Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében április 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. április 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében április 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed Attila Szabó András Vámosi Ilona Déry Zoltán bizottsági tagok a Polgármesteri Hivatal részérıl: Aros János alpolgármester Dr. Szabó Rita aljegyzı Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje Batta-Istók Sándor belsı ellenır Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje Dr. Szebényi Tibor ügyintézı Meghívottak: Dr. Nagy Lajos az N&N Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. vezetıje Gulybán László az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. ügyvezetıje Dr. Téglás Zsolt Gábor a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója Megjegyzés: Téglás Erika és Hajdu Imre nincs jelen, Egyed Attila az 1. napirend tárgyalása közben érkezett. Napirend elıtt: Feró István Ferenc: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fıvel határozatképes. Javasolja, hogy vegyék fel a napirendek közé az ülés elıtt kiosztott két anyagot: Elıterjesztés a évi költségvetési elıirányzatok módosítására Gazdálkodási Irodavezetı ismerteti, Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı Együttmőködési Megállapodás elfogadása e témáról ı ad tájékoztatást, mint FB elnök. Elıször azon napirendeket tárgyalnák, melyekhez vendégek érkeztek. Szabó András: Egyebek között lenne egy felvetése. Feró István Ferenc: Más kiegészítés nem lévén kéri a bizottság döntését a napirendek elfogadásáról. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. A Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

2 2 Napirend: 1. Elıterjesztés az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit kft. üzleti átvilágításáról készült jelentésrıl 2. Elıterjesztés az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit kft. által ellátott közfeladatok átszervezésérıl 3. Elıterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemelésére 4. Tájékoztató a Vay Miklós Szakképzı Iskolához integrált Városi Sportpálya mőködési tapasztalatairól 5. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 6. Elıterjesztés a évi költségvetési elıirányzatok módosítására 7. Tájékoztató a belsı ellenırzés évi munkájáról 8. Egyéb ügyek Szabó András felvetése Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı Együttmőködési Megállapodás elfogadásáról Napirend tárgyalása: 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit kft. üzleti átvilágításáról készült jelentésrıl Déry Zoltán: Bevezetıjében elmondja, nagyon örül az átvilágítási jelentésnek, jobb lett volna ezzel kezdeni az átszervezést. Az anyag sok mindenre rávilágít, olyan megállapításokat tartalmaz, mely ideje, hogy napvilágra került. Szól a könyvelési problémákról (analitikus alátámasztás hiánya, rosszul kibocsátott számla, számviteli nyilvántartás alkalmatlansága), szerzıdések, egységes vállalatirányítási rendszer hiányáról. Szó volt az anyagban a BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft-rıl is, mely arra késztette a könyvelést, hogy 90 napon túli kintlévıséget 16, 2 mft-ot számoljon el. Tudomása szerint az erre vonatkozó jogszabály erre lehetıséget ad, de nem írja elı kötelezıen. Személyesen nem ismeri a Kft. könyvelıi állományát, de megkérdıjelezi a hozzáértésüket. Megfogalmazza az anyag azt is, hogy az operatív együttmőködés szabályozatlan az ügyvezetés és a tulajdonosok között ez véleménye szerint alapvetı probléma. Sajnálatos továbbá, hogy a cég SZMSZ nélkül mőködött, pedig a FB októbere óta kérte ennek kidolgozását, ezen kívül elmaradt a belsı ellenırzés kimunkálása is. Érzése szerint az ügyvezetés terén is vannak mulasztások. Kérdést tesz fel a Gazdálkodási Irodavezetı felé késedelmes fizetés miatt az ESCO felé - 12,4 mft -. Nehezményezi továbbá, hogy a jelenlegi gazdasági vezetı egy nappal azután állt munkába, hogy megtörtént az átadás-átvétel ( ). Összességében elmondható, a jelenlegi helyzeten feltétlenül változtatni kell másik napirend keretében vannak javaslatok a módosításra, gyors és drasztikus intézkedést kér és vár. Poncsák Ferenc: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy az önkormányzat az RFV felé soha nem tartozott, így nem az önkormányzat az okozója annak, hogy az RFV az RFV ESCO felé késedelmi kamatot fizetett a kintlévı tartozások után. Megjegyzi, az önkormányzat egy idıben nem fizette ki az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. számláit, mivel nem feleltek meg a

3 3 szerzıdésnek a leszámlázott termékek. Amint a Képviselı-testület a szerzıdéseket írásban rendezte, az önkormányzat egy napig nem tartozott a Kft-nek. Részletezi a korábbi késedelem okát mőködési kölcsön nyújtása az RFV felé. A zárszámadási rendelet-tervezetben is szerepel, hogy az önkormányzatnak és intézményeinek fennálló tartozása senki felé nincs. Déry Zoltán: Az elhangzottak is bizonyítják a cégen belüli problémákat. Poncsák Ferenc: Megjegyzi, amikor az RFV igazgatója átvette a cég teljes könyvelését augusztus-szeptember már jelezte, hogy folyamatosan fennálló mft a hiány. Az említett könyvelési problémákkal kapcsolatosan elmondja, az még a budapesti könyvelés idejében volt. Nagyon jó véleménnyel van az augusztus óta felvett könyvelırıl. Hangsúlyozza, szükséges feltétel, hogy könyvvizsgáló a beszámolókat véleményezze, aláírja, de nem garancia, hisz ı megkapott anyagból dolgozik, gondosan levédi magát, ha nem jól mőködik egy cég, a könyvvizsgáló nem igazán tud rajta segíteni. Vámosi Ilona: Megköszöni a könyvvizsgáló cég részletes tájékoztatóját, melybıl nagyon fontos dolgok kerültek felszínre. Kérdése, hogy a gazdasági vezetı részére történı könyvelésátadás milyen mélyrehatóan történt? Elmondja, vannak olyan könyvvizsgáló cégek, melyek szükség esetén akár havonta is segítséget tudnak nyújtani kérés esetén és nem biztos, hogy többe kerül, mint amennyi kár jelentkezik ezzel kapcsolatosan. Menet közben is lehetne kérni akár egy normál számlatükör kialakítását, mely nyomon követhetıvé tenné a felmerülı költségeket. Az anyagban vannak keveredések a augusztus elıtti idıszakból. Sikerült-e egy olyan könyvelési módszert kialakítani, melybıl a költségek nyomon követhetıek? Gulybán László: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy az átfogó vállalatirányítási rendszer nélkül látszik, hogy egy mft árbevételő cég hova juthat. Úgy ítéli meg, hogy a két tulajdonos ellentétes érdekei most kiderültek. A többségi tulajdonos nem tudhatja most már talán igen -, hogy az önkormányzatiság és a piaci mőködés hogy lehet hatással egymásra. A kisebbségi tulajdonos elkezdte azt a munkát, melyet jól is végez, a munka az ı érdekei mentén folyt. Tárgyalhatnak a visszamutogatás mentén is, de folyhat az elıremutatás mentén is. Részletezi ezután a cég könyvelési problémáit, nem tudhatja, mennyiben támogathatja az ügyvezetést döntéseiben a könyvelés. Véleménye szerint örülni kell annak, hogy ide jutottak, hisz már tisztán látható a cég mőködése, helyzete, céljai, tisztábban számon kérhetıek döntéseik hatása a jövıben. Elmondja ezután, hogy az átadás-átvétel megvilágította a kommunikációs problémákat, majd részletezi a könyvelı munkába állásának körülményeit. İsszel tehát szembesültek a problémákkal, a november 7-ei taggyőlés jegyzıkönyve már egyértelmően errıl szólt. A 2009-es év lezárása, a könyvvizsgálói jelentés, mérleg elkészítése egy folyamat, melynek tanulságai most látszanak. Feró István Ferenc: A napirend az átvilágításról készült jelentés elfogadásáról/nem elfogadásáról, kiegészítésérıl szól. Az idén márciusban tartott FB ülés döntése szerint egy független cég elvégezte a Kft. átvilágítását, a megbízást az RFV Nyrt. magára vállalta, külsı finanszírozással objektív átvilágítást vártak véleménye szerint kaptak is -. Kérés volt, hogy ne csak 2009-tıl, hanem a kezdetektıl készüljön az átvilágítás, mely meg is történt ennek nagyon örül -. Véleménye szerint az anyagban foglaltak mentén haladva meg lehet azt az elképzelést valósítani, hogy egy városüzemeltetı vállalat nonprofit jellegő Kft-vel szakmai hozzáértéssel folytassa az üzemeltetést. Hangsúlyozza a folyamatok gyorsaságának jelentıségét, továbbá a kommunikáció megfelelı áramlását: elképzelés, FB véleményezés,

4 4 önkormányzati felhatalmazás, többségi tulajdonosi képviselınek felhatalmazott akaratnyilvánítása a Taggyőlésen. A tanulópénzt megfizette az önkormányzat, de ha nem történik meg idıben az átvilágítás, még nagyobb problémák is lehettek volna. Dr. Nagy Lajos: Elsıként megköszöni az elismerı szavakat az átvilágítást illetıen. Gyors és hatékony munkavégzésre voltak késztetve, melyet el is végeztek. Amikor felkérték ıket a munkára sokkal kisebb veszteségrıl volt szó, de idıközben kiderült, hogy jóval több a veszteség, mint amennyirıl szó volt. Szól a veszteség okairól, melyet tartalmaz az anyag. Összetett helyzetrıl van szó, melynek egy része technikai értékbecslés, a követelés az elkövetkezendıkben is él, csak a mérleg valódisága szempontjából állította kész helyzet elé a könyvvizsgáló a céget, csak akkor tud hitelesítı záradékot kiadni, ha az értékvesztést elszámolják. A cégnek meg lett volna az a lehetısége, hogy nem számolja el, csak akkor nem hitelesítı záradékkal látja el a könyvvizsgáló a mérleget, úgy ítélte meg, hogy a 90 napon túli követelések befolyása ha nem történik különleges intézkedés kétséges lehet, bár az elkövetkezı idıszakban ennek egy része még befolyhat. Felvetıdött olyan könyvvizsgáló alkalmazása, aki idıközben is segítségére lehet a cégnek ez nem egyszerő dolog, ugyanis az RFV tızsdén jegyzett cég, konszolidálásra kötelezett. A könyvvizsgálói felelısség kérdésébıl adódóan szokott kialakulni, hogy aki az anyavállalat könyvelését végzi, az a leányvállalatot is könyvvizsgálja, hisz az anyavállalat könyvvizsgálója felel a leányvállalat mérlegében szereplı adatok helyességéért bár ettıl természetesen el lehet térni. Elmondja még, hogy az általuk leírtak tényeken alapulnak, mielıtt kiadták végleges jelentésüket az ügyvezetéssel, Felügyelı Bizottsággal, tulajdonosokkal ismertették, lehetıséget kaptak arra vonatkozólag, hogy az általuk leírtakat esetleg más megvilágításban megtegyék kisebb pontosítások történtek -. Van egy szakmai befektetı, mely az energia területén nagyon jól végzi munkáját, de a közétkeztetéshez nem ért. Nem véletlenül jutottak arra a megállapításra bár errıl velük nem tárgyaltak -, hogy ezen üzletág tılük profilidegen, melytıl megfelelı egyezség esetén hajlandóak megválni. A 2. napirendre készítettek ezzel kapcsolódóan egy üzleti tervet, mely azt mutatja, ha e két üzletágat leválasztják és az elıterjesztésben szereplı 172 mft-os árral és hasonló kamatkondíciókkal megvásárolják, akkor ez az üzletág megfelelı odafigyelés esetén ki tudja önmagát termelni az elkövetkezendı 10 év alatt. Déry Zoltán: Véleménye szerint megalapozott továbblépésre van szükség. Kérdése, a jelenlegi könyvelı el tudja-e látni a továbbiakban a feladatát, és ügyvezetı úr úgy érzi-e, kellıen átlát-e mindent, kellıen kézben tudja-e tartani a Kft. vezetését, nehogy a jövıben hasonló esetekre kerüljön sor. Gulybán László: Felvetésre válaszolva elmondja, ha az ı átlátása nem mőködött volna, nem lennének itt. Ha nem hívja fel a tulajdonosok figyelmét e problémára, nem tudja mikor derült volna ki. A könyvelést január 1-tıl olyan állapotba hozták, mely alkalmas arra, hogy sokkal árnyaltabban látszódjon a kép szeptember végén is igyekeztek sok mindent megállapítani, viszont év közben egy könyvelési struktúrát megváltoztatni lehetetlen. Feró István Ferenc: Megítélése szerint, ha nem lett volna egy ügyvezetés a cégnél, nem valószínő, hogy a felszínre kerültek volna e problémák. Most már a folyamatokat fel kellene gyorsítani és véleménye szerint mőködhet a cég. A héten tartott rendkívüli FB ülésen további finomításokra került sor, az RFV azon feladatokat, melyeket ellát, az önkormányzat kérésére helyi emberrel mőködtesse, hisz elsıdleges feladat, hogy a közszolgáltatás tökéletesen mőködjön.

5 5 Poncsák Ferenc: Az eset kapcsán érdemes lenne elgondolkodni azon, elegendı számú belsı ellenıre van-e az önkormányzatnak. A korábbi években nem voltak Kft-k, de ma már több van és jelentıs forgalmat bonyolítanak le, továbbá van 8 önálló intézménye az önkormányzatnak és társulás keretében egy belsı ellenır végzi a belsı ellenıri feladatokat. Talán megduplázhatnák számukat e téma egyébként jelen ülés napirendjén lesz. Feró István Ferenc: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a határozattervezet A.) variációjáról, miszerint a Képviselı-testület az N&N Con Kft. által az RFV- Sárospatak Kft. üzleti átvilágításáról készült tárgybeli elıterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Sárospatak Város Önkormányzatának jelen határozatban foglalt döntését az RFV-Sárospatak Kft. taggyőlésén képviselje. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 33/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti átvilágításáról készült jelentésrıl A Pénzügyi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezet A.) variációját javasolja elfogadni a Képviselı-testületnek. 2. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit kft. által ellátott közfeladatok átszervezésérıl Aros János: Beszámol arról, hogy a Képviselı-testület korábbi döntésének megfelelıen részt vettek azon az egyeztetı tárgyaláson, melynek végeredményét tartalmazza az elıterjesztés. A felhatalmazás arra vonatkozott, hogy valamennyi üzletágban próbáljanak meg élni a kivásárlás lehetıségével. Az N&N Con Pénzügyi Tanácsadó Kft. által készített anyag melyet mindenki kézhez fog kapni is alátámasztja, hogy a kivásárlással további megtakarítások érhetıek el. İ mft megtakarítást remélt, de az anyagban szereplı számok ennél kevesebb összeget mutatnak, de mindenképp nyereségesen üzemeltethetı az üzletág, amennyiben az önkormányzat vagy a Kft. elvégzi a kivásárlást. Szól még a bekerülési költség és az eladott ételmennyiség növelésérıl, ezzel párhuzamosan a minıség fokozásáról. A javaslat tehát azt tartalmazza, hogy két üzletágban történjen meg a kivásárlás közétkeztetés, karbantartás -. A karbantartásnál tulajdonképpen nincs szó kivásárlásról, hisz az évente átadott pénzzel gazdálkodik a közös Kft., reményeik szerint a kivásárlás és átalakítás után 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévı Kft. Megvizsgálták e lehetıséget a hı-, távhıszolgáltatás és villamosenergia-szolgáltatás vonatkozásában is, ezen esetekben sem mondanának le a kivásárlás lehetıségérıl, viszont több ok miatt most azt javasolják, hogy ezek üzemeltetését egy új cégen keresztül tegyék

6 6 meg. Az új cégek feltételeit is tartalmazza az elıterjesztés, melyek aljegyzı asszony és jogászok által kidolgozva visszakerülnek még a bizottság, testület elé. Elmondja, azért nem javasolják most élni e lehetıséggel, mert 220 mft-ba kerül a közétkeztetés kivásárlása nemcsak a beruházási értéket kell kivásárolni, pótolni kell a veszteséget is -. Ezen üzletágakban tehát teljesen új cég létrehozását javasolják, vagy meghirdetik, közbeszereztetik, de nem biztos abban, hogy olyan cég végzi majd a feladatot, mely kedvezı feltételekkel tudja biztosítani a szolgáltatást, továbbá azt sem lehet tudni, lehete bármilyen befolyásuk a szavazati arányra vonatkozóan (51-49 %). Javaslat tehát a jelenlegi cég tulajdonrészének a kivásárlása - a közétkeztetéssel kapcsolatos beruházás kivásárlása -, ezt, ill. a karbantartást az így már 100 %-os önkormányzati tulajdonú cég végezné, a hı-, távhıszolgáltatást és villamosenergia-szolgáltatást nem 25, hanem 15 éves idıtartamra egy %-os közös tulajdonú céggel szeretnék elvégeztetni. Kedvezı az önkormányzat számára, hogy a jelenleg 90 mft körüli mőködési költséget 60 mft alá fogja tudni szorítani az új cég itt is megtakarítás jelentkezik -. Déry Zoltán: Az elızı napirend vitája kapcsán feltétlenül szükségesnek látja, hogy változtassanak a jelenlegi helyzeten, melyre megoldásnak látszik a feladatok megvalósításának két felé bontása. Megismerve az elıterjesztést egyetért azzal, hogy a közétkeztetés és karbantartás maradjon meg a jelenlegi Kft-n belül, a hı-, távhıszolgáltatást és közvilágítást helyezzék új keretek közé. Kérdése, feltétlenül szükséges-e, hogy az új cég is közös tulajdonú legyen hisz ez esetben az ügyvezetést átadnák, a Felügyelı Bizottságban lennének többségben, továbbá mibıl tudnák finanszírozni a kivásárlást? Az átszervezéssel egyetért. Vámosi Ilona: Az átszervezéssel ı is egyetért, de kérdése, ha átkerül az ügyvezetés, mennyire lesz átlátható a cég mőködése, nem járnak-e megint úgy, mint az elmúlt évek alatt? Aros János: Az energetika üzemeltetésénél 3 variáció jöhet szóba, melyet ismertet. Ha az önkormányzat üzemeltetné tovább és visszaalakítaná intézménnyé és közalkalmazottakkal mőködtetnék nem lenne mőködıképes. Az önkormányzat saját cégén keresztül is üzemeltethetné, de éppen abból adódtak a problémák, mert nem értenek az energetikához. Ebbıl adódott a konfliktus. Ha meghirdetik, 100 %-os tulajdonú más cég üzemeltetné megjegyzi erre van a legtöbb példa -. Ettıl nagyobb garancia, ha valamilyen százalékban az önkormányzat a cégben marad, bár nem az önkormányzaté lenne az ügyvezetés, viszont adnak egy lehetıséget egyrészt a kisebbségi tulajdonláson, másrészt a Felügyelı Bizottságon keresztül legalább rálátásuk lesz a cégre. Megjegyzi, ha egy külsı cég végzi ugyanezt, még ezen lehetısége sincs meg az önkormányzatnak. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a következı napirendnél az önkormányzat 150 mft-os folyószámla hitelkeretét 400 mft-ra javasolják megemelni. Ha úgy dönt a testület, hogy az önkormányzat fogja kivásárolni a közétkeztetés beruházását, e hitelkeretbıl ezt meg tudják tenni. Ha a Kft. vásárolja ki a beruházást ı is ezt javasolja -, a Kft-nek két lehetısége van: vagy hitelt vesz fel elıtte viszont az önkormányzatnak a hiányt pótolnia kell -. Ha a cég nem jut beruházási hitelhez az lenne a javaslata, adjanak kölcsön a Kft-nek a folyószámla hitelbıl, melyet visszafizet kamatokkal. Legtisztább az lenne, ha a Kft. beruházási hitelhez juthatna és ı bonyolítaná le az egészet. Elmondja még, hogy azért is emelnék meg 400 mft-ra a folyószámla hitelkeretet, mert az idén induló beruházások utófinanszírozásúak.

7 7 Feró István Ferenc: Megjegyzi, energetikai üzletágban a cégnek komoly tapasztalatai vannak, ık a beruházók és felvetették azt a lehetıséget is, hogy a közvilágítás korszerősítését amennyiben van rá lehetıségük megteszik. Aros János: Kiegészítésként elmondja, az imént elhangzottak a szerzıdéskötéskor konkretizálódnak, most egy utat ajánlanak a bizottságnak, testületnek. Ha úgy dönt a testület, hogy ez az út járható, minden szerzıdés elıkészítve visszakerül mind a bizottságok, mind pedig a testület elé. Megjegyzi, már több dolog is felmerült idıközben jogutódlás, alkalmazottak helyzete, hiánypótlás az önkormányzati lakásokat tekintve (20 mft), stb. -. Déry Zoltán: Az elhangzottak alapján ı is azt látja kedvezınek, hogy a megmaradó Kft. hitelkerete biztosítsa a kivásárlást. Az önkormányzatnak az idén induló beruházásokhoz biztosítani kell a saját erıt, sıt meg kell elılegezni, a rendelkezésre álló összeget nem lenne célszerő erre fordítani. Kérdése az elhangzottakat is figyelembe véve, hogy a 224 mft-ot képes lesz-e a Kft. feldolgozni, a hitelt visszafizetni? Aros János: Nem ismeri még a bizottság az N&N Con Kft. elemzését, mely azt mutatja, hogy odafigyeléssel kigazdálkodható a hitel visszafizetése. Számításaik szerint, ha 10 évre felvesznek kölcsönt, évi 35 mft-tal visszafizethetı jelenleg 76 mft szolgáltatási díjat fizetnek. Természetesen a 35 mft törlesztı részleten kívül lesznek még költségei, de még így is érhetı el megtakarítás. Déry Zoltán: Megjegyzi, nem ismerik még az N&N Con Kft. anyagát. Egyed Attila: Javasolja majd felhívni a Kft. figyelmét, hogy nyereség esetén mindenképpen tartalékot képezzen. Ne csak a hiteltörlesztéssel kalkuláljanak, hisz pl. az eszközök idıvel elhasználódnak, stb. Aros János: Elmondja, ez is szerepel az anyagban. Hozzáfőzi még az elmondottakhoz, hogy az évi 76 mft most is fennállna, ha a konyhák a régi szerkezetben maradtak volna. Látszik, hogy a 3 év alatt is volt megtakarítás és látszanak a további megtakarítások is. Dr. Nagy Lajos: Elmondja, szerencsésebb helyzetben lettek volna, ha a bizottság ismeri az általuk elkészített anyagot, de a mai napra vállalták ennek elkészítését. Jelenleg van egy szerzıdéses kötöttség, melybıl egyoldalúan vagy kölcsönös megegyezéssel lehet kilépni ez utóbbi olcsóbb, ez történik most is. Elsı lépésként azon üzletágaktól megválik az ESCO, ill. RFV, mely nem mőködik profi szinten közétkeztetés, karbantartás -, melyhez kompromisszumokat kell kötni. A korábbi elképzeléshez, hogy minden tevékenység kerüljön kivásárlásra a másik fél nem járul hozzá. Elképzelés szerint a jogutód marad a jelenlegi RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. Gulybán úr vezetésével, ehhez meg kell oldani a veszteség rendezését, részletezi ennek módját. Az anyagban a 172 mft-os alapösszeggel és ennek kamatával számoltak. A 10 éves idıszakban évi 6 mft pótlólagos befektetéssel számoltak 63 mft -. Elképzeléseik szerint a törlesztés 2011-ben kezdıdne egyenlı ütemben. Megjegyzi még, hogy a tervben egy inflációkövetı költségnövekedéssel is számoltak melyet részletez, továbbá azzal, hogy az átállásnál likviditási problémái is lehetnek a Kft-nek, ezért 15 mft folyószámla hitel lett beállítva erre az évre, a következı évtıl kezdve erre már nincs szükség a számítások alapján. Összességében tehát elmondható, hogy mind eredményben, mind cash flow-ban a következı idıszak nyereséges lehet és pozitív szaldója van a rendszernek, mely abból adódik, hogy nagyon magas volt a szolgáltatási díj, ezzel szemben a karbantartási, javítási költségek,

8 8 amortizáció ezt az összeget a 172 mft-os kivásárlás esetén nem fogják elérni. Hangsúlyozza végül a térítési díjak inflációnak megfelelı emelkedését az évek folyamán két év óta nem volt térítési díj változás. Déry Zoltán: Megjegyzi, ha megkapják az anyagot tisztábban fognak látni. Vámosi Ilona: Úgy érzi a vezetés felelısségét is vizsgálni kellene. Egy vezetınek felelıssége kell, hogy legyen. Olyan rendszert kellene kialakítani, hogy érdekelt legyen a vezetı abban, hogy jól mőködjön a folyamat, hisz a városban nem az egyetlen konyháról van szó. Kellene térítési díjat emelni, de környezı közétkeztetéseket megnézve sok helyen csökkentek a közétkeztetési díjak. Ezt akkor lehet kivitelezni, ha valaki erre 100 %-osan odafigyel, felelısséggel tartozik a Kft-ért. Egyed Attila: Felvetésre elmondja, hogy nem kellene összehasonlítani a konyhákat, hisz másmás profillal dolgoznak az egyes konyhák. Vámosi Ilona: Ahhoz, hogy nyereséges legyen ez a konyha a városban, az ügyvezetınek és az apparátusnak keményen kell dolgoznia. Kialakult a városban, hogy az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. a fı közétkeztetı, sárospataki embereknek munkát adó munkáltató, mely egyik oldalról érdem, másik oldalról piaci viszonyok mellett produkálni kell a nyereséget, amibıl a hitelt és egyéb költségeket fedezni tudja. Déry Zoltán: Az elızı döntés arra irányult, hogy elfogadják a felülvizsgálatról készült anyagot, melyet megköszön, hisz sokat segített a tisztánlátás vonatkozásában. Abban is egyetértés kezd kialakulni, hogy megbontsák a régi céget és létrehozzanak egy új szervezetet, azonban arra nézve biztosítékot szeretne látni, hogy a továbbiakban könyvelési zavarok, felületességek nem fognak elıfordulni a Kft. életében. Vámosi Ilona: Az üzleti tervben már egyértelmően szerepelnek a továbblépési lehetıségek, viszont ezt az anyagot most kapták kézhez. Déry Zoltán: Ez esetben errıl is kellene állásfoglalást kialakítani. Feró István Ferenc: Általános javaslata, hogy az eredményhez jutó folyamatok - a megerısített FB, önálló 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévı új közétkeztetést, karbantartást ellátó Kft., minden fontos esemény testület által történı megerısítése - és e folyamat továbbvitele garanciát nyújthat arra, hogy e kérdésben tájékozottabbak legyenek, jobban átlássák a dolgokat, precízebben mőködjön a rendszer. A novemberben elindult folyamatot kellene tovább erısíteni. Dr. Szabó Rita: Megvilágítva az elıterjesztések logikáját elmondja, az elızı napirendi pont tartalmazta a jövıre mutató intézkedésekre tett javaslatot is, hisz az átvilágításról készült jelentés 7. fejezete részletesen taglalja, mit lenne célszerő a jövıre nézve megtennie az RFV- Sárospatak Kft-nek. Ha a tevékenységek közül marad a Kft-ben kettı, akkor abban a vonatkozásban itt kell megfontolni és foganatosítani a javaslatokat, ha átkerül három üzletág egy új gazdasági társaságba, akkor az új gazdasági társaságban kell ezeket a javaslatokat megfontolni és életbe léptetni. Elmondja továbbá, hogy az üzleti terv jelen elıterjesztés részét még nem képezte, de döntéseikhez nagyon fontos. Az elıterjesztés határozati-javaslatában azon legfıbb pontok kerültek megfogalmazásra, amelyeket most elhatároznak, de a május végi testületi ülésre a

9 9 részletek kidolgozásra kerülnek. Természetesen az üzleti terv az önkormányzat számára nagy segítség arra nézve, hogyan fogalmazzák meg a részleteket. Déry Zoltán: Ahogyan már elmondta a felülvizsgálat olyan súlyos hiányosságokat tárt fel, melyeket meg kell elızni. Feró István Ferenc: A hozzászólásokból úgy ítéli meg, hogy a határozati-javaslattal a bizottság egyetért, kéri a bizottság döntését. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 34/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott tevékenységek átszervezésének elhatározásáról A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. Feró István Ferenc: Javasolja, hangozzon el a képviselı-testületi ülésen, hogy az átvilágítási anyagban tett útmutatók, ill. az üzleti terv betartására fokozottan figyeljenek, és megfelelı legyen az információáramlás az ügyvezetés, Felügyelı Bizottság, Taggyőlés és Képviselıtestület között. 3. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemelésére Feró István Ferenc: Az önkormányzat folyószámla hitelkeretének 150 mft-ról 400 mft-ra történı megemelését tartalmazza az anyag, a megvalósítani kívánt európai uniós forrással támogatott beruházások elıfinanszírozása, ill. a beruházások kivásárlása céljából. Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését az elıterjesztésrıl. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 35/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemelésérıl

10 10 A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 4. NAPIRENDI PONT Tárgy: Tájékoztató a Vay Miklós Szakképzı Iskolához integrált Városi Sportpálya mőködési tapasztalatairól Szabó András: Örömmel olvasta az anyagot, melybıl látható, hogyan tudják kihasználni a kapott létesítményt, egyben reméli, hogy igazgató úr jövıre vonatkozó tervei is megvalósulnak majd. Feró István Ferenc: A tankonyha felszerelése felıl érdeklıdik. Dr. Téglás Zsolt Gábor: A szakképzési hozzájárulások egy részét fel tudták használni e célból, ill. az oktatott szakmák lehetıségeit faipar, építészet, burkoló, kımőves -, és hangsúlyozza, hogy az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft-vel is nagyon jó az együttmőködésük, átvette az intézmény a használtabb, elavult gépeket, berendezéseket. Elmondja még, hogy az iskolai rendezvényeiket is a tanétteremben tartják. Kapnak segítséget is, örülnek a támogatásoknak, legutóbb a Hollóházi Porcelángyártól kaptak szakképzési hozzájárulásként porcelán tányérokat. Szabó András: Megjegyzi, a késıbbiek folyamán kérni fogja az intézmény tapasztalatát akár írásban, táblázat formájában - a szolár és gázfőtéső rendszer kiépítésérıl, hisz lehet, hogy más intézménynél is hasznosítható lenne. Dr. Téglás Zsolt Gábor: A rendszert nemsokára beüzemelik és remélhetıleg nemcsak a diákok tanulását tudják vele megcélozni, hanem gazdaságos is lesz. Feró István Ferenc: Gratulál igazgató úrnak az elért eredményekhez és további sikereket kíván a jövı elképzeléseihez. Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a tájékoztató tudomásulvételérıl. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 36/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t a Vay Miklós Szakképzı Iskolához integrált Városi Sportpálya mőködési tapasztalatairól A Pénzügyi Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a Képviselıtestületnek a tudomásul vételét.

11 11 5. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Poncsák Ferenc: Hozzászólásában elmondja, a könyvvizsgálói jelentéssel került kiküldésre az anyag, mely részletes grafikai elemzésekkel ellátott, így az elıterjesztés rövidebb. A mőködési hiány a terveknek megfelelıen alakult, 363 mft volt betervezve évben és 385 mft lett. Alapvetıen nem volt gazdaságilag olyan rossz év, mint amilyenre számítani lehetett, ettıl lényegesen rosszabb lesz. A mőködési hiány korlátok között volt, a kötvényfelhasználásról szóló kimutatást elkészítette holnap megjelenik az interneten is -. Összességében 1 milliárd 700 millió forint volt január 1-jén a kötvénybıl fel nem használt rész, ami év végére 970 mft-ra csökkent, ez az összeg december 31-én az önkormányzat számláján volt. Alapvetıen 3-4 tételre ment el a kötvényfelhasználás tavalyi évben: fürdıfelhasználás I. ütem, pótmunkák, 70 mft-os törzstıke emelés, járóbeteg központ és iskolabıvítés megelılegezett része. Déry Zoltán: Szerepel az elıterjesztésben, hogy a 2009-es költségvetési évet 149,9 mft folyószámla és 80 mft munkabérhitellel zárta az önkormányzat (229,9 mft), a szövegezés késıbbi részében pedig már 227 mft szerepel. Poncsák Ferenc: Felvetésre elmondja, a 227 mft a január 1-jei likvid hitel, a 229,9 mft a december 31-ei, a mérlegbıl látható 2 mft-tal bıvült a rövid lejáratú likvid hitel állomány melyet részletez. Déry Zoltán: A 4. sz. melléklet tartalmazza a tervezett és tényleges kiadásokat. Több intézménynél tapasztalja Kommunális Szervezet, Vay Miklós Szakképzı Iskola, Rendelıintézet, ÁVG -, hogy olyan terven felüli kiadásai vannak, amelyek a módosított oszlopban nem szerepelnek. Ezek kifizetésére hogy került sor, milyen döntés alapján ha nincs róluk testületi döntés? Poncsák Ferenc: Elmondja, hogy a módosított elıirányzat nincs részleteire bontva, mint a teljesítés egyik-másik helyen. Déry Zoltán: Hangsúlyozza, hogy rengeteg olyan kifizetés szerepel a táblázatban, mely elıtt nincs döntés. Poncsák Ferenc: Az a kérdés, valamilyen szankció érje-e azokat, akik elıirányzat nélkül vásárolnak? Déry Zoltán: Kérdése, milyen mechanizmussal történnek költségvetési módosítás nélkül kifizetések? Poncsák Ferenc: Kötelezettséget vállalni akkor lehet, ha az elıirányzat rendelkezésre áll elmélet szerint -. A valóságban többször úgy van, hogy elıször megtörténik a beszerzés, melyrıl utólag hoz határozatot a Képviselı-testület, némely esetben pedig nem hoz döntést a testület, mert nem terjesztenek elı kérelmet (pl. bérlakás nyilvántartó szoftver a hivatalnál). Déry Zoltán: Kérdése, hogy milyen alapon történnek a kifizetések? Az intézmény vezetıje döntötte-e el, vagy valaki a hivatalnál?

12 12 Poncsák Ferenc: A kifizetést az utalványozó és az ellenjegyzı rendeli el, melyet nem lehet intézményekre leszőkíteni, így van a hivatalnál-intézményeknél egyaránt. Déry Zoltán: Nem tudja elfogadni. Poncsák Ferenc: İ sem tudja elfogadni, mégis így van. Elmondja még, hogy a beruházások és a felújítások a költségvetésben tételesen vannak felsorolva. A teljesítéshez elıször szükséges az elıirányzat, aztán a szerzıdés. A szerzıdéseket nem ı köti meg, a kifizetéseket a Gazdálkodási Iroda végzi, melyeket az utalványozó és ellenjegyzı rendel el. Déry Zoltán: Az intézmény vezetınek a testület által rendelkezésére bocsátott költségvetési összegen felül nem lehet utalványozni, nincs ilyen joga. Poncsák Ferenc: Szerencsés helyzet, hogy jelen van a belsı ellenır, hallgassák meg, neki mi az ellenırzési tapasztalata e témában. Batta-Istók Sándor: Megjegyzi, nem neki tették fel a kérdést, hanem az irodavezetınek, de elmondja, hogy az intézményvezetık benyújtották költségvetési elıirányzat módosításaikat év közben is, de nem volt költségvetési elıirányzat-módosítás, csak decemberben. Poncsák Ferenc: Kiegészítésként elmondja, hogy június 30-án volt költségvetés módosítás, összesen 3 módosítás volt. Batta-Istók Sándor: Negyedévente elı van írva a költségvetési módosítás. Az intézményvezetık, gazdasági vezetık állandóan arra panaszkodtak hónapokon keresztül, hogy a gazdálkodási irodavezetı nem terjeszti elı a Képviselı-testület számára a költségvetési elıirányzat módosításokat. Poncsák Ferenc: Elmondja, hogy az intézményvezetıi levelek, kérések mind bekerültek a Képviselı-testület elé. Batta-Istók Sándor: Meg kell keresni, mely tétel nem szerepel, valaki hibázott. A napirend témája egyébként nem ez, hanem el kell fogadni a költségvetés végrehajtását. Poncsák Ferenc: Megjegyzi, a hivatalnál is van olyan tétel, melyrıl nem született testületi döntés Kossuth u. 5. akadálymentesítés -. Déry Zoltán: Ha valamely intézményvezetı utalványoz egy összeget, a kifizetés ennek alapján megtörténik-e testületi döntés nélkül? Poncsák Ferenc: Természetesen, az utalványozó rendeli el a kifizetést. Déry Zoltán: Kifogásolja ezt a helyzetet. Felveti továbbá, hogy az egyházak számára tervezve volt 3 mft támogatás és 800 eft lett felhasználva, ill. temetı fenntartására 2,5 mft, de felhasználás nem történt. Poncsák Ferenc: Az egyházak 5,5 mft-ot kaptak, a táblázat 6/a. sz. melléklete a mőködési kiadásokat tartalmazza, az egyházak pedig a temetı fenntartási támogatást felhalmozásra

13 13 fordították, tehát nem a mőködési kiadások között szerepelnek. Tájékoztatásul elmondja, a katolikus egyház temetıregiszter programot vásárolt és további felújítások is történtek. Déry Zoltán: A 6/b. sz. táblázatban szerepel a PATAQUA Kft. bérleti díja 52 mft összegben, és szerepel a Termálfürdı-Camping többletbevétel átvétele is 52 mft-tal pontosítást kérne. Poncsák Ferenc: Az eft a fürdı bérleti díja, mely be is folyt. A többletbevétel átvétele ugyanaz az összeg, csak a költségvetésben átvett pénzként volt betervezve ez az összeg. Év közben megszőnt a termálfürdı, a PATAQUA Kft. bérleti díjként fizette be (az elıirányzat átvett pénzre vonatkozott, a befolyt összeg bérleti díjként). Feró István Ferenc: Kérdése a bizottság felé, el tudja-e fogadni Déry Zoltán képviselı úr véleményét, miszerint kifogásolja, hogy testületi döntések nélkül kerül kifizetésre sok tétel. Déry Zoltán: Elismerik az utalványozás tényét az intézményvezetı részérıl, de nincs mögötte testületi döntés még utólagos sem. Poncsák Ferenc: Megjegyzi, bizonyos esetekben egyáltalán nincs, bizonyos esetekben utólagosan van döntés. Feró István Ferenc: Kéri a bizottság véleményét elsıként Déry képviselı úr által felvetett kifogásolásról. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 37/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t testületi döntések nélküli kifizetésekrıl A Pénzügyi Bizottság az utalványozás tényét elismerve kifogásolja az intézmények részérıl képviselı-testületi döntés nélkül történt kifizetést. Feró István Ferenc: Kéri a bizottság döntését a évi költségvetés végrehajtásáról. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı Déry Zoltán nem vett részt a szavazásban. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 38/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról

14 14 A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet egyhangúlag javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra eft költségvetési bevétellel, eft költségvetési kiadással, és eft pénzmaradvánnyal. 6. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a évi költségvetési elıirányzatok módosítására Feró István Ferenc: Az anyagot ülést megelızıen kapták kézhez, kéri irodavezetı urat röviden ismertesse az elıterjesztést. Poncsák Ferenc: A évi költségvetési rendeletben a pénzmaradvány felhasználása 930 mft értékben lett tervezve, felhalmozási pénzmaradványként megjelölve, mint a kötvényfelhasználásból maradványként meglévı pénzmaradvány. A évi állami támogatások elszámolásakor jelentıs összegő visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melyet a pénzmaradványból kell fedezni. A 930 mft pénzmaradvány teljes összegét nem lehet felhalmozási célra igénybe venni, emiatt viszont felborul a felhalmozási egyensúly. Ennek helyreállítására szükséges az elıirányzat módosítás. Ez azt jelenti összességében, hogy 150 mft-tal a felhalmozási hitel összege ezáltal a fıösszeg is növekszik. Feró István Ferenc: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 39/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról A Pénzügyi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 7. NAPIRENDI PONT Tárgy: Tájékoztató a belsı ellenırzés évi munkájáról Batta-Istók Sándor: Tájékoztatójához nem kíván kiegészítést tenni, az esetleges kérdésekre szívesen válaszol. Bejelenti, hogy április 30-án megszőnik jogviszonya, május 1-tıl az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban fog dolgozni gazdasági vezetıként. Ezúton megköszöni a

15 15 bizottság munkáját, vele szemben tanúsított elnézı magatartást, úgy érzi jó színvonalon dolgoztak egymással. Feró István Ferenc: Megköszöni a belsı ellenır munkáját, ı is úgy érzi, hogy jól tudtak együtt dolgozni az évek alatt. A bizottság sokszor adott plusz feladatot a belsı ellenırnek, melyeket mindig precízen, pontosan elvégzett. Sok sikert és boldogságot kíván az elkövetkezendı idıszakra. Déry Zoltán: Megköszöni a belsı ellenır munkáját, sajnálja, hogy távozik. Az anyagban szerepel, hogy a munkáltatók döntésén alapuló bér a feltételeknek nem minden esetben felel meg. Mire vonatkozik ez? Batta-Istók Sándor: Felvetésre elmondja, a vezetık hoznak bizonyos döntést a dolgozókkal kapcsolatosan, pl. valakit kineveznek igazgató-helyettesnek, nem a közalkalmazotti bért kapja, hanem munkáltatói döntésen alapuló összeget határozat alapján -. Ha idıközben az igazgató-helyettest visszaminısítik pedagógussá, közalkalmazotti törvény alapján a bérét nem lehet visszaminısíteni, nem csökkenthetı. A munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítésrıl évente külön határozatot kellene hozni, ismertetni a dolgozóval, melyet a személyi anyaghoz is csatolni kell. İ a személyi anyagokat vizsgálta és ezen határozatok hiányoztak. Déry Zoltán: Ezek szerint adminisztrációs mulasztásról van szó. Batta-Istók Sándor: Igen, egyébként nagyon sok intézménynél van munkáltatói döntésen alapuló béreltérítés. Déry Zoltán: Súlyos megállapítás az anyagban, hogy a SIDINFO Kft. elıreláthatólag 3-5 éven belül nem lesz önfenntartó. Az idén lejár az önkormányzat kötelezettsége, miszerint fenn kell tartani. Aggodalmát fejezi ki e helyzetért. Feró István Ferenc: Véleménye szerint a Kft. igazgatóját fel kellene kérni, hogy következı testületi ülésre készítsen egy pénzügyileg alátámasztott elképzelést a jövıre vonatkozóan, hisz attrakcióval bıvült az intézmény panoptikum -. Déry Zoltán: A Kft. ügyvezetıjével beszélt, aki elmondta, megállapodást kötöttek a vármúzeummal, hogy a látogatókat irányítsák a Bástyába. Egyed Attila: Elmondja, hogy A Mővelıdés Háza és Könyvtára közel 100 mft-ba kerül a városnak, a SIDINFO Kft., mely majdnem ugyanolyan nagyságrendben terjeszti a kultúrát 20 mft. Egyetért azzal, hogy jó lenne elérni, hogy még 20 mft-tal se kelljen támogatni az Újbástyát, és önfenntartó lenne. Ugyanakkor A Mővelıdés Háza és Könyvtára igazgatójának is el kellene gondolkodni az intézmény bevételeinek növelésén. Szabó András: A belsı ellenır távozásával kapcsolatban elmondja, ı is sajnálja, hogy elmegy, hisz sok döntése alapult az ı véleményén. Déry Zoltán: Érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy két belsı ellenıre legyen az önkormányzatnak ahogy irodavezetı úr már elmondta -. Javasolja erre felhívni a Képviselı-testület figyelmét.

16 16 Egyed Attila: Vagy bıvíteni javasolja a létszámot, vagy pedig a belsı tartalékokat átszervezni, hisz az APEH-hoz kerül a helyi iparőzési adó beszedése. Déry Zoltán: Véleménye szerint megfelelı végzettség és gyakorlat is szükséges a feladatok ellátásához. Feró István Ferenc: Több hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a tájékoztatóról, valamint a belsı ellenıri létszám bıvítésének javaslatáról. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 40/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t a belsı ellenırzés évi munkájáról A Pénzügyi Bizottság a belsı ellenırzés évi munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. A bizottság megítélése szerint két belsı ellenır személyére lenne szükség a további idıszakban, mert megsokszorozódtak a feladatok. 8. NAPIRENDI PONT Tárgy: Szabó András felvetése Szabó András: Felvetette a tilosban parkolás díját, hisz pénzügyi vonatkozása van. A rendvédelmi szervek 30 eft-ra büntetnek, míg a közterület-felügyelık 3 eft-ra. Hatékonyabban kellene végezni a munkájukat a közterület-felügyelıknek. Déry Zoltán: Szól a város parkolási gondjairól. Szabó András: Meg kell oldani a város parkolási problémáit mint mindenhol az országban. Feró István Ferenc: Elmondja, sok ülésen beszéltek már a parkolási rend kialakításáról a városban, de sajnos még nem oldódott meg. A vállalkozók kommunális adójának megszőnését igen gyorsan megszavazták 8 mft,-, a parkolás esetében csak a fürdıvendégeket sújtják. Déry Zoltán: Véleménye szerint érdemes lenne megvárni az új kormány adóelképzeléseit, várhatóan adócsökkentések lesznek. Szabó András: Magyarországon talán nincs olyan város, ahol nincs kialakítva parkolási rend. Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı Együttmőködési Megállapodás elfogadásáról

17 17 Feró István Ferenc: Hozzászólásában elmondja, korábban kötött egy megállapodást az önkormányzat a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel, mely részletesen tartalmazta a feladatokat, melybıl nem sok minden valósult meg a pénz átadáson kívül. A Megállapodás-tervezettel kapcsolatosan elmondja, hogy az Alapelvek 2. pontjában 5 éves határidı szerepel, míg a zárórendelkezéseknél 1 év itt ellentmondás tapasztalható. Dankóné Gál Terézia: Elmondja, Siska Tamás ügyvezetı úrnak már jelezték ezen ellentmondást és kérte, hogy az alapelveknél maradjon meg az 5 évre szóló szövegezés és a zárórendelkezések közül vegyék ki az 1 éves határidıt. Feró István Ferenc: A évben keletkezett tartózkodás utáni IFA bevétel évre érvényes állami támogatással megnövelt összeg 20 %-ának összege felıl érdeklıdik, mely önkormányzati támogatásként szerepel a tervezetben. Poncsák Ferenc: Kérdésre válaszolva elmondja, eddig 1 Ft után 2 Ft volt az állami támogatás (3 Ft), most 1 Ft után 1 Ft a támogatás (2 Ft), tehát 1/3-al csökkent az önkormányzat által adott támogatás ben 5,4 mft, 2010-ben 3,8 mft volt a bevétel, tehát 1,6 mft a bevétel csökkenése az egyesületnek. Feró István Ferenc: Az iránt érdeklıdik, hogy törvényileg alku tárgya-e a megegyezés? Poncsák Ferenc: Polgárjogi megállapodásról van szó, nincs kötöttség. Feró István Ferenc: Amennyiben jövıre úgy dönt a kormány, hogy nem nyújt támogatást, akkor új megállapodást kell kötni? Szabó András: Hosszúnak tartja az 5 évre kötendı megállapodást. Dankóné Gál Terézia: Kiegészítésként elmondja, az évenkénti támogatás mértékét a felek minden tárgyév február 15-ig a költségvetés elfogadásáig rögzítik, ez szerepel a megállapodás-tervezetben is. Egyed Attila: Jó lenne konkretizálni a támogatás mértékének összegét 2010-ben. Poncsák Ferenc: Elmondja, a költségvetésben számszerősítve van a támogatás mértéke, 3, 8 mft. Feró István Ferenc: A tervezet lényege tehát az, hogy a 2,-Ft helyett 1,-Ft támogatást kap az egyesület, a TDM szervezetek pályázati kiírási rendszerének megfelelıen. Amíg nincs megállapodás, nem tudja elkészíteni költségvetését az egyesület. Déry Zoltán: Az egyesület feladatai felıl érdeklıdik. Feró István Ferenc: A turizmus, turisztika terén nagyon sok feladata lenne az egyesületnek Sárospatakon és környékén. Déry Zoltán: A Tourinform Iroda felıl érdeklıdik.

18 18 Feró István Ferenc: A Tourinform Iroda is ide tartozna kiadványok szerkesztése, turisztikával foglalkozó társaságok összefogása. Tájékoztatásul elmondja, 54 tagja van az egyesületnek, köztük önkormányzatok is. Vámosi Ilona: Tavaly is mőködött az egyesület, így valamilyen feladatot tavaly is végeznie kellett. Feró István Ferenc: Kéri a bizottság döntését a megállapodás-tervezetrıl. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 41/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı Együttmőködési Megállapodás elfogadásáról A Pénzügyi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 17 órakor bezárta. K.m.f. Feró István Ferenc s.k. bizottsági elnök

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2009. április 7-ei rendkívüli együttes ülésérıl Jelen vannak: A Gazdasági, Idegenforgalmi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Az Árpád Vezér Gimnázium

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.803-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az energetikai feladatok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. szeptember 29-én, a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. szeptember 29-én, a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. szeptember 29-én, a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István elnök Hajdu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Dísztermében március 12-én a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Dísztermében március 12-én a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Dísztermében 2008. március 12-én a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Feró István Ferenc elnök Szabó András Hajdu Imre

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl 1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Karbantartási Szerzıdés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta:

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. augusztus 9-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit KFT 3950 Sárospatak Kossuth út 44 Telefon: 06-47/312-069 Fax: 511-310 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE E L İ T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselı - Testület!

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2000-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu TÁJÉKOZTATÓ - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2011. január 04-i rendkívüli ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl 1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15.370/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2011. május 24.- i zárt ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés Városközpont fejlesztı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

62/2011. számú elıterjesztés

62/2011. számú elıterjesztés 62/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben