Javaslat Hajdú-Bihar Megye és a Békés Megye önkormányzatainak víziközmű-szolgáltatás tekintetében történő együttműködésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat Hajdú-Bihar Megye és a Békés Megye önkormányzatainak víziközmű-szolgáltatás tekintetében történő együttműködésére"

Átírás

1 Integrációs koncepció Javaslat Hajdú-Bihar Megye és a Békés Megye önkormányzatainak víziközmű-szolgáltatás tekintetében történő együttműködésére A koncepciót előkészítette: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt (Hajdúvíz Zrt) menedzsment je ALFÖLDVíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt (ALFÖlDVíz Zrt) menedzsment je 1

2 Tartalom 1 Bevezetés A koncepció célja Előzmények 4 2 A vízi közmű-szolgáltatási ágazat a vízi közmű törvény előtt Feladat ellátás és hatáskörök Szabályozási környezet Árhatóságí szerepek és a közművek fenntarthatósága A vízmű-társaságok működése 6 3 A víziközm ű törvény A törvény által létrehozott új ágazati szabályozás struktúrája 6 4 A törvény célja, szabályozási területei 7 5 A vízíközm ű tö rvé ny hatá sai Önkormá nyzatokra gyakorolt hatás A víziközmű-szolgáltatókra gyakorolt hatás A működési engedély kibocsátásának feltételeí A 2013 évi működési engedélyeztetés várható hatásai: 10 6 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. bemutatása A Hajdúvíz Zrt. jelenének történeti előzményei A Hajdúvíz Zrt. tulajdonosi szerkezete: A Hajdúvíz Zrt. vagyoní, pénzügyi jellemzői A Hajdúvíz Zrt. Szakmai tevékenységének bemutatása A Hajdúvíz Zrt. Humánerőforrás gazdálkodása A Hajdú-Bíhari Önkormányzatok Vízmű Zrt. stratégiája 15 7 Az ALFÖLDVíz Zrt. bemutatása Az ALFÖLDVíz jelenének történeti előzményei Az ALFÖLDVíz tu lajdonosi szerkezete: 16 2

3 7.3 Az ALFÖLDVíz Zrt. vagyoni pénzügyi helyzete Az ALFÖLDVíz tevékenységének jellemzése: Az ALFÖLDVíz hu má ne rőforrá s gazdá Ikod ása Az ALFÖLDVíz leányvállalati érdekeltségei Az ALFÖLDVíz stratégiája 19 8 Az ALFÖLDVíz és a Hajdúvíz Zrt. közötti integrációs együttműködés lehetőségei: Önálló működés, és az ahhoz szükséges feltételek megteremtése Más partnerrel történő integrációs együttműködés Átmeneti önállóság integrációs tervvel Kiszervezésre alapozott együttműködés az ALFÖLDVíz Zrt-vel Teljes integráció az ALFÖLDVíz Zrt-vel 31 9 Időbeli ütemezés Átmeneti önállóság integrációs tervvel Kiszervezésen alapuló együttműködés Teljes integrációra alapozott együttműködés Ajánlati kötöttség és hatásköri kérdések 38 3

4 1 Bevezetés 1.1 A koncepció célja Jelen dokumentum célja a két társaság közgyűlése, igazgatósága, illetve üzemeltető partner önkormányzataik részére a társaságokat vezető menedzsmentek, illetve a társaságok szakértői által közösen kidolgozott, a Hajdúvíz Zrt és az ALFÖLDVíz Zrt között megvalósítható víziközmű-szolgáltatói integrációra vonatkozó döntési javaslat bemutatása. 1.2 Előzmények Jelen dokumentumban foglalt döntési javaslat kidolgozására irányuló együttműködés alapját a Hajdú-Bihar Megye, Békés Megye és Csongrád Megye területén biztosítandó vizíközmű-szolgáltatás hosszú távú, sikeres megszervezésében érdekelt tulajdonosi képviselők által szeptember 17. napján kinyilvánított együttműködési szándéknyilatkozat képezi. (1. sz. melléklet) 2 A vízi közmű-szolgáltatási ágazat a vízi közmű törvény előtt 2.1 Feladat ellátás és hatáskőrők A víziközmű-szolgáltatás megszervezése a rendszerváltást követően döntően a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe tartozott. Az állam néhány stratégiai jelentőségűnek ítélt víziközmű-rendszer tulajdonjoga és azok üzemeltetésének megszervezése kivételével a víziközművek települési önkormányzatok részére történő tulajdonba adásával -az ország területének nagyobb részét illetően- gyakorlatilag kivonult a víziközmű-szolgáltatás ágazatából. A 3200 települési önkormányzat tulajdonosává vált több ezer milliárd forint értékű közművagyonnak, és 28 korábban állami vállalatként működő víziközmű-szolgáltató szervezetnek. Az önkormányzatok e vagyonelemekkel együtt megkapták a közellátás feladatát és természetesen annak felelősségét is. Egyértelmű törvényi szabályozás nem lévén, az önkormányzati szektornak magának kellett megtalálnia a további működés legmegfelelőbb útját. A legmegfelelőbb utat az egyes önkormányzatok a legtöbb esetben az egyedileg számukra!egmegfelelőbbként keresték; így rövid időn belül a nagyobb, gazdaságosabban üzemeltethető települések vízmű vállalatokból történő kiválásával megindult az ágazat felaprózódása, s ezzel a 28 társaság helyén mára 400 (i) vízműcég 4

5 kialakulása. A nagyvállalatokból kivált települések a víziközmű szolgáltatást egymagukban ugyan rendre kevésbé költséghatékony módon tudták megoldani, azonban e hátránnyal szemben számos, közellátáson kívül eső előnnyel tudtak kalkulálni. Ilyen előny különösen a keresztfinanszírozás lehetősége, amíkor is a veszteséges helyi tevékenységek a víziközmű-szolgáltatás tevékenységévei együtt, egyazon gazdálkodó szervezet keretében kerültek fenntartható módon megszervezésre. Az együtt maradás mellett kizárólag azok a települések döntöttek, ahol az önkormányzatok felismerték az együtt maradás ésszerűségét, vagy gazdasági lehetőségeinek szűkössége, esetleg a közös tulajdonú vízellátó rendszerek üzemeltetése szükségszerűvé tette az együtt maradást. 2.2 Szabályozási környezet A települési önkormányzatok víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatait a korábbi Önkormányzati törvény (1990. évi LXV. tv) a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának kötelezően ellátandó feladatként történő megnevezésévei alapozta meg. Továbbí meghatározó jelentőséggel bírt az Ártörvény (1990. évi LXXXVII. tv.) amely a helyí önkormányzatokat arra az esetre nézve, amennyiben helyben a közművek tulajdonjoga nem az államot illeti, a helyi önkormányzatot nevezte meg árhatóságként a víziközmű szolgáltatás tekintetében. Fontos hangsúlyozni, hogya hivatkozott két törvény az önkormányzatok részére korlátozó, megszorító szabályokat nem, hanem kizárólag felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazott. A közszolgáltatás megszervezésének néhány vízügyi szempontú keretszabályát határozta meg továbbá a Vízgazdálkodási törvény (1995. évi LVII. tv.). E három törvényi szintű, az ágazatot nevesítetten érintő jogszabályon túlmenően csak rendeleti szintű szabályozásokat lehet megemlíteni, melyek szabályozási tárgyukat tekintve inkább magának a vízi közmű-szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetnek a tevékenységére nézve határoztak meg részletes kötelezettségeket. E körben a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről érdemel külön említést. Összességében elmondható, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazatban, azon belül is a közellátási feladat megszervezésére, a közművek és a közszolgáltatást végző szervezetek feletti tulajdonosi jogok gyakorlására nézve átfogó szakági szabályozás nem állt fenn. A szabályozás hiánya egyrészről bizonytalanságokat jelentett, másrészről azonban a rendkívül széleskörű autonómia lehetőségét is magában hordozta az önkormányzatok számára. A magasabb szintű szabályozás hiányában az önkormányzatok a közellátás felelős megszervezése érdekében jórészt helyi rendeletek megalkotásával, illetve az üzemeltető társaságokkal kötött szerződésekben foglalt jogok és kötelezettségek részletes meghatározása által igyekeztek a közellátás fenntartása érdekében szabályozott kereteket létrehozni. 2.3 Árhatósági szerepek és a közművek fenntarthatósága A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CClX. tv. (továbbiakban Vksztv.) hatályba lépését megelőzően azokon a telepüiéseken, ahol nem az állam tulajdonában álló közművek üzemeltetése 5

6 által valósult meg a közműszolgáltatás, ott az ártörvény rendelkezései alapján a helyi önkormányzat helyi rendelet megalkotása útján gyakorolta az árhatósági jogköröket. Az ármegállapítás joga magában foglalta a közművek fenntarthatóságának és a biztonságos üzemeltetés költségeinek fedezetképzését is. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillette az a jog, hogy maguk állapítsák meg a közművek rendszeres felújításához szükséges pénzügyi fedezet nagyságát, s azt többnyire bérleti díj formájában fel is tudták használni. Fontos megjegyezni, hogy az önkormányzat az így kapott forrást kötöttségek nélkül tudta felhasználni, így az általános jelleggel is segíthette a helyi költségvetés megfelelő kialakítását. 2.4 A vízmű társaságok működése Vízi közmű-szolgáltatási tevékenységet rendkívül széleskörű személyi kör végezhetett az eddigiekben. A szervezeti forma tekintetében a lehetőség nyitott volt akár intézmények, egyesületek, Bt-k előtt is, sőt a tulajdonosi szerkezet vonatkozásában sem voltak kötöttségek, igy akár külföldi magánbefektetők is a szektor szereplői lehettek. A társaságok pénzügyi, gazdasági képességei, műszaki felkészültsége, eszközellátottsága, és a megfelelő szakemberek főállású foglalkoztatása tekintetében semmilyen feltétel nem érvényesü It, így-,jlslo'riylagegyszer"tren- tudúlí< felállítiiiii' cegeiketaz 6ilIcirmanyzatoK,'ái-oribiúi eza kőiüfrriériy egyben elősegítette a nagyobb cégekből történő kilépéseket és a nem kellően átgondolt, szakmaiságat nélkülöző egytelepüléses cégek működését is. A társaságok gazdálkodásával szemben a közszolgáltatási tevékenység érdekeiből fakadóan semmilyen hatósági kötöttség nem érvényesü It, így a társaságok a víziközmű-szolgáltatás mellett más helyi feladatokat is kötöttségek nélkül, akár a vízdíj bevételből finanszírozott módon is elláthattak (keresztfina nszírozás). 3 A vízi közmű törvény 3.1 A törvény által létrehozott új ágazatí szabályozás struktúrája A víziközmű-szolgáltatás a széles értelemben vett vízügyi ágazat specialitásai okán önállóan értelmezhető része, így szabályozásának generális hátterét a vízgazdálkodásról szóló évi LVII tv. adja. A Vksztv. az ágazatra vonatkozó, főként gazdasági természetű, piaci monopólium szabályozó rendelkezéseket tartalmaz. E szabályok keret jellegűek, így a részletes szabályokat kormányrendelet, illetve miniszteri rendeletek fogják tartalmazni, melyekre nézve a Vksztv ban mind a kormány, mind a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter felhatalmazást kapott. 6

7 A Magyar Víziközmű Szövetség által kapott tájékoztatás szerint a törvény végrehajtását szolgáló kormányrendelet tervezetének kormány elé terjesztése ez év novemberében várható, a rendelet elfogadásával egyidejűleg a 38/1995 sz. kormo rendelet várhatóan hatályon kívül lesz helyezve. A miniszteri ármegállapítás rendeleti szabályozása várhatóan csak a jövő év második felében fog megjelenni. 4 A törvény célja, szabályozási területei A viziközmű törvény kimondja, illetve célul tűzi ki: a) közművagyon közvetlen nemzeti (önkormányzati) tulajdonba vételét, b) víziközmű ágazati felügyelet felállítását (Magyar Energia Hivatalon belül), c) árhatósági jogkör miniszteri hatáskörbe emelését, d) az ágazat szervezeti integrációját, e) viziközmű szolgáltatási tevékenység működési engedélyhez kötését, f) a közművagyon fenntarthatóságát célzó pótlási, rekonstrukciós kötelezettséget, g) a vízdíj védelmét és a keresztfinanszírozás tilalmát. A víziközmű törvény legfontosabb szabályozási területei: a) a közművagyon tulajdoni viszonyai (nemzeti tulajdon kimondása /6. /) hj <lz ellátásért felelős (az önkormányzatok és az állam) kizárólagos jogai a közszolgáltatás megszervezésében /9. / c) gördülő fejlesztési terv (kötelező közműpótlás /10. /) d) üzemeltetési jogviszony (a szolgáltató és az ellátásérért felelős közötti írásos szerződéses szabályai /15. /) e) közérdekű üzemeltető (jogsértő állapotok esetére a Hatóság üzemeltető kijelölési joga /32. /) f) működés engedélyezése (szolgáltatók tevékenységi engedélye /35. /) g) kiszervezés szabályai (egyes üzemeltetési tevékenységek alvállalkozásba adása /45. /) h) árhatóság (a miniszteri ármegállapítás törvényi szabályai /62. /) 7

8 5 A vízi közmű törvény hatásai 5.1 Önkormányzatokra gyakorolt hatás A törvény egyes viszonylatokban stabilizálta, megerősítette az önkormányzatok jogköreit, míg más esetekben jelentős korlátozásokat, hatáskörök megszűnését eredményezte. E változások főként: a) a víziközmű-szolgáltató szervezetek közmű vagyonát ingyenesen az önkormányzatok tulajdonába helyezi a tv január 1. napjával, b) kimondja a törvény, hogy amennyiben nem az államé a közműrendszer, akkor szolgáltatás megszervezésére vonatkozóan a jogok helyben az önkormányzatot illetik, c) megszűnt az önkormányzat árhatósági jogköre, azaz árrendeletet már nem alkothat, d) az üzemeltetésre kötelező írásban szerződni, e) az önkormányzat koncessziós eljárás lefolytatása nélkül köthet üzemeltetési szerződést olyan szolgáltatóval, amely kizárólag nemzeti tulajdonban van, s abban maga is tulajdonos, f) a közművek üzemeltetésbe adása után bármely jogcímen kapott pénz kizárólag a közművek fejlesztésére használható fel, g) ha a közműveket az önkormányzat nem adja vagyonkezelésbe, akkor őt terheli a közművek kötelező korszerűsítése, rekonstrukciója, h) ha az önkormányzat vét valamely jogszabályi rendelkezéssel szemben, vele szemben a Hivatal felügyeleti eljárás keretében akár bírságot is kivet het, i) ha az önkormányzat nem gondoskodik a jogszabályokban foglaltak szerint megfelelő szolgáltatóról, erre vonatkozó jogait a Hivatal elvonhatja, és közérdekű üzemeltetőt jelölhet ki. 5.2 A víziközmű-szolgáltatókra gyakorolt hatás A vízi közmű-szolgáltató társaságokkal szemben számos, rendkívül szigorú új rendelkezés érvényesül. Tevékenység megkezdését, és annak végzését is a Hivatal folyamatos felügyelet alatt tartja. Az érvényesülő legfontosabb szabályok: a) víziközmű-szolgáltató csak Kft, vagy Zrt formában működhet, b) szolgáitatni csak a Hivatal által kibocsátott működési engedély birtokában lehet, 8

9 c) új üzemeltetési szerződés csak a Hivatal előzetes jóváhagyása után léphet hatályba, d) másodiagos tevékenység (nem vízíközmű szolgáltatás) csak akkor vége zhető, ha azt nem kell a vízdíjbevételből ís fínanszírozni (keresztfinanszírozás tilalma) e) a szolgáltató üzletszabályzatát, beszerzési szabályzatát, számvítelí szabályzatának egyes részeit a Hivatal hagyja jóvá 5.3 A működési engedély kibocsátásának feltételei A víziközmű-szolgáltató május 31. után csak akkor folytathatja tevékenységét, ha engedélykérelemmel fordult a hivatalhoz, s az nem került elutasításra. Az engedély kíbocsátásának feltételeit alapvetően a kormányrendelet fogja tartalmazni, azonban egyes kritériumokat maga a törvény mond ki. A törvényben rögzített feltételek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a felhasználói egyenérték (továbbíakban: feé). A feé egy mutatószám, amely a szolgáltató által ellátott felhasználók számosságát mutatja meg. (A megértést egy példával segítve: Ha egy öttagú háztartás esetén a családi háznak van vízbekötése, akkor az a felhasználói egyenérték szempontjából l-nek számít. Ha ennek a háztartásnak van szennyvíz bekötése is, akkor az további 1 egyenérték, azaz a példa szerinti háztartás 2 egyenértéknek számít.) A Vksztv. 36. (1) bek. c. pontja kimondja, hogya szolgáltató működési engedélyt nem kaphat, amennyiben a felhasználói egyenértékek száma részéről nem éri el igazolt módon a et. Fontos rögzíteni, hogya törvény átmeneti rendelkezései között, a 84. -ban szerepel egy egyszerí engedmény a felhasználói egyenérték követelménye kapcsán, amelyre vonatkozó részletes kifejtés a pontban található. A Vksztv a kimondja, hogyakormányrendeletben további feltételek kerülnek meghatározásra, ílletve itt hangsúlyoznunk kell, hogyahívatal az engedély kibocsátása tekíntetében vizsgální fogja a más jogszabályoknak való megfelelőséget is, így bármely más jogszabály alapján kötelezően beszerzendő engedély, hozzájárulás nem áll rendelkezésre, a Hívatal működési engedélyt nem bocsáthat ki. /Vksztv. 36. (1) bek.j A fentíek, illetve a Mavíz jogszabály előkészítő konzultációs tevékenysége kapcsán rendelkezésre álló információk alapján az engedélyezés várható követelményei az alábbiak szerínt kategorizá Ihatók: 1) Víziközmű törvényben foglalt feltételek: a) ,- felhasználói egyenérték megléte b) nincs felszámolásí, v. csődeljárás, c) jogszabályoknak megfelelő: 9

10 üzemeltetési szerződés üzletsza bá Iyzat beszerzési szabályzat d) víziközmű térképi nyilvántartás vezetése 2014-től e) kiszervezési korlátok betartása j45. j, 2) Kormányrendeletben várható feltételek: al gazdasági feltételek: tőke megfelelősség, eladósodottság szint je, likviditás, stb. b) műszaki feltételek: (megfelelő összetételű, korszerű műszaki eszközök meglétének igazolása, haváriás képessége k,!aboratórium stb.), c) belső szervezeti kritériumok: (szabályozottság, ügyviteli szervezettség alátámasztása pl.: ügyeleti rendszer, ügyviteli megoldások informatikai támogatása stb.), d) személyi feltételek: a kulcsfontosságú szakemberek főállású foglalkoztatása (pl.: víz-és szennyvíz technológus, villamosmérnök, gépészmérnök stb.), e) ügyfélszolgált fenntartásának feltételei. 3) Más jogszabályokban foglalt követelmények figyelembevétele - ilyen tárgyú jogszabályok különösen: a) közegészségügyi jogsza bá Iyok, b) fogyasztóvédelmi jogszabályok, c) adat és iratkezelésről szóló jogszabályok, d) kritikus infrastruktúra védelem szabályai, e) foglalkoztatási jogszabályok stb. 5.4 A 2013 évi működési engedélyeztetés várható hatásai: 1) Az engedélyeztetési eljárás hatása a törvényből is kiolvasható módon reálisan az lesz, hogy az ország vízmű társaságainak több mint háromnegyed része, azaz legalább 300 jelenlegi víziközmű 10

11 szolgáltató gazdálkodó szervezet egy év leforgása alatt megszünteti ez irányú tevékenységét, vagy már maga a szervezet is megszűnik. 2) A bekövetkező események számos önkormányzatot váratlanul fog érni, de a késlekedőknek korrekcióra kevésbé lesz lehetősége, mivel a Hatóság a megfelelő szolgáltatóról történő gondoskodás elmaradása esetében elvonja az önkormányzat ez irányú jogait és maga rendel ki közérdekű üzemeltetőt. 3) Kiegyensúlyozott stabil működésre ott lehet reálisan számolni, ahol az állam, az önkormányzatok helyett az MNV Zrt. által irányított állami tulajdonú regionális víziközmű társaság révén gondoskodik a megfelelő üzemeltetésről, vagy ahol az önkormányzatok maguk szerződnek a stabilitást biztosítani képes, tulajdonukban álló társasággal. 6 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. bemutatása 6.1 A Hajdúvíz Zrt. jelenének történeti elözményei A részvénytársaság jogelődjét január 20-án tartott ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottság, "Megyei Vízmű és Kútépítő Víz Gázszerelő Vállalat" megnevezéssei hozta létre januárjától kezdve a helyi tanácsi kezelésben és üzemeltetésben lévő vízműveket folyamatosan vette át üzemeltetésre a vállalat. Időközben korábbi elnevezése megváltozott Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatra január 1-jével alakult meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytársaság 71 tulajdonos önkormányzattal. A Vksztv. következtében megindult víziközmű üzemeltető társaságok között megindult integrációs folyamat eredményeként évben 6 újabb településsel bővült a tulajdonosi kör. A jövőben a szolgáltatási terület a települések számát tekintve 58-ról 69-re fog növekedni. 6.2 A Hajdúviz Zrt. tulajdonosi szerkezete: 1) A társaság által kibocsátott részvények száma 692 db 2) a részvények névértéke: 6 db ezer Ft/db 92 db ezer Ft/db 302 db ezer Ft/db 11

12 292 db 100 ezer Ft,/db 3) részvényesek száma: 71 (részletesen 2. sz. melléklet) 4} nem önkormányzati részvényes: nincs 5) nem a társasággal üzemeltető részvényesek: a. Földes b. Hajdúböszörmény c. Hortobágy d. Nádudvar e. Téglás f. Tiszagyulaháza g. Újtíkos 6.3 A Hajdúvíz Zrt. vagyoni, pénzügyi jellemzői A társaság pénzügyi-gazdasági helyzete stabil, kifizetetlen számla- és adótartozások nincsenek, tartós hitelállománnyal nem rendelkezik. A társaság 100 millió Ft folyószámlahitellel rendelkezik, amely igénybevételére a mai napig nem került sor. A Hajdúvíz Zrt. főbb gazdasági jellemzői számokban (2011. évi mérlegadatok): Mérleg főösszeg: Saját tőke: Jegyzett tőke: Hosszú lejáratú kötelezettségek (vagyonkezelés nélkül): ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Befektetett eszközök: ezer Ft Forgóeszközök: Árbevétel: ezer Ft ezer Ft Adózott eredmény: ezer Ft tartalmazza. A társaság éves beszámolójának mérlegét és eredmény kimutatását a 3. sz. melléklet 12

13 A fenti adatok a Vksztv. 79. szerinti vagyonátháramlás hatását még nem jelenítik meg. A saját tőke és jegyzett tőke különbözete a évben bekövetkezett -438 millió Ft mérleg szerinti eredmény következménye, amelyet az egyik tulajdonos, Balmazújváros település önkormányzatának szolgáltatási díjkülönbözetre alapított követeléséből fakadt. Ezen követelésnek a Legfelsőbb Bíróság is helyt adott. Az önkormányzat 5 éven keresztül nem alkalmazta a Közgyűlés által elfogadott árakat, a társaság viszont az előterjesztett, és a közgyűlés által elfogadott díjakon számlázta a szolgáltatásokat. A követelés teljesítésére megállapodás keretében került sor közel két év alatt április 19-ig, így a társaság a késedelmi kamatokkal együtt 434 millió Ft-ot fizetett ki. 6.4 A Hajdúvíz Zrt. Szakmai tevékenységének bemutatása Főtevékenységek: Ivóvíz szolgáltatás: a részvénytársaság működési területén fő ivóvíz igényének kielégítéséről gondoskodik. Az ivóvíz-szolgáltatásból származó éves nettó árbevétel mft volt, éves víztermelés 5-5,5 em J A vízellátási célt szolgáló 134 db termelő mélyfúrású kút együttes teljesítő képessége m 3 /d. Az összes vízhálózat hossza 1036,23 km. Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Program keretében különböző vízkezelési technológiák kerültek kialakításra, a kötelezett települések vízműtelepein 2002-től kezdődően három ütemben. A program célja, az Uniós előírásoknak megfelelő minőségű egészséges ivóvíz biztosítása az érintett településeken. Szennyvízszolgáltatás: A szennyvízelvezetés- tiszításból származó éves nettó árbevétel mft, megtisztított szennyvíz mennyisége em J A szennyvíztisztító telepek 11 települést érintően 9 szennyvíztisztító telepen biológiai szennyvíztisztítási technológiákkal kerül a kommunális szennyvíz megtísztításra. A csatornahálózat hossza összesen 287,0 km, a tisztítótelepek összes tisztító kapacitása m 3 /d. Egyéb tevékenységek: A társaság saját laboratóriuma akkreditáltan működik, a vizsgálati tevékenységhez kapcsolódóan négy csoportban (klasszikus analitika, spektroszkópía, kromatográfia, biológia) végzi az üzemeltetési tevékenység ellenőrzését, segítését, illetve külső partnerek részére ellenőrzi a nem a részvénytársaság által üzemeltetett víziközművek működését, a szolgáltatott ivóvíz, a közcsatornába bocsátott, és a szennyvíztisztító berendezésben kezelt szennyvíz minőségét. Jelentős vizsgálati volument végez külső szolgáltatott tevékenységként, éves viszonylatban 80 millió Ft-ot meghaladó árbevétellel. Éves időszakot tekintve a laboratórium - a szerződéses partnereken túl - több mint 400 megrendelővel állt kapcsolatban, akik számára 1000 db-ot meghaladó egyedi vizsgálatot is végzett. 13

14 Társaság zagyszivattyú-gyártást is végez. Gyártmányának minősége megfelel a kor követelményeinek és maximálisan kielégíti a szakma igényeit, széles az alkalmazása a mélyépítési munkáknál. A társaság által gyártott szivattyúkat továbbra is eredményesen használják a konkurens - más kialakítású - szivattyúkkal szemben. Az ipari tevékenység kereteiben egyedi megrendelésekre történő termékértékesítést és javításszolgáltatást, valamint vízmérő-javítást és hitelesítést is végez a társaság. A társaság szakmai tevékenysége számokban: SzerLűtJüll felhasználói egyenérték összesen: Ivóvíz-szolgáltatásban érintett települések: Üzemeltetett ivóvíz hálózatok hossza: Értékesített ivóvíz m3/2011 Szennyvíz-szolgáltatásban érintett települések: Üzemeltetett szennyvíz hálózatok hossza: Értékesített szennyvíz m3/ ,- 64 db 1069 km db 353 km Alaptevékenység árbevétele/2011: millió Ft Egyéb tevékenységek árbevétele/2011: 204 millió Ft 6.5 A Hajdúvíz Zrt. Humáneröforrás gazdálkodása A részvénytársaság szervezeti felépítése a korszerűsítésére került sor az elmúlt évek során, melynek következtében a vezetői szintek csökkentek, átláthatóbb, hatékonyabban műkődő struktúra alakult ki. A munkaköri és feladatkörök átfedései megszüntetésre kerültek,a felelősségi határok tisztázva lettek. Az állományi létszám előtt közel 600 fő volt, december 31- én az átlagos statisztikai létszám 308 fő, amelyből szellemi 84 fő, fizikai 224 fő, míg október 31-én az átlagos statisztikai létszám 250 fő, melyből szellemi 78 fő, fizikai 172 fő. A munkaerő hatékonyságának fokozásához a technikai feltételek, a technológiai felügyeleti rendszer, a műszaki- és gazdasági irányítási rendszer bevezetése van előkészítés alatt. A jelenlegi munkaerő szakmai továbbképzésére és szakismereteinek bővítésére van szükség a megvalósult és a későbbiekben megvalósításra kerülő ivóvíz és szennyvíz tisztító technológiai fejlesztések felkészült üzemeltetéséhez. 14

15 6.6 A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. stratégiája A társaság elsődleges célja és legfőbb feladata a részvénytársaság alaptevékenységi körébe tartozó zavartalan ivóvíz-szolgáltatás ellátása, igazodva a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásaihoz, továbbá a szennyvízelvezetés, -tisztítás biztosítása és a keletkező szennyvizek biztonságos kezelésével az Európai Uniós csatlakozással vállalt élhetőbb életkörülmények megteremtése. A társaság előtt nem rendelkezett az üzemeltetésbe tartozó településekkel szerződéses keretekkel. A Vksztv. előírásainak következtében a bérleti jogviszonyra alapozott üzemeltetési szerződéses jogviszony létrejött a települések önkormányzataival, amely egységes, átlátható bb és jogszerű keretek között megvalósuló működést biztosít mind az üzemeltetett települések önkormányzatai, mind a társaság számára. Ezen keretekre alapozva mind szakmai, mind pedig gazdasági értelemben megfelelő együttműködés biztosítható - kötelező közfeladat ellátásában - a települések önkormányzataival. A társaság rövidtávú célja, hogy stabilizálja helyzetét a hajdú-bihari piacon, helyreállítva az egységes megyei üzemeltetést és a mérethatékonyság javítása érdekében középtávon szélesebb körű, megyén kívüli szolgáltatást is nyújtson. A társaság stratégiája és filozófiája nem lehet más, mint a Vksztv. általános rendelkezéseiben foglalt alapelvek, mint például a természeti erőforrások kíméletének elve, a fogyasztók számára az ellátás biztonsága, regionalitás, és az ebből fakadó előnyök kihasználása, a szolidaritás elvének alkalmazása mellett a hátrányos helyzetű kistérségek feizárkóztatása, úgy hogy a víziközművek működtetésével kapcsolatos indokolt költségek fenntartható, megfizethető díjakban testesüljenek meg. Az integráció során is a legfontosabb alapelv az, hogya tulajdonosi kört alkotó önkormányzatokkal azonos feltételekkel történjen az üzemeltetés, és azonos színvonalú szolgáltatást kapjon a lakosság. 7 Az ALFÖLDVíz Zrt. bemutatása 7.1 Az ALFÖLDVíz jelenének történeti előzményei A Társaság jogelődje július 30-án Békés Megyei Vízmű és Kútkarbantartó Vállalat néven jött létre. A vállalat tevékenysége, története egyé vált amegye közműves ivóvíz hálózatainak és szennyvíz csatorna rendszereinek kiépítésével, üzemeltetésévei. A rendszerek bővülésévei, illetve az elérhető technológiai megoldások alkalmazásával a vállalat a rendszerváltás időszakára jelentős 15

16 erőforrásokat feivonuitatni képes szolgáltatóvá fejlődött. A jogszabályi környezet változásainak megfelelve 2003-ban részvénytársasággá alakult, s felvette a Békés Megyei Vízművek Rt. nevet. Az elrn~lts~vben a társaságlele~t~s,t9_b_~ mint 3 milliárd forint értékű technológiai, épület, gép.és informatikai tárgyú fejlesztést hajtott végre, továbbá a társaság fejlesztési forrásait 2010-ben a részvényes önkormányzatok közel 1,6 milliárd forint pénzeszköz tőkeemelés formájában történő rendelkezésre bocsátásával növelték. A társaság 2012 júniusában a vele üzemeltetési kapcsolatot létesített megyén kívüli településekre, továbbá a vele integrációs együttműködésre lépő partnerekkel közös hosszú távú stratégiai célokra tekintettel nevét ALFÖLDVíz Regionális Vízíközmű Szolgáltató Zrt-re változtatta. 7.2 Az ALFÖLDVíz tulajdonosi szerkezete: 6) A társaság által kibocsátott részvények száma db 7) egy részvény névértéke: Ft 8) a társaság jegyzett tőkéje: ezer Ft 9) részvényesek száma: 85 (részletesen 4. sz. melléklet) 10) nem önkormányzati részvényes: a Magyar Állam 11) nem a társasággal üzemeltető részvényesek: Deszk Község Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Kübekháza Község Önkormányzata Tiszasziget Község Önkormányzata Újszentiván Község Önkormányzata Röszke Község Önkormányzata Zsombó Község Önkormányzata Csongrád Város Önkormányzata Csorvás Város Önkormányzata Elek Város Önkormányzata Újkígyós Nagyközség Önkormányzata Végegyháza Község Önkormányzata Kaszaper Község Önkormányzata Kondoros Nagyközség Önkormányzata Újiráz Község Önkormányzata Csanádapáca Község Önkormányzata Gyula Város Önkormányzata A felsorolt településekre nézve fontos megjegyezni, hogy velük már eleve integrációs tárgyalások folynak, vagy az elkövetkező hónapokban azok megnyitására fog sor kerülni. 16

17 7.3. Az ALFOLDVíz Zrt. vagyoni pénzugyi helyzete A Társaság likviditási helyzete stabilnak mondható, ami a bevételek és kiadások tervszerű, ütemezett alakítása, kiegyensúlyozott pénzgazdálkodás eredményeként valósu It meg. A gazdasági évben a saját tőke értéke több mínt 2,7 %-al növekedett az előző évhez képest. A saját vagyon év végi állománya így millió Ft, a forrásokon belüli részaránya 47,55 %. A évi gazdálkodás eredményeként a mérleg szerinti eredmény ezer Ft, amely a tervezett színt alatt teljesült. A évi költségszint - takarékos gazdálkodással - összhangban állt abevételekkel. A vevőkövetelések értéke 1,21%-kal növekedett év hasonló adatá hoz víszonyítva, amely nem jelent átlagon felüli változást. Ezen emelkedést a teljes követelés állományon belül 5%-kal csökkenő (7,5 %-os részarányt képviselő) kapcsolt vállalkozásokkal szembeni, a 3%-kal növekvő, vevőkkel szembeni, illetve a 2,2%-kal növekvő önkormányzatokkal szembeni követelésállomány együttes hatása eredményezte. 7.4 Az ALFÖLDVíz tevékenységének jellemzése: Az ALFÖLDVíz Zrt óta tiszta profilú víziközmű-szolgáltatóként működik. E tiszta profilúság azt jelenti, hogy kizárólag ivóvíz-szolgáltatással és szennyvíz-szolgáltatással foglalkozik, illetve csak olyan tevékenységeket folytat, melyek közvetlenül segítik e két közszolgáltatási tevékenység működését. A tiszta profilú működés lehetővé teszi, hogy más irányú tevékenységek gazdasági hatásai ne torzítsák a működést, a lakosság vízdíjára költségnövelő tényezőként ílyen tevékenységek semmiképpen ne hathassanak. Fontos hangsúlyozni, hogyavíziközmű törvény ma már kifejezetten tiltja más irányú tevékenységek vízdíj bevételből történő finanszírozását (keresztfinanszírozás tilalma). E követelménynek az ALFÖLDVíz Zrt. már jelenleg is megfelel. A társaság szakmai tevékenységének kialakítása során stratégiai megfontolásból úgy járt el, hogyaközszolgáltatási tevékenység folytatása érdekében szükséges minden lényeges résztevékenységet maga tudjon elvégezni, s e tevékenységek folytatásához lehetőség szerint az elérhető legkorszerűbb technológiákat, gépeket, eszközöket tudja munkavállalóí rendelkezésére bocsátani. A társaság az alaptevékenységeket ellátó, támogató tevékenységeket önálló üzemszervezetekbe, azokon belül csoportokba integrálva végzi. E tevékenységi egységek: 1. Víztároló (magas- és mély tároló) mosató, karbantartó csoport, 2. Kútkarbantartó búvárszivattyú cserélő és javító csoport, 3. Szennyvízszivattyú javító csoport, 4. Ivóvíz hálózatdiagnosztikai csoport, 17

18 5. Szennyvízhálózat kamerázó csoport, 6. Vízmérő hitelesítő labor, 7. Környezetvédelmi labor, 8. Közmű nyilvántartó és geodéziai csoport (szakági térkép nyilvántartás) 9. Csatorna-tisztító csoport, 10. Folyamatirányító, rendszerfejlesztő csoport, 11. Mélyépítő üzletág, 12. Autószerelő műhely, 13. Lakatos üzem, 14. Vízépítési anyagok raktáráruháza Az alaptevékenységeket támogató háttér kapacitások hatékony kihasználása és a fejlesztéseket szolgáló többlet árbevétel elérése érdekében a társaság e tevékenységeit piaci viszonyok mellett is törekszik kiaknázni, így azok közül több is (mélyépítés, laborálás, folyamatirányítás, csatorna kamerázás stb.) hozzájárul a társaság éves árbevételének eléréséhez. A társaság szakmai tevékenysége számokban: Szerződött felhasználói egyenérték összesen: Ivóvíz-szolgáltatásban érintett települések: Üzemeltetett ivóvíz hálózatok hossza: ,- 67 db 2459 km Értékesített ivóvíz m3/20ll Szennyvíz-szolgá!tatásban!ú~p.tett te-!epwések:- -- Üzemeltetett szennyvíz hálózatok hossza: -- 2S db- 988 km Értékesített szennyvíz m3/20ll Alaptevékenység árbevétele/20ll: 5234 millió Ft Egyéb tevékenységek árbevétele/20ll: 1142 millió Ft 18

19 7.5 Az ALFÖLDVíz humánerőforrás gazdálkodása A társaság a rendszerváltás időszakában több mint 1200 főt foglalkoztatott. Mára az üzemeltetett rendszerek száma, kiterjedtsége jelentősen bővül, azonban ennek ellenére a foglalkoztatott létszám ma 660 fő. A létszám csökkentését a költséghatékony gazdálkodás érdekében a társaság több lépcsőben érte el. Ezen hatékonyságjavító lépések mögött elengedhetetlen volt a korszerű műszaki technológiák, folyamatirányító rendszerek, informatikai alapon szervezett ügyviteli megoldások igénybevétele. A fejlődés eredményeként nem csak a létszámhatékonyság irányába tett lépésekről lehet beszélni, de egyidejűleg az is megállapítható, hogya foglalkoztatott dolgozók körében a magasabban képzett szakemberek aránya évről-évre növekszik. Ez a tendencia a korszerű technológiai, informatikai megoldások alkalmazási igényeihez illesztett tervszerű képzési, beiskolázási programoknak köszönhető. A társaság humánpolitikai szervezete évente több mint 200 dolgozó képzését szervezi meg. Rendkívül fontos tényezőnek tekinti a társaság vezetése, hogy munkavállalók naprakész, korszerű szakmai tudással rendelkezzenek, így e célok elérése érdekében évente millió forintot használ fel, azaz fektet be a legjobban hasznosuló üzleti tényezőbe, az emberi tudásba. 7.6 Az ALFÖLDVíz leányvállalati érdekeltségei Az ALFÖLDVíz Zrt. 4 leányvállalati érdekeltséggel rendelkezik. Magyarországon az építőipari kivitelezések megvalósítására Uviép Kft név alatt egy közel 50 főt foglalkoztató mélyépítő vállalkozással rendelkezik, mely társaság közvetlenül az ALFÖLDVíz Zrt. kizárólagos tulajdonában álló Vilatir Kft. tulajdona. A társaság szándéka az, hogy az víziközmű tv. szabta nehézségekre tekintettel a társaság kapacitása it visszaszervezi az anyavállalatba, s a jövőben saját tevékenységként fogja azt folytatni. Románia területén két társasági érdekeltsége van az ALFÖLVíz Zrt-nek. Bihar Megye területén víziközmű-szolgáltatási céllal került létrehozásra az Aqva-Bihor SRL. 100%-os tulajdonú leánytársaságként, míg Arad Megyében az Aradi Vízmű Zrt-vel 50-50%-os tulajdonlással került létrhozásra a Aqua Trans Mures SA., amely társaság ivóvíz kitermelést és Magyarországra történő továbbítás érdekében végez beruházást, illetve később üzemeltetést. 7.7 Az ALFÖLDVíz stratégiája Az ALFÖLDVíz Zrt a vele partnerí és tulajdonosí viszonyban álló önkormányzatok és a mögöttük álló lakosság magas színvonalú és hatékony ellátásának megszervezése érdekében tisztán köztulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságként kíván működni. A társaság nyitott arra, hogy további önkormányzatok részvényesként és üzemeltetési partnerként történő befogadása útján tovább emelje működésének hatékonyságát, fenntartva mindeközben az üzemeltetés struktúrájában érvényesített eddigí alapelvet és gyakorlatot. Ezen alapelv lényege: 19

20 a társaság működési elveit elfogadó minden önkormányzat esetében a részvényesi befolyásától és települési méretétől független, azonos feltételekkel, azonos színvonaion történő üzemeltetés. Az Alföldvíz Zrt az elmúlt időszakban is úgy működött, hogya sok önkormányzat együttműködésében rejlő előnyöket mindvégig igyekezett kiaknázni. A fogyasztók, illetve a partnerönkormányzatok nagy száma a működéshez szükséges rendszerek költséghatékony kiépítését tette lehetővé. Annak érdekében, hogy minden partner önkormányzat lakossága másokkal egyenlő félként részesüljön helyben a szolgáltatási tevékenységből a társaság működési, szolgáltatási rendjét a közgyűlés, és az igazgatóság egységes elvek szerint határozta meg, a társaság minden vele partner önkormányzat számára ugyanazt a tartalmú szolgáltatási szerződést nyújtja, így elkerülhető egyes önkormányzatok előnyösebb, míg mások hátrányosabb részvétele az üzemeltetésben. A bizalom egyik legfontosabb pillére, hogya társaság külön-külön számol el minden önkormányzattal a bérleti díjakkal, közműfejlesztési hozzájárulásokkal, így egymás terhére az önkormányzatok között hátrány nem keletkezhet. 8 Az ALFÖLDVíz és a Hajdúvíz Zrt. közötti integrációs együttműködés lehetöségei: Tekintettel arra, hogya két egymással szomszédos szolgáltató társaság múltja, fejlődése, működési jellemzői, számos hasonlóságot mutatnak, illetve az üzemeltetési tevékenységet igénybe vevő önkormányzatok víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos stratégiai érdekei egyértelműen azonosak, a két társaság, illetve a mögöttük álló önkormányzatok együttműködése reális jövőképet hordoz magában. A törvény, illetve a tervezetként ismerté vált végrehajtási rendelet szabályai ugyan szigorú kereteket szabnak, azonban a Hajdúvíz Zrt. számára egyidejűleg több út is nyitva áll a jövő illetően, így az integrációs együttműködésre is több konstrukció merülhet fel, melyeket külön-külön kell azok tartalma, előnyei és hátrányai tekintetében kiértékel ni. A Hajdúvíz Zrt. lehetséges továbblépési irányai: 1) Alfölvíz partnerségét nem igénylő megoldások: a) Önálló működés, és az ahhoz szükséges feltételek megteremtése, b) Más partnerrel történő integrációs együttműködés, 2) Integrációs együttműködés az Alföldvíz zrt-vel a) a Hajdúvíz Zrt. önállóan nyújt be engedély kérelmet a Vksztv. 84. alapján, de egyben integrációs tervet is csatol kéreiméhez, 20

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY

Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY Darabos Péter BME VKKT A VÍZIKÖZMŰ TÖRVÉNY Előzmények Természetes monopólium! Víziközmű szolgáltatás Magyarországon a rendszerváltás előtt és után Tulajdonviszonyok Üzemeltető szervezetek Szabályozás és

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Szám: 1-56/2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat

Pásztó Városi Önkormányzat Pásztó Városi Önkormányzat forum@paszto.hu Szám: 1-138/2015. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével

Részletesebben

10 kérdés 10 válasz a víziközmű törvényről. Vojtilla László Magyar Energia Hivatal

10 kérdés 10 válasz a víziközmű törvényről. Vojtilla László Magyar Energia Hivatal 10 kérdés 10 válasz a víziközmű törvényről Vojtilla László Magyar Energia Hivatal 1. kérdés A törvény 6. (2) bekezdése hogyan értelmezendő a gyakorlatban? Ha a víziközmű nem önálló ingatlan a víziközművet

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a víziközmű szolgáltatásról

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. a 189/2013.(IX.13.) számú Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. Székhely: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat víziközmű-szolgáltatási feladatainak

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok:

Vonatkozó jogszabályok: AZ ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEINEK KORMÁNYZATI ENGEDÉLYEZÉSE Vonatkozó jogszabályok: Alaptörvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében

Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Fülöp Júlia Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya főosztályvezető Az előadás témakörei Szabályozás aktualitásai A 2014-2020

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd. Jogi vélemény

Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd. Jogi vélemény Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd Iroda: 5900 Orosháza, Táncsics u. 18. Tel/fax: 68/411-770 Mobil: 70/943-94-91 e-mail: drkocsiszsolt@globonet.hu Jogi vélemény I./ A megbízás tárgya Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! 1 Tisztelt Társulási Tanács! A A Víziközmű - szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról megjelent a Kormány 58/2013 (II.27.) Korm. rendelete. A korábban megismert

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók megfelelő minőségű tájékoztatását (tájékoztatás

Részletesebben

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 2/2013. számú ajánlása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 2/2013. számú ajánlása A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 2/2013. számú ajánlása a víziközmű-szolgáltatói működési engedély egyes mellékleteinek tartalmára A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató 1 A CÉG TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A cég fennállását 1928. október 21-től

Részletesebben

2013. ÉVI ÜZLETI TERV

2013. ÉVI ÜZLETI TERV SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató KFT. Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23. 7143 Őcsény, Fő u. 35. 2013. ÉVI ÜZLETI TERV TERV IDŐSZAK: 2013. 01. 01.-12. 31. Szekszárd, 2013. április

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. módosítása mely létrejött egyrészről

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. módosítása mely létrejött egyrészről BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI módosítása SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Csabaszabadi Község Önkormányzata adószám:15342706-1-04 statisztikai számjel:15342706-8411-321-04 törzskönyvi azonosító szám: 342702

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Ivóvízminőség-javító projekt konzorciumi megállapodás II. kiegészítése Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszaki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/6 Döntéshozatal

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához

K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához 1./ A kérelmező gazdálkodó szervezet bemutatása, tulajdonosi összetétele, gazdálkodási és foglalkoztatási adatai, pénzügyi helyzetének értékelése:...............

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 7. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben