I. Délkelet-Európa, a Balkán felértékelődése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Délkelet-Európa, a Balkán felértékelődése"

Átírás

1 BALKÁN-TANULMÁNYOK KÖZPONTJA, BUDAPEST Megalakult a Balkán-tanulmányok Központja Budapesten október 24-én. A Központ virtuális kutató- és menedzserintézet, amelynek a budapesti Európa Intézet keretében saját tudományszervezői, gazdasági és publikációs adminisztrációja van. A Központ az Európa Intézet, valamint az MTA Stratégiai Kutatások és Európa-történeti Kutatócsoport pénzügyi és infrastrukturális támogatásával jön létre. Máris társult hozzá több akadémiai intézet, egyetemi tanszék. Az alapítók a szakmai és vállalkozói közösség és egyének csatlakozását várják. I. Délkelet-Európa, a Balkán felértékelődése 1. A mi Balkán-fogalmunk Minden kutatási tevékenységnek először meg kell határozni tér- és időbeli kutatásait, még akkor is, ha ezek a kijelölt időhatárok, elnevezések vitathatók, vagy épp a kutatás eredményeként változni is fognak. Ősi szabály ez közöttünk, kutatók között. Mi kutatási célunknak a Kárpát-medencétől keletre, illetve délre, délkeletre, a tengerekig húzódó (Adria-, Földközi-, Fekete-tengerek) területet választottuk. Az egyszerűség kedvéért ezt a térséget a Balkán szóval illetjük, amely egy európai geográfustól ered. (A bulgáriai Balkán-hegység nevét vette és vesszük át.) Beszélünk Délkelet-Európáról, amely a Kárpát-medencét és a Kárpátoktól délkeletre húzódó Balkán -ból áll össze. Természetesen ismerjük az elmúlt kétszáz esztendő ádáz tudományos és politikai vitáit e fogalmak körül. Ismerjük, hogy a térségben élő népek történetírásai és politikusai mennyire szerették volna hangoztatni, hogy ők a technikailag-gazdasági erősebb nyugati népekhez tartoznak szellemileg (vagy akarnak tartozni). És ismeretes, hogy a Balkán elnevezés a kulturálatlanság, a korrupció, a politikai anarchia szinonimájaként él. A térségtől nyugatra élő, magukat fejlettebbnek tekintő és rendezett politikai viszonyok között élő népek így kívánták magukat megkülönböztetni délkeleti szomszédaiktól. Mi semmiképpen nem használjuk a Balkán elnevezést minőséget jelző kategóriának. Akkor miként használjuk? kérdezhetik. Mi a Kárpát-medencétől délkeletre húzódó térséget egy mind földrajzi-éghajlati, mind kulturálisan vegyesfejlődésű térségnek tartjuk. Ez munkahipotézisünk is. Földrajzilag Európát és Kis-Ázsiát elválasztó-összekötő földrajzi területről van szó, amelynek sajátos éghajlati és föld-, vízrajzi tagoltsága adja sajátos gazdasági-kereskedelmi helyzetét. Kulturális

2 2 sajátosságát a térség település és történelmi sajátosságai biztosítják: a török birodalom 500 éves államszervezete, illetve az, hogy a térség a német-római és a török birodalom érintkezési területe volt, befolyásolta az etnikai-vallási viszonyokat. Római katolikus, görög-keleti, muszlim vallású, etnikailag egyedülállóan kevert népesség lakja. (Ahogy a nagyobb gazdasági-politikai birodalmak határnépessége a folytonos érintkezés következtében a világ minden részén etnikailag kevert.) Az etnikai-vallási sokszínűség (a térség egyedülálló kulturális diverzitása) paradox módon jobban megmaradt, mint a nyugat-európai térségben, mert a török birodalom sokkal toleránsabb volt az etnikai és vallási különbözőséggel szemben, mint a nyugat- vagy kelet-európai keresztény államok. Mi éppen ezért földrajzi, kultúrföldrajzi elhatárolást csak segédfogalomként használjuk, amely fogalom tartalma változhat is. (Nem tudhatjuk, hogy a térség együttélése a nyugati népekkel, közös politikai-adminisztratív határok között 100 év múlva milyen újabb elnevezés-vitákat fog kiváltani.) Éppen ezért vezettük be már a hasonlóan kulturálisan sokszínű Kárpát-medence esetében is a történelmi ozmózis fogalmát. A kémiából ismeretes az ozmózis jelensége, amikor is két egymással folyamatosan érintkező test külső peremén (peremterületein) a két test sajátosságai keverednek, egymás mellett élnek. Egész Délkelet- Európában jellemző a nyugat-európai és kelet-európai, sőt kisázsiai kultúrák és kultúrahordozó népeknek együttélése, társadalmi intézményeik, köznapi szokásaik, szellemi kultúrájuk keveredése, ozmózisa. Ez a keveredés, ez a kulturális diverzitás egész Délkelet- Európára, de legjobban a Balkán térségére jellemző. Amit tegnap még elődeink csak az itt élők elmaradottságaként emlegettek, mi hajlunk ezt sajátosságnak, másként fejlődésnek nevezni. És különös érdeklődéssel fordulunk a térség színgazdag kultúrája felé és kíváncsisággal is: vajon korunk technikai modernizációja megtűri-e ezt a csodálatos kulturális sokszínűséget? Vajon az, ami 500 éve állandó háborúkhoz vezetett, most, a 21. században lehet-e egyik mintaterülete a Földgolyón a kulturális diverzitásnak? 2. Az Európai Unió keleti kibővítése Az Európai Unió keleti kiterjesztésével a Kárpát-medence és a Duna-völgy népei új világgazdasági és kulturális érdekszférába kerültek. Az Európai Unió keleti kibővítése napjaink legnagyobb európai vállalkozása május 1-jén Kelet-Európa 10 állama lépett be az unióba, közöttük a Kárpát-medence két állama: Szlovákia, Magyarország áprilisában az Európai Unió csatlakozási szerződést írt alá Bulgáriával, Romániával, kilátásba helyezve a két állam uniós felvételét a évben október 3-án csatlakozási tárgyalások indultak Horvátországgal, Törökországgal,

3 3 valamint stabilizációs és társulási megállapodások előkészítését kezdték meg Szerbia- Montenegróval. Folyik a délkeleti térség (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Szerbia-Montenegró, valamint Koszovó) helyzetelemzése és felmérése: mennyire felelnek meg az 1993-ban (Koppenhága) rögzített uniós feltételeknek. Az unió vezetőinek nyilatkozatából egyértelmű: az unió a térség államain kívül nem tervezi további államok bevonását a felvételt előkészítő tárgyalásokba. A következő évtized Európa-politikája részben a kontinens új világgazdasági és hatalompolitikai elhelyezkedéséről fog szól (USA, Közel-Kelet, Kína), részben pedig a délkelet-európai és ezen belül is a balkáni térségről. Az Európai Unió bővítése eddig, 2004-ig olyan területekre terjedt ki, amelyik 2000 éve szorosabb vagy lazább politikai szervezettel a nyugat-európai vagy integratív politikai egységekhez kötődtek től túllépett a volt német-római birodalom határain, de még a nyugati keresztény kultúrájú és a hagyományos politikai intézmények területét vonta be től azonban más politikai hagyományú, más vallási-szokásrendi társadalmak csatlakozását fogadta el. Az európai kontinens és az európai kultúra történelmének 2004 és 2007 kulcsdátumai, történelmi határpontja. Az új területek ki fognak hatni egész Európa jövőjére. Magára az unió szerkezetére is. Az unió kiterjesztésében immáron 28 állam vesz részt. Az új országok felvétele az eddigi tapasztalatok szerint különleges feladatokat jelöl ki, aktív szerepet szán a jelöltekkel szomszédos térségben elhelyezkedő államoknak. És új lehetőségeket kínál a tagjelölt államok térségének szomszédságában élő vállalkozói réteg, kihívást jelent az értelmiség számára. 3. Új közös érdekek, új területi integráció Az Európai Unió kiterjesztése lehetőséget nyújt arra, hogy a Balkán-térség és a Kárpát-régió népei előtt kitáguljon a világpiacra vezető út: a gazdasági, kulturális világpiac útja. A térségben élő népek, emberek egymásnak versenytársai és partnerei lesznek. Új érdekközösségek keletkezhetnek regionális, települési, egyéni és állami szinten. Regionálisan közös érdek, hogy ne csak a nagy nemzetközi befektetők, de a honos vállalkozók is nyertesei legyenek a világgazdasági integrációnak, a helyi piacok megnyitásának. Közös érdek, hogy a térségben majd szabadon mozgó, lakóhelyet és munkát választó lakosságnak munkája legyen, a térség kulturális termékei gazdagítsák a világ kulturális sokszínűségét (kulturális diverzitás).ne csak a gazdasági és kulturális világpiac termékei jussanak el a térségbe, de a térség sajátos termékei is kijussanak a világpiacra. Közös érdekek eddig is léteztek. A több évszázados politikai-vallási-etnikai gátak azonban jobbára akadályozták e közös érdekek felismerését. Ezért is ezen érdekközösségeket

4 4 csak szórványosan fogalmazták meg értelmiségiek-kutatók, kevesen politikusok. Ilyenek voltak: a határokat átlépő természeti folyamatok kézben tartása, regionális szintű embertermészet stratégia kialakítása: a környezetgazdálkodás, a közlekedés, a vízgazdálkodás. De érezte minden gondolkodó, hogy közös érdek lehetne az élelemtermelés, tőkebefektetéspénzpiac, településfejlesztés, infrastruktúra-beruházások területén közös intézmények létrehozása. Közös regionális érdek erről is csak értelmiségi konferenciákon beszélünk a térségre általában jellemző társadalmi konfliktushelyzetek feloldása (kisebbségpolitika, közbiztonság stb.). Most az Európai Unió további keleti kiterjesztése fokozatosan felszámolja a felismeréseket gátló tényezőket. A közös érdekeken alapuló új típusú politikai-kulturális társulások jöhetnek majd létre. Bizonyára felgyorsulnak majd például a folyamatokat monitorozó és azokra regionális stratégiákat kidolgozó intézmények: a térség az egyik feltehetően aszály sújtotta terület lesz a kezdődő felmelegedés korszakában, ez új vízstratégiát kíván. Ugyanígy regionális kereskedelmi, pénzügyi intézmények épülnek majd rá a nemzetállami szakigazgatási és magán intézményekre, mivel a térség az európai és arab-kínai áru- és pénzmozgások egyik célpontja lesz. Közös regionális politika alapelveit lesz szükséges lefektetni a meglévő etnikai-vallási és szociális konfliktusok, a magatartásformák ütközésének feloldására. Ezek hosszú távra, több generáció életére kiható politika kiépítését jelenti. 4. A Délkelet-Európa-kutatás fellendítéséért A délkelet-európai térség az Európai Unió kiterjesztésével feltehetően vonzani fogja nemcsak a nemzetközi politika, a befektetők, hanem a társadalom-, kultúra kutatóinak érdeklődését is. Az elmúlt ezer esztendőben a térség katonai-stratégiai ütközőterület volt. Először a római és a bizánci kereszténység, valamint az azokra épülő politikai hatalomszövetségek ( ), majd az oszmán és a nyugati és ortodox keresztény világ között ( ), végül a szovjet és a nyugati érdekszféra ( ) között. A térség iránti világérdeklődés természetesen követte a katonai-politikai érdekeket. A Török Birodalom visszaszorulása után a térség az angol francia német (illetve osztrák, magyar) kutatók figyelmét vonta magára. Ennek volt köszönhető a hagyományos angol (Görögország) mellett a német osztrák magyar tudományos aktivitás Délkelet-Európa irányában ( ) (történettudomány, régészet, néprajz, földrajztudomány). Azután a szovjet zóna kiterjesztése, illetve a Jugoszlávia fennállása idején a térség iránti figyelmet meghatározta ( ) és táplálta a Szovjetunió iránti érdeklődés. Ez világszerte a szláv

5 5 népek, ezen belül is a balkanisztika iránti általános figyelmet, intézetfejlesztéseket, konferenciákat stb. eredményezett. A Szovjetunió összeomlása (1992) után ezek a kutatások világszerte visszaestek, a kutatóműhelyek szétestek, mivel az államok nem találták stratégiai cél -nak, hogy állami pénzen a térséggel foglalkozó szakértőit, folyóirataikat, intézeteiket eltartsák. Igaz, az közötti balkáni válságról sok politikai elemzés született, de ez nem járt együtt az eddigi intézmények megtartásával. Az oroszok, a Balkán népei iránti általános érdeklődés mind az USA-ban, mind Nyugat-Európában csökkent, nem is szólva a volt szovjet zóna kis megszállt államairól (így Magyarországról). (Hozzájárult mindehhez a világhatalmi erőrendszer átrendeződése is: mind a nemzetközi befektetők, mind a katonaipolitikai állami stratégák a távol-keleti térség (ezen belül is Kína) erősödésére összpontosítottak, összpontosítsanak. Most vagy 2007 után változhat a helyzet. Délkelet-Európa megmarad ugyan az orosz érdekek és a NATO közvetlen ütközési területének. Ez a tényező nem tagadható befolyásolja, sőt segíti is a térség államainak felvételét az EU-ba és a NATO-ba. De a térség fő jellemzője az unióhoz kötődés lesz. Ez a tény felértékeli Délkelet-Európát: áru- és tőkepiac a világgazdaság számára. Ahogy Oroszország is, konszolidációjának előrehaladásával a jelenleginél jobban magára vonja majd mind a távol-keleti, mind az EU-beli vállalkozók figyelmét. Akárhogy is lesz a gazdasági-katonai-politikai jövője, az biztos, hogy a kiterjesztés, az integráció ismét előhívja az odafigyelést a térségre. és a térséget elemző, monitorozó kutatóintézeteket, tanszékeket és projekteket hív létre. Reméljük, megélénkülnek a piactanulmányok, fellendülnek a kutatások, amelyek a regionális vallási-etnikai fejlődést és a mai viszonyokat tárgyalják. Ezen kutatások nélkül ugyanis nincs remény a helyi konfliktusok feloldására. Említettük például a történelmi körülmények mai kihatásait. A délkelet-európai térség éppen a sok évszázados oszmán fennhatóság eredményeként megőrizte etnikai-vallási sokszínűségét. Míg Nyugat-Európában a században a kis népcsoportok nemzeti-vallási különállását felszámolta az államok többségi nemzete, addig a török fennhatóság nem szűntette meg sem az alattvalók nemzeti, sem vallási identitását. (Had jegyezzük meg: a térségben aktív másik hatalom, a Habsburg Birodalom sem követett elnemzetlenítési politikát a század fordulójáig.) A délkeleteurópai térség éppen ezért a kulturális és vallási diverzitásnak történelmi színtere, de egyben etnikai-vallási konfliktusainak is góca. E térség átfogó regionális sajátosságait csak most összehasonlító kutatásokkal tárhatjuk fel. Nem érdemes többé perifériáról, elmaradottságról beszélni, hanem másként fejlődésről...

6 6 Így folytathatnánk a példák felsorolását, amelyek azon érvelésünket támasztják alá: a délkelet-európai és ezen belül a balkáni térség megismerését célzó kutatásokat kiemelten kell támogatni. Ez mind a térség, mind a nyugat-európai (és oroszországi) vállalkozók, politikusok érdeke. 5. Regionális kutatások emancipálódása Évtizedek óta hangoztatjuk: a térség társadalmainak együttesen kell megfogalmazniuk a nagy kontinentális, interkontinentális átrendeződés keretében a közös, lokális érdekeket. És ezen lokális érdekeknek lehetőleg érvényt kell szerezni az európai fórumokon. A térség kutató értelmiségeinek, gazdasági vállalkozóinak és politikusainak együttesen kell ezen új érdekközösségek feltárását és megfogalmazását megkezdeni. A délkelet-európai államokban szükséges a regionális intézetek és a regionális fórumok kialakítása. A térség 1992 óta tartó folytonos gazdasági válsága nem kedvez a tudományos-kulturális intézmények alapításának. A rendszerváltás következtében csökkentik az állami kutatói és oktatói állásokat. A meglévő intézmények kutatási tematikáján kellene tehát elsősorban módosítani. Még akkor is, ha az egyetemi és kutatói intézmények dolgozói létbizonytalanságban élnek. Az új célokhoz falak nélküli intézetekben kell egyesíteni a különböző tanszékeken már állásban lévő munkatársakat. Ilyen falak nélküli projektorientált menedzserintézmény kíván lenni a Budapesten most létrehozott Balkán-tanulmányok Központja. Reméljük, kezdeményezésünk sikeres lesz, s az intézet konszolidálódik, s ehhez hasonló más intézmények követik majd. Csak tisztelettel és hálával gondolhatunk azokra a nyugat-európai angol, német, francia, amerikai és orosz kutatókra, akik az utóbbi másfél évszázadban a délkelet-európai térséget elemző és az összefoglaló tanulmányokat megírták, a folyóiratokat szerkesztették. Egyidejűleg a helyi államok kutatói óriási történeti, néprajzi, zenei, irodalmi, közgazdasági elemzést, résztanulmányokat termeltek ki. A szintetizáló, összehasonlító (komparatív) megközelítés a külföldi kollégákra maradt. A régióban élő kutatók ritkán találtak egymásra, jobbára csak alapanyagot szolgáltattak a nyugaton készülő összefoglalók számára. Deficitje ez a helyi kutatásszervezeteknek. (Talán a helyi nemzeti-állami ellenségeskedések is okai voltak e deficitnek.) Az Európai Unió keleti kiterjesztésének előkészítéseként most megszülethetnek a szintetizáló és összehasonlító témájú programok, a helyben működő intézetek, folyóiratok. A régióban élő kutatók összefogására, intézeteik network-szerű összefogására van szükség. Több, a tematikák mentén kialakuló networkökre gondolunk. Több egymással párhuzamosan

7 7 futó természettudományos, közgazdasági, történettudományi, néprajzi, politológiai stb. szintetizáló kutatási programra gondolunk. Kiemelten fontosnak tartjuk minden szakmában a kutatói utánpótlás kinevelését. Új Balkán-kutató generáció felnövekedésére számítunk. Az új budapesti Balkán-tanulmányok intézete az utánpótlás-nevelést is elő kívánja segíteni. Alapintézménye a budapesti Európa Intézet (alapítva 1990), amely százszázalékos magántőkén alapszik, és a világ minden részéből fogad posztgraduális-korú kutatókat. Saját vendégprofesszori lakásokkal, fiatal kutatói kollégiummal rendelkezik. Feltehetően sok, a mienkhez hasonló kezdeményezés eredménye lesz a következő évtizedben a régió államaiban a Balkán-tanulmányok intézményhálózatainak tanszékek, folyóiratok, intézetek, tudományos társulatok kiépülése. 6. A helyi fiatal értelmiségiek közös életkörülményei A fiatal értelmiségiek szellemi-politikai életkörülményei régiónkban nagyon is hasonlóak. a) Többségük a szovjet rendszer, illetve antidemokratikus politizálási rendszerekben nőttek fel. A politikai rendszerváltás a térség politikai életének demokratizálódása számukra közös élmény, életre szóló program. b) Az informatika eszköztára, az új érintkezési forradalom az ő szemhatárukat és érdeklődési rádiuszukat túlemeli a nemzetállami határokon már szellemi felnövekedésük korában. A saját helyi (etnikai, szociális, vallási) közösségi normáikat élik meg, de azokat regionális és világ-összefüggésekben szemlélhetik. Számukra napi életkörülmény a nemzetközi mozgékonyság, az utazáson túl az információs világhálón való közlekedés. c) A technikai modernizáció és a piacgazdálkodásra áttérés megrázza mindenütt a helyi társadalmat, az államháztartást és ennek eredményeként az állami állásokban dolgozó egyetemi és kutatói értelmiséget. A tudományos kutatás, oktatás, mint életforma, most keresi helyét a délkelet-európai társadalmakban. A fiatal értelmiségieknek ez sajátos és közös érdekeket, egyéni életcélok hasonlóságát termeli ki. A Balkán-kutatás fellendítése generációs program is. A hasonló életcélok, hasonló társadalmipolitikai körülmények, hasonló életélmények generációs érzelmi-gondolkodási közösséget teremthet, amely a fiatal kutatókat együttdolgozásra ösztönözheti. Együttdolgozásra a virtuális

8 8 intézeten belül, konferenciákon, elektronikus folyóirat-szerkesztésekben, közös kiadványokban. S talán később a szintetizáló összefoglalásokban is. Ez a fiatal értelmiségi réteg már nem fél a politikától, a politikustól. Míg mi, az előző korosztályok, a diktatórikus rendszerekben úgy éreztük, hogy kiszolgáltatottak vagyunk a politikának, és ezért bizalmatlanok voltunk a politikusokkal szemben. A fiatalok már létrehozhatják a helyi értelmiségiek és politikusok új típusú együttműködését. Együttműködhetnek a hétköznapi demokrácia megteremtésében és a térség önálló érdekeinek megfogalmazásában. 7. Magyarország érdeke és a magyar kutatók lehetőségei A magyarság és a magyar állam történelme szorosan egybefonódott a Balkán-térség népeinek és államainak történelmével. A magyar államon belül több olyan nép élt (románok, szerbek, bolgárok stb.), amelyek többsége az államtól délkeletre volt található. Mégis, a török kiűzése után (1690) a magyar külpolitika és a politikai gondolkodás egyoldalú nyugat-európai irányt vett. Érthető okok miatt: Ausztriával közös államtestben élt és vonzotta a fejlettebb technikai-gazdasági szint: Nyugat-Európa a században a világ modernizációjának központja volt. Ide kötötte az elmúlt ezer év értelmiségi és politikai gondolkodását meghatározó keresztény eszmevilág és annak intézményei, a keresztény-keresztyén egyházak is. Mégis a magyar állam a Balkán felszabadítása (1878) után az Osztrák Magyar Monarchia részeként aktív Balkán-politikát kezdett, ami része volt a Monarchia délkelet-európai érdekszféra-politikájának. De ez a politikai aktivizálódás Magyarországon a Balkán-ismeretek megalapozásához is vezetett. A magyar lobbi a Monarchia külpolitikájában ismert módon a nemzeti-vallási tolerancia álláspontját képviselte. Mivel a Kárpát-medence is soknemzetiségű, sokvallású térség volt. Mind a politikus Kállay Benjámin, mind a rendszeres Balkán-tanulmányokat sürgető és a Balkán-térséget értő Thallóczy Lajos. Ezekből a századelős kutatási tervekből között csak kevés valósult meg. Az, hogy az Osztrák Magyar Monarchia, illetve a magyar állam szláv népei, illetve a románok a közös államból ki akartak lépni, az annak is eredménye, hogy a politikai elit csak nagyon piciny csoportja ismerte a délkelet-európai térség etnikai-vallási szokásrendi sajátosságait. Mindezeken túl 1920 után Nyugat-Európa irányába vonzotta az értelmiségi gondolkodást az a tény, hogy az 1000 éves magyar állam ban szétesett. A történelmi államtest elveszítette 2/3-át. Az elvesztett területeket a magyar politikusréteg és az értelmiség a nyugati nagyhatalmak segítségével kívánta visszaszerezni. A külpolitika és közgondolkodás

9 9 ezen iránya (main stream) nem használt a Balkán-kutatásoknak és általában a Balkánismeretek terjesztésének. Sőt, az új déli (szerb-horvát szlovén királyság) és délkeleti (Románia) szomszéd Magyarország fontos ellenségei lettek után a szovjet zónában Magyarország kényszerbarátságba került délkeleteurópai szomszédaival. Ennek a barátságnak kettős hozadéka volt: egyrészt segítette a Balkán-ismeretek intézményesedését, másrészt kényszer jellege miatt nem érezte át az értelmiség a Balkán-ismeretek valós fontosságát. Realitásra ösztönzött ez a kényszerbarátság : az értelmiség egy részének külpolitikai gondolkodásában délkeleteurópai szomszédainkkal minket összekötő kulturális-tudományos társaságok alakultak, keleteurópai, szlavisztikai ismereteket oktattak az egyetemen, amelyek segítségével megismerhettük délkelet-európai szomszédainkat, társalkodni tudtunk velük. Több szakember talált megélhetést a balkáni kultúra tanulmányozásával. Ugyanakkor hátránya volt e kényszerbarátságnak (így az orosz nyelv bevezetésének is), hogy a Balkán- és általában Kelet-Európa-ismereteket politikai kényszer hozta ránk. A társadalom ezt az új kultúrát a ránk erőltetett politikai rendszer termékének tekintette. Így azután a politikai rendszer összeomlása, a szovjet csapatok kivonulása után a Kelet-Európa, Délkelet-Európa kutatás divatja múlt lett. (Visszaesett általában a szomszédos népek szláv nyelvének ismerete.) Ma váltásra van szükség a magyar politikai gondolkodásban. 300 év nyugat-európai kötődéseit megőrizve, új délkelet- és reméljük, ezzel általános kelet-európai érdeklődést kell életre segítenünk. Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy az unió keleti kiterjesztése és az új délkelet-európai integrációs folyamatok megváltoztatják nemcsak a magyar állam politikai, de az ország lakosságának napi életkörnyezetét is. A következő évtizedben Magyarországon át vezet majd az európai politika egyik főútvonala. Új kihívások verseny és lehetőség nyílik mind a térségben elhelyezkedő, mind a térséggel határos államok polgárai számára (németek, osztrákok, oroszok, ukránok, görögök stb.). Fel kell tehát tárni: milyen versenyhelyzetet, kölcsönös befektetéseket tesz lehetővé a következő évtized. Új ismeretterjesztő intézményeket kell kiépítenünk. Ismételjük: az európai politika a következő évtizedben részben a kontinensek közötti rivalizálásról fog szólni, részben pedig Nyugat- Európa és Délkelet-Európa, illetve Kelet-Európa viszonyáról. Környezetvédelmi, energetikai, piacnyerési és befektetési szempontok fogják ezt kikényszeríteni. (Ma már ez látható.) Magyarország mind az orosz, mind a Balkán-térség egyik kapuja. Mindenkinek érdeke, hogy ezt a kapu-funkciót okosan, kulturáltan töltsük be. II.

10 10 A Balkán-tanulmányok Központja 8. A Balkán-tanulmányok Központjának céljai Elő kívánja segíteni a balkáni térség gazdasági, társadalmi, politikai közeledését Közép- Kelet-Európa más térségeihez, Magyarországhoz és az Európai Unióhoz. Segíteni kívánja e folyamatban Magyarország, illetve a magyarországi kutatók, vállalkozók szerepvállalását. Megismertetni egymással a balkáni térségben érdekelt személyeket és intézményeket. Megismertetni a Balkán térségének természeti, gazdasági, társadalmi, szellemi sajátosságait. A Központ javaslatokat dolgoz ki a politikai szféra részére Magyarország közvetítő szerepéről. A Központ, mint virtuális kutatóintézet, fórumot kínál a balkáni térséggel foglalkozó kutatóknak és vállalkozóknak. Elő kívánja segíteni a magyarországi és az európai kutatók rendszeres együttműködését, akik a balkáni térséggel foglalkoznak. Segíteni kívánja a térség határokon átlépő nagy természetgazdálkodási, termelési, kereskedelmi, infrastrukturális projektjeit. 9. A Központ eszközei: Internetes folyóiratot indít, amely szervezi a Balkán-szakértők és a térség iránt érdeklődők együttműködését. Tanulmányokat közöl és havonta megújuló Figyelő -t. (A folyóirat magyar nyelven indul, de angol, német, délszláv nyelvű rezümékkel.) Tanulmányköteteket jelentet meg a Balkán térségről. Konferenciákat rendez rendszeresen, és tanulmányokat dolgoztat ki e témakörökben. A Központ a térség és egyben Magyarország hosszú távú gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi alternatíváival foglalkozik. Csak érintőlegesen kíván foglalkozni a napi kül- és biztonságpolitika kérdéseivel. Az e téren már aktív mindenkori politikai adminisztrációnak és háttérintézményeinek partnerséget kínál. A mi érdeklődésünkben a napi politika csak résztényező, amelynek fontossága azonban igen nagy: eszköze a hosszú távú lehetőségek megvalósításának. A Központ kiemelten vizsgálja Magyarország érdekeit az új regionális integrációban. 10. Programtanács és programok

11 11 A Központ Programtanácsában helyet kap a tudományos élet több vezető személyisége: az agrártudomány, a településtudomány, a közgazdaságtudomány, közlekedéstudomány, környezetvédelem, vízgazdálkodás, jogtudomány, földrajztudomány, kisebbségkutatás, politológia, történettudomány képviselői. Tagjai: Akadémikusok: Bayer József (politológia), Bedő Zoltán (mezőgazdaság), Enyedi György (területfejlesztés), Glatz Ferenc (történettudomány, elnök), Kádár Béla (közgazdaságtudomány), Michelberger Pál (közlekedés), Láng István (környezetvédelem), Somlyódy László (vízgazdálkodás). Egyetemi, valamint akadémiai intézetigazgatók: Balogh Margit (egyház), Inotai András (közgazdász), Kerekes Sándor (környezetgazdálkodás), Lamm Vanda (jogtudomány), Rechnitzer János (területfejlesztés), Rostoványi Zsolt (falukutatás), Sárközy Tamás (gazdasági jog), Schweitzer Ferenc (földrajztudomány), Szarka László (kisebbségpolitika), Szász Zoltán (történész). Programvezető: Pók Attila és Antal Andrea. A Programbizottság tagjai: Erhard Busek, volt osztrák alkancellár, EU-megbízott, Andrei Pleşu, volt román külügyminiszter, a bukaresti Europe College igazgatója, Dušan Kovač, a Szlovák Tudományos Akadémia elnökhelyettese, Arnold Suppan, a bécsi Kelet- és Délkelet- Európa Intézet elnöke, és magyar akadémikusok: Glatz Ferenc, Kádár Béla, Enyedi György, Láng István, Marosi Ernő. A Programtanács elfogadta a következő hónapok programját. November 15. Az Európai Unió kiterjesztése és Magyarország. Előadók: Somogyi Ferenc külügyminiszter (külpolitika), Kádár Béla akadémikus (külgazdaság), Michelberger Pál akadémikus (közlekedés), Somlyódy László akadémikus (vízgazdálkodás, Duna). December 9. Dayton: Emberjogi kérdések a Balkánon. III. A kutatási program szellemi és anyagi forrásai Budapesti Európa Intézet A Budapesti Európa Intézet igazgatója, Glatz Ferenc ez év június 10-én a kuratórium és a tudományos tanács ülésén indítványozta, hogy Budapesten jöjjön létre a Balkántanulmányok Központja. Az elmúlt hónapok előkészítő tárgyalásai során csatlakozott a kezdeményezéshez az MTA Stratégiai Kutatások Programja és több neves akadémikus, egyetemi tanár, közéleti személyiség.

12 12 A Budapesti Európa Intézet évi alapításától folyamatosan foglalkozik az Európai Unió keleti kiterjesztésével. Több, a keleti kiterjesztést vizsgáló összeurópai projektben vett részt 1991 óta. Alapításától kiemelten kutatja és szervezi Magyarország tudományos és kulturális kapcsolatait a kelet-európai és délkelet-európai térséggel. Az Intézet ösztöndíjasokat, vendégprofesszorokat fogad, akik jelentős része e térségből érkezik. Konferenciákat szervez, idegen nyelvű könyvsorozatot ad ki (Begegnungen Crossroad), amelynek témái e térséget érintik. Az intézet biztosítja az új Balkán Központ szervezéséhez a helyiséget, az infrastruktúrát, az igazgatói-titkári díjazásokat, és felajánl a Balkán-kutatóknak évente 12 havi professzori és 24 havi posztgraduális ösztöndíjat (bentlakásos kollégiumban). MTA Nemzeti Stratégiai Kutatások Programja Az MTA Nemzeti Stratégiai Kutatások Programja 1996-ban indult azzal a céllal, hogy Közép- Kelet-Európa társadalmainak együttesen kell megfogalmazniuk a nagy kontinentális, interkontinentális átrendeződésben a közös, lokális érdekeket. És ezen lokális érdekeknek lehetőleg érvényt kell szerezni az európai fórumokon. A Program 1997-ben térségszintű terveket dolgozott ki egy regionális ökológiai monitoring-rendszerről, közlekedési és vízgazdálkodási stratégiáról, a Duna-völgy, valamint az Alföld területfejlesztési kilátásairól.(ezek monográfiákban jelentek meg. * ) A kidolgozott koncepciók részben az ún. Balkán-háborúk (1999), részben pénzhiány miatt nem kerültek megvalósításra. Most az európai uniós tárgyalások jelentős pénzösszegek megpályázását teszik lehetővé. A Stratégiai Kutatások Programtanácsa június 25-i ülésén foglalt állást: támogatja a Balkán Központ létrehívását. Konferenciákat, ösztöndíjas meghívásokat, publikálást finanszíroz. Ugyanakkor javasolja az MTA elnökének, hogy az Akadémia tudománypolitikai elképzeléseiben szerepeljen a Balkán-kutatás fejlesztése (fiatal kutatók, projekt-támogatások stb.). MTA Társadalomkutató Központ Az MTA Társadalomkutató Központja (MTA TK) kilenc társadalomtudományos kutatóintézetet, két kutatócsoportot foglal magában. A Központ hosszú távú társadalomtudományos vállalkozások szervezésére jött létre, élén Tudományos Tanács áll. A Tudományos Tanács október 24-i Tudományos Tanács ülése a program támogatása mellett döntött és az MTA TK nyolc intézetének igazgatója vállalt tisztséget a programtanácsban (politológia, történelem, jog, szociológia, néprajz, gazdaság, régészet, kisebbségkutatás). * Klikkelj az internetre!

13 13 A kezdeményezést támogatta a magyar külügyminiszter, Somogyi Ferenc is, aki elvállalta a november 15-i nyitókonferencia bevezető előadását. Több, a Társadalomkutató Központon kívüli Mezőgazdasági, Földrajztudományi Intézet, valamint a Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Szent István Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyes tanszékei. A program számol az agrár és ipari szféra (kamarák), valamint a vállalkozók, pénzintézetek országos szervezeteinek és egyéni vállalkozók csatlakozásával. Elérhetőségeink: Pók Attila (programvezető): Antal Andrea (programvezető): Kiltz Beáta (programmenedzser): Glatz Ferenc (elnök): Budapest, október 24.

AZ EURÓPAI UNIÓ, A BALKÁN RÉGIÓ ÉS MAGYARORSZÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ, A BALKÁN RÉGIÓ ÉS MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓ, A BALKÁN RÉGIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Glatz Ferenc, mint a budapesti Európa Intézet elnöke, 2005. június 10-én indítványozta, hogy Budapesten alakuljon meg a Balkán-tanulmányok Központja. Virtuális,

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

A Kárpát-medence politikai földrajza

A Kárpát-medence politikai földrajza Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Kárpát-medence politikai földrajza Hajdú Zoltán hajdu@rkk.hu Az előadás négy érintett

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

AZ 5/047/2001. SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ

AZ 5/047/2001. SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ AZ 5/047/ SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ KUTATÓINTÉZETEI (Földrajztudományi Kutatóintézet FKI, Jogtudományi Kutatóintézet JTI, Mezőgazdasági Kutatóintézet MGKI, Művészettörténeti Kutatóintézet

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán "Társadalmi konfliktusok-társadalmi társadalmi jól-lét lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés" projekt indult a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2013. március 11. Elkezdődött

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A Határokon Túli Magyar Tudományosság Elnöki Bizottság megalakítása

A Határokon Túli Magyar Tudományosság Elnöki Bizottság megalakítása A Határokon Túli Magyar Tudományosság Elnöki Bizottság megalakítása A magyar nyelvû tudományosság Pozitív program Célunk az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia az egész magyar nyelvû tudományosság intézménye

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka Kelet-Közép-Európa a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban Dr. Bernek Ágnes a ZSKF Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője SZE RGDI Kelet-Közép-Európa térszerkezetének változásai 2012. november 30.

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia. Stratégiai kutatások. Kutatási jelentések. Budapest, 2009

Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia. Stratégiai kutatások. Kutatási jelentések. Budapest, 2009 Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai kutatások 2008 2009 Kutatási jelentések Budapest, 2009 A Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia közötti megállapodás keretében

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

MIT KERES(HET)ÜNK A NYUGAT-BALKÁNON?

MIT KERES(HET)ÜNK A NYUGAT-BALKÁNON? MIT KERES(HET)ÜNK A NYUGAT-BALKÁNON? Tézisek Az uniós csatlakozási alapok felhasználása a Nyugat-Balkánon a környezetvédelem területén témájú KSZGYSZ és KüM által rendezett 2014.IV.hó 10-i üzletember fórumon

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására.

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására. MEGHÍVÓ A SZAB Tudósklub Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2016. május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor tartandó előadására Vendég: PROF. DR. JESZENSZKY GÉZA egyetemi tanár, nagykövet, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2009. év 2009. március MTA Társadalomkutató Központ költségvetési alapokmánya a 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet értelmében I. Azonosító adatok Felügyeleti

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Szakács András. Kultúra és kohézió

Szakács András. Kultúra és kohézió Szakács András Kultúra és kohézió A kultúráról sokat beszélünk, de nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen szerepet szánnak neki az európai integrációs folyamatokban. Hiányérzeteinkre választ adhat a

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program 2007-2013 (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló 2008. március 21. Tartalomjegyzék 1. Háttér 3 1.1. Előzmények

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE A SEE-ITS projekt röviden Partnerek A SEE-ITS egy több államot érintő projekt, amelynek célja az együttműködés, a harmonizáció és az átjárhatóság serkentése az elszigetelt délkelet-európai intelligens

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

Nemes Gusztáv. MTA KRTK, Budapest CORVINUS Egyetem. 2014. november 29. Fertıszéplak, Adventi forgatag

Nemes Gusztáv. MTA KRTK, Budapest CORVINUS Egyetem. 2014. november 29. Fertıszéplak, Adventi forgatag Nemes Gusztáv MTA KRTK, Budapest CORVINUS Egyetem 2014. november 29. Fertıszéplak, Adventi forgatag Ahogy elkezdődött Női vállalkozók fejlesztése Közös program LEADER Központ, együttműködési projekt 3

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban Tisztelt résztvevő, Köszönjük, hogy támogatja kutatásunkat és segít megtalálni az államok és etnikailag sokszínű csoportok vagy egyéb kisebbségi közösségek (beleértve a nyelvi, vallási, kulturális, és

Részletesebben