4. számú mellékletben meghatározott, elszámolható tételek lista szerinti beazonosítását lehetővé tevő, pontos megnevezését a bizonylatnak tartalmaznia kell. (10) Az MVH a kifizetési kérelem értékelése során a költségek jogosultságának vizsgálata érdekében a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, december 7-i 1975/2006 EK rendelet 26. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján indokoltsági vizsgálatot végez. Jogkövetkezmények 8. (1) Ha az IH visszavonja a LEADER HACS, illetve a HVK címet, akkor a LEADER HACS, illetve a HVK támogatási jogosultsága megszűnik, és a LEADER HACS, illetve a HVK a korábban megítélt támogatási összegből beszerzett tárgyi eszközök beszerzési értéke 25%-ának visszafizetésére köteles. (2) Ha a LEADER HACS, illetve a HVK egymást követő három kifizetési időszakban - a teljesítési igazolás szerint - a beszámolóban szereplő feladatok legalább 50%-át nem teljesíti, az IH visszavonja a LEADER HACS, illetve a HVK címet. (3) Az (1) bekezdés szerinti visszavonásról az IH a visszavonástól számított nyolc napon belül értesíti az MVH-t, valamint a LEADER HACS-ot és a HVK-t. (4) Ha a LEADER HACS vagy a HVK a projektgazda által benyújtott kérelemhez - az IH és a LEADER HACS, illetve az IH és a HVK közötti, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005. EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet szerinti együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján - a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott támogatási időszak utolsó napját követő 20 napon belül pontozási jegyzőkönyvet, illetve előzetes pontozási jegyzőkönyvet indokolatlanul nem állítja ki, akkor az a teljesítési arány jegyzőkönyvenkénti 5%-os csökkentését vonja maga után. A LEADER HACS, illetve a HVK csak abban az esetben tagadhatja meg a pontozási jegyzőkönyv, illetve az előzetes pontozási jegyzőkönyv kiállítását, ha a projektgazda nem bocsátja rendelkezésére az MVH-nak benyújtandó támogatási kérelmét. (5) Ha a LEADER HACS vagy a HVK által a pontozási jegyzőkönyvben, illetve az előzetes pontozási jegyzőkönyvben rögzített pontszám az egy év során beérkezett kérelmek 20%-ában eltér a végleges rangsorban szereplő pontszámtól, akkor az a következő évi működési költségkeret 5%-os csökkentését eredményezi. A 20%-ot meghaladó mértékű eltérés esetén további százalékpontonkénti 1%-os költségkeret csökkentés alkalmazandó. (6) Ha a LEADER HACS vagy a HVK vállalkozási tevékenységéről valótlan adatokat szolgáltat, akkor az IH visszavonja a LEADER HACS vagy a HVK címet. Záró rendelkezés 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 9/A. A 9. számú melléklet tartalmazza a LEADER HACS-ok tervezési területét. 9/B. E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 70/2010. (V. 13.) FVM

7 7 / :19 rendelettel megállapított rendelkezéseit kizárólag a július 1-je után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 9/C. E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 37/2011. (V. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 7. (5b) bekezdését, a módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az Európai Unió jogának való megfelelés 10. Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 63. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 11. E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet] 19. (3) bekezdésével módosított 5/B. (9) bekezdését és 22. (3) bekezdésével módosított 4. számú mellékletét a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 1. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez Az e rendelet alapján támogatásra jogosult LEADER helyi akciócsoportok és Helyi Vidékfejlesztési Közösségek LEADER HACS neve Megalapított jogi személyiségű szervezet név 1. 8 Palóc Jó Palóc Közhasznú Egyesület 2. A Bakonyért Helyi Közösség A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület 3. A Duna összeköt Duna Összeköt Egyesület 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 5. Abaúj Leader Akciócsoport Abaúj Leader Egyesület 6. Alpokalja Ikva mente LEADER Helyi KözösségAlpokalja Ikvamente Leader Egyesület 7. Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 8. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület 9. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 10. Balaton-Felvidéki Akciócsoport Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 11. Bihar Sárrét Összefogás Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 12. Bonyhádi Helyi Közösség Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft. 13. Borsod-Torna-Gömör Borsod-Torna-Gömör Egyesület 14. Börzsöny-Duna-Ipoly (Szobi HK) Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 15. Bükk-Miskolc Térségi Akciócsoport BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. 16. Cserhátalja Helyi Közösség Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 17. Dél-balatoni Helyi Közösség Dél-balatoni LEADER Nonprofit Vidékfejlesztési Zrt. 18. Dél-Borsodi Akciócsoport Dél-Borsodi LEADER Egyesület 19. Déli Napfény Déli Napfény Nonprofit Kft. 20. Dél-Mátra Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 21. Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi Közösség D.Z.Nektár LEADER Nonprofit Kft. DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés 22. DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködések Helyi Közössége Közhasznú Egyesület Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság- 23. Dunamellék LEADER Egyesület Sárköz Helyi Közösség 24. Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a vármegye! Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 25. Eger vidék kincsei Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési

8 8 / :19 Nonprofit Kft. 26. Érmelléki Helyi Közösség Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 27. Észak Hevesi Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület 28. Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 29. Észak-Kaposi Partnerek Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 30. Észak-Kelet Pest Megyei Helyi Közösség Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület 31. Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség 3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft. 32. Felső-Bácska Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 33. Felső-Homokhátság Helyi Közösség Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 34. Felső-Szabolcsi LEADER Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 35. Felső-Tisza Völgye Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 36. Gerence-Marcal-Somló Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület 37. GERJE-SZTŐK GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület 38. Göcsej-Hegyhát Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület 39. Hajdúvölgy - Körösmente Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 40. HAJT-A Csapat HAJT-A Csapat Egyesület 41. HA-VER Hajdúsági VersenyképességHA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Akciócsoport Kft. 42. Homokhátság Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 43. Hortobágy Hortobágyi Leader Nonprofit Kft. 44. Innovatív Dél-Zala Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 45. Ipoly-menti Palócok Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 46. Jászsági Kistérségi Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 47. Kemenesalja-Hegyhát Sághegy Leader Egyesület 48. Kertészek Földje Helyi Közösség Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 49. Kis-Duna-menti Helyi Közösség Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület 50. Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Kiskunok Vidékéért Egyesület 51. Koppányvölgye Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 52. Körösök Völgye Akciócsoport Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 53. Körös-Sárréti Helyi Közösség Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 54. Közép-Nyírségért és Rétközért Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 55. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Társaság Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Közösség 56. Kunsági Helyi Közösség ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 57. Maros-völgyi Helyi Közösség Maros-völgyi LEADER Egyesület 58. Mecsek-Völgység-Hegyhát Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 59. Mecsekvidék Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület 60. MEZŐFÖLD Helyi Közösség MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület 61. Mezőföldi Híd Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 62. Nagykunságért LEADER Helyi Közösség Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 63. Nyírség Fejlődéséért Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület 64. Nyírség Helyi Közösség Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 65. Nyugat Kapuja UTIRO Leader Egyesület 66. Ormánságtól a Szársomlyóig Dél-Baranya határmenti települések Egyesülete

9 9 / : Őrség Határok Nélkül Őrség Határok Nélkül Egyesület 68. Pannonhalmai-Sokoróaljai-Rábcatorok Helyi Pannónia Kincse Leader Egyesület Közösség 69. Rábaköz Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 70. Rinya-Dráva Szövetség Rinya-Dráva Szövetség 71. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület 72. SÁRVÍZ Helyi Közösség SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület 73. Somló-Marcalmente-Bakonyalja Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 74. Strázsa-Felső Tápió Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 75. Szatmár Helyi Közösség Szatmár Leader Egyesület 76. Szigetköz Mosoni-sík Helyi Közösség Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület 77. Szinergia LEADER Közösség Szinergia Egyesület 78. Tisza-menti LEADER Helyi Közösség Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület 79. Tisza-Tarna-Rima-Menti LEADERTisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Akciócsoport Közhasznú Egyesület 80. Tiszatér Tiszatér Leader Egyesület 81. Tisza-tó Térsége Tisza-tó Térsége Leader Egyesület 82. Tiszától a homokhátságig LEADER fejlesztési Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. csoport 83. Tiszazugért Tiszazugi-Leader Vidékfejelsztési Programiroda Nonprofit Kft. 84. Vasi Őrtorony Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület 85. Velencei-tó Helyi Közösség Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 86. Vértes-Gerecse Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesület 87. Vidékünk a jövőnk Helyi Közösség Vidékünk a jövőnk Szövetség 88. Völgy Vidék Helyi Akciócsoport Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 89. zagyvaság Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 90. Zala Termálvölgye Zala Termálvölgye Egyesület 91. Zala Zöld Szíve Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 92. Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 93. Zalai Témautak Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. 94. Zempléni Tájak Helyi Közösség Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 95. Zengő-Duna Helyi Közösség Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 96. Zselici Lámpások Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület 2. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások (SZJ03, TESZOR) SZJ 03 Megnevezés TEÁOR 08, TESZOR 08 Megnevezés 2211 Könyvkiadás Könyvkiadás 2212 Napilapkiadás Napilapkiadás 2213 Időszaki kiadvány kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 2215 Egyéb kiadás Egyéb kiadói tevékenység 2222 Máshova nem sorolt nyomás Nyomás (kivéve: napilap)

10 10 / : Könyvkötés Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 2224 Nyomdai előkészítő tevékenység Nyomdai előkészítő tevékenység 2225 Kisegítő nyomdai tevékenység Kisegítő nyomdai tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 3001 Irodagépgyártás Irodai, könyvelőgépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatások (kivéve: a 3002 Számítógép, készülék gyártása számítógép és perifériái) Számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás 3612 Irodabútor gyártása 3101 Irodabútor gyártása 3614 Egyéb bútor gyártása 3109 Egyéb bútor gyártása 4011 Villamosenergia-termelés Villamosenergia-termelés 4013 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem Villamosenergia-elosztás Villamosenergia-kereskedelem 4022 Gázelosztás, -kereskedelem 35.22; Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása; Gáz vezetékes kereskedelme 4030 Távfűtés Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken keresztül 4100 Víztermelés, -kezelés, -elosztás Víztermelés, -kezelés, -elosztás 4522 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés Tetőfedés, tetőszerkezet-építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Egyéb speciális szaképítés m.n.s Vízszigetelés Állványozás Cölöpverés, alapozás Betonozás Építmény acélszerkezetének felállítása Kőművesmunkák, falazás 4525 Egyéb speciális szaképítés Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása M.n.s. speciális szaképítés 4531 Villanyszerelés Villanyszerelés 4532 Szigetelés Egyéb épületgépészeti szerelés 4533 Víz-, gáz-, fűtésszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálószerelés 4534 Egyéb épületgépészeti szerelés Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés 4541 Vakolás Vakolás 4542 Épületasztalos-szerkezet szerelése Épületasztalos-szerkezet szerelése 4543 Padló-, falburkolás Padló-, falburkolás 4544 Festés, üvegezés Festés, üvegezés 4550 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Egyéb speciális szaképítés m.n.s Élelmiszer jellegű vegyes Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem kiskereskedelem 5212 Iparcikk jellegű vegyes Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem kiskereskedelem 5221 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

11 11 / : Pékáru-, édesség-kiskereskedelem Kenyér-, pékáru-, édességkiskereskedelem 5225 Ital-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem 5227 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 5241 Textil-kiskereskedelem Textil-kiskereskedelem 5244 Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme cikk kiskereskedelme Audio-, videoberendezés kiskereskedelme Villamos háztartási készülék kiskereskedelme Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Könyv-, újság-, papírárukiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb, máshova nem sorolt iparcikkkiskereskedelem kiskereskedelme Számítógép, periféria, szoftver Telekommunikációs termék kiskereskedelme Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme Sportszer-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállateledel kiskereskedelme Óra-, ékszer-kiskereskedelem 5274 Egyéb fogyasztási cikk javítása Számítógép és -periféria javítása Kommunikációs eszköz javítása M.n.s. személyi-, háztartási cikk javítása 5510 Szállodai szolgáltatás Szállodai szolgáltatás 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshelyszolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5530 Étkezőhelyi vendéglátás Éttermi, mozgó vendéglátás 5551 Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás 6010 Vasúti szállítás Helyközi vasúti személyszállítás Vasúti áruszállítás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 6021 Menetrendszerű egyéb szárazföldi Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás személyszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 6022 Taxis személyszállítás Taxis személyszállítás 6023 Egyéb szárazföldi személyszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 6024 Közúti teherszállítás Közúti áruszállítás

12 12 / : Költöztetés 6210 Menetrendszerű légi szállítás Légi személyszállítás Légi áruszállítás 6321 Egyéb, szárazföldi szállítást segítő tevékenység 6411 Nemzeti postai tevékenység Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel 6412 Futárpostai tevékenység Egyéb postai, futárpostai tevékenység 6420 Távközlés Vezetékes távközlés Vezeték nélküli távközlés Műholdas távközlés Egyéb távközlés 6603 Nem életbiztosítás Nem életbiztosítás Viszontbiztosítás 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7110 Gépkocsikölcsönzés Személygépjármű kölcsönzése 7121 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7133 Irodagép, számítógép kölcsönzése Hardver-szaktanácsadás Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Információ-technológiai szaktanácsadás 7221 Szoftverkiadás Egyéb szoftverkiadás 7222 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás62.01 Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 7230 Adatfeldolgozás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 7240 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Könyvkiadás 5819 Egyéb kiadói tevékenység Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 7250 Irodagép-, számítógép-javítás Ipari gép, berendezés javítása Számítógép, -periféria javítása 7260 Egyéb számítástechnikai tevékenység Egyéb információtechnológiai szolgáltatás 7310 Műszaki kutatás, fejlesztés Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7320 Humán kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7411 Jogi tevékenység Jogi tevékenység 7412 Számviteli, adószakértői tevékenység Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7413 Piac-, közvélemény-kutatás Piac-, közvélemény kutatás 7414 Üzletviteli tanácsadás PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

13 13 / : Oktatást kiegészítő tevékenység 7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7440 Hirdetés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám 7450 Munkaerő-közvetítés Munkaközvetítés Munkaerőkölcsönzés Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 7470 Takarítás, tisztítás Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás 7481 Fényképészet Fényképészet 7485 Titkári, fordítói tevékenység Fordítás, tolmácsolás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Egyéb m. n. s. kiegészítő üzleti szolgáltatás 7487 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Divat-, formatervezés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 7511 Általános közigazgatás Általános közigazgatás 7513 Üzleti élet szabályozása Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 8010 Alapfokú oktatás Iskolai előkészítő oktatás Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás 8042 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás 8512 Járóbeteg-ellátás Általános járóbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás 9001 Szennyvíz gyűjtése, kezelése Szennyvíz gyűjtése, kezelése 9002 Hulladékgyűjtés, -kezelés Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladék újrahasznosítása 9112 Szakmai érdekképviselet Szakmai érdekképviselet

14 14 / : Film-, videogyártás Film-, video-, televízió-gyártás Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Hangfelvétel készítése, kiadása Film-, video- és televízióprogram terjesztése 9212 Film-, videoterjesztés Film-, video-, televízióprogram terjesztése 9220 Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás Film-, video-, televízióműsor-gyártás Hangfelvétel készítése, kiadása Rádióműsor-szolgáltatás számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások VTSZ szám alapján 0401 Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 0402 Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával 0603 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve 0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé 1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban 1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék 2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Kávé-, tea-, vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy 2101 kávén, teán, vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma 2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor 2202 vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével 2204 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével 2208 Nem denaturált etil-alkohol kevesebb, mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett 2710 olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony 3212 vagy paszta formában, amelyet a zománc- és festékgyártásban használnak; nyomófólia; festő- és színezőanyagok kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka 3401 vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív anyagok vagy készítmények folyadék vagy krém formájában és a

15 15 / :19 kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez vagy nem szőtt textília Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, 3402 mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosóanyagokat is), szappantartalmú tisztító - készítmények, a 3401 vtsz. alá tartozó kivételével Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy 3506 ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben 3605 Gyufa, a 3604 vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek kivételével Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, 3702 a karton a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben 3919 Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, 3920 nem laminált vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált 3921 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és 3924 higiéniai vagy tisztálkodási áruk Műanyagból készült más áruk és a vtsz. alá tartozó más anyagokból készült 3926 áruk 4016 Más áru vulkanizált lágygumiból Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, 4202 szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfiberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; 4401 fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is Fonat és fonásanyagból készült hasonló áru csíknak összeállítva is; fonásanyag, fonat és 4601 fonásanyagból készült hasonló termék párhuzamos pászmákban lap alakban összekötve vagy szőve, félig kész vagy késztermék is (pl. gyékényszőnyeg, lábtörlő, függöny) Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áru vagy a vtsz. alá tartozó anyagokból készült áru; szivacsból (luffaszivacs) készült áru 4801 Újságpapír tekercsben vagy ívben Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, 4802 bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törölköző vagy szalvéta alappapír, továbbá hasonló háztartási vagy egészségügyi cikk előállítására felhasználható, kreppelt, ráncolt, 4803 domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék tekercsben vagy ívben Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá 4804 tartozók kivételével Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó 4805 Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír) és pergamenpapír és más 4806 fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír tekercsben vagy ívben

16 16 / :19 Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból 4807 összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben Hullámpapír és -karton (egy vagy két oldalon sima papírral beborított is), kreppelt, 4808 redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével Karbonpapír, önmásolópapír és más másoló vagy átíró más papír, nyomtatott is (beleértve 4809 a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is), tekercsben vagy ívben Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, 4810 felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve 4811 a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével Karbonpapír, önmásolópapír és más másoló vagy átíró más papír (a 4809 vtsz. alá tartozók 4816 kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír, dobozba kiszerelve is Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; 4817 levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa Toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, 4818 tampon, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy 4819 cellulózszálból álló szövedékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, 4820 iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból 4821 Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra 4823 vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből 4901 Nyomtatott könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is 4902 Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalommal is Nyomtatott térkép és vízrajzi vagy minden más hasonló nyomtatott térkép, beleértve az 4905 atlaszt, falitérképet, helyrajzi térképet és földgömböt is Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, 4906 helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai Forgalomban lévő vagy forgalomra bocsátásra szánt postai, illeték- vagy hasonló postatiszta bélyeg abban az országban, ahol névértéke van vagy lesz; bélyegzőlenyomattal 4907 ellátott papír; bankjegy; csekkűrlap; részvény, értékpapír vagy kötvény és hasonló jogcímű okmányok 4908 Levonókép (levonómatrica) 4909 Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is

17 17 / : Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is 4911 Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is 5701 Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is 5702 Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem tűzve, konfekcionálva is, 5802 beleértve a Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeget is Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivételével; tűzött textilszövet, az 5703 vtsz. alá tartozók kivételével 6303 Függöny (beleértve a drapériát is), és belső vászonroló; ágyfüggöny 6304 Más lakástextília, a 9404 vtsz. alá tartozók kivételével 6305 Zsák és zacskó áruk csomagolására 6308 Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben 6912 Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru kerámiából, a porcelán vagy kínai porcelán kivételével 7013 Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 és a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével) 8213 Olló, szabóolló és hasonló olló, valamint ezek pengéi Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf), páncélszekrény és páncélozott ajtó és rekesz páncélszobához, pénz- és okirattartó láda, doboz és hasonló nem nemes fémből Iratgyűjtő doboz, kartotékdoboz, papírtartó tálca, papírtartó kosár, tolltartó, irodai bélyegzőtartó és hasonló irodai vagy íróasztali felszerelés nem nemesfémből, a 9403 vtsz. alá tartozó irodai bútor kivételével Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez hasonló irodai eszköz nem nemesfémből; fűzőkapocs (pl. irodai, kárpitozási, csomagolási célra) nem nemesfémből Harang, csengő, gong és hasonló nem elektromos jelzőeszköz nem nemesfémből; kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből; fénykép-, kép- vagy hasonló keret nem nemesfémből; tükör nem nemesfémből Jelzőtábla, névtábla, címtábla és hasonló tábla, szám, betű és más jel nem nemesfémből, a 9405 vtsz. alá tartozó kivételével Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével Folyadék vagy por szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék, legfeljebb 21 kg tömegű (kiv. tűzoltógránát vagy bomba); szórópisztoly és hasonló készülék; homok-, gőzszóró és hasonló gép 8440 Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve 8441 mindenfajta vágógépet Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó 8443 nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához

18 18 / : Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata bankjegykiadó gép, érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, lyukasztó- vagy fűzőgép) A vtsz. alá tartozó géphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék (a gép tárolására, szállítására szolgáló tok és hasonló kivételével) Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztó elemeit is Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. alá tartozó porszívók kivételével Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővasmelegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 tsz. alá tartozó kivételével Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység 8519 Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, intelligens kártyák és 8523 más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével Hang vagy más jelenség felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt 8523 nem tartalmazó anyag, a 37. árucsoport kivételével Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, intelligens kártyák és 8524 más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával 8527 kombinálva is, közös házban Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére 8528 alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is 8529 Kizárólag vagy elsősorban a vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna, 8531 jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék) a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó kivételével Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektronikus áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolására szolgáló készülék (pl kapcsoló, relé, olvadóbiztosíték, túlfeszültségcsökkentő, dugasz, foglalat, lámpafoglalat, csatlakozódoboz) 8542 Elektronikus integrált áramkörök Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék

19 19 / :19 és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével 9009 Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló és hőmásoló készülék Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, 9017 szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző) Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek 9401 részei 9403 Más bútor és részei Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és 9405 hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze Seprű, kefe és ecset (gép, készülék- vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó-, mosogatóruha és 9603 tollseprű, kefe, seprű vagy ecset előállításához előkészített csomó és nyaláb; szobafestő párna és henger, gumibetétes törlő (a gumihengeres kivételével) 9606 Gomb, franciakapocs, patentkapocs és patent, gombtest és ezek más részei; nyers gomb Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és 9608 hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vtsz. alá tartozó áru kivételével Ceruza (a 9608 vtsz. alá tartozó kivételével), rajzkréta, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, 9609 író- és rajzkréta és szabókréta Kézi használatú kelet-, pecsételő- vagy számozó-bélyegző és hasonló (beleértve a 9611 címkenyomtató vagy -domborító készüléket is); kézi működtetésű összetett fémbélyegző és ilyen összetett fémbélyegzőkből álló kézinyomda Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal - lenyomat készítésére - átitatva, 9612 orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem Öngyújtó és más gyújtó, mechanikus vagy elektromos is, és ezek alkatrésze, a tűzkő és a 9613 kanóc kivételével 8506 Primer elem és primer telep 1000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos 8535 készülék (például kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugasz, csatlakozódoboz) Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők és fémpolírozók, krémek, súrolókrémek, -porok és hasonló készítmények, valamint az ezekkel impregnált, bevont, 3405 beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag, szivacsgumi is, a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceánográfiai, hidrológiai, 9015 meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (például rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (például mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző) 2. táblázat 0802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is 0803 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva 0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva 0806 Szőlő frissen vagy szárítva 0807 Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen

20 20 / : Alma, körte és birs frissen 0809 Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen 0810 Más gyümölcs frissen 0902 Tea, aromásítva is 1202 Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is 1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül 1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény 2105 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is 2203 Malátából készült sör 2205 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve 2206 Más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei 2701 Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma; nem tűzálló 3214 simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy hasonló célra 3215 Nyomdafesték, írótinta vagy tus és más tinta, koncentrátumban vagy szilárd alakban is Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés- szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a 3808 kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír) 3917 Műanyagból készült cső és tömlő és ezek szerelvénye (pl. csőkapcsoló, könyökdarab, karima) Műanyag padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben vagy lapban; műanyag fal- vagy 3918 mennyezetburkoló, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. pontjában meghatározottak szerint 3922 Műanyag fürdőkád, zuhanyozótálca, mosogató, mosdókagyló, bidé, WC-csésze, -ülőke és -tető, -öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru 3923 Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró 4009 Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl. csőkapcsolóval, könyökdarabbal, karimával) 4015 Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt, ujjatlan és egyujjas kesztyűt is), bármilyen célra 4402 Faszén (beleértve kagyló és dió alakban is), brikettezve is Fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve 4409 (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, V alakú összeillesztésre előkészített, félgömbölyűre vagy hasonló módon formázott) gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is Forgácslemez és hasonló tábla [például: irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és 4410 ostyalemez] fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is 4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is 4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru 4413 Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban 4414 Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű- vagy kefe- és ecsetnyél és

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő

Részletesebben

123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1.

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) számú közleménye a a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról

Részletesebben

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

Részletesebben

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok 1. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 2. Abaúj Leader

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

Munkaszervezet irodájának címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.

Munkaszervezet irodájának címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Tamási és Térsége LEADER Egyesület 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport neve: A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.

LEADER Helyi Akciócsoport neve: A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési HACS Egyesület Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Tamási és Térsége LEADER Egyesület 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye A 135/2008 (X. 18.), 136/2008 (X. 18.), 160/2009 (XI. 19.) és a 138/2008 (X. 18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról

Részletesebben

Dél-Alföldi Régió. Munkaszervezet irodájának címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Munkaszervezet irodájának címe: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76..

Dél-Alföldi Régió. Munkaszervezet irodájának címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Munkaszervezet irodájának címe: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76.. Dél-Alföldi Régió A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesült 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1447. Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Déli Napfény Nonprofit Kft. 6720 Szeged,

Részletesebben

Értékelési szempontok 1

Értékelési szempontok 1 1. sz. melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2. Abaúj

Részletesebben

Helyi akciócsoportok címlistája

Helyi akciócsoportok címlistája Helyi akciócsoportok címlistája A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Bakonyalja-Kisalföld

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

Értékelési szempontok Az alábbi helyi közösségek felsorolása és az általuk alkalmazandó pontozás:

Értékelési szempontok Az alábbi helyi közösségek felsorolása és az általuk alkalmazandó pontozás: 1. számú melléklet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek felsorolása és az általuk alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület

Részletesebben

Helyi Akciócsoportok címlistája

Helyi Akciócsoportok címlistája Helyi Akciócsoportok címlistája Tamási és Térsége LEADER Egyesület 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az ellátandó feladatok köre

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az ellátandó feladatok köre M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 34. szám 6577 A vidékfejlesztési miniszter 30/2012. (III. 24.) VM rendelete a ok feladat ellátásához az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Értékelési szempontok 1

Értékelési szempontok 1 1. sz. melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2. Abaúj

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-864697 cégjegyzékszámú DRAYMAN

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 201/2009. (IX. 17.) Korm.

Részletesebben

7. közforrás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára nyújtott működési támogatás;

7. közforrás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára nyújtott működési támogatás; 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről 2013.05.23

Részletesebben

12. vezető tisztségviselő: a LEADER HACS önálló jogi személyiségű szervezet vezető testületének tagja, egyesület esetében az egyesület elnökségének,

12. vezető tisztségviselő: a LEADER HACS önálló jogi személyiségű szervezet vezető testületének tagja, egyesület esetében az egyesület elnökségének, 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2012. (III. 24.) VM rendelet - a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európa1. oldal

Magyar joganyagok - 30/2012. (III. 24.) VM rendelet - a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európa1. oldal Magyar joganyagok - 30/2012. (III. 24.) VM rendelet - a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európa1. oldal 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 1 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Részletesebben

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 név 7240 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 6201 Számítógépes programozás 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

21/2010. (III. 16.) FVM rendelet

21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea!

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! e oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! Ezúton szeretnénk tájékoztatni hogy társaságunk

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 141/2008. (X. 30.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 141/2008. (X. 30.) FVM rendelete 19082 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/154. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 141/2008. (X. 30.) FVM rendelete a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-685017 cégjegyzékszámú GYÖNGYSORHÁZ Építő és Szolgáltató

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53 1 / 6 2010.11.22. 14:53 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-883167

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-959833 cégjegyzékszámúsolarcell Hungary Korlátolt

Részletesebben

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13 09 120671 cégjegyzékszámú Red Bird Bike

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

kiegészítő eszközök,

kiegészítő eszközök, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztésii Alapból nyújtandó, a vidéki v gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások -Tájékoztató dokumentum

Részletesebben

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Ágazat Alágazat Szakágazat ISIC Rev. 4. 96 Egyéb személyi szolgáltatás 96.0 Egyéb személyi szolgáltatás 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása 9601 96.02 Fodrászat,

Részletesebben

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-075773 cégjegyzékszámú Nyomtatvány

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 1 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-933823 cégjegyzékszámú BM Reflektor

Részletesebben

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom.

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségei, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó

Részletesebben

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH.

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH. A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében benyújtandó dokumentumok (A tényállás tisztázásához bekérhető kifizetés igazoló, elszámolt kiadásokat alátámasztó dokumentumok listája.) A teljesítés

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: 12345678-2-41 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 23 456789 (Hatályos) 11 23 456789 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelete 2007/101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7571 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: 12345678-9-10 Cégkivonat 2016.12.13.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 12 34 567891 (Hatályos) Cégforma: Korlátolt

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-163508 cégjegyzékszámú Mezőgazda

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-686516 cégjegyzékszámú DIRECTEAM Biztonságtechnikai és Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1238 Budapest, Liszt utca 23.) cég 2013. június 30. napján hatályos adatai

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kft. Céghírek Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-002454)

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 0510 Feketeszén-bányászat 0520 Barnaszén-, lignitbányászat 0610 Kőolaj-kitermelés 0620 Földgázkitermelés

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár vidékfejlesztési,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget]

[Ide írhatja a szöveget] A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben