E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 115. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK május 29-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Németh Judit mb. igazgató Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: - VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - EGYÉB SZERVEZET: - MEGTÁRGYALTA: Humán Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: 51/2014. (III.12.) hat. /2014. ( ) hat. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 2 oldal 115elot

2 Egyszerő többség Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolóját és munkatervét a közgyőlés hivatott elfogadni. A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 68. (3) bekezdésében rögzített eljárási rend szerint a miniszter elızetesen véleményezi a megyei könyvtárak munkatervét és beszámolóját. A jogszabálynak megfelelıen az Illyés Gyula Megyei Könyvtár a Humán Bizottság által március 12-én megtárgyalt munkatervét és beszámolóját a hivatal elızetes véleményezésre megküldte az Emberi Erıforrások Minisztériumának. Az Emberi Erıforrások Minisztériuma által megküldött értékelés alapján a minisztérium a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolóját és évi munkatervét a megfogalmazott javaslatok megfontolásával és lehetıség szerinti alkalmazásával elfogadásra javasolja. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolójának és évi munkatervének elfogadására. Szekszárd, május 21. Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

3 Határozati javaslat Határozat tárgya: A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolójának és évi munkatervének elfogadása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi beszámolóját és évi munkatervét. 2. A Közgyőlés felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár megbízott igazgatóját a minisztériumi értékelésben megfogalmazott javaslatok megfontolására, és lehetıség szerinti alkalmazására. Határidı: 1. pont tekintetében: 2014.május pont tekintetében: december 31. Felelıs: Horváth István polgármester Németh Judit mb. igazgató

4 Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár évi munkájáról A könyvtár vezetıje: Németh Judit január-február Szekszárd

5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTİSÉGŐ VÁLTOZÁSOK 1.2. A 2013.ÉVI FİBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE 2. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 2.1. SZERVEZETI, SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK, SZERVEZETI ÁBRA 2.2. AZ INTÉZMÉNY ALAPDOKUMENTUMAIBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK 3. A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A MŐKÖDÉS BEMUTATÁSA 3.1. GYŐJTEMÉNY SZERVEZÉS ÁLLOMÁNYÉPÍTÉS 3.2. TÁJÉKOZTATÓSZOLGÁLAT, TÁJÉKOZTATÓ ESZKÖZÖK 3.3. KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A MŐKÖDTETÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA 3.4. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT BEMUTATÁSA 3.5. ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR DIGITALIZÁLÁSA INFRASTRUKTÚRA 4. MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATBAN LÉVİ PÁLYÁZATOK 5. KÉPZÉSI, MENEDZSMENT, KÖZMŐVELİDÉSI ÉS PR 5.1. KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS DOLGOZÓK KÉPZÉSE HASZNÁLÓ KÉPZÉS 5.2. MENEDZSMENT ÉS MINİSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK 5.3. RENDEZVÉNYEK 5.4. KIADVÁNYOK, SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK 5.5. PR TEVÉKENYSÉG 6. MEGYEI KÖNYVTÁR TERÜLETI FELADATELLÁTÁSA 6.2. KÖTELESPÉLDÁNYOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK 6.3. ODR TEVÉKENYSÉG 6.4. TERÜLETI ELLÁTÓ MUNKA 6.5. A KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS MEGSZERVEZÉSE 6.6. NEMZETISÉGI KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS BEMUTATÁSA 6.7. STATISZTIKAI FELADATOK ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS 7. MUNKATERVEN KÍVÜLI FELADATOK TELJESÍTÉSE 8. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FİBB ADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 8.2. LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 8.3. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELİIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 8.4. JELENTİSEBB ESZKÖZBESZERZÉSEK 8.5. DOLOGI KIADÁSOK 8.6. VAGYONKEZELÉS

6 9. PARTNERSÉG ÉS ÖNKÉNTESSÉG 1. BEVEZETÉS Az elmúlt évek fenntartó változásait az olvasó, a könyvtárat használó közönség nem érezte meg. Az átállás ezúttal is zökkenımentes volt. Feladatainkat elláttuk, uniós és hazai pályázataink sikeresek voltak. A megyei és városi feladatokat ellátó könyvtár küldetése a dokumentumokhoz és információhoz való korlátozás nélküli hozzáférés kínálása, a kultúra megırzése, a tudás átadása az alapoktól a legmagasabb szintig. Alapító okiratunk módosult /ld. 2.1./. Képzési hellyé váltunk. Akkreditált segédkönyvtáros és használóképzı tanfolyamokat tartunk. Kistelepüléseinken OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezik már a személyzet egy része. A képzés folyamatos. Ismét megerısítjük, hogy a célokhoz rendelt legfontosabb elveink: a közösségi mővelıdés központjaiban minıségi szolgáltatás, teljes körő területi ellátás, rendszerszervezés, költséghatékony együttmőködés, technológiai újulás, társadalmi szerepvállalás, szociális funkciók erısítése Uniós és hazai pályázatoknak, szakemberek felkészültségének köszönhetıen a könyvtár valóban az olvasáskultúra és népszerősítés alapintézménye, a társadalmi emlékezet hordozója, a közmővelıdés egyik szervezıje, a szabadidı jó eltöltésének, az élethosszig tartó tanulásnak, a digitális írástudásnak tere. Különösen fontossá vált a szolgáltató jelleg (elektronikusan beadandó dokumentumok kitöltésének megtanítása: Erzsébet program, adóbevallások). Fontos ez a soktelepüléses Tolna megyében, az 500 fı alatti kis falvainkban. Hagyományos funkcióink mellett a rossz épületadottságaink ellenére fejleszteni tudunk, bár kis lépésekben, de sokaknak. Az akadálymentesítés minisztériumi ellenırzésének eredménye: kivitelezhetetlen, nem lehet az épületet akadálymentesíteni AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTİSÉGŐ VÁLTOZÁSOK A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár január 1-jén Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásába került. A kapcsolat valójában régi-új, hiszen az elızı fenntartók (Tolna Megyei Önkormányzat, TMMIK) mellett a város 30%-ban járult hozzá a mőködéshez ban megkezdtük a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez tartozó 94 településen a szakmai munkát, épületbelsı és infrastruktúra fejlesztést. Részt vettünk minden országos könyvtári programsorozaton, megyei szinten koordinálva: Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Könyvtáros vándorgyőlés, İszi Könyvtári Napok, Téli Gyermekkönyvhét (ld. esemény naptárak) Az Ünnepi Könyvhéten NKA-s támogatásból egésznapos rendezvény várta a lakosságot.

7 Társszervezıként létrehoztuk a Visegrádi Alap támogatásával a Gyermek- és ifjúsági írók 21. szekszárdi tanácskozását. Szekszárdon rendeztük meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának 2 napos tanácskozását a zenemőtár fennállásának 40. évfordulója alkalmából. Kulturális megállapodást kötöttünk a szerbiai Óbecse testvérváros népkönyvtárával kulturális együttmőködésre. Hét természettudományos folyóiratot kérésükre elıfizettünk nekik. A nagyszámú német nemzetiségő, hagyományukat ápoló közösségek számára állami támogatással, az NKA és az OIK felosztó rendszerén keresztül lehetıség nyílt új dokumentumok vásárlására. Egy, a könyvtár melletti tápraktár bérlésével (Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.) lerövidült a dokumentumokhoz való hozzáférés várakozási ideje A ÉVI FİBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE A különbözı dokumentum típusok megyei tervszerő apasztása, illetve a KSZR-be tartozó egységek IGYUK katalógusba történı felvétele folyamatos. A Csányi-hagyaték 4500 kötetének feltárása majdnem elkészült. A TÁMOP A-11/ pályázatban részt vevı, retrospektív feltárást végzık munkájának koordinálása megtörtént, a pályázat február 28-án lezárul, 100%-os teljesítéssel. A helyismereti részlegben a szakdolgozatok retrospektív feltárása megtörtént A zenei győjtemény avult dokumentumainak selejtezése megtörtént. Az új tápraktár feltöltése befejezıdött. A beérkezett könyvhagyatékokból a szükségeseket állományba vettük. A könyvtár feldolgozott archív könyveit az ODR-en keresztül hozzáférhetıvé tettük az országban. Megtörtént a kézi- és külsı folyóiratraktárak átrendezése, revíziója. Megkezdıdött az idıszaki kiadványok számítógépes érkeztetése és elektronikus feldolgozása. A területellátás KSZR feladataiba 4 összekötı kolléga kapcsolódott be. Pályázati keretbıl házimozi rendszert szereltünk fel. Minden részlegben gépi kölcsönzés folyik. A 40 éves zenemőtár tiszteletére az MKE Zenei Szekciója Szekszárdon ülésezett. A könyvtár részlegeiben elérhetı a WiFi A könyvtári honlap új tartalmakkal bıvült. Megyei vonatkozású évfordulók jegyzéke a honlapon. Könyvkiállítások, képzı- és fotómővészeti események a Portagalérián. A British Council, az NKA és a Goethe Intézet támogatása az állomány gyarapítására. 6 fordulós angol és német nyelvő rejtvénypályázat sikeres lebonyolítása. A nemzetiségi könyvtári ellátást igény szerinti dokumentum vásárlással végeztük. A segítséggel élık támogatása alapfeladatunk, teljesítettük. Segédkönyvtárosi képzıhellyé váltunk. Számítógépes alapképzést felnıtteknek rendszeresen tartunk. Továbbképzéseink folyamatosak.

8 2. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 2.1. Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra január 1-jétıl a fenntartó: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 fı nyugdíjba vonulása (1 fı Prémiumévek, 1 fı 40 év munkaviszony) TÁMOP pályázattal megbízási szerzıdés 6 fıvel a területi ellátás segítésére, dokumentumok feldolgozására. A TOLNA MEGYEI ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR szervezeti felépítésének sematikus ábrája. Az intézmény összlétszáma: 32,5 fı 2.2.Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások Alapító okirat 4. A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre: Tolna megye és Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 5.1. Alapítói jogokkal felruházott és egyéb irányítási jogok gyakorlására jogosult irányító szerv neve, székhelye: Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Alapító Okirat módosítás: január 16. Az SZMSZ és a Kollektív Szerzıdés aktualizálása megtörtént.

9 3. A könyvtári szolgáltatások és a mőködés bemutatása 3.1. Győjteményszervezés állományépítés Tudásalapú világunkban a szervezetek, vállalatok hatékonyságát alapvetıen meghatározza az információk gyors elérése, felhasználása, amiben a könyvtárak nagy segítséget tudnak nyújtani. A kihívást ugyanakkor ma már az jelenti, hogy a felmérhetetlen mennyiségő információból hogyan lehet a releváns tudást kinyerni, rendszerezni, megırizni. Azok az üzleti, ügyviteli folyamatok igazán hatékonyak, ahol az adott pillanatban rendelkezésre áll minden szükséges információ. A II. világháború idején a költségvetésben pénz után kutakodó angol miniszterek azt találták ki, hogy vegyék el a kulturális területtıl a fegyverekre szánt pénzt. Mire Churchill miniszterelnök visszakérdezett: Jó, de akkor miért háborúzzunk? A települési önkormányzatok könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013.(II.14.) EMMI rendelet értelmében az állami támogatás 10 %-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani, ebbe beleértendı a nemzetiségő nyelvő dokumentum is. A rendelkezés alapjaiban változtatta meg az eddigi szerzeményezést a beszerzési keret ugrásszerő növekedésével. Egyre többen vannak, akik mindent az interneten szeretnének elérni, nı az igény a 24 órán át elérhetı virtuális könyvtárak iránt, de továbbra is kellenek az elmélyült olvasásra, kutatásra alkalmas helyek, ahol a hagyományos dokumentumoké a fıszerep, s ezek nagy része még mindig nem található meg az interneten és ez egy darabig még biztosan így lesz. A Google szerzıi jogi stratégiáért felelıs menedzsere, Simon Morrison szerint a papíralapú olvasás soha nem fog teljesen eltőnni, azért sem, mert a könyvek viszonylag olcsón elıállíthatók, nem kell árammal feltölteni ıket, nem mennek teljesen tönkre, ha eláznak és bárkinek kölcsönadhatók. A győjtemény gyarapítását legnagyobb mértékben támogató projekt a Márai-program is szinte kizárólag hagyományos nyomtatott dokumentumok beszerzését teszi lehetıvé, azt gondoljuk, ezen változtatni kellene ban a program megvalósítása a következı évre csúszott át, a statisztikai adatokból kimaradt. A saját költségvetési forráson kívül a dokumentumvásárlást, győjteményfejlesztést segítı támogatások a következık voltak: érdekeltségnövelı támogatás (2237eFT), ODR (780eFT), Márai-program (1500eFT), kisebbségi könyvtári ellátás OIK (300eFt), NKA (300eFt, British Council támogatása (100eFT), roma kisebbség könyvtári ellátása (10eFt). Arra törekedtünk, hogy a Könyvtárellátótól vásároljunk, ezzel 30-32%-os kedvezményt

10 érvényesíthettünk, több könyvet szereztünk be a rendelkezésünkre álló keretbıl a kedvezményes vásárlással. A Könyvtárellátóval kötött szerzıdés az ellátórendszer beszerzéseit is magába foglalta. A beszerzés hangsúlyos területei, irányai a korábbi éveknek megfelelı győjtıköri stratégia szerint változatlanok. Kiemelt szerep jut az oktatást segítı kiadványok beszerzésének. A 21. század modern könyvtárai reményeink szerint a miénk is ahhoz a nemzetközi trendhez illeszkednek, miszerint a könyvtárak helyzete, fejlıdése szoros összefüggésben van az oktatással, közmővelıdéssel, fontos szerep jut a könyvtárnak a tudásalapú társadalom építésében, s ezen keresztül az ország versenyképességének növelésében. Megkezdtük a Corvina integrált szoftverrel a dokumentumok számítógépes leltározását, ezzel együtt újragondoltuk, megszerveztük a könyvtárosok munkafeladatait. Minden dokumentumtípus érkeztetése, nyilvántartásba vétele és feltárása számítógéppel történik, az olvasók jóval korábban találják meg a dokumentumokat az online katalógusban és gyakran már akkor elıjegyzést vesznek fel a könyvtárosok a könyvtári dokumentumokra, amikor a feltárása még nem zárult le. A könyvek gyarapodása több mint a kétszeresére nıtt (9355 db), igaz, ebbıl a hagyatékból származó kötetek száma 3260 db volt. A keresett mővek esetében nem kényszerülünk az egypéldányos beszerzésekre, az elhasználódott köteteket újakkal pótoljuk. A képdokumentumok közül nagyrészt DVD-filmeket vásároltunk (358 db), bár minden évben újra veszünk diafilmeket is. A gyerekes szülık ismét kölcsönzik, igény van az újdonságokra is. A hangdokumentumok hagyatékból származó hanglemezekkel gyarapodtak (556 db), az audio CD győjteményt ismét a korábbi évek gyarapodásának megfelelıen fejlesztettük (338 db), hiszen tavaly visszaesés volt tapasztalható. Folytattuk a győjtemény retrospektív feltárását, amelyben a TÁMOP A-11/1. pályázat keretében nemcsak feldolgozó könyvtárosok vettek részt. A dokumentumokat a nyilvántartásokkal egybevetettük, azaz folyamatos állományellenırzést végeztünk, a feltárás autopszián alapult, új, esztétikusabb raktári jelzetekkel szereltük fel a könyveket. A feltárás kiterjedt olyan ritka dokumentumokra is mint fıként a 20. század elsı felében megjelent különgyőjtemény, hanglemezek, diafilmek, szakdolgozatok, Csányi László író hagyatéka. A Csányi hagyaték nyilvántartásba vételét is el kellett végezni (3260 db), illetve a hagyatékból származó hanglemezeket szintén nyilvántartásba kellett venni (556 db), amely ajándékozás révén került a győjteménybe. Az eddig másik részleghez tartozó efemer irodalom szerzeményezése, feltárása is a Győjteményszervezési Osztályon történt, ez is egyike volt annak a munkaszervezési változtatásnak, amely a számítógépes leltározás bevezetésének volt

11 a következménye. Összességében az online katalógusban eredményesebb az információkeresés, javult a könyvtárak közötti információcsere, a könyvtárközi kölcsönzés sikeresebb lett terv tény terv változás %-ban elızı évhez (2012.) képest E Ft gyarapítási összeg (Ft) % ebbıl könyv (Ft) % ebbıl folyóirat (Ft) % ebbıl CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft) % gyarapodás (db) % ebbıl kötelespéldány (db) 31 ebbıl nemzetiségi dokumentum 272 (db) megyei könyvtár által digitalizált dokumentumok száma ( könyvtári egység) 1351 Összkönyvtári adatok Könyvtárhasználat (KSzR nélkül) változás %- ban elızı évhez képest Beiratkozott olvasók száma (fı) % helyben használat (db) ,34% távhasználat (db) ,3% Kölcsönzött dokumentumok száma (db) ,5% Helyben használt dokumentumok (db) ,5% Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db) ,3% Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) ,4% Irodalomszolgáltatás (db) ,8% Helytörténeti győjtemény használata (fı) ,64% Zenei győjtemény használata (fı) ,6% E-dokumentumok kölcsönzése (db) ,6% Felnıtt kölcsönzı Több tényezı is kedvezıen befolyásolta az állománygyarapítást: a költségvetésbıl a beszerzésre fordítható összeg nagysága, az ODR-bıl megítélt támogatás, illetve a KELLO-val kötött megállapodás értelmében érkezı bemutatópéldányok,

12 amelyekkel folyamatosan biztosítható az új, friss megjelenéső könyv az állományban. Pályázati pénzbıl sikerült csaknem teljesen befejezni könyvtárunk teljes szép- és szakirodalmi állományának gépi feldolgozását, köztük a kuriózumnak számító régi könyves állományrészünket, illetve Csányi László író könyvtárát. Év végén a sikerkönyvtár áthelyezésével új kölcsönzıi állományrész létesült, külön rászabott kölcsönzési feltételekkel ban 3 alkalommal új olvasóink ingyenesen, régi tagjaink pedig féláron iratkozhattak be a könyvtárba. Március 25-én az Internet Fiesta programjának részeként, az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódva június 8-án, illetve az Országos Könyvtári Napok Könyves vasárnapján, október 13-án. Ezen a három napon összesen 354-en iratkoztak be a könyvtárba, ebbıl 52-en új olvasóként. Könyvtárhasználók száma (Beiratkozottak+regisztrált ak) Könyvtárhasználatok száma ( ) =2938 ( ) = ebbıl helyben használat Kölcsönzések száma Kölcsönzött dokumentumok száma Távhasználat telefon+ Referensz kérdések A könyvtárhasználók száma jelentıs növekedésnek indult A könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó munkatárs részvétele az évente Tatabányán megrendezett ODR-konferencián, amelynek célja a hatályos jogszabályok és az ODR honlap aktualitásainak megismerésével a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyabbá tétele. Könyvtárközi dokumentum-ellátás a kölcsönzıben Fogadott kérések: 2012: 890 db 2013: 1153 db Ez a szám a kiskönyvtárak kéréseit, valamint az ország minden részébıl az ODRen keresztül érkezı kéréseket jelenti. Az 1153 kérésbıl mindössze 67 db érkezett Tolna megyén kívülrıl (6%), a többi megyénk városainak és településeinek könyvtáraiból (1067 db), 19 pedig nem teljesült (1,6%). A dokumentumok típusát tekintve a következı a megoszlás: eredetiben: 1114 db (könyv: 1001 db; AV, dvd: 112 db; CD, hangoskönyv: 1 db) elektronikus másolat: 16 db, fénymásolat: 4 db. A területi ellátás átszervezésébıl adódóan a könyvtárközi kérések száma jelentısen megnıtt. Ennek oka egyrészt, hogy idén 94-re nıtt a KSZR-hez csatlakozó könyvtárak száma. Az 1153 kérésbıl 755 nem az ODR-en érkezett, hanem e- mailben, telefonon vagy személyesen (65%). ODR-en keresztül 398 kapott kérés volt, amelybıl 379-t tudtunk teljesíteni. Ezzel összesítésben a 24. helyet, a megyei könyvtárak között pedig a 10. helyet foglaljuk el.

13 Küldött kérések: 2012: 297 db 2013: 286 db A küldött kérések olvasóink igényeit tükrözik. A 286 kérésbıl 227-et teljesítettek eredetiben, 19-t fénymásolat formájában, 31-et elektronikusan és 9 kérés nem teljesült. A 286 kérésbıl 15 nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés volt, mindnél eredeti formátumban. 207 kérést az ODR-en keresztül bonyolítottunk, 79 kérést en, a nemzetközi kéréseket pedig az OSZK honlapján keresztül. Az ODR-en küldött kéréseink számát illetıen összesítésben a 32. helyen állunk. A számok csökkenése megállt, ami egyértelmően mutatja, hogy az olvasók tudomásul vették a szolgáltatás fizetıssé válását és szívesen használják a gyorsasága és a kényelmessége miatt. Regisztrált olvasók: Tavaly bevezettük a regisztrációs kártyát. A könyvtárhasználó személyes adatainak megadásával jogosult a könyvtári győjtemény helybeni használatára és internetezésre, de kölcsönzıi jogosultsága nincs. Regisztrált használók száma: 2012: : 3730 Videotéka és Sikerkönyvtár A év két fontos változása: - gépi leltározásra való áttérés - térségi ellátási feladatoknak a megye egész területére való kiterjesztése. Mindkét változás hatása jelentkezett a részleg mőködésében szervezeti, személyzeti változások formájában. Év végével a sikerkönyvek kölcsönzése alaptagsággal is elérhetıvé vált. Személyi változások: A korábban a részleg feladatait ellátó könyvtáros munkaköre nagyobb hányadát a térségi ellátásban végzi, ami többszöri személyi változást indukált a részlegen. Győjteményszervezés állományépítés: Sikerkönyvek: feldolgozása az állománygyarapítási osztályra került. DVD-k: A beszerzésükre rendelkezésre álló keret az elızı évhez viszonyítva: A DVD-k vásárlása folyamatos volt, szem elıtt tartva a fı győjteményszervezési szempontokat: a klasszikusok, mővészfilmek, magyar filmek beszerzését, valamint a videokazettán már meglévı filmek DVD-formátumban való beszerzését. Ugyanakkor arányosan hangsúlyt helyezve az aktuális, friss filmsikerek beszerzésére is. BRD-k: Tekintve, hogy a filmek beszerzésére fordítható pénzügyi keret nıtt, egy új formátum, a Blue Ray Disc bevezetése tesztelése is megtörtént. Néhány, a győjteményünkbıl hiányzó filmet ebben a formátumban szereztünk be. Videokazetták: mivel ez az állományrész már alig-alig forog, egy részét selejtezési céllal leválogattuk, a kiválogatott dokumentumokról a diplomás közfoglalkoztatottak segítségével törlési jegyzék készült. Könyvtárhasználat: Személyes használat

14 Összes kölcsönzés Kölcs. dok (nyomtatot t dok.) Kölcs. dok. (VHS) Kölcs. dok. (DVD) Kölcsönzött dok összesen Számítógéphasználat Folyóirat-olvasás Távhasználat A sikerkönyvek kölcsönzése nı, amely évek óta folyamatos, valamint a videokazetták kölcsönzése, ami ennek az állományrésznek a tovább élését igazolja. A győjteményben ugyanis szép számmal találhatók olyan fontos filmmővészeti alkotások, amelyek DVD-n nem érhetıek el. Tárgyi feltételek: pályázati keretbıl a könyvtár egy új projektort, vetítıvásznat, hangszórókat és erısítıt tudott beszerezni, amiket a videotékában helyezett el. A fenti technikai eszközökkel együtt kompatibilis számítógép került a részlegbe. Az új audio-vizuális lehetıségeket elsısorban a könyvtár rendezvényein tudjuk hasznosítani. ODR-tevékenység: A térségi ellátás átszervezésébıl adódóan az könyvtárközi kölcsönzés részlegünkön ugrásszerően megnıtt. A kölcsönzött dokumentumok száma megháromszorozódott. Összesen 110 db DVD-t + 1 db videokazettát, valamint 50 sikerkönyvet kölcsönöztek állományunkból az ODR-en keresztül. A kölcsönzések kb. 80%-a a KSZR-ben a megyei könyvtár által ellátott települések könyvtárai részére történt. Rendezvények: a videotéka a 2013-as év során 13 rendezvénynek adott helyet, ezeken összesen 400 látogatót fogadtunk. Zenemőtár Alapfeladatainkat elláttuk. Kérésre bibliográfia készítése a zenei programokhoz, témafigyelés Iskolai csoportok fogadása, a zenemőtár bemutatása Zenei szakdolgozatírók támogatása (zenei szakon továbbtanuló helyi pedagógusok és a helyi fıiskolások ének-zene mőveltségterületén tanulóinak segítése) Szociális funkció betöltése a fogyatékkal élık és a hátrányos helyzető olvasók számára A sérültséggel élık csoportjai számára foglalkozások Zenemőtári továbbképzések: MKE Zenei könyvtárosok továbbképzése március 14-én Budapesten A MKE Zenei Szekciójának 2 napos konferenciája Szekszárdon október án a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban AIBM Magyar Nemzeti Csoport és a Magyar Könyvtárosok Egyesület Zenei Könyvtárosok Szervezete Budapesten november 21-én

15 személyes használat távhasználat kölcsönzık helyben használat számítógép használat referensz kérdés rendezvények, foglalkozások összes kölcsönzött egységek száma helyben használt összes rendezvények száma résztvevık száma Olvasóterem Az évi CXL. törvény 54. $ (1) bekezdése szerint a nyilvános könyvtár helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek. Az 56.$ (2.) bek. alapján a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapvetıen ingyenes helyben használatra kijelölt szolgáltató pontja az olvasóterem. Az olvasóterem alternatív tanulási hely, amely a tudás, a javak és a szolgáltatások cseréjén alapul. Mindenki számára nyitva áll. Győjteményét és szolgáltatásait az információ- és gondolatszabadság tiszteletben tartása és a tolerancia jellemzi. Győjteményét prézens könyvállomány, kurrens és archivált folyóiratok, valamint elektronikus dokumentumok, CD-ROM-ok, online adatbázisok képezik. A 2013-ban dokumentum beszerzésre rendelkezésre álló anyagi erıforrások biztosították, hogy a magyarországi könyvtermésbıl maradéktalanul megvásárolhattuk a könyvtár győjtıkörébe tartozó kézikönyveket, monográfiákat, segédkönyveket. Az olvasóterem könyvtárosai javaslataikkal támogatják a gyarapítási osztály beszerzı munkáját. A folyóirat beszerzési keret a 2012-es bázis évhez viszonyítva 1 millió forinttal volt nagyobb összeg. Az impozáns mennyiségi növekedés színesebb, gazdagabb, sokoldalúbb kurrens lapkínálatot eredményezett. Az új magazinok, idegen nyelvő újságok új olvasókat, új olvasói rétegeket vonzanak. 1.táblázat: A folyóirat elıfizetés változása (db) napilap hetilap folyóirat idegen nyelvő, ill. határon túli

16 A növekedés különbözı mértékő és minıségő. Napilapban a megyei újság példányszámát növeltük, a hetilapok, folyóiratok és idegen nyelvő lapok kínálata féleségben gazdagodott. A forrásnövekedés negyedévétıl biztosította az új megrendeléseket. Hatása részben azonnali, részben 2014-re áthúzódó. A magasabb beszerzési keretösszeg lehetıvé tette, hogy 2014-re határon túli testvértelepülésünk Óbecse könyvtárának is rendeljünk 7 féle magyar nyelvő folyóiratot (gyermek, ifjúsági, pedagógiai, természetvédelem és környezetkultúra témakörben). Az olvasóterem folyóirat archívuma a megyében egyedülálló. A kötészeti munkák egész évben folyamatosan, szerzıdéses, külsı kötészeti mőhelyben folynak. Az olvasóteremben vezetett folyóirat-leltár tanúsága szerint a évi gyarapodás 242 db bekötött folyóirat egység forint leltári értéken. 2. táblázat: A folyóirat archívum gyarapodása (db, Ft) bekötött folyóirat egység leltári érték (Ft) (db)

17 A folyóiratok köttetése folyamatos revízió alatt áll. A felhasználói statisztikák szerinti kevésbé keresetteket tékázzuk, az interneten teljes szöveggel, full text formában elérhetı folyóiratok nyomtatott változatának köttetését a hosszútávon várható olvasói igények szerint alakítjuk. A nem győjtött, de tartalmi aktualitásukat csak kevésbé veszítı, illetve nyelvgyakorlásra alkalmas magazinokat a területi ellátás keretében felajánljuk a megye kistelepülési könyvtárainak, és/vagy kiárusítjuk. A bekötött folyóiratok raktározása a rendelkezésre álló polcfolyóméteren megoldott. IT eszközök, szolgáltatások Az olvasóteremben biztosított a felhasználók számára számítástechnikai eszközök használata, rendelkezésre állnak elıfizetéses online adatbázisok, valamint a szabad internethasználat. Online adatbázisok közül egyeseket egyedüliként szolgáltat a könyvtár a városban, a megyében. (pl. EBSCO, Complex Jogtár ) Az eszközpark az igényeket kielégítı. 2 szolgálati és 3 olvasói számítógép, nyomtatási lehetıség - igény szerint színes is -, szkenner és vezeték nélküli internet, wifi szolgáltatás áll a használók rendelkezésére. Azonnali segítséget kérhetnek irodai munkák, (le- és feltöltések, nyomtatások, őrlapkitöltések...) elvégzéséhez, adatbázisok használatához, információkereséshez.

18 Az olvasóterem a modern IT eszközök használata során is biztosítja, hogy ez a szolgáltató pont továbbra is a csendes és elmélyült munka, a tájékozódás és olvasás színtere maradjon. A kizárólag az internet közösségi oldalait, és a játékokat keresı felhasználókat a többi olvasó érdekében a könyvtár egyéb szolgáltató pontjaira irányítjuk. Használók helyben, és távhasználat Az olvasóterem elrendezése felhasználóbarát, az olvasói térben elhelyezett dokumentumokhoz szabad hozzáférést, önkiszolgálást biztosít. A raktárakból azonnali a kiszolgálás, a legtávolabbi városi külsı raktárból is a kérés napján igyekszünk biztosítani a kért dokumentumot. A világos, tiszta, légkondicionált olvasótermet sokan használják alternatív tanulószobaként, irodaként. A látogatottság az év minden idıszakában folyamatos, a győjtemény jól kihasznált. 3. táblázat Használók száma és használatok (db) idıszaki kiadvány, könyv számítógép képzések, összesen újság, folyóirat rendezvények

19 A távhasználat és a könyvtárközi kölcsönzésbe bevont olvasótermi dokumentumok száma is folyamatosan növekszik ban kb alkalom volt a telefonos, e- mailben érkezett, és honlap és/vagy OPAC keresés (számított adat). A szolgáltatást kistérségi, települési könyvtári találkozókon és egyéb munkaalkalmakon népszerősítjük, közösségi oldalakon a felhasználók széles körében megosztjuk. Kurrens idıszaki kiadványaink listáját évente frissítve eljuttatjuk az országos és regionális lelıhelyjegyzékekbe. Az elmúlt évben a könyvtár pályázatban vállalt elkötelezettségei alapján az olvasóterem folyamatosan színhelyet biztosított iskolai, kollégiumi csoportok információs és könyvtárhasználati képzésére. (Lsd. 3. táblázat) E munka jelentıségét és eredményességét bizonyítja, hogy a foglalkozássorozaton részt vett diákok közül azóta számosan rendszeres könyvtárhasználókká váltak. Könyvtárszakmai feladatok Figyelemmel kísérjük a könyv- és médiapiac újdonságait. Javaslatainkkal támogatjuk az állománygyarapítást. Folyamatosan végezzük a részlegben a dinamikus állományalakítást, a tájékoztatásra alkalmatlan dokumentumok kivonását, selejtezését. Állományrevízió (a feldolgozó osztállyal együttmőködve) Lezárjuk a évi folyóiratokkal kapcsolatos feladatokat: kötészetre elıkészítés, ajándékozás, kiárusítás, folyamatosan végezzük a bekötött példányok leltározását, nyilvántartásokon, lelıhelyjegyzékeken átvezetését... A könyvtári szolgáltató pontok átalakításával párhuzamosan átrendezzük belsı raktárainkat. Tájékoztatást, információszolgáltatást nyújtunk hagyományos és elektronikus eszközökkel. Feladatunk az információs írástudás terjesztése, e-ügyintézés segítése praktikus tanácsokkal és/vagy gyakorlati közremőködéssel. Elıkészítjük az idıszaki kiadványok számítógépes érkeztetésének és elektronikus feldolgozásának munkáit. Archiválási célból biztonsági mentést készítünk a Magyar Közlöny évi online számairól.

20 Folyamatos napi feladatok elvégzése, folyóirat-érkeztetés, reklamáció, polcrend, statisztikák, tájékoztatás stb. Kapcsolattartóként részt vállalunk a megnövekedett területi ellátási munkákból. Közremőködünk a helyismereti cikkadatbázis építésében. Marketing, promóció és pr feladatok Folytatjuk az iskolai csoportok könyvtárhasználati képzését, könyvtárbemutatókat tartunk. Adatokat, információkat szolgáltatunk a könyvtár honlapjára és Web2-es közösségi oldalaira. Közremőködünk nyomtatott és elektronikus promóciós anyagok, könyvtárismertetık készítésében. Rendezvények, közönségkapcsolatok Tematikus könyvkiállításokat, évfordulós megemlékezéseket rendezünk a könyvtár kiállító vitrinjeiben. Közremőködünk irodalmi rendezvények, könyvbemutatók szervezésében, megrendezésében. Kapcsolatba lépünk a városban mőködı nyugdíjas klubokkal, társas körökkel, egyházakkal., segítı szervezetekkel. Találkozási alkalmaikon való személyes részvétellel ismertetjük a könyvtári szolgáltatásokat, különös tekintettel az ingyenes, helyben használat lehetıségét. Helyismereti, helytörténeti győjtemény A helytörténet és az idegen nyelvi részleg bıvülését elısegítendı, 2013-ban elkészült a zenemőtár és a helytörténeti részleg közötti fal bontása, átjáró építése. A évi fıbb munkatervi pontok teljesülése a részlegben A cikk-adatbázis aktualizálása, fejlesztése Pályázatok keretében megvalósuló informatikai fejlesztés; nagyobb teljesítményő könyvtáros és olvasói számítógépek beszerzése, a könyvtár épületében tervezett WiFirendszer használatának biztosítása a helyismereti győjteményi részben. Az új könyvtári honlap helytörténeti vonatkozású digitális tartalmakkal való megtöltése, egyéb helyismereti/honismereti tartalmak, újdonságok elhelyezése a megújult honlapon. A szakdolgozatok és egyéb kéziratok retrospektív feldolgozása, és a helyismereti részleg korábban beszerzett tanulmányköteteinek visszamenıleges, analitikus tartalmi föltárása a könyvtár elektronikus adatbázisa számára folyamatos évi Tolna megyei vonatkozású évfordulók ajánló jegyzékének összeállítása, és közzététele a könyvtár honlapján.. Tájékoztatószolgálat a részlegben A részleg tizennégyszer mutatta be részletesen a helyismereti/helytörténeti, valamint az idegen nyelvi részleg munkáját, közel 250 fı részére. A közönség zöme középiskolás, akik pályázat keretében látogattak az intézménybe Könyvtárhasználat bemutatása a részlegben Helyismereti részleg forgalmi adatai Összeses könyvtárhasználat száma

Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl

Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl Határozati javaslat Tárgy: Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 224 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 122. Melléklet: - TÁRGY: Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására. E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 266. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. november 30-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához történı csatlakozásra E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

Az iskolai könyvtár vezetıjének, a könyvtárostanárnak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges.

Az iskolai könyvtár vezetıjének, a könyvtárostanárnak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges. Munkaterv beszámoló az iskolai könyvtári munkában Az iskolai könyvtár vezetıjének, a nak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges. A munkaterv elkészítésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-jétıl Tartalomjegyzék: 1. Általános szabályok 2. Fogadótér 3. Gyermek- és ifjúsági részleg 4. Felnıtt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesületnek, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedı Mővészeti Egyesületének 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE SZEGED, DÓM TÉR 1-4. INTÉZMÉNYVEZETŐ: 1 I. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR SZERVEZETI ALAKULÁSA: A magyar könyvtárügy területén 2012-ben elkezdődött jelentős

Részletesebben

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolója A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolója Szekszárd Liebhauser János igazgató 2016. február TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI KÖNYVTÁRAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A megyei könyvtárak

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.]

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A könyvtár Alapító Okirata megváltozik: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve

Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve Ladányi Mihály Könyvtár stratégiai terve 2013-2015 A könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, illetve a mindenkori országos stratégiai tervet, a könyvtár

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-10/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 74. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelmére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE 2011. évre Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet A Mővelıdési Ház feladattervét az ANK MUNKATERVÉNEK részeként, az ÁMK jóváhagyott

Részletesebben

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. Iktató szám/ Pályázó neve Pályázat címe Projekt kp. 1. VI.453 /2013. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2. VI.480 /2013,,Belvárosi

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben