BÓRAX (Nátrium-tetraborát-dekahidrát)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÓRAX (Nátrium-tetraborát-dekahidrát)"

Átírás

1 Oldal: 1 / 9 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Bórax (Nátrium-tetraborátdekahidrát) CAS szám: EU szám: : Index szám: OKBI szám: B REACH szám: Anyag megfelelő azonosított felhasználása: alapanyag kerámia iparban, tisztítószer, bórszilikát üveg, üvegszálas szigetelés 1.3. Az anyag szállítójának adatai Forgalmazó: Novochem Cím: Telefon: , Fax: , Sürgősségi telefonszám: Hivatalos tanácsadó szerv: ETTSZ cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A 1272/2008/EK rendelet szerint: 1 B kategóriába sorolva; EU veszélyjel: GHS07 GHS08 H 360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. H 319: Súlyos szemirritációt okoz. Szemirritáció kategória: 2 P-201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P-202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. P-281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. H-319 Súlyos szemirritációt okoz. P-264 A használatot követően a szemet alaposan meg kell mosni. P-280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P P-313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén orvosi ellátást kell kérni. A 44/2000 EüM rendelet szerint: T mérgező R mondatok: S mondatok: R 60 Károsíthatja a termékenységet. R 61 Ártalmas lehet a születendő gyermeket. R 36 Szemirritációt okoz. S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal kapcsolatba kell lépni orvossal vagy toxikológiai központtal (a címkét lehetőség szerint meg kell mutatni). S 26 Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel ki kell öblíteni és

2 2.2. Címkézési elemek Oldal: 2 / 9 orvoshoz kell fordulni. S 53 Az expozíciót el kell kerülni használat előtt a speciális védőeszközöket be kell szerezni. GHS07 GHS08 H360: Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket. H-319 Súlyos szemirritációt okoz. P-201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P-202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. P-281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. P-264 A használatot követően a szemet alaposan meg kell mosni. P-280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P P-313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén orvosi ellátást kell kérni Egyéb veszélyek: A Bórax-dekahidrát fehér, szagtalan, por megjelenésű anyag, amely nem éghető, nem gyúlékony vagy robbanékony és alacsony orális és bőr akut toxicitású. Potenciális egészségügyi hatások: A belégzés a legjelentősebb expozíciós út foglalkozási és más környezetben. A bőr érintettsége általában nem jellemző, mivel a bórax-dekahidrát egészséges bőrbe kevéssé szívódik fel. BELÉGZÉS: Alkalmanként enyhe irritáció tapasztalható az orrban és a bórax-dekahidrát por belélegzése esetén, amennyiben ennek szintje magasabb mint 10 mg/m 3, torokfájás alakulhat ki. SZEM: A bórax-dekahidrát súlyosan irritálja a szemet. BŐR: Az egészséges bőrt nem irritálja. LENYELÉS: Bórax-dekahidrátot tartalmazó terméket nem ajánlott lenyelni. A bóraxdekahidrát alacsony akut toxicitású anyag. Kis mennyiség (pl. teáskanálnyi) véletlen lenyelése valószínűleg nem okoz problémát; nagyobb mennyiség lenyelése gyomor- és bélpanaszokat okozhat. SZAPORODÁS/FEJLŐDÉS: Állatok táplálékfelvételével foglalkozó tanulmányok néhány fajnál nagyobb dózis esetén jelzik, hogy a borátoknak hatásuk van a szaporodásra és a fejlődésre. A munkavégzés során történő érintkezés borát porral egy emberekkel foglalkozó tanulmány szerint nincs káros hatással a szaporodásra. Egy nem régen készült epidemiológiai tanulmány és egy Kínában készített régebbi epidemiológiai tanulmány egyedülálló jelentése szerint a bórnak nincs negatív hatása az emberi megtermékenyítésre (10, 11). Potenciális ökológiai hatások: Nagyobb mennyiségű bórax-dekahidrát ártalmas lehet a növényekre és más fajokra. Ezért a

3 Oldal: 3 / 9 környezetbe jutását minimalizálni kell. Az expozíció jelei és tünetei: A bórax-dekahidráttal történő véletlenszerű expozíció tünetei lenyelés vagy sérült bőr nagy felületén történő felszívódása során jelentkeznek. Ezek lehetnek hányinger, hányás, hasmenés, bőrpirosság és hámlás késleltetett tünetekkel (ld. 11. pont). 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok A termék több min 99,9 % bórax-dekahidrátot tartalmaz Na 2 B 4 O 7 x 10H 2 O Összetevők CAS szám EINECS Név Tisztaság Bórax-dekahidrát 99,9 % 4. Elsősegély nyújtási intézkedések 4.1. Elsősegély nyújtási intézkedések ismertetése BŐR: Kezelés nem szükséges, a bőrt nem irritálja. SZEM: Szemöblítőt kell használni vagy tiszta vízzel kell kimosni a szemet. Amennyiben a szem irritációja 30 percnél tovább fennáll, orvosi segítséget kell kérni. BELÉGZÉS: Amennyiben orr vagy torok irritáció lép fel, a sérültet friss levegőre kell vinni. LENYELÉS: Nagy mennyiség (pl. több mint egy teáskanál) lenyelése esetén két pohár vizet vagy tejet kell itatni a sérülttel és orvosi segítséget kell kérni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: BŐR: Nem irritatív. SZEM: Szemirritáció. BELÉGZÉS: Orr-, torokirritáció. LENYELÉS: Gyomor-, bélpanaszok, hányinger, hányás, hasmenés A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kevesebb mint 9 gr bórax-dekahidrát felnőtt általi lenyelése esetén csak megfigyelés szükséges. Több mint 9 gr lenyelése esetén fenn kell tartani a vese megfelelő funkcióját és sok folyadékot kell itatni. Gyomormosást csak a tüneteket felmutató betegeknél kell alkalmazni. Haemodialízist csak nagy mennyiség lenyelése esetén vagy olyan betegeknél kell alkalmazni, akiknek vese elégtelenségük van. Vizelet vagy vér boron analízissel történő vizsgálata hasznos az expozíció dokumentálására, de nem szabad a mérgezés súlyosságának értékelésére vagy a kezelés lefolytatásához használni [1] (ld. 11. pont). 5. Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Alkalmazható tűzoltási eszközök és eljárások: Bármilyen tűzoltóanyag alkalmazható közeli tűz esetén Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Besorolás: Általános veszély: Nincs. A bórax-dekahidrát nem éghető, gyúlékony vagy robbanásveszélyes. A termék maga gyulladás gátló Tűzoltóknak szóló javaslat Nincs. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

4 Oldal: 4 / Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Kerülni kell a porképződést. Hosszantartó vagy nagyfokú levegőben szálló por expozíció esetén a helyi szabályozásnak megfelelő személyi légzőkészüléket kell viselni Környezetvédelmi óvintézkedések A bórax-dekahidrát vízben oldódó fehér por, amely kárt okozhat, illetve magas koncentráció esetén, gyökéren keresztül felszívódva kárt okoz a fákban vagy vegetációban (ld. 12. pont) A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai Kiömlés esetén a bórax-dekahidrátot fel kell porszívózni, össze kell lapátolni vagy söpörni és konténerben kell elhelyezni az alkalmazható helyi szabályok szerint. A feltakarítás és eltüntetés alatt kerülni kell a vizes test beszennyezését. Az anyag vízbe kerülése: Ahol lehet, a sértetlen konténereket el kell távolítani a vízből. Értesíteni kell a vízügyi hatóságot, hogy az érintett vizet nem szabad öntözésre használni illetve tilos az ivóvizet felhasználni egészen addig, amíg a természetes hígulás hatására a boron érték nem éri el a normális környezeti háttérértéket (ld. 12., 13. és 15. fejezetet). 7. Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedése: A csomagolás sérülésmentességére vigyázni kell. Gondos kezelési és por elhárítási eljárásokat kell követni annak érdekében, hogy a porképződés és felgyülemlés a lehető legcsekélyebb legyen A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolási előírások: Speciális kezelési óvintézkedés nem szükséges, de száraz, beltéri tárolás javasolt. Különleges követelmény nincs. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést és a zsákokat úgy kell tárolni, hogy az esetleges sérülést elkerüljük Speciális felhasználás: A terméket távol kell tartani erős redukáló szerektől. 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Figyelembe kell venni a porra vonatkozó szabályozó klauzulákat (teljes és belégzésre alkalmas). - Foglalkozási expozíciós határértékek: Bórax-dekahidrát-tal kapcsolatos OSHA, Cal OSHA és ACGI szabályozás: ACGIH/TL V 5 mg/m 3 Cal OSHA/PEL 5 mg/m 3 OSHA/PEL (teljes por) 10 mg/m Az expozíció ellenőrzése Műszaki feltételek: Helyi elszívó szellőztetést kell alkalmazni, hogy a bórax-dekahidrát por levegőben lévő koncentrációját a megengedett expozíciós szint alatt tartsák Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök a) Légzésvédelem Elhúzódó por expozíció esetén személyi légzőkészüléket kell viselni, amely megfelel a nemzeti szabályozásnak (hivatkozni kell a megfelelő CEN szabványra). b) Szem- és kézvédelem

5 Oldal: 5 / 9 Védőszemüveg és védőkesztyű nem szükséges normális ipari expozíció esetén, de indokolt, amennyiben a környezet nagyon poros. c). Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. A szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani és ki kell mosni Környezeti expozíció ellenőrzése Nincs különös követelmény. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső: Kristályos, szilárd Szín: Fehér Szag: Szagtalan Molekulasúly: 381,37 Térfogatsűrűség: 810 kg/m 3 Fajsúly: 1,71 1,73 Olvadási hőmérséklet: 62 o C (zárt térben melegítve) Forráspont: 1575 o C Gyulladáspont: Nem gyúlékony Robbanásveszély: Nem robban Oldhatóság vízben: 20 o C; 100 o C Gőznyomás: 20 o C: 20 o C 9,3 (0,1% oldat) 9,2 (1,0% oldat) 9,3 (4,7% oldat) 10. Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség: Normál körülmények között stabil Kémiai stabilitás: Normál kezelési és tárolási körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége: Melegítéskor vizet veszít és vízmentes bórax lesz belőle (Na 2 B 4 O 7 ) Kerülendő körülmények: Erős redukáló szerrel mint pl. fém-hidriddel vagy alkáli fémmel történő reakciója esetén hidrogéngáz keletkezik, amely robbanásveszélyt okoz Nem összeférhető anyagok: Erős redukálóanyagokkal (fém-hidridek, alkáli fémek, ecetsavanhidrid) hidrogén fejlődése közben reakcióba lép, ami robbanást idézhet elő Veszélyes bomlástermékek: Nincs adat. 11. Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ a) akut toxicitás: alacsony LD 50 (szájon át, patkány): 6000 mg/testsúly kg b) irritációs hatás bőrön: Alacsony akut bőr toxicitás. LD 50 (nyúl): nagyobb min 2000 mg/testsúly kg. Sérült bőrön keresztül enyhén beszívódik. Nem irritáló. c) irritációs hatás szemen: Nyulaknál enyhe szem irritáció figyelhető meg. Munkavégzés során öt éves időtartam alatt vizsgálva a bórax-dekahidrát nem mutat visszafordíthatatlan hatást emberi szem esetén. A

6 Oldal: 6 / 9 bórax-dekahidrát a szemfolyadékok egyik alkotórésze. d.) reproduktív toxicitás: Állatok (patkány, egér, kutya) táplálkozásával foglalkozó tanulmányok szerint nagy dózis elfogyasztása hatással van a termékenységre és a születendő magzatra [2]. A kémiai bórsav hatását vizsgáló tanulmányok szerint patkányoknál, egereknél és nyulaknál nagyobb dózis esetén a magzat fejlődésére lehet hatással, méghozzá magzati súly csökkenést és csekély mértékű csont elváltozást okozhat. A vizsgált dózisok a legtöbb esetben meghaladták azt a dózist, amelynek az ember normál körülmények között ki van téve [3,4,5]. Az emberi epidemiológiai tanulmányok nem mutatnak ki emelkedést a tüdőbetegségek számában azon népességnél, akik munkavégzésük során ki vannak téve nátrium-borát por krónikus hatásának. Egy nem régen készült tanulmány szerint normál munkavégzés feltételei között borát por expozíció során nem tapasztalható negatív hatás a termékenységre. e.) irritációs hatás belélegzéskor: Alacsony akut belélegzéses toxicitás: LC 50 (patkány): nagyobb mint 2,0 mg/l (vagy g/m 3 ). 12. Ökológiai információk A bór természetes körülmények között megjelenik a tengervizekben 5 mg B/l és édesvizekben 1 mg B/l vagy kisebb átlagos koncentrációban Toxicitás: Növényi toxicitás: A bór fontos nyomelem a növények egészséges növekedéséhez, de nagyobb mennyiségben káros lehet a bórra érzékeny növényekre. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a lehető legkevesebb borát termék jusson a környezetbe. Tengeri növény toxicitás [6] : Zöld moszat, Scenedesmus subspicatus: 96-hr IC 10 = 24 mg B/l Gerinctelen toxicitás: Daphnia, Daphnia magna Straus: 24-hr IC 50 = 242 mg B/l Hal toxicitás: Tengervíz [8] : Lepényhal, Limanda limanda 96-hr LC 50 = 74 mg B/l Édesvíz [9] : Szivárványos pisztráng, Oncorhynchus mykiss (embrió-lárva állapot) 24-nap LC 50 = 88 mg B/l 32-nap LC 50 = 54 mg B/l Aranyhal, Carassius auratus (embrió-lárva állapot) 7-nap LC 50 = 65 mg B/l 3-nap LC 50 = 71 mg B/l A tesztelt anyag: Nátrium-tetraborát Perzisztencia és lebomlási képesség: A bór természetes anyag, amely mindenütt jelen van a környezetben. A bórax-dekahidrát a környezetben természetes boráttá alakul.

7 Oldal: 7 / Bioakkumulációs képesség: Nincs adat Talajban történő mobilitás: A termék vízben oldódik és normál talajban kilúgozódik A PBT és a vpvb-értékelés eredményei: Nincs adat Egyéb káros hatások: Nincs adat. 13. Ártalmatlanítási szempontok A bórax-dekahidtátot kis mennyiségben rendszerint a földeken helyeznek el. Semmilyen különleges hulladékkezelést nem igényel, de a helyi hatóságokkal konzultálni kell a különleges helyi követelményekről. Tonnás mennyiségben nem ajánlott a földekre vinni. Ilyen esetben, ha lehetséges, a terméket a megfelelő alkalmazásban kell felhasználni. 14. Szállításra vonatkozó információk A bórax-dekahidrátnak nincsen UN száma, és nincsenek rá szabályok a nemzetközi vasúti, közúti, vízi és légi szállításban. 15. Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Meg kell jegyezni, hogy a borátok normál kezelés és használat esetén biztonságosak. Ezenkívül lényeges táplálékai a növényeknek. A kutatások azt mutatják, hogy fontos szerepet játszanak az emberi egészség területén. A CLP osztályozás csupán állati kipróbáláson alapul, amikor is az állatok hosszú ideig nagy mennyiségű bórsavat kaptak. Ezek a dózisok sokszor nagyobbak voltak, mint amelynek az emberek normál kezelés és használat során ki vannak téve. Az Európai Tanács ennek megfelelően hozta meg az óvintézkedésre vonatkozó döntését. Bár alkalmazkodunk a törvényes testület által hozott döntéshez, az összes lehetséges törvényi szabályozás birtokában vagyunk. Tiszta levegő törvény (Montreáli jegyzőkönyv): A bórax-dekahidrátot nem gyártják I. és II. osztályú ózont károsító anyaggal és nem is tartalmazza egyiket sem. Vegyi leltár lista: - USA EPA TSCA leltár: Kanadai DSL: EINECS Dél-Kórea Japán MITI (1)-69 Biztosítva van, hogy minden nemzeti/helyi szabályozást figyelembe vettek. EU REACH szabályozás: A Dinátrium-tetraborát szerepel a Nagyon érintett termékek listáján (SVHC) és megtalálható az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás XIV. mellékletében ( Engedélyezési Lista ). ( ED/30/2010). Jogszabályok: A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni. Az Európai Parlament és a Tanács december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az

8 Oldal: 8 / 9 Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (az Európai Unió hivatalos lapja L 396., december 30-i számában megjelent helyesbítés szerint) a Bizottság 453/2010. EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról a Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK) évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 98/2001(VI.15) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 94/2002 (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 9/2008. (II.8.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 26/1996. (VIII.28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról 35/1996. (XII.29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 2/2002. (I.23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról 44/2000. (XII.20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól, a 33/2004. (IV.26.) EszCsM rendelettel módosítva 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről Kémiai biztonsági értékelés A bórax-dekahidrát (dinátrium-tetraborát-dekahidrát) kémiai biztonsági értékelése az EU REACH Szabályozása alapján készült. 16. Egyéb információk Felhasznált adatbázisok: Ullmann Vegyipari Enciklopédia CIOP biztonsági adatlap Ipari higiénia és toxikológia A mérgező hatású vegyi anyagok regisztrációja A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk, információink szerint helyes és pontos. Az információk a megadott anyagra vonatkoznak és nem biztos, hogy érvényesek, ha az anyagot

9 Oldal: 9 / 9 más anyagokkal együtt alkalmazzák. Ez az adatlap nem menti fel a felhasználót a tevékenységével kapcsolatos valamennyi előírás betartása alól. A felhasználó minden felelősséget visel a termék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket illetően. Az anyag átvevőjének a felelőssége biztosítani az érvényben lévő jogszabályok betartását és köteles meggyőződni arról, hogy az idézett jogszabályokon kívül más nem vonatkozik rá. Az adatlapot készítette a rendelkezésre álló irodalmi adatok és a gyártói, szállítói adatlapok alapján a Novochem Kft.

Izopropilalkohol Biztonságtechnikai Adatlap

Izopropilalkohol Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: /Isopropyl alcohol propan-2-ol CAS szám: 67-63-0 EU szám: 200-661-7 Index szám: 603-117-00-0 OKBI/584/2000

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1.1. Termékazonosító Termék neve: BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CITROMSAV-MONOHIDRÁT

Részletesebben

KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK

KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 29.04.2013 Felülvizsgálat dátuma: 29.04.2013 Fejezet 1: Az anyag/ keverék és a

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszélyek azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszélyek azonosítása 1/5 Supertab BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK (REACH), az 1272/2008/EK (CLP) és a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító:

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN Kereskedelmi név: STORM CONDITIONER & WATERPROOFER SMOOTH LEATHER

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN Kereskedelmi név: STORM CONDITIONER & WATERPROOFER SMOOTH LEATHER 9/1 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: STORM CONDITIONER & WATERPROOFER SMOOTH LEATHER 1.2 REACH regisztrációs szám: - - 1.3 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet szerint A készítés kelte: 2008. január 16. Felülvizsgálva: 2015. január 15. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid 76401 Káliumklorid Oldal 1 tól/től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CASszám: EKszám: 76401 Káliumklorid 7447407 2312118 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Septoforce BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2001.05.31. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 Desin BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2003.02.03. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős vízkőoldó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ

KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ Kereskedelmi név: Szinoním név: Oltott mész Mészpép, mésztej, építkező mész, kémiai mész,

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP A BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendeletével összhangban Kiállítás dátuma: 2012-11-30 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ASZKORBINSAV KT Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014 Felülvizsgálat dátuma: 08.04.2014 SZAKASZ 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás

Részletesebben

1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSTÁSA

1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSTÁSA 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSTÁSA 1.1 Termékazonosító Az anyag neve: Etilén-glikol Szinonimák: Monoetilén-glikol, Etándiol, Etán-1,2-diol CAS szám: 107-21-1 EK szám: 203-473-3

Részletesebben

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ Felülvizsgált: 2014. január 31. Verzió: 2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet előírása alapján *1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Terpenoid [Nu-Film 17] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Terpenoid [Nu-Film 17] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag/készítmény neve: CAS szám:

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben