Normál egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Normál egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT A vállalkozás címe: 4440 TISZAVASVÁRI, VÁROSHÁZA tér 4. A vállalkozás telefonszáma: 42/ Normál egyszerűsített éves beszámoló 2011 üzleti évről TISZAVASVÁRI, a vállalkozás vezetı je (képviselı je) P.H. 1

2 Vállalkozás neve: KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: Sorszám Normál egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Tétel megnevezése Elı zı év Elı zı év(ek) módosításai a b c d Tárgyév 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDİ BELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN e 2 TISZAVASVÁRI, P.H. a vállalkozás vezetı je (képviselı je)

3 Vállalkozás neve: KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: Sorszám Normál egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Tétel megnevezése Elı zı év Elı zı év(ek) módosításai a b c d Tárgyév 12 D. SAJÁT Tİ KE I. JEGYZETT Tİ KE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. Tİ KE (-) III. Tİ KETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDİ BELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) e 3 TISZAVASVÁRI, P.H. a vállalkozás vezetı je (képviselı je)

4 ÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT - Befektetett eszközök megnevezése BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Számviteli törvény szerinti ÉCS 11 IMMATERIÁLIS JAVAK Szellemi termékek INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületrészek MŐSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŐVEK Termelı gépek, berendezések, szerszámok, EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, Őzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Egyéb jármővek Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, ÖSSZESEN NETTÓ Záró 4

5 2. sz. tábla Ber uházások állományváltozásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Immateriális Ingatlanok Mőszaki Egyéb Összesen javak berendezések berendezések Nyitó érték Beruházások növekedése beszerzés, létesítés egyéb növekedés Beruházások csökkenése üzembe helyezés eladás, átadás terv szerinti értékcsökkenés terven felüli értékcsökkenés egyéb csökkenés Záró érték Beruházásokra adott elı legek

6 6

7 F İ K Ö N Y V I K I V O N A T M É R L E G s o r - K ö v e t e l á r u s z. - b ó l, K Ö Z É T K E Z T E T É S I N O N P R O F I T K F T F o r g a l o m F ı k. s z á m M e g n e v e z é s T a r t o z i k K ö v e t e l E g y e n l e g T a r t o z i k K ö v e t e l Ö s s z e g a m é r l e g b e n Városi Kincstár Szamosváriné Morvai K Polgármesteri Hiv. Tv Carnesz Kft Takács László Városi Kincstár-Mőv.Közp Nagy Sándor Magiszt.Alap.Óvoda és Isk Pappné Demes Anikó Városi Kincstár (Óvoda) Városi Kincst (Kabay Isk) Városi Kincst.(Szakközép) Városi Kincstár (Alapítv Munka TSZ - Iroda Kerezsi Sándorné Szent Anna Karitász K.E Nácsáné Kalán Eszter ABC Oktatási Kft Ö s s z e s e n : oldal A p r o g r a m j o g o s f e l h a s z n á l ó j a : K ö z é t k e z t e t é s i N o n p r o f i t 7

8 F İ K Ö N Y V I K I V O N A T M É R L E G s o r - E g y é b k ö v e t e l é s e k K Ö Z É T K E Z T E T É S I N O N P R O F I T K F T F o r g a l o m F ı k. s z á m M e g n e v e z é s T a r t o z i k K ö v e t e l E g y e n l e g T a r t o z i k K ö v e t e l Ö s s z e g a m é r l e g b e n 3611 Munkavállalóknak folyósított munkabér elıleg Különféle egyéb követelések Gemini Trade Kft Magyar Telekom Nyrt Uniqa Biztosító Társasági adó elszámolása Cégtelefon eho kötelezettség Egészségbiztosítási Alappal szembeni Apeh bírság, önell.pótlék köt Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Adóhat.-i elj. i ill. köt. teljesítés Táppénzhozzájárulás Magánnyugdíj-pénztári elszámolások Ö s s z e s e n : oldal A p r o g r a m j o g o s f e l h a s z n á l ó j a : K ö z é t k e z t e t é s i N o n p r o f i t 8

9 3 / b. s z. t á b l a V e v ı k ö v e t e l é s e k á l l o m á n y v á l t o z á s á v a l k a p c s o l a t o s a d a t o k A d a t o k e z e r F t - b a n L e j á r t k ö v e t e l é s e k Ö s s z e g % - o s m e g o s z l á s n a p o n b e l ü l , n a p o n b e l ü l 0 0, n a p o n b e l ü l 0 0, n a p o n b e l ü l 0 0, n a p o n t ú l i 1 2 0, 1 K ö v e t e l é s e k ö s s z e s e n : , 0 9

10 S a j á t t ı k e á l l o m á n y v á l t o z á s á v a l k a p c s o l a t o s a d a t o k 4. s z. t á b l a Ö s s z e g e F t V á l t o z á s a z e l ı z ı é v h e z k é p e s t M e g n e v e z é s E l ı z ı é v T á r g y é v e F t 1. F o r r á s o k ö s s z e s e n : S a j á t t ı k e J e g y z e t t t ı k e T ı k e t a r t a l é k 0 E r e d m é n y t a r t a l é k L e k ö t ö t t t a r t a l é k 0 É r t é k e l é s i t a r t a l é k 0 M é r l e g s z e r i n t i e r e d m é n y Ü z e m i ( ü z l e t i ) t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e P é n z ü g y i m őv e l e t e k e r e d m é n y e R e n d k í v ü l i e r e d m é n y A d ó z á s e l ı t t i e r e d m é n y A d ó z o t t e r e d m é n y O s z t a l é k

11 11

12 F İ K Ö N Y V I K I V O N A T M É R L E G s o r - Á r u s z á l l. - b ó l, s z o l g á l t a t. - b ó l K Ö Z É T K E Z T E T É S I N O N P R O F I T K F T F o r g a l o m F ı k. s z á m M e g n e v e z é s T a r t o z i k K ö v e t e l E g y e n l e g T a r t o z i k K ö v e t e l Ö s s z e g a m é r l e g b e n Aranyosi Tamás Ta-Te KFT Baromfiudvar 2002 kft Kovács Tibor és Társa bt Euro Expert Team Kft Belovecz és Társa Kft Szolnoktej-'98 Kft Városi Kincstár Pentasys kft Qadro Byte zrt Veres András Soltész Andrásné Kovács Tibor és Társa bt Euro Expert Team Kft Ö s s z e s e n : oldal A p r o g r a m j o g o s f e l h a s z n á l ó j a : K ö z é t k e z t e t é s i N o n p r o f i t 12

13 F İ K Ö N Y V I K I V O N A T M É R L E G s o r - E g y é b r ö v i d l e j á r a t ú K Ö Z É T K E Z T E T É S I N O N P R O F I T K F T F o r g a l o m F ı k. s z á m M e g n e v e z é s T a r t o z i k K ö v e t e l E g y e n l e g T a r t o z i k K ö v e t e l Ö s s z e g a m é r l e g b e n 4624 Szja elszámolási számla Nyugdíjbiztosítási Alappal szembeni Munkaerı piaci járulék kötelezettség Általános forgalmi adó elszámolási számla Keresetelszámolási számla Szakképzési hozzájárulás Önkéntes Nyugdíjpénztári elszámolások Ö s s z e s e n : oldal A p r o g r a m j o g o s f e l h a s z n á l ó j a : K ö z é t k e z t e t é s i N o n p r o f i t 13

14 P a s s z í v i d ı b e l i e l h a t á r o l á s o k e g y e s j o g c í m e i i d ı b e l i l e g m e g b o n t v a 6. S z. t á b l a A d a t o k e z e r F t - b a n T á r g y é v B e v é t e l e k e l h a t á r o l á s a h a l a s z t o t t b e v é t e l e k e l h a t á r o l á s a b e f o l y t, e l s z á m o l t b e v é t e l e k e l h a t á r o l á s a 1 R á f o r d í t á s o k e l h a t á r o l á s a m é r l e g f o r d u l ó n a p e l ı t t i i d ı s z a k o t t e r h e l ı k t g. - k, r á f o r d í t á s o k Ö S S Z E S E N : A k t í v i d ı b e l i e l h a t á r o l á s o k e g y e s j o g c í m e i i d ı b e l i l e g m e g b o n t v a A d a t o k e z e r F t - b a n T á r g y é v K ö l t s é g e k, r á f o r d í t á s o k e l h a t á r o l á s a K ö l t s é g e k e l h a t á r o l á s a 1 5 Ö S S Z E S E N :

15 15

16 V á l l a l k o z á s n e v e : S t a t i s z t i k a i s z á m j e l : C é g j e g y z é k s z á m : A m é r l e g f o r d u l ó n a p j a : K Ö Z É T K E Z T E T É S I N O N P R O F I T K F T S o r - s z á m N o r m á l e g y s z e r ős í t e t t é v e s b e s z á m o l ó E R E D M É N Y K I M U T A T Á S A ( ö s s z k ö l t s é g e l j á r á s s a l ) a d a t o k E F t - b a n T é t e l m e g n e v e z é s e E l ı z ı é v E l ı z ı é v ( e k ) m ó d o s í t á s a i a b c d T á r g y é v 1 I. É R T É K E S Í T É S N E T T Ó Á R B E V É T E L E I I. A K T I V Á L T S A J Á T T E L J E S Í T M É N Y E K É R T É K E I I I. E G Y É B B E V É T E L E K I V. A N Y A G J E L L E G Ő R Á F O R D Í T Á S O K V. S Z E M É L Y I J E L L E G Ő R Á F O R D Í T Á S O K V I. É R T É K C S Ö K K E N É S I L E Í R Á S V I I. E G Y É B R Á F O R D Í T Á S O K A. Ü Z E M I ( Ü Z L E T I ) T E V É K E N Y S É G E R E D M É N Y E V I I I P É N Z Ü G Y I M ŐV E L E T E K B E V É T E L E I I X. P É N Z Ü G Y I M ŐV E L E T E K R Á F O R D I T Á S A I B. P É N Z Ü G Y I M ŐV E L E T E K E R E D M É N Y E C. S Z O K Á S O S V Á L L A L K O Z Á S I E R E D M É N Y X. R E N D K Í V Ü L I B E V É T E L E K X I. R E N D K Í V Ü L I R Á F O R D Í T Á S O K D. R E N D K Í V Ü L I E R E D M É N Y E. A D Ó Z Á S E L İ T T I E R E D M É N Y X I I. A D Ó F I Z E T É S I K Ö T E L E Z E T T S É G F. A D Ó Z O T T E R E D M É N Y G. M É R L E G S Z E R I N T I E R E D M É N Y e T I S Z A V A S V Á R I, P. H. a v á l l a l k o z á s v e z e t ı j e ( k é p v i s e lı j e ) 16

17 Kiegészítő melléklet I. Általános rész 1.1. A társaság bemutatása A cég neve: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. Az alapítás időpontja: április 01. A működés megkezdésének időpontja: július 1. Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítók: Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő Testülete Alapító képviselője: Dr. Fülöp Erik polgármester Társaság létrejötte: A társaságban én a létesítő okirat módosításra került, törvényi szabályozás alapján a további működési forma Nonprofit KFT lett tól nevet változtatott, az előző neve Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társaság. A társaság könyvviteli beszámolója elkészítője: Pallóné Szurkos Szilvia 4440 Tiszavasvári, Adria u. 10. Regisztrációs szám: A társaság könyvvizsgálót alkalmaz. A évi működésünkről az Expertus-Audit Adószakértő és Könyvvizsgáló KFT képviseletében Szélesné Szelkó Ildikó ad jelentést. A jegyzett tőke alakulása: 17

18 Tulajdonos neve Törzstőke eft-ban Törzstőke %-os megoszlása Tiszavasvári Város Önkormányzat Alapítás óta tulajdonosi szerkezetváltás nem volt. A társaság tevékenységi köre: Fő tevékenység: 5629 Egyéb vendéglátás közhasznú tevékenység Egyéb tevékenységek: 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4721 Zöldség-, gyümölcs kiskereskelme 5210 Raktározás, tározás 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 4778 Egyéb mns új áru kiskereskedelme 4799 Egyéb nem bolti piaci kiskereskedelem 5621 Rendezvényi étkeztetés 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése-közhasznú 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás közhasznú tevékenység 18

19 8899 M.n.s. egyéb szociális bentlakás ellátás nélkül közhasznú tevékenység 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység közhasznú tevékenység 1.2. A számviteli politika főbb vonásai Könyvvezetés módja Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Társaságunk kettős könyvvitelt vezet. Beszámoló készítés rendje Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április 30., melyet december 31-i fordulónappal készít. A beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást, a kiegészítő mellékletet tartalmazza. Az eredmény-kimutatás választott formája Társaságunk a mérleg elkészítésének formáját a számviteli törvény 1.sz. mellékletében foglalt A változat alapján határozta meg. A tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg, formáját a számviteli törvény 2. sz. mellékletében foglalt A változat alapján határozta meg. Amortizációs politika A vállalkozás tevékenységét tartósan - legalább egy éven túl - szolgáló eszközöket a befektetett eszközök között mutatjuk ki értékhatártól függetlenül. Az egy éven belül elhasználódók pedig a forgóeszközök között kerülnek elszámolásra. a) Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg, éves gyakorisággal, az adótörvény szerinti leírási kulcsokkal. A Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzési árát használatba vételkor egy összegben 19

20 számoljuk el értékcsökkenési költségként. b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenést számolunk el akkor, - ha a szellemi termék, tárgyi eszköz beruházás a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé válik, - ha megrongálódás következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, - ha a vagyoni értékű jog szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, s az eszközök adatainak pontos megjelölésével jegyzőkönyvet készítünk. Társaságunk számviteli politikája szerint a tárgyi eszközök bekerülési értékének meghatározásánál nem veszünk figyelembe maradványértéket ha annak értéke nem jelentős. Nem tekintjük jelentősnek a maradványértéket akkor, ha annak összege az adott eszköz éves terv szerinti értékcsökkenésének összegét nem haladja meg. Értékvesztés elszámolása társaságunk értékvesztést számol el: - a vásárolt készleteknél - saját termelésű készleteknél abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Továbbá értékvesztést számolunk el a követelések mérlegfordulónapi állományában a mérlegkészítés időpontjáig nem rendezett jelentős összegű követelésekre. Eszközök és források értékelési eljárása Társaságunk a vásárolt készleteket átlagos (súlyozott) beszerzési áron értékeli. Az átlagos (súlyozott) beszerzési áron való értékeléshez társaságunk az átlagos ( súlyozott) beszerzési ár eljárást alkalmazza. A saját termelésű készleteket a mérlegben előállítási költségen (közvetlen önköltségen) értékeljük. 20

21 Társaságunknál a befektetett eszközöket, forgó eszközöket beszerzési, ill. előállítási költségen értékeljük, csökkentve azokat az értékcsökkenés, ill. az értékvesztés összegével. A saját tőkét, kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken mutatjuk ki. Az áruszállításból, szolgáltatás teljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettségeket a társaságunk által elismert számlázott összegben mutatjuk ki. Nem mutatjuk ki a kötelezettséget a mérlegben, akkor, ha arról a szállító, szolgáltató írásban lemond, vagy ha a kötelezettség törvényi rendelkezés alapján elévül. A szokásos és rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai Rendkívüli bevételek és ráfordítások körének egy részét kötelező jelleggel meghatározza a Szt., más részét, viszont társaságunk minősítette az alábbiak szerint. Rendkívüliségnek minősítési szempontjai: - a gazdasági esemény a rendszeres üzletmenetel (tevékenységgel) nem áll szoros kapcsolatban, a rendes üzletmenethez képest szokatlan. - ha a gazdasági esemény az előfordulás tekintetében rendkívüli, eredeti jellegű. - mértéke jelentős. 21

22 II. Specifikus rész 2.1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A társaság eszközeiben bekövetkezett változást az alább felsorolt táblázatok szemléltetik: Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulását a 1. számú táblázat szemlélteti. A beruházások állományváltozását a 2. sz. táblázat mutatja Társaságunk 2011-ben 583 eft értékcsökkenést számolt el, melyből -terv szerinti értékcsökkenés 583 eft. Év közben a társaság értékelési eljárást nem változtatott. Tárgyévben értékvesztést nem számoltunk el. A társaság nem rendelkezik környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel. Nincs a társaságnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képeztünk. A vevő követelések záró állományának részletezését a 3. sz. táblázat szemlélteti. Az egyéb követelések záró állományát a 3/a sz. táblázat mutatja. A követelések állományváltozásával kapcsolatos adatokat a 3/b sz. táblázat tartalmazza. A saját tőke állományváltozását a 4. sz. táblázat mutatja. A rövidlejáratú kötelezettségek záró állományának részletezését a 5. és 5/a sz. tábla tartalmazza. A passzív, és aktív időbeli elhatárolások jogcím szerinti megbontását a 6. sz. táblázat mutatja Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 22

23 Bevételek megoszlása a vállalkozási és a közhasznú (kedvezményezett) tevékenységek között adatok eft-ban Vállalkozási tevékenység bevételei Élelmezési tevékenység bevétele Tovább számlázott telefondíj 1 Egyéb 507 Váll.-i tev.-re eső pénzügyi műv.-k bevétele 21 Váll.-i tev.-re eső támogatás 108 adatok eft-ban Közhasznú tevékenység bevételei Iskolai étkeztetés bevétele Közhasznú tevékenységre eső támogatás 881 Közhasznú tevékenységre eső pénzügyi műv-k bevétele 168 Tovább számlázott telefondíj 11 Egyéb 81 adatok eft-ban ÖSSZES BEVÉTEL: Kiemelten közhasznú társaság vagyunk, a társasági adótörvény alapján megállapított kedvezményezett tevékenységünkből származó bevétel 90,05 % - ot képvisel az összes bevételünkön belül. Az összes adófizetési kötelezettségünkből mintegy kedvezményként vonható le a kedvezményezett tevékenység bevételére eső adó. 23

24 A társasági adó megállapítását csökkentő és növelő tételekkel együtt az alábbi táblázat szemlélteti: Adatok eft-ban Adózás előtti eredmény: 352 Adóalapot csökkentő tételek - Társ.-i adótv. Szerinti értékcsökkenés Csökkentő tételek összesen Adóalapot növelő tételek - számviteli tv. Szerinti terv szerinti értékcsökkenés 583 Növelő tételek összesen: 583 Adóalap: -78 Társasági adó 0 Kedvezményezett tevékenység bevételére eső társasági adó ( mentesség) Fizetendő társasági adó 0 III. Tájékoztató jellegű kiegészítések 3.1 Munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 24

25 Megnevezés én én Teljes munkaidőben alk. álló fizikai foglalk Ebből (nők) Teljes munkaidőben alk. álló szellemi foglalk. 2 2 Ebből (nők) 2 2 Bedolgozók Szakmunkásként bérezett szakmunkástanulók Egyéb nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 3 További munkaviszonyban állók Egyéb foglalkoztatottak Állományba nem tartozók A szervezet tevékenységében résztvevők együtt Teljes munkaidősre átszámított létszám, fő A nem teljes munkaidős alk. állók a teljes munkaidősökkel együtt További munkaviszonyban állók 37,1 39, ben 5 fő munkaviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg, 1 dolghozó munkaviszonyat rendes felmondással szüntettük meg. 1 fő alkalmazott napi 7 órában gépkocsi-vezető/csökkent munkaképességű, 2 fő alkalmazott napi 4 órában dolgozik ben 6 főt közmunka-program keretében alkalmaztunk változó időtartamban heti órás munkaidőben december 31-én a kft dolgozóinak létszáma 38 fő. A társaság meghatározó költségtényezője továbbra is a bérköltség. A tulajdonos által elvárt létszámcsökkentést az elmúlt években végrehajtottuk. További létszámcsökkentésre nem látunk lehetőséget a tálaló konyhák száma (10), illetve az állandó adagszám (1800) minőségének megtartása érdekében. A létszám-, és bérgazdálkodás folyamatos, szigorú odafigyelést igényel, mert az iskolai szünetben a bevételünk csökken, viszont a személyi jellegű kiadások ezt az időszakot változatlanul terhelik. A nyári iskolai szünetben a dolgozók éves szabadságuk egy részét töltik, illetve a konyhák nagytakarítását végzik. A dolgozók bruttó átlag bére Ft/hó, amely Ft/hó nettó bérnek felel meg Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése Megnevezés Előző év E Ft Tárgyévi E Ft Változás % 25

26 A. Befektetett eszközök ,62 I. Immateriális javak ,7 II. Tárgyi eszközök ,36 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök ,1 I. Készletek ,77 II. Követelések ,98 III. Értékpapírok ,52 IV. Pénzeszközök ,8 C. Aktív időbeli elhatárolások ,15 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) ,54 D. Saját tőke ,89 I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tőketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék ,73 V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény ,45 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek ,15 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,15 G. Passzív időbeli elhatárolások ,8 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) , A vagyoni helyzet alakulása Mutató Előző év Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya 9,83 9,47-0,36 Befektetett eszköz 100 Összes eszköz Forgóeszközök aránya 90,08 90,52 +0,44 26

27 Forgóeszközök aktív időbeli elhat. Összes eszköz Tőkeerősség Saját tőke 100 Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete I. Saját tőke 100 Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II ,50 53,04-3,46 574,63 559,60-15,03 574,63 559,60-15,03 Saját tőke + Hosszú lej. köt. Befektetett eszközök Saját tőke növekedési mutató = Saját tőke Jegyzett tőke x ,36 633,1 +11,74 A társaság mérlegszerinti eredménye az előző évhez hasonlítva jelentősen csökkent. Nonprofit gazdasági társaságként nem elsőrendű célunk a profittermelés. A társaság vagyona 8,54 %-os növekedést mutat 2011-ben. A befektetett eszközeink aránya növekedett tárgyi eszközök beszerzése miatt.. A forgó eszközök között a pénzeszközök aránya csökkent, ennek magyarázata, hogy szabad pénzeszközeinket rövid távú befektetésbe helyeztük. Követeléseink és kötelezettségeink a mérlegkészítés időszakában döntő mértékben rendeződtek Pénzügyi helyzet értékelése Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mutató Előző év Tárgyév Változás Hitelfedezeti mutató 88,4 118,26 +29,86 Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 100 Adósságállomány aránya 40,64 36,76-3,88 Adósságállomány Adósságállomány + Saját tőke

28 Hitelfedezeti mutató arról nyújt információt, hogy a társaság követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket. A mutató értéke akkor kedvező, ha 100%-nál magasabb, vagyis a vállalattal szemben az adósok nagyobb összeggel tartoznak, mint a cég a hitelezői felé. Ez a mutató az előző évhez képest növekedést mutat. Likviditás alakulása Likviditási mutató Mutató Előző év Tárgyév Változás 232,7 246,1 +13,4 Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 100 A likviditási mutató fejezi ki, hogy a likvid eszközök értéke hányszorosa az éven belüli esedékességű idegen forrásoknak. Minél magasabb a mutató értéke annál stabilabbnak, kiegyensúlyozottabbnak ítélhető a vállalkozás likviditása a következő időszakra. Forgó eszközeink 246,1 %-ban fedezik az éven belül esedékes kötelezettségeinket. Hosszú lejáratú hitele nincs a társaságnak. Kötelezettségeinknek időben és folyamatosan eleget teszünk A jövedelmi helyzet alakulása 28

29 Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi (üzleti) eredmény/értékesítés nettó árbevétele x100=1, Üzemi (üzleti) eredmény/értékesítés nettó árbevétele x100=,011 Eszközarányos jövedelmezőség Üzemi (üzleti) eredmény/eszközök összesenx100=4, Üzemi (üzleti) eredmény/eszközök összesenx100=0,46 Jövedelmezőségi mutatóink romlást jeleznek 2010-hez képest, melynek oka, hogy 2011 évben a szociális nyári étkeztetésre önerő hiányában nem tudott pályázni az önkormányzat. Non-profit szervezetként nem feladatunk, hogy minél magasabb eredményt érjünk el, hanem, hogy a társadalmi szükségletek megfelelő kielégítésére ellássunk egy feladatot, mely a közösséget szolgálja. 29

30 4. Összegzés Társaságunk fő feladata a város iskoláiban tanuló diákok, valamint az óvodákban elhelyezett gyermekek minél magasabb színvonalon történő étkeztetése, továbbá célunk, hogy a városban élő lakosság részéről jelentkező étkezési igényeket kielégítsük. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény a magasabb színvonalú ellátást szolgálja. Az 2011-es évet annak ellenére pozitív adózás előtti eredménnyel zártuk, hogy a nyári időszakban a szociálisan rászoruló gyermekek részére nem kellett ellátást biztosítanunk, és az ebből származó bevételkiesés (kb. nettó e Ft) nagymértékben csökkentette jövedelmezőségünket. 30

31 2011-ben csökkent vállalkozási tevékenységünk bevétele. A gazdasági-válság hatása megmutatkozik a családi és városi rendezvények számának csökkenésében, szerényebb vendéglátás, visszafogottabb költekezés jellemzi a megrendeléseket. A vállalkozási tevékenység árbevételét folyamatosan figyelemmel kísértük, hogy a hatályos közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően összes bevételünk legalább 90%-a az önkormányzat megrendeléseiből származzon. A termelési, gazdálkodási folyamatok tervezése, megvalósítása határozott koncepció alapján történik. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy rendelkezzünk olyan, folyamatosan rendelkezésre álló, úgynevezett tartalékkal, amely akkor is biztosítja a folyamatos működést, ha a bevételek nem érkeznének a nyári időszakban is havi rendszerességgel. Előrelátásunk megalapozott volt, mert bár 2011-ben elmaradt a nyári szociális gyermekétkeztetés, likviditásunk mégis biztosított volt. A vállalkozói szemlélet, a szigorú bér-és költséggazdálkodás, az étkezők létszámának folyamatos figyelemmel kísérése és növelése, a közbeszerzési szerződés számunkra előnyösebb minőség és ár tényezők figyelembe vételével módon történő megkötése járul hozzá az eredmény eléréséhez. A évi LEKI pályázat eredményeként az önkormányzat által korszerűsítettük a szállító edényeket és a jövőre vonatkozó terveink között továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk eszközállományunk minőségi cseréjét. A főzőkonyhák régiek, állapotuk, állaguk elavult, a víz-és szennyvíz elvezetők korszerűtlenek, aktuális lenne a nyílászárók cseréje, a csempék és padlóburkolók felújításra szorulnak. A jelenleg használt konyhai eszközeink, edényeink, régiek, gyakran meghibásodnak, javításuk, karbantartásuk költséges és nem minden esetben gazdaságos. Az étkezéshez használt tányérok, evőeszközök, poharak pótlásáról folyamatosan gondoskodunk. 31

2013 ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET)

2013 ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET) GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2013 ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET) 2014 ÉVI ÜZLETI TERV GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE , GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Szt. István u. 29/1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2014. ÉVRŐL A vonatkozó

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Éves beszámoló. 2010. Üzleti évről. Keltezés: Budapest, 2011.március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Éves beszámoló. 2010. Üzleti évről. Keltezés: Budapest, 2011.március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 2 1 8 1 5 0 2 4 5 2 1 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1 0 9 5 6 2 6 1 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma FCSM Mélyépítő KFT. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1.

Részletesebben

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban

A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban 23702033-9001-572-02 Statisztikai számjel 02-09-078213 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013.07.012014.06.30. üzleti évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására

Részletesebben

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év Iktatószám: 205/2010. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év Melléklet:

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi (2014.01.01-2014.12.31.) BESZÁMOLÓJÁHOZ Kelt: Gomba,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. 2011. évi egyszerűsített

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására lőterjesztő: Tóth

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben