Normál egyszerűsített éves beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Normál egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT A vállalkozás címe: 4440 TISZAVASVÁRI, VÁROSHÁZA tér 4. A vállalkozás telefonszáma: 42/ Normál egyszerűsített éves beszámoló 2011 üzleti évről TISZAVASVÁRI, a vállalkozás vezetı je (képviselı je) P.H. 1

2 Vállalkozás neve: KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: Sorszám Normál egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Tétel megnevezése Elı zı év Elı zı év(ek) módosításai a b c d Tárgyév 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDİ BELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN e 2 TISZAVASVÁRI, P.H. a vállalkozás vezetı je (képviselı je)

3 Vállalkozás neve: KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: Sorszám Normál egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Tétel megnevezése Elı zı év Elı zı év(ek) módosításai a b c d Tárgyév 12 D. SAJÁT Tİ KE I. JEGYZETT Tİ KE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. Tİ KE (-) III. Tİ KETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDİ BELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) e 3 TISZAVASVÁRI, P.H. a vállalkozás vezetı je (képviselı je)

4 ÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT - Befektetett eszközök megnevezése BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Számviteli törvény szerinti ÉCS 11 IMMATERIÁLIS JAVAK Szellemi termékek INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületrészek MŐSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŐVEK Termelı gépek, berendezések, szerszámok, EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, Őzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Egyéb jármővek Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, ÖSSZESEN NETTÓ Záró 4

5 2. sz. tábla Ber uházások állományváltozásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Immateriális Ingatlanok Mőszaki Egyéb Összesen javak berendezések berendezések Nyitó érték Beruházások növekedése beszerzés, létesítés egyéb növekedés Beruházások csökkenése üzembe helyezés eladás, átadás terv szerinti értékcsökkenés terven felüli értékcsökkenés egyéb csökkenés Záró érték Beruházásokra adott elı legek

6 6

7 F İ K Ö N Y V I K I V O N A T M É R L E G s o r - K ö v e t e l á r u s z. - b ó l, K Ö Z É T K E Z T E T É S I N O N P R O F I T K F T F o r g a l o m F ı k. s z á m M e g n e v e z é s T a r t o z i k K ö v e t e l E g y e n l e g T a r t o z i k K ö v e t e l Ö s s z e g a m é r l e g b e n Városi Kincstár Szamosváriné Morvai K Polgármesteri Hiv. Tv Carnesz Kft Takács László Városi Kincstár-Mőv.Közp Nagy Sándor Magiszt.Alap.Óvoda és Isk Pappné Demes Anikó Városi Kincstár (Óvoda) Városi Kincst (Kabay Isk) Városi Kincst.(Szakközép) Városi Kincstár (Alapítv Munka TSZ - Iroda Kerezsi Sándorné Szent Anna Karitász K.E Nácsáné Kalán Eszter ABC Oktatási Kft Ö s s z e s e n : oldal A p r o g r a m j o g o s f e l h a s z n á l ó j a : K ö z é t k e z t e t é s i N o n p r o f i t 7

8 F İ K Ö N Y V I K I V O N A T M É R L E G s o r - E g y é b k ö v e t e l é s e k K Ö Z É T K E Z T E T É S I N O N P R O F I T K F T F o r g a l o m F ı k. s z á m M e g n e v e z é s T a r t o z i k K ö v e t e l E g y e n l e g T a r t o z i k K ö v e t e l Ö s s z e g a m é r l e g b e n 3611 Munkavállalóknak folyósított munkabér elıleg Különféle egyéb követelések Gemini Trade Kft Magyar Telekom Nyrt Uniqa Biztosító Társasági adó elszámolása Cégtelefon eho kötelezettség Egészségbiztosítási Alappal szembeni Apeh bírság, önell.pótlék köt Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Adóhat.-i elj. i ill. köt. teljesítés Táppénzhozzájárulás Magánnyugdíj-pénztári elszámolások Ö s s z e s e n : oldal A p r o g r a m j o g o s f e l h a s z n á l ó j a : K ö z é t k e z t e t é s i N o n p r o f i t 8

9 3 / b. s z. t á b l a V e v ı k ö v e t e l é s e k á l l o m á n y v á l t o z á s á v a l k a p c s o l a t o s a d a t o k A d a t o k e z e r F t - b a n L e j á r t k ö v e t e l é s e k Ö s s z e g % - o s m e g o s z l á s n a p o n b e l ü l , n a p o n b e l ü l 0 0, n a p o n b e l ü l 0 0, n a p o n b e l ü l 0 0, n a p o n t ú l i 1 2 0, 1 K ö v e t e l é s e k ö s s z e s e n : , 0 9

10 S a j á t t ı k e á l l o m á n y v á l t o z á s á v a l k a p c s o l a t o s a d a t o k 4. s z. t á b l a Ö s s z e g e F t V á l t o z á s a z e l ı z ı é v h e z k é p e s t M e g n e v e z é s E l ı z ı é v T á r g y é v e F t 1. F o r r á s o k ö s s z e s e n : S a j á t t ı k e J e g y z e t t t ı k e T ı k e t a r t a l é k 0 E r e d m é n y t a r t a l é k L e k ö t ö t t t a r t a l é k 0 É r t é k e l é s i t a r t a l é k 0 M é r l e g s z e r i n t i e r e d m é n y Ü z e m i ( ü z l e t i ) t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e P é n z ü g y i m őv e l e t e k e r e d m é n y e R e n d k í v ü l i e r e d m é n y A d ó z á s e l ı t t i e r e d m é n y A d ó z o t t e r e d m é n y O s z t a l é k

11 11

12 F İ K Ö N Y V I K I V O N A T M É R L E G s o r - Á r u s z á l l. - b ó l, s z o l g á l t a t. - b ó l K Ö Z É T K E Z T E T É S I N O N P R O F I T K F T F o r g a l o m F ı k. s z á m M e g n e v e z é s T a r t o z i k K ö v e t e l E g y e n l e g T a r t o z i k K ö v e t e l Ö s s z e g a m é r l e g b e n Aranyosi Tamás Ta-Te KFT Baromfiudvar 2002 kft Kovács Tibor és Társa bt Euro Expert Team Kft Belovecz és Társa Kft Szolnoktej-'98 Kft Városi Kincstár Pentasys kft Qadro Byte zrt Veres András Soltész Andrásné Kovács Tibor és Társa bt Euro Expert Team Kft Ö s s z e s e n : oldal A p r o g r a m j o g o s f e l h a s z n á l ó j a : K ö z é t k e z t e t é s i N o n p r o f i t 12

13 F İ K Ö N Y V I K I V O N A T M É R L E G s o r - E g y é b r ö v i d l e j á r a t ú K Ö Z É T K E Z T E T É S I N O N P R O F I T K F T F o r g a l o m F ı k. s z á m M e g n e v e z é s T a r t o z i k K ö v e t e l E g y e n l e g T a r t o z i k K ö v e t e l Ö s s z e g a m é r l e g b e n 4624 Szja elszámolási számla Nyugdíjbiztosítási Alappal szembeni Munkaerı piaci járulék kötelezettség Általános forgalmi adó elszámolási számla Keresetelszámolási számla Szakképzési hozzájárulás Önkéntes Nyugdíjpénztári elszámolások Ö s s z e s e n : oldal A p r o g r a m j o g o s f e l h a s z n á l ó j a : K ö z é t k e z t e t é s i N o n p r o f i t 13

14 P a s s z í v i d ı b e l i e l h a t á r o l á s o k e g y e s j o g c í m e i i d ı b e l i l e g m e g b o n t v a 6. S z. t á b l a A d a t o k e z e r F t - b a n T á r g y é v B e v é t e l e k e l h a t á r o l á s a h a l a s z t o t t b e v é t e l e k e l h a t á r o l á s a b e f o l y t, e l s z á m o l t b e v é t e l e k e l h a t á r o l á s a 1 R á f o r d í t á s o k e l h a t á r o l á s a m é r l e g f o r d u l ó n a p e l ı t t i i d ı s z a k o t t e r h e l ı k t g. - k, r á f o r d í t á s o k Ö S S Z E S E N : A k t í v i d ı b e l i e l h a t á r o l á s o k e g y e s j o g c í m e i i d ı b e l i l e g m e g b o n t v a A d a t o k e z e r F t - b a n T á r g y é v K ö l t s é g e k, r á f o r d í t á s o k e l h a t á r o l á s a K ö l t s é g e k e l h a t á r o l á s a 1 5 Ö S S Z E S E N :

15 15

16 V á l l a l k o z á s n e v e : S t a t i s z t i k a i s z á m j e l : C é g j e g y z é k s z á m : A m é r l e g f o r d u l ó n a p j a : K Ö Z É T K E Z T E T É S I N O N P R O F I T K F T S o r - s z á m N o r m á l e g y s z e r ős í t e t t é v e s b e s z á m o l ó E R E D M É N Y K I M U T A T Á S A ( ö s s z k ö l t s é g e l j á r á s s a l ) a d a t o k E F t - b a n T é t e l m e g n e v e z é s e E l ı z ı é v E l ı z ı é v ( e k ) m ó d o s í t á s a i a b c d T á r g y é v 1 I. É R T É K E S Í T É S N E T T Ó Á R B E V É T E L E I I. A K T I V Á L T S A J Á T T E L J E S Í T M É N Y E K É R T É K E I I I. E G Y É B B E V É T E L E K I V. A N Y A G J E L L E G Ő R Á F O R D Í T Á S O K V. S Z E M É L Y I J E L L E G Ő R Á F O R D Í T Á S O K V I. É R T É K C S Ö K K E N É S I L E Í R Á S V I I. E G Y É B R Á F O R D Í T Á S O K A. Ü Z E M I ( Ü Z L E T I ) T E V É K E N Y S É G E R E D M É N Y E V I I I P É N Z Ü G Y I M ŐV E L E T E K B E V É T E L E I I X. P É N Z Ü G Y I M ŐV E L E T E K R Á F O R D I T Á S A I B. P É N Z Ü G Y I M ŐV E L E T E K E R E D M É N Y E C. S Z O K Á S O S V Á L L A L K O Z Á S I E R E D M É N Y X. R E N D K Í V Ü L I B E V É T E L E K X I. R E N D K Í V Ü L I R Á F O R D Í T Á S O K D. R E N D K Í V Ü L I E R E D M É N Y E. A D Ó Z Á S E L İ T T I E R E D M É N Y X I I. A D Ó F I Z E T É S I K Ö T E L E Z E T T S É G F. A D Ó Z O T T E R E D M É N Y G. M É R L E G S Z E R I N T I E R E D M É N Y e T I S Z A V A S V Á R I, P. H. a v á l l a l k o z á s v e z e t ı j e ( k é p v i s e lı j e ) 16

17 Kiegészítő melléklet I. Általános rész 1.1. A társaság bemutatása A cég neve: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. Az alapítás időpontja: április 01. A működés megkezdésének időpontja: július 1. Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítók: Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő Testülete Alapító képviselője: Dr. Fülöp Erik polgármester Társaság létrejötte: A társaságban én a létesítő okirat módosításra került, törvényi szabályozás alapján a további működési forma Nonprofit KFT lett tól nevet változtatott, az előző neve Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társaság. A társaság könyvviteli beszámolója elkészítője: Pallóné Szurkos Szilvia 4440 Tiszavasvári, Adria u. 10. Regisztrációs szám: A társaság könyvvizsgálót alkalmaz. A évi működésünkről az Expertus-Audit Adószakértő és Könyvvizsgáló KFT képviseletében Szélesné Szelkó Ildikó ad jelentést. A jegyzett tőke alakulása: 17

18 Tulajdonos neve Törzstőke eft-ban Törzstőke %-os megoszlása Tiszavasvári Város Önkormányzat Alapítás óta tulajdonosi szerkezetváltás nem volt. A társaság tevékenységi köre: Fő tevékenység: 5629 Egyéb vendéglátás közhasznú tevékenység Egyéb tevékenységek: 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4721 Zöldség-, gyümölcs kiskereskelme 5210 Raktározás, tározás 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 4778 Egyéb mns új áru kiskereskedelme 4799 Egyéb nem bolti piaci kiskereskedelem 5621 Rendezvényi étkeztetés 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése-közhasznú 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás közhasznú tevékenység 18

19 8899 M.n.s. egyéb szociális bentlakás ellátás nélkül közhasznú tevékenység 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység közhasznú tevékenység 1.2. A számviteli politika főbb vonásai Könyvvezetés módja Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Társaságunk kettős könyvvitelt vezet. Beszámoló készítés rendje Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április 30., melyet december 31-i fordulónappal készít. A beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást, a kiegészítő mellékletet tartalmazza. Az eredmény-kimutatás választott formája Társaságunk a mérleg elkészítésének formáját a számviteli törvény 1.sz. mellékletében foglalt A változat alapján határozta meg. A tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg, formáját a számviteli törvény 2. sz. mellékletében foglalt A változat alapján határozta meg. Amortizációs politika A vállalkozás tevékenységét tartósan - legalább egy éven túl - szolgáló eszközöket a befektetett eszközök között mutatjuk ki értékhatártól függetlenül. Az egy éven belül elhasználódók pedig a forgóeszközök között kerülnek elszámolásra. a) Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg, éves gyakorisággal, az adótörvény szerinti leírási kulcsokkal. A Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzési árát használatba vételkor egy összegben 19

20 számoljuk el értékcsökkenési költségként. b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenést számolunk el akkor, - ha a szellemi termék, tárgyi eszköz beruházás a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé válik, - ha megrongálódás következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, - ha a vagyoni értékű jog szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, s az eszközök adatainak pontos megjelölésével jegyzőkönyvet készítünk. Társaságunk számviteli politikája szerint a tárgyi eszközök bekerülési értékének meghatározásánál nem veszünk figyelembe maradványértéket ha annak értéke nem jelentős. Nem tekintjük jelentősnek a maradványértéket akkor, ha annak összege az adott eszköz éves terv szerinti értékcsökkenésének összegét nem haladja meg. Értékvesztés elszámolása társaságunk értékvesztést számol el: - a vásárolt készleteknél - saját termelésű készleteknél abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Továbbá értékvesztést számolunk el a követelések mérlegfordulónapi állományában a mérlegkészítés időpontjáig nem rendezett jelentős összegű követelésekre. Eszközök és források értékelési eljárása Társaságunk a vásárolt készleteket átlagos (súlyozott) beszerzési áron értékeli. Az átlagos (súlyozott) beszerzési áron való értékeléshez társaságunk az átlagos ( súlyozott) beszerzési ár eljárást alkalmazza. A saját termelésű készleteket a mérlegben előállítási költségen (közvetlen önköltségen) értékeljük. 20

21 Társaságunknál a befektetett eszközöket, forgó eszközöket beszerzési, ill. előállítási költségen értékeljük, csökkentve azokat az értékcsökkenés, ill. az értékvesztés összegével. A saját tőkét, kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken mutatjuk ki. Az áruszállításból, szolgáltatás teljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettségeket a társaságunk által elismert számlázott összegben mutatjuk ki. Nem mutatjuk ki a kötelezettséget a mérlegben, akkor, ha arról a szállító, szolgáltató írásban lemond, vagy ha a kötelezettség törvényi rendelkezés alapján elévül. A szokásos és rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai Rendkívüli bevételek és ráfordítások körének egy részét kötelező jelleggel meghatározza a Szt., más részét, viszont társaságunk minősítette az alábbiak szerint. Rendkívüliségnek minősítési szempontjai: - a gazdasági esemény a rendszeres üzletmenetel (tevékenységgel) nem áll szoros kapcsolatban, a rendes üzletmenethez képest szokatlan. - ha a gazdasági esemény az előfordulás tekintetében rendkívüli, eredeti jellegű. - mértéke jelentős. 21

22 II. Specifikus rész 2.1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A társaság eszközeiben bekövetkezett változást az alább felsorolt táblázatok szemléltetik: Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulását a 1. számú táblázat szemlélteti. A beruházások állományváltozását a 2. sz. táblázat mutatja Társaságunk 2011-ben 583 eft értékcsökkenést számolt el, melyből -terv szerinti értékcsökkenés 583 eft. Év közben a társaság értékelési eljárást nem változtatott. Tárgyévben értékvesztést nem számoltunk el. A társaság nem rendelkezik környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel. Nincs a társaságnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képeztünk. A vevő követelések záró állományának részletezését a 3. sz. táblázat szemlélteti. Az egyéb követelések záró állományát a 3/a sz. táblázat mutatja. A követelések állományváltozásával kapcsolatos adatokat a 3/b sz. táblázat tartalmazza. A saját tőke állományváltozását a 4. sz. táblázat mutatja. A rövidlejáratú kötelezettségek záró állományának részletezését a 5. és 5/a sz. tábla tartalmazza. A passzív, és aktív időbeli elhatárolások jogcím szerinti megbontását a 6. sz. táblázat mutatja Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 22

23 Bevételek megoszlása a vállalkozási és a közhasznú (kedvezményezett) tevékenységek között adatok eft-ban Vállalkozási tevékenység bevételei Élelmezési tevékenység bevétele Tovább számlázott telefondíj 1 Egyéb 507 Váll.-i tev.-re eső pénzügyi műv.-k bevétele 21 Váll.-i tev.-re eső támogatás 108 adatok eft-ban Közhasznú tevékenység bevételei Iskolai étkeztetés bevétele Közhasznú tevékenységre eső támogatás 881 Közhasznú tevékenységre eső pénzügyi műv-k bevétele 168 Tovább számlázott telefondíj 11 Egyéb 81 adatok eft-ban ÖSSZES BEVÉTEL: Kiemelten közhasznú társaság vagyunk, a társasági adótörvény alapján megállapított kedvezményezett tevékenységünkből származó bevétel 90,05 % - ot képvisel az összes bevételünkön belül. Az összes adófizetési kötelezettségünkből mintegy kedvezményként vonható le a kedvezményezett tevékenység bevételére eső adó. 23

24 A társasági adó megállapítását csökkentő és növelő tételekkel együtt az alábbi táblázat szemlélteti: Adatok eft-ban Adózás előtti eredmény: 352 Adóalapot csökkentő tételek - Társ.-i adótv. Szerinti értékcsökkenés Csökkentő tételek összesen Adóalapot növelő tételek - számviteli tv. Szerinti terv szerinti értékcsökkenés 583 Növelő tételek összesen: 583 Adóalap: -78 Társasági adó 0 Kedvezményezett tevékenység bevételére eső társasági adó ( mentesség) Fizetendő társasági adó 0 III. Tájékoztató jellegű kiegészítések 3.1 Munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 24

25 Megnevezés én én Teljes munkaidőben alk. álló fizikai foglalk Ebből (nők) Teljes munkaidőben alk. álló szellemi foglalk. 2 2 Ebből (nők) 2 2 Bedolgozók Szakmunkásként bérezett szakmunkástanulók Egyéb nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 3 További munkaviszonyban állók Egyéb foglalkoztatottak Állományba nem tartozók A szervezet tevékenységében résztvevők együtt Teljes munkaidősre átszámított létszám, fő A nem teljes munkaidős alk. állók a teljes munkaidősökkel együtt További munkaviszonyban állók 37,1 39, ben 5 fő munkaviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg, 1 dolghozó munkaviszonyat rendes felmondással szüntettük meg. 1 fő alkalmazott napi 7 órában gépkocsi-vezető/csökkent munkaképességű, 2 fő alkalmazott napi 4 órában dolgozik ben 6 főt közmunka-program keretében alkalmaztunk változó időtartamban heti órás munkaidőben december 31-én a kft dolgozóinak létszáma 38 fő. A társaság meghatározó költségtényezője továbbra is a bérköltség. A tulajdonos által elvárt létszámcsökkentést az elmúlt években végrehajtottuk. További létszámcsökkentésre nem látunk lehetőséget a tálaló konyhák száma (10), illetve az állandó adagszám (1800) minőségének megtartása érdekében. A létszám-, és bérgazdálkodás folyamatos, szigorú odafigyelést igényel, mert az iskolai szünetben a bevételünk csökken, viszont a személyi jellegű kiadások ezt az időszakot változatlanul terhelik. A nyári iskolai szünetben a dolgozók éves szabadságuk egy részét töltik, illetve a konyhák nagytakarítását végzik. A dolgozók bruttó átlag bére Ft/hó, amely Ft/hó nettó bérnek felel meg Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése Megnevezés Előző év E Ft Tárgyévi E Ft Változás % 25

26 A. Befektetett eszközök ,62 I. Immateriális javak ,7 II. Tárgyi eszközök ,36 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök ,1 I. Készletek ,77 II. Követelések ,98 III. Értékpapírok ,52 IV. Pénzeszközök ,8 C. Aktív időbeli elhatárolások ,15 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) ,54 D. Saját tőke ,89 I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tőketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék ,73 V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény ,45 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek ,15 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,15 G. Passzív időbeli elhatárolások ,8 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) , A vagyoni helyzet alakulása Mutató Előző év Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya 9,83 9,47-0,36 Befektetett eszköz 100 Összes eszköz Forgóeszközök aránya 90,08 90,52 +0,44 26

27 Forgóeszközök aktív időbeli elhat. Összes eszköz Tőkeerősség Saját tőke 100 Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete I. Saját tőke 100 Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II ,50 53,04-3,46 574,63 559,60-15,03 574,63 559,60-15,03 Saját tőke + Hosszú lej. köt. Befektetett eszközök Saját tőke növekedési mutató = Saját tőke Jegyzett tőke x ,36 633,1 +11,74 A társaság mérlegszerinti eredménye az előző évhez hasonlítva jelentősen csökkent. Nonprofit gazdasági társaságként nem elsőrendű célunk a profittermelés. A társaság vagyona 8,54 %-os növekedést mutat 2011-ben. A befektetett eszközeink aránya növekedett tárgyi eszközök beszerzése miatt.. A forgó eszközök között a pénzeszközök aránya csökkent, ennek magyarázata, hogy szabad pénzeszközeinket rövid távú befektetésbe helyeztük. Követeléseink és kötelezettségeink a mérlegkészítés időszakában döntő mértékben rendeződtek Pénzügyi helyzet értékelése Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mutató Előző év Tárgyév Változás Hitelfedezeti mutató 88,4 118,26 +29,86 Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 100 Adósságállomány aránya 40,64 36,76-3,88 Adósságállomány Adósságállomány + Saját tőke

28 Hitelfedezeti mutató arról nyújt információt, hogy a társaság követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket. A mutató értéke akkor kedvező, ha 100%-nál magasabb, vagyis a vállalattal szemben az adósok nagyobb összeggel tartoznak, mint a cég a hitelezői felé. Ez a mutató az előző évhez képest növekedést mutat. Likviditás alakulása Likviditási mutató Mutató Előző év Tárgyév Változás 232,7 246,1 +13,4 Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 100 A likviditási mutató fejezi ki, hogy a likvid eszközök értéke hányszorosa az éven belüli esedékességű idegen forrásoknak. Minél magasabb a mutató értéke annál stabilabbnak, kiegyensúlyozottabbnak ítélhető a vállalkozás likviditása a következő időszakra. Forgó eszközeink 246,1 %-ban fedezik az éven belül esedékes kötelezettségeinket. Hosszú lejáratú hitele nincs a társaságnak. Kötelezettségeinknek időben és folyamatosan eleget teszünk A jövedelmi helyzet alakulása 28

29 Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi (üzleti) eredmény/értékesítés nettó árbevétele x100=1, Üzemi (üzleti) eredmény/értékesítés nettó árbevétele x100=,011 Eszközarányos jövedelmezőség Üzemi (üzleti) eredmény/eszközök összesenx100=4, Üzemi (üzleti) eredmény/eszközök összesenx100=0,46 Jövedelmezőségi mutatóink romlást jeleznek 2010-hez képest, melynek oka, hogy 2011 évben a szociális nyári étkeztetésre önerő hiányában nem tudott pályázni az önkormányzat. Non-profit szervezetként nem feladatunk, hogy minél magasabb eredményt érjünk el, hanem, hogy a társadalmi szükségletek megfelelő kielégítésére ellássunk egy feladatot, mely a közösséget szolgálja. 29

30 4. Összegzés Társaságunk fő feladata a város iskoláiban tanuló diákok, valamint az óvodákban elhelyezett gyermekek minél magasabb színvonalon történő étkeztetése, továbbá célunk, hogy a városban élő lakosság részéről jelentkező étkezési igényeket kielégítsük. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény a magasabb színvonalú ellátást szolgálja. Az 2011-es évet annak ellenére pozitív adózás előtti eredménnyel zártuk, hogy a nyári időszakban a szociálisan rászoruló gyermekek részére nem kellett ellátást biztosítanunk, és az ebből származó bevételkiesés (kb. nettó e Ft) nagymértékben csökkentette jövedelmezőségünket. 30

31 2011-ben csökkent vállalkozási tevékenységünk bevétele. A gazdasági-válság hatása megmutatkozik a családi és városi rendezvények számának csökkenésében, szerényebb vendéglátás, visszafogottabb költekezés jellemzi a megrendeléseket. A vállalkozási tevékenység árbevételét folyamatosan figyelemmel kísértük, hogy a hatályos közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően összes bevételünk legalább 90%-a az önkormányzat megrendeléseiből származzon. A termelési, gazdálkodási folyamatok tervezése, megvalósítása határozott koncepció alapján történik. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy rendelkezzünk olyan, folyamatosan rendelkezésre álló, úgynevezett tartalékkal, amely akkor is biztosítja a folyamatos működést, ha a bevételek nem érkeznének a nyári időszakban is havi rendszerességgel. Előrelátásunk megalapozott volt, mert bár 2011-ben elmaradt a nyári szociális gyermekétkeztetés, likviditásunk mégis biztosított volt. A vállalkozói szemlélet, a szigorú bér-és költséggazdálkodás, az étkezők létszámának folyamatos figyelemmel kísérése és növelése, a közbeszerzési szerződés számunkra előnyösebb minőség és ár tényezők figyelembe vételével módon történő megkötése járul hozzá az eredmény eléréséhez. A évi LEKI pályázat eredményeként az önkormányzat által korszerűsítettük a szállító edényeket és a jövőre vonatkozó terveink között továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk eszközállományunk minőségi cseréjét. A főzőkonyhák régiek, állapotuk, állaguk elavult, a víz-és szennyvíz elvezetők korszerűtlenek, aktuális lenne a nyílászárók cseréje, a csempék és padlóburkolók felújításra szorulnak. A jelenleg használt konyhai eszközeink, edényeink, régiek, gyakran meghibásodnak, javításuk, karbantartásuk költséges és nem minden esetben gazdaságos. Az étkezéshez használt tányérok, evőeszközök, poharak pótlásáról folyamatosan gondoskodunk. 31

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés A 2009. év anyagai Közhasznúsági jelentés a Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről 1.Költségvetési támogatás felhasználása:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT 7627 Pécs, Hársfa utca 4. 2009.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I: A vállalkozás bemutatása A vállalkozás a Primax Kht-ból alakult át 2007.05.31.-én,

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 15-17. egyéb szervezet címe 06 1 269 1915 telefonszáma 2014. december 31. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben