E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá történő átalakítása ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, a Humánszolgáltatási Iroda vezető főtanácsosa Andrási Imréné, a Közgazdasági Iroda csoportvezetője Kerécz Tamás, a Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház főigazgatója MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Költségvetési és Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: december 8. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: december 8. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2 2 II. Előzmények: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 83/2005.(VI. 16.) Kgy. határozatával elfogadta a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá történő átalakításának tervét, és meghatározta az átalakulás előkészítésével kapcsolatos feladatokat. A Közgyűlés szeptemberi ülésén a 119/2005. (IX. 15.) határozatban döntött arról, hogy a Gyógyfürdőkórház által ellátott egészségügyi közszolgáltatási feladatokat a jövőben közhasznú társaság lássa el, és az alapításhoz szükséges pénztőke biztosítása érdekében elrendelte szakmai befektetőkkel történő tárgyalások lefolytatását. A lehetséges szakmai befektetőkkel folytatott tárgyalások eredményeként a novemberi ülésen javasoltam a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Vitamin Egészségpénztárral közösen hozza létre a Harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot. A Közgyűlés a javaslatot 146/2005. (XI. 17.) határozatával elfogadta, és elrendelte a megalapítandó közhasznú társasággal kapcsolatos szerződéstervezetek Társasági szerződés, Közhasznúsági szerződés, Szindikátusi szerződés, Ellátási szerződés Közgyűlés elé terjesztését. A novemberi ülésen arról is tájékoztatást kaptak Tisztelt Képviselőtársaim, hogy a Vitamin Egészségpénztár eshetőlegesen nem egyedül kíván részt venni a Kht. alapításában. A novemberi ülést követően folytatott egyeztető tárgyalások során a Vitamin Egészségpénztár befektetőtársként a pénztári tagok jelentős részének munkáltatóját, a Paksi Atomerőmű Rt.-t jelölte meg olyan formában, hogy e két szervezet közös tulajdonú üzletrészt jegyezne a megalakítandó közhasznú társaságban. A befektetők a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat a tagsági jog gyakorlására általuk kijelölt közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségért egyetemlegesen felelősek. A közhasznú társaság megalakításával kapcsolatos előkészítő munkálatok eredményeként - a Vitamin Egészségpénztár és a Paksi Atomerőmű Rt. vezetőivel egyeztetve - elkészültek a Kht. megalakításával kapcsolatos szerződéstervezetek ( számú mellékletek). A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot az egészségügyi szolgáltatások, valamint a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház kijelölt jogutódjaként az 1. számú mellékletként csatolt Társasági szerződés-tervezetben és annak mellékleteiben foglaltak szerint javaslom megalakítani, az alábbiak szerint: A Kht.-t kiemelkedően közhasznú szervezetként kívánjuk bejegyeztetni, tekintettel arra, hogy olyan, az állami egészségügyi ellátás körébe tartozó közfeladatok ellátására alapítjuk, amelyekről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdés b) pontja, valamint az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (3) bekezdése alapján.

3 3 A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) közhasznú társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint a Kht. a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló, közhasznú tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül folytatja, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytat, és tevékenységéből származó eredményét a közhasznú tevékenységére fordítja (Ptk. 57. (1) bekezdése szerint). A Kht. jogutód nélkül történő megszűnése esetén tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani (Ptk. 60. (3) bekezdés szerint), melynek módját a Társasági szerződésben kell meghatározni (Ptk. 57. (3) bekezdés szerint). Az önkormányzat közfeladat-ellátási kötelezettségének átvállalása miatt, a fenti törvényi rendelkezések alapján indokolt, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételeket és a működőképesség alapvető feltételeit biztosító valamennyi eszköz kerüljön a közfeladatot ellátó Kht. tulajdonába. Ezért javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Gyógyfürdőkórház által jelenleg használt valamennyi ingatlant és ingóságot adja a társaság tulajdonába törzstőkeként és jegyzett tőkén felüli tőketartalékként azzal, hogy a közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a törzsbetétek alapításkori értékét meghaladóan megmaradó vagyont az a rehabilitációt és gyógyfürdőellátást folytató egészségügyi szolgáltató kapja meg, amely harkányi székhelyű és többségi tulajdonosa megyei önkormányzat, vagy annak jogutódja. A Kht. törzstőkéje 200 millió Ft, melyből a Baranya Megyei Önkormányzat törzsbetétje Ft nem pénzbeli betét, a Paksi Atomerőmű Rt. közös képviselő által képviselt VIT Vitamin Egészségpénztár és Paksi Atomerőmű Rt. közös törzsbetétje 80 millió Ft pénzbeli betét. Az Önkormányzat apportja a Társasági Szerződés-tervezet mellékletét képező apportjegyzék szerinti eszközök, (az Önkormányzat tulajdonában és a Gyógyfürdőkórház használatában lévő forgalomképes vagyontárgyak), amelyek értékét az Essel Audit Könyvvizsgáló Kft. október 31-én kelt vagyonértékelésében határozta meg. A Ft értékű apporton felül, jegyzett tőkén felüli tőketartalékként javaslom a Kht. tulajdonába adni az Önkormányzat tulajdonában és a Gyógyfürdőkórház használatában lévő további forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat az Essel Audit Könyvvizsgáló Kft. október 31-én kelt vagyonértékelésében meghatározott Ft értékben, a Társasági szerződés-tervezethez mellékelt jegyzék szerint. A Paksi Atomerőmű Rt. közös képviselő által képviselt VIT Vitamin Egészségpénztár és Paksi Atomerőmű Rt. a Ft törzsbetéten kívül, jegyzett tőkén felüli tőketartalékba véglegesen átad a Kht.-nak további Ft-ot az alábbi ütemezésben: - alapításkor Ft-ot, - az első üzleti év végén Ft-ot, - a második üzleti év végén Ft-ot - a harmadik üzleti év végén Ft-ot.

4 4 A Kht.-ban a szavazati arányok a törzstőkéből való részesedés arányának megfelelően alakulnak, azaz alapításkor az Önkormányzat a szavazatok 60 %-ával, a Paksi Atomerőmű Rt. által képviselt tulajdonostársak pedig a szavazatok 40 %-ával rendelkeznek. A Ptk. 59. (1) bekezdése alapján az Önkormányzat mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv külön szerződést köt a közhasznú társasággal a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. A Közhasznúsági szerződés tervezetét a 2. számú melléklet tartalmazza. Az egészségügyi közfeladat-ellátás finanszírozására a Kht.-nak (az egészségügyi szolgáltatónak) szerződést kell kötnie az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, melynek előfeltétele, hogy az Önkormányzat, mint a közfeladat ellátására kötelezett, és a Kht., mint a közfeladat ellátását átvállaló szervezet egymással Ellátási szerződést kössön. (3. számú melléklet) A Kht. tulajdonába adni javasolt kórházi ingatlanok vonatkozásában jelentős nagyságrendű felújítási-fejlesztési igény jelentkezik, így szükséges: - a B épület teljes felújítása (várható bekerülési költsége 600 millió Ft), - a C épület nyílászáróinak cseréje és a fürdőszobák felújítása (200 millió Ft), - a nővérszálló felújítása (150 millió Ft), valamint - a víznyerési lehetőséget biztosító beruházás (200 millió Ft) a medencefürdő és tangetor kezeléseken keletkezett veszteség megszüntetése érdekében, amellyel a kezelésekhez felhasznált vízmennyiség a jelenleginél lényegesen alacsonyabb költségen biztosítható. Az összességében Ft értékű fejlesztést a Kht. megalakítása nélkül az önkormányzatnak kellene megvalósítani ha a fenntartó a kórház teljes felújítása mellett döntene. A Kht. tulajdonosként kedvezőbb feltételek mellett tudja biztosítani pályázatokkal, hitel-igénybevétellel a fenti fejlesztések forrását. A Szindikátusi szerződés-tervezet (4. számú melléklet) tartalmazza azokat a kötelezettségeket, amelyeket a megalapításra kerülő Kht. céljainak megvalósítása, megfelelő színvonalon történő feladatellátásának és kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítása érdekében a tulajdonosok vállalnak, illetve a tagok közötti egyéb megállapodásokat is tartalmaz. A Szindikátusi szerződés-tervezetben szerepel többek között, hogy: - A Felügyelő Bizottság javaslat szerint hat tagú, melynek két tagját az Önkormányzat, két tagját a munkavállalók, két tagját a Paksi Atomerőmű Rt. által képviselt tag(ok) jelölnek ki azzal, hogy alapításkor a Bizottság Elnökének személyét is utóbbi tag(ok) jelöli(k), - A VIT Vitamin Egészségpénztár és a Paksi Atomerőmű Rt. vállalja, hogy saját részesedésének terhére 6 % tulajdonrészt ad át a Kht. dolgozóinak legkésőbb december 31-ig, mellyel a tulajdoni és a szavazati aránya 40 %-ról 34 %-ra csökken. E kötelezettség saját hibából történő megszegése esetén 50 millió Ft kártérítést fizetnek az Önkormányzatnak. - Az Önkormányzat vállalja, hogy a Kht. tevékenységét belföldön és külföldi kapcsolatai révén széles körben ismertté teszi, az egészségügyi közszolgáltatás fejlesztését és indokolt bővítését a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja,

5 5 - A VIT Vitamin Egészségpénztár és a Paksi Atomerőmű Rt. vállalja, hogy saját gazdasági hátterével hozzájárul a Kht. működéséhez szükséges pénzügyi alapok megteremtéséhez, az OEP által nem finanszírozott, illetve részfinanszírozott szolgáltatások igénybevételével legalább 55 %- ban biztosítja az OEP által nem lekötött ágykapacitások kihasználását, és elősegíti a nem közvetlenül a közfeladat ellátását szolgáló vagyon hasznosítását, és támogatja a Kht. közfeladat-ellátásának bővítését, - A tulajdonostársak a Kht. jövője szempontjából meghatározó jelentőségű HEFOP támogatással megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatban vállalják a támogatási szerződésben foglaltak maradéktalan betartását, és elősegítik a projekt szerződés szerinti megvalósulását. Ennek érdekében a szükséges önrész biztosításához tulajdoni arányuknak megfelelően biztosítják a szükséges támogatást, és a projekt megvalósítása érdekében esetlegesen szükséges további tulajdonosi támogatást (fedezet, készfizető kezesség, óvadék vagy jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás) a törvényes keretek között megadják. - A tulajdonosi és szavazati arány tekintetében a tagok abban állapodnak meg, hogy az Önkormányzat szavazati aránya nem csökkenhet 50%+1 alá, illetve a VIT Vitamin Egészségpénztár és a Paksi Atomerőmű Rt. szavazati aránya nem csökkenhet 25%+1 alá. A közhasznú társaság megalakításáról szóló döntéssel egyidejűleg rendelkezni kell a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház önálló költségvetési szerv megszüntetéséről is. A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja nem lehet korábbi, mint az az időpont, amikor a meghatározott egészségügyi szolgáltatások ellátására az új szervezet (a közhasznú társaság) minden tekintetben alkalmas lesz, azaz saját nevében rendelkezik a szükséges személyi-tárgyi feltételekkel, az előírt hatósági engedélyekkel, működési engedéllyel, és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződéssel. Ehhez szükséges, hogy a Cégbíróságon a megalakított közhasznú társaságot bejegyezzék. Erre tekintettel a kórházi költségvetési szerv megszüntetésének javasolt időpontja január 1. A költségvetési szerv megszüntetése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdés c) pontja alapján történik, és feladatait a megszüntetés után január 1. napjától - a létrehozandó Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság látja el. A megszűnő költségvetési szerv munkavállalóira vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. -ában foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a munkáltató az alapító döntése alapján a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra. A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az 1. számú mellékletként csatolt Társasági szerződésben foglaltak szerint döntsön a közhasznú társaság megalakításáról, és hagyja jóvá a Közhasznúsági szerződést a 2. számú melléklet szerinti, az Ellátási szerződést a 3. számú melléklet szerinti, a Szindikátusi szerződést a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. Javaslom továbbá, hogy a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház önálló költségvetési szerv megszüntetéséről az 5. számú mellékletként csatolt Megszüntető okiratban foglaltak szerint döntsön.

6 6 A Gyógyfürdőkórház átalakításához kapcsolódóan a fentieken kívül a következőket terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé: A Közgyűlés 87/2004.(VI.10.) Kgy. határozatával döntött: arról, hogy támogatja a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház részvételét az Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban című, HEFOP pályázaton, egy regionáliskomplex rehabilitációs központ kialakítása céljából. A pályázati kiírásnak megfelelően a kórház vállalta, hogy a jelenleg működő 80 aktív ágyat belső struktúra-módosítással krónikus ággyá alakítja át, a következő megoszlással: - mozgásszervi rehabilitáció (40 ágy) - belgyógyászati rehabilitáció (20 ágy) - bőrgyógyászati rehabilitáció (10 ágy) - nőgyógyászati rehabilitáció (5 ágy) - hematológiai mozgásszervi szövődményeinek rehabilitációja (5 ágy). A fekvőbeteg ellátás működéséhez azonban nélkülözhetetlen a kórház járóbetegszakellátás profiljának bővítése, illetve a jelenlegi 160 óra/hét óraszám emelése. A kórház vezetése kezdeményezte 10 bőrgyógyászati szakorvosi óra/hét, 10 belgyógyászati szakorvosi óra/hét, továbbá 15 nőgyógyászati szakorvosi óra/hét többletkapacitás befogadtatását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási rendszerébe. A komplex rehabilitációs központ kialakításához, a pályázatban vállalt szakmai program megvalósításához elengedhetetlen a felsorolt szakorvosi órák működtetése. Ennek indoka, hogy a kórházi fekvőbetegek felvételét megelőző állapotfelmérő vizsgálatokat, továbbá a kórházból történő elbocsátást követő kontroll vizsgálatokat ezen többlet szakorvosi óra számokból létrehozandó új szakrendelésen látná el a kórház. Ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 10 bőrgyógyászati szakorvosi óra/hét, 10 belgyógyászati szakorvosi óra/hét, továbbá 15 nőgyógyászati szakorvosi óra/hét többletkapacitás befogadtatására irányuló pályázatát, és nyújtson be pályázatot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szervéhez az 50/2002.(III.26.) kormányrendelet 2. -a alapján.

7 7 III. 1. Határozati javaslat: 1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház önállóan gazdálkodó költségvetési intézményét az 5. számú mellékletben foglaltak szerint január 1. napjával megszünteti. Határidő: a közlésre, azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke b) felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal. Felelős: dr. Kékes Ferenc c) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház megszüntetéséről szóló megszüntető okiratot a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés végett küldje meg a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához. Határidő: 2005 december 31. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző d) a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház által január 1.-ig ellátott egészségügyi közszolgáltatási feladatok tekintetében funkcionális jogutódként, a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében kijelölt jogutódként a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot jelöli ki. Határidő: január 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke d) tudomásul veszi, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megszűnésével egyidejűleg Kerécz Tamás főigazgató magasabb vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya megszűnik. 2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház - 10 bőrgyógyászati szakorvosi óra/hét, 10 belgyógyászati szakorvosi óra/hét, továbbá 15 nőgyógyászati szakorvosi óra/hét - többletkapacitás befogadtatására irányuló pályázatát. Határidő: január 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

8 8 3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Kerécz Tamást a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház főigazgatóját, hogy a 4) pontban részletezett többletkapacitás befogadtatására a pályázatot készítesse el, és azt továbbítás céljából a közgyűlés elnökének küldje meg. Határidő: december 31. Felelős: Kerécz Tamás, főigazgató 2. Határozati javaslat: 1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a VIT Vitamin Egészségpénztárral és a Paksi Atomerőmű Rt.-vel közösen az 1. számú mellékletként csatolt Társasági szerződésben foglaltak szerint megalapítja a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot. Jóváhagyja a Közhasznúsági szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, az Ellátási szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, a Szindikátusi szerződést a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza elnökét a felsorolt dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Kerécz Tamás főigazgatót, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtása, a működési engedély iránti kérelem beterjesztése, a finanszírozási szerződés módosítása, valamint a felelősségbiztosítási szerződés módosítása tárgyában a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Kerécz Tamás főigazgató Pécs, december 8. dr. Kékes Ferenc

9 1. számú melléklet T e r v e z e t TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság Székhelye: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. Alapítva: december 1

10 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Alulírott Szerződő Felek, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (a továbbiakban: Ptk.) a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései alapján, közhasznú társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítása érdekében társasági szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek, a következő tartalommal. 1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, IDŐTARTAMA 1.1 A Társaság cégneve: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság 1.2 A Társaság székhelye: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány A Társaság telephelyei: 7815 Harkány, Járó J. u Harkány, Kossuth L. u A Társaságot a tagok határozatlan időtartamra alapítják. 2.1 Baranya Megyei Önkormányzat székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. képviselője: dr. Kékes Ferenc elnök PIR törzsszáma: A TÁRSASÁG TAGJAI 2.2 Paksi Atomerőmű Részvénytársaság székhelye: 7031 Paks, Atomerőmű képviselője: Molnár László vezérigazgató helyettes cégjegyzék száma:

11 és VIT Vitamin Egészségpénztár székhelye: 1011 Budapest, Iskola u. 13. képviselője: Bolvári László ügyvezető cégjegyzék száma: 60436/97/4 közös tulajdonosok, melynek közös képviselője: Paksi Atomerőmű Részvénytársaság székhelye: 7031 Paks, Atomerőmű képviselője: Molnár László vezérigazgató helyettes cégjegyzék száma: A TÁRSASÁG CÉLJA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE 3.1 A Társaság célja minden olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátás területén, valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára irányul. A Társaság további célja a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyfürdő-ellátásokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott tevékenységek, valamint az egészségügyi tudományos- és oktató tevékenységek ellátása. A Társaság célja, hogy a harkányi gyógyvízre épülő fürdőgyógyászati ellátások teljesítésével, az egészségügyi ellátás fejlesztésével a kor színvonalának megfelelő módon nyújtani elsősorban a Dél-Dunántúli régió betegei számára, a szükséges gyógykezelési, rehabilitációs szolgáltatásokat és ellátásokat. A Társaság céljának tartja továbbá, hogy Magyarország egyik legrégebbi, a különleges gyógyvíz jelentette természeti adottság talaján kialakult, jelentős gyógyászati tradíciókkal és nemzetközi hírnévvel rendelkező egészségügyi intézményt alkalmassá tegye szélesebb körű ellátási igények kielégítésének minél teljesebb megoldására és regionális rehabilitációs központként történő működésére. 3

12 A Társaság céljainak és feladatainak megvalósításával elősegíteni kívánja Harkány város, mint gyógyfürdőhelyi város fejlődését, a gyógyhely városarculat megőrzését és továbbépítését, Harkány város és környéke gyógyidegenforgalmának fejlesztését. A Társaság céljának megvalósításával szolgálja a társadalom közös szükségleteinek kielégítését, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül. Üzletszerű gazdasági tevékenységet közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében és ahhoz kapcsolódóan kíván folytatni - elsősorban a nem közhasznú tevékenységi körök tekintetében - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Társaság célja szerinti egészségügyi közszolgáltatásokat látja el, az egészségügyi szolgáltatásokon kívül csak a működési engedélyében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységet végez. 3.2 A Társaság feladata a fekvőbeteg szakellátás területén (regionális és esetenként országos felvevő területtel) a következő Az aktív reumatológiai osztályon reumatológiai megbetegedések heveny és krónikus eseteinek ellátása (elsősorban Baranya megye, illetve országos ellátási területen is) Mozgásszervi rehabilitáció, országos ellátási területen Krónikus mozgásszervi betegségben szenvedők rehabilitációja a krónikus fekvőbeteg ágyakon országos felvevő területtel. 3.3 A Társaság feladata a járóbeteg szakellátás területén (regionális és esetenként országos felvevő területtel) a következő Reumatológiai betegségben szenvedők szakellátása Krónikus mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegek szakellátása Határterületi szakmákat érintő esetek, ilyen kísérő betegségben szenvedő betegek (belgyógyászati, nőgyógyászati, bőrgyógyászati) szakellátása Az anyagcsere, a csontizületi betegségek és ezekhez kapcsolódó oszteodenzitometriás diagnosztikára alkalmas (szakmailag akkreditált) regionális szakellátás Diagnosztikai céllal működő szakellátás (laboratórium, röntgen és ultrahang) Terápiás céllal működő (fizioterápia, gyógytorna, lézerterápia) szakellátás. 3.4 A Társaság feladata a gyógyfürdő- és egyéb egészségturisztikai szolgáltatások ellátása. 4

13 3.5 A Társaság feladata az egyéb humán egészségügyi szolgáltatás területén, hogy a szakmai működés területét érintő szakmai, módszertani, szakképzési kérdésekben együttműködjék az illetékes intézményekkel, testületekkel és civil szervezetekkel. 3.6 A Társaság az illetékes intézményekkel és egyesületekkel egyeztetett módon részt vesz a graduális és posztgraduális képzésben, továbbképzésben. 3.7 A Társaság az alapkutatást, valamint klinikai tudományos kutatási tevékenységet végez a reumatológia, a rehabilitáció és a fizioterápia területén A Társaság a környezet- és természetvédelem területén, a következő feladatokat látja el Működteti és üzemelteti, s pénzügyi lehetőségei függvényében fejleszti a Társaság kezelésében, használatában lévő vagyontárgyakat, természeti erőforrásokat. 3.9 A Társaság a felsorolt alapfeladatait elősegítő gazdasági-műszaki tevékenységet lát el, valamint az alapfeladat ellátásához szükséges termék előállítást, értékesítést végez, illetve szolgáltatást nyújt A Társaság célja szerinti közhasznú tevékenységek - a Kszt. 26. c) pontja alapján - a következők Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység Tudományos tevékenység, kutatás Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3.11 A Társaság cégbejegyzésekor, kéri a kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét, tekintettel arra, hogy olyan, az állami egészségügyi ellátás körébe tartozó közfeladatokat kíván ellátni, amelyekről az alábbi törvények alapján, a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia: a) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 70. (1) bekezdés b) pontja szerint, a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja, 5

14 b) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 152. (3) bek.-e szerint, a helyi önkormányzat a tulajdonában vagy használatában lévő járóbeteg-szakellátást és a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények működtetését biztosítja A Társaság tevékenységi köre a KSH TEÁOR '03 szerint a következő: Gőz-, melegvízellátás Víztermelés, -kezelés, -elosztás Gyógyszer kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Szállodai szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Étkezőhelyi vendéglátás Bárok, hasonló vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés Egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti teherszállítás Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Ingatlanberuházás,-eladás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Egyéb számítástechnikai tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Humán kutatás, fejlesztés Műszaki vizsgálat, elemzés Takarítás, tisztítás Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Felsőoktatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Hulladékgyűjtés, -kezelés Szennyeződésmentesítés Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység Textil, szőrme mosása, tisztítása Fodrászat, szépségápolás 6

15 93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A Társaság fő tevékenységi köre a következő: Fekvőbeteg-ellátás A Társaság tevékenységi körei közül közhasznú tevékenységi körök a következők: Műszaki kutatás, fejlesztés Humán kutatás, fejlesztés Szakmai középfokú oktatás Felsőoktatás Máshova nem sorolt felnőtt-, és egyéb oktatás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül 3.13 A Társaság közhasznú tevékenységi körei közül, kiemelkedően közhasznú tevékenységi körök, a következők: Fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 3.14 A Társaság az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységét csak az engedély birtokában, illetve a bejelentés megtételét követően végzi A Társaság képesítéshez kötött tevékenységet - ha jogszabály, ide nem értve az önkormányzati rendeletet, kivételt nem tesz - csak akkor folytat, ha munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokba foglalt képesítési követelményeknek megfelel A Társaság, a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működött és jelen Társaság megalapításával egyidejűleg, az Áht. 90. (1) bek. c) pontja alapján megszűnő, kórházi költségvetési szerv által eddig ellátott, a jelen Szerződés 3.11 a)-b) pontjaiban meghatározott egészségügyi közszolgáltatásokat és más közfeladatot, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységeket végzi. 7

16 4. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAGOK TÖRZSBETÉTE 4.1 A Társaság törzstőkéje Ft, azaz Kettőszázmillió forint, melyből pénzbeli betét Ft, azaz Nyolcvanmillió forint pénzbeli betét, valamint Ft, azaz Egyszázhúszmillió forint nem pénzbeli betét, a mellékelt apportjegyzék szerint. 4.2 A Baranya Megyei Önkormányzat törzsbetéte: Ft, azaz Egyszáz-húszmillió forint nem pénzbeli betét, amelyet a mellékelt apportjegyzék szerint a Társaság tulajdonába ad A Paksi Atomerőmű Rt. törzsbetéte: Ft, azaz Nyolcvan millió forint pénzbeli betét. A törzsbetét közös tulajdonosai a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat, ideértve a jelen Szerződés megkötését is csak a tagsági jog gyakorlására kijelölt közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségért egyetemlegesen felelősek.. A Paksi Atomerőmű Rt. tag a jelen Szerződést, mint külön okiratban megválasztott közös képviselő írja alá Az alapító tagok pénzbeli betétjüket, a Társaság cégbejegyzési kérelmének a cégbíróságra történő bejelentése előtt, a Társaság számlájára befizetik. Az alapító tagok a nem pénzbeli betéteket a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátják. 5. A TAGOK PÓTBEFIZETÉSE A tagok pótbefizetésre nem kötelezettek. 6. AZ ÜZLETRÉSZ 6.1 A tag üzletrésze a Társaság bármely tagjára, sorrend tartása nélkül átruházható. 6.2 A tag üzletrésze kívülállóra adásvételi szerződésen kívüli jogcímen, nem ruházható át. 6.3 A tag üzletrésze kívülállóra, adásvételi szerződés útján történő átruházásához a Társaság beleegyezése szükséges. Az üzletrész átruházásához a Társaság beleegyezését megadja, amennyiben az üzletrész megszerzését a szerző fél személyében jogszabály nem akadályozza, valamint, ha a szerző más 8

17 gazdasági tevékenysége, addigi üzleti magatartása, személyes érdekeltsége nem veszélyezteti a Társaság közhasznú feladatainak ellátását, vagy üzleti érdekeit. Erről az üzletrész megszerzőjének előzetesen nyilatkoznia kell. 6.4 A Társaság beleegyező nyilatkozatát a taggyűlés határozatban adja meg. 6.5 A tag üzletrésze kívülállóra adásvételi szerződéssel történő átruházása esetén a többi tagot, a Társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A Társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő, a bejelentéstől számított harminc nap. Ez utóbbi határidő vonatkozik az üzletrésznek kívülállóra adásvételi szerződéssel történő átruházásra adott beleegyezés esetére is. 6.6 Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A felosztáshoz a Társaság taggyűlésének hozzájárulása szükséges. 6.7 A Társaság a tagok üzletrészének legfeljebb egyharmadát a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbségével hozott határozatával - a törzstőkén felüli vagyonából megszerezheti. Ennek szabályaira a Gt. rendelkezéseit kell alkalmazni A Társaság az üzletrészt magához vonhatja a Gt.-ben meghatározott feltételekkel. 7. A TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSE 7.1 A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés. 7.2 A taggyűlés határozatairól az ügyvezető Határozatok Könyve című nyilvántartást vezet, amelybe - évente emelkedő sorszámmal haladéktalanul bejegyzi a határozatot hozó szerv nevét (rövidítve: Tgy.) a határozat pontos szövegét, időpontját és hatályát, illetve a határozatot támogatók és ellenzők számarányát. Amennyiben a határozatot ellenző személye megállapítható, úgy azt is fel kell tüntetni a nyilvántartás egy külön rovatában. A határozatról szóló bejegyzést aláírásával hitelesíti az ügyvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő tag. 7.3 A taggyűlés ülései és döntései nyilvánosak. Amennyiben a taggyűlés más személyeket is érintő döntést hoz az érintettek számától függően a döntést az 9

18 ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak közzétételéről. 7.4 A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a törvényben és a Szerződés más pontjaiba foglalt eseteken kívül a következők: A Gt (1) bekezdése alapján, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatok szükségesek minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Szerződés és pontjaiba, valamint az alábbi döntés meghozatalához: - olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, amely szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthet, A taggyűlés határozatait legalább kétharmados szótöbbséggel hozza meg, a következő esetekben: - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózás utáni eredmény felhasználására vonatkozó döntést, azzal, hogy a Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, - a Társaság éves üzleti tervének meghatározása, - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek szerződési értéke a törzstőke összegének 50%-át meghaladja A taggyűlés határozatait legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozza meg, a következő esetekben: - üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, - üzletrész adásvétel útján történő értékesítéséhez, a társaságon kívülálló harmadik személy javára, - a Gt.-ben megjelölt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkaszerződés jóváhagyása, 10

19 - a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, - a tagok, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, - a könyvvizsgáló szervezet, illetve a könyvvizsgáló személyének megbízása, a megbízás módosítása, visszavonása, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott rend szerint, - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk b) pont) köt. - a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más közhasznú társasággal történő egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása, - a Társaság szervezeti és működési szabályzatának, számviteli politikájának, valamint olyan egyéb szabályzatának jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály a taggyűlés hatáskörébe utalja, - a közhasznúsági szerződés módosítása, - a társasági szerződés módosítása, kivéve, ha törvény másként rendelkezik, - az ellátási szerződés módosítása, - befektetési szabályzat elfogadása, amelyben szabályozni kell a Társaság befektetési tevékenységét, - döntés olyan éven túli hitel, kölcsön felvételéről, valamint értékpapír megvásárlásáról és eladásáról, amelynek összege meghaladja a törzstőke összegének felét, - döntés minden olyan ügyben, ahol a Gt. minősített többséget ír elő a határozat hozatalhoz. 7.5 A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább kétharmada jelen van. 7.6 A taggyűlést ha a Gt. vagy a Szerződés másként nem rendelkezik - az ügyvezető hívja össze. 11

20 7.7 A taggyűlés határozatait - ha törvény, vagy a Szerződés ettől eltérően nem rendelkezik - a jelenlévő tagok szavazatainak szótöbbségével hozza. 7.8 A taggyűlést az ügyvezető a Társaság székhelyére írásban hívja össze. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. A taggyűlés meghívóját az ügyvezető a Társaság székhelyén, egyidejűleg hirdetőtáblára kiteszi. 7.9 Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor határozatképes, ha azon a jelenlévők által képviselve van a törzstőke legalább egynegyede, vagy a leadható szavazatok legalább 25 %-a. A taggyűlés meghívójában külön jelezni kell a megismételt taggyűlés időpontját és helyét A taggyűlés ülése nyilvános, kivéve ha a taggyűlés az ügyvezető, vagy bármely tag javaslatára legalább háromnegyedes szótöbbséggel, a napirend elfogadásakor zárt ülést rendel el. A zárt ülésen csak a tagok, az ügyvezető, a napirend előadója, jegyzőkönyvvezető és az adott napirendi ügy szakértője lehet jelen, a vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett A taggyűlés zárt ülést rendelhet el napirendre felvett ügyben, ha a napirendre javasolt ügy olyan egészségügyi és hozzájuk kapcsolt személyes adatokat, valamint más személyes adatot, üzleti tikot érint, amelynek nyilvános kezelését törvény, vagy az érintett és jogosult személy nem engedi, vagy korlátozza A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek részvételét a Kszt. 8. (1) bekezdésébe foglalt rendelkezések tiltják A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve, a Gt.-ben meghatározott feltételekkel és azzal az eltéréssel, hogy az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolcnapos határidő kitűzésével kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. A taggyűlés tartása nélküli határozat meghozatalára egyebekben a Gt. rendelkezései az irányadóak. 12

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) és a gazdasági társaságokról

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alulírott tagok 1 a következők szerint állapítjuk meg az alábbi nonprofit korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. november 12-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/339-6/2014 TÁRGY: DÖNTÉS A PÉTÁV KFT. 2015. ÉVI BANKGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS BANKSZÁMLAHITEL ÖSSZEGÉRŐL, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A MÓDOSÍTOTT TÁRSASÁGI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-8/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási Szerződés kötése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-468/2007. Üi.: dr. Ortutay Miklós Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: MATERM Kft. alapítása és a

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben