ÉVES BESZÁMOLÓ évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Pécs, Tüzér u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012. évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20."

Átírás

1 Pécs, Tüzér u ÉVES BESZÁMOLÓ évi üzleti évrıl Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Készült: december 31-i fordulónappal február 15-én Vida János ügyvezetı igazgató P.H.

2 PÉTÁV Kft évi éves beszámoló mérlege Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Sorszám a A tétel megnevezése 1. A. Befektetett eszközök ( sorok ) b MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Elızı év Elızı év(ek) módosításai adatok: EFt-ban Tárgyév c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-5. sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4. Vagyoni értékő jogok 5. Szellemi termékek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 8. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 9. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 10. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elıleg III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (13. sor) Egyéb tartósan adott kölcsön 14. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK ( sorok ) Anyagok 17. Befejezetlen termelés és félkész termékek 18. Áruk 19. Készletekre adott elılegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) 22. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek 26. Bankbetétek 27. C. Aktív idıbeli elhatárolások ( sorok) 28. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 29. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sorok) Pécs, február 15. P.H. vállalkozás vezetıje (képviselıje)

3 PÉTÁV Kft évi éves beszámoló mérlege Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. MÉRLEG A változat Források (passzívák) Sorszám a 31. A tétel megnevezése D. Saját tıke ( sorok) b Elızı év Elızı év(ek) módosításai adatok: EFt-ban Tárgyév c d e I. JEGYZETT TİKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) - - III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sor) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövıbeni költségekre F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - - II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elıleg Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sorok) Pécs, február 15. P.H. vállalkozás vezetıje (képviselıje)

4 PÉTÁV Kft évi éves beszámoló eredménykimutatása Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Sorszám a 01. Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat A tétel megnevezése b Elızı év Elızı év(ek) módosításai adatok: EFt-ban Tárgyév c d e Belföldi értékesítés nettó árbevétele I II. III IV. V. Exportértékesítés nettó árbevétele - - Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei ( ) Értékesítés bruttó eredménye (I-II) Értékesítési, forgalmazási költségek - - Igazgatási költségek Egyéb általános költségek Értékesítés közvetett költségei ( ) Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés A VII. 11. VIIII. B. C. IX. X. D. E. XI. F G. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+III-IV+V-VI) Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei (09+10) Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai (11) PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X.) ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre - - Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+12-13) Pécs, február 15. P.H. vállalkozás vezetıje (képviselıje)

5 PÉTÁV Kft évi éves beszámoló eredménykimutatása Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Sorszám a I II. III IV V. VI. VII. A VIII. 15. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F G. A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Összköltség eljárással készített eredménykimutatás b A változat Elızı év Elızı év(ek) módosításai adatok: EFt-ban Tárgyév c d e Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termeléső készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegő ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások ( ) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14) Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai (15) PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre - - Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+16-17) Pécs, február 15. P.H. vállalkozás vezetıje (képviselıje)

6 Kivonat a PÉTÁV Kft május 23-i taggyőlésének jegyzıkönyvébıl 7/2013. (05.23.) számú taggyőlési határozat A PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft. taggyőlése a társaság számviteli törvény szerinti évi mérlegbeszámolóját és üzleti jelentését E Ft mérlegfıösszeggel és E Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja A PÉTÁV Kft. tagjai egyhangúan, szavazattal elfogadják a 7/2013. (05.23.) számú taggyőlési határozatot. Pécs, május 23. Vida János ügyvezetı igazgató Dr. Gyantár Anita jegyzıkönyvvezetı

7 Kivonat a PÉTÁV Kft május 23-i taggyőlésének jegyzıkönyvébıl 8/2013. (05.23.) számú taggyőlési határozat A PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft. taggyőlése úgy dönt, hogy a évi eredményes gazdálkodás alapján a évi E Ft adózott eredménybıl E Ft osztalékot fizet és a fennmaradó E Ft eredményt eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének idıpontja: június hó 3. napja. A PÉTÁV Kft. tagjai egyhangúan, szavazattal elfogadják a 8/2013. (05.23.) számú taggyőlési határozatot. Pécs, május 23. Vida János ügyvezetı igazgató Dr. Gyantár Anita jegyzıkönyvvezetı

8 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft. tulajdonosainak Elvégeztük a PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl, melyben az eszközök és források egyezı végösszege eft a mérleg szerinti eredmény eft nyereség az ezen idıpontra végzıdı évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítı mellékletbıl és üzleti jelentésbıl áll. A vezetés felelıssége az éves beszámolóért A vezetés felelıs az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történı elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belsı kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetıvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredı lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelıssége A könyvvizsgáló felelıssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellı bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan

9 könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelıek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belsı kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelıségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerőségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyızıdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Egyéb jelentéstételi kötelezettség Az üzleti jelentésrıl készült jelentés Elvégeztük a PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft. mellékelt évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelıs az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történı elkészítéséért. A mi felelısségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a évi üzleti jelentése a PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Jelentés a tevékenységek jogszabály által elıírt szétválasztási kötelezettségének teljesítésérıl és a keresztfinanszírozási mentességrıl Könyvvizsgálói véleményünk szerint a PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft. a évi éves beszámolójának részeként olyan számviteli szétválasztási szabályokat dolgozott ki illetve elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, a diszkrimináció mentességet továbbá kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást. Az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása is biztosítja a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozási mentességet.

10 Vélemény: A könyvvizsgálat során a PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló - melyben az eszközök és források egyezı végösszege eft a mérleg szerinti eredmény eft nyereség megbízható és valós képet ad a PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó jövedelmi helyzetérıl a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Pécs március 27. Könyvvizsgáló cég képviselıjének aláírása Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása Gyurka László Gyurka László Continental Danubia Kft Pécs, Csoronika dőlı Pécs, Alkotmány u

11 Pécs, Tüzér u évi éves beszámoló kiegészítı melléklete Cégjegyzékszám:

12 Tartalomjegyzék I. Általános rész A társaság bemutatása A PÉTÁV Kft. által alkalmazott számviteli politika Az eszközök minısítésének, besorolásának, átsorolásának kritériumai A beszámoló választott formája, az alkalmazott könyvvezetés módja Az értékcsökkenés elszámolása, a társaság amortizációs politikája Az eszközök bekerülési (beszerzési és elıállítási) értékének megállapítása Készletek elszámolásának és értékelésének módjai A költségelszámolás rendszere, választott módszere Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi helyzet értékelése Vagyoni helyzet alakulása Pénzügyi helyzet alakulása Jövedelmezıségi helyzet alakulása... 9 II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eszközök (aktívák) Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Vevıállomány Egyéb követelések Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Források (passzívák) Saját tıke Céltartalék Kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolás III. Mérlegen kívüli kötelezettségek bemutatása Garanciavállalási szerzıdések Zálogjog kötelezettségek IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Eredménykimutatás Eredmény kategóriák alakulása A társaság bevételei Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek A társaság költségei, ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítményérték

13 V. Egyéb tájékoztató rész VI. Kiegészítı melléklet egyéb kötelezı tájékoztató adatai VII. Tevékenységek jogszabály által elıírt szétválasztása

14 I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A társaság cégjogi formája december 31-én Korlátolt Felelısségő Társaság Cégjegyzékszám: Cégjegyzés idıpontja: (utolsó) Cégbejegyzés módja: (utolsó) Tevékenységi kör: Jegyzett tıke: Tıkeemelés Távfőtés és melegvíz szolgáltatás Egyéb szolgáltatások E Ft Tulajdonosok: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 51% Pannon Hıerımő Zrt. 49%. Társaság mőködési területe: Pécs Az január 1-én alapított vállalat életében érdemi változások január 1-vel történtek, amikor az állami vállalatból önkormányzati közüzemi vállalattá alakult át. Ezzel egyidıben a vidéki telephelyek (Szentlırinc, Mohács, Siklós, Komló, Szigetvár) leváltak, önállósodtak. A Pécsi Távfőtı Vállalat tevékenysége ezt követıen Pécs város ellátására korlátozódott. Az átalakulással egyidıben a megmaradt pécsi vagyonrészt is két részre osztotta a tulajdonos. Önkormányzati tulajdonba került az ún. közmő vagyon, a vállalatnál maradt az ún. mőködtetı vagyon. Újabb változás következett be január 1-vel, melynek eredményeként egyszemélyes korlátolt felelısségő társasággá alakították át a vállalatot. Ezt a bejegyzési kérelmet a Baranya megyei Bíróság án elutasította, amely ellen a Társaság a Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bíróságához fellebbezést nyújtott be. A Legfelsıbb Bíróságon döntés 1995-ben nem született, így december 31-én fellebbezési kérelmét a PÉTÁV visszavonta. Ezzel jogerıre emelkedett a Baranya megyei Bíróság határozata, mely szerint a cég bejegyzését elutasítja. A Kft. ezzel megszőnt és önkormányzati közüzemi vállalattá alakult vissza, majd január 1-jével korlátolt felelısségő társasággá vált, melynek tulajdonosa egyszemélyben (100%-ban) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A évben a PÉTÁV Kft. vagyonát és tulajdonosi szerkezetét érintı jelentıs változások történtek február 17-én Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Közüzemi Részvénytársaság által szolgáltatott apporttal felemelte a PÉTÁV Kft. törzstıkéjét Ft-tal. Így Ft-ról Ft-ra változott a törzstıke mértéke. A Ft összegő apport tömbhıközpontokat takar. A törzstıke emelést március 6-i hatállyal jegyezte be a cégbíróság. 3

15 Ezt követıen, június 21-én hatályba lépett az a társasági szerzıdés, amely szerint a Pécsi Közüzemi Rt Ft összegő törzsbetétjét ingyenesen átruházta a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatára. Ezzel egyidejőleg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Erımő Rt. új törzsbetét szolgáltatásával felemelte a PÉTÁV Kft. törzstıkéjét Ft-ról Ft-ra. A törzstıke emelés Ft összegő pénzbeli hozzájárulással történt szeptember 18-án a Pécsi Erımő Rt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától Ft értékő üzletrészt vásárolt. Mindezek eredményeként Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 51%-os, a PANNONPOWER HOLDING Zrt. (volt Pécsi Erımő Rt.) 49%-os tulajdonosi hányadot képvisel a PÉTÁV Kft-ben január 24-én a PANNONPOWER HOLDING Zrt. a társaság 49 %-os üzletrészét adásvételi szerzıdés keretében értékesítette a Pannon Hıerımő Zrt. részére. A tulajdonosváltozást a cégbíróság április 26-án jegyezte be. 4

16 2. A PÉTÁV Kft. által alkalmazott számviteli politika A számviteli politika a számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft. adottságainak, körülményeinek megfelelı számviteli rendszer, értékelési módok és eljárások megválasztását jelenti. Számviteli politikánk célja, hogy megbízható és valós összképet nyújtson a társaság jövedelemteremtı képességérıl, vagyonának alakulásáról és pénzügyi helyzetérıl a számviteli és pénzügyi törvények elıírásainak maximális betartása mellett Az eszközök minısítésének, besorolásának, átsorolásának kritériumai A társaság az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján sorolja a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé. Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a besorolást követıen megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a mőködést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását megváltoztatjuk, a befektetett eszközt átsoroljuk a forgóeszközök közé vagy fordítva A beszámoló választott formája, az alkalmazott könyvvezetés módja Társaságunk a számviteli törvény 9. -a alapján éves beszámolót készít. Az éves beszámolóval egyidejőleg üzleti jelentést is készítünk. Az éves beszámoló részei: mérleg eredménykimutatás kiegészítı melléklet Az alkalmazott könyvvezetés a gazdasági társasági formából következıen kötelezı kettıs könyvvitel. A mérleg és az eredménykimutatás választott formája: A társaság a számviteli törvény 1. számú melléklete alapján az "A" változat szerint állítja össze mérlegét. A társaság a számviteli törvény 2. számú melléklete alapján forgalmiköltség eljárással, az "A" változat szerint készíti eredménykimutatását. A társaság a számviteli törvény 1. és 2. számú mellékletében megadott tételeket nem tagolja tovább, új tételt nem vesz fel. Ha az arab számmal jelzett tételek külön-külön nem nyújtanak információt, nem jelentısek, akkor élünk az összevonás lehetıségével, illetve nullás érték esetén annak elhagyásával. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés napja: fordulónapot követı év február 15. napja 5

17 2.3. Az értékcsökkenés elszámolása, a társaság amortizációs politikája Terv szerinti értékcsökkenés A társaság a terv szerinti értékcsökkenés számítását a könyvekbe történı rögzítést követıen a rendeltetésszerő használatbavételtıl, az üzembe helyezéstıl alkalmazza. Az üzembe helyezést hitelt érdemlı módon dokumentálja. A társaság minden egyes immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz (kivéve a Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök) terv szerinti értékcsökkenését a bruttó értékre vetítve lineáris leírási módszerrel határozza meg. A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után számol a társaság addig, amíg az amortizációs lehetıségek engedik. Terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása Terven felüli értékcsökkenést számol el a társaság az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél akkor, ha: az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - a társaság kivezeti a könyveibıl. Az egyéb ráfordítások között elkülönítetten mutatjuk ki az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének összegét Az eszközök bekerülési (beszerzési és elıállítási) értékének megállapítása A beszerzési érték meghatározása a számviteli törvény ában elıírtak szerint történik. Beszerzési érték az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege, elıállítási érték a közvetlen önköltség Készletek elszámolásának és értékelésének módjai A társaság a készletek között jellemzıen anyagokat tart nyilván. Az anyagokról évközben folyamatos analitikus nyilvántartást vezet. Az anyagok bekerülési értéke az értékelési szabályzatban meghatározott tételekbıl adódik. A vásárolt készleteket átlagos (súlyozott) beszerzési áron, a befejezetlen építés-szerelési munkákat közvetlen önköltségen értékeljük. 6

18 2.6. A költségelszámolás rendszere, választott módszere A költségelszámolás rendje kapcsolódik egyrészt az eredménykimutatás választott formájához, másrészt a vezetıi számvitel kialakításához, valamint megfelel a számviteli törvény elıírásainak. A társaság eredménykimutatását forgalmiköltség-eljárással állítja össze. A megfelelı vezetıi információk biztosítására a mőködési költségeink elsıdlegesen a 6-os, 7-es számlaosztályba kerülnek könyvelésre és másodlagos könyveléssel kerülnek az 5-ös számlaosztályba. A költséghelyek (6), a költségviselık (7) és a költségnemek (5) számlaosztályok kötelezı részletezését a számlakeret, illetve a számlarend tartalmazza. A társaság önköltségszámítási szabályzata tartalmazza a költségegyeztetés lehetıségeit. A társaság a könyvvezetés során a számviteli alapelvektıl nem tér el, beszámolója a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl valós, megbízható képet ad. 7

19 3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi helyzet értékelése A mutatók számítását a 11. melléklet szemlélteti Vagyoni helyzet alakulása Index Tárgyi eszközök aránya 41,08% 43,80% 106,62% Forgóeszközök aránya 53,27% 52,19% 97,97% Tıkeellátottság 57,02% 63,26% 110,94% Kötelezettségek aránya 24,45% 17,57% 71,86% A tárgyi eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 43,8 %. Az aránymutató az elızı évhez képest 6,62 %-kal növekedett. Az összes eszköz 9,51 %-os csökkenése mellett a tárgyi eszközök értéke 3,5 %-kal csökkent. A csökkenés abszolút összegben 73 millió 817 ezer forint. A forgóeszközök aránymutatója 2,03 %-kal csökkent. A forgóeszközök értéke 11,34 %-kal csökkent. Az eszközök csökkenési aránya 9,51 %. A két tényezı együttes változása alakította a mutató értékét. A tıke ellátottsági mutató - amely a saját tıke és a forrásösszeg arányát fejezi ki - 10,94 %-kal javult, a 63,26 %-os saját tıke arány kedvezınek minısíthetı. A kötelezettségek összes forrásra vetített aránymutatója 28,14 %-kal csökkent. A mutató értéke igen kedvezı, mivel az idegen forrás részaránya viszonylag alacsony Pénzügyi helyzet alakulása Index Likviditási mutató I. 2,45 3,46 141,22% Rövid távú likviditás II. 2,41 3,36 139,42% Dinamikus likviditási ráta 0,82 0,79 96,34% Pénzügyi stabilitás 1,35 1,34 99,26% A likviditási mutató I. értéke és a rövid távú likviditási mutató II. értéke mindkét idıszakban kedvezınek mondható, mivel a forgóeszközök többszörösen fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket. A mutatók továbbra is a Társaság stabil pénzügyi helyzetét reprezentálják. A dinamikus (gyors) likviditási ráta szerint a 100 Ft rövid lejáratú kötelezettség teljesítésére 2011-ben 82 Ft, 2012-ben 79 Ft állt rendelkezésre. A mutató értéke minimálisan változott, a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése mellett. A pénzügyi stabilitás mutató értéke a 0,74 %-os csökkenés ellenére stabil pénzügyi helyzetet mutat. 8

20 3.3. Jövedelmezıségi helyzet alakulása Index Élımunka termelékenység (EFt/fı) ,95% Árbevételarányos jövedelmezıség 2,30% 1,38% 60,00% Eszközarányos jövedelmezıség 3,68% 2,62% 71,20% Vagyonarányos jövedelmezıség 6,46% 4,14% 64,09% Saját tıke arányos jövedelmezıség 5,46% 4,14% 75,82% Saját tıke forgási sebessége 2,61 2,6 99,62% Az élımunka termelékenysége 9,95 %-kal javult ben 34 millió 556 ezer forint, 2012-ben 37 millió 996 ezer forint volt az 1 fıre jutó nettó árbevétel. A mutató javulásában szerepet játszott az, hogy az átlagos állományi létszám 20 fıvel csökkent. Az jövedelmezıségi mutatók negatív irányú változása az adózás elıtti, illetve az adózott eredmény csökkenésébıl következik. A saját tıke forgási sebessége minimálisan, 0,38 %-kal romlott. 9

21 II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérlegben szereplı eszközök és források az év végi leltárak alapján, egyedi értékeléssel kerültek számbavételre. A mérlegkészítés - a külsı bizonylatok befogadásának utolsó napja - számviteli politikában rögzített dátuma február Eszközök (aktívák) A társaság vagyona rendeltetés szerinti bontásban: Megnevezés év év Érték: EFt Változás Összeg % Befektetett eszközök ,01 Forgóeszközök ,34 Aktív idıbeli elhatárolások ,74 Eszközök összesen ,51 Társaságunk vagyoni értéke 4 milliárd 643 millió 374 ezer forint volt december 31-én, amely 9,51 %-kal, összesen 487 millió 912 ezer forinttal csökkent. A mérlegfıösszeg 9,51 %-os csökkenése egyrészt a befektetett eszközök 0,01 %-os növekedése, másrészt a forgóeszközök 11,34 %-os, valamint az aktív idıbeli elhatárolások 64,74 %- os csökkenése mellett következett be Befektetett eszközök A befektetett eszközök állományának alakulását tartalmazza a következı táblázat: Érték: EFt Megnevezés év év Változás Összeg % Immateriális javak ,06 Tárgyi eszközök ,50 Befektetett pénzügyi eszközök ,49 Befektetett eszközök összesen ,01 A befektetett eszközök mérlegértéke az elızı évhez képest 111 ezer forinttal nıtt. Aránya a mérleg fıösszegéhez képest 45,72 %-ra nıtt az elızı évi 41,37 %-ról Immateriális javak Az immateriális javak nettó értéke az elızı évhez képest 74 millió 630 ezer forinttal növekedett. Az elszámolt 11 millió 699 ezer forint értékcsökkenéssel szemben a évi informatikai fejlesztések hatása 86 millió 329 ezer forint növekedés. A befektetett eszközökön belüli részaránya 0,58 %-ról 4,10 %-ra növekedett ben legjelentısebb informatikai fejlesztés a Libra6i Integrált Vállalatirányítási Rendszer gazdasági és mőszaki moduljainak elindítása, amely 76 millió 330 ezer forintba került. 10

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról Budapest, 2012. március 27. Gálfi Lajos bv. ezredes mb. ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I.

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. 1 1 9 5 1 7 6 6 6 5 2 3 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 2 6 1 Cégjegyzékszám AEGON Magyarország Befektetési

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Ormándi Sándor vezérigazgató Budapest, 2013. március 1. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2015. február 20. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2014. február 27. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben