Door Sys Kft. Használati-kezelési-karbantartási útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Door Sys Kft. Használati-kezelési-karbantartási útmutató"

Átírás

1 Door Sys Kft Győr, Benczúr u.3 hu Használati-kezelési-karbantartási útmutató Ez a kézikönyv alapvető információkat tartalmaz az elektromos kazánok gyakorlati a lkal mazására a fűtés i rendszerekben. A ga zdasági és technikai hatékonysá gának ál tal ános muta tói szerint, ni ncs hozzá mérhető, a teljesítményében, a telepítés egys zerűségében, ja vítás ában, anyagfel használásában megmunkálásában, s tb. A Kézikönyv a ka zánok beál lítá sához, az automa ta-vezérl ők, és a zok működését ellenőrző rends zerekhez, üzembe hel yezés éhez, ka rbantartási és ja vítá si szol gáltatásokhoz értő szakembereknek, val amint, a kazánok tul ajdonosainak kés zül t. Hálása k va gyunk a zoknak, akik beküldik a tapasztalataikat és javas lataika t a Kézikönyvvel kapcs olatban címünkre. Minden jog fenntartva a Kézikönyv a ZAO Firma Galan - a szerkesztői jog tulajdonosának. Írásos hozzá já rul ás nélkül má s ki adásban nem jelenhet meg! Bevezető Az ion kazán az egyik legmagasabb, és magabiztosan alkalmazott eredmény, a széles körben alkalmazott energia megtakarításos fűtési technika területén, és ugyanakkor, ahogy a sikeres működését a több éves tapasztalatok mutatják egyszerű, megbízható, biztonságos működésű szerkezet. Ez a polgári célokra alkalmazott, egyik legjobb elért teljesítménye az Orosz védelmi iparnak. Az elektromos kazánok teljesítménye eléri a 98 %-ot. A sok év leforgása alatt a ZAO Firma Galan kazánokat Oroszország minden régiójában, valamint, a távoli és a szomszédos országokban is sikeresen a lkal mazzák. 1

2 Tisztelt vásárló! Ahhoz, hogy teljes egészében kihasználhassuk a kazán előnyeit, és elkerüljük a lehetséges bos szantó hibáka t a fűtési rends zer tel epítése, beá llítása, beindítása és további működése során, valamint azok további célzott alkalmazásában, kérjük Önöket, hogy előtte figyelmesen olvassák át ezt a kézikönyvet, amely tartalmazza a szerkezet jellemző adatait, annak működési alapelvét, és alkalmazását, a kazán beállításának szabályait, néhány fontos elvárást a fűtési rendszer tel epítése s orán, a működését, ka rbantartá sát, bi ztonsági intézkedéseket, a működési dokumentumok kitöl tését és vezetését és ehhez ha sonl ókat. A kazánok lakások, házak, nyaralók, házikók, kerti házikók, többemeletes háztömbök, garázsok, bányák, háztartási, kereskedelmi, nyilvános, ipari, mezőgazdasági célokat szolgáló helyiségek fűtésére alkalmazhatóak, valamint olyan épületek fűtésére, ahol nincs, vagy nem hatékony a központi fűtés. Az elektromos elektródás átfolyó típusú fűtő kazán ZAO Firma Galan, Ochag, Geyser, Vulkan szériák csak meleg víz kinyerés nélküli rendszerekben alkalmazhatóak. Hagyományos, termelési vagy más célokra alkalmazható, a természetes és kényszerű (keringető szivattyú a lkal mazásával), keri ngető (l emezes va gy má s típus ú) hőcserélővel működi k, a z ajánl ott leggazdaságosabb üzemmódban! A kazánba a bemeneti víz C, a kimeneti víz C (a többi a Kazán részben). A megadott hőmérsékletet a fűteni kívánt helyiségekben az automatika tá moga tja, beleértve a hősza bályzót. Üzemelési módja folyamatos. A kazán megfelelő működéséhez a következő feltételekre van szükség: - A helyiség hőmérséklete, ahova a kazán be van állítva, általában +10 és + 40 C között legyen, ha nincs más igény. - A levegő relatív nedvességtartalma 20 C esetén ne legyen több 75 %-nál. Környezete nem robba násveszélyes, nem ta rta lma z a gress zív gázokat és gőzöket, amelyek megbontják a fémeket és a szigeteléseket, valamint, ipari porokat, amelyek mennyiségükben megbontják és rontják a kazán működését. A kazá nok felépítésében ni ncsenek gyúlékony anya gok, így a kazán tűzál ló. Techni kai fel tétele - a TY ka zá nok esetében. Rendelés esetén a kazán jelölése: Elektródás kazán Galan-xxxx Nº. Megjegyzés: Nº - a kazán teljesítménye a 1 Nº táblázat alapján. xxxx - a kazán elnevezése. Példa: Elektródos kazán Galan-Ochag 6 2

3 Mindegyik sorozata a táblázatban feltüntetett Ochag, Geyser, Vulkan kazánoknak hitelesített. Megfelelőségi Tanúsítvány Nº РОСС RU.Н től. Tanúsító testület ОС ЭИ АНО ЭТ б, Moszkva, Niz hegorodskaja utca, 9. Európai Uniós Megfelelőségi Tanúsítvány Nº CE801.B09003 Tanúsító testület UAB, Vilnius, Kaukysos g.18., Litván Köztársaság A ЗАО «Фирма «Га ла н» fol ya matosan végzi a kazánok tökéletesítését, ezért a különböző tá jékoztatók ki sseb mértékben el térhetnek a tábláza tokban felsorolta któl. A kazánok szerkezete A ЗАО «Фирма «Галан» teljesítményük alapján kétféle kazánt gyárt - egyfázisosat és háromfázi sosat: - egyfá zi sos: - Ocha g-2, Ocha g-3, Ochg-5, és Ocha g-6 ; - há romfázisos:- Geyser-9, Geys er-15, Vul kan-25. Az egyfázisú kazánok a következőket tartalmazzák: - Hőhordozó cső, bemenetellel és kimenetellel ellátott fém-ház. Maga a ház is egy második elektróda és ionizációs kamra funkcióját tölti be. - Árambevezetővel és hermetikus áram átvezető izolátorral ellátott, tartó elektróda. - Védőburkol attal ellá tott terminál cs oport. - земля=föld ; ноль=nulla ; фа за=fá zis bekötési pontok A háromfázisú kazánok a következőket tartalmazzák: - A hőhordozó cső bemenetellel és kimenetellel ellátott fém-ház. Maga ház is egy ionizációs ka mra funkci óját tölti be. - A bázis, amelyen a 3 elektróda, az árambevezető és a hermetikus, áram átvezető izolátor van elhelyezve. - Védőburkol attal ellá tott terminál cs oport. - земля=föld ; ноль=nulla ; фа за=fá zis bekötési pontok A kazánok (1 és 3 fázisú) bekötési rajzát keressék a kis idegen nyelvű füzetben, ahol az idegen s za va k jelentése: земля=föl d; ноль=nulla; фа за=fázi s. A kazánok működési elve egyforma és az alábbiakban tárgyaljuk. 3

4 Az elektródás kazánok előnyei: A ЗАО «Фирма «Галан» kazánokat kizárólag Oroszországban gyártják (7 típus, táblázat). Ezek nemcsak, hogy általában olcsóbbak a hasonló teljesítménnyel bíró más típusú kazánoknál, beleértve a kül föl dieket i s, de egy s or nagyon jelentős előnnyel is rendelkeznek: - Az el ektródás ka zá nok rendkívül magas ha tá sfoka mia tt elérhető jelentős energiamegtakarítás, hatásfoka eléri a 98 %-ot, ami kiemelkedő. Közvetlenül a hőhordozóban el nyert elektromos energia, közvetlen átalakulásával hőenergiává, a hőhordozón á thaladó elektromos áram áthaladása alatt, a molekulák ionizálásával, ezzel a hőhordozó hőfoka emel kedni kezd, és így a hő l eadása i s emelkedik, az el ektródától elektródá ig érő elektromos áram fokozódni kezd, és a kazán gyorsan eléri a névleges teljesítményét. - A kazán kimenetelénél létrehozott 1 atm nyomást keringető szivattyú alkalmazása nélkül a kisméretű ionizációs kamrákkal érték el, ami biztosítja a hőhordozó gyors felmelegedését, emelő magassága nem kevesebb, mint 2 m és teljesítménye megegyezik a kazánéval. Például: egy 25 kw teljesítményű kazánhoz nem kevesebb, mint 25 m emelő magasság tá rsul. - A keri ngető szivattyú mellőzésének lehetősége függ a fűteni kívánt épület szintjei számá tól és a fűtési rends zer konfi gurálásától. - Ezért a mi elektródá s kazánjaink keri ngető s zi va ttyúként is üzemelnek megfelelő kialakítá s es etén. - Ez jel entősen csökkenti az Önök ki adásait a fűtési rendszer l étrehozás ánál. - Az elektródás kazánok automatikájával: Vezérlő Panel, elektromos hőszabályzó, progra mozható hősza bályzó ha sználatá val a z energia fogyasztás megtaka rítása 20-60%-i g is terjedhet bizonyos fűtés rendszerekhez képest. A DBTW típusú vezérlő, és akár mobil há lózat segítségével tá vvezérléssel Gal an-gsm -mel, va la mint el ektromecha nikai automatikával is működhet. - A telepítés egyszerűsége a kis méretek és az elektródás kazánok kis súlyában rejlik. Például, egy 6 kw teljesítménnyel bíró kazán súlya 1,1 kg, a 25 kw teljesítményűé pedig 5,7 kg. Ezeknek a kazánoknak a korábbi fűtési rendszerekbe való beillesztésére is van lehetőség (az általunk előírt feltételek feltétlen betartásával), beleértve második tartalék lehetőséget i s (a kazán pá rhuzamos cs atlakoztatá sát). A kazán teljesítménye meg kell egyezzen a fűteni kívánt helyiségek méretével, és a hőszigetelés minőségével (épület hő veszteségével), a már kialakított rendszerekre való csatlakoztatásnál a fűtésrendszer hő leadó teljesítményével, valamint a fűtési rendszerben található hőhordozó mennyiségével (táblázat). Amennyiben fenti feltételeknek nem felel meg a kazán teljesítménye, gazdaságtalan és hatékonytalan lesz a működése! 4

5 Ha a kazánt egy már létező fűtési rendszerbe ágyazzuk be, a következőkre lesz szükség: - Ga lan-protektor korrózi ós inhibi tor segíts égével a laposa n mossuk á t a rendszert; - szűrjük á t a hőhordozót; - tegyünk meg minden intézkedést, amelyek megaka dályozzák a s zennyeződések beha tolásá t a ka zánba a fűtési rends zerből, telepítsünk szűrőket. Ha a rendszerhez fém csöveket használtak, akkor a kazán ki- és bemeneti csatlakoz ójára legalább 10 cm hosszúságban hőálló műanyag köztesítőt kell alkalmazni a kazán csatlakozásának megfelelő méretben! A fűtési rendszer tel jesítményének többs zörös megnövelésére i s van lehetőség úgy, hogy párhuzamosan több kazánt is csatlakoztatunk (a fűteni kívánt helyiség növelésének megfelelően). Például, 8 db 25 kw-os kazán csatlakoztatása 200 kw-ig növeli a fűtési rendszer teljesítményét. Tilos az elektródás kazánok alkalmazása: Közvetl en meleg víz előállítására a kkor, ha a víz közvetlenül tóból, a rtézi kútból, kútból, vízvezetékből, fol yóból, s tb. folyik be a kazánba. Ezek a ka zánok zá rt fűtési rendszerek alkalmazására lettek előállítva, amelyben a víz zárt fűtésrendszerben kering. A hőhordozóként alkalmazott víznek pontosan meg kell felelnie a kazán előírásainak, ellenkező esetben a kazán meghi básodi k. Nem ajánlott: Régi, öntöttvas ra diá toros rendszereken, mert ga zdaságtalan a z üzemeltetése! Figyelem!!! Közvetlenül padlófűtésre kötve, amennyiben a padl ófűtés terül ete l ényegesen megha ladja a fűtendő terül et 1/3-á t, ugya nis a z igényel t hőfok ebben a z es etben jóval alacsonyabb az elektródás kazánok optimálisan működő hőfokánál. Ebből kifolyólag a kazán nem fogja tudni elérni a z előírt teljesítményét, és üzemel tetése ga zdaságtalan l esz. Ez nagyrészt kiküszöbölhető, a megfelelő méretezés ű ka zán, és a megfelelő l emezes hőcserélő a lkal mazásával, va gy közbei kta tott puffer tá rolóva l. Ajánlott csomagok: - Kazán felszerelés - 1 db - Használati utasítás és az elektródás kazánok alkalmazása a fűtési rendszerekben - 1 db - Beszerelési-Beüzemelési Jegyzőkönyv - 1 db - Garancia Jegy - 1 db - *Automatikai rendszer - 1 készlet - **Az automatika használati utasítása - 1 példány - Csomagolás - 1 db 5

6 Megjegyzés: - *A ЗАО «Фирма «Галан» által ajánlott irányítási és vezérlési automatikai rendszeréből egy példány vá laszta ndó. - Annak a kazá nna k a működésére, a mel yiket i rá nyítá si és vezérlési rendszer nélkül szereztünk be, a jótállás nem terjed ki. - Az irányítási és vezérlési rendszer költsége kazán árába nem tartozik bele. - **Kivéve az elektromechanikai féle a utomatika Útmutatói, mert ezeket ta rtalmazza az adott Útmutató. - Ennek a típusú automatikának az összetétele, amelyet a vásárlónak javaslunk változhat. Az elektródás kazán beállítása (telepítése) a fűtési rendszerbe: A fűtés i rends zerek tervezés ét, a ka zánok létesítési munká latai t, a utomatiká ját, elektromos hálóza thoz val ó kacsol ását (beleértve a föl delést), üzembe hel yezését, ja vításá t, áll apot felmérését, tesztelését olyan cég, vagy személy végezheti, amelyik rendelkezik ezek elvégzésére szóló engedéllyel. A fent eml ített munkálatok teljesítése közben, a dokumentumok ki töltése a fűtési rends zerhez, va lamint a z üzembe hel yezéséhez a következőket kell fi gyelembe venni: - Elektronikai eszközök beállításainak szakmai szabályzata ; - A fogya sztók elektronikai es zközök üzembe helyezésének techni kai s zabályzata ; - Az elektronika i es zközök üzembe helyezésének bi ztonsági szabá lyzata ; - Az elektromos ka zánok és vil lanybojlerek szerkezeti és bi ztonsági üzembe helyezésének szabál yzata ; - Az összes, a témá ra vonatkozó Magya r Szabvány ; - Ez a Kézikönyv. ; - Ugyancsak figyelembe kell venni a Tűzvédelmi előírásokat. Ahhoz, hogy bekapcsoljuk a kazánt, és a fűtési rendszerhez beállítsuk az automatika irányítási rendszerét, és ezek karbantartását, ideértve a javítását is, megfelelő képesítéssel rendelkező, s za kemberekre villanyszerelőre és víz-f űtésszerelőre lesz szükségünk. Tehát a bekötéstbeüzemelést kizárólag szakember végezheti! A fűtési rendszer tel epítéséhez, üzembe helyezéshez és javításához is szakemberre lesz szükségünk. A fent említett szakembereknek rendelkezni ük kell Az elektromos kazá nok és vi lla nybojlerek szerkezeti, és bi ztonsági üzembe helyezésének ismeretével és ennek a Kézikönyvnek az ismereteivel. A korróziós inhibitorral, fagyálló folyadékkal, átmosó és felülettisztító folyadékokkal való munkálatok során ismerni kell és be kel l tartani ezek bi ztonsá gos al kalma zását. A fent eml ített munkál atok befejezését követően a munkát elvégző szakemberek készítenek egy Nyilatkozatot (kis könyv), amelyet a munkálatok elvégzéséért felelős hi tel esít és ellátja céges al áírásá val, illetve megfel elően kitöl tik a Beszerelési-Beüzemelési Jegyzőkönyvet. 6

7 A kazán működésének megfigyelését a megfelelően betanított, a jel en Kézi könyvet, a ka zán s zerkezetét és működése bi ztonságos megfigyelésének s zabályai t i smerő s zemél y végezheti, 18 éven aluliak ki vételével. A kazán csatlakoztatása az áramszolgáltató elektromos hálózatához: Abba n az es etben, ha a kijelölt tel jes ítmény nem elegendő, a kazán beka pcsolása meghatározott s orrendben történik. Meg kell jegyezni, hogy ez az elektromos hálózathoz való csatlakoztatási sorrend minden más típusú elektromos kazánoknál is alkalmazható, ez nem csak az elektródás kazánok sajátosságának minősül. Tilos a már meglévő hálózati kábelek felhasználása a kazán tápellátásának bekötésére abban az esetben, ha ez az előírt keresztmetszetnél kisebb, vagy egyéb fogyasztót is tápláló rendszerrel összeköttetésben van. Azaz a kazánnak, minden esetben teljesen különálló tápkábelt kell biztosítani az előírt keresztmetszettel! Földelés - Érintésvédelem: A kazá n érintésvédelmi osztál ya: I. A kazánnak a fűtési rendszerbe való beállítása előtt a földelésnek már teljes egészében késznek es leellenőrzöttnek kell lennie. A ka zán földelési ell enállása a fűtési rends zerben nem lehet több 4 Ohmnál. A védő földelés végrehajtásának meg kell felelnie az ide vonatkozó mindenkor érvényben lévő s za bványoknak. Az Érintésvédelem, kizárólag az alábbiak szerint valósítható meg!!! A készülék érintésvédelme TN-C rendszerben, a kazán csak így felel meg az I - es érintésvédelmi osztálynak: legalább 10 mm 2 keresztmetszetű (réz) PEN vezető (kék színű) csatlakoz tatása a kazánra. Esetleg opcionálisan, a TN-C-től teljesen különállóan vezetett, a műany ag köztes cső után, külön védőföld kábel csatlakoztatása (EPH) a fém vízvezeték csövekre. Esetleg TN-S rendszerben: a kazántest elszigetelése (pl. műany ag burkolattal, mely csak szerszámmal nyitható és bontható), ebben az esetben, csak a fázis-nulla bekötése történik a kazánra, a föld kábel a műanyag köztesítő után kerül a fém vízvezetékekre. Így további opcióként FI relével is üzemeltethető! Ennek a megoldásnak a megvalósítás ára komplett érintésvédelmi csomag is megvásárolható akár. Minden nyitott része a kazánnak és a fűtési rendszernek áram átvezető, beleértve a hőhordoz ó hideg és meleg víz fémcső vezetékét, le kell, hogy legyen földelve, vagy érintésvédelme más szakszerű módon biz tosított kell legyen! 7

8 Földelők: A föl delőknek meg kell felelnie a z előírásoknak. A földelés kialakításának és végrehajtásának biztosítania kell a kazán, fűtési rendszer földel ésének a kötelező el lenálló képességét, a mi nem több, mint 4 Ohm. A föl delés ál lapotának időszakos ellenőrzés e 6 év. A korrózió romlása nem haladhatja meg az 50 %-ot. A földelés kialakítását tilos festeni, elmozdítható vagy szigetelő bevonattal lehet védeni. Például műanyag, vagy gumi tokkal. A kazán fűtési rendszerbe való beállítása (telepítése): A beállítások előtt ellenőrizzük át a kazánt és annak teljességét. A kazánt szigorúan állva állítjuk be a fűtési rendszerbe. Ezzel az elektromos hálózat csatlakozására szolgáló terminális csoport (a kazán vezetéke) védőburkolattal (kupakkal) van védve a külső hatásoktól, vél etlen érintkezésektől, a mel yeknek al ul kell el hel yezkedniük. Az Ochag (230 V) kazán sorozatnak is a vezetékeinek - fázisának ugyancsak alul kell elhelyezkedni e. Az öss zekötő cs övek öss zekötése a fűtés i rendszer cs övei vel, szabál yozóval ellátott vízvezeték csa tl akozókkal történik, ami nem kis ebb a ka zán szabál yozójáná l és megegyezik a tervvel. Amennyiben lehetőség van rá, a kazánokat a fűtőradiátorokhoz képest lejjebb kell beállítani, mivel ez emeli a kazán kimenetelénél a nyomást. Ezzel ajánlott függőlegesen akkora rést biztosíta ni, ami elegendő a z elektróda-cs oport szabad eltávol ításához, ellenőrzés éhez, és a kazán bels ő fel ületeinek a tis ztítá sához. A ka zán fölötti függőleges csővezeték átmérője, ugyanúgy, mint a fűtési rends zer cs öveinek az átmérője, szigorúan az Önök fűtési rendszer tervének megfelelően legyen méretezve. Az egyik feltétele a keringető szivattyú alkalmazásának a kikerülésére a kazán fölötti függőleges tér magassága, és a kazán kimeneti nyílásától számított függől eges cs őhoss z, nem kevesebb 2 m-nél. Telepítésnél a kazán a falhoz kell legyen rögzítve a fűtési rendszerhez való csatlakoztatási módjától függetlenül. A fűtési rends zer kényelmesebb karba nta rtása érdekében elzáró s zelepeket kell l étrehozni rögtön a tágulási tartály utáni csővezetéken és a kazán bemeneteli csatlakozója előtt. Kategorikusan tilos: Egyéb csaptelepek, bármilyen zárat, szelepeket létrehozni a kazán kimeneteli csatlakozója és a tá gulási ta rtál y közötti cs ővezetéken. A kazánok (automatikák) villanyszerelése. A 3 fázisú kazánok általában egy négy vezetékes 3 fázisú 400 V feszültségű elektromos hálózathoz kapcsolódnak, 50 Hz - hálózati frekvenciájú árammal, PEN vezetővel, vagy N - nullás vezetékkel és PE - földelési védővezetékkel. Az egy fázisú kazánokhoz - egy fázis, 230V feszültség szükséges. PEN vezető, vagy N - nullás vezeték és 8

9 PE - földelési védővezeték. Az elektromos hálóza thoz val ó csa tla kozást a z Önök fűtés i rendszerének terve és a megvá lasztott ЗАО «Фирма «Га ла н» a utomatika rendszerének megfelelően hajtsák végre. A fá zis-nulla-föld megfigyelése kötelező. Az Önök kazánjához (az a utomatika elektromechanikai opciója) cs atlakozó vezetékek hosszának egyformána k kel l lennie, és nem kevesebbnek, mint amit a táblázat, vagy az Önök által megválasztott elektronikai rendszer vá ltozata az automa ti kai vezérl ésű fűtési rends zer Kézikönyve muta t. DBTW típusú kazán vezérlők, irányítási és ellenőrzési rendszerek, az elektromos hőmérsékletszabál yozók, el ektromechanikai vá ltozat al kalmazásánál szigorúan kövesség a Használati utasításban leírt csatlakoztatási vázlatot. Az üzembe helyezést, telepítést, biztonsági beál lítá sokat pontosa n végezzük el. A Ki-Bemenet hőmérs éklet szondájá t a z előremenő cs ővezetékre kell beá llítani, kb. 30 cm-re a kazán kijáratától (a ka zán cs ővezetékétől). A hőhordozó opti mális működési hőmérsékl ete a ka zá n ki-és bemenetelénél, többéves ellenőrzött tapasztalat mutatja. Ez a mód - a garanciája a maximális hatás elérésének. Az esetlegesen beépített termos ztát hőmérséklete közvetlenül a fűteni kívánt hel yiségben mérődik, ami valójában emeli a fűtési rendszer hatékonyságát és a fűteni kívánt helyiségek komfortosságá t. A fűtési rendszerek a utomatikai vezérlésének a telepítésénél réz vezetéket al kalmazzunk 0,5-2,5 mm vastagsággal. A vezeték minősége az Önök által választott fűtési rendszer tervében és az Automatika i eszközök kezel ési útmutatójába n van feltüntetve. Amennyi ben Önök több eres vezetéket használnak, a lkalmazzon kábel tippet, a vezeték végét ne l úgosítsa el, mert ez érintkezési hi bá t okozha t. Az automatika elektromechanikai változata: Végezze el a kazán elektromos hálózathoz való csatlakoztatását az Ön kazánja típusának és teljesítményének megfelel ően, mi közben a Be-és kimenő hőmérőt, (rendszeri nt) s zondát állítsuk a kimenő vízvezetékre. A hőmérő szonda a kazánból kivezető csővezetékre kerül, a kazántól kb. 30 cm távolságra. A hőmérő s zondák cs atlakoztatása több eres 0,5-2,5 mm-es rézvezetékkel történik. A megszakító a kazán elektromos ellátásának a be- és kikapcsolására szolgál, valamint egy a utomatikus bi ztonsági es zközként s zol gál túlfeszültség esetén. A mágneses önindító házon található gomb a hő kapcsoló be- és kikapcsolására szolgál, és a kazán táp víz vezetékének normális működése közben folyamatosan beka pcs olt á llapotba n va n. Ennek lekapcsol ása a kellő á ramfel vétel meghala dásá t jelenti a névlegesnél a kazán meghibásodásából, a z elektromos rendszerből ki folyóla g, va gy a víz ellenállása jel entős en a lacs onyabb 3100 Ohm/cm 15 C-nál. 9

10 A. A kazán kimenetelénél állítsuk be a javasolt hőmérsékletet 65 C-75 C fokra. B. A kazán bemenetelénél állítsuk be a megfelelő hőfok mértékét. Ez az érték függ a fűteni kívánt helység térfogatától, a hel ys ég s zi getelésének minőségétől, s tb., rendszeri nt C. A fűtési rendszer hőhordozóval való feltöltése: Az Ön rendszere fel van szerelve. Be van állítva a kazán, az automata vezérlő rendszer, megtörtént az elektromos hálózathoz való csatlakoztatása és földelése, és az érintésvédelem kialakítása. A fűtési rendszerben nincs szennyeződés, korrózió. Ebben az esetben a rendszer hőhordozóval va ló feltöl tése a megelőző á tmos ás nélkül történik. A következő körül ményeket kell figyelembe venni: - Bá rmil yen víz, vagy az Argus Gala n feltöl tésekor a rends zerbe a fűtési rendszernek feltétlenül kikapcsol t ál lapotban kell l ennie. Ki kell zá rni a véletl en ka pcsolatot az elektromos hál óza ttal. - Közvetl enül a hőhordozó fel töl tés e után a rendszerben ellenőri zni kel l a rends zer zá rts ágá t. Semmil yen szivárgás nem megengedett. - A feltöltés lehetséges fagyálló folyadék Argus-Galan -nal, vagy vízzel (táblázat). - A víz, mi nt hőhordozó, kétségkívül egy sor előnnyel rendelkezik! Ol yanokkal, mi nt a hozzá férhetőség, ol csó, hi giénikus, jó termikus minőségű, de mindezek mel lett hiányosságai is vannak a víznek, a fűtési rendszer korróziója, lehetséges a fűtési szezon fol ya mán, a víz kül önl eges el lenállásának s zükséges korrigálása, a ka zán évenkénti vízbeá llításának végreha jtása s tb. Ezért nem vi ta tva a víz al kalmazását, mint hőhordozót, mi hőhordozóként a korszerű Argus-Ga lan fa gyá lló folyadék al kalma zását i s a jánl juk. Az Arg us-galan fagyálló folyadék: A megbízha tóság és ga zdasági ha tékonyság emelésének céljával egy uni verzáli s Argus-Gala n fagyásgátló folyadék lett kidolgozva, amelynek befagyási foka -40 C. A fagyálló folyadék s peciális összetevőket tartal maz, amelyek megelőzik a ha b képződését, val ami nt a kövesedést a fűtési rends zerben, továbbá ol ya n öss zetevőket, a mel yek a má r meglévő kövesedéseket feloldják és lassítják a korrózió kialakulását. A fagyálló folyadék alkalmazása csökkenti a fűtési rendszer s zétfagyá sának veszél yét abban a z es etben, ha vá ratlan á ra mszünet lenne, és jelentősen egyszerűsíti a fűtési rendszer karbantartását, mivel paraméterei és tulajdonságai teljes egészében megfelelnek az elektródás kazán jellegű fűtési rendszerek elvárásainak és jel entős en ja vítja a ga zdasági és üzemel tetési muta tókat, beleértve: - egyszerűs íti és megrövidíti a z üzembe hel yezési munkálatok idejét; - a fűtési rendszer működésének s ta bilságá t biztosítja; - a rends zer üzemelhetőségének köl tségei i s cs ökkenhetnek. 10

11 A fűtési rendszer feltöltése fagyálló folyadékkal: A rends zerben ni ncsenek s zennyeződések, korrózi ó. A kimért mennyiségű fagyálló folyadékot egy pumpás kézi szivattyúval, vagy azzal egyenértékűvel, l eeresztő s zelepen töl tik a rendszerbe. Normálisnak a tágulási ta rtál y 1/3-ának a feltöl tése teki ntett azt követően, hogy kiszorítottá k a levegőt a rends zerből. Az Argus Ga lan vezető képességének esetleges korrekci ója vi szont s zükséges lehet. Ebben az esetben a víz vezető képességének beállítása szerint já rjon el. Hígítani vízzel a kívá nt fa gyál lóságig lehet. A víz hőhordoz óként való alkalmazása: A víz különleges ellenállását lefelé vagy felfelé szükséges változtatni (a továbbiakban korrekció) a kazánnak az előírt teljesítménnyel való működésének biztosítására. Az ellenállás korrekcióját azt követően végzik, hogy a rendszert feltöltötték vízzel, só oldat vagy magas ellenállással rendelkező víz hozzá adásával, és a beömlő víz meghatározott hőmérséklete mellett, a kezdeti és maximális áramerősség táblázatokban jelölt eredményének (táblázat) elérése után (tovább a Bemenet ). Az útmutató előírásait a legszigorúbb módon kell alkalmazni: - a kazán bemenetelének hőfoka (s zonda) C kel l legyen; - a kazán beka pcs olásának ideje nem haladhatja meg a 30 má sodpercet. A korrekció végrehajtása: Kapcsolja be a kazánt és 30 másodperc után a beömlő víz C-os hőmérsékleténél mérje le Amper mérő vagy lakatfogó segítségével a kezdeti áramerősséget. Kapcsolja ki a kazánt. 3 kül önböző eset lehetséges: az Ön esetében a kezdeti á ra merős ség több, kevesebb, va gy megegyező a vízbeá llítási tá bl áza tban jel ölteknél. Ha a kezdeti áramerősség kevesebb a 4. tábl áza tban jelöl tnél a z Ön es etében. A kezdeti á ramerősség értékének korrekciója a következő képen történik: Egy tis zta só oldatot készítünk: 200 gr forró vízhez egy teáskanálnyi s ót keverünk. Ez egy hozzávetőleges mennyis ég a rends zerbe fel töl tött 100 l vízhez. A kezdeti áramerősség lemért értékének, a z Ön esetében (az ő teljesítményének) a tá bl áza tban jelöl t (tá blá zat) és a rendszerbe feltöltött víz mennyi ségének különbségétől függően á llapítjuk meg egy a dag s ó oldatát, amelyet a rendszerből kinyert 20 l vízhez keverünk. Gondosan áthelyezzük. A pumpás szivattyú segítségével visszatöltjük a rendszerbe a leeresztő szelepen keresztül. Ezt követően újabb 20 liter folyadékot engedünk le a rendszerből, só oldat hozzáadása nélkül és újra vi sszatöltjük a rends zerbe percre a keringető szivattyút kapcsoljuk be. A s zi va ttyú működtetésének hos sza ugyancsak függ, a fűtési rendszer méretétől és a rendszerbe feltöl tött 11

12 víz térfogatától. Ez a z egés z fűtési rends zer térfogatán belül a vízszint ki egyenl ítéséhez szükséges. Ezt követően kapcsolja be a kazánt. A kazán bekapcsolása után harminc másodperc múlva a beömlő víz C hőmérsékleténél mérje meg a kezdeti áramerősséget, aztán kapcsolja ki a kazánt, hasonlítsa össze az Ön esetének megfelelően a mért áramerősséget a táblázatban jel öl tekkel. Amennyi ben a kezdeti áramerősség értéke eltér a tá blá zatban jelölteknél ismételje meg az ellenállás korrekcióját. Eközben a kazán bemeneténél C-nak kell lennie. Azt követően, hogy ezek a z értékek kiegyenlítődtek, be kell ka pcsolni a fűtési rends zert. Miután elértük a bemenő szonda hőmérsékletének a 60 C-át, mérjük le a maximális áramerősséget és hasonlítsuk össze a tá blá zatban jelöl tekkel. Szükség esetén végezzen további korrekci ókat a víz ellenállásán a fentiekben említetteknek megfel elően. Meg kell jegyezni, hogy a kezdeti áramerősség értéke csak iránymutatóként szolgál, amely leegyszerűsíti a víz s ellenállásának korrekciós folyamatát. Végleges értéknek a kazán maximális áramerősségének a kiegyenlítődése a kazán bemenetelénél a 60 C elérésével a tá blá zatban megjelöl t értékekkel, és ezt követően a víz el lenállásának, korrekci ójának fol ya ma tát befejezhetjük. A mért kezdeti áramerősség az Ön esetében magasabb a táblázatban jelölteknél. A fűtési rendszerbe az adattábla értékeit jelentősen meghaladó ellenállású vizet szükséges tölteni. Ilyen víznek minősül a desztillált, vagy ioncserélt víz, valamint a tiszta, szennyezetlen, szűrt esővíz vagy olvadt hó. Magas ellenálló tartalmú csapvíz alkalmazása is lehetséges (táblázat), vagy forralt víz. A hozzáadni kívánt víz mennyisége függ a rendszerbe bevitt víz térfogatától. A magas ellenálló képességű víz feltöltésének s orrendje a rends zerbe teljesen egyenértékű a zzal az esettel, a mi kor a kezdeti áramerősség, va lamit a ma xi mális á ra merősség kevesebb a tábláza tba n jelölteknél az ön esetében, kivéve abban az esetben, amikor a só oldatos víz helyett a fűtési rendszerbe feltöl tött vízbe kivétel esen magas ellenállású vi zet töltenek. A rendszerbe feltöltött ma gas ellenállású víz mennyiségének, va lamint a rends zerből kinyert víz mennyiségének egyenlőnek kell lennie. Amennyiben a rendszerben nincs keringető szivattyú, a kkor a rendszerbe fel töl tött víz ellenállásának korrekciójába a következő vá l tozás ok kerülnek: - a rendszerbe bevitt víz ellenállásának megváltoztatása egész térfogatában az egyszeri feltöltések növelésével, a vízhez hozzáadott sóoldat csökkentésével vagy a rendszerbe feltöl teni kívá nt magas ellenállású vízzel lehet elérni. - a szivattyú segítségével a kiegyenlítő tartályba átszivattyúzott nagy mennyiségű sóoldatos, vagy magas ellenállású víz minden hozzáadásával. 12

13 A kazán bekapcsolása: Kapcsolja be a kazánt, állítsa be a rendszer állapotán a leggondosabb ellenőrzését a kazán első automata be- és kikapcsolása előtt. Nem megengedett a ka zá n bekapcsolása, ha a rends zerben fagyott hőhordozó van, vagy a nnak a fagyásveszélye áll fenn. A hel yiség hőmérsékletének, a mel ybe a fűtési rendszert betel epítették az üzembe hel yezéskor legalább C-nak kell lennie. A fűtési rendszer és a csatlakozó kábelezés helyes beszerelésével, beleértve az automatikát is, a rendszer mel egedni kezd. Amennyi ben a kezdeti működése s orán a hőhordozó fri ss víz, a kazán tel jes ítménye folyamatosan csökken, a következőt kell tenni: válasszuk le a kazánt a rendszertől, szedjük szét és tisztítsuk meg az elektródák felületét, a kazán belső felületét a leragadt rétegszennyeződéstől, amelyek izoláló tulajdonsággal bírnak, majd rakjuk össze a kazánt és állítsuk vissza a rendszerbe. Karbantartás: Elvégzésének célja - a fűtési rendszer megbízható, effektív hosszú élettartamú működésének biztosítá sa. A munkálatokat képzett személy végzi, és a fűtési rendszernek az elektromos hálózattól l eválasztott á llapotban kell lennie. A ka rbanta rtás t és ennek elvégzését, a megfelelő engedéllyel rendelkező sza kember végezheti. Az elvégzett munkálatok leírását, a munkálatokat elvégző személy készíti a Kézikönyv nyil atkozatá ban és hi telesíti azt. Hőhordozó - víz: Minden évben, a fűtési szezon végén szükséges: A fűtési rendszert szobahőmérsékletre lehűteni, a rendszerből 20 l vizet leengedni, ehhez a Galan-Protektor korrózió-inhibitort vegyítsünk, amelynek a mennyiségét a 100 l vízre jutó 0,5 l inhibitor aránya állapítja meg, alaposan kevergessük meg, és a leeresztő szelepen keresztül töltsük vissza a rendszerbe. Majd újabb 20 l vizet engedjünk le a rendszerből és inhibitor nélkül töltsük vissza a rendszerbe és így tovább egészen a rendszer teljes feltöltéséig inhibitoros vízzel. A rendszer átmosásához szükséges, hogy 35 C befolyó vízhőmérséklettel 6 napig dolgozzon. Ez alatt az idő alatt nem csak a rendszer átmosása történik, hanem a fűtési rendszer belső felületeinek a korróziótól való megóvása is. Ez alatt időszakonként meg kell tisztítani a szűrőket. 13

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

Zeus Superior 24-32 kw Kéményes- és zárt égésterű beépített tárolós fali gázkazán

Zeus Superior 24-32 kw Kéményes- és zárt égésterű beépített tárolós fali gázkazán Zeus Superior 24-32 kw Kéményes- és zárt égésterű beépített tárolós fali gázkazán Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Victrix Zeus 26kw MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció 3.020239 2 tartalomjegyzék 1. A KAZÁN TELEPÍTÉSE KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 5 1.1. Telepítési

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Szerelési és beüzemelési útmutató Kondenzációs kazán F 25 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS Használati útmutató...3. A dokumentáció...3.2 Kapcsolódó dokumentumok...3.3...3 2 A készülék ismertetése...3 2. Biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 1 Fax: (23) 530-579 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E

ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy a készülékek a Használati útmutatóban közölt adatoknak megfelelnek.

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT FŰTÉS MELEGVÍZ KONDENZÁCIÓS TECHNIKA SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT melyet kiállítottunk a VICTRIX 50, 75, 90 és 115 (gyári jelölés: VICTRIX 50, 75, 90 és 115) típusjelű, gázüzemű, zárt égésterű,

Részletesebben

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK_... 3 2.1 VÉSZHELYZETEK...3 2.2 BESZERELÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI

Részletesebben

TERMODINAMIKUS ELVŰ NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

TERMODINAMIKUS ELVŰ NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS TERMODINAMIKUS ELVŰ NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS MELEGVÍZ KÉSZÍTÉS HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA R134-A MUNKAKÖZEG ELŐTÖLTÉS NÉLKÜLI RENDSZER Modellek: PST 200cv PST 200i PST 200iS PST 300i PST 300iS PST 500iS MŰSZAKI

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv -

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1 Az alkalmazott

Részletesebben

EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE

EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE FIGYELEM (csak az EURA 23/28/32 SE esetében) A SZÛKÍTÕGYÛRÛ ELHELYEZÉSÉHEZ KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A "SZERELÉSI UTASÍTÁS" FEJEZETBEN AZ ELVEZETÉSI

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Szakemberek részére Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 1.150 M 2.150 M HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a

Részletesebben

RemaSol. Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03

RemaSol. Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03 RemaSol HU Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03 Megfelelőségi nyilatkozat A készülék megfelel az EK megfelelőségi nyilatkozatban

Részletesebben

Használati melegvíz hőszivattyú

Használati melegvíz hőszivattyú HU Használati melegvíz hőszivattyú Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a használati melegvíz hőszivattyút választotta. Reméljük, készülékünk megfelel majd elvárásainak, és optimális szolgáltatást nyújt,

Részletesebben

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések EOLO Star 24 3 E HU Használati utasítás és figyelmeztetések *1.030588HU* Kedves vásárló, köszönjük, hogy ezt, a kíváló minőségű, Immergas terméket választotta, amely az Ön számára tartósan kényelmes és

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Beszerelési kézikönyv CLAS EVO 24/28 FF CLAS EVO SYSTEM 24/28/32 FF V00 Áttekinté Tanácsok a beszerelő szakember részére...3 CE megjelölés...3 Biztonsági előírások...3 Termékleírás...4

Részletesebben

Gépkönyv. TERMOMAX INDUSTRY kétfokozatú gázkészülék. Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v

Gépkönyv. TERMOMAX INDUSTRY kétfokozatú gázkészülék. Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v Gépkönyv kétfokozatú gázkészülék Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v 1009 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX Kft. gázkazánját vásárolta meg. Ezzel egy magas műszaki színvonalú, gazdaságos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: 597-599 mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: 820-870 mm Helyszükséglet

Részletesebben

8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 1009

8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 1009 Gépkönyv kétfokozatú gázkészülék Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 1009 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX Kft. gázkazánját vásárolta

Részletesebben