Javaslat Hajdú-Bihar Megye és a Békés Megye önkormányzatainak víziközmű-szolgáltatás tekintetében történő együttműködésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat Hajdú-Bihar Megye és a Békés Megye önkormányzatainak víziközmű-szolgáltatás tekintetében történő együttműködésére"

Átírás

1 Integrációs koncepció Javaslat Hajdú-Bihar Megye és a Békés Megye önkormányzatainak víziközmű-szolgáltatás tekintetében történő együttműködésére A koncepciót előkészítette: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt (Hajdúvíz Zrt) menedzsment je ALFÖLDVíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt (ALFÖlDVíz Zrt) menedzsment je 1

2 Tartalom 1 Bevezetés A koncepció célja Előzmények 4 2 A vízi közmű-szolgáltatási ágazat a vízi közmű törvény előtt Feladat ellátás és hatáskörök Szabályozási környezet Árhatóságí szerepek és a közművek fenntarthatósága A vízmű-társaságok működése 6 3 A víziközm ű törvény A törvény által létrehozott új ágazati szabályozás struktúrája 6 4 A törvény célja, szabályozási területei 7 5 A vízíközm ű tö rvé ny hatá sai Önkormá nyzatokra gyakorolt hatás A víziközmű-szolgáltatókra gyakorolt hatás A működési engedély kibocsátásának feltételeí A 2013 évi működési engedélyeztetés várható hatásai: 10 6 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. bemutatása A Hajdúvíz Zrt. jelenének történeti előzményei A Hajdúvíz Zrt. tulajdonosi szerkezete: A Hajdúvíz Zrt. vagyoní, pénzügyi jellemzői A Hajdúvíz Zrt. Szakmai tevékenységének bemutatása A Hajdúvíz Zrt. Humánerőforrás gazdálkodása A Hajdú-Bíhari Önkormányzatok Vízmű Zrt. stratégiája 15 7 Az ALFÖLDVíz Zrt. bemutatása Az ALFÖLDVíz jelenének történeti előzményei Az ALFÖLDVíz tu lajdonosi szerkezete: 16 2

3 7.3 Az ALFÖLDVíz Zrt. vagyoni pénzügyi helyzete Az ALFÖLDVíz tevékenységének jellemzése: Az ALFÖLDVíz hu má ne rőforrá s gazdá Ikod ása Az ALFÖLDVíz leányvállalati érdekeltségei Az ALFÖLDVíz stratégiája 19 8 Az ALFÖLDVíz és a Hajdúvíz Zrt. közötti integrációs együttműködés lehetőségei: Önálló működés, és az ahhoz szükséges feltételek megteremtése Más partnerrel történő integrációs együttműködés Átmeneti önállóság integrációs tervvel Kiszervezésre alapozott együttműködés az ALFÖLDVíz Zrt-vel Teljes integráció az ALFÖLDVíz Zrt-vel 31 9 Időbeli ütemezés Átmeneti önállóság integrációs tervvel Kiszervezésen alapuló együttműködés Teljes integrációra alapozott együttműködés Ajánlati kötöttség és hatásköri kérdések 38 3

4 1 Bevezetés 1.1 A koncepció célja Jelen dokumentum célja a két társaság közgyűlése, igazgatósága, illetve üzemeltető partner önkormányzataik részére a társaságokat vezető menedzsmentek, illetve a társaságok szakértői által közösen kidolgozott, a Hajdúvíz Zrt és az ALFÖLDVíz Zrt között megvalósítható víziközmű-szolgáltatói integrációra vonatkozó döntési javaslat bemutatása. 1.2 Előzmények Jelen dokumentumban foglalt döntési javaslat kidolgozására irányuló együttműködés alapját a Hajdú-Bihar Megye, Békés Megye és Csongrád Megye területén biztosítandó vizíközmű-szolgáltatás hosszú távú, sikeres megszervezésében érdekelt tulajdonosi képviselők által szeptember 17. napján kinyilvánított együttműködési szándéknyilatkozat képezi. (1. sz. melléklet) 2 A vízi közmű-szolgáltatási ágazat a vízi közmű törvény előtt 2.1 Feladat ellátás és hatáskőrők A víziközmű-szolgáltatás megszervezése a rendszerváltást követően döntően a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe tartozott. Az állam néhány stratégiai jelentőségűnek ítélt víziközmű-rendszer tulajdonjoga és azok üzemeltetésének megszervezése kivételével a víziközművek települési önkormányzatok részére történő tulajdonba adásával -az ország területének nagyobb részét illetően- gyakorlatilag kivonult a víziközmű-szolgáltatás ágazatából. A 3200 települési önkormányzat tulajdonosává vált több ezer milliárd forint értékű közművagyonnak, és 28 korábban állami vállalatként működő víziközmű-szolgáltató szervezetnek. Az önkormányzatok e vagyonelemekkel együtt megkapták a közellátás feladatát és természetesen annak felelősségét is. Egyértelmű törvényi szabályozás nem lévén, az önkormányzati szektornak magának kellett megtalálnia a további működés legmegfelelőbb útját. A legmegfelelőbb utat az egyes önkormányzatok a legtöbb esetben az egyedileg számukra!egmegfelelőbbként keresték; így rövid időn belül a nagyobb, gazdaságosabban üzemeltethető települések vízmű vállalatokból történő kiválásával megindult az ágazat felaprózódása, s ezzel a 28 társaság helyén mára 400 (i) vízműcég 4

5 kialakulása. A nagyvállalatokból kivált települések a víziközmű szolgáltatást egymagukban ugyan rendre kevésbé költséghatékony módon tudták megoldani, azonban e hátránnyal szemben számos, közellátáson kívül eső előnnyel tudtak kalkulálni. Ilyen előny különösen a keresztfinanszírozás lehetősége, amíkor is a veszteséges helyi tevékenységek a víziközmű-szolgáltatás tevékenységévei együtt, egyazon gazdálkodó szervezet keretében kerültek fenntartható módon megszervezésre. Az együtt maradás mellett kizárólag azok a települések döntöttek, ahol az önkormányzatok felismerték az együtt maradás ésszerűségét, vagy gazdasági lehetőségeinek szűkössége, esetleg a közös tulajdonú vízellátó rendszerek üzemeltetése szükségszerűvé tette az együtt maradást. 2.2 Szabályozási környezet A települési önkormányzatok víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatait a korábbi Önkormányzati törvény (1990. évi LXV. tv) a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának kötelezően ellátandó feladatként történő megnevezésévei alapozta meg. Továbbí meghatározó jelentőséggel bírt az Ártörvény (1990. évi LXXXVII. tv.) amely a helyí önkormányzatokat arra az esetre nézve, amennyiben helyben a közművek tulajdonjoga nem az államot illeti, a helyi önkormányzatot nevezte meg árhatóságként a víziközmű szolgáltatás tekintetében. Fontos hangsúlyozni, hogya hivatkozott két törvény az önkormányzatok részére korlátozó, megszorító szabályokat nem, hanem kizárólag felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazott. A közszolgáltatás megszervezésének néhány vízügyi szempontú keretszabályát határozta meg továbbá a Vízgazdálkodási törvény (1995. évi LVII. tv.). E három törvényi szintű, az ágazatot nevesítetten érintő jogszabályon túlmenően csak rendeleti szintű szabályozásokat lehet megemlíteni, melyek szabályozási tárgyukat tekintve inkább magának a vízi közmű-szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetnek a tevékenységére nézve határoztak meg részletes kötelezettségeket. E körben a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről érdemel külön említést. Összességében elmondható, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazatban, azon belül is a közellátási feladat megszervezésére, a közművek és a közszolgáltatást végző szervezetek feletti tulajdonosi jogok gyakorlására nézve átfogó szakági szabályozás nem állt fenn. A szabályozás hiánya egyrészről bizonytalanságokat jelentett, másrészről azonban a rendkívül széleskörű autonómia lehetőségét is magában hordozta az önkormányzatok számára. A magasabb szintű szabályozás hiányában az önkormányzatok a közellátás felelős megszervezése érdekében jórészt helyi rendeletek megalkotásával, illetve az üzemeltető társaságokkal kötött szerződésekben foglalt jogok és kötelezettségek részletes meghatározása által igyekeztek a közellátás fenntartása érdekében szabályozott kereteket létrehozni. 2.3 Árhatósági szerepek és a közművek fenntarthatósága A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CClX. tv. (továbbiakban Vksztv.) hatályba lépését megelőzően azokon a telepüiéseken, ahol nem az állam tulajdonában álló közművek üzemeltetése 5

6 által valósult meg a közműszolgáltatás, ott az ártörvény rendelkezései alapján a helyi önkormányzat helyi rendelet megalkotása útján gyakorolta az árhatósági jogköröket. Az ármegállapítás joga magában foglalta a közművek fenntarthatóságának és a biztonságos üzemeltetés költségeinek fedezetképzését is. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillette az a jog, hogy maguk állapítsák meg a közművek rendszeres felújításához szükséges pénzügyi fedezet nagyságát, s azt többnyire bérleti díj formájában fel is tudták használni. Fontos megjegyezni, hogy az önkormányzat az így kapott forrást kötöttségek nélkül tudta felhasználni, így az általános jelleggel is segíthette a helyi költségvetés megfelelő kialakítását. 2.4 A vízmű társaságok működése Vízi közmű-szolgáltatási tevékenységet rendkívül széleskörű személyi kör végezhetett az eddigiekben. A szervezeti forma tekintetében a lehetőség nyitott volt akár intézmények, egyesületek, Bt-k előtt is, sőt a tulajdonosi szerkezet vonatkozásában sem voltak kötöttségek, igy akár külföldi magánbefektetők is a szektor szereplői lehettek. A társaságok pénzügyi, gazdasági képességei, műszaki felkészültsége, eszközellátottsága, és a megfelelő szakemberek főállású foglalkoztatása tekintetében semmilyen feltétel nem érvényesü It, így-,jlslo'riylagegyszer"tren- tudúlí< felállítiiiii' cegeiketaz 6ilIcirmanyzatoK,'ái-oribiúi eza kőiüfrriériy egyben elősegítette a nagyobb cégekből történő kilépéseket és a nem kellően átgondolt, szakmaiságat nélkülöző egytelepüléses cégek működését is. A társaságok gazdálkodásával szemben a közszolgáltatási tevékenység érdekeiből fakadóan semmilyen hatósági kötöttség nem érvényesü It, így a társaságok a víziközmű-szolgáltatás mellett más helyi feladatokat is kötöttségek nélkül, akár a vízdíj bevételből finanszírozott módon is elláthattak (keresztfina nszírozás). 3 A vízi közmű törvény 3.1 A törvény által létrehozott új ágazatí szabályozás struktúrája A víziközmű-szolgáltatás a széles értelemben vett vízügyi ágazat specialitásai okán önállóan értelmezhető része, így szabályozásának generális hátterét a vízgazdálkodásról szóló évi LVII tv. adja. A Vksztv. az ágazatra vonatkozó, főként gazdasági természetű, piaci monopólium szabályozó rendelkezéseket tartalmaz. E szabályok keret jellegűek, így a részletes szabályokat kormányrendelet, illetve miniszteri rendeletek fogják tartalmazni, melyekre nézve a Vksztv ban mind a kormány, mind a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter felhatalmazást kapott. 6

7 A Magyar Víziközmű Szövetség által kapott tájékoztatás szerint a törvény végrehajtását szolgáló kormányrendelet tervezetének kormány elé terjesztése ez év novemberében várható, a rendelet elfogadásával egyidejűleg a 38/1995 sz. kormo rendelet várhatóan hatályon kívül lesz helyezve. A miniszteri ármegállapítás rendeleti szabályozása várhatóan csak a jövő év második felében fog megjelenni. 4 A törvény célja, szabályozási területei A viziközmű törvény kimondja, illetve célul tűzi ki: a) közművagyon közvetlen nemzeti (önkormányzati) tulajdonba vételét, b) víziközmű ágazati felügyelet felállítását (Magyar Energia Hivatalon belül), c) árhatósági jogkör miniszteri hatáskörbe emelését, d) az ágazat szervezeti integrációját, e) viziközmű szolgáltatási tevékenység működési engedélyhez kötését, f) a közművagyon fenntarthatóságát célzó pótlási, rekonstrukciós kötelezettséget, g) a vízdíj védelmét és a keresztfinanszírozás tilalmát. A víziközmű törvény legfontosabb szabályozási területei: a) a közművagyon tulajdoni viszonyai (nemzeti tulajdon kimondása /6. /) hj <lz ellátásért felelős (az önkormányzatok és az állam) kizárólagos jogai a közszolgáltatás megszervezésében /9. / c) gördülő fejlesztési terv (kötelező közműpótlás /10. /) d) üzemeltetési jogviszony (a szolgáltató és az ellátásérért felelős közötti írásos szerződéses szabályai /15. /) e) közérdekű üzemeltető (jogsértő állapotok esetére a Hatóság üzemeltető kijelölési joga /32. /) f) működés engedélyezése (szolgáltatók tevékenységi engedélye /35. /) g) kiszervezés szabályai (egyes üzemeltetési tevékenységek alvállalkozásba adása /45. /) h) árhatóság (a miniszteri ármegállapítás törvényi szabályai /62. /) 7

8 5 A vízi közmű törvény hatásai 5.1 Önkormányzatokra gyakorolt hatás A törvény egyes viszonylatokban stabilizálta, megerősítette az önkormányzatok jogköreit, míg más esetekben jelentős korlátozásokat, hatáskörök megszűnését eredményezte. E változások főként: a) a víziközmű-szolgáltató szervezetek közmű vagyonát ingyenesen az önkormányzatok tulajdonába helyezi a tv január 1. napjával, b) kimondja a törvény, hogy amennyiben nem az államé a közműrendszer, akkor szolgáltatás megszervezésére vonatkozóan a jogok helyben az önkormányzatot illetik, c) megszűnt az önkormányzat árhatósági jogköre, azaz árrendeletet már nem alkothat, d) az üzemeltetésre kötelező írásban szerződni, e) az önkormányzat koncessziós eljárás lefolytatása nélkül köthet üzemeltetési szerződést olyan szolgáltatóval, amely kizárólag nemzeti tulajdonban van, s abban maga is tulajdonos, f) a közművek üzemeltetésbe adása után bármely jogcímen kapott pénz kizárólag a közművek fejlesztésére használható fel, g) ha a közműveket az önkormányzat nem adja vagyonkezelésbe, akkor őt terheli a közművek kötelező korszerűsítése, rekonstrukciója, h) ha az önkormányzat vét valamely jogszabályi rendelkezéssel szemben, vele szemben a Hivatal felügyeleti eljárás keretében akár bírságot is kivet het, i) ha az önkormányzat nem gondoskodik a jogszabályokban foglaltak szerint megfelelő szolgáltatóról, erre vonatkozó jogait a Hivatal elvonhatja, és közérdekű üzemeltetőt jelölhet ki. 5.2 A víziközmű-szolgáltatókra gyakorolt hatás A vízi közmű-szolgáltató társaságokkal szemben számos, rendkívül szigorú új rendelkezés érvényesül. Tevékenység megkezdését, és annak végzését is a Hivatal folyamatos felügyelet alatt tartja. Az érvényesülő legfontosabb szabályok: a) víziközmű-szolgáltató csak Kft, vagy Zrt formában működhet, b) szolgáitatni csak a Hivatal által kibocsátott működési engedély birtokában lehet, 8

9 c) új üzemeltetési szerződés csak a Hivatal előzetes jóváhagyása után léphet hatályba, d) másodiagos tevékenység (nem vízíközmű szolgáltatás) csak akkor vége zhető, ha azt nem kell a vízdíjbevételből ís fínanszírozni (keresztfinanszírozás tilalma) e) a szolgáltató üzletszabályzatát, beszerzési szabályzatát, számvítelí szabályzatának egyes részeit a Hivatal hagyja jóvá 5.3 A működési engedély kibocsátásának feltételei A víziközmű-szolgáltató május 31. után csak akkor folytathatja tevékenységét, ha engedélykérelemmel fordult a hivatalhoz, s az nem került elutasításra. Az engedély kíbocsátásának feltételeit alapvetően a kormányrendelet fogja tartalmazni, azonban egyes kritériumokat maga a törvény mond ki. A törvényben rögzített feltételek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a felhasználói egyenérték (továbbíakban: feé). A feé egy mutatószám, amely a szolgáltató által ellátott felhasználók számosságát mutatja meg. (A megértést egy példával segítve: Ha egy öttagú háztartás esetén a családi háznak van vízbekötése, akkor az a felhasználói egyenérték szempontjából l-nek számít. Ha ennek a háztartásnak van szennyvíz bekötése is, akkor az további 1 egyenérték, azaz a példa szerinti háztartás 2 egyenértéknek számít.) A Vksztv. 36. (1) bek. c. pontja kimondja, hogya szolgáltató működési engedélyt nem kaphat, amennyiben a felhasználói egyenértékek száma részéről nem éri el igazolt módon a et. Fontos rögzíteni, hogya törvény átmeneti rendelkezései között, a 84. -ban szerepel egy egyszerí engedmény a felhasználói egyenérték követelménye kapcsán, amelyre vonatkozó részletes kifejtés a pontban található. A Vksztv a kimondja, hogyakormányrendeletben további feltételek kerülnek meghatározásra, ílletve itt hangsúlyoznunk kell, hogyahívatal az engedély kibocsátása tekíntetében vizsgální fogja a más jogszabályoknak való megfelelőséget is, így bármely más jogszabály alapján kötelezően beszerzendő engedély, hozzájárulás nem áll rendelkezésre, a Hívatal működési engedélyt nem bocsáthat ki. /Vksztv. 36. (1) bek.j A fentíek, illetve a Mavíz jogszabály előkészítő konzultációs tevékenysége kapcsán rendelkezésre álló információk alapján az engedélyezés várható követelményei az alábbiak szerínt kategorizá Ihatók: 1) Víziközmű törvényben foglalt feltételek: a) ,- felhasználói egyenérték megléte b) nincs felszámolásí, v. csődeljárás, c) jogszabályoknak megfelelő: 9

10 üzemeltetési szerződés üzletsza bá Iyzat beszerzési szabályzat d) víziközmű térképi nyilvántartás vezetése 2014-től e) kiszervezési korlátok betartása j45. j, 2) Kormányrendeletben várható feltételek: al gazdasági feltételek: tőke megfelelősség, eladósodottság szint je, likviditás, stb. b) műszaki feltételek: (megfelelő összetételű, korszerű műszaki eszközök meglétének igazolása, haváriás képessége k,!aboratórium stb.), c) belső szervezeti kritériumok: (szabályozottság, ügyviteli szervezettség alátámasztása pl.: ügyeleti rendszer, ügyviteli megoldások informatikai támogatása stb.), d) személyi feltételek: a kulcsfontosságú szakemberek főállású foglalkoztatása (pl.: víz-és szennyvíz technológus, villamosmérnök, gépészmérnök stb.), e) ügyfélszolgált fenntartásának feltételei. 3) Más jogszabályokban foglalt követelmények figyelembevétele - ilyen tárgyú jogszabályok különösen: a) közegészségügyi jogsza bá Iyok, b) fogyasztóvédelmi jogszabályok, c) adat és iratkezelésről szóló jogszabályok, d) kritikus infrastruktúra védelem szabályai, e) foglalkoztatási jogszabályok stb. 5.4 A 2013 évi működési engedélyeztetés várható hatásai: 1) Az engedélyeztetési eljárás hatása a törvényből is kiolvasható módon reálisan az lesz, hogy az ország vízmű társaságainak több mint háromnegyed része, azaz legalább 300 jelenlegi víziközmű 10

11 szolgáltató gazdálkodó szervezet egy év leforgása alatt megszünteti ez irányú tevékenységét, vagy már maga a szervezet is megszűnik. 2) A bekövetkező események számos önkormányzatot váratlanul fog érni, de a késlekedőknek korrekcióra kevésbé lesz lehetősége, mivel a Hatóság a megfelelő szolgáltatóról történő gondoskodás elmaradása esetében elvonja az önkormányzat ez irányú jogait és maga rendel ki közérdekű üzemeltetőt. 3) Kiegyensúlyozott stabil működésre ott lehet reálisan számolni, ahol az állam, az önkormányzatok helyett az MNV Zrt. által irányított állami tulajdonú regionális víziközmű társaság révén gondoskodik a megfelelő üzemeltetésről, vagy ahol az önkormányzatok maguk szerződnek a stabilitást biztosítani képes, tulajdonukban álló társasággal. 6 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. bemutatása 6.1 A Hajdúvíz Zrt. jelenének történeti elözményei A részvénytársaság jogelődjét január 20-án tartott ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottság, "Megyei Vízmű és Kútépítő Víz Gázszerelő Vállalat" megnevezéssei hozta létre januárjától kezdve a helyi tanácsi kezelésben és üzemeltetésben lévő vízműveket folyamatosan vette át üzemeltetésre a vállalat. Időközben korábbi elnevezése megváltozott Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatra január 1-jével alakult meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytársaság 71 tulajdonos önkormányzattal. A Vksztv. következtében megindult víziközmű üzemeltető társaságok között megindult integrációs folyamat eredményeként évben 6 újabb településsel bővült a tulajdonosi kör. A jövőben a szolgáltatási terület a települések számát tekintve 58-ról 69-re fog növekedni. 6.2 A Hajdúviz Zrt. tulajdonosi szerkezete: 1) A társaság által kibocsátott részvények száma 692 db 2) a részvények névértéke: 6 db ezer Ft/db 92 db ezer Ft/db 302 db ezer Ft/db 11

12 292 db 100 ezer Ft,/db 3) részvényesek száma: 71 (részletesen 2. sz. melléklet) 4} nem önkormányzati részvényes: nincs 5) nem a társasággal üzemeltető részvényesek: a. Földes b. Hajdúböszörmény c. Hortobágy d. Nádudvar e. Téglás f. Tiszagyulaháza g. Újtíkos 6.3 A Hajdúvíz Zrt. vagyoni, pénzügyi jellemzői A társaság pénzügyi-gazdasági helyzete stabil, kifizetetlen számla- és adótartozások nincsenek, tartós hitelállománnyal nem rendelkezik. A társaság 100 millió Ft folyószámlahitellel rendelkezik, amely igénybevételére a mai napig nem került sor. A Hajdúvíz Zrt. főbb gazdasági jellemzői számokban (2011. évi mérlegadatok): Mérleg főösszeg: Saját tőke: Jegyzett tőke: Hosszú lejáratú kötelezettségek (vagyonkezelés nélkül): ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Befektetett eszközök: ezer Ft Forgóeszközök: Árbevétel: ezer Ft ezer Ft Adózott eredmény: ezer Ft tartalmazza. A társaság éves beszámolójának mérlegét és eredmény kimutatását a 3. sz. melléklet 12

13 A fenti adatok a Vksztv. 79. szerinti vagyonátháramlás hatását még nem jelenítik meg. A saját tőke és jegyzett tőke különbözete a évben bekövetkezett -438 millió Ft mérleg szerinti eredmény következménye, amelyet az egyik tulajdonos, Balmazújváros település önkormányzatának szolgáltatási díjkülönbözetre alapított követeléséből fakadt. Ezen követelésnek a Legfelsőbb Bíróság is helyt adott. Az önkormányzat 5 éven keresztül nem alkalmazta a Közgyűlés által elfogadott árakat, a társaság viszont az előterjesztett, és a közgyűlés által elfogadott díjakon számlázta a szolgáltatásokat. A követelés teljesítésére megállapodás keretében került sor közel két év alatt április 19-ig, így a társaság a késedelmi kamatokkal együtt 434 millió Ft-ot fizetett ki. 6.4 A Hajdúvíz Zrt. Szakmai tevékenységének bemutatása Főtevékenységek: Ivóvíz szolgáltatás: a részvénytársaság működési területén fő ivóvíz igényének kielégítéséről gondoskodik. Az ivóvíz-szolgáltatásból származó éves nettó árbevétel mft volt, éves víztermelés 5-5,5 em J A vízellátási célt szolgáló 134 db termelő mélyfúrású kút együttes teljesítő képessége m 3 /d. Az összes vízhálózat hossza 1036,23 km. Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Program keretében különböző vízkezelési technológiák kerültek kialakításra, a kötelezett települések vízműtelepein 2002-től kezdődően három ütemben. A program célja, az Uniós előírásoknak megfelelő minőségű egészséges ivóvíz biztosítása az érintett településeken. Szennyvízszolgáltatás: A szennyvízelvezetés- tiszításból származó éves nettó árbevétel mft, megtisztított szennyvíz mennyisége em J A szennyvíztisztító telepek 11 települést érintően 9 szennyvíztisztító telepen biológiai szennyvíztisztítási technológiákkal kerül a kommunális szennyvíz megtísztításra. A csatornahálózat hossza összesen 287,0 km, a tisztítótelepek összes tisztító kapacitása m 3 /d. Egyéb tevékenységek: A társaság saját laboratóriuma akkreditáltan működik, a vizsgálati tevékenységhez kapcsolódóan négy csoportban (klasszikus analitika, spektroszkópía, kromatográfia, biológia) végzi az üzemeltetési tevékenység ellenőrzését, segítését, illetve külső partnerek részére ellenőrzi a nem a részvénytársaság által üzemeltetett víziközművek működését, a szolgáltatott ivóvíz, a közcsatornába bocsátott, és a szennyvíztisztító berendezésben kezelt szennyvíz minőségét. Jelentős vizsgálati volument végez külső szolgáltatott tevékenységként, éves viszonylatban 80 millió Ft-ot meghaladó árbevétellel. Éves időszakot tekintve a laboratórium - a szerződéses partnereken túl - több mint 400 megrendelővel állt kapcsolatban, akik számára 1000 db-ot meghaladó egyedi vizsgálatot is végzett. 13

14 Társaság zagyszivattyú-gyártást is végez. Gyártmányának minősége megfelel a kor követelményeinek és maximálisan kielégíti a szakma igényeit, széles az alkalmazása a mélyépítési munkáknál. A társaság által gyártott szivattyúkat továbbra is eredményesen használják a konkurens - más kialakítású - szivattyúkkal szemben. Az ipari tevékenység kereteiben egyedi megrendelésekre történő termékértékesítést és javításszolgáltatást, valamint vízmérő-javítást és hitelesítést is végez a társaság. A társaság szakmai tevékenysége számokban: SzerLűtJüll felhasználói egyenérték összesen: Ivóvíz-szolgáltatásban érintett települések: Üzemeltetett ivóvíz hálózatok hossza: Értékesített ivóvíz m3/2011 Szennyvíz-szolgáltatásban érintett települések: Üzemeltetett szennyvíz hálózatok hossza: Értékesített szennyvíz m3/ ,- 64 db 1069 km db 353 km Alaptevékenység árbevétele/2011: millió Ft Egyéb tevékenységek árbevétele/2011: 204 millió Ft 6.5 A Hajdúvíz Zrt. Humáneröforrás gazdálkodása A részvénytársaság szervezeti felépítése a korszerűsítésére került sor az elmúlt évek során, melynek következtében a vezetői szintek csökkentek, átláthatóbb, hatékonyabban műkődő struktúra alakult ki. A munkaköri és feladatkörök átfedései megszüntetésre kerültek,a felelősségi határok tisztázva lettek. Az állományi létszám előtt közel 600 fő volt, december 31- én az átlagos statisztikai létszám 308 fő, amelyből szellemi 84 fő, fizikai 224 fő, míg október 31-én az átlagos statisztikai létszám 250 fő, melyből szellemi 78 fő, fizikai 172 fő. A munkaerő hatékonyságának fokozásához a technikai feltételek, a technológiai felügyeleti rendszer, a műszaki- és gazdasági irányítási rendszer bevezetése van előkészítés alatt. A jelenlegi munkaerő szakmai továbbképzésére és szakismereteinek bővítésére van szükség a megvalósult és a későbbiekben megvalósításra kerülő ivóvíz és szennyvíz tisztító technológiai fejlesztések felkészült üzemeltetéséhez. 14

15 6.6 A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. stratégiája A társaság elsődleges célja és legfőbb feladata a részvénytársaság alaptevékenységi körébe tartozó zavartalan ivóvíz-szolgáltatás ellátása, igazodva a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásaihoz, továbbá a szennyvízelvezetés, -tisztítás biztosítása és a keletkező szennyvizek biztonságos kezelésével az Európai Uniós csatlakozással vállalt élhetőbb életkörülmények megteremtése. A társaság előtt nem rendelkezett az üzemeltetésbe tartozó településekkel szerződéses keretekkel. A Vksztv. előírásainak következtében a bérleti jogviszonyra alapozott üzemeltetési szerződéses jogviszony létrejött a települések önkormányzataival, amely egységes, átlátható bb és jogszerű keretek között megvalósuló működést biztosít mind az üzemeltetett települések önkormányzatai, mind a társaság számára. Ezen keretekre alapozva mind szakmai, mind pedig gazdasági értelemben megfelelő együttműködés biztosítható - kötelező közfeladat ellátásában - a települések önkormányzataival. A társaság rövidtávú célja, hogy stabilizálja helyzetét a hajdú-bihari piacon, helyreállítva az egységes megyei üzemeltetést és a mérethatékonyság javítása érdekében középtávon szélesebb körű, megyén kívüli szolgáltatást is nyújtson. A társaság stratégiája és filozófiája nem lehet más, mint a Vksztv. általános rendelkezéseiben foglalt alapelvek, mint például a természeti erőforrások kíméletének elve, a fogyasztók számára az ellátás biztonsága, regionalitás, és az ebből fakadó előnyök kihasználása, a szolidaritás elvének alkalmazása mellett a hátrányos helyzetű kistérségek feizárkóztatása, úgy hogy a víziközművek működtetésével kapcsolatos indokolt költségek fenntartható, megfizethető díjakban testesüljenek meg. Az integráció során is a legfontosabb alapelv az, hogya tulajdonosi kört alkotó önkormányzatokkal azonos feltételekkel történjen az üzemeltetés, és azonos színvonalú szolgáltatást kapjon a lakosság. 7 Az ALFÖLDVíz Zrt. bemutatása 7.1 Az ALFÖLDVíz jelenének történeti előzményei A Társaság jogelődje július 30-án Békés Megyei Vízmű és Kútkarbantartó Vállalat néven jött létre. A vállalat tevékenysége, története egyé vált amegye közműves ivóvíz hálózatainak és szennyvíz csatorna rendszereinek kiépítésével, üzemeltetésévei. A rendszerek bővülésévei, illetve az elérhető technológiai megoldások alkalmazásával a vállalat a rendszerváltás időszakára jelentős 15

16 erőforrásokat feivonuitatni képes szolgáltatóvá fejlődött. A jogszabályi környezet változásainak megfelelve 2003-ban részvénytársasággá alakult, s felvette a Békés Megyei Vízművek Rt. nevet. Az elrn~lts~vben a társaságlele~t~s,t9_b_~ mint 3 milliárd forint értékű technológiai, épület, gép.és informatikai tárgyú fejlesztést hajtott végre, továbbá a társaság fejlesztési forrásait 2010-ben a részvényes önkormányzatok közel 1,6 milliárd forint pénzeszköz tőkeemelés formájában történő rendelkezésre bocsátásával növelték. A társaság 2012 júniusában a vele üzemeltetési kapcsolatot létesített megyén kívüli településekre, továbbá a vele integrációs együttműködésre lépő partnerekkel közös hosszú távú stratégiai célokra tekintettel nevét ALFÖLDVíz Regionális Vízíközmű Szolgáltató Zrt-re változtatta. 7.2 Az ALFÖLDVíz tulajdonosi szerkezete: 6) A társaság által kibocsátott részvények száma db 7) egy részvény névértéke: Ft 8) a társaság jegyzett tőkéje: ezer Ft 9) részvényesek száma: 85 (részletesen 4. sz. melléklet) 10) nem önkormányzati részvényes: a Magyar Állam 11) nem a társasággal üzemeltető részvényesek: Deszk Község Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Kübekháza Község Önkormányzata Tiszasziget Község Önkormányzata Újszentiván Község Önkormányzata Röszke Község Önkormányzata Zsombó Község Önkormányzata Csongrád Város Önkormányzata Csorvás Város Önkormányzata Elek Város Önkormányzata Újkígyós Nagyközség Önkormányzata Végegyháza Község Önkormányzata Kaszaper Község Önkormányzata Kondoros Nagyközség Önkormányzata Újiráz Község Önkormányzata Csanádapáca Község Önkormányzata Gyula Város Önkormányzata A felsorolt településekre nézve fontos megjegyezni, hogy velük már eleve integrációs tárgyalások folynak, vagy az elkövetkező hónapokban azok megnyitására fog sor kerülni. 16

17 7.3. Az ALFOLDVíz Zrt. vagyoni pénzugyi helyzete A Társaság likviditási helyzete stabilnak mondható, ami a bevételek és kiadások tervszerű, ütemezett alakítása, kiegyensúlyozott pénzgazdálkodás eredményeként valósu It meg. A gazdasági évben a saját tőke értéke több mínt 2,7 %-al növekedett az előző évhez képest. A saját vagyon év végi állománya így millió Ft, a forrásokon belüli részaránya 47,55 %. A évi gazdálkodás eredményeként a mérleg szerinti eredmény ezer Ft, amely a tervezett színt alatt teljesült. A évi költségszint - takarékos gazdálkodással - összhangban állt abevételekkel. A vevőkövetelések értéke 1,21%-kal növekedett év hasonló adatá hoz víszonyítva, amely nem jelent átlagon felüli változást. Ezen emelkedést a teljes követelés állományon belül 5%-kal csökkenő (7,5 %-os részarányt képviselő) kapcsolt vállalkozásokkal szembeni, a 3%-kal növekvő, vevőkkel szembeni, illetve a 2,2%-kal növekvő önkormányzatokkal szembeni követelésállomány együttes hatása eredményezte. 7.4 Az ALFÖLDVíz tevékenységének jellemzése: Az ALFÖLDVíz Zrt óta tiszta profilú víziközmű-szolgáltatóként működik. E tiszta profilúság azt jelenti, hogy kizárólag ivóvíz-szolgáltatással és szennyvíz-szolgáltatással foglalkozik, illetve csak olyan tevékenységeket folytat, melyek közvetlenül segítik e két közszolgáltatási tevékenység működését. A tiszta profilú működés lehetővé teszi, hogy más irányú tevékenységek gazdasági hatásai ne torzítsák a működést, a lakosság vízdíjára költségnövelő tényezőként ílyen tevékenységek semmiképpen ne hathassanak. Fontos hangsúlyozni, hogyavíziközmű törvény ma már kifejezetten tiltja más irányú tevékenységek vízdíj bevételből történő finanszírozását (keresztfinanszírozás tilalma). E követelménynek az ALFÖLDVíz Zrt. már jelenleg is megfelel. A társaság szakmai tevékenységének kialakítása során stratégiai megfontolásból úgy járt el, hogyaközszolgáltatási tevékenység folytatása érdekében szükséges minden lényeges résztevékenységet maga tudjon elvégezni, s e tevékenységek folytatásához lehetőség szerint az elérhető legkorszerűbb technológiákat, gépeket, eszközöket tudja munkavállalóí rendelkezésére bocsátani. A társaság az alaptevékenységeket ellátó, támogató tevékenységeket önálló üzemszervezetekbe, azokon belül csoportokba integrálva végzi. E tevékenységi egységek: 1. Víztároló (magas- és mély tároló) mosató, karbantartó csoport, 2. Kútkarbantartó búvárszivattyú cserélő és javító csoport, 3. Szennyvízszivattyú javító csoport, 4. Ivóvíz hálózatdiagnosztikai csoport, 17

18 5. Szennyvízhálózat kamerázó csoport, 6. Vízmérő hitelesítő labor, 7. Környezetvédelmi labor, 8. Közmű nyilvántartó és geodéziai csoport (szakági térkép nyilvántartás) 9. Csatorna-tisztító csoport, 10. Folyamatirányító, rendszerfejlesztő csoport, 11. Mélyépítő üzletág, 12. Autószerelő műhely, 13. Lakatos üzem, 14. Vízépítési anyagok raktáráruháza Az alaptevékenységeket támogató háttér kapacitások hatékony kihasználása és a fejlesztéseket szolgáló többlet árbevétel elérése érdekében a társaság e tevékenységeit piaci viszonyok mellett is törekszik kiaknázni, így azok közül több is (mélyépítés, laborálás, folyamatirányítás, csatorna kamerázás stb.) hozzájárul a társaság éves árbevételének eléréséhez. A társaság szakmai tevékenysége számokban: Szerződött felhasználói egyenérték összesen: Ivóvíz-szolgáltatásban érintett települések: Üzemeltetett ivóvíz hálózatok hossza: ,- 67 db 2459 km Értékesített ivóvíz m3/20ll Szennyvíz-szolgá!tatásban!ú~p.tett te-!epwések:- -- Üzemeltetett szennyvíz hálózatok hossza: -- 2S db- 988 km Értékesített szennyvíz m3/20ll Alaptevékenység árbevétele/20ll: 5234 millió Ft Egyéb tevékenységek árbevétele/20ll: 1142 millió Ft 18

19 7.5 Az ALFÖLDVíz humánerőforrás gazdálkodása A társaság a rendszerváltás időszakában több mint 1200 főt foglalkoztatott. Mára az üzemeltetett rendszerek száma, kiterjedtsége jelentősen bővül, azonban ennek ellenére a foglalkoztatott létszám ma 660 fő. A létszám csökkentését a költséghatékony gazdálkodás érdekében a társaság több lépcsőben érte el. Ezen hatékonyságjavító lépések mögött elengedhetetlen volt a korszerű műszaki technológiák, folyamatirányító rendszerek, informatikai alapon szervezett ügyviteli megoldások igénybevétele. A fejlődés eredményeként nem csak a létszámhatékonyság irányába tett lépésekről lehet beszélni, de egyidejűleg az is megállapítható, hogya foglalkoztatott dolgozók körében a magasabban képzett szakemberek aránya évről-évre növekszik. Ez a tendencia a korszerű technológiai, informatikai megoldások alkalmazási igényeihez illesztett tervszerű képzési, beiskolázási programoknak köszönhető. A társaság humánpolitikai szervezete évente több mint 200 dolgozó képzését szervezi meg. Rendkívül fontos tényezőnek tekinti a társaság vezetése, hogy munkavállalók naprakész, korszerű szakmai tudással rendelkezzenek, így e célok elérése érdekében évente millió forintot használ fel, azaz fektet be a legjobban hasznosuló üzleti tényezőbe, az emberi tudásba. 7.6 Az ALFÖLDVíz leányvállalati érdekeltségei Az ALFÖLDVíz Zrt. 4 leányvállalati érdekeltséggel rendelkezik. Magyarországon az építőipari kivitelezések megvalósítására Uviép Kft név alatt egy közel 50 főt foglalkoztató mélyépítő vállalkozással rendelkezik, mely társaság közvetlenül az ALFÖLDVíz Zrt. kizárólagos tulajdonában álló Vilatir Kft. tulajdona. A társaság szándéka az, hogy az víziközmű tv. szabta nehézségekre tekintettel a társaság kapacitása it visszaszervezi az anyavállalatba, s a jövőben saját tevékenységként fogja azt folytatni. Románia területén két társasági érdekeltsége van az ALFÖLVíz Zrt-nek. Bihar Megye területén víziközmű-szolgáltatási céllal került létrehozásra az Aqva-Bihor SRL. 100%-os tulajdonú leánytársaságként, míg Arad Megyében az Aradi Vízmű Zrt-vel 50-50%-os tulajdonlással került létrhozásra a Aqua Trans Mures SA., amely társaság ivóvíz kitermelést és Magyarországra történő továbbítás érdekében végez beruházást, illetve később üzemeltetést. 7.7 Az ALFÖLDVíz stratégiája Az ALFÖLDVíz Zrt a vele partnerí és tulajdonosí viszonyban álló önkormányzatok és a mögöttük álló lakosság magas színvonalú és hatékony ellátásának megszervezése érdekében tisztán köztulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságként kíván működni. A társaság nyitott arra, hogy további önkormányzatok részvényesként és üzemeltetési partnerként történő befogadása útján tovább emelje működésének hatékonyságát, fenntartva mindeközben az üzemeltetés struktúrájában érvényesített eddigí alapelvet és gyakorlatot. Ezen alapelv lényege: 19

20 a társaság működési elveit elfogadó minden önkormányzat esetében a részvényesi befolyásától és települési méretétől független, azonos feltételekkel, azonos színvonaion történő üzemeltetés. Az Alföldvíz Zrt az elmúlt időszakban is úgy működött, hogya sok önkormányzat együttműködésében rejlő előnyöket mindvégig igyekezett kiaknázni. A fogyasztók, illetve a partnerönkormányzatok nagy száma a működéshez szükséges rendszerek költséghatékony kiépítését tette lehetővé. Annak érdekében, hogy minden partner önkormányzat lakossága másokkal egyenlő félként részesüljön helyben a szolgáltatási tevékenységből a társaság működési, szolgáltatási rendjét a közgyűlés, és az igazgatóság egységes elvek szerint határozta meg, a társaság minden vele partner önkormányzat számára ugyanazt a tartalmú szolgáltatási szerződést nyújtja, így elkerülhető egyes önkormányzatok előnyösebb, míg mások hátrányosabb részvétele az üzemeltetésben. A bizalom egyik legfontosabb pillére, hogya társaság külön-külön számol el minden önkormányzattal a bérleti díjakkal, közműfejlesztési hozzájárulásokkal, így egymás terhére az önkormányzatok között hátrány nem keletkezhet. 8 Az ALFÖLDVíz és a Hajdúvíz Zrt. közötti integrációs együttműködés lehetöségei: Tekintettel arra, hogya két egymással szomszédos szolgáltató társaság múltja, fejlődése, működési jellemzői, számos hasonlóságot mutatnak, illetve az üzemeltetési tevékenységet igénybe vevő önkormányzatok víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos stratégiai érdekei egyértelműen azonosak, a két társaság, illetve a mögöttük álló önkormányzatok együttműködése reális jövőképet hordoz magában. A törvény, illetve a tervezetként ismerté vált végrehajtási rendelet szabályai ugyan szigorú kereteket szabnak, azonban a Hajdúvíz Zrt. számára egyidejűleg több út is nyitva áll a jövő illetően, így az integrációs együttműködésre is több konstrukció merülhet fel, melyeket külön-külön kell azok tartalma, előnyei és hátrányai tekintetében kiértékel ni. A Hajdúvíz Zrt. lehetséges továbblépési irányai: 1) Alfölvíz partnerségét nem igénylő megoldások: a) Önálló működés, és az ahhoz szükséges feltételek megteremtése, b) Más partnerrel történő integrációs együttműködés, 2) Integrációs együttműködés az Alföldvíz zrt-vel a) a Hajdúvíz Zrt. önállóan nyújt be engedély kérelmet a Vksztv. 84. alapján, de egyben integrációs tervet is csatol kéreiméhez, 20

Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY

Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY Előzmények Természetes monopólium! Víziközmű szolgáltatás Magyarországon a rendszerváltás előtt és után Tulajdonviszonyok Üzemeltető szervezetek Szabályozás és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tulajdonosai részére Tárgy: Ivóvíz közművek üzemeltetési ajánlata Tisztelt Tulajdonos Önkormányzatok! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ivóvíz közműveik jövőbeni

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

10 kérdés 10 válasz a víziközmű törvényről. Vojtilla László Magyar Energia Hivatal

10 kérdés 10 válasz a víziközmű törvényről. Vojtilla László Magyar Energia Hivatal 10 kérdés 10 válasz a víziközmű törvényről Vojtilla László Magyar Energia Hivatal 1. kérdés A törvény 6. (2) bekezdése hogyan értelmezendő a gyakorlatban? Ha a víziközmű nem önálló ingatlan a víziközművet

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Önkormányzatának november/december.-i. Közgyűlésére/Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Önkormányzatának november/december.-i. Közgyűlésére/Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzatának 2011. november/december.-i Közgyűlésére/Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A BAKONYKARSZT Zrt-vel megkötendő Egyetértési Nyilatkozat és Üzemeltetési Szerződés

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Szám: 1-56/2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására

Részletesebben

FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES ÍVÓVÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES ÍVÓVÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE KÖZSÉG KÖZMŰVES ÍVÓVÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE Ellátásért felelős : Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp Arany János u. 19. Víziközmű-szolgáltató : Tiszamenti Regionális

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat

Pásztó Városi Önkormányzat Pásztó Városi Önkormányzat forum@paszto.hu Szám: 1-138/2015. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a víziközmű szolgáltatásról

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

Gördülő Fejlesztési Terv az üzemeltető cégek életében

Gördülő Fejlesztési Terv az üzemeltető cégek életében Gördülő Fejlesztési Terv az üzemeltető cégek életében 2016. május 24. Molnár Attila műszaki igazgató ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. Gördülő Fejlesztési Terv jogi szabályozása A víziközmű-szolgáltatás

Részletesebben

Önkormányzatoknyzatok tulajdonosi,árhat kötelezett státusz és lehetséges. önkormányzatinyzati mozgásterek. Schmidt Jenő

Önkormányzatoknyzatok tulajdonosi,árhat kötelezett státusz és lehetséges. önkormányzatinyzati mozgásterek. Schmidt Jenő Önkormányzatoknyzatok tulajdonosi,árhat rhatósági,ellátási kötelezett státusz tuszát érintő törvényi változv ltozások és lehetséges önkormányzatinyzati mozgásterek MASZESZ ---- TÖOSZ KONFERENCIA 2012.

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE Ellátásért felelős : Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 4264 Nyírábrány

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám:

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd. Jogi vélemény

Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd. Jogi vélemény Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd Iroda: 5900 Orosháza, Táncsics u. 18. Tel/fax: 68/411-770 Mobil: 70/943-94-91 e-mail: drkocsiszsolt@globonet.hu Jogi vélemény I./ A megbízás tárgya Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Részletesebben

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Szabó Zsolt Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiindulási

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Az ivóvízbiztonság és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tevékenységének kapcsolódási pontjai

Az ivóvízbiztonság és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tevékenységének kapcsolódási pontjai Az ivóvízbiztonság és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tevékenységének kapcsolódási pontjai Ivóvízbiztonsági szakmai nap 2014. május 13. Budapest Fenyvesi Nóra műszaki elemző Víziközmű

Részletesebben

Üzemeltetési formák és integrációs lehetőségek a Víziközmű törvény hatályba lépését követően (Hogyan tovább víziközmű szektor?) február 6.

Üzemeltetési formák és integrációs lehetőségek a Víziközmű törvény hatályba lépését követően (Hogyan tovább víziközmű szektor?) február 6. Üzemeltetési formák és integrációs lehetőségek a Víziközmű törvény hatályba lépését követően (Hogyan tovább víziközmű szektor?) 2012. február 6. Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda www.drszaboivan.hu A 2011.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. a 189/2013.(IX.13.) számú Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. Székhely: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez 6. számú melléklet Kapacitásfelmérés a 2014. évi éves belső ellenőrzési tervhez SZMJV ának stratégiai terve alapján a 2014. évi ellenőrzéseket az alábbi területekre terjesztjük ki: önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Fülöp Júlia Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya főosztályvezető Az előadás témakörei Szabályozás aktualitásai A 2014-2020

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 2013. szeptember 19. Közgyűlési anyagok leadási határideje: 2013. augusztus 22. 1. Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. módosítása mely létrejött egyrészről

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. módosítása mely létrejött egyrészről BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI módosítása SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Csabaszabadi Község Önkormányzata adószám:15342706-1-04 statisztikai számjel:15342706-8411-321-04 törzskönyvi azonosító szám: 342702

Részletesebben

Szükséges lenne azokat az alapvető döntéseket meghozni, amelyek lehetővé teszik a víziközmű szolgáltatók szükséges és elégséges integrációját.

Szükséges lenne azokat az alapvető döntéseket meghozni, amelyek lehetővé teszik a víziközmű szolgáltatók szükséges és elégséges integrációját. Városi Önkormányzat Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 562-095 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői titkárság Az előterjesztés megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete március 31-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete március 31-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 31-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 34/2016.(III.31.) sz. önkormányzati határozat: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település

Részletesebben

VI. Közszolgáltatás kizárólagos jog alapján

VI. Közszolgáltatás kizárólagos jog alapján 2009. július 17. 85-8/2009 VI. Közszolgáltatás kizárólagos jog alapján A közszolgáltatás fogalomkörének meghatározása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. -a

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok:

Vonatkozó jogszabályok: AZ ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEINEK KORMÁNYZATI ENGEDÉLYEZÉSE Vonatkozó jogszabályok: Alaptörvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az államháztartásról

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés. Címe: A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés. Címe: A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról Előterjesztés: Címe: A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról Testületi ülés dátuma: 2016. 10. 27. Készítés ideje: 2016. 10. 21. Készítette: dr.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben