Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt adatlap. Integrált településfejlesztés Pest megyében és Budapesti kerületi központok fejlesztése c. pályázati felhívásokhoz."

Átírás

1 I Projek adalap Inegrál elepülésfejleszés Pes megyében és Budapesi kerülei közponok fejleszése c pályázai felhívásokhoz Kódszám: KMOP /B és KMOP /B 1

2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az Európai Regionális Fejleszési Alap ársfinanszírozásával valósulnak meg 1 TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 11 A pályázai felhívás kódszáma Pl XXXX A pályáza azonosíó száma 2 A PROJEKT ÖSSZEGZİ ADATAI 21 A projek címe (max 250 karaker) 22 A projek megvalósulásának helyszíne Régió Megye: Auomaikus Auomaikus 2

3 Kisérség Település: Lakosságszám: (2006 évi KSH-TSTAR adabázis alapján) auomaikus auomaikus 23 A projek a 311/2007 (XI17) Korm rendele álal meghaározo komplex programmal segíendı leghárányosabb helyzeő kisérségben valósul meg: 24 A projek a 240/2006 (XI30) Korm Rendele álal meghaározo elepülésen valósul meg: Igen/Nem Auomaikus (a kisérség alapján) Igen/Nem Auomaikus (a elepülés alapján) 25 A projek megvalósíásának erveze kezdee: 26 A projek megvalósíásának erveze befejezése: év hó nap év hó nap 27 A projek haó kölségei összesen (F) 28 A projek egészére igényel ámogaás összege (F) 29 A ámogaás méréke (összes igényel ámogaás/összes elismerheı kölség) (%) 3 A PÁLYÁZÓ ADATAI 31 A pályázó eljes neve: 3

4 32 A pályázó rövidíe neve (amennyiben releváns): 33 Gazdálkodási/jogi formakód: Auomaikus 34 Törzsszám (önkormányza, önkormányzai ársulás): 35 Adószám: 36 Bankszámlaszám: 37 Saiszikai szám: 38 Alapíás idıponja (alapíó okira, önkormányza eseén alakuló ülés dáuma): év hó nap 39 A pályázó székhelye: Ország: Régió: Megye: Kisérség: Település: Irányíószám: Közerüle (ú, uca, ér, köz, egyéb) Házszám: Auomaikus Auomaikus Auomaikus Auomaikus 310 A pályázó posacíme Település: Irányíószám: Közerüle (ú, uca, ér, köz, egyéb) Házszám: Posafiók irányíószám: 4

5 Posafiók: Honlap: 311 A pályázó hivaalos képviselıjének/képviselıinek (vezeıje, aláírója) adaai Név: Beoszás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Kapcsolaaró személy (projek menedzser) adaai Név: Beoszás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Gazdálkodási adaok (uolsó ké lezár év adaai F-ban) Megnevezés év év Sajáos mőködési bevéele Mérlegfıösszeg Módosío pénzmaradvány Taralékba helyezheı pénzösszeg Önhibáján kívül hárányos gazdálkodási helyzeő? (igen/nem) 4 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA Az alábbi ponoka kérjük, hogy az elızees Akcióerülei ervben foglalakkal összhangban szíveskedjen kiöleni! 5

6 41 Kérjük, muassa be a kijelöl elepülésfejleszési akcióerüle lehaárolásá ucahaárokkal megnevezve, és igazolja az akcióerüle jogosulságá a vonakozó lehaárolási kriériumok eljesülésének bemuaásával 42 Az akcióerüle ársadalmi, gazdasági és környezei jellemzıi (maximum 1500 karaker) 43 Tulajdonviszonyok érékelése 6

7 44 Piaci igények, leheıségek felmérése 45 Az akcióerüle fejleszésének célja, részcéljai Áfogó cél és specifikus célok Áfogó cél: Indikáor megnevezése Specifikus célok: 7

8 5 A PÁLYÁZAT TARTALMA 51 A projek kereében erveze beavakozások összefoglalása Az alábbi összefoglaló ábláza segíségével muassa be a projek kereében erveze, a pályáza ámogaásaralmába beszámío beavakozásoka/konkré evékenységeke! Tevékeny ség ípusa Tevékeny ség jellege szerini besorolás Tevékeny ség neve Tevékeny ség helyszíne (uca házszám, hrsz ha releváns) Városkép Örökségvédelem Közlekedésszervezés és infrasrukúra fejleszés Szervezés Helyi gazdaságfejleszés Promóció (Az infrasrukurális beruházásoka kiegészíı evékenységek) ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA Megjegyzés: a barnamezıs erüleen megvalósuló fejleszéseke az ado erüleen kialakí funkció szerin szükséges besorolni! 52 Számszerősíheı eredmények 8

9 Muaó neve Muaó ípusa Mérékegység Bázisérék Minimálisan (oupu/eredmény) elvár célérék A fejleszéssel oupu ha érine erüle nagysága A fejleszések oupu fı álal érine lakosság lészáma A fejleszés eredmény db eredményekén ereme munkahelyek száma Új városi funkciók beelepedése/ a fejleszés nyomán elérheı (közés profiorienál) szolgálaások száma a projek álal érine eredmény db elepülésrészen Lakossági elégedeség haás % Céléréke elérésének idıponja Célérék Muaó az 5 éves forrása köelezı fennarási idıszak végén Muaó mérésének módszere és gyakorisága 9

10 A áblázaba illessze be a 45-ben az áfogó célra és a specifikus célra meghaározo indikáoroka, amennyiben az különbözik a áblázaban már szereplı köelezı indikáorokól Jelöljön meg ovábbá evékenységenkén 1 oupu indikáor 53 A projek kereében erveze evékenységek részlees bemuaása Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Tevékenység helyszíne Uca: Házszám: Helyrajzi szám: A evékenység helyszínének ulajdoni viszonyai Illeszkedés az úmuaóban meghaározo ámogahaó evékenységekhez Tevékenység besorolása funkció szerin ERFA vagy ESZA ípusú evékenység Tevékenység célja Megvalósulás mérı indikáor (megnevezés, mérékegység, célérék) Tevékenység szakmai leírása (max 1200 karaker) Célcsopor bemuaása (max 500 karaker) Tevékenység iráni igény bemuaása, indokolsága - Auomaikus Auomaikus 10

11 (maximum 700 karaker) Megvalósíás erveze kezdee Év: Hónap: Nap: Megvalósíás erveze vége Év: Hónap: Nap: (év, hónap, nap) Terveze eljes kölségveés összege az ado evékenységre vonakozóan (F) Elszámolhaó kölségek nagysága (F) Jelen pályáza kereében igényel ámogaás nagysága (F) Támogaás aránya az összes haó kölségbıl (Támogaás összege/összes haó kölség) (%) Bizosío sajá forrás nagysága (F) Bizosío sajá forrás aránya az összes haó kölségbıl (Sajá forrás összege/összes haó kölség) (%) További források (F) További források megnevezése Projek-elıkészíés helyzee Adminiszraív és eljárási köelezeségek 54 Parnerek Parner neve: A parner gazdálkodási/jogi formája: A parner álal végze evékenységek eljes összege (F) Támogaásban részesül-e (konzorciumi szerzıdés aláíra)? 11

12 Ha igen, akkor az igényel ámogaás összege (F) Bizosí-e önerı? Ha igen, akkor a bizosío önerı összege (F) Konkréan mely evékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz rész a projekben? Parner szerepe a ervezésben: Parner szerepe a végrehajásban: Parner szerepe a fennarásban/üzemeleésben: 12

13 55 A erveze fejleszések várhaó haásai - Társadalmi, gazdasági haások 56 Kockázaok elemzése Kockáza megnevezése Valószínőség (1-7)* Haás (1-7)* A kockáza kezelésének módja Projek/evékenység, amire a kockáza vonakozik * 1 leggyengébb, 7 - legerısebb 13

14 57 A projek végrehajási üemerve Elıkészíés A evékenységek üemezése XII20 uán Végrehajás A projek egészének megvalósíásához szorosan kapcsolódó szolgálaások Projek egészére vonakozó projek menedzsmen Városkép Tevékenység I Tevékenység II Tevékenység III Tevékenység Örökségvédelem Tevékenység I Tevékenység II Tevékenység III 14

15 Tevékenység Közlekedésszervezés és infrasrukúrafejleszés Tevékenység I Tevékenység II Tevékenység III Tevékenység Szervezés Tevékenység I Tevékenység II Tevékenység III Tevékenység Helyi gazdaságfejleszés Tevékenység I Tevékenység II Tevékenység III Tevékenység Promóció (kiegészíı evékenységek ERFA ípusú) Tevékenység I Tevékenység II 15

16 Tevékenység III Tevékenység Promóció (kiegészíı evékenységek ESZA ípusú) Tevékenység I Tevékenység II Tevékenység III Tevékenység Önmagában nem ámogahaó, a projek egészére vonakozó köelezı evékenységek A beavakozások helyi elfogadásá, megfelelı végrehajásá és sikeré szolgáló evékenységek Városmarkeing akciók 16

17 58 A menedzsmen szerveze bemuaása 581 A projekben közvelenül részvevı személyek száma (fı) A) Ebbıl a projek végrehajásához szükséges szakképzeséggel rendelkezik összesen (fı) Szakképzeséggel rendelkezik (fı) Szakképzeséggel rendelkezik (fı) Szakképzeséggel rendelkezik (fı) B) Projek menedzser, hei órában: C) Egyéb 582 A projekben részvevı személyek részleesen: Név Munkaapaszala Képzeség (év) és releváns referenciák (min 2 db)* Szervezenél elölö idı (év) 583 Szöveges leírás (maximum 500 karaker) 59 Üzemeleés, mőködeés Tevékenységek megnevezése Városkép Üzemeleés, mőködeés rövid bemuaása (szerveze, finanszírozás, ulajdonossal kapcsola) Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n Örökségvédelem Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n Közlekedésszervezés és infrasrukúrafejleszés Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n 17

18 Szervezés Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n Helyi gazdaságfejleszés Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n Promóció (kiegészíı evékenységek ERFA ípusú) Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n Promóció (kiegészíı evékenységek ESZA ípusú) Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n 510 A projek elıkészíeségének állása Dokumenum/engedély/ hozzájárulás A projek elıkészíeségének állása Elıkészíeség állása: Ha már elkészül, a) kész mikor b) folyamaban van (év, hónap)? c) a projek elıkészíése során készül el d) nem szükséges Elkészíés kezdee [évhóna p] Várhaó befejezés [évhónap] Becsül/f elmerül neó kölség (ef) ÁFA (ef) Igényfelmérés/piackuaás Inegrál városfejleszési sraégia Elızees akcióerülei erv Akcióerülei erv Üzlei erv Környezei haásvizsgála Tervezési dokumenumok (engedélyezési erv, kivieli erv) Közbeszerzési dokumenáció(k) elkészíése A haóságok és a lakosság ájékozaása A projek elıkészíéséhez szükséges, fen felsorol kölségek összesen (F): Egyéb, a megvalósíáshoz és a projek mőködeéséhez szükséges anulmány (pl arculai sraégia), ervdokumenáció, esülei haároza, hozzájárulás, haósági engedélyek, sb megnevezése: 18

19 : A projek elıkészíéséhez szükséges egyéb evékenységek összes kölsége (F): Elıkészíési kölségek mindösszesen (F) Megjegyzés Elıkészíı evékenység Kölség Jelen projek befogadása elı (de uán) kelekeze elıkészíési kölség (F) Jelen projek befogadása uán kelekezı elıkészíési kölség (F) Elıkészíési kölség összesen (F) Elıkészíési kölség aránya a projek összes elismerheı kölségbıl (%) 19

20 511 A pályáza pénzügyi erve 5111 A projek kölségei Elszámolhaó kölségek és evékenységek Tevékenysége k- kölségkaegó riák 2006 dec 20 uán Terv (F) 2007 I üemeze kölségek 2007 II üemeze kölségek 2008 I üemeze kölségek 2008 II üemeze kölségek 2009 I üemeze kölségek 2009 II üemeze kölségek 2010 I üemeze kölségek 2010 II üemeze kölségek 2011 I üemeze kölségek 2011 II üemeze a ndó kölségek Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Összese n F Összesen % F % ELİKÉSZÍTÉS 11 IMMATERIÁLI S JAVAK 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK Ebbıl ingalan vásárláshoz kapcsolódó evékenység ek ebbıl ingalan léesíés 14 EGYÉB BERENDEZÉSE K, FELSZERELÉSE K, JÁRMŐVEK 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁ SOK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁ SOK KÖLTSÉGEI VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA MENEDZSMEN T 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 54 BÉRKÖLTSÉG 55 SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56 BÉRJÁRULÉKOK VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA VÁROSKÉP Tevékenység 1 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK ebbıl ingalan vásárláshoz 20

21 kapcsolódó evékenységek ebbıl ingalan léesíés 13 MŐSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŐVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŐVEK 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA Tevékenység 2 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK ebbıl ingalan vásárláshoz kapcsolódó evékenységek ebbıl ingalan léesíés 13 MŐSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŐVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŐVEK 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA ÖRÖKSÉGVÉD ELEM Tevékenység 1 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK ebbıl ingalan vásárláshoz kapcsolódó evékenységek ebbıl ingalan léesíés 13 MŐSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŐVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŐVEK 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 21

22 VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA KÖZLEKEDÉS- SZERVEZÉS ÉS INFRASTRUK- TÚRA- FEJLESZTÉS Tevékenység 1 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK ebbıl ingalan vásárláshoz kapcsolódó evékenységek ebbıl ingalan léesíés 13 MŐSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŐVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŐVEK 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA SZERVEZÉS 11 IMMATERIÁLI S JAVAK 13 MŐSZAKI BERENDEZÉSE K, GÉPEK, JÁRMŐVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSE K, FELSZERELÉSE K, JÁRMŐVEK 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 54 BÉRKÖLTSÉG 55 SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56 BÉRJÁRULÉKOK VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA HELYI GAZDASÁG- FEJLESZTÉS Tevékenység 1 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK ebbıl ingalan vásárláshoz kapcsolódó evékenységek ebbıl ingalan léesíés 13 MŐSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŐVEK 22

23 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŐVEK 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA PROMÓCIÓ (KIEGÉSZÍTİ, SOFT TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG 1 - ESZA) 51 ANYAGKÖLTSÉG (álalános kölségek) 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 54 BÉRKÖLTSÉG 55 SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56 BÉRJÁRULÉKOK VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA PROMÓCIÓ (KIEGÉSZÍTİ, SOFT TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG 1 - ERFA) 51 ANYAGKÖLTSÉG (álalános kölségek) 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 54 BÉRKÖLTSÉG 55 SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56 BÉRJÁRULÉKOK VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA ÖNMAGÁBAN NEM TÁMOGATHAT Ó (A PROJEKT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ) TEVÉKENYSÉG EK A beavakozások helyi elfogadásá, megfelelı végrehajásá és sikeré szolgáló evékenysége k 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 23

24 54 BÉRKÖLTSÉG 55 SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56 BÉRJÁRULÉKOK Városmarkein g 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS OK KÖLTSÉGEI VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA TARTALÉK (MAX 5 %) OSSZES KÖLTSÉG 24

25 5112 A projek forrásai Bevéelek, források ROP vissza nem éríendı forrás A projek evékenységek sajá bevéelei (pl bérlei díj, közerüle használai díj) Sajá, önkormányzai forrás Parner 1 sajá forrása Parner n sajá forrása Hiel Pénzügyi mőveleek bevéele Egyéb pénzügyi eszköz ÖSSZES FORRÁS 2007 II 2009 I 2010 II 2007 I 2008 I 2008 II 2009 II 2010 I 2011 I 2011 II üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze összesen összesen a ndó kölségek kölsége kölsége kölségek kölségek kölségek kölségek kölségek kölségek kölségek k k Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) F % EREDMÉNY 25

26 512 A projek egészének kölségveés szöveges magyarázaa 513 Parnerenkéni pénzügyi ábla Parner 1: (Konzorciumi Tag 1) Tevékenységekkölségkaegóriák 2006 dec 20 uán 2007 I üemeze kölségek 2007 II üemeze kölségek 2008 I üemeze kölségek 2008 II üemeze kölségek 2009 I üemeze kölségek 2009 II üemeze kölségek 2010 I üemeze kölségek 2010 II üemeze kölségek 2011 I üemeze kölségek 2011 II üemeze a ndó kölségek Össze sen F Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) F % Össz esen % Tevékenység 1 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK ebbıl ingalan vásárláshoz kapcsolódó evékenységek ebbıl ingalan léesíés 13 MŐSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŐVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŐVEK 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA PROMÓCIÓ (KIEGÉSZÍTİ, SOFT TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG 1 - ESZA) 51 ANYAGKÖLTSÉG (álalános kölségek) 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 54 BÉRKÖLTSÉG 55 SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56 BÉRJÁRULÉKOK VISSZA NEM 26

27 IGÉNYELHETİ ÁFA PROMÓCIÓ (KIEGÉSZÍTİ, SOFT TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG 1 - ERFA) 51 ANYAGKÖLTSÉG (álalános kölségek) 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 54 BÉRKÖLTSÉG 55 SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56 BÉRJÁRULÉKOK VISSZA NEM IGÉNYELHETİ ÁFA OSSZES KÖLTSÉG Bevéelek, források ROP vissza nem éríendı forrás A projek evékenységek sajá bevéelei (pl bérlei díj) Sajá, önkormányzai forrás Parner 1 sajá forrása Parner n sajá forrása Hiel Pénzügyi mőveleek bevéele Egyéb pénzügyi eszköz ÖSSZES FORRÁS 2007 II 2009 I 2010 II 2007 I 2008 I 2008 II 2009 II 2010 I 2011 I 2011 II üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze üemeze összesen összesen a ndó kölségek kölsége kölsége kölségek kölségek kölségek kölségek kölségek kölségek kölségek k k Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) Terv (F) F % EREDMÉNY 27

28 515 Támogaási inenziás számíása 28

29 516 Gazdaságossági muaók Neó jelenérék Belsı megérülési ráa 5161 Szöveges aláámaszás ismeresse a muaóka aláámaszó számíásoka! (maximum 1000 karaker) 5162 A projek pénzügyi fennarhaósága, a fennarhaóság aláámaszása 29

30 6 Tájékozaási köveelmények Ismeresse, hogy a ámogaás elnyerése eseén, a Kedvezményezeek ájékozaási köelezeségei c úmuaóban foglalaknak megfelelıen milyen evékenységeke erveznek a nyilvánosság és a ájékozaás bizosíása érdekében, és hogyan fogják bizosíani, hogy a projek eredményei szélesebb körben is ismeré váljanak: Tájékozaás során használ eszközök Leheséges kockázaok felmérése Válságkommunikációs erv készíése Véleményvezérek azonosíása, inerjúk Civil szervezeek felkuaása, véleményük megismerése Közvélemény-kuaás Haásanulmány készíése Korábbi média-megjelenések összegyőjése és elemzése A projek menerendjének összeállíása, az engedélyezések várhaó idıponjainak összegyőjése Cselekvési (kommunikációs) erv o Célcsoporok meghaározása o A projek kommunikációs aralmának összeállíása: üzeneek meghaározása és az eszközök kiválaszása o Idızíés meghaározása A kommunikációs erv egyezeése a közremőködı szervezeel A beruházó képviselıinek kommunikációs felkészíése médiaréning kereében Sajómegjelenések generálása a nyomao, elekronikus és on-line médiában Sajóesemények szervezése Sajómegjelenések összegyőjése és elemzése Belföldi anulmányú szervezése újságírók számára igény eseén Nyomao ájékozaók (brosúrák, szórólapok, sb) elkészíése és lakossági erjeszése Inernees honlap lérehozása és folyamaos mőködeése, frissíése Lakossági fórum, közmeghallgaás szervezése Önkormányzanál elhelyeze hirdemények, képek, ájékozaók Igen Nem A evékenységek rövid szöveges bemuaása, indoklása (max 1000 karaker) 30

31 7 Fennarhaóság Ismeresse a projek eredményeinek fennarására vonakozó elképzelései! Kérjük muassa be hogyan bizosíhaó a projek kereében lérehozo fejleszés finanszírozása bizosíása a ámogaás megszőnésé köveıen (számszerően aláámaszva, maximum 2000 karaker) 8 Esélyegyenlıség érvényesülése 81 Jelölje meg, hogy a projek megvalósíása során mely erüle(ek)en kíván javíani az esélyegyenlıségi célcsoporok helyzeén! (Többe is válaszha!) Felhívjuk figyelmé, hogy a pályáza befogadásának feléele az akadálymenesíés elırehaladása elem megjelölése! Családbará munkahelyi körülmények megeremése, erısíése (ölse ki a 92 ábláza c és d oszlopá is!) Nemek (férfiak és nık) közi esélykülönbségek csökkenése (ölse ki a 92 ábláza e és f oszlopá is!) Akadálymenesíés elırehaladása (ölse ki a 92 ábláza g és h oszlopá is!) Fogyaékkal élık éleminıségének és munkapiaci esélyeinek javíása (ölse ki a 92 ábláza i és j oszlopá is!) Romák éleminıségének és munkapiaci esélyeinek javíása (ölse ki a 92 ábláza k és l oszlopá is!) Más hárányos helyzeő csoporok munkapiaci és ársadalmi esélyeinek javíása (ölse ki a 92 ábláza m és n oszlopá is!) 82 A kövekezı ábláza kiölésével muassa be a pályázó szerveze (projekgazda) jelenlegi esélyegyenlıségi helyzeé és az, hogy a projek végrehajásának és fennarásának idıszakában mikén kívánja erısíeni szervezee esélyegyenlıségi kulúrájá a 91 ponban megado erüleeken! Kérjük, csak azoknak az esélyegyenlıségi erüleeknek az oszlopai ölse ki, melyeke a 91 ponban már megjelöl! (Módszerani segísége a pályázai dokumenáció részé képezı Esélyegyenlıségi Úmuaó jelenhe) 31

32 Esélyegyenlıségi inézkedés 1 Esélyegyenlıségi munkaárs, felelıs alkalmazása (I/N) 2 Esélyegyenlıségi erv, koncepció meglée (I/N) 3 Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkaársak azonos bérezésben részesülnek (I/N) Figyelem! Az oszlopok kiölése a válaszo esélyegyenlıségi inézményekhez köıdik A kiölés elı kérjük, olvassa el az úmuaó vonakozó részé családbará nemek akadálymenesíés fogyaékos emberek Pályáza benyújása kor érvényes érék Projek fennarás végén várhaó álagos érék Pályáza benyújása kor érvényes érék Projek fennará s végén várhaó álagos érék Pályáza benyújása kor érvényes érék Projek fennarás végén várhaó álagos érék Pályáza benyújása kor érvényes érék Projek fennará s végén várhaó álagos érék roma emberek Pályáza benyújá sakor érvényes érék Proj ek fenn ará s végé n várh aó álag os éré k más csoporok* b c d e f g h i j k l m n 4 A szerveze dönéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évene esélyegyenlıségi képzés ar (I/N) 6 Az esélyegyenlıségi célcsoporo vagy annak képviselıi bevona a projek ervezésébe (I/N) 7 Felmérés készíe arról, hogy a erveze fejleszés milyen haással lesz a célcsopor élehelyzeére (I/N) * fıbb megállapíásoka a szöveges mezıben kérjük megjeleníeni 8 Leghárányosabb helyzeő kisérségben vagy halmozoan hárányos helyzeő elepülésen mőködik, fejlesz (I/N) 9 Akadálymenesíe épüleek száma (darab) 10 Infokommunikációs akadálymenesíés (I/N) Pályáz a benyúj ásako r érvény es érék Projek fennará s végén várhaó álagos érék 32

33 15 Fogyaékossággal élı alkalmazoak száma (fı) 16 Roma foglalkozaoak száma (fı) évnél idısebb, haározalan idejő munkaszerzıdés kereében foglalkozaoak száma (fı) 23 Nık száma a foglalkozaoak köz (fı) 24 Rugalmas munkaidıszervezés vagy csúszahaó munkakezdés leheısége (I/N) 25 A örvényben meghaározonál öbb szabadság bizosíása a dolgozóknak (I/N) 26 Munkaidı-kedvezmény bizosíása a dolgozók ovábbképzéséhez (I/N) 29 A szerveze ámoga esélyegyenlıségi célcsoporok helyzeé javíó alapíványoka, civil szervezeeke (I/N) 30 A megvalósíásban közhasznú foglalkozaási programelem is erveze/van (I/N) 31 A megvalósíás során eszközöke alkalmaz a célcsopor érdekeinek figyelembevéelére, védelmére (I/N) * ezeke sorolja fel a szöveges mezıben 32 Figyelembe veszi és érvényesíi a közlekedési kapcsolaok, a érhasznála és a kiegészíı léesímények ervezésekor a nık és férfiak igényei (I/N) 34 A projek végrehajása során megszüleı ermék és/vagy szolgálaás más ársadalmi csopornál igazolhaóan kedvezıbben ha az esélyegyenlıségi célcsoporok helyzeére, éleminıségére (I/N) * indokolja a szöveges mezıben 35 Kiemel figyelme fordí a erveze beruházás (pl ákelıhelyek léesíése, forgalomechnikai berendezések elepíése) során a nık, idısek, fogyaékosok és gyermekek bizonságára (I/N) * röviden ismeresse a szöveges mezıben 33

34 37 A lérejövı beruházás javí a ömegközlekedési leheıségek elérheıségén (I/N) * indokolja a szöveges mezıben 41 A közigazgaási eljárások, ügyinézés olyan módosíásá aralmazza a projek, amely kifejezeen egy esélyegyenlıségi csopor ügyféli helyzeének könnyíésé szolgálja (I/N) * röviden ismeresse a szöveges mezıben 42 A projek olyan szolgálaás és/vagy szolgálaáson belüli speciális eleme aralmaz, ami egy meghaározo hárányos helyzeő ársadalmi csopor igényére ekineel kerül kialakíásra (I/N) * ez, ezeke nevezze meg a szöveges mezıben 43 Az érine célcsopor számára a fejleszés eredményéhez való hozzáférés a fejleszı vagy parnere akívan, és az esélyegyenlıségi célcsopor(ok) képviselıivel egyezee módon segíi (I/N) 44 A fejleszéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejleszı vagy parnere esélyudaosságo fejez ki: nem közveí szegregáció, csökkeni a csoporokra vonakozó meglévı elıíéleeke (I/N) Kiegészíı, saiszikai információk a projek álal érine célcsoporra vonakozóan (adagyüjés feléelei ld az Esélyegyenlıségi Úmuaóban) Pályáza benyújásakor érvényes érék Projek záráskor erveze érék A Nık száma Fı Arány a eljes lészámhoz viszonyíva Fı Arány a eljes lészámh oz viszonyí va B Romák száma 34

35 C Fogyaékkal élık száma D Az m és n oszlopokban megadoak milyen csoporra vonakoznak? E Rövid, szöveges aláámaszás (csak a *-gal jelöl ponok eseében) - max 500 karaker 35

36 9 Környezei fennarhaóság Muassa be a fennarhaóság (fennarhaó fejlıdés) horizonális szempon érvényesíésé! 91 A fennarhaóság érvényesíése fennarhaósági kaegóriák szerin Jelölje meg (egyen "X"-e), hogy jelenleg vagy a projek fennarás végéig mely kaegóriában erısíi szervezee fennarhaósági kulúrájá! (Többe is válaszha!) Felhívjuk figyelmé, hogy a pályáza befogadásának feléele, hogy legalább egy kaegória kiválaszásra kerüljön! Kaegóriák: I Környezeudaos menedzsmen és ervezés II Fennarhaó fejlıdés szolgáló megvalósíás és fennarás 92 A fennarhaósági szemponok érvényesíése Azokban a kaegóriákban, amelyekben vállala a fennarhaóság erısíésé muassa be, hogy milyen fennarhaósági szemponoka érvényesí! (A ábláza 1 oszlopa meghaározza, a fennarhaósági szemponokhoz kapcsolódó fı kaegóriáka!) Válasszon legalább egy fennarhaósági szempono az egyes kaegóriákon belül! A ábláza 3 oszlopában megado mérékegységnek megfelelıen adja meg jelenlegi fennarhaósági helyzeé (4 oszlop) és a projek fennarás végéig várhaó álagos éréke (5 oszlop) 36

37 Környezeuda os Kaegóriák Köelezıen megad fennarhaósági indikáorok (jogosulsági kriérium) I/A Környezei menedzsmen eszközök Fennarhaósági szemponok (A szemponok érelmezésé az Úmuaó a fennaraó fejlıdés érvényesíéséhez aralmazza) Mérék - egység eljes vízfelhasználás m3 a) Fajlagos vízfelhasználás méréke ermelés v szolgálaás egysége váloz ó eljes energiafelhasználás kwh b) Fajlagos energiafelhasználás méréke ermelés v szolgálaás egysége váloz ó c) Üvegházhaású anyagok kibocsáásának méréke (CO2e) /év áralmalaníásra kerülı d) Áralmalaníásra kerülı hulladék arányának méréke hulladék összes hulladék mennyisége e) A kisérségben élık foglalkozaoságának méréke kisérségben élı foglalkozaoak száma fı a foglalkozaoak száma fı udásmegoszásban részvevık A fennarhaósággal kapcsolaos udásmegoszáson rész ve fı/év f) száma munkavállalók száma össz munkavállalói lészám fı/év 1 Környezei szemponú anúsíás szerin mőködik I/N Fennarhaósági ervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja 2 I/N elkészíésé 3 Környezeudaos evékenységek 3 I/N a Környezevédelmi programjának felülvizsgálaá és megvalósíásának dokumenálásá vállalja Pál yáz a ben yúj ása kor érv ény es ér ék Projekz áráskor várhaó érék 37

38 I/B Fennarhaó fejlıdés szolgáló ervezési eljárások 3 b Rendelkezik önkormányzai környezevédelmi alappal vagy vállalja annak lérehozásá 3 c Környezevédelmi/fennarhaósági megbízo vagy környezei nevelési, fennarhaóságokaási felelıs, munkacsopor kijelölése (ha erre nem köeleze) 3 A szerveze rendszeres környezei eljesímény érékelésének bevezeése I/N d 3 Környezei audiok lefolyaása db/év e udásmegoszásban részvevık A fennarhaósággal kapcsolaos udásmegoszáson rész ve fı/év 3f száma munkavállalók száma össz munkavállalói lészám fı/év 3 Nyilvánosság számára akuális környezei információkhoz való hozzáférés rendszeres és a köelezı g méréken felüli bizosíása db/év A ermék-, szolgálaásfejleszés során a várhaó környezei haások elemzése megörénik és a 4 I/N fejleszés ezek figyelembevéelével valósul meg 5 A fejleszés a környezei haások ekineében a haásviselık számára kedvezıbb helyzee eredményez fı projek környezei célokra A fejleszés idıszakában az ökohaékonyságra, környezeegészségügyi, ef 6 fordío kölsége környezeudaosságo erısíı feladaokra fordío kiadások projek összkölsége ef A lérejövı erméke/szolgálaás minısíi valamely elfogado környezei, fennarhaósági minısíési 7 I/N rendszer szerin 8 A projek kierjed a környezei, ermészei, fennarhaósági ismereek bıvíésére I/N A udásmegoszás (képzések, mőhelyek, konferenciák, megbeszélések sb) válaszo 9 I/N körülményei környezeudaosságo ükröznek 10 BAT echnológiá alkalmaz (BAT echnológiák száma) db 11 Elınyben részesíi környezei szemponból elınyösebb eszközöke, ermékeke, alapanyagoka a I/N beszerzéseinél 12 Elınyben részesíi a környezei menedzsmen rendszerrel rendelkezı beszállíóka az eszközbeszerzés db során/anácsadó, okaó szervezeeke a szolgálaás vásárlás során (ezen beszállíók száma) 13 Elınyben részesíi a helyi beszállíóka a beszerzéseinél I/N 14 Az igénybe ve anácsadás, képzés, emberi erıforrás fejleszés kierjed a környezei, fennarhaósági I/N ismereek bıvíésére 15 A projek egyéb fennarhaóságo szolgáló fejleszéseke aralmaz I/N I/N I/N 38

39 II Fennarhaó fejlıdés szolgáló megvalósíás és I/C Természees érszerkeze megırzése II/A Természei erıforrások megırzése Parnerség épíés a projekervezés és végrehajás során I/N A projek megvalósulás helye ársadalmi-gazdasági szemponból hárányos helyzeő kisérségben alálhaó A beruházás ermészevédelmi éréke, vagy ermészevédelmi olalom ala álló erülee nem érin I/N A fejleszés hozzájárul a ájképi/ elepülésképi/ ermészei/ kulurális /épíészei érék vagy érékek megırzéséhez Barnamezıs beruházás vagy az igénybe ve erüle jelenlegi hasznosíása gazdasági célú I/N a lérejövı zöldfelüle m2 21 A projek során öbble zöldfelüle fejleszés valósul meg az elıír nagysága minimális zöldfelülei arányhoz képes az elıír minimális zöldfelüle m2 nagysága 22 A zöldfelüle kialakíás során az ıshonos növényfajoka, a ájegységnek megfelelı fajkompozíciók I/N elınyben részesíése 23 A fennarhaó mobiliiás bizosíása a elepülési funkciók megfelelı ervezésével I/N (elepüléservezés) 24 Helyszínválaszáskor környezebará közlekedési (elérheıségi) szemponok érvényesíése I/N eljes vízfelhasználás m3 25 Fajlagos vízfelhasználás csökkenése ermelés v szolgálaás válozó egysége eljes energiafelhasználás kwh 26 Fajlagos energiafelhasználás csökkenése ermelés v szolgálaás válozó egysége 27 Jobb összesíe energeikai jellemzıkkel rendelkezı épüleek száma db 28 Energiaakarékos fényforrásokkal, valamin A vagy A+ energiahaékonysági minısíéssel bíró kwh eszközökkel elér megakaríás alapanyag 29 Fajlagos anyagfelhasználás csökkenése ermelés v szolgálaás válozó egysége 30 Fajlagos csomagolóanyag mennyiség csökkenése csomagolóanyag mennyiség I/N I/N 39

40 II/B Jó környeze- és egészség állapo megırzése ermelés v szolgálaás egysége válozó 31 Megújuló energia arányának növelése a eljes energiafelhasználáson megújuló energia felhasználás kwh belül eljes energiafelhasználás kwh Kombinál valamin anyag- és energiaakarékos irodaechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása db Hasznosíásra áado hulladék arányának növelése hasznosíásra áado hulladék menny összes hulladék mennyisége Másodlagos alapanyagfelhasznalás arányának növelése a eljes másodlagos alapanyag alapanyag felhasználáson belül összes alapanyag Újrahasznosío papír használa az irodai és nyomdai munkák során I/N Közúi szállíás inenziásának csökkenése közúi áruonna km áruon na km összes áruonna km km Gépkocsi használa csökkenése db Élı ucák fejleszése belerüleen, külerüleen a közuak menén az elıhelyek védelmé és a környezeszennyezés mérséklésének megfelelı erdısávok és cserjék elepíése (ha nem köelezı) A léesíés, épíés ideiglenes helyigényé és haáserüleé minimalizálja I/N A lérejövı léesímény környezeében a forgalomnövekedés okozó úvonalakon erheléscsillapíó I/N inézkedések örénnek Felhasznál veszélyes anyag mennyiség csökkenése, helyeesíés nem veszélyes, kevésbé veszélyes kg/év anyagokra áralmalaníásra kerülı 42 Áralmalaníásra kerülı hulladék arányának csökkenése hulladék összes hulladék mennyisége 43 Összes kelekeze hulladék mennyiségének csökkenése 44 Veszélyes hulladék arányának csökkenése a kelekeze összes hulladék mennyiségének arányában 45 Üvegházhaású anyagok kibocsáásának csökkenése (CO2e) /év km 40

41 II/C Társadalmi felelısségvállalás összes szennyvíz 46 Fajlagos szennyvízkibocsáás csökkenése ermelés v szolgálaás egysége válozó 47 Szennyvizek szennyezıanyag aralmának csökkenése (nehézfémek, veszélyes anyagok, KOI, BOI) kg 48 Rendszeres környeze-egészségügyi kockáza érékelések készíése vagy gyakoriságának növelése alkalo m/év 49 Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az ékezeésben I/N 50 Béren kívüli (közérzejavíó) rekreációs, egészségügyi juaások mérékének növelése ef/fı Egészségmegırzı munkahelyi feléelek javíása (világíás, ergonómia, beléri levegıminıség sb) érdekében vagy a jogszabályi elıírásokon felül munkaegészségügyi és -bizonsági árgyi eszköz beszerzés Tömegközlekedés használó (ámogao) munkavállalóak, kedvezményezeek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szinenarásával Többleszolgálaások, kedvezmények nyújása a helyi lakosságnak I/N A kisérségben élık foglalkozaoságának növelése ef/fı kisérségben élı foglalkozaoak száma fı a foglalkozaoak száma fı Az álagos fizeés növelése a minimálbérhez viszonyíva ef Önkénes gondnokság: mőködési erüleen a kulurál, isza környeze fennarásának segíése (elláo erüle nagysága) m2 Helyben (max kisérségi szinen) rendelkezésre álló energia használaa helyi energia felhasználása kwh eljes energiafelhasználás kwh A ársadalmi bizalom szinjének növekedésé szolgáló megoldások száma db Környezei szponzorálások ef/év Parnerei vagy ársadalmi környezee számára szerveze környezeudaos vagy fennarhaóság anulásával kapcsolaos akciók, események száma A szempon jogosulsági feléel, ezér horizonálisan nem érékeljük A szempono szakmai érékelésben ponozzák, ezér horizonálisan nem érékeljük fı db/év 41

42 Nyilakozaok 1 Kijelenem, hogy a pályáza benyújásának idıponjában lejár esedékességő, meg nem fizee adóarozásom, illeve adók módjára behajhaó közarozásom az állam vagy az önkormányza felé, ideérve az egészségbizosíásai és nyugdíjbizosíási járuléko is, illeve az Európai Unió radicionális sajá forrásai címen nem áll fenn 2 Kijelenem, hogy a pályáza benyújásának idıponjában nem folyik ellenem csıd-, végási vagy fási vagy adósságrendezési (önkormányzaok, kisérségi ársulások eseében) eljárás, ovábbá amennyiben csıd-, végási, fási vagy adósságrendezési eljárás indul ellenünk, illeve lejár esedékességő, meg nem fizee közarozásunk kelekezik a pályáza elbírálásáig, illeve a ámogaási szerzıdés lejáráig, annak ényé azonnal bejelenjük 3 Kijelenem, hogy az államházarás alrendszereibıl folyósío ámogaásból eredı lejár, és ki nem egyenlíe arozásom nincs, valamin az ado célelıirányzaból vagy jogelıdjéıl korábban kapo ámogaás felhasználásának szerzıdésben vállal köelezeségeime eljesíeem 4 Kijelenem, hogy az álalam képvisel vállalkozás ellen az Európai Bizoságnak valamely ámogaás visszafizeésére köelezı haározaa nincs érvényben 5 Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályáza befogadásá köveıen (a szerzıdésköés megelızıen) a pályázaban foglalaka az arra feljogosío szerveze elızeesen a helyszínen a 281/2006 (XII 23) Korm rendeleeknek megfelelıen ellenırizze A pályáza kedvezı elbírálása eseén hozzájárulok, hogy a pályázaban foglalak megvalósíásának szakszerőségé, valamin a ámogaás rendeleésszerő felhasználásá az arra feljogosío szervek ellenırizzék 6 Kijelenem, hogy a pályáza benyújásá megelızı 2 napári éven belül államigazgaási szerv haározaában, illeve annak bírósági felülvizsgálaa eseén a bíróság, munkavállaló bejelenés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkozaása mia jogerısen bírság megfizeeésére nem vagyok köeleze 7 Kijelenem, hogy a pályáza befogadásá megelızıen a beruházás megvalósíásá nem kezdem, kezdem meg 8 A pályázaban foglal adaok, információk és dokumenumok eljes körőek, valódiak és hielesek 9 Kijelenem, hogy jelen pályáza benyújásá megelızı három napári éven belül az államházarás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsalakozási eszközeibıl vagy a srukurális alapokból jelen pályáza árgyában ámogaásban nem részesülem 10 Tudomásul veszem, hogy ámogaás eseén a nyeres pályázó neve, a ámogaás árgya, a ámogaás összege, a ámogao program megvalósíási helye a 16/2006 (XII 28) MeHVM-PM együes rendeleben szabályozo módon nyilvánosságra hozhaó 11 Tudomásul veszem, hogy a 217/1998 (XII 30) Korm rendele 83 (2) b) ponja érelmében, hogy lejár esedékességő, meg nem fizee közarozás eseén a közarozás megfizeéséig a ámogaás nem ille meg, az esedékes ámogaások folyósíása a 92 (5) bekezdése szerin felfüggeszésre kerül, illeve az Áh 13/A -ának (6) bekezdése alapján az esedékes ámogaás a közarozások megfizeése érdekében - a ámogaás ellenében vállal köelezeségeke nem érinı módon - visszaarásra kerül Igen/Nem

43 12 Hozzájárulok, hogy a Magyar Államkincsár kereében mőködı, alapveıen pénzügyi szemléleő megfigyelı rendszer, az Országos Támogaási Monioring Rendszer (OTMR) a jogszabályban meghaározo jogosulak (dönéshozók, elıirányza kezelık, Monioring Bizoságok) számára hozzáférési leheısége bizosíhasson a pénzügyi adabázishoz 13 Hozzájárulok, hogy az APEH, a 217/1998 (XII 30) Korm rendele 92 -ának (4) bekezdése alapján, a pályáza elbírálása során a vállalkozás adóarozásra vonakozó adaá a közremőködı szerveze és a Támogaó udomására hozza 14 A felajánlani kíván bizosíék: jelzálogjog ingalanra jelzálogjog ingóságra (15 millió forin ámogaási összegig), bankgarancia, bizosíási szerzıdés alapján kiállío készfizeı kezességvállalás aralmazó köelezvény, garanciaszerveze álal vállal kezesség, garanciabizosíási szerzıdés alapján kiállío köelezvény, óvadék, egyházi inézmény részére az inézmény fennaró egyház, vagy annak illeékes szervezei egysége álal bizosío készfizeı kezességvállalás Bizosíék nyújására nem vagyok köeleze 15 Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyer ámogaás eseén a ámogaási szerzıdésben vállal köelezeségeim nem, vagy nem szerzıdésszerő eljesíése, illeve a szerzıdésıl való elállás mia visszavon ámogaás a jegybanki alapkama készeres mérékével növel összegének megfizeésére irányuló köveelés érvényesíése bármelyik bizosíék beválása (a bizosíékkén elfogado bankgarancia és azonnali beszedési megbízás sb) alapján örénjen 16 Hozzájárulok a pályáza szabályszerőségének és a ámogaás rendeleésszerő felhasználásának jogszabályban meghaározo szervek álal örénı ellenırzéséhez 17 Kijelenem, hogy a léesímény/eszköz kialakíásához és mőködéséhez szükséges jogerıs haósági engedélyekkel - rendelkezem - a szerzıdésköésig rendelkezni fogok 18 Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 5 évre kizárhaó az álalam képvisel szerveze az ado célelıirányza ámogaási rendszerébıl, ha az alábbiakban meghaározo feléelekbıl legalább egy bekövekezik: - szerzıdéses köelezeségeime nem, vagy 75%-o el nem érı arányban eljesíem, - az elfogado célól elérı feladao valósíok meg, - bejelenési köelezeségemnek haladékalanul nem eszek elege, ha a projek meghiúsul, arós akadályba üközik, vagy a szerzıdésben vállalakhoz képes késedelme szenved 43

44 19 Kijelenem, hogy a Pályázai Felhívás és a Pályázai Úmuaó megismerem, az abban foglal feléeleke, kiköéseke és korláozásoka magamra nézve köelezınek ismerem el Kijelenem, hogy a ámogaás kizárólag a pályázai célnak megfelelıen használom fel, a ámogaással megvalósuló projeke, a megvalósíásól számíva legalább 5 évig az ado célra használom Az ado ámogaás Pályázai Úmuaójában foglalaka udomásul veem Amennyiben a szerveze helyzeében válozás áll be, illeve a pályázai célok megvalósíásá akadályozó bármely esemény kövekezik be, úgy a Közremőködı Szervezee haladékalanul éresíem 20 Hozzájárulok ahhoz, hogy adaaima a Támogaó és a Közremőködı Szerveze nyilvánarsa és kezelje 21 Nyilakozom, hogy a projek sajá forrása rendelkezésre áll, és a szükséges dokumenumoka (azok eredei példányá vagy közjegyzı álal hielesíe másolaá) a Támogaási Szerzıdés megköése elı benyújom 22 Nyilakozom, hogy a projekhez erveze banki hiel, min sajá forrás része 23 A 23 B 23 C 23 D 23 E 23 F ámogao hiel, melynek ámogaásaralma: nem ámogao hiel Nem ervezem hiel igénybevéelé A Pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak Az ásnál az ÁFA-val növel (bruó) összeg kerül figyelembevéelre A pályázó az egyszerősíe vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII (XI 15) örvény haálya alá arozik Az ásnál az ÁFA-val csökkene (neó) összeg kerül figyelembevéelre A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a ámogaásból finanszírozo projekje ÁFA levonási jog nem illei meg (árgyi menes evékenysége vagy adólevonási joggal nem járó evékenysége végez) Az ásnál az ÁFA-val növel (bruó) összeg kerül figyelembevéelre A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázaban megjelöl evékenységgel kapcsolaban felmerül kölségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonakozóan adólevonási jog illei meg Az ásnál az ÁFA nélküli (neó) összeg kerül figyelembevéelre A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerzıdéshez kapcsolódóan nem élhe az ÁFA-ra vonakozó adólevonási jogával A Pályázó vállalja, hogy a pályázaban megjelöl evékenységgel kapcsolaban felmerül kölségei éelesen elkülöníi és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonakozó adólevonási jogával nem él, sem a evékenység megkezdésekor, sem a szerzıdés érvényességi idıaramán belül Az ásnál az ÁFA-val növel (bruó) összeg kerül figyelembevéelre A Pályázó alanya az ÁFÁ-nak és a jelen szerzıdéshez kapcsolódóan arányosíással állapíja meg a levonhaó és a le nem vonhaó ÁFA összegé Az ásnál az arányosíás számíásá mellékelni kell A kölségek ebben az eseben az arányosíással korrigál érékben veheık figyelembe 24 Büneıjogi felelısségem udaában kijelenem, hogy az álalam képvisel szerveze rendelkezik a evékenysége folyaásához szükséges szakhaósági engedélyekkel 25 Nyilakozom, hogy jelen projek aralma a pályázai úmuaóban megfogalmazo célokkal összhangban van 26 Vállalom, hogy a Projek adalap 52 ponjában szereplı erveze számoka, min a jövıre vonakozó köelezeségvállalás köveelményei eljesíem 27 Büneıjogi felelısségem udaában kijelenem, hogy a pályáza kereén belül beszerezni kíván echnológiai korszerősíés eredményezı eszközök megfelelnek a vonakozó európai irányelveknek, illeve az azoka harmonizáló magyar rendeleek köveelményeinek 44

45 28 Büneıjogi felelısségem udaában kijelenem, hogy az álalam képvisel szerveze evékenysége a haályos környezevédelmi elıírásoknak megfelel 29 Tudomásul veszem, hogy a ámogaás álal megvalósío fejleszés eredménye a fennarási köelezeség fennállása ala a Támogaó elızees jóváhagyása nélkül nem idegeníheı el, nem erhelheı meg, nem adhaó bérbe a Pályázai Úmuaó C11-es ponjának megfelelıen 30 Büneıjogi felelısségem udaában kijelenem, hogy az eszközbeszerzés a pályázó álal akivál beruházás kereében valósul meg 31 Tudomásul veszem, hogy a projekhez kapcsolódóan a regionális beruházási evékenységek ekineében elnyerheı maximális ámogaás nem haladhaja meg a 85/2004 (IV 19) Korm rendele 30 -ában meghaározo, vonakozó ámogaási inenziási éréke 32 Tudomásul veszem, hogy a projekhez kapcsolódóan elnyer és elnyerheı bármilyen állami ámogaás eseén sem a ámogaás maximális méréke sem a ámogaási inenziás összesen nem haladhaja meg a Pályázai Úmuaó D2-D3 ponjában meghaározo éréke 33 Tudomásul veszem, hogy a projek fennarási idıszakában a pályáza kiírói felé monioring adaszolgálaási köelezeségem áll fenn 34 Kijelenem, hogy az államházarásról szóló 1992 évi XXXVIII örvény 15 - ban megfogalmazo rendeze munkaügyi kapcsolaok köveelményeinek megfelelek 35 Vállalom, hogy az eseleges egyéb ámogaás elmaradása eseén (amennyiben az ado pályázai kiírás leheıvé eszi egyéb ámogaás igénybevéelé) a hiányzó pénzösszege sajá forrásból bizosíom 36 Büneıjogi felelısségem udaában kijelenem, hogy az álalunk megvalósíani kíván projeke olyan ingalanon kívánjuk megvalósíani, amely a pályáza benyújásának idıponjában per- és igénymenes Tudomásunk van arról, hogy kivéel képez, ha a pályázó az igény jogosulja, illeıleg bérel ingalan eseében a bérlei szerzıdés kizárólagos joggal bizosíja a ámogaással megvalósuló léesímény üzemeleésének leheıségé legalább a külön rendeleben elıír üzemeleési köelezeség idejére Továbbá udomásunk van arról, hogy amennyiben a beruházás, illeve fejleszés oszalan közös ulajdonban álló ingalanon kívánjuk megvalósíani, a pályáza befogadásának feléele a ulajdonosársak közö közokiraba vagy eljes bizonyíó erejő magánokiraba foglal használai megállapodás és az ahhoz arozó használai megoszásra vonakozó vázrajz pályázai dokumenációval örénı benyújása A per- és igénymenesség köveelményének az oszalan közös ulajdon azon ulajdoni hányada vonakozásában kell eljesülnie, amely a beruházás (fejleszés) helyszíne 37 Tudomásul veszem, az azonnali beszedési megbízás megadásának ényé a 217/1998 (XII 30) Korm rendele 87 (4) bekezdés eseeire, kivéve azon magánszemélyeke, akik a külön jogszabály szerin nem köelesek pénzforgalmuka bankszámlán lebonyolíani, illeve azon ámogaásoka, amelyeknek eljes folyósíására a zárójelenés elfogadása uán, uólag kerül sor 38 Kijelenem, hogy a ámogao beruházással lérehozo ermelı kapaciásoka, szolgálaásoka az 1083/2006 EK rendele szerin a projek fizikai befejezésé köveıen minimum 5 évig fennarom és üzemeleem az ado régióban 39 Hozzájárulok, hogy a közarozások az Áh 13/A (4) bekezdésében és a 217/1998 (XII 30) Korm rendele 92 (4) bekezdésében foglalak szerini figyelemmel kísérése érdekében adószámoma vagy adóazonosíó jeleme, a Magyar Államkincsár illeve a ámogaás nyújó szerv felhasználja a lejár közarozások eljesíése, illeıleg az adósság bekövekezése ényének és összegének megismeréséhez, illeve kiadja az APEH részére 45

46 40 Kijelenem, hogy környezei haásanulmány elkészíése számomra jogszabályi alapján köelezı / nem köelezı (a kíván aláhúz!) Amennyiben környezei haásanulmány elkészíése számomra köelezı, kijelenem, hogy a Támogaási Szerzıdés megköése elı a haásanulmány benyújom 41 Kijelenem, hogy a pályáza benyújásá megelızı ké pénzügyi évben és a folyamaban lévı pénzügyi évben összesen F csekély összegő (de minimis) ámogaás veem igénybe Kijelenem, hogy a pályáza benyújásá megelızı ké pénzügyi évben és a folyamaban lévı pénzügyi évben csekély összegő (de minimis) ámogaás nem veem igénybe 42 Nyilakozom, hogy a 217/1998/ (XII 30) Kormány rendele 88 2) bekezdése alapján ámogaási rendszerbıl kizárás haálya nem áll fenn 43 Kijelenem, hogy az álalam képvisel szerveze nem áll a iszességes üzlei magaarási szabályok megséréséér kiszabo jogerıs büneés haálya ala 44 Nyilakozom, hogy a pályázaban foglal valamennyi fejleszés a régió erüleén és az érine város belerüleén valósul meg 45 Nyilakozom, hogy amennyiben pályázaom barnamezıs erüleek fejleszésére irányuló evékenysége aralmaz, a fejleszés álal érine barnamezı megfelel a barnamezıs erüle kriériumainak 46 Nyilakozom, hogy amennyiben pályázaom barnamezıs erüleek fejleszésére irányuló evékenysége aralmaz, akkor projek ámogaása eseén, a barnamezıs erüleeken megvalósuló fejleszések eredményekén a barnamezıs erüle minimum 50%-ban funkcióválással vagy funkcióbıvíéssel újrahasznosíásra kerül 47 Nyilakozom, hogy a erveze fejleszés nem jár a beépíeség úlzo növekedésével, a erveze fejleszések megfelelnek a elepülés érvényes rendezési ervének (illeve az illeszkedés érdekében a szükséges módosíási inézkedések elindíása megörén), valamin az országos elepülésrendezési és épíési köveelményekrıl szóló 253/1997 (XII20) Kormrendeleben foglalaknak 48 Tudomásul veszem, hogy jelen kiírásra benyújo projek/evékenység más pályázai forrásból ámogaásban nem részesülhe Jelen pályáza kereében elnyer ámogaás más ámogaással nem kombinálhaó (kivéve sajá erı kiegészíés szolgáló ámogaás) Kel: Cégszerő aláírás 46

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrasrukúra Operaív Program kereében meghirdee A közszolgálaásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megeremése I. A munkaerőpiaci és szociális szolgálaások akadálymenesíése

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓ KEZELÉSI SZERZŐDÉS aely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely: 1034 Budapes Bécsi ú 165. III. eele Cégjegyzékszá: 01-10-045641 a ovábbiakban in Sraegon, valain

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szerveze neve: H U M Á N S Z T R Á D A S z o c i á l i s, E g é s z s é g ü g y i, O k a á s i é s F o g l a l k o z a á s i N o n p r o f i K f Szerveze székhelye: B u d a p e s Közerüle neve: Irányíószám:

Részletesebben

SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS

SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS SZENNYVÍZTÁRSULÁSI ELEMZÉS ÁROP-1.A.5-2013-2013-0052 Szervezefejleszés Kabán Kaba Város Önkormányzaa 4183 Kaba, Szabadság ér 1. Készíee: Kaszás Ilona Sólyom Eszer 2014. február Taralomjegyzék I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Porfoliókezelés ípusa amely lérejö a STRATEGON Érékpapír Zárkörűen Működő Részvényársaság Székhely 1036 Budapes Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám 01-10-045641 a ovábbiakban min

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Bakonszeg 0217/6 szántó 7, ,00 1/1 7, ,

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Bakonszeg 0217/6 szántó 7, ,00 1/1 7, , ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magar Nemzei Vagonkezelı Zr. (1133 Budapes, XIII. Pozsoni ú 56.) a ovábbiakban Kiíró, a Nemzei Földalap vagoni körébe arozó földek érékesíési szabálzaa vonakozó fejezeei alapján verés

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl 21/2006. (V. 18.) IM rendel a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseirıl A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról szóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete BAK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete BAK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 6/2006. (II. 28.) ÖR Bak Épíési Szabályzaáról Bak Község Önkorányza Képvisel -esülee 6/2006. (II. 28.) i rendelee BK HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL ódosíásokkal: 13/2006. (IX. 18.) ÖR, 12/2007. (XI. 29.) ÖR,

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. SZE-MKK nézmény elérheősége: 2100 Gödöllő, Páer Károly u.1. Telefon: (28) 522-059, (28) 522-000/1036 Fax: (28) 410-804 E-mail: anulmanyi@mkk.szie.hu Honlap: hp://www.mkk.szie.hu AZ ELEKTONKUS JELENTKEZÉS

Részletesebben

Aczél Városépítész Bt.

Aczél Városépítész Bt. Budapes Főváros XVIII. erüle Pesszenlőrinc-Pesszenimre Alacskai ú Ganz Ábrahám uca erékköő uca Termény uca erékvágás uca Szánás uca álal haárol erüle erülei Épíési Szabályzaa Dokumenáció a 1/2012. (XI.8.)

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLİHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. FORDULÓJÁHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Nyilatkozatok. Igen/Nem

Nyilatkozatok. Igen/Nem Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. A konsrukció a HAJDÚ Takarék Takarékszövekeze címe: 4026 Debrecen, Behlen u. 10-12. A.I/6 (ovábbiakban: Hielinéze) nyújja Haálybalépés napja: 2016.03.21. Leheséges hielcélok: A kölcsönerméke felhasználási

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére Bevezeés rfóliókezelési szlgálaásra vakzó szerzıdésköés megelızı ájékzaás lakssági parerbesrlású ügyfelek részére A 2007. évi CXXXVIII. örvéy a befekeési vállalkzáskról és az áruızsdei szlgálaókról, valami

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

Törzsszám: FI-5/2016.

Törzsszám: FI-5/2016. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK VALAMINT A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TEVÉNEK TEÜLETÉSZT ÉINTŐ MÓDOSÍTÁSA 1.. vrk. Böszörményi ú Barók Béla uca Honvédemeő uca Csörsz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

Statisztika gyakorló feladatok

Statisztika gyakorló feladatok . Konfidencia inervallum beclé Saizika gyakorló feladaok Az egyeemiák alkoholfogyazái zokáainak vizgálaára 995. avazán egy mina alapján kérdıíve felméré végezek. A vizgál egyeemek: SOTE, ELTE Jog, KözGáz.

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányza Képviselő-esüleének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Az 1956-os Emlékbizoság megbízásából a Közép- és kele-európai Törénelem és Társadalom Kuaásáér Közalapívány

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Projekt adatlap a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért c. komponenséhez Kódszám: KDOP-4.1.1./F -11 NYDOP-4.1.1./D-11

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül a Soroksári Néme Nemzeiségi Önkormányza 2015. július 06-án 17.00 órakor a Soroksár Önkormányzaának hivaalos helyiségében (1239. Budapes, Hősök ere 12. árgyalóerem) megaro üléséről

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben