BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint"

Átírás

1 1/7 RATTIDION Pép BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: RATTIDION rágcsálóirtó pép 1.2. Azonosított felhasználás: rágcsálóirtó szer, biocid termék III. főcsoport 14. terméktípus lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra A termék hatóanyaga: Bromadiolon 3-[3-(4 -brómbifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil-4-hidroxi-kumarin 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Hat-Agro Higiénia Kft. Cím: H-9027 Győr, Tibormajori út 1. Telefon: (36) , Fax: (36) A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: 1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): napközben 06 (1) éjjel-nappal hívható szám: 06 (80) szakasz: A veszély meghatározása 2.1. A keverék osztályozása: A 67/548/EGK és a 1999/45/EK irányelvek, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem osztályozható veszélyes keveréknek Címkézési elemek: EU-veszélyjel: nem szükséges A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R-mondat: nem szükséges A keverék biztonságos használatára utaló S-mondatok: S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll Egyéb veszélyek: Fizikai-kémiai veszély: nem lép fel Egészségkárosító veszély: A készítmény hatóanyaga véralvadásgátló, nagy mennyiségek lenyelése esetén véralvadási zavarok léphetnek fel. Környezetkárosító veszély: Környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz, a hatóanyag bioakkumulációra hajlamos és stabil (perzisztens) a környezetben. Ugyanakkor a formuláció vízben nem oldódó paszta, mely nagymértékben akadályozza a hatóanyag kioldódását, környezetbe jutást. 3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Kémiai jelleg: keverék, pép EK-szám CAS-szám Veszélyes komponens Konc. DSD 1 : Veszélyjel, R-mondatok CLP 2 : Veszélyességi osztály, kategória, H-mondatok T, N, R 26/27/28-48/23/24/25-50/53-61* Bromadiolon 0,0050% Acute Tox 1 (oral, dermal, inhal.), H300, H310, H330, STOT RE 1, H372, Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 1, H410 1 DSD: A 67/548/EGK irányelv és módosításainak megfelelően 2 CLP: Az 1272/2008/EK rendelet és módosításainak megfelelően

2 2/7 RATTIDION Pép Xn, R 20/ /53** Denatónium-benzoát 0,001% Acute Tox. 4 (inhal, oral), H302, H332, Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam. 1, H318, Aquatic Chronic 3, H412** Xi, R 37/38-41** Kalcium-hidroxid 0,375% STOT SE 3, H 335, Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam. 1, H318** t-butil-4-metoxifenol (BHA) ,6-di-t-butil-p-krezol (BHT) Xn, R 22-36/37/38-40** 0,016% Acute Tox. 4 (oral), H302, Eye Irrit. 2, H319, Skin Irrit. 2, H315, STOT SE 3, H335, Carc. 2, H351** Xn, R 22-36/38** 0,016% Acute Tox. 4 (oral), H302, Eye Irrit. 2, H319, Skin Irrit. 2, H315, Aquatic Chronic 2, H411** Xi, R 36/37/38** Szorbinsav 0,1% Eye Irrit. 2, H319, Skin Irrit. 2, H315, STOT SE 3, H335** Bronopol Index-szám: Xn, N, R 21/22-37/ ,05% Acute Tox. 4 (dermal, oral), H312, H302, STOT SE 3, H335, Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam. 1, H318, Aquatic Acute 1, H400 * A hatóanyagnak a 98/8/EK irányelv I. mellékletébe való felvételéhez elkészített értékelő jelentés (Assesment Report) szerint. ** Nem osztályozott anyag a 67/548/EGK irányelv I. számú melléklete, illetve a 1272/2008/EK VI. melléklete szerint. A fenti veszélyjelek, veszélyességi osztályok, kategóriák, R- és H-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak, a készítmény veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. Az R- és H-mondatok teljes szövegét, valamint a rövidítések jelentését lásd a 16. szakaszban. 4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Belélegzés: Nem releváns expozíció. Vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugalomba. Bőrrel való érintkezés esetén: Az érintett bőrfelületet szappannal és bő vízzel alaposan le kell mosni. Szembejutás esetén: Azonnal mossa alaposan, legalább percig bő vízzel a szemhéjak széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Amennyiben lehetséges, távolítsa el a kontaktlencsét. Forduljon szakorvoshoz, ha fájdalom, könnyezés, szemvörösödés, pislogás, homályos látás állandósul. Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni, és a vizet ki kell köpni. Azonnal forduljunk orvoshoz A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: nem várhatók A bromadiolon másodgenerációs, egy dózisban ható véralvadásgátló anyag, mely megfelelő mennyiségben a szervezetbe jutva heves vérzést, halált okozhat. Ártalmas bőrrel érintkezve felszívódva belső vérzést okozhat. Ártalmas lenyelve és belélegezve belső vérzés komoly veszélye áll fenn. A talaj és a vizek szennyeződésének veszélye fennáll. A megnövekedett vérzékenységi hajlam a mérgezés tünete lehet. Ugyanakkor a készítmény hatóanyag-tartalma olyan kicsi, hogy a humán mérgezés kialakulásához a rágcsálóirtó igen nagy mennyiségét kellene elfogyasztani. Az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a termék címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. Megjegyzés az orvos számára: A készítmény hatóanyaga véralvadásgátló kumarin-származék, ellenszere: K 1 -vitamin (Konakion injekció). A protrombin aktivitást több napon át figyelemmel kell kísérni, különösen, ha nagyobb mennyiségű rágcsálóirtó került a szervezetbe. 5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Megfelelő oltóanyag: Oltópor, szén-dioxid, oltóhab. A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni. Nem megfelelő oltóanyag: víz A keverékből származó különleges veszélyek: Magas hőmérséklet hatására toxikus gázok, gőzök szabadulnak fel.

3 3/7 RATTIDION Pép 5.3. Javaslat a tűzoltóknak: Csak megfelelő védőruha és a környezet levegőjétől független légzőkészülékkel ellátottak vehetnek részt a tűzoltásban Egyéb információk: A tűz kémiai tűzként kezelendő, fokozott figyelem szükséges. 6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Egyéni védőfelszerelés tekintetében lásd a 8. szakaszt. A mentesítést csak kiképzett személy végezheti Környezetvédelmi óvintézkedések A kiszóródott anyag élő vizekbe ne jusson! A hulladékkezelés, a megsemmisítés a helyi előírásoknak megfelelően történjen A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Mechanikusan gyűjtsük össze, majd a további használatra alkalmatlanná vált részét felcímkézve megfelelő edényzetben tároljuk és a helyi előírásoknak megfelelően semmisítsük meg Hivatkozás más szakaszokra: Lásd még a 8. és 13. szakaszokat. 7. szakasz: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: A vegyszerek kezelésére vonatkozó előírások betartásával kell kezelni, úgy, hogy az expozíciót el kell kerülni. Csak jól szellőző helyen dolgozzunk a készítménnyel! Véletlenszerű expozíció esetén azonnal intézkedni kell. Munka után, a munka szüneteiben, evés, ivás, dohányzás előtt szappannal történő kézmosás szükséges, egyéb a termék expozíciónak kitett bőrfelületeket is mossuk le A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A készítményt hűvös, jól szellőző helyen, direkt napfénytől védve, eredeti csomagolásban, használaton kívül jól lezárva, élelmiszerektől, italtól, takarmánytól, inkompatibilis anyagoktól elkülönítve kell tárolni. Gyerekek, illetéktelen személyek, haszonállatok, háziállatok ne férhessenek hozzá Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Rágcsálóirtó készítmény. A felhasználók köre: lakossági és foglalkozásszerű. A felhasználók mindig olvassák el a használati útmutatót, és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat. 8. szakasz: Az expozíció ellenőrzés/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek: Foglalkozási expozíciós határértékek (a munkahelyi levegőben megengedett határértékek): nincsenek A termék nem tartalmaz olyan összetevőket, melyekre foglalkozási expozíciós határérték lenne megállapítva Az expozíció ellenőrzése Műszaki intézkedések: A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani. Megfelelően szellőzés biztosítása. Megfelelő védőfelszerelés és mosakodási lehetőség biztosítása. Higiéniai intézkedések: Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! A szennyezett ruházatot és lábbelit azonnal vessük le. A munka befejezése után alapos kézmosás szükséges, és a termék expozíciójának kitett bőrfelületeket is mossuk le. Személyi védőfelszerelések: Légutak védelme: nem szükséges Kézvédelem: Védőkesztyű használata szükséges, cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell. Szemvédelem: Védőszemüveg használata ajánlott. Bőrvédelem: Foglalkozásszerű felhasználók viseljenek megfelelő munkaruhát, cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell. A fentiek a szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak, átlagosnak tekinthető körülmények között. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökről szakértő bevonásával ajánlott dönteni. 9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot: paszta

4 4/7 RATTIDION Pép Szín: Szag: kék termékre jellemző 9.2. Egyéb információk ph (22 C): 6,90 (1%-os vizes oldat) Öngyulladási hőmérséklet: 373,9 C Gyúlékonyság: nem tűzveszélyes Oldhatóság vízben: nem oldódik Oxidáló tulajdonság: nem jellemző Térfogatsűrűség: 1,139 g/cm szakasz: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség: nem jellemző Kémiai stabilitás: Közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet-, és nyomásviszonyok, valamint a 7. szakasz alatt előírt tárolási körülmények) között a termék stabil A veszélyes reakciók lehetősége: nem jellemző Kerülendő körülmények: tűz, magas hőmérséklet, hevítés Nem összeférhető anyagok: nem ismertek Veszélyes bomlástermékek: nincsenek 11. szakasz: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: A toxikológiai megítélése az egyes komponensekre vonatkozó adatok, a besorolás a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt, a termék előírásszerű használata humán-egészségügyi veszélyt nem jelent. A bromadiolonra vonatkozó toxikológiai adatok LD 50 (orális, patkány): 1,31 mg/ttkg LD 50 (orális, kutya): 8,1 mg/ttkg LD 50 (dermális, nyúl): 23,31 mg/ttkg LC 50 (inhalációs, patkány): 0,43 µg/l NOAEL (patkány): 2,5 µg/ttkg/nap NOAEL (nyúl): 0,5 µg/ttkg/nap Maternális toxicitás (nyúl): LOAEL 2 µg/ttkg/nap, NOAEL < 2 µg/ttkg/nap Fejlődési toxicitás (nyúl): LOAEL 2 µg/ttkg/nap, NOAEL 4 µg/ttkg/nap A termék expozíciójának várható hatásai A rendelkezésünkre álló információk szerint rendeltetés- és előírásszerű kezelés/használat esetén a készítmény nem károsítja az egészséget. A termék az elvégzett vizsgálatok alapján nem tekinthető szem- és bőrirritálónak. A mérgezés tünetei: Nagy mennyiség lenyelése esetén véralvadási zavarok léphetnek fel, a vér alvadási képessége lecsökken, vérzékenység alakulhat ki. A készítménnyel történő ismételt nemkívánatos expozíció csökkentheti a vér koagulációs képességét. Érzékeny személyek esetében a készítmény szembejutása, bőrrel történő érintkezése, lenyelése csekély mértékben egészségkárosító hatással lehet. 12. szakasz: Ökológiai információk Toxicitás A készítmény a rendelkezésre álló információk szerint előírásszerű alkalmazás, tárolás és ártalmatlanítás esetén nem okoz jelentős környezeti hatást. A bromadiolonra vonatkozó toxikológiai adatok Hatás a vízi szervezetekre: LC 50 (Szivárványos pisztráng, Oncorhynchus mykiss, 96 óra): 2,86 mg/l EC 50 (Daphnia magna, 48 óra): 5,79 mg/l ErC 50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 óra): 1,14 mg/l EC 50 (Aktivált iszap légzésgátló hatásának vizsgálata 3 óra): 132,8 mg/l (extrapolált) Hatás a talajlakó nem cél organizmusokra: LC 50 (Földigiliszta, Eisenia fetida, 13 óra): 918 mg/l nedves talaj Hatás a szárazföldi gerincesekre: Akut toxicitás emlősökre LD 50 = 1,31 mg/ttkg (patkány) Akut toxicitás madarakra LD 50 = 134 mg/ttkg (Japán fürj)

5 5/7 RATTIDION Pép Madarakkal végzett etetési kísérletben (10 nap) LC 50 = 28,9 mg/kg táplálék Madarakkal végzett itatási kísérletben a reprodukciós toxicitás NOEC = 0,26 mg/l itatóvíz (Japán fürj) A denatónium-benzoátra vonatkozó toxikológiai adatok LC 50 (hal, 96 óra): > 1000 mg/l LC 50 (rák, 96 óra): > 400 mg/l EC 50 (Daphnia magna, 48 óra): 13 mg/l A bronopolra vonatkozó toxikológiai adatok LC 50 (Szivárványos pisztráng, Oncorhynchus mykiss): > 41,2 mg/l EC 50 (Daphnia magna, 48 óra): 1,4 mg/l IC 50 (alga 72 óra): 0,4 2,8 mg/l EC 50 (baktérium): > 50 mg/l Stabilitás és lebonthatóság Bromadiolon: Biológiailag nem jól lebomló a környezetben, illetve a szennyvíztisztító eljárások során. A vízben való lebomlás útja és sebessége: ph 7 és 10 értéken vizsgálva nem hidrolizál, így nem várható, hogy a hidrolízis a környezetben az abiotikus lebomlás útja. A bromadiolon 50 C-on ph 9 mellett 120 nap alatt sem hidrolizál. Fotolitikus/fotooxidatív lebomlás természetes napfényen az 52 szélességi fokon, vizes oldatban: DT 50 : 2,98 perc (nyáron) és 40,4 perc (télen) kvantumhasznosítási tényező (Φ) = 0,25 mol/einstein DT 50 : 74,5 perc (nyáron) és 768 perc (télen) kvantumhasznosítási tényező (Φ) = 0,01 mol/einstein Denatónium-benzoát: Abiotikus degradáció vízben 10% 30 nap után 25 C-on minden ph-n. Bronopol: Biológiailag lebontható Bioakkumulációs képesség Bromadiolon: A biokoncentrációs tesztek a nagy halálozási arány miatt nem vezettek eredményre. A n-oktanol/víz megoszlási hányados (log K O/V = 3,8) értékből számolva a kalkulált érték: 339. Denatónium-benzoát: log P O/V = 0,9 Bronopol: log P O/V = 0, A talajban való mobilitás Bromadiolon: A megoszlási hányados a talajban (KD): 71, ml/g, a talajadszorpciós hányados a szerves széntartalomra vonatkoztatva (K OC ): ml/g, átlagérték ml/g használva a számításhoz. ph-függés nem volt tapasztalható. A bromadiolon a talajban nem mobilisnak (Koc > 5000) gyengén mobilisnak (Koc: ) tekinthető. Denatónium-benzoát: nincs adat Bronopol: nincs adat A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Bromadiolon: Perzisztens (P) a talajban is a REACH szerint, mely a toxikus és perzisztens metabolitokat is számításba veszi. A bioakkumulációs potenciál (B) még vizsgálat alatt. A bromadiolon toxikus (T). De a fentiek alapján a bromadiolont egyelőre nem tekinthetjük PBT anyagnak. Denatónium-benzoát: nincs adat Bronopol: nincs adat Egyéb káros hatások Bromadiolon: nincs adat Denatónium-benzoát: nincs adat Bronopol: halogén tartalmú szerves vegyület 13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek: A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Hulladékának besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet alapján történt. A készítmény hulladékának besorolása (Hulladékkulcs/EWC-kód): veszélyes hulladék 07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK szerves növényvédő szerek (kivéve és ), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok Csomagolóanyag (szennyezett): A készítmény csomagolási hulladékainak kezelését a 442/2012 (XII. 29.) Kormányrendelet szabályozza.

6 14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk 6/7 RATTIDION Pép A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények ADR/RID, IMDG és IATA szerint nem veszélyes áru. 15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk A biztonsági adatlap, a termék osztályozása és besorolása megfelel a 44/2000. (XII.27.) EüM számú rendelet és módosításainak, valamint a 67/548/EGK az 1999/45/EK számú irányelvekben és az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletben foglaltaknak Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Vonatkozó közösségi joganyagok: REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008/EK, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EU) DSD: 67/548/EGK irányelv és módosításai DPD: 1999/45/EK irányelv módosításai CLP: 1272/2008/EK rendelet és módosításai biocid: 98/8/EK irányelv és módosításai, 1451/2007/EK rendelet, 528/2012/EK (2013. szeptemberétől hatályos) Vonatkozó magyar joganyagok: Biocid rendelet: 38/2003. (VII.7.) ESzCsSM-FVM-KvVM együttes rendelet és módosításai. Munkavédelem: a évi LXXXII. törvénnyel, a évi XI. törvénnyel és az évi CII. törvénnyel módosított évi XCIII. törvény a munkavédelemről. Kémiai biztonság: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai, a 25/2000. (IX.30.) EüM SZCSM együttes rendelet és módosításai. Hulladék: a évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről. Tűzvédelem: az évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet, a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet. 16. szakasz: Egyéb információk Adatlap-történet: Jelen adatlap az gyártó angol nyelvű, 2011 májusában kiadott adatlapja alapján készült, és felülírja a május 2-án készült 2.0 verziószámú magyar nyelvű adatlapot. A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő R- és H-mondatok: R 20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas R 21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas R 22 Lenyelve ártalmas R 26/27/28 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R 38 Bőrizgató hatású R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat R 48/23/24/25 Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat R 61 A születendő gyermekre ártalmas lehet H300 Lenyelve halálos. H302 Lenyelve ártalmas. H310 Bőrrel érintkezve halálos. H330 Belélegezve halálos. H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

7 H312 H315 H318 H319 H332 H335 H351 H400 H410 H411 H412 Bőrrel érintkezve ártalmas. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve ártalmas. Légúti irritációt okozhat. Feltehetően rákot okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 7/7 RATTIDION Pép Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok, az osztályon belüli kategóriát jelölik meg, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Acute Tox (oral, dermal, inhal): Akut toxicitás (orális, dermális, inhalációs), STOT RE: Célszervi toxicitás ismételt expozíció, Aquatic Acute: A vízi környezetre veszélyes, Aquatic Chronic: A vízi környezetre veszélyes hosszú távú toxicitás, Eye Dam.: Szemkárosodás, Skin Irrit.: Bőrirritáció, STOT SE: Célszervi toxicitás egyszeri expozíció, Eye Irrit.: Szemirritáció, Carc.: Rákkeltő. A keverék besorolását a 2. szakasz tartalmazza. A biztonsági adatlap a termék szállított állapotára vonatkozik, és csak a biztonságos használat, a megsemmisítés, a tárolás, a szállítás, stb. szempontjából jellemzi a terméket, nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Ha a terméket más keverék összetevőjeként használják, jelen adatlap adatai az új termék jellemzésére nem alkalmazhatók. A felhasználók maguk felelősek azon kockázatokért, amik a készítmény használatából következnek. A gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget olyan személyi sérülésekért, vagy anyagi károkért, amelyeket a készítmény okoz a vevőknek, felhasználóknak, vagy harmadik személynek, mivel a termék használatára nincs befolyással.

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/5 Verzió: 3-HU Készült: 2011. december 9. BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: METABOND UNIVERSAL 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: METABOND BIKE Kiszerelés: 120 milliliteres

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint verziószám: 1.0 - HU 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Temékazonosító: MT36 fertőtlenítő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Kiszerelés: 250 ml, 5 liter 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 Verzió: 3.0-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: DOMA SZANITER TISZTÍTÓ

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása verziószám: 5.0 - HU 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a z 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K ( R E A C H ), a z 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K ( C L P ) é s a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: NERDA gépi öblítőszer 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1/1 Verzió: 5.0 HU BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC 1/7 PROTUGAN 50 SC BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint MAKHTESHIM-AGAN HUNGARY ZRT. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PROTUGAN 50 SC

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása verziószám: 5.0 - HU 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a z 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K ( R E A C H ), a z 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K ( C L P ) é s a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P K 1/4 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. A1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1.

Részletesebben

1/7. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

1/7. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: AURORA FULL Kiszerelés:

Részletesebben

1/6. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

1/6. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/6 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Gazelle 20 SG 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása verziószám: 3.0 - HU 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszélyek azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszélyek azonosítása 1/5 Supertab BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK (REACH), az 1272/2008/EK (CLP) és a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Temékazonosító:

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P B I Z T O N S Á G I A D A T L A P k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 11 Termék azonosító:

Részletesebben

1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1/6 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PANNON Starter

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/7 Verzió: 4-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: A készítmény neve: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően verziószám: 1.0 - HU 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MT82 alkoholos felület-tisztítószer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: WUXAL Boron Max Termékkód: 23016 Kiszerelés:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS 1/7 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS 1.1. Termékazonosító: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Prezzo nyári szélvédőmosó 1/5 Készült: 2014. 06. 02. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően verziószám: 4.0 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KLINIKO-TEMPO

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint Kiadva 2015. április 12. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben