E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá történő átalakítása ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, a Humánszolgáltatási Iroda vezető főtanácsosa Andrási Imréné, a Közgazdasági Iroda csoportvezetője Kerécz Tamás, a Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház főigazgatója MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Költségvetési és Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: december 8. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: december 8. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2 2 II. Előzmények: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 83/2005.(VI. 16.) Kgy. határozatával elfogadta a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá történő átalakításának tervét, és meghatározta az átalakulás előkészítésével kapcsolatos feladatokat. A Közgyűlés szeptemberi ülésén a 119/2005. (IX. 15.) határozatban döntött arról, hogy a Gyógyfürdőkórház által ellátott egészségügyi közszolgáltatási feladatokat a jövőben közhasznú társaság lássa el, és az alapításhoz szükséges pénztőke biztosítása érdekében elrendelte szakmai befektetőkkel történő tárgyalások lefolytatását. A lehetséges szakmai befektetőkkel folytatott tárgyalások eredményeként a novemberi ülésen javasoltam a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Vitamin Egészségpénztárral közösen hozza létre a Harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot. A Közgyűlés a javaslatot 146/2005. (XI. 17.) határozatával elfogadta, és elrendelte a megalapítandó közhasznú társasággal kapcsolatos szerződéstervezetek Társasági szerződés, Közhasznúsági szerződés, Szindikátusi szerződés, Ellátási szerződés Közgyűlés elé terjesztését. A novemberi ülésen arról is tájékoztatást kaptak Tisztelt Képviselőtársaim, hogy a Vitamin Egészségpénztár eshetőlegesen nem egyedül kíván részt venni a Kht. alapításában. A novemberi ülést követően folytatott egyeztető tárgyalások során a Vitamin Egészségpénztár befektetőtársként a pénztári tagok jelentős részének munkáltatóját, a Paksi Atomerőmű Rt.-t jelölte meg olyan formában, hogy e két szervezet közös tulajdonú üzletrészt jegyezne a megalakítandó közhasznú társaságban. A befektetők a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat a tagsági jog gyakorlására általuk kijelölt közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségért egyetemlegesen felelősek. A közhasznú társaság megalakításával kapcsolatos előkészítő munkálatok eredményeként - a Vitamin Egészségpénztár és a Paksi Atomerőmű Rt. vezetőivel egyeztetve - elkészültek a Kht. megalakításával kapcsolatos szerződéstervezetek ( számú mellékletek). A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot az egészségügyi szolgáltatások, valamint a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház kijelölt jogutódjaként az 1. számú mellékletként csatolt Társasági szerződés-tervezetben és annak mellékleteiben foglaltak szerint javaslom megalakítani, az alábbiak szerint: A Kht.-t kiemelkedően közhasznú szervezetként kívánjuk bejegyeztetni, tekintettel arra, hogy olyan, az állami egészségügyi ellátás körébe tartozó közfeladatok ellátására alapítjuk, amelyekről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdés b) pontja, valamint az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (3) bekezdése alapján.

3 3 A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) közhasznú társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint a Kht. a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló, közhasznú tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül folytatja, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytat, és tevékenységéből származó eredményét a közhasznú tevékenységére fordítja (Ptk. 57. (1) bekezdése szerint). A Kht. jogutód nélkül történő megszűnése esetén tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani (Ptk. 60. (3) bekezdés szerint), melynek módját a Társasági szerződésben kell meghatározni (Ptk. 57. (3) bekezdés szerint). Az önkormányzat közfeladat-ellátási kötelezettségének átvállalása miatt, a fenti törvényi rendelkezések alapján indokolt, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételeket és a működőképesség alapvető feltételeit biztosító valamennyi eszköz kerüljön a közfeladatot ellátó Kht. tulajdonába. Ezért javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Gyógyfürdőkórház által jelenleg használt valamennyi ingatlant és ingóságot adja a társaság tulajdonába törzstőkeként és jegyzett tőkén felüli tőketartalékként azzal, hogy a közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a törzsbetétek alapításkori értékét meghaladóan megmaradó vagyont az a rehabilitációt és gyógyfürdőellátást folytató egészségügyi szolgáltató kapja meg, amely harkányi székhelyű és többségi tulajdonosa megyei önkormányzat, vagy annak jogutódja. A Kht. törzstőkéje 200 millió Ft, melyből a Baranya Megyei Önkormányzat törzsbetétje Ft nem pénzbeli betét, a Paksi Atomerőmű Rt. közös képviselő által képviselt VIT Vitamin Egészségpénztár és Paksi Atomerőmű Rt. közös törzsbetétje 80 millió Ft pénzbeli betét. Az Önkormányzat apportja a Társasági Szerződés-tervezet mellékletét képező apportjegyzék szerinti eszközök, (az Önkormányzat tulajdonában és a Gyógyfürdőkórház használatában lévő forgalomképes vagyontárgyak), amelyek értékét az Essel Audit Könyvvizsgáló Kft. október 31-én kelt vagyonértékelésében határozta meg. A Ft értékű apporton felül, jegyzett tőkén felüli tőketartalékként javaslom a Kht. tulajdonába adni az Önkormányzat tulajdonában és a Gyógyfürdőkórház használatában lévő további forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat az Essel Audit Könyvvizsgáló Kft. október 31-én kelt vagyonértékelésében meghatározott Ft értékben, a Társasági szerződés-tervezethez mellékelt jegyzék szerint. A Paksi Atomerőmű Rt. közös képviselő által képviselt VIT Vitamin Egészségpénztár és Paksi Atomerőmű Rt. a Ft törzsbetéten kívül, jegyzett tőkén felüli tőketartalékba véglegesen átad a Kht.-nak további Ft-ot az alábbi ütemezésben: - alapításkor Ft-ot, - az első üzleti év végén Ft-ot, - a második üzleti év végén Ft-ot - a harmadik üzleti év végén Ft-ot.

4 4 A Kht.-ban a szavazati arányok a törzstőkéből való részesedés arányának megfelelően alakulnak, azaz alapításkor az Önkormányzat a szavazatok 60 %-ával, a Paksi Atomerőmű Rt. által képviselt tulajdonostársak pedig a szavazatok 40 %-ával rendelkeznek. A Ptk. 59. (1) bekezdése alapján az Önkormányzat mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv külön szerződést köt a közhasznú társasággal a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. A Közhasznúsági szerződés tervezetét a 2. számú melléklet tartalmazza. Az egészségügyi közfeladat-ellátás finanszírozására a Kht.-nak (az egészségügyi szolgáltatónak) szerződést kell kötnie az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, melynek előfeltétele, hogy az Önkormányzat, mint a közfeladat ellátására kötelezett, és a Kht., mint a közfeladat ellátását átvállaló szervezet egymással Ellátási szerződést kössön. (3. számú melléklet) A Kht. tulajdonába adni javasolt kórházi ingatlanok vonatkozásában jelentős nagyságrendű felújítási-fejlesztési igény jelentkezik, így szükséges: - a B épület teljes felújítása (várható bekerülési költsége 600 millió Ft), - a C épület nyílászáróinak cseréje és a fürdőszobák felújítása (200 millió Ft), - a nővérszálló felújítása (150 millió Ft), valamint - a víznyerési lehetőséget biztosító beruházás (200 millió Ft) a medencefürdő és tangetor kezeléseken keletkezett veszteség megszüntetése érdekében, amellyel a kezelésekhez felhasznált vízmennyiség a jelenleginél lényegesen alacsonyabb költségen biztosítható. Az összességében Ft értékű fejlesztést a Kht. megalakítása nélkül az önkormányzatnak kellene megvalósítani ha a fenntartó a kórház teljes felújítása mellett döntene. A Kht. tulajdonosként kedvezőbb feltételek mellett tudja biztosítani pályázatokkal, hitel-igénybevétellel a fenti fejlesztések forrását. A Szindikátusi szerződés-tervezet (4. számú melléklet) tartalmazza azokat a kötelezettségeket, amelyeket a megalapításra kerülő Kht. céljainak megvalósítása, megfelelő színvonalon történő feladatellátásának és kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítása érdekében a tulajdonosok vállalnak, illetve a tagok közötti egyéb megállapodásokat is tartalmaz. A Szindikátusi szerződés-tervezetben szerepel többek között, hogy: - A Felügyelő Bizottság javaslat szerint hat tagú, melynek két tagját az Önkormányzat, két tagját a munkavállalók, két tagját a Paksi Atomerőmű Rt. által képviselt tag(ok) jelölnek ki azzal, hogy alapításkor a Bizottság Elnökének személyét is utóbbi tag(ok) jelöli(k), - A VIT Vitamin Egészségpénztár és a Paksi Atomerőmű Rt. vállalja, hogy saját részesedésének terhére 6 % tulajdonrészt ad át a Kht. dolgozóinak legkésőbb december 31-ig, mellyel a tulajdoni és a szavazati aránya 40 %-ról 34 %-ra csökken. E kötelezettség saját hibából történő megszegése esetén 50 millió Ft kártérítést fizetnek az Önkormányzatnak. - Az Önkormányzat vállalja, hogy a Kht. tevékenységét belföldön és külföldi kapcsolatai révén széles körben ismertté teszi, az egészségügyi közszolgáltatás fejlesztését és indokolt bővítését a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja,

5 5 - A VIT Vitamin Egészségpénztár és a Paksi Atomerőmű Rt. vállalja, hogy saját gazdasági hátterével hozzájárul a Kht. működéséhez szükséges pénzügyi alapok megteremtéséhez, az OEP által nem finanszírozott, illetve részfinanszírozott szolgáltatások igénybevételével legalább 55 %- ban biztosítja az OEP által nem lekötött ágykapacitások kihasználását, és elősegíti a nem közvetlenül a közfeladat ellátását szolgáló vagyon hasznosítását, és támogatja a Kht. közfeladat-ellátásának bővítését, - A tulajdonostársak a Kht. jövője szempontjából meghatározó jelentőségű HEFOP támogatással megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatban vállalják a támogatási szerződésben foglaltak maradéktalan betartását, és elősegítik a projekt szerződés szerinti megvalósulását. Ennek érdekében a szükséges önrész biztosításához tulajdoni arányuknak megfelelően biztosítják a szükséges támogatást, és a projekt megvalósítása érdekében esetlegesen szükséges további tulajdonosi támogatást (fedezet, készfizető kezesség, óvadék vagy jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás) a törvényes keretek között megadják. - A tulajdonosi és szavazati arány tekintetében a tagok abban állapodnak meg, hogy az Önkormányzat szavazati aránya nem csökkenhet 50%+1 alá, illetve a VIT Vitamin Egészségpénztár és a Paksi Atomerőmű Rt. szavazati aránya nem csökkenhet 25%+1 alá. A közhasznú társaság megalakításáról szóló döntéssel egyidejűleg rendelkezni kell a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház önálló költségvetési szerv megszüntetéséről is. A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja nem lehet korábbi, mint az az időpont, amikor a meghatározott egészségügyi szolgáltatások ellátására az új szervezet (a közhasznú társaság) minden tekintetben alkalmas lesz, azaz saját nevében rendelkezik a szükséges személyi-tárgyi feltételekkel, az előírt hatósági engedélyekkel, működési engedéllyel, és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződéssel. Ehhez szükséges, hogy a Cégbíróságon a megalakított közhasznú társaságot bejegyezzék. Erre tekintettel a kórházi költségvetési szerv megszüntetésének javasolt időpontja január 1. A költségvetési szerv megszüntetése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdés c) pontja alapján történik, és feladatait a megszüntetés után január 1. napjától - a létrehozandó Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság látja el. A megszűnő költségvetési szerv munkavállalóira vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. -ában foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a munkáltató az alapító döntése alapján a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra. A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az 1. számú mellékletként csatolt Társasági szerződésben foglaltak szerint döntsön a közhasznú társaság megalakításáról, és hagyja jóvá a Közhasznúsági szerződést a 2. számú melléklet szerinti, az Ellátási szerződést a 3. számú melléklet szerinti, a Szindikátusi szerződést a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. Javaslom továbbá, hogy a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház önálló költségvetési szerv megszüntetéséről az 5. számú mellékletként csatolt Megszüntető okiratban foglaltak szerint döntsön.

6 6 A Gyógyfürdőkórház átalakításához kapcsolódóan a fentieken kívül a következőket terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé: A Közgyűlés 87/2004.(VI.10.) Kgy. határozatával döntött: arról, hogy támogatja a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház részvételét az Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban című, HEFOP pályázaton, egy regionáliskomplex rehabilitációs központ kialakítása céljából. A pályázati kiírásnak megfelelően a kórház vállalta, hogy a jelenleg működő 80 aktív ágyat belső struktúra-módosítással krónikus ággyá alakítja át, a következő megoszlással: - mozgásszervi rehabilitáció (40 ágy) - belgyógyászati rehabilitáció (20 ágy) - bőrgyógyászati rehabilitáció (10 ágy) - nőgyógyászati rehabilitáció (5 ágy) - hematológiai mozgásszervi szövődményeinek rehabilitációja (5 ágy). A fekvőbeteg ellátás működéséhez azonban nélkülözhetetlen a kórház járóbetegszakellátás profiljának bővítése, illetve a jelenlegi 160 óra/hét óraszám emelése. A kórház vezetése kezdeményezte 10 bőrgyógyászati szakorvosi óra/hét, 10 belgyógyászati szakorvosi óra/hét, továbbá 15 nőgyógyászati szakorvosi óra/hét többletkapacitás befogadtatását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási rendszerébe. A komplex rehabilitációs központ kialakításához, a pályázatban vállalt szakmai program megvalósításához elengedhetetlen a felsorolt szakorvosi órák működtetése. Ennek indoka, hogy a kórházi fekvőbetegek felvételét megelőző állapotfelmérő vizsgálatokat, továbbá a kórházból történő elbocsátást követő kontroll vizsgálatokat ezen többlet szakorvosi óra számokból létrehozandó új szakrendelésen látná el a kórház. Ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 10 bőrgyógyászati szakorvosi óra/hét, 10 belgyógyászati szakorvosi óra/hét, továbbá 15 nőgyógyászati szakorvosi óra/hét többletkapacitás befogadtatására irányuló pályázatát, és nyújtson be pályázatot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szervéhez az 50/2002.(III.26.) kormányrendelet 2. -a alapján.

7 7 III. 1. Határozati javaslat: 1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház önállóan gazdálkodó költségvetési intézményét az 5. számú mellékletben foglaltak szerint január 1. napjával megszünteti. Határidő: a közlésre, azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke b) felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal. Felelős: dr. Kékes Ferenc c) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház megszüntetéséről szóló megszüntető okiratot a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés végett küldje meg a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához. Határidő: 2005 december 31. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző d) a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház által január 1.-ig ellátott egészségügyi közszolgáltatási feladatok tekintetében funkcionális jogutódként, a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében kijelölt jogutódként a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot jelöli ki. Határidő: január 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke d) tudomásul veszi, hogy a Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megszűnésével egyidejűleg Kerécz Tamás főigazgató magasabb vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya megszűnik. 2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház - 10 bőrgyógyászati szakorvosi óra/hét, 10 belgyógyászati szakorvosi óra/hét, továbbá 15 nőgyógyászati szakorvosi óra/hét - többletkapacitás befogadtatására irányuló pályázatát. Határidő: január 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

8 8 3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Kerécz Tamást a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház főigazgatóját, hogy a 4) pontban részletezett többletkapacitás befogadtatására a pályázatot készítesse el, és azt továbbítás céljából a közgyűlés elnökének küldje meg. Határidő: december 31. Felelős: Kerécz Tamás, főigazgató 2. Határozati javaslat: 1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a VIT Vitamin Egészségpénztárral és a Paksi Atomerőmű Rt.-vel közösen az 1. számú mellékletként csatolt Társasági szerződésben foglaltak szerint megalapítja a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot. Jóváhagyja a Közhasznúsági szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, az Ellátási szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, a Szindikátusi szerződést a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza elnökét a felsorolt dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Kerécz Tamás főigazgatót, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtása, a működési engedély iránti kérelem beterjesztése, a finanszírozási szerződés módosítása, valamint a felelősségbiztosítási szerződés módosítása tárgyában a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Kerécz Tamás főigazgató Pécs, december 8. dr. Kékes Ferenc

9 1. számú melléklet T e r v e z e t TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság Székhelye: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. Alapítva: december 1

10 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Alulírott Szerződő Felek, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (a továbbiakban: Ptk.) a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései alapján, közhasznú társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítása érdekében társasági szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek, a következő tartalommal. 1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, IDŐTARTAMA 1.1 A Társaság cégneve: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság 1.2 A Társaság székhelye: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány A Társaság telephelyei: 7815 Harkány, Járó J. u Harkány, Kossuth L. u A Társaságot a tagok határozatlan időtartamra alapítják. 2.1 Baranya Megyei Önkormányzat székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. képviselője: dr. Kékes Ferenc elnök PIR törzsszáma: A TÁRSASÁG TAGJAI 2.2 Paksi Atomerőmű Részvénytársaság székhelye: 7031 Paks, Atomerőmű képviselője: Molnár László vezérigazgató helyettes cégjegyzék száma:

11 és VIT Vitamin Egészségpénztár székhelye: 1011 Budapest, Iskola u. 13. képviselője: Bolvári László ügyvezető cégjegyzék száma: 60436/97/4 közös tulajdonosok, melynek közös képviselője: Paksi Atomerőmű Részvénytársaság székhelye: 7031 Paks, Atomerőmű képviselője: Molnár László vezérigazgató helyettes cégjegyzék száma: A TÁRSASÁG CÉLJA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE 3.1 A Társaság célja minden olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátás területén, valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára irányul. A Társaság további célja a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyfürdő-ellátásokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott tevékenységek, valamint az egészségügyi tudományos- és oktató tevékenységek ellátása. A Társaság célja, hogy a harkányi gyógyvízre épülő fürdőgyógyászati ellátások teljesítésével, az egészségügyi ellátás fejlesztésével a kor színvonalának megfelelő módon nyújtani elsősorban a Dél-Dunántúli régió betegei számára, a szükséges gyógykezelési, rehabilitációs szolgáltatásokat és ellátásokat. A Társaság céljának tartja továbbá, hogy Magyarország egyik legrégebbi, a különleges gyógyvíz jelentette természeti adottság talaján kialakult, jelentős gyógyászati tradíciókkal és nemzetközi hírnévvel rendelkező egészségügyi intézményt alkalmassá tegye szélesebb körű ellátási igények kielégítésének minél teljesebb megoldására és regionális rehabilitációs központként történő működésére. 3

12 A Társaság céljainak és feladatainak megvalósításával elősegíteni kívánja Harkány város, mint gyógyfürdőhelyi város fejlődését, a gyógyhely városarculat megőrzését és továbbépítését, Harkány város és környéke gyógyidegenforgalmának fejlesztését. A Társaság céljának megvalósításával szolgálja a társadalom közös szükségleteinek kielégítését, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül. Üzletszerű gazdasági tevékenységet közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében és ahhoz kapcsolódóan kíván folytatni - elsősorban a nem közhasznú tevékenységi körök tekintetében - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Társaság célja szerinti egészségügyi közszolgáltatásokat látja el, az egészségügyi szolgáltatásokon kívül csak a működési engedélyében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységet végez. 3.2 A Társaság feladata a fekvőbeteg szakellátás területén (regionális és esetenként országos felvevő területtel) a következő Az aktív reumatológiai osztályon reumatológiai megbetegedések heveny és krónikus eseteinek ellátása (elsősorban Baranya megye, illetve országos ellátási területen is) Mozgásszervi rehabilitáció, országos ellátási területen Krónikus mozgásszervi betegségben szenvedők rehabilitációja a krónikus fekvőbeteg ágyakon országos felvevő területtel. 3.3 A Társaság feladata a járóbeteg szakellátás területén (regionális és esetenként országos felvevő területtel) a következő Reumatológiai betegségben szenvedők szakellátása Krónikus mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegek szakellátása Határterületi szakmákat érintő esetek, ilyen kísérő betegségben szenvedő betegek (belgyógyászati, nőgyógyászati, bőrgyógyászati) szakellátása Az anyagcsere, a csontizületi betegségek és ezekhez kapcsolódó oszteodenzitometriás diagnosztikára alkalmas (szakmailag akkreditált) regionális szakellátás Diagnosztikai céllal működő szakellátás (laboratórium, röntgen és ultrahang) Terápiás céllal működő (fizioterápia, gyógytorna, lézerterápia) szakellátás. 3.4 A Társaság feladata a gyógyfürdő- és egyéb egészségturisztikai szolgáltatások ellátása. 4

13 3.5 A Társaság feladata az egyéb humán egészségügyi szolgáltatás területén, hogy a szakmai működés területét érintő szakmai, módszertani, szakképzési kérdésekben együttműködjék az illetékes intézményekkel, testületekkel és civil szervezetekkel. 3.6 A Társaság az illetékes intézményekkel és egyesületekkel egyeztetett módon részt vesz a graduális és posztgraduális képzésben, továbbképzésben. 3.7 A Társaság az alapkutatást, valamint klinikai tudományos kutatási tevékenységet végez a reumatológia, a rehabilitáció és a fizioterápia területén A Társaság a környezet- és természetvédelem területén, a következő feladatokat látja el Működteti és üzemelteti, s pénzügyi lehetőségei függvényében fejleszti a Társaság kezelésében, használatában lévő vagyontárgyakat, természeti erőforrásokat. 3.9 A Társaság a felsorolt alapfeladatait elősegítő gazdasági-műszaki tevékenységet lát el, valamint az alapfeladat ellátásához szükséges termék előállítást, értékesítést végez, illetve szolgáltatást nyújt A Társaság célja szerinti közhasznú tevékenységek - a Kszt. 26. c) pontja alapján - a következők Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység Tudományos tevékenység, kutatás Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3.11 A Társaság cégbejegyzésekor, kéri a kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét, tekintettel arra, hogy olyan, az állami egészségügyi ellátás körébe tartozó közfeladatokat kíván ellátni, amelyekről az alábbi törvények alapján, a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia: a) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 70. (1) bekezdés b) pontja szerint, a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja, 5

14 b) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 152. (3) bek.-e szerint, a helyi önkormányzat a tulajdonában vagy használatában lévő járóbeteg-szakellátást és a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények működtetését biztosítja A Társaság tevékenységi köre a KSH TEÁOR '03 szerint a következő: Gőz-, melegvízellátás Víztermelés, -kezelés, -elosztás Gyógyszer kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Szállodai szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Étkezőhelyi vendéglátás Bárok, hasonló vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés Egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti teherszállítás Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Ingatlanberuházás,-eladás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Egyéb számítástechnikai tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Humán kutatás, fejlesztés Műszaki vizsgálat, elemzés Takarítás, tisztítás Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Felsőoktatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Hulladékgyűjtés, -kezelés Szennyeződésmentesítés Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység Textil, szőrme mosása, tisztítása Fodrászat, szépségápolás 6

15 93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A Társaság fő tevékenységi köre a következő: Fekvőbeteg-ellátás A Társaság tevékenységi körei közül közhasznú tevékenységi körök a következők: Műszaki kutatás, fejlesztés Humán kutatás, fejlesztés Szakmai középfokú oktatás Felsőoktatás Máshova nem sorolt felnőtt-, és egyéb oktatás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül 3.13 A Társaság közhasznú tevékenységi körei közül, kiemelkedően közhasznú tevékenységi körök, a következők: Fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 3.14 A Társaság az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységét csak az engedély birtokában, illetve a bejelentés megtételét követően végzi A Társaság képesítéshez kötött tevékenységet - ha jogszabály, ide nem értve az önkormányzati rendeletet, kivételt nem tesz - csak akkor folytat, ha munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokba foglalt képesítési követelményeknek megfelel A Társaság, a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működött és jelen Társaság megalapításával egyidejűleg, az Áht. 90. (1) bek. c) pontja alapján megszűnő, kórházi költségvetési szerv által eddig ellátott, a jelen Szerződés 3.11 a)-b) pontjaiban meghatározott egészségügyi közszolgáltatásokat és más közfeladatot, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységeket végzi. 7

16 4. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAGOK TÖRZSBETÉTE 4.1 A Társaság törzstőkéje Ft, azaz Kettőszázmillió forint, melyből pénzbeli betét Ft, azaz Nyolcvanmillió forint pénzbeli betét, valamint Ft, azaz Egyszázhúszmillió forint nem pénzbeli betét, a mellékelt apportjegyzék szerint. 4.2 A Baranya Megyei Önkormányzat törzsbetéte: Ft, azaz Egyszáz-húszmillió forint nem pénzbeli betét, amelyet a mellékelt apportjegyzék szerint a Társaság tulajdonába ad A Paksi Atomerőmű Rt. törzsbetéte: Ft, azaz Nyolcvan millió forint pénzbeli betét. A törzsbetét közös tulajdonosai a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat, ideértve a jelen Szerződés megkötését is csak a tagsági jog gyakorlására kijelölt közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségért egyetemlegesen felelősek.. A Paksi Atomerőmű Rt. tag a jelen Szerződést, mint külön okiratban megválasztott közös képviselő írja alá Az alapító tagok pénzbeli betétjüket, a Társaság cégbejegyzési kérelmének a cégbíróságra történő bejelentése előtt, a Társaság számlájára befizetik. Az alapító tagok a nem pénzbeli betéteket a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátják. 5. A TAGOK PÓTBEFIZETÉSE A tagok pótbefizetésre nem kötelezettek. 6. AZ ÜZLETRÉSZ 6.1 A tag üzletrésze a Társaság bármely tagjára, sorrend tartása nélkül átruházható. 6.2 A tag üzletrésze kívülállóra adásvételi szerződésen kívüli jogcímen, nem ruházható át. 6.3 A tag üzletrésze kívülállóra, adásvételi szerződés útján történő átruházásához a Társaság beleegyezése szükséges. Az üzletrész átruházásához a Társaság beleegyezését megadja, amennyiben az üzletrész megszerzését a szerző fél személyében jogszabály nem akadályozza, valamint, ha a szerző más 8

17 gazdasági tevékenysége, addigi üzleti magatartása, személyes érdekeltsége nem veszélyezteti a Társaság közhasznú feladatainak ellátását, vagy üzleti érdekeit. Erről az üzletrész megszerzőjének előzetesen nyilatkoznia kell. 6.4 A Társaság beleegyező nyilatkozatát a taggyűlés határozatban adja meg. 6.5 A tag üzletrésze kívülállóra adásvételi szerződéssel történő átruházása esetén a többi tagot, a Társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A Társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő, a bejelentéstől számított harminc nap. Ez utóbbi határidő vonatkozik az üzletrésznek kívülállóra adásvételi szerződéssel történő átruházásra adott beleegyezés esetére is. 6.6 Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A felosztáshoz a Társaság taggyűlésének hozzájárulása szükséges. 6.7 A Társaság a tagok üzletrészének legfeljebb egyharmadát a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbségével hozott határozatával - a törzstőkén felüli vagyonából megszerezheti. Ennek szabályaira a Gt. rendelkezéseit kell alkalmazni A Társaság az üzletrészt magához vonhatja a Gt.-ben meghatározott feltételekkel. 7. A TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSE 7.1 A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés. 7.2 A taggyűlés határozatairól az ügyvezető Határozatok Könyve című nyilvántartást vezet, amelybe - évente emelkedő sorszámmal haladéktalanul bejegyzi a határozatot hozó szerv nevét (rövidítve: Tgy.) a határozat pontos szövegét, időpontját és hatályát, illetve a határozatot támogatók és ellenzők számarányát. Amennyiben a határozatot ellenző személye megállapítható, úgy azt is fel kell tüntetni a nyilvántartás egy külön rovatában. A határozatról szóló bejegyzést aláírásával hitelesíti az ügyvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő tag. 7.3 A taggyűlés ülései és döntései nyilvánosak. Amennyiben a taggyűlés más személyeket is érintő döntést hoz az érintettek számától függően a döntést az 9

18 ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak közzétételéről. 7.4 A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a törvényben és a Szerződés más pontjaiba foglalt eseteken kívül a következők: A Gt (1) bekezdése alapján, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatok szükségesek minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Szerződés és pontjaiba, valamint az alábbi döntés meghozatalához: - olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, amely szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthet, A taggyűlés határozatait legalább kétharmados szótöbbséggel hozza meg, a következő esetekben: - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózás utáni eredmény felhasználására vonatkozó döntést, azzal, hogy a Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, - a Társaság éves üzleti tervének meghatározása, - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek szerződési értéke a törzstőke összegének 50%-át meghaladja A taggyűlés határozatait legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozza meg, a következő esetekben: - üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, - üzletrész adásvétel útján történő értékesítéséhez, a társaságon kívülálló harmadik személy javára, - a Gt.-ben megjelölt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkaszerződés jóváhagyása, 10

19 - a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, - a tagok, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, - a könyvvizsgáló szervezet, illetve a könyvvizsgáló személyének megbízása, a megbízás módosítása, visszavonása, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott rend szerint, - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk b) pont) köt. - a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más közhasznú társasággal történő egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása, - a Társaság szervezeti és működési szabályzatának, számviteli politikájának, valamint olyan egyéb szabályzatának jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály a taggyűlés hatáskörébe utalja, - a közhasznúsági szerződés módosítása, - a társasági szerződés módosítása, kivéve, ha törvény másként rendelkezik, - az ellátási szerződés módosítása, - befektetési szabályzat elfogadása, amelyben szabályozni kell a Társaság befektetési tevékenységét, - döntés olyan éven túli hitel, kölcsön felvételéről, valamint értékpapír megvásárlásáról és eladásáról, amelynek összege meghaladja a törzstőke összegének felét, - döntés minden olyan ügyben, ahol a Gt. minősített többséget ír elő a határozat hozatalhoz. 7.5 A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább kétharmada jelen van. 7.6 A taggyűlést ha a Gt. vagy a Szerződés másként nem rendelkezik - az ügyvezető hívja össze. 11

20 7.7 A taggyűlés határozatait - ha törvény, vagy a Szerződés ettől eltérően nem rendelkezik - a jelenlévő tagok szavazatainak szótöbbségével hozza. 7.8 A taggyűlést az ügyvezető a Társaság székhelyére írásban hívja össze. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. A taggyűlés meghívóját az ügyvezető a Társaság székhelyén, egyidejűleg hirdetőtáblára kiteszi. 7.9 Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor határozatképes, ha azon a jelenlévők által képviselve van a törzstőke legalább egynegyede, vagy a leadható szavazatok legalább 25 %-a. A taggyűlés meghívójában külön jelezni kell a megismételt taggyűlés időpontját és helyét A taggyűlés ülése nyilvános, kivéve ha a taggyűlés az ügyvezető, vagy bármely tag javaslatára legalább háromnegyedes szótöbbséggel, a napirend elfogadásakor zárt ülést rendel el. A zárt ülésen csak a tagok, az ügyvezető, a napirend előadója, jegyzőkönyvvezető és az adott napirendi ügy szakértője lehet jelen, a vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett A taggyűlés zárt ülést rendelhet el napirendre felvett ügyben, ha a napirendre javasolt ügy olyan egészségügyi és hozzájuk kapcsolt személyes adatokat, valamint más személyes adatot, üzleti tikot érint, amelynek nyilvános kezelését törvény, vagy az érintett és jogosult személy nem engedi, vagy korlátozza A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek részvételét a Kszt. 8. (1) bekezdésébe foglalt rendelkezések tiltják A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve, a Gt.-ben meghatározott feltételekkel és azzal az eltéréssel, hogy az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolcnapos határidő kitűzésével kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. A taggyűlés tartása nélküli határozat meghozatalára egyebekben a Gt. rendelkezései az irányadóak. 12

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. február 28. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 89/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK Kht. Társasági Szerződésének módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. A

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 351/2008. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK - Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Ficzere György,

Részletesebben

Alapító Okirat. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

Alapító Okirat. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság . Alapító Okirat EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a XII/2008. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 2008. december 23. Az Alapító a felsőoktatáshoz,

Részletesebben

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt, aláhúzott betűkkel szedve Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-2/2201/2012.

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony! Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2651 Rétság, Laktanya út 5. Tel: 06/35 550 574 E mail: titkarsag@retsagrendelo.hu Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT Jelen alapító okirattal a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 354-9/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Regionális Fejlesztő és Üzemeltető

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. társasági szerződésének módosításáról 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben) 2005. július 21. 2 ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Jelen Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Alapító - a Szénbányászati Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-967344) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Budapest, 2011. október... 1 1. A társaság

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 7613-4/2010 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A V-VII/2010. sz. Alapítói határozat szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalva, a módosítást félkövér,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző

Részletesebben

MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 3909-2/2008 MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT (A II/2009. sz. Alapítói határozattal kiegészített X/2008. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló l t' Cj- ' ' l "t. t' ~ szamu e o erjesz es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére akókert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Előzmények: Az Euro-Régió Ház Közhasznú Társaság - amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 57-60. -ai, valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS mely a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2011. december 16 napján megkötött és 2012. január hó 11. napján kelt, és a 2013. január

Részletesebben

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 3. sz. Melléklet Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (tervezet) Alulírott alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a sportról

Részletesebben

A társaság első ügyvezetője akinek a megbízatása határozatlan időre szól. A társaság 2010.december 8-án alakult és határozatlan időre jött létre.

A társaság első ügyvezetője akinek a megbízatása határozatlan időre szól. A társaság 2010.december 8-án alakult és határozatlan időre jött létre. Tarpai Talpasok Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 4931 Tarpa,Petőfi u. 1. Tel: 45/488/387, Mobil: 70/376-1932 Adószám: 23117262-2-15 Cégj.Sz.: 15-09-076977 E-mail címe:

Részletesebben

PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám ALAPÍTÓ OKIRATA

PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám ALAPÍTÓ OKIRATA PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám ALAPÍTÓ OKIRATA A 2008. november.-i módosításokkal egységes szerkezetben Készítette és ellenjegyezte: dr. Krasnyánszky

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Készítette és ellenjegyezte: DR. ZEKE Ügyvédi Iroda Dr. Zeke

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben