HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS"

Átírás

1 HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) Fax: (23) Honlap:

2 Gondosan olvassa el ebben a gépkönyvben leírt figyelmeztetéseket, mivel fontos információkat tartalmaznak a biztonságos felszerelést, használatot és karbantartást illetıen. Ez a gépkönyv a termék elválaszthatatlan része és a felhasználónak gondosan meg kell ıriznie késıbbi tájékozódás céljából. Ha a berendezést eladják, vagy másik tulajdonoshoz kerül, vagy áttelepítik, gondoskodni kell arról, hogy a gépkönyv a kazán mellett legyen azért, hogy az új felhasználó és/vagy szerelı az üzemeltetéshez szükséges ismeretekhez hozzájusson. A kazán felszerelését és karbantartását arra feljogosított szakember végezze összhangban a vonatkozó szabályozásokkal és a gyártó utasításaival. Helytelen szerelés vagy elégtelen karbantartás károkat okozhat. A gyártó nem vállal semmilyen felelısséget olyan károkért, amelyek a hibás felszerelés vagy használat, vagy a gépkönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt következtek be. Mielıtt bármely tisztítási vagy karbantartási mőveletbe kezdene, feszültségmentesítse a készüléket a fıkapcsolóval és/vagy a megfelelı kapcsolókkal. Meghibásodás vagy nem megfelelı mőködés esetén ki kell kapcsolni a készüléket, és nem szabad megkísérelni a javítását vagy közvetlen beavatkozást. A feljogosított szakemberhez kell fordulni. Bármely javítást, a készülék cseréjét csak feljogosított szakember végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása csökkentheti a berendezés biztonságát A feljogosított szakember által végzett idıszakos karbantartás fontos a készülék jó mőködése szempontjából. A készüléket csak arra célra szabad használni, amelyre gyártották. Minden más felhasználás szabálytalan és ezért veszélyes. Kicsomagolás után meg kell gyızıdni a tartalom sértetlenségérıl. A csomagolóanyagot nem szabad olyan helyen hagyni, ahol gyerekek hozzáférhetnek, mert veszélyes lehet. Kétség esetén ne használja a készüléket, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. A gépkönyvben levı ábrák a terméket leegyszerősítve mutatják be. Ezekben a szállított termékhez képest lehetnek csekély, lényegtelen eltérések. Ez a jel Figyelmeztetés, óvatosságra int, a biztonsági figyelmeztetések mellett van elhelyezve. Ez a jel megjegyzésre, fontos közlésre hívja fel a figyelmet. Megfelelıségi nyilatkozat Gyártó: FERROLI S.p.a.,kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a következı EU-irányelveknek: 90/396 gázkészülék-irányelv 92/42 hatásfok-irányelv 73/23 (módosítás: 93/68) kisfeszültségő irányelv 89/336 (módosítás: 93/68) elektromágneses összeférhetıség irányelve Elnök és törvényes képviselı 2

3 Tartalomjegyzék 1. Üzemeltetési utasítások Bevezetés Vezérlő tábla Be- és kikapcsolás Beállítás Telepítés Általános utasítások A telepítés helye Gáz- és vízcsatlakozás Gázcsatlakozás Elektromos kapcsolások Füstgáz-elvezetési rendszer Javítás, karbantartás Beállítások Indítás Karbantartás Hibakeresés Műszaki adatok és jellemzők Általános nézet a fő egységekről Diagrammok Vezérlő panel bekötési rajza

4 1. Üzemeltetési utasítások 1.1. Bevezetés Kedves Felhasználó! Köszönjük, hogy a DOMIPROJECT D F24, a FERROLI magas hatásfokú, főtı és használati melegvíz elıállító fali kazánját választotta, ami földgázzal üzemel, atmoszférikus égıjő, elektronikus gyújtású, zárt égésterő készülék mikroprocesszoros vezérléssel. Kérjük, figyelmesen olvassa el e gépkönyvet, mivel fontos információkat tartalmaz a biztonságos felszerelést, használatot és karbantartást illetıen Vezérlő tábla Jelmagyarázat 1. ábra Kezelı és kijelzı felület 10= 1 = HMV-hımérsékletet csökkentı gomb 11= 2 = HMV-hımérsékletet növelı gomb 3 = Főtırendszer hımérsékletét csökkentı gomb 4 = Főtırendszer hımérsékletét növelı gomb 15= 5 = Kijelzı 16= 6 = Nyár/tél üzemmódválasztó gomb Reszetelı gomb - Hıfok eltolás menü 7 = Ki/be kapcsoló gomb - Gazdaságos/komfort üzemmód választó gomb Nyári üzem kijelzés Többfunkciós kijelzés 12= Eco gazdaságos üzem Égı állapota és a pillanatnyi teljesítmény Szervizes mőszer rácsatlakozás Jelzések üzem közben Főtés A főtési igény közben (amelyet a helyiségtermosztát vagy a távvezérléses kapcsolóóra vált ki) a kijelzı a pillanatnyi főtési elıremenı-hımérsékletet (11-es jelő az 1. ábrán) mutatja, míg a főtés készenléti ideje alatt a d2 üzenetet mutatja. HMV (használati melegvíz) A használati melegvíz készítési igény közben (ami a hmv fogyasztás közben jelentkezik) a kijelzı az aktuális melegvíz kilépı hımérsékletét (11-es jelő az 1. ábrán) mutatja az SA felirattal váltakozva, míg a hmv készenléti ideje alatt a d1 üzenetet mutatja. Hiba Hiba esetén (lásd 3.4 fejezet) a kijelzı a hibakódot (11-es jelő az 1. ábrán) jeleníti meg, míg a készenléti állapotban a d3 és d4 kódokat mutatja. 4

5 1.3. Be- és kikapcsolás Hálózati feszültség alá helyezés Az elsı 5 másodpercben a software verziószámát mutatja Nyissa ki a gázcsapot A kazán innentıl kezdve automatikusan üzemel melegvíz készítési igény vagy főtési igény jelentkezésekor. A főtési igény közben (amelyet a helyiségtermosztát vagy a távvezérléses kapcsolóóra vált ki) a kijelzı a pillanatnyi főtési elıremenı-hımérsékletet (11-es jelő az 1. ábrán) mutatja, míg a főtés készenléti ideje alatt a d2 üzenetet mutatja A kazán bekapcsolása Nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot (7-es jelő az 1. ábrán) 5 másodpercig. 2.ábra a kazán kikapcsolása A vezérlı elektronika a kazán kikapcsolt állapotában is feszültség alatt van, de se használati melegvizet, se főtési vizet nem állít elı a kazán. A fagyvédelmi funkció viszont aktív. A kazán bekapcsolásához nyomja meg a ki/be kapcsoló gombot (7-es jelő az 1.ábrán) 5 másodpercig. 3.ábra A kazán azonnal üzemel amint használati melegvízvételezés történik vagy főtési igény lép fel (a szobatermosztáton vagy a távvezérlın keresztül) A fagyvédelmi funkció nem üzemképes abban az esetben, ha a készülék áram- és/vagy gázellátása nem biztosított. Téli idıszakban, ha a készülék hosszabb ideig nem üzemel a fagyás okozta károkat elkerülhetjük, ha a kazánt víztelenítjük főtési és hmv oldalról is. Ha csak hmv oldalról víztelenítjük, akkor viszont a főtési körbe szükséges fagymentesítı adalékanyagot adni a 2.3 szakaszban leírtak alapján Beállítás Tél / nyár üzemmódváltás Nyomja meg az 1. ábrán 6-tal jelölt tél / nyár üzemmódváltó gombot 2 másodpercig. A kijelzı átvált nyár szimbólumra (10 az 1. ábrán). Ekkor csak hmv elıállítás történik, de a fagyvédelmi funkció aktív marad. Téli átváltáshoz nyomja meg az 1. ábrán 6-tal jelölt tél / nyár üzemmódváltó gombot 2 másodpercig. A főtési hımérséklet beállítása: A főtésgombok (3-as és 4-es jelő az 1. ábrán) használatával lehet a hımérsékletet a legkisebb 30 C értéktıl a legnagyobb 85 C értékig beállítani. A kazán üze me 45 C alatt nem javasolt! 4.ábra HMV-hımérséklet beállítása: A HMV-gombok (1-es és 2-es jelő az 1. ábrán) használatával lehet a hımérsékletet a legkisebb 40 C-tól a legnagyobb 50 C.ig beállítani. 5.ábra 5

6 A helyiséghımérséklet beállítása (opcionális helyiségtermosztáttal): A helyiségtermosztáttal a helyiség kívánt hımérsékletét be lehet állítani. Ha nincs szobatermosztát bekötve, akkor a kazán a beállított hımérsékletet tartva üzemel. A helyiséghımérséklet beállítása (opcionális programozható távvezérlı): A programozható távvezérlıvel a helyiség kívánt hımérsékletét be lehet állítani. A kazán a rendszer vízhımérsékletét a kívánt helyiség-hımérsékletnek megfelelıen állítja be. Programozható távvezérlı használatakor tájékozódjon annak felhasználói kézikönyvébıl. ECO/COMFORT üzemmód választása: A készülék lehetıvé tesz egy gyorsabb, nagyobb komfortot biztosító használati melegvíz kiszolgálást is. Ha ezt az üzemmódot választjuk (COMFORT), akkor a kazánban lévı hmv melegen van tartva, ezáltal vízvételezéskor rendelkezésre áll a meleg víz. A felhasználó átállíthatja a kazánt gazdaságos üzemmódra (ECO) az eco/comfort gomb megnyomásával. ECO üzemmódban a kijelzın látjuk az eco feliratot (12-es jelő az 1.ábrán). COMFORT üzemmódra átálláshoz nyomjuk meg a eco/comfort gombot (7-es jelő az 1.ábrán) Hımérséklet jelleggörbe eltolás: Ha opcionális külsı hımérséklet-érzékelı van felszerelve, akkor a kazán vezérlırendszere hımérséklet jelleggörbe eltolással üzemel. Ebben az üzemmódban a főtési rendszer hımérséklete a külsı idıjárási körülményeknek megfelelıen van szabályozva, amellyel egész évben magas komfortot és energiamegtakarítást biztosít. Ha a külsı hımérséklet nı, a rendszer elıremenı-hımérséklete az adott kompenzációs görbe szerint csökken. Hımérséklet jelleggörbe eltolás alkalmazása esetén a főtésgombokkal (3-as jelő az 1. ábrán) beállított hımérséklet lesz a rendszer legnagyobb elıremenı-hımérséklete. Ajánlatos a legnagyobb értékre állítani azért, hogy a rendszer kihasználhassa teljes, hasznos mőködési tartományát. A beállítást a kazán felszerelésekor kell elvégezni erre feljogosított szakembernek. Késıbbi átállításokat a további komfortnövelés érdekében a felhasználó végezhet. Kompenzációs görbe és görbe talppont eltolás: Nyomja meg a reset gombot (6-os jelő az 1. ábrán) 5 másodpercig. Ekkor belép a hımérséklet jelleggörbe eltolás menüjébe és a kijelzın a CU felirat villog. A HMV-gombok (1-es jelő az 1. ábrán) használatával állíthatjuk át a jelleggörbét 1-tıl 10-ig az igénynek megfelelıen. Amennyiben 0-ára állítjuk a görbét, a hımérséklet jelleggörbe eltolás nem mőködik. A főtési gombok lenyomásával (3-as jelő az 1. ábrán) a párhuzamos talppont eltolásba léphetünk be, ekkor a kijelzın OF felírat villog. A hmv gombok (1-es jelő az 1.ábrán) használatával tolhatjuk el párhuzamosan a jelleggörbét igénynek megfelelıen (6.ábra) A reset gomb (6-os jelő az 1.ábrán) 5 másodpercig történı lenyomásával kiléphetünk a jelleggörbe eltolás menüjébıl. Ha a szoba hımérséklete alacsonyabb a kívánt értéknél, akkor meredekebb karakterisztikájú jelleggörbét kell választani. Ugyanígy kell eljárni fordított esetben. 6.ábra Jelleggörbe talppont párhuzamos eltolás 6

7 Beállítás programozható távvezérlırıl: Ha (opcionális) programozható távvezérlı van a kazánhoz csatlakoztatva, a fenti beállításokat az 1. táblázatban megadottak szerint kell elvégezni. 1. táblázat Főtési hımérséklet beállítása HMV hımérséklet beállítása Nyár/tél üzemmódváltás Eco (takarék)/komfort üzemmód kiválasztása A beállítás történhet a programozható távvezérlırıl és a kazán kezelı paneljérıl. A beállítás történhet a programozható távvezérlırıl és a kazán kezelı paneljérıl. A nyári üzemmód felülbírálja a programozható távvezérlırıl érkezı főtési igényt. A távvezérléses kapcsolóóra menüjébıl a HMV nem vezérelhetı, A kazán takarék üzemmódot választ. Ilyen körülmények között az eco/comfort gombbal (7 az 1. ábrán) a két üzemmód egyike választható ki. A víznyomás beállítása A rendszer töltési nyomása (2-es jelő a 7. ábrán) körülbelül 1,0 bar legyen hideg állapotban. Ha a rendszer nyomása a minimum érték alá csökken, a kazán leáll és az F37-es hibát írja ki. Nyissa ki a feltöltı csapot (1-es jelő a 7. ábrán), hogy a nyomás elérje a kívánt értéket. Minden esetben a mővelet végén zárja el a feltöltı csapot. A nyitva B zárva 7.ábra Feltöltı csap 2. Telepítés 2.1. Általános utasítások A KAZÁNT KIZÁRÓLAG FELJOGOSÍTOTT SZAKEMBER SZERELHETI FEL EBBEN A GÉPKÖNYVBEN MEGADOTT UTASÍTÁSOK ILLETVE AZ ÉRVÉNYBEN LEVİ TÖRVÉNYEK, A NEMZETI ÉS HELYI SZABÁLYOZÁSOK ELİÍRÁSAI ÉS A SZAKMA SZABÁLYAI SZERINT A telepítés helye Tekintettel arra, hogy zárt égésterő a készülék, bármely helyiségbe beszerelhetı. Ettıl függetlenül mindenképpen javasolt jó szellızéső helyiségbe telepíteni a készüléket az esetleg gázszivárgás által okozható károk elkerülése érdekében. A biztonsági elıírásokat a 90/396 uniós direktívában rögzítetteknek megfelelıen kell végrehajtani minden gázkészülék esetén, így a zárt égésterő készülékek esetén is. Javasolt a készülék EN 297 pr A6-nak megfelelı, fagypont alá nem süllyedı, védett helyen történı elhelyezése. 7

8 A telepítés helyének pormentesnek, gyulladásveszélyes anyagoktól és tárgyaktól mentesnek illetve korroziót okozó gázoktól mentesnek kell lennie. A kazán falra szerelhetı kialakítású, a rögzítéshez kampókat kell a falra szerelni. Rögzítse a kampókat a falra a készülék burkolatrajzának megfelelıen, majd akassza rá a kazánt. Igény esetén fémsablont tudunk biztosítani a furatok bejelöléséhez. A fali rögzítésnek a készülék stabil és hatékony alátámasztását kell biztosítania. Ha a készülék szekrényben van elhelyezve vagy körbe van építve, akkor is szükséges annyi helyet biztosítani, hogy a burkolat levehetı legyen és a karbantartást el lehessen végezni Gáz- és vízcsatlakozás Vízcsatlakozás Fontos A biztonsági szelep kifolyását mindenképpen be kell kötni győjtıedénybe vagy tölcsérbe, hogy a kazánban esetlegesen fellépı túlnyomás miatt ne kerüljön víz a padlóra. Ellenkezı esetben a helyiséget eláraszthatja a víz, amiért a kazán gyártóját és forgalmazóját nem lehet felelıssé tenni. Mielıtt a kazánt bekötné, ellenırizze, hogy a kazánhoz a rendelkezésre álló tüzelıanyag megfelelı-e. A rendszer csöveit gondosan tisztítsa meg. A csatlakozásokat a készüléken látható diagramok és szimbólumok alapján illessze. Töltı víz jellemzıi Amennyiben a víz keménysége nagyobb 25 Fr-nál (1 F = 10ppm CaCO 3 ), mindenképpen használjon kezelt vizet a vízkılerakodások elkerülése érdekében. Fagyálló rendszer, fagyálló folyadékok, adalékanyagok és inhibitorok Amennyiben szükséges, fagyálló folyadékokat, adalékanyagokat és inhibitorokat kell használni, amelyeket viszont a gyártónak jóvá kell hagyni, hogy rongálja a hıcserélıt vagy a kazán illetve a rendszer valamely részét. Nem használhatók olyan anyagok, amelyeket nem kifejezetten főtési rendszerekhez gyártottak. 2.4 Gázcsatlakozás A gázbekötést a megfelelı csatlakozásnál kell megvalósítani (lásd a kazán burkolatán a jelölést) az érvényes jogszabályoknak megfelelıen, merev fémcsıvel vagy egybefüggı rozsdamentes flexibilis csıvel. A berendezés és a kazán között fel kell szerelni egy gázcsapot. Ellenırizze, hogy a gázbekötéseknél ne legyen szivárgás Elektromos kapcsolások Villamos hálózathoz való csatlakozás Fontos A kazánok villamos biztonsága csak akkor van garantálva, ha hatékony földelı rendszerhez vannak csatlakoztatva az érvényben levı biztonsági szabványoknak megfelelıen. A földelı rendszer hatékonyságát és alkalmasságát feljogosított szakembernek kell ellenıriznie. A gyártó nem felelıs azokért a károkért, amelyeket a rendszer földelési hibái okoznak. A kazán a hálózati csatlakozáshoz Y-kábellel van ellátva (villásdugó nélkül). A hálózatba fixen kell bekötni kétpólusú kapcsolóval, amelynek érintkezı távolsága legalább 3 mm, és legfeljebb 3 A-es biztosítékot kell elhelyezni a kazán és a hálózat közé. A hálózathoz való csatlakozásnál fontos a pólusok betartása (fázis: barna vezeték, nulla: kék vezeték, földelés: sárga-zöld huzal). A felhasználónak soha nem szabad kicserélnie a betápkábelt. Ha a kábel meghibásodott, a készüléket ki kell kapcsolni, és kizárólag feljogosított szakember cserélheti ki. A villamos kábel cseréjekor kizárólag HAR H05 VV-F 3x0,75 mm 2 -es kábelt szabad használni, amelynek külsı átmérıje legfeljebb 8 mm. 8

9 Szobatermosztát (opcionális) FONTOS: A SZOBATERMOSZTÁTOT NEM KÖTHETJÜK BE A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGRE, MERT AZ ELEKTRONIKAI PANEL HELYREHOZHATATLANUL SÉRÜL. Programozható távvezérlı vagy idıkapcsoló bekötésekor a tápfeszültséget ne a megszakító érintkezıjérıl vegye. A készülék típusától függıen vagy közvetlenül a hálózati feszültségrıl vagy elemrıl mőködtessük azokat. Elektromos kapocsléc Kövesse a 8.ábrán adott utasításokat, hogy hozzáférjen az elektromos kapocsléchez. A különbözı csatlakoztatási lehetıségek az elektromos kapcsolási rajzon megtalálhatók (20.ábra). 8.ábra Hozzáférés a kapocsléchez 2.6. Füstgáz-elvezetési rendszer Fontos A kazán C típusú, zárt égésterő készülék. Az alábbiakban a füstgáz elvezetı és levegı bevezetı rendszerek bekötésére különbözı megoldásokat talál. A berendezés a mőszaki adattáblában szereplı összes Cxy típusú füstgáz-elvezetési rendszerben üzemelhet a CE tanúsítványnak megfelelıen. A helyi törvények, elıírások, szabványok esetenként korlátozhatják vagy megtilthatják valamely füstgáz-elvezetési rendszer alkalmazását. Telepítés elıtt figyelmesen olvassa át a utasításokat és kövesse azokat. Továbbá tartsa be a fali- illetve tetıátvezetések, végelemek beépítésére vonatkozó szükséges legkisebb távolság betartását ablakoktól, falaktól, szellızınyílásoktól, stb Fojtótárcsák A kazán megfelelı mőködéséhez szükséges a készülékkel együtt szállított fojtótárcsát alkalmazni. Ellenırizze, hogy a kazánban a megfelelı tárcsa van-e A - Fojtótárcsa kiszedése a kazán telepítése elıtt B Fojtótárcsa kiszedése a kazán és a füstgázelvezetés telepítése után 9

10 Koncentrikus füstgáz/levegı rendszer 2. táblázat - Jelmagyarázat 9. ábra - Példák koncentrikus bekötésre ( =levegı, =füstgáz) Típus C1X C3X Leírás Oldalfali koaxiális átvezetés Koaxiális tetıátvezetés Koaxiális/koncentrikus bekötés esetén az alábbi indítóidomokat válassza. A fali átvezetéshez szükséges faláttörés méretét a burkolaton található értéket vegye figyelembe. 10. ábra - Indító idomok koaxiális rendszerhez 3. táblázat Fojtótárcsák alkalmazása Koaxiális 60/100 Koaxiális 80/125 Max. megengedett egyenértékhossz 5 m 10 m 90 könyök 1 m 0,5 m 45 ív 0,5 m 0,25 m Alkalmazandó fojtótárcsa 0-2 m m m nincs 3-10 m nincs 10

11 Osztott rendszer 11.ábra - Példák osztott rendszerre( =levegı, =füstgáz) 4. táblázat - Jelmagyarázat Típus Leírás C1X Oldalfali átvezetés. A csatlakozó végelemeknek is koncentrikusnak kell lenniük vagy annyira közel kell lenniük, hogy a szél hasonlóan hasson azokra (50cm-en belül) C3X C5X Függıleges tetıátvezetés levegı bevezetéssel és füstgáz kivezetéssel, mint C12-nél Különválasztott levegı bevezetés és füstgázelvezetés oldalfalon vagy tetın, különbözı nyomásviszonyokkal. Egymással szembe lévı falon nem lehet a levegı bevezetés és a füstgázelvezetés. C6X A készülékkel nem együtt tanúsított csövek alkalmazásával (EN 1856/1) B2X Égési levegıt a helyiségbıl veszi a kazán, a füstgázelvezetés oldalfalon vagy tetın keresztül távozik. Osztott rendszer esetén az alábbi indítóidomot válassza: 12. ábra Indító idom osztott rendszerhez Telepítés elıtt ellenırizze, hogy megfelelı fojtótárcsát alkalmaz-e. Továbbá számolja át, hogy a kialakítandó rendszer a megengedhetı maximális kémény-egyenértékhosszon belül van-e. 1. Vegyen figyelembe minden egyes elemet a rendszerben. 2. A 6. táblázat alapján számolja ki az egyes elemek kémény-egyenértékhosszát. 3. Vesse össze, hogy a kiszámolt érték kevesebb-e vagy egyenlı az 5.táblázatban megadott értékekkel. 5. táblázat Fojtótárcsa osztott rendszerhez Osztott Max. megengedett egyenértékhossz Alkalmazandó fojtótárcsa 60 m 0-20 m m m nincs 11

12 6. táblázat Tartozékok Domiproject F24 D esetén alkalmazott csövek, idomok vesztesége (m eq ) egyenértékű csőhosszban Átmérő Idom megnevezése Méret Cikkszám Levegő Füstelvezetés Függőleges Vízszintes φ80 TOLDÓCSŐ 0,5m KB 1KWMA38A 0,5 0,5 1,0 1m KB 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0 2m KB 1KWMA06K 2,0 2,0 4,0 ÍV 45 BB 1KWMA01K 1,2 2,2 45 KB 1KWMA65A 1,2 2,2 90 BB 1KWMA02K 2,0 3,0 90 KB 1KWMA82A 1,5 2,5 90 KB + mérőpont 1KWMA70U 1,5 2,5 SPECIÁLIS mérőponttal 1KWMA16U 0,2 0,2 IDOMOK kondenzvíz leválasztóval 1KWMA55U - 3,0 T-IDOM kondenzvíz leválasztóval 1KWMA05K - 7,0 FALI KIVEZETŐ ELEM levegőre 1KWMA85A 2,0 - füstre, szél elleni védelemmel 1KWMA86A - 5,0 KÉMÉNY tetőátvezetés ikercsatlakozóval φ80/φ80 1KWMA84U - 12,0 koaxiális tetőátvezetés + szűkítő (φ125/φ80) 1KWMA83U + 1KWMA86U - 4,0 φ100 BŐVÍTŐ φ80-ról φ100-ra 1KWMA03U 0,0 0,0 SZŰKÍTŐ φ100-ról φ80-ra 1,5 3,0 TOLDÓCSŐ 1m KB 1KWMA08K 0,4 0,4 0,8 ÍV 45 KB 1KWMA03K 0,6 1,0 90 KB 1KWMA04K 0,8 1,3 FALI KIVEZETŐ levegőre 1KWMA14K 1,5 - ELEM füstre, szél elleni védelemmel 1KWMA29K - 3,0 Győjtıkéménybe történı bekötés 13.ábra - Példák osztott rendszerre( =levegı, =füstgáz) 7. táblázat - Jelmagyarázat Típus Leírás C2X Oldalfali átvezetés. Levegı bevezetés és füstgázkivezetés azonos légtérben C4X Szétválasztott légtérben áramlik a levegı és a füstgáz, de hasonló szélhatásokkal. C8X Különválasztott levegı bevezetés és füstgázelvezetés oldalfalon, különbözı nyomásviszonyokkal. B3X Az égési levegıt a helyiségbıl veszi a kazán, a füstgáz természetes huzattal távozik. 12

13 Ha a Domiproject F 24 D kazán természetes huzatú győjtıkéménybe vagy egyedi kéménybe kerül bekötésre, akkor szükséges, hogy a füstcsövet vagy a kéményt kizárólag erre feljogosított szakember tervezze az érvényes elıírásoknak megfelelıen oly módon, hogy az zárt égésterő, ventilátoros készülékhez is alkalmazható legyen. 3.Javítás, karbantartás A beállításokat, átalakításokat, üzembehelyezést, karbantartást, csak erre feljogosított, szakképzett szerelı végezze. A szakszerőtlen beavatkozásból eredı hibákért a gyártó és forgalmazó nem vállal felelısséget. 3.1 Beállítások Átállítás más gázfajtára A készülék földgázzal vagy propángázzal mőködhet. Gyárilag földgázra állítják be (errıl a felszerelésnél bizonyosodjon meg). Ha a rendelkezésre álló gáz másfajta, mint amire a készülék be van állítva, akkor szükséges egy átalakító szett. Az átállítás a következıképpen történik: 1.) Vegye ki a fıfúvókát és tegye be az alkalmazott gázfajtának megfelelı fúvókát a helyére az 4. fejezet táblázata szerint. 2.) A gáztípus átállítása a kazánt állítsuk készenléti állapotba nyomja le a hmv gombokat (1-es és 2-es jelő az 1. ábrán) 10 másodpercig; a kijelzın megjelenik villogva a b01 felirat. a hmv gombok (1-es és 2-es jelő az 1.ábrán) lenyomásával át tudja állítani a gázfajtát 00-ra (földgáz) vagy 01-re (propángáz) nyomja meg ismét a hmv gombokat (1-es és 2-es jelő az 1. ábrán) 10 másodpercig. a kazán ismét készenléti állapotba kerül. 3.) Állítsa be a minimum és maximum nyomásértéket az égınél (az idevonatkozó fejezet szerint) a gázfajtának megfelelıen az adattáblázat szerint. 4.) Ragassza fel az átalakító szettben található matricát az adattábla közelében az átalakítás megtörténtérıl. A teszt üzemmód bekapcsolása A Teszt üzemmód bekapcsolásához nyomja le a főtési gombokat egyidejőleg 5 másodpercig (3-as és 4-es az 1. ábrán)! A kazán legnagyobb főtıteljesítményen kapcsol be, ahogy az a következı szakaszban le van írva. A főtési és a HMV jelek (14.ábra) villognak a kijelzın, a főtési teljesítményt kijelzi. 14. ábra Teszt üzemmód (főtési teljesítmény 100%) A főtési teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez (min. 0%, max. 100%) nyomja meg a főtési gombokat (3-as és 4-es jelő az 1. ábrán). A hmv - gomb (1-es jelő az 1.ábrán) lenyomásával a teljesítmény azonnal 0%-ra változik. A hmv + gomb (2-es jelő az 1.ábrán) lenyomásával a teljesítmény azonnal 100%-ra változik. 13

14 A Teszt üzemmódból történı kilépéshez 5 másodpercig nyomja le a főtési gombokat (3-as és 4-es jelő az 1.ábrán). Egyéb esetben a Teszt üzemmód automatikusan kikapcsol 15 perc után. A nyomás beállítása az égınél Mivel ez a készülék lángmodulációs, két fix nyomásértéke van: a minimum és a maximum. Ezeknek a táblázatban megadott értékőeknek kell lenniük az alkalmazott gázfajtának megfelelıen. Szereljen fel a gázszelep kimenı B pontjára (15.ábra) egy nyomásmérıt Lépjen a Teszt üzemmódba Az Eco/Comfort gomb 2másodperces lenyomásával bejut a Gázszelep Beállítás üzemmódba A vezérlés átlép a q02 pareméterre, ami a hmv gombok lenyomásával az aktuális lementett értéket mutatja Ha a leolvasott érték nem egyezik meg a maximum névleges nyomással, növelje vagy csökkentse a q02 értékét 1 vagy 2 egységgel a hmv gombok lenyomásával. Az érték automatikusan lementésre kerül minden egyes változtatás után. Várjon 10másodpercet, hogy a nyomás stabilizálódjon. Nyomja meg a - főtési gombot (3-as jelő az 1.ábrán) A vezérlés átlép a q01 paraméterre, ami a hmv gombok lenyomásával az aktuális lementett értéket mutatja Ha a leolvasott érték nem egyezik meg a minimum névleges nyomással, növelje vagy csökkentse a q01 értékét 1 vagy 2 egységgel a hmv gombok lenyomásával. Az érték automatikusan lementésre kerül minden egyes változtatás után. Várjon 10másodpercet, hogy a nyomás stabilizálódjon. Ellenırizze a két paramétert a főtési gombok lenyomásával és ha szükséges módosítsa azokat a fent leírt módon. Az Eco/Comfort gombok 2másodpercig történı lenyomásával visszakerül a Teszt üzemmódba. Lépjen ki a Teszt üzemmódból (lásd 4.1 fejezet) Szerelje le a nyomásmérıt 15. ábra - gázszelep A gázszelep gáz beérkezı oldalán nyomásmérı csatlakozó pont B gázszelep gáz kilépı oldalán nyomásmérı csatlakozó pont I Gázszelep elektromos csatlakozása R - gázszelep gáz kilépı oldala S - gázszelep gáz beérkezı oldala A főtési teljesítmény beállítása A főtési teljesítmény beállításához állítsa a kazánt Teszt üzemmódba (lásd 3.1 szakaszt). A főtési gombok lenyomásával (3-as jelő az 1. ábrán) tudja növelni vagy csökkenteni a teljesítményt (min. =00, max.=100). Nyomja meg a reszet gombot 5 másodpercig és az éppen beállított maximum teljesítmény marad az alapérték. Lépjen ki a Teszt üzemmódból (lásd 3.1. szakaszt)! 3.2. Indítás A kazán bekapcsolása elıtti teendık Ellenırizze a gázvezeték-rendszer tömörzárását! Ellenırizze a tágulási tartály elıtöltését! Töltse fel a rendszert vízzel és a kazán illetve a főtési rendszer légtelenítését végezze el! Ellenırizze, hogy nincs-e szivárgás a főtési rendszerben, a hmv körben, a kazánnál vagy a csatlakozásoknál! Ellenırizze az elektromos csatlakozásokat és a földelés megfelelıségét! Gyızıdjön meg arról, hogy a gáznyomás megfelelı-e a főtéshez! Gyızıdjön meg arról, hogy semmilyen gyúlékony folyadék vagy anyag nincsen a kazán közvetlen közelében! Ellenırzések üzem közben Kapcsolja be a kazánt! Ellenırizze a gázvezeték-rendszer tömörzárását! 14

15 Ellenırizze a levegı bevezetı/füstgáz elvezetı rendszer megfelelıségét üzem közben! Gyızıdjön meg arról, hogy a főtési víz megfelelıen tud-e áramolni a főtési rendszerben! Gyızıdjön meg arról, hogy a gázszelep megfelelıen szabályoz-e főtés illetve használati melegvíz készítés közben! Ellenırizze, hogy a helyiségtermosztátról vagy a távvezérlırıl mőködik-e a kazán beindítása illetve leállítása! Ellenırizze, hogy a gázfogyasztás megfelel-e az 5. fejezetben megadott táblázat adatainak! Gyızıdjön meg arról, hogy az égı megfelelıen gyújt-e használati melegvíz-vételezéskor, amikor nincs főtési ciklus. Ellenırizze, hogy főtési ciklusban használati melegvíz-vételezéskor a főtési szivattyú leáll-e és a használati melegvíz elıállítás megfelelı-e! Ellenırizze, hogy a paraméterek megfelelıen lettek-e beprogramozva és a kívánalmakat teljesítik-e (kompenzációs görbe, teljesítmény, hımérsékletek stb.)! 3.3. Karbantartás Idıszakos ellenırzés Azért, hogy a készülék hosszú ideig jól mőködjön, szakembernek évenként ellenıriznie kell. A vizsgálatnak a következıket kell magában foglalnia: A vezérlı és biztonsági egységeknek (gázszelep, áramlásmérı, termosztát stb.) jól kell mőködniük. Az égéstermék-elvezetésnek kifogástalanul kell mőködnie! (Zárt égésterő kazán; ventilátor, nyomáskapcsoló, stb. A zárt égéstérnek tömörzárásúnak kell lennie! (tömítések, kábelcsatlakozások, stb.) (Nyílt égésterő kazán; füstgáz visszaáramlás-gátló egység, füstgáz-termosztát, stb.) A levegı/égéstermék végelemek és a csövek ne legyenek eltömıdve, és ne legyen rajtuk rés. Az égı és a hıcserélı tiszta és lerakódásmentes legyen. Tisztításukhoz nem szabad vegyszereket vagy drótkefét használni. Az elektródán ne legyen lerakódás és legyen megfelelıen beszerelve. 16. ábra Az elektróda beszerelése A gáz- és vízrendszer tömörzárású legyen. A rendszer nyomása 1 bar körüli legyen hideg állapotban. Erre az értékre töltse fel. A keringtetı szivattyú ne legyen beragadva. A tágulási tartály legyen feltöltve. A gáz tömegáram és a nyomás feleljen meg a vonatkozó táblázatokban megadottaknak Hibakeresés Hibamegállapítás A kazán fejlett öndiagnosztikai rendszerrel van ellátva. Kazánhiba esetén a kijelzı villog a hibajellel együtt (11-es jelő az 1. ábrán) kiírva a hiba kódját. Azok a hibák, amelyek leállítják a kazán automatikus újraindulás nélkül, A jelőek. Ha ilyen típusú hiba van, akkor a reszet gomb 1másodpercig történı lenyomásával (6-os jelő az 1.ábrán) vagy a távvezérlı reszet gombbal indíthatjuk újra a kazánt. Amennyiben a kazán nem indul be, szükséges a hibát elhárítani. Azok a hibák, amelyek ideiglenesen állítják le a kazánt addig, míg a kazán a normál mőködési tartományba vissza nem áll, F jelőek. 15

16 Hibajegyzék 8.Táblázat Hibakód Hiba Lehetséges ok Hibaelhárítás Nincs gáz Ellenırizze a gáz útját a kazánhoz, és hogy a gázcsıben levı levegı eltávozott. Ellenırizze az elektróda vezetékeit, helyzetét és Gyújtó/érzékelı elektróda hibás A01 Gyújtáshiba lerakódás-mentességét Gázszelep hibás Ellenırizze és cserélje ki a gázszelepet Gázszelep kábelszakadás Ellenırizze a kábelt Gyújtóáram alacsony Ellenırizze a gyújtóáramot A02 Fantomláng (lángkijelzés Elektróda hibás Ellenırizze az ionizációs elektróda vezetékeit miközben nincs láng) Vezérlı elektronika hibás Ellenırizze a vezérlı elektronikát Főtıvíz hımérséklet-érzékelıje Ellenırizze az érzékelı helyzetét és mőködését Főtési víz túlmelegedése hibás A03 elleni védelem Nincs vízáramlás a rendszerben Ellenırizze a keringtetı szivattyút Levegıs a rendszer Légtelenítse a rendszert F04 Füstgáz termosztát beavatkozás Rossz paraméter beállítás Ellenırizze, és szükség esetén állítsa át a paramétert Hibás paraméter beállítás Ellenırizze, és szükség esetén állítsa át a paramétert F05 Ventilátor hiba Nincs bekötve a vezeték Ellenırizze a vezetéket Meghibásodott a ventilátor Ellenırizze a ventilátort Hibás vezérlı elektronika Ellenırizze a vezérlı elektronikát A06 Alacsony a gáznyomás Ellenırizze a gáznyomást A láng 10percen belül Az égı minimum nyomásérték hatszor kialszik Ellenırizze az égı nyomásértékeit beállítása nem jó F08 Hıcserélı felmelegedésének jelzése Nincs vízáramlás vagy levegıs a rendszer Ellenırizze a keringetı szivattyút ill. légtelenítse a rendszert A09 Gázszelep rendellenesség A vezeték nincs bekötve Hibás gázszelep Ellenırizze a vezetéket Ellenırizze, és szükség esetén cserélje a gázszelepet F10 F11 F14 Főtési NTC hiba Hmv NTC hiba Biztonsági NTC hiba Érzékelı hibás Vezeték zárlatos Vezetékcsatlakozás nincs Ellenırizze a vezetékeket vagy cserélje ki az érzékelıt A vezeték nincs bekötve Ellenırizze a vezetéket A16 Gázszelep rendellenesség Hibás a gázszelep Ellenırizze, és szükség esetén cserélje a gázszelepet F20 A21 A23 A24 F34 F35 F37 F39 Égésvezérlés rendellenessége Rendellenes égés 4 percen belül nem érte el a névleges víznyomás-értéket 4-szer volt feltöltés 24 órán belül A hálózati feszültség 180 V alatt van Hálózati frekvencia ingadozás Főtési rendszer víznyomása nem megfelelı Külsıhımérséklet-érzékelı hibája Ventilátor hiba Nem megfelelı fojtótárcsa A füstgázelvezetés hibásan lett kialakítva vagy eltömıdött 10percen belül 6-szor állt ki F20 hibára Rossz paraméter beállítás Rossz paraméter beállítás Elektromos hálózat hibája Elektromos hálózat hibája Víznyomás túl alacsony Víznyomáskapcsoló hibás vagy nincs csatlakoztatva Érzékelı hibás vagy vezetéke zárlatos Érzékelı csatlakozás szétjött a jelleggörbe eltolás aktiválás után Ellenırizze a ventilátort és annak vezetékét Ellenırizze, és szükség esetén vegye ki a fojtótárcsát Ellenırizze füstgázáramlást Lásd F20 hibát Ellenırizze, és szükség esetén állítsa át a paramétert Ellenırizze, és szükség esetén állítsa át a paramétert Ellenırizze az elektromos hálózatot Ellenırizze az elektromos hálózatot Töltse fel a rendszert Ellenırizze az érzékelıt Ellenırizze a vezetéket vagy cserélje ki az érzékelıt Csatlakoztassa újból a külsı érzékelıt vagy iktassa ki a jelleggörbe eltolást funkciót 16

17 A41 F42 F43 F50 A51 NTC érzékelés hiba Főtési hımérséklet-érzékelı hibája Hıcserélı felmelegedése elleni védelem Gázszelep modulátor hiba Lángkialvás a levegı/füstgáz rendszer dugulása miatt Az érzékelı nem érintkezik a csıvel vagy szakadt a vezeték Hibás érzékelı Nincs vízáramlás Levegıs a rendszer Kábelszakadás a moduregben Hibás gázszelep Eltömıdés a levegı bevezetı/füstgáz elvezetési rendszerben Ellenırizze az érzékelı helyzetét és mőködését Cserélje ki az érzékelıt Ellenırizze a keringetı szivattyút Légtelenítse a rendszert Ellenırizze a kábelt Ellenırizze, és szükség esetén cserélje a gázszelepet Ellenırizze a füstgáz és levegı csöveket 4. Műszaki adatok és jellemzők 4.1. Általános nézet a fő egységekről 9. táblázat jelmagyarázat a 4. fejezetben található ábrákhoz 5 Zárt égéstér 29 Füstgáz kivezetı csonk 7 Gáz betáp 32 Főtési keringetı szivattyú 8 Hmv ellátás 36 Automata légtelenítı 9 Hidegvíz betáp 38 Áramláskapcsoló 10 Főtési elıremenı 42 Hmv hımérsékletérzékelı 11 Főtési visszatérı 44 Gázszelep 14 Biztonsági szelep 56 Tágulási tartály 16 Ventilátor 72 Szobatermosztát (nem tartozék) 19 Égéstér 74 Feltöltı csap 20 Égı csoport 81 Gyújtó/érzékelı elektróda 21 Fı fúvóka 114 Víznyomáskapcsoló 22 Égı 138 Külsı hımérsékletérzékelı 26 Égéstér szigetelés 139 Programozható távvezérlı 27 Hıcserélı főtéshez és hmv-hez 187 Fojtótárcsa 28 Füstgázventilátor rögzítés 278 Kettıs NTC (biztonsági+főtési) 17

18 17. ábra Általános nézet 4.2. Műszaki adattábla Egység Domiproject F24 D Legnagyobb hıterhelés kw 25,8 (Q) Legkisebb hıterhelés kw 8,3 (Q) Legnagyobb teljesítmény főtésnél kw 24,0 (P) Legkisebb teljesítmény főtésnél kw 7,2 (P) Legnagyobb teljesítmény hmv készítésnél kw 24,0 Legkisebb teljesítmény hmv készítésnél kw 7,2 Hatásfok (80-60 C) % 93,0 Hatásfok 30%-os terhelésnél % 90,5 92/42 EGK Irányelv szerinti hatékonysági osztály *** NOx emissziós osztály 3 (<150mg/kWh) Gázfúvóka (G20) dbxø 11x1,35 G20 gáz csatlakozási nyomás mbar 20,0 G20 gáz max. nyomás az égınél mbar 12,0 G20 gáz min. nyomás az égınél mbar 1,5 G20 gáz max. fogyasztás m 3 /h 2,73 G20 gáz min. fogyasztás m 3 /h 0,88 Gázfúvóka (G31) dbxø 11x0,79 G31 gáz csatlakozási nyomás mbar 30 G31 gáz max. nyomás az égınél mbar 30 G31 gáz min. nyomás az égınél mbar 5 G31 jelő gáz max.fogyasztás kg/h 2,00 G31 jelő gáz max.fogyasztás kg/h 0,65 18

19 Főtési rendszer max. nyomása bar 3 (PMS) Főtési rendszer max. nyomása bar 0,8 Max. főtési hımérséklet C 90 (tmax) Főtési víztartalom liter 1,0 Főtési tágulási tartály mérete liter 7 Főtési tágulás tartály elınyomása bar 1 Hmv rendszer max. nyomása bar 9 (PMW) Hmv rendszer max. nyomása bar 0,25 Használati melegvíz- tartalom liter 0,3 Hmv ellátás ( t=25 C) l/perc 13,7 Hmv ellátás ( t=30 C) l/perc 11,4 (D) IP védettség IP X5D Hálózati feszültség V/Hz 230V/50Hz Elektromos teljesítmény felvétel W 110 Elektromos telj. felvétel hmv készítés közben W 40 Kazán súlya feltöltés elıtt kg 30 Tanúsított füstgáz-elvezetési rendszerek C 12 - C 22 - C 32 - C 42 - C 52 - C 62 - C 72 - C 82 - B 22 - CE tanúsítvány 0461BR Diagrammok Teljesítmény a gáznyomás függvényében 18.ábra Teljesítmény - gáznyomás diagram A=propán B=földgáz Főtési keringetı szivattyú jelleggörbéje/nyomásesés a kazánban 19.ábra keringetı szivattyú jelleggörbe/nyomásesés a kazánban A=nyomásesés a kazánban 1, 2 és 3=Keringetı szivattyú sebességfokozatai 19

20 4.4. Vezérlő panel bekötési rajza 20.ábra Elektromos bekötések a vezérlı elektronikán 20

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 1 Fax: (23) 530-579 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Victrix Zeus 26kw MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció 3.020239 2 tartalomjegyzék 1. A KAZÁN TELEPÍTÉSE KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 5 1.1. Telepítési

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Szerelési és beüzemelési útmutató Kondenzációs kazán F 25 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS Használati útmutató...3. A dokumentáció...3.2 Kapcsolódó dokumentumok...3.3...3 2 A készülék ismertetése...3 2. Biztonsági

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez. KOMFORT-EXTRA 25VD KOMFORT-EXTRA 31VD Kondenzációs kazánok

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez. KOMFORT-EXTRA 25VD KOMFORT-EXTRA 31VD Kondenzációs kazánok KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KOMFORT-EXTRA 25VD KOMFORT-EXTRA 31VD Kondenzációs kazánok FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket gondosan tanulmányozza

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Beszerelési kézikönyv CLAS EVO 24/28 FF CLAS EVO SYSTEM 24/28/32 FF V00 Áttekinté Tanácsok a beszerelő szakember részére...3 CE megjelölés...3 Biztonsági előírások...3 Termékleírás...4

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E

ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy a készülékek a Használati útmutatóban közölt adatoknak megfelelnek.

Részletesebben

EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE

EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE FIGYELEM (csak az EURA 23/28/32 SE esetében) A SZÛKÍTÕGYÛRÛ ELHELYEZÉSÉHEZ KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A "SZERELÉSI UTASÍTÁS" FEJEZETBEN AZ ELVEZETÉSI

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK_... 3 2.1 VÉSZHELYZETEK...3 2.2 BESZERELÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI

Részletesebben

VARA-FÉG Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 1139 Fáy u. 23. Tel/Fax:06-1 262 7471

VARA-FÉG Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 1139 Fáy u. 23. Tel/Fax:06-1 262 7471 Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 9 Fáy u. 2. Tel/Fax:06-262 747 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gázüzem szivattyús ft- és kombinált ftvízmelegít készülékekhez C-24HE CK-24HE CK-24HE-T Típusokhoz

Részletesebben