MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajog Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajog Tanszék"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajog Tanszék A közalkalmazotti törvény érvényesülése, az egyházi fenntartású oktatási intézményekben (szakdolgozat) Compliance of the Law Concerning Civil Servants in Church Owned Institutions (a szakdolgozat angol nyelvű címe) Konzulens: Dr. Gecse Istvánné c. törvényszéki bíró egyetemi adjunktus Készítette: Tóth Lászlóné Miskolc, 2013.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Az oktatás kialakulásának történeti áttekintése Az ókori Ázsia Középkori iskolák Magyar iskolák alapjai külső hatások Az oktatás törvényes alapjai Az egységes oktatásra való törekvés A polgári iskolarendszer III. Az oktatás szintjei Az elemi szintű oktatás Középiskolák és gimnáziumok Egyetemek és főiskolák Az egyházi iskolák Katolikus intézmények Református egyház IV. Az iskolák államosítása 1948-ban...24 V. Az egyházi iskolák finanszírozása...26 VI. Az intézmények fejlődése Az 1990-es évek újraindulása Magániskolák ben az egyházi ingatlanok visszaadása VII. A pedagógusok helyzete a rendszerváltás után A magyar közoktatás anyagi ellátottsága A pedagógusok bére VIII. Az egyházi iskolák a törvénymódosítás után Intézményi sajátosságok A közoktatási intézmények átadása nem állami fenntartónak

3 3. Az egyház, mint munkáltató A közalkalmazotti törvény érvényesülése IX. Összegzés...52 Irodalom és internetjegyzék

4 A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert I. Bevezetés Témaválasztásom, kapcsolódik a mindennapokhoz, a munkahelyemhez és a családokban felnövekvő gyermekek oktatásához és neveléséhez. Szeretném közoktatás területén tölteni a további munkával töltött éveimet is. Ez a képzés, és a szakdolgozat megírása, úgy gondolom, segít a kitűzött célok elérésében is. Jó és nemes feladat gyerekek között dolgozni és látni fejlődésüket, mind testi, és mind szellemi szinten is. Ugyanakkor a velük foglalkozó pedagógusokról sem szabad elfeledkezni, akik reméljük egyre nagyobb megbecsülésnek fognak örvendeni. A jövőre figyelve, a mában élve, vissza kell nyúlni a múltba, a gyökerekig, hogy teljes és egész képet kapjunk az oktatás, a nevelés fejlődéséről, a közoktatási törvény és a közalkalmazottakra vonatkozó törvényi szabályozás változásairól. A április 25-én kihirdetett, Magyarország Alaptörvénye tudatosítja bennünk, magyarokban, hogy mi mindenre is lehetünk büszkék, a közös érdekeinket népünk tehetségével és szorgalmával gyarapította. Polgárai számára alapvető jogokat biztosít, de ugyanakkor kötelezettségeket is megállapít. Felelősek vagyunk utódainkért, védjük családjainkat. Ezt sarkalatos törvénynek tünteti fel az alaptörvényünk. A IV. cikk alapján, mindenkinek joga van a szabadsághoz, személyi biztonsághoz. Jogaink között szerepel még a gondolat, lelkiismeret és vallásszabadság is. Az egyház és az állam különváltan működnek. Szintén sarkalatos törvény szabályozza az egyházra vonatkozó szabályokat. Magyarország biztosítja állampolgárai számára a tanulás és törvényi keretek között a tanítás szabadságát, sőt ösztönzi állampolgárait, tudásuk gyarapítására. Mindenki számára hozzáférhető és ingyenesen biztosított, a középfokú oktatás. Képességei alapján pedig a felsőfokú képzés. Mivel a törvény előtt mindenki egyenlő és jogképes, tehát nincs megkülönböztetés, sem nyelvben, sem vallásban, sem politikai hovatartozásban, sem társadalmi származásban. Magyarországon külön intézkedésekkel védik a gyermekeket. A szülőknek gondoskodniuk kell kiskorú gyermekeikről, ez magába foglalja azt is, hogy választhatnak a neveltetésükről. A 3

5 gondoskodás ugyanakkor jelenti, a kötelezettségüket is a taníttatás területén. A gyermekek joga a testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jog. Fontos alapelvként szerepel a szabad vallásgyakorlat és a szabad iskolaválasztás biztosítása. A szülők joga, hogy gyermekeik neveltetése szempontjából eldöntsék, hogy melyik intézményben tanítassák. II. Az oktatás kialakulásának történeti áttekintése Számtalanszor halljuk: Jövőnk az ifjúság Az iskola, azaz intézmény, amely túlélt gazdasági válságokat, politikai viharokat, és túl kell, hogy éljen minden zavart, zavarodottságot. 1. Az ókori Ázsia Az ókori művelődés egyik legfontosabb központja Ázsiában, Mezopotámia volt. Már i.e. a IV. évezredben magas kulturális fejlettséget elérve kép- és ékírást alakítottak ki. A sumér világi iskola az i.e. III. évezredben alakult ki. A mester a férfikor eléréséig tanította a gyerekeket írni, olvasni, majd a matematika, a zene és a költészet is szerepet játszott. Egyiptomban zenész, pap és írnok lett belőlük iskola után, de a nem tudásért verés járt. I.e körül alakultak ki az ókori egyiptomi iskolák, az iskola öt éves kortól éves korig tartott. Kezdetben folyóírást tanítottak, csak később ismerkedtek meg a hieroglifákkal. Tudományok magas fejlettségi szintet értek el a csillagászat, a számtan és orvostudomány területén. Indiában a túlvilágra mutatás volt a nevelés módja. A legmagasabb kasztba a papok tartoztak, magas képzést kaptak. A szent könyveket is csak ők tanulmányozhatták. A második kasztba az ún. harcosok tartoztak, 6 évig tanulták a hadi jogtudományokat, jogot és filozófiát. A harmadikba tartozók a földművelés és kereskedelemben dolgoztak inkább. Kínában az i. el a III. évezredben jelent meg az iskola, mindenki tanulhatott, de a hivatalnoki állásig kevés ember jutott el. A családban a gyerekek megtanulták a tiszteletet és engedelmességet. Kína történelmét, az erényeket, és a zenét három könyvből tanították. Hosszú időt vett igénybe az írás megtanulása. 4

6 Az iskolarendszer kialakulása a korai görög neveléstörténetben is megfigyelhető. Bár az intézményes nevelés még nem volt jelen, csak a család, a környezet, a népgyűlés nevelési tényezői hatottak az ebben a korban élő gyerekekre. A spártai nevelés célja, a jó katona kialakítása. 1 A hagyományos római nevelés (i.e.viii.sz.-i.e.iii.sz.) során a földbirtokok kezelésének módszerére és katonai feladatok ellátására képezték ki a felnövekvő gyerekeket. A testi fenyítés miatt megterhelő volt számukra az oktatás. A városi iskolák alapítása megindul a császári hatalom hatására, de ezek kiszorítják a magániskolákat is. Több tényezőjében is hasonlított a mai formájához az oktatásnak, pl. a tanárok fizetést kaptak és már volt nyári szünet is. A tananyagban már tanultak a római írókról, és fejlődött az orvosképzés is. 425-ben, II.Theodosius császár megalapította a középkori egyetemek elődjét, az első egységes oktatási intézményt. Az iskola és az egyházak ügye szorosan összefügg, egybekapcsolódnak az egyházak és az európai kultúra. 2. Középkori iskolák A keresztény Európában a középkor első századaiban a pogányok megtérítésére és a felnőttek keresztény oktatására törekedtek a Katechéta iskolák. A VIII.-IX. században az iskolák több fajtája tűnt fel, egymás után: a plébániai iskolák, amelynek tanítási anyaga a latin volt, a kolostori iskolák, itt a fő cél a hitre való oktatás, de a fegyelmezés itt már nagyon kegyetlen módon folyt. A középkori egyetemekben magas szintű oktatás vette kezdetét, amelyek a káptalan iskolák továbbfejlesztése. A keresztény nőnevelés kolostorokban történt, az írás-olvasás mellett kézimunka oktatása is folyt. A nyugati országokban mindig kifejlett, nagyobb szellemi mozgalom és irány uralkodott, amely egész történelmünk során hatással volt hazánkra, és behatolt hozzánk. 1 Stiahnuté z 5

7 3. A magyar iskolák alapjai A magyarországi iskolázás kialakulásának kezdetét a hazai neveléstörténet 996 évre teszi. A magyar nép Kárpát-medencei letelepedésével kénytelen volt alkalmazkodni kényszerült az európai normákhoz. Itt a honfoglaló magyarság, a keleti és nyugati, vagyis a görög és latin kereszténység közé került. A magyar középkori kultúra kialakulásában legfontosabb lépés volt, a latin nyelv és írás elterjedése és meghonosodása volt. A nyelvet nemcsak az egyház, hanem az osztályrendeken alapuló állam sem nélkülözhette. Az írás ismerete és használata az egyházi szerzetesekre, egyházi vezetőkre korlátozódott, az olvasni pedig a papság tudott, a mindennapos egyházi használat miatt. Az írásbeliség, a könyv megjelenésével, minden nehézség ellenére már István király uralkodásának idejében honosodott meg Magyarországon. A pogány magyarok megtérítése a keresztény hitre, nagyon nagy tett volt Szent István királytól. Hittérítő szigora, a pogánylázadások közepette, megalapozta országunk vallását, kultúráját. Az írásbeliség intézményének kialakulásával magával vonzotta az iskolák, a könyvtár és a magyar irodalom megindulását, fejlődését. Az iskolák felállítása együtt járt a kolostorok és káptalanok megalapításával. Országalapító királyunk, Szent István uralkodásának ideje alatt, a XI. század első felében kolostori iskolák alakultak. Tehát már István király idejében híres iskolák jöttek létre, főleg a papi hivatáshoz való oktatás folyt, illetve a latin nyelv, olvasás és írás tanítása. A legrégibb, fennmaradt írásos emlékünk 1055-ből, a Tihanyi apátságalapító levele. A leggazdagabb könyvtára Pannonhalmának lehetett. Szent László összeírása szerint, között a kolostor 80 könyvvel rendelkezett. A XI. század végén, László királyunk rendelkezése szerint, vagyonösszeírás történt, amely szerint, az ott használt könyvek tanúsága alapján, a kolostori iskolákban, a kor legmagasabb színvonalú, háromfokozatú képzés folyt. Ebben a században gyorsan szaporodtak a bencés kolostori iskolák, ahol az egyetemes európai és keresztény műveltséget közvetítették. Ugyancsak ezt tették a domonkosok, ciszterciták, premontreiek és ferencesek szerzetes iskolái is. Az itt kapott tudás, képzés nemcsak erkölcsi felfogásban, új ismeretben, szaktudásban adott többet, hanem a mezei gazdálkodásban és kézműipar területén is. Ehhez hasonló szerepet töltöttek be a püspöki székhelyek székesegyházi, káptalan iskolái is. Tízfalvanként templomok épültek, e mellett plébániai iskolák alakultak, 6

8 amelyek széles körben terjesztették az új típusú műveltséget és ápolták az anyanyelvet. Kezdetben a tudományokat elsajátítani vágyók külföldre mentek, a magasabb műveltség, az egyetemi tanulmányok megszerzése miatt, Prágába, Bécsbe, Krakkóba. Az egyházi iskoláztatás fejlődése, a XIII-XIV.századtól létrehozta a studium generálékat: Esztergom, Buda, Veszprém, (ahol már külföldi tanítványok is voltak), és hazai egyetemeket: 1367 Pécs, 1395 Óbuda, 1467 Pozsony). István államalapító tevékenysége azért is kap hangsúlyt, mert az egyház lett a kultúra, a művelődés, a magyar iskolák bölcsője. A reformáció, a humanizmus hatott, és formálta is a magyar iskolákat. Ebből az időszakból, a török hódoltság, a testvérháborúk és az ország szétszakadása ellenére az iskolaügy győztesen került ki. Az állandó kapcsolat a fejlettebb nyugat-európai országokkal, közvetítővé vált Magyarországon az új irányzatoknak (humanizmus, reformáció, huszitizmus), amelyek megingatták az iskolakultúra és az egyházi műveltség egyeduralmát, így a hatalmát és a befolyását a keresztény egyházi világnak Külső hatások A kor három legnagyobb humanista pedagógusa volt: Erasmus, Melanchton és Sturm, akik távol maradtak a vallási küzdelmekben, a felekezeti vitáktól. Sturm jelentősége abban áll, hogy a humanista elődeinél és kortársainál lévő tanokat, saját elképzelései szerint dolgozta fel. Tanrendszere, saját kora művelődési szükségleteinek megfelelt, megfelelő alapként szolgált a további fejlődésnek. 2 A tanításnak a berendezése: A gimnáziumot kezdetben 9, majd a tanrend ben kialakult módosítása miatt 10 osztállyal rendezte be. Egészen a legfelsőbb osztályig a latin és a görög nyelv s irodalom elsajátítása volt a cél. A gimnázium kellett a szaktudományokhoz szükséges műveltség megszerzéséhez, illetve a különféle pályákhoz. A gimnázium után következik az akadémia, amely 4-5 évfolyam, melyek már szakok szerint adnak orvosi, bölcsészeti és teológiai ismereteket. A hatodik életévüket betöltötteket tartotta iskolaérettnek. Sturm, aki tehát megalkotta a gimnáziumi tanrendszert, amelyen bármilyen változáson vagy átalakításon ment keresztül is, alapirányában és belső vázlatában ma is az ő műve. 2 Molnár Aladár: A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században 36 oldal 7

9 Elvei jöttek be és rendezték be a magyarországi protestáns iskolákat. Eszméi már az 1667-iki tanrendben behozattak Eperjesre. Hatásának erős nyomait a jezsuiták tanrendszerében fölismerhetjük. A humanista oktatás első rendszerei, melyeknek alakító befolyása alatt haladt tovább XVI. század óta a magyarországi közoktatás. Törvénytárunk szerint, a közoktatás érdekében a magyar törvényhozás legelőször 1548 és 1550-i országgyűléseken intézkedett. A XVI-ik század elején, a városok által fönntartott néhány tanintézményen kívül, fennállott iskolák elhanyagolt állapotban voltak. Az egyházi reformáció, a humanizmussal szövetkezve, a közoktatás területén, nagy lendületet hozott, élénk mozgalmat idézett elő. Az 1548-i országgyűlés VI., VII., és XII-ik törvénycikkei így keletkeztek. A VI. cikk tartalmazza, hogy a püspöki helyeket, apátságokat, okos férfiak töltsék be, ezek a főpapok pedig iskolákat állítsanak. Ahol tudományokat és igaz vallást tanítsanak. 3 A VII. cikk rendelkezik arról, hogy a szerény, de tudós férfiak neveltessenek, ennek érdekében pedig gimnáziumokat kell létrehozni. A XII. cikk törvénykezik az elpusztult kolostoroknak, zárdáknak és káptalanoknak jövedelmeiről, ezeket fordítsák külön iskolák állítására, fölszerelésére, valamint az ifjak tanulásának segítésére. E két törvény alapján tették a királyok, a legújabb korig, a legjelentősebb intézkedéseiket a közoktatás területén. Szintén e törvénycikkekre hivatkozással Mária Terézia alakította, a jezsuita rend javadalmainak egy részéből, a királyi egyetem vagyonát, iskolákat és árvaházakat. Az iskolák ügye évszázadokon át az egyház belső ügye maradt. Az iskolarendszer differenciálódása folytán, a tartalmi szabályozása és a szervezet fejlesztése is az egyházi törvényekkel történt, az egyházi igazgatással. A XVI. századi reformáció során a protestáns iskolatípus kialakult, amely szintén egyházi intézmény volt. De mégis merőben mást, új alternatívát jelentett a protestáns iskola, amely autonóm, egyházi intézmény volt, a katolikus iskolaügy rendszerével szemben. A XVI.- XVII. századi pedagógiai reformeszmék között gyorsan terjedtek a protestantizmus vallási és filozófiai irányzatai. A katolikus egyházat már az es évektől az iskolai gyakorlat megújítására késztette a reformáció vallási és iskolai befolyása és az anyanyelvű népoktatás terjedése. 3 Molnár Aladár: A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században 252 oldal 8

10 A jezsuiták 1542-ben alapították meg az első iskolájukat, amelyek később az egész Európát behálózták. Kétféle intézmény típust hoztak létre, az egyik 6 osztályból álló gimnázium, a másik 8-9 évig tartó képzésű, főiskolai szintű. Az oktatás főleg latin nyelven folyt, magas szinten ben megalakul az első magyar jezsuita egyetem. A tökéletes ifjak és erkölcsön leányok nevelésére törekedtek. A katolicizmus magas rangú egyházi vezetői, politikusai: Oláh Miklós és Pázmány Péter határozattan felléptek a protestantizmus ellen. Szorgalmazták az egyházi vagyon felhasználásával, az anyanyelven működő egyházi iskolák felállítását. A reformpedagógiának köszönhetően, sorra megnyíltak a piarista és jezsuita oktatási intézmények, ezen belül is középiskolák re tehető a Pázmány Péter által alapított nagyszombati egyetem Az oktatás törvényes alapjai Törvényes alapot az oktatási ügyben való állami felügyeletre és intézkedésre az i és az i országgyűlések adták. III. Károly országos alakuló ülést hívott össze, de akadályoztatás miatt csak egy bizottság alakult, amíg a rendek teljes létszámmal nem jelentek meg. A bizottság javaslatának ötödik pontja alapján szükségesnek tartották tudományos főiskolának, vagy legalább akadémiának a felállítását. Károly királynak, az 1722-ben összehívott második országgyűlése komolyabban és részletesebben foglalkozott az ifjúság képzésének ügyével. A rendek is hangoztatták az ifjúság jobb kiképeztetésének szükségességét. Határozataikban a tanítás javítását, a fiataloknak közpályákra alkalmazását sürgették. Kívánták a hanyag szülők gyerekeinek nevelésére való kötelezését. Nézeteik szerint, az oktatási két eszme alapján csoportosították, így az ifjúságnak katonai, jogi és politikai pályára való irányítása, eszköze a többoldalú és alaposabb kiképzés. Másik ok, ami miatt a nevelés elhanyagolása származott, az anyagi alapok hiánya. A nemes szülők elszegényedése miatt veszélybe került a tanintézetek és tanárok fenntartása, a szegényebb tanulók ellátása. Az 1723.évi 70.törvény végrehajtásáról volt szó, a kormány figyelembe vette a törvény szó szerinti értelmezését. Ez felhívás a vármegyék számára. A protestáns tanintézetek megvizsgálására tett intézkedések mozgalmakat indítottak el. Így 9

11 görgetettek akadályt a céljaiban helyes és törvényes királyi rendelet kivitele elé Borsod vármegyében is május 11-én, Miskolcon tartott közgyűlésén rendelete szerint, az egyházi javaknak, és iskolák épületeinek a megvizsgálását. Talján Lajos miskolci plébános ez ellen tiltakozott, így az ügyet a király elé terjesztették, az július 18-ai leiratában közli intézkedését, a vallás gyakorlatát nem szabad háborgatni. 4 III. Károly uralkodásának idején kezdődött el rendesebben a bányászati oktatás is.1735-ben Selmeczen bányaiskola volt. Az állam támogatása nélkül keletkeztek a görög keletieknek az ún. nemzeti iskolái, Mária Terézia uralkodása alatt. A XVIII. század elejére, a protestáns közép és felsőbb tanintézetek anyagilag és ennek következtében szellemileg is fokozatosan hanyatlottak. Így a tanerők létszáma és fizetése csökkent, ennek következtében gyengültek az intézetek. A század első tizedeiben azonban kezdtek szellemileg és anyagilag gyarapodni, illetve a meg lévőket nagy kitartással meg tudták tartani. Ez időben az alföld népesebb városaiban új gimnáziumok jöttek létre környékén a makói, a hódmezővásárhelyi és karcagi református gimnáziumot alapították Az egységes oktatásra való törekvés Az intézeteknek és az oktatásnak nem volt egységes, megállapított tanrendszere, mint például a jezsuitáknak, a szervezetét illetőleg. Anyaintézetek alakultak a reformátusoknál a debreceni és sárospataki kollégiumok. A többi gimnázium ezeknek alárendeltjei partikulák voltak, innen nyerték tanítóikat, azok magukkal vitték a gyakorlott tanítási módszerüket, így annak befolyása alá is jutottak. Az ország távolabb részeiben lévő intézeteknél, hogy melyik kollégium befolyása alá kerüljön, az határozta meg, hogy első rektoraikat melyikből nyerték. 5 A XVII-ik században a tantárgyakra nézve igyekeztek legalább egyes vidékek iskoláiban egységet teremteni, a határok kijelölésével. Az összes particularis iskolákat négy rendre osztották: az elsőbe, az elemi tanfolyamú iskolákat, a második osztályba tartoztak a kisebb városi latin iskolái. A harmadikba a nagyobb városok iskolái, az utolsó pedig, amelyek legközelebb 4 Molnár Aladár: A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században 276 oldal 2 bek. 5 Molnár Aladár: A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században 156 oldal 10

12 vannak alárendelve a pataki gimnáziumnak. A Szatmár-némethi zsinat a felügyeletről intézkedett. A 94-ik kánon az iskolatanítókról szólt. Kötelességük, az ifjúságot keresztény vallásban, kegyességben képezzék. A XVIII. század első felében, a protestáns iskolákban az oktatás, a gimnáziumi tanítás jellemzője, a Comenius és Erasmus könyveinek használata, görög írók olvasása, latin nyelv gyakorlása, illetőleg a számtan ritkán említve. Felsőbb tanfolyamokban bölcsészet és teológia tanok oktatása, a külföldi egyetemekre való felkészülés volt a cél. Az államkormány 1725-ig semmi akadályt nem gördített a kimenetel elé. Valószínűsíthető, hogy 1700 és 1708 között az egyházi törvények miatt állítottak, szerveztek leányiskolákat Debrecenben, inkább nő-tanítókkal. Itt a leánytanítók szervezete ma is fönnáll. A protestáns iskolák között hazánkban egyik legrégibb, legjelentősebb és legnevezetesebb az eperjesi kollégium. Ebben a korban az iskolai tanításnak egyik legnagyobb hátránya volt, a tankönyvek hiánya, nehezen beszerezhetőek voltak, a tanulókat már az alsó osztályokban diktálásokkal gyötörték így a tanulástól is sok időt vett el ig nagy részben és a múlt században is sok helyen Sárospatak látta el a magyarországi gimnáziumokat rektorokkal és tanítókkal. A pataki kollégium alatt állott iskolák között e korban a miskolci és losonci gimnáziumok voltak a legjelentősebbek. A miskolci tanintézet keletkezését a XVI. század utolsó évtizedére tehetjük, amikor a város lakói tömegesen áttértek a református vallásra. Az iskolát a város tartotta fenn, ügyeit pedig elöljárói intézték 1735-ig, a borsodgömöri református egyházmegye felügyelete alatt, lelkészekkel és tanítókkal. A tanár fizetése 500 Ft volt körülbelül, a termények értékével egyezett ez meg, a köztanítóké pedig Ft. A tanulók száma 1777-ben 202 volt. A három részre szakadt ország területén iskoláink fejlődése-a középső országrészt kivéve-, nem állt meg, és a legvirágzóbb Erdélyben. Iskolái a kor legjobban felszerelt oktatási intézményei voltak. A tanítás a tanítók anyanyelvén folyt. A protestantizmus kihívásainak ellenreformokkal válaszoló katolikus egyház már az iskolák ügyeiben sem nélkülözhette az állam, a királyi hatalom segítéségét. A Habsburg-uralkodók támogatása által, a katolikus egyház erőfölénye biztos volt, ez magával hozta a protestánsok üldöztetését, vallásgyakorlásuk korlátozását, iskoláik és templomaik bezárását. 11

13 A magyar történelmünk, ebből a nehéz időszakából az iskolaügy mégis megerősödve és megújulva került ki. Eötvös József az 1850-es években kidolgozott művelődéspolitikai programjában a népoktatás törvényi szabályozásának elvi alapjait rakta le. Sikerült elérnie a tankötelezettség törvénybefoglalását A Polgári iskolarendszer A XIX. század első felében, Magyarországon pedig a kiegyezést követő időszakban alakult ki a polgári iskolarendszer, amely hármas iskolarendszert töltött be: oktató és nevelő funkció, valamint a szocializálás, amely a nem tudatosított magatartási minták elsajátítását célozta. Ezek a funkciók átfogó oktatási-nevelési eszményt szintetizált. Nevelő szerepet kapott az általános műveltség eszménye azáltal, hogy világnézeti elvvé emelte a műveltség ideálját. Az általános műveltség, mint társadalmilag, mint politikailag fontos fogalom volt. Azt jelentette, hogy az ismeretek a birtokosát minősítette, a társadalom teljes értékű tagja volt. Nemcsak társadalmi befogadást jelentett, illetve bizonyos munkakörök betöltését, hanem politikai jogokban való részesedést is jelentett. A polgári társadalomban a választójogot műveltségi cenzushoz is kötötték. Származást és vagyont figyelmen kívül hagyva sajátíthatták el a korban az elemi ismereteket, de az általános műveltség osztályprivilégium volt, a társadalom teljes értékű tagja az aki, ennek birtokosa. A polgári társadalom nagy kérdése volt, hogy az általános népoktatás az elemi ismereteket sajátíttatja el, az általános műveltség ez által csupán az uralkodó osztályok vehetik birtokba a középiskolákban vagy pedig a népoktatás útján történik az általános műveltség megszerzése. A középiskola pedig a felsőoktatás előiskolájaként működve, magasabb ismereteket oktatva. A nemesi liberalizmus oktatási rendszerének első időszakában a cél volt az alapismeretek oktatását, általánossá és kötelezővé tegye. Az elemi iskolahálózatban az iskola nem általános műveltséget adott, hanem a néptömeget akarta az analfabetizmusból kihozni. A műveltség megszerzése a klasszikus gimnáziumokra maradt. A kettő között a századfordulón jött létre a polgári iskolák hálózata. 12

14 A hármas közoktatási szint: az elemi iskola a gimnáziumi tanulmányokra képesített, a polgári iskola azonban nem nyitott utat minden magasabb iskolai szintre. Különbözetivel lehetett a gimnáziumban továbbtanulni. A polgári vagy kereskedelmi iskolákból nem, csupán a gimnáziumokból lehetett felsőoktatási intézetbe bejutni. A választójognak és az egyéves önkéntes katonai szolgálatnak volt a réteg meghatározója az érettségi. A műveltségszintek államilag meghatározott normáit a polgári iskolaügy szervezete, az egész ország teljes közoktatása számára kötelező érvényűvé és vezérelvvé kívánta tenni. Nemcsak az állami és községi iskolák számára, hanem az iskolák többségét magáénak tudó egyházi oktatás számára is. Állami tanterv része volt az általános műveltség normáinak törvénybe foglalása. Egy bizonyos fokmérő volt, hogy az állam, az egyházi iskolákban mennyire tudta érvényesíteni az állami tantervet. A kötelező tanterv érvényesítésének ellenőrzésére a polgári állam létrehozta a tanfelügyeletet. Feladata volt a dualizmus első időszakában, hogy az egyházi iskolákban érvényesítse a liberalizmus közoktatási felfogását. Fokozatosan megegyezés jött létre az egyházpolitikai harc után a szabadelvű kormányok és az egyházak között. Az állami tanfelügyelet elveszítette erejét az egyházak fölött, mert maradéktalanul nem tudta érvényesíteni ebben a korszakban az állami tantervet az egyházi oktatásban. III. Az oktatás szintjei 4. Az elemi szintű oktatás Magyarországon az évi iskolatörvény rakta le az elemi iskolahálózat alapjait ban iktatták törvénybe a kötelező népoktatást. Ebben az évben az írástudatlanok száma 65,6% volt. A népoktatási törvény megvetette a modern tanügyigazgatás alapjait. A népnevelés kiterjesztése, a társadalmi egyenlőséget és a nemzet felemelkedését szolgálta. Az eötvösi szereposztás szerint az állam feladata, az egyén és a társadalom közös érdekeire vetítve megteremtse a népoktatás felvirágoztatásának jogi, pénzügyi és igazgatási feltételeit. A községi iskolák jelentették a népoktatás tartalmi bázisát. Az egyházi vezetők tiltakoztak a népiskolai hatóságok túlkapásai ellen. 13

15 1873-as esztendőt a fordulat évének is nevezhetjük, a népoktatási törvény történetében. Az új és a saját, történetileg kialakult szervezetét, törvényileg megőrző egyházi tanügyigazgatás kezdeti gyanakvása után, némi megnyugvás váltotta fel. Ebben az időben ment végbe a megyei iskolatanácsok átalakítása. A helyi, megyei politikai és egyházi vezetés megfelelő mederbe terelte a népoktatási törvény végrehajtását. Ezt a törekvést szentesítette a népiskolai hatóságok 1876 évi átszervezése ben az ország népiskolájának: 82%-a egyházi tulajdonú 12% községi 5-6% állami A dualizmus későbbi időszakában a felekezeti iskolák aránya meghatározó volt között elemi iskola működött, ezek tulajdon szerinti megoszlása alapján is nyomon követhetjük a következő táblázat alapján: 6 Az elemi iskolák megoszlása iskolafenntartók szerint ( ) Iskolafenntartó száma Iskolák %-a Állam ,55 Község ,36 Egyházak: római katolikus ,92 görög katolikus ,26 református ,73 evangélikus ,69 görögkeleti ,27 unitárius 32 0,19 izraelita 406 2,41 Társulat 27 0,16 Magán 246 1,46 Összesen ,00 Az egyházi iskolák állami felügyelete az 1868.évi törvény alapján történt. A tankerületek voltak az iskolák állami felügyeletének szervei, élükön a 6 közoktatas fejlödese/elemi szintü nepoktatas c. fejezet 57. táblázat 14

16 tanfelügyelővel. Mellette működött az iskolatanács, itt képviseletet kaptak az egyházak és községek is. Az elemi iskolák tantermeinek száma 1893-ban volt éves korra terjedt ki a tankötelezettség. Az 1912/13-as tanévben sajnos az országban, Budapest kivételével statisztikailag nyilvántartott be nem íratott tanköteles volt, a elemi iskolai tanuló mellett ban vált az elemi iskolai oktatás ingyenessé. Az 1893/94-es tanévben összesen tanító dolgozott az ország elemi iskoláiban en rendelkeztek tanítói képesítéssel, képesítés nélkül 2712 volt. Az 1869 évi, majd ezt követően az 1905 évi tanterv határozta meg az elemi iskolák tananyagát. Az írás, olvasás tárgyak tanításán volt a hangsúly. A korszak elemi iskolái általános műveltséget, magasabb alapképzettséget nem adtak, így az analfabetizmus aránya, az 1890.évi népszámlálás alkalmával, az ország lakosságának 46,8%-a, ez az arány az 1910 évben már csak csökkent 31,3%-ra. 5. Középiskolák és gimnáziumok A dualista korszakban a középiskolák helyzetét az évi XXX. tc., határozta meg. A törvény szabályozta a középiskolák szervezetét, igazgatását, típusait, felügyeletét, a tanárok képesítését, az érettségi és a tanítás rendjét. Két iskolatípust különböztetett meg a törvény: reáliskolát és gimnáziumot. Közöttük az egyenrangúságot a törvény kimondta, de nem így volt. A gimnáziumból minden felsőoktatási intézménybe be lehetett iratkozni, ugyanakkor a reáliskolából csak a Műegyetemre, az erdészeti és egyéb gazdálkodási főiskolákra. Ha az oktatási törvényeket az egyházi iskola megszegte, a minisztérium az iskola felettes egyházi hatóságát kereste meg. Az általános műveltség tanítási modellje alapját képezte az állami és egyházi középiskolai oktatásnak. A középiskolák kétharmadát az egyházak tartották kézben, ugyanúgy, mint az elemi iskoláknál. A 171 gimnáziumból 1905 és 1906 között, 118 volt felekezetek birtokában, állami volt 38, 15 pedig magán- és társulati tulajdonban. Az egyházi iskolákba tanuló járt, világi iskolában pedig

17 A gimnáziumi tanulók szociális megoszlása alapján, a földbirtokos és parasztgazda családból kerültek ki a legnagyobb arányban az itt tanulók. 7 A gimnáziumi tanulók szociális megoszlása ( ) Társadalmi réteg Fő % Földbirtokos, parasztgazda ,73 Paraszt 798 1,27 Kertész, halász, egyéb őstermelő 243 0,39 Mezőgazdasági cseléd 580 0,92 Uradalmi gazdatiszt ,94 Bánya- és gyártulajdonos, kisiparos ,64 Kis- és nagykereskedő ,50 Bányászati és ipari magánhivatalnok 938 1,49 Kereskedelmi, vasúti, postahivatalnok ,04 Kereskedelmi és közlekedési segédszemélyzet ,97 Munkás ,00 Köztisztviselő ,30 Pap, tanár, tanító ,00 Egyéb értelmiségi ,59 Közhivatali altiszt ,10 Katonatiszt 545 0,87 Katonai altiszt 271 0,43 Napszámos 290 0,46 Nyugdíjas, magánzó ,63 Összesen ,00 A századelő középiskolájának oktatási rendjét tekintve, nem műszaki értelmiséget és üzletembert, hanem államhivatalnokokat, akiket példaképnek kell tekinteni. A gimnáziumok különböző fajtái váltak ismertté: kis- és nagygimnázium (XVII.- XVIII.sz.), királyi gimnázium ( ), Királyi Katolikus gimnázium ( ), fő- és algimnázium (1849-től), munkásgimnázium (1910-től), 7 közoktatas fejlödese/a középiskola c. fejezet 59.táblázat 16

18 gyakorlógimnázium ( ), humán- és reálgimn. (1924-től), egységes (1934-től), szakgimn. (1949-től), általános gimnázium (1948-tól). 6. Egyetemek és főiskolák Magyarországon a század elején, két egyetem működött: a kolozsvári és a budapesti. Csatlakozott ezekhez a Műegyetem, valamint a debreceni és pozsonyi is. Speciális szakértelmiséggel rendelkező hallgatók kerültek ki a különböző művészeti főiskolákról. A felsőoktatási intézmények számának növekedése együtt járt, a hozzájuk tartozó épületcsoportok megépítésével is. De így is állandó probléma volt a zsúfoltság és a helyhiány. A hallgatók létszámának alakulását a különböző intézményekben, és képzési ágak szerint is tájékozódhatunk. Tanév Budapesti Kolozsvári tudományegyetem A hallgatólétszám alakulása a főbb tanintézetekben Műegyetem Jogakadémiák Hittudományi főiskolák Selmecbányai főiskola Állatorvosi Gazdasági akadémiák Összesen Tanév Teológus Jogász Orvos A hallgatólétszám alakulása képzési ágak szerint Gyógyszerész Bölcsész Mérnök Agrármérnök Összesen A felsőoktatás állami kézben volt, de megőrizték belső önállóságukat az egyetemek és főiskolák. 8 Az egyetemi tanárokat az uralkodó nevezte ki. A hallgatók származását tekintve, csak negyede volt paraszt és munkásszülők gyermeke. Ők nagy számban 8 közoktatas fejlödese/egyetemek, főiskolák c. fejezet 60. és 61. táblázat 17

19 bölcsészeti és teológiai karon tanultak, mivel az egyházak pedagógusi és lelkészi pályára készülőknek ösztöndíjakat és tandíjmentességet biztosítottak. 7. Az egyházi iskolák A katolikus egyház jelenléte az oktatásügyben háromféle módon mutatkozott meg: részben, az egyház maga tartott fenn iskolákat és ezekhez kapcsolódó egyéb intézményeket, ilyen például: otthonokat, kollégiumokat. Másrészről, általában a női rendek tagjai láttak el pedagógusi feladatokat a nem egyházi fenntartású oktatási intézményekben, harmadrészben pedig az egyházi személyek részt vettek a tanfelügyeletben és az oktatásügy irányításában, vezetésében. 9 Magyarországon tehát az első iskola kapuinak nyitása megegyezik az állam- és egyházszervezés időpontjával. Bencés szerzetesek nyitották meg az elsőt, Szent Márton hegyén hazánkban, mintegy ezer esztendővel ezelőtt. Az oktatás és nevelés területén az egyház meghatározó szerepe mindig érvényesült. Kivéve az 1948 és 1989 közötti több mint negyven évet. Az állam az egyházi iskolák fenntartásához az 1890-es évektől kezdve jelentős anyagi támogatást nyújtott. Az egyház a korszerűsített népiskolái révén megerősíthette befolyását, a falusi lakosság és a parasztság körében és 1948 között határozottabban érvényesül az egyházi iskolákban: érzékenyebben és jobban fordultak a szegényebb néprétegek felé, illetve ezekben az iskolákban, az államival szemben határozottabban érvényesül a nemzeti szellemi nevelés. A magyar iskolarendszerben meghatározó szerepet játszottak az egyházi alapítású iskolák egészen 1948-ig. Az egyházi iskola volt az iskolák kétharmad része. A tehetséggondozás fontos intézményei voltak a katolikus és protestáns középiskolák, a falusi iskolahálózatukkal. De ugyanakkor a felekezeti iskolarendszer elavult volt, a kistelepüléseken megtalálható volt, azaz oktatási rendszer, amely három, osztatlan, egytanítós elemi iskolaként működött: egy állami, egy református, és egy katolikus. Évfolyambontásra a létszám miatt nem volt lehetőség, szegény és rosszul felszerelt iskolák voltak.a liberális állam 1867 után sok iskolapolitikai törvényt alkotott, de az oktatásügyet nem szekularizálta, és elég állami iskolát sem állított. Így egyházi kézben maradt a polgári kor oktatásügye. A Horti korszakban sem történt változás, de lassan emelkedett az 9 A katolikus egyház története Magyarországon VII/1. Az egyházi iskolák 1 bek. 18

20 állami, nem egyházi, községi és egyéb oktatási intézmények száma. A korszakban az iskolatörvény leszögezte, hogy az iskolák célja, a tanulók hazafias és valláserkölcsi nevelése. Ennek eszköze a vallásoktatás, természetszerűleg a katolikus egyházi iskolában, a katolikus egyház hitelveinek megfelelően történt, ezt a felettes egyházi főhatóság biztosította, illetve gondoskodott. Trianonnal az egyházi iskolák nagy veszteséget szenvedtek. 1913/1914-ben Magyarországon az egyház 5678 római katolikus egyházi intézetet tartott fenn, ezek közül a békeszerződés majdnem felét, azaz 2826-ot szakított el, a fennmaradó 2852 maradt katolikus intézet. Az egyház intézményei számának arányát látjuk. 10 Sorszám A katolikus egyház intézményeinek száma Trianon után Az ország egész A meg nem szállt A megszállt Intézet neve területén területen területen 1. Kisdedóvó Elemi népiskola Polgári fiúiskola 1 n 1 Polgári 4. leányiskola Felső népiskola 1 1 n Óvónőképző 6. intézet Tanítóképző Tanítónőképző Gimnázium Reáliskola n n n Leány 11. középiskola Jogakadémia 2 n Hadtudományi főiskola Tanárképző 1 n 1 Polgári isk. 15. tanítónőképző Szakiskola Árvaház Javító intézet 1 1 n 19. Menedékház 1 1 n 10 A katolikus egyház története Magyarországon VII/1. Az egyházi iskolák 8.1.táblázat 19

SZAKDOLGOZAT. Ficzere Szabolcs 2013. Nem terjesztendő! Ez kizárólag csak a szerző joga.

SZAKDOLGOZAT. Ficzere Szabolcs 2013. Nem terjesztendő! Ez kizárólag csak a szerző joga. SZAKDOLGOZAT Ficzere Szabolcs 2013 Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológia Kar Neveléstudományi Tanszék A sátai Általános Iskola története a XX. századi megalakulásától a XXI. századi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Doktori (PhD) értekezés 2005 Készítette: Ujlakyné Szűcs Éva PhD hallgató

Részletesebben

A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái

A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái Monographiae Comaromienses 15. Szerkesztőbizottság Horváthová, Kinga Liszka József (elnök) H. Nagy Péter Tóth János Sándor Vajda Barnabás Pukánszky

Részletesebben

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41.

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ISKOLA ÉS TÁRSADALOM A Zalaegerszegen 1996. szeptember 5 6-án rendezett konferencia előadásai ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ZALAEGERSZEG, 1997. Szerkesztő:

Részletesebben

A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ÉVSZÁZADAI 1

A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ÉVSZÁZADAI 1 Dr. Pálvölgyi Ferenc A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ÉVSZÁZADAI 1 A különböző szerveződésű bentlakásos egyházi- és világi tanintézetek, vagyis a kollégiumok patinás múltjáról számos kultúrtörténeti forrásból tájékozódhatunk.

Részletesebben

Csicsay Alajos. Iskolatörténet

Csicsay Alajos. Iskolatörténet Csicsay Alajos Iskolatörténet Unokáimnak, Csicsay Bencének és Áronnak, valamint kortársaiknak szeretettel Csicsay Alajos Iskolatörténet Lilium Aurum Dunaszerdahely 2002 A könyv megjelenését támogatta:

Részletesebben

A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig

A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig Konzulens: Ormándi János tanszékvezető főiskolai

Részletesebben

Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Doktori értekezés. Kovácsné Tóth Ágnes

Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Doktori értekezés. Kovácsné Tóth Ágnes Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző főiskolai hallgatók körében Doktori értekezés Kovácsné Tóth Ágnes Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Az egyházak az államalapítástól napjainkig

Az egyházak az államalapítástól napjainkig MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu Az egyházak az államalapítástól napjainkig A Kárpát-medencében Kr.u. 1000-ben I. (Szent) István által alapított keresztény magyar királyság a nyugati,

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI ERŐK A KÖZOKTATÁS- ÉS SZAKOKTATÁS-POLITIKÁBAN (1867 1945)

MUNKAERŐPIACI ERŐK A KÖZOKTATÁS- ÉS SZAKOKTATÁS-POLITIKÁBAN (1867 1945) 232 képzés és munkaerőpiac MUNKAERŐPIACI ERŐK A KÖZOKTATÁS- ÉS SZAKOKTATÁS-POLITIKÁBAN (1867 1945) A mai társadalomtudományokban közhely, hogy az iskolázás hoszszúságáról illetve az egyes iskolatípusokról

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története Készítette: Tóth Dorina Anna Debrecen, 2014. április 28. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

(2011 2013) III. KÖTET

(2011 2013) III. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) III. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867 1945

Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867 1945 Iskolakultúra 2005/6 7 Nagy Péter Tibor Neveléstudományi Intézet, BTK, PTE PH Felsõoktatási Kutatóintézet Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867 1945 tanulmány I. Az állami befolyás

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út Készítette: Czirják Attila 2008. 1 Bevezetés Tanulmányomban a gyermekvédelem történetével fogok foglalkozni nemzetközi

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat konzervatív pedagógiai folyóirat Ára: 1000 Ft 2007. aguszutus Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 15. szám KOLLÉGIUM A kollégium nagyon régi találmány: az ókortól kezdve

Részletesebben

AZ ANYANYELVI OKTATÁSTÓL AZ ETNIKUS KULTÚRA ÁTÖRÖKÍTÉSÉIG (Magyar iskolaügy Amerikában 1890 és 1940 között) FEJŐS ZOLTÁN

AZ ANYANYELVI OKTATÁSTÓL AZ ETNIKUS KULTÚRA ÁTÖRÖKÍTÉSÉIG (Magyar iskolaügy Amerikában 1890 és 1940 között) FEJŐS ZOLTÁN AZ ANYANYELVI OKTATÁSTÓL AZ ETNIKUS KULTÚRA ÁTÖRÖKÍTÉSÉIG (Magyar iskolaügy Amerikában 1890 és 1940 között) FEJŐS ZOLTÁN A századfordulón a magyar bevándoroltak Clevelandben, Toledóban és South Bendben

Részletesebben

Fordulatok a magyar kultúrpolitikában az 1940-es években

Fordulatok a magyar kultúrpolitikában az 1940-es években Fordulatok a magyar kultúrpolitikában az 1940-es években PORNÓI Imre Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar, Nyíregyháza porimrit@t-online.hu A Horthy - rendszer utolsó közoktatási reformja: 1940:XX.tc.

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK 2007 Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év EGYHÁZI ÉS ÁLLAMI ISKOLÁINK Az egyházi oktatás alapjai A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény preambulumában

Részletesebben

7-8.szám 2005. A tartalomból: A magyar középiskolai. XV. évfolyam. Tessedik-díjasok. Diák-vezetõképzõ tábor

7-8.szám 2005. A tartalomból: A magyar középiskolai. XV. évfolyam. Tessedik-díjasok. Diák-vezetõképzõ tábor A tartalomból: Szakmai - módszertani, információs folyóirat A magyar középiskolai kollégiumok Tessedik-díjasok Diák-vezetõképzõ tábor 2. old. 8. old. 12. old. XV. évfolyam 2005. 7-8.szám Rippl-Rónai József

Részletesebben

Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon

Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon Nagy Péter Tibor: Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon Kandidátusi disszertáció Budapest, 1994 A kandidátusi dolgozat és annak tézisfüzete Nagy Péter Tibor digitális kéziratai alapján

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA. Nagy Péter Tibor

OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA. Nagy Péter Tibor OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA Nagy Péter Tibor NPT_Oktatas.indd 1 2012.05.10. 13:54:19 Iskolakultúra-könyvek 44. Sorozatszerkesztő GÉCZI JÁNOS NPT_Oktatas.indd 2 2012.05.10. 13:54:21 Oktatás -történet,

Részletesebben

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6.

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6. DemNet könyvek 6. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Budapest 2006 Második, javított kiadás Szerzők: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária Szerkesztette:

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Konzulens: Dr. Szabó Annamária Eszter Egyetemi

Részletesebben

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 315 331. (1995) AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék A gondolat

Részletesebben

Az egyetem válsága Az egyetem történetének néhány mozzanata Sacerdotium Imperium/Regnum Studium humanizmus, a reneszánsz

Az egyetem válsága Az egyetem történetének néhány mozzanata Sacerdotium Imperium/Regnum Studium humanizmus, a reneszánsz Az egyetem válsága avagy a válság egyeteme? Szollár Lajos egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem) Professzorok Batthyány Köre Előadás a Professzorok Batthyány Köre Van-e jövője a magyar felsőoktatásnak? c.

Részletesebben