Zuglói Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zuglói Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság"

Átírás

1 Zuglói Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Istók Ede ügyvezető Jóváhagyta: dr. Papcsák Ferenc polgármester A 201$. január 27.

2 Szervezeti és működési szabályzat érvényessége A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ): a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény, a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény valamint a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (III. 29.) sz., az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásról szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján készült. Jelen SZMSZ összhangban van a Zuglói Eszközkezelő Kft. Alapító Okiratával. A jelen SZMSZ Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete 2035/2010 (XII. 15.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján került elfogadásra. I. A Társaság alapítási és működési adatai 1. A Társaság cégneve: Zuglói Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövidített cégneve: Zuglói Eszközkezelő Kft. 2. A Társaság székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u A cégbejegyzés adatai: Cg.: adószáma: statisztikai számjel: Az alapító adatai: Neve: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Nyilvántartási szám: Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u, 2. Képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester 5. A Társaság képviselete, cégjegyzése: A Társaság ügyvezetője: Istók Ede Az ügyvezető megbízása december 15. napjától december 15. napjáig tart. Az

3 ügyvezető a társaságot önállóan képviseli. Ennek megfelelően a cégjegyzés akként történik, hogy az előirt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően. 6. A Társaság tagjai és tötzstőkéje: A Társaság tagjai: A Társaság kizárólagos tagja: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester A Társaság törzstőkéje: ,-Ft azaz kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázkilencvenezer forint, amely ,-Ft, azaz tízmillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 3,51 százaléka, és ,-Ft, azaz kettőszázhetvenncgymillió-négyszázkilencvenezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (megnevezése: db 100 Ft névértékű OTP Bank Nyrt által kibocsátott részvény) áll, amely a törzstőke 96,49 százaléka. 7. Az SZMSZ elfogadása, módosítása Az SZMSZ -t az ügyvezető készíti el és hirdeti ki, a polgármester fogadja el, módosítását az ügyvezető, vagy a polgármester kezdeményezheti. 8. A Társaság tevékenységi körei: Fő tevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Egyéb tevékenységi kötök: Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Vagyonkezelés (holding) Egyéb hitelnyújtás M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés Saját tulajdonú ingadan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletvezetés PR, kommunikáció Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 3

4 Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Iiodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Összetett adminisztratív szolgáltatás Konferencia, kereskedekni bemutató szervezése M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás II. Az SZMSZ alkalmazásának általános szabályai A Zuglói Eszközkezelő Kft (továbbiakban: Tátsaság) Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) célja, hogy a társaság tevékenységeinek szervezeti kereteit, általános működési szabályait, a vezető és beosztott munkatársak alapvető kötelezettségeit és jogait, valamint a társaság vezetőjének főbb feladatait, hatásköreit, együttműködési kötelezettségeit rögzítse. Az SZMSZ tehát a Társaság tevékenységének működési kereteit rögzíti, mely ily módon a működést szabályozó alapdokumentumként ad iránymutatást a Társaság dolgozói számára. Az SZMSZ mellékleteként további dokumentumok szolgálnak előírásokkal, útmutatásokkal a működést illetően. A Társaság ügyvezetője számára egyes speciális területeken szakmai szabályzatok adnak az SZMSZ-nél részletesebb útmutatást a tevékenységek végzéséhez. Minden egyes munkavállaló konkrét feladatait, az azokhoz kapcsolódó hatásköröket, a munkavégzés rendjét stb. a munkaköri leírás írja elő. E dokumentumok elkészítése, szabályainak módosítása a Társaság ügyvezetőjének feladata. E változásoknak megfelelően az SZMSZ és kapcsolódó dokumentumainak időszakos felülvizsgálatára és módosítására lehet szükség. Az SZMSZ-t szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot az ügyvezető végzi. III. Általános szervezeti alapelvek és szabályok 1. A Társaság szervezeti struktúrájának értelmezése A Társaság a munkaszervezet december 31. napjáig tartó kialakítását követően részlegekre / divíziókra bontott szervezeti formában fog működni. A Társaság ügyvezetője és pénzügyi vezetője a koordinációs, gazdasági, adminisztratív, pénzügyi, emberi erőforráskezclési, ügyfélszolgálati, informatikai támogató, beszerzési, létesítmény-üzemeltetési és ellenőrzési tevékenységet végez. A divíziók / részlegek elsődleges feladata a számukra későbbiekben meghatározott tevékenységek szervezése. Az Ügyvezető gyakorolja a stratégiai irányítást, a Társasági szintű célok érvényesítése és a feladatok ellátása érdekében. A részleg / divízió vezetőket kizárólag az Ügyvezető utasíthatja. 2. A társaság szervezeti felépítése 2.1. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Társaság alapító tulajdonosaként - minden olyan kérdésben dönt, amelyet a Társasági Törvény és az Alapító Okirat a hatáskörébe utal. 4

5 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társasággal kapcsolatosan döntéseket hoz a közvetlenül hatáskörében tartott tulajdonosi jogkötökben, mivel a Társaság egyszemélyes társaság, ezért a Társaság taggyűlésének hatáskörébe utalt ügyekben Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: alapító) határoz. A Rendelet 7/B. (2) bekezdése értelmében az alapító az önkormányzati tulajdonban álló egyszemélyes gazdasági társaságokban meglévő üzletrészéhez kapcsolódó jogait a polgármesterre ruházza át, kivéve a Gt (2) bekezdésében meghatározottakat. Ezért a Gt (2) bekezdése alá nem tartozó hatáskörökben a döntés meghozatalára a polgármester jogosult Az SZMSZ a Rendelet, valamint a Rendelet alapján felhívott, a Gt (2) bekezdése alapján a következő, az alapító (képviselő-testület) hatáskörébe tartozó tárgyköröket rögzíti: a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; osztalékelőleg fizetésének elhatározása; pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; a Gt >an foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk b) pont], illetve élettársával köt; a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; az alapító okirat megalkotása és módosítása; 5

6 a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; Az átruházott tulajdonosi jogkörök alapján a polgármester döntéséhez kötött jogügyletek: a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása, a Társaság Befektetési Irányelveinek és Befektetési Szabályzatának megállapítása és módosítása, a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének elfogadása, a Társaság saját vagyonát érintően hitelfelvétel engedélyezése, más társaságokban történő üzletrész megszerzésének engedélyezése, a Társaság saját vagyonát érintően saját társaság alapításának engedélyezése, az 50 millió Ft értékhatár feletti kötelezettség-vállalás, Társaság működése érdekében szükséges kötelezettség-vállalás, kivéve a pontokban szabályozott kötelezettségvállalást, a Társaság saját vagyonát érintően ingatlan vagy bármilyen más tárgyi eszköz (kivéve a tenyészállat) és/vagy befektetett pénzügyi eszköz elidegenítése, a Társaság saját vagyonát érintően a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, a Társaság saját vagyonát érintően az előző pontokban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a Társaság vagyonának, vagyoni értékének megterhelése; Ügyvezető önálló kötelezettség-vállalási joga: Az ügyvezető a Társaság képviseletében 50 millió Ft-os értékhatár alatt korlátozás nélkül vállalhat kötelezettséget, ha az nem jelenti a Társaság üzletrészéhez kapcsolódó kötelezettségvállalását, valamint a részvényesi jogok gyakorlását. Az ügyvezető által vállalt kötelezettségek esetében az ügyletek becsült értékének meghatározásánál a 30 napon belüli időszakokra esőén az azonos ügyleteket össze kell számítani. Ha kétség van a kötelezettség-vállalási korlát összeszámítási szabályának alkalmazásával kapcsolatban, akkor a jogügyletről a polgármestert előzetesen tájékoztatni szükséges, és az engedélyét ki kell kérni a jogügyletet megelőzően. 6

7 Az ügyvezető által vállalt kötelezettségek tekintetében a döntéseit egymást követő számozással nyilván kell tartani. Az ügyvezető a polgármestert havonta tájékoztatja az általa vállalt kötelezettségekről, illetve a társaság képviseltében lebonyolított jogügyletekről. Az ügyvezető a felügyelő bizottságot háromhavonta tájékoztatja az általa vállalt kötelezettségekről, illetve a társaság képviseltében lebonyolított jogügyletekről. A polgármester értékhatártól függedenül korlátozhatja az ügyvezető kötelezettség vállalási jogát, illetve társaság vagyoni eszközének elidegenítésére vonatkozó jogát. 2,2. A Felügyelő Bizottság A Társaságnál az alapításkor 4 (négy) fős Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjai: Bátki László Matkó Elemér István Solt Zoltán Borbély Ádám A Felügyelő Bizottság az elnökét maga választja. Az első Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása december 15. napjától december 15. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését. Tagjait az alapító választja meg és hívja vissza. A Felügyelő Bizottság a társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében az ügyvezetőtől felvilágosítást vagy jelentést kérhet. A felügyelő Bizottság a társaság belső szabályzatait azok elfogadása előtt véleményezi, és az írásbeli véleményéről a polgármestert tájékoztatja. A Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy a társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a vagyonkimutatást és az éves tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a Felügyelő Bizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít. A Felügyelő Bizottság a társaság érdekében tájékoztatja az alapítót. Köteles értesíteni az alapítót, ha jogszabályba, az alapító okiratba ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés gyanúja esetén, valamint, ha a vezető tisztségviselő felelősséget megalapozó tény merült fel. A Felügyelő Bizottság tagjai feladataikat csak személyesen gyakorolhatják. A Felügyelő Bizottság működését részletesen az ügyrendje szabályozza, amely a jelen szmsz mellékletét képezi. 7

8 2.3. A könyvvizsgálat A Társaság könyvvizsgálója a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 58., Cégjegyzékszám: , Kamarai nyilvántartási száma: , A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: dr. Szebellédi István, Kamarai nyilvántartási száma: ) Az első könyvvizsgáló megbízatása december 15. napjától május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba, az ügyvezetőtől felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja. Ellenőrizheti az értékpapír-állományt és az esetleges árukészletet. A könyvvizsgáló megállapításait a mérleg és az éves terv tekintetében írásban is közli. A könyvvizsgáló a társasági törvény, a számvitelről szóló és a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályok szerint köteles feladatát ellátni, és ezeknek megfelelően tartozik felelősséggel. A könyvvizsgáló köteles az alapítót értesíteni a Felügyelő Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett abban az esetben, ha a társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az ügyvezető, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után A Társaság ügyvezetője Ügyvezető szervezeti felettese: A Rendelet 7/B. (2) bekezdése értelmében a Gt (2) bekezdésében meghatározott tárgykörökben az alapító, az egyéb kérdésekben a polgámester jogosult dönteni. Közvetlen irányítása alá tartozik: A Társaság valamennyi dolgozója, Feladata és felelőssége: Az ügyvezető felelős - a munkaszervezet kialakításáért, - a munkaszervezetben végzett tevékenység irányításáért. - a Társaság eredményes működéséért, - a stratégiai és az éves üzleti terv elkészítéséért és megvalósításáért, - a Társaság vagyonáért. A Társaság elsőszámú vezetője, a Társaság kinevezett és egyszemélyi felelős vezetője. Feladata és felelőssége a társaság szakmai irányítása, valamint a következő pontokban meghatározott, az alapító által döntési jogkörébe utalt feladatok elvégzése: - gondoskodik az alapító, valamint a polgármester határozatainak végrehajtásáról; - képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság és más hatóság előtt;

9 - kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét; - gondoskodik arról, hogy a Társaság a polgármester által jóváhagyott üzleti terv keretei között gazdálkodjon, - javaslatot tesz a polgármester felé a Társaság SZMSZ-ének módosítására; - az Ft feletti kötelezettség-vállalásait, valamint Ft feletti jogügyletek során tett nyilatkozatait egymást követő számozással nyilvántartja; - önállóan 50 millió forintos értékhatárig vállalhat kötelezettséget, illetve tehet önállóan j ognyilatkozatot - a polgármestert havonta, illetve a Felügyelő Bizottságot háromhavonta tájékoztatja tevékenységéről, kötelezettség-vállalásairól jogügyleteiről; - a Társaság gazdálkodása során bekövetkező rendkívüli eseményekről az alapítót haladéktalanul tájékoztatni köteles, - az alapító hatáskörébe nem tartozó, vagy a polgármesteri jóváhagyáshoz nem kötött ügyekben meghozza a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket; - gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat; - gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; - kidolgozza és a polgármesteren keresztül az alapító elé terjeszti a Társaság éves mérlegét, vagyon-kimutatását és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot; - gondoskodik az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer az alapító elé terjesztéséről; - kizárólag az adott gazdasági évre, a polgármester által jóváhagyott üzleti tervben foglaltak figyelembe vételével vállalhat kötelezettséget, - kizárólag az adott gazdasági évre, a polgármester által jóváhagyott befektetési tervben foglaltak figyelembe vételével vállalhat kötelezettséget, tehet jognyilatkozatot, - megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat a polgármester által a társaság jogi felügyeletével megbízott személy, külső vagy a Társaság belső ellenőrzését végző szerv, személy megállapításai megkövetelik; - ellátja mindazon feladatoltat, amelyeket a Gt, illetve az alapító az ügyvezető részére előír A Társaság törvényességi felügyelete A Társaság felett a törvényességi felügyeletet, a cégjegyzéket vezető bíróság (továbbiakban: cégbíróság) látja el. A törvényességi felügyelet keretében a cégbíróság ellenőrizheti, hogy - az alapító okirat, valamint a Társaság szervezetére és működésére vonatkozó más okiratok (Szervezeti és Működés Szabályzat, egyéb belső szabályzatok) megfelelnek-e a jogszabályoknak, - a Társaság szerveinek határozatai nem sértik- e a Társaság szervezetére és működésére 9

10 irányadó szabályokat, az alapító okiratban és a Társaság említett más okirataiban foglaltakat. A törvényességi felügyelet nem terjed ld az olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy államigazgatási eljárásnak van helye A Társaság jogi felügyelete A Társaság ügyvezetése által a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben benyújtott, illetve a képviselő-testület elé a polgármester nevében, mint előterjesztő által benyújtásra kerülő ügyekben az előterjesztések jogi felülvizsgálatát a Polgármesteri Hivatal látja el. A Társaság jogi felügyeletét a polgármester által erre kijelölt személy látja cl. A jogi felügyeletet ellátó személyt megbízólevéllel látja el a polgármester A Társaság belső ellenőrzése A Társaság felett a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 92. (11) b) pontja alapján a helyi önkormányzat belső ellenőrzést ellátó szervezete ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat többségi irányítását biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságnál. A társaság ügyvezetése köteles a belső ellenőrzés lefolytatását az irányadó jogszabályi előírások között biztosítani. 3. A Társaság munkaszervezetének vezetési szintjei A Társaság munkaszervezete december 31. napjáig kerül kialakításra. A munkaszervezet végleges kialakításakor kerül elfogadásra a Társaság szervezeti organogramja és az egyes szervezeti egységek konkrét feladat és hatásköre. 4. Hierarchia, szolgálati út, horizontális és vertikális kapcsolatok A Társaság munkaszervezete hierarchikus felépítésű, az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelműek, a szolgálati út betartása kötelező. A Társaság valamennyi dolgozója a Társaság ügyvezetőjétől fogadhat el utasítást, a másképpen el nem hárítható szükséghelyzetek kivételével. A Társaság működésében az egyszemélyi felelősség elve érvényesül. A Társaság ügyvezetője beosztott munkatársai felé feladatait és hatásköreit delegálhatja, de a döntésért és a végrehajtásért a felelősséget vállalnia kell. Ennek érdekében közvetlenül is irányíthatja a hierarchia alacsonyabb szintjén álló munkatársakat. A hatáskörök tartós delegálásának egyértelmű szabályait jelen szabályzat tartalmazza, az ettől való eltérésről az érintetteket az ügyvezető utasítás formájában tájékoztatni köteles. A formális szabályokon túli általános elv, hogy az ügyvezető a Társaság érdekeinek figyelembe vételével hozhatja meg a hatáskörébe tartozó döntéseket. 10

11 5. Munkáltatói jogok A munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja a Társaság munkavállalói vonatkozásában. Az Ügyvezető az általa szükségesnek tartott mértékben a munkáltatói jogok gyakorlását az egyes részlegek / divíziók vezetőire átruházhatja, külön utasításban szabályozottak szerint. Nem ruházható át a kinevezésre, a kinevezés visszavonására, munkaviszony megszüntetésre, munkabére és premizálása megállapítására, felelősségte-vonásra vonatkozó jogosítvány. Az Ügyvezető feletti munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja. 6. A helyettesítés rendje A végleges munkaszervezet kialakításáig az Ügyvezetőt helyettesítő személy nem kerül kijelölésre. A végleges munkaszervezet kialakítását követően az Ügyvezető az első számú helyetteseként kinevezett munkavállaló helyettesíti. Helyettesítés esetén a kiadmányokat ügyvezető igazgató nevében és megbízásából" szövegrésszel kell ellátni. 7. A Társaság munkavállalóinak általános jogai és kötelezettségei A Társaság munkavállalójának joga, hogy: megismerje a Társaság terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek kialakításában és megtehesse munkájával összefüggő javaslatait; a végzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés, valamint a Társaság belső szabályai alapján jár; számára biztosítva legyenek a biztonságos munkavégzés feltételei, eszközei, információi, iránymutatásai; a törvényekben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségen túl csak közveden hozzájárulásával legyenek kiadhatók személyi és jövedekni adatai harmadik személy részére; előterjeszthesse a munkavégzés hatékonyságának növelésére, a munkakörülmények javítására, a társasági vagyon védelmére vonatkozó javaslatait; igényelje a Társaság érdekeinek megfelelő szakmai továbbképzést; megtagadja a jogszabályellenes feladatokat; felhívja a közveden vezetők figyelmét a potenciális károkra. A Társaság munkavállalója köteles: elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését; a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírt határidőre és megfelelő minőségben végrehajtani; a kapott utasításokat késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra; a munkarendet, a bizonylati- és iratkezelési fegyelmet betartani; munkaterületén a törvényességet betartani; a munkakörével járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni; a Társaság vagyonának és eszközeinek megóvását előmozdítani; baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni, illetőleg az 11

12 illetékesek figyelmet erre felhívni; munkahelyén az előirt időpontban munkára képes állapotban megjelenni; munkaidejét a követelményeknek megfelelő, hatékony munkavégzéssel eltölteni; a felettese által kiadott munkát a jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően, határidőre elvégezni, és tevékenységéről felettesének beszámolni; a Társaság ügyfeleivel és munkatársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást tanúsítani, öltözködésben és viselkedésben a Társaság követelményeinek megfelelni; az előírt szakmai oktatásokon, továbbképzéseken rendszeresen részt venni, a munkája ellátásához szükséges és előírt képesítést megszerezni; a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, takarékosan kezelni; a Társaság tulajdonát képező eszközöket és anyagokat csak a Társaság érdekében felhasználni, illetve hasznosítani, a jogtalan használattal a Társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai szerint megteríteni; az üzleti és egyéb társasági titoknak minősülő adatokat, információkat megőrizni; a munkavégzés során észlelt hiányosságokat feltárni; kivételes esetekben - szükség szerint - a munkakörén kívüli munkákat ellátni. 8. Összeférhetetlenség A Társaság munkavállalói kötelesek a munkaviszony létesítésekor, illetőleg az erre irányuló megállapodás megkötése előtt tájékoztatni az Ügyvezetőt arról, hogy mely hasonló profilú gazdasági társaságban rendelkeznek tulajdoni részesedéssel, illetőleg mely gazdasági társaságnál töltenek be vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyt. A Társaság általános összeférhetedenségi alapelve, hogy a munkaszervezetben családtagok vezető-beosztott viszonyban nem lehetnek egymással. Az alvállalkozók minősítésében, kiválasztásában az alvállalkozóval rokoni kapcsolatban álló munkavállaló nem vehet részt. A Társaságon kívülre történő információszolgáltatás általános szabályai A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A Társaság munkáját érintő bárminemű kérdésben a tájékoztatás joga kizárólag az Ügyvezetőé. Nem adható nyilatkozat olyan belső, üzleti titkot képező tényről, amely idő előtti nyilvánosságra hozatala esetén a Társaság működésében zavart kelthetne, a Társaságnak kárt okozna. Nem adható tájékoztatás folyamatban lévő kártérítési vagy bűnvádi eljárásról, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 10. A titoktartás rendje A munkavállaló nem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Társaságra nézve hátrányos következményekkel járna. Üzleti titoknak minősülnek a Társaság működési ügyviteli vagy egyéb adatai, okmányai, 12

13 amelyek nyilvánosságra kerülése a Társaság gazdasági érdekeit sértené, valamint, amelyet az Ügyvezető írásbeli rendelkezéssel annak minősít. A titokká minősítés történhet az adatok, okmányok bizonyos körére általánosságban vagy esetenként, időbeli korlátozással, vagy a nélkül. Amennyiben az adott esetben, a jogszabályban előírt válaszadási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás harmadik félnek az üzleti titoknak minősülő kérdésekben. Üzleti titoknak minősül a Társaságnál: az üzleti partnerektől kapott, illetve nekik adott engedmények mértéke; a Társaság szakmai tevékenységeinek egyedi nyereség- és költségadatai; távlati fejlesztési koncepciók és fejlesztési tervek, valamint a jóváhagyott tervek számítási anyaga; éves operatív tervek, továbbá azok végrehajtásáról és gazdasági eredményeiről készített beszámolók olyan részletei, amelyeket nem kőtelező nyilvánossá tenni; fejlesztési és beruházásokkal összefüggő forrásmérlegek; üzletpolitikai tervek, határozatok; ellenőrzések és vizsgálatok során felmerült bizalmas jellegű anyagok; munkavállalókkal szembeni eljárások adatai a határozat jogerőre emelkedéséig; esetenként üzleti titoknak minősített adatok. Az üzleti titok megsértése munkajogi vétségnek minősül. Az üzleti titok be nem tartása a munkaszerződés szerinti jogkövetkezményekkel jár. A Társaság valamennyi munkavállalója köteles a tudomására jutott üzleti titkot addig megőrizni, amíg a megőrzés alól az illetékes felettestől felmentést nem kap. Általánosságban a Társaságon belül 3 év elévülési időt kell figyelembe venni. A munkaviszony megszűnése az üzleti titok megőrzésének kötelezettsége alól nem mentesít. V. A Társaság működése, munkaszervezetének feladatai A Társaság munkaszervezete december 31. napjáig kerül kialakításra. A munkaszervezet végleges kialakításakor kerül elfogadásra a Társaság szervezeti organogrammja és az egyes szervezeti egységek konkrét feladat és hatásköre A Társaságtól külső szervhez vagy személyhez küldött iratokat, továbbá az alkalmazottak részére hivatalosan kiadott iratokat kiadmánynak kell tekinteni. Kiadmányok aláírására az ügyvezető jogosult. A Társaság a jóváhagyott üzleti terv keretei között kell gazdálkodjon. A működőképesség érdekében a szervezeti egységek vezetői kötelesek minden tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig a tárgyhóban várható bevételekről és kiadásokról az ügyvezetőt tájékoztatni. 13

14 Kötelezettségvállalásra (áru- és anyagbeszerzés, szolgáltatás megrendelés) kizárólag az ügyvezető jogosult. A kötelezettségvállalás fedezetének meglétét a pénzügyi vezető igazolja. A kötelezettségvállalások előkészítéseként a megrendelők aláírásra való előkészítése a divízió/részlegvezetők feladata. Árut, anyagot beszerezni, szolgáltatást megrendelni csak az ügyvezető által aláírt megrendelő alapján lehet. Az aláírásra előkészített kötelezettségvállalásoknak igazodniuk kell a tárgyhóra előzetesen jelzett kiadások összegéhez. Amennyiben eltérés várható, azt a megrendelő aláírása előtt az ügyvezetőnek és a pénzügyi vezetőnek jelezni szükséges. A kötelezettségvállalást követően az elvégzett munkát, szolgáltatást, a kifizetés jogosságát a beérkező számlákon a részlegvezetőknek szakmailag igazolniuk kell. Az ügyvezető által közvetlenül megrendelt munka, szolgáltatás, beszerzés szükségességét, a munka elvégzését az ügyvezető igazolja. Előzetes adatszolgáltatást követően a szervezeti egységek vezetői a részleg munkájával összefüggésben tudomásukra jutott többlet feladatokról, többlet kiadásokról illetve bevétel kiesésről az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni kötelesek. Amennyiben a pénzügyi vezető az aláírásra előkészített kötelezettségvállalás fedezetét nem látja biztosítottnak, annak előkészítését nem tartja szabályszerűnek vagy szabálytalanságot észlel, arról az ügyvezetőt haladéktalanul írásban tájékoztatni köteles. Az ügyvezető a tájékoztatás ellenére írásban utasíthatja pénzügyi vezetőt a kötelezettségvállalás dokumentumának aláírására, a pénzügyi vezető köteles az ügyvezetői utasításnak eleget tenni. Ez esetben a pénzügyi vezető a kötelezettségvállalást eredményező okmányt a% aláírás ügyvezetői utasításra történt" záradékkal köteles ellátni, és erről az alapítót, könyvvizsgálót haladéktalanul írásban értesítenie kell. Pénzügyi vezető- a Társaságban betöltött szerepe, feladatai: A Pénzügyi Vezető és munkatársa a társaság pénzügyi-számviteli, ügyfélszolgálati, gazdasági és humán adminisztrációs és ellenőrzési rendszerének kialakítását, és e tevékenység gyakorlását végzi. A pénzügyi-számviteli tevékenységi terület a Társaság pénzügyi stabilitásának, likviditásának biztosításával, a Társasággal szembeni követelések teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátását jelenti, valamint a Társaság pénzügyi forgalmának, likviditásának folyamatos figyelemmel kísérését, a pénzügyi-számviteli feladatok irányítását és összehangolását, a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetének rendszeres kimutatását, elemzését. A pénzügyi vezető pénzügyi-számviteli feladatai között a likviditástervezés, számlázás, a házipénztár működtetése, a készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartás és a költségvetési kapcsolatok kezelése emelendő ki. A pénzügyi vezető feladata a vonatkozó szabályozás kidolgozása. A másik nagyobb feladatikor keretében a banki szerződések kezelése, a pénzügyi erőforrások elosztása, a támogatási rendszer működtetése, valamint a készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartása tartozik a gazdasági szervezet pénzügyi tevékenységi körébe. A gazdasági adminisztráció tevékenységi terület a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos számviteli információk folyamatos és pontos nyilvántartását, 14

15 a bizonylati rend kialakítását és betartását, a Társaság gazdasági műveleteinek bizonylatok alapján végzett folyamatos nyilvántartását és könyvelését, számviteli tevékenységének koordinálását, megszervezését, irányítását és ellenőrzését, valamint a Társaság mérlegének elkészítését jelenti. E feladatok tehát a számviteli politika kialakítását, aktualizálását, a mérlegkészítésre és éves jelentésekre vonatkozó irányelvek meghatározását, a beszámoló elkészítését jelenti. További feladat a különböző szakmai szabályzatok (önköltség-számítási, leltározási stb.) alapelveinek meghatározása, valamint e szabályzatok elkészítése. A Társaság további számviteli tevékenysége a számviteli politika kialakítását, a főkönyvi könyvelés, havi zárás ellátását, valamint az éves üzleti terv, beszámoló elkészítését jelenti. Az ügyfélszolgálati tevékenységen belül a pénzügyi vezető felel a társaság tevékenységével összefüggésben szükséges számlák kibocsátásáért, ügyfelekhez történő eljuttatásáért, valamint a befizetések, kinnlevőségek kezeléséért és behajtásáért. A humán adminisztráció keretén belül elvégzendő feladatok a következők: A dolgozók éves szabadságának megállapítása, nyilvántartása, a felhasználás ellenőrzése. Munkabéren kívüli juttatások ügyeinek intézése. A társaság dolgozóinak munkaügyi nyilvántartása. Munkabérek számfejtésével kapcsolatos feladatok elvégzése. Társadalombiztosítási ügyek intézése. Munkaügyi igazolások, jövedelemigazolások, kereseti kimutatások készítése, kiadása. A létszám- és bérhelyzet alakulásának rendszeres figyelemmel kisérése. SZJA nyilvántartások készítése. Munkavállalói tartozások nyilvántartása. Társadalombiztosítási nyilvántartások vezetése, Kilépő dolgozók elszámoltatása. Nyugdíjazások ügyintézése A Társaság működését szabályozó írásos dokumentumok A Társaság működését szabályozó írásos dokumentumok előre rögzítik a működés különböző szabályait. Az ügyviteli szabályzatokat ügyvezetői utasítás formájában kell kiadni. Szakmai szabályzatok: - üzleti terv készítésének rendjére vonatkozó szabályzat - számviteli politika és számviteli rendjének leírása és azok mellékletei - üzleti nyilvántartásra vonatkozó szabályzat - ellenőrzési rendre vonaticozó szabályzat - kockázatkezelési szabályzat - javadaknazási szabályzat - anti-korrupciós szabályzat - pénzmosás elleni szabályzat 15

16 Ügyviteli szabályzatok: - Vagyongazdálkodás ügyviteli szabályzata - Ügyiratkezelési szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat - Pénzkezelési és biztonsági szabályzat - Munkavédelmi szabályzat - Leltározási, készletértékelési szabályzat - Adatvédelmi szabályzat - Beszerzési, közbeszerzési szabályzat - Környezetvédelmi szabályzat 6. Hatálybalépés, módosítás A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit hatályba lépésének napjától kell alkalmazni. A Szabályzat január 28. napján lép hatályba. A jelen SZMSZ módosítására - a Társaság munkaszervezetének folyamatos kiépítésére és a Társaság tevékenységének bővülésére figyelemmel december 31. napjáig sor kerül. ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KFT Budapest, január Budapest, Pétervárad u F ' _--ri7 -\ Adószám: AS> hi b:s K\ BaaKSzárnlaszám: / ^ Vi\ OTP: 11«Se43=2ÖÖTFÍ261-O00QO00O Istók Ede ügyvezető A Társaság képviseletében 16

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. február 1. 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége A Barcika Centrum Vagyonkezelő

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) a 43/2012.(II.28.) sz. Ökt. határozat 1.sz. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) 1./ A tagok a társasági szerződés 2./ pontját az alábbiak szerint

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Pro Veszprém. Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző. Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009..

Pro Veszprém. Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző. Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009.. Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata egységes szerkezetben 2009.. 2 A Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-468/2007. Üi.: dr. Ortutay Miklós Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: MATERM Kft. alapítása és a

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság A preambulum utolsó mondata törlésre kerül. alapító okirata módosítása Az I fejezet címe és 1-8 pontja az alábbira módosul: I. A részvénytársaság

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY A PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-732276, KSH szám: 13380223-6312-113-01; adószám:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú társaság alapítására Tisztelt Képviselő-testület! A XXI.

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013. június 6. napján kelt 76/2013. (VI. 6.) Kgy. határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Korlátolt Felelősségű Társaság. A társaság székhelye: 3700 Kazincbarcika, Múcsonyi út 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Korlátolt Felelősségű Társaság. A társaság székhelye: 3700 Kazincbarcika, Múcsonyi út 2. melléklet a 193/2014. (VIII. 06.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT A BARCIKA Vízmű Kft. alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely tartalmazza a 2014. augusztus 6. napján elfogadott módosításokat.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben