E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 115. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK május 29-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Németh Judit mb. igazgató Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: - VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - EGYÉB SZERVEZET: - MEGTÁRGYALTA: Humán Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: 51/2014. (III.12.) hat. /2014. ( ) hat. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 2 oldal 115elot

2 Egyszerő többség Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolóját és munkatervét a közgyőlés hivatott elfogadni. A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 68. (3) bekezdésében rögzített eljárási rend szerint a miniszter elızetesen véleményezi a megyei könyvtárak munkatervét és beszámolóját. A jogszabálynak megfelelıen az Illyés Gyula Megyei Könyvtár a Humán Bizottság által március 12-én megtárgyalt munkatervét és beszámolóját a hivatal elızetes véleményezésre megküldte az Emberi Erıforrások Minisztériumának. Az Emberi Erıforrások Minisztériuma által megküldött értékelés alapján a minisztérium a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolóját és évi munkatervét a megfogalmazott javaslatok megfontolásával és lehetıség szerinti alkalmazásával elfogadásra javasolja. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolójának és évi munkatervének elfogadására. Szekszárd, május 21. Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

3 Határozati javaslat Határozat tárgya: A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolójának és évi munkatervének elfogadása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolóját és évi munkatervét. 2. A Közgyőlés felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár megbízott igazgatóját a minisztériumi értékelésben megfogalmazott javaslatok megfontolására, és lehetıség szerinti alkalmazására. Határidı: 1. pont tekintetében: 2014.május pont tekintetében: december 31. Felelıs: Horváth István polgármester Németh Judit mb. igazgató

4 Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi munkájáról A könyvtár vezetıje: Németh Judit január-február Szekszárd

5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTİSÉGŐ VÁLTOZÁSOK 1.2. A 2013.ÉVI FİBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE 2. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 2.1. SZERVEZETI, SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK, SZERVEZETI ÁBRA 2.2. AZ INTÉZMÉNY ALAPDOKUMENTUMAIBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK 3. A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A MŐKÖDÉS BEMUTATÁSA 3.1. GYŐJTEMÉNY SZERVEZÉS ÁLLOMÁNYÉPÍTÉS 3.2. TÁJÉKOZTATÓSZOLGÁLAT, TÁJÉKOZTATÓ ESZKÖZÖK 3.3. KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A MŐKÖDTETÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA 3.4. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT BEMUTATÁSA 3.5. ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR DIGITALIZÁLÁSA INFRASTRUKTÚRA 4. MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATBAN LÉVİ PÁLYÁZATOK 5. KÉPZÉSI, MENEDZSMENT, KÖZMŐVELİDÉSI ÉS PR 5.1. KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS DOLGOZÓK KÉPZÉSE HASZNÁLÓ KÉPZÉS 5.2. MENEDZSMENT ÉS MINİSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK 5.3. RENDEZVÉNYEK 5.4. KIADVÁNYOK, SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK 5.5. PR TEVÉKENYSÉG 6. MEGYEI KÖNYVTÁR TERÜLETI FELADATELLÁTÁSA 6.2. KÖTELESPÉLDÁNYOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK 6.3. ODR TEVÉKENYSÉG 6.4. TERÜLETI ELLÁTÓ MUNKA 6.5. A KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS MEGSZERVEZÉSE 6.6. NEMZETISÉGI KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS BEMUTATÁSA 6.7. STATISZTIKAI FELADATOK ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS 7. MUNKATERVEN KÍVÜLI FELADATOK TELJESÍTÉSE 8. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FİBB ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 8.2. LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 8.3. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELİIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 8.4. JELENTİSEBB ESZKÖZBESZERZÉSEK 8.5. DOLOGI KIADÁSOK 8.6. VAGYONKEZELÉS

6 9. PARTNERSÉG ÉS ÖNKÉNTESSÉG 1. BEVEZETÉS Az elmúlt évek fenntartó változásait az olvasó, a könyvtárat használó közönség nem érezte meg. Az átállás ezúttal is zökkenımentes volt. Feladatainkat elláttuk, uniós és hazai pályázataink sikeresek voltak. A megyei és városi feladatokat ellátó könyvtár küldetése a dokumentumokhoz és információhoz való korlátozás nélküli hozzáférés kínálása, a kultúra megırzése, a tudás átadása az alapoktól a legmagasabb szintig. Alapító okiratunk módosult /ld. 2.1./. Képzési hellyé váltunk. Akkreditált segédkönyvtáros és használóképzı tanfolyamokat tartunk. Kistelepüléseinken OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezik már a személyzet egy része. A képzés folyamatos. Ismét megerısítjük, hogy a célokhoz rendelt legfontosabb elveink: a közösségi mővelıdés központjaiban minıségi szolgáltatás, teljes körő területi ellátás, rendszerszervezés, költséghatékony együttmőködés, technológiai újulás, társadalmi szerepvállalás, szociális funkciók erısítése Uniós és hazai pályázatoknak, szakemberek felkészültségének köszönhetıen a könyvtár valóban az olvasáskultúra és népszerősítés alapintézménye, a társadalmi emlékezet hordozója, a közmővelıdés egyik szervezıje, a szabadidı jó eltöltésének, az élethosszig tartó tanulásnak, a digitális írástudásnak tere. Különösen fontossá vált a szolgáltató jelleg (elektronikusan beadandó dokumentumok kitöltésének megtanítása: Erzsébet program, adóbevallások). Fontos ez a soktelepüléses Tolna megyében, az 500 fı alatti kis falvainkban. Hagyományos funkcióink mellett a rossz épületadottságaink ellenére fejleszteni tudunk, bár kis lépésekben, de sokaknak. Az akadálymentesítés minisztériumi ellenırzésének eredménye: kivitelezhetetlen, nem lehet az épületet akadálymentesíteni AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTİSÉGŐ VÁLTOZÁSOK A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár január 1-jén Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásába került. A kapcsolat valójában régi-új, hiszen az elızı fenntartók (Tolna Megyei Önkormányzat, TMMIK) mellett a város 30%-ban járult hozzá a mőködéshez ban megkezdtük a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez tartozó 94 településen a szakmai munkát, épületbelsı és infrastruktúra fejlesztést. Részt vettünk minden országos könyvtári programsorozaton, megyei szinten koordinálva: Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Könyvtáros vándorgyőlés, İszi Könyvtári Napok, Téli Gyermekkönyvhét (ld. esemény naptárak) Az Ünnepi Könyvhéten NKA-s támogatásból egésznapos rendezvény várta a lakosságot.

7 Társszervezıként létrehoztuk a Visegrádi Alap támogatásával a Gyermek- és ifjúsági írók 21. szekszárdi tanácskozását. Szekszárdon rendeztük meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának 2 napos tanácskozását a zenemőtár fennállásának 40. évfordulója alkalmából. Kulturális megállapodást kötöttünk a szerbiai Óbecse testvérváros népkönyvtárával kulturális együttmőködésre. Hét természettudományos folyóiratot kérésükre elıfizettünk nekik. A nagyszámú német nemzetiségő, hagyományukat ápoló közösségek számára állami támogatással, az NKA és az OIK felosztó rendszerén keresztül lehetıség nyílt új dokumentumok vásárlására. Egy, a könyvtár melletti tápraktár bérlésével (Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.) lerövidült a dokumentumokhoz való hozzáférés várakozási ideje A ÉVI FİBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE A különbözı dokumentum típusok megyei tervszerő apasztása, illetve a KSZR-be tartozó egységek IGYUK katalógusba történı felvétele folyamatos. A Csányi-hagyaték 4500 kötetének feltárása majdnem elkészült. A TÁMOP A-11/ pályázatban részt vevı, retrospektív feltárást végzık munkájának koordinálása megtörtént, a pályázat február 28-án lezárul, 100%-os teljesítéssel. A helyismereti részlegben a szakdolgozatok retrospektív feltárása megtörtént A zenei győjtemény avult dokumentumainak selejtezése megtörtént. Az új tápraktár feltöltése befejezıdött. A beérkezett könyvhagyatékokból a szükségeseket állományba vettük. A könyvtár feldolgozott archív könyveit az ODR-en keresztül hozzáférhetıvé tettük az országban. Megtörtént a kézi- és külsı folyóiratraktárak átrendezése, revíziója. Megkezdıdött az idıszaki kiadványok számítógépes érkeztetése és elektronikus feldolgozása. A területellátás KSZR feladataiba 4 összekötı kolléga kapcsolódott be. Pályázati keretbıl házimozi rendszert szereltünk fel. Minden részlegben gépi kölcsönzés folyik. A 40 éves zenemőtár tiszteletére az MKE Zenei Szekciója Szekszárdon ülésezett. A könyvtár részlegeiben elérhetı a WiFi A könyvtári honlap új tartalmakkal bıvült. Megyei vonatkozású évfordulók jegyzéke a honlapon. Könyvkiállítások, képzı- és fotómővészeti események a Portagalérián. A British Council, az NKA és a Goethe Intézet támogatása az állomány gyarapítására. 6 fordulós angol és német nyelvő rejtvénypályázat sikeres lebonyolítása. A nemzetiségi könyvtári ellátást igény szerinti dokumentum vásárlással végeztük. A segítséggel élık támogatása alapfeladatunk, teljesítettük. Segédkönyvtárosi képzıhellyé váltunk. Számítógépes alapképzést felnıtteknek rendszeresen tartunk. Továbbképzéseink folyamatosak.

8 2. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 2.1. Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra január 1-jétıl a fenntartó: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 fı nyugdíjba vonulása (1 fı Prémiumévek, 1 fı 40 év munkaviszony) TÁMOP pályázattal megbízási szerzıdés 6 fıvel a területi ellátás segítésére, dokumentumok feldolgozására. A TOLNA MEGYEI ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR szervezeti felépítésének sematikus ábrája. Az intézmény összlétszáma: 32,5 fı 2.2.Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások Alapító okirat 4. A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre: Tolna megye és Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5.1. Alapítói jogokkal felruházott és egyéb irányítási jogok gyakorlására jogosult irányító szerv neve, székhelye: Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Alapító Okirat módosítás: január 16. Az SZMSZ és a Kollektív Szerzıdés aktualizálása megtörtént.

9 3. A könyvtári szolgáltatások és a mőködés bemutatása 3.1. Győjteményszervezés állományépítés Tudásalapú világunkban a szervezetek, vállalatok hatékonyságát alapvetıen meghatározza az információk gyors elérése, felhasználása, amiben a könyvtárak nagy segítséget tudnak nyújtani. A kihívást ugyanakkor ma már az jelenti, hogy a felmérhetetlen mennyiségő információból hogyan lehet a releváns tudást kinyerni, rendszerezni, megırizni. Azok az üzleti, ügyviteli folyamatok igazán hatékonyak, ahol az adott pillanatban rendelkezésre áll minden szükséges információ. A II. világháború idején a költségvetésben pénz után kutakodó angol miniszterek azt találták ki, hogy vegyék el a kulturális területtıl a fegyverekre szánt pénzt. Mire Churchill miniszterelnök visszakérdezett: Jó, de akkor miért háborúzzunk? A települési önkormányzatok könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013.(II.14.) EMMI rendelet értelmében az állami támogatás 10 %-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani, ebbe beleértendı a nemzetiségő nyelvő dokumentum is. A rendelkezés alapjaiban változtatta meg az eddigi szerzeményezést a beszerzési keret ugrásszerő növekedésével. Egyre többen vannak, akik mindent az interneten szeretnének elérni, nı az igény a 24 órán át elérhetı virtuális könyvtárak iránt, de továbbra is kellenek az elmélyült olvasásra, kutatásra alkalmas helyek, ahol a hagyományos dokumentumoké a fıszerep, s ezek nagy része még mindig nem található meg az interneten és ez egy darabig még biztosan így lesz. A Google szerzıi jogi stratégiáért felelıs menedzsere, Simon Morrison szerint a papíralapú olvasás soha nem fog teljesen eltőnni, azért sem, mert a könyvek viszonylag olcsón elıállíthatók, nem kell árammal feltölteni ıket, nem mennek teljesen tönkre, ha eláznak és bárkinek kölcsönadhatók. A győjtemény gyarapítását legnagyobb mértékben támogató projekt a Márai-program is szinte kizárólag hagyományos nyomtatott dokumentumok beszerzését teszi lehetıvé, azt gondoljuk, ezen változtatni kellene ban a program megvalósítása a következı évre csúszott át, a statisztikai adatokból kimaradt. A saját költségvetési forráson kívül a dokumentumvásárlást, győjteményfejlesztést segítı támogatások a következık voltak: érdekeltségnövelı támogatás (2237eFT), ODR (780eFT), Márai-program (1500eFT), kisebbségi könyvtári ellátás OIK (300eFt), NKA (300eFt, British Council támogatása (100eFT), roma kisebbség könyvtári ellátása (10eFt). Arra törekedtünk, hogy a Könyvtárellátótól vásároljunk, ezzel 30-32%-os kedvezményt

10 érvényesíthettünk, több könyvet szereztünk be a rendelkezésünkre álló keretbıl a kedvezményes vásárlással. A Könyvtárellátóval kötött szerzıdés az ellátórendszer beszerzéseit is magába foglalta. A beszerzés hangsúlyos területei, irányai a korábbi éveknek megfelelı győjtıköri stratégia szerint változatlanok. Kiemelt szerep jut az oktatást segítı kiadványok beszerzésének. A 21. század modern könyvtárai reményeink szerint a miénk is ahhoz a nemzetközi trendhez illeszkednek, miszerint a könyvtárak helyzete, fejlıdése szoros összefüggésben van az oktatással, közmővelıdéssel, fontos szerep jut a könyvtárnak a tudásalapú társadalom építésében, s ezen keresztül az ország versenyképességének növelésében. Megkezdtük a Corvina integrált szoftverrel a dokumentumok számítógépes leltározását, ezzel együtt újragondoltuk, megszerveztük a könyvtárosok munkafeladatait. Minden dokumentumtípus érkeztetése, nyilvántartásba vétele és feltárása számítógéppel történik, az olvasók jóval korábban találják meg a dokumentumokat az online katalógusban és gyakran már akkor elıjegyzést vesznek fel a könyvtárosok a könyvtári dokumentumokra, amikor a feltárása még nem zárult le. A könyvek gyarapodása több mint a kétszeresére nıtt (9355 db), igaz, ebbıl a hagyatékból származó kötetek száma 3260 db volt. A keresett mővek esetében nem kényszerülünk az egypéldányos beszerzésekre, az elhasználódott köteteket újakkal pótoljuk. A képdokumentumok közül nagyrészt DVD-filmeket vásároltunk (358 db), bár minden évben újra veszünk diafilmeket is. A gyerekes szülık ismét kölcsönzik, igény van az újdonságokra is. A hangdokumentumok hagyatékból származó hanglemezekkel gyarapodtak (556 db), az audio CD győjteményt ismét a korábbi évek gyarapodásának megfelelıen fejlesztettük (338 db), hiszen tavaly visszaesés volt tapasztalható. Folytattuk a győjtemény retrospektív feltárását, amelyben a TÁMOP A-11/1. pályázat keretében nemcsak feldolgozó könyvtárosok vettek részt. A dokumentumokat a nyilvántartásokkal egybevetettük, azaz folyamatos állományellenırzést végeztünk, a feltárás autopszián alapult, új, esztétikusabb raktári jelzetekkel szereltük fel a könyveket. A feltárás kiterjedt olyan ritka dokumentumokra is mint fıként a 20. század elsı felében megjelent különgyőjtemény, hanglemezek, diafilmek, szakdolgozatok, Csányi László író hagyatéka. A Csányi hagyaték nyilvántartásba vételét is el kellett végezni (3260 db), illetve a hagyatékból származó hanglemezeket szintén nyilvántartásba kellett venni (556 db), amely ajándékozás révén került a győjteménybe. Az eddig másik részleghez tartozó efemer irodalom szerzeményezése, feltárása is a Győjteményszervezési Osztályon történt, ez is egyike volt annak a munkaszervezési változtatásnak, amely a számítógépes leltározás bevezetésének volt

11 a következménye. Összességében az online katalógusban eredményesebb az információkeresés, javult a könyvtárak közötti információcsere, a könyvtárközi kölcsönzés sikeresebb lett terv tény terv változás %-ban elızı évhez (2012.) képest E Ft gyarapítási összeg (Ft) % ebbıl könyv (Ft) % ebbıl folyóirat (Ft) % ebbıl CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) % gyarapodás (db) % ebbıl kötelespéldány (db) 31 ebbıl nemzetiségi dokumentum 272 (db) megyei könyvtár által digitalizált dokumentumok száma ( könyvtári egység) 1351 Összkönyvtári adatok Könyvtárhasználat (KSzR nélkül) változás %- ban elızı évhez képest Beiratkozott olvasók száma (fı) % helyben használat (db) ,34% távhasználat (db) ,3% Kölcsönzött dokumentumok száma (db) ,5% Helyben használt dokumentumok (db) ,5% Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db) ,3% Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) ,4% Irodalomszolgáltatás (db) ,8% Helytörténeti győjtemény használata (fı) ,64% Zenei győjtemény használata (fı) ,6% E-dokumentumok kölcsönzése (db) ,6% Felnıtt kölcsönzı Több tényezı is kedvezıen befolyásolta az állománygyarapítást: a költségvetésbıl a beszerzésre fordítható összeg nagysága, az ODR-bıl megítélt támogatás, illetve a KELLO-val kötött megállapodás értelmében érkezı bemutatópéldányok,

12 amelyekkel folyamatosan biztosítható az új, friss megjelenéső könyv az állományban. Pályázati pénzbıl sikerült csaknem teljesen befejezni könyvtárunk teljes szép- és szakirodalmi állományának gépi feldolgozását, köztük a kuriózumnak számító régi könyves állományrészünket, illetve Csányi László író könyvtárát. Év végén a sikerkönyvtár áthelyezésével új kölcsönzıi állományrész létesült, külön rászabott kölcsönzési feltételekkel ban 3 alkalommal új olvasóink ingyenesen, régi tagjaink pedig féláron iratkozhattak be a könyvtárba. Március 25-én az Internet Fiesta programjának részeként, az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódva június 8-án, illetve az Országos Könyvtári Napok Könyves vasárnapján, október 13-án. Ezen a három napon összesen 354-en iratkoztak be a könyvtárba, ebbıl 52-en új olvasóként. Könyvtárhasználók száma (Beiratkozottak+regisztrált ak) Könyvtárhasználatok száma ( ) =2938 ( ) = ebbıl helyben használat Kölcsönzések száma Kölcsönzött dokumentumok száma Távhasználat telefon+ Referensz kérdések A könyvtárhasználók száma jelentıs növekedésnek indult A könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó munkatárs részvétele az évente Tatabányán megrendezett ODR-konferencián, amelynek célja a hatályos jogszabályok és az ODR honlap aktualitásainak megismerésével a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyabbá tétele. Könyvtárközi dokumentum-ellátás a kölcsönzıben Fogadott kérések: 2012: 890 db 2013: 1153 db Ez a szám a kiskönyvtárak kéréseit, valamint az ország minden részébıl az ODRen keresztül érkezı kéréseket jelenti. Az 1153 kérésbıl mindössze 67 db érkezett Tolna megyén kívülrıl (6%), a többi megyénk városainak és településeinek könyvtáraiból (1067 db), 19 pedig nem teljesült (1,6%). A dokumentumok típusát tekintve a következı a megoszlás: eredetiben: 1114 db (könyv: 1001 db; AV, dvd: 112 db; CD, hangoskönyv: 1 db) elektronikus másolat: 16 db, fénymásolat: 4 db. A területi ellátás átszervezésébıl adódóan a könyvtárközi kérések száma jelentısen megnıtt. Ennek oka egyrészt, hogy idén 94-re nıtt a KSZR-hez csatlakozó könyvtárak száma. Az 1153 kérésbıl 755 nem az ODR-en érkezett, hanem e- mailben, telefonon vagy személyesen (65%). ODR-en keresztül 398 kapott kérés volt, amelybıl 379-t tudtunk teljesíteni. Ezzel összesítésben a 24. helyet, a megyei könyvtárak között pedig a 10. helyet foglaljuk el.

13 Küldött kérések: 2012: 297 db 2013: 286 db A küldött kérések olvasóink igényeit tükrözik. A 286 kérésbıl 227-et teljesítettek eredetiben, 19-t fénymásolat formájában, 31-et elektronikusan és 9 kérés nem teljesült. A 286 kérésbıl 15 nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés volt, mindnél eredeti formátumban. 207 kérést az ODR-en keresztül bonyolítottunk, 79 kérést en, a nemzetközi kéréseket pedig az OSZK honlapján keresztül. Az ODR-en küldött kéréseink számát illetıen összesítésben a 32. helyen állunk. A számok csökkenése megállt, ami egyértelmően mutatja, hogy az olvasók tudomásul vették a szolgáltatás fizetıssé válását és szívesen használják a gyorsasága és a kényelmessége miatt. Regisztrált olvasók: Tavaly bevezettük a regisztrációs kártyát. A könyvtárhasználó személyes adatainak megadásával jogosult a könyvtári győjtemény helybeni használatára és internetezésre, de kölcsönzıi jogosultsága nincs. Regisztrált használók száma: 2012: : 3730 Videotéka és Sikerkönyvtár A év két fontos változása: - gépi leltározásra való áttérés - térségi ellátási feladatoknak a megye egész területére való kiterjesztése. Mindkét változás hatása jelentkezett a részleg mőködésében szervezeti, személyzeti változások formájában. Év végével a sikerkönyvek kölcsönzése alaptagsággal is elérhetıvé vált. Személyi változások: A korábban a részleg feladatait ellátó könyvtáros munkaköre nagyobb hányadát a térségi ellátásban végzi, ami többszöri személyi változást indukált a részlegen. Győjteményszervezés állományépítés: Sikerkönyvek: feldolgozása az állománygyarapítási osztályra került. DVD-k: A beszerzésükre rendelkezésre álló keret az elızı évhez viszonyítva: A DVD-k vásárlása folyamatos volt, szem elıtt tartva a fı győjteményszervezési szempontokat: a klasszikusok, mővészfilmek, magyar filmek beszerzését, valamint a videokazettán már meglévı filmek DVD-formátumban való beszerzését. Ugyanakkor arányosan hangsúlyt helyezve az aktuális, friss filmsikerek beszerzésére is. BRD-k: Tekintve, hogy a filmek beszerzésére fordítható pénzügyi keret nıtt, egy új formátum, a Blue Ray Disc bevezetése tesztelése is megtörtént. Néhány, a győjteményünkbıl hiányzó filmet ebben a formátumban szereztünk be. Videokazetták: mivel ez az állományrész már alig-alig forog, egy részét selejtezési céllal leválogattuk, a kiválogatott dokumentumokról a diplomás közfoglalkoztatottak segítségével törlési jegyzék készült. Könyvtárhasználat: Személyes használat

14 Összes kölcsönzés Kölcs. dok (nyomtatot t dok.) Kölcs. dok. (VHS) Kölcs. dok. (DVD) Kölcsönzött dok összesen Számítógéphasználat Folyóirat-olvasás Távhasználat A sikerkönyvek kölcsönzése nı, amely évek óta folyamatos, valamint a videokazetták kölcsönzése, ami ennek az állományrésznek a tovább élését igazolja. A győjteményben ugyanis szép számmal találhatók olyan fontos filmmővészeti alkotások, amelyek DVD-n nem érhetıek el. Tárgyi feltételek: pályázati keretbıl a könyvtár egy új projektort, vetítıvásznat, hangszórókat és erısítıt tudott beszerezni, amiket a videotékában helyezett el. A fenti technikai eszközökkel együtt kompatibilis számítógép került a részlegbe. Az új audio-vizuális lehetıségeket elsısorban a könyvtár rendezvényein tudjuk hasznosítani. ODR-tevékenység: A térségi ellátás átszervezésébıl adódóan az könyvtárközi kölcsönzés részlegünkön ugrásszerően megnıtt. A kölcsönzött dokumentumok száma megháromszorozódott. Összesen 110 db DVD-t + 1 db videokazettát, valamint 50 sikerkönyvet kölcsönöztek állományunkból az ODR-en keresztül. A kölcsönzések kb. 80%-a a KSZR-ben a megyei könyvtár által ellátott települések könyvtárai részére történt. Rendezvények: a videotéka a 2013-as év során 13 rendezvénynek adott helyet, ezeken összesen 400 látogatót fogadtunk. Zenemőtár Alapfeladatainkat elláttuk. Kérésre bibliográfia készítése a zenei programokhoz, témafigyelés Iskolai csoportok fogadása, a zenemőtár bemutatása Zenei szakdolgozatírók támogatása (zenei szakon továbbtanuló helyi pedagógusok és a helyi fıiskolások ének-zene mőveltségterületén tanulóinak segítése) Szociális funkció betöltése a fogyatékkal élık és a hátrányos helyzető olvasók számára A sérültséggel élık csoportjai számára foglalkozások Zenemőtári továbbképzések: MKE Zenei könyvtárosok továbbképzése március 14-én Budapesten A MKE Zenei Szekciójának 2 napos konferenciája Szekszárdon október án a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban AIBM Magyar Nemzeti Csoport és a Magyar Könyvtárosok Egyesület Zenei Könyvtárosok Szervezete Budapesten november 21-én

15 személyes használat távhasználat kölcsönzık helyben használat számítógép használat referensz kérdés rendezvények, foglalkozások összes kölcsönzött egységek száma helyben használt összes rendezvények száma résztvevık száma Olvasóterem Az évi CXL. törvény 54. $ (1) bekezdése szerint a nyilvános könyvtár helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek. Az 56.$ (2.) bek. alapján a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapvetıen ingyenes helyben használatra kijelölt szolgáltató pontja az olvasóterem. Az olvasóterem alternatív tanulási hely, amely a tudás, a javak és a szolgáltatások cseréjén alapul. Mindenki számára nyitva áll. Győjteményét és szolgáltatásait az információ- és gondolatszabadság tiszteletben tartása és a tolerancia jellemzi. Győjteményét prézens könyvállomány, kurrens és archivált folyóiratok, valamint elektronikus dokumentumok, CD-ROM-ok, online adatbázisok képezik. A 2013-ban dokumentum beszerzésre rendelkezésre álló anyagi erıforrások biztosították, hogy a magyarországi könyvtermésbıl maradéktalanul megvásárolhattuk a könyvtár győjtıkörébe tartozó kézikönyveket, monográfiákat, segédkönyveket. Az olvasóterem könyvtárosai javaslataikkal támogatják a gyarapítási osztály beszerzı munkáját. A folyóirat beszerzési keret a 2012-es bázis évhez viszonyítva 1 millió forinttal volt nagyobb összeg. Az impozáns mennyiségi növekedés színesebb, gazdagabb, sokoldalúbb kurrens lapkínálatot eredményezett. Az új magazinok, idegen nyelvő újságok új olvasókat, új olvasói rétegeket vonzanak. 1.táblázat: A folyóirat elıfizetés változása (db) napilap hetilap folyóirat idegen nyelvő, ill. határon túli

16 A növekedés különbözı mértékő és minıségő. Napilapban a megyei újság példányszámát növeltük, a hetilapok, folyóiratok és idegen nyelvő lapok kínálata féleségben gazdagodott. A forrásnövekedés negyedévétıl biztosította az új megrendeléseket. Hatása részben azonnali, részben 2014-re áthúzódó. A magasabb beszerzési keretösszeg lehetıvé tette, hogy 2014-re határon túli testvértelepülésünk Óbecse könyvtárának is rendeljünk 7 féle magyar nyelvő folyóiratot (gyermek, ifjúsági, pedagógiai, természetvédelem és környezetkultúra témakörben). Az olvasóterem folyóirat archívuma a megyében egyedülálló. A kötészeti munkák egész évben folyamatosan, szerzıdéses, külsı kötészeti mőhelyben folynak. Az olvasóteremben vezetett folyóirat-leltár tanúsága szerint a évi gyarapodás 242 db bekötött folyóirat egység forint leltári értéken. 2. táblázat: A folyóirat archívum gyarapodása (db, Ft) bekötött folyóirat egység leltári érték (Ft) (db)

17 A folyóiratok köttetése folyamatos revízió alatt áll. A felhasználói statisztikák szerinti kevésbé keresetteket tékázzuk, az interneten teljes szöveggel, full text formában elérhetı folyóiratok nyomtatott változatának köttetését a hosszútávon várható olvasói igények szerint alakítjuk. A nem győjtött, de tartalmi aktualitásukat csak kevésbé veszítı, illetve nyelvgyakorlásra alkalmas magazinokat a területi ellátás keretében felajánljuk a megye kistelepülési könyvtárainak, és/vagy kiárusítjuk. A bekötött folyóiratok raktározása a rendelkezésre álló polcfolyóméteren megoldott. IT eszközök, szolgáltatások Az olvasóteremben biztosított a felhasználók számára számítástechnikai eszközök használata, rendelkezésre állnak elıfizetéses online adatbázisok, valamint a szabad internethasználat. Online adatbázisok közül egyeseket egyedüliként szolgáltat a könyvtár a városban, a megyében. (pl. EBSCO, Complex Jogtár ) Az eszközpark az igényeket kielégítı. 2 szolgálati és 3 olvasói számítógép, nyomtatási lehetıség - igény szerint színes is -, szkenner és vezeték nélküli internet, wifi szolgáltatás áll a használók rendelkezésére. Azonnali segítséget kérhetnek irodai munkák, (le- és feltöltések, nyomtatások, őrlapkitöltések...) elvégzéséhez, adatbázisok használatához, információkereséshez.

18 Az olvasóterem a modern IT eszközök használata során is biztosítja, hogy ez a szolgáltató pont továbbra is a csendes és elmélyült munka, a tájékozódás és olvasás színtere maradjon. A kizárólag az internet közösségi oldalait, és a játékokat keresı felhasználókat a többi olvasó érdekében a könyvtár egyéb szolgáltató pontjaira irányítjuk. Használók helyben, és távhasználat Az olvasóterem elrendezése felhasználóbarát, az olvasói térben elhelyezett dokumentumokhoz szabad hozzáférést, önkiszolgálást biztosít. A raktárakból azonnali a kiszolgálás, a legtávolabbi városi külsı raktárból is a kérés napján igyekszünk biztosítani a kért dokumentumot. A világos, tiszta, légkondicionált olvasótermet sokan használják alternatív tanulószobaként, irodaként. A látogatottság az év minden idıszakában folyamatos, a győjtemény jól kihasznált. 3. táblázat Használók száma és használatok (db) idıszaki kiadvány, könyv számítógép képzések, összesen újság, folyóirat rendezvények

19 A távhasználat és a könyvtárközi kölcsönzésbe bevont olvasótermi dokumentumok száma is folyamatosan növekszik ban kb alkalom volt a telefonos, e- mailben érkezett, és honlap és/vagy OPAC keresés (számított adat). A szolgáltatást kistérségi, települési könyvtári találkozókon és egyéb munkaalkalmakon népszerősítjük, közösségi oldalakon a felhasználók széles körében megosztjuk. Kurrens idıszaki kiadványaink listáját évente frissítve eljuttatjuk az országos és regionális lelıhelyjegyzékekbe. Az elmúlt évben a könyvtár pályázatban vállalt elkötelezettségei alapján az olvasóterem folyamatosan színhelyet biztosított iskolai, kollégiumi csoportok információs és könyvtárhasználati képzésére. (Lsd. 3. táblázat) E munka jelentıségét és eredményességét bizonyítja, hogy a foglalkozássorozaton részt vett diákok közül azóta számosan rendszeres könyvtárhasználókká váltak. Könyvtárszakmai feladatok Figyelemmel kísérjük a könyv- és médiapiac újdonságait. Javaslatainkkal támogatjuk az állománygyarapítást. Folyamatosan végezzük a részlegben a dinamikus állományalakítást, a tájékoztatásra alkalmatlan dokumentumok kivonását, selejtezését. Állományrevízió (a feldolgozó osztállyal együttmőködve) Lezárjuk a évi folyóiratokkal kapcsolatos feladatokat: kötészetre elıkészítés, ajándékozás, kiárusítás, folyamatosan végezzük a bekötött példányok leltározását, nyilvántartásokon, lelıhelyjegyzékeken átvezetését... A könyvtári szolgáltató pontok átalakításával párhuzamosan átrendezzük belsı raktárainkat. Tájékoztatást, információszolgáltatást nyújtunk hagyományos és elektronikus eszközökkel. Feladatunk az információs írástudás terjesztése, e-ügyintézés segítése praktikus tanácsokkal és/vagy gyakorlati közremőködéssel. Elıkészítjük az idıszaki kiadványok számítógépes érkeztetésének és elektronikus feldolgozásának munkáit. Archiválási célból biztonsági mentést készítünk a Magyar Közlöny évi online számairól.

20 Folyamatos napi feladatok elvégzése, folyóirat-érkeztetés, reklamáció, polcrend, statisztikák, tájékoztatás stb. Kapcsolattartóként részt vállalunk a megnövekedett területi ellátási munkákból. Közremőködünk a helyismereti cikkadatbázis építésében. Marketing, promóció és pr feladatok Folytatjuk az iskolai csoportok könyvtárhasználati képzését, könyvtárbemutatókat tartunk. Adatokat, információkat szolgáltatunk a könyvtár honlapjára és Web2-es közösségi oldalaira. Közremőködünk nyomtatott és elektronikus promóciós anyagok, könyvtárismertetık készítésében. Rendezvények, közönségkapcsolatok Tematikus könyvkiállításokat, évfordulós megemlékezéseket rendezünk a könyvtár kiállító vitrinjeiben. Közremőködünk irodalmi rendezvények, könyvbemutatók szervezésében, megrendezésében. Kapcsolatba lépünk a városban mőködı nyugdíjas klubokkal, társas körökkel, egyházakkal., segítı szervezetekkel. Találkozási alkalmaikon való személyes részvétellel ismertetjük a könyvtári szolgáltatásokat, különös tekintettel az ingyenes, helyben használat lehetıségét. Helyismereti, helytörténeti győjtemény A helytörténet és az idegen nyelvi részleg bıvülését elısegítendı, 2013-ban elkészült a zenemőtár és a helytörténeti részleg közötti fal bontása, átjáró építése. A évi fıbb munkatervi pontok teljesülése a részlegben A cikk-adatbázis aktualizálása, fejlesztése Pályázatok keretében megvalósuló informatikai fejlesztés; nagyobb teljesítményő könyvtáros és olvasói számítógépek beszerzése, a könyvtár épületében tervezett WiFirendszer használatának biztosítása a helyismereti győjteményi részben. Az új könyvtári honlap helytörténeti vonatkozású digitális tartalmakkal való megtöltése, egyéb helyismereti/honismereti tartalmak, újdonságok elhelyezése a megújult honlapon. A szakdolgozatok és egyéb kéziratok retrospektív feldolgozása, és a helyismereti részleg korábban beszerzett tanulmányköteteinek visszamenıleges, analitikus tartalmi föltárása a könyvtár elektronikus adatbázisa számára folyamatos évi Tolna megyei vonatkozású évfordulók ajánló jegyzékének összeállítása, és közzététele a könyvtár honlapján.. Tájékoztatószolgálat a részlegben A részleg tizennégyszer mutatta be részletesen a helyismereti/helytörténeti, valamint az idegen nyelvi részleg munkáját, közel 250 fı részére. A közönség zöme középiskolás, akik pályázat keretében látogattak az intézménybe Könyvtárhasználat bemutatása a részlegben Helyismereti részleg forgalmi adatai Összeses könyvtárhasználat száma

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...3 A 2011. év újdonságai...3 A helyismereti gyűjtemény új szolgáltatásai...

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2008 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN... 2 2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként

A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként 1 Tartalom 1. A stratégia készítésének módszerei... 3

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi megvalósulásáról

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi megvalósulásáról 1 Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi megvalósulásáról 2 Elıadó: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: 305668 Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db

Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Pf.: 58. Ikt.sz.: 02-15602-2/2005. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2009. ÉVI KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRİL, VALAMINT

Részletesebben