Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében április 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. április 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében április 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed Attila Szabó András Vámosi Ilona Déry Zoltán bizottsági tagok a Polgármesteri Hivatal részérıl: Aros János alpolgármester Dr. Szabó Rita aljegyzı Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje Batta-Istók Sándor belsı ellenır Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje Dr. Szebényi Tibor ügyintézı Meghívottak: Dr. Nagy Lajos az N&N Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. vezetıje Gulybán László az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. ügyvezetıje Dr. Téglás Zsolt Gábor a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója Megjegyzés: Téglás Erika és Hajdu Imre nincs jelen, Egyed Attila az 1. napirend tárgyalása közben érkezett. Napirend elıtt: Feró István Ferenc: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése 4 fıvel határozatképes. Javasolja, hogy vegyék fel a napirendek közé az ülés elıtt kiosztott két anyagot: Elıterjesztés a évi költségvetési elıirányzatok módosítására Gazdálkodási Irodavezetı ismerteti, Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı Együttmőködési Megállapodás elfogadása e témáról ı ad tájékoztatást, mint FB elnök. Elıször azon napirendeket tárgyalnák, melyekhez vendégek érkeztek. Szabó András: Egyebek között lenne egy felvetése. Feró István Ferenc: Más kiegészítés nem lévén kéri a bizottság döntését a napirendek elfogadásáról. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. A Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

2 2 Napirend: 1. Elıterjesztés az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit kft. üzleti átvilágításáról készült jelentésrıl 2. Elıterjesztés az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit kft. által ellátott közfeladatok átszervezésérıl 3. Elıterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemelésére 4. Tájékoztató a Vay Miklós Szakképzı Iskolához integrált Városi Sportpálya mőködési tapasztalatairól 5. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 6. Elıterjesztés a évi költségvetési elıirányzatok módosítására 7. Tájékoztató a belsı ellenırzés évi munkájáról 8. Egyéb ügyek Szabó András felvetése Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendı Együttmőködési Megállapodás elfogadásáról Napirend tárgyalása: 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit kft. üzleti átvilágításáról készült jelentésrıl Déry Zoltán: Bevezetıjében elmondja, nagyon örül az átvilágítási jelentésnek, jobb lett volna ezzel kezdeni az átszervezést. Az anyag sok mindenre rávilágít, olyan megállapításokat tartalmaz, mely ideje, hogy napvilágra került. Szól a könyvelési problémákról (analitikus alátámasztás hiánya, rosszul kibocsátott számla, számviteli nyilvántartás alkalmatlansága), szerzıdések, egységes vállalatirányítási rendszer hiányáról. Szó volt az anyagban a BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft-rıl is, mely arra késztette a könyvelést, hogy 90 napon túli kintlévıséget 16, 2 mft-ot számoljon el. Tudomása szerint az erre vonatkozó jogszabály erre lehetıséget ad, de nem írja elı kötelezıen. Személyesen nem ismeri a Kft. könyvelıi állományát, de megkérdıjelezi a hozzáértésüket. Megfogalmazza az anyag azt is, hogy az operatív együttmőködés szabályozatlan az ügyvezetés és a tulajdonosok között ez véleménye szerint alapvetı probléma. Sajnálatos továbbá, hogy a cég SZMSZ nélkül mőködött, pedig a FB októbere óta kérte ennek kidolgozását, ezen kívül elmaradt a belsı ellenırzés kimunkálása is. Érzése szerint az ügyvezetés terén is vannak mulasztások. Kérdést tesz fel a Gazdálkodási Irodavezetı felé késedelmes fizetés miatt az ESCO felé - 12,4 mft -. Nehezményezi továbbá, hogy a jelenlegi gazdasági vezetı egy nappal azután állt munkába, hogy megtörtént az átadás-átvétel ( ). Összességében elmondható, a jelenlegi helyzeten feltétlenül változtatni kell másik napirend keretében vannak javaslatok a módosításra, gyors és drasztikus intézkedést kér és vár. Poncsák Ferenc: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy az önkormányzat az RFV felé soha nem tartozott, így nem az önkormányzat az okozója annak, hogy az RFV az RFV ESCO felé késedelmi kamatot fizetett a kintlévı tartozások után. Megjegyzi, az önkormányzat egy idıben nem fizette ki az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. számláit, mivel nem feleltek meg a

3 3 szerzıdésnek a leszámlázott termékek. Amint a Képviselı-testület a szerzıdéseket írásban rendezte, az önkormányzat egy napig nem tartozott a Kft-nek. Részletezi a korábbi késedelem okát mőködési kölcsön nyújtása az RFV felé. A zárszámadási rendelet-tervezetben is szerepel, hogy az önkormányzatnak és intézményeinek fennálló tartozása senki felé nincs. Déry Zoltán: Az elhangzottak is bizonyítják a cégen belüli problémákat. Poncsák Ferenc: Megjegyzi, amikor az RFV igazgatója átvette a cég teljes könyvelését augusztus-szeptember már jelezte, hogy folyamatosan fennálló mft a hiány. Az említett könyvelési problémákkal kapcsolatosan elmondja, az még a budapesti könyvelés idejében volt. Nagyon jó véleménnyel van az augusztus óta felvett könyvelırıl. Hangsúlyozza, szükséges feltétel, hogy könyvvizsgáló a beszámolókat véleményezze, aláírja, de nem garancia, hisz ı megkapott anyagból dolgozik, gondosan levédi magát, ha nem jól mőködik egy cég, a könyvvizsgáló nem igazán tud rajta segíteni. Vámosi Ilona: Megköszöni a könyvvizsgáló cég részletes tájékoztatóját, melybıl nagyon fontos dolgok kerültek felszínre. Kérdése, hogy a gazdasági vezetı részére történı könyvelésátadás milyen mélyrehatóan történt? Elmondja, vannak olyan könyvvizsgáló cégek, melyek szükség esetén akár havonta is segítséget tudnak nyújtani kérés esetén és nem biztos, hogy többe kerül, mint amennyi kár jelentkezik ezzel kapcsolatosan. Menet közben is lehetne kérni akár egy normál számlatükör kialakítását, mely nyomon követhetıvé tenné a felmerülı költségeket. Az anyagban vannak keveredések a augusztus elıtti idıszakból. Sikerült-e egy olyan könyvelési módszert kialakítani, melybıl a költségek nyomon követhetıek? Gulybán László: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy az átfogó vállalatirányítási rendszer nélkül látszik, hogy egy mft árbevételő cég hova juthat. Úgy ítéli meg, hogy a két tulajdonos ellentétes érdekei most kiderültek. A többségi tulajdonos nem tudhatja most már talán igen -, hogy az önkormányzatiság és a piaci mőködés hogy lehet hatással egymásra. A kisebbségi tulajdonos elkezdte azt a munkát, melyet jól is végez, a munka az ı érdekei mentén folyt. Tárgyalhatnak a visszamutogatás mentén is, de folyhat az elıremutatás mentén is. Részletezi ezután a cég könyvelési problémáit, nem tudhatja, mennyiben támogathatja az ügyvezetést döntéseiben a könyvelés. Véleménye szerint örülni kell annak, hogy ide jutottak, hisz már tisztán látható a cég mőködése, helyzete, céljai, tisztábban számon kérhetıek döntéseik hatása a jövıben. Elmondja ezután, hogy az átadás-átvétel megvilágította a kommunikációs problémákat, majd részletezi a könyvelı munkába állásának körülményeit. İsszel tehát szembesültek a problémákkal, a november 7-ei taggyőlés jegyzıkönyve már egyértelmően errıl szólt. A 2009-es év lezárása, a könyvvizsgálói jelentés, mérleg elkészítése egy folyamat, melynek tanulságai most látszanak. Feró István Ferenc: A napirend az átvilágításról készült jelentés elfogadásáról/nem elfogadásáról, kiegészítésérıl szól. Az idén márciusban tartott FB ülés döntése szerint egy független cég elvégezte a Kft. átvilágítását, a megbízást az RFV Nyrt. magára vállalta, külsı finanszírozással objektív átvilágítást vártak véleménye szerint kaptak is -. Kérés volt, hogy ne csak 2009-tıl, hanem a kezdetektıl készüljön az átvilágítás, mely meg is történt ennek nagyon örül -. Véleménye szerint az anyagban foglaltak mentén haladva meg lehet azt az elképzelést valósítani, hogy egy városüzemeltetı vállalat nonprofit jellegő Kft-vel szakmai hozzáértéssel folytassa az üzemeltetést. Hangsúlyozza a folyamatok gyorsaságának jelentıségét, továbbá a kommunikáció megfelelı áramlását: elképzelés, FB véleményezés,

4 4 önkormányzati felhatalmazás, többségi tulajdonosi képviselınek felhatalmazott akaratnyilvánítása a Taggyőlésen. A tanulópénzt megfizette az önkormányzat, de ha nem történik meg idıben az átvilágítás, még nagyobb problémák is lehettek volna. Dr. Nagy Lajos: Elsıként megköszöni az elismerı szavakat az átvilágítást illetıen. Gyors és hatékony munkavégzésre voltak késztetve, melyet el is végeztek. Amikor felkérték ıket a munkára sokkal kisebb veszteségrıl volt szó, de idıközben kiderült, hogy jóval több a veszteség, mint amennyirıl szó volt. Szól a veszteség okairól, melyet tartalmaz az anyag. Összetett helyzetrıl van szó, melynek egy része technikai értékbecslés, a követelés az elkövetkezendıkben is él, csak a mérleg valódisága szempontjából állította kész helyzet elé a könyvvizsgáló a céget, csak akkor tud hitelesítı záradékot kiadni, ha az értékvesztést elszámolják. A cégnek meg lett volna az a lehetısége, hogy nem számolja el, csak akkor nem hitelesítı záradékkal látja el a könyvvizsgáló a mérleget, úgy ítélte meg, hogy a 90 napon túli követelések befolyása ha nem történik különleges intézkedés kétséges lehet, bár az elkövetkezı idıszakban ennek egy része még befolyhat. Felvetıdött olyan könyvvizsgáló alkalmazása, aki idıközben is segítségére lehet a cégnek ez nem egyszerő dolog, ugyanis az RFV tızsdén jegyzett cég, konszolidálásra kötelezett. A könyvvizsgálói felelısség kérdésébıl adódóan szokott kialakulni, hogy aki az anyavállalat könyvelését végzi, az a leányvállalatot is könyvvizsgálja, hisz az anyavállalat könyvvizsgálója felel a leányvállalat mérlegében szereplı adatok helyességéért bár ettıl természetesen el lehet térni. Elmondja még, hogy az általuk leírtak tényeken alapulnak, mielıtt kiadták végleges jelentésüket az ügyvezetéssel, Felügyelı Bizottsággal, tulajdonosokkal ismertették, lehetıséget kaptak arra vonatkozólag, hogy az általuk leírtakat esetleg más megvilágításban megtegyék kisebb pontosítások történtek -. Van egy szakmai befektetı, mely az energia területén nagyon jól végzi munkáját, de a közétkeztetéshez nem ért. Nem véletlenül jutottak arra a megállapításra bár errıl velük nem tárgyaltak -, hogy ezen üzletág tılük profilidegen, melytıl megfelelı egyezség esetén hajlandóak megválni. A 2. napirendre készítettek ezzel kapcsolódóan egy üzleti tervet, mely azt mutatja, ha e két üzletágat leválasztják és az elıterjesztésben szereplı 172 mft-os árral és hasonló kamatkondíciókkal megvásárolják, akkor ez az üzletág megfelelı odafigyelés esetén ki tudja önmagát termelni az elkövetkezendı 10 év alatt. Déry Zoltán: Véleménye szerint megalapozott továbblépésre van szükség. Kérdése, a jelenlegi könyvelı el tudja-e látni a továbbiakban a feladatát, és ügyvezetı úr úgy érzi-e, kellıen átlát-e mindent, kellıen kézben tudja-e tartani a Kft. vezetését, nehogy a jövıben hasonló esetekre kerüljön sor. Gulybán László: Felvetésre válaszolva elmondja, ha az ı átlátása nem mőködött volna, nem lennének itt. Ha nem hívja fel a tulajdonosok figyelmét e problémára, nem tudja mikor derült volna ki. A könyvelést január 1-tıl olyan állapotba hozták, mely alkalmas arra, hogy sokkal árnyaltabban látszódjon a kép szeptember végén is igyekeztek sok mindent megállapítani, viszont év közben egy könyvelési struktúrát megváltoztatni lehetetlen. Feró István Ferenc: Megítélése szerint, ha nem lett volna egy ügyvezetés a cégnél, nem valószínő, hogy a felszínre kerültek volna e problémák. Most már a folyamatokat fel kellene gyorsítani és véleménye szerint mőködhet a cég. A héten tartott rendkívüli FB ülésen további finomításokra került sor, az RFV azon feladatokat, melyeket ellát, az önkormányzat kérésére helyi emberrel mőködtesse, hisz elsıdleges feladat, hogy a közszolgáltatás tökéletesen mőködjön.

5 5 Poncsák Ferenc: Az eset kapcsán érdemes lenne elgondolkodni azon, elegendı számú belsı ellenıre van-e az önkormányzatnak. A korábbi években nem voltak Kft-k, de ma már több van és jelentıs forgalmat bonyolítanak le, továbbá van 8 önálló intézménye az önkormányzatnak és társulás keretében egy belsı ellenır végzi a belsı ellenıri feladatokat. Talán megduplázhatnák számukat e téma egyébként jelen ülés napirendjén lesz. Feró István Ferenc: Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a határozattervezet A.) variációjáról, miszerint a Képviselı-testület az N&N Con Kft. által az RFV- Sárospatak Kft. üzleti átvilágításáról készült tárgybeli elıterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Sárospatak Város Önkormányzatának jelen határozatban foglalt döntését az RFV-Sárospatak Kft. taggyőlésén képviselje. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 33/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti átvilágításáról készült jelentésrıl A Pénzügyi Bizottság tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezet A.) variációját javasolja elfogadni a Képviselı-testületnek. 2. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit kft. által ellátott közfeladatok átszervezésérıl Aros János: Beszámol arról, hogy a Képviselı-testület korábbi döntésének megfelelıen részt vettek azon az egyeztetı tárgyaláson, melynek végeredményét tartalmazza az elıterjesztés. A felhatalmazás arra vonatkozott, hogy valamennyi üzletágban próbáljanak meg élni a kivásárlás lehetıségével. Az N&N Con Pénzügyi Tanácsadó Kft. által készített anyag melyet mindenki kézhez fog kapni is alátámasztja, hogy a kivásárlással további megtakarítások érhetıek el. İ mft megtakarítást remélt, de az anyagban szereplı számok ennél kevesebb összeget mutatnak, de mindenképp nyereségesen üzemeltethetı az üzletág, amennyiben az önkormányzat vagy a Kft. elvégzi a kivásárlást. Szól még a bekerülési költség és az eladott ételmennyiség növelésérıl, ezzel párhuzamosan a minıség fokozásáról. A javaslat tehát azt tartalmazza, hogy két üzletágban történjen meg a kivásárlás közétkeztetés, karbantartás -. A karbantartásnál tulajdonképpen nincs szó kivásárlásról, hisz az évente átadott pénzzel gazdálkodik a közös Kft., reményeik szerint a kivásárlás és átalakítás után 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévı Kft. Megvizsgálták e lehetıséget a hı-, távhıszolgáltatás és villamosenergia-szolgáltatás vonatkozásában is, ezen esetekben sem mondanának le a kivásárlás lehetıségérıl, viszont több ok miatt most azt javasolják, hogy ezek üzemeltetését egy új cégen keresztül tegyék

6 6 meg. Az új cégek feltételeit is tartalmazza az elıterjesztés, melyek aljegyzı asszony és jogászok által kidolgozva visszakerülnek még a bizottság, testület elé. Elmondja, azért nem javasolják most élni e lehetıséggel, mert 220 mft-ba kerül a közétkeztetés kivásárlása nemcsak a beruházási értéket kell kivásárolni, pótolni kell a veszteséget is -. Ezen üzletágakban tehát teljesen új cég létrehozását javasolják, vagy meghirdetik, közbeszereztetik, de nem biztos abban, hogy olyan cég végzi majd a feladatot, mely kedvezı feltételekkel tudja biztosítani a szolgáltatást, továbbá azt sem lehet tudni, lehete bármilyen befolyásuk a szavazati arányra vonatkozóan (51-49 %). Javaslat tehát a jelenlegi cég tulajdonrészének a kivásárlása - a közétkeztetéssel kapcsolatos beruházás kivásárlása -, ezt, ill. a karbantartást az így már 100 %-os önkormányzati tulajdonú cég végezné, a hı-, távhıszolgáltatást és villamosenergia-szolgáltatást nem 25, hanem 15 éves idıtartamra egy %-os közös tulajdonú céggel szeretnék elvégeztetni. Kedvezı az önkormányzat számára, hogy a jelenleg 90 mft körüli mőködési költséget 60 mft alá fogja tudni szorítani az új cég itt is megtakarítás jelentkezik -. Déry Zoltán: Az elızı napirend vitája kapcsán feltétlenül szükségesnek látja, hogy változtassanak a jelenlegi helyzeten, melyre megoldásnak látszik a feladatok megvalósításának két felé bontása. Megismerve az elıterjesztést egyetért azzal, hogy a közétkeztetés és karbantartás maradjon meg a jelenlegi Kft-n belül, a hı-, távhıszolgáltatást és közvilágítást helyezzék új keretek közé. Kérdése, feltétlenül szükséges-e, hogy az új cég is közös tulajdonú legyen hisz ez esetben az ügyvezetést átadnák, a Felügyelı Bizottságban lennének többségben, továbbá mibıl tudnák finanszírozni a kivásárlást? Az átszervezéssel egyetért. Vámosi Ilona: Az átszervezéssel ı is egyetért, de kérdése, ha átkerül az ügyvezetés, mennyire lesz átlátható a cég mőködése, nem járnak-e megint úgy, mint az elmúlt évek alatt? Aros János: Az energetika üzemeltetésénél 3 variáció jöhet szóba, melyet ismertet. Ha az önkormányzat üzemeltetné tovább és visszaalakítaná intézménnyé és közalkalmazottakkal mőködtetnék nem lenne mőködıképes. Az önkormányzat saját cégén keresztül is üzemeltethetné, de éppen abból adódtak a problémák, mert nem értenek az energetikához. Ebbıl adódott a konfliktus. Ha meghirdetik, 100 %-os tulajdonú más cég üzemeltetné megjegyzi erre van a legtöbb példa -. Ettıl nagyobb garancia, ha valamilyen százalékban az önkormányzat a cégben marad, bár nem az önkormányzaté lenne az ügyvezetés, viszont adnak egy lehetıséget egyrészt a kisebbségi tulajdonláson, másrészt a Felügyelı Bizottságon keresztül legalább rálátásuk lesz a cégre. Megjegyzi, ha egy külsı cég végzi ugyanezt, még ezen lehetısége sincs meg az önkormányzatnak. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a következı napirendnél az önkormányzat 150 mft-os folyószámla hitelkeretét 400 mft-ra javasolják megemelni. Ha úgy dönt a testület, hogy az önkormányzat fogja kivásárolni a közétkeztetés beruházását, e hitelkeretbıl ezt meg tudják tenni. Ha a Kft. vásárolja ki a beruházást ı is ezt javasolja -, a Kft-nek két lehetısége van: vagy hitelt vesz fel elıtte viszont az önkormányzatnak a hiányt pótolnia kell -. Ha a cég nem jut beruházási hitelhez az lenne a javaslata, adjanak kölcsön a Kft-nek a folyószámla hitelbıl, melyet visszafizet kamatokkal. Legtisztább az lenne, ha a Kft. beruházási hitelhez juthatna és ı bonyolítaná le az egészet. Elmondja még, hogy azért is emelnék meg 400 mft-ra a folyószámla hitelkeretet, mert az idén induló beruházások utófinanszírozásúak.

7 7 Feró István Ferenc: Megjegyzi, energetikai üzletágban a cégnek komoly tapasztalatai vannak, ık a beruházók és felvetették azt a lehetıséget is, hogy a közvilágítás korszerősítését amennyiben van rá lehetıségük megteszik. Aros János: Kiegészítésként elmondja, az imént elhangzottak a szerzıdéskötéskor konkretizálódnak, most egy utat ajánlanak a bizottságnak, testületnek. Ha úgy dönt a testület, hogy ez az út járható, minden szerzıdés elıkészítve visszakerül mind a bizottságok, mind pedig a testület elé. Megjegyzi, már több dolog is felmerült idıközben jogutódlás, alkalmazottak helyzete, hiánypótlás az önkormányzati lakásokat tekintve (20 mft), stb. -. Déry Zoltán: Az elhangzottak alapján ı is azt látja kedvezınek, hogy a megmaradó Kft. hitelkerete biztosítsa a kivásárlást. Az önkormányzatnak az idén induló beruházásokhoz biztosítani kell a saját erıt, sıt meg kell elılegezni, a rendelkezésre álló összeget nem lenne célszerő erre fordítani. Kérdése az elhangzottakat is figyelembe véve, hogy a 224 mft-ot képes lesz-e a Kft. feldolgozni, a hitelt visszafizetni? Aros János: Nem ismeri még a bizottság az N&N Con Kft. elemzését, mely azt mutatja, hogy odafigyeléssel kigazdálkodható a hitel visszafizetése. Számításaik szerint, ha 10 évre felvesznek kölcsönt, évi 35 mft-tal visszafizethetı jelenleg 76 mft szolgáltatási díjat fizetnek. Természetesen a 35 mft törlesztı részleten kívül lesznek még költségei, de még így is érhetı el megtakarítás. Déry Zoltán: Megjegyzi, nem ismerik még az N&N Con Kft. anyagát. Egyed Attila: Javasolja majd felhívni a Kft. figyelmét, hogy nyereség esetén mindenképpen tartalékot képezzen. Ne csak a hiteltörlesztéssel kalkuláljanak, hisz pl. az eszközök idıvel elhasználódnak, stb. Aros János: Elmondja, ez is szerepel az anyagban. Hozzáfőzi még az elmondottakhoz, hogy az évi 76 mft most is fennállna, ha a konyhák a régi szerkezetben maradtak volna. Látszik, hogy a 3 év alatt is volt megtakarítás és látszanak a további megtakarítások is. Dr. Nagy Lajos: Elmondja, szerencsésebb helyzetben lettek volna, ha a bizottság ismeri az általuk elkészített anyagot, de a mai napra vállalták ennek elkészítését. Jelenleg van egy szerzıdéses kötöttség, melybıl egyoldalúan vagy kölcsönös megegyezéssel lehet kilépni ez utóbbi olcsóbb, ez történik most is. Elsı lépésként azon üzletágaktól megválik az ESCO, ill. RFV, mely nem mőködik profi szinten közétkeztetés, karbantartás -, melyhez kompromisszumokat kell kötni. A korábbi elképzeléshez, hogy minden tevékenység kerüljön kivásárlásra a másik fél nem járul hozzá. Elképzelés szerint a jogutód marad a jelenlegi RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. Gulybán úr vezetésével, ehhez meg kell oldani a veszteség rendezését, részletezi ennek módját. Az anyagban a 172 mft-os alapösszeggel és ennek kamatával számoltak. A 10 éves idıszakban évi 6 mft pótlólagos befektetéssel számoltak 63 mft -. Elképzeléseik szerint a törlesztés 2011-ben kezdıdne egyenlı ütemben. Megjegyzi még, hogy a tervben egy inflációkövetı költségnövekedéssel is számoltak melyet részletez, továbbá azzal, hogy az átállásnál likviditási problémái is lehetnek a Kft-nek, ezért 15 mft folyószámla hitel lett beállítva erre az évre, a következı évtıl kezdve erre már nincs szükség a számítások alapján. Összességében tehát elmondható, hogy mind eredményben, mind cash flow-ban a következı idıszak nyereséges lehet és pozitív szaldója van a rendszernek, mely abból adódik, hogy nagyon magas volt a szolgáltatási díj, ezzel szemben a karbantartási, javítási költségek,

8 8 amortizáció ezt az összeget a 172 mft-os kivásárlás esetén nem fogják elérni. Hangsúlyozza végül a térítési díjak inflációnak megfelelı emelkedését az évek folyamán két év óta nem volt térítési díj változás. Déry Zoltán: Megjegyzi, ha megkapják az anyagot tisztábban fognak látni. Vámosi Ilona: Úgy érzi a vezetés felelısségét is vizsgálni kellene. Egy vezetınek felelıssége kell, hogy legyen. Olyan rendszert kellene kialakítani, hogy érdekelt legyen a vezetı abban, hogy jól mőködjön a folyamat, hisz a városban nem az egyetlen konyháról van szó. Kellene térítési díjat emelni, de környezı közétkeztetéseket megnézve sok helyen csökkentek a közétkeztetési díjak. Ezt akkor lehet kivitelezni, ha valaki erre 100 %-osan odafigyel, felelısséggel tartozik a Kft-ért. Egyed Attila: Felvetésre elmondja, hogy nem kellene összehasonlítani a konyhákat, hisz másmás profillal dolgoznak az egyes konyhák. Vámosi Ilona: Ahhoz, hogy nyereséges legyen ez a konyha a városban, az ügyvezetınek és az apparátusnak keményen kell dolgoznia. Kialakult a városban, hogy az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. a fı közétkeztetı, sárospataki embereknek munkát adó munkáltató, mely egyik oldalról érdem, másik oldalról piaci viszonyok mellett produkálni kell a nyereséget, amibıl a hitelt és egyéb költségeket fedezni tudja. Déry Zoltán: Az elızı döntés arra irányult, hogy elfogadják a felülvizsgálatról készült anyagot, melyet megköszön, hisz sokat segített a tisztánlátás vonatkozásában. Abban is egyetértés kezd kialakulni, hogy megbontsák a régi céget és létrehozzanak egy új szervezetet, azonban arra nézve biztosítékot szeretne látni, hogy a továbbiakban könyvelési zavarok, felületességek nem fognak elıfordulni a Kft. életében. Vámosi Ilona: Az üzleti tervben már egyértelmően szerepelnek a továbblépési lehetıségek, viszont ezt az anyagot most kapták kézhez. Déry Zoltán: Ez esetben errıl is kellene állásfoglalást kialakítani. Feró István Ferenc: Általános javaslata, hogy az eredményhez jutó folyamatok - a megerısített FB, önálló 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévı új közétkeztetést, karbantartást ellátó Kft., minden fontos esemény testület által történı megerısítése - és e folyamat továbbvitele garanciát nyújthat arra, hogy e kérdésben tájékozottabbak legyenek, jobban átlássák a dolgokat, precízebben mőködjön a rendszer. A novemberben elindult folyamatot kellene tovább erısíteni. Dr. Szabó Rita: Megvilágítva az elıterjesztések logikáját elmondja, az elızı napirendi pont tartalmazta a jövıre mutató intézkedésekre tett javaslatot is, hisz az átvilágításról készült jelentés 7. fejezete részletesen taglalja, mit lenne célszerő a jövıre nézve megtennie az RFV- Sárospatak Kft-nek. Ha a tevékenységek közül marad a Kft-ben kettı, akkor abban a vonatkozásban itt kell megfontolni és foganatosítani a javaslatokat, ha átkerül három üzletág egy új gazdasági társaságba, akkor az új gazdasági társaságban kell ezeket a javaslatokat megfontolni és életbe léptetni. Elmondja továbbá, hogy az üzleti terv jelen elıterjesztés részét még nem képezte, de döntéseikhez nagyon fontos. Az elıterjesztés határozati-javaslatában azon legfıbb pontok kerültek megfogalmazásra, amelyeket most elhatároznak, de a május végi testületi ülésre a

9 9 részletek kidolgozásra kerülnek. Természetesen az üzleti terv az önkormányzat számára nagy segítség arra nézve, hogyan fogalmazzák meg a részleteket. Déry Zoltán: Ahogyan már elmondta a felülvizsgálat olyan súlyos hiányosságokat tárt fel, melyeket meg kell elızni. Feró István Ferenc: A hozzászólásokból úgy ítéli meg, hogy a határozati-javaslattal a bizottság egyetért, kéri a bizottság döntését. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 34/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott tevékenységek átszervezésének elhatározásáról A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. Feró István Ferenc: Javasolja, hangozzon el a képviselı-testületi ülésen, hogy az átvilágítási anyagban tett útmutatók, ill. az üzleti terv betartására fokozottan figyeljenek, és megfelelı legyen az információáramlás az ügyvezetés, Felügyelı Bizottság, Taggyőlés és Képviselıtestület között. 3. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemelésére Feró István Ferenc: Az önkormányzat folyószámla hitelkeretének 150 mft-ról 400 mft-ra történı megemelését tartalmazza az anyag, a megvalósítani kívánt európai uniós forrással támogatott beruházások elıfinanszírozása, ill. a beruházások kivásárlása céljából. Hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését az elıterjesztésrıl. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 35/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemelésérıl

10 10 A Képviselı-testület tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 4. NAPIRENDI PONT Tárgy: Tájékoztató a Vay Miklós Szakképzı Iskolához integrált Városi Sportpálya mőködési tapasztalatairól Szabó András: Örömmel olvasta az anyagot, melybıl látható, hogyan tudják kihasználni a kapott létesítményt, egyben reméli, hogy igazgató úr jövıre vonatkozó tervei is megvalósulnak majd. Feró István Ferenc: A tankonyha felszerelése felıl érdeklıdik. Dr. Téglás Zsolt Gábor: A szakképzési hozzájárulások egy részét fel tudták használni e célból, ill. az oktatott szakmák lehetıségeit faipar, építészet, burkoló, kımőves -, és hangsúlyozza, hogy az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft-vel is nagyon jó az együttmőködésük, átvette az intézmény a használtabb, elavult gépeket, berendezéseket. Elmondja még, hogy az iskolai rendezvényeiket is a tanétteremben tartják. Kapnak segítséget is, örülnek a támogatásoknak, legutóbb a Hollóházi Porcelángyártól kaptak szakképzési hozzájárulásként porcelán tányérokat. Szabó András: Megjegyzi, a késıbbiek folyamán kérni fogja az intézmény tapasztalatát akár írásban, táblázat formájában - a szolár és gázfőtéső rendszer kiépítésérıl, hisz lehet, hogy más intézménynél is hasznosítható lenne. Dr. Téglás Zsolt Gábor: A rendszert nemsokára beüzemelik és remélhetıleg nemcsak a diákok tanulását tudják vele megcélozni, hanem gazdaságos is lesz. Feró István Ferenc: Gratulál igazgató úrnak az elért eredményekhez és további sikereket kíván a jövı elképzeléseihez. Más hozzászólás nem lévén kéri a bizottság döntését a tájékoztató tudomásulvételérıl. Jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 36/2010. (IV. 28.) Pü. Biz. h a t á r o z a t a Vay Miklós Szakképzı Iskolához integrált Városi Sportpálya mőködési tapasztalatairól A Pénzügyi Bizottság tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a Képviselıtestületnek a tudomásul vételét.

11 11 5. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Poncsák Ferenc: Hozzászólásában elmondja, a könyvvizsgálói jelentéssel került kiküldésre az anyag, mely részletes grafikai elemzésekkel ellátott, így az elıterjesztés rövidebb. A mőködési hiány a terveknek megfelelıen alakult, 363 mft volt betervezve évben és 385 mft lett. Alapvetıen nem volt gazdaságilag olyan rossz év, mint amilyenre számítani lehetett, ettıl lényegesen rosszabb lesz. A mőködési hiány korlátok között volt, a kötvényfelhasználásról szóló kimutatást elkészítette holnap megjelenik az interneten is -. Összességében 1 milliárd 700 millió forint volt január 1-jén a kötvénybıl fel nem használt rész, ami év végére 970 mft-ra csökkent, ez az összeg december 31-én az önkormányzat számláján volt. Alapvetıen 3-4 tételre ment el a kötvényfelhasználás tavalyi évben: fürdıfelhasználás I. ütem, pótmunkák, 70 mft-os törzstıke emelés, járóbeteg központ és iskolabıvítés megelılegezett része. Déry Zoltán: Szerepel az elıterjesztésben, hogy a 2009-es költségvetési évet 149,9 mft folyószámla és 80 mft munkabérhitellel zárta az önkormányzat (229,9 mft), a szövegezés késıbbi részében pedig már 227 mft szerepel. Poncsák Ferenc: Felvetésre elmondja, a 227 mft a január 1-jei likvid hitel, a 229,9 mft a december 31-ei, a mérlegbıl látható 2 mft-tal bıvült a rövid lejáratú likvid hitel állomány melyet részletez. Déry Zoltán: A 4. sz. melléklet tartalmazza a tervezett és tényleges kiadásokat. Több intézménynél tapasztalja Kommunális Szervezet, Vay Miklós Szakképzı Iskola, Rendelıintézet, ÁVG -, hogy olyan terven felüli kiadásai vannak, amelyek a módosított oszlopban nem szerepelnek. Ezek kifizetésére hogy került sor, milyen döntés alapján ha nincs róluk testületi döntés? Poncsák Ferenc: Elmondja, hogy a módosított elıirányzat nincs részleteire bontva, mint a teljesítés egyik-másik helyen. Déry Zoltán: Hangsúlyozza, hogy rengeteg olyan kifizetés szerepel a táblázatban, mely elıtt nincs döntés. Poncsák Ferenc: Az a kérdés, valamilyen szankció érje-e azokat, akik elıirányzat nélkül vásárolnak? Déry Zoltán: Kérdése, milyen mechanizmussal történnek költségvetési módosítás nélkül kifizetések? Poncsák Ferenc: Kötelezettséget vállalni akkor lehet, ha az elıirányzat rendelkezésre áll elmélet szerint -. A valóságban többször úgy van, hogy elıször megtörténik a beszerzés, melyrıl utólag hoz határozatot a Képviselı-testület, némely esetben pedig nem hoz döntést a testület, mert nem terjesztenek elı kérelmet (pl. bérlakás nyilvántartó szoftver a hivatalnál). Déry Zoltán: Kérdése, hogy milyen alapon történnek a kifizetések? Az intézmény vezetıje döntötte-e el, vagy valaki a hivatalnál?

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság Saláta László

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni.

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 14280-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 03-án megtartott ülésérıl Határozatok száma:59-64. TARTALOMJEGYZÉK 59/2008.(XI.03.)

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

109/2010. (XII. 14.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010. (.) önkormányzati rendelete Lajosmizse

109/2010. (XII. 14.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010. (.) önkormányzati rendelete Lajosmizse Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Ikt. sz: I/3/43/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának ülésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 16/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 66-75 TARTALOMJEGYZÉK 66/2008.(XII. 08.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet bocsátotta szavazásra.

JEGYZİKÖNYV. Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet bocsátotta szavazásra. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. október 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben