AZ ITT-YASUNÍ KEZDEMÉNYEZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ITT-YASUNÍ KEZDEMÉNYEZÉS"

Átírás

1 AZ ITT-YASUNÍ KEZDEMÉNYEZÉS Példa arra, miként haladhatunk globális felmelegedés nélkül, megújuló energiára alapozva a világ biológiai sokfélesége felé fotó:

2 A mű eredeti címe: The ITT-Yasuní Initiative An example of how we can move towards a biodiverse world without global warming that is based on renewable energy Fordította: Sarbu András Szerkesztette: Újszászi Györgyi Kiadó: Védegylet Egyesület Felelős kiadó: Keszthelyi Zsuzsanna főtitkár Első kiadás Kapcsolat: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 6. Telefon: (1) A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg. Pályázati azonosító: NCA-NK-10-B-0514 A kiadvány az Eur óp ai U ni ó tám og a tá sával készül t. A kiadv ány tar tal m áé r t kizár ól ag a szer ző fel el ős, és sem m i képp e n n em tekinth et ő az Eur óp ai U ni ó ál l áspon tj án a k. Ez a kiadvány az Eur ópai Uni ó által tám og atott Csupán kereskedel em?! pr oj ekt ker etéb en jelent meg. A pr oj ekt az E ur óp ai Uni ó fejl esztési és kereskedel mi poli tikáj ának nagyobb következetességé ér t száll síkr a az egyenl őség és a fenntar tható fej ődés ér dekébe n. A proj ekt partnerszervezetei: Ecologistas en Acción (Spanyolország), FDCL (Ném etország), Glopolis (Cseh K öztár saság), Védegylet (M agyar ország) és Tr ansnation al Institute (Holl andi a). A ki advány tartalm a a ki adó kizáról agos fel el őssége. Budapest, 2011

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Biológia sokféleség A biológiai sokféleség fontossága A nagojai csúcstalálkozó Az ITT-Yasuní javaslat és a biológiai sokféleség 5 2. Az éghajlatváltozás Az éghajlatváltozás fontossága A fosszilis energiatartalékok kimerülésének fontossága A cancúni csúcstalálkozó Az ITT-Yasuní kezdeményezés és az éghajlatváltozás 8 3. Az olajkitermelés hatásai Yasuní-ban A kitermelés hulladéka Erdőirtás A kitermelésből származó víz A huaorani népre és az elszigetelt közösségekre kifejtett hatás Olajömlések Az ITT-Yasuní javaslat A természethez való jog elismerése A felajánlások felhasználása és a vállalások megtartásának biztosítékai A javaslat hozzájárulásai az olajkorszak utáni világ forgatókönyveihez Új területek kialakítása a Yasuní mintájára Az ITT-Yasuní kezdeményezés nemzetközi fogadtatása Az iparosodott országok nagyobb kötelezettségvállalása szükséges 15

4 Az ITT-Yasuní kezdeményezés Példa arra, miként haladhatunk globális felmelegedés nélkül, megújuló energiára alapozva a világ biológiai sokfélesége felé Bevezetés Az ecuadori kormány meglepő javaslattal, az ITT- Yasuní kezdeményezéssel 1 állt elő 2007 júniusában. Végérvényesen lemond az ITT olajlelőhely (ez Ecuador amazóniai térsége alatt található) olajtartalékainak kiaknázásáról, amennyiben az állam nemzetközi kompenzációban részesül cserében a feltételezett tartalékok alapján számított elérhető haszon fele értékében. A beérkező támogatásokat pedig egy nem fosszilis energiahordozókra alapozott társadalmi modell megteremtésére fordítanák. Ez a javaslat nem csak a klímaváltozást és a biológiai sokféleség csökkenését feltartóztató megoldások keresése miatt különösen lényeges, hanem a világ olajkészleteinek az egyre közelibb jövőben bekövetkező kimerülésére való felkészülés miatt is. Az ITT elnevezése az olajlelőhelyet alkotó három olajmező az Ischipingo, a Tambococha és a Tiputini nevéből ered, és a Yasuní Nemzeti Parkban található. A területet 1979-ben minősítették nemzeti parkká és később, 1989-ben az UNESCO bioszféra rezervátumnak nyilvánította. Tanulmányok szerint a Yasuní Nemzeti Park, bolygónk biológiailag legváltozatosabb területe 2. Ezen túlmenően ben a Yasuní Nemzeti Park déli részét, illetve a Huaorani Etnikai Rezervátumot érinthetetlen övezetté nyilvánították. Olyan védett területté, ahol bármiféle kitermelő tevékenység tilos, mert a vidéket önkéntes elszigeteltségben élő etnikai csoportok lakják. 1 Larrea, C. Iniciativa Yasuní-ITT. Gobierno de Ecuador. 2 Scientists Concerned for Yasuní National Park, Equipo Técnico de Oilwatch, Proyecto ITT. Opción 1: conservación de crudo en el subsuelo, p. 9. A Yasuní Nemzeti Park hatalmas nyersolajtartalékokkal rendelkezik a területén található különböző lelőhelyeken. A 43-as, azaz az ITT, valamint a 31-es lelőhely alkotják a park azon természetes határát, amit még nem érint az olajkitermelés. A Nemzeti Park tartalékai összességükben 900 millió hordó körüli API-fajsúlyú nyersolaj kitermelését biztosíthatnák. Ezen olaj viszkózussága miatt hatalmas mennyiségű és rendkívül szennyező hulladék kerülne a környezetbe. 1. Biológia sokféleség 1.1. A biológiai sokféleség fontossága Aggasztó a jelenlegi helyzet: nagyjából négy faj tűnik el naponta, és ez az ütem mintegy ezerszerese annak, mint amekkora emberi behatások nélkül volna. Minden kétséget kizáróan állíthatjuk, hogy olyan korszakot élünk, melyben az élővilág változatossága rohamléptekkel tűnik el. Ezzel legközelebbi párhuzamba a dinoszauruszok kipusztulása volna állítható. A biológia sokféleség rendkívül fontos az emberiség szempontjából. Könnyen belátható, hogy gazdaságunk és szükségleteink kielégítése közvetlenül a Föld ökoszisztémáinak egyensúlyán alapszik. Csak néhány példát említve: a talajaink termékenységét biztosító mikroorganizmusok, a növényeket beporzó méhek, többféle faj kártevőpusztító szerepe, az erdők vízkörforgást szabályozó hatása, növényi eredetű gyógyszerek, a mangrove mocsarak természeti katasztrófák elleni védőhatása, a növényi fotoszintézis szerepe az éghajlat és a légkör CO 2 tartalmának szabályozásában, stb. Ebben a megközelítésben a biológiai sokféleség megőrzése sokkal többet jelent, mint a tenger habjait szelő bálnák uszonyának, vagy a Serengeti kószáló oroszlánjainak látványa keltette puszta esztétikai élmény. Azon az etikai parancsolaton is túlmutat, amely megkérdőjelezi, hogy nekünk, gondolkodó lényeknek kivételezett jogaink volnának e bolygó benépesítésére. A biológiai sokféleség megőrzése életünk legfőbb biztosítéka. Tudjuk jól, hogy egy repülőnek sok

5 szegecse van, és többet is eltávolíthatnánk anélkül, hogy lezuhanna, de azt is tudjuk, hogy egyszer elérünk arra a pontra, ahol egyetlen újabb szegecs eltávolítása annyira instabillá tenné a repülőt, hogy összes utasával együtt lezuhanna. A biológia sokféleség nagyon hasonló: el fog jönni az idő, amikor egyetlen újabb faj eltűnése az ökoszisztéma teljes összeomlását okozza, s ezáltal megkérdőjeleződik fennmaradásunk is ezen a bolygón. Ezen a ponton lehetetlen lesz visszatérni a dolgok eredeti állásához ha egy faj kihalt, az végérvényesen elveszett. A világ ökoszisztémái közül az erdők a biológiai sokféleség megőrzésének legfontosabb alapjai. Az UNEP (az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja) szerint az eddig ismert élővilág 90%-ának adnak otthont. Ennek ellenére a 2000 és 2010 között eltelt évtizedben minden egyes évben 13 millió hektár erdőt termeltek ki 3. Ez a tevékenység az erdőterületek 36%-át kitevő őserdőket különösen érintette. Ezen erdők eltűnése azokra az emberekre is kihat, akiknek az életben maradáshoz az erdők nyersanyagaira van szükségük. Ez hozzávetőlegesen 1,6 milliárd embert érint (a Világbank adatai alapján), azaz minden negyedik embert a földön A nagojai csúcstalálkozó Szembesülve ezzel a forgatókönyvvel, 2010-et a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Évének nyilvánították, és Nagojában (Japán), a Résztvevő Felek Konferenciáján elfogadták a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezményt. A Nagojai Egyezmény, annak ellenére, hogy nem kellőképpen széleskörű, helyére tett néhány mechanizmust a biológiai sokféleség csökkenésének lassítására. Az egyik ilyen mechanizmus az ABS protokoll (Access and Benefit Sharing from genetic resourses = a genetikai tartalékok hozzáférhetőségének és hasznainak megosztása), mely megkísérli elérni, hogy a különböző közösségek kompenzációt kapjanak azon hagyományos tudásuk és gyakorlati megoldásaik után, melyeket a későbbiekben az 3 FAO. Evaluación de los recursos forestales mundiales. FAO ipar pénzügyi nyereséget termelő módon használ fel. Egy másik: az elfogadott Stratégiai Terv, amely hatékony és gyors cselekvést irányoz elő a biológiai sokféleség elvesztésének megállítására, annak érdekében, hogy 2020-ra az ökoszisztémák visszanyerjék eredeti állapotukat, és a továbbiakban is képesek legyenek nélkülözhetetlen szolgálataiknak eleget tenni, ezzel bebiztosítva bolygónkon az élet sokszínűségét, és hozzájárulva az emberiség jólétéhez és a szegénység megszüntetéséhez. Végül, a Stratégiai Terv finanszírozásához szükséges erőforrások mozgósítására 2010 végéig finanszírozási mechanizmusokat kell kidolgozni Az ITT-Yasuní javaslat és a biológiai sokféleség Ebben az összefüggésben a Yasuní Nemzeti Park megóvása, és a Yasuní Bioszféra Rezervátum megőrzése alapvető fontosságú. Minden kétséget kizáróan a Yasuní földünk egyik biológiailag leginkább sokrétű helye. Világrekordokat döntöget rendkívül sok állat- és növényféleség körében, a rovaroktól egészen a fákig. 4 Például, több mint 150 különböző kétéltű fajt dokumentáltak, több fajt összességében, mint amennyi az Egyesült Államok és Kanada teljes területén fellelhető. A Yasuní területén egy hektár átlagosan több fafajtát rejt (655), mint amennyit az USA és Mexikó határától északra fekvő teljes földterület. Becslések szerint egy 25 hektáros területen nagyjából 1100 fafajta található. Valószínűleg az összes kiadott statisztikai adat közül a legmélyebb benyomást az keltheti, hogy a Yasuní erdejének mindössze egyetlen hektárján rovar lelhető fel. A Nemzeti Park legalább 121 hüllőfajt, 596 madárfajt, 382 halfajt és 204 emlősfajt rejt magában. 4 Bass, M. S. et al. Global Conservation Significance of Ecuador's Yasuní National Park. PLoS ONE. Vol

6 A biológiai sokféleség ilyen egyedülállósága legalább annyira köszönhető az Andok közeli hegyláncainak, mint annak, hogy a terület egyike a pleisztocén kor túlélőinek. Egyike azon kevés területnek, amely erdőség maradt a pleisztocén korban bekövetkezett drámai éghajlatváltozás után is, míg az Amazonas medencéjének legnagyobb része hatalmas kiterjedésű szavannává változott. Az ilyen területek menedéket jelentettek az állat- és növényvilág számára, valamint újabb fajták kialakulásának helyszínei is voltak. A Yasuní rendkívüli változatosságának legjobb példája a nemzeti Park északi határa mellett található 6,5 km 2 -es Tipituní Biodiverzitás Lelőhely, mely 247 kétéltű- és hüllőfaj, 550 méhfaj és nagyjából 200 emlős-, köztük 10 főemlősfaj és számos ragadozó otthona. A különböző denevérfajokat tekintve is ez a világ leggazdagabb élőhelye. A Yasuní egyben 28 gerinctelen, kihalástól veszélyeztetett fajnak is otthont ad, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listája alapján. A veszélyeztetett fajok listája még főemlősöket (pókmajom és gyapjasmajom) illetve vízi emlősöket (óriás vidra és amazóniai lamantin) is felsorol. Emellett, több száz endemikus faj is él a területen, azaz olyanok, melyek a bolygónkon sehol máshol nem találhatóak. A Yasuní Nemzeti Park például 20 olyan kétéltűfajnak, 19 olyan méhfajnak és négy olyan emlősfajnak az élőhelye, melyek másutt nem fordulnak elő. Mindezeket figyelembe véve, a Nagojában létrejött megállapodás három alapvető eleme különösen fontos egy olyan területen, mint amilyen a Yasuní Nemzeti Park. Az ABS protokoll, a finanszírozás és az erőforrások mozgósításának tárgyában az ecuadori kormány által tett indítvány különösen érdekes, hiszen lehetővé teszi, hogy ezek a létfontosságú javaslatok tisztán kifejezett formát ölthessenek. Emellett mindezt úgy teszi, hogy megelőzi az olaj kitermelését, amely felgyorsítaná az éghajlatváltozás folyamatát (ezt a témát a továbbiakban részletesebben tárgyaljuk). Ezért az olajkutatások felfüggesztése nélkülözhetetlen a Nagojában elfogadott Stratégiai Terv célkitűzéseinek keresztülvitelében, amely hatékony és gyors cselekvést irányoz elő a biológiai sokféleség elvesztésének megállítására, annak érdekében, hogy 2020-ra az ökoszisztémák visszanyerjék eredeti állapotukat, és a továbbiakban is képesek legyenek nélkülözhetetlen szolgálataiknak eleget tenni, ezzel bebiztosítva bolygónkon az élet sokszínűségét és hozzájárulva az emberiség jólétéhez és a szegénység megszüntetéséhez. 2. Az éghajlatváltozás 2.1. Az éghajlatváltozás fontossága Napjainkban az éghajlatváltozás hatásait széles körben ismerjük és értjük. Ezek a hatások közvetlen összefüggésben vannak az éghajlatváltozás mértékével, azaz azzal, hogy a bolygó mennyire melegszik fel. Minél nagyobb a felmelegedés mértéke, annál több ember (több millió) lesz kénytelen küszködni a tiszta ivóvízéért, annál kisebb terméshozamok várhatóak és a népesség annál nagyobb hányadát fogja veszélyeztetni a partvidékek elöntése 5. Ezek mellett az éghajlatváltozás hatásainak komoly pénzügyi következményei is vannak, amint azt a Stern jelentés 6 megállapításai és következtetései bizonyítják, melyeket az utóbbi idők értékelése szerint még alá is becsültek a szerzők. Az éghajlatváltozás hatásairól készült legfrissebb tanulmányok és a legújabb adatok modellszámításokkal való összevetéséből az rajzolódik ki, hogy a globális felmelegedés mértékét nem elég a megcélzott 2 C-ra szorítani, hanem ezt 1,5 C-ra kell módosítani. A globális felmelegedés átlagos mértékének 1,5 C-ban való korlátozása csökkentené vagy megszüntetné az éghajlatváltozás legsúlyosabb következményeit. A tengerszint emelkedése nem haladná meg a 20 cm-t, így egyáltalán nem veszélyeztetné a partmenti lakosságot és a kis szigetállamokat. Csökkentené továbbá a grönlandi és a nyugat-antarktiszi jégtakaró elolvadásának veszélyét is. Kevesebb káros következmény érintené az élelmiszertermelést is, és ez az összes 5 IPCC. Climate change IPCC Stern, N. et al. Informe Stern: La economía del cambio climático

7 potenciálisan veszélyeztetett térség előnyére válna. Kevésbé károsítaná az emberi fogyasztásra alkalmas ivóvízellátást, és jelentősen csökkentené a vízhiány kialakulásának veszélyét. Mindeközben nagymértékben csökkenne a rendkívüli időjárás és a trópusi ciklonok okozta károk kockázata. Az IPCC (Kormányközi Panel a Klímaváltozásról) legutóbbi értékelő jelentése 2007-ben arra következtetett, hogy 450 ppm légköri CO 2 koncentráció a hőmérséklet több mint 2 C-os (pontosan 2,1 C-os) emelkedésével járna. Ennek következményeként a koncentráció emelkedésének felső határát 450 ppm-ben határozták meg. A legfrissebb tanulmányok alapján azonban, ez a koncentráció 60%-os valószínűséggel azt jelentené, hogy a hőmérséklet emelkedése a 2 C-ot meghaladja, és 90% annak az esélye, hogy ez több lenne, mint 1,5 C 7. Ennek értelmében a célt alacsonyabb értéken, 350 ppm-ben kellene meghatározni. Ebben az esetben a 2 C-os szint meghaladásának kockázata csaknem kizárható volna, és az a kockázat, hogy a 1,5 C-ot meghaladja, nem járna jelentős hatásokkal 8. Ahhoz, hogy ezt a célt el lehessen érni, a globális kibocsátásnak legkésőbb 2015-ben kell elérnie a csúcspontját, és ettől kezdve évente 2 ppm-nél nagyobb mértékben kellene csökkennie A fosszilis energiatartalékok kimerülésének fontossága Az olajfelhasználás csökkentése nem csak a biológiai sokféleség megőrzése és a globális felmelegedés megállítása miatt fontos, hanem a kőolajtól nagymértékben függő világgazdaságnak is jót fog tenni. Ez a függés igaz az energiatermelésre, a ruhaiparra, a mezőgazdaságra és a bennünket körbevevő sokféle műanyag előállítására is. Az olaj véges mennyiségben rendelkezésre álló nyersanyag, és számítások szerint a világ tartalékainak nagyjából a felét már felhasználtuk. Amint az olaj-csúcson túlkerülünk egyszer, és a fennmaradó felét kezdjük el felhasználni, a nyersolaj ára elkerülhetetlenül emelkedni fog a készletek csökkenése és a fennmaradó tartalékok kitermelésének nagyfokú nehézsége miatt. Az árak ezen emelkedése minden kétséget kizáróan súlyos gazdasági válsághoz fog vezetni. 9 Ezért mindennél fontosabb mielőbb egy olaj utáni világ irányába elmozdulni. Ez a helyzet összehasonlítható az ecuadori társadalom helyzetével. A bizonyítottan meglévő olajtartalékaik nagyjából 30 éven belül kimerülnek (az olaj-csúcs ennél sokkal hamarabb lesz), ez pedig azt jelenti, hogy nélkülözhetetlen a fejlődés egy másik, az olajból származó haszontól független útjára lépniük. A jelenlegi helyzet az, hogy a világ CO 2 kibocsátása még a válság tetőzésekor (2009) is csak 1,3%-kal csökkent, amely az előre jelzett adat (2,8%) felét sem érte el. A közeljövő még aggasztóbb, mivel a várakozások szerint ben a CO 2 kibocsátás több mint 3%-kal növekedett, majdnem elérve a 2000 és 2008 között feljegyzett legmagasabb értéket. Ez együttvéve azt jelenti, hogy a légköri CO 2 koncentráció máris 387 ppm. 7 Scientific, policy and analitycal support for SIDS and LDC negotiators. Potsdam Institute for Climate Impact Research Hansen, J. et al. Target atmospheric CO2: Where should humanity aim? Open Atmos. Sci. J A cancúni csúcstalálkozó A 2010-es klíma-csúcs a globális felmelegedés elleni harc egyes következtetéseinek tekintetében kiábrándultságot keltett, mindemellett néhány fontos pontra azért rávilágított. Többek között kiemelte, hogy 2015-re a globális felmelegedés maximális mértékét 2 C-ban kell megszabni. Ez a korábbi IPCC jelentésben közzétett 5 C-os adat felülvizsgálatát jelenti. Még nincs javaslat arra, hogyan kellene ezt elérni, de a fejlett országok asztalra letett első vállalásai a kibocsátás 18%-os csökkentését tartalmazzák 2020-ra, az 1990-es szinthez képest. 9 Fernádez Durán, R. El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Virus, Libros en Acción y Baladre

8 Egy másik az elfogadott intézkedések közül az, hogy az 1. számú függelékben felsorolt országok együttesen évi 100 milliárd dollárt mozgósítanának évente 2020-ra, hogy más országok kibocsátásának csökkentését és alkalmazkodását elősegítsék. A Koppenhágai Megállapodásban meghatározott alapok forráshoz juttatásának kérdését is nyitva hagyták, a magánszektor alapjaira nem állapítottak meg mennyiségi korlátozást. Végül, a Résztvevő Felek 16. Konferenciáján (COP16) Cancúnban a REDD 10 mechanizmusok (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries = az erdőirtásból származó kibocsátás és az erdők fogyásának csökkentése a fejlődő országokban) nem kerültek be hivatalosan az éghajlatváltozás elleni küzdelem nemzetközileg elfogadott mechanizmusai közé Az ITT-Yasuní kezdeményezés és az éghajlatváltozás Magától értetődő, hogy létfontosságú a nyersolajat a talajban hagyni, amennyiben a világ az éghajlatváltozás ellen akar küzdeni és szembe akar nézni az olaj utáni gazdaság szükségességével. Lényegében a Yasuní kezdeményezés ennek a politikának az első kísérlete. Továbbá, ez egy olyan kezdeményezés, amelyik teljes egészében összhangban van az éghajlatváltozásról kötött nemzetközi megállapodásokkal (pl. Cancún). Ha a terv sikerrel jár, akkor 407 millió tonna CO 2 légkörbe kerülését akadályozza meg, ezzel új formáját teremti meg az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének nettó megelőzött kibocsátás valamint a kőolaj kitermelés megelőzésének, társadalmilag és környezetileg érzékeny területeken. A kitermelés elkerülésének első lépése lehetne ez a világban. A támogatások befektetése megújuló energiaforrásokba más oldalról is csökkenti a CO 2 10 Ezek az erdőirtást és a termőtalaj leromlását csökkentő mechanizmusok, melyek az éghajlatváltozás elleni küzdelem kulcsfontosságú elemei. kibocsátást, és hozzájárul Ecuador gazdaságának dekarbonizációjához. Emellett, a védett területek megóvása és az erdőirtás csökkentése Ecuadorban csökkentené azt a közvetett CO 2 kibocsátást is, amelyet a termőföldhasználat megváltozása okozna. Világméretekben ez utóbbi az egyik legmeghatározóbb tényező az üvegházhatású gázok kibocsátásában. 11 Végezetül, ha sikerülne a REDD egy valóban fenntartható formáját elérni, nem olyanokat, mint a jelenleg terítéken lévő javaslatok, akkor ez a kezdeményezés követendő modellként szolgálhatna. 12 Éppen ezért még akár olcsónak is nevezhetjük ezt a modellt, hiszen a földben hagyott olaj értékének felét kitevő forrásokat az éghajlatváltozás elleni küzdelem különböző frontjain használnák fel, elősegítve ezzel az átmenetet az olajkorszak utáni világba, és csökkentve a biológiai sokféleség elvesztésének ütemét a Földön. 3. Az olajkitermelés hatásai Yasuníban Az ITT olaj-program folytatása egy fontos új olajkitermelő központ létrehozását jelentené. Ez súlyosabb hatásokkal járna, mint amilyenek, többek között, a Repsol-YPF által jelenleg működtetett olajlelőhelyeken tapasztalhatóak A kitermelés hulladéka Az olajipar elismeri, hogy minden egyes vertikális fúrású olajkút 500 m 3 szilárd és m 3 11 IPCC. Climate change IPCC Minden az erdőirtás és talajpusztulást csökkentő mechanizmusokat érintő egyezménynek hatékonynak és igazságosnak kell lennie. Ennek ellenére a terítéken lévő javaslat (REDD) nem az. A REDD nem garantálja, hogy a megakadályozott erdőirtást nem teszik át pusztán egy másik helyszínre, vagy nem egyszerűen csak elhalasztják. Nem biztosít forrásokat azoknak az országoknak, ahol az erdőirtás mértéke kisebb, de biztosítana azoknak, amelyek mostanáig ezt a gyakorlatot támogatták. A REDD-nek még mindig sok súlyos hibája van, és a javaslat elvonja a figyelmet és a forrásokat a fosszilis energiahordozók fogyasztásának problémájától és az erdőirtások valódi okaira összpontosító megoldásoktól.

9 folyékony hulladékot termel. A horizontális fúrású kutak 20-30%-kal többet. A jelenlegi javaslat 130 kutat tartalmaz az ITT területen, amely m 3 szilárd és m 3 folyékony hulladékot jelentene. Ezeket a folyadékokat általában a fúró platform alatt hagyják, egy olyan rendszerben, amelyik a mérgező anyagokat a csapadékvízbe juttatja. Ha a fúrás horizontális, akkor ezek a mennyiségek m 3 szilárd és m 3 folyékony hulladékra módosulnak. Amennyiben ezeket az adatokat megduplázzuk, ahogyan a kínai Sinopec vállalat javasolja, akkor a hátrahagyott hulladék is megduplázódik. Ezen túlmenően, amikor nehéz nyersolajat termelnek ki, akkor az aknák könnyen beomolhatnak, azaz a kutak élettartama alatt további fúrásokra is szükség lehet a kitermelés befejezéséhez Erdőirtás A Texaco akár 5 hektáros területen is kiirtja az erdőt Ecuador amazóniai részén, hogy felépítsen egy platformot, de az 1215-ös számú kormányrendelet értelmében (RAOHE) védett térségben a legnagyobb megengedett terület 1,5 hektár, vagy annál kisebb, hogy a platformot, a táborokat és a helikopter-leszállót elhelyezzék. Amennyiben olyan platformról van szó, ahol több kút is van, minden egyes kút további 0,2 hektárt foglal el. A terület eléréséhez szükséges utakat is figyelembe kell venni, melyek engedélyezett szélessége 5 m. Mindenesetre az erdőirtás nagyobbik része közvetett, és az infrastruktúra karbantartásához szükséges utakhoz, valamint a területnek a beruházáshoz köthető benépesüléséhez kapcsolódik A kitermelésből származó víz Egy másik tényező, amelyet figyelembe kell venni, az a termelésből származó víz. A termelésből származó víz egy fajta üledékvíz, mely 150 millió év természetes terméke, és nagy mennyiségben tartalmaz kloridokat és nehézfémeket. Ez a víz nátrium-kloridot és más szilárd részecskéket akár ppm koncentrációban is tartalmazhat (a tengervízben a koncentráció ppm-ig megy fel). Emellett, a víz hőmérséklete elérheti akár a 80 C-os hőmérsékletet is. Ezek a vizek emellett különböző szénhidrogének, és egyéb vegyi anyagok részecskéit is tartalmazzák, többek között demulgeálószereket, paraffinsemlegesítőket és biocidokat, melyeket az olaj és a víz szétválasztására, illetve az eszközök védelmére használnak. Összefoglalva, a kitermelésből származó víz az összetétele, a benne oldott vegyi anyagok és a hőmérséklete folytán rendkívüli mértékben veszélyes a természetre. Nagyon sok édesvízi organizmus nem képes a kitermelésből származó víz sótartalmát elviselni, és ezért elpusztul. Ettől függetlenül, Amazónia állatai, különösen az emlősök, sóhiányban szenvednek és a környezetbe juttatott sós víz odavonzza a pekarikat, a szarvasokat és egyéb állatokat, amelyek a víz a mérgező alkotóelemeit is elfogyasztják. A talaj elszennyeződése egyben a gyökerek elhalásához is vezethet, amely visszafogja a növekedést és gyakran a teljes növény pusztulását okozza. Végezetül, az olajkitermelés hulladékában található különféle anyagok biológiailag felhalmozódnak, és közvetlen összefüggésben állnak különböző betegségek kialakulásával, mivel rákkeltő, teratogén és mutagén hatásúak. Amazónia területén átlagosan 80 hordónyi vizet termelnek ki minden 20 hordónyi nyersolajjal. Ez azt jelenti, hogy a kitermelés 29 éve alatt a 960 millió hordó olaj mellett négyszer annyi, azaz 3840 millió hordónyi víz kerülne a felszínre. Ugyanakkor, ha a termelés a 16-os lelőhelynél (ez a lelőhely a 31-es lelőhely és az ITT közelében van) tapasztalható mintát követi, akkor 90 hordónyi víz jutna minden 10 hordónyi nyersolajra. Feltételezve 960 millió hordó nyersolaj kitermelését, ez 8640 millió hordó vizet eredményezne.

10 A kitermelést kísérő víz az olajcégeknek is problémát jelent. Például, a Petroecuador társaságot 2005-ben megbírságolták, mivel nem tudta teljesíteni a vízvisszasajtolás előírt mértékét. A visszasajtolás komplikált eljárás. Részben azért, mert többek között Orteguazza, Tiyuyacu, Napo és Hollín áteresztő rétegeibe kell a sajtolást elvégezni. Ezeknek a kőzetrétegeknek nem határtalan a vízbefogadó képessége, továbbá vannak hibáik, mert nem vízhatlanok teljes hosszukban. A rétegekből több eléri a felszínt, és kapcsolatban van víztartó rétegekkel mind a földfelszín alatt, mind pedig a felszínen. A szóban forgó víz mennyisége szinte elkerülhetetlenül a Yasuní légkörének szennyeződését hozza magával, vagy, amint azt a javaslat tartalmazza, a Shushufindi mezőbe való juttatásával jár, amelyik már most is túltelítődött a termelésből származó vízzel. Mindezek tetejébe ez a nagy mennyiségben visszasajtolt víz szennyezné ennek a fontos védett területnek a földalatti vízkészleteit A huaorani népre és az elszigetelt közösségekre kifejtett hatás Az ITT és a 31-es lelőhely huaorani területen fekszik, és ennek az önkéntes elszigeteltségben élő népnek a vadászterülete. Mivel vadászógyűjtögető életmódot folytatnak, szabad mozgáshoz van joguk a nemzeti park határain belül, és ez eléri az olajkitermelő helyeket is. A veszély még nagyobb, ha azt is figyelembe vesszük, hogy ez az övezet három nemzetség, a tagaerik, a taromenanék és az onamenanék területének része. Ők azt választották, hogy a külvilággal minden kapcsolatot kerülnek, ellenállnak minden kapcsolatfelvételre irányuló kísérletnek, illetve területük megszállásának. Az eddig fúrt kutak hatása drámai volt a huoranikra nézve (betegségek, elszegényedés, a közösségek széthullása, nők elleni erőszak stb.). Újabb olajmezők termelésbe fogása a helyzetet csak tovább rontaná. Ezek mellett az ITT program végrehajtása újabb utakat, betelepedést és olyan illegális tevékenységeket eredményezne, mint amilyen a fakitermelés, a biológiai kalózkodás és a kábítószernövények termelése. Az ecuadori kormányt gyakorta kritizálják azért, mert képtelen gátat szabni az illegális fakitermelésnek Amazónia többszázezer hektáros térségében. Új utak megnyitása csak tovább rontaná a helyzetet, azaz újabb káros következményekkel járna az élővilág sokféleségére és a helyi lakosokra nézve, azokon túl is, melyek közvetlen kapcsolatban vannak az olajkitermeléssel Olajömlések Végezetül, egyértelmű a kár, amelyet minden olajkutatás okoz az ömlések révén. Például, 2008 februárjában a spanyol Repsol-YPF által üzemeltetett 16-os mezőn történ olajömlés, a Yasuní Nemzeti Park közelében. Az eset során hozzávetőlegesen 500 hordó nyersolaj és 2000 hordónyi üledék víz ömlött ki. Ecuador kormánya elítélte ezért a spanyol multinacionális vállalatot. A környezetszennyezésért kirótt bírságon túl, a vállalatot a félrevezetésre tett kísérlete miatt is megbírságolták, mivel a kifolyt olaj nem 100 hordónyi volt, mint azt állították, hanem közelebb volt a 2500-hoz (a kitermelésből származó üledékvízzel együtt). De nem ez volt az első olajömlés. A Vingate nevű vállalat 2003 januárjában okozott egy másik olajömlést a es mezőkön, melyek ráadásul a nemzeti park határain belül vannak. Amazónia ecuadori részén további olajömlések is voltak. Például, 2009 februárjában hordónyi olaj ömlött a Cayambe-Coca természetvédelmi területre, amikor a nehézolaj szállítására szolgáló, 25%-ban a Repsol tulajdonában álló csővezeték eltört. Szerencsére ezek az olajömlések nem voltak kimondottan nagyok, de amint azt tudni lehet jól, az olajömlések hatásai katasztrofálisak az élővilágra nézve, ahogyan ezt a Mexikói-öbölben nemrég bekövetkezett BP szerencsétlenség is jól példázza. 4. Az ITT-Yasuní javaslat

11 Az ecuadori kormány által bemutatott kezdeményezés arra tesz javaslatot, hogy lemondanak az ITT olajlelőhely tartalékainak kitermeléséről, és azokat végérvényesen a földben hagyják, amennyiben a kormány a nyersolaj kitermeléséből származó 7 milliárd dollárra becsült hasznának legalább fele értékét kitevő nemzetközi kárpótlásban részesül. A kezdeményezést az alábbiak alapján indítványozták: - Újító hozzájárulás az éghajlatváltozás elleni harchoz, hozzávetőlegesen 436 millió tonna CO 2 légkörbe kerülésének elkerülése érdekében. - Ecuador hozzájárulása a világ egyik legváltozatosabb élővilágú területének megőrzéséhez. - Egy új, az olajkorszak utáni fejlődési modell Ecuador és más olyan országok számára, melyek szénhidrogén készleteik kiaknázásától függenek A természethez való jog elismerése Az ITT olajlelőhely nyersolaj készletének kitermeléséről lemondó javaslat gyökere Amazónia őslakosságának és kevert népességének, valamint ökológusok csoportjainak ellenállásában keresendő, amely Ecuador amazóniai területén az olajkitermelés felfüggesztését követelő petícióban csúcsosodott ki. 13 Ecuador társadalma 2008-ban lerakta az amazóniai olajkitermelés leállításának alapját. Az előbb említett folyamat következtében lefektetett új alkotmány cikkelyeiben olyan újszerű elképzeléseket ismer el, mint: - A természet joga a létezéshez és életfolyamatainak, valamint szerkezetének fenntartásához (72. cikkely). - Az emberek joga, hogy követelhessék a természet jogainak tiszteletben tartását (72. cikkely). - Jog a jóvátételre, mind a természet jogai (73. cikkely), mind az emberek természethez való joga (397. cikkely) tekintetében. 13 Acción Ecológica. El Ecuador Post-Petrolero. Acción Ecológica Óvintézkedésekhez való jog, egy faj kihalásához, ökoszisztémák tönkretételéhez vagy természetes folyamatok végleges megváltoztatásához vezető tevékenységeket korlátozó intézkedések formájában (73. cikkely). - Az önkéntes elszigeteltségben élő népcsoportok területének védelme (57. cikkely). - Olajjal kapcsolatos műveletek betiltása védett területeken (407. cikkely). - Tiszta, nem központosított és kicsiny hatású energiaforrások kifejlesztésének kiemelt támogatása (413. cikkely). - Felelős nemzetközi program a globális környezetvédelem tárgyában (416. cikkely 13. bekezdés). Annak ellenére, hogy mindezen alkotmányos elvek alkalmazása olyan összetett probléma, melyhez rengeteg időre, eltökéltségre és politikai ügyességre van szükség Ecuador társadalmi és gazdasági helyzetét figyelembe véve megfogalmazásukkor tiszta bizonyítéka látható annak, amint valós testet öltenek a Jó Élet Nemzeti Tervében, vagy másképp a helyi kecsua (kichwa) nyelven a Sumak Kawsay című dokumentumban. Ebben a Jó Élet célkitűzései között a természet jogainak garantálása és az egészséges és fenntartható természet elősegítése szerepel. Ezen is túlmutatva, közép- és hosszú távú javaslatai a biológiai sokféleség védelmét és fenntartását kívánják az ország fejlődési modelljének középpontjába állítani. Ez egy öko-turizmusban gazdag és az élővilágra odafigyelő társadalom lenne. Rövidtávon és ezzel a tervvel egyetértésben, az ITT-Yasuní kezdeményezés alapvető szerepet kapna az ország energiahálózatának átalakításában A felajánlások felhasználása és a vállalások megtartásának biztosítékai Az ecuadori kormány szerint 15 pénzügyi mechanizmusokat és eszközöket dolgoztak ki a kezdeményezések működtetésére, melyek biztosítanák, hogy a felajánlásokat azon María Fernanda Espinosa, Ministra Coordinadora de Patrimonio, coordinadora de la Iniciativa Yasuní-ITT. Entrevista realizada por Matthieu Le Quang, 25/01/ article4888

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Készítette:

Részletesebben

Jövő időben. Nemzeti Éghajlatváltozási 2008-2025

Jövő időben. Nemzeti Éghajlatváltozási 2008-2025 Jövő időben Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 Bevezetés 9 1. A stratégia kidolgozásának keretei 11 1.1. Az éghajlat-változás tudományos magyarázata 12

Részletesebben

29/2008. (III. 20.) OGY határozat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról. Melléklet a 29/2008. (III. 20.) OGY határozathoz

29/2008. (III. 20.) OGY határozat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról. Melléklet a 29/2008. (III. 20.) OGY határozathoz 29/2008. (III. 20.) OGY határozat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény

Részletesebben

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól A KIADVÁNYT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA TÁMOGATTA. ENSZ Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL:

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: Víz-, energia- és termőföld-gazdálkodás az inkluzív és fenntartható növekedés érdekében VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES E U R Ó P A I

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 4 K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 5 A klímaváltozásról A globális klímaváltozás, vagy ahogy a sajtó nyomán a közvélemény

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Környezet és fejlesztés Afrikában

Környezet és fejlesztés Afrikában Környezet és fejlesztés Afrikában Ha csak a piaci mechanizmus irányítaná az emberek és természeti környezetük sorsát, a társadalom elpusztulna Polányi Károly (1886 1964) Bárhol Afrikában Polányi Károly

Részletesebben

A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS VILÁGGAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI

A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS VILÁGGAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI Közgazdász gazdálkodási szak, nemzetközi szakirány, levelező tagozat A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS VILÁGGAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI KÖVETENDŐ IRÁNYVONALAK A TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATOK RÉSZÉRE Témavezető: Dr. Bernek

Részletesebben

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár 1 SZAKDOLGOZAT 2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK LEVELEZŐ tagozat SZAKDIPLOMÁCIA szakirány ENERGIA: VÁLSÁG VAGY BUSINESS? A környezetvédelmi konferenciák

Részletesebben

Élő Bolygó Jelentés 2014

Élő Bolygó Jelentés 2014 A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZT VETTEK: REPORT JELENTÉS IT HU N 2014 Élő Bolygó Jelentés 2014 Összefoglaló WWF Élő Bolygó Jelentés 2014, 1 A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG GYORS ÜTEMBEN CSÖKKEN, MIKÖZBEN A TERMÉSZETTEL

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

A biogáz alkalmazása Magyarországon

A biogáz alkalmazása Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék A biogáz alkalmazása Magyarországon Egy (jól) működő alternatíva a klímaváltozás mérséklésére és az energiafüggőség

Részletesebben

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Kutatás a szemléletformálást leginkább elősegítő módszertani

Részletesebben

Gyulai Iván. A fenntartható fejlődés

Gyulai Iván. A fenntartható fejlődés Gyulai Iván A fenntartható fejlődés Tananyag tanárok számára I. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A fenntartható fejlődés - Tananyag tanárok számára I. rész: A fenntartható fejlődés... 2 Mit jelent a fenntartható

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI, NEMZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI, NEMZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI KOVÁCS BEÁTA AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI, NEMZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE IN SECURITY POLICY

Részletesebben

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Készült az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Oktatási

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

Együtt a vadvilág jövõjéért

Együtt a vadvilág jövõjéért Együtt a vadvilág jövõjéért Állatkertek és Akváriumok Világszövetsége WAZA Az állatkertek és akváriumok természetmegõrzési világstratégiája Együtt a vadvilág jövõjéért Az állatkertek és akváriumok természetmegõrzési

Részletesebben

OLCSÓ HÚSNAK... Az európai ipari. állattenyésztés hatásai a világ szegényeire és a környezetre NITRÁTOS TALAJVÍZ VIDÉKI MUNKAHELYEK MEGSZÛNÉSE

OLCSÓ HÚSNAK... Az európai ipari. állattenyésztés hatásai a világ szegényeire és a környezetre NITRÁTOS TALAJVÍZ VIDÉKI MUNKAHELYEK MEGSZÛNÉSE OLCSÓ HÚSNAK... NITRÁTOS TALAJVÍZ A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG CSÖKKENÉSE MEGBETEGEDÉSEK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE VIDÉKI MUNKAHELYEK MEGSZÛNÉSE TÁPANYAG-KÖRFORGÁS MEGSZAKADÁSA TEJPOR-DÖMPING AFRIKÁBAN ERDÔIRTÁS AMAZÓNIÁBAN

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Profitszerzés természetesen. Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez

Profitszerzés természetesen. Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez : Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez Szöveg Kiss Veronika Közreműködők

Részletesebben