Door Sys Kft. Használati-kezelési-karbantartási útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Door Sys Kft. Használati-kezelési-karbantartási útmutató"

Átírás

1 Door Sys Kft Győr, Benczúr u.3 hu Használati-kezelési-karbantartási útmutató Ez a kézikönyv alapvető információkat tartalmaz az elektromos kazánok gyakorlati a lkal mazására a fűtés i rendszerekben. A ga zdasági és technikai hatékonysá gának ál tal ános muta tói szerint, ni ncs hozzá mérhető, a teljesítményében, a telepítés egys zerűségében, ja vítás ában, anyagfel használásában megmunkálásában, s tb. A Kézikönyv a ka zánok beál lítá sához, az automa ta-vezérl ők, és a zok működését ellenőrző rends zerekhez, üzembe hel yezés éhez, ka rbantartási és ja vítá si szol gáltatásokhoz értő szakembereknek, val amint, a kazánok tul ajdonosainak kés zül t. Hálása k va gyunk a zoknak, akik beküldik a tapasztalataikat és javas lataika t a Kézikönyvvel kapcs olatban címünkre. Minden jog fenntartva a Kézikönyv a ZAO Firma Galan - a szerkesztői jog tulajdonosának. Írásos hozzá já rul ás nélkül má s ki adásban nem jelenhet meg! Bevezető Az ion kazán az egyik legmagasabb, és magabiztosan alkalmazott eredmény, a széles körben alkalmazott energia megtakarításos fűtési technika területén, és ugyanakkor, ahogy a sikeres működését a több éves tapasztalatok mutatják egyszerű, megbízható, biztonságos működésű szerkezet. Ez a polgári célokra alkalmazott, egyik legjobb elért teljesítménye az Orosz védelmi iparnak. Az elektromos kazánok teljesítménye eléri a 98 %-ot. A sok év leforgása alatt a ZAO Firma Galan kazánokat Oroszország minden régiójában, valamint, a távoli és a szomszédos országokban is sikeresen a lkal mazzák. 1

2 Tisztelt vásárló! Ahhoz, hogy teljes egészében kihasználhassuk a kazán előnyeit, és elkerüljük a lehetséges bos szantó hibáka t a fűtési rends zer tel epítése, beá llítása, beindítása és további működése során, valamint azok további célzott alkalmazásában, kérjük Önöket, hogy előtte figyelmesen olvassák át ezt a kézikönyvet, amely tartalmazza a szerkezet jellemző adatait, annak működési alapelvét, és alkalmazását, a kazán beállításának szabályait, néhány fontos elvárást a fűtési rendszer tel epítése s orán, a működését, ka rbantartá sát, bi ztonsági intézkedéseket, a működési dokumentumok kitöl tését és vezetését és ehhez ha sonl ókat. A kazánok lakások, házak, nyaralók, házikók, kerti házikók, többemeletes háztömbök, garázsok, bányák, háztartási, kereskedelmi, nyilvános, ipari, mezőgazdasági célokat szolgáló helyiségek fűtésére alkalmazhatóak, valamint olyan épületek fűtésére, ahol nincs, vagy nem hatékony a központi fűtés. Az elektromos elektródás átfolyó típusú fűtő kazán ZAO Firma Galan, Ochag, Geyser, Vulkan szériák csak meleg víz kinyerés nélküli rendszerekben alkalmazhatóak. Hagyományos, termelési vagy más célokra alkalmazható, a természetes és kényszerű (keringető szivattyú a lkal mazásával), keri ngető (l emezes va gy má s típus ú) hőcserélővel működi k, a z ajánl ott leggazdaságosabb üzemmódban! A kazánba a bemeneti víz C, a kimeneti víz C (a többi a Kazán részben). A megadott hőmérsékletet a fűteni kívánt helyiségekben az automatika tá moga tja, beleértve a hősza bályzót. Üzemelési módja folyamatos. A kazán megfelelő működéséhez a következő feltételekre van szükség: - A helyiség hőmérséklete, ahova a kazán be van állítva, általában +10 és + 40 C között legyen, ha nincs más igény. - A levegő relatív nedvességtartalma 20 C esetén ne legyen több 75 %-nál. Környezete nem robba násveszélyes, nem ta rta lma z a gress zív gázokat és gőzöket, amelyek megbontják a fémeket és a szigeteléseket, valamint, ipari porokat, amelyek mennyiségükben megbontják és rontják a kazán működését. A kazá nok felépítésében ni ncsenek gyúlékony anya gok, így a kazán tűzál ló. Techni kai fel tétele - a TY ka zá nok esetében. Rendelés esetén a kazán jelölése: Elektródás kazán Galan-xxxx Nº. Megjegyzés: Nº - a kazán teljesítménye a 1 Nº táblázat alapján. xxxx - a kazán elnevezése. Példa: Elektródos kazán Galan-Ochag 6 2

3 Mindegyik sorozata a táblázatban feltüntetett Ochag, Geyser, Vulkan kazánoknak hitelesített. Megfelelőségi Tanúsítvány Nº РОСС RU.Н től. Tanúsító testület ОС ЭИ АНО ЭТ б, Moszkva, Niz hegorodskaja utca, 9. Európai Uniós Megfelelőségi Tanúsítvány Nº CE801.B09003 Tanúsító testület UAB, Vilnius, Kaukysos g.18., Litván Köztársaság A ЗАО «Фирма «Га ла н» fol ya matosan végzi a kazánok tökéletesítését, ezért a különböző tá jékoztatók ki sseb mértékben el térhetnek a tábláza tokban felsorolta któl. A kazánok szerkezete A ЗАО «Фирма «Галан» teljesítményük alapján kétféle kazánt gyárt - egyfázisosat és háromfázi sosat: - egyfá zi sos: - Ocha g-2, Ocha g-3, Ochg-5, és Ocha g-6 ; - há romfázisos:- Geyser-9, Geys er-15, Vul kan-25. Az egyfázisú kazánok a következőket tartalmazzák: - Hőhordozó cső, bemenetellel és kimenetellel ellátott fém-ház. Maga a ház is egy második elektróda és ionizációs kamra funkcióját tölti be. - Árambevezetővel és hermetikus áram átvezető izolátorral ellátott, tartó elektróda. - Védőburkol attal ellá tott terminál cs oport. - земля=föld ; ноль=nulla ; фа за=fá zis bekötési pontok A háromfázisú kazánok a következőket tartalmazzák: - A hőhordozó cső bemenetellel és kimenetellel ellátott fém-ház. Maga ház is egy ionizációs ka mra funkci óját tölti be. - A bázis, amelyen a 3 elektróda, az árambevezető és a hermetikus, áram átvezető izolátor van elhelyezve. - Védőburkol attal ellá tott terminál cs oport. - земля=föld ; ноль=nulla ; фа за=fá zis bekötési pontok A kazánok (1 és 3 fázisú) bekötési rajzát keressék a kis idegen nyelvű füzetben, ahol az idegen s za va k jelentése: земля=föl d; ноль=nulla; фа за=fázi s. A kazánok működési elve egyforma és az alábbiakban tárgyaljuk. 3

4 Az elektródás kazánok előnyei: A ЗАО «Фирма «Галан» kazánokat kizárólag Oroszországban gyártják (7 típus, táblázat). Ezek nemcsak, hogy általában olcsóbbak a hasonló teljesítménnyel bíró más típusú kazánoknál, beleértve a kül föl dieket i s, de egy s or nagyon jelentős előnnyel is rendelkeznek: - Az el ektródás ka zá nok rendkívül magas ha tá sfoka mia tt elérhető jelentős energiamegtakarítás, hatásfoka eléri a 98 %-ot, ami kiemelkedő. Közvetlenül a hőhordozóban el nyert elektromos energia, közvetlen átalakulásával hőenergiává, a hőhordozón á thaladó elektromos áram áthaladása alatt, a molekulák ionizálásával, ezzel a hőhordozó hőfoka emel kedni kezd, és így a hő l eadása i s emelkedik, az el ektródától elektródá ig érő elektromos áram fokozódni kezd, és a kazán gyorsan eléri a névleges teljesítményét. - A kazán kimenetelénél létrehozott 1 atm nyomást keringető szivattyú alkalmazása nélkül a kisméretű ionizációs kamrákkal érték el, ami biztosítja a hőhordozó gyors felmelegedését, emelő magassága nem kevesebb, mint 2 m és teljesítménye megegyezik a kazánéval. Például: egy 25 kw teljesítményű kazánhoz nem kevesebb, mint 25 m emelő magasság tá rsul. - A keri ngető szivattyú mellőzésének lehetősége függ a fűteni kívánt épület szintjei számá tól és a fűtési rends zer konfi gurálásától. - Ezért a mi elektródá s kazánjaink keri ngető s zi va ttyúként is üzemelnek megfelelő kialakítá s es etén. - Ez jel entősen csökkenti az Önök ki adásait a fűtési rendszer l étrehozás ánál. - Az elektródás kazánok automatikájával: Vezérlő Panel, elektromos hőszabályzó, progra mozható hősza bályzó ha sználatá val a z energia fogyasztás megtaka rítása 20-60%-i g is terjedhet bizonyos fűtés rendszerekhez képest. A DBTW típusú vezérlő, és akár mobil há lózat segítségével tá vvezérléssel Gal an-gsm -mel, va la mint el ektromecha nikai automatikával is működhet. - A telepítés egyszerűsége a kis méretek és az elektródás kazánok kis súlyában rejlik. Például, egy 6 kw teljesítménnyel bíró kazán súlya 1,1 kg, a 25 kw teljesítményűé pedig 5,7 kg. Ezeknek a kazánoknak a korábbi fűtési rendszerekbe való beillesztésére is van lehetőség (az általunk előírt feltételek feltétlen betartásával), beleértve második tartalék lehetőséget i s (a kazán pá rhuzamos cs atlakoztatá sát). A kazán teljesítménye meg kell egyezzen a fűteni kívánt helyiségek méretével, és a hőszigetelés minőségével (épület hő veszteségével), a már kialakított rendszerekre való csatlakoztatásnál a fűtésrendszer hő leadó teljesítményével, valamint a fűtési rendszerben található hőhordozó mennyiségével (táblázat). Amennyiben fenti feltételeknek nem felel meg a kazán teljesítménye, gazdaságtalan és hatékonytalan lesz a működése! 4

5 Ha a kazánt egy már létező fűtési rendszerbe ágyazzuk be, a következőkre lesz szükség: - Ga lan-protektor korrózi ós inhibi tor segíts égével a laposa n mossuk á t a rendszert; - szűrjük á t a hőhordozót; - tegyünk meg minden intézkedést, amelyek megaka dályozzák a s zennyeződések beha tolásá t a ka zánba a fűtési rends zerből, telepítsünk szűrőket. Ha a rendszerhez fém csöveket használtak, akkor a kazán ki- és bemeneti csatlakoz ójára legalább 10 cm hosszúságban hőálló műanyag köztesítőt kell alkalmazni a kazán csatlakozásának megfelelő méretben! A fűtési rendszer tel jesítményének többs zörös megnövelésére i s van lehetőség úgy, hogy párhuzamosan több kazánt is csatlakoztatunk (a fűteni kívánt helyiség növelésének megfelelően). Például, 8 db 25 kw-os kazán csatlakoztatása 200 kw-ig növeli a fűtési rendszer teljesítményét. Tilos az elektródás kazánok alkalmazása: Közvetl en meleg víz előállítására a kkor, ha a víz közvetlenül tóból, a rtézi kútból, kútból, vízvezetékből, fol yóból, s tb. folyik be a kazánba. Ezek a ka zánok zá rt fűtési rendszerek alkalmazására lettek előállítva, amelyben a víz zárt fűtésrendszerben kering. A hőhordozóként alkalmazott víznek pontosan meg kell felelnie a kazán előírásainak, ellenkező esetben a kazán meghi básodi k. Nem ajánlott: Régi, öntöttvas ra diá toros rendszereken, mert ga zdaságtalan a z üzemeltetése! Figyelem!!! Közvetlenül padlófűtésre kötve, amennyiben a padl ófűtés terül ete l ényegesen megha ladja a fűtendő terül et 1/3-á t, ugya nis a z igényel t hőfok ebben a z es etben jóval alacsonyabb az elektródás kazánok optimálisan működő hőfokánál. Ebből kifolyólag a kazán nem fogja tudni elérni a z előírt teljesítményét, és üzemel tetése ga zdaságtalan l esz. Ez nagyrészt kiküszöbölhető, a megfelelő méretezés ű ka zán, és a megfelelő l emezes hőcserélő a lkal mazásával, va gy közbei kta tott puffer tá rolóva l. Ajánlott csomagok: - Kazán felszerelés - 1 db - Használati utasítás és az elektródás kazánok alkalmazása a fűtési rendszerekben - 1 db - Beszerelési-Beüzemelési Jegyzőkönyv - 1 db - Garancia Jegy - 1 db - *Automatikai rendszer - 1 készlet - **Az automatika használati utasítása - 1 példány - Csomagolás - 1 db 5

6 Megjegyzés: - *A ЗАО «Фирма «Галан» által ajánlott irányítási és vezérlési automatikai rendszeréből egy példány vá laszta ndó. - Annak a kazá nna k a működésére, a mel yiket i rá nyítá si és vezérlési rendszer nélkül szereztünk be, a jótállás nem terjed ki. - Az irányítási és vezérlési rendszer költsége kazán árába nem tartozik bele. - **Kivéve az elektromechanikai féle a utomatika Útmutatói, mert ezeket ta rtalmazza az adott Útmutató. - Ennek a típusú automatikának az összetétele, amelyet a vásárlónak javaslunk változhat. Az elektródás kazán beállítása (telepítése) a fűtési rendszerbe: A fűtés i rends zerek tervezés ét, a ka zánok létesítési munká latai t, a utomatiká ját, elektromos hálóza thoz val ó kacsol ását (beleértve a föl delést), üzembe hel yezését, ja vításá t, áll apot felmérését, tesztelését olyan cég, vagy személy végezheti, amelyik rendelkezik ezek elvégzésére szóló engedéllyel. A fent eml ített munkálatok teljesítése közben, a dokumentumok ki töltése a fűtési rends zerhez, va lamint a z üzembe hel yezéséhez a következőket kell fi gyelembe venni: - Elektronikai eszközök beállításainak szakmai szabályzata ; - A fogya sztók elektronikai es zközök üzembe helyezésének techni kai s zabályzata ; - Az elektronika i es zközök üzembe helyezésének bi ztonsági szabá lyzata ; - Az elektromos ka zánok és vil lanybojlerek szerkezeti és bi ztonsági üzembe helyezésének szabál yzata ; - Az összes, a témá ra vonatkozó Magya r Szabvány ; - Ez a Kézikönyv. ; - Ugyancsak figyelembe kell venni a Tűzvédelmi előírásokat. Ahhoz, hogy bekapcsoljuk a kazánt, és a fűtési rendszerhez beállítsuk az automatika irányítási rendszerét, és ezek karbantartását, ideértve a javítását is, megfelelő képesítéssel rendelkező, s za kemberekre villanyszerelőre és víz-f űtésszerelőre lesz szükségünk. Tehát a bekötéstbeüzemelést kizárólag szakember végezheti! A fűtési rendszer tel epítéséhez, üzembe helyezéshez és javításához is szakemberre lesz szükségünk. A fent említett szakembereknek rendelkezni ük kell Az elektromos kazá nok és vi lla nybojlerek szerkezeti, és bi ztonsági üzembe helyezésének ismeretével és ennek a Kézikönyvnek az ismereteivel. A korróziós inhibitorral, fagyálló folyadékkal, átmosó és felülettisztító folyadékokkal való munkálatok során ismerni kell és be kel l tartani ezek bi ztonsá gos al kalma zását. A fent eml ített munkál atok befejezését követően a munkát elvégző szakemberek készítenek egy Nyilatkozatot (kis könyv), amelyet a munkálatok elvégzéséért felelős hi tel esít és ellátja céges al áírásá val, illetve megfel elően kitöl tik a Beszerelési-Beüzemelési Jegyzőkönyvet. 6

7 A kazán működésének megfigyelését a megfelelően betanított, a jel en Kézi könyvet, a ka zán s zerkezetét és működése bi ztonságos megfigyelésének s zabályai t i smerő s zemél y végezheti, 18 éven aluliak ki vételével. A kazán csatlakoztatása az áramszolgáltató elektromos hálózatához: Abba n az es etben, ha a kijelölt tel jes ítmény nem elegendő, a kazán beka pcsolása meghatározott s orrendben történik. Meg kell jegyezni, hogy ez az elektromos hálózathoz való csatlakoztatási sorrend minden más típusú elektromos kazánoknál is alkalmazható, ez nem csak az elektródás kazánok sajátosságának minősül. Tilos a már meglévő hálózati kábelek felhasználása a kazán tápellátásának bekötésére abban az esetben, ha ez az előírt keresztmetszetnél kisebb, vagy egyéb fogyasztót is tápláló rendszerrel összeköttetésben van. Azaz a kazánnak, minden esetben teljesen különálló tápkábelt kell biztosítani az előírt keresztmetszettel! Földelés - Érintésvédelem: A kazá n érintésvédelmi osztál ya: I. A kazánnak a fűtési rendszerbe való beállítása előtt a földelésnek már teljes egészében késznek es leellenőrzöttnek kell lennie. A ka zán földelési ell enállása a fűtési rends zerben nem lehet több 4 Ohmnál. A védő földelés végrehajtásának meg kell felelnie az ide vonatkozó mindenkor érvényben lévő s za bványoknak. Az Érintésvédelem, kizárólag az alábbiak szerint valósítható meg!!! A készülék érintésvédelme TN-C rendszerben, a kazán csak így felel meg az I - es érintésvédelmi osztálynak: legalább 10 mm 2 keresztmetszetű (réz) PEN vezető (kék színű) csatlakoz tatása a kazánra. Esetleg opcionálisan, a TN-C-től teljesen különállóan vezetett, a műany ag köztes cső után, külön védőföld kábel csatlakoztatása (EPH) a fém vízvezeték csövekre. Esetleg TN-S rendszerben: a kazántest elszigetelése (pl. műany ag burkolattal, mely csak szerszámmal nyitható és bontható), ebben az esetben, csak a fázis-nulla bekötése történik a kazánra, a föld kábel a műanyag köztesítő után kerül a fém vízvezetékekre. Így további opcióként FI relével is üzemeltethető! Ennek a megoldásnak a megvalósítás ára komplett érintésvédelmi csomag is megvásárolható akár. Minden nyitott része a kazánnak és a fűtési rendszernek áram átvezető, beleértve a hőhordoz ó hideg és meleg víz fémcső vezetékét, le kell, hogy legyen földelve, vagy érintésvédelme más szakszerű módon biz tosított kell legyen! 7

8 Földelők: A föl delőknek meg kell felelnie a z előírásoknak. A földelés kialakításának és végrehajtásának biztosítania kell a kazán, fűtési rendszer földel ésének a kötelező el lenálló képességét, a mi nem több, mint 4 Ohm. A föl delés ál lapotának időszakos ellenőrzés e 6 év. A korrózió romlása nem haladhatja meg az 50 %-ot. A földelés kialakítását tilos festeni, elmozdítható vagy szigetelő bevonattal lehet védeni. Például műanyag, vagy gumi tokkal. A kazán fűtési rendszerbe való beállítása (telepítése): A beállítások előtt ellenőrizzük át a kazánt és annak teljességét. A kazánt szigorúan állva állítjuk be a fűtési rendszerbe. Ezzel az elektromos hálózat csatlakozására szolgáló terminális csoport (a kazán vezetéke) védőburkolattal (kupakkal) van védve a külső hatásoktól, vél etlen érintkezésektől, a mel yeknek al ul kell el hel yezkedniük. Az Ochag (230 V) kazán sorozatnak is a vezetékeinek - fázisának ugyancsak alul kell elhelyezkedni e. Az öss zekötő cs övek öss zekötése a fűtés i rendszer cs övei vel, szabál yozóval ellátott vízvezeték csa tl akozókkal történik, ami nem kis ebb a ka zán szabál yozójáná l és megegyezik a tervvel. Amennyiben lehetőség van rá, a kazánokat a fűtőradiátorokhoz képest lejjebb kell beállítani, mivel ez emeli a kazán kimenetelénél a nyomást. Ezzel ajánlott függőlegesen akkora rést biztosíta ni, ami elegendő a z elektróda-cs oport szabad eltávol ításához, ellenőrzés éhez, és a kazán bels ő fel ületeinek a tis ztítá sához. A ka zán fölötti függőleges csővezeték átmérője, ugyanúgy, mint a fűtési rends zer cs öveinek az átmérője, szigorúan az Önök fűtési rendszer tervének megfelelően legyen méretezve. Az egyik feltétele a keringető szivattyú alkalmazásának a kikerülésére a kazán fölötti függőleges tér magassága, és a kazán kimeneti nyílásától számított függől eges cs őhoss z, nem kevesebb 2 m-nél. Telepítésnél a kazán a falhoz kell legyen rögzítve a fűtési rendszerhez való csatlakoztatási módjától függetlenül. A fűtési rends zer kényelmesebb karba nta rtása érdekében elzáró s zelepeket kell l étrehozni rögtön a tágulási tartály utáni csővezetéken és a kazán bemeneteli csatlakozója előtt. Kategorikusan tilos: Egyéb csaptelepek, bármilyen zárat, szelepeket létrehozni a kazán kimeneteli csatlakozója és a tá gulási ta rtál y közötti cs ővezetéken. A kazánok (automatikák) villanyszerelése. A 3 fázisú kazánok általában egy négy vezetékes 3 fázisú 400 V feszültségű elektromos hálózathoz kapcsolódnak, 50 Hz - hálózati frekvenciájú árammal, PEN vezetővel, vagy N - nullás vezetékkel és PE - földelési védővezetékkel. Az egy fázisú kazánokhoz - egy fázis, 230V feszültség szükséges. PEN vezető, vagy N - nullás vezeték és 8

9 PE - földelési védővezeték. Az elektromos hálóza thoz val ó csa tla kozást a z Önök fűtés i rendszerének terve és a megvá lasztott ЗАО «Фирма «Га ла н» a utomatika rendszerének megfelelően hajtsák végre. A fá zis-nulla-föld megfigyelése kötelező. Az Önök kazánjához (az a utomatika elektromechanikai opciója) cs atlakozó vezetékek hosszának egyformána k kel l lennie, és nem kevesebbnek, mint amit a táblázat, vagy az Önök által megválasztott elektronikai rendszer vá ltozata az automa ti kai vezérl ésű fűtési rends zer Kézikönyve muta t. DBTW típusú kazán vezérlők, irányítási és ellenőrzési rendszerek, az elektromos hőmérsékletszabál yozók, el ektromechanikai vá ltozat al kalmazásánál szigorúan kövesség a Használati utasításban leírt csatlakoztatási vázlatot. Az üzembe helyezést, telepítést, biztonsági beál lítá sokat pontosa n végezzük el. A Ki-Bemenet hőmérs éklet szondájá t a z előremenő cs ővezetékre kell beá llítani, kb. 30 cm-re a kazán kijáratától (a ka zán cs ővezetékétől). A hőhordozó opti mális működési hőmérsékl ete a ka zá n ki-és bemenetelénél, többéves ellenőrzött tapasztalat mutatja. Ez a mód - a garanciája a maximális hatás elérésének. Az esetlegesen beépített termos ztát hőmérséklete közvetlenül a fűteni kívánt hel yiségben mérődik, ami valójában emeli a fűtési rendszer hatékonyságát és a fűteni kívánt helyiségek komfortosságá t. A fűtési rendszerek a utomatikai vezérlésének a telepítésénél réz vezetéket al kalmazzunk 0,5-2,5 mm vastagsággal. A vezeték minősége az Önök által választott fűtési rendszer tervében és az Automatika i eszközök kezel ési útmutatójába n van feltüntetve. Amennyi ben Önök több eres vezetéket használnak, a lkalmazzon kábel tippet, a vezeték végét ne l úgosítsa el, mert ez érintkezési hi bá t okozha t. Az automatika elektromechanikai változata: Végezze el a kazán elektromos hálózathoz való csatlakoztatását az Ön kazánja típusának és teljesítményének megfelel ően, mi közben a Be-és kimenő hőmérőt, (rendszeri nt) s zondát állítsuk a kimenő vízvezetékre. A hőmérő szonda a kazánból kivezető csővezetékre kerül, a kazántól kb. 30 cm távolságra. A hőmérő s zondák cs atlakoztatása több eres 0,5-2,5 mm-es rézvezetékkel történik. A megszakító a kazán elektromos ellátásának a be- és kikapcsolására szolgál, valamint egy a utomatikus bi ztonsági es zközként s zol gál túlfeszültség esetén. A mágneses önindító házon található gomb a hő kapcsoló be- és kikapcsolására szolgál, és a kazán táp víz vezetékének normális működése közben folyamatosan beka pcs olt á llapotba n va n. Ennek lekapcsol ása a kellő á ramfel vétel meghala dásá t jelenti a névlegesnél a kazán meghibásodásából, a z elektromos rendszerből ki folyóla g, va gy a víz ellenállása jel entős en a lacs onyabb 3100 Ohm/cm 15 C-nál. 9

10 A. A kazán kimenetelénél állítsuk be a javasolt hőmérsékletet 65 C-75 C fokra. B. A kazán bemenetelénél állítsuk be a megfelelő hőfok mértékét. Ez az érték függ a fűteni kívánt helység térfogatától, a hel ys ég s zi getelésének minőségétől, s tb., rendszeri nt C. A fűtési rendszer hőhordozóval való feltöltése: Az Ön rendszere fel van szerelve. Be van állítva a kazán, az automata vezérlő rendszer, megtörtént az elektromos hálózathoz való csatlakoztatása és földelése, és az érintésvédelem kialakítása. A fűtési rendszerben nincs szennyeződés, korrózió. Ebben az esetben a rendszer hőhordozóval va ló feltöl tése a megelőző á tmos ás nélkül történik. A következő körül ményeket kell figyelembe venni: - Bá rmil yen víz, vagy az Argus Gala n feltöl tésekor a rends zerbe a fűtési rendszernek feltétlenül kikapcsol t ál lapotban kell l ennie. Ki kell zá rni a véletl en ka pcsolatot az elektromos hál óza ttal. - Közvetl enül a hőhordozó fel töl tés e után a rendszerben ellenőri zni kel l a rends zer zá rts ágá t. Semmil yen szivárgás nem megengedett. - A feltöltés lehetséges fagyálló folyadék Argus-Galan -nal, vagy vízzel (táblázat). - A víz, mi nt hőhordozó, kétségkívül egy sor előnnyel rendelkezik! Ol yanokkal, mi nt a hozzá férhetőség, ol csó, hi giénikus, jó termikus minőségű, de mindezek mel lett hiányosságai is vannak a víznek, a fűtési rendszer korróziója, lehetséges a fűtési szezon fol ya mán, a víz kül önl eges el lenállásának s zükséges korrigálása, a ka zán évenkénti vízbeá llításának végreha jtása s tb. Ezért nem vi ta tva a víz al kalmazását, mint hőhordozót, mi hőhordozóként a korszerű Argus-Ga lan fa gyá lló folyadék al kalma zását i s a jánl juk. Az Arg us-galan fagyálló folyadék: A megbízha tóság és ga zdasági ha tékonyság emelésének céljával egy uni verzáli s Argus-Gala n fagyásgátló folyadék lett kidolgozva, amelynek befagyási foka -40 C. A fagyálló folyadék s peciális összetevőket tartal maz, amelyek megelőzik a ha b képződését, val ami nt a kövesedést a fűtési rends zerben, továbbá ol ya n öss zetevőket, a mel yek a má r meglévő kövesedéseket feloldják és lassítják a korrózió kialakulását. A fagyálló folyadék alkalmazása csökkenti a fűtési rendszer s zétfagyá sának veszél yét abban a z es etben, ha vá ratlan á ra mszünet lenne, és jelentősen egyszerűsíti a fűtési rendszer karbantartását, mivel paraméterei és tulajdonságai teljes egészében megfelelnek az elektródás kazán jellegű fűtési rendszerek elvárásainak és jel entős en ja vítja a ga zdasági és üzemel tetési muta tókat, beleértve: - egyszerűs íti és megrövidíti a z üzembe hel yezési munkálatok idejét; - a fűtési rendszer működésének s ta bilságá t biztosítja; - a rends zer üzemelhetőségének köl tségei i s cs ökkenhetnek. 10

11 A fűtési rendszer feltöltése fagyálló folyadékkal: A rends zerben ni ncsenek s zennyeződések, korrózi ó. A kimért mennyiségű fagyálló folyadékot egy pumpás kézi szivattyúval, vagy azzal egyenértékűvel, l eeresztő s zelepen töl tik a rendszerbe. Normálisnak a tágulási ta rtál y 1/3-ának a feltöl tése teki ntett azt követően, hogy kiszorítottá k a levegőt a rends zerből. Az Argus Ga lan vezető képességének esetleges korrekci ója vi szont s zükséges lehet. Ebben az esetben a víz vezető képességének beállítása szerint já rjon el. Hígítani vízzel a kívá nt fa gyál lóságig lehet. A víz hőhordoz óként való alkalmazása: A víz különleges ellenállását lefelé vagy felfelé szükséges változtatni (a továbbiakban korrekció) a kazánnak az előírt teljesítménnyel való működésének biztosítására. Az ellenállás korrekcióját azt követően végzik, hogy a rendszert feltöltötték vízzel, só oldat vagy magas ellenállással rendelkező víz hozzá adásával, és a beömlő víz meghatározott hőmérséklete mellett, a kezdeti és maximális áramerősség táblázatokban jelölt eredményének (táblázat) elérése után (tovább a Bemenet ). Az útmutató előírásait a legszigorúbb módon kell alkalmazni: - a kazán bemenetelének hőfoka (s zonda) C kel l legyen; - a kazán beka pcs olásának ideje nem haladhatja meg a 30 má sodpercet. A korrekció végrehajtása: Kapcsolja be a kazánt és 30 másodperc után a beömlő víz C-os hőmérsékleténél mérje le Amper mérő vagy lakatfogó segítségével a kezdeti áramerősséget. Kapcsolja ki a kazánt. 3 kül önböző eset lehetséges: az Ön esetében a kezdeti á ra merős ség több, kevesebb, va gy megegyező a vízbeá llítási tá bl áza tban jel ölteknél. Ha a kezdeti áramerősség kevesebb a 4. tábl áza tban jelöl tnél a z Ön es etében. A kezdeti á ramerősség értékének korrekciója a következő képen történik: Egy tis zta só oldatot készítünk: 200 gr forró vízhez egy teáskanálnyi s ót keverünk. Ez egy hozzávetőleges mennyis ég a rends zerbe fel töl tött 100 l vízhez. A kezdeti áramerősség lemért értékének, a z Ön esetében (az ő teljesítményének) a tá bl áza tban jelöl t (tá blá zat) és a rendszerbe feltöltött víz mennyi ségének különbségétől függően á llapítjuk meg egy a dag s ó oldatát, amelyet a rendszerből kinyert 20 l vízhez keverünk. Gondosan áthelyezzük. A pumpás szivattyú segítségével visszatöltjük a rendszerbe a leeresztő szelepen keresztül. Ezt követően újabb 20 liter folyadékot engedünk le a rendszerből, só oldat hozzáadása nélkül és újra vi sszatöltjük a rends zerbe percre a keringető szivattyút kapcsoljuk be. A s zi va ttyú működtetésének hos sza ugyancsak függ, a fűtési rendszer méretétől és a rendszerbe feltöl tött 11

12 víz térfogatától. Ez a z egés z fűtési rends zer térfogatán belül a vízszint ki egyenl ítéséhez szükséges. Ezt követően kapcsolja be a kazánt. A kazán bekapcsolása után harminc másodperc múlva a beömlő víz C hőmérsékleténél mérje meg a kezdeti áramerősséget, aztán kapcsolja ki a kazánt, hasonlítsa össze az Ön esetének megfelelően a mért áramerősséget a táblázatban jel öl tekkel. Amennyi ben a kezdeti áramerősség értéke eltér a tá blá zatban jelölteknél ismételje meg az ellenállás korrekcióját. Eközben a kazán bemeneténél C-nak kell lennie. Azt követően, hogy ezek a z értékek kiegyenlítődtek, be kell ka pcsolni a fűtési rends zert. Miután elértük a bemenő szonda hőmérsékletének a 60 C-át, mérjük le a maximális áramerősséget és hasonlítsuk össze a tá blá zatban jelöl tekkel. Szükség esetén végezzen további korrekci ókat a víz ellenállásán a fentiekben említetteknek megfel elően. Meg kell jegyezni, hogy a kezdeti áramerősség értéke csak iránymutatóként szolgál, amely leegyszerűsíti a víz s ellenállásának korrekciós folyamatát. Végleges értéknek a kazán maximális áramerősségének a kiegyenlítődése a kazán bemenetelénél a 60 C elérésével a tá blá zatban megjelöl t értékekkel, és ezt követően a víz el lenállásának, korrekci ójának fol ya ma tát befejezhetjük. A mért kezdeti áramerősség az Ön esetében magasabb a táblázatban jelölteknél. A fűtési rendszerbe az adattábla értékeit jelentősen meghaladó ellenállású vizet szükséges tölteni. Ilyen víznek minősül a desztillált, vagy ioncserélt víz, valamint a tiszta, szennyezetlen, szűrt esővíz vagy olvadt hó. Magas ellenálló tartalmú csapvíz alkalmazása is lehetséges (táblázat), vagy forralt víz. A hozzáadni kívánt víz mennyisége függ a rendszerbe bevitt víz térfogatától. A magas ellenálló képességű víz feltöltésének s orrendje a rends zerbe teljesen egyenértékű a zzal az esettel, a mi kor a kezdeti áramerősség, va lamit a ma xi mális á ra merősség kevesebb a tábláza tba n jelölteknél az ön esetében, kivéve abban az esetben, amikor a só oldatos víz helyett a fűtési rendszerbe feltöl tött vízbe kivétel esen magas ellenállású vi zet töltenek. A rendszerbe feltöltött ma gas ellenállású víz mennyiségének, va lamint a rends zerből kinyert víz mennyiségének egyenlőnek kell lennie. Amennyiben a rendszerben nincs keringető szivattyú, a kkor a rendszerbe fel töl tött víz ellenállásának korrekciójába a következő vá l tozás ok kerülnek: - a rendszerbe bevitt víz ellenállásának megváltoztatása egész térfogatában az egyszeri feltöltések növelésével, a vízhez hozzáadott sóoldat csökkentésével vagy a rendszerbe feltöl teni kívá nt magas ellenállású vízzel lehet elérni. - a szivattyú segítségével a kiegyenlítő tartályba átszivattyúzott nagy mennyiségű sóoldatos, vagy magas ellenállású víz minden hozzáadásával. 12

13 A kazán bekapcsolása: Kapcsolja be a kazánt, állítsa be a rendszer állapotán a leggondosabb ellenőrzését a kazán első automata be- és kikapcsolása előtt. Nem megengedett a ka zá n bekapcsolása, ha a rends zerben fagyott hőhordozó van, vagy a nnak a fagyásveszélye áll fenn. A hel yiség hőmérsékletének, a mel ybe a fűtési rendszert betel epítették az üzembe hel yezéskor legalább C-nak kell lennie. A fűtési rendszer és a csatlakozó kábelezés helyes beszerelésével, beleértve az automatikát is, a rendszer mel egedni kezd. Amennyi ben a kezdeti működése s orán a hőhordozó fri ss víz, a kazán tel jes ítménye folyamatosan csökken, a következőt kell tenni: válasszuk le a kazánt a rendszertől, szedjük szét és tisztítsuk meg az elektródák felületét, a kazán belső felületét a leragadt rétegszennyeződéstől, amelyek izoláló tulajdonsággal bírnak, majd rakjuk össze a kazánt és állítsuk vissza a rendszerbe. Karbantartás: Elvégzésének célja - a fűtési rendszer megbízható, effektív hosszú élettartamú működésének biztosítá sa. A munkálatokat képzett személy végzi, és a fűtési rendszernek az elektromos hálózattól l eválasztott á llapotban kell lennie. A ka rbanta rtás t és ennek elvégzését, a megfelelő engedéllyel rendelkező sza kember végezheti. Az elvégzett munkálatok leírását, a munkálatokat elvégző személy készíti a Kézikönyv nyil atkozatá ban és hi telesíti azt. Hőhordozó - víz: Minden évben, a fűtési szezon végén szükséges: A fűtési rendszert szobahőmérsékletre lehűteni, a rendszerből 20 l vizet leengedni, ehhez a Galan-Protektor korrózió-inhibitort vegyítsünk, amelynek a mennyiségét a 100 l vízre jutó 0,5 l inhibitor aránya állapítja meg, alaposan kevergessük meg, és a leeresztő szelepen keresztül töltsük vissza a rendszerbe. Majd újabb 20 l vizet engedjünk le a rendszerből és inhibitor nélkül töltsük vissza a rendszerbe és így tovább egészen a rendszer teljes feltöltéséig inhibitoros vízzel. A rendszer átmosásához szükséges, hogy 35 C befolyó vízhőmérséklettel 6 napig dolgozzon. Ez alatt az idő alatt nem csak a rendszer átmosása történik, hanem a fűtési rendszer belső felületeinek a korróziótól való megóvása is. Ez alatt időszakonként meg kell tisztítani a szűrőket. 13

14 A fűtési rendszer működésének 6 nap lejárta után: Ka pcsoljuk le a fűtési rends zert a z elektromos há lózatról, szobahőmérsékletre hűtsük le a rendszert, engedjük le teljesen a vizet a fűtési rendszerből. Ez a víz újrafelhasználásra nem alkalmas. Szükség esetén ismételje meg a z eljárást. Végezzen megfigyelés t, ellenőri zze a cs avarok és elektronikus csa tl akozók behúzásait, a föl delés megbízha tó bekapcsolását. A kazán javítása: Válasszuk le a kazánt a fűtési rendszerből, ha másképp nem lehet eltávolítani az elektróda cs oportot a kazánházból, val amint végezzük el a belső fel ületek megtis ztítás át és győződjünk meg, hogy ni ncs meghibásodás. A kazán javításánál szükséges: Az elektródát levenni (az egyfázisú kazánoknál), az elektróda csoportot (a háromfázásúaknál) a meghibásodások - hasadások leellenőrzéséhez a szigetelőkön, stb. alaposan tisztítsa meg az illesztő felületeket a szigetelés biztosításához, szigetelő anyagok segítségével, a kazán öss zeszerel ésénél a tová bbi beüzemel éséhez. A kazánház belső felületét fém csillogásáig tisztítsa meg, majd végezzen megfigyelést a hibák kis zűrésére, pl.: kipa ttanó korrózió s tb. Szerelje össze a kazánt. A kazán összeszerelésénél szigorúan figyeljen az elektródák egymás közötti és a ház közötti összehangolódására, azaz a ház és az elektródák, valamint az elektróda és elektródák közötti tá volsá gnak egyformá nak kell l ennie. Kerülje el a szennyeződések bekerülését a kazánba az összeszerelés közben. Vizsgá lja meg a s zigetelést. Áll ítsa a ka zá nt s zi gorúan függőlegesen a fűtési rendszerbe. Töl tse fel a fűtési rends zert hőhordozóval. A tágulási tartály térfogatának 1/3-áig kell feltöltve lennie. A fent említett munká latok befejezése után végezze el a rendszer vízzá rás ainak ellenőrzését, a csa varok és elektromos csa tla kozók behúzásait, a földelés cs atlakoztatásának bi ztonsá gosságát, a föl delés ellenállásának mértékét, az a utomatiká t, és végezzen egy próba indítá st a fűtési rendszeren. Há rítsuk el a hiányosságokat, a mennyiben erre l enne s zükség. A munkála tok elvégzéséért fel elős s zemél y s zámlájának másolatá t őri zzük meg. Hőhordozó- Argusz-Galan fagyálló folyadék Ebben az esetben a javítási munkálatok fűtési szezon közben 3 évenként egyszer végzendők: Ez a csavarok és elektromos csatlakozók behúzásának ellenőrzése és a földelés csatlakozásának biztons ágossá gának ellenőrzése. A ja vítási munkálatok végzés ének s orrendje a rends zer átmosásának kivételével, amelyet ekkor nem végzünk, megegyezik azzal, amelyet a fent leírtak s zeri nt a fűtési rends zerben a víz hőhordozója, és a biztonsá gi értékek megfigyelésekor alkalmaznak. 14

15 A rendszer átmosását nem így végzik, az Argusz-Galan fagyálló folyadékkal, ugyanis az olyan összetevőket tartalmaz, amelyek megelőzik a korróziót, a lerakódások és hab képződését. A kazán javítása előtt alaposan át kell mosni vízzel fagyálló folyadéktól a rendszert, valamint a kazán al katrészeit is. A kazán működésének vizuális megfigyelése: Ezt a felada tot csa k 18 éven felüliek végezhetik, akik el sajá títottá k a ka zá n működésének ismereteit, ismerik a kazán szerkezetét és megtanulták a jelen kézi Útmutató tartalmát. A kazán működésének vi zuális megfigyelése közben fi gyelni kell a tágulá si ta rtá ly hőhordozójá nak s zi ntjére és mennyiségére a rends zerben. Normális esetben a tartál y térfogatának 1/3-áig kell, hogy betöltött legyen, amennyiben a hőhordozó szintje a tartályban alacsonyabb a lent eml ítettnél, a rendszer ka rbantartá sát végző szakember a ttól függetlenül, hogy hőhordozóként víz vagy fagyá lló fol ya dékot a lkal maznak köteles el végezni két felada t közül az egyiket. - Hőhordozó-víz: a tágulási tartályba a normál szintig töltsünk desztillált vagy esővizet, esetleg havat, vagy olvadt szűrt vizet, azaz a 3100 Ohm/cm-t meghaladó különleges ell enállású vi zet. - Hőhordozó-fagyálló: a tágulási tartályba normális szintig töltsünk desztillált vagy esővizet, esetleg havat vagy olvadt szűrt vizet, azaz a M cm-t meghaladó különleges ellenállású vizet 3:1 arányban. Ezeknek a munkálatoknak az elvégzése a fűtési rendszer el őzetes kika pcs olása után végezhető. Az elektromos ka zá n gyors kikapcsolásának esetei: A kazánt azonnal ki kell kapcsolni, ha: - feszültség hi ánya es etén - a hőhordozó elfolyása esetén a rendszerből - ha fagyás van a rendszerben - földelési rendellenességek a rendszerben - a kazánházon megjelenő nedvesség és a z automa tika rends zerén - a keringető s zi vattyú működésének rendellenessége esetén A fűtési rendszerben felmerülő meghibásodások esetén azonnal hívja ki a megfelelő szakembert, aki az Ön fűtési rendszerének a karbantartását végzi, és az ő kiérkezéséig a fentiekben említetteknek megfelelően já rjon el. A rends zer s zétfagyá sának felmerülése esetén engedje le a hőhordozót egy tiszta tartályba. Éves munkálatok, amelyek az automatikai eszközök biztonságát és az elektromos eszközök biztonságát biztosítja: Minden évben a fűtési szezon végén a következő munkálatokat szükséges elvégezni, amelyek az elektromos es zközök és a z automa tikai es zközök bi ztonságosságát biztosítja, a ttól függetlenül, 15

16 hogy hőhordozóként vi zet, va gy fa gyá lló fol ya dékot al kalmazunk (kikapcsolt állapotban végezzük!): A föl delési rends zer éri ntkezései nek, biztonsá gosságána k és a z a utomatika ell enőrzése. A fűtési rendszer földelési ellenállásának mértéke, a mel ynek értéke nem haladhatja meg a 4 Ohm értéket. Az automatika kikapcsolójának ellenőrzése, tisztítása a szennyeződésektől, csavaros csatlakozó rás zorítás ának ellenőrzése, mecha nikai meghi básodások és a cs atlakozásuk el lenőrzése. Mágneses kapcsoló ellenőrzése, ennek tisztítása, a csavarok csatlakozásának erősítése és tis ztítá sa, mechanikai elaka dások okozta kontaktállapotok és má gneses beragadások ellenőrzése. Az indító ka pcsolók ell enőrzése. Az a utomati kai eszközök beáll ítá sának ellenőrzése, ezek portala nítása, érintkezések el lenőrzése, telepítése és ja vítása. A fent említett munkálatokat csak szakember végezheti! Ezeknek a munkálatoknak a befejezése után egy próbaindítást végzünk a kazánon. A munka befejezése után a szakember számlájának más olatá t őri zzék meg, a ki ezekért a munkálatokért fel elős. Tűzvédelem: A telepítési és beüzemelési munkálatok elvégzése közben a Tűzvédelmi s zabályoka t RF be kell ta rta ni, többek között: Tilos: ballonos cseppfolyós, sűrített gázokat és könnyen lángra kapó tüzelő és kenő anyagokat tá rolni a bba n a hel yiségben, a hová a kazánt beáll ítottá k. Pl.: benzin, a ceton, terpentin, bitumen, kerozin, kenőolaj, stb. A kazánon tilos ruhát szárítani. Az elektródás kazánok szállítása és tárolása: A kazán nem lehet sérült, és meg kell őriznie a működőképességét a mechanikus és klímai hatások ellenére s zállítás közben. A ka zánok s zál lítása: bármi lyen eszközzel s zállíthatók, a melyen fedett résszel ellátott, a s zállítási s za bályoknak megfelelően, ami a z a dott es zközre vona tkozik. SZGOSZT csoport s zeri nti s zá llítási feltételek mecha nikus tényezők ha tá skörében. 5(0ZS4) GOSZT csoport szerinti s zállítási fel tételek az égha jla ti tényezők hatáskörében. A kazá nok tá rolá sa a 3 (ZS3) GOSZT cs oport s zerint történik. 16

17 A fűtési rendszerben előforduló lehetséges meghibásodások és ezek elhárításának módja. 1. A kazán nem kapcsol be, bekapcsolt a biztonsági automata. 2. A fűtési rendszer nem melegszik (gyengén melegszik). 3. A kazán névlegesen fogyaszt, de csak a kazánhoz közel álló csővezeték melegszik. (függőleges cső). 4. A kazán idővel folyamatosan veszít a teljesítményéből beleértve a friss víz működése közben. Az elektromos rendszer rövidzárlata a kazán helytelen csatlakoztatása miatt, a víz ellenállása jelentősen alacsonyabb a 3100 Ohm/cm-nél 15 C-nál. A víz különleges ellenállásának magassága. A hőhordozó hőfokának nem megfelelően megadott mértéke. A kazán bekapcsolásának és a radiátorok beállításának elvégzése nem felel meg a jelen Kézikönyvben leírtaknak. A fűtési rendszerben légbuborékok alakultak ki, annak nem megfelelő telepítése miatt. A kazán, valamint a hozzá kapcsolt fűtési eszközök (radiátorok, konvektorok, stb.) nem megfelelő teljesítménye. A hőhordozó keringésének megsérülése a fűtési rendszerben és légbuborékok fennállása. A kazán belső felületein és az elektródákon szennyeződés, rozsdásodás és lerakódások fennállása. Hívjuk ki a villanyszerelőt és ellenőrizzük le az összeszerelt alkatrészeket a jelen Útmutatónak megfelelően, valamint ellenőrizzük a kezdeti áramerősséget. Szükség esetén végezzük el a víz ellenállásának korrekcióját. Szigorúan tartsuk be a jelen Útmutatóban javasoltakat a hőhordozóval kapcsolatban. Az adott hőfoknak az értékét növeljük. Hozzuk a csatlakoztatási és beállítási rendszert a jelen Útmutatóban megfelelőjéhez. Hárítsuk el a telepítés hibáit. A hőhordozót nyomás alatt töltsük fel a leeresztő szelepen keresztül. Hozzuk a kazán teljesítményét és a fűtőeszközök teljesítményét a megfelelő szintre. Tisztítsuk meg és alaposan mossuk át a fűtési rendszert Galan-Protektor inhibitor alkalmazásával. Feltétlenül alkalmazzunk durva tisztítású filtert és időközönként tisztítsuk, távolítsuk el a légbuborékokat. Tisztítsuk meg az elektródákat és a kazán belső felületét a fém csillogásának megjelenéséig. Elektróda várható élettartam az előírásoknak megfelelő használat esetén: kb. 5 év. A használat intenzitásától függően ez több is lehet. Élettartam: min. 10 év. Elektróda ka zetta cseréje esetén keres se forgalmazójá t. 17

18 Garancia kötelesség: Üzemelési garanci aidő: 24 hónap a z eladást követően. A garancia arra a kazánra terjed ki, amelyiket megfelelő képesítésű szakemberek üzemeltek, és á llítottak be, a z i rá nymutatásoknak megfelelően, és amelynek a dokumentumai t megfelel ően ki töl tötték. A garancia kötelesség arra a kazánra terjed ki, amelyiknek karbantartási munkálatait és a műveletek megfelel ő végrehajtá sát az útmutatóna k megfelelően végezték. A gyártó és forgalmazó nem visel felelősséget az elektromos kazánok működéséért, ha: A fűtési rendszer és az elektromos cs atlakozók nem felelnek meg a jelen útmuta tóban előírtaknak (azaz ha a bekötését nem az útmutatóknak megfelelően végezték el), valamint ha a kazánt irányítási és vezérlési rendszer nélkül szerezték be, amit a Firma- Galan ajánl. Ha a kazánnak mechanikai sérülései vannak. Ha a kazán az útmutató által javasolt magasabb hőmérsékleten, vagy a ZAO Firma-Galan által nem javas olt hőhordozókkal üzemelt. Nedvesedés hatásának nyomai találhatóak, nem odavaló szennyeződések kerültek bele, a védőburkolat a latt por és s zennyeződés va n. A gyártó, és forgalmazó, nem visel felelősséget az elektromos kazánok működésére villámcsapás, tűz, árvíz, szellőzőrendszer hiányának esetén, és egyéb a gyártó által nem ellenőrzött okok mi att. 18

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Az Orosz hadiipar fejlesztése Önnek is elérhető! GALAN ion (elektróda) kazánok! (elektromos kazán)

Az Orosz hadiipar fejlesztése Önnek is elérhető! GALAN ion (elektróda) kazánok! (elektromos kazán) Az Orosz hadiipar fejlesztése Önnek is elérhető! GALAN ion (elektróda) kazánok! Egy jövőbe mutató gazdaságos elektromos fűtési megoldás. (elektromos kazán) Elektromos váltóáram és víz egymásra hatásának

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató

Elektródás kazán vezérlés használati útmutató Elektródás kazán vezérlés használati útmutató Vezérlés beüzemelése: A vezérlés bekapcsolása után a kijelző alap állapotba kerül. A kijelző 4x20 karaktert képes megjeleníteni. A vezérlés alapbeállítása

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter

FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter FY-64 Terheléses akkumulátor-teszter Ez a használati útmutató tartalmazza mindazon biztonsági előírásokat, melyek betartása nélkülözhetetlen a műszer helyes használata közben. Kérjük figyelmesen olvassa

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

TM-73726 Szervó vezérlő

TM-73726 Szervó vezérlő TM-73726 Szervó vezérlő Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DANUBE INTERNATIONAL DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP GYÁRI SZÁM: Levélcím: 2220 Vecsés Bulcsú u. 13. E-mail:

Részletesebben

Szerelési utasítások. devireg 130, 131 és 132

Szerelési utasítások. devireg 130, 131 és 132 HU Szerelési utasítások devireg 130, 131 és 132 Tartalom: 1. Felhasználási lehetőségek és beállításaik 2. Szerelési utasítások. a. devireg 130 és 132-es típusok érzékelőinek szerelése b. A termosztát elhelyezése

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

HHC. Hydro Heat Control. H&M Elektronik

HHC. Hydro Heat Control. H&M Elektronik HHC Hydro Heat Control H&M Elektronik Hydro Heat Control HHC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok... 4 Érintésvédelem...

Részletesebben

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX 9-U

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX 9-U Felhasznállási terület Egy csapolási pont ellátására: > Mosogató > Dupla kézmosó > Mosdó sor Termék adatlap 1 / 5 Energy efficiency class A (MPS : 6,6 vagy 8,8 kw-on üzemelhető be) Cikkszám: 2400-26249

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2014.10.03 Általános tudnivalók Az AC303 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX-U

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX-U Felhasznállási terület Egy csapolási pont ellátására: > Mosogató > Dupla kézmosó > Mosdó sor Termék adatlap 1 / 5 Energetikai besorolás A (MPS : 11 vagy 13,5 kw-on üzemelhető be) Cikkszám: 2400-26213 Típus:

Részletesebben

Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai

Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai 1. Üzemeltetési alapelvek Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai A vezérlő panel a működését tekintve egy komplett elektronikus készülék, mely elektronika a "Beril kazántól

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz Készült: 2009.03.02. "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Oldal 1 / 5 Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Tartalomjegyzék Oldal 1. Fontos tudnivalók 2 1.2 Ártalmatlanítás 1.3 Alkalmazási területek 2. Üzemeltetés 3 2.1 Működési elv

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat ECO 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek meg: EN 50091-1-1

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft.

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft. 1PMC 1 Phase Motor Control H&M Elektronik Kft. 1 Phase Motor Control 1PMC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik Kft. 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok...

Részletesebben

TM-87235 Közlekedési lámpa vezérlő

TM-87235 Közlekedési lámpa vezérlő TM-87235 Közlekedési lámpa vezérlő Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX Felhasznállási terület Egy csapolási pont ellátására: > Mosogató > Dupla kézmosó > Mosdó sor > Vödör mosók Több csapolási pont ellátására: > Zuhanyzó és kézmosó Termék adatlap 1 / 6 Energetikai besorolás

Részletesebben

Frank PONT Szabó BT. e-mail: info@frankpontszabo.hu

Frank PONT Szabó BT. e-mail: info@frankpontszabo.hu Műszaki leírás Frank PONT Szabó BT. 9484 Sopron-Pereszteg Petőfi S. u. 3. Telefon: 00-36 99/ 532-100 Fax: 00-36 99/ 532-101 e-mail: info@frankpontszabo.hu 1 Szabványok rendelkezések ELŐÍRÁSOK ÉS A TERMÉKEKRE

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

HU Használati utasítás. devireg 330

HU Használati utasítás. devireg 330 HU Használati utasítás devireg 330 Ž Felhasználási terület A devireg 330 szobahõmérséklet, padlóhõmérséklet, hûtõházak, fagyvédõk, hójelzõk, ipari létesítmények, tetõcsatornák hõmérsékletének szabályozására

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ

ELEKTROMOS ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ ELEKTROMOS ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ Az elhasznált terméket nem szabad kommunális hulladékként kezelni. A szétszerelt készüléket újrahasznosítás céljából elektromos és elektronikus készülékek gyűjtő helyére

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ

ELEKTROMOS ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ ELEKTROMOS ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ Az elhasznált terméket nem szabad kommunális hulladékként kezelni. A szétszerelt készüléket újrahasznosítás céljából elektromos és elektronikus készülékek gyűjtő helyére

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére!

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére! A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA Leírás telepítő szakemberek részére! ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A Sun Power berendezés a 24 V-os Telcoma automatizációk mozgatására lett tervezve, szükségtelenné téve a 230

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben 1. Mit jelent a drain back kifejezés? A drain back angol kifejezés, jelentése: visszaeresztés. Esetünkben ez a szolárköri folyadék visszaeresztését jelenti

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD készülékhez FIGYELEM! 1. Amennyiben gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek használják a készüléket, különös tekintettel figyeljen

Részletesebben

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!)

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) ÜZEMELTETÉSI VÍZMINŐSÉG: ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNY KEZELT/KEZELETLEN IVÓVÍZZEL HATÁRÉRTÉKEK PARAMÉTER MÉRTÉKEGYSÉG MIN MAX *A víz vezetőképessége 20 C-on µs/cm

Részletesebben

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

Kezelési útmutató. DSD 01 Illatanyag-adagoló automatika gőzkabinokhoz. Magyar

Kezelési útmutató. DSD 01 Illatanyag-adagoló automatika gőzkabinokhoz. Magyar Kezelési útmutató DSD 01 Illatanyag-adagoló automatika gőzkabinokhoz Magyar Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy ezt az AROMAWOLKE terméket választotta. Az illatanyag-adagoló megvásárlásával Ön egy nagyon

Részletesebben

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés Bevizsgálva a következő szabvány alapján: EN 12453 1 / 5 oldal 06 javítás Kezelési útmutató Az AS 100 vezérlést Totmann-üzemű, háromfázisú kapunyitó berendezésekkel történő használatra tervezték. A kapu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD

SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD Forgalmazó: Extrémplast Bt 8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/A Tel.:22 784 270, Mobil:70 327 0746 info@extremplast.hu www.extremplast.hu SHD-U EURO GARAT SZÁRÍTÓ CSALÁD SHD-U "EURO" garatszárítók a fentről

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató

SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató SANTON Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Típusválaszték DFS-1/DFS-14 - Motoros DC megszakító tokozásban - Telepítési útmutató DFS-1-W/DFS-14-W - Motoros DC megszakító tokozásban

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS

Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS Színes Video Kaputelefon CDV-52A/52AS Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében, tartsa

Részletesebben

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A PROUENT KOTŁÓW.O. I ETONIREK ZONOSSÁGI NYILTKOZT WE nr 23/R 1/01/4 EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103 NYILTKOZZ kizárólagos felelősséggel, hogy az általa

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

4 831.2 I/SBC28.. I/SBC48.. I/VBZ.. I/XBZ.. Golyós szelepek PN16 ON OFF (BE/KI) motoros szelepek. Alkalmazás / Közeg. Funkció.

4 831.2 I/SBC28.. I/SBC48.. I/VBZ.. I/XBZ.. Golyós szelepek PN16 ON OFF (BE/KI) motoros szelepek. Alkalmazás / Közeg. Funkció. 4 831.2 Golyós szelepek PN16 ON OFF (BE/KI) motoros szelepek I/SBC28.. I/SBC48.. I/VBZ.. I/XBZ.. Golyós szelepek fűtési-, szellőzési-, légkondícionálási- és hűtési rendszerekhez meleg vizes, hűtött vízes

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 1. CALEO PADLÓ-, FAL- ÉS MENNYEZETFŰTÉSI RENDSZEREKHEZ KÉRJÜK, VÁLASSZA KI AZ ÖNNÉL KIVITELEZÉSRE KERÜLT FŰTÉSRENDSZER(EK) TÍPUSÁT ÉS A RENDSZER HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ARRA VONATKOZÓ

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

TM-76875 Hanglejátszó

TM-76875 Hanglejátszó TM-76875 Hanglejátszó Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést

Részletesebben

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás. Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy

Részletesebben