Ciklusprogram Ordacsehi Község Önkormányzatának Gazdasági Programja a évekre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ciklusprogram Ordacsehi Község Önkormányzatának Gazdasági Programja a 2014-2019. évekre"

Átírás

1 Ciklusprogram Ordacsehi Község Önkormányzatának Gazdasági Programja a évekre A gazdasági program az önkormányzat részére határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi, területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A településen az előző ciklusban megkezdett és be nem fejezett - áthúzódó beruházások nincsenek. A művelődési ház felújítása október 12-ig megtörtént, de a 11 millió forintos beruházás, pénzügyi kihatása még ezt a ciklust is terheli, mivel utolsó 2,2 millió forintos (pótmunka) számlájának kifizetése kellő fedezet nélküli túlvállalás miatt áthúzódott a 2015-ös évre. Az előző önkormányzati ciklus utolsó félévében Ordacsehi felélte a korábbi tartalékait. A településnek hitelállománya nincs, de jelenleg a kötelező feladatellátás csak nagy nehézségek árán biztosítható. A település jelenlegi anyagi helyzete nagyban meghatározza a ciklus első pár évét, az elsődleges feladatokat. Csak racionális és felelős gazdálkodás megteremtése után tud a település jelentősebb fejlesztéseket megvalósítani. A racionális gazdálkodás első lépéseiként meg kell szabadulni az önkormányzatnak az ésszerűtlen önként vállalt feladataitól, mely súlyos milliókat von el működéstől és a fejlesztéstől. Vissza kell adnia az iskola működtetését a Magyar Államnak, mely közel 6 millió forint megtakarítást jelent éves szinten a településnek. A lakossági hulladékszállítás finanszírozásából ki kell vonulnia az önkormányzatnak, mely újabb 2 millió forint megtakarítást jelent a következő gazdasági évtől. Jelentős hangsúlyt kell fektetni a saját bevételek növelésre, mivel az teremthet forrást a fejlesztésekre, illetve pályázatok útján történő fejlesztések önerejének biztosítására. A saját bevételek körében meghatározóak a helyi adókból származó bevételek, különösen az iparűzési adóbevétel. Ez idáig az önkormányzat nem élt a külterületi ingatlanvagyon bérbeadásából származtatható bevételekkel. Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi szántók bérleti díja éves szinten közel 1 millió forint bevételt jelent a település számára. A tervezett adóbevételek megszerzése érdekében a hivatal munkája példa értékű, ezt kell követni a bérleti díjak beszedése tekintetében is. Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen törzsvagyon részének (pl. utak, közterületek, intézmények) funkciója a közszolgáltatások biztosítása, amelynek állagát javítani, értékét lehetőség szerint növelni kell (karbantartással, felújítással, beruházással). Ugyan ebbe a kategóriába tartoznak a külterületi utak is, melyeknél tervszerű karbantartás során jelentős mennyiségű tűzifa keletkezhet, amit szociális célra, és egy

2 fűtéskorszerűsítést követően az intézményei fűtésére is használhatja az önkormányzat éppúgy, mint külterületi szántók végében található fákat, melyeket eddig a bérlők termeltek ki. Az önkormányzat vagyona tartósan nem csökkenhet. Vagyonhasznosítási alapelv a vagyonért vagyont, tehát a forgalomképes vagyon hasznosításából származó bevételeket vagyonszerzésre, beruházásra kell felhasználni. Az ésszerű, takarékos gazdálkodás, a fejlesztési tervek legalább pályázati saját részének biztosíthatósága érdekében a működést szolgáló költségvetési kiadásokat a legszükségesebb mértékűekre, a valós igényeket szolgáló szintre kell csökkenteni. Át kell tekinteni a tényleges vagyonleltárt, meg kell határozni vagyonértékesítésre kijelölhető vagyonelemeket, ugyanakkor meg kell határozni és rögzíteni kell az abból származó bevételek felhasználási szabályait. A tervezett saját bevételek teljesítésén túl, különös hangsúlyt kívánunk fektetni a pályázati lehetőségekre. A fejlesztések fontossága tekintetében rangsort állítunk fel. Meg kell határozni, hogy mi az a fejlesztés, mely oly mértékben elengedhetetlen, hogy akár pályázat nélkül, teljes mértékben önerőből is megvalósítunk, és mik azok, melyek esetleges pályázatokon keresztül, a szükséges önrész biztosítása mellett kerülhetnek megvalósításra. Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: a) Az egészséges ivóvíz biztosítása b) Az óvodai nevelés biztosítása c) Az egészségügyi és szociális alapellátás biztosítása d) A közvilágítás üzemeltetése e) A helyi közutak fenntartása f) Köztemető fenntartása Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok: a) Az alapfokú oktatási intézmény működtetése b) Lakossági hulladékszállítás finanszírozása Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítés Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a helyi foglalkoztatás növelésének, a munkahelyteremtés feltételeinek segítését. Közvetlen munkahelyteremtő szerepet nem tud vállalni, de szoros és jó együttműködésre törekszik a településen működő vállalkozásokkal, cégekkel, különös tekintettel a két legnagyobb foglalkoztatóra, a Balaton Agrár Zrt.-re, valamint a TRAEX-BAU Kft-re. Jól felfogott gazdasági érdekünk a község területén működő cégek pozitív gazdasági teljesítménye, az esetleges foglalkoztatást bővítő tevékenységük elősegítése. Kihasználva azokat a stratégiai lehetőségeket, melyet a település földrajzi elhelyezkedése, valamint amit a település határában lévő autópálya le- és felhajtó biztosít, a jövőben olyan vállalkozásbarát településpolitikát igyekszünk megvalósítani,

3 hogy Ordacsehi vonzó célpont legyen a letelepedni szándékozó mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Szoros együttműködést kívánunk fenntartani a regionális munkaügyi központtal és annak kirendeltségével az álláskereső lakosok továbbképzési lehetőségeinek segítése. Folytatni és bővíteni kívánjuk a közhasznú, közcélú foglalkoztatást, melynek érdekében a munkaügyi központ nyújtotta lehetőségeken túl, közfoglalkoztatás tárgyában együttműködést kívánunk kialakítani a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal. A közszolgáltatások biztosítása és azok színvonalának javítása A települési önkormányzati közszolgáltatásokat a költségvetési szervek (oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi intézmények, valamint a körjegyzőség) nyújtják. A szolgáltatók helyzete, az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala jó, fejlesztésük természetes igény. A közszolgáltatások körében a szervezeti keretek adottak, jelentősebb átszervezés, racionalizálás a szolgáltatásokra fordított anyagi források csökkenése esetén válik indokolttá. A meglévő intézményhálózat szervezeti keretei adottak, jelentősebb átszervezés a demográfiai adatok jelentős változása, központi támogatás csökkenése esetén indokolt. Az intézményhálózat szakmai követelményeknek történő megfelelését folyamatosan figyelni kell, elengedhetetlen a rendszeres felülvizsgálata a kistérségi belsőellenőrzés és szakértők segítségével. E körben vizsgálatot és az alapján szükséges intézkedést követel az óvodai gyermeklétszám alakulásának elemzése. A gyermeklétszám növelése az alapvető cél az intézményben, ehhez elsősorban a magas színvonalú oktató, nevelő munkára van szükség. Ordacsehi nem tart fenn önálló hivatalt. Balatonboglárral közös hivatalt működtet. A körjegyzőséget ellátó hivatallal szemben követelmény a magas szakmai színvonal, az önkormányzati jellegű feladatok eredményes ellátása, az ügyfélbarát, gyors, jogszerű, szakszerű, ugyanakkor méltányos, indokolt esetben megfelelően szigorú hatósági ügyintézés, a tájékoztatás és a felvilágosítás fokozása. Ennek elérése és állandó érvényesülése érdekében meg kell határozni és ütemesen meg kell valósítani a fejlesztési, korszerűsítési célokat, mérhetőbbé és ellenőrizhetőbbé tenni a munka mennyiségét és minőségét. Továbbra is cél, hogy minél kevesebbet kelljen az ordacsehi lakosoknak ügyintézés céljából Balatonboglárra utazni, a hivatal működését úgy kell alakítani, hogy a lehető legtöbb esetben megoldható legyen az ügyek helyben történő intézése. Elengedhetetlen a helyi ügyintézés feltételeinek, körülményeinek folyamatos minőségi javítása, mely már a választásokat követően megkezdődött. Az egészségügyi alapellátást vállalkozó háziorvoson keresztül oldja meg az önkormányzat, melyhez jelentős támogatást biztosít. Az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat valamint az alapfokú fogászati ellátás biztosítását a jövőben is társulási, feladat-ellátási megállapodás keretében kívánja az önkormányzat biztosítani. Ugyancsak társulási, feladat-ellátási megállapodás keretében a balatonboglári Platán Gondozási Központon keresztül kívánjuk ellátni a gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás és idősgondozás feladatait. A szociális ellátás az önkormányzat kiemelt feladata, melynek maradéktalan elvégzése érdekében elengedhetetlen a teljes körű szociális hálózat kialakítása.

4 A helyi adópolitika célkitűzései A ciklus első évében át kell tekintenünk településen bevezetett helyi adók mértékét. A lakosság és vállalkozások teherbíró képességének figyelembe vételével, meg kell vizsgálni esetleges új adónemek bevezetésének lehetőségét. A település zökkenőmentes működtetése, valamint a fejlesztések érdekében törekedni kell a fennálló követelések, kintlévőségek maradéktalan behajtására. Településfejlesztés Belterületi utak, járdák felújítása a pályázati lehetőségektől függ. Az önkormányzat tulajdonában lévő utak állapota nem igényel azonnali beavatkozást, viszont a járdahálózat olyan szinten leromlott az elmúlt 20 évben, hogy több helyen egyenesen veszélyforrás a járdán való közlekedés. Figyelve a lehetséges pályázatokat mielőbb fel kell állítani egy fontossági sorrendet a járdák felújítása tekintetében. Komoly problémák vannak viszont a Közútkezelő tulajdonában lévő, kiemelt forgalommal bíró utakkal. Balaton utca, Fő utca egy szakasza, Kossuth Lajos utca, buszforduló. Már felvettük a kapcsolatot az illetékes Közútkezelővel annak érdekében, hogy a fent említett útszakaszon mielőbb megtörténjen a csapadékvíz elvezetésére hivatott árkok kitisztítása, a padkáknak az úttesttel egy szintre történő lemarása, valamint az úthibák kijavítása. A Közútkezelő munkával összhangban, a közfoglalkoztatás keretein belül a Fő utca csapadékvíz-elvezető árkainak kitisztítását is meg kívánjuk oldani a korábban készült csapadékvíz elvezetési terveknek figyelembe vételével. Környezetvédelem terén minden lehetséges eszközzel biztosítani kell, hogy településünk szép, rendezett, virágos és tiszta legyen. Kiemelt figyelmet kell fordítani a településre vezető utakra. Fel kell számolni az illegális hulladék elhelyezés kapcsán kialakult gócpontokat (autópálya felhajtó melletti rész, disznófelhajtó melletti rész). Ugyanakkor megoldást kell keresni arra, hogy a jövőben ne alakuljanak ki ilyen gócpontok. Különösen figyelmet igényel majd az idei évtől ez a probléma, mivel annak kapcsán, hogy önkormányzatunk kivonul a lakossági hulladékszállítás finanszírozásából, vélhetően megnő a hajlandóság a hulladék szabálytalan elhelyezésére. Ösztönözni kell a lakosságot szelektív hulladékgyűjtésre. Folytatni kell a közterületek, parkok, a temető környékének rendezését. Kiemelt figyelemmel a Temető utcában található kegyeleti parkra, mely a jövőben méltó helye lehet megemlékezéseknek. Törekedni kell a településközpont egységesítésére. Vagyongazdálkodás Az önkormányzat bevételei körében nem számolhatunk a szabad felhasználású állami támogatás számottevő növekedésével. Az önkormányzati ingatlanvagyon gyarapítása és hasznosítása a cél. Az önkormányzati vagyon gyarapítási lehetőségeinek a feltárása (EU támogatások, megyei, regionális és országos pályázati lehetőségek stb.) és az ahhoz szükséges önerő biztosítása. Az önkormányzat tulajdonában lévő kettő szolgálati lakásban üdültetési lehetőség kialakítása.

5 Sport A sport területén évtizedekig helyi labdarúgó csapattal rendelkezett a település Sport Egyesületet működtetett, mely évekkel ezelőtt megszűnt. A pályát és a hozzá tartozó öltözőt az önkormányzat gondozza. A fiatalok részéről jelentkező mozgásigény kielégítésére önkormányzat korábban a Kossuth Lajos utcában egy füves kispályát alakított ki, mely népszerűvé vált a fiatalok körében. A jövőben ennek a pályának tervezni kell a folyamatos karbantartásával, valamint felszereltségének igény szerinti bővítésével (kosárpalánk). Kultúra, művelődés A település a Somogy Megyei Könyvtáron keresztül fiókkönyvtárat tart fenn. A könyvtár épülete, berendezése a művelődési ház felújítása kapcsán megújult. A településen közművelődési szakember nem dolgozik. A rendezvényeket, kulturális eseményeket, társadalmi ünnepségeket az önkormányzat szervezi. Önkormányzatunk szoros együttműködést kíván fenntartani a Somogy Megyei Művelődési Intézettel, mely irányába már jelezte szándékát kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására. Helyi kapcsolatok Önkormányzatunk szoros, partneri kapcsolatot kíván fenntartani a helyi civil szervezetekkel, az egyházközséggel, támogatni kívánja a lakossági kezdeményezéseket. Helyet kíván biztosítani minden működő klubnak, szakkörnek, egyesületnek. Önkormányzat lehetőséget biztosít helyi polgárőr egyesület működésének. Önkormányzatot népszerűsítő feladatok Az aktuális hírekről, eseményekről, a lakosságot érintő kérdésekről, döntésekről korrekt tájékoztatást kell adni, melynek érdekében át kell alakítani a korábban Hírnök néven, ötletszerűen megjelenő újságot. Rendszeres (havi) megjelenés mellett, korrekt, szerkesztett tartalmat kell adni a lapnak. Meg kell újítani a település honlapját, ahol minden fontos információt, nyomtatványokat elérhetővé kell tenni az itt élők, valamint a település iránt érdeklődők számára. A mai kor elvárásinak megfelelően ingyenes wifi elérhetőséget kívánunk biztosítani a település központjában. A hagyományokat figyelembe véve éves rendezvénynaptárt kívánunk készíteni, mely tartalmaz minden önkormányzati szervezésben, vagy önkormányzati támogatással megvalósuló rendezvényt. Mielőbb el kell készíteni a község vonzerőleltárát, a hozzá tartozó fotótó dokumentációt, hogy amennyiben forrást, pályázati lehetőséget találunk, invitatív, a települést népszerűsítő kiadványt tudjunk készíteni. Fejlesztések

6 Kiemelten fontos a fejlesztések terén az intézmények, azon belül pedig a Napsugár Óvoda fűtéskorszerűsítése, mivel az elavult rendszer gázzal történő fűtése jelentős anyagi terhet ró a településre. A pazarló energiafelhasználás, valamint a hatékonyabb fény-erőbiztosítás teszi szükségessé a közvilágítás korszerűsítését, melyet csak előfinanszírozott, a megtakarításból finanszírozható, önrész nélküli formában tud jelen körülmények között vállalni az önkormányzat. Olyan játszótér kialakítása a Napsugár Óvoda területén, mely óvodaidőn túl nyitott a lakossági igények irányába. A Széchenyi tér parkjának újragondolása, felújítása. Fő utca csapadékvíz elvezetésének megoldása. Köztemetőhöz vezető rövid kavicsos útszakasz, valamint a parkoló rendbetétele azok folyamatos karbantartása. A település járdahálózatának szakaszokban történő felújítása. A Harangláb (ordai településrész) melletti buszmegálló megépítése a központban lévő buszmegállóval azonos formában. A bolt és templom közötti kavicsos parkoló felújítása. A templom pályázat útján történő felújítása, különösen a tető- és tetőszerkezet tekintetében. A közbiztonságot elősegítő kamerarendszer bővítése. Köztemetőben lévő urnafal bővítése. Településközpont terveinek elkészíttetése. Az egységes utcakép kialakítása érdekében ahol az utca adottsága lehetővé teszi díszfasor ültetése. A gazdasági program megvalósításán közösen kell munkálkodni és természetesen a fejlesztések megvalósítása nagyban függ a pályázati lehetőségektől. Fontos, hogy a ciklus elején megtörténjenek a megtakarításhoz vezető intézkedések és település vezetése következetes legyen a bevételek növelése terén. Olyan pályázatfigyelőt és pályázatírót kell keresnünk, akinek csak a nyertes, teljes egészében megvalósuló pályázati fejlesztések esetében kell fizetni. Ordacsehi, február 20. Márton László polgármester

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Gazdasági program 2015-2019 Sárhida. 1 Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014. ÉVEKRE I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 91. -ának (1), (6) (7)

Részletesebben

BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. 1 Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019. A gazdasági program elkészítésére Magyarország

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra

Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra A program egy négy esztendőre szóló cselekvési terv, mely meghatározza a megoldandó feladatokat a reálisan megvalósítható

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAM 2014-2019 TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA készítette: KOVÁCS JÓZSEF Polgármester BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

ROMÁND KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

ROMÁND KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 ROMÁND KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 ROMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA készítette: Galler Jenő Polgármester 1 Románd község Önkormányzat gazdasági programja (2014-2019) A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014 Biharnagybajom Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014 A Képviselő-testület elfogadta a 93/2011. (VI. 30.) számú KT határozatával. 1 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2014-2019. ÉVEKRE I. BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Dombiratos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 1 Ipolytölgyes Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Ipolytölgyes, 2015. április. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Településfejlesztés 2. Településüzemeltetés 3. Közszolgáltatások 4. Adópolitika

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Készítette: Janovics István polgármester Elfogadta: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2015. (III.25.) sz.

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 PÁPATESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 készítette: Völfinger Béla polgármester 1 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. előírásai szerint

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM CSŐVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 31-én a 22/2015. sz. önkormányzati határozattal 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Eplény község hosszú távú gazdasági

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019. évre 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1.

Részletesebben