Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Atonik 3.6%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Atonik 3.6% 2011.03.29."

Átírás

1 Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Atonik 3.6% BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint) ATONIK 3.6% 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: ATONIK 1.2 Az anyag vagy keverék felhasználása (ill. ellenjavallt felhasználása): biostimulátor 1.3 Forgalmazó: ARYSTA LifeScience Magyarország Kft Budapest, Bécsi út 3-5. Tel: (36-1) Fax: : (36-1) Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) Gyártó és a Biztonsági adatlap kibocsájtója: 1.5 Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.: Asahi Chemical Manufacturing Co., Ltd. 500 Takayasu Ikaruga-cho, Ikoma-gun, Nara Prefecture, Japan 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: Keverékek (osztályozás a 1999/45 EK direktíva és a hazai szabályozás alapján) Fizikia és kémiai veszélyek: - Egészségügyi veszélyek: - Környezeti veszélyek: - Egyéb veszélyek: - 3 ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1 Kémiai adatok: A formuláció típusa: vízoldható folyékony koncentrátum (SL) Oldal 1 / 7

2 Hatóanyagnév EC szám CAS szám Osztályozás 67/548/EK Nátrium paranitrofenol Xn, R22, R36, N R51 Nátrium ortonitrofenol Xn, R22, R36, N R51 Nátrium Xn, R22, nitroguaiacol 85-6 R36, N R51 Az itt szereplő R mondatok teljes szövegét ld. a 16. fejezetben! Osztályozás 1272/2008 (EK) Koncentráció (%, g/lit.) 1,8 1,2 0,6 4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése: 4.1 Általánosságban: A sérültet távolítsuk el a veszélyzónától egy jól szellőző helyiségbe vagy a szabadba és óvjuk a kihűléstől. Ne adjunk semmit szájon át és ne hánytassuk a beteget. Mérgezéskor hívjuk a sürgősségi ellátást vagy híjunk orvost. Ha lehetséges, őrizzük meg a címkét. Belégzést követően: Azonnal vigyük a sérültet friss levegőre és hívjunk orvost. Szemmel történő érintkezés után: Azonnal alaposan öblítsük ki bőséges vízzel legalább percen keresztül. Az alapos öblítés érdekében a szemhéjat tartsuk távol a szemgolyótól. Ha fájdalom vagy pirosodás lépne fel, keressük fel az orvost. Bőrrel történő érintkezés után: Távolítsuk el a szennyezett ruhát és az érintett bőrfelületet szappanos vízzel alaposan mossuk le. Lenyelést követően: Azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét. Ne erőltesse a hányást. Javaslat az orvosnak: Tüneti kezelés. 5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 Alkalmas oltóanyagok: Vízpermet, hab, poroltó. 5.2 Nem megfelelő oltóanyagok: Vízsugár. 5.3 Különleges veszélyek: Hőbomlás hatására mérgező gázok (nitrogén oxid, szén oxidok) keletkezhetnek. 5.4 A tűzoltók különleges védőfelszerelése: A tűzoltást végzőknek arcvédőt és egyéni védőöltözetet kell viselniük. A visszamaradt vizet, illetve tűzoltó anyagokat gyűjtsük össze és biztonságosan semmisítsük meg. 6 INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1 Személyi óvintézkedések: Viseljünk megfelelő védőöltözetet és a védtelen személyeket tartsuk távol. Tartsuk távol a tűzveszélyes helyektől és gátoljuk meg az oxigénnel történő érintkezést (ne szellőztessünk). 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerüljük a csatornarendszer, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a talaj szennyezését. A kiömlött folyadékot gyűjtsük össze homokkal vagy egyéb abszorbens anyaggal pl. szepiolit. Az abszorbens anyagkészletnek elegendőnek kell lennie egy ésszerűen előrelátható mennyiség felitatására. A csatornahálózattól tartsuk távol, hogy a szennyezés mértékét minimalizáljuk. A mosóvizet ne öntsük a csatornába. Ha a helyzetet gyorsan és hatékonyan nem tudjuk kezelni, értesítsük az illetékes hatóságokat. Ha a termék a vízbe kerülne, állítsuk meg a terjedését megfelelő gáttal. Oldal 2 / 7

3 6.3 Szóródás, ömlés megszüntetése: A szennyezőanyagot az érintett felületről gyűjtsük össze és az engedélyezett égetőműbe történő szállításig tartsuk zárt konténerben. A szennyezett területet vízzel mossuk fel és a mosóvizet gyűjtsük össze a további kezelésig. 6.4 A szennyezett területet fedjük le abszorbens anyaggal mint pl. homok vagy szepiolit. A személyi védelemről ld. a 8. fejezetet és a megsemmisítésről a 13. fejezetet. 7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 Kezelés: Használata közben ne együnk, igyunk, dohányozzunk. Viseljünk megfelelő védőruhát, megfelelő kesztyűt (nitril), védőszemüveget vagy arcvédőt. Kerüljük a szem, bőr és ruházat termékkel történő érintkezését. Tartsuk be a megfelelő higiéniai előírásokat és tartsuk tisztán a munkaterületet. Használata után alaposan mossunk kezet. A munkaruhát ne mossuk együtt az egyéb ruhafélékkel és háztartási textíliákkal. 7.2 Tárolási előírások: Jól zárható konténerben, hűvös, jól szellőző helyen tároljuk. Megfelelő, zárható helyiségben tároljuk, hőtől és nyílt lángtól távol, 35 C alatt. Tartsuk távol ételtől, italtól és az állati takarmányoktól. Ne tároljuk 5 C alatti hőmérsékleten. 8 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE EGYÉNI VÉDELEM 8.1 Általános eljárás: Használata során elsősorban a címkén lévő előírásokat tartsuk szem előtt. 8.2 Expozíciós határértékek: Nincs adat. 8.3 Munkavédelem: A légzésvédelem: Lehetőség szerint az egész arcot fedő maszkot viseljünk megfelelő, a szerves gőzök, porok és aeroszolok ellen alkalmas filterrel. A.P típusú szűrő. A kéz védelme: Vegyi anyagoknak és szerves oldószereknek ellenálló, át nem eresztő kesztyűt használjunk. A szem védelme: Ajánlott arcvédő vagy védőszemüveg használata. A bőr védelme: A teljes testet fedő védőöltözetet viseljünk. 8.4 A környezeti expozíció ellenőrzése: A környezetvédelemmel kapcsolatban tartsuk be az európai és a nemzeti előírásokat. 9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Alapvető fizikai és kémiai információk: Megjelenés: Sárgásbarna folyadék Szag: Szagtalan ph-érték: C-on Forráspont: nincs adat Lobbanáspont: nincs adat Tűzveszélyesség: nincs adat Robbanásveszélyes tulajdonságok: Robbanásveszély gyakorlatilag nincs a 7. fejezetben leírt tárolási körülmények esetén. Valódi veszélyt csak a nyílt láng, illetve az anyag felhalmozódása jelent. Oxidáló tulajdonságok: nincs adat Gőznyomás: nincs adat Relatív sűrűség: kb. 1 Oldhatóság: nincs adat - vízben: Vízzel minden arányban keverhető. Vizes oldatot képez. - szerves oldószerben: nem keverhető szinte az összes szerves oldószerrel. Oldal 3 / 7

4 Megoszlási együttható n-octanol/víz: nincs adat Viszkozitás: nincs adat Relatív gőzsűrűség (levegő = 1): nincs adat Párolgási együttható: nincs adat 9.2 Egyéb adat: 10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 10.1 Kerülendő körülmények: Ne tároljuk 35 C felett zárt térben Kerülendő anyagok: Kerüljük az érintkezését erős oxidáló, illetve erős redukáló anyagokkal Veszélyes bomlástermékek: Ld. az 5-ös fejezetet. 11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 11.1 Akut toxicitás: Orális LD 50 patkányon: LD 50 >2000 mg/kg (ATONIK 1 ) Dermális LD 50 patkányon: LD 50 >2000 mg/testsúly kg (ATONIK 1 ) Belégzés LC 50 (4 h) patkány: LC 50(4h) >6.7 mg/l (ATONIK 1 ) Bőrirritáció (nyúl): Nem irritálja a bőrt. (ATONIK 1 ) Szemirritáció (nyúl): Nem irritálja a szemet. (ATONIK 1 ) Bőrérzékenység (tengeri malac): Nem szenzitív. (M&K) (ATONIK 1 ) 11.2 Szubkrónikus toxicitás: Cél: vese és lép (patkány) NOAEL: 6 mg/ testsúly kg/nap (Beagle kutya, 90 nap) (TGAI keverék 2 ) 11.3 Krónikus toxicitás: Karcinogén hatás: Nincs karcinogén hatása. (TGAI keverék 2 ) Teratogén hatás: Nincs teratogén hatás. (TGAI keverék 2 ) Reprodukció (fejlődés és termékenység): nincs hatással a fejlődésre és a termékenységre. (TGAI keverék -2 ) Mutagén hatás: Nem mutagén. (TGAI keverék 2 ) 11.4 Egyéb toxikológiai adatok: 12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 12.1 Ökológiai toxicitás: Toxicitás vízi szervezetekre (akut és krónikus): Hal (Cyprinus carpio) LC 50 (96 h): 100 mg/l (ATONIK 1 ) LC 50 (96 h) Szivárványos pisztráng = 25 mg/l (pnp) LC 50 (96 h) Szivárványos pisztráng = 69 mg/l (onp) LC 50 (96 h) Szivárványos pisztráng = 37.4 mg/l (5NG) LC 50 (96 h) Zebrahal = 26.3 mg/l (pnp) LC 50 (96 h) Zebrahal > 100 mg/l (onp) LC 50 (96 h) Zebrahal = 70.5 mg/l (5NG) EC 50 (48 h) Vízibolha > 100 mg/l (ATONIK 1 ) 1 Az Atonik termék 0.1 % nátrium 5-nitroguaiacolt (5NG) 0.2% nátrium orto-nitrofenolt (onp), 0.3% nátrium para-nitrofenolt (pnp) tartalmaz 2 A TGAI keverék 3:2:1 arányban tartalmaz pnp-t, onp-t és 5NG-t Oldal 4 / 7

5 EC 50 (48 h) Vízibolha = 27.7 mg/l (pnp) EC 50 (48 h) Vízibolha > 68.8 mg/l (onp) EC 50 (48 h) Vízibolha = 71.1 mg/l (5NG) ECr 50 (72 h) Alga > 100 mg/l (ATONIK 1 ) ECr 50 növekedési arány (72 h) Alga = 23.6 mg/l (pnp) ECr 50 növekedési arány (72 h) Alga = 64.2 mg/l (onp) ECr 50 növekedési arány (72 h) Alga = 23.6 mg/l (5NG) EC 50 (7 nap) vízinövény = nincs adat. Szárazföldi szervezetek: Madarak LD 50 madár > 2000 mg/testsúly kg (pnp) LD 50 madár > 1046 mg/testsúly kg (onp) LD 50 madár > 2067 mg/testsúly kg (5NG) Méhek Oral LD 50 = 61.2 µg/méh (pnp) Oral LD 50 = µg/méh (onp) Oral LD 50 = µg/méh (5NG) Kontakt LD 50 = 111 µg/méh (pnp) Kontakt LD 50 > 100 µg/méh (onp) Kontakt LD 50 > 100 µg/méh (5NG) Makroorganizmusok a talajban: Földigiliszta (Eisenia fetida) LC 50 = 310 mg ATONIK 3 HKT 4 / talaj kg 8 hét NOEC = 37.0 mg ATONIK 3 HKT 4 / talaj kg Mikroorganizmusok a talajban: Nincs hatással a nitrogén vagy a szén mineralizációra. Mobilitás: 12.2 Perzisztencia és lebomlás: DT 50 a talajban = 3,3 nap (pnp) DT 50 a talajban = 5,5 nap (onp) DT 50 a talajban = 0,6 nap (5NG) 12.4 Biológiai felhalmozódás: nincs 12.5 PBT értékelés eredménye: 12.6 Egyéb veszélyes hatások: 13 AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 13.1 A készítmény és a csomagolóanyag ártalmatlanítása: Jelentős mennyiségek ártalmatlanítását csak arra szakosodott szakember végezheti. Az elégetése kizárólag engedélyezett égetőműben végezhető. A terméket és csomagolóanyagát csak kellő körültekintéssel és biztonságos úton semmisítsük meg. Ne öntsük medencékbe, tavakba, árkokba, folyókba vagy a csatornába. A szennyezett felületet mossuk fel vízzel, a mosóvizet gyűjtsük össze és semmisítsük meg. A helyi előírásokat tartsuk be! 13.2 A tisztítószerek ártalmatlanítása: A mosóvizet ne öntsük a csatornába. Ne szennyezzük a természetes vizeket. A mosóvizet a kezelt területen gyűjtsük össze és permetezzük ki. 3 Az Atonik termék 11.6% nátrium 5-nitroguaiacolt (5NG), 23.2% nátrium orto-nitrofenolt (onp), 42.6% nátrium para-nitrofenolt (pnp) tartalmaz 4 HKT= Használatra kész termék Oldal 5 / 7

6 13.3 A veszélyes növényvédő szer göngyölegek kezelésére vonatkozó felhasználói kötelezettségek betartása mellett a hulladékbegyűjtést és hulladékkezelést a CSEBER Kft.-n keresztül intézzük. 14 A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK SZÁLLÍTÁSA NEM SZABÁLYOZOTT. 15 A SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: A címkézés a 67/548/EK, a 2003/82/EK és az 1999/45/EK módosított direktíva és a hazai szabályozás szerint történt Kockázati mondatok: 15.3 Biztonsági mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható SP mondat(ok): SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 15.5 A termékre vonatkozó fontosabb hazai előírások: évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és a munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről 26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 44/2000. (XII. 20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 15.6 Egyéb vonatkozó nemzeti szabályozás: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és az azt módosító 13/2002. (XI. 28.) EszCsM-FMM együttes rendelet EWC kódszámok: 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről és az azt módosító 10/2002. (III. 26.) sz. KöM rendelet Közúti szállítási osztály évi 19. törvény, valamint A Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai megállapodás A és B Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (XI. 18.) KPM rendelet és az azt módosító 71/2011. (XII. 8.) rendelet, valamint a évi LXXVII törvény C függelék melléklete (A nemzetközi vasúti árufuvarozási egyezmény mellékletei belföldi alkalmazásának kihirdetéséről szóló 72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet Oldal 6 / 7

7 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 667/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról. Egyéb előírások: Az embert és a környezetet érintő kockázatok elkerülése érdekében tartsuk be a használati utasítást! (1999/45/EC direktíva, 10. cikkelye, 12. pont) Tárolási osztály (ICPE): EGYÉB ADATOK 16.1 A 3. fejezetben szereplő R mondatok szövege: R22 Lenyelve ártalmas. R36 Szemizgató hatású. R51 Mérgező a vízi szervezetekre. Jelen MSDS kiegészíti a technikai adatlapokat, de azokat nem helyettesíti. A termékről itt szereplő információk jelenlegi ismereteinken alapulnak a kiadás időpontjában, melyeket legjobb tudásunk szerint adtunk meg. Felhívjuk felhasználóink figyelmét az esetleges kockázatokra, amennyiben a terméket nem az előírásoknak megfelelő céllal használják. A felhasználónak ismernie kell és be kell tartania a termék használatára vonatkozó összes előírást. A felhasználó kizárólagos felelőssége meggyőződni arról, hogy a termékre vonatkozó felhasználási útmutató megfelelő és teljes. Az összes szabályozás említésének fő célja, hogy segítse a felhasználót, hogy alkalmazkodhasson a felelősségi körébe tartozó előírásokhoz. A felsorolás nem tekinthető teljesnek. A felhasználónak meg kell bizonyosodnia, hogy a leírás szerint nincs egyéb kötelezettsége a termék speciális alkalmazása esetén. Oldal 7 / 7

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Nógrádi Erdőkémia Kft. 2657 Tolmács, Arany János u. 2. Tel.: 35/550153, 35/350089 Fax: 35/550154, 35/350190 Oldalszám: 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS

Részletesebben

Terpenoid [Nu-Film 17] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Terpenoid [Nu-Film 17] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag/készítmény neve: CAS szám:

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP Oldalszám: 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag neve: CAS szám: EU szám: - - 1. 2. Az anyagok/készítmények

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: Fax: 3612021649 Oldalszám: 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy keverék azonosítása Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1/7. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

1/7. készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: AURORA FULL Kiszerelés:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1.1. Termékazonosító Termék neve: BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CITROMSAV-MONOHIDRÁT

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján Elite Co sm etix Kft. BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján Kiadás időpontja: 2010. május 6. Felülvizsgálat dátuma: - 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős vízkőoldó

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben