SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a Polgári Törvénykönyv, valamint a sportról szóló évi I. törvény (Stv) alapján létrehozzák a FittKeszi Rekreációs Sportegyesület Az Egészséges és Kiegyensúlyozott Életmódért. Az Stv 16. (1) bekezdése alapján a létrehozott sportegyesület a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A jelen sportegyesületre is vonatkoznak az Stv 16. (2) bekezdésében foglaltak, mely szerint a sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye, amely közvetlenül is részesíthető állami támogatásban. A sportegyesülettel a (2) bekezdésben foglalt feltételek esetén a MOB együttműködési megállapodást köthet. A FittKeszi Rekreációs Sportegyesület január 6-i Közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Sportegyesület adatai 1. A Sportegyesület neve: FittKeszi Rekreációs Sportegyesület az Egészséges és Kiegyensúlyozott Életmódért 2. A Sportegyesület rövidített neve: FittKeszi Rekreációs Sportegyesület 3. A Sportegyesület székhelye: 2120 Dunakeszi, Illyés Gyula utca. 1. fszt A Sportegyesület működési területe: Magyarország és Európa egyéb országai 5. A Sportegyesület logója: Szivárványszínű ovális körben, színes lótuszvirág, fölötte stílizált (Yin-Yang) figurát ábrázoló alak az egyesület nevében elrejtve II. Az Egyesület célja és feladatai 1. A Sportegyesület célja olyan szellemi műhely és munkacsoport létrehozása, amely támogatja és szervezi az egészséges, a természettel harmóniában lévő életmód tudatos kialakításához kapcsolódó tevékenységeket, valamint megteremti azok feltételeit a következő eszközökkel: sport segítése, támogatása, különös figyelemmel az alternatív mozgásrendszerekre, a wellness és a preventív jellegű tevékenységek területére. természetjáró tevékenység feltételeinek szervezett keretek között való biztosítása, természetjáró programok szervezése. a természetjárás iránti érdeklődés felkeltése, természetjárás népszerűsítése. a természetjárásban részt venni szándékozók mozgósítása, szervezett keretek között, a szabadidő hasznos eltöltésére valamint ösztönözze a természetjárókat arra, hogy a természetjárás gyakorlása által rendszeres, sportjellegű fizikai terheléssel eddzék testüket, és az egészséges életmódot követve éljenek. nevelje a természetjárókat természeti és épített környezetünk öntevékeny megismerésére és megvédésére. 1

2 segítse az egészséges és kiegyensúlyozott életmódszemlélet kialakítását a gyermekgondozásban és a mindennapi családi életben. környezettudatos és egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, rendezvények, sporttáborok szervezése, a rendezvények dokumentálása és fényképen való megörökítése valamint könyvek, kiadványok, képanyagok szerkesztése és kiadása, kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult magyar és külföldi, szakmai és társadalmi szervezetekkel, a környezettudatos és egészséges életmód területén dolgozó szakemberek képzésének és továbbképzésének támogatása és szervezése, nemzetközi (elsősorban EU-s) szakemberek számára az információcserére lehetőséget adó fórumok, internetes portáloldalak létrehozása, hazai és nemzetközi szakemberek tanfolyamainak, bemutató előadásainak szervezése, a fiatal nemzedék egészséges életmóddal való megismertetése, különös tekintettel az alternatív mozgásrendszerekre és a preventív sporttevékenységre. 2. A Sportegyesület céljait különösen az alábbi tevékenységek útján valósítja meg: internetes portáloldalak létrehozása, különböző témájú, az egészséges életmódhoz kapcsolódó kiadványok létrehozása, előadások, képzések, valamint konferenciák és egyéb rendezvények szervezése. kapcsolatteremtés a hazai és nemzetközi szervezetekkel. 3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. III. Az Egyesület tagsága A tagsági viszony 1. A Sportegyesület tagja lehet bármely magyar és külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely a Sportegyesület célkitűzéseit és alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. 2. Az egyesületi tagság formái a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján: a) rendes tagság, c) pártoló tagság. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 3. A tagsági jogviszony keletkezéséhez szükséges, hogy a jelentkező felvételi kérelmével a Sportegyesület Elnökségéhez forduljon. 2

3 Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a jelentkező adatai mellett a Sportegyesület céljaival történő egyetértésről, valamint a tagdíjfizetési kötelezettség elfogadásáról szóló nyilatkozatot. 4. A Sportegyesület rendes tagja lehet az, aki belépési nyilatkozatban elfogadja a Sportegyesület Alapszabályát és céljait, valamint a tagdíjfizetési kötelezettséget. 5. Pártoló tagként az vehető fel, aki belépési nyilatkozatban elfogadja a Sportegyesület Alapszabályát és vagyoni hozzájárulásával támogatni azt hajlandó. Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet. Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a jelentkező adatai mellett a Sportegyesület céljaival történő egyetértésről és a pártolói hozzájárulás mértékéről, ami lehet anyagi vagy eszközbeli hozzájárulás a Sportegyesület tevékenységének gördülékenyebb működéséhez. 6. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják. 7. A tagfelvétel kérdésében a Sportegyesület Elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen az egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő rendes Közgyűlésén tárgyalja. 8. Az Egyesület tagjairól, pártoló tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet és a tagokat tagsági könyvvel, a pártoló tagokat pártoló tag igazolvánnyal látja el. 9. A tagsági viszony megszűnik: a tag kilépésével, törléssel, kizárással, a Sportegyesület megszűnésével A kilépési szándékot a Sportegyesület elnöke részére kell írásban bejelenteni. A kilépési szándékot indokolni nem kell, a tagsági viszony a bejelentés kézhezvételének napján szűnik meg. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála (jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése) esetén, valamint akkor, ha a tag tagsági díjának, illetve a tag vagy a pártoló tag vállalt anyagi támogatásnak (vagyoni hozzájárulásnak) a fizetését 3 hónapnál hosszabb ideig elmulasztja és a tartozását az írásbeli felszólítás ellenére sem rendezte. A tag illetve pártoló tag a tagdíj/vagyoni hozzájárulás nem fizetése esetén csak abban az esetben törölhető, ha az erre vonatkozó írásbeli felszólítás a nem teljesítés jogkövetkezményeit is tartalmazza. A tagsági viszony a törlési határozat meghozatalának napjával szűnik meg. 3

4 A tag törléséről az elnök javaslata alapján az Elnökség dönt. A tag törlését kimondó határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő taggyűlésen kell elbírálni Az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja a Sportegyesületnek azt a tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az egyesület céljainak megvalósítását. A kizárás oka lehet, ha a tag az egyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza. A kizárásra azonban csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása vagy a Sportegyesületet sértő tevékenysége megszüntetésére az Elnökség előzetesen írásban figyelmeztette, felhívta, de a tag ennek hatására sem pótolja mulasztását vagy változtat tevékenységén. A kizárást megállapító határozatot írásba kell foglalni, mely írásba foglalt határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást. A kizárásról szóló döntést a taggal 8 napon belül írásban kell közölni. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a Közgyűlés soron következő ülésén bírál el. Az Elnökség kizárásról szóló döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tagsági jogait nem gyakorolhatja. A kizárt tag befizetett tagdíjának visszatérítésére nem tarthat igényt. A tagok jogai és kötelezettségei: 10. A Sportegyesület rendes tagjának jogai és kötelezettségei 10.1 A Sportegyesület rendes tagjának jogai: a.) személyesen részt vehet az egyesület Közgyűlésén, az egyesület vezető szerveinek megválasztásában, a határozatok meghozatalában, b.) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, c.) választható az Egyesület szerveibe (ügyintézéssel, illetve képviselettel járó tisztségbe, azonban csak magyar állampolgársága, letelepedése, illetve tartózkodási engedélye esetén), d.) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, e.) az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát - tudomására jutástól számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja, f.) az Egyesület Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet az egyesületi bizottságok munkájában, g.) használhatja az Egyesület létesítményeit, igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét, h.) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben A Sportegyesület rendes tagjának kötelezettségei: a.) az egyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek által hozott határozatoknak a betartása, b.) az egyesület, illetőleg vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, amennyiben ezt önkéntes alapon vállalja, c.) az egyesület hírnevéhez méltó magatartás mind az egyesület tevékenységében, mind azon kívül, d.) a tagdíj megfizetése, 4

5 e.) az egyesület vagyonának megóvása. 12. A Sportegyesület pártoló tagjának jogai és kötelezettségei A Sportegyesület pártoló tagjainak jogai: a.) javaslatokat és észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban, b.) az Elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehet az egyesület taggyűlésén, c.) az Elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, részt vehet az egyesület rendezvényein A Sportegyesület pártoló tagjának kötelezettségei: a.) az egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak megtartása, b.) az egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása, amennyiben ezt önkéntes alapon vállalja, c.) a vállalt hozzájárulás megfizetése. 1. A Sportegyesület szervei: - Közgyűlés, - Elnökség. IV. A Sportegyesület szervezete 2. A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. 2.1 A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 15 nappal a taggyűlés időpontja előtt. A taggyűlési meghívóban közölni kell a megismételt taggyűlés időpontját amelyet 15 napon belül kell megtartani- és feltételeit, így különösen annak helyét, napirendjét, határozatképességének feltételeit, ha az eredeti időpontban megtartott taggyűlés nem lenne határozatképes. A meghívónak tartalmaznia kell azt is, hogy ha az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz A Közgyűlés összehívása az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök) feladata. A taggyűlésen szavazati joggal rendelkeznek az egyesület rendes tagjai A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult (teljes jogú) tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott, megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést A Közgyűlés elnöke az egyesület elnöke. 5

6 A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: az egyesület megalakulásának, más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának a kimondása; az Alapszabály elfogadása és módosítása; az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény eltérően nem rendelkezik; tisztségviselők megválasztása és visszahívása; tagdíj mértékének megállapítása; az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; az éves pénzügyi terv, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megtárgyalása (Stv. 17. (1) a. pont) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni A jelenlévő tagok 2/3-os szótöbbsége szükséges: az Alapszabály elfogadásához, módosításához; az egyesület feloszlásához, más egyesülettel történő egyesülés kimondásához; a tisztségviselők megválasztásához A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a tisztségviselők megválasztásakor (kivéve, amennyiben csak 1 jelöltet állítanak), illetve titkos szavazással határoz továbbá, ha a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A taggyűlés szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni: ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, ha az Elnökség rendkívüli taggyűlés összehívását tartja szükségesnek, ha a törvényszék a Közgyűlés összehívását elrendeli, egyéb, az alapszabályban meghatározott esetekben A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők: a.) elnök, b.) alelnök(ök) A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás a Közgyűlés többségi határozata alapján nyílt szavazással történhet. 6

7 Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok 2/3-át megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok 2/3-át, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb választási fordulót kell tartani. A megismételt választási forduló győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni A tisztségviselőket a Közgyűlés 5 évre választja A Közgyűlés a tisztségviselőt visszahívhatja: - ha feladatát egy fél évet meghaladóan egyáltalán nem, vagy nem megfelelően látja el; - amennyiben nem tesz eleget vállalt tisztségéből eredő kötelezettségeinek, kötelezettségeit vétkesen megszegi; - amennyiben tevékenységével veszélyezteti az egyesület működését, - vagy arra méltatlanná válik. 3. Elnökség Az egyesület tevékenységét két taggyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja. Az Elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe utalt Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy az Elnökségi tagok bármelyike az ok és cél megjelölésével kéri Az Elnökséget az elnök írásban hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább egy héttel korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azon az Elnökség tagjain kívül csak a meghívott személyek lehetnek jelen. Az Elnökség ettől eltérően is rendelkezhet Az Elnökség a szavazásra jogosult tagok közül 2 elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 3 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg Az Elnökség határozatait egyhangúlag, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A tagok 1/3-ának indítványára az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 5 éves időtartamra Az Elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól indokolt esetben az elnök felmentést adhat. 7

8 3.8. Az Elnökség feladata és hatásköre: az egyesület rendes és rendkívüli taggyűlésének összehívása; az egyesület törvényes és szabályszerű működésének biztosítása és felügyelete; a taggyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és végrehajtásának ellenőrzése; az egyesület zavartalan működéséhez szükséges határozatok meghozatala; az egyesület adminisztratív feladatainak ellátása, igazgatási szervének kialakítása; a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás; az egyesület gazdálkodási tevékenységének irányítása; az éves programok, költségvetés megállapítása és elfogadása; beszámoló megállapítása; az egyesület eredményes működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése; szerződések jóváhagyása, megkötése; döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a Közgyűlés az Elnökség hatáskörébe utal Az Elnökség a megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzott felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról Az Elnökség egyedi határozattal más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyet is saját hatáskörébe vonhat Az Elnökség tevékenységéről az egyesület Közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel. 4. Az Elnökség tagjai: - elnök - 2 alelnök 4.1. Az Elnökség létszáma 3 fő. Az Elnökségnek csak olyan személy lehet tagja, aki legalább korlátozottan cselekvőképes (kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta) és aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és a) magyar állampolgár, vagy b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik Az Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a) az Elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b) észrevételek, javaslatok tétele a Sportegyesület működésével összefüggő kérdésekben, c) felvilágosítás kérése a Sportegyesülettel, illetőleg egyéb szerveinek működésével összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, 8

9 d) javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, Elnökségi ülés összehívására, e) megbízás alapján a Sportegyesület képviselete f) a Sportegyesület határozatainak betartása, végrehajtása Az Elnökség tagjainak mandátuma 5 év, tisztségükben újraválaszthatók. Az Elnökségi tagság megszűnik a mandátum lejártával, lemondással, visszahívással, elhalálozással vagy a Sportegyesületből való kizárással. Az Elnökség tagja írásban bejelentett lemondással a mandátumáról lemondhat. A lemondást az elnöknek vagy az elnökhelyettesnek kell átadni. A lemondási szándékot indokolni nem kell. Az elnökségi tag kizárására a III pont rendelkezései irányadóak. Az elnökség erre irányuló döntését nyílt szavazással, egyhangúlag hozza meg, a kizárással érintett elnökségi tag a kizárás ügyében nem szavazhat. Az Elnökség tagját a pontban rögzített esetekben lehet visszahívni. A visszahívás a tagok legalább 10%-a által kezdeményezett, a Közgyűlés egyszerű többséggel hozott döntésével történik. A visszahívásról szóló döntést az elnökségi taggal 8 napon belül írásban kell közölni. A kizárásra és a visszahívásra vonatkozó döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a Közgyűlés soron következő ülésén bírál el. A kizárásról szóló döntés jogerőre emelkedéséig az érintett elnökségi tag sem elnökségi, sem tagsági jogait nem gyakorolhatja Az egyesület elnöke Az egyesület legfőbb tisztviselője az egyesület elnöke, akit 5 éves időtartamra a Közgyűlés választ és aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. Az elnök az Elnökség közreműködésével felügyeli az egyesület tevékenységét. Az elnök feladatait társadalmi megbízatásként látja el Az elnök feladatai és hatásköre: a.) a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása, b.) az Egyesület képviselete, c.) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a taggyűlési és Elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete, d.) a hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről, e.) kapcsolattartás az országos, illetőleg a területi és helyi hasonló tevékenységű szervekkel, egyesületekkel, f.) aláírási jogkör gyakorlása, g.) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az Elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, h.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal Az alelnökök Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök képviseli, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az elnök magának fenntartott. V. A Sportegyesület vagyona és gazdálkodása 9

10 1. A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik 2. A Sportegyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: tagsági díjak (pártoló tagi hozzájárulások); az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységéből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; a költségvetési támogatás; más személytől illetve szervezettől kapott adományok; befektetési tevékenységből származó bevétel; rendezvény bevétel; egyéb, jogszabályokban meghatározott bevételek. 3. A Sportegyesület vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból és egyéb vagyoni értékű jogokból állhat. 4. A Sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Sportegyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjakon túlmenően nem felelnek. 5. A Sportegyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint másodlagosan végzett gazdasági- vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 6. A Sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 7. Tagdíj A tagdíj összegét az egyesület valamennyi rendes tagja független attól, hogy természetes személy vagy szervezet egy összegben köteles megfizetni a tagsági viszony keletkezésekor, illetőleg minden év január 15. napjáig. A tagdíj mértékének módosítása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a határozathozatalhoz a tagság 2/3-os többsége szükséges. A Közgyűlés a tagdíjat évente felülvizsgálja és meghatározza. Amennyiben a rendes tag tagdíjfizetési kötelezettségének 3 hónapnál hosszabb ideig nem tesz eleget, az Elnök írásban felszólítja fizetési kötelezettségének 8 napon belüli teljesítésére. A vonatkozó írásbeli felszólításnak a nem teljesítés jogkövetkezményeit (törlés) is tartalmaznia kell. A fizetés elmaradása esetén az Elnökség határozatot hoz a törlésről, ennek tényéről értesíti a törölt tagot. A törölt tag a határozat ellen a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet, mely halasztó hatályú. Az Egyesület működésének megkezdéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása céljából az alapító (rendes) tagok az első éves tagdíjat az alapszabály Budapest 10

11 Környéki Törvényszékhez történő benyújtásának napján kötelesek az Egyesület pénztárába megfizetni. VI. Az egyesület képviselete 1. Az egyesület képviseletére és cégjegyzésére az egyesület elnöke önállóan jogosult. 2. A képviselet ellátása során az iratokat az egyesület neve alatt az egyesület elnöke önállóan, saját névaláírásával látja el, hiteles aláírási nyilatkozatának megfelelően. 3. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az egyesület más tisztviselőjére is átruházhatja. 4. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök és az alelnökök önállóan jogosultak rendelkezni. VII. Az Sportegyesület megszűnése 1. A Sportegyesület megszűnik: ha más egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), ha a Közgyűlés az egyesület feloszlását kimondja, ha a törvényszék feloszlatja, a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a törvényszék megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a törvényszék megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 2. A Sportegyesület megszűnésére a Sporttv (4) (6) bekezdései az irányadók. A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. VIII. Vegyes és záró rendelkezések 1. Az egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja, míg pénzügyi ellenőrzésre az adóhivatal jogosult. 2. A Sportegyesület nyilvántartásba vételére a Budapest Környéki Törvényszéken kerül sor. A nyilvántartás iránti kérelmet jelen Alapszabály és az alakuló Közgyűlés jegyzőkönyvének egyidejű csatolása mellett a Sportegyesület Elnöke tartozik előterjeszteni. 3. A Sportegyesület tagjai törekednek arra, hogy a jogszabályi feltételek teljesülése esetén a közhasznú jogállást a Sportegyesület megszerezze és az a közhiteles nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 11

12 4. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a évi CXXV. törvény, továbbá a évi I. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. Kelt: Dunakeszi, január 6. Előttünk, mint tanúk előtt: az Egyesület elnöke 12

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a Pécsi Törvényszék 14.Pk.60.038/1992./48.sorszámú végzése alapján kijavított szövegezésű ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések Az egyesület neve: Fehér Vikingek Real Madrid Szurkolói Egyesület Az egyesület rövid neve: Fehér Vikingek Egyesület

Részletesebben

A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya

A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglaltan 1 Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért,

Részletesebben

Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület. Alapszabálya

Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület. Alapszabálya A Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDLEKEZÉSEK Az Egyesület neve: Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület (a továbbiakban Egyesület) Az

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület /a továbbiakban: Sportegyesület/ 2. A szervezet rövidített

Részletesebben

KIBIC Zsidó Szervezetek és Közösségek Szövetsége ALAPSZABÁLY. 2012. december 03.

KIBIC Zsidó Szervezetek és Közösségek Szövetsége ALAPSZABÁLY. 2012. december 03. KIBIC Zsidó Szervezetek és Közösségek Szövetsége ALAPSZABÁLY 2012. december 03. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A KIBIC Zsidó Szervezetek és Közösségek Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség), Magyarországon

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben