A TERMÉSZET SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERMÉSZET SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA"

Átírás

1 A TERMÉSZET KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON: SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA MEGJELENIK MINDEN HO 15-EN ELŐFIZETÉSI DIJ: EGY ÉVRE 6 PENGŐ FÉLÉVRE 3 PENGŐ EGYES SZÁM ÁRA 60 FILLÉR III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 193T. MÁJUS >ŐRSÉG«A Z ÁLLATKERTI TÓ PARTJÁN. ifj. Dorner Aurél felvétele. Rapaics Raymun r.: Orgona. Igali Mészáros József: Tavasz a vizeken. Éhik Ciyula r.: Tavaszi vaásztrofeák. Borsoi László: Májusi erőben. Vaásztrofeák Tára. Kleiner Enre r.: Rigók a városban. Veress Gábor: Ujabban fészkelő maarak Paks határában. TARTALOM: Maarakról. Rövi közlemények. Könyvekről. Mi újság az Állatkertben? A magyar kutya. Hankó Kató: Tavasz az erőn. Szerkesztői üzenetek.

2 FILLÉRES VASÁRNAPOK AZ ÁLLATKERTBEN! Minen hónap első vasárnapján felnőttek 40 flér 10 éven aluli gyermekek 20 flér beléptiíjat fizetnek a székesfővárosi állat- és növénykertben Aki tanulni, gyönyörköni és szórakozni akar, ezen a napon okvetlenül látogassa meg az állatkertet. Nappal: az összes állatok a szaba kifutókban láthatók. Akvárium (tengeri és éesvízi állatokkal), kígyóház, pálmaház, lovaglás, kocsizás, venéglő, tejcsarnok. 8 GUNDEL állatkerti venéglői kiváló konyháiról közismertek P O L G Á R I A R A K Éttermei és terrasza a Gellértsszállóban a viékről felránuló közönség és külföli látogatóknak kevelt szórakozási helye. N E KK5ÍKKKKÍÍKK5ÍKKK5Í x SCHREIER BÉLA kereskeelmi részvénytárs. BUDAPEST ii VII., Izabella-utca 34. sz. Tel.: 1=438=49 és 1= Vesz és ela minennemű szálas* és szemestakarmányt, :i őrleményféléket, gabona* x neműeket, fűszer*, hüve* lyes* és gyarmatárut. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Megelégeést nyújt kertünk, l\a megb magot vetünk. Mauthner Öön r.~t. Buapest, VII., Roítenbler-u. 33.

3 Orgonasövény. Naler Ferenc felvétele. ORGONA. írta: Rapaics Raymun. Az orgona az olajfafélék csalájának szép és érekes nemzetsége, a tuomány Syringa néven különbözteti meg. Török neve lák, ezt vették át a franciák és angolok, a németben előbb Spanischer Flieer, innen származik a régi magyarban is a»spanyol boza«maj egyszerűen Flieer. Az orgona név a magyarban csak a VIII. száza végén bukkan fel és nem más, mint a Syringa szaba forítása. Csalái rokonságát az orgona virágszerkezetével árulja el. Ez nagyon egyszerű. Jellemzi a négyes szám ; a csésze négyfogú, a párta összenőtt négyszirmú, alsó része csöves, felső része peig kiterült négy pártakaréj. Az ivarlevelek köreiben a négyes szám felezőik, tehát az orgonavirágban két porzót és két termőlevélből alakult termőt találunk. A termő röviebb a porzóknál, ezek szálukkal a párta belsejéhez nőnek, s a pártától csak a pártacső torkát elzáró portokok különülnek el. Az orgonavirág pompás latát minenki élvezte és ismeri. Ezt az latot a virág a magházon fejleszti. A magházon vannak ugyanis mézmirigyei, amelyek a rovarok csalogatására való latanyagot és mézet elválasztják. A pompás latra gyülekezik is sok rovar, főképen méhek és lepkék. A fecskefarkúlepkének az orgonavirág egyik legkeveltebb kikötője. Látogatása az orgonának bizonyára hasznára válik, mert hosszú pöörny el vével játszva nyitja meg az utat a portokok között, közben könnyeén eléri a pártacső alján összegyűlő mézet és elkerülhetetlenül érinti a bibét. Az orgona-nemzetség hazája Eurázia, elterjeésének központja peig Kína nyugati része, vagyis Ázsia közepe. Pontosan huszonnyolc faját különböztetik meg, ezeknek zöme Kína nyugati részében honos, néhány faj Manzsúriában, Koreában és Japánban él, a Himalájában szintén csak néhány faj honos, azután tovább nyugatra, Kisázsiában és Előázsiában, olyan terület következik, amelyen egyetlen orgonafaj sem található, ellenben tovább nyugatra, a Balkánon ismét felbukkan az orgona-nemzetségnek egy képviselője, a közönséges-orgona (Syringa vulgáris) ; ennek hazája Erély élnyugati sarkáig ér, s ott átaja helyét az erélyi-orgonának (Syringa Josikaea), amely az északkeleti Kárpátokig nyomul. Miként látjuk, Európának két orgonafaja van, ám ezeket az orgona-nemzetség ázsiai terjeési területének legnyugatibb határaitól óriási terület választja el. Ezt a növényvág történetének kutatói úgy magyarázzák, hogy régi korokban,

4 valószínűleg még a harmakorban, az orgonanemzetség erre nyugatra a Himaláján és Afganisztánon túl a Balkánig és Erélyig összefüggően telepeett meg, e a későbbi korok éghajlati változásai a közbenfekvő területeken kipusztították azt a növényzetet, amelynek az ottani orgonafajok is tagjai voltak. Ezt a feltevést több hasonló Közönséges-orgona (Syringa vulgáris). Naler Ferenc felvétele pélával támogathatjuk. A közönséges-vagesztenye (Aesculus hippocastanum) szintén balkáni fa, akár a közönséges-orgona, s rokonai szintén Kínában élnek. (L. A Természet évf ol.) Az orgonának testvérnemzetsége az aranyfa. Fajai főképen Kínában honosak, egy faj azonban Albániában él, ez a balkáni-aranyfa (Forsythia europaea), amelynek legközelebbi rokona a Kínában honos Forsythia Giraliana. Még arra is aka péla, hogy egy faj terjeési területe két egymástól távol eső részre oszlik, pélául a kertekből közismert sárgaliom (Hemerocallis flava) Európában a Dunántúl őshonos növénye, tovább keletre hiányzik, azután megint Szibéria nyugati részében bukkan fel. Minezek a pélák eléggé mutatják, hogy sok régi növénynemzetség életében nagy szakaást okoztak annak a területnek jégkorszaki éghajlatváltozásai, amelyek a Fekete-tengertől északra és élre a növénytakarót valamikor megtizeelték. Méltán soroljuk ezek közé az orgona-nemzetséget is. Ám az orgona-nemzetség történetében nemcsak a növényfölrajzi vizsgálat vezet Kínába, a nemzetség központjába, hanem az orgona kertészeti története is azt mutatja, hogy ez a szép virágú cserje igazi kínai növény. Az újabb kutatások ereményei ugyanis kétségtelenül bebizonyították, hogy a kertészek az orgonát nem Európában, nem is Törökországban, hanem Kínában feezték fel, s ott kezték kertekbe ültetni. A kínaiorgona (Syringa oblata) testvérfaja a balkáni-orgonának, e kerti szereplése egy meghatározhatatlan régi korba nyúlik vissza. Ez volt az első orgonafaj, amelyet kertbe ültettek és íszcserjévé avattak. A balkáni-, vagyis a közönséges-orgonától egyébként abban is különbözik, hogy levelei ősszel szép narancssárgára vagy vörösre színezőnek. A szababan Shensi, Shansi, Kansu és Hupeh kínai tartományokban honos. Kínai kertekben számos kerti fajtája ismeretes. Európában csak a tuományos célt szolgáló növénykertekben látható. Szintén egy ismeretlen régi korban lett kerti íszcserje a perzsa-orgona (Syringa persica) is, ez azonban, miként ma már tujuk, tévesen viseli ezt a nevét. Nem mintha a perzsa kertekben hiányozna, sőt egy iőben minen perzsa kertben nagyon kevelt cserje volt, hanem azért, mert a perzsák keletről, Kínából kapták, hazája ugyanis nem, miként sokáig vélték, Perzsia, hanem Kína, közelebbről meghatározva, Kansu. Kína régi százaokban sok áruját nyugatra kezte szállítani, Kr. e. a II. százaban építette azt a nagy karavánutat, amely Perzsiáig ér, s amelyet legfőbb árucikkéről selyemútnak neveznek, ma peig az európai és ázsiai nagy összekötő gépkocsiútnak akarnak kiépíteni. Ezen az úton kínai karavánokkal jutott Perzsiába az őszi- és a kajszibarack, amelyet a régiek perzsa honosságúnak tartottak, akárcsak később a perzsa-

5 orgonát, amely azonban szintén kínai honosságú. A perzsa-orgona vesszői gyengébbek, hajlékonyabbak a meglehetősen merev termetű közönséges-orgonáénál, levelei gyakran hármasak vagy szárnyasán szeleteltek, keskenyebbek. Virágai kisebbek, fürtjei tömöttebbek. Európába a VII. száza elején hozták. Ekkor azonban az európai kertekben már megkevelték a közönséges-orgonát, ""S a perzsaorgona nálunk nem is terje-, hetett el túlságosan, jelentősége csak akkor növekeett meg, amikor a VIII. százaban a közönséges-orgonával keresztezték s ezáltal új keverékfajt teremtettek, amelyet a tuományban nagyon szerencsétlenül Syringa chinensis névvel jelöltek meg. A keverékorgona a közönséges-orgonánál hajlékonyabb, viszont a perzsaorgonánál nagyobb, levelei kisebbek és keskenyebbek, mint a közönséges-orgonáé, e nem szárnyasán szeleltek. A mult száza első felében nagyon elterjet. A Balkánon honos közönséges-orgona (Syringa vulgáris) valamikor a VI. százaban, ugyanakkor, amikor a vagesztenye, jutott a konstantinápolyi török kertekbe. Az első aatot róla Belon Pierre, keleti utazó munkájában olvassuk, amely 1554-ben jelent meg, s először említette a törökök nagy virágkevelését. Belon azonban a növény lák nevét még nem ismerte. Ezt 1565-ben csak Mattioli említi, aki elmonja, hogy az első orgonát Busbecq követ hozta magával Konstantinápolyból. Amikor ez az orgona 1589 május havában Bécsben a Himmelpfortgasse és a Seerstátte sarkán először virágzott, a kis kertből valóságos búcsújáróhely lett, mert a csoálatos latú és színű cserjét Bécs apraja-naggya látni akarta. Ettől kezve népszerűsége egyre nőtt s tetőfokát a táblabíróvágban, a múlt száza első felében érte el. Az erélyi-orgonát (Syringa Josikaea) sokkal később, csak a múlt száza elején feezték fel. Már Kitaibel hallott róla bizonyos Bulla oktortól, e ő még nem látott belőle pélányt. Ellenben Baumgarten János 1823-ban Gróf Bethlen Katalin kolozsvári kertjében látta az új cserjét, amelyet a Grófnő a Sebes-folyó völgyéből hozatott. Baumgarten biztatására a Grófnő megmutatta a cserjét Báró Jósika Jánosné született Gróf Csáky Rozáliának, az erélyi kormányzósági elnök feleségének, aki egy szárított pélányát Bécsbe Jacquin-nek juttatta el. Jacquin a szakköröknek az új orgonafajt a német természetvizsgálók és orvosok Hamburgban tartott vánorgyűlésén 1830 szeptember 20-án mutatta be és nem egészen méltányosan Jósikáné tiszteletére Syringa Josikaea néven vezette be a tuományba. Keverékorgona (Syringa vulgáris x persica). Naler Ferenc felvétele. Az erélyi-orgona a közönséges-orgonától és közelebbi rokonaitól sok tekintetben lényegesen különbözik. A legtöbb orgonafajnak ugyanis, ágai csúcsán, két rügye van, mert a középső főrügy vagy ki sem fejlőik, vagy korán elszára és lehull. Az erélyi-orgona és rokonsága ellenben ágai végén nagy csúcsrügyet fejleszt, s ebben rejtőzik a virágzat. A közönséges-orgona vesszőinek csúcsán a két olalrügyből néha csak az egyik, máskor azonban min a kettő virágzatot visel. Az erélyi-orgona elterjeése renkívül különös. Nem egész Erélyben honos, csak nyugati olalán

6 a Biharhegységtől az Erős-Kárpátokig. Bz az elszigetelt elterjeése különben megfelel a kínai orgonafajok fölrajzi sajátságainak, mert a szigetszerű elterjeés azokra is jellemző. A kertekben az erélyi-orgona nem hóított, szépség olgában sem a perzsa-, sem a balkáni-orgonával nem versenyezhet. Ellenben Amerikában szívesen ültetik élősövénynek. Az orgona korunknak nem ivatos virága. A fővárosban is néhány évvel ezelőtt a tereken sok orgonacserjét kivágtak. Hogyan is lene a táblabíróvág latos, bájos, keves virága ebbe az új vágba, amely csak akkor szereti a zenét, ha fülcsavaró és úgy kívánja a táncot, ha rókalépés. Virágból sem kell már az orgona, a virágszépség netovábbja a mevekaktusz. De ahol a kertben a bájt és a szelí szépséget még szeretik, most is felnyílnak májusban az orgonasövények és viráguk az egész kertet felmagasztalja. TAVASZ A VIZEKEN. írta: lgali Mészáros József. Minen tavasszal, amikor a téli nagy pihenő után újjáélet náasok tarkítják a vizeket, egy gyermekkori emlék eleveneik meg előttem. Tavasz volt. Nagy erővel lüktetett az élet. Víg maárszó szállt a langyos szél szárnyán s a gyarapoó növényzetet a magasból bőségesen aláömlő napsugarak simogatták. A naptár május havát jelezte. A Balaton partján iparkotam Gyenesiás irányában. Közöttem és a nagy víz között, bent, a sekély vízben hatalmas nárengeteg terült el hosszan. Tavaszi uj jongásában a Balaton sem fért meg bőrében, elhagyta renes merét és, hogy pöffeszkeő nagyságát mutassa, elöntötte vízével az új fűvel benőtt parti föleket. Nézegélve halatam előre, amíg egy előttem aig ismeretlen látvány meg nem állított a vízparton. Habzott, örvénylett a sekély víz és hajlaoztak a kiálló sás- és nászálak ; iőnként nagy csobogás hallatszott, maj ismét csen lett. Alltam és tágranyílt szemmel néztem a vizet. Egyszer csak megláttam egy nagy halnak a hátát, amint a vízben fel és alá úszkált. Maj nemsokára egy még nagyobb tűnt fel és lassan annyi verőött össze, hogy a növényzettel benőtt szélvizekben alig tutak egymástól mozogni. Azóta nem mult el tavasz, hogy, ha tehettem, végig nem jártam annak a víznek a partját, ahol aziőtájt éppen tartózkotam. Ha tavasszal valamelyik halasvizünk mellett sétálunk, néha érekes olgokat láthatunk; megfigyelhetjük a fajfenntartás ösztönétől hajtott halakat, ezek yenkor renes tartózkoási helyüket elhagyják, renszerint fajok szerint csapatokba verőve»nászútra«kelnek és elvánorolnak a folyamokból a tengerbe vagy messzire felhatolnak a folyók forrásviékéig. Igen sok halfaj a partmenti sekélyebb vízrészeket keresi fel, renesen az olyan helyeket, amelyek áraások alkalmával víz alá kerülnek. Ezek a vízinövényekkel benőtt sekély vizek könnyebben felmelegszenek Kecskefarkú-lepke a közönséges-orgona (Syringa vulgáris) fürtjén. Vaas Ernő felvétele.

7 és a bennük lerakott ikrák biztosabban és gyorsabban kelnek ki. Leginkább a pontyot (Cyprinus carpio L.) látliatjuk a szél vizekben kisebb-nagyobb csapatokban feltűnni. A márnák (Barbus fluviatis Ag.) hosszú sorban egymás mögött úsznak az ívóhelyek felé ; legelöl az öreg nőstények halanak, utánuk peig a hímek, vagyis a tejes halak, maj a fiatalok zárják be a vígan halaó nászmenetet. A nyálkás-compó (Tinca vulgáris Cuv.) nősténye már nem szereti a tömeges felvonulást, renszerint két hím társaságában vonul a sasos vizekbe, hogy biztos helyen rakhassa le ikráit. Vizeink útonállója, a kora tavasszal ívó csuka (Esox lucius L.) többemagával egymáshoz örzsölőzve, szerelmeskeve vonul az ivás helyére. Ott láthatjuk a szél vizekben feltűnni a leső harcsának (Surus glanis L.) széles fejét is ; ez sem csapatosan mutatkozik, hanem renesen párosával jár, amikor ivás iején elhagyja a vizek mélyebb részeit. Gyakori vízmelletti bolyongásaim közben csak ritkán volt alkalmam ívó harcsákat látni. Habár a fajfenntartási vág)' yenkor ezeket is éppúgy hatalmában tartja, akár a többi halat, azt tapasztaltam, hogy ezek mégis elővigyázatosabbak a többinél. Az ívó pontyokat sok esetben akár puszta kézzel is megfoghatjuk, e a harcsa majnem minig megérzi a közelgő veszeelmet. A Zala-folyóban láttam még régebben egy hatalmas ívó harcsát. A parton halatam, amikor a nagy vízcsapkoás elárulta a közelben tartózkoó halat. Figyeltem, honnan ere a zaj és iparkotam a vizet óvatosan megközelíteni. Sikerült is meglátnom a hatalmas harcsát, súlya negyven-ötven kó körül lehetett. A kis szörnyeteg, sajnos, csak néhány másopercig mutatkozott, mert rosszat sejtve, farkúszójával a sekély vízben nagyokat csapott, s hirtelen eltűnt szemem elől. A mult év tavaszán ismételten a Velencei-tó viékén jártam. A majnem ősi ereetiségében levő tó valóságos paraicsoma a ponty féléknek. Egyik nap, amikor a tó náal úsan szegélyezett partján már sokat barangoltam, leheveretem egy fa árnyékába. A fa kis emelkeésen állt, ezért könnyen végigláttam az előttem elterülő vízrészeken. A teljes szélcsenben egyszerre csak hajlaozni keztek a nálevelek, maj megzörrentek az összeütőő nászárak és egymás mellett szorongva egy tömeg ívó hal jött ki a sűrű náasból. Izgalmukban annyira megfelekeztek az óvatosságról, hogy egészen a part mellé merészketek, ahol a sekély vízből már a hátuk is kátszott ; maj olalra űltek és az alacsony vízben alig tutak továbbjutni. Előttem két-három méterre a vízben vergőtek, testükkel felkavarták az iszapot és csak hosszú kínos küzköés és fáraságos kísérletezések után sikerült a mélyebb vízbe visszavergőniök. A halak tömeges felvonulását azonban egyre ritkábban figyelhetjük meg, mert az ívóhelyek napról-napra fogynak. Ahol a tavaszi napfényben cslogó vizekben tavaly még tömegével láttuk az ívó halakat»füreni«, ott a part mentén ma már hatalmas fövenyfürő vonul végig, a vízen vagy vízparton csónakházat és különféle más épületeket találunk. Eltűnnek az ivóhelyek, a náasok sejtelmes zizegése helyett kotrógépek obogása tölti be a levegőt; kotorják a talajt, a parton emberek szorgoskonak, simára egyengetik a fölet és alkalmas helyet iparkonak készíteni a közművelőés számára. Az ívó halak is eltűnnek és ikráik lerakására más vízrészeket keresnek. Amikor az ivás ieje közeleik, a halakon renszerint különböző elváltozások mutatkoznak. Némelyik hal bőrének vérerei meguzzanak, olalán és hátán, sőt mellúszójának sugarain is nászfoltok keletkeznek, és vannak olyan halak is, amelyek ereeti színüket változtatják meg. Ezek közé tartozik egy parányi kis halunk, az alig öt centiméternyi hosszú szivárványosökle (Rhoeus amarus Bl.) hímje is, amely ivás iején szép élénk nászruhában ékeskeik. De a halakon yenkor nemcsak külső változások mutatkoznak, hanem még életmójuk is kissé megváltozik. A békés természetű halak renszerint élénkebbé és harciassá válnak, a lomhák fürgék lesznek, a vizek haramiái peig megszelíülnek. Amikor a halak az ikrát lerakták, az ívóhelyeket elhagyják és visszatérnek ereeti lakóterületükre. Elcseneseik a szélvizek élete és csak ritkán lehet egyegy lemarat ívóhalat látni, amint a náat zörgetve, nagy igyekezettel keres magának utat a sűrűségen át a mély vizek felé. A vízbe lerakott és megtermékenyített ikrákból iővel kis halivaékok fejlőnek ki. A fejlőés minig a víz hőfokától függ, mennél melegebb a víz, annál gyorsabban kelnek ki a peteburokból az ivaékok. Amíg nem tunak önállóan táplálkozni, a hasukon lévő szíkzacskó-ban elraktározott táplálóanyagot használják fel testük gyarapítására, növekeésre. A szikzacskó a kis ivaékokat a mozgásban természetesen akaályozza, ezért egy ieig a vízfenéken tartózkonak és ügyetlenül igyekeznek mellúszóik mozgatásával magukon segíteni. A tavasszal ívó halak petéiből körülbelül egy hét múlva kelnek ki az ivaékok ; néhány nap multán már meg is kezhetik az önálló táplálkozást, ha kevező iőjárás esetén szíkzacskójuk tekintélyes részét fel tuták már használni és ennek következtében táplálkozási szerveik is jobban kifejlőtek. Tavasz végefelé vagy nyár elején a kis újszülötteket már a szélvizekben csapatokba verőve viáman úszkálni láthatjuk. Es ha a sors kegyesen irányítja életüket, néhány esztenő múlva már maguk gonoskonak bőségesen fajuk fennmaraásáról. TAVASZI VADÁSZTROFEÁK. írta : Éhik Gyula r. A vaász lesi a tavaszt, számolja a napokat, várja legtitokzatosabb maarunkat, az ereiszalonkát. Hogy ezt a várva-várt maarat ezúttal csak rövien említem, annak oka az, hogy a szalonkatrofea a szárnya végéből kitépett liáromcentiméteres tollacska nem ísztárgy ; szerény, nem feltűnő ísze a vaászkalapnak, csak a beavatottnak mesél a tavaszi erőben töltött esték liangulatosságáról. Régebben mint húsz évvel ezelőtt Lőcse varegényes tájain, a Vinna ősfenyveseiben vaászgattam. Akkor is lestük a tavaszt, számoltuk a napokat, e nem annyira a szalonkahúzás, mint inkább a siketfaj és nyírfaj

8 Kitömött ürgő siketfajkakas. ürgésének iejét vártuk. Hogy a trófeákat megfelelően értékelhessük, gonolatban menjünk el egy nyírfajvaászatra. Az inulás iején Lőcsén már tavasz volt. A patakok mentén, a neves réteken aranysárgán virított a mocsárigólyahír, a bokrok tövén szerényen húzóott meg az latos ibolya. A hóvirág már régen elvirágzott. Fenn, a Vinnán, az ősfenyvesek között még hótakaró fete a hegyhátakat és csak a naposabb olalakon tűnt elő helyenként az elmúlt évről marat száraz avar. Délután még sütött a nap. Az olvaó hólé hangosan csobogva igyekezett ezer érben a hegyolalon lefelé. Tavaszi lattól, párától szinte fülleten terhes volt a lég. Leültem egy fatuskóra. Mély lélekzéssel szívtam magamba a tavaszi levegőt és szemem fárahatatlanul fürkészte előttem a táj szépségeit. Minen mozgott, minen élt a napsütésben. S az életnek ebben a harsogó tavaszi tobzóásában egyéniségem elveszett. Ugyanúgy éreztem és láttam a lábamnál mozgó bogár, a körülöttem röpköő lepke, a fölöttem keringő sas, a csörgeező hólé, az üítő latot terjesztő fenyők életét, mint a magamét. Megbámultam a hegyek mögé bukó nap vérvörös korongját és megbűvölten lestem, miként takarja el a felszálló esti lás kö az utolsó napsugaraktól bearanyozott felhőket. Fázni keztem. Eltűnt az éltető napsugár, lassan megint megermet minen. A csobogás fokozatosan halkult, végre megszűnt. Újra fagyott. Éjjelenként ott még tél volt! Szótlanul ballagtam a vaászházba éjjeli nyugovásra. Hajnal előtt 2 órakor keltünk. Dermesztően hieg szél nyikorgatta a vaászház ablakainak fatábláit. Petróleumlámpánk éppolyan kényszereetten pislákolt, amyen kelletlenül bujtunk ki mi is a meleg ágyból. Gyorsan kapkotuk magunkra a ruhát; úgy öltöztünk fel, mintha az északi sarkra mennénk. Rövi reggelizés után meggyújtottuk kézámpásunkat és elinultunk libasorban. Elől ment, aki a lámpát vitte, a többi nyomában halat. Elértük a fenyőgallyból épített első lombsátort, leskunyhót ; egyikünk ott marat, a többi szép sorjában a következő sátrakban helyezkeett el. Hajnal előtt }43-kor foglaltam el helyemet az egyik lombsátorban s ott magamra maratam. Megkíséreltem a tőlem jobbra és balra levő sátrak helyét megállapítani. Nem sikerült! Csak nagyjából tutam az irányt, látni a sötétben nem láttam semmit. Eleinte éberen figyeltem ; minen ágreccsenésre, zörejre azt hittem, valami va közeleik. Hamar megtanultam, hogy a szél töreli a száraz gallyakat. 4 óra felé kezett erengeni. A szél elállt. Keserű öröm volt, mert a kö zavartalanul terült el a fölön. Titokzatos hangokkal telt meg a lég. Nagyobb maarak repülésének suhogó zaját hallottam. Hiába meresztgettem szememet, minenütt csak kööt láttam. Maj előttem lépésnyire szállhatott le valami maár. Sajátságos ketyegő hangokat hallottam, mintha valaki két kulcsot ütögetne egymáshoz. Még jobban figyeltem. A tikkegés után furcsa sziszegés, suhogás hallatszott. Minen vér a fejembe szállt, szívemet torkomban éreztem obogni. Előttem volt valahol a nyírfajkakas. Aztán jobbról is, balról is hangok törtek felém, tele volt a lég a nyírfaj tavaszi nászalával. Hiába erőlkötem, a köfátyol eltakart minent. Nem bírtam magammal. Mennem, mozognom, csele- A siketfajkakas fejéből, szárnyából és farktollaiból alakított vaásztrofea.

9 kenem kellett. Megkíséreltem a lehetetlent. Négykézláb másztam előre az ismét olvani kező hóban, a legközelebbi tuskóig; mögötte valahol ürgött az egyik kakas. Mire oacsúsztam, a ürgést jobbról hallottam; jobbra csúsztam, balról hallottam. így csúszkáltam-mászkáltam négykézláb, helyenként hason a sáros latyakban reggel 146-ig, azután váratlanul felszakat a kö és kisütött a nap. Hiába forgattam jobbra-balra fejemet, nem láttam, sőt ettől kezve már hallani sem hallottam semmit. Megtörültem sáros kezemet, leültem pihenni. Egy fatuskón éltem át a tavasz tökéletes ébreését. A napsugár ismét mozgásra késztette az éjjelre megermet bogarat, repülni keztek a lepkék, zajosan csobogott megint völgynek ezer erecskében a hólé. Reggel 8 órára vetőtem a vaászházba, még jókor, mert küleni akartak értem. Azt hitték, eltévetem. Nyírfajkakas aznap csak egy esett, azt is egyik későn kelő társam lőtte, a vaászház mellett a réten. Megcsoáltam, e nem irigyeltem, mert a ürgő kakasok hangjainak csalogatása közben átélt izgalmat még ma is érzem, peig több mint húsz évvel ezelőtt történt. Ilyen és ehhez hasonló történeteket regélnek, egy mesevágba, a mult álomköébe ringatnak bennünket a vaásztrofeák. A fajkakas, mint trófea, legtöbbször ürgő helyzetben kitömve kerül a falra, aki peig a faj ürgésének vaászörömeit többször is átélte, megelégszik az egyszerűbb trófeával is ; van, aki a fejét, szárnyát és farkát együvé szerelve teszi el emlékbe, e olyan is van, aki a legyezőszerüen szétteregetett farktollakkal is beéri. A tavasz meghozza az alföli vaász örömét is. Ápris közepén kezőik a túzok násza, a túzokürgés A siketfajkakas farktollaiból készült vaásztrofea. :\ túzokkakas feje, nyaka, farka és szárnya mint vaásztrofea. ieje. A kakasok nyaka meguzza a nyakba tolult sok vértől. Felfuvalkonak, szárnyukat lecsüggesztik, farkukat legyezőszerüen szétterjesztik és méltóságteljesen, élcegen, kissé hajlott testtel feszelegnek, tipegnek-topognak a tyíikok előtt, akár a pulykakakasok. Ápris hava az alföli rónaságon még elég rieg. A nap ugyan már melegen süt, e renszerint fúj a szél és a könnyen öltözött ember egy-kettőre átfázik. Hó yenkor már régen nincs az Alfölön. Bő vizek, nagy kiterjeésű pocsolyák jelzik pélául a Dömsö melletti Apajpusztán a tél elmultát. Gyalogosan bizony néha negyeórákig kell a vizet kerülgetnünk, hogy száz méterrel néha csak tízzel előbbre jussunk. A pocsolyák kerülgetésének renesen az a vége, hogy az ember fokozatosan egyre kevesebbet kerül és több vizet tapos és élfelé már nem törőik a térig érő vízzel sem; yen mély víz azonban szerencsére kevés van. A végeláthatatlan puszta tavaszi vize vonzza az embert. Ott van most minen élet. A vizek mentén sürög-forog, röpkö, zsivajog a rét maárvága. A víz mellett aka egy-egy szárazabb lesgöör is, abban jólesik meghúzóni és szél nélkül élvezni a nap melegét. A lesgöörben órákhosszatt lehet ülögélni, bámulni a puszta szépségeit, megfigyelni a maárvágot. Tizenöt év alatt egyszer volt abban részem, hogy túzokcsapat repült el nagy lomhán fölöttem. Túzok nyomát, elhullatott tollait sokszor találtam, e belopni őket sohasem sikerült. Igaz, hogy még nem is vaásztam rájuk, minig csak a természetvizsgáló kíváncsisága hajtott feléjük. A ürgő túzokkakas messziről olyan, mint egy tollgolyó, fehér tolla ragyogóan cslog a napfényben, ez árulja el jelenlétét. Apaj szaba terepén sohasem jutottam hozzájuk 400 méternél közelebb. Egyszer azonban alaposan megijesztettek, váratlanul repültek fel előttem, egy kisebb zsenge náfolt mögül. A túzoknak ez a renkívüli óvatossága és környezetének sajátos pusztai szépségei teszik élvezetessé vaászatát. A ürgő helyzetben kitömött kakas, vagy szárnya, farka és feje, avagy csak a farka és feje mint vaásztrofeák a puszta szépségeiről regélnek. Szinte ég az

10 arcunk a széltől, látjuk a puszta messzeségbe vesző látóhatárát; a síkságon akaálytalanul nézhetünk a távolba, mert csak elvétve ütközik szemünk egy-egy magányos fába. A pocsolyákban már zölebb a ná és a sás, és az ősszel megfakult gyepen is átüt már a tavaszi zsenge fű halványzöl színe. A tavasz a föl és pára latától a pusztán is terhes a levegő. Bibic jajgatását, póli kiáltását, luak gágogását, pacsirták énekét halljuk szüntelenül. Trófea helyett néha ísztárgy is készül az elejtett túzokból. Ilyen a túzoklábakból és túzoktollakból készült s a képen bemutatott asztali lámpa is, ennek sejtelmes fénye ereményes túzokvaászatról beszélhet gazájának. MÁJUSI ERDŐBEN. írta : Borsoi László. Délután 3 óra körül áll meg gépkocsink a hasznoshatár úton, az ágasvári völgyfeljáró elején. Ott minjárt rossz hír foga. Ösvényünk bal szélének bükkös alját lombfakaáskor kezték lyuggatni s ölfákkal, gallyakkal gámolták el a bővizű patak mentén halaó irányunkat. Tehát más utat kellett választanunk. Egy mereekkapaszkoós bércre kerültünk a zivatarral fenyegető forróságban. Izzatunk, mint a túlterhelt hámosló, s a máskor egyórás ittunk majnem kettőre nyúlt. Holtra fáratan értünk fel tanyánkra. Dehát az yesmire minig számíthat a vaászember. Mert a vaászatnak különösen az erő szerelmeseinek szemszögéből nézve még puszta ígérete, reménybelisége is olyan, mint néhai Kocsis Jankó bélapátfalvi vén palóc kerülő vélekeése szerint a minennapi kenyér.»azé', akár lopja valaki, akár böcsőletés úton jut hozzá, csak még kell szénvennyi...«esti lesre elég későn, 6 óra tájon inultunk. Fürge Asztali lámpa. Tartója túzokláb, ernyőjét túzoktollak borítják. Készítette Őry Sánor, múzeumi preparátor. három társam mármint ügyvé gazánk, Szivák barátunk és Pál öcsénk egykettőre tűnt el mellőlem- Én az Ágasvár kényelmes nyugati olalút ját választottam. Negyeóra alatt elértem a régi romokat őrző, félelmetes csúcs északra néző vágását, ahol a vaőr egy jó bakot tuott. A herével bujálkoó mereek vágást kettészelő olahít reményre hangolt. Minenfelé friss legelés nyomai. Leshelyemről aztán messzelátón sorra vettem belátható környezetemet. A bükk- és gyertyánsurjánok már zöl selyemben pompáznak. Néhány ietévet tölgy most kezi bontogatni rügyeit, s közöttük szanaszét a megkésetten virágzó galagonya szemérmeteskeik menyasszonyi fehérben. És a maárvág az utóbbiak ünnepi hangulatához igazoik : galambok, gerlék turbékolása, fülemülecsattogás, rigók fuvolája cseng-bong az enyhe alkonyatban. %8-kor plantottam meg a közeli bükkös lábasban egy óvatosan lépkeő őzet. Vágásszéli iránya mintegy lépésre lehetett tőlem. Még erős homályosoással is kétszer észleltem a magas fagyaibokrok hajlaozását, az én őzem azonban ki nem mozult takarásából. No maj holnap! Nesztelenül, lábujjhegyen mentem vissza a vágás olalútján. A cimborákat már min otthon találtam. A úsan terített asztalnál vártak reám. Őzet, szarvast minegyik látott, e lövésre nem került a sor. Jól alutunk. Hajnali 4 óra előtt köszöntünk el egymástól. Én az Ágasvár alá igyekeztem tegnapi leshelyemre. A harmatos vakúton több ponton észleltem legelésző va nyomát, e három óra alatt a remek napkelte marat egyeüli gyönyörűségem. 7 óra után hagytam el helyemet. Tíz perccel később a Tyúko gerincéről messzelátóval sokáig néztem a völgy két katlanát s egy fiatal sutát láttam. 9 óra után néhány perccel értem haza. A reggelinél barátaim is kevés éremleges tapasztalattal számoltak be. Minössze Szivák látott egy lőhető bakot a Tytikotól északra nyúló völgy egyik verejében, e 250 lépésnél nem tuott hozzá közelebb jutni. Visszafelé meg feljebb a verő alatt ugrott el tőle egy másik bak. Jó bak az, min a kettő szólal meg a vaőr. Én is többször láttam őket. Ha élután iejében elül nekik az ember, különösen a felső úton járó, puskára kerül. Délután oamégy, Laci bátyám, vág közbe venéglátó gazánk. Szeretném, ha már egyszer megszólalna a fegyvere. Az egyik bakot én is ismerem. Nem valami magas az agancsa, e feltűnően vastag és csupa gyöngy. 4 óra felé a hosszú völgy űlőútján vágott hátba a nap a vágásban. Az út egyik lóherés kanyaroóján

A TERMESZÉT SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. Haller László dr. felvétele. TARTALOM:

A TERMESZÉT SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. Haller László dr. felvétele. TARTALOM: A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZÖNSÉGE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, XIV., ÁLLATKERT TELEFON: 220-400 SZERKESZTI: NADLER HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA

Részletesebben

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE TERMÉSZET SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE VI. ÉVFOLYAM T.-8. SZÁM 1930. ÁPRILIS 1.-15. KÖKÖRCSIN (PULSATILLA GRANDIS) A HÁRMASHATÁRHEGYEN. ifj. Józan M

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Tóth Bettina (10 éves): Fecske A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Mészáros Anna (16 éves): Hiúz A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VÉDETT ÁLLATAINKRÓL Szia! A Barátok Verslista Képzeld el című irodalmi

Részletesebben

KIADJA: B U D A P E S T FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE

KIADJA: B U D A P E S T FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE X X I. - X X I I. SZÁM 1926. X I. 1. 15. AZ ÁLLAT- ÉS N Ö V É N Y K E R T IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL S Z E R K E S Z T I : RA1TSITS EMIL D R KIADJA: B U D A P E S T FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE

Részletesebben

AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK

AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA BERT PÁL MÁSODIK KIADÁS ÁTDOLGOZTA Dr. SIMONYI JENŐ BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA AFRIKA ÁLLATVILÁGA. Sehol a földkerekségén

Részletesebben

Lényegkiemelés. 1. feladatlap

Lényegkiemelés. 1. feladatlap 1. feladatlap. - Több mint ezren vannak! - kiált fel Klári, amikor meglátja a villanydróton ülő kecses fecskék hosszú sorát. - Ugyan már, nincsenek százan se! - állítja a bátyja, Márk. - Hát jó, legyen

Részletesebben

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2013.

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2013. Epres Virág Hajnalka (SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola) Lektorálatlan összegyűjtött - változat VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2013. A pályázatra 34 írás érkezett be. A 6 fős szakmai

Részletesebben

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft Számvetés III. avagy óvodáskorba léptünk! Sokak által ismert Lucien Hervé (Elkán László) híres mondása: A fotó arra hivatott,

Részletesebben

Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott

Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott 244 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott öszi tartózkodásom ideje Badacsonyban ez idén mindössze két hétre szept. 17-től okt. 2-ig terjedt s

Részletesebben

császármadár tollazatának színe sokat hasonlít a fa kérgének kielégítő eredményével, mégis az erdő más lakói.

császármadár tollazatának színe sokat hasonlít a fa kérgének kielégítő eredményével, mégis az erdő más lakói. egy évre 3 forint. Megjelenik minden hó i-én és 15-én. Budapest, II., Donáti-utcza 7. Folytatás lapunk X. számából. f\ Q S Ó S Z Ó P Í1VQ d Ó 17. * r t a : L a k a t o s K á r o l y- Ila nagy területen

Részletesebben

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője

EDGAR RICE BURROUGHS. A Mars hercegnője EDGAR RICE BURROUGHS A Mars hercegnője Tartalom Előszó...3 Az olvasóhoz!...3 AZ ARIZONAI HEGYEKBEN...5 HALÁLOS MENEKÜLÉS...7 MEGÉRKEZEM A MARSRA...8 FOGSÁGBAN...10 LERÁZOM A HÁZŐRZŐM...12 HARC, AMELY BARÁTOKAT

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉKE A TERMÉSZET" XVII. évfolyam 1921. I XXIV. szám ISMERTETŐ KÖZLEMÉNYEK :

TARTALOMJEGYZÉKE A TERMÉSZET XVII. évfolyam 1921. I XXIV. szám ISMERTETŐ KÖZLEMÉNYEK : A TERMÉSZET" TARTALOMJEGYZÉKE XVII. évfolyam 1921. I XXIV. szám ISMERTETŐ KÖZLEMÉNYEK : Oldal BENCZÚR ELEK : Fülbemászókról 65 DOBAY JULISKA : Megtámadja-e a rézsikló a viperát. 33 Simbiosis a kihalt állatoknál

Részletesebben

Nemere István. Az utolsó bolygó TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS KÖNYVEK. A borítót és a grafikákat készítette: Herpai Zoltán

Nemere István. Az utolsó bolygó TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS KÖNYVEK. A borítót és a grafikákat készítette: Herpai Zoltán Nemere István Az utolsó bolygó TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS KÖNYVEK A borítót és a grafikákat készítette: Herpai Zoltán Nemere István, 1986 1. A szél átrohan a hegyen, aztán lecsap a völgyre. Száraz por kavarog,

Részletesebben

Salamon király gyűrűje

Salamon király gyűrűje KONRÁD LORENZ Salamon király gyűrűje M Á S O D I K K I A D Á S GONDOLAT BUDAPEST 1976 A mű eredeti címe: Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH et Co. K. G.

Részletesebben

fehér színű alsó farokfedőtollak Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton

fehér színű alsó farokfedőtollak Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton GUVATFÉLÉK II. Míg a korábban már bemutatott vízicsibék ritkán látható, rejtett életmódú madarak, a szárcsa sokfelé előforduló, és a nyílt vízfelszíneken is könnyedén megfigyelhető madárfaj. A guvatfélék

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből 2013. XI. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

67. évf., 2013. XI. 21., ára 50 dinár

67. évf., 2013. XI. 21., ára 50 dinár 67. évf., 2013. XI. 21., ára 50 dinár 35 Búcsúszó helyett Előrebocsátom: ritkán szoktunk a Jó Pajtásban önmagunkkal foglalkozni, a harmadik oldalon meg még annál is ritkábban. Legutóbb lapunk 65. születésnapja

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Olvad? (Karaffa Gyula fotója)

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. Olvad? (Karaffa Gyula fotója) BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat V. évfolyam 1. szám, 2010. január "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Olvad? (Karaffa Gyula fotója) Tartalom

Részletesebben

65. évf., 2011. III. 31., ára 50 dinár

65. évf., 2011. III. 31., ára 50 dinár 65. évf., 2011. III. 31., ára 50 dinár 12 65. évf., 2011. IV. 7., ára 50 dinár A jövő heti Jó Pajtás címoldala és posztere 13 József Attila Tavasz van! Gyönyörű! Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,

Részletesebben

A VERSLISTA által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2015.

A VERSLISTA által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2015. Kardos Eszter alkotása (SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola) Lektorált változat A VERSLISTA által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2015. Lektor: Koncz-Kovács Anna A pályázatra 19 írás érkezett

Részletesebben

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 69. évfolyam 2014/2. szám Ára: 420 Ft. Előfizetőknek: 350 Ft TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 Madárcsalogató NAGY-SZIK Szelek szárnyán illatok itt a tavasz Korallszigetek a Mexikói-öbölben Pádis Erdély karsztvilága

Részletesebben

Zsögödi Nagy Imre. Följegyzések

Zsögödi Nagy Imre. Följegyzések Zsögödi Nagy Imre Följegyzések Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Zsögödi Nagy Imre FÖLJEGYZÉSEK Hargita Kiadóhivatal

Részletesebben

természetbúvár ALAPÍTVA: 1935

természetbúvár ALAPÍTVA: 1935 69. évfolyam 2014/3. szám ára: 420 ft. előfizetőknek: 350 ft természetbúvár 69. évfolyam 2014/3. szám ára: 420 ft. előfizetőknek: 350 ft ALAPÍTVA: 1935 Bóbitás költözőnk a virágok abc-je vadlovak közt

Részletesebben

A szilszkin. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. X. ÉVFOLYAM XII. SZAM.

A szilszkin. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. X. ÉVFOLYAM XII. SZAM. X. ÉVFOLYAM XII. SZAM. 1914. XII. 15. Dr. LENDL ADOLF és Dr. MÁRKUS JENŐ közreműködésével szerkeszti RAITSITS EMIL. Kiadja: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE. Előfizetési ára egy évre 8 K,

Részletesebben

64. évf., 2010. IX. 23., ára 50 dinár

64. évf., 2010. IX. 23., ára 50 dinár 64. évf., 2010. IX. 23., ára 50 dinár A 7 képe Kényszermunka krokodilbántalmazásért K rokodilbántalmazásért ítéltek két év börtönre és kényszermunkára két férfit Bangladesben. Ráadásul a krokodil áldott

Részletesebben

Koncz Attila: Az ökoturizmus lehetőségei az Ócsai Tájvédelmi Körzetben

Koncz Attila: Az ökoturizmus lehetőségei az Ócsai Tájvédelmi Körzetben Koncz Attila: Az ökoturizmus lehetőségei az Ócsai Tájvédelmi Körzetben Székesfehérvár Kodolányi János Főiskola Idegenforgalmi szak 1999 1. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 4 A RAMSARI EGYEZMÉNY

Részletesebben

----------------------------------------Akácos falud visszavár---------------------------------------------- AKÁCOS FALUD VISSZAVÁR

----------------------------------------Akácos falud visszavár---------------------------------------------- AKÁCOS FALUD VISSZAVÁR 1 AKÁCOS FALUD VISSZAVÁR SOMOGYI DÉNES 2 Készült a szerző kiadásában, 2006-ban. 3 Előszó Az 1956-os, levert szabadságharc után, Miklósnak, az aktív részvétele miatt, menekülnie kellett az országból. Szeretett

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

ÁZSIAI ÉS AUSZTRÁLIAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK

ÁZSIAI ÉS AUSZTRÁLIAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK ÁZSIAI ÉS AUSZTRÁLIAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA B E R T P Á L MÁSODIK KIADÁS ÁTDOLGOZTA Dr. S I M O N Y I J E N Ő BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA Budapest, Athenaeum.

Részletesebben