napjával lép hatályba. Szentes, 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013... napjával lép hatályba. Szentes, 2013."

Átírás

1

2

3 SZENTES VÁROSELLÁTÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI-, MŰKÖDÉSI ÉS ÜGYRENDI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti-, Működési és Ügyrendi Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) a Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete./2103 ( ) határozatával jóváhagyta napjával lép hatályba. Szentes, Dr. Sztantics Csaba jegyző Szirbik Imre polgármester TARTALAOMJEGYZÉK I Bevezetés- általános rendelkezések II. A társaság alapadatai III. A társaság szervezete: legfőbb szerv, az ügyvezető, a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló IV. A vezetői munkakörök V. A társaság szervezeti felépítése VI. A vezetői munkakörök: a vezetői munkakört ellátók közös feladatai, a vezetői munkakört ellátók felelősök: főkönyvelő, a társaság műszaki vezetője és a részlegvezetők A szervezeti egységek és feladataik Az ügyvezetőhöz tartozó közvetlen feladatok A könyvelés és a pénzügyi szervezeti egységek feladatai: közgazdasági feladatok, pénzügyi feladatok, számviteli feladatok, munkaügyi feladatok A műszaki ágazat vezetője és a részlegvezetők feladatai A) Beruházási feladatok B) Üzemfenntartási feladatok C) Üzleti terv előkészítési feladatok F) Raktározási feladatok G) Szállítási feladatok VII. A társaság szabályozási rendszere VIII. Képviselet, cégjegyzés, bélyegzőhasználat IX. Munkaköri leírások X. Munkakörök átadása XI. Helyettesítés XII. A bankszámla feletti rendelkezés és az utalványozási jogkörök XIII. A munkáltatói jogok XIV. Az üzleti titok megőrzése XV. Üzemi tanács XVI. Záró rendelkezések 1. oldal, összesen: 25

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen Szervezeti,- Működési és Ügyrendi Szabályzat a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény, rendelkezései alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket A szervezeti,- működési és ügyrendi szabályzat a társaság munkaszervezete szervezeti,- működési és ügyrendi viszonyainak szabályozásával foglalkozik, így tartalmazza a) a társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét; b) a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait; c) a társaságvezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit Az SZMSZ betartása (betartatása) a társaság tagjainak, vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége Jelen Szervezeti,- Működési és Ügyrendi Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi szervezeti egység működésére, szervezeti felépítésére, vezetőinek és munkavállalóinak jogállására. II. A TÁRSASÁG ALAPADATAI 2. A Társaság cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.1. A Társaság rövidített cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Kft A Társaság székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Központi ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (Szentes, hrsz: 5623) Telephelyei: Szentes, Mágocsi út 2. hrsz.: (Gépjármű-logisztika) 2.4. Szentes- berki Hulladékkezelő Telep, 6600 Szentes, hrsz: 1398/21 (Hulladéklerakó, komposztáló, inert kezelő), Szentes hrsz: 01398/24 (Hulladékudvar, válogató) 2.5. Gyepmesteri telep 6600 Szentes, Nagynyomás 88/a. hrsz: 01093/ Szentes, Apponyi téri piac, hrsz (Élelmiszer és zöldség piac) 2.7. Szentes, Villogó utcai piac, 6600 Szentes, Nagynyomás 49. szám, hrsz:4705. (Állat-, Használtcikk piac és Kirakodó vásár) 2.8. Postacím: 6600 Szentes, Kossuth tér Telefon/faxszáma: 63/ cím: Az Alapító okirat kelte: május A Társaság tevékenységi körei: Nem veszélyes hulladék gyűjtése: Főtevékenységi kör 2. oldal, összesen: 25

5 Nem veszélye hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítás Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Út, autópálya építése Híd, alagút építése Lakó-és nem lakó épület építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építése Bontás Építési terület előkészítése Villanyszerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelés Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Közúti áruszállítás Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb postai, futárpostai tevékenység Egyéb szálláshely-szolgáltatás Sajáttulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Építőipari gépkölcsönzés Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Állat-egészségügyi ellátás Egyéb embererőforrás-ellátás,- gazdálkodás Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás A társaság tevékenysége megkezdésének (a működés megkezdésének) időpontja: július 1. napjától határozatlan időre szól A társaság vagyona (törzstőkéje, alaptőkéje) alapításkor: Ft, azaz hárommillió forint. Ebből: pénzbeli betét Ft, azaz hárommillió forint; A társaság tagja alapításkor: Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6600 Szentes Kossuth tér 6. Tulajdonosi és szavazati hányad 100%. A tagok törzsbetétei alapításkor: Ft A tag neve: Szentes Város Önkormányzata A pénzbeli betétjének összege: Ft, azaz hárommillió forint törzsbetétje összesen: Ft, azaz hárommillió forint; A törzsbetét a törzstőke 100 % Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 3. oldal, összesen: 25

6 Cégjegyzék száma: Cg Adószám: A cég statisztikai számjele: A társaság számlavezetője: Raiffeissen Bank Zrt III. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 3. Legfőbb szerv az alapító önkormányzat törvényben meghatározott hatáskörét a szabályszerűen összehívott, határozatképes számban megjelent tagok testülete, jelen esetben a Képviselő-testület gyakorolja A Képviselő-testület a társaság legfőbb döntést hozó szerve, amelyet megillet a legfőbb felügyelet és utasítás joga. A Képviselő - testület gyakorolja a társaság tulajdonosi jogait. A Képviselő testület jogkörére, hatáskörére, összehívására, stb. vonatkozó szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény, a Képviselő testület SZMSZ-e, valamint a Társaság Alapító Okirata tartalmazza Az ügyvezető a társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét a Képviselő testület által természetes személyekből határozott időre választott ügyvezető látja el Az ügyvezető a társasági törvény és más jogszabályok, az Alapító Okirat, a Képviselő testület határozatai, a társaság szervezeti-, működési és ügyrendi szabályzata és más belső szabályzatok, valamint munkaszerződések és munkaköri leírása alapján végzi feladatát, gyakorolja hatáskörét és viseli a felelősségét Az ügyvezető a társaságvezető tisztségviselője Legfőbb feladatai: a) Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. b) Az ügyvezető gondoskodik a határozatok könyvének vezetéséről. c) Az ügyvezető elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást, és ezeket a Képviselő testület elé terjeszti. d) Az ügyvezető köteles a Képviselő testület kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság irataiba való betekintést lehetővé tenni. e) Az ügyvezető előterjesztést készít a törzstőke felemeléséről vagy leszállításáról, a felemelés vagy leszállítás végrehajtását és megtörténtét bejelenti a cégbíróságnak. f) Az ügyvezető a csődeljárás iránti kérelmet benyújtja az illetékes bíróságnak; és erről a társaság bankszámláit vezető pénzintézetek értesíti; továbbá mindazon feladatokat ellátja, amelyeket a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény az ügyvezető számára meghatároz. g) A társaság átalakulása, egyesülése vagy szétválása során törvényben rögzített és a Képviselő - testület által meghatározott feladatokat végrehajtja. h) A Képviselő-testületi határozatok végrehajtását megszervezi. i) A cégbíróságnál bejegyzett adatok megváltozását bejelenti. j) A társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatokat végrehajtja, végrehajtatja és a végrehajtást ellenőrzi. 4. oldal, összesen: 25

7 k) A társaság leggazdaságosabb működéséhez szükséges szervezetet kialakítja, a szervezetek működési rendjét meghatározza. l) A társaság éves gazdasági tervének elkészítéséről gondoskodik. m) A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozóan intézkedéseket dolgoz ki, az intézkedések végrehajtását ellenőrzi és értékeli. n) A társaság érdekeltségi rendszerét kialakítja. o) Az ügyvezető feladata a biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása. p) Az ügyvezető feladata a közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése és értékelése. q) A Képviselő - testület, a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló hatáskörébe nem tartozó kérdésekben önállóan dönt. r) A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. s) A gazdasági vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben az eljárást megindítja. t) A szervezeti és működési rend szabályozásában dönt (kivéve, ha ez nem tartozik a Képviselő - testület hatáskörébe). u) A munkaköri leírásokat jóváhagyja. v) Meghatalmazást ad az alkalmazott dolgozók közül a társaság képviseletére. w) Utalványozási jog megadása, visszavonása. x) Olyan hitelfelvétel ügyében dönt, amelyek nem tartoznak a Képviselő - testület hatáskörébe A társaság tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszere szabályozását jóváhagyja A társaság reklám és propaganda munkájában dönt A társaság információs és adatfeldolgozási rendszere kialakításában, fejlesztésében dönt A társaság eredményes és gazdaságos működésének biztosítása Az ügyvezető feladatait a jogszabályok és a Képviselő - testület szándéka szerint legjobb tudása alapján végzi Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni Az ügyvezető kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, a kárt köteles megtéríteni Nem terheli felelősség az ügyvezetőt, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a felügyelő bizottságnak, ennek hiányában a Képviselő - testületnek bejelentette Az ügyvezető a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni Az ügyvezető korlátlanul felel azokért a károkért, amelyek a cégbírósághoz bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, ill. a bejelentés elmulasztásából származnak Az ügyvezető a Képviselő - testület hozzájárulása nélkül a) nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban; b) nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak; c) a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat. 5. oldal, összesen: 25

8 3.17. Amennyiben az ügyvezető ezen tilalmakat megszegi, a társaság a) kártérítést követelhet; b) a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a társaságnak kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a társaságra engedményezze A társaság kártérítési igénye attól az időponttól számított három hónap alatt évül el, amikor arról az ügyvezető (egy ügyvezető esetében a társaság tagjai) tudomást szereztek. Az igényt a keletkezésétől számított egy év elteltével nem lehet érvényesíteni A felügyelőbizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a gazdasági társaságvezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja A felügyelőbizottság tagjai a Képviselő testület ülésén a társaságot érintő napirendi pontok tárgyalásánál jelen lehetnek és felszólalhatnak. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti; e nélkül a jelentésekről, a mérlegről és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek akkor is, ha a gazdasági társasággal munkaviszonyban állnak A felügyelőbizottság tagjait a Képviselő-testület határozott időre, öt évre választja meg; újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók A felügyelőbizottság háromtagú. A felügyelőbizottság elnökét a tagjai sorából a felügyelőbizottság választja. Az elnök köteles írásban értesíteni a gazdasági társaság legfőbb szervét, ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három alá csökkent A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást két tag az ok és a cél megjelölésével az elnöktől bármikor kérheti; ha az elnök a felügyelőbizottság ülését nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább két tag az elnökkel együtt jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza A felügyelőbizottság tagjai a Képviselő - testület által megállapított díjazásban részesülhetnek Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság: a) a megbízatás időtartamának lejártával; b) visszahívással; c) lemondással; d) elhalálozással; e) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével A könyvvizsgáló a társaság ügyvezetésének ellenőrzését felügyelőbizottság mellett a könyvvizsgáló végzi A könyvvizsgálót a Képviselő testület választja meg. Könyvvizsgálóvá az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, tagja, részvényese, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 6. oldal, összesen: 25

9 685. b) pont), valamint a társaság dolgozója, e minőségük megszűnésétől számított három évig A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet a gazdasági társaság legfőbb szervének és a felügyelő bizottságnak az ülésein A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden jelentést különösen a mérleget és a vagyonkimutatást megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után, köteles erről a felügyelő bizottságot, ennek hiányában a gazdasági társaságot tájékoztatni és a társaság legfőbb szervének összehívását kérni Ha a társaság legfőbb szerve a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti. IV. VEZETŐI MUNKAKÖRÖK A társaságnál - az ügyvezetőn kívül - vezetői munkakört látnak el: a főkönyvelő, a társaság műszaki vezetője, a részlegvezetők; ( Városgondozás-, Városüzemeltetés-, Hulladékgazdálkodás-, Magas és mélyépítés-, Szállítás logisztika) és a jogtanácsos. 4. A vezetői munkakört ellátók közös feladatai a) az általuk vezetett szakmai terület (szervezeti egység) képviselete, b) a társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a szervezeti egységre vonatkozó érvényesítése, c) a szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos célkitűző, koncepcióalkotó, tervezési, d) szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése, e) a szervezeti egység munkafeltételeinek és működésének biztosítása, operatív információrendszer kialakítása, a feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása, a szervezeti egység erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való gazdálkodás, a szervezeti egység munkaköreinek meghatározása, létszámnormák kialakítása, f) a szervezeti egység érdekeltségi rendszerének kialakítása, g) a szervezeti egység működése, hiányosságainak feltárása, munkamódszerének javítása, fejlődőképességének biztosítása, h) a társaság humánpolitikája szervezeti egységre vonatkozó feladatainak végrehajtása, i) a beosztottak munkájának minősítése, értékelése, képzettségének és vezetési módszereinek fejlesztése A vezetői munkakört ellátók felelősek a) a szervezeti egység feladatait, működését szabályozó előírások betartásáért, betartatásáért, 7. oldal, összesen: 25

10 b) a munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzése, határidőinek betartásáért, betartatásáért, c) a munkafeladatok szakszerű elvégzéséért, elvégeztetéséért, az adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért, d) a szakterületére vonatkozó törvények, rendeletek, belső szabályzatok megismertetéséért, ezek betartásáért és végrehajtásáért, a szervezeti egység munkájának eredményességéért, a tevékenységi körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért, e) a szervezeti egységek közötti együttműködés biztosításáért, f) a társaság érdekeinek érvényesítéséért, g) a szolgálati titok megőrzéséért és megőriztetéséért, biztonsági intézkedések betartásáért, h) a társaság vagyona megőrzésében és gyarapításában való hatékony közreműködésért, i) a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért, j) a munkaerő utánpótlás biztosításáért, k) az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai fejlődéséért, a jó munkahelyi légkörért Főkönyvelő; A főkönyvelő irányítja a társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli és munkaügyi munkáját. Feladata: A társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése A társaság tervezési és ellenőrzési rendszerének kidolgozása, a működés értékelése és folyamatos javítása A tervezési tevékenység irányítása, gazdasági tervek elkészítése A tervek teljesítésének figyelemmel kísérése és értékelése Értékelés készítése, a társaság egészének, valamint egyes üzleti területek gazdaságosságáról A társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása és ellenőrzése A társaság számviteli információs rendszerének kialakítása, a bizonylati fegyelem betartásának felügyelete Az éves beszámoló elkészítése, az üzleti jelentés összeállítása a Képviselő - testület részére A vezetői döntéseket megalapozó, az ellenőrzést biztosító információs rendszer kialakítása, fejlesztése, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, az üzemeltetés irányítása és ellenőrzése Részvétel a fejlesztési célok kidolgozásában A társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, likviditási terv készítése, a megvalósítás figyelemmel kísérése és értékelése. A pénzforgalom megszervezése, ellenőrzése, bank- és hitelügyek intézése A költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének, az adóbevallási, adó befizetési, visszaigénylési ügymenet irányítása Költséggazdálkodás irányítása, költség elszámolási rendszer kidolgozása Kapcsolattartás a bankokkal, pénzintézetekkel Gondoskodás a házipénztár működéséről és ellenőrzéséről A társaság mérlegének, vagyon- és eredmény kimutatásának elkészítése A vevői tartozások behajtásáról és szállítói követelések teljesítéséről való gondoskodás. 8. oldal, összesen: 25

11 A társaság statisztikai adatszolgáltatásáról való gondoskodás A Munka Törvénykönyve és más munkaügyi jogszabályoknak a társaságra történő adaptálásáról és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról való gondoskodás Javaslatkészítés a társaság érdekeltségi rendszerére Gondoskodás a társadalombiztosítási feladatok elvégzéséről Utókalkuláció, költségelemzés irányítása A munkáltató képviseletében az üzemi tanács elnökével szakmai egyeztetések végzése A minőségbiztosítási rendszer gazdasági szervezeti egységre vonatkozó feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése A társaság műszaki vezetője és a részlegvezetők a hozzájuk tartozó ágazat, illetve részleg hatáskörében irányítják a társaság beruházási, szolgáltatási és üzemfenntartási munkáját A társaság műszaki fejlesztési, beruházási, szolgáltatási és üzemfenntartási terve elkészítésének irányítása, a üzleti terv végrehajtásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése és értékelése A műszaki fejlesztési, beruházási, szolgáltatási, üzemfenntartási folyamatok kialakítása, szabályozása és a működés felügyelete A társaság technikai-technológiai színvonalának elemzése, értékelése, fejlesztési javaslatok kidolgozása Beruházási javaslatok, programok kidolgozása, a beruházás előkészítésének, megvalósításának irányítása, ellenőrzése, értékelése. A beruházások előkészítési és megvalósítási feladatainak tervezése, a végrehajtás irányítása. Beruházási vállalkozók megbízása, szerződéskötés, munkájuk figyelemmel kísérése, a teljesítés elfogadása, vagy gondoskodás a hibás teljesítés kijavításáról. Beruházások üzembe helyezése, utólagos műszaki-gazdasági értékelés elvégzése A társaság műszaki fejlesztési feladatainak meghatározása, a végrehajtás irányítása A termeléshez szükséges infrastruktúra feltételeinek biztosítása A műszaki-technikai eszközök megfelelő műszaki állapotáért és üzemképességéért való felelősség A minőségbiztosítási rendszer műszaki és termelési szervezeti egységre vonatkozó feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése Szerződés teljesítésének ellenőrzése külső vállalkozókkal, munkájuk figyelemmel kísérése, a teljesítés elfogadása, a hibás teljesítés kijavításáról gondoskodás A szolgáltatási feladatok irányítása és összehangolása. A szolgáltatási akadályozó problémák megoldásáról való gondoskodás Veszteségek, költségnövelő tényezők, továbbá a műszaki-gazdasági mutatók alakulásának vizsgálata és intézkedések kialakítása Jogtanácsos feladata a törvényesség biztosítása, szerződések előkészítése, intézmény képviseletének ellátása, szabálytalanságok kiküszöbölésére javaslat előterjesztése, belső szabályzatok elkészítése. 9. oldal, összesen: 25

12 V. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 5.1. A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. az alábbi szervezeti egységekből áll. A Számvitel-könyvelés, Városgondozás-, Városüzemeltetés-, Hulladékgazdálkodás-, Magas és Mélyépítés-, és Szállítás-logisztika részlegekből áll A társaság a szervezeti tagozódása 5.3. Számvitel-könyvelés a) Pénztár b) Főkönyvi könyvelés, c) Munkaügy bér TB. ügyintézés d) Számlázás e) Iktatás, levelezés, irattárózás f) Banki ügyvitel g) Egyéb szolgáltatás, kalkuláció, kintlévőség kezelés 5.4. Városgondozás a) Parkgondozás, közterület tisztántartás, növényvédelem, kártevőirtás b) Nyilvános WC. üzemeltetés c) Köztisztasági feladatok (gépi-kézi, hó ügyelet) d) Játszóterek e) Közérdekű-, közcélú munka f) Bírósági-, szabálysértési közmunka foglalkoztatás 5.5. Hulladékgazdálkodás a) Hulladékgazdálkodás, begyűjtés b) Hulladéklerakó működtetése c) Hulladékudvar d) Komposztáló, inert kezelő e) Szelektívgyűjtés f) Tiszai partfürdő üzemeltetés 5.6. Városüzemeltetés a) Fizető parkolás b) Piacüzemeltetés c) Állategészségügy- gyepmesteri telep d) Levélkézbesítés e) Temetői szolgáltatás (Dísz - szorókút üzemeltetés) f) Urnafülke bérbeadás g) Tiszai telek bérbeadás 5.7. Magas-mélyépítés a) Magas-, mélyépítési és egyéb szakipari munkák b) Út-, híd-, járdaüzemeltetés, felújítás c) Belvízvédelem, csatornafenntartás d) Csapadékvíz, csatornafenntartás, üzemelés Szállítás-logisztika a) Telephely üzemeltetés b) Szállítás és technikai eszközök biztosítása c) Gépjárműjavítás, karbantartás d) Raktározás 5.9. A társaság szervezeti felépítését (ábráját) az 1. függelék tartalmazza. A Társaság feladatait, jogkörét a területre érvényes jogszabályok határozzák meg. A Társaság 10. oldal, összesen: 25

13 létszámkeretét szervezeti egységek létszám szerinti bontásában a 2. függelék tartalmazza. VI. A SZERVEZETIEGYSÉGEK FELADATAI 6. Az ügyvezetőhöz tartozó közvetlen feladatok: a) A beérkező posta bontása, iktatása, kézbesítése. b) Kimenő ügyiratok iktatása. c) A postázási feladatok, a kézbesítő munkájának szervezése. d) Az ügyvezető határidős feladatainak nyilvántartása. e) Az ügyvezető ügyfélforgalmának lebonyolítása. f) Titkos ügyiratok kezelése, iktatása, kézbesítése és irattárazása. g) Irattár kialakítása, kezelése. h) Szabályzatok, utasítások nyilvántartása. i) Bélyegzők beszerzése, nyilvántartása, selejtezése. j) Iratselejtezések végrehajtása. k) Vezetői határidős feladatok nyilvántartása. Képviselő-testület és vezetői értekezletek adminisztrációs feladatainak elvégzése l) Irodaszerek igényeinek összegyűjtése, beszerzése. m) A társaság tulajdona védelmével kapcsolatos jogszabályok, utasítások végrehajtása. n) Irodabútor-szükségletek összeállítása, irodabútorok beszerzése, szétosztása, nyilvántartása A munkaügyi egység feladatai a főkönyvelő koordinálja és ellenőrzi. a) Munkaügyi és bérterv elkészítése, a teljesítés értékelése. b) Bér, munkaügyi és társadalombiztosítási statisztikák, jelentések, értékelések készítése. c) A dolgozók éves szabadságának megállapítása, nyilvántartása, a felhasználás ellenőrzése. d) A társaság érdekeltségi rendszerének kialakítása. e) Prémiumok, jutalmak elszámolása. f) Bérfejlesztési változatok kidolgozása. g) Munkabéren kívüli juttatások ügyeinek intézése. h) A Munka Törvénykönyve és egyéb munkaügyi jogszabályok társaságra történő adaptálása. i) A társaság dolgozóinak munkaügyi nyilvántartása. j) Munkabérek számfejtésével kapcsolatos feladatok elvégzése. k) Társadalombiztosítási ügyek intézése. l) Munkaügyi igazolások, jövedelemigazolások, kereseti kimutatások készítése, kiadása. Intézkedés a munkajogi és bérügyi panaszok kivizsgálásáról. m) Részvétel a munkaszervezési javaslatok kidolgozásában. n) A létszám- és bérhelyzet alakulásának rendszeres figyelemmel kísérése. o) SZJA nyilvántartások készítése. p) Munkavállalói tartozások nyilvántartása. q) Társadalombiztosítási nyilvántartások vezetése, TB kártyák kiadása, kezelése. r) Kilépő dolgozók elszámoltatása. 11. oldal, összesen: 25

14 s) Nyugdíjazások ügyintézése Munkaügyi egyéb feladatok a) Az elfogadott humánpolitika végrehajtási feladatainak koordinálása, intézkedési tervek kidolgozása, a végrehajtás ellenőrzése. b) A személyügyi munka tervezése. c) A személyügyi feladatok döntés-előkészítése (felvétel, kinevezés, felmentés, elbocsátás, áthelyezés, jutalmazás). d) Személyügyi munkával kapcsolatos döntések végrehajtása. e) Munkaszerződések, megbízási szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos ügyek intézése. f) Munkaköri leírások készítésének koordinálása. g) Erkölcsi bizonyítványok megkérése. h) Személyügyi nyilvántartások vezetése. i) Munkavállalói igazolások, működési bizonyítvány kiadása. j) Képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos ügyek intézése. k) A továbbtanuló dolgozókkal tanulmányi szerződések megkötése, betartásának ellenőrzése. l) Kapcsolattartás oktatási intézményekkel. m) A társaság oktatási, továbbképzési rendjének kialakítása, oktatási tervek készítése. n) A szociális ellátással kapcsolatos ügyek intézése Munka- és tűzvédelem felelőse a Társaság műszaki vezetője, feladata: a) Munkavédelmi tevékenységek tervezése, szervezése. b) A munkavédelmi szabályzat elkészítése és karbantartása. c) Munkavédelmi jogszabályok, előírások betartásának biztosítása. d) Részvétel a társaságnál tartott munkavédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről való gondoskodás. Fejlesztések és beruházások során a munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése. e) A biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáról gondoskodás. f) A munkavédelemhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, gondoskodás szabályszerű használatukról, karbantartásukról, ill. pótlásukról. g) Munkavédelmi oktatások megszervezése, a végrehajtás ellenőrzése. h) Részvétel a társaságnál történt balesetek elhárításában, az okok és felelősség feltárását célzó vizsgálatokban. i) A védőruhák, védőeszközök és védőfelszerelések juttatási rendjének kidolgozása. j) Részvétel az üzembe helyezési, használatbavételi eljárásokban. k) A társaság tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységének tervezése, szervezése. A tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, utasítások betartásának biztosítása. A társaság tűzvédelmének fejlesztése, feltárt hiányosságok megszüntetése. A társaság helyiségei, létesítményei tűzvédelmi osztályba sorolásának karbantartása. Részvétel a társaságnál tartott tűzvédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről való gondoskodás. A társaságnál végzett tűzveszélyes tevékenységek engedélyeztetése, az előírások betartásának ellenőrzése. l) Fejlesztések és beruházások során a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése. m) A társaság tűzvédelmi eszközeinek és berendezéseinek meghatározása, biztosítása, gondoskodás szabályszerű elhelyezésükről, használhatóságukról, 12. oldal, összesen: 25

15 felülvizsgálatukról, karbantartásukról és szükség szerinti pótlásukról. A tűzvédelmi oktatások megszervezése, a végrehajtás ellenőrzése. Részvétel a társaságnál történt tűzesetek megszüntetésében, az okok és a felelősség feltárását célzó vizsgálatokban. Tűzvédelemmel kapcsolatos jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák elkészítése A könyvelés és pénzügyi szervezeti egységek feladatai, a főkönyvelő koordinálja és ellenőrzi Közgazdasági feladatok a) Javaslatkészítés a társaság tervezési és ellenőrzési rendszerére, a működés értékelése és folyamatos javítása. b) A középtávú és éves üzleti tervek, valamint a negyedéves operatív tervek elkészítése, a teljesítésének értékelése, elemzése. c) Controlling rendszer kialakítása, működtetése, karbantartása. d) Vezetői információrendszer kialakítása, karbantartása. e) Árképzési rendszer kialakítása. f) A létszám, a bér, a alakulásának figyelemmel kísérése és javaslatkészítés a beavatkozási döntésekre. g) A Központi Statisztikai Hivatal és más hatóságok által kötelezően előírt statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elemzésének megszervezése és irányítása, a statisztikai adatszolgáltatás, valamint a belső tájékoztatás ellátása. h) Részvétel a beruházások és fejlesztések gazdasági megalapozásában, várható gazdasági hatásának elemzésében. i) Üzleti terv- és tényadatok feldolgozása, elemzése, értékelése. j) Költségelemzés. k) Beruházások, fejlesztések gazdaságossági értékelése. l) A társaság egészének, valamint az egyes üzletágak gazdasági értékelése Pénzügyi feladatok a) A társaság pénzügyi tervének elkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. b) Likviditási tervek készítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. c) A társaság pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, a pénzügyi helyzet értékelési anyagok összeállítása. d) Kapcsolattartás bankokkal, pénzintézetekkel, a szolgáltatások figyelemmel kísérése. e) Hitelkérelmek előkészítése, a hitelezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése. f) A társaság pénzforgalmának lebonyolítása (átutalások, beszedési megbízások stb.). g) A házipénztár készpénzforgalmának lebonyolítása. h) Pénzszállítások intézése. i) Költségvetési kötelezettségek teljesítése. j) Fizetések esedékességének figyelése, intézkedés a behajtásra. k) Vevői késedelmi kamatok számítása, behajtása. l) Szállítói késedelmi kamat követelések nyilvántartása, kiegyenlítése. m) Gondoskodás a társaság fizetőképességének megtartásáról. n) Vámmal és szállítmányozással kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése. o) A társaság vagyon- biztosítási ügyeinek intézése Számviteli feladatok a) Számviteli politika kidolgozása, karbantartása. 13. oldal, összesen: 25

16 b) A számlarend elkészítése, alkalmazása, karbantartása. c) Tárgyi- és forgóeszközök nyilvántartása, értékcsökkenés számítása. d) Könyvelési munkák elvégzése. e) Analitikák készítése. f) Zárlati munkák elvégzése. g) Főkönyvi kivonatok készítése. h) Kimenő és beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése. i) Éves mérleg elkészítése. j) Éves beszámoló elkészítése. k) Vagyon és eredmény kimutatás elkészítése. l) Adóbevallások elkészítése. Adóbefizetések, adóelőlegek, adó visszaigénylések meghatározása. Folyószámla egyeztetések a NAV-val. Aktiválások lebonyolítása. Önköltség számítási szabályzat elkészítése, karbantartása. m) Leltárszabályzat elkészítése, leltározás előkészítése, irányítása, leltár kiértékelése. Selejtezések (jegyzőkönyvezés, könyvelés, tárgyi eszköz kivezetés). n) A bizonylati fegyelem folyamatos ellenőrzése. Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, felhasználásuk ellenőrzése. o) Utókalkuláció, mérlegelemzés, költségelemzés A társaság műszaki vezetőjének és a részlegvezetők feladatai A) Beruházási feladatok a) A társaság üzleti tervében a beruházási fejezet elkészítése. b) A beruházási folyamat szabályozási rendjének kialakítása. c) A beruházások információrendszerének kialakítása. d) Egyedi beruházások beruházási javaslatának elkészítése. Engedélyeztetési eljárások lebonyolítása. A beruházási feladatok költségkereteinek nyilvántartása, a megvalósítások során költségráfordítások figyelemmel kísérése, a többletköltségek előrejelzése, a teljesítések és a számlák ellenőrzése. e) Gondoskodás a munkaterület átadásáról. f) Gondoskodás a műszaki ellenőrzési feladatok ellátásáról. A tervezővel és a kivitelezővel való folyamatos kapcsolattartás biztosítása. Kapcsolattartás szakhatóságokkal. A szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése, nem szerződés szerinti teljesítés esetén a szükséges intézkedések megtétele. g) A kivitelezés során szükségessé váló tervmódosítások végrehajtása. h) A beruházások átadás-átvételi és üzembe-helyezési eljárásának irányítása, az üzembe-helyezéshez szükséges használatbavételi engedélyek biztosítása. Közreműködés a beruházások aktiválásában. Befejezetlen beruházások értékelése és leltározása. Beruházásként beszerzett külföldi gépek gépkönyvei fordíttatásának ügyintézése. i) A minőségbiztosítási rendszer beruházási területre vonatkozó feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése. Megvalósult beruházások utólagos műszaki-gazdasági értékelése. B) Üzemfenntartási feladatok a) Karbantartási, javítási feladatok tervezése, a tervteljesítés figyelemmel kísérése és értékelése. b) A tárgyi eszközök, gépek, berendezések műszaki állapotának folyamatos megőrzéséről, 14. oldal, összesen: 25

17 c) Tervszerű karbantartásáról és felújításáról való gondoskodás. d) Az üzemfenntartási tevékenységek lebonyolításának szervezése, a feladatok kiadása, a végrehajtás irányítása és ellenőrzése. Váratlan meghibásodások ellátásának megszervezése. e) Karbantartási feladatok ellátásához szükséges dokumentációk, karbantartási utasítások elkészítése, folyamatos karbantartásról való gondoskodás. Gépek, berendezések adatainak naprakész nyilvántartása. f) Felújított, javított gépek, berendezések, létesítmények üzembe-helyezésének biztosítása. g) Az üzemfenntartással és az energiagazdálkodással kapcsolatos műszaki, technológiai, ügyviteli és bizonylati előírások betartásának ellenőrzése. Az üzemfenntartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek szükségletének meghatározása, a beszerzés lebonyolítása, raktározás. h) Felújítások, korszerűsítések kivitelezéséhez, az ajánlati felhívások kidolgozása, az ajánlatok versenyeztetése, értékelése, a szerződés előkészítése. Hatáskörébe tartozó szerződések megkötése, a kötelezettségek teljesítése, a vállalkozó teljesítésének ellenőrzése és igazolása. i) Az elkészült gép, berendezés, létesítmény műszaki átvétele garanciális javítások intézése, elszámolás a kivitelezővel. A gépek és berendezések javításánál és felújításánál a biztonsági előírások betartásáról valógondoskodás. Külső kivitelező esetén a munka előrehaladásáról való tájékozódás, a próbaüzemen valórészvétel, a gépi berendezés üzembe-helyezése. j) Tárgyi eszköz selejtezések intézése. k) Elektromos kisgépek és egyéb munkaeszközök időszakos biztonságtechnikai vizsgálatainak elvégzése, elvégeztetése. l) A tárgyi eszközök (épületek, gépek, berendezések, hálózatok, utak,) dokumentációinak megőrzése. m) Energia megtakarításokra vonatkozó intézkedések kidolgozása, azok végrehajtása és ellenőrzése. Éves és távlati energiahordozó ellátási és felhasználási tervjavaslatok elkészítése. Az energiahordozók, fogadó, tároló, elosztó, átalakító és felhasználó létesítmények, berendezések és rendszerek üzemképességének, gazdaságos üzemeltetésének biztosítása. Kapcsolattartás az energiafelhasználás területén lévő hatóságokkal. C) Üzleti terv előkészítési feladatok a) Éves üzleti terv elkészítése. Negyedéves és havi jelentések készítése az üzleti feladatok teljesítéséről. b) Technológiai fegyelem és a minőségbiztosítási követelmények betartatása. Az üzem információs rendszerének működtetése. A feladatok operatív feladataival kapcsolatos létszám-, vagy feladat-átcsoportosítások végrehajtása. A szolgáltatás műszaki-gazdasági elemzése, a költség- és veszteségcsökkentést eredményező intézkedések kezdeményezése. c) Kft részlegeinek létszám és gép üzemóráinak vezetése, eredmények, teljesítmények regisztrálása, jelentése. d) A minőségi politika és a minőségbiztosítási rendszer előírásainak érvényre juttatása. F) Raktározási feladatok 15. oldal, összesen: 25

18 a) Gondoskodás a beszállított anyagok, áruk átvételéről és a tárolásáról. A kiszállításokhoz anyag kiadása. b) Az áruátvétel mennyiségi és minőségi ellenőrzésének megvalósítása. c) A káresetek kivizsgálása, nyilvántartása, a kártérítési igény. G) Szállítási feladatok a) A szállítási feladatok a szállítás-logisztika részlegvezető hatáskörébe tartoznak. A szállítási feladatok megtervezése, a végrehajtás irányítása és ellenőrzése. Áruk szállítása beszerzéskor, értékesítéskor, ill. a közbenső munkafolyamatokban. b) A telephelyek egymás közötti áruszállításának szervezése, koordinálása. Szállítási útvonaltervek kidolgozása, a munkák ütemezése. Gondoskodás a szállítóeszközök üzemanyag ellátásáról, a felhasznált üzemanyagok elszámolásáról. c) Új gépjárművek beszerzésének lebonyolítása. d) Gondoskodás a gépjárművek, szállítóeszközök üzembiztonságáról, karbantartásáról, javításáról, felújításáról. Elhasználódott gépjárművek hasznosításának lebonyolítása. e) Külső szállító cégek megbízása, szállítások megrendelése, szerződés előkészítés, szerződéskötés. A szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése, a nem megfelelő teljesítése esetén a kárigény érvényesítésének kezdeményezése. f) A minőségbiztosítási rendszer szállítási területre vonatkozó feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése. VII. A TÁRSASÁG SZABÁLYZÁSI RENDSZERE 7. A szabályzatok a gazdálkodás, irányítás rendszeresen, folytonosan ismétlődő tevékenységeinek szervezett végrehajtási rendjét rögzítik A társaság szabályozási rendszerének, a szabályzatok kidolgozásának, karbantartásának felelőse, koordinátora a főkönyvelő és a jogtanácsos A szabályzat kidolgozás megkezdése előtt rögzíteni kell a szabályozás tárgyát, a kidolgozás felelősét, résztvevőit (munkacsoport). Meg kell határozni a szabályzat célját, rendeltetését, a szabályozás mélységét (szorosságát), a tartalmi és formai követelményeket, és dönteni kell arról, hogy szükséges-e előzetes szervezés a szabályzat készítéséhez A feladat végrehajtására ütemtervet kell készíteni. Tanulmányozni kell a szabályzat tárgyához kapcsolódó jogszabályokat, előírásokat, szükség esetén szakirodalmat, esetleg célszerű más cégeknél tapasztalatcserét lefolytatni. Ha előzetes szervezés szükséges a szabályzat készítéséhez, meg kell határozni a helyzetfelmérés és elemzés módját, terjedelmét, mélységét. Fel kell mérni és elemezni, hogy ésszerű-e a tevékenységek munkamegosztása, vannak-e felesleges, a folyamat átfutási idejét meghosszabbító tevékenységek, amelyek elhagyhatók (vagy részben elhagyhatók), nem maradtak-e ki olyan tevékenységek, amelyek beiktatása szükséges lenne, van-e mód egyes tevékenységek párhuzamosítására, ezzel az átfutási idő csökkentésére,a döntési hatáskörök ésszerűek-e, az információrendszer hatékonyan illeszkedik-e a folyamatokhoz és a döntésekhez, mennyire racionális A vizsgálatnak ki kell terjednie a vonatkozó jogszabályok és előírások betartásának vizsgálatára. Ha van már egy korábbi szabályzat, meg kell állapítani, hogy a gyakorlat miben és miért tér el az előírásoktól, hogy ennek 16. oldal, összesen: 25

19 alapján a szükséges változtatások átvezethetők legyenek. A helyzetfelmérést és - elemzést követi a szabályzattervezet készítése. A szabályzattervezet részeit a kidolgozás folyamán, menet közben egyeztetni kell az érintett vezetőkkel és dolgozókkal. A kidolgozott szabályzattervezetet megfelelő szakmai körben véleményeztetni kell. A vélemények egyeztetése után a még megmaradt, vitás kérdéseket megjelölve a szabályzattervezetet elő kell terjeszteni jóváhagyásra A szervezeti és működési szabályzatot a Képviselő testület, a többi szabályzatot az ügyvezető hagyja jóvá. A szabályzat hatályba helyezéséről intézkedni kell. Teljes szabályzat gyűjteménnyel kell rendelkeznie: a) az ügyvezető igazgatónak, b) a felügyelőbizottságnak c) más vezetőknek (célszerűség szerint) A szabályzat nyilvántartását és kezelését a főkönyvelő végzi, ennek keretében köteles: a) dokumentációs tárat kialakítani a korábban megjelent és kiadásra kerülő szabályzatok irattárazásához, megőrzéséhez, b) a már hatályon kívül helyezett szabályzatokat "Hatályon kívül helyezve" feltűnően megjelölni, c) az elhelyezett szabályzatokról nyilvántartást folyamatosan vezetni. d) A nyilvántartásból legyen megállapítható: mikor, milyen témában kerültek szabályzatok kiadásra, a szabályzat módosításainak, esetleg hatályon kívül helyezésének időpontja és hivatkozás a hatályon kívül helyezést elrendelő utasításra, a szabályzat készítője, a szabályzat karbantartásáért felelős szervezet (személy), a szabályzat hány példányban készült, kik kapták Az eredeti példány megőrzéséről, a sokszorosításról a főkönyvelő gondoskodik. A minden év..december 31-ig közölnie kell az érvényben lévő és az előző évben hatálytalanított szabályzatokat. A szabályzatokon az időközbeni változásokat keresztül kell vezetni. Ilyen változások például: jogszabály módosítás, valamely belső előírás megjelenése, bizonylatok változása, szervezetek változása, 7.8. A szabályzat karbantartását annak a szervnek vagy személynek kell rendszeresen elvégeznie, akit erre kijelöltek A szabályzatban az érintett oldalakat vagy ki kell javítani, vagy ki kell cserélni. A módosításról javítás, csere értesítést kell készíteni. Az értesítésben utalni kell a javítandó oldalszámra, az eredeti szövegre, az új szövegre. A hosszú idő óta hatályos szabályzatok betartását, egyben korszerűségét 5 éves időközönként ellenőrizni kell. Új szervezési intézkedést tartalmazó szabályzat végrehajtását a szabályzat hatályba helyezését követő 6 hónapon belül ellenőrizni kell. Ennek során meg kell győződni arról, hogy az érintett dolgozók értik-e feladataikat, tisztában vannak-e munkájuk céljával, jelentőségével, a munkavégzés az előírásoknak megfelel-e, ill. ha nem tartják be pontosan az előírást, ennek mi az oka, a szabályzat, ill. az új szervezési intézkedés a tervezett szerint biztosítja-e a kitűzött célok és eredmények elérését A munkavégzés megállapított hiányosságainak megszüntetésére intézkedni kell. A szervezeti részleg vezetői felelősek, hogy a szabályzatok előírásait valamennyi beosztott dolgozó megismerje, és munkáját ennek megfelelően végezze. Gondoskodni kell arról, hogy minden új belépő, érdemi munkakörbe 17. oldal, összesen: 25

20 kerülő dolgozó tanulmányozza a társaság egészére érvényes, továbbá saját munkaterületét érintő szabályzatokat A szabályzatok a tárgyuk szerinti sajátosságokat figyelembe véve tartalmazzák: a) a folyamat tevékenységeinek szervezeti munkamegosztását, b) a folyamat szöveges szabályozását, c) a folyamatábrát, a tevékenységek logikai kapcsolatát bemutatva, d) a folyamat hatásköri szabályozását, e) a folyamatra épülő információrendszert, f) a folyamatot minősítő paramétereket (ha ez meghatározható). g) az eseti (operatív) feladatok vagy döntések végrehajtási tevékenységeinek összehangolására az ügyvezető igazgató vagy más vezetők különféle utasításokat, intézkedéseket adnak ki. Az utasítás nem lehet ellentétes hatályban lévő jogszabályokkal és szabályzatok előírásaival. Az eseti feladatra hozott utasítás a feladat végrehajtásával hatályát veszti. h) Az utasítások kidolgozása, egyeztetése, véleményeztetése, jóváhagyásra való előterjesztése az utasítás tárgyának megfelelő szakmai szervezeti egység (munkakör) feladata. VIII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉS, BÉLYEGZŐHASZNÁLAT 8. A társaság képviselete. A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja Az ügyvezető ellen indított perekben a társaságot az Önkormányzat polgármestere képviseli Ha a Képviselő - testület által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyvezető kéri, akkor a társaságot a perben a felügyelő bizottságnak a bizottság által kijelölt tagja képviseli Cégjegyzés módja. A cégjegyzés a társaság nevében tett írásbeli jognyilatkozatnak az képviselő részéről meghatározott formában történő aláírása Cégjegyzésre csak az ügyvezető jogosult. A cégjegyzés úgy történik, hogy a képviseletre jogosult a társaság cégnevéhez saját névaláírását csatolja. A képviselet és az ehhez igazodó cégjegyzés módja önálló. Az ügyvezető önállóan képvisel és ír alá Az állandó jogi képviselő a jogi képviselet körében önálló aláírási joggal rendelkezik. Az állandó jogi képviselő azokban az ügyekben, amelyekben eljár, köteles az ügyvezető igazgató által meghatározott álláspontot képviselni Belső levelezésben készült ügyiratokat egy személyben írhatnak alá a szervezeti egységek vezetői. Az aláírási jog megadásáról vagy visszavonásáról, illetve megszűnéséről írásban kell értesíteni az érdekelt személyt még abban az esetben is, ha a munkaviszony megszűnése következtében szűnt meg az aláírási jogosultság Cégbélyegzők mindazon bélyegzők, amelyek a cég hivatalos elnevezését tüntetik fel és lenyomatuk a cégbírósági bejegyzésen szerepel. A társaságon 18. oldal, összesen: 25

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. A Szövetség alapadatai III. A Szövetség szervezete III. 1. Küldöttgyűlés III. 2. Elnökség III. 3. Felügyelő Bizottság III. 4. Sportfegyelmi Bizottság III. 5. Megyei

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. december 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Alapítvány Kuratóriuma 2004.11.09. ülésén 1 1. Az alapítvány alapadatai Az alapítvány neve: Értelmes Élet Alapítvány Az alapítvány

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft 1195 Budapest, Városház tér 18-20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - tervezet - Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. FESZOFE Nonprofit Kft

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. FESZOFE Nonprofit Kft 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FESZOFE Nonprofit Kft Jóváhagyta: Kelt: 2012... aláírás 2 Tartalomjegyzék I.Bevezetés II. A társaság alapadatai III. A társaság szervezete 1. Legfőbb szerv 2. Az ügyvezető

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Javaslat. a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Javaslat. a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth u. 116. Szám: 1-82/2015. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Lf :U. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 Cégkivonat 2015.03.11.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 09

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben