PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén TÁMOP C-12/1/KONV Készítették: Ferenczik Brigitta Vagaszky Noémi Laura

2 1. BEVEZETÉS A jelen dokumentum a Pannon Egyetem (PE), mint főpályázó, a Széchenyi István Egyetem (SzE), a Kaposvári Egyetem (KE), az EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zrt., valamint a Nemzetközi Lean Sigma Szövetség (ILSA), mint konzorciumi partnerek által a TÁMOP C-12/1/KONV azonosítószámú, Zöld Energia Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén címmel elnyert projekt szervezeti és működési szabályrendszerét foglalja össze A PROJEKT CÉLJA A projekt konkrét célja, hogy a szakmai együttműködő partnerek bevonásával létrejöjjön egy olyan hálózat, mely akkumulálja a zöldenergia területén létrejött legfrissebb elméleti és gyakorlati tudást, azt egyfajta elemzőközpontként továbbfejleszti, a Tudásklaszter keretein belül a hazai vállalkozások rendelkezésére bocsátja, vagy nemzetközi szinten piacosítja, illetve visszavezeti az oktatásba, képzésbe. A projekt válaszokat és megoldásokat ad a zöldenergia ágazat humánerőforrás biztosításával, felsőfokú képzésével, tudásbázisával kapcsolatos kérdésekre, igényekre, valamint a stratégiai hiányosságaira az iparági szereplők intenzív bevonásával, közreműködésével a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés érdekében A PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV RENDELTETÉSE A kézikönyva pályázati projekt szervezeti és működési kereteit határozza meg: rögzíti a projekt szervezeti működéshez kapcsolódó fő szerep-, felelősség- és hatásköröket, meghatározza a projekt eredményes megvalósítása érdekében elvégzendő projektirányítási, illetve a pályázati belső és az általános pályázati követelmények teljesítéséhez szükségszerű külső és belső jelentési adminisztrációs feladatokat, A projektirányítási és adminisztrációs feladatok szabályozása az Európai Uniós pályázati követelményeknek valamint a Közreműködő Szervezet (KSz) által kiadott szabályzatoknak és irányadó rendelkezéseknek megfelelően történt.

3 2. A KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI A projekt Támogatási Szerződésének (továbbiakban TSZ) 8. számú melléklete tartalmazza a konzorciumi együttműködési megállapodást, amely jelen Kézikönyv 1. számú mellékletét képezi. A projekt finanszírozásának jellege tagi finanszírozású, ezért a konzorcium összes tagja a saját költségvetéséért önállóan felel. A projekt egészét a projektmenedzser koordinálja a szakosított projektteam közreműködésével. A főpályázó feladata a projekt vállalások betartatása, az Időszakos Beszámolók és a Kifizetési Kérelmek elkészítésének felügyelete, a KSZ részére történő megküldése, valamint a változás-bejelentések és szerződés-módosítások koordinálása. 3. A PROJEKT SZERVEZETE 3.1. A projektszervezet A projektszervezetet, a Projektirányító Testület (PIT), a projektmenedzsment, a szakmai vezetés, és a szakmai megvalósítók alkotják. A projekt legfelsőbb stratégiai döntéshozó szerve a Projektirányító Testület (PIT). A projekt koordinálását a projektmenedzsment végzi. A három projektfőirány konzorciumi szintű szakmai irányítását egy-egy vezető látja el, akiket egy-egy helyettes segíti operatív szinten. 1. ábra: Projektvezetés felépítése 1. ábra: Projektszervezet felépítése 3

4 3.2. Projektirányító Testület (PIT) A projekt legfelsőbb szintű stratégiai döntéshozó testülete, amely felelős a projekt átfogó stratégiai irányításáért és felügyeletéért. A testület legalább félévente ülésezik, felváltva Veszprémben és a projektpartnerek székhelyein. Az üléseken a szervező intézmény érintett karainak dékánjai is meghívást kapnak. A PIT üléseket a projektmenedzser hívja össze legalább 6 havonta. A projekt előrehaladásának követhetősége érdekében a rendszeres időszakonként megtartandó PIT ülések mellett szükség esetén rendkívüli PIT üléseket is össze lehet hívni. A PIT ülés rendkívüli összehívását, a PIT bármely tagja, illetve a projektmenedzser is kezdeményezheti. A PIT ülések célja a projektet felügyelő vezetőtestület tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, a felmerült, döntést igénylő problémákról, a kockázatokról és a megoldási alternatívákról. A PIT feladata a sikeres megvalósításhoz szükséges döntések, intézkedések meghozatala. A PIT elnöke Mosonyi György, a MOL Felügyelő Bizottságának elnöke. A PIT tagjai: Prof. Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora Prof. Dr. Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rektora Prof. Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora Pohllmülner József, az Edutus Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója Somos András, a Nemzetközi Lean Sigma Szövetség elnöke A PIT üléseken tanácskozási joggal vesz részt a projektmenedzser, a projektkoorindátor, a szakmai vezető, és a szakmai koordinátor. A PIT üléseire a projektmenedzser a napirendtől függően előterjesztő, beszámoló, véleményező jogkörrel további személyeket hívhat meg. A PIT ülések előkészítési, szervezési feladatait, valamint az üléseken a titkári feladatokat a projektasszisztens látja el. A projektasszisztens intézkedik a meghívó, a napirend és az előterjesztések, a meghívottak részére történő megküldéséről. A PIT, mint a projekt legfőbb stratégiai döntéshozói testületének a fő feladata és felelőssége: A projektszervezeten túlmutató feladatokkal kapcsolatban, a projekt pályázatban rögzített céljaira, terjedelmére, ütemezésére 1 és költségeire 2 1 A projekt időtartamának változására vonatkozóan 2 A projektköltségvetés főösszegének változására vonatkozóan 4

5 kiható döntések, valamint a hatáskörébe rendelt egyéb döntések meghozatala; A projekt alapdokumentumainak, úgy mint Támogatási Szerződés és a Konzorciumi Együttműködési Szerződés módosításainak jóváhagyása. 2. ábra: A Projekt Irányító Testület üléseinek meghívottjai 3.3. A projektmenedzsment feladatokat ellátó csoport Projektmenedzser A projektmegvalósítás során a projekt felelőse a projektmenedzser. A projektmenedzser a konzorciumi szintű ügyekben a konzorciumi partnerek operatív projektvezetéssel járó feladatait megosztja a konzorciumi partnerek intézményi projektfelelőseivel és a főirányvezetőkkel. A projektmenedzser feladatai a projekt megvalósítása során a konzorciumi működés tekintetében: A projekt végrehajtását koordinálja és felügyeli. Feladata a projekt pályázati lebonyolításának, pályázati követelmények teljesítésének betartatása. 5

6 Képviseli a projektet a Közreműködő Szerv és az Irányító Hatóság felé. A projektadminisztrációs és TSZ-ből származó valamennyi külső kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok koordinálása és irányítása. A projektütemterv és a Megvalósíthatósági Tanulmány teljesülésének követése, időközi változásainak kezelése és monitorozása, továbbá az előrehaladásról státuszjelentés készítése a PIT részére. A PIT hatáskörébe tartozó kérdések gyűjtése, és a tervezett, illetve szükség esetén rendkívüli PIT ülések összehívása és napirendjére vonatkozó javaslat előterjesztése. A TSZ-ben vállalt kötelezettségeknek megfelelően a Időszakos Beszámoló (IB), valamint a Záró Időszakos Beszámoló (ZIB) összeállításának koordinálása. A projekt megvalósítása során felmerülő, a projekt céljainak megvalósulására, terjedelmére, ütemezésére és költségeire kiható kockázatok azonosítása, értékelése, és kezelése. Rendszeres időközönként ellenőrzi a menedzsment tagok tevékenységét. Koordinálja a Változás Bejelentések és az esetleges Szerződésmódosítások összeállítását, benyújtását. Nyomon követi a vertikális és horizontális indikátorok időarányos teljesülését. Kapcsolatot tart: a menedzsment tagokkal az intézményi projektasszisztensekkel a főirányvezetőkkel KSz kapcsolattartóval Projektkoordinátor A projektkoordinátor feladatai és kötelezettségei a projekt megvalósítása során: Szükség esetén helyettesíti a projektmenedzsert. Részt vesz az Időszakos Beszámolók, a Változás Bejelentések és az esetleges Szerződésmódosítások összeállításában, benyújtásában. Közbeszerzési terv aktualizálását felügyeli. Beszerzési folyamatok megtervezésés és előkészítését segíti. 6

7 Kapcsolatot tart: a menedzsment tagokkal a főirányvezetőkkel Projektasszisztens A projektasszisztens feladatai és kötelezettségei a projekt megvalósítása során: Irányítja a projekt központi adminisztrációját Vezeti a központi projektmappákat Adminisztratív támogatást nyújt a projektmenedzser és a projektkoordinátor részére, esetlegesen a szakmai megvalósítóknak. A konzorciumvezető Pannon Egyetem projektrésztvevőinek munkaidő nyilvántartásainak begyűjtését koordinálja. A konzorciumvezető Pannon Egyetem projektrésztvevőinek HR dokumentumait, szerződéseit ellenőrzi. Kezeli a projektmenedzsment munkáját segítő SPS elektronikus felületet. Kezeli és frissíti a greenenergyproject.info projekthonlapot. Kapcsolatot tart: a menedzsment tagokkal a főirányvezetőkkel kari felelősökkel adminisztratív munkatársakkal Pénzügyi vezető A projektben a konzorcium által vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítését a projekt pénzügyi vezetője felügyeli. A konzorciumi partnerek folyamatait támogatja, szükség esetén adatot kér a pénzügyi előrehaladásról. Koordinálja a Kifizetési Kérelmek összeállítását és benyújtását. A pénzügyi előrehaladás nyomon követését, elszámolások ütemezését felügyeli. A projekt pénzügyi vezetője gondoskodik a Pannon Egyetem esetében a projekt pénzügy és adminisztrációs eljárásrendjének betartásáról. 7

8 Pénzügyi projektmappákat vezeti a Pannon Egyetem esetében. Munkaidő nyilvántartásokat ellenőrzi és kezeli Pannon Egyetem esetében. Személyi dokumentációk teljességét ellenőrzi Pannon Egyetem esetében. Projekt kontrolling feladatokat ellátja Pannon Egyetem esetében. Kapcsolatot tart: a menedzsment tagokkal a partnerintézmények pénzügyi munkatársaival 3.4. Szakmai feladatokat ellátó csoport Szakmai vezető A szakmai vezető feladatai és kötelezettségei a projekt megvalósítása során: Feladata a konzorciumi szintű szakmai projektmunka koordinálása, összehangolása és felügyelete. Koordinálja a projekt szakmai megvalósítását. Felügyeli az egyes Főirányok szakmai előrehaladását, a pályázatban nevesített szakmai vállalások előrehaladását, teljesülését. A szakmai előrehaladásra vonatkozóan rendszeres időközönként adatot szolgáltat a projektmenedzser számára, a teljes projektre vonatkozóan (havi státuszjelentések). Kapcsolatot tart: a menedzsment tagokkal a főirányvezetőkkel a Projekt Irányító Testülettel az Ipari Tanácsadó Testülettel Szakmai vezető-helyettes A szakmai vezető-helyettes feladatai és kötelezettségei a projekt megvalósítása során: Szükség esetén helyettesíti a szakmai vezetőt. Részt vesz az Időszakos Beszámolók, a Változás Bejelentések és az esetleges Szerződésmódosítások összeállításában, benyújtásában. 8

9 Irányítja a havi szakmai beszámoló rendszert. Segíti a felmerülő szakmai elakadások feloldását. Felügyeli a Projekttevékenység Definíciós Adatlapok (PDA) elkészítését és figyelemmel követi azok státuszát. Az esetleges változásokról konzultál a szakmai vezetővel (szakmai tartalmi változás) és a projektmenedzserrel (Útmutatónak való megfelelés), és közösen döntenek a változtatás jóváhagyásáról vagy elutasításáról. Kapcsolatot tart: a menedzsment tagokkal a szakmai vezetővel a főirányvezetőkkel Főirányvezető A főirányvezető feladatai és kötelezettségei a projekt megvalósítása során: Ellátja a saját főirányának konzorciumi szintű vezetését. Biztosítja a főirányhoz kapcsolódó nevesített szakmai vállalások teljesülését. Biztosítja a főirányhoz kapcsolódó indikátorok teljesülését. Havi szintű adatszolgáltatást nyújt Státuszjelentés formájában a beérkezett Havi Beszámolók alapján, a szakmai vezető felé. Koordinálja a Projekttevékenység Definíciós Adatlapok (PDA) elkészítését és figyelemmel követi azok státuszát. Az esetleges változásokról tájékoztatja a szakmai vezetést, és véleményezi annak szakmai megalapozottságát. Kapcsolatot tart: a projektmenedzserrel a szakmai vezetővel a szakmai vezetó-helyettessel az alprojekt vezetőkkel a főirányvezető-helyettesével Főirányvezető-helyettes A főirányvezető feladatai és kötelezettségei a projekt megvalósítása során: Szükség esetén helyettesíti a főirányvezetőt. 9

10 Segíti a főirányvezetőt a szakmai feladatok ellátásában. A főirányhoz tartozó szakmai dokumentációk nyilvántartását felügyeli. Kapcsolatot tart: a főirányvezetővel az alprojekt vezetőkkel szakmai vezető-helyettessel Alprojektvezető Az alprojektvezető feladatai és kötelezettségei a projekt megvalósítása során: Koordinálja és felügyeli az adott alprojekt teljes körű megvalósítását (konzorciumi szinten). Koordinálja és felügyeli a kapcsolódó szakmai tevékenységek előrehaladását. Biztosítja az alprojekt szakmai vállalásainak és indikátorainak teljesülését. Kezdeményezi és folyamatosan tartja a kapcsolatot az alprojektben szereplő intézmények szakmai megvalósítóival. Irányítja a szakmai megvalósítók munkáját és segíti őket szakmai elakadásaikban. Havi szinten szakmai beszámolót készít az alprojekt szakmai előrehaladásáról (konzorciumi szinten). Kapcsolatot tart: Főirányvezetőkkel Főirányvezetó-helyettesekkel Szakmai megvalósítókkal/projektmunkatársakkal Nemzetközi kapcsolatokért felelős szakmai koordinátor Feladata az ágazati felsőoktatási együttműködéshez, a nemzetközi kapcsolati háló bővítéséhez és az intézmények nemzetközi színtéren való megjelenítéséhez kapcsolódó feladatok elindítása: Nemzetközi megjelenés elősegítése és koordinációja, a projekt nemzetközi hálózatának és kapcsolatrendszerének fejlesztése, új partnerek bevonása. Nemzetközi innovációs és kutatási együttműködések kialakítása és előmozdítása. 10

11 Potenciális külföldi FP7/FP8 pályázati partnerek felkutatása, új projektek generálása. Kapcsolatot tart: Szakmai vezetővel Főirányveztőkkel Projektmenedzserrel 3.5. Konzorciumi partner intézményi projektasszisztens A Konzorciumi partnerek intézményi projektasszisztensei a projekt megvalósítása során felügyelik és segítik intézményük projekt-előrehaladását, folyamatosan kapcsolatot tartanak intézményük szakmai megvalósítóival, a projekt intézményi pénzügyi asszisztensével és a projektmenedezserrel. Intézményük projektadminisztrációs feladatait látják el. Adatot szolgáltatnak a Változásbejelentésekhez, Időszakos Beszámolókhoz és Kifizetési Kérelmekhez, esetlegesen a szerződés-módosításhoz Konzorciumi partner intézményi pénzügyi munkatárs A Konzorciumi partnerek intézményi pénzügyi munkatársak intézményük projekttel kapcsolatos pénzügyi folyamatait felügyeli. Konzorciumvezetői kérés esetén adatot szolgáltat a pénzügyi előrehaladásról. Összeállítja intézménye Kifizetési Kérelmeit, és saját elszámolási dokumentumait feltölti az EMIR-be. Gondoskodik intézménye projekt pénzügyi és adminisztrációs eljárásrendjének betartásáról. Intézménye pénzügyi projektmappáit vezeti. Intézménye projekttel kapcsolatos munkaidő nyilvántartásait ellenőrzi és kezeli. Intézménye projekttel kapcsolatos személyi dokumentációinak teljességét ellenőrzi Pénzügyi Irányítás Mivel a konzorciumi együttműködés szerint a projekt tagi finanszírozású, ezért a konzorcium mind az öt tagja saját pénzügyi folyamatainak megfelelően működik. A pályázati célok megvalósítását veszélyeztető pénzügyi akadályokról kötelesek 11

12 haladéktalanul tájékoztatni egymást. A pályázati támogatást teljes egészében a pályázati célok megvalósítására fordítják a vonatkozó jogszabályok szerint. A konzorciumi partnerek köztes és záró Kifizetési Kérelmeiket önállóan készítik el, melyet megküldenek a konzorciumvezető részére a Közreműködő Szervezet felé való továbbításra Pénzügyi elszámoláshoz szükséges információk, elvárások: Általános elvárások a dokumentumok készítésével kapcsolatosan: Minden bizonylaton fel kell tüntetni a projekt számát: TÁMOP C- 12/1/KONV A számlára, bérkartonra a projekt intézményi pénzügyi felelősei vezetik fel az azonosítót, egyéb dokumentumokon (szerződések, megrendelők, teljesítés igazolások stb.) a szövegezésbe kell belefoglalni. Pénzügyi elszámolással kapcsolatos elvárások: Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés bármekkora összeggel benyújtható, de ha az elszámolható, még be nem nyújtott számlák összege eléri a teljes projekt összegének 2%-át ( Ft), akkor ezen szint elérésétől számított 14 napon belül kifizetési igénylést kell benyújtani a Közreműködő Szervezet felé. Az időközi Kifizetési Igénylést az Időszakos Beszámolóval (IB) együtt kell benyújtani. Legalább egy Kifizetési Igénylést be kell nyújtani az előleg megérkezésétől számított hat hónapon belül. Az előleg megérkezésének időpontja: augusztus 6. Az összes elszámolható költség legalább 45%-áról kifizetési igénylést kell beadni legkésőbb augusztus 30-ig. 45% = Ft Kivonat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletből: o (1) Az NFÜ jogosult a Ptk.-ban és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett a támogatási szerződéstől elállni, vagy támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha a következő feltételek közül legalább egy bekövetkezik: - a támogatói okirat kiállításától vagy a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább 12

13 azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg, 50% = Ft Határidő: április 15. Személyi juttatásokhoz kapcsolódó előírások, elvárások: Bérköltség, munkadíj csak a ténylegesen kifizetett bér alapján, a munkaidőkimutatás alapján megállapított, projekttel töltött munkaidő arányában számolható el. Elszámolható még (a költségterv figyelembevételével) megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. Szintén elszámolható azon projektet végrehajtók bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, a munka elvégzése csak célfeladatok kiírásával oldható meg (többletfeladat elrendelése, megbízási szerződés). Kinevezés esetén munkaidő nyilvántartás a kinevezésben szereplő havi óraszám alapján készüljön. Szabadság arányos része is elszámolható a TÁMOP pályázatokban, azaz a ledolgozott óraszámnak megfelelő arányú összeg és idő a szabadságból is figyelembe vehető. Ennek értelmében a munkaidő nyilvántartásban szereplő ledolgozott óraszám aránynak meg kell egyezni a kinevezésből megállapítható ledolgozott óraszám aránnyal. Többletfeladat elrendelés (egyszeri, eseti feladatokra) és megbízási szerződés esetén a feladatok konkrét meghatározása és egyéb, HR szempontjából szükséges elvárások mellett szerepeljen a pályázat neve, azonosító száma, témaszám. Feladat, időszak, összeg meghatározása, összehangolása az Értéket a pénzért Útmutató figyelembevételével történjen. Szakmai beszámoló és teljesítésigazolás tartalmazza az elvégzett feladat időtartamát, rövid szakmai összefoglalását (ne csak annyit, hogy a feladatot teljesítette) a sablon alapján. A kézzel fogható dokumentáció a projekt dosszié részét kell, hogy képezze. A munkaköri leírásokat, kinevezéseket, kinevezés módosításokat, megbízási szerződéseket minden konzorciumi partner a saját intézményi szabályzatának megfelelően készíti el. A Kifizetési Kérelmek benyújtásához rendelt határidőkig, a Főkedvezményezett számára papír alapon, 1 példányban megküldik a havi munkaidő nyilvántartásokat a konzorciumi partnerek. 13

14 Kapcsolódó alátámasztó dokumentumok: Kinevezés esetén: Alaplevél, Kinevezés, Kinevezés módosítás Munkaköri leírások, munkaköri leírás kiegészítések Havi munkaidőnyilvántartás Megbízási szerződés, többletfeladat elrendelés esetén: Megbízási szerződés/ Többletfeladat elrendelés Szakmai beszámoló+teljesítés igazolás Megbízás tárgyát képező eredménytermék Beszerzésekhez kapcsolódó előírások, elvárások: Közbeszerzési értékhatár alatt, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában a nettó Ft feletti beszerzések esetén a szállító kiválasztásához legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól ajánlatot egyidejűleg kell bekérni írásban vagy elektornikusan. (Ettől eltérni csak a Közreműködő Szervezet által adott egyedi engedély alapján lehet.) Nettó Ft alatti beszerzések esetén egy darab ajánlatbekérő, ajánlat elegendő. A számlákon a vevő megnevezésénél a beszerzést végző konzorciumi fél saját intézményi adatai szerepeljenek. Amennyiben a számlán tétel megnevezéseként csak a beszerzett eszköz/szolgáltatás kódszáma kerül feltüntetésre, akkor a teljesítésigazolásban rögzíteni kell a beszerzett eszköz vagy szolgáltatás pontos megnevezését. Külföldről beszerzett eszköz, vagy szolgáltatás esetén fordítás a szerződésről vagy visszaigazolt írásos megrendelőről és a számláról. A számla fordításon szerepelnie kell a számla lényeges tartalmi elemeinek magyar nyelvre történő fordításának (szállító adatai, teljesítés és számlakiállítás dátuma, tevékenység megnevezése, adó alapja, adó mértéke, adómentesség megjelölése - amennyiben ezeket a számla tartalmazza), a fordító aláírásának. Kapcsolódó alátámasztó dokumentumok: - Ajánlatbekérő(k) - Ajánlat(ok) - Megrendelő(k) - Megrendelés visszaigazolása - Szállító levél 14

15 - Átvételi jegyzőkönyv - Teljesítési igazolás - Számla - Szerződés - A bekérők kiküldését és az ajánlat beérkezését bizonyítani kell (kapcsolódó -ek csatolása; ha postai úton történik, akkor az eredeti példányok és a feladóvevény másolata; személyes átadás-átvétel esetén, eredeti példányokon az átvevő aláírása, dátummal ellátva, pecsét) További alátámasztó dokumentumok szolgáltatás esetén: Képzés esetén teljesítés igazolására az alábbiak szolgálnak: o Részvételt igazoló jelenléti ívek o A képző intézmény által kiállított, képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok (pl. vizsgadokumentációs, vagy oklevél, vagy bizonyítvány, tanúsítvány) o Képzési dokumentáció (képzési napló, ütemterv, stb.) Nyilvánosság biztosítása esetén a teljesítés igazolására az alábbiak szolgálnak o rendezvény esetén: meghívó, jelenléti ív, fotódokumentáció o sajtómegjelenésnél: cikk fénymásolat Útiköltség, kiküldetés elszámolásához kapcsolódó elvárások, előírások: Csak másodosztályú tömegközlekedési eszközök, külföldre repülőgéppel történő utazás esetén turista osztályú repülőjegy igénybevétele számolható el. Saját gépjárműhasználat is lehetséges. Repülőjegy esetén a számla mellé csatolandó a megrendelő (on-line megrendelő), + megrendelés visszaigazolása. Repülőgéppel történő utazás esetén elszámolható a reptéri illeték, utasbiztosítás is. Szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, ellátás nélkül, belföldi szállásnál legfeljebb nettó Ft, külföldi szállás esetén legfeljebb 150 Euro mértékű költség számolható el. Étkezési költség és járulékai csak akkor számolhatók el, ha a kiküldött nem részesül napidíjban. Az étkezés költsége legfeljebb naponta Ft/fő lehet, de összességében maximum a szállásköltség 50%-a. Tömegközlekedési eszköz költsége bizonylat alapján számolható el. Autópályadíj csak az adott időszakra vonatkozóan megvásárolható legkisebb egysége, illetve parkolási díj a projektben rögzített tevékenységgel összefüggésben, az adott tevékenység időtartamával megegyező időtartamra, amennyiben az elszámolási dokumentáció részét képező 15

16 emlékeztetők/jegyzőkönyvek és jelenléti ívek egyértelműen tartalmazzák a tevékenység időtartamát, illetve a tevékenységben részt vevő kiküldött munkatárs(ak) megjelölését. Csak a küldő konzorciumi partnerintézmény nevére, címére, adószámára kiállított számla fogadható el (blokk nem) Kapcsolódó alátámasztó dokumentumok: Belföldi kiküldetés esetén: o Belföldi kiküldetési rendelvény o Projekt kiküldetési utasítás o Úti jelentés (utazó, kiküldő aláírása!) o Szakmai egyeztetés esetén: jelenléti ív, feljegyzés o Rendezvény esetén: meghívó, programterv, fotók, előadás Külföldi kiküldetés esetén: o Külföldi kiküldetési utasítás és utazási terv o Projekt kiküldetési utasítás o Számla fordítása (A számla lényeges tartalmi elemeinek magyar nyelvre történő fordítása: szállító adatai, teljesítés és számla kiállítás dátuma, tevékenység megnevezése, adó alapja, adó mértéke, adómentesség megjelölése) o Úti jelentés (utazó, kiküldő aláírása!) o Szakmai egyeztetés esetén: jelenléti ív, feljegyzés o Rendezvény esetén: meghívó, programterv, fotók, előadás 4. PROJEKTIRÁNYÍTÁSSAL ÉS AZ ADMINISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK BEMUTATÁSA 4.1. A megbeszélések adminisztrációja A projekt során a megbeszélésekről emlékeztetőt kell készíteni, és a jelenlévőknek alá kell írniuk a jelenléti ívet. A dokumentumoknak az adott alprojekt vagy intézményi projektdokumentáció részét kell képezniük. Az elektronikus másolatot pedig a havi beszámolóhoz mellékelni szükséges Kapcsolattartás A partnerek kérdéseiket elsőként mindig egymás között vitatják meg, alprojekten (szakmai kérdések) vagy intézményen (projekt kérdések) belül. Amennyiben nem 16

17 sikerül egyértelmű választ találni, a projektmenedzserrel kell egyeztetni, szükség esetén a főpályázó veszi fel a kapcsolatot a KSz-szel. Szakmai kérdések: kérdés Alprojektvezetők Főirányvezetők Szakmai vezető Projektkérdések: kérdés Intézményi projektasszisztens Projektmenedzser Adminisztratív, HR kérdések: kérdés Intézményi projektasszisztens Projektasszisztens A Projekt Irányítási Kézikönyv (PIKK) és a Pályázati Útmutató további iránymutatást ad a felmerülő projektkérdésekkel kapcsolatban. A projekt egészét érintő kérdésben a főpályázó kommunikál a KSz-szel. A papír alapú dokumentumokból (hivatalos levelek, emlékeztetők, jelenléti ívek stb.) egy példányt a dokumentum keletkezésének megfelelő helyen a Projektdossziéban kell tárolni. Az elektronikus másolatokat a havi beszámolókhoz kell felcsatolni. Az alprojektek számára kommunikációra nyílik lehetőség a projekt honlap Fórum felületén Változások kezelése A projekt terjedelmében, költségvetésében, időzítésében bekövetkező változásokat a projekt támogatási szerződésében rögzített módon a PE jelzi a KSz felé. A partnerintézmények és/vagy alprojektek részéről a változások jelentését az e célre kialakított formanyomtatványon kell megküldeni a projektmenedzser részére Belső szakmai jelentések A Projektmenedzsment jelentéstételi kötelezettsége A projektmenedzsment legalább hathavi jelentéstételi kötelezettséggel tartozik a Közreműködő Szervezet (KSz) felé. Kifizetés Igénylés és Időszakos Beszámoló csak együttesen, összerendelve nyújtható be. Az IB (Időszakos Beszámoló) összállítása a szakmai vezető által benyújtott összesített jelentés alapján történik Szakmai megvalósítók jelentéstételi kötelezettsége A projektmenedzsment folyamatosan tájékoztatja a szakmai vezetőt, a projektfőirányok vezetőit és a szakmai megvalósítókat a projekt előrehaladásával kapcsolatos tudnivalókról és teendőkről. 17

18 A szakmai megvalósítók havi rendszerességű jelentéstételi kötelezettséggel bírnak az alprojektvezetők felé, alprojektvezetői elvárás szerint. Az alprojektvezetők havi rendszerességű jelentéstételi kötelezettséggel bírnak a projektfőirányok vezetői felé HAVI BESZÁMOLÓ (elektronikus felület) A projektfőirányok vezetői havi rendszerességű összesített jelentéstételi kötelezettséggel bírnak a szakmai vezető felé. HAVI STÁTUSZJELENTŐ A szakmai vezető havi rendszerességű jelentéstételi kötelezettséggel bír a projektmenedzser felé HAVI STÁTUSZJELENTŐ 2. ábra: Szakmai Beszámolás folyamata A jelentéstétel elemei A projekt során a szakmai tevékenységeket és az elért eredményeket az alprojekt vezetők dokumentálják az alprojektekre vonatkozóan (konzorciumi szinten). Jelentéstétel elemei: Havi Szakmai Beszámoló (alprojektvezetők főirányvezetők) Alátámasztó dokumentumáció Sajtómegjelenések Havi Beszámoló Havi Státuszjelentő A munkaszakaszok előrehaladásáról a szakmai megvalósítók tájékoztatják az alprojekt vezetőket. A munkaidő nyilvántartásoknak összhangban kell lenniük a beszámolókkal. Az alprojektvezetők által elkészített havi beszámolóból tájékozódnak a főirányvezetők. 18

19 Az alprojektvezetők a havi beszámolót minden hónap legkésőbb 5. napjáig kötelesek feltölteni az elektronikus felületre. (http://greenenergyproject.info/idoszakos-szakmai-beszamolo/) A főirányvezetők minden hónap legkésőbb 10. napjáig kötelesek eljuttatni a havi beszámolókból készített összesített, a projektfőirányra vonatkozó havi státuszjelentőt a szakmai vezető részére. A szakmai vezető átnézi és jóváhagyja a havi jelentést, majd eljuttatja a projektmenedzser részére. A státuszjelentőhöz az igazoló dokumentumokat csatolni szükséges (elektronikus formában) Az előrehaladást igazoló dokumentumok (csatolandó mellékletek): A dokumentálás kulcsfontosságú tényező az elért eredmények és szakmai előrehaladás alátámasztásában. Az előrehaladást igazoló dokumentumokat, szisztematikusan, vállalások szerint elkülönítve szükséges összegyűjteni, majd a szakmai vezető számára a Státuszjelentő mellékleteként átadni. Előrehaladást igazoló dokumentumok (általánosan): fényképek, jelenléti ívek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők, teljesítési igazolások, kiadványok, szórólapok, plakátok szerződések, együttműködési nyilatkozatok sajtómegjelenések (TV, rádió, offline, online a projektazonosító feltüntetésével), Konferenciák, kiküldetések, előadások esetén: meghívó, programfüzet, plakát, előadásanyag, handout, konferenciakiadvány, fényképek, beszámoló Publikációk, cikkek, stratégiák, tanulmányok, stb. Esetenként maga az eredménytermék MINDEN, ami az adott esemény/teljesítés szempontjából releváns, értelmezhető 19

20 4.5. Teljesítendő indikátorok Teljesítendő indikátorok megnevezése és teljesítési határideje Indikátor megnevezése M.e. Ki-indulási érték Célérték Célérték Célérték Alátámasztó dokumentum Kimenet indikátorok A projektben közreműködő vállalkozások száma db Pannon Egyetem db Széchenyi István Egyetem db Kaposvári Egyetem db EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zrt. db Nemzetközi Lean Sigma Szövetség db Intézményi együttműködések, db szövetségek száma Pannon Egyetem db Széchenyi István Egyetem db Kaposvári Egyetem db EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zrt. db A projekt keretében kifejlesztett/ adaptált új, Bolognakonform db tananyagok száma Pannon Egyetem db Széchenyi István Egyetem db Kaposvári Egyetem db EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zrt. db Képzésbe/ átképzésbe bevont személyek száma fő (képzők képzése) Pannon Egyetem fő Széchenyi István Egyetem fő Kaposvári Egyetem fő Együttműködési megállapodás, Nyilatkozatok, Együttműködési megállapodás, Együttműködési szerződés, Nyilatkozatok, Képzésleírás, tananyagleírás Jelenléti ívek, Képzési napló, oklevél másolatok, fotók 20

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan Projektirányítás Kézikönyv 2.sz. MELLÉKLET a Pannon Egyetemre vonatkozóan I. BESZERZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ELVÁRÁSOK: Minden beszerzési igény teljesítése (kötelezettségvállalás: szerződéskötés,

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Projekt Koordinációs Értekezlet

Projekt Koordinációs Értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 Projekt Koordinációs

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Projekt indító megbeszélés. Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Projekt indító megbeszélés. Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások Projekt indító megbeszélés Dr. Kurdi Róbert, Projektmenedzser Pannon Egyetem, 2012. január 8. Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett köteles a támogatási

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató Alapvető információk Jelen állapot szerint az Új Széchenyi Terv (továbbiakban az ÚSZT) projektjei az előkészítés és a szerződéskötés fázisában vannak (4/2011.

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KMOP-5.1.1/B-12-k-212-5 23. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 12. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Hiánypótlás: Korrekció: I. Forma, hiányosságok Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás a pótláshoz Oldal 1/10 2. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Projekt-monitoring az Új Széchenyi Tervben Milos Katalin, igazgató 2012. december 05. Sopron Közös elvárásaink 1. Kevesebb adminisztráció, gyorsabb elbírálási és

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel

TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel TÁMOP 3.1.4 projektindítás gyakorlati szemmel Bedő Ferenc intézményfejlesztési folyamat szaktanácsadó közoktatási szakértő www.zalai-iskola.hu bedof@enternet.hu Projektindító tájékoztató Célunk a projektek

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Széchenyi Programiroda- Konferencia. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programiroda- Konferencia. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programiroda- Konferencia Széchenyi Programiroda - Konferencia Varga Imre Humánerőforrás fejlesztési tanácsadó Széchenyi Programiroda - Konferencia Az oktatási intézmények állami fenntartásba

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 505549 Fax: +36 (24) 505531 Email: panyi.beata@szigetszentmiklos.hu A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT A./ ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy az oktatás, tudományos tevékenység mellett a régió, az ország

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai:

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: 2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.4.15 Záró dátum: 214.5.13 Beszámoló kitöltéséért felelös személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Nagykanizsa, 2013.05.16.

Nagykanizsa, 2013.05.16. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) tapasztalatok és feladatok a közoktatási intézmények fenntartóváltását követően Nagykanizsa, 2013.05.16. Projekt Uniós Hazai Projekt státusza: megvalósítás

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően

A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően A köznevelési intézmények projektjei a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok és tapasztalatok a fenntartóváltást követően Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Klebelsberg

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben