Polgármesteri Hivatala évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri Hivatala 2008. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k"

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k 3.számú melléklet a 6 /2008.(03.05.) sz. költségvetési rendelethez Sor- szám összes kiadás évi teljesítés K i a d á s o k és t a r t a l é k után I. FOLYAMATBAN LÉVİ BERUHÁZÁSOK ÉS FELADATOK 1. Helyi közutak, közterületek 1.1. Orlovacz és Szelistye városrészen útépítés és csapadékvíz elvezetés Útépítés kivitelezés Tervezés, mőszaki ellenırzés, tervezıi mővezetés Engedélyezés, közmőegyeztetés-kiváltás, közbeszerzés és egyéb Közlekedési csomópontok, körforgalom, gyalogos átkelık, forgalomtechika Csomópont kivitelezés: Huszár u/józsef A u. körforgalmi csomópont építés Huszár u/beniczky /Hunyadi u.cs.pont és buszváró áthelyezés Hısök terén körforgalmi csomópont építés Egyéb kiadás Mőszaki ellenırzés kivitelezés 1%-a Engedélyezés, közmőegyeztetés-kiváltás, földhivatali adatszolgáltatás Huszár u/józsef Attila u-nál terület kisajátítás, építménykár, Gyalogos átkelı építés 1111.j. úton Beniczky u. 95.elıtt Forgalomtechnika Közúthálózat, gyalogos és kerékpáros útvonalak forgalomtechnikai felülvizsgálata Útépítés II. ütem Kivitelezés

2 Huszár u/körforgalomhoz kapcsolódó- és további 23 utcában útépítés K i a d á s o k és t a r t a l é k Mősszaki ellenırzés Tervezıi mővezetés és egyéb kiadás Egyéb út- és csapadékvíz-elvezetés Fıutca és csomópontok geodéziai felmérés, közmőegyeztetés Margitligeti út II. terület útcsatlakozás és bekötı út tervezése Polgármesteri hivatal - orvosi rendelı között rámpa készítés Luppa V u-ban (Polgármesteri Hivatal mögött) vízelvezetés Kuruc utca csapadékvíz-elvezetési munkái Majdánpolje Szelistye feletti városrész csapadékvíz és rétegvízek elvezetésének tervezése Ö s s z e s e n: Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek Épületek Rendırségi épület mőszaki ellenırzés végszámla Bem József u 6. sz. ingatlan megvásárlása Kossuth L. u 30. sz. alatti ingatlan 7/12 részének megvásárlása Szerb u. 3. és Bem József u 4-6 sz. ingatlanok bontása Föld, telek Szelistyei ingatlanvétellel kapcsolatos vagyoni értékő jog rendezése NYUFIG felé (2006.évben megfizetett összeg eft) Részaránytulajdon vásárlás áthozat Telekalakítás (0224/14 hrsz megosztása) Ö s s z e s e n: Önkormányzat igazgatási tevékenysége 3.1. Berendezés, felszerelés beszerzés Polgármesteri Hivatal részére új telefonközpont és készülékek : "Organ P költségvetési gazdálkodási rendszer" szoftver

3 K i a d á s o k és t a r t a l é k Pomáz város integrált városfejlesztési stratégia és program készítés os emlékmő (2008. évre áthúzódott számla) 56-os emlékmő alapozása, térburkolás, parkosítás Teleki-Wattai kastély évi vagyonkezelıi jog Kastély kertjében lévı villanyoszlopok kiváltása, vezeték földkábelbe fektetése Kastély ügyviteli rendszerének beszerzése (szállodai, vendéglátási és egyéb programcsomag) Támogatások Önkormányzati Önkéntes Tőzoltóság részére gépjármőfecskendı beszerzéséhez lakosságarányos támogatás Ö s s z e s e n: Intézményi vagyon mőködtetése/oktatási feladatok Mátyás Király Ált.Iskola rekonstrukció és melegítıkonyha bıvítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció Meglévı 1000 adagos konyha áttervezése, melegítıkonyha kialakítás engedélyezési tervdokumentáció készítés 0 4. áthozat Német Nemzetiségi Általános Iskola. "C" épület statikai vizsgálata Ö s s z e s e n: Városgazdálkodási feladatok 5.1. Rendezési tervek Településrendezési terv digitalizálása Településrendezési terv módosítása és külterületek szabályozási terve Alcsevicze É-i részének szabályozási terv és HÉSZ Költségviselı CITIMMO Kft Pomáz településszerkezeti tervének részleges módosítása a tervezett Bocskai-Bajcsy-Bethlen G. közötti

4 K i a d á s o k és t a r t a l é k lakóterület vonatkozásában Szabályozási és HÉSZ készítése tervezett lakóterületre Bocskai-Bajcsy-Bethlen G. közötti terület 5. Ö s s z e s e n: Település vízellátása Messelia városrészen 5 utca ingatlanainak bekötése vízhálózatba Vízbázisfejlesztési hozzájárulás: Messelia elosztóvezeték után Szelistye terület után Messelia Ivóvízépítı Viziközmő Társulatnak fizetendı érdekeltségi hozzájárulás évi kötelezettség-vállalás , 3201, 3202 hrsz után 6. Ö s s z e s e n: K ö z v i l á g í t á s 2003.évben üzembe helyezett közvilágítás korszerősítés évi kötelezettség-vállalás 7. áthozat: Dera lakókert közvilágítás kivitelezése (tartozás) Ö s s z e s e n: Egészségügyi és Szociális ellátás Nagyértékő eszközök beszerzése Háziorvosi rendelık részére Gyermekjóléti szolgálat részére Ö s s z e s e n: Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés 9.1. Pomáz szennyvízcsatornával ellátatlan részein csatornahálózat építése Kivitelezés Tervezés, tervezıi mővezetés, mőszaki ellenırzés Úthelyreállítás Megvalósulási dokumentáció, bankköltség, hitelügyintézés, engedélyek és egyéb Eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, év közben igénybe vehetı (elızı évi) céltámogatásból fedezett összeg

5 9.2. Pomázi szennyvizek Szentendrére történı átvezetés összes kiadás évi teljesítés K i a d á s o k és t a r t a l é k után Talajmechnaikai vizsgálat és vízjogi létesítési engedélyéezési tervkészítés DMRV Zrt. részére pénzeszköz átadás: állami tulajdonú szennyvízelvezetı rendszer bıvítése célra Egyéb kiadások D-i Csatorna Társulatnak fizetendı érdekeltségi hozzájárulás Ö s s z e s e n: Köztisztaság Dögkút rekultivációs tervének elkészítése, bezárási feltételek leírása Dögkút rekultivációjának kivitelezési dokumentációja és az objektum lezárása Pomázi 10115/2 hrsz-ú hulladéklerakóra környezeti felülvizsgálati és rekultivációs terv készítése Hulladéklerakó területén elvégzett és jövıbeni beszállítások Rekultivációs tevékenység szakértıi felügyelete Terület megosztása és helyszínrajz készítés Hulladéklerakó gázképzıdésének vizsgálata a végleges bezárás ténydokumentáció elkészítéséhez 3 db gázfigyelıkút létersítése Ö s s z e s e n: Mővelıdési feladatok Mővelıdési ház és könyvtár:

6 K i a d á s o k és t a r t a l é k Pályázat készítésével összefüggı eredményességi javadalmazás Európai Gazdasági Térség Fin.i (sikeres pályázat esetében) Mechanizmus... pályázati program keretében Mővelıdési ház és könyvtár felújítási és átépítési engedélyezési tervdokumentáció készítése 11. Ö s s z e s e n: Óvárosi Kulturális Központ Pomázon HU2002/ /HU2003/ sz.PHARE program árhúzódott és kapcsolódó kiadása Közvilágítás, összefüggésben a kandelláberek felállításával Elektromos légvezeték kiváltása Községház u., Iskola u. és 23 db kandelláber vételára Templom téren Sashegyi Sándor.. Iskola mőszaki ellenırzése Sashegyi Sándor-, Zeneiskola, hangversenyterem eszközbeszerzéshez folyósított támogatás (Phare + Korm.)árfolyamkülönbözete eft INO eszközbeszerzéshez folyósított támogatás árf.különbözete Ö s s z e s e n: I. FOLYAMATBAN LÉVİ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN II ÉVBEN INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS FELADATOK 1. Helyi közutak, közterületek 1.1. Útépítések elıkészítése, tervezés: Csatornázott földutak szilárd burkolattal való ellátásának és csapadékvíz-elvezetésének tervezése Vróczi út útépítés - csapadékvíz-elvezetés tervezése Kivitelezések Boglárka és Tél utcákban út- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése építés, mőszaki ellenırzés 1. áthozat Gyalogos átkelıhelyek építése

7 József Attila u j.út 4+005km szelvényében Dobogókıi út j. út km szelvényében 1.4. Parkoló Szerb u. 3. sz. parkoló építés: kivitlezés, mőszaki ellenırzés összes kiadás évi teljesítés K i a d á s o k és t a r t a l é k után 1. Ö s s z e s e n: Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek Épületek Bem József utcában 4 db önkormányzati lakás építése Tervezés eft, kivitelezés eft 2. Ö s s z e s e n: Önkormányzat igazgatási tevékenysége Közmőtérkép elkészítése Polgármesteri Hivatal berendezés, felszerelés beszerzése Támogatás: helyi lakásépítés támogtási célra Árpád-szobor tervezése, kivitelezése Teleki-Wattai kastély fıbejárat elıtti terasz burkolása Ö s s z e s e n: Városgazdálkodási feladatok Rendezési tervek Bérlakás-Hangyapiac-Tripolszky terület szabályozása Kis-Petine szabályozási terve Pomáz TRT felülvizsgálata és kiegészítı szabályozások Helyi értékvédelmi rendelet melléklet feldolgozása Ö s s z e s e n: Intézményi vagyon mőködtetése/oktatási feladatok Nyolc csoportos óvoda építésének tervezése Ö s s z e s e n: Közmővelıdés Néprajzi múzeum informatikai házzá tervezése

8 K i a d á s o k és t a r t a l é k Sor- szám Könyvtár eszközbeszerzése Ö s s z e s e n: Sport feladatok Sportpálya környékének tereprendezése, parkosítása Ö s s z e s e n: Fejlesztési tartalékok 8.1. Céltartalék Mátyás Király Általános Iskola komplex akadálymentesítése pályázati forrás igénylésével ( MFt), tartalékként tervezve 44,56% önrész Udvari játékok beszerzése Önk.által fenntartott óvodák részére pályázati forrás igénylésével ( eft), tartalékként tervezve 10,0% önrész Néprajzi múzeum látogatóközponttá (informatikai ház stb.) történı alakítása pályázati forrás igénylésével. Tartalékként tervezve az önrész Majdanpolje terület csapadékvíz-elvezetés kivitelezése pályázati forrás igénylésével, tartalékként tervezve a várható önrész Pályázat: KMOP Pályázat:KMOP /A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Biz. által javasolt céltartalék Utcabútorok beszerzésének, kihelyezésének elindítása céltartalék áthozat: Közlekedéstechnikai módosítások megvalósítása Utcanévtáblák cseréje Városkép tervezés Iparterületi közmővesítési pályázati önrész Ipartelepi csomópont tervezés Fıutca program, homlokzat-rekonstrukció pályázat elindítása Térinformatikai programok beszerzése a digitális alaptérkép kezeléséhez Játszóhelyek és pihenıterek fejlesztése

9 összes kiadás évi teljesítés K i a d á s o k és t a r t a l é k után 8.2. Egyéb tartalékok Templomok beruházási célú támogatása (3 x 500 eft) Általános tartalék Ö s s z e s e n: II. Indításra tervezett beruházások és tartalékok Felhalmozási kiadások összesen ( I + II.)

B E S Z Á M O L Ó a 2007. évi fejlesztési kiadások teljesítésérıl

B E S Z Á M O L Ó a 2007. évi fejlesztési kiadások teljesítésérıl Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sorszám 1. Helyi közutak, közterületek B E S Z Á M O L Ó a 2007. évi fejlesztési kiadások teljesítésérıl 3.számú melléklet a./2008.(...)sz. zárszámadási

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételeinek módosítása (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételeinek módosítása (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/142 212.3.19 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.12.31. 211. é v Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93 KIADÁSOK 360.000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történı vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt

Részletesebben

Az I. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban)

Az I. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban) 1 Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 2009. évi elıirányzatainak I. negyedéves felhasználásáról Az 5/2009. (III.4.) ör. szerint a

Részletesebben

2010. évi költségvetés Kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

2010. évi költségvetés Kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 50 5 5 5 54 55 56 57 58 59 60 6 6 6 64 65 terhelő A/ Működési célú I. Polgármesteri Hivatal./ Képviselő-testület kiadásai

Részletesebben

Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás

Munkálta tót terhelő járulék. Dologi kiadás. átadás . évi költségvetés Kiadás 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 4 44 45 46 47 Adat E Ft-ban 4 A/ Működési célú 5 6 I. Polgármesteri Hivatal 7 8./ Képviselő-testület ai 69 98 8 9 8 88 9./ Polgármesteri Hivatal igazgatási

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet Pályázati kód: Támogatás formája: Támogatás elnyerésének módja: Forrás megnevezése: Forrás összege: DAOP-2007-1.1.1./A DAOP-2007-1.1.1./A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., április 09. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

K.8. jelű melléklet E Ft KIADÁSOK 2006. ÉV 1/9. 2006.évi módosított előirányzat. Fejezet, cím, alcím

K.8. jelű melléklet E Ft KIADÁSOK 2006. ÉV 1/9. 2006.évi módosított előirányzat. Fejezet, cím, alcím 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 I. Polgármesteri Hivatal A./

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., július 2., szeptember 16. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék

Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék 27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal 1. számú melléklet Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

Részletesebben

Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához

Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához Név: Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010.

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.4 1. GAZDASÁGI PROGRAM GAZDASÁGI, GAZDÁLKODÁSI FELADATOK... 5 1.1. Vagyongazdálkodás...

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben